Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 12 octombrie 2012  privind elaborarea devizului general pentru obiectivele/proiectele de investitii    Twitter Facebook

METODOLOGIE din 12 octombrie 2012 privind elaborarea devizului general pentru obiectivele/proiectele de investitii

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012

    Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.
    În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) ori natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
    În capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind următoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    c) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    d) cheltuieli pentru investiţia de bază;
    e) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar;
    f) alte cheltuieli.

    CAP. I
    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

    1.1. Obţinerea terenului
    Subcapitolul conţine cheltuielile necesare pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii - redevenţei - pe durata realizării lucrărilor, exproprierile, despăgubirile, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.
    1.2. Amenajarea terenului
    Amenajarea terenului cuprinde cheltuielile necesare la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente, exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază, devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice şi altele asemenea.
    1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
    Se estimează cheltuielile necesare pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.

    CAP. II
    Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

    Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

    CAP. III
    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

    3.1. Studii de teren
    Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.
    3.2. Obţinere de avize, acorduri, autorizaţii
    Se includ cheltuielile pentru:
    a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
    b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
    c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie şi altele asemenea;
    d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
    e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
    f) obţinerea acordului de mediu;
    g) obţinerea avizului de securitate la incendiu - AÎI;
    h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
    3.3. Proiectare şi inginerie
    Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie -, pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie - documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic şi altele asemenea.
    Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.
    Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
    3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie
    Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.
    3.5. Consultanţă
    Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
    a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.;
    b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.
    3.6. Asistenţă tehnică
    Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
    a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
    b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă delegată, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

    CAP. IV
    Cheltuieli pentru investiţia de bază

    4.1. Construcţii şi instalaţii
    Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, AÎI, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
    Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul obiectului.
    4.2. Montajul utilajelor tehnologice
    Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.
    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
    Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.
    4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
    Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic.
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.
    4.5. Dotări
    Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind securitatea şi sănătatea în muncă.
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiectele investiţiei.
    4.6. Active necorporale
    Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
    La "Total" şi "Total general" din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C+M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general.

    CAP. V
    Alte cheltuieli

    5.1. Organizare de şantier
    Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.
    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
    Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru cazare, hrănire, vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.
    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
    Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat şi altele asemenea.
    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
    Se cuprind, după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură din sarcina autorităţii contractante, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.
    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
    a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.
    b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al intervenţiilor la construcţii şi instalaţii existente, mai puţin consolidările, se aplică un procent de până la 10%.
    c) În cazul lucrărilor de intervenţie de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.
    d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţile suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă delegată.

    CAP. VI
    Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

    6.1. Pregătirea personalului de exploatare
    Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.
    6.2. Probe tehnologice şi teste
    Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor şi altele.
    În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

                                                   -------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Metodologie, Ministerul Apararii Nationale, METODOLOGIE din 12 octombrie 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
LUCA HORIA
03 Decembrie 2015
Cred ca este foarte util.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice