Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 13 mai 2022  de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 13 mai 2022 de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 512 din 25 mai 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 799 din 13 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 25 mai 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, denumite în continuare programe de interes naţional, se face pe baza selecţiei publice de proiecte organizate de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 2
    (1) Procedura de selecţie de proiecte are următoarele etape:
    a) publicarea anunţului de participare;
    b) publicarea pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, denumite în continuare agenţii teritoriale, a prezentei metodologii care include informaţiile necesare pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, în format editabil;
    c) prezentarea propunerilor de proiecte de către solicitanţii interesaţi;
    d) verificarea conformităţii administrative a condiţiilor de eligibilitate;
    e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice şi financiare;
    f) comunicarea rezultatelor;
    g) încheierea contractului de finanţare nerambursabilă;
    h) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă.

    (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va publica anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul propriu, www.mmuncii.gov.ro.

    CAP. II
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 3
    Solicitanţii eligibili sunt serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor şi oraşelor cu o populaţie sub 20.000 de locuitori şi furnizorii privaţi de servicii sociale, fără scop lucrativ, respectiv asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România.

    ART. 4
    Condiţii de eligibilitate:
    a) solicitanţii sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la data depunerii cererii de solicitare a finanţării pentru înfiinţarea serviciului social, în unitatea administrativ-teritorială respectivă nu există deja acelaşi tip de serviciu social licenţiat;
    c) unitatea administrativ-teritorială în care se înfiinţează serviciul pentru care se solicită finanţare este comună sau oraş cu o populaţie sub 20.000 de locuitori;
    d) scopul, obiectivele şi activităţile propunerii de proiect, precum şi indicatorii de eficienţă şi perioada de implementare a proiectului sunt în conformitate cu scopul, obiectivul general, obiectivele specifice, activităţile eligibile, indicatorii de eficienţă şi de rezultate, perioada de derulare a proiectelor şi bugetul alocat fiecărui program, care sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022;
    e) solicitanţii şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi ale contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
    f) solicitanţii prezintă declaraţia menţionată la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) solicitanţii au drept de proprietate, de administrare, de concesiune sau de folosinţă pe termen de cel puţin 5 ani asupra spaţiilor în care vor funcţiona serviciile sociale;
    h) solicitanţii asigură o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
    i) solicitanţii menţin obiectul de activitate al centrului/ serviciului şi asigură funcţionarea acestuia cel puţin 3 ani după încheierea perioadei de finanţare;
    j) cererea de finanţare este depusă cu respectarea datei-limită prevăzute în anunţul de participare.


    ART. 5
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează după cum urmează:
    a) verificarea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) se realizează prin consultarea registrului serviciilor sociale publicat pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    b) verificarea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 4 lit. c) se realizează prin consultarea celei mai recente baze de date Populaţia după Domiciliu la 1 ianuarie/1 iulie pe grupe de vârstă, sexe, judeţe şi localităţi, publicată pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică/informaţiei precizate în cererea de finanţare;
    c) verificarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 lit. d)-i) se realizează prin verificarea documentelor anexate cererii de finanţare;
    d) verificarea condiţiei prevăzute la art. 4 lit. j) se realizează pe baza înregistrării la Registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.


    ART. 6
    Proiectele care nu îndeplinesc în totalitate condiţiile de eligibilitate sunt respinse.

    CAP. III
    Termenii de referinţă
    ART. 7
    (1) Obiectivul programelor de interes naţional este înfiinţarea serviciilor sociale în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea nu există.
    (2) Serviciile sociale înfiinţate respectă standardele minime de calitate aplicabile serviciului pentru care solicită finanţarea şi pe baza cărora furnizorul de servicii sociale obţine licenţa de funcţionare.

    ART. 8
    (1) Scopul, obiectivul general, obiectivele specifice, activităţile eligibile care urmează să fie desfăşurate în serviciile sociale înfiinţate, indicatorii de eficienţă şi de rezultate, perioada de derulare a proiectelor şi bugetul alocat fiecărui program sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022.
    (2) Activităţile prevăzute în programul de interes naţional trebuie să se regăsească enumerate în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social.

    CAP. IV
    Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a cererii de finanţare
    ART. 9
    (1) Furnizorii de servicii sociale pot depune cereri de finanţare individual, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizori publici ori privaţi de servicii sociale.
    (2) În cazul în care cererea de finanţare se depune în parteneriat public-public, public-privat sau privat-privat, solicitantul este stabilit de părţi.
    (3) Un solicitant poate depune cerere de finanţare pentru fiecare dintre programele de interes naţional prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 435/2022.
    (4) Partenerii participă la implementarea activităţilor proiectului.
    (5) În acordul de parteneriat se menţionează activităţile la care participă şi cine va solicita licenţa de funcţionare a serviciului social înfiinţat.

