Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 1 august 2019  de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 1 august 2019 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 654 bis din 7 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 171 din 1 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 654 bis din 7 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    SCOPUL ŞI OBIECTIVELE METODOLOGIEI
    ART. 1
        Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare a veniturilor reglementate şi de calcul al tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice.

    ART. 2
        Venitul reglementat pentru serviciul de transport se determină prin utilizarea unei metode de reglementare de tip "venit plafon".

    ART. 3
        Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:
    a) un mediu de reglementare eficient;
    b) o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei în activitatea de transport peste ţintele stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, între operatorul de transport şi de sistem şi clienţii serviciului de transport;
    c) cadrul pentru funcţionarea efectivă şi eficientă a companiei de transport;
    d) prevenirea obţinerii de către operatorul de transport şi de sistem a oricăror avantaje posibile cauzate de poziţia de monopol;
    e) promovarea investiţiilor eficiente în reţeaua electrică de transport;
    f) promovarea unor practici eficiente de mentenanţă şi exploatare a reţelei de transport al energiei electrice;
    g) folosirea eficientă a infrastructurii existente;
    h) îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciului de transport;
    i) viabilitatea financiară a companiei de transport;
    j) o abordare transparentă privind procesul de reglementare;
    k) operarea în condiţii de siguranţă a reţelei de transport.


    SECŢIUNEA 2
    DOMENIU DE APLICARE
    ART. 4
        Metodologia este utilizată de către:
    a) operatorul de transport şi de sistem pentru calculul veniturilor reglementate şi al tarifelor de transport din cadrul fiecărei perioade de reglementare;
    b) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, în procesul de analiză a datelor şi informaţiilor transmise de operatorul de transport şi de sistem, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.


    ART. 5
        Tarifele de transport se aplică tuturor clienţilor serviciului de transport.

    SECŢIUNEA 3
    DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
    ART. 6
        În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi abrevierile utilizate au semnificaţiile următoare:
    A. Definiţii

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Activitate desfăşurată │
│ │de o persoană fizică/ │
│ │juridică, ce constituie│
│Activitate │obiectul unor │
│reglementată │reglementări specifice │
│ │emise de Autoritatea │
│ │Naţionalăde │
│ │Reglementare în │
│ │domeniul Energiei │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Amortizare recunoscută │
│ │de Autoritatea │
│ │Naţională de │
│ │Reglementare în │
│Amortizare │domeniul Energiei, │
│reglementată │aferentă mijloacelor │
│ │fixe ce contribuie la │
│ │prestarea serviciului │
│ │de transport, │
│ │considerată în calculul│
│ │tarifelor de transport │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │An anterior începerii │
│ │unei perioade de │
│An de │reglementare; pentru │
│referinţă │cea de-a IV-a perioadă │
│ │de reglementare, anul │
│ │de referinţă este anul │
│ │calendaristic 2019 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Anul calendaristic din │
│ │cadrul unei perioade de│
│Anul t │reglementare pentru │
│ │care se stabileşte │
│ │venitul reglementat │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoare netă a │
│ │activelor imobilizate, │
│ │corporale şi │
│ │necorporale, │
│Bază │recunoscută de │
│reglementată a│Autoritatea Naţională │
│activelor │de Reglementare în │
│ │domeniul Energiei, ce │
│ │contribuie la prestarea│
│ │serviciului de │
│ │transport │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Producători, clienţi │
│Clienţi ai │finali, operatori de │
│serviciului de│distribuţie şi │
│transport │furnizori, racordaţi la│
│ │reţelele electrice de │
│ │interes public │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoare maximă a │
│ │puterii active care │
│ │poate fi vehiculată │
│Capacitate de │printr-o secţiune a │
│transport │reţelei electrice de │
│într-o │transport în condiţii │
│secţiune a │de siguranţă şi │
│reţelei │stabilitate în │
│electrice de │funcţionare şi cu │
│transport │respectarea limitelor │
│ │normate ale │
│ │parametrilor tehnici de│
│ │calitate │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Aport al clienţilor │
│ │serviciului de │
│ │transport sau al unei │
│ │terţe părţi (de exemplu│
│Contribuţii │fonduri nerambursabile │
│financiare │de la organismele │
│ │interne sau │
│ │internaţionale, │
│ │subvenţii, tariful de │
│ │racordare) etc. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Totalul costurilor │
│ │justificate şi │
│ │recunoscute de │
│ │Autoritatea Naţională │
│ │de Reglementare în │
│Cost │domeniul Energiei, │
│reglementat al│repartizate serviciului│
│serviciului de│de transport al │
│transport │energiei electrice, din│
│ │totalul costurilor │
│ │operatorului de │
│ │transport şi de sistem,│
│ │pe baza cărora se │
│ │stabilesc tarifele de │
│ │transport │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Medie ponderată a │
│ │costurilor │
│ │capitalurilor utilizate│
│ │Notă: Structura │
│ │capitalului este │
│ │formată din împrumuturi│
│ │bancare pe termen lung │
│ │şi capitaluri proprii. │
│ │Costul mediu ponderat │
│ │al capitalului se │
│ │calculează ca o │
│ │însumare a costurilor │
│ │capitalurilor │
│ │utilizate, ţinându-se │
│Cost mediu │cont de ponderea │
│ponderat al │acestora în capitalul │
│capitalului │total. │
│ │Costul capitalului │
│ │propriu reflectă │
│ │câştigurile nete care │
│ │vor fi obţinute de │
│ │către acţionari după │
│ │acoperirea tuturor │
│ │costurilor aferente │
│ │activităţii. │
│ │Autoritatea Naţională │
│ │de Reglementare în │
│ │domeniul Energiei poate│
│ │considera diferite │
│ │metode în determinarea │
│ │unui cost adecvat al │
│ │capitalului propriu │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Costuri datorate unor │
│ │evenimente unice sau │
│ │foarte rare, unor cauze│
│ │extraordinare sau │
│ │apariţiei unor │
│ │prevederi legislative │
│Costuri │noi, care au implicaţii│
│reglementate │în creşterea costurilor│
│reprezentând │de operare şi │
│cheltuieli │mentenanţă iniţial │
│speciale │aprobate. │
│ │Notă: Aceste costuri │
│ │pot fi recuperate │
│ │eşalonat pe perioada în│
│ │care îşi produc │
│ │efectele, respectiv în │
│ │perioada de realizare a│
│ │beneficiilor. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Cost al eliminării │
│ │congestiilor în reţeaua│
│ │de transport recunoscut│
│Cost │de Autoritatea │
│reglementat al│Naţională de │
│congestiilor │Reglementare în │
│ │domeniul Energiei la │
│ │calculul tarifelor de │
│ │transport │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Consum propriu │
│ │tehnologic considerat │
│Consum propriu│de Autoritatea │
│tehnologic │Naţională de │
│reglementat │Reglementare în │
│ │domeniul Energiei la │
│ │calculul tarifelor de │
│ │transport │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Indicatori stabiliţi │
│ │conform standardului de│
│Indicatori de │performanţă al │
│performanţă │serviciului de │
│pentru │transport, pentru │
│serviciul de │menţinerea unui nivel │
│transport │minim al calităţii │
│ │serviciului de │
│ │transport │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Legea energiei │
│ │electrice şi a gazelor │
│Lege │naturale nr. 123/2012, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Perioadă determinată de│
│Perioadă de │timp, în care se aplică│
│reglementare │metoda de reglementare │
│(p) │a veniturilor de tip │
│ │plafon; de regulă, │
│ │aceasta este de 5 ani. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Perioadă determinată de│
│ │timp aferentă perioadei│
│ │a treia de │
│ │reglementare, în care │
│ │s-au aplicat tarife │
│Perioadă │aprobate de Autoritatea│
│tarifară (t) │Naţională de │
│ │Reglementare în │
│ │domeniul Energiei; │
│ │aceasta a fost de 12 │
│ │luni consecutive şi a │
│ │început la data de 1 │
│ │iulie a fiecărui an │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Perioadă de │Perioada tarifară │
│tranziţie │tranzitorie 1 iulie │
│ │2019-31 decembrie 2019 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rată │Randament reglementat │
│reglementată a│al Bazei reglementate a│
│rentabilităţii│activelor, exprimat în │
│ │procente │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Rată reglementată a │
│ │inflaţiei, exprimată în│
│ │procente, determinată │
│Rata inflaţiei│pe baza indicelui de │
│ │creştere a preţurilor │
│ │de consum furnizat de │
│ │instituţiile abilitate │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Rată a dobânzii │
│ │titlurilor de stat, în │
│ │termeni reali, cu │
│ │scadenţă la un an, │
│ │exprimată în procente. │
│ │Pentru rata dobânzii │
│ │titlurilor de stat în │
│Rată a │termeni nominali, │
│titlurilor de │referinţa este media │
│stat │valorilor zilnice din │
│ │primele nouă luni ale │
│ │anului t-1, publicate │
│ │de Banca Naţională a │
│ │României, sub denumirea│
│ │"Titluri de stat - rate│
│ │de referinţă (fixing) │
│ │12 luni" │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │
│ │714/2009 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului │
│Regulament │privind condiţiile de │
│(UE) nr. 714/ │acces la reţea pentru │
│2009 │schimburile │
│ │transfrontaliere de │
│ │energie electrică şi de│
│ │abrogare a │
│ │Regulamentului (CE) nr.│
│ │1228/2003 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) 2019/│
│ │943 AL PARLAMENTULUI │
│Regulament │EUROPEAN ŞI AL │
│(UE) nr. 943/ │CONSILIULUI din 5 iunie│
│2019 │2019 privind piaţa │
│ │internă de energie │
│ │electrică │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulament (UE) 2015/ │
│ │1222 AL COMISIEI din 24│
│ │iulie 2015 de stabilire│
│Regulament │a unor linii directoare│
│(UE) 2015/1222│privind alocarea │
│ │capacităţilor şi │
│ │gestionarea │
│ │congestiilor │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentului (UE) nr.│
│ │838/2010 al Comisiei │
│ │din 23 septembrie 2010 │
│ │privind stabilirea │
│ │orientărilor │
│Regulament │referitoare la │
│(UE) nr. 838/ │mecanismul │
│2010 │compensărilor între │
│ │operatorii de sisteme │
│ │de transport şi │
│ │abordarea comună de │
│ │reglementare în │
│ │domeniul stabilirii │
│ │taxelor de transport. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │347/2013 al │
│ │Parlamentului european │
│ │şi al Consiliului din │
│ │17 aprilie 2013 privind│
│ │liniile directoare │
│ │pentru infrastructurile│
│Regulament │energetice │
│(UE) nr. 347/ │transeuropene şi de │
│2013 │abrogare a Deciziei nr.│
│ │1364/2006/CE şi de │
│ │modificare a │
│ │Regulamentului (CE) nr.│
│ │713/2009, a │
│ │Regulamentului (CE) nr.│
│ │714/2009 şi a │
│ │Regulamentului (CE) nr.│
│ │715/2009 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regimuri de funcţionare│
│ │ale reţelei electrice │
│ │prognozate pe o │
│Regimuri │perioadă de timp │
│caracteristice│determinată │
│de funcţionare│(caracteristică), care │
│ale reţelei │sunt utilizate la │
│electrice │determinarea costului │
│ │marginal aferent │
│ │consumului propriu │
│ │tehnologic şi al │
│ │congestiilor │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Metodă de reglementare │
│ │stimulativă, aplicată │
│ │pe durata perioadei de │
│ │reglementare, prin care│
│Reglementare │Autoritatea Naţională │
│de tip venit │de Reglementare în │
│plafon │domeniul Energiei │
│ │stabileşte valoarea │
│ │plafon a venitului │
│ │necesar desfăşurării │
│ │activităţii de │
│ │transport │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoare recunoscută de │
│ │Autoritatea Naţională │
│ │de Reglementare în │
│ │domeniul Energiei a │
│ │randamentului │
│Rentabilitatea│reglementat al bazei │
│bazei │reglementate a │
│reglementate a│activelor, exprimată în│
│activelor │unităţi monetare; │
│ │Aceasta se determină │
│ │prin înmulţirea ratei │
│ │reglementate a │
│ │rentabilităţii cu baza │
│ │reglementată a │
│ │activelor │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Transport în │
│Transport de │conformitate cu │
│energie │Mecanismul de │
│electrică │compensare a efectelor │
│între │utilizării reţelelor │
│operatorii de │electrice de transport │
│transport şi │pentru tranzite de │
│de sistem │energie electrică între│
│ │operatorii de transport│
│ │şi de sistem │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Tarif aprobat de │
│ │Autoritatea Naţională │
│ │de Reglementare în │
│ │domeniul Energiei │
│ │aferent serviciului de │
│Tarif mediu de│transport al energiei │
│transport al │electrice, calculat ca │
│energiei │raport dintre venitul │
│electrice │reglementat │
│ │corespunzător │
│ │serviciului de │
│ │transport şi cantitatea│
│ │de energie electrică │
│ │extrasă din reţele │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Venit exprimat în │
│ │termeni reali, calculat│
│Venit de │pe baza costurilor │
│referinţă │reglementate ale │
│ │serviciului de │
│ │transport aferente │
│ │anului de referinţă │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Venit exprimat în │
│ │termeni reali, calculat│
│ │pe baza costurilor │
│Venit ţintă │reglementate ale │
│iniţial │serviciului de │
│ │transport aferente │
│ │fiecărui an al │
│ │perioadei de │
│ │reglementare │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Venit exprimat în │
│ │termeni reali, prin │
│ │care Autoritatea │
│ │Naţională de │
│ │Reglementare în │
│ │domeniul Energiei │
│ │determină valoarea netă│
│ │prezentă echivalentă a │
│Venit │veniturilor-ţintă │
│liniarizat │iniţiale, liniarizate │
│ │prin aplicarea │
│ │aceluiaşi factor de │
│ │liniarizare X │
│ │(final,liniar) │
│ │venitului de referinţă,│
│ │pentru fiecare an al │
│ │perioadei de │
│ │reglementare │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Venit liniarizat, │
│ │exprimat în termeni │
│ │nominali, pentru un an │
│ │t al perioadei de │
│ │reglementare, la care │
│ │se adaugă corecţiile │
│Venit │anuale corespunzătoare │
│reglementat │anului t-1, considerat │
│ │de Autoritatea │
│ │Naţională de │
│ │Reglementare în │
│ │domeniul Energiei la │
│ │stabilirea tarifelor │
│ │pentru anul t │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Reducere procentuală de│
│ │la un an la altul a │
│ │costurilor de operare │
│X(iniţial │şi mentenanţă │
│eficienţă) │controlabile, stabilită│
│ │pentru creşterea │
│ │eficienţei serviciului │
│ │de transport al │
│ │energiei electrice │
├──────────────┼───────────────────────┤
│X(final, │Modificarea procentuală│
│liniar) │de la un an la altul a │
│ │venitului liniarizat │
└──────────────┴───────────────────────┘


