Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 13 iulie 2022  pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 13 iulie 2022 pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 865 bis din 2 septembrie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 2.209/4.469/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 2 septembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează avizarea furnizorilor şi a programelor de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă oferite de aceştia, precum şi organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului calificat ce desfăşoară activităţi şi servicii care implică riscuri pentru viaţa, sănătatea sau securitatea populaţiei privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.
    (2) Instruirea se realizează la fiecare 3 ani şi constă în participarea personalului calificat menţionat la alin. (1) la programe de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, examinarea şi certificarea absolvenţilor, în conformitate cu prezenta metodologie.
    (3) În procesul de instruire este cuprins personalul din următoarele categorii de unităţi:
    a) furnizoare de servicii pentru producţia, depozitarea, transport şi comercializarea alimentelor, inclusiv alimentaţia publică şi a colectivităţilor;
    b) furnizoare de servicii de curăţenie prestate în unităţi de asistenţă medicală, în colectivităţi de copii şi tineri, în unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.), în cabinete de înfrumuseţare corporală, piercing şi tatuaj;
    c) furnizoare de servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producţia şi distribuţia apei potabile şi a apei din fântânile publice, producţia apei îmbuteliate;
    d) furnizoare de servicii pentru spaţii în care au loc activităţi de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportiv, precum şi servicii pentru tratarea şi dezinfecţia apei din bazine de înot şi piscine;
    e) furnizoare de servicii prestate în cabinete de înfrumuseţare corporală, reglementate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) furnizoare de servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

    (4) Se exceptează de la prevederile prezentului ordin personalul de specialitate medico-sanitar.
    (5) Aplicarea prezentei metodologii se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
        Programele de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pot fi realizate de către persoane juridice de drept public sau privat, care au ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ şi sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii şi de către Ministerul Educaţiei în condiţiile prezentei metodologii.

    ART. 3
        În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) noţiuni fundamentale de igienă - totalitatea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare referitoare la păstrarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, pe care trebuie să le posede lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în categoriile de unităţi prevăzute la art. 1 alin. (3);
    b) aviz de funcţionare - abilitarea, de către Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate şi de către Ministerul Educaţiei - Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară a furnizorilor de instruire pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire profesională, pe baza referatului tehnic de evaluare şi a concluziilor elaborate de către Comisia de evaluare din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, precum şi a documentelor cuprinse în dosarul furnizorului de instruire;
    c) furnizori de instruire - persoane juridice, de drept public sau privat care furnizează programe de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, prin intermediul formatorilor, pe baza avizului de funcţionare;
    d) Formatori - personal compus din medici cu specialităţile igienă, sănătate publică sau epidemiologie, care deţin certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România şi aviz anual în termen;.
    e) colaboratori - chimişti, biologi sau toxicologi care fac dovada pregătirii în tematicile prevăzute în Modulul nr. 6 - Nivelul II din Anexa nr. 9 la prezenta metodologie;


    CAP. II
    Criteriile şi procedura de avizare
    ART. 4
        În vederea obţinerii avizului de funcţionare, furnizorii de instruire trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să fie organizaţi şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale;
    b) să deţină în mod legal spaţii adecvate activităţii de învăţământ, pentru care s-a obţinut autorizaţie sanitară sau notificare de certificare a conformităţii, după caz;
    c) să deţină logistica necesară organizării în bune condiţii a cursurilor;
    d) să aibă programă de instruire elaborată în conformitate cu Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă din Anexa nr. 9 la prezenta metodologie;
    e) să asigure materialul didactic prevăzut în programa de pregătire;
    f) să asigure programul de instruire cu formatori şi după caz, cu colaboratori
    g) să facă public o planificare a conţinutului de instruire ce urmează a fi parcurs, pornind de la Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire.


    ART. 5
    (1) Pentru obţinerea avizului de funcţionare, solicitantul depune la una dintre Comisiile de evaluare din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, respectiv Centrele Regionale de Sănătate Publică din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş sau Timişoara un dosar de evaluare în 3 exemplare.
    (2) Dosarul de evaluare conţine următoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
    b) copii ale următoarelor documente:
    b.1) act de înfiinţare al persoanei juridice, respectiv actul de constituire al persoanei juridice şi, după caz, statutul acesteia
    b.2) certificat de înregistrare fiscală la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    b.3) certificat de înregistrare emis de Camera de Comerţ şi Industrie sau act de înregistrare în Registrul fundaţiilor şi asociaţiilor şi/sau alte documente din care să rezulte că furnizorul are printre activităţi organizarea de cursuri sau activităţi de învăţământ

    c) copii ale contractului de închiriere, respectiv orice alt document care atestă deţinerea spaţiului, precum şi lista dotărilor disponibile (mobilier şi echipament didactic).
    d) program de instruire cuprinzând planul de învăţământ şi programele analitice pentru fiecare modul specific, în concordanţă cu indicaţiile cuprinse în Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă din Anexa nr. 9 la prezenta metodologie;
    e) Documentele care se vor anexa în copie şi care vizează categoria formatorilor sunt următoarele:
    e.1) diploma de medic specialist sau medic primar în specialităţile menţionate la art. 3 lit. d);
    e.2) certificatul profesional curent, eliberat de Colegiul Medicilor;
    e.3) avizul anual privind exercitarea profesiei de medic, eliberat de Colegiul Medicilor;
    e.4) curriculum vitae;
    e.5) dovada existenţei relaţiei contractuale cu solicitantul avizului de funcţionare;

    f) Documentele care vizează categoria colaboratorilor sunt următoarele:
    f.1) diplomă de licenţă, în copie;
    f.2) curriculum vitae care să demonstreze experienţă de minim 5 ani în specialitate;

    g) dovada achitării în contul Institutului Naţional de Sănătate Publică a tarifului de 520 lei pentru serviciul prestat către furnizorul de instruire, aferent analizei documentaţiei, elaborării referatului tehnic de evaluare şi transmiterea documentaţiei la Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate, în vederea eliberării avizului de funcţionare;

    (3) Comisiile de evaluare sunt înfiinţate prin decizie internă a Directorului general şi sunt formate din 4 membri şi un secretar.
    (4) a) Comisiile de evaluare examinează documentele cuprinse în dosarul depus şi întocmesc, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei, referatul tehnic de evaluare care include concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului;
    b) Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberării avizului, însoţit de două exemplare ale dosarului, se înaintează Ministerului Sănătăţii - Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate;

    (5) În cazul avizării favorabile a programului de instruire, Ministerul Sănătăţii înaintează către Ministerul Educaţiei, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei, un exemplar al dosarului, o copie a referatului tehnic de evaluare şi avizul-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
    (6) În termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei, Ministerul Educaţiei, va transmite răspunsul către Ministerul Sănătăţii după cum urmează:
    a) În caz favorabil, completează şi semnează formularul-tip,
    b) În caz nefavorabil, întocmeşte un referat prin care justifică decizia.

    (7) Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii:
    a) eliberează avizul de funcţionare
    b) gestionează baza de date privind furnizorii de instruire avizaţi.
    c) la solicitarea Ministerului Educaţiei pune la dispoziţia acestuia, informaţii cuprinse în baza de date.

    (8) Avizul de funcţionare este valabil 3 ani.
    (9) Înnoirea avizului de funcţionare se face prin reluarea procedurii, luându-se în considerare şi criteriul rezultatelor obţinute de absolvenţii programului de instruire în procesul de evaluare şi certificare a cunoştinţelor. Un procent de promovabilitate de cel puţin 60% este obligatoriu.

    CAP. III
    Evaluarea şi certificarea
    ART. 6
    (1) Participanţii la programele de instruire avizate în condiţiile prezentei metodologii susţin la încheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.
    (2) a) înscrierea participanţilor la examenul de absolvire organizat de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti este condiţionată de rezultatele unui test grilă care conţine întrebări din toată materia predată, întocmit de furnizorul de instruire.
    b) Pentru a putea fi înscris la examenul absolvire, participantul trebuie să răspundă corect la cel puţin 2/3 din întrebări din testul grilă.
    c) Testele completate de către cursanţi se vor păstra la furnizorul de instruire pentru o perioadă de 6 ani.


    ART. 7
    (1) Comisiile de examen sunt propuse anual de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti şi sunt aprobate de către Ministerul Sănătăţii, Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate;
    (2) Comisia de examen este constituită din 4 membri, după cum urmează:
    a) un preşedinte, reprezentat de directorul executiv adjunct sănătate publică sau şeful departamentului de supraveghere în sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
    b) un secretar, desemnat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
    c) un membru, desemnat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
    d) un membru desemnat de Ministerul Educaţiei din cadrul inspectoratului şcolar judeţean şi al Municipiului Bucureşti;

    (3) În cazul în care, la nivelul unei direcţii de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti nu se poate constitui comisia de examen, atribuţiile acesteia sunt preluate de o altă comisie de examen constituită la nivelul uneia dintre direcţiile de sănătate publică limitrofe.
    (4) Comisiile de examen dispun de ştampilă proprie având următorul conţinut: "DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢUL ......./MUNICIPIUL BUCUREŞTI - COMISIA DE EXAMEN".

    ART. 8
    (1) Furnizorii de instruire asigură înscrierea la examen a participanţilor la programul de instruire şi achită suma aferentă serviciului prestat pentru organizarea examenului de absolvire la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti care organizează examenul de absolvire.
    (2) La înscrierea candidaţilor, furnizorii de instruire prezintă, în dublu exemplar, catalogul completat după modelul din anexa nr. 3.
    (3) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti au obligaţia să realizeze şi să gestioneze, prin Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare, baza de date a absolvenţilor programelor de instruire înscrişi la examenul de absolvire.
    (4) Suma aferentă prestaţiei de organizare a examenului de absolvire a programelor de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă este în valoare de 40 lei pentru fiecare candidat şi se achită la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti de către furnizorii de instruire.

    ART. 9
    (1) Examenul de absolvire se programează cel puţin o dată pe lună, pentru un număr de minimum 15 de cursanţi înscrişi.
    (2) Examenul de absolvire se organizează de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti la sediul furnizorului de instruire sau în altă locaţie asigurată de acesta, care să respecte cerinţele legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ.
    (3) Cheltuielile legate de deplasarea comisiei de examen vor fi suportate de către furnizorul de instruire.

    ART. 10
    (1) Examenul de absolvire constă în rezolvarea unui chestionar pentru testare cu 30 întrebări, repartizat fiecărui candidat, din setul de chestionare elaborate şi aprobat de Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate.
    (2) Timpul acordat rezolvării chestionarelor este de două ore.
    (3) La predarea chestionarelor de către candidaţi se încheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

    ART. 11
    (1) Comisia de examen corectează chestionarele pentru testare şi le notează cu calificativul "admis"/"respins".
    (2) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 60% din totalul întrebărilor cuprinse în chestionar.

    ART. 12
    (1) Rezultatele sunt consemnate în cataloagele de examen, al căror model este prezentat în anexa nr. 5, şi se semnează de către toţi membrii comisiei de examen, pe fiecare pagină. O copie a catalogului de examen se înmânează furnizorului de instruire.
    (2) Rezultatele se afişează în ziua examenului, sub semnătura preşedintelui comisiei de examen cu respectarea prelucrării datelor cu caracter personal.
    (3) La sfârşitul examenului, rezultatele se centralizează într-un proces-verbal, întocmit în conformitate cu anexa nr. 6.

    ART. 13
    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti eliberează candidaţilor declaraţi admişi certificate de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
    (2) a) În cazul în care nu promovează examenul de absolvire, candidatul are posibilitatea de a susţine un nou examen, cu condiţia achitării sumei prevăzute la art. 8 alin. (4).
    b) În cazul nepromovării celui de al doilea examen, candidatul va parcurge din nou programul de instruire în vederea susţinerii unui nou examen de absolvire.


    ART. 14
    (1) Pentru evidenţa certificatelor de absolvire, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti întocmesc registre de evidenţă în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 8.
    (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti nu pot deţine calitatea de furnizori de instruire.

    CAP. IV
    Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de funcţionare
    ART. 15
    (1) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, prin direcţiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calităţii pregătirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfăşurate în timpul derulării programelor de instruire şi a examenelor de absolvire, precum şi a activităţii comisiilor de examen.
    (2) Activitatea de control prevăzută la alin. (1) se exercită de către persoane desemnate de cele două ministere, la propunerea direcţiilor de specialitate.
    (3) În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorul de instruire a cerinţelor care au stat la baza avizării prevăzute la art. 4 alin. (1) al prezentului ordin, se întocmeşte proces-verbal de constatare, acordându-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate.

    ART. 16
        Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei decid retragerea avizului de funcţionare în cazul în care:
    a) furnizorul de instruire nu a remediat abaterile de la cerinţele care au stat la baza avizării, prevăzute la art. 4 alin. (1) al prezentului ordin în 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare;
    b) Dosarul de evaluare depus de furnizorul de instruire în temeiul art. 5 alin. (2) conţine documente care se dovedesc a fi false sau înşelătoare;
    c) furnizorul de instruire înregistrează, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 60% din numărul participanţilor la examen pe care i-a instruit.


    ART. 17
    (1) Persoanele desemnate pentru activitatea de control prevăzută la art. 15 alin. (2) informează Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei asupra constatărilor prevăzute la art. 16 alin. lit. a) şi b);
    (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti informează Ministerul Sănătăţii asupra constatărilor prevăzute la art. 16 lit. c).

    CAP. V
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 18
        Prevederile prezentei metodologii nu se aplică, pentru o perioadă de 3 ani de la absolvire, absolvenţilor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ acreditate în condiţiile legii, care au avut în programa de studii noţiuni de igienă specifice activităţii şi care deţin certificate de competenţă profesională, diplome de absolvire, diplome de licenţă.

    ART. 19
    (1) Documentele privind examenele de absolvire se păstrează o perioadă de 6 ani în arhivele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.
    (2) Registrele de evidenţă se arhivează o perioadă de 6 ani de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.
    (3) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) se arhivează o perioadă de 6 ani la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, respectiv centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Iaşi, Cluj, Tg. Mureş şi Timişoara.

    ART. 20
    (1) Certificatele de absolvire ale persoanelor care au promovat examenul de absolvire conform dispoziţiilor prezentului ordin au o valabilitate de 3 ani de la data eliberării de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.
    (2) Certificatele de absolvire pentru persoanele care au promovat examenul anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea de 3 ani de la data eliberării de către de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

    ART. 21
        Avizele de funcţionare emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea de 3 ani de la data eliberării de către Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei.

    ART. 22
    (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii elaborează chestionarele pentru testarea cunoştinţelor.
    (2) Chestionarele pentru testarea cunoştinţelor sunt elaborate de pe baza Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă din Anexa nr. 9.
    (3) Fiecare direcţie de sănătate publică judeţeană şi a Municipiului Bucureşti transmite spre aprobare către Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii un set de 10 întrebări din fiecare modul sau nivel de instruire prevăzut în Anexa nr. 9.
    (4) Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate din Ministerul Sănătăţii coroborează toate întrebările pe care le pune la dispoziţia direcţiilor de sănătate publică judeţeană şi a Municipiului Bucureşti pentru a fi selectate cu ocazia susţinerii examenului de absolvire.