    ART. 10
    (1) Dosarul de solicitare a finanţării înaintat de solicitant trebuie să conţină următoarele documente:
    a) cererea de solicitare a finanţării, conform formatului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, în original;
    b) hotărârea consiliului local/hotărârea organului de conducere al furnizorului de servicii sociale privat, în original, care trebuie să cuprindă date referitoare la:
    (i) decizia de înfiinţare a serviciului social, care trebuie să cuprindă datele de identificare a serviciului social, respectiv cel puţin următoarele informaţii: denumirea serviciului social, codul serviciului social, adresa poştală şi capacitatea acestuia;
    (ii) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) aprobarea depunerii proiectului de solicitare a finanţării în cadrul programului de interes naţional derulat de Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 435/2022, pentru o perioadă de ..... luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2024;
    (iv) aprobarea cofinanţării pentru perioada de derulare a proiectului, de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
    (v) aprobarea acordurilor de parteneriat, dacă este cazul;
    (vi) asumarea asigurării menţinerii obiectului de activitate al centrului/serviciului şi asigurarea funcţionării acestuia cel puţin 3 ani după încheierea perioadei de finanţare;
    (vii) bugetul proiectului pe surse de finanţare (anexa la Cererea de solicitare a finanţării);

    c) lista dotărilor pentru care solicită finanţare şi justificarea necesităţii acestora;
    d) documentul care atestă dreptul de proprietate, administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.;
    e) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social;
    f) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii;
    g) declaraţie pe propria răspundere, conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) dacă este cazul, acordul/contractul de parteneriat încheiat cu furnizorul public sau privat de servicii sociale, în care se menţionează contribuţia partenerului.

    (2) Cererea de solicitare a finanţării trebuie să respecte formatul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Necompletarea tuturor secţiunilor va atrage după sine respingerea propunerii de proiect.

    ART. 11
    (1) Dosarul de solicitare a finanţării se depune în pachet închis, în două exemplare - un original şi o copie, la registratura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, până la termenul-limită prevăzut în anunţul de participare.
    Pe plic se fac următoarele menţiuni:
    a) Solicitare a finanţării în cadrul programului de interes naţional „.......................................” (denumirea programului, conform anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022);
    b) Destinatar: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Direcţia politici servicii sociale, str. Dem. I Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010026;
    c) Expeditor: Solicitant: ..................................... (numele şi adresa poştală completă);
    d) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA .......................... (termenul-limită de depunere a documentaţiei prevăzut în anunţul de participare)


    (2) În dosarul de solicitare a finanţării documentele se prezintă în ordinea prevăzută la art. 10.
    (3) Pentru respectarea încadrării în termenul de depunere, cererea de finanţare şi documentele însoţitoare, prevăzute la art. 10, complet şi corect întocmite, depuse la Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, primesc un număr de înregistrare de la registratura ministerului cu menţiunea datei şi a orei la care s-a făcut înregistrarea.

    ART. 12
    (1) Solicitanţii pot adresa întrebări sau clarificări referitoare la implementarea programului de interes naţional „.................“ la numărul de telefon: 021/2302361 şi adresa de e-mail: Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prezenta metodologie se publică pe site-ul ministerului: http://www.mmuncii.gov.ro, rubrica Anunţuri.

    ART. 13
    (1) Cheltuielile eligibile sunt prevăzute pentru fiecare program în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022.
    (2) Decontarea cheltuielilor eligibile pentru prestarea serviciilor sociale trebuie să se încadreze în suma maximă aferentă unei persoane beneficiare, conform prevederilor din anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, după cum urmează:
    a) 27 lei pe oră, pentru servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, cod 8810ID-I;
    b) 1.000 lei/lună pentru cantinele sociale, cod 8899 CPDH-I;
    c) 500 lei/lună pentru servicii de distribuire a hranei (masa pe roţi), cod 8899 CPDH-II, sau pentru servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V;
    d) 1.900 lei/lună pentru centrele de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I;
    e) 460 lei/lună pentru servicii sociale de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice, cod 8899 CZ-PN-V.


    ART. 14
    Finanţarea maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este următoarea:
    a) 1.734.800 lei, din care 1.684.800 lei pentru acordare de servicii sociale şi 50.000 lei pentru dotări, pentru un centru de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente/unitate de îngrijire la domiciliu, cod 8810ID-I, cu o capacitate de 40 de persoane;
    b) 2.020.000 lei, din care 1.920.000 lei pentru acordarea de servicii sociale şi 100.000 lei pentru dotări, pentru o cantină socială, cod 8899 CPDH-I, cu o capacitate de 80 de persoane;
    c) 795.000 lei, din care 720.000 lei pentru acordarea de servicii sociale şi 75.000 lei pentru dotări, pentru un serviciu de distribuire a hranei (masa pe roţi), cod 8899 CPDH-II, sau pentru servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, cu o capacitate de 60 de persoane;
    d) 2.455.000 lei, din care 2.280.000 lei pentru acordarea de servicii sociale şi 175.000 lei pentru dotări, pentru un centru de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I, cu o capacitate de 50 de persoane;
    e) 577.000 lei, din care 552.000 lei pentru acordarea de servicii de sociale şi 25.000 lei pentru dotări, pentru servicii sociale de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice, cod 8899 CZ-PN-V, cu o capacitate de 50 de persoane.


    ART. 15
    Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie aferente plăţii dotărilor şi serviciilor sociale prestate prin serviciile înfiinţate în cadrul programelor de interes naţional, începând cu data de 1 a lunii următoare încheierii contractului;
    b) să fie prevăzute în bugetul furnizorului de servicii sociale;
    c) să fie efective, să contribuie la realizarea scopului programului, să fie susţinute cu documente justificative şi să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului;
    d) decontarea cheltuielilor eligibile se face în limita sumelor maxime calculate conform prevederilor de la art. 13 şi 14.