        B - Abrevieri

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în domeniul │
│ │Energiei │
├───────┼──────────────────────────────┤
│BAR │Bază reglementată a activelor │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CC │Costuri controlabile │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CON │Costuri cu eliminarea │
│ │congestiilor │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CNC │Costuri Necontrolabile │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Consum propriu tehnologic │
│ │reglementat, exprimat în │
│cpt │procente din cantitatea de │
│ │energie electrică intrată în │
│ │RET (%) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CPT │Consum propriu tehnologic │
│ │reglementat, exprimat în MWh │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Reţeaua europeană a │
│ENTSO-E│operatorilor de transport şi │
│ │de sistem de energie electrică│
├───────┼──────────────────────────────┤
│OPEX │Costuri de operare şi │
│ │mentenanţă │
├───────┼──────────────────────────────┤
│OTS │Operatorul de transport şi de │
│ │sistem │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RBAR │Rentabilitatea bazei │
│ │reglementate a activelor │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RET │Reţeaua electrică de transport│
├───────┼──────────────────────────────┤
│RRR │Rată reglementată a │
│ │rentabilităţii │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RI │Rată reglementată a inflaţiei │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RTS │Rata titlurilor de stat │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SEN │Sistemul electroenergetic │
│ │naţional │
├───────┼──────────────────────────────┤
│TG │componenta de introducere a │
│ │energiei electrice în reţea │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Transport de energie electrică│
│TI │între operatorii de transport │
│ │şi de sistem │
├───────┼──────────────────────────────┤
│TL │componenta de extragere a │
│ │energiei electrice din reţea │
├───────┼──────────────────────────────┤
│TT │Tarif mediu de transport al │
│ │energiei electrice │
└───────┴──────────────────────────────┘
    CAP. II
    REGULI ŞI PRINCIPII
    ART. 7
    (1) Operatorul de transport şi sistem are obligaţia de a transmite ANRE, la termenele şi în formatele stabilite, datele şi informaţiile necesare acesteia pentru stabilirea veniturilor reglementate, respectiv a tarifelor de transport.
    (2) Venitul pentru serviciul de transport aferent fiecărui an al unei perioade de reglementare se determină anterior începerii acestei perioade.
    (3) În cadrul unei perioade de reglementare se efectuează corecţii ale venitului liniarizat pentru fiecare an.

    ART. 8
    (1) Toate datele necesare determinării veniturilor sunt transmise de OTS exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului de referinţă al fiecărei perioade de reglementare.
    (2) Efectul inflaţiei asupra costurilor este acoperit prin rata inflaţiei aplicată anual veniturilor liniarizate.

    ART. 9
        ANRE analizează fundamentarea veniturilor solicitate de OTS pentru fiecare an al perioadei de reglementare şi stabileşte venitul ţintă iniţial aprobat.

    ART. 10
        În procesul de analiză şi determinare a venitului aprobat, ANRE ia în considerare solicitarea transmisă de OTS pentru perioada de reglementare p, ţinând seama în principal de:
    a) standardul de performanţă şi alte cerinţe impuse OTS conform legislaţiei în vigoare;
    b) evoluţia cantităţilor de energie electrică introdusă în reţele, extrasă din reţele, introdusă în RET, prognozate şi justificate la începutul perioadei de reglementare de OTS;
    c) evoluţia consumului propriu tehnologic reglementat în reţeaua electrică de transport;
    d) planul de investiţii şi de dezvoltare a reţelei electrice de transport fundamentat de operator şi analizat de ANRE conform reglementărilor specifice;
    e) rata reglementată a rentabilităţii, aplicată bazei reglementate a activelor reţelei electrice de transport;
    f) evoluţia tarifelor, exprimată printr-un trend liniar pe parcursul unei perioade de reglementare;
    g) taxele stabilite de autorităţile centrale sau locale;
    h) viabilitatea financiară a OTS.


    ART. 11
        OTS ţine evidenţa separată a tuturor contribuţiilor financiare încasate şi a veniturilor obţinute din alocarea capacităţilor de interconexiune transfrontalieră. Valoarea acestora este transmisă la ANRE, conform machetelor de monitorizare a activităţii OTS prevăzute în reglementările în vigoare.

    ART. 12
    (1) OTS este obligat să organizeze:
    a) evidenţa contabilă separată pentru fiecare activitate reglementată;
    b) evidenţa contabilă separată pentru activităţile nereglementate.

    (2) Evidenţele contabile prevăzute la alin. (1) trebuie să permită ANRE cunoaşterea fiecărui element de venit şi cost pentru activităţile reglementate şi pentru activităţile nereglementate.
    (3) ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în evidenţele contabile transmise de OTS.

    ART. 13
    (1) Fiecărei activităţi desfăşurate de OTS i se atribuie costurile directe şi i se alocă o cotă parte aferentă din costurile comune, respectiv costurile indirecte şi cele generale ale societăţii.
    (2) OTS alocă costurile comune între serviciul de transport reglementat şi celelalte servicii reglementate/nereglementate, folosind o metodă de alocare a costurilor care respectă următoarele principii:
    a) cauzalitatea economică - atribuirea costurilor acelor activităţi care le determină,
    b) obiectivitatea - atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obţinerii unui beneficiu nemeritat al societăţii,
    c) transparenţa - atribuirea pe bază de reguli definite şi care să permită identificarea costurilor atribuite fiecărei activităţi,
    d) continuitatea - atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare şi justificate, cu aprobarea prealabilă a ANRE.

    (3) Costurile alocate conform prevederilor alin. (2) se utilizează pentru calculul veniturilor propuse de OTS pentru serviciul de transport.

    ART. 14
    (1) OTS furnizează în cadrul documentaţiilor de fundamentare a veniturilor explicaţii detaliate şi justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri şi a activităţilor şi modul de alocare a costurilor conform prevederilor Art. 13.
    (2) ANRE controlează corectitudinea alocării costurilor în vederea evitării subvenţiilor încrucişate între serviciul reglementat de transport şi alte servicii prestate de OTS.
    (3) În cazul în care constată că alocarea costurilor pe activităţi nu respectă prevederile prezentei metodologii, ANRE solicită OTS şi acesta are obligaţia să efectueze corecţiile necesare în termenul din solicitare.

    ART. 15
    (1) La calculul tarifelor de transport, orice cost/venit justificat asociat activităţii de transport este considerat o singură dată.
    (2) În cazul în care se constată că un cost a fost remunerat de mai multe ori, acesta este recuperat prin scăderea, din venitul reglementat al anului următor constatării, a valorii respective actualizate.

    ART. 16
    (1) Pentru a fi considerate costuri justificate economic, costurile efectuate de OTS trebuie să fie necesare, oportune, eficiente şi să reflecte condiţiile pieţei, astfel:
    a) necesar - să existe nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost;
    b) oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii OTS şi/sau clientului;
    c) eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare OTS şi clientului;
    d) să reflecte condiţiile pieţei - costul realizat de către OTS trebuie să reflecte cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (2) OTS are obligaţia să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
    (3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea integrală sau parţială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care, prin documentele transmise de OTS conform prevederilor alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 17
        În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:
    a) cheltuieli de exploatare finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, contribuţii, subvenţii, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;
    b) cheltuieli aferente altor activităţi desfăşurate de OTS, pentru care sunt utilizate active incluse în BAR sau salariaţi implicaţi în prestarea serviciului de transport;
    c) cheltuieli aferente racordării noilor utilizatori;
    d) cheltuieli cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice;
    e) cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situaţiile în care instanţa de judecată stabileşte că au fost produse din vina OTS;
    f) cheltuieli cu pierderi din creanţe şi debitori diverşi;
    g) cheltuieli cu impozit pe monopolul natural;
    h) cheltuieli financiare;
    i) cheltuieli cu provizioane şi ajustări de orice natură;
    j) cheltuieli realizate şi capitalizate, care la determinarea venitului ţintă iniţial au fost considerate în cadrul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile şi necontrolabile;
    k) cheltuieli de exploatare aferente bunurilor pentru care OTS a cedat folosinţa unui terţ cu excepţia cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice, a căror folosinţă a fost cedată parţial unui terţ;
    l) cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert, onorariu avocaţial etc);
    m) cheltuieli privind materialele recuperate;
    n) cheltuieli nedeductibile fiscal, cu excepţia cheltuielii OTS cu afilierea la ENTSO-E conform regulamentelor europene, cu condiţia ca acestea să fie rezonabile şi adecvate în conformitate cu prevederile reglementărilor europene. Pentru acestea, OTS este obligat să prezinte la ANRE o documentaţie justificativă;
    o) cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
    p) cheltuieli cu amenzi şi penalităţi aplicate OTS;
    q) cheltuieli cu donaţii, sponsorizări şi subvenţii acordate de OTS;
    r) cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital;
    s) cheltuieli cu majorări de întârziere;
    t) cheltuieli reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere şi persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administraţie/supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere, cu excepţia salariilor/indemnizaţiilor/sumelor compensatorii acordate angajaţilor în baza unui program de restructurare a societăţii, aprobat conform prevederilor legale în vigoare;
    u) cheltuieli de personal reprezentând sume acordate directorilor generali şi membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere ca bonus, prime, etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă individuală, precum şi alte facilităţi rezultate din derularea contractelor de mandat, care depăşesc 20% din valoarea retribuţiei acestora;
    v) contribuţii aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislaţia primară în vigoare, aferente cheltuielilor salariale prevăzute la lit. t) şi lit. u);
    w) cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obţinute de OTS prin realizarea unor investiţii care nu au fost recunoscute de ANRE ca justificate;
    x) cheltuieli cu amortizarea contabilă; Se includ în venitul reglementat costurile cu amortizarea reglementată aferentă activelor.


    ART. 18
        Se consideră costuri nejustificate la recunoaşterea în tarifele de transport:
    a) cheltuieli pentru care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la Art. 16;
    b) costurile prevăzute la Art. 17 care nu se includ în venitul reglementat;
    c) costurile realizate care nu respectă prevederile reglementărilor în vigoare;
    d) cheltuieli pentru care se constată necorelarea datelor din machetele de monitorizare transmise la ANRE cu datele din balanţa anuală contabilă sau situaţiile financiare anuale ale OTS depuse la unităţile teritoriale ale ministerului de resort.


    ART. 19
        Costurile de operare şi mentenanţă controlabile şi necontrolabile sunt analizate de ANRE în vederea evitării recunoaşterii costurilor nejustificate.

    ART. 20
    (1) Documentaţia anuală de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice transmisă la ANRE va fi însoţită de o Procedură internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate.
    (2) Procedura internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate va cuprinde modul de acţiune al OTS în vederea asigurării respectării principiului valorii de piaţă în cazul achiziţiilor de lucrări, produse, servicii, de la persoane afiliate.

    ART. 21
        Tarifele de transport sunt aprobate anual de ANRE pentru OTS şi intră în vigoare la începutul fiecărui an.

    ART. 22
    (1) ANRE are dreptul să corecteze proiecţia tarifelor de transport pentru o perioadă de reglementare sau pentru un an, cu anunţarea prealabilă a OTS asupra motivelor şi cu respectarea principiilor prezentei metodologii, în cazul în care constată că:
    a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informaţii dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de OTS;
    b) există greşeli de calcul în stabilirea tarifelor sau erori/omisiuni în stabilirea veniturilor reglementate, inclusiv erori de prognoză în stabilirea veniturilor reglementate;
    c) un cost justificat, asociat serviciului de transport, a fost inclus de mai multe ori;
    d) au intervenit schimbări legislative importante ori schimbări în privinţa structurii proprietăţii activelor OTS, care conduc la modificarea semnificativă a costurilor aferente serviciului de transport.

    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) necesită corectarea veniturilor reglementate prin corectarea informaţiilor eronate, recalcularea şi aprobarea noilor tarife aplicate de OTS.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) ANRE poate considera un factor care corectează diferenţele de venit înregistrate pentru perioada de întârziere; factorul de corecţie este inclus în tarifele aprobate pe o perioadă definită de ANRE.

    ART. 23
        Procesul de stabilire a tarifelor pentru fiecare an t al unei perioade de reglementare p, cuprinde următoarele faze:
    a) Faza I - stabilirea venitului de referinţă în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 1.
    b) Faza II - stabilirea venitului ţintă iniţial pentru fiecare an t, în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 2, ţinând seama de:
    i. prognoza costurilor justificate, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III secţiunile 3, 5, 6 şi 7;
    ii. prognoza bazei reglementate a activelor, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 8;
    iii. prognoza costurilor cu amortizarea, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 4;
    iv. rata reglementată a rentabilităţii;
    v. rentabilitatea bazei reglementate a activelor, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 10;
    vi. factorul de eficienţă [X(iniţial,eficienţă)] stabilit în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 2;

    c) Faza III - profilarea veniturilor, determinarea factorului de liniarizare [X(final,liniar)] şi a veniturilor liniarizate în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 11;
    d) Faza IV - determinarea venitului reglementat în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunile 12 şi 13;
    e) Faza V - stabilirea tarifului mediu de transport, a tarifului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea şi a tarifului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 14.


    CAP. III
    Calculul venitului reglementat şi al tarifului mediu de transport
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea venitului de referinţă
    ART. 24
     Venitul de referinţă [V(referinţă)] al perioadei de reglementare p reprezintă venitul determinat pentru anul de referinţă, utilizat la determinarea veniturilor liniarizate în conformitate cu prevederile Art. 76.

    SECŢIUNEA 2
    Stabilirea venitului-ţintă iniţial şi a factorului de eficienţă X(iniţial,eficienţă)
    ART. 25
        Venitul-ţintă iniţial al activităţii de transport aferent fiecărui an t include rentabilitatea bazei reglementate a activelor şi următoarele costuri justificate ale OTS recunoscute de ANRE:
    a) costurile de operare şi mentenanţă, controlabile şi necontrolabile;
    b) costurile cu amortizarea reglementată a activelor existente şi a activelor puse în funcţiune, înregistrate în contabilitate în anul t, stabilite în conformitate cu art. 39;
    c) costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic;
    d) costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare;
    e) costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri.


    ART. 26
    (1) Venitul-ţintă iniţial V(ţintă,iniţial,t) pentru fiecare an t al perioadei de reglementare p se calculează cu formula:
        V(ţintă,iniţial,t) = CC(referinţă) x [1-X(iniţial,eficienţă)]^t + C(PERS)(t) + C(SSM)(t) + CNC(t) + AM(t) + CPT(t) + CON(t) +TI(t) - KV(p) + RBAR(t) - V(t) (AA) (lei) (1)
        unde:
        CC(referinţă) - costurile de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele legate de personal şi cele aferente securităţii muncii, luate în calcul ca punct de referinţă a perioadei de reglementare p;
        C(PERS)(t) - costurile controlabile cu personalul, recunoscute de ANRE pentru anul t;
        C(SSM)(t) - costurile controlabile cu securitatea muncii, recunoscute de ANRE pentru anul t;
        CNC(t) - costurile necontrolabile de operare şi mentenanţă a reţelei electrice de transport, recunoscute de ANRE pentru anul t;
        AM(t) - amortizarea anuală reglementată aferentă activelor ce compun BAR(t-1) şi cea aferentă activelor prognozate a fi puse în/scoase din funcţiune în anul t, calculate folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate;
        CPT(t) - costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic, recunoscute de ANRE pentru anul t;
        CON(t) - costurile necesare eliminării congestiilor, reglementate de ANRE pentru anul t;
        TI(t) - costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, recunoscute de ANRE, pentru anul t;
        KV(p) - corecţia venitului-ţintă iniţial din perioada de reglementare p, ca urmare a diferenţelor înregistrate între valorile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare anterioară şi în perioada de tranziţie;
     RBAR(t) - rentabilitatea bazei reglementate a activelor, în termeni reali, calculată înainte de impozitare, aşa cum este definită la secţiunea 10;
        X(iniţial,eficienţă) - factorul de eficienţă ce se aplică costurilor controlabile altele decât cele aferente securităţii muncii şi cele legate de personal;
        V(t) (AA) - venituri obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport.


    (2) KV(p) - corecţia venitului-ţintă iniţial se efectuează pentru primul an al perioadei de reglementare p şi corespunde corecţiilor de amortizare şi rentabilitate a activelor intrate în/ieşite din BAR în perioada de reglementare p-1. Pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial kv(p) pentru primul an cuprinde şi câştigurile de eficienţă peste ţintele stabilite pentru perioada de reglementare anterioară, precum şi diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 care nu reprezintă câştig de eficienţă.
    (3) Pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KV(p) pentru primul an al perioadei de reglementare p, asociat planului de investiţii I(p-1) (mijloacelor fixe aferente) prognozat de OTS şi aprobat de ANRE pentru perioada de reglementare p-1 şi costurilor de operare şi mentenanţă controlabile se calculează cu formula:
        KV(p) = Delta V(p)(Ip-1) + Delta V(p)(Ep-1) + Delta V(p) [Delta CC( nerealiz, p-1)] (lei) (2)
        unde:
        Delta V(p)(I(p-1)) - corecţia de amortizare şi rentabilitate a activelor intrate în/ieşite din BAR în perioada de reglementare p-1 şi în perioada de tranziţie;
        Delta V(p)(E(p-1)) - corecţia datorată câştigurilor de eficienţă peste ţintele stabilite pentru perioada de reglementare p-1;
        Delta V(p) [Delta CC(nerealiz, p-1)] - corecţia datorată diferenţei dintre costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 şi în perioada de tranziţie care nu reprezintă câştig de eficienţă.


    (4) Veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente anului t - V(t)(AA) cuprind: venituri din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice potrivit prevederilor Secţiunii nr. 7, venituri din energie electrică reactivă, venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi a celor rezultate din anularea provizioanelor, a celor provenite din recuperarea cheltuielilor de judecată şi a altor cheltuieli asociate).

    ART. 27
    (1) Factorul de eficienţă X(iniţial,eficienţă) este aplicat costurilor controlabile altele decât cele aferente securităţii muncii şi cele legate de personal, începând cu primul an al perioadei de reglementare.
    (2) ANRE impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la alin. (1) şi absorbţia constantă a ineficienţei prin creşterea anuală a ţintelor de eficienţă. Factorul X(iniţial,eficienţă) se stabileşte de ANRE la o valoare de minim 1% şi maxim 2%, care este constantă pentru toţi anii unei perioade de reglementare.

    SECŢIUNEA 3
    Costurile de operare şi mentenanţă
    ART. 28
        Costurile de operare şi mentenanţă reprezintă costuri fixe, diferenţiate în costuri controlabile şi costuri necontrolabile.

    3.1. Costurile de operare şi mentenanţă controlabile
    ART. 29
        Costurile de operare şi mentenanţă controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, al căror nivel şi oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora OTS poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele:
    a) cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile;
    b) alte cheltuieli cu materiale;
    c) cheltuieli cu utilităţile - apa, energia electrică (regie), încălzirea, telecomunicaţiile etc;
    d) cheltuieli cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi;
    e) cheltuieli cu locaţii de gestiune şi chirii;
    f) cheltuieli cu prime de asigurare;
    g) cheltuieli cu studii şi cercetări, prevăzute de legislaţie sau de reglementările în vigoare;
    h) cheltuieli cu alte servicii executate cu terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, publicitate, deplasări, detaşări şi transferuri, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii);
    i) cheltuieli legate de personal (salarii, diurne, prime, alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea art. 17 lit. u);
    j) cheltuieli cu despăgubiri plătite de OTS terţilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite conform prevederilor legale în vigoare;
    k) cheltuieli privind asigurările, protecţia socială şi alte acţiuni sociale;
    l) salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate angajaţilor la încetarea contractelor individuale de muncă conform unui program de restructurare a societăţii aprobat conform prevederilor legale în vigoare;
    m) contribuţii aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislaţia în vigoare.


    ART. 30
        Costurile de operare şi mentenanţă controlabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale şi necorporale finalizate sau aflate în curs de execuţie, şi nici valorile care la fundamentarea tarifelor de transport au fost recunoscute în investiţii, dar în contabilitatea financiară a OTS au fost înregistrate drept cheltuieli de exploatare.

    ART. 31
    (1) La stabilirea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate, ANRE are în vedere costurile cu personalul angajat, fundamentate de OTS pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de OTS, a nivelului salarial mediu şi a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 29. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare OTS trebuie să prezinte detaliat pe categorii de funcţii, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare şi pentru anul de referinţă, modalitatea de calcul a elementelor utilizate şi justificări privind valorile luate în considerare şi evoluţia acestora de la an la an.
    (2) Costurile cu securitatea muncii fundamentate de OTS sunt luate în considerare la stabilirea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate. În cadrul fundamentării costurilor cu securitatea muncii pentru următoarea perioadă de reglementare OTS trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare şi pentru anul de referinţă, modalitatea de calcul şi justificări privind valorile luate în considerare şi evoluţia acestora de la an la an.

    ART. 32
    (1) Pentru costurile efectuate de OTS în relaţia cu societăţile afiliate, ANRE are dreptul să verifice prin sondaj îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1).
    (2) OTS are obligaţia să transmită, la solicitarea ANRE, în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), precum şi date şi informaţii privind costurile şi veniturile societăţilor afiliate care prestează serviciile/lucrările pentru care s-au realizat costurile.
    (3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea integrală sau parţială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care, prin documentele transmise de OTS conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1).

    ART. 33
    (1) În anul de referinţă al perioadei de reglementare p, ANRE analizează nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile realizat în fiecare perioadă tarifară/an al perioadei de reglementare p-1.
    (2) La calculul venitului ţintă iniţial pentru primul an al celei de-a IV-a perioade de reglementare, ANRE determină suma aferentă câştigurilor de eficienţă recunoscute de ANRE pentru perioada a III-a de reglementare şi alocă clienţilor serviciului de transport 50% din aceasta (mecanism de împărţire a câştigurilor). Această sumă se scade din venitul ţintă iniţial aferent primului an al perioadei de reglementare.
    (3) Câştigul de eficienţă reprezintă reducerea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile aferente realizării lucrărilor din volumul de lucrări prognozate sau economia obţinută prin diminuarea unor categorii de cheltuieli ca urmare a implementării unor măsuri organizaţionale de eficientizare a activităţii, a încheierii unor contracte mai avantajoase cu terţii, etc., în raport cu costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate. Neefectuarea de cheltuieli ca urmare a nerealizării programului de mentenanţă sau a altor lucrări prognozate la începutul perioadei de reglementare nu reprezintă câştig de eficienţă.
    (4) Pentru calculul venitului ţintă iniţial aferent primului an al celei de-a IV-a perioade de reglementare, OTS fundamentează şi prezintă ANRE câştigul de eficienţă aferent fiecărei perioade tarifare din perioada a III-a de reglementare, susţinut cu documente justificative.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), câştigul de eficienţă recunoscut de ANRE se stabileşte prin analiza documentelor prezentate de OTS.
    (6) În situaţia în care OTS nu prezintă ANRE fundamentarea prevăzută la alin. (4), valoarea aferenta diferenţei dintre valoarea totală prognozată şi cea realizată a programelor anuale de mentenanţă din perioada a III-a de reglementare, raportate ANRE prin machetele de monitorizare, nu reprezintă câştig de eficienţă.
    (7) Diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate şi cele realizate în cea de-a III-a perioadă de reglementare şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, care nu reprezintă câştig de eficienţă, constituie corecţie care se scade din venitul ţintă iniţial al primului an al celei de-a IV-a perioade de reglementare.
    (8) Diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de tranziţie şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare nu reprezintă câştig de eficienţă.

    ART. 34
    (1) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul ca punct de referinţă a perioadei de reglementare p se stabilesc pe baza mediei anuale a costurilor de operare şi mentenanţă realizate în perioada de reglementare p-1 şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai anului de referinţă, precum şi a costurilor solicitate şi fundamentate de OTS pentru anul de referinţă. Pentru perioada a IV-a de reglementare, la calculul mediei sunt luate în considerare şi costurile de operare şi mentenanţă realizate în perioada de tranziţie.
    (2) La stabilirea nivelului costurilor controlabile realizate prevăzute la alin. (1), se ia în considerare includerea valorii contribuţiilor aferente fondului de salarii în cadrul acestei categorii de costuri.
    (3) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate pentru fiecare an al perioadei de reglementare p nu depăşesc valoarea calculată ca medie aritmetică anuală a costurilor de operare şi mentenanţă realizate în perioada de reglementare p-1 şi în perioada de tranziţie şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai anului de referinţă, la care se adaugă jumătate din media aritmetică a câştigurilor de eficienţă recunoscute de ANRE în perioada de reglementare p-1.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care media anuală a costurilor de operare şi mentenanţă realizate în perioada de reglementare p-1 şi în perioada de tranziţie şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de ANRE pentru anul de referinţă. În acest caz, costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate pentru fiecare an al perioadei de reglementare p nu depăşesc costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de ANRE pentru anul de referinţă.


    3.2. Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile
    ART. 35
        Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de OTS şi asupra cărora OTS nu poate acţiona direct în scopul creşterii eficienţei activităţii privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

    ART. 36
        Următoarele costuri de operare şi mentenanţă sunt considerate necontrolabile:
    a) costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile locale;
    b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;
    c) contribuţii aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar faţă de cele stabilite prin legislaţia primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare;
    d) costuri extraordinare apărute în cazuri excepţionale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau ca urmare a unor condiţii meteorologice deosebite.


    ART. 37
    (1) Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi recuperate eşalonat pe perioada pe care aceste cheltuieli îşi produc efectele.
    (2) În categoria cheltuielilor speciale se iau în considerare şi cheltuielile aferente implementării regulamentelor europene, numai dacă acestea sunt rezonabile şi adecvate în conformitate cu prevederile reglementărilor europene.

    ART. 38
        Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale şi necorporale finalizate sau aflate în curs de execuţie şi nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de transport a fost inclusă în investiţii, dar în contabilitatea financiară a OTS a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare.


    SECŢIUNEA 4
    Costurile cu amortizarea
    ART. 39
    (1) Costurile cu amortizarea anuală a activelor cuprinse în venitul-ţintă iniţial conform prevederilor art. 26 trebuie să fie identice cu costurile cu amortizarea anuală considerate la determinarea bazei reglementate a activelor prognozate conform prevederilor art. 53.
    (2) Costurile cu amortizarea anuală a activelor existente la începutul primei perioade de reglementare sunt stabilite considerând o metodă liniară de amortizare pe o durată de viaţă de 25 ani.
    (3) Costurile cu amortizarea anuală a activelor noi înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în cadrul unui an se calculează folosind metoda liniară, cu aplicarea duratelor normale de viaţă reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.
    (4) Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa nr. 1, se folosesc duratele maxime de funcţionare stabilite în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului, sau durate mai mari decât acestea, aprobate prin decizii/hotărâri ale conducerii OTS.