    ART. 23
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta metodologie

    ANEXA 1

    la metodologie
        ............... (Denumirea furnizorului de instruire)
        Nr. ....../....
        Către
        INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
        .................*1), cu sediul în localitatea ........., judeţul/sectorul ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., cod poştal ....., telefon*2) ......, fax ......, e-mail ....., cod unic de înregistrare/cod fiscal ........, reprezentat prin ........., în calitate de asociat/acţionar/împuternicit ........., posesor al actului de identitate tip ...., seria ... nr. ...., eliberat de ...... la data ....., prin prezenta solicit avizarea ca furnizor de instruire în domeniul noţiunilor fundamentale de igienă, modulul/modulele şi nivelul/nivelurile:
        *1) Se completează cu denumirea furnizorului de instruire.
        *2) Se completează cu prefix - număr.
        [ ] Modulul nr. 1 - Nivelul I - Instruirea managerilor, directorilor pentru asigurarea calităţii, şefilor de secţie, de producţie, etc., din unităţile cu profil alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă
        [ ] Modulul nr. 1 - Nivelul II - Instruirea operatorilor din industria alimentară şi din unităţile de alimentaţie publică şi a vânzătorilor din unităţile cu profil alimentar.
        [ ] Modulul nr. 1 - Nivelul III - Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă
        [ ] Modulul nr. 2 - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de curăţenie:
        [ ] în unităţi de asistenţă medicală,
        [ ] în colectivităţi de copii şi tineri,
        [ ] în unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.),
        [ ] în cabinete de înfrumuseţare corporală, piercing şi tatuaj;

        [ ] Modulul nr. 3 - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producţia şi distribuţia apei potabile şi apa din fântânile publice, producţia apei îmbuteliate;
        [ ] Modulul nr. 4 - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii pentru spaţii în care au locactivităţi de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportive, precum şi servicii pentru tratarea şi dezinfecţia apei din bazine de înot şi piscine;
        [ ] Modulul nr. 5 - Nivelul I - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit, reglementate prin Ordinul nr. 1.136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
        [ ] Modulul nr. 5 - Nivelul II - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de manichiură şi pedichiură, reglementate prin Ordinul nr. 1.136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
        [ ] Modulul nr. 5 - Nivelul III - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare, reglementate prin Ordinul nr. 1.136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
        [ ] Modulul nr. 6 - Nivelul I - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinfecţie
        [ ] Modulul nr. 6 - Nivelul II - Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinsecţie şi deratizare.

        Precizez că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. .......
        Anexez documentaţia prevăzută în metodologia de autorizare, conform opisului.
        Semnătura solicitantului
        ........................

        L.S.

    ANEXA 2

    la metodologie

┌──────────────────────┬──────────────────────┐
│MINISTERUL SĂNĂTĂŢII │MINISTERUL EDUCAŢIEI │
│Direcţia Generală │Direcţia Generală │
│Sănătate Publică şi │Management Resurse │
│Programe de Sănătate │Umane şi Reţea Şcolară│
│Nr. │Nr. │
│......................│......................│
│/................. │/................. │
└──────────────────────┴──────────────────────┘

                                  AVIZ DE FUNCŢIONARE
        Furnizorul de instruire .........., cu sediul în localitatea .............., str. ..... nr. ...., judeţul/sectorul ......, conform certificatului de înregistrare nr. ..., eliberat de ...., în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. ..., este avizat să realizeze programe de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pentru următoarele module:
        .................................
        .................................


┌────────────────────┬────────────────────┐
│Direcţia Generală │Direcţia Generală │
│Sănătate Publică şi │Management Resurse │
│Programe de Sănătate│Umane şi Reţea │
│ │Şcolară │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼────────────────────┤
│Director general, │Director general, │
│....................│....................│
└────────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 3

    la metodologie
        Furnizorul de instruire ............
        Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Sănătăţii nr. ...../.....
        Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Educaţiei nr. ...../.....
        Nr. ...... din ......
                                        CATALOG
                     de înscriere a candidaţilor pentru susţinerea
             examinării privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │DATE DESPRE CURSANŢI │
│ ├─────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────┤
│Nr. │ │Actul de │Codul │Data şi │Modulul/│Notă │
│crt.│Numele şi│identitate│numeric │locul │Nivelul │Test │
│ │prenumele│seria/ │personal│naşterii│absolvit│grilă│
│ │ │numărul │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘

                          Semnătura furnizorului de instruire
                                   .................

                                          L.S.

    ANEXA 4

    la metodologie
        ....................
        (Comisia de examen)

                                     PROCES-VERBAL
            de predare/primire a lucrărilor scrise la examenul de absolvire
        Data .........
        Ora ..........
        Sala .........

┌────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Semnătura │ │
│crt.│prenumele │candidatului│Observaţii│
│ │candidatului│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────┘

        Comisia de examen:
        ...................
        ...................
        ...................
        ...................


    ANEXA 5

    la metodologie
        DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
        .................

        (COMISIA DE EXAMEN) .......... Decizia ..............
        Furnizorul de instruire ..............
        Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Sănătăţii nr. ..../.....
        Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Educaţiei nr. ..../.....
                                   CATALOG DE EXAMEN
       Programul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

┌────┬─────────────────────────────┬──────────┐
│ │DATE DESPRE CANDIDAŢI │ │
│ ├─────────┬──────────┬────────┤Rezultatul│
│Nr. │ │Actul de │Modulul/│examinării│
│crt.│Numele şi│identitate│Nivelul │admis/ │
│ │prenumele│seria/ │absolvit│respins │
│ │ │numărul │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┘

                            Preşedintele comisiei de examen,
                                    ................
                                          L.S.

                                    Membru .........
                                    Membru .........
                                   Secretar ........

    ANEXA 6

    la metodologie
                        PROCES-VERBAL Seria ...... nr. .........
        Încheiat astăzi, ............, cu ocazia desfăşurării examenului de absolvire a cursului de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, organizat de ............ la data de ......., la sediul ......., pentru care s-a constituit următoarea comisie de examen:
        Preşedinte .......
        Membru ...........
        Membru ...........
        Secretar .........

     La examenul de absolvire au fost înregistraţi .... participanţi, dintre care .... au fost declaraţi admişi la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Metodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.
        Situaţia la examenul de absolvire este reflectată de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate şi se prezintă sintetic astfel:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│FURNIZORUL│CANDIDAŢI │
│DE ├────────┬────────┬─────────┤
│INSTRUIRE │Înscrişi│Prezenţi│Promovaţi│
├──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└──────────┴────────┴────────┴─────────┘


        Observaţii:
        ..............................................

        Preşedintele comisiei de examen ..............
        Membru ............
        Membru ............
        Secretar, .........

    ANEXA 7

    la metodologie

┌──────────────────┬───────────────────┐
│MINISTERUL │MINISTERUL │
│SĂNĂTĂŢII │EDUCAŢIEI │
│Direcţia Generală │Direcţia Generală │
│Sănătate Publică │Management Resurse │
│şi Programe de │Umane şi Reţea │
│Sănătate │Şcolară │
└──────────────────┴───────────────────┘

                                CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
                   eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului
               ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. ....
        Se adevereşte prin prezentul certificat de absolvire că domnul/doamna ........, cod numeric personal .........., născut/născută în anul ......, luna ...., ziua ..., în localitatea ..........., a urmat cursul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, modulul ........, nivelul ........ organizat de ..........(denumirea furnizorului de instruire), în baza Avizului Ministerului Sănătăţii nr. ....../....... şi Ministerului Educaţiei, nr. ....../......, şi a promovat examenul de absolvire, fiind declarat/declarată admis/admisă.

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Preşedintele comisiei de examen, │Secretar, │
│.............................................│.............................................│
│L.S. │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

        Nr. ....../.....
        Data eliberării: anul .... luna .... ziua ......

    ANEXA 8

    la metodologie
        Direcţia judeţeană de sănătate publică ...........
        Direcţia de sănătate publică a Municipiului Bucureşti
                                  REGISTRU DE EVIDENŢĂ
                     a certificatelor de absolvire a cursurilor de
             instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

┌────┬────┬───────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │ │Nr./Seria │Numele şi │Codul │Modulul │ │Organizatorul│Data │Semnătura│ │
│crt.│Data│adeverinţei│prenumele │numeric │absolvit│Perioada│programului │eliberării│de │Menţiuni│
│ │ │ │absolventului│personal│ │ │absolvit │ │primire │ │
├────┼────┼───────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴────────┘


    ANEXA 9

    la metodologie
                      Ghidul tematic privind conţinutul modulelor
               de pregătire a personalului care participă la cursurile de
       instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă
        Nota generală 1: Tema comună tuturor modulelor referitoare la "Cerinţele legilor şi reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii" se completează în măsura progresului legislativ aferent fiecărui modul, inclusiv a legislaţiei conexe.
        În text, referinţa legislativă trebuie citită ca incluzând toate completările şi modificările adoptate pentru normativul de bază.

        Nota generală 2: Pentru fiecare modul, distribuirea numărului total de ore în ore de pregătire teoretică şi ore de pregătire practică alocate fiecărei teme se decide de către furnizorul de instruire, cu respectarea numărului minim de ore alocat în programele de instruire.

    Modulul nr. 1
    Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de producţie,
    depozitare, transport şi comercializare a alimentelor,
    inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor
        Acest modul cuprinde 3 niveluri de instruire alocate corespunzător responsabilităţilor postului ocupat de personal ce urmează a fi instruit
        Modulul nr. 1 - Nivelul I
        Instruirea managerilor, directorilor pentru asigurarea calităţii, şefilor de secţie, de producţie, etc., din unităţile cu profil alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă

┌─────────────┬─────┬──────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT │
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │compoziţia │
│ │ │principalelor │
│ │ │grupe de alimente │
│1. Aliment, │ │Cursantul trebuie │
│compoziţia şi│1 │să poată descrie │
│valoarea │ │principalele │
│nutritivă. │ │deficite respectiv│
│ │ │excese de │
│ │ │substanţe │
│ │ │nutritive din │
│ │ │principalele grupe│
│ │ │de alimente │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │noţiunile │
│ │ │principale │
│ │ │cuprinse în: │
│ │ │Legea nr. 150/2004│
│ │ │privind siguranţa │
│ │ │alimentelor şi a │
│ │ │hranei pentru │
│ │ │animale │
│ │ │Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. 976/│
│ │ │1998 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │de igienă privind │
│ │ │producţia, │
│ │ │prelucrarea, │
│ │ │depozitarea, │
│ │ │păstrarea, │
│ │ │transportul şi │
│ │ │desfacerea │
│ │ │alimentelor. │
│ │ │Hotărâre nr. 925/ │
│ │ │2005 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Regulilor privind │
│ │ │controalele │
│ │ │oficiale efectuate│
│ │ │pentru a se │
│ │ │asigura │
│ │ │verificarea │
│ │ │conformităţii cu │
│ │ │legislaţia privind│
│ │ │hrana pentru │
│ │ │animale şi cea │
│ │ │privind alimentele│
│ │ │şi cu regulile de │
│ │ │sănătate şi de │
│ │ │protecţie a │
│ │ │animalelor │
│ │ │Hotărâre nr. 1.197│
│ │ │/2002 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │privind │
│ │ │materialele şi │
│ │ │obiectele care vin│
│ │ │în contact cu │
│ │ │alimentele │
│ │ │Ordin al │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii şi │
│ │ │familiei şi al │
│ │ │ministrului │
│ │ │agriculturii, │
│ │ │alimentaţiei şi │
│ │ │pădurilor nr. 438/│
│ │ │295/2002 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │privind aditivii │
│ │ │alimentari │
│ │ │destinaţi │
│ │ │utilizării în │
│ │ │produsele │
│ │ │alimentare pentru │
│ │ │consum uman │
│ │ │Ordin al │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. 119/│
│ │ │2014 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │de Igienă şi │
│ │ │sănătate publică │
│ │ │privind mediul de │
│ │ │viaţă al │
│ │ │populaţiei, cu │
│2. Cerinţe │ │modificările şi │
│legislative │ │completările │
│în unităţile │ │ulterioare │
│cu profil │ │Regulamentul (CE) │
│alimentar │ │nr. 178/2002 de │
│inclusiv │2 │stabilire a │
│unităţile de │ │principiilor şi a │
│alimentaţie │ │cerinţelor │
│publică şi │ │generale ale │
│colectivă │ │legislaţiei │
│ │ │alimentare, de │
│ │ │instituire a │
│ │ │Autorităţii │
│ │ │Europene pentru │
│ │ │Siguranţa │
│ │ │Alimentară şi de │
│ │ │stabilire a │
│ │ │procedurilor în │
│ │ │domeniul │
│ │ │siguranţei │
│ │ │produselor │
│ │ │alimentare │
│ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │nr. 1169/2011 │
│ │ │privind informarea│
│ │ │consumatorilor cu │
│ │ │privire la │
│ │ │produsele │
│ │ │alimentare │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 852/2004 │
│ │ │privind igiena │
│ │ │produselor │
│ │ │alimentare │
│ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │nr. 625/2017 │
│ │ │privind │
│ │ │controalele │
│ │ │oficiale şi alte │
│ │ │activităţi │
│ │ │oficiale efectuate│
│ │ │pentru a asigura │
│ │ │aplicarea │
│ │ │legislaţiei │
│ │ │privind alimentele│
│ │ │şi furajele, a │
│ │ │normelor privind │
│ │ │sănătatea şi │
│ │ │bunăstarea │
│ │ │animalelor, │
│ │ │sănătatea │
│ │ │plantelor şi │
│ │ │produsele de │
│ │ │protecţie a │
│ │ │plantelor │
│ │ │(Regulamentul │
│ │ │privind │
│ │ │controalele │
│ │ │oficiale) │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 2073/2005 │
│ │ │privind criteriile│
│ │ │microbiologice │
│ │ │pentru produsele │
│ │ │alimentare │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 2074/2005 de │
│ │ │stabilire a │
│ │ │măsurilor de │
│ │ │aplicare privind │
│ │ │anumite produse │
│ │ │reglementate de │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 853/2004 şi │
│ │ │organizarea unor │
│ │ │controale oficiale│
│ │ │prevăzute de │
│ │ │Regulamentele (CE)│
│ │ │nr. 854/2004 şi │
│ │ │nr. 882/2004, de │
│ │ │derogare de la │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 852/2004 şi de│
│ │ │modificare a │
│ │ │Regulamentelor │
│ │ │(CE) nr. 853/2004 │
│ │ │şi nr. 854/2004 │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │principalii agenţi│
│ │ │biologici de │
│ │ │contaminare - │
│ │ │microorganisme │
│ │ │patogene │
│ │ │(bacterii, │
│ │ │virusuri, │
│ │ │paraziţi, vectori)│
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │principalii │
│ │ │contaminanţi │
│ │ │chimici transmişi │
│ │ │prin alimente, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │componenţii │
│ │ │naturali nocivi │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să posede │
│ │ │cunoştinţe privind│
│ │ │alterarea │
│3. │ │alimentelor │
│Înocuitatea │ │Cursantul trebuie │
│alimentelor, │ │să posede │
│alterarea şi │ │cunoştinţe privind│
│contaminarea │ │falsificarea │
│alimentelor; │ │alimentelor │
│boli │2 │Cursantul trebuie │
│transmise │ │să cunoască │
│prin aliment:│ │cerinţe privind │
│intoxicaţii │ │amplasarea │
│şi │ │unităţilor, │
│toxiinfecţii │ │spaţiile │
│alimentare │ │unităţilor de │
│ │ │producţie, dotarea│
│ │ │cu utilaje, │
│ │ │ustensile şi │
│ │ │echipamente │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată face │
│ │ │diferenţa între │
│ │ │procesele salubre │
│ │ │şi cele insalubre │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │principalele │
│ │ │intoxicaţii şi │
│ │ │toxiinfecţii │
│ │ │alimentare în ceea│
│ │ │ce priveşte modul │
│ │ │de transmitere şi │
│ │ │de manifestare │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │mijloacele/căile │
│ │ │de prevenire a │
│ │ │bolilor transmise │
│ │ │prin alimente │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │echipamentele, │
│ │ │substanţele precum│
│ │ │şi metodele şi │
│ │ │frecvenţele de │
│ │ │curăţenie şi │
│ │ │dezinfecţie a │
│ │ │pereţilor, │
│ │ │geamurilor, │
│ │ │podelelor, uşilor,│
│ │ │suprafeţelor de │
│ │ │contact cu │
│ │ │alimentele, a │
│ │ │ambalajelor şi a │
│ │ │utilajelor / │
│ │ │ustensilelor etc. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să ştie să │
│ │ │depoziteze corect │
│ │ │substanţele de │
│ │ │curăţenie/ │
│ │ │dezinfecţie, │
│4. Elemente │ │materiile prime │
│de bune │ │respectiv │
│practici de │ │produsele finite │
│igienă în │2 │Cursantul trebuie │
│unităţile cu │ │să cunoască │
│profil │ │procedurile de │
│alimentar │ │control al │
│ │ │operaţiunilor de │
│ │ │igienizare │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │temperaturile de │
│ │ │păstrare a │
│ │ │produselor │
│ │ │alimentare finite.│
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │cerinţele de │
│ │ │eliminare a │
│ │ │deşeurilor. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │cerinţele privind │
│ │ │igiena personală │
│ │ │precum şi a stării│
│ │ │de sănătate a │
│ │ │personalului care │
│ │ │lucrează în │
│ │ │unităţile de │
│ │ │profil alimentar │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată │
│ │ │identifica │
│ │ │potenţialele │
│ │ │pericole fizice, │
│ │ │chimice, │
│ │ │microbiologice şi │
│ │ │să evalueze │
│ │ │riscurile │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │fluxurile de │
│ │ │producţie, de │
│ │ │personal şi de │
│ │ │deşeuri, │
│ │ │circuitele │
│ │ │funcţionale │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │semnele infestării│
│ │ │cu dăunători/ │
│ │ │rozătoare, │
│ │ │mijloacele de │
│ │ │combatere şi │
│ │ │manevrele de bază │
│ │ │pentru controlul │
│ │ │dăunătorilor │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să aibă cunoştinţe│
│ │ │referitor la │
│ │ │condiţiile de │
│ │ │depozitare, │
│ │ │folosirea │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │tehnice, apa │
│ │ │folosită în │
│ │ │procesele │
│ │ │operaţionale, │
│ │ │controlul │
│ │ │proceselor, igiena│
│ │ │produsului finit, │
│ │ │ambalarea │
│ │ │produselor, │
│ │ │manipulare şi │
│ │ │transport. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │măsurile de │
│ │ │control, │
│ │ │precauţiile de │
│5. │ │siguranţă şi │
│Identificarea│ │echipamentele de │
│pericolelor │ │protecţie atunci │
│şi măsuri de │3 │când este cazul │
│prevenire a │ │Cursantul trebuie │
│transmiterii │ │să ştie să │
│prin alimente│ │citească şi să │
│ │ │interpreteze │
│ │ │conţinutul unei │
│ │ │etichete, legat de│
│ │ │compoziţie, modul │
│ │ │de utilizare, │
│ │ │instrucţiuni de │
│ │ │utilizare, şi │
│ │ │atenţionări/ │
│ │ │pericole pentru │
│ │ │unele categorii de│
│ │ │produse │
│ │ │alimentare, │
│ │ │respectiv materii │
│ │ │prime, substanţe │
│ │ │de igienizare şi │
│ │ │dezinfecţie │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │simptomele │
│ │ │angajaţilor │
│ │ │(febră, vărsături,│
│ │ │diaree, leziuni │
│ │ │ale tegumentelor, │
│ │ │secreţii ale │
│ │ │nasului, ochilor │
│ │ │etc.) şi să se │
│ │ │consulte medicul │
│ │ │care are în │
│ │ │supraveghere │
│ │ │unitatea │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască măsuri│
│ │ │de prim ajutor în │
│ │ │caz de accidente │
│ │ │la locul de muncă │
│ │ │(arsuri, opăriri, │
│ │ │tăieturi, răni, │
│ │ │dermatite de │
│ │ │contact etc.) │
│ │ │precum şi măsuri │
│ │ │de asigurare a │
│ │ │securităţii şi │
│ │ │sănătăţii │
│ │ │lucrătorilor. - │
│ │ │suntem de părere │
│ │ │că intră în │
│ │ │atribuţiile │
│ │ │domeniului │
│ │ │medicinei muncii │
│ │ │şi trebuie │
│ │ │eliminat │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs │
│ │ │se va face pe baza│
│ │ │unui test grilă │
│ │ │generat aleator │
│ │ │dintr-un set │
│ │ │întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│1. Testare │ │conţine întrebări │
│finală │2 │din toată materia │
│ │ │predată │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să răspundă corect│
│ │ │la cel puţin 2/3 │
│ │ │din întrebări │
│ │ │pentru a putea fi │
│ │ │înscris la │
│ │ │examenul prevăzut │
│ │ │la art. 6 alin. │
│ │ │(1) din prezentul │
│ │ │ordin │
└─────────────┴─────┴──────────────────┘        Modulul nr. 1 - Nivelul II
        Instruirea operatorilor din industria alimentară şi din unităţile de alimentaţie publică şi a vânzătorilor din unităţile cu profil alimentar.