    ART. 16
    Cheltuielile neeligibile sunt următoarele:
    a) cheltuieli de capital, cu excepţia cheltuielilor cu dotări;
    b) cheltuieli cu aplicarea procedurilor de achiziţie;
    c) cheltuieli pentru achiziţia de clădiri şi de amenajare;
    d) plata chiriei;
    e) diverse forme de asigurare;
    f) estimări privind posibile pierderi sau datorii viitoare;
    g) dobânzi datorate;
    h) datorii către furnizori şi penalităţi;
    i) sponsorizări individuale pentru participarea la workshopuri, seminare, conferinţe, congrese;
    j) burse de studii sau cursuri de instruire individuală;
    k) achiziţia de medicamente, materiale şi echipamente destinate diagnosticului şi tratamentului medical, decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.


    CAP. V
    Evaluarea şi selecţia proiectelor
    ART. 17
    (1) Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează, pe baza prezentei metodologii, de către comisia de evaluare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi pe baza evaluării de teren realizate de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, denumite în continuare agenţiile teritoriale.
    (2) Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare a comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

    ART. 18
    (1) Evaluarea proiectelor se realizează cu respectarea următoarelor etape:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 4, cu respectarea prevederilor art. 5;
    b) evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de selecţie prevăzute la art. 20;
    c) evaluarea de teren.

    (2) În aplicarea prevederilor art. 4 lit. a) şi b), comisia de evaluare poate solicita informaţii compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are dreptul de a solicita orice alte informaţii şi documente în vederea clarificării situaţiei prezentate în dosarul de solicitare a finanţării.

    ART. 19
    (1) Evaluarea de teren se realizează de două persoane din cadrul agenţiei teritoriale în a cărei rază teritorială urmează să funcţioneze serviciul social.
    (2) Raportul de evaluare în teren se realizează cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    (3) Comisia de evaluare poate solicita clarificarea unor aspecte punctuale la evaluarea în teren.

    ART. 20
    (1) După verificarea încadrării în condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, proiectele care au îndeplinit în totalitate condiţiile de eligibilitate sunt evaluate pe baza următoarelor criterii:
    a) oportunitatea înfiinţării serviciului social în unitatea administrativ-teritorială şi în judeţ;
    b) implementarea principiului proximităţii;
    c) asigurarea durabilităţii serviciului social;
    d) consistenţa tehnică a proiectului.

    (2) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă următorul punctaj:
    a) 20 de puncte, dacă în judeţul respectiv există mai puţin de 3 alte servicii sociale cu acelaşi cod;
    b) 15 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială şi media pe ţară este mai mare de 4;
    c) 12 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială şi media pe ţară este mai mare de 3;
    d) 9 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială şi media pe ţară este mai mare de 2;
    e) 6 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială şi media pe ţară este mai mare de 1;
    f) 5 puncte, dacă indicele de îmbătrânire demografică în judeţ este mai mare decât media pe ţară.

    (3) Indicele de îmbătrânire demografică se calculează după formula: numărul persoanelor de 65 de ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani, conform celei mai recente baze de date, Populaţia după Domiciliu la 1 ianuarie/1 iulie pe grupe de vârstă, sexe, judeţe şi localităţi, publicată pe pagina de internet a Institutul Naţional de Statistică.
    (4) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă 10 puncte, dacă furnizorul de servicii sociale are sediul, filiala sau o structură teritorială fără personalitate juridică în unitatea administrativ-teritorială în care se înfiinţează serviciul social.
    (5) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. c) se acordă următorul punctaj:
    a) între 1 şi 5 puncte, pentru asumarea asigurării continuităţii proiectului, după încheierea finanţării de la bugetul de stat, pe o perioadă mai mare de 3 ani;
    b) între 1 şi 5 puncte, dacă contribuţia solicitantului depăşeşte procentul de minimum 10% prevăzut;
    c) între 1 şi 10 puncte, dacă centrul/serviciul social este parte dintr-o reţea de servicii sociale, reprezentată de serviciile sociale fără cazare, pentru persoanele vârstnice, din aceeaşi unitate administrativ-teritorială.

    (6) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. d) se acordă următorul punctaj:
    a) între 1 şi 5 puncte, pentru justificarea necesităţii şi oportunităţii înfiinţării centrului pe baza evaluării nevoilor sociale ale comunităţii pe teritoriul căreia trăiesc persoanele beneficiare;
    b) între 1 şi 10 puncte, pentru consistenţa şi claritatea formulării scopului serviciului social, categoriei de beneficiari, activităţilor şi funcţiilor serviciului social;
    c) între 1 şi 15 puncte, dacă structura echipei serviciului social corespunde îndeplinirii scopului şi respectării standardelor minime de calitate.

    (7) Punctajul pentru criteriul prevăzut la alin. (6) lit. a) se obţine prin media aritmetică a punctajului acordat la evaluarea în teren şi a celui acordat de comisia de evaluare.
    (8) Grila de evaluare este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    (9) Comisia de evaluare elaborează lista proiectelor selectate în cadrul fiecărui program, în ordinea descrescătoare a punctajului.

    ART. 21
    (1) Lista cuprinzând proiectele selectate, valoarea finanţării şi perioada acordării acesteia, exprimată în număr de luni, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (2) O copie a ordinului se transmite Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiei teritoriale, în vederea încheierii contractului de finanţare.
    (3) Suma maximă pentru care se poate încheia contractul de finanţare se calculează cu respectarea algoritmului de calcul prevăzut la art. 14.
    (4) Contractul de finanţare se încheie pentru suma aprobată prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea comisiei de evaluare.