    ART. 40
    (1) Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achiziţionate din fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare noilor utilizatori, precum şi cea aferentă activelor realizate din veniturile obţinute de OTS din alocarea capacităţii de interconexiune, nu se include în costurile justificate ce stau la baza stabilirii tarifului de transport.
    (2) Costul cu amortizarea reglementată prognozată/realizată se determină ca sumă a amortizării BAR iniţial şi a amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în fiecare an şi recunoscute de ANRE, ulterior datei de 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate pentru serviciul de transport, conform formulei următoare:
        AM(t) = AM(BARiniţial) + AM(existente) + AM(invT) (lei) (3)
        unde:
        AM(t) - amortizarea reglementată aferentă unui an t;
        AM(BARiniţial) - amortizarea BAR iniţial stabilită prin metoda liniară pentru o durată normală de viaţă de 25 de ani;
        AM(existente) - amortizarea anuală totală a mijloacelor fixe aferente fiecărui an, înregistrate în lista de mijloace fixe a societăţii după data de 1 ianuarie 2005 şi recunoscute de ANRE;
        AM(invT) - amortizarea mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune/puse în funcţiune în anul t.


    (4) În cadrul costurilor prognozate cu amortizarea reglementată avute în vedere pentru determinarea venitului-ţintă iniţial aferent unui an t al perioadei de reglementare p, pentru mijloacele fixe puse în funcţiune în anul t se consideră, în mod convenţional, că luna punerii în funcţiune a mijloacelor fixe este luna decembrie.

    SECŢIUNEA 5
    Costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic
    ART. 41
    (1) În anul de referinţă, odată cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS transmite la ANRE programul de reducere a cpt, care conţine procentele de cpt pe care OTS îşi propune să le atingă pentru fiecare an al perioadei de reglementare p, denumite ţinte cpt propuse.
    (2) În programul de reducere a cpt, OTS are în vedere că ţinta cpt propusă pentru primul an al perioadei de reglementare p trebuie să fie cel mult egală cu media aritmetică a procentelor de cpt realizate în perioada de reglementare p-1.
    (3) În programul de reducere a cpt, ţinta cpt propusă de OTS pentru fiecare an al perioadei de reglementare, începând cu al doilea an, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior.
    (4) În programul de reducere a cpt pentru perioada a IV-a de reglementare, OTS are în vedere ca ţinta cpt propusă pentru ultimul an al perioadei de reglementare să fie cel mult egală cu procentul de cpt minim realizat în oricare perioadă tarifară a perioadei a treia de reglementare.
    (5) OTS are dreptul să propună ţinte de cpt corespunzătoare unei pante mai mici decât cea prevăzută la alin. (4) în situaţia în care în perioada a IV-a de reglementare se pun în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în zona de sud-est a ţării, care au impact semnificativ asupra pierderilor de energie în reţeaua de transport.

    ART. 42
    (1) La stabilirea ţintelor cpt reglementat, ANRE are în vedere următoarele:
    a) programul de reducere a cpt prevăzut la art. 41, întocmit conform prevederilor prezentei metodologii;
    b) valorile cpt realizate şi ţintele anterior stabilite, precum şi evoluţia acestora în timp;
    c) valorile cpt şi gradul de reducere al acestuia, comparativ cu nivelul mediu din ţările membre UE;
    d) nivelul investiţiilor realizate de OTS;
    e) alte date relevante.

    (2) Ţintele cpt stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT reglementat cât şi la efectuarea corecţiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităţilor de energie electrică aferente CPT reglementat.

    ART. 43
        Câştigul de eficienţă obţinut de OTS din realizarea unui cpt mai mic decât ţinta aprobată, este lăsat la dispoziţia OTS la sfârşitul perioadei de reglementare în proporţie de 25%, dacă cpt realizat este mai mic decât ţinta de cpt reglementat aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare.

    ART. 44
        Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT prognozat pentru perioada de reglementare p se determină în anul de referinţă ca medie a preţurilor de achiziţie realizate de operatorii de reţea (operatorii de distribuţie şi OTS) pe o perioadă de 2 semestre consecutive, anterioare perioadei p, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.

    SECŢIUNEA 6
    Costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare
    ART. 45
    (1) În anul de referinţă, odată cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS transmite ANRE fundamentarea costurilor reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare apărute ca o consecinţă a funcţionării pieţei de energie electrică, pentru perioada de reglementare p.
    (2) Pentru perioada de reglementare p, costurile reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare apărute ca o consecinţă a funcţionării pieţei de energie electrică se estimează de către OTS la aceeaşi valoare pentru fiecare an, ţinând seama de media costurilor recunoscute de ANRE în anii tarifari din perioada de reglementare anterioară, medie obţinută după eliminarea valorilor extreme aferente congestiilor cu costuri foarte mari în raport cu media anuală.

    ART. 46
    (1) La recunoaşterea costurilor necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare nu se iau în considerare costurile aferente congestiilor apărute ca urmare a retragerilor din exploatare a elementelor reţelelor electrice de transport. OTS ia măsurile necesare, astfel încât să se evite apariţia congestiilor de reţea pe durata retehnologizărilor sau a operării şi mentenanţei. Stabilirea programului anual de retrageri din exploatare şi a perioadelor pe care se consideră retragerile respective ale reţelelor electrice de transport ţine seama de programul de opriri ale grupurilor generatoare şi ale reţelelor electrice de distribuţie, convenite cu producătorii şi cu operatorii de distribuţie.
    (2) Costurile necesare eliminării congestiilor apărute ca urmare a acţiunii unui terţ se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate numai în situaţiile în care OTS are obligaţia legală de a suporta costurile respective.
    (3) Costurile necesare eliminării congestiilor apărute ca urmare a retragerilor accidentale ale elementelor reţelei electrice de transport provocate de evenimente excepţionale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau de condiţii meteorologice deosebite se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate.

    ART. 47
        Pentru recunoaşterea costurilor aferente unei congestii, OTS are obligaţia de a transmite la ANRE, în termenul de depunere a monitorizării lunare aferente perioadei în care s-a produs congestia, o informare detaliată în care să se regăsească cel puţin următoarele:
    a) condiţiile care au condus la apariţia congestiei;
    b) costurile cu eliminarea congestiei şi justificarea acestora.


    SECŢIUNEA 7
    Costurile şi veniturile aferente transportului de energie electrică Între OTS-uri
    ART. 48
    (1) În anul de referinţă, odată cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS transmite ANRE fundamentarea costurilor şi veniturilor aferente transportului de energie electrică între OTS-uri, pentru perioada de reglementare p.
    (2) Pentru perioada de reglementare p, costurile şi veniturile aferente transportului de energie electrică între OTS-uri se estimează de către OTS la aceeaşi valoare pentru fiecare an, ţinând seama de media valorilor recunoscute în perioada de reglementare anterioară.

    ART. 49
    (1) Costurile OTS datorate transportului de energie electrică între OTS-uri pentru anul t, se propun de OTS în conformitate cu procedura Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport şi de Sistem şi se aprobă de ANRE.
    (2) Veniturile care se realizează din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice se obţin prin aplicarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, potrivit mecanismului de compensare prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 2019/943 şi ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010.
    (3) Tariful reglementat aferent utilizării SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice prevăzut la alin. (2) se determină de ENTSO-E şi se justifică de OTS.

    SECŢIUNEA 8
    Baza reglementată a activelor
    ART. 50
    (1) BAR include valoarea netă a activelor corporale şi necorporale corespunzătoare patrimoniului privat al companiei şi valoarea netă a activelor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii, rezultate în urma investiţiilor eficiente.
    (2) Activele incluse în BAR trebuie să fie cele utilizate de OTS pentru prestarea serviciului de transport. Pentru activele comune serviciului de transport şi serviciului de sistem sau altor servicii, OTS prezintă cheia de alocare între acestea, însoţită de justificări, utilizând o metodă de alocare similară celei prevăzute la art. 13 referitoare la costuri. Dacă activele utilizate pentru prestarea serviciului de transport sunt utilizate şi pentru alte activităţi, valoarea inclusă în BAR este ajustată cu gradul de utilizare al activelor pentru serviciul de transport.
    (3) ANRE controlează volumul activelor incluse în BAR, astfel încât să nu existe costuri determinate de decizii incorecte sau de o structură a activelor care nu mai corespunde condiţiilor economice, dar şi să se asigure viabilitatea financiară a OTS.
    (4) BAR nu include: valoarea investiţiilor financiare în alte activităţi în afara serviciului de transport, valoarea investiţiilor realizate din contribuţii financiare, valoarea investiţiilor având ca sursă de finanţare veniturile obţinute din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea amortizărilor corespunzătoare acestora.
    (5) BAR nu include mijloacele fixe a căror folosinţă este obţinută prin contract de închiriere/comodat de la terţi sau rezultă din lucrări de investiţii care vizează mijloace fixe obţinute în acest fel, precum şi mijloacele fixe a căror folosinţă este cedată terţilor prin contract de închiriere/comodat, fie şi parţial.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), se menţin în BAR imobilizările corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice, a căror folosinţă este cedată parţial terţilor prin contract de închiriere.
    (7) BAR nu include terenurile, activele circulante (cu excepţia licenţelor şi brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit.
    (8) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix recepţionat, pus în funcţiune sau dat în folosinţă, dar care nu au fost incluse de OTS în valoarea mijlocului fix la data recepţiei.

    ART. 51
    (1) OTS este obligat să transmită anual, odată cu documentaţia de solicitare de tarife, o situaţie a imobilizărilor pentru care au fost încheiate contracte de cedare a folosinţei, precum şi a celor care au intrat în conservare şi să le includă în lista mijloacelor fixe scoase din funcţiune anual.
    (2) Situaţia transmisă de OTS conform alin. (1) în primul an al perioadei a IV-a de reglementare trebuie să cuprindă mijloacele fixe existente care îndeplinesc condiţiile de la art. 50 alin. (5), cu excepţia activelor prevăzute la art. 50 alin. (6), în vederea eliminării acestora din BAR.

    ART. 52
    (1) Pentru calculul bazei reglementate a activelor aferente activităţii de transport existente la începutul perioadei de reglementare p, ANRE ia în considerare următoarele:
    a) valoarea activelor corporale şi necorporale amortizabile, corespunzătoare patrimoniului privat al companiei de transport şi valoarea activelor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii, din registrul mijloacelor fixe acceptate în BAR de la data de 30 iunie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, sau 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei de reglementare p;
    b) amortizarea reglementată anuală aferentă activelor prevăzute la lit. a).

    (2) În ultima perioadă tarifară/anul de referinţă a/al fiecărei perioade de reglementare, OTS poate solicita ANRE recunoaşterea reevaluării activelor pe baza studiilor de reevaluare efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Valoarea acceptată a activelor patrimoniului privat al OTS şi a bunurilor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii OTS, la sfârşitul unei perioade de reglementare, inclusiv cea determinată de reevaluarea unor grupe de active, nu va depăşi valoarea cumulată a ratei inflaţiei pe perioada respectivă de reglementare, aplicată la valoarea bar(p-1) la data de 1 ianuarie a primului an al perioadei de reglementare p-1, conform prevederilor art. 54.

    ART. 53
    (1) Valoarea medie a bazei reglementate a activelor [BAR(med,t)] pentru fiecare an tarifar t se stabileşte cu formula:
        BAR(med,t) = [BAR(t-1) + BAR(t)] / 2 (lei) (3^1)
        unde:
        BAR(t-1) reprezintă baza reglementată a activelor la sfârşitul anului t-1;
        BAR(t) - baza reglementată a activelor la sfârşitul anului t, care se calculează cu formula:
        BAR(t) = BAR(t-1) + IA(t) - EA(t) - AM(t) (lei) (4)
        unde:
        IA(t) - intrările de active puse în funcţiune şi recunoscute de ANRE în cursul anului t, pentru care se înregistrează amortizare;
        EA(t) - ieşirile pentru activele scoase din funcţiune sau valoarea rămasă de amortizat a activelor casate, vândute, cedate în cursul anului t, inclusiv a celor existente la începutul primei perioade de reglementare;
        AM(t) - suma dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun bar(t-1) şi cea aferentă activelor puse în /scoase din funcţiune în anul t, inclusiv a celor existente la începutul primei perioade de reglementare:
    - în luna decembrie a anului t, pentru valorile prognozate,
    – în luna anului t în care mijloacele fixe au fost înregistrate/scoase în/din contabilitate, pentru valorile realizate, calculate folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate.

    (2) Baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului t-1 este egală cu baza reglementată a activelor la data de 1 ianuarie a anului t.
    (3) Baza reglementată a activelor prognozată pentru perioada de reglementare p se exprimă în termeni reali ai anului de referinţă.

    ART. 54
    (1) La trecerea de la o perioadă de reglementare la alta, valoarea BAR(p), estimată a fi realizată la data de 31 decembrie a ultimului an al perioadei de reglementare p-1, se stabileşte cu formula (5) (unde k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare, la care se adaugă perioada de tranziţie): (a se vedea imaginea asociată)
        şi include:
    a) valoarea BAR(p-1) la începutul primei perioade tarifare/primului an a/al perioadei de reglementare p-1;
    b) valorile intrărilor, ieşirilor de active realizate în perioadele tarifare ale perioadei de reglementare p-1 şi în perioada de tranziţie şi ale amortizărilor corespunzătoare, exprimate în termeni nominali, utilizând ratele inflaţiei;
    c) valoarea procentuală realizată a ratei inflaţiei pentru perioadele tarifare realizate, respectiv estimată pentru anul de referinţă.


    (2) Corecţia de venituri aferentă intrărilor/ieşirilor de mijloace fixe realizate şi recunoscute de ANRE în perioada de tranziţie se realizează în primul an al perioadei de reglementare p, odată cu efectuarea corecţiilor anuale.

    ART. 55
    (1) În cadrul formulelor prevăzute la art. 53 alin. (1) şi art. 54 se iau în considerare ieşirile de active existente la începutul primei perioade de reglementare, după cum urmează:
    a) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune până la data de 31.12.2019 inclusiv, valoarea considerată pentru ieşirea unui activ este egală cu valoarea rămasă neamortizată a acestuia la data de 31.12.2019, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viaţă de 25 de ani, pornind de la valoarea iniţială a mijloacelor fixe egală cu valoarea rămasă neamortizată la începutul primei perioade de reglementare, comunicată de OTS;
    b) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu data de 01.01.2020, valoarea considerată pentru ieşirea unui activ este egală cu valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieşirea, calculată conform prevederilor lit. a).

    (2) OTS este obligat să includă mijloacele fixe existente la începutul primei perioade de reglementare şi ieşite din gestiune, în lista Ieşirilor de Mijloace Fixe din BAR care se transmite anual la ANRE, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform prevederilor alin. (1).

    SECŢIUNEA 9
    Investiţii
    ART. 56
    (1) OTS are obligaţia de a înainta ANRE spre aprobare la data de 1 iulie în anul de referinţă, planul anual de investiţii pe surse de finanţare, pentru fiecare an al perioadei de reglementare p.
    (2) Planul de investiţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) cel puţin 80% din obiectivele de investiţii planificate sunt cele cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de ANRE,
    b) durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul t, determinată ca raport între valoarea totală de inventar şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora să fie mai mare de 20 ani,
    c) amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcţionare mai mică de 10 ani, să nu depăşească 20% din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul t.

    (3) Planul de investiţii prevăzut la alin. (1) se fundamentează cel puţin prin:
    - planul de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani aprobat de ANRE,
    – studiile de fezabilitate pentru proiectele programate a se realiza în primii 3 ani ai perioadei de reglementare,
    – fundamentarea proiectului realizată în cadrul companiei, pentru proiectele programate a se realiza în ultimii 2 ani ai perioadei de reglementare şi
    – demonstrarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei fiecărui proiect de investiţii.

    (4) Fundamentarea planului de investiţii conţine evaluarea fiecărui proiect, pe baza costurilor specifice ale elementelor de reţea relevante.
    (5) Fiecare proiect de investiţie şi valoarea acestuia se justifică în funcţie de scopul urmărit, cum ar fi, fără a se limita la:
    i. înlocuirea mijloacelor fixe uzate, cu durată de viaţă depăşită;
    ii. reducerea CPT;
    iii. îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport;
    iv. creşterea capacităţii de transport a reţelei electrice;
    v. creşterea capacităţilor de interconexiune;
    vi. asigurarea de măsuri de securitate cibernetică - cybersecurity a RET cu ierarhizarea proiectelor în funcţie de rezultatul estimat.

    (6) Pentru fiecare proiect din planul de investiţii se stabilesc beneficiile specifice urmărite (îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului de transport, reducerea CPT în RET, reducerea OPEX etc.) şi se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate ale acestora, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obţinute, conform anexei nr. 16.1 şi anexei nr. 16.2.
    (7) Lucrările planificate a fi realizate în perioada de reglementare p-1 şi în perioada de tranziţie care nu au fost realizate integral, se includ în planul de investiţii aferent perioadei de reglementare p.
    (8) Elaborarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani şi a planului de investiţii se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare şi gestiune a investiţiilor, întocmită de OTS.
    (9) OTS supune dezbaterii publice planul de dezvoltare a RET pe 10 ani înainte de depunerea acestuia la ANRE în vederea aprobării.

    ART. 57
    (1) ANRE poate limita valoarea planului de investiţii precum şi costurile aferente amortizării, astfel încât să nu fie depăşite limitele de creştere a tarifelor, prevăzute la art. 114.
    (2) În cazul unei documentaţii complete transmise de OTS, dacă ANRE nu înştiinţează OTS că respinge planul prevăzut la alin. (1), acesta se consideră ca fiind aprobat şi inclus în BAR.
    (3) În cazul în care OTS nu transmite planul de investiţii în conformitate cu prevederile art. 56 şi informaţiile/documentele suplimentare solicitate, ANRE are dreptul de a stabili valoarea planului de investiţii pentru fiecare an al perioadei de reglementare, având în vedere planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, în vigoare.
    (4) ANRE are dreptul să nu aprobe investiţiile propuse de OTS spre aprobare, dacă acestea nu pot fi probate ca eficiente.

    ART. 58
        În accepţiunea prezentei metodologii, prin investiţie realizată se înţelege acea investiţie finalizată şi inclusă în lista de mijloace fixe a companiei, pentru care se înregistrează amortizare.

    ART. 59
    (1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie anterior aprobată, din punct de vedere al oportunităţii şi eficienţei acesteia şi de a elimina din BAR mijloacele fixe rezultate din investiţii realizate care nu pot fi probate ca eficiente.
    (2) Aprobarea şi monitorizarea investiţiilor în reţeaua electrică de transport se realizează de ANRE pe baza unor criterii obiective şi transparente în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare aplicabil.
    (3) În scopul probării eficienţei fiecărui proiect realizat din planul de investiţii, OTS transmite la ANRE:
    a) un memoriu de justificare, din care să rezulte beneficiile specifice obţinute în urma realizării acestora determinate valoric, prin comparaţie cu beneficiile determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (6);
    b) documentele de promovare, cum ar fi: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuţie/de achiziţie; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;
    c) documentele complete de finalizare cum ar fi: bonuri de consum, situaţii de plată, aprobări la plată, procese verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese verbale de punere în funcţiune, fişa contabilă a mijlocului fix, lista mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii.


    ART. 60
    (1) ANRE verifică dacă nerealizarea investiţiilor este un rezultat al supradimensionării proiectelor de investiţii sau al renunţării/amânării realizării unora dintre acestea.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ANRE reduce veniturile reglementate aferente următorilor ani ai perioadei de reglementare cu valoarea costurilor de capital care, conform documentelor puse la dispoziţie de OTS la solicitarea ANRE, se dovedesc a fi nerealizabile în cursul acestor ani.

    ART. 61
    (1) Realizarea unor investiţii suplimentare faţă de cele incluse în planul de investiţii aprobat de ANRE pentru perioada de reglementare p-1 sau realizarea unor investiţii la o valoare mai mare decât cea aprobată în cadrul planului, precum şi nerealizarea unor obiective investiţionale, trebuie justificată de OTS şi aprobată în prealabil de ANRE.
    (2) Orice creştere a valorii planificate a unei lucrări de investiţii faţă de valoarea aprobată din planul de investiţii se fundamentează de către OTS în conformitate cu prevederile art. 39 şi reprezintă lucrare suplimentară faţă de planul aprobat.
    (3) Nu se includ în valoarea investiţiilor dobânzile, comisioanele bancare şi diferenţele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanţarea imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune.
    (4) Activele înregistrate ca mijloace fixe ca urmare a investiţiilor realizate suplimentar cu aprobarea ANRE, datorită unor condiţii excepţionale faţă de planul aprobat în cadrul unei perioade de reglementare p-1, se introduc în BAR la începutul perioadei de reglementare p, cu valoarea rămasă de amortizat.

    ART. 62
    (1) Lucrările realizate suplimentar faţă de planul de investiţii aferent perioadei de reglementare p-1, cu aprobarea prealabilă a ANRE, se fundamentează în conformitate cu prevederile de la art. 56.
    (2) Lucrările realizate suplimentar faţă de planul de investiţii aferent perioadei de reglementare p-1, pentru care nu a fost solicitată aprobarea prealabilă prevăzută la art. 61 sau care au fost respinse de ANRE, nu sunt incluse în BAR.

    ART. 63
    (1) Până la data de 1 februarie a fiecărui an t al perioadei de reglementare p, OTS transmite planul anual de investiţii aferent anului t, detaliat pe lucrări de investiţii/mijloace fixe, data punerii în funcţiune, sursa de finanţare, cu respectarea valorii anuale aprobate.
    (2) Orice propunere de modificare a planului prevăzut la alin. (1) se transmite spre aprobare la ANRE, până la data de 1 octombrie a fiecărui an t, cu respectarea valorii totale aprobate anterior.
    (3) OTS are obligaţia de a realiza proiectele de investiţii prevăzute în planul anual de investiţii transmis în conformitate cu prevederile alin. (1) şi, după caz, modificat în conformitate cu prevederile alin. (2), aprobat de ANRE.
    (4) OTS are obligaţia de a realiza anual investiţii care au ca rezultat imobilizări corporale şi necorporale aparţinând RET în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală a acestora cuprinse în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru anul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
    (5) La analizarea gradului de îndeplinire a planului anual de investiţii prevăzut la alin. (1) sau astfel cum a fost modificat conform prevederilor alin. (2) se iau în considerare lucrările care au ca rezultat imobilizări corporale şi necorporale aparţinând RET realizate până la data de 1 aprilie a anului calendaristic următor precum şi documentele transmise de operator care justifică întârzierile investiţiilor nerealizate până la această dată.
    (6) OTS are obligaţia de a realiza anual lucrări de mentenanţă preventivă în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală a planului anual de mentenanţă preventivă transmis conform prevederilor cadrului de reglementare privind monitorizarea activităţii de transport şi de sistem.

    ART. 64
    (1) Planul de investiţii este defalcat de OTS pe cele 3 categorii prevăzute la alin. (2).
    (2) OTS ierarhizează proiectele de investiţii după cum urmează:
    a) proiecte esenţiale, în sensul proiectelor de investiţii care au ca scop crearea de active imobilizate esenţiale, destinate să asigure siguranţa în funcţionare a reţelei de transport şi a SEN, eliminarea congestiilor sistematice, precum şi asigurarea capacităţii reţelei de transport de a face faţă pe termen mediu fluxurilor de energie ce trebuie transportate prin SEN sau spre/dinspre sistemele vecine, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi continuitate stabilite de normele tehnice în vigoare. Pot fi proiecte esenţiale următoarele:
    1. noi linii de interconexiune sau elemente interne de reţea electrică de transport care contribuie semnificativ la creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine;
    2. noi linii sau staţii care contribuie esenţial la realizarea scopurilor enunţate mai sus;
    3. creşterea capacităţii liniilor/staţiilor existente care sunt supraîncărcate sau care nu mai asigură condiţii de siguranţă/continuitate datorită evoluţiei sau involuţiei producţiei/consumului în zonă;
    4. instalaţii pentru compensarea factorului de putere;
    5. investiţii care intră în componenţa proiectelor incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013;
    6. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente şi care pot avea consecinţe la nivelul siguranţei ansamblului SEN, consecinţe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieţi omeneşti.

    b) proiecte necesare în sensul proiectelor de investiţii care au ca scop crearea de active imobilizate necesare, destinate modernizării reţelei electrice de transport, reducerii CPT, asigurării calităţii şi performanţei serviciului de transport conform normelor şi standardelor aplicabile. Pot fi proiecte necesare următoarele:
    1. proiecte care au ca scop sau conduc la creşterea capacităţii de transport fără a include realizarea de linii sau staţii electrice noi;
    2. retehnologizarea şi modernizarea liniilor/staţiilor existente care au parametri tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întreruptoare care au puteri de scurtcircuit depăşite datorită dezvoltării reţelei electrice de transport, înlocuirea echipamentelor existente amortizate ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate a serviciului de transport);
    3. înlocuirea echipamentelor pentru respectarea condiţiilor de mediu;
    4. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare şi mediu - proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecinţe semnificative.

    c) proiecte justificabile în sensul proiectelor de investiţii care au ca scop crearea de active imobilizate ce pot fi justificate prin cheltuielile generate în raport cu beneficiul pe care îl aduc clienţilor. Pot fi proiecte justificabile următoarele:
    1. înlocuirea echipamentelor existente distruse, deteriorate sau depăşite moral, pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare;
    2. modificarea liniilor electrice prin creşterea nivelului de tensiune;
    3. înlocuirea conductoarelor/transformatoarelor pentru reducerea CPT;
    4. dublarea circuitelor sau a transformatoarelor pentru îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare sau pentru reducerea CPT.
    5. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate redus.
    6. dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc., care sunt necesare pentru desfăşurarea serviciului de transport, dar nu reprezintă imobilizări corporale şi necorporale aparţinând RET.    ART. 65
        Dacă anumite active existente sunt utilizate pentru mai multe activităţi ale OTS, atunci acesta precizează distinct veniturile anuale rezultate din utilizarea acestor active, precum şi costurile anuale aferente altor activităţi în afara celei de transport.

    SECŢIUNEA 10
    Rentabilitatea bazei reglementate a activelor
    ART. 66
        RBAR(t) pentru fiecare an t al perioadei de reglementare p se obţine prin aplicarea ratei reglementate a rentabilităţii la valoarea medie a bazei reglementate a activelor, corespunzătoare anului respectiv, conform formulei:
        RBAR(t) = RRR x BAR(med,t) (lei) (6)
        unde:
        RRR reprezintă rata reglementată a rentabilităţii, în termeni reali, înainte de impozitare;
        BAR(med,t) - valoarea medie a bazei reglementate a activelor pentru anul t.    ART. 67
        RRR, în valori reale, se obţine pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform formulei:
        RRR = CCP x Kp / (1 - T) + CCI x Ki (%) (7)
        unde:
        CCP reprezintă costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE. Calculul costului capitalului propriu se efectuează conform formulei:
        CCP = Rf + βe x (Rm - Rf) (%) (8)
        unde:
        Rf reprezintă rata reală a rentabilităţii investiţiilor considerate fără risc (de exemplu, dobânda la obligaţiunile de stat/bonuri de trezorerie);
        βe - coeficient care exprima corelaţia dintre venitul rezultat din portofoliul de piaţă şi venitul individual al societăţii reprezentând o comparaţie a riscului de piaţă;
        Rm - rata rentabilităţii pe piaţa acţiunilor (venitul aşteptat din portofoliul de piaţă);
        (Rm - Rf) - prima riscului de piaţă;
        βe (Rm - Rf) - prima de risc în valoare procentuală;
        CCI reprezintă costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de ANRE (%);
        Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de ANRE;
        Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de ANRE; Ki = (1- Kp);
        T - rata impozitului pe profit.
    ART. 68
        Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient şi bine gestionat de pe o piaţă de capital naţională sau internaţională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piaţa financiară internă.

    ART. 69
        În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depăşeşte nivelul dobânzii curente pe o piaţă internă sau externă de capital, ANRE solicită informaţii suplimentare asupra motivelor apariţiei acestei diferenţe. Dacă OTS furnizează documente incomplete sau insuficiente, ANRE stabileşte costul capitalului împrumutat fără consultarea OTS.

    ART. 70
        ANRE poate decide calcularea costului capitalului împrumutat, însumând rata investiţiilor fără risc cu prima de risc reprezentând randamentul adiţional care remunerează riscul suplimentar asumat de creditori.

    ART. 71
        Pe parcursul anului de referinţă al unei perioade de reglementare, ANRE poate iniţia un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii. OTS poate să propună şi ANRE poate să decidă o structură a capitalului, ţinând cont şi de structura standard a unor societăţi internaţionale cu activităţi similare, precum şi de condiţiile şi riscul pieţei interne de electricitate.

    ART. 72
    (1) Valoarea RRR se stabileşte şi se aprobă prin ordin de către ANRE cu cel puţin 3 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare.
    (2) Pentru evitarea recunoaşterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de transport a unor costuri de capital excesive, ANRE are dreptul să revizuiască anual, în anul t-1, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de transport pentru anul t, în funcţie de evoluţia valorilor parametrilor luaţi în considerare la determinarea acesteia.

    SECŢIUNEA 11
    Profilarea veniturilor - determinarea factorului de liniarizare X(final,liniar) şi a veniturilor liniarizate
    ART. 73
        Între anii t ai unei perioade de reglementare p este posibil să apară diferenţe mari între valorile venitului-ţintă iniţial, din cauza unor diferenţe mari între valorile planurilor anuale de investiţii. Aceste diferenţe se diminuează utilizând o metodă de liniarizare a veniturilor prin considerarea unui singur factor X(final,liniar) pe întreaga perioadă de reglementare, aplicabil venitului de referinţă.

    ART. 74
        La determinarea factorului X(final,liniar), ANRE ia în considerare:
    a) îmbunătăţirea prognozată a productivităţii OTS [X(iniţial,eficienţă)];
    b) prognoza costurilor anuale;
    c) planul de investiţii (mijloacele fixe aferente) aprobat de ANRE şi baza reglementată a activelor;
    d) cerinţa de liniarizare a veniturilor.