┌─────────────┬─────┬──────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT │
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │compoziţia │
│ │ │principalelor │
│ │ │grupe de alimente │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată │
│ │ │identifica │
│ │ │valoarea nutritivă│
│ │ │a principalelor │
│ │ │grupe de alimente │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │tehnologia │
│ │ │preparării │
│1. Aliment, │ │alimentelor, │
│compoziţia şi│1 │metode de │
│valoarea │ │prelucrare: │
│nutritivă │ │mecanice, termice,│
│ │ │chimice şi │
│ │ │biologice │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │avantajele şi │
│ │ │dezavantajele │
│ │ │prelucrării │
│ │ │alimentelor │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │principalele │
│ │ │modificări a │
│ │ │alimentelor la │
│ │ │preparare şi la │
│ │ │păstrare │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască unele │
│ │ │cerinţe cuprinse │
│ │ │în: │
│ │ │Legea nr. 150/2004│
│ │ │privind siguranţa │
│ │ │alimentelor şi a │
│ │ │hranei pentru │
│ │ │animale │
│ │ │Ordin al │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. 976/│
│ │ │1998 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │de igienă privind │
│ │ │producţia, │
│ │ │prelucrarea, │
│ │ │depozitarea, │
│ │ │păstrarea, │
│ │ │transportul şi │
│ │ │desfacerea │
│ │ │alimentelor │
│ │ │Hotărâre nr. 1.197│
│ │ │/2002 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │privind │
│ │ │materialele şi │
│ │ │obiectele care vin│
│ │ │în contact cu │
│ │ │alimentele │
│ │ │Ordin al │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii şi │
│ │ │familiei şi al │
│ │ │ministrului │
│ │ │agriculturii, │
│ │ │alimentaţiei şi │
│ │ │pădurilor nr. 438/│
│ │ │295/2002 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │privind aditivii │
│ │ │alimentari │
│ │ │destinaţi │
│2. Cerinţe │ │utilizării în │
│legislative │ │produsele │
│în unităţile │ │alimentare pentru │
│cu profil │ │consum uman │
│alimentar │ │Ordin al │
│inclusiv │1 │ministrului │
│unităţile de │ │sănătăţii nr. 119/│
│alimentaţie │ │2014 pentru │
│publică şi │ │aprobarea Normelor│
│colectivă │ │de Igienă şi │
│ │ │sănătate publică │
│ │ │privind mediul de │
│ │ │viaţă al │
│ │ │populaţiei, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 178/2002 de │
│ │ │stabilire a │
│ │ │principiilor şi a │
│ │ │cerinţelor │
│ │ │generale ale │
│ │ │legislaţiei │
│ │ │alimentare, de │
│ │ │instituire a │
│ │ │Autorităţii │
│ │ │Europene pentru │
│ │ │Siguranţa │
│ │ │Alimentară şi de │
│ │ │stabilire a │
│ │ │procedurilor în │
│ │ │domeniul │
│ │ │siguranţei │
│ │ │produselor │
│ │ │alimentare │
│ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │nr. 1169/2011 │
│ │ │privind informarea│
│ │ │consumatorilor cu │
│ │ │privire la │
│ │ │produsele │
│ │ │alimentare │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 852/2004 │
│ │ │privind igiena │
│ │ │produselor │
│ │ │alimentare │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 2073/2005 │
│ │ │privind criteriile│
│ │ │microbiologice │
│ │ │pentru produsele │
│ │ │alimentare │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │principalele │
│ │ │microorganismelor │
│ │ │patogene care pot │
│ │ │contamina │
│ │ │alimentul: │
│ │ │bacterii, virusuri│
│ │ │şi paraziţi, │
│ │ │vectori │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │principalii │
│ │ │contaminanţi │
│ │ │chimici transmişi │
│ │ │prin alimente, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │componenţii │
│ │ │naturali nocivi │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să posede │
│ │ │cunoştinţe privind│
│ │ │alterarea │
│3. │ │alimentelor │
│Înocuitatea │ │Cursantul trebuie │
│alimentelor, │ │să posede │
│alterarea şi │ │cunoştinţe privind│
│contaminarea │ │falsificarea │
│alimentelor; │ │alimentelor │
│boli │2 │Cursantul trebuie │
│transmise │ │să cunoască minime│
│prin aliment:│ │cerinţe privind │
│intoxicaţii │ │amplasarea │
│şi │ │unităţilor, │
│toxiinfecţii │ │spaţiile │
│alimentare │ │unităţilor de │
│ │ │producţie, dotarea│
│ │ │cu utilaje, │
│ │ │ustensile şi │
│ │ │echipamente │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată face │
│ │ │diferenţa între │
│ │ │procesele salubre │
│ │ │şi cele insalubre │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │principalele │
│ │ │intoxicaţii şi │
│ │ │toxiinfecţii │
│ │ │alimentare în ceea│
│ │ │ce priveşte modul │
│ │ │de transmitere şi │
│ │ │de manifestare │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │mijloacele/căile │
│ │ │de prevenire a │
│ │ │bolilor transmise │
│ │ │prin alimente │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască minime│
│ │ │cerinţe privind │
│ │ │amplasarea │
│ │ │unităţilor, │
│ │ │spaţiile │
│ │ │unităţilor de │
│ │ │producţie, dotarea│
│ │ │cu utilaje, │
│ │ │ustensile şi │
│ │ │echipamente │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată face │
│ │ │diferenţa între │
│ │ │procesele salubre │
│ │ │şi cele insalubre │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │substanţele de │
│ │ │curăţare şi │
│ │ │dezinfecţie pentru│
│ │ │diferite utilaje/ │
│ │ │ustensile şi │
│ │ │suprafeţele de │
│ │ │lucru. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să ştie să │
│ │ │depoziteze corect │
│ │ │substanţele de │
│ │ │curăţenie/ │
│ │ │dezinfecţie, │
│ │ │materiile prime │
│ │ │respectiv │
│ │ │produsele finite │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │procedurile de │
│ │ │control al │
│ │ │operaţiunilor de │
│ │ │igienizare │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │temperaturile │
│ │ │recomandate de │
│ │ │păstrare pentru │
│ │ │fiecare categorie │
│ │ │de produs │
│ │ │alimentar │
│4. Elemente │ │Cursantul trebuie │
│de bune │ │să cunoască │
│practici de │ │cerinţele de │
│igienă în │2 │eliminare a │
│unităţile cu │ │deşeurilor. │
│profil │ │Cursantul trebuie │
│alimentar │ │să cunoască │
│ │ │fluxurile de │
│ │ │producţie, de │
│ │ │personal şi de │
│ │ │deşeuri, │
│ │ │circuitele │
│ │ │funcţionale. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │semnele infestării│
│ │ │cu dăunători/ │
│ │ │rozătoare, │
│ │ │mijloacele de │
│ │ │combatere şi │
│ │ │manevrele de bază │
│ │ │pentru controlul │
│ │ │dăunătorilor │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să aibă cunoştinţe│
│ │ │referitor la │
│ │ │condiţiile de │
│ │ │depozitare, │
│ │ │folosirea │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │tehnice, apa │
│ │ │folosită în │
│ │ │procesele │
│ │ │operaţionale, │
│ │ │controlul │
│ │ │proceselor, igiena│
│ │ │produsului finit, │
│ │ │ambalarea │
│ │ │produselor, │
│ │ │manipulare şi │
│ │ │transport. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │cerinţele privind │
│ │ │igiena personală, │
│ │ │acordând atenţie │
│ │ │special spălării │
│ │ │şi dezinfecţiei │
│ │ │corecte a │
│ │ │mâinilor, precum │
│ │ │şi a stării de │
│ │ │sănătate a │
│ │ │personalului care │
│ │ │lucrează în │
│ │ │unităţile de │
│ │ │profil alimentar │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată │
│ │ │identifica │
│ │ │potenţialele │
│ │ │pericole fizice, │
│ │ │chimice, │
│ │ │microbiologice şi │
│ │ │să evalueze │
│ │ │riscurile │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │măsurile de │
│ │ │control, │
│ │ │precauţiile de │
│ │ │siguranţă şi │
│ │ │echipamentele de │
│ │ │protecţie atunci │
│ │ │când este cazul │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │materialele │
│ │ │avizate folosite │
│ │ │la ambalarea │
│ │ │produselor │
│ │ │alimentare precum │
│ │ │şi riscurile │
│ │ │migrării de │
│ │ │substanţe din │
│ │ │ambalaje în │
│ │ │produsul ambalat │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să ştie să │
│ │ │citească şi să │
│ │ │interpreteze │
│ │ │conţinutul unei │
│ │ │etichete, legat de│
│ │ │compoziţia, modul │
│ │ │şi instrucţiunile │
│5. │ │de utilizare, şi │
│Identificarea│ │atenţionări/ │
│pericolelor │ │pericole pentru │
│şi măsuri de │2 │unele categorii de│
│prevenire a │ │produse │
│transmiterii │ │alimentare, │
│prin alimente│ │respectiv materii │
│ │ │prime, substanţe │
│ │ │de igienizare şi │
│ │ │dezinfecţie │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │simptomele care │
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │raportate │
│ │ │managerului, │
│ │ │şefului de │
│ │ │producţie etc. │
│ │ │(febră, vărsături,│
│ │ │diaree, leziuni │
│ │ │ale tegumentelor, │
│ │ │secreţii ale │
│ │ │nasului, ochilor │
│ │ │etc. ) │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască măsuri│
│ │ │de prim ajutor în │
│ │ │caz de accidente │
│ │ │la locul de muncă │
│ │ │(arsuri, opăriri, │
│ │ │tăieturi, răni, │
│ │ │dermatite de │
│ │ │contact etc.) │
│ │ │precum şi măsuri │
│ │ │de asigurare a │
│ │ │securităţii şi │
│ │ │sănătăţii │
│ │ │lucrătorilor. - │
│ │ │suntem de părere │
│ │ │că intră în │
│ │ │atribuţiile │
│ │ │domeniului │
│ │ │medicinei muncii │
│ │ │şi trebuie │
│ │ │eliminat │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs │
│ │ │se va face pe baza│
│ │ │unui test grilă │
│ │ │generat aleator │
│ │ │dintr-un set │
│ │ │întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│6. Testare │ │conţine întrebări │
│finală │2 │din toată materia │
│ │ │predată │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să răspundă corect│
│ │ │la cel puţin 2/3 │
│ │ │din întrebări │
│ │ │pentru a putea fi │
│ │ │înscris la │
│ │ │examenul prevăzut │
│ │ │la art. 6 alin. │
│ │ │(1) din prezentul │
│ │ │ordin │
└─────────────┴─────┴──────────────────┘        Modulul nr. 1 - Nivelul III
        Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă

┌─────────────┬─────┬──────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT │
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │sursele de │
│1. │ │contaminare a │
│Contaminarea │ │alimentelor care │
│alimentului, │1 │duc la producerea │
│boli │ │toxiinfecţiilor │
│transmise │ │alimentare, precum│
│prin aliment │ │şi măsuri de │
│ │ │prevenţie pentru │
│ │ │transmiterea │
│ │ │acestora │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Ordin al │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. 976/│
│ │ │1998 pentru │
│ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │de igienă privind │
│ │ │producţia, │
│ │ │prelucrarea, │
│2. Cerinţe │ │depozitarea, │
│legislative │ │păstrarea, │
│în unităţile │ │transportul şi │
│cu profil │ │desfacerea │
│alimentar │1 │alimentelor │
│inclusiv │ │Ordin al │
│unităţile de │ │ministrului │
│alimentaţie │ │sănătăţii nr. 119/│
│publică şi │ │2014 pentru │
│colectivă │ │aprobarea Normelor│
│ │ │de Igienă şi │
│ │ │sănătate publică │
│ │ │privind mediul de │
│ │ │viaţă al │
│ │ │populaţiei, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │regulile generale │
│ │ │pentru menţinerea │
│ │ │igienei personale,│
│ │ │menţinerea igienei│
│ │ │la locul de muncă │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască agenţi│
│ │ │de curăţare şi │
│ │ │dezinfectare │
│ │ │pentru diferite │
│ │ │suprafeţe (uşi, │
│ │ │geamuri, pereţi │
│ │ │etc.) şi suprafeţe│
│ │ │de lucru. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │etapele curăţeniei│
│ │ │şi metodele │
│ │ │folosite pentru │
│ │ │curăţenie │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │tipurile de │
│ │ │curăţenie │
│ │ │Cursantul trebuie │
│3. Reguli │ │să cunoască când │
│generale de │ │se aplică │
│igienă, │ │dezinfecţia │
│curăţenie, │2 │profilactică şi │
│dezinfecţie, │ │când se aplică │
│dezinsecţie │ │dezinfecţia de │
│şi deratizare│ │combatere │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │metodele fizice şi│
│ │ │chimice de │
│ │ │dezinfecţie │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să ştie să │
│ │ │depoziteze corect │
│ │ │produsele de │
│ │ │dezinfecţie şi │
│ │ │cele de curăţenie │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască │
│ │ │regulile de │
│ │ │eliminare a │
│ │ │deşeurilor. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să aibă cunoştinţe│
│ │ │referitoare la │
│ │ │folosirea │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │tehnice, căi de │
│ │ │acces, reţea de │
│ │ │distribuţie a │
│ │ │apei, reţea de │
│ │ │canalizare şi │
│ │ │platforme de │
│ │ │deşeuri │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să posede noţiuni │
│ │ │despre igiena │
│ │ │personală (cerinţe│
│ │ │privind curăţenia │
│ │ │corporală, │
│ │ │lenjeriei, │
│ │ │îmbrăcămintei şi │
│ │ │curăţenia │
│ │ │încălţămintei), │
│ │ │igiena mâinilor, │
│ │ │cerinţe privind │
│ │ │echipamentul de │
│ │ │protecţie │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să posede │
│ │ │cunoştinţe privind│
│ │ │metodele de │
│ │ │spălare şi │
│ │ │dezinfectare a │
│ │ │mâinilor, │
│ │ │întreţinerea şi │
│ │ │dezinfecţia │
│ │ │spaţiilor şi │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să deţină noţiuni │
│4. │ │despre starea de │
│Identificarea│ │sănătate a │
│pericolelor │ │personalului care │
│şi măsuri de │2 │lucrează în │
│prevenire a │ │sectorul alimentar│
│transmiterii │ │Cursantul trebuie │
│prin alimente│ │să cunoască │
│ │ │simptomele care │
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │raportate │
│ │ │managerului, │
│ │ │şefului de │
│ │ │producţie etc. │
│ │ │(febră, vărsături,│
│ │ │diaree, leziuni │
│ │ │ale tegumentelor, │
│ │ │secreţii ale │
│ │ │nasului, ochilor │
│ │ │etc. ) │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să cunoască măsuri│
│ │ │de prim ajutor în │
│ │ │caz de accidente │
│ │ │la locul de muncă │
│ │ │(tăieturi, răni, │
│ │ │dermatite de │
│ │ │contact, etc.) - │
│ │ │suntem de părere │
│ │ │că intră în │
│ │ │atribuţiile │
│ │ │domeniului │
│ │ │medicinei muncii │
│ │ │şi trebuie │
│ │ │eliminat │
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs │
│ │ │se va face pe baza│
│ │ │unui test grilă │
│ │ │generat aleator │
│ │ │dintr-un set │
│ │ │întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│5. Testare │ │conţine întrebări │
│finala │2 │din toată materia │
│ │ │predată │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să răspundă corect│
│ │ │la cel puţin 2/3 │
│ │ │din întrebări │
│ │ │pentru a putea fi │
│ │ │înscris la │
│ │ │examenul prevăzut │
│ │ │la art. 6 alin. │
│ │ │(1) din prezentul │
│ │ │ordin │
└─────────────┴─────┴──────────────────┘

    Modulul nr. 2
        Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de curăţenie:
    b.1) în unităţi de asistenţă medicală,
    b.2) în colectivităţi de copii şi tineri,
    b.3) în unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.),
    b.4) în cabinete de înfrumuseţare corporală, piercing şi tatuaj;


┌──────────────┬─────┬─────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT│
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │noţiuni despre │
│ │ │modalitatea de │
│ │ │transmitere a │
│ │ │diferiţilor │
│ │ │agenţi patogeni: │
│ │ │Boli infecţioase │
│ │ │cu transmitere │
│ │ │aeriană: infecţii│
│ │ │bacteriene │
│ │ │(streptococice, │
│ │ │meningococice, │
│ │ │difterie, tuse │
│ │ │convulsivă, │
│ │ │tuberculoză); │
│ │ │virale (gripa, │
│ │ │infecţia urliană,│
│ │ │rujeola, rubeola,│
│ │ │varicela - herpes│
│ │ │zoster, alte │
│ │ │infecţii │
│ │ │herpetice); │
│ │ │parazitare │
│ │ │(pneumocistoza) │
│ │ │Boli infecţioase │
│ │ │cu transmitere │
│ │ │digestivă: │
│ │ │bacteriene │
│ │ │(holera, │
│ │ │shigelloze, │
│ │ │salmoneloze, │
│ │ │diareile cu │
│ │ │E.coli, Yersinia,│
│ │ │Campylobacter, │
│1. Boli │ │botulism); virale│
│transmisibile,│ │(enteroviroze, │
│agenţi │ │infecţia cu │
│patogeni │1 │rotavirus, │
│implicaţi şi │ │hepatita acută │
│căi de │ │tip A şi tip E); │
│transmitere │ │parazitare │
│ │ │(lambliaza, │
│ │ │trichineloza, │
│ │ │toxoplasmoza ); │
│ │ │Toxiinfecţii │
│ │ │alimentare. │
│ │ │Boli infecţioase │
│ │ │cu transmitere │
│ │ │prin mod de │
│ │ │viaţă: bacteriene│
│ │ │(tetanos; antrax;│
│ │ │leptospiroze; │
│ │ │bruceloza; │
│ │ │listerioza; │
│ │ │infecţii cu │
│ │ │transmitere │
│ │ │sexuală: sifilis,│
│ │ │gonoree); virale │
│ │ │(infecţia cu │
│ │ │virusul │
│ │ │Papilloma, │
│ │ │rabia); │
│ │ │parazitare │
│ │ │(scabia, │
│ │ │toxoplasmoza). │
│ │ │Boli infecţioase │
│ │ │cu transmitere │
│ │ │prin vectori: │
│ │ │rickettsioze │
│ │ │(tifos │
│ │ │exantematic, │
│ │ │febra Q, febra │
│ │ │butonoasă), │
│ │ │borelioze, Zika, │
│ │ │West Nile, │
│ │ │encefalita de │
│ │ │căpuşe, malaria. │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │noţiuni despre: │
│ │ │agent patogen în │
│2. Factori │ │boala │
│care │ │transmisibilă; │
│condiţionează │1 │sursa de │
│apariţia bolii│ │infecţie; cale de│
│ │ │transmitere │
│ │ │(directă şi │
│ │ │indirectă); │
│ │ │organismul │
│ │ │receptiv. │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │noţiunea de │
│ │ │precauţie │
│ │ │standard şi │
│ │ │aplicarea acestor│
│ │ │măsuri (igiena │
│ │ │mâinilor, igiena │
│ │ │respiratorie, │
│ │ │folosirea │
│ │ │echipamentului │
│ │ │personal de │
│ │ │protecţie │
│3. Modalităţi │ │echipare/ │
│de prevenire a│ │dezechipare , │
│bolilor │1 │curăţarea şi │
│transmisibile │ │dezinfecţia │
│ │ │mediului, │
│ │ │manipularea │
│ │ │adecvată a │
│ │ │echipamentului │
│ │ │contaminat, │
│ │ │manipularea │
│ │ │adecvată a │
│ │ │lenjeriei │
│ │ │murdare, │
│ │ │manipularea │
│ │ │adecvată a │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │menajere şi │
│ │ │speciale). │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │conceptul de │
│ │ │izolare │
│ │ │specifică, care │
│ │ │reprezintă un set│
│4. Precauţii │ │de măsuri │
│de izolare │ │suplimentare │
│bazate pe │1 │celor standard în│
│calea de │ │anumite situaţii.│
│transmisie │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască când,│
│ │ │unde şi cum se │
│ │ │aplică aceste │
│ │ │precauţii │
│ │ │specifice ( ex. │
│ │ │transmitere prin │
│ │ │contact, aeriană)│
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască în ce│
│ │ │constă │
│ │ │activitatea de │
│ │ │curăţenie │
│ │ │(spălare, │
│ │ │ştergere, │
│ │ │aspirare, │
│ │ │periere). │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │echipamentele şi │
│ │ │materialele de │
│ │ │curăţenie (cârpe,│
│ │ │bureţi, perii, │
│ │ │ştergătoare │
│ │ │etc.), │
│ │ │modalitatea de │
│ │ │utilizare, │
│ │ │condiţiile de │
│5. Metode, │ │întreţinere şi │
│materiale şi │ │depozitare ale │
│produse │1 │acestora. │
│utilizate la │ │Cursantul trebuie│
│curăţenie │ │să cunoască │
│ │ │tipuri de │
│ │ │detergenţi de │
│ │ │curăţat, modul de│
│ │ │întrebuinţare şi │
│ │ │depozitare a │
│ │ │acestora. │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască modul│
│ │ │de curăţare a │
│ │ │diferitelor │
│ │ │suprafeţe │
│ │ │(pardoseli, │
│ │ │pereţi, plafoane,│
│ │ │covoare, mobilă, │
│ │ │pervazuri, │
│ │ │grupuri sanitare │
│ │ │etc.) în funcţie │
│ │ │de zona de risc │
│ │ │din unitatea de │
│ │ │asistenţă │
│ │ │sanitară │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască în ce│
│ │ │constă │
│ │ │activitatea de │
│ │ │dezinfecţie şi în│
│ │ │ce condiţii │
│ │ │trebuie aplicată.│
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să aibă noţiuni │
│ │ │privind │
│ │ │mijloacele fizice│
│ │ │(spălat, termic, │
│ │ │radiaţie │
│ │ │ultravioletă, │
│ │ │radiaţie gamma │
│6. Dezinfecţie│ │etc) şi chimice │
│prin mijloace │ │ale dezinfecţiei,│
│fizice şi │1 │noţiuni generale │
│chimice │ │privind acţiunea │
│ │ │diferitelor │
│ │ │tipuri de produse│
│ │ │biocide şi │
│ │ │modalităţi de │
│ │ │aplicare în │
│ │ │funcţie de zona │
│ │ │unităţii sanitare│
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │criteriile de │
│ │ │utilizare, │
│ │ │păstrare şi │
│ │ │depozitare ale │
│ │ │produselor de │
│ │ │curăţenie ţi │
│ │ │dezinfectante. │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │regulile pentru │
│ │ │menţinerea │
│ │ │igienei │
│ │ │personale, modul │
│ │ │de folosire a │
│ │ │echipamentului de│
│7. Igiena │1 │protecţie, │
│personalului │ │tehnica corectă a│
│ │ │spălării │
│ │ │mâinilor, │
│ │ │menţinerea │
│ │ │igienei la locul │
│ │ │de muncă, │
│ │ │practicile de │
│ │ │dezinfectare/ │
│ │ │curăţare │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │scopul, conceptul│
│ │ │şi reguli de bază│
│ │ │în aplicarea │
│ │ │precauţiilor │
│ │ │standard │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │tehnica de │
│ │ │spălare │
│ │ │antiseptică a │
│8. Precauţii │ │mâinilor, │
│standard în │ │utilizarea │
│unităţi de │1 │echipamentului de│
│asistenţă │ │protecţie │
│medicală │ │adecvat, complet │
│ │ │şi corect, │
│ │ │colectarea │
│ │ │corectă a │
│ │ │lenjeriei, │
│ │ │veselei şi a │
│ │ │deşeurilor cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │circuitelor │
│ │ │prestabilite şi │
│ │ │respectarea │
│ │ │protocoalelor de │
│ │ │lucru │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│9. Prevenirea │ │măsuri de │
│accidentelor │ │prevenire precum │
│şi a altor │ │şi măsuri de │
│tipuri de │ │intervenţie în │
│expunere │1 │cazul │
│profesională │ │accidentării │
│în unităţi de │ │utilizării │
│asistenţă │ │instrumentelor │
│medicală │ │ascuţite, a │
│ │ │expunerii la │
│ │ │produse biologice│
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să înţeleagă │
│ │ │conceptul de │
│ │ │circuit al │
│ │ │unităţii de │
│ │ │asistenţă │
│ │ │sanitară şi │
│ │ │respectarea │
│ │ │cerinţelor ( ex │
│ │ │circuitul │
│ │ │instrumentarului,│
│ │ │al bolnavului, al│
│ │ │materialelor │
│ │ │sterile, │
│ │ │deşeurilor, │
│ │ │servirea mesei, │
│ │ │circulaţia │
│ │ │lenjeriei, etc.) │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască: │
│ │ │- modalitatea de │
│ │ │preluare şi │
│ │ │însoţire a │
│ │ │pacientului de la│
│ │ │internare până la│
│ │ │salonul unde va │
│ │ │fi internat │
│ │ │- modalitatea de │
│ │ │stocare şi │
│ │ │păstrare a │
│ │ │îmbrăcămintei │
│ │ │bolnavului precum│
│ │ │şi de eliberare a│
│ │ │acestei la │
│ │ │externare │
│ │ │- modalitatea de │
│ │ │păstrare a │
│ │ │îmbrăcămintei │
│10. Circuitele│ │personale şi │
│unităţii de │1 │echiparea pentru │
│asistenţă │ │locul de muncă. │
│medicală │ │- circuitele de │
│ │ │transport al │
│ │ │instrumentarului,│
│ │ │echipamentelor în│
│ │ │unitatea de │
│ │ │asistenţă │
│ │ │sanitară │
│ │ │- circuitele de │
│ │ │transport al │
│ │ │lenjeriei curate/│
│ │ │murdare. │
│ │ │- circuitul │
│ │ │veselei şi a │
│ │ │alimentelor de la│
│ │ │bucătărie la │
│ │ │locul de servire │
│ │ │a mesei/sălii de │
│ │ │mese precum şi │
│ │ │modul de │
│ │ │debarasare, │
│ │ │spălare şi │
│ │ │dezinfectare a │
│ │ │veselei şi │
│ │ │tacâmurilor. │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să identifice │
│ │ │tipurile de │
│ │ │deşeuri │
│ │ │periculoase/ │
│ │ │nepericuloase şi │
│ │ │modul de │
│ │ │gestionare a │
│ │ │acestora de la │
│ │ │sursă la │
│ │ │eliminarea │
│ │ │finală, precum şi│
│ │ │circuitul aferent│
│ │ │transportării │
│ │ │acestora │
├──────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs│
│ │ │se va face pe │
│ │ │baza unui test │
│ │ │grilă generat │
│ │ │aleator dintr-un │
│ │ │set întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│ │ │conţine întrebări│
│11. Testare │2 │din toată materia│
│finala │ │predată │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să răspundă │
│ │ │corect la cel │
│ │ │puţin 2/3 din │
│ │ │întrebări pentru │
│ │ │a putea fi │
│ │ │înscris la │
│ │ │examenul prevăzut│
│ │ │la art. 6 alin. │
│ │ │(1) din prezenta │
│ │ │metodologie │
└──────────────┴─────┴─────────────────┘