    ART. 22
    (1) În situaţia în care solicitările de finanţare nu îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezenta metodologie, acestea sunt respinse prin decizie motivată.
    (2) Rezultatul evaluării solicitărilor de finanţare se comunică, în scris, solicitanţilor, inclusiv pe e-mail, la adresa menţionată expres în cererea de finanţare, în termen 3 zile lucrătoare de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 21 alin. (1), cu precizarea motivelor respingerii.
    (3) În termen de 3 zile de la primirea rezultatului evaluării, solicitanţii pot depune contestaţii la următoare adresă de e-mail: Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro.

    ART. 23
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

    ART. 24
    După comunicarea ordinului prevăzut la art. 21 alin. (1) se încheie contractul de finanţare, denumit în continuare contract, între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în calitate de autoritate finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, şi solicitantul căruia i s-a aprobat finanţarea, iar acordarea finanţării se realizează cu data de 1 a lunii următoare.

    ART. 25
    (1) Modelul contractului de finanţare este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    (2) Contractul de finanţare se încheie în două exemplare originale şi se semnează de către directorul executiv al agenţiei teritoriale şi de către solicitant. Fiecare parte semnatară a contractului păstrează un exemplar original al acestuia. O copie a contractului, însoţită de o notă de înaintare, va fi transmisă Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială.
    (3) În raport cu autoritatea finanţatoare, solicitantul are obligaţia să manifeste bună-credinţă, loialitate, imparţialitate.
    (4) Solicitantul răspunde de realitatea, oportunitatea şi exactitatea datelor prezentate spre decontare.

    ART. 26
    (1) Finanţarea se realizează de către autoritatea finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială cu care solicitanţii au încheiat contractul de finanţare şi conform prevederilor acestuia.
    (2) Solicitantul ori, după caz, furnizorul de servicii sociale partener al solicitantului are obligaţia obţinerii licenţei de funcţionare provizorii înainte de solicitarea primei tranşe de finanţare pentru prestarea serviciilor sociale.
    (3) Sursele de asigurare a finanţării cheltuielilor de funcţionare necesare sunt potrivit legii şi se consemnează în bugetul proiectului la rubrica „contribuţia solicitantului“.
    (4) Pe perioada monitorizării contractelor, solicitantul are obligaţia de a informa agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială asupra tuturor surselor de finanţare pentru serviciile sociale care fac obiectul finanţării prin program, pentru a evita riscul de dublă finanţare pentru acelaşi tip de intervenţie în cadrul proiectelor implementate cu fonduri de la bugetul de stat, cu fonduri europene sau din alte surse.

    ART. 27
    Responsabilitatea monitorizării derulării finanţării conform prevederilor legii şi ale contractului de finanţare revine agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

    ART. 28
    (1) Orice modificare a contractului, în limitele cadrului legal, este permisă numai cu acordul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional la contract.
    (2) Copiile actelor adiţionale încheiate vor fi transmise Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (3) Modificările referitoare la sediul social al furnizorului, contul bancar etc., care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea şi destinaţia sumelor sunt doar notificate agenţiei teritoriale de către solicitant.

    ART. 29
    Plata sumelor prevăzute în contractul de finanţare se realizează lunar, la cererea solicitantului, numai după verificarea de către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială a informaţiilor prezentate în cererea de solicitare a finanţării şi a tuturor documentelor anexate solicitării de plată. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială verifică acordarea serviciilor sociale cu respectarea standardelor minime de calitate.

    ART. 30
    Activitatea de finanţare şi plată se derulează în următoarele etape:
    a) înaintarea solicitării de plată către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială în perioada 20-25 a lunii;
    b) solicitarea de plată este însoţită de documentele justificative;
    c) modelul solicitării de plată este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
    d) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială primeşte de la agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială necesarul de credite bugetare, le centralizează şi le transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru deschiderea de credite bugetare;
    e) direcţia specializată din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale va întocmi documentaţia privind deschiderea de credite pe care o înaintează Ministerului Finanţelor.


    ART. 31
    (1) Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanţării până la remedierea situaţiei respective de către contractor.
    (2) Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială constată nerespectarea prevederilor contractului şi transmite contractorului decizia motivată de suspendare a finanţării, cu menţiunea obligaţiei de a remedia situaţia respectivă în termen de 15 zile de la primirea deciziei.
    (3) În condiţiile în care, în termenul menţionat, contractorul nu remediază situaţia, agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială desfiinţează unilateral contractul, prin decizie motivată, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. Contractorul poate fi obligat, prin decizie, şi la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare. Decizia se comunică contractorului.
    (4) Sumele reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu acest titlu, se recuperează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    (1) Rezilierea contractului se realizează în următoarele situaţii:
    a) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite sau prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea;
    b) nerespectarea prevederilor contractului.

    (2) În condiţiile rezilierii contractului, acesta constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară vreo punere în întârziere sau intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, sumele primite până la momentul notificării.

    ART. 33
    (1) Solicitantul înaintează lunar rapoarte însoţite de dovada îndeplinirii activităţilor eligibile prin program şi centralizatorul cheltuielilor la care se anexează copii ale documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, inclusiv cele din care se constituie standardul de cost aferent serviciilor sociale, către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială şi, la cerere, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) Modelul raportului lunar se stabileşte prin procedura operaţională elaborată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

    ART. 34
    (1) Agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială întocmesc rapoarte lunare privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor în cadrul programului de interes naţional şi le transmit atât Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cât şi, la cerere, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) Agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială întocmesc rapoarte trimestriale şi unul final, după finalizarea contractului de finanţare.
    (3) Rapoartele anuale şi raportul final se transmit şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (4) Modelul raportului lunar şi trimestrial se stabileşte prin procedura operaţională elaborată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

    ART. 35
    (1) Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială controlează modul de implementare a contractului de finanţare.
    (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă derularea finanţării şi activitatea desfăşurată de serviciile sociale, prin inspecţia socială şi/sau prin corpul de control al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (3) Derularea activităţii prin contractele finanţate în cadrul programului se supune controlului financiar al Curţii de Conturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 36
    Pentru facilitarea elaborării documentaţiei necesare pentru solicitarea finanţării se vor utiliza şi completa următoarele formate-tip, după cum urmează:
    a) Cererea de solicitare a finanţării - anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
    b) Grila de evaluare - anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
    c) Raport de evaluare în teren a serviciilor sociale - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
    d) Contractul de finanţare - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
    e) Solicitarea de plată - anexa nr. 5 la prezenta metodologie.


    ART. 37
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CERERE DE SOLICITARE A FINANŢĂRII
    Proiectului: „..................“ în cadrul Programului de interes naţional „..........................“
    1. Date despre solicitant:
    Solicitantul ..................., reprezentat/reprezentată de primar/reprezentant legal furnizor privat .....................
    Sediul ...................................... (localitatea, strada, sectorul/judeţul), tel./fax ................., e-mail: ......................; codul fiscal nr. ....................,
    emis de ................... din data de .................; nr. contului ................, deschis la Trezoreria/Banca, cu sediul în .................; Certificat de acreditare .....................; adresa de e-mail unde poate fi transmis rezultatul evaluării şi orice altă corespondenţă legată de cererea de finanţare ..........................

    2. Suma solicitată .................... potrivit bugetului al cărui conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta cerere
    3. Contribuţia de minimum 10% din valoarea totală a finanţării este de .................., din care:
    - în bani ..................;
    – în natură ................. .

    4. Perioada de derulare a proiectului ............................... şi calendarul estimat al activităţilor
    5. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii înfiinţării centrului, pe baza evaluării nevoilor comunităţii pe teritoriul căreia trăiesc persoanele beneficiare
    6. La prezenta cerere sunt anexate următoarele documente:
    ............................................................................................. (conform prevederilor art. 10 din Metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 799/2022).

    7. Subsemnata/Subsemnatul ......................, posesoare/posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ........... de către ................., reprezentant legal de furnizorul de servicii sociale ................. prin Hotărârea/Decizia nr. ............./............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    [ ] datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;
    [ ] mă angajez ca suma de .............. să o utilizez în scopul realizării activităţilor care fac obiectul cererii de finanţare, respectiv: .............................................. (Se vor enumera activităţile pentru care se solicită finanţare.).

    Mă angajez să comunic cu celeritate orice informaţie solicitată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în procesul de evaluare, precum şi de a verifica zilnic adresa de e-mail: ................................ menţionată la pct. 1.
    Primar/Reprezentant legal
    Data întocmirii
    Semnătură/Ştampilă
    ANEXA 1

    la cererea de solicitare a finanţării
    Model - Bugetul Proiectului: „................................“

┌────────┬────────────────────┬────────────────────┬─────┐
│ │Finanţare prin │ │ │
│ │program, buget de │ │ │
│ │stat, prin bugetul │Alte surse de │ │
│ │alocat Ministerului │finanţare │Total│
│Linie │Muncii şi │ │ │
│bugetară│Solidarităţii │ │ │
│ │Sociale │ │ │
│ ├───────┬──────┬─────┼───────┬──────┬─────┼─────┤
│ │Unitate│Cost │Cost │Unitate│Cost │Cost │ │
│ │ │unitar│total│ │unitar│total│ │
├────────┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┤
│1.1. Cheltuielile cu serviciile sociale eligibile pentru│
│a fi finanţate de la bugetul de stat prin PIN, după caz,│
│în funcţie de încadrarea în anexele nr. 1-4 la Hotărârea│
│Guvernului nr. 435/2022 │
├────────┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│Total 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┤
│1.2. Cheltuielile cu serviciile sociale neeligibile │
│pentru a fi finanţate de la bugetul de stat prin PIN, │
│după caz, în funcţie de încadrarea în anexele nr. 1-4 la│
│Hotărârea Guvernului nr. 435/2022 │
├────────┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│Total 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┤
│2.1. Cheltuieli cu dotările │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.1. │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.2. │
├────────┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┤
│2.2. Cheltuieli de capital neeligibile pentru a fi │
│finanţate de la bugetul de stat, prin PIN │
├────────┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│Total 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
│(total 1│ │ │ │ │ │ │ │
│+ 2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┘


    ANEXA 2

    la metodologie
    GRILĂ DE EVALUARE

┌─────────────────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Punctaj │
│ │Punctajul│acordat de │
│Criterii │maxim │evaluatori │
│ │ ├─┬────┬────┤
│ │ │1│2 │3 │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Oportunitatea înfiinţării│ │ │ │ │
│serviciului social în │ │ │ │ │
│unitatea │40 │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
│şi în judeţ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│20 de puncte, dacă în │ │ │ │ │
│judeţul respectiv există │ │ │ │ │
│mai puţin de 3 alte │20 │ │ │ │
│servicii sociale cu │ │ │ │ │
│acelaşi cod │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Raportul dintre indicele │ │ │ │ │
│de îmbătrânire │ │ │ │ │
│demografică^1 în unitatea│15 │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
│şi media pe ţară: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│- 15 puncte, dacă │ │ │ │ │
│raportul dintre indicele │ │ │ │ │
│de îmbătrânire │ │ │ │ │
│demografică în unitatea │ │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
│şi media pe ţară este mai│ │ │ │ │
│mare de 4; │ │ │ │ │
│- 12 puncte, dacă │ │ │ │ │
│raportul dintre indicele │ │ │ │ │
│de îmbătrânire │ │ │ │ │
│demografică în unitatea │ │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
│şi media pe ţară este mai│ │ │ │ │
│mare de 3; │ │ │ │ │
│- 9 puncte, dacă raportul│ │ │ │ │
│dintre indicele de │ │ │ │ │
│îmbătrânire demografică │ │ │ │ │
│în unitatea │ │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
│şi media pe ţară este mai│ │ │ │ │
│mare de 2; │ │ │ │ │
│- 6 puncte, dacă raportul│ │ │ │ │
│dintre indicele de │ │ │ │ │
│îmbătrânire demografică │ │ │ │ │
│în unitatea │ │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
│şi media pe ţară este mai│ │ │ │ │
│mare de 1 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│5 puncte, dacă indicele │ │ │ │ │
│de îmbătrânire │ │ │ │ │
│demografică în judeţ este│5 │ │ │ │
│mai mare decât media pe │ │ │ │ │
│ţară │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Implementarea │10 │ │ │ │
│principiului proximităţii│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│10 puncte, dacă │ │ │ │ │
│furnizorul de servicii │ │ │ │ │
│sociale are sediul, │ │ │ │ │
│filiala sau o structură │ │ │ │ │
│teritorială fără │10 │ │ │ │
│personalitate juridică în│ │ │ │ │
│unitatea │ │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
│în care se înfiinţează │ │ │ │ │
│serviciul social │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Asigurarea durabilităţii │20 │ │ │ │
│serviciului social │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Între 1 şi 5 puncte, │ │ │ │ │
│pentru asumarea │ │ │ │ │
│asigurării continuităţii │ │ │ │ │
│proiectului după │5 │ │ │ │
│încheierea finanţării de │ │ │ │ │
│la bugetul de stat pe o │ │ │ │ │
│perioadă mai mare de 3 │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Între 1 şi 5 puncte, dacă│ │ │ │ │
│contribuţia │ │ │ │ │
│solicitantului depăşeşte │5 │ │ │ │
│procentul de minimum 10% │ │ │ │ │
│prevăzut │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Între 1 şi 10 puncte, │ │ │ │ │
│dacă centrul/serviciul │ │ │ │ │
│social este parte dintr-o│ │ │ │ │
│reţea de servicii │ │ │ │ │
│sociale, reprezentată de │10 │ │ │ │
│serviciile sociale fără │ │ │ │ │
│cazare pentru persoanele │ │ │ │ │
│vârstnice, din aceeaşi │ │ │ │ │
│unitate │ │ │ │ │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Consistenţă tehnică a │30 │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Între 1 şi 5 puncte, │ │ │ │ │
│pentru justificarea │ │ │ │ │
│necesităţii şi │ │ │ │ │
│oportunităţii înfiinţării│ │ │ │ │
│centrului, pe baza │5 │ │ │ │
│evaluării nevoilor │ │ │ │ │
│sociale ale comunităţii │ │ │ │ │
│pe teritoriul căreia │ │ │ │ │
│trăiesc persoanele │ │ │ │ │
│beneficiare^2 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Între 1 şi 10 puncte, │ │ │ │ │
│pentru consistenţa şi │ │ │ │ │
│claritatea formulării │ │ │ │ │
│scopului serviciului │ │ │ │ │
│social, categoriei de │10 │ │ │ │
│beneficiari, │ │ │ │ │
│activităţilor şi │ │ │ │ │
│funcţiilor serviciului │ │ │ │ │
│social │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│Între 1 şi 15 puncte, │ │ │ │ │
│dacă structura echipei │ │ │ │ │
│serviciului social │ │ │ │ │
│corespunde îndeplinirii │15 │ │ │ │
│scopului şi respectării │ │ │ │ │
│standardelor minime de │ │ │ │ │
│calitate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼─┼────┼────┤
│TOTAL │100 │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────┴─┴────┴────┘

    ^1 Indicele de îmbătrânire demografică se calculează după formula: numărul persoanelor de 65 de ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani, conform celei mai recente baze de date Populaţia după Domiciliu la 1 ianuarie/1 iulie pe grupe de vârstă, sexe, judeţe şi localităţi, publicată pe pagina de internet a Institutul Naţional de Statistică. La data elaborării prezentei metodologii este disponibilă Populaţia după domiciliu pe sexe, grupe de vârstă şi localităţi la 1 iulie 2021.
    ^2 Punctajul acordat pentru acest criteriu se obţine prin media aritmetică a punctajului acordat la evaluarea în teren şi a celui acordat de comisia de evaluare.

    ANEXA 3

    la metodologie
    RAPORT
    de evaluare în teren a serviciilor sociale
    Date despre solicitant:
    Solicitantul ......................, reprezentat/reprezentată de primar/reprezentant legal furnizor privat .................
    Sediul ................................. (localitatea, strada, sectorul/judeţul), tel. /fax ...................., e-mail: .....................