    Modulul nr. 3
    Instruirea personalului din unităţi care prestează
    servicii în domeniul apei destinate consumului uman:
    producţia şi distribuţia apei potabile şi
    apa din fântânile publice, producţia apei îmbuteliate

┌────────────────┬─────┬───────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/ │
│ │DE │REZULTAT │
│ │ORE │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │dovedească │
│ │ │însuşirea de: │
│ │ │1. Cunoştinţe │
│ │ │minime despre │
│ │ │calitatea apei │
│ │ │potabile şi │
│ │ │condiţii │
│ │ │obligatorii │
│ │ │pentru │
│ │ │operatorii de │
│ │ │apă potabilă în│
│ │ │sistem │
│ │ │centralizat, │
│ │ │precum şi │
│ │ │pentru cei ce │
│ │ │îmbuteliază apă│
│ │ │potabilă, în │
│ │ │vederea │
│ │ │asigurării unei│
│ │ │calităţi care │
│ │ │să nu pună în │
│ │ │pericol starea │
│ │ │de sănătate a │
│ │ │consumatorilor.│
│ │ │2. Cunoştinţe │
│ │ │minime pentru │
│ │ │asigurarea unui│
│ │ │proces de │
│ │ │producţie │
│ │ │adecvat şi în │
│ │ │concordanţă cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │legislative, a │
│ │ │categoriilor de│
│ │ │apă │
│1. Aspecte │ │3. Cunoştinţe │
│relevante pentru│ │minime privind │
│buna desfăşurare│ │folosirea │
│a activităţilor │ │materialelor, │
│din unităţile │1 │echipamentelor │
│operatorilor de │ │şi a altor │
│apă potabilă şi │ │componente ce │
│apă îmbuteliată │ │vin în contact │
│ │ │cu apa │
│ │ │potabilă, în │
│ │ │conformitate cu│
│ │ │legislaţia │
│ │ │actuală. │
│ │ │5. Cunoştinţe │
│ │ │minime privind │
│ │ │efectuarea │
│ │ │monitorizării │
│ │ │de control şi a│
│ │ │parametrilor de│
│ │ │calitate ai │
│ │ │apei destinate │
│ │ │consumului │
│ │ │uman. │
│ │ │6. Cunoştinţe │
│ │ │minime privind │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │laboratoarelor │
│ │ │care efectuează│
│ │ │controlul │
│ │ │oficial al apei│
│ │ │potabile. │
│ │ │7. Cunoştinţe │
│ │ │minime │
│ │ │referitoare la │
│ │ │calitatea │
│ │ │construcţiei │
│ │ │fântânilor │
│ │ │publice şi a │
│ │ │apei date spre │
│ │ │folosinţă │
│ │ │consumatorilor.│
│ │ │8. Cunoştinţe │
│ │ │minime privind │
│ │ │HCCP, punctele │
│ │ │de control │
│ │ │critice │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│2. Noţiuni │ │Cursantul │
│teoretice │ │trebuie să │
│privind │ │dovedească │
│riscurile pentru│ │însuşirea │
│sănătatea │ │noţiunilor │
│populaţiei în │ │despre bolile │
│relaţie cu │2 │care se pot │
│calitatea apei │ │transmite prin │
│potabile; rolul │ │apă (boli │
│şi importanţa │ │virale, │
│apei pentru │ │bacteriene │
│sănătatea │ │parazitare) şi │
│publică │ │boli asociate │
│ │ │apei. │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│3. Funcţionarea │ │dovedească │
│şi cerinţele │ │însuşirea │
│igienice pentru │ │noţiunilor │
│unităţile de │ │despre │
│producţie a apei│ │cerinţele │
│potabile. │ │igienice, a │
│Alegerea sursei │1 │zonelor de │
│de apă, │ │protecţie │
│asigurarea │ │sanitară pentru│
│procedeelor de │ │captări ape de │
│tratare şi │ │suprafaţă sau │
│asigurarea │ │de profunzime │
│proiecţiei │ │şi zonele de │
│sanitare . │ │regim sever │
│ │ │pentru reţelele│
│ │ │de distribuţie.│
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│4. Decizii │ │Cursantul să │
│privind │ │cunoască │
│furnizarea apei │ │principalele │
│potabile în │ │metode de │
│situaţii de │1 │acţiune în caz │
│urgenţă, │ │de inundaţii, │
│capacitatea de │ │dezastre, │
│rezervă minimă │ │calamităţi, │
│ce trebuie │ │cutremure etc. │
│asigurată. │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│5. Norme de │ │Cursantul să │
│igiena pentru │ │aibă noţiuni │
│fluxul │ │despre │
│tehnologic în │ │asigurarea │
│vederea │ │calităţii apei │
│asigurării │1 │atât pe fluxul │
│calităţii apei │ │tehnologic cât │
│potabile şi │ │şi în condiţii │
│norme pentru │ │de stocare a │
│stocarea apei │ │apei. │
│potabile. │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │Cursantul să │
│ │ │aibă noţiuni │
│ │ │teoretice şi │
│ │ │practice │
│ │ │privind │
│ │ │amplasarea şi │
│6. Instruirea │ │materialele │
│personalului de │1 │folosite pt. │
│la întreţinere │ │conducte de │
│şi reparaţii │ │transport şi │
│ │ │distribuţia │
│ │ │apei, materiale│
│ │ │avizate conform│
│ │ │normelor │
│ │ │legislative în │
│ │ │vigoare. │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│7. Folosirea │ │ │
│corectă a │ │ │
│substanţelor │ │ │
│utilizate la │ │ │
│curăţenia şi │ │ │
│dezinfecţia │ │ │
│spaţiilor de │ │ │
│lucru, a │ │Cunoaşterea │
│rezervoarelor de│ │metodelor de │
│stocare şi a │ │dezinfecţie a │
│conductelor de │ │rezervoarelor, │
│transport a │ │tancurilor şi │
│apei. │1 │cisternelor şi │
│Cunoaşterea │ │a conductelor │
│substanţelor │ │de transport a │
│biocide avizate │ │apei potabile, │
│conform │ │precum şi a │
│legislaţiei în │ │piscinelor. │
│vigoare, │ │ │
│folosite pentru │ │ │
│dezinfectarea │ │ │
│apei folosite │ │ │
│pentru consum şi│ │ │
│a apei de │ │ │
│piscină . │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│8. Igiena │ │ │
│personală şi │ │Cunoştinţe de │
│noţiuni privind │1 │igienă │
│protecţia │ │personală şi │
│personalului │ │protecţie. │
│încadrat. │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │următoarele │
│ │ │dispoziţii, în │
│ │ │formă │
│ │ │actualizată │
│ │ │Legea nr. 458/ │
│ │ │2002 privind │
│ │ │calitatea apei │
│ │ │potabile │
│ │ │H.G. nr. 974/ │
│ │ │2004 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Normelor de │
│ │ │supraveghere, │
│ │ │inspecţie │
│ │ │sanitară şi │
│ │ │monitorizare a │
│ │ │calităţii apei │
│ │ │potabile şi a │
│ │ │Procedurii de │
│ │ │autorizare │
│ │ │sanitară a │
│ │ │producţiei şi │
│ │ │distribuţiei │
│ │ │apei potabile │
│ │ │Hotărârea nr. │
│ │ │1.020/2005 │
│ │ │pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Normelor │
│ │ │tehnice de │
│ │ │exploatare şi │
│ │ │comercializare │
│ │ │a apelor │
│ │ │minerale │
│ │ │naturale │
│ │ │Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. │
│ │ │314/2007 │
│ │ │privind │
│ │ │notificarea │
│ │ │apelor │
│ │ │îmbuteliate, │
│ │ │altele decât │
│ │ │apele minerale │
│ │ │sau apele de │
│ │ │izvor, │
│ │ │Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. │
│ │ │119/2014 pentru│
│ │ │aprobarea │
│ │ │Normelor de │
│ │ │igienă şi │
│ │ │sănătate │
│ │ │publică privind│
│ │ │mediul de viaţă│
│ │ │al populaţiei │
│ │ │Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. │
│ │ │275/2012 │
│Cerinţele │ │privind │
│legilor şi │ │aprobarea │
│reglementărilor │ │Procedurii de │
│obligatorii │1 │reglementare │
│pentru │ │sanitară pentru│
│furnizorii de │ │punerea pe │
│servicii │ │piaţă a │
│ │ │produselor, │
│ │ │materialelor, │
│ │ │substanţelor │
│ │ │chimice/ │
│ │ │amestecurilor │
│ │ │şi │
│ │ │echipamentelor │
│ │ │utilizate în │
│ │ │contact cu apa │
│ │ │potabilă │
│ │ │privind │
│ │ │materialele │
│ │ │care vin în │
│ │ │contact cu apa │
│ │ │potabilă, │
│ │ │Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. │
│ │ │1.030/2009 │
│ │ │privind │
│ │ │aprobarea │
│ │ │procedurilor de│
│ │ │reglementare │
│ │ │sanitară pentru│
│ │ │proiectele de │
│ │ │amplasare, │
│ │ │amenajare, │
│ │ │construire şi │
│ │ │pentru │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │obiectivelor ce│
│ │ │desfăşoară │
│ │ │activităţi cu │
│ │ │risc pentru │
│ │ │starea de │
│ │ │sănătate a │
│ │ │populaţiei │
│ │ │Ordinul nr. 764│
│ │ │/2005 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │procedurii de │
│ │ │înregistrare la│
│ │ │Ministerul │
│ │ │Sănătăţii a │
│ │ │laboratoarelor │
│ │ │care efectuează│
│ │ │monitorizarea │
│ │ │calităţii apei │
│ │ │potabile în │
│ │ │cadrul │
│ │ │controlului │
│ │ │oficial al apei│
│ │ │potabile │
│ │ │Legea nr. 107/ │
│ │ │1996 a apelor │
│ │ │Hotărâre nr. │
│ │ │930/2005 pentru│
│ │ │aprobarea │
│ │ │Normelor │
│ │ │speciale │
│ │ │privind │
│ │ │caracterul şi │
│ │ │mărimea zonelor│
│ │ │de protecţie │
│ │ │sanitară şi │
│ │ │hidrogeologică │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la │
│ │ │curs se va face│
│ │ │pe baza unui │
│ │ │test grilă │
│ │ │generat aleator│
│ │ │dintr-un set │
│ │ │întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│9. Testare │ │instruire, care│
│finală │2 │conţine │
│ │ │întrebări din │
│ │ │toată materia │
│ │ │predată. │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │răspundă corect│
│ │ │la cel puţin 2/│
│ │ │3 din întrebări│
│ │ │pentru a putea │
│ │ │fi înscris la │
│ │ │examen. │
└────────────────┴─────┴───────────────┘


    Modulul nr. 4
    Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii pentru
    spaţii în care au loc activităţi de îmbăiere sau înot de agrement,
    formativ sau sportiv, precum şi servicii pentru tratarea şi
    dezinfecţia apei din bazine de înot şi piscine

┌───────────────┬─────┬────────────────────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT │
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să descrie │
│ │ │principalele tipuri de bazine de│
│ │ │înot în funcţie de │
│1. Tipuri de │1 │accesibilitatea utilizatorilor, │
│bazine de înot │ │caracteristici ambientale şi │
│ │ │structurale, activitatea │
│ │ │desfăşurată, tipul sursei de │
│ │ │aprovizionare cu apă │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│2. Managementul│ │Cursantul trebuie să enumere │
│calităţii apei │ │măsurile preventive, esenţiale │
│din bazinele de│1 │care reduc riscul pentru │
│înot şi a │ │sănătatea datorate apei │
│mediului │ │contaminate din aceste bazine │
│interior │ │ │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să enunţe │
│ │ │principalele metode chimice şi │
│ │ │fizice pentru dezinfecţia apei │
│ │ │Metode chimice │
│ │ │Cursantul trebuie să cunoască │
│ │ │principalele substanţe active │
│ │ │folosite la dezinfecţia chimică │
│ │ │a bazinelor de înot (clor gazos,│
│ │ │hipoclorit de sodiu sau calciu, │
│ │ │tri- sau dicloroisocianaţi, │
│ │ │generare electrolitică de ozon │
│ │ │sau clor, dioxid de clor, │
│ │ │combinaţie de dioxid de clor şi │
│ │ │clor, ozon, substanţele care │
│ │ │generează brom) │
│ │ │Cursantul trebuie să cunoască şi│
│ │ │să descrie termenii folosiţi │
│3. Dezinfecţia │ │pentru metodele de dezinfecţiei │
│apei │1 │prin clorinare: necesar de clor,│
│ │ │clor rezidual liber, clor legat,│
│ │ │clor total, tratament-şoc, │
│ │ │hiperclorinare, declorinare │
│ │ │Cursantul trebuie să descrie │
│ │ │succint criteriile care stau la │
│ │ │baza dozării dezinfectanţilor │
│ │ │Cursantul trebuie să cunoască │
│ │ │formulele de calcul şi să aplice│
│ │ │în mod practic instrucţiunile de│
│ │ │folosire furnizate de │
│ │ │fabricantul produsului biocid │
│ │ │pentru a determina necesarul de │
│ │ │dezinfectant ce trebuie adăugat │
│ │ │în bazine de înot şi în piscine │
│ │ │Metode fizice │
│ │ │Cursantul trebuie să cunoască │
│ │ │metoda de dezinfecţie cu │
│ │ │ultraviolete (UV) │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să cunoască │
│ │ │scopul filtrării, aspecte legate│
│4. Filtrarea │ │de turbiditate sitratament │
│apei │1 │despălare în contracurent │
│ │ │Cursantul trebuie să descrie pe │
│ │ │scurt principalele tipuri de │
│ │ │filtre │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să descrie pe │
│ │ │scurt responsabilităţile │
│ │ │persoanelor de supraveghere │
│ │ │Cursantul trebuie să enumere │
│ │ │cerinţele în vederea asigurării │
│ │ │condiţiilor igienico-sanitare, a│
│5. Măsuri de │ │condiţiilor funcţionale pentru │
│igienă pentru │1 │siguranţa utilizatorilor în │
│utilizatori │ │piscine şi bazine de înot │
│ │ │atribuţiile şi │
│ │ │responsabilităţile │
│ │ │responsabilului de piscină │
│ │ │pentru asigurarea condiţiilor de│
│ │ │igienă şi funcţionalitate ale │
│ │ │piscinei │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să descrie pe │
│ │ │scurt metodele de înlocuire a │
│6. Golirea şi │ │apei din piscine │
│curăţarea │ │Cursantul trebuie să cunoască │
│bazinelor de │1 │normele şi cerinţe minimale │
│înot │ │pentru ritmul de primenire a │
│ │ │apei, de spălare şi dezinfecţie │
│ │ │a bazinelor în funcţie de │
│ │ │calitatea apei │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să enumere şi │
│7. Calitatea │ │să descrie pe scurt factorii de │
│aerului │1 │confort care contribuie la │
│ │ │formarea climatului optim pentru│
│ │ │utilizatorii bazinelor de înot │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│8. Calitatea │ │ │
│apei din │1 │Cursantul trebuie să descrie │
│bazinele de │ │scopul monitorizării │
│înot │ │ │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să descrie şi │
│ │ │să cunoască valoarea maximă │
│ │ │admisă pentru indicatorii │
│ │ │microbiologici monitorizaţi de │
│ │ │rutină (număr total de colonii │
│ │ │ce se dezvoltă la 37°C, bacterii│
│ │ │coliforme, Escherichia coli, │
│ │ │enterococi, Pseudomonas │
│9. Parametrii │1 │aeruginosa) şi cei pentru cazuri│
│microbiologici │ │speciale (Staphylococcus aureus)│
│ │ │Cursantul trebuie să posede │
│ │ │cunoştinţe despre recoltarea │
│ │ │probelor de apă din bazine de │
│ │ │înot, frecvenţa de recoltare │
│ │ │pentru analiza microbiologică a │
│ │ │apei de îmbăiere, frecvenţa de │
│ │ │verificare a pH-ul apei şi a │
│ │ │dezinfectantului rezidual. │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie să descrie şi │
│ │ │să cunoască valoarea maximă │
│10. Parametrii │ │admisă pentru indicatori │
│fizico-chimici │1 │fizico-chimici monitorizaţi de │
│ │ │rutină (pH-ul, lipezimea, │
│ │ │temperatura şi clonii rezidual │
│ │ │liber) │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│11. Registru de│ │Cursantul trebuie să cunoască │
│evidenţă a │1 │datele care trebuie înscrise în │
│datelor │ │registrul de evidenţă │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│12. Controale │ │ │
│(inspecţii │ │ │
│sanitare) │ │Cursantul trebuie să descrie │
│privind │1 │conţinutul unui planul de │
│verificarea │ │control intern │
│calităţii apei │ │ │
│din bazinele de│ │ │
│înot │ │ │
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Ordinul nr. 994/2018 pentru │
│ │ │modificarea şi completarea │
│ │ │Normelor de igienă şi sănătate │
│ │ │publică privind mediul de viaţă │
│ │ │al populaţiei, aprobate prin │
│ │ │Ordinul ministrului sănătăţii │
│ │ │nr. 119/2014 │
│ │ │Ordinul ministrului sănătăţii │
│ │ │nr. 1.030/2009 (mod. OAP 251/ │
│ │ │2012) Ordin privind aprobarea │
│ │ │procedurilor de reglementare │
│13. Cerinţele │ │sanitară pentru proiectele de │
│legilor şi │ │amplasare, amenajare, construire│
│reglementărilor│ │şi pentru funcţionarea │
│obligatorii │1 │obiectivelor ce desfăşoară │
│pentru │ │activităţi cu risc pentru starea│
│furnizorii de │ │de sănătate a populaţiei │
│servicii │ │Hotărârea nr. 546/2008 privind │
│ │ │gestionarea calităţii apei de │
│ │ │îmbăiere │
│ │ │Institutul Naţional de Sănătate │
│ │ │Publică. Central Naţional de │
│ │ │Monitorizare a Riscurilor din │
│ │ │Mediul Comunitar. (2014) GHID │
│ │ │PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI │
│ │ │MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI DE│
│ │ │PISCINE ŞI BAZINE DE ÎNOT. │
│ │ │https://cnmrmc.insp.gov.ro/ │
│ │ │images/ghiduri/ │
│ │ │Ghid-Ape-Piscine-Bazine-Inot.pdf│
├───────────────┼─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs se va face pe │
│ │ │baza unui test grilă generat │
│ │ │aleator dintr-un set întocmit de│
│ │ │furnizorul de instruire, care │
│14. Testare │ │conţine întrebări din toată │
│finală │2 │materia predată │
│ │ │Cursantul trebuie să răspundă │
│ │ │corect la cel puţin 2/3 din │
│ │ │întrebări pentru a putea fi │
│ │ │înscris la examenul prevăzut la │
│ │ │art. 6 alin. (1) din prezenta │
│ │ │metodologie │
└───────────────┴─────┴────────────────────────────────┘


    Modulul nr. 5
    Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii în
    cabinete de înfrumuseţare corporală, reglementate prin
    Ordinul nr. 1.136/2007 privind aprobarea normelor de
    igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
        Acest modul cuprinde 3 niveluri de instruire alocate corespunzător responsabilităţilor postului ocupat de personal ce urmează a fi instruit
        Modulul nr. 5 - Nivelul I
        Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit

┌───────────────┬─────┬────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/ │
│ │DE │REZULTAT │
│ │ORE │ │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│1. Anatomia │ │trebuie să │
│pielii şi │ │descrie succint │
│structura │1 │diferitele │
│firului de păr │ │straturi de │
│– noţiuni │ │piele şi │
│generale │ │straturile │
│ │ │firului de păr │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │afecţiuni │
│ │ │contagioase şi │
│ │ │necontagioase │
│ │ │frecvente pielii│
│ │ │(de ex. │
│ │ │impetigo, │
│ │ │intertrigo, │
│ │ │furunculoza, │
│ │ │foliculita, │
│ │ │erizipelul, │
│ │ │ectima, celulita│
│ │ │infecţioasă, │
│2. Boli │ │herpes, │
│(inclusiv, │ │psioriazis, │
│alergii) ale │ │acnee, │
│pielii şi │1 │candidoza, │
│scalpului – │ │dermatita │
│noţiuni │ │periorală, etc),│
│generale │ │a părului şi a │
│ │ │scalpului (de │
│ │ │ex. favus, │
│ │ │surface │
│ │ │trichophoria, │
│ │ │trichoforă │
│ │ │superficială, │
│ │ │microsporia, │
│ │ │mătreaţă şi │
│ │ │seboreea, │
│ │ │Psoriazisul │
│ │ │scalpului, │
│ │ │eczema │
│ │ │seboreică, │
│ │ │foliculita, │
│ │ │pediculoza) │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │regulile pentru │
│ │ │menţinerea │
│ │ │igienei │
│ │ │personale, │
│ │ │menţinerea │
│ │ │igienei la locul│
│ │ │de muncă, │
│ │ │practicile de │
│ │ │sterilizare/ │
│ │ │dezinfectare/ │
│ │ │curăţarea │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │şi │
│ │ │echipamentelor. │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască agenţi │
│ │ │de curăţare şi │
│ │ │dezinfectare │
│ │ │pentru diferite │
│ │ │instrumente şi │
│ │ │suprafeţe de │
│3. Igienă şi │1 │lucru. │
│sanitaţie │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să facă │
│ │ │diferenţa între │
│ │ │instrumentele │
│ │ │refolosibile şi │
│ │ │cele de unică │
│ │ │folosinţă. │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să ştie │
│ │ │să aplice │
│ │ │proceduri de │
│ │ │control al │
│ │ │infecţiilor. │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să ştie │
│ │ │să depoziteze │
│ │ │corect produsele│
│ │ │sterilizate/ │
│ │ │dezinfectate/ │
│ │ │curăţate │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │regulile de │
│ │ │eliminare a │
│ │ │deşeurilor. │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │identifice │
│ │ │pericolele │
│ │ │(precum, cele │
│ │ │chimice, fizice,│
│ │ │electrice şi de │
│ │ │infectare) şi să│
│ │ │evalueze │
│ │ │riscurile │
│ │ │procedurilor │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │măsurile de │
│ │ │control, │
│4. Riscurile │ │precauţiile de │
│generate de │ │siguranţă şi │
│procedurile │1 │echipamentele de│
│aplicate şi │ │protecţie atunci│
│măsuri de │ │când este cazul │
│siguranţă │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să ştie │
│ │ │să înţeleagă │
│ │ │conţinutul unei │
│ │ │etichete şi să │
│ │ │urmărească │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │producătorului │
│ │ │(inclusiv, │
│ │ │condiţiile de │
│ │ │utilizare şi │
│ │ │avertismentele │
│ │ │obligatorii │
│ │ │pentru unele │
│ │ │categorii de │
│ │ │produse │
│ │ │cosmetice) │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască măsuri │
│ │ │de prim ajutor │
│ │ │în caz de arsuri│
│5. Măsuri de │ │uşoare, opăriri,│
│prim-ajutor │1 │tăieturi, │
│ │ │clătirea ochilor│
│ │ │în caz de │
│ │ │contact cu │
│ │ │substanţe │
│ │ │chimice, │
│ │ │sângerări │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │următoarele │
│ │ │dispoziţii: │
│ │ │Ordinul nr. │
│ │ │1.136/2007 │
│ │ │privind │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Normelor de │
│ │ │igienă pentru │
│ │ │cabinetele de │
│ │ │înfrumuseţare │
│ │ │corporală │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(CE) nr. 1223/ │
│ │ │2009 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului din │
│ │ │30 noiembrie │
│ │ │2009 privind │
│6. Cerinţele │ │produsele │
│legilor şi │ │cosmetice │
│reglementărilor│ │Ordin nr. 1.226 │
│obligatorii │1 │din 3 decembrie │
│pentru │ │2012 pentru │
│furnizorii de │ │aprobarea │
│servicii │ │Normelor tehnice│
│ │ │privind │
│ │ │gestionarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │rezultate din │
│ │ │activităţi │
│ │ │medicale şi a │
│ │ │Metodologiei de │
│ │ │culegere a │
│ │ │datelor pentru │
│ │ │baza naţională │
│ │ │de date privind │
│ │ │deşeurile │
│ │ │rezultate din │
│ │ │activităţi │
│ │ │medicale │
│ │ │Această temă se │
│ │ │completează în │
│ │ │măsura adoptării│
│ │ │legislaţiei │
│ │ │conexe │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │manichiură şi │
│ │ │pedichiură │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la │
│ │ │curs se va face │
│ │ │pe baza unui │
│ │ │test grilă │
│ │ │generat aleator │
│ │ │dintr-un set │
│ │ │întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│ │ │conţine │
│7. Testare │ │întrebări din │
│finală │2 │toată materia │
│ │ │predată │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │răspundă corect │
│ │ │la cel puţin 2/3│
│ │ │din întrebări │
│ │ │pentru a putea │
│ │ │fi înscris la │
│ │ │examenul │
│ │ │prevăzut la art.│
│ │ │6 alin. (1) din │
│ │ │prezenta │
│ │ │metodologie │
└───────────────┴─────┴────────────────┘        Modulul nr. 5 - Nivelul II
        Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de manichiură şi pedichiură

┌───────────────┬─────┬─────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT│
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │structura │
│ │ │unghiilor, să │
│ │ │descrie │
│1. Anatomia │ │diferitele │
│pielii şi a │ │straturi de piele│
│unghiilor - │1 │şi modul în care │
│noţiuni │ │aceasta au rol în│
│generale │ │procedurile │
│ │ │aplicate │
│ │ │unghiilor, să │
│ │ │explice procesul │
│ │ │de creştere a │
│ │ │unghiilor │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască şi să│
│ │ │poată enumera şi │
│ │ │caracteriza │
│ │ │patologiile │
│ │ │comune ale │
│ │ │unghiilor (de ex.│
│ │ │paronichia, │
│ │ │infecţii │
│ │ │bacteriene │
│ │ │Pseudomonas, │
│ │ │onicomicoza, │
│ │ │pecinginea, │
│ │ │onychatrophia, │
│ │ │onicorexis, │
│ │ │onychauxis, │
│2. Boli ale │ │unghiile fragile)│
│pielii │ │şi ale pielii (de│
│(inclusiv, │ │ex. impetigo, │
│alergii) şi │1 │intertrigo, │
│unghiilor - │ │furunculoza, │
│noţiuni │ │foliculita, │
│generale │ │erizipelul, │
│ │ │ectima, celulita │
│ │ │infecţioasă, │
│ │ │herpes, │
│ │ │psioriazis, │
│ │ │acnee, candidoza,│
│ │ │dermatita │
│ │ │periorală, etc.) │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să ştie │
│ │ │contraindicaţiile│
│ │ │şi procedurile │
│ │ │care afectează │
│ │ │sau │
│ │ │restricţionează │
│ │ │serviciile de │
│ │ │manichiură/ │
│ │ │pedichiura │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │regulile pentru │
│ │ │menţinerea │
│ │ │igienei │
│ │ │personale, │
│ │ │menţinerea │
│ │ │igienei la locul │
│ │ │de muncă, │
│ │ │sterilizarea/ │
│ │ │dezinfectarea/ │
│ │ │curăţarea │
│ │ │instrumentelor şi│
│ │ │a echipamentelor.│
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │agenţi de │
│ │ │curăţare şi │
│ │ │dezinfectare │
│ │ │pentru diferite │
│ │ │instrumente şi │
│ │ │suprafeţe de │
│3. Igiena şi │ │lucru. │
│sanitaţie │1 │Cursantul trebuie│
│ │ │să facă diferenţa│
│ │ │între │
│ │ │instrumentele │
│ │ │refolosibile şi │
│ │ │cele de unică │
│ │ │folosinţă. │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să ştie să aplice│
│ │ │proceduri de │
│ │ │control al │
│ │ │infecţiilor. │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să ştie să │
│ │ │depoziteze corect│
│ │ │produsele │
│ │ │sterilizate/ │
│ │ │dezinfectate/ │
│ │ │curăţate │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │regulile de │
│ │ │eliminare a │
│ │ │deşeurilor. │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să identifice │
│ │ │pericolele │
│ │ │(precum, cele │
│ │ │chimice, fizice, │
│ │ │electrice şi de │
│ │ │infectare) şi să │
│ │ │evalueze │
│ │ │riscurile │
│ │ │procedurilor │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │măsurile de │
│ │ │control, │
│ │ │precauţiile de │
│ │ │siguranţă şi │
│4. Riscurile │ │echipamentele de │
│generate de │1 │protecţie atunci │
│procedurile │ │când este cazul │
│aplicate │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să ştie să │
│ │ │înţeleagă │
│ │ │conţinutul unei │
│ │ │etichete şi să │
│ │ │urmărească │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │producătorului │
│ │ │(inclusiv, │
│ │ │condiţiile de │
│ │ │utilizare şi │
│ │ │avertismentele │
│ │ │obligatorii │
│ │ │pentru unele │
│ │ │categorii de │
│ │ │produse │
│ │ │cosmetice) │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să poată oferi │
│ │ │asistenţă │
│ │ │imediată în │
│5. Măsuri de │ │cazuri de │
│prim-ajutor │1 │afectare a │
│ │ │sănătăţii, │
│ │ │cauzate de │
│ │ │servicii prestate│
│ │ │(precum, │
│ │ │sângerări) │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │următoarele │
│ │ │dispoziţii: │
│ │ │Ordinul nr. 1.136│
│ │ │/2007 privind │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Normelor de │
│ │ │igienă pentru │
│ │ │cabinetele de │
│ │ │înfrumuseţare │
│ │ │corporală │
│ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │nr. 1223/2009 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului din │
│ │ │30 noiembrie 2009│
│ │ │privind produsele│
│ │ │cosmetice │
│6. Cerinţele │ │Ordin nr. 1.226 │
│legilor şi │ │din 3 decembrie │
│reglementărilor│ │2012 pentru │
│obligatorii │1 │aprobarea │
│pentru │ │Normelor tehnice │
│furnizorii de │ │privind │
│servicii │ │gestionarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │rezultate din │
│ │ │activităţi │
│ │ │medicale şi a │
│ │ │Metodologiei de │
│ │ │culegere a │
│ │ │datelor pentru │
│ │ │baza naţională de│
│ │ │date privind │
│ │ │deşeurile │
│ │ │rezultate din │
│ │ │activităţi │
│ │ │medicale │
│ │ │Aceasta temă se │
│ │ │completează în │
│ │ │măsura adoptării │
│ │ │legislaţiei │
│ │ │conexe │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │manichiura şi │
│ │ │pedichiura │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs│
│ │ │se va face pe │
│ │ │baza unui test │
│ │ │grilă generat │
│ │ │aleator dintr-un │
│ │ │set întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│ │ │conţine întrebări│
│7. Testare │2 │din toată materia│
│finală │ │predată │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să răspundă │
│ │ │corect la cel │
│ │ │puţin 2/3 din │
│ │ │întrebări pentru │
│ │ │a putea fi │
│ │ │înscris la │
│ │ │examenul prevăzut│
│ │ │la art. 6 alin. │
│ │ │(1) din prezenta │
│ │ │metodologie │
└───────────────┴─────┴─────────────────┘        Modulul nr. 5 - Nivelul III
        Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare

┌───────────────┬─────┬─────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT│
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să posede │
│ │ │cunoştinţe minime│
│ │ │despre sistemul │
│ │ │osos şi muscular,│
│ │ │sistemul │
│ │ │circulator şi │
│ │ │limfatic, │
│1. Anatomia şi │ │sistemul nervos │
│fiziologia │ │precum şi │
│omului - │1 │funcţiile │
│noţiuni │ │acestora │
│generale │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să posede │
│ │ │cunoştinţe despre│
│ │ │situaţiile │
│ │ │contraindicate în│
│ │ │care procedura │
│ │ │poate avea efecte│
│ │ │negative asupra │
│ │ │sănătăţii │
│ │ │clientului. │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să posede │
│ │ │cunoştinţe minime│
│ │ │despre │
│ │ │compoziţia, │
│ │ │structura, │
│2. Dermatologie│ │funcţiile şi │
│- noţiuni │1 │bolile pielii. │
│generale │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să fie capabil să│
│ │ │recunoască şi să │
│ │ │gestioneze │
│ │ │contraindicaţiile│
│ │ │şi efectele │
│ │ │adverse ale │
│ │ │procedurii │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să posede │
│ │ │cunoştinţe minime│
│ │ │despre aspectul │
│ │ │şi cauzele │
│ │ │eczemei │
│ │ │(dermatita │
│3. Alergii │1 │atopică), a │
│ │ │urticariei, a │
│ │ │dermatitei de │
│ │ │contact şi │
│ │ │relaţia lor cu │
│ │ │procedura de │
│ │ │piercing, tatuaj,│
│ │ │micropigmentare │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să posede noţiuni│
│ │ │de bază pentru │
│ │ │controlul │
│ │ │infecţiilor, │
│ │ │agenţii patogeni │
│ │ │care se transmit │
│ │ │prin sânge, │
│ │ │“lanţul │
│ │ │infecţiei”, să │
│4. Bolile │ │identifice bolile│
│infecţioase şi │ │care se transmit │
│riscul acestora│1 │prin sânge │
│în timpul │ │(precum, HIV şi │
│prestării │ │SIDA, virusurile │
│serviciilor │ │hepatitei B şi C)│
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │riscurile │
│ │ │infecţiilor la │
│ │ │locul de muncă │
│ │ │(căi de │
│ │ │transmitere, │
│ │ │determinanţi, │
│ │ │contaminarea │
│ │ │încrucişată) │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să posede noţiuni│
│ │ │complete despre │
│ │ │igiena personală │
│ │ │(cerinţe pentru │
│ │ │îmbrăcămintea şi │
│ │ │utilizarea │
│5. Măsuri │ │mănuşilor), │
│pentru │ │metode de spălare│
│reducerea │1 │şi dezinfectare a│
│riscului de │ │mâinilor, │
│infecţie │ │dezinfectarea şi │
│ │ │sterilizarea │
│ │ │accesoriilor de │
│ │ │lucru, │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │spaţiilor şi │
│ │ │echipamente care │
│ │ │furnizează │
│ │ │servicii │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să fie capabil să│
│ │ │interpreteze │
│ │ │informaţiile din │
│ │ │etichete şi din │
│ │ │specificaţiile │
│ │ │substanţelor/ │
│ │ │amestecurilor pe │
│6. Materiale şi│ │care le │
│instrumente şi │ │foloseşte, să le │
│cerinţe de │1 │raporteze la │
│siguranţă ale │ │particularităţile│
│acestora │ │clientului, să │
│ │ │cunoască │
│ │ │modalitatea de │
│ │ │întreţinere a │
│ │ │instrumentelor, │
│ │ │condiţii de │
│ │ │aplicare şi │
│ │ │legislaţia │
│ │ │privind siguranţa│
│ │ │acestora │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să identifice │
│ │ │grupurile de risc│
│ │ │şi │
│ │ │contraindicaţiile│
│7. Grupuri │ │de prestare a │
│populaţionale │1 │serviciilor de │
│de risc │ │tatuaj, │
│ │ │micropigmentare │
│ │ │şi piercing, │
│ │ │complicaţii şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │acestora │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să poată oferi │
│ │ │asistenţă │
│ │ │imediată în │
│ │ │cazuri de │
│8. Măsuri de │1 │afectare a │
│prim-ajutor │ │sănătăţii, │
│ │ │cauzate de │
│ │ │servicii de │
│ │ │tatuaj, │
│ │ │micropigmentare │
│ │ │şi piercing │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să cunoască │
│ │ │următoarele │
│ │ │dispoziţii: │
│ │ │Ordinul nr. 1.136│
│ │ │/2007 privind │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Normelor de │
│ │ │igienă pentru │
│ │ │cabinetele de │
│ │ │înfrumuseţare │
│ │ │corporală │
│ │ │Rezoluţia │
│ │ │Consiliului │
│ │ │Europei ResAP │
│ │ │(2008) privind │
│ │ │cerinţele şi │
│ │ │criteriile pentru│
│ │ │siguranţa │
│ │ │tatuajelor şi a │
│ │ │machiajului │
│ │ │permanent │
│ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │nr. 1223/2009 al │
│9. Cerinţele │ │Parlamentului │
│legilor şi │ │European şi al │
│reglementărilor│ │Consiliului din │
│obligatorii │ │30 noiembrie 2009│
│pentru │ │privind produsele│
│furnizorii de │1 │cosmetice │
│servicii de │ │Ordin nr. 1.226 │
│tatuaj, │ │din 3 decembrie │
│micropigmentare│ │2012 pentru │
│şi piercing │ │aprobarea │
│ │ │Normelor tehnice │
│ │ │privind │
│ │ │gestionarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │rezultate din │
│ │ │activităţi │
│ │ │medicale şi a │
│ │ │Metodologiei de │
│ │ │culegere a │
│ │ │datelor pentru │
│ │ │baza naţională de│
│ │ │date privind │
│ │ │deşeurile │
│ │ │rezultate din │
│ │ │activităţi │
│ │ │medicale │
│ │ │Această temă se │
│ │ │completează în │
│ │ │măsura adoptării │
│ │ │legislaţiei │
│ │ │conexe │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │tatuaj, │
│ │ │micropigmentare │
│ │ │şi piercing │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie: │
│ │ │să aibă noţiuni │
│ │ │de igiena │
│ │ │mediului, │
│ │ │curăţenie şi │
│ │ │dezinfecţie a │
│ │ │aparaturii şi │
│ │ │echipamentelor cu│
│ │ │care lucrează să │
│ │ │ştie să utilizeze│
│ │ │aparatura de │
│ │ │sterilizare │
│ │ │să ştie care │
│ │ │substanţe biocide│
│ │ │trebuie utilizate│
│ │ │pentru curăţenie │
│ │ │şi dezinfecţie │
│ │ │să ştie cum să │
│ │ │utilizeze şi │
│ │ │dezinfecteze │
│ │ │echipamentul │
│ │ │moale după │
│10. Cerinţe şi │ │fiecare client în│
│noţiuni de │ │situaţia în care │
│curăţenie, │1 │nu are echipament│
│dezinfecţie │ │de unică │
│ │ │folosinţă │
│ │ │să fie capabil să│
│ │ │aplice │
│ │ │procedurile │
│ │ │corecte de igiena│
│ │ │mâinii înainte de│
│ │ │aplicarea │
│ │ │tatuajului/ │
│ │ │piececingului │
│ │ │să ştie să │
│ │ │utilizeze │
│ │ │instrumentarul de│
│ │ │unică folosinţă │
│ │ │care nu va fi │
│ │ │reutilizat │
│ │ │să ştie cum şi în│
│ │ │ce situaţie │
│ │ │instrumentarul │
│ │ │poate fi │
│ │ │reutilizat precum│
│ │ │şi metoda de │
│ │ │sterilizare şi │
│ │ │depozitare a │
│ │ │acestuia │
├───────────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs│
│ │ │se va face pe │
│ │ │baza unui test │
│ │ │grilă generat │
│ │ │aleator dintr-un │
│ │ │set întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│ │ │conţine întrebări│
│11. Testare │2 │din toată materia│
│finală │ │predată │
│ │ │Cursantul trebuie│
│ │ │să răspundă │
│ │ │corect la cel │
│ │ │puţin 2/3 din │
│ │ │întrebări pentru │
│ │ │a putea fi │
│ │ │înscris la │
│ │ │examenul prevăzut│
│ │ │la art. 6 alin. │
│ │ │(1) din prezenta │
│ │ │metodologie │
└───────────────┴─────┴─────────────────┘

    Modulul nr. 6
        Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare
        Acest modul cuprinde 2 niveluri de instruire alocate corespunzător responsabilităţilor postului ocupat de personal ce urmează a fi instruit
        Modulul nr. 6 - Nivelul I
        Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinfecţie

┌───────────────┬─────┬────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/ │
│ │DE │REZULTAT │
│ │ORE │ │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să-şi │
│ │ │însuşească │
│ │ │noţiuni de bază │
│ │ │despre tipurile │
│ │ │de agenţi │
│ │ │patogeni │
│ │ │(virusuri, │
│ │ │bacterii, fungi,│
│ │ │paraziţi), căile│
│ │ │de transmitere │
│ │ │ale bolilor │
│ │ │infecţioase - │
│ │ │calea directă │
│ │ │(contact de │
│ │ │imediată │
│ │ │vecinătate, │
│ │ │contact fizic, │
│ │ │transplacentar, │
│ │ │transfuzii de │
│ │ │sânge, │
│ │ │transplante) şi │
│ │ │calea indirectă │
│ │ │(prin elemente │
│ │ │de mediu extern │
│ │ │-apă, aer, sol, │
│ │ │aliment, mâini, │
│ │ │obiecte, │
│ │ │instrumentar, │
│ │ │vectori): │
│ │ │aerogenă (gripa,│
│ │ │virozele │
│ │ │respiratorii, │
│1. Agenţi │ │tuberculoza │
│patogeni, căile│ │pulmonară, │
│de transmitere │1 │varicela, │
│ale bolilor │ │rujeola, │
│infecţioase │ │difteria, tusea │
│ │ │convulsivă, │
│ │ │pneumoniile), │
│ │ │hidrică (holera,│
│ │ │febra tifoidă, │
│ │ │dizenteria, │
│ │ │hepatitele acute│
│ │ │virale, │
│ │ │leptospiroze, │
│ │ │parazitoze), │
│ │ │prin solul │
│ │ │contaminat │
│ │ │(tetanos, │
│ │ │antrax, │
│ │ │botulism), prin │
│ │ │alimente │
│ │ │(toxiinfecţie │
│ │ │alimentară, │
│ │ │holeră, │
│ │ │trichineloză, │
│ │ │salmoneloze, │
│ │ │lambliază etc.),│
│ │ │prin obiecte │
│ │ │(hepatite │
│ │ │virale, scabie, │
│ │ │pediculoză, │
│ │ │viroze), prin │
│ │ │mâini murdare │
│ │ │(dizenterie, │
│ │ │febră tifoidă, │
│ │ │hepatite virale,│
│ │ │infecţii cu │
│ │ │poartă de │
│ │ │intrare │
│ │ │respiratorie). │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │tipurile de │
│ │ │vectori: vectori│
│ │ │pasivi - care │
│ │ │vehiculează │
│ │ │germenii în mod │
│ │ │mecanic, fără să│
│ │ │le fie gazde sau│
│ │ │loc de │
│ │ │multiplicare │
│ │ │(muştele, │
│ │ │gândacii de │
│ │ │bucătărie, │
│ │ │furnicile) şi │
│ │ │care pot │
│ │ │transmite │
│ │ │dizenterie, │
│2. Grupe de │ │salmoneloze, │
│vectori şi │1 │holeră, │
│riscul lor │ │stafilococii, │
│pentru sănătate│ │geohelminţiaze);│
│ │ │vectori activi │
│ │ │hematofagi - │
│ │ │care sunt gazde │
│ │ │intermediare în │
│ │ │care germenii │
│ │ │îşi desfăşoară │
│ │ │ciclul de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │(păduchi, │
│ │ │purici, ţânţari,│
│ │ │căpuşe etc), │
│ │ │care pot │
│ │ │transmite │
│ │ │rickettsioza, │
│ │ │malaria, │
│ │ │encefalitele │
│ │ │virale (ex. │
│ │ │West-Nile, de │
│ │ │taiga). │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │importanţa │
│ │ │acestora pentru │
│ │ │sănătatea │
│ │ │publică │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască noţiuni│
│ │ │generale, │
│ │ │definiţiile │
│ │ │curăţării, │
│3. Noţiuni │ │dezinfecţiei şi │
│generale despre│ │sterilizării │
│curăţenie şi │ │conform │
│dezinfecţie, │1 │Ordinului nr. │
│importanţa │ │961/2016 al MS │
│acestora │ │şi Ordinului nr.│
│ │ │119/2014 al MS │
│ │ │Să cunoască care│
│ │ │sunt şi modul de│
│ │ │aplicare a │
│ │ │precauţiunilor │
│ │ │standard şi │
│ │ │specific │
│ │ │Să cunoască care│
│ │ │este atitudinea │
│ │ │în situaţia unui│
│ │ │accident de │
│ │ │expunere la │
│ │ │produse │
│ │ │biologice │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │regulile │
│ │ │fundamentale │
│ │ │care trebuie │
│ │ │respectate în │
│ │ │utilizarea │
│ │ │produselor │
│ │ │folosite în │
│ │ │activitatea de │
│ │ │curăţare │
│ │ │(detergenţi), │
│ │ │modul de lucru, │
│ │ │programul de │
│ │ │curăţare - │
│ │ │urmărire şi │
│ │ │control, │
│ │ │depozitarea │
│ │ │produselor şi a │
│ │ │ustensilelor │
│ │ │necesare │
│ │ │efectuării │
│ │ │curăţeniei │
│ │ │aflate în stoc │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │regulile de │
│ │ │întreţinere, │
│ │ │curăţare şi │
│ │ │dezinfecţie a │
│ │ │ustensilelor │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │tipurile de │
│ │ │dezinfecţie - │
│ │ │prin căldură │
│ │ │uscată │
│ │ │(flambarea, │
│ │ │incinerarea), │
│ │ │prin căldură │
│ │ │umedă, cu raze │
│ │ │ultraviolete, │
│ │ │prin mijloace │
│ │ │chimice (produse│
│ │ │biocide) │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │tipurile de │
│ │ │produse biocide │
│ │ │utilizate pentru│
│4. Curăţenie, │ │dezinfecţie, │
│dezinfecţie, │ │care se │
│sterilizare - │1 │încadrează în │
│tehnici de │ │grupa principală│
│aplicare │ │I. tip de produs│
│ │ │1, 2, 4 conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │Regulamentului │
│ │ │(UE) nr. 528/ │
│ │ │2012 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului din │
│ │ │22 mai 2012 │
│ │ │privind punerea │
│ │ │la dispoziţie pe│
│ │ │piaţă şi │
│ │ │utilizarea │
│ │ │produselor │
│ │ │biocide │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │nivelurile de │
│ │ │dezinfecţie - │
│ │ │scăzut, │
│ │ │intermediar şi │
│ │ │înalt, │
│ │ │criteriile de │
│ │ │alegere, de │
│ │ │utilizare şi de │
│ │ │păstrare corectă│
│ │ │a produselor │
│ │ │antiseptice, │
│ │ │procedurile │
│ │ │recomandate │
│ │ │pentru │
│ │ │dezinfecţia │
│ │ │mâinilor, în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │nivelul de risc,│
│ │ │regulile │
│ │ │generale de │
│ │ │practică ale │
│ │ │dezinfecţiei │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │metodele de │
│ │ │aplicare a │
│ │ │dezinfectantelor│
│ │ │chimice în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │suportul care │
│ │ │urmează să fie │
│ │ │tratat (conform │
│ │ │anexei 4 la │
│ │ │Ordinul nr. 961/│
│ │ │2016 al MS). │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │definiţiile: │
│ │ │curăţare, │
│ │ │dezinfecţie, │
│ │ │produse biocide │
│ │ │utilizate în │
│ │ │domeniul medical│
│ │ │pentru │
│ │ │dezinfecţie (tip│
│ │ │de produs 1, 2, │
│ │ │4) │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │dispozitivele │
│ │ │medicale │
│ │ │utilizate în │
│ │ │procedura de │
│ │ │dezinfecţie │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască reguli │
│ │ │fundamentale │
│ │ │care trebuie │
│ │ │respectate în │
│ │ │utilizarea │
│ │ │produselor │
│ │ │folosite în │
│ │ │activitatea de │
│ │ │curăţare, │
│ │ │programul de │
│ │ │curăţare - │
│ │ │urmărire şi │
│ │ │control │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │condiţiile de │
│ │ │depozitare - │
│ │ │depozitarea │
│ │ │produselor şi a │
│ │ │ustensilelor │
│ │ │necesare │
│ │ │efectuării │
│ │ │curăţeniei │
│ │ │aflate în stoc, │
│ │ │în unitatea │
│ │ │sanitară - │
│ │ │spaţiul central │
│ │ │- condiţii, │
│ │ │spaţiul de │
│ │ │depozitare şi │
│ │ │pregătire din │
│ │ │secţii/ │
│ │ │compartimente - │
│ │ │condiţii, │
│ │ │spaţiul de │
│ │ │depozitare/ │
│ │ │dezinfecţie a │
│ │ │ustensilelor şi │
│ │ │materialelor │
│ │ │utilizate din │
│ │ │secţii/ │
│ │ │compartimente - │
│ │ │condiţii │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să aibă │
│5. │ │noţiuni privind │
│Particularităţi│ │nivelurile de │
│ale serviciilor│ │dezinfecţie - şi│
│de curăţenie şi│1 │unde când şi cum│
│dezinfecţie în │ │se aplică ( de │
│unităţile │ │nivel înalt/ │
│medicale │ │intermediar │
│ │ │(mediu)/scăzut, │
│ │ │etapele │
│ │ │dezinfecţiei de │
│ │ │tip înalt │
│ │ │aplicate │
│ │ │instrumentarului│
│ │ │care nu suportă │
│ │ │autoclavarea) │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască modul │
│ │ │de consemnare a │
│ │ │aceşti │
│ │ │activităţi în │
│ │ │Registrului de │
│ │ │dezinfecţie │
│ │ │înaltă a │
│ │ │instrumentarului│
│ │ │(pentru │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │Procedurilor de │
│ │ │dezinfecţie │
│ │ │înaltă a │
│ │ │dispozitivelor │
│ │ │medicale │
│ │ │termosensibile),│
│ │ │Trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │procedurile de │
│ │ │colectare, │
│ │ │transport, │
│ │ │decontaminare a │
│ │ │instrumentarului│
│ │ │murdar şi curat │
│ │ │Procedurile de │
│ │ │aplicare a │
│ │ │precauţiunilor │
│ │ │standard care │
│ │ │trebuie │
│ │ │respectate, │
│ │ │precum şi │
│ │ │precauţiunile │
│ │ │specific în │
│ │ │situaţiile în │
│ │ │care se impun │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │clasificarea │
│ │ │zonelor din │
│ │ │unitatea │
│ │ │spitalicească şi│
│ │ │clasificarea │
│ │ │suprafeţelor, │
│ │ │instrumentarului│
│ │ │şi │
│ │ │echipamentelor- │
│ │ │critice, │
│ │ │semicritice, │
│ │ │noncritice, │
│ │ │precum şi │
│ │ │procedurile │
│ │ │specific de │
│ │ │curăţare şi │
│ │ │Trebuie să aibă │
│ │ │noţiuni privind │
│ │ │utilizarea │
│ │ │produselor │
│ │ │biocide │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască │
│ │ │principiile │
│ │ │sterilizării în │
│ │ │unităţile │
│ │ │sanitare şi │
│ │ │aplicat pentru │
│ │ │unitatea în care│
│ │ │îşi va desfăşura│
│ │ │activitatea. │
│ │ │Să aibă noţiuni │
│ │ │privind metodele│
│ │ │de sterilizare │
│ │ │în unităţi de │
│ │ │asistenţă │
│ │ │medicală - │
│ │ │metode fizice │
│ │ │(abur sub │
│ │ │presiune), │
│ │ │precum, metode │
│ │ │fizico-chimice │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să aibă │
│ │ │cunoştinţe │
│ │ │privind │
│ │ │aparatura │
│ │ │utilizată │
│ │ │mecanismul de │
│ │ │funcţionare şi │
│ │ │evaluare a │
│ │ │calităţii │
│ │ │sterilizării │
│ │ │(valorile de │
│ │ │siguranţă pentru│
│ │ │eficacitatea │
│ │ │sterilizării în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │aparat: │
│ │ │presiunea, │
│ │ │temperatura şi │
│ │ │timpul de │
│ │ │sterilizare, │
│6. Sterilizarea│1 │parametri de │
│ │ │control ai │
│ │ │sterilizării - │
│ │ │cu indicatori │
│ │ │fizico-chimici │
│ │ │şi indicatori │
│ │ │biologici │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │cunoască modul │
│ │ │de completare a │
│ │ │Registrului de │
│ │ │evidenţă a │
│ │ │sterilizării │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să aibă │
│ │ │de interpretare │
│ │ │pentru noţiuni │
│ │ │privind evaluare│
│ │ │a eficienţei │
│ │ │procedurii de │
│ │ │curăţenie şi │
│ │ │dezinfecţie: │
│ │ │controlul │
│ │ │sterilităţii │
│ │ │materialelor; │
│ │ │controlul │
│ │ │aeromicroflorei;│
│ │ │controlul │
│ │ │microbiologic al│
│ │ │suprafeţelor; │
│ │ │controlul │
│ │ │bacteriologic al│
│ │ │probelor de pe │
│ │ │tegumente (de │
│ │ │ce, când şi cum │
│ │ │se aplică) │
│ │ │Trebuie să │
│ │ │cunoască şi să │
│ │ │fie capabil să │
│ │ │aplice │
│ │ │precauţiunile │
│ │ │standard şi │
│ │ │specifice │
├───────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la │
│ │ │curs se va face │
│ │ │pe baza unui │
│ │ │test grilă │
│ │ │generat aleator │
│ │ │dintr-un set │
│ │ │întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│7. Testarea │ │conţine │
│finală │2 │întrebări din │
│ │ │toată materia │
│ │ │predată │
│ │ │Cursantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │răspundă corect │
│ │ │la cel puţin 2/3│
│ │ │din întrebări │
│ │ │pentru a putea │
│ │ │fi înscris la │
│ │ │examenul │
│ │ │prevăzut în │
│ │ │ordin │
└───────────────┴─────┴────────────────┘        Modulul nr. 6 - Nivelul II
        Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinsecţie şi deratizare

┌────────────────┬─────┬──────────────────┐
│ │NR. │ │
│TEMA │MINIM│OBIECTIV/REZULTAT │
│ │DE │ │
│ │ORE │ │
├────────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să identifice │
│ │ │tipul │
│ │ │dăunătorului, să │
│ │ │evalueze │
│1. Identificarea│ │condiţiile de │
│dăunătorului │1 │mediu, să │
│ │ │identifice nivelul│
│ │ │de activitate, │
│ │ │locaţia │
│ │ │adăposturilor │
│ │ │dăunătorilor şi │
│ │ │nivelul infestării│
├────────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată determina│
│ │ │modalitatea cea │
│ │ │mai relevantă, │
│ │ │eficientă din │
│ │ │punct de vedere al│
│ │ │costurilor şi │
│ │ │acceptabilă pentru│
│ │ │client, care │
│ │ │implică cel mai │
│ │ │mic nivel de risc │
│ │ │pentru client, │
│ │ │operator şi mediu │
│ │ │şi să se asigure │
│ │ │că echipamentul de│
│ │ │aplicare ales este│
│ │ │adecvat acestei │
│2. Alegerea │ │utilizări. │
│pesticidelor şi │ │Cursantul trebuie │
│a echipamentelor│ │să se asigure că │
│de aplicare, │1 │produsul biocid │
│utilizarea şi │ │selectat este │
│întreţinerea │ │adecvat, autorizat│
│acestora │ │/avizat pentru │
│ │ │dăunătorul │
│ │ │identificat şi │
│ │ │domeniul de │
│ │ │utilizare şi │
│ │ │corespunde metodei│
│ │ │de combatere a │
│ │ │dăunătorilor. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să demonstreze că │
│ │ │poate întreţine │
│ │ │echipamentul pe │
│ │ │care îl foloseşte │
│ │ │şi îl poate │
│ │ │utiliza potrivit │
│ │ │modului pentru │
│ │ │care a fost │
│ │ │proiectat │
├────────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată │
│ │ │interpreta cu │
│ │ │exactitate │
│ │ │informaţiile │
│ │ │furnizate de FDS, │
│ │ │în raport cu o │
│ │ │situaţie dată. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să fie capabil să │
│ │ │interpreteze │
│ │ │informaţiile de pe│
│ │ │etichete şi să le │
│ │ │raporteze la │
│ │ │responsabilităţile│
│ │ │postului de muncă,│
│ │ │adică trebuie să │
│ │ │selecteze │
│ │ │echipamentul de │
│ │ │protecţie │
│ │ │personală (EPP) │
│ │ │adecvat, să │
│ │ │utilizeze corect │
│ │ │metoda pentru │
│3. Înţelegerea │ │prepararea │
│etichetelor, a │ │diluţiilor de │
│rezumatului │ │lucru, să aplice │
│privind │ │biocidele în modul│
│caracteristicile│1 │prescris şi să │
│produsului │ │identifice │
│(prospectul) şi │ │procedura corectă │
│a fişei cu date │ │în caz de │
│de Securitate │ │împrăştiere │
│(FDS) │ │accidentală sau │
│ │ │metodele de │
│ │ │eliminare a │
│ │ │resturilor de │
│ │ │produs şi a │
│ │ │ambalajelor │
│ │ │golite. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată înţelege │
│ │ │instrucţiuni şi │
│ │ │proceduri │
│ │ │actualizate pentru│
│ │ │toate biocidele şi│
│ │ │echipamentele │
│ │ │utilizate (atât │
│ │ │dispoziţiile │
│ │ │legale, cât şi │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │producătorului) şi│
│ │ │să interpreteze cu│
│ │ │exactitate │
│ │ │informaţiile │
│ │ │furnizate în │
│ │ │raport cu o │
│ │ │situaţie │
├────────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să se asigure că │
│ │ │PPE sunt menţinute│
│ │ │în stare sigură şi│
│ │ │curată, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │legislaţia │
│ │ │relevantă şi │
│ │ │procedurile │
│ │ │stabilite de firma│
│4. Alegerea şi │ │prestatoare. │
│utilizarea EPP │1 │Cursantul trebuie │
│ │ │să demonstreze o │
│ │ │alegere corectă şi│
│ │ │corespunzătoare a │
│ │ │EPP şi să ştie să │
│ │ │depoziteze şi să │
│ │ │întreţină acest │
│ │ │echipament pentru │
│ │ │a reduce riscul de│
│ │ │expunere şi │
│ │ │contaminare pentru│
│ │ │el însuşi │
├────────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată determina│
│ │ │pericolele │
│ │ │asociate cu │
│ │ │aplicarea │
│ │ │biocidelor, să │
│ │ │selecteze │
│ │ │echipamentele │
│ │ │corecte pentru a │
│ │ │reduce riscul şi │
│ │ │să ştie să │
│ │ │utilizeze │
│ │ │echipamentele în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │producătorului. │
│ │ │Aceasta se referă │
│ │ │la interpretarea │
│ │ │corectă a FDS şi a│
│ │ │etichetei │
│ │ │biocidului. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să ştie să │
│ │ │pregătească în │
│ │ │siguranţă │
│ │ │produsele biocide,│
│ │ │respectând cu │
│ │ │stricteţe │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │producătorului, │
│ │ │folosind EPP │
│ │ │adecvate şi într-o│
│ │ │locaţie adecvată │
│ │ │pentru a reduce │
│ │ │riscul de expunere│
│ │ │şi contaminare. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată determina│
│5. Pregătirea, │ │cu exactitate │
│manipularea şi │ │substanţele │
│aplicarea │1 │chimice şi metoda │
│produselor │ │corectă de │
│biocide │ │aplicare în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │producătorului, şi│
│ │ │cerinţele │
│ │ │legislative. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată reduce la│
│ │ │minimum │
│ │ │contaminarea │
│ │ │zonelor care nu │
│ │ │sunt tratate şi să│
│ │ │depună măsuri de │
│ │ │control a locului │
│ │ │până când zona │
│ │ │este potrivită │
│ │ │pentru │
│ │ │reutilizare. │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să răspundă în │
│ │ │situaţii de │
│ │ │urgenţă în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │legislaţia │
│ │ │relevantă, şi cu │
│ │ │informaţiile din │
│ │ │FDS │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │aleagă tratamentul│
│ │ │şi produsele │
│ │ │biocide ţinând │
│ │ │cont de │
│ │ │particularităţile,│
│ │ │siguranţa şi │
│ │ │condiţiile │
│ │ │speciale ale │
│ │ │locurilor/ │
│ │ │spaţiilor unde │
│ │ │prestează │
│ │ │serviciul DDD. │
├────────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să poată evalua │
│ │ │riscul prezentat │
│ │ │în caz de │
│ │ │deversare │
│ │ │accidental şi să │
│ │ │întreprindă │
│ │ │măsurile adecvate │
│ │ │de oprire/ │
│6. Gestionarea │ │eliminare a │
│deversărilor │1 │împrăştierilor. │
│accidentale │ │Toate deversările │
│ │ │accidentale │
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │documentate, │
│ │ │eliminate în │
│ │ │siguranţă de la │
│ │ │faţa locului în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │legislaţia │
│ │ │relevantă. │
├────────────────┼─────┼──────────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │ │cunoştinţelor │
│ │ │dobândite la curs │
│ │ │se va face pe baza│
│ │ │unui test grilă │
│ │ │generat aleator │
│ │ │dintr-un set │
│ │ │întocmit de │
│ │ │furnizorul de │
│ │ │instruire, care │
│7. Testare │ │conţine întrebări │
│finală │2 │din toată materia │
│ │ │predată │
│ │ │Cursantul trebuie │
│ │ │să răspundă corect│
│ │ │la cel puţin 2/3 │
│ │ │din întrebări │
│ │ │pentru a putea fi │
│ │ │înscris la │
│ │ │examenul prevăzut │
│ │ │la art. 6 alin. │
│ │ │(1) din prezenta │
│ │ │metodologie │
└────────────────┴─────┴──────────────────┘

                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016