    Date despre serviciul social:
    Serviciul social ................................ (denumirea), cu sediul în localitatea .......................... (oraş, comună), str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul ................. cod poştal ................, telefon/fax: ......................... e-mail: ...................., pagina de internet: ...........................
    cod serviciu social: ...............................
    capacitatea serviciului social: ..........................

    Echipa de evaluare a realizat vizita/vizitele în teren în data de .................. şi a desfăşurat următoarele activităţi:
    1. Consultarea următoarelor documente:
    .............................................................

    2. Vizitarea imobilului aferent serviciului social (concluzii):
    .............................................................

    3. Constată dotările existente şi starea acestora (concluzii):
    .............................................................

    4. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social existent la data vizitei (concluzii):
    .............................................................


    Rezultatul evaluării:
    1. În urma evaluării în teren, echipa de evaluare acordă un punctaj între 1 şi 5 puncte, pentru justificarea înfiinţării centrului pe baza evaluării nevoilor comunităţii pe teritoriul căreia trăiesc persoanele beneficiare: .............. puncte;
    Motivare: .............................................................
                           (Se vor aborda inclusiv aspecte legate de strategia de dezvoltare a serviciilor sociale şi de planul anual de acţiune privind serviciile sociale).


    2. Nu este oportună acordarea finanţării pentru dezvoltarea serviciului social pentru persoanele vârstnice, deoarece s-au identificat următoarele probleme:
    Motivare (pe baza unor informaţii concrete care conduc la concluzia că nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate): .............................................................


    Prezentul raport este întocmit de către:
    1. .............................................................
                                       (numele, prenumele)

    2. .............................................................
                                       (numele, prenumele)


    Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ......................, în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat.
    Data: ....................

    ANEXA 4

    la metodologie
    - Model-cadru -
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ............. din ...............

    PĂRŢILE CONTRACTULUI
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în calitate de autoritate finanţatoare, prin agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială teritorială/a judeţului/municipiului Bucureşti ................, cu sediul în .................. şi cont cu numărul .................., deschis la Trezoreria/Banca ..................., reprezentată prin Directorul executiv, pe de o parte,
    şi

    ......................................... (numele întreg al solicitantului)^1, în calitate de contractor, cu sediul în ........................ (adresa) şi cont cu numărul ................., deschis la ....................... reprezentat prin ......................... (numele, prenumele, calitatea),
    ^1 Potrivit cererii de finanţare.

    de cealaltă parte,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanţarea acordată contractorului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii contractante pentru asigurarea cheltuielilor pentru dotări şi acordarea serviciilor sociale.
    1.2. Valoarea contractului de finanţare a proiectului este în sumă de ................. lei, din care .................. .
    1.3. Contractorul se angajează să contribuie cu 10% din costul total al proiectului, respectiv cu suma de ............... lei în bani şi/sau natură, după cum urmează:
    - în bani ................ lei;
    – în natură ............... lei.

    1.4. Costul contractului se constituie din valoarea finanţării şi contribuţia proprie, pe categorii de cheltuieli şi, respectiv, pe surse de finanţare în bugetul proiectului.
    1.5. Contractorului îi va fi acordată finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite în acest contract şi anexele lui, pe care contractorul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    1.6. Contractorul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru realizarea activităţilor prevăzute în cererea de solicitare a finanţării şi pentru care a fost aprobată finanţarea.
    1.7. Contractorul se angajează să implementeze activităţile prevăzute în cererea de finanţare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    1.8. Contractorul se angajează să asigure funcţionarea centrului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după încheierea perioadei de finanţare.
    1.9. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 1.8 atrage după sine restituirea de către beneficiar a fondurilor provenite de la bugetul de stat, inclusiv plata dobânzii legale aferente.
    1.10. În situaţia în care contractorul nu poate asigura funcţionarea centrului şi după încheierea perioadei de 3 ani, prevăzută la pct. 1.8, se angajează ca dotările achiziţionate prin program şi care sunt în stare de funcţionare/utilizare să fie donate unui alt serviciu social.

    ART. 2
    Plata
    2.1. Autoritatea contractantă, prin agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, va asigura contractorului decontarea cheltuielilor efectuate, la solicitarea acestuia şi în baza documentelor justificative prezentate.
    2.2. Plăţile se vor efectua conform metodologiei.
    2.3. Plăţile se vor efectua în tranşe lunare de către agenţia teritorială.
    2.4. Solicitarea de plată însoţită de documentele justificative se înaintează agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială în perioada 20-25 a lunii.
    2.5. Decontarea cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete şi întocmite corect.
    2.6. Agenţia teritorială va efectua plăţile în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie.
    2.7. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de plată şi a documentelor justificative, prevăzute la pct. 2.4, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăţilor agenţia teritorială va fi exonerată de orice răspundere.
    2.8. Lunar/Cel puţin trimestrial, agenţia teritorială are obligaţia să examineze, în teren, realizarea activităţilor prevăzute în cererea de solicitare a finanţării şi pentru care a fost aprobată finanţarea.
    2.9. În cazul în care controlul prevăzut la pct. 2.8 evidenţiază deficienţe, agenţia teritorială va sista efectuarea plăţilor până la remedierea situaţiei.

    ART. 3
    Durata de execuţie
    Durata de execuţie a proiectului este de ................. luni.

    ART. 4
    Obligaţiile contractorului
    4.1. Contratorul are obligaţia realizării activităţilor prevăzute în cererea de solicitare a finanţării şi pentru care a fost aprobată finanţarea în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de program, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile.
    4.2. Contractorul are obligaţia obţinerii licenţei de funcţionare pentru serviciul social înainte de solicitarea primei plăţi pentru serviciile sociale.
    4.3. Contractorul are obligaţia de a permite reprezentanţilor autorităţii contractante, inclusiv celor ai agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, efectuarea controlului necondiţionat al funcţionării serviciilor sociale şi realizarea achiziţiei pentru dotări, inclusiv accesul la orice fel de documente.
    4.4. Contractorul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor autorităţii contractante orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la funcţionarea serviciilor şi achiziţia de dotări.
    4.5. Este necesară respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale aplicabile, după caz, atunci când contractorul achiziţionează produse sau servicii din finanţarea primită în baza art. 1.
    4.6. Contractorul are obligaţia să menţină performanţa funcţionării serviciilor sociale, obţinută prin sprijinul acordat în cadrul programului.
    4.7. Respectarea obligaţiei prevăzute la pct. 4.4 se verifică de către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială prin efectuarea de către inspectorii sociali a unor vizite neanunţate.

    ART. 5
    Modificarea contractului
    5.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.
    5.2. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, pentru încheierea actului adiţional, va solicita acordul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    5.3. Ca excepţie de la pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului şi alte aspecte majore legate de funcţionarea serviciilor sunt doar notificate agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

    ART. 6
    Suspendarea şi rezilierea contractului
    6.1. Nerespectarea prevederilor prezentului contract, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanţării până la remedierea situaţiei respective de către contractor.
    6.2. Agenţia teritorială transmite contractorului notificarea cu privire la suspendarea finanţării, iar acesta este obligat să remedieze situaţia respectivă în termen de 15 zile de la primirea notificării.
    6.3. În condiţiile în care în termenul menţionat contractorul nu remediază situaţia, agenţia teritorială va desfiinţa unilateral prezentul contract, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare.
    6.4. Rezilierea contractului se realizează în următoarele condiţii:
    a) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite sau prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea;
    b) orice altă situaţie de încălcare a contractului sau a condiţiilor generale prevăzute în contract sau în anexele sale şi pentru care se pot aplica motivele de reziliere.

    6.5. În condiţiile prevăzute la pct. 6.4 lit. b) contractul se constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, sumele primite până la momentul notificării.

    ART. 7
    Rezolvarea litigiilor
    7.1. Orice diferende apărute între părţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de părţi pe cale amiabilă.
    7.2. Dacă în termenul de 15 zile diferendele nu pot fi stinse conform prevederilor pct. 7.1, ele vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti teritoriale competente de pe raza judeţului unde sa produs diferendul.

    ART. 8
    Raportări
    Contractorul se angajează să transmită agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială raportul lunar privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare în luna anterioară.

    ART. 9
    Control
    9.1. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială controlează modul de acordare a serviciilor de către contractor.
    9.2. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare în cadrul serviciilor.
    9.3. Curtea de conturi exercită controlul financiar asupra activităţilor derulate în baza prezentului contract.

    ART. 10
    Asigurări
    Autoritatea contractantă nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractant.

    ART. 11
    Cesiunea
    11.1. Contractorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al autorităţii contractante.
    11.2. Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilităţile privind obligaţiile asumate prin contract.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
    12.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării.
    12.2. Anexa* la prezentul contract face parte integrantă din acesta şi constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu şi legal, valabil pentru ambele părţi.
    * Anexă la prezentul contract sunt cererea de solicitare a finanţării şi documentele prevăzute la art. 10 din Metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 799/2022.

    12.3. Prezentul contract a fost încheiat la data de ................ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică.
    12.4. O copie a acestui contract, vizată de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, se transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    Pentru solicitant (contractor)
    .............................
                              (numele)
    Semnătura ......................
    Data ......................
    Pentru Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale -
    Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială (autoritate contractantă)
    ..........................................
             [numele persoanei(lor) oficiale autorizată(e) să semneze]
    Semnătura .................
    Data ...................

    ANEXA 5

    la metodologie
    Solicitantul .....................
    Număr contract de finanţare .....................
    SOLICITARE DE PLATĂ
    În atenţia
    Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

    Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ...................
    Număr contract de finanţare .....................
    Solicitantul ....................................
    Solicitarea de plată numărul ......................
    Luna şi anul pentru care se solicită plata ............................
    Domnule/Doamnă,
    Subsemnatul/a, .............................. (numele şi prenumele), solicit finanţarea cheltuielilor aferente perioadei sus-menţionate.
    Suma solicitată este de: ................ lei, aferentă:
    1. cheltuielilor cu dotările ................;
    2. acordării serviciilor sociale în cadrul serviciului ............. (cod) .............. .

    Prezenta solicitare este însoţită, după caz, de următoarele documente:
    1. lista persoanelor vârstnice care au beneficiat de serviciile sociale;
    2. documentele justificative ................ .

    Plata se efectuează în contul cu numărul: .................. .
    Primar/Reprezentant legal
    Semnătură ....................
    Semnătură .....................
    Ştampilă ......................
    Data .......................
    Şef compartiment financiar-contabil primărie/responsabil financiar,
    .....................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016