    ART. 75
    (1) Valoarea unică a factorului de liniarizare (X(final,liniar) se determină astfel încât valoarea netă actualizată a fluxului de venituri liniarizate [V(liniarizat,t)] pe întreaga perioadă de reglementare să fie egală cu valoarea actualizată a venitului ţintă iniţial [V(ţintă iniţial,t)] pe aceeaşi perioadă de reglementare.
    (2) Calculul valorii nete actualizate a fluxului de venituri liniarizate utilizează RRR ca factor de actualizare: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        k - reprezintă numărul de ani t din perioada de reglementare p.    ART. 76
        Factorul de liniarizare X(final,liniar) determinat pe baza formulei (9) se utilizează la calculul veniturilor liniarizate, în termeni reali, conform formulei:
        V(liniarizat,t) = V(referinţă) x [1-X(final,liniar)]^t (lei) (10)


    SECŢIUNEA 12
    Calculul venitului reglementat. Formula de reglementare de tip venit plafon
    ART. 77
        Venitul reglementat [V(reglementat,t)] al serviciului de transport pentru fiecare perioadă tarifară t se calculează cu formula de mai jos: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        t - an din cadrul perioadei de reglementare p
        RI(t) - valoarea procentuală a ratei inflaţiei - realizată pentru anii anteriori anului t şi prognozată în anul t-1 pentru anul t; valorile ratei inflaţiei sunt furnizate de instituţiile abilitate;
        X(final,liniar) - variaţia procentuală de la un an la altul a venitului liniarizat;
     V(referinţă) - venitul determinat pentru anul de referinţă, conform definiţiei de la secţiunea 1;
        [1- X(final,liniar)]^t x V(referintă) - venitul liniarizat aferent anului t;
        KV(t,c) - suma algebrică a corecţiilor venitului liniarizat din orice an t al perioadei de reglementare p, rezultate ca urmare a erorilor de prognoză a cantităţilor de energie electrică introdusă în reţele, extrasă din reţele, a costurilor de achiziţie a CPT, a costurilor necesare eliminării congestiilor, a costurilor datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, a nerealizării programului de investiţii aprobat, a costurilor de operare şi mentenanţă şi a veniturilor din alte activităţi, faţă de valorile realizate în anul t-2, precum şi ca urmare a diferenţelor rezultate din aplicarea ratei inflaţiei realizate în raport cu rata inflaţiei prognozate/estimate pentru anul t-2;
        KV(t,s) - corecţie a venitului liniarizat din orice an t al perioadei de reglementare p, reprezentând premierile/penalizările pentru realizarea/nerealizarea indicatorilor de performanţă a serviciului de transport peste/sub cei aprobaţi de ANRE pentru anul t-2; la determinarea acestei corecţii se au în vedere prevederile art. 115 alin. (1).    SECŢIUNEA 13
    Factorii de corecţie a venitului
    ART. 78
    (1) Factorul de corecţie a venitului liniarizat [KV(t,c)] din anul t al perioadei de reglementare p, rezultat ca urmare a erorilor de prognoză a valorilor pentru anul t-2 faţă de valorile realizate în anul t-2 se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        Delta V(t)[Q(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între cantitatea de energie electrică introdusă în reţele/extrasă din reţele prognozată şi cea realizată în anul t-2;
        Delta V(t)[CPT(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între valorile prognozate pentru cantitatea de energie electrică şi pentru preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic ţinând seama de cpt reglementat, şi cele realizate în anul t-2;
        Delta V(t)[MEN(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate în anul t-2 ale costurilor controlabile cu lucrările de mentenanţă altele decât costurile cu personalul;
        Delta V(t)[PERS(t-2)], Delta V(t)[PERS(t-2)] - factori de corecţie a venitului, aplicaţi în perioada tarifară t, care se datorează diferenţei între valorile prognozate ale costurilor controlabile cu personalul, respectiv cu securitatea muncii şi cele realizate în anul t-2;
        Delta V(t)[CCDIF(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate în anul t-2 ale costurilor controlabile altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d);
        Delta V(t)[CON(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între valorile reglementate prognozate şi cele realizate pe piaţa de echilibrare în anul t-2 ale costului eliminării congestiilor;
        Delta V(t)[CNC(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între valorile prognozate ale costurilor necontrolabile de operare şi mentenanţă şi cele realizate în anul t-2;
        Delta V(t)[TI(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate ale obligaţiilor de plată rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) în anul t-2;
        Delta V(t)[AA(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate ale veniturilor obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente anului t-2;
        Delta V(t)[I(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat corecţiei de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate în anul t-2;
        Delta V(t)[I(t-2)] - factor de corecţie a venitului, aplicat în anul t, datorat diferenţelor rezultate din aplicarea ratei inflaţiei realizate în raport cu rata inflaţiei prognozate/estimate pentru anul t-2.


    (2) Aplicarea factorilor de corecţie a venitului ţine seama de valoarea procentuală a RI şi a RTS.
    (3) Modificarea valorilor anuale ale veniturilor liniarizate datorită aplicării factorilor de corecţie nu implică recalcularea factorului X(final,liniar).

    ART. 79
    (1) Pentru calculul factorului de corecţie Delta V(t)[Q(t-2)] a venitului şi a tarifului aplicat în oricare an t, se utilizează:
    a) datele realizate în anul t-2;
    b) tariful de transport realizat în anul t-2.

    (2) Corecţia venitului aferent anului t, datorată modificării cantităţii de energie electrică extrasă din reţele Delta V(t)[Q(t-2)] în anul t-2, se efectuează conform formulei (13).
    (3) Diferenţele de cantităţi Delta Q(t-2) sunt transformate în diferenţe de venituri Delta V(t)[Q(t-2)], luându- se în calcul tarifele TT(t-2) corespunzătoare anului t-2 în care aceste diferenţe s-au realizat. Aceste diferenţe sunt corectate cu RTS aferentă anului t-2, conform formulei:
        Delta V(t)[Q(t-2)] = [Delta Q(E,t-2) x TT(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (13)
        unde:
        Delta Q(E,t-2) = Q(E,prognozat,t-2) - Q(E,realizat,t-2)
        TT(t-2) - tariful mediu de transport realizat în anul t-2.


    (4) Diferenţele de venituri obţinute conform prevederilor anterioare se utilizează pentru modificarea venitului reglementat aferent anului t, astfel:
    - Q(E,prognozat,t-2) < Q(E,realizat,t-2) determină o ajustare în minus a venitului reglementat aferent anului t;
    – Q(E,prognozat,t-2) > Q(E,realizat,t-2) determină o ajustare în plus a venitului reglementat aferent anului t.

    (5) Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării cantităţii de energie electrică introdusă/extrasă în/din reţele, în cazul în care ANRE constată pentru anul t-2 o creştere mai mare de 1,5% faţă de cantitatea prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru anul t în funcţie de nivelul realizat în anul t-2 şi cel estimat pentru anul t-1.

    ART. 80
    (1) Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[CPT(t-2)] datorată erorilor de prognoză a costului CPT, respectiv a cantităţii şi a preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT şi a dezechilibrelor CPT din anul t-2, se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[CPT(t-2)] = Delta [CPT(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (14)
        unde:
        Delta [CPT(t-2)] = [CPT(prognozat,t-2)] - [CPT(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel recunoscut conform metodologiei în anul t-2, considerând cpt reglementat.


    (2) Factorul de corecţie anual al veniturilor liniarizate Delta V(t)[CPT(t-2)] ţine seama de:
    a) diferenţele de cantităţi de CPT realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică introdusă în RET, în limita cpt reglementat faţă de cele aprobate la începutul perioadei de reglementare;
    b) diferenţele dintre preţul mediu de achiziţie a CPT realizat recunoscut şi cel prognozat la începutul perioadei de reglementare.

    (3) Valoarea realizată a CPT (MWh) recunoscută de ANRE pentru anul t-2 este egală cu minimul dintre:
    a) produsul dintre cantitatea de energie electrică introdusă în RET Q realizată şi cpt (%) reglementat pentru anul t-2;
    b) produsul dintre cantitatea de energie electrică introdusă Q realizată şi cpt (%) realizat în anul t-2.

    (4) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t-2 este egal cu minimul dintre preţul de achiziţie realizat de OTS şi un preţ de referinţă determinat ca medie a preţurilor de achiziţie realizate de operatorii de reţea (operatorii de distribuţie şi OTS) şi recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.
    (5) În situaţia în care preţul de referinţă calculat conform prevederilor alin. (4) pentru primul semestru al anului t-1 variază cu mai mult de 10% faţă de preţul prognozat la începutul perioadei de reglementare, ANRE aplică o corecţie parţială a costului cu cpt reglementat pentru anul t-1, pe care o include în venitul reglementat al anului t.

    ART. 81
    (1) Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[MEN(t-2)] aferente costurilor controlabile cu lucrările de mentenanţă altele decât costurile cu personalul din anul t-2 se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[MEN(t-2)] = Delta [MEN(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (15)
        unde:
        Delta [MEN(t-2)] = [MEN(reglementat,prognozat,t-2)] - [MEN(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa între costul aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.

        În cazul în care costul realizat cu respectarea prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.

    (2) În cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanţă în reţelele electrice altele decât cele de personal, realizate în anul t-2 este mai mică decât valoarea prognozată la începutul perioadei de reglementare, valori exprimate în termenii nominali ai anului t-2, OTS are obligaţia să transmită împreună cu machetele completate, justificări şi explicaţii cu privire la nerealizarea costurilor, însoţite de documente justificative.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), la solicitarea OTS, ANRE amână pentru anul t+1 aplicarea corecţiei aferente nerealizării costurilor de mentenanţă, altele decât cele de personal aferente anului t-2, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t-1 cu diferenţa dintre valoarea prognozată şi valoarea realizată în anul t-2.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), OTS are obligaţia să realizeze în anul t-1 costurile amânate din anul t-2.
    (5) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanţă, cele legate de personal şi cele aferente securităţii muncii, ANRE determină suma aferentă câştigului de eficienţă peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p şi alocă 60% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărţire a câştigurilor). Câştigul de eficienţă luat în considerare este de maxim 5%.

    ART. 82
    (1) Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[pers(t-2)] aferente costurilor controlabile cu personalul din anul t-2 se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[PERS(t-2)] = Delta [PERS(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (15^1)
        unde:
        Delta [PERS(t-2)] = [PERS(reglementat,prognozat,t-2)] - [PERS(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa între costul aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.

        În cazul în care costul realizat cu respectarea prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.

    (2) Componenta corecţiei de venit aferente costurilor controlabile cu securitatea muncii Delta V(t)[SSM(t-2)] se calculează similar componentei aferente costurilor controlabile cu personalul prevăzute la alin. (1).

    ART. 83
        Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[CCDIF(t-2]) aferente costurilor controlabile altele decât cele prevăzute la art. 81 şi art. 82, din anul t-2, se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[CCDIF(t-2)] = Delta [CCDIF(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (152)
        unde:
        Delta [CCDIF(t-2)] = [CCDIF(reglementat,prognozat,t-2)] - [CCDIF(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa între costul aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.

        În cazul în care costul realizat cu respectarea prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.


    ART. 84
        Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[CON(t-2)] datorată erorilor de prognoză a costului necesar eliminării congestiilor din anul t-2 se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[CON(t-2)] = Delta [CON(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (153)
        unde:
        Delta [CON(t-2)] = [CON(reglementat,prognozat,t-2)] - [CON(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa între costul reglementat al congestiilor aprobat de ANRE la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.    ART. 85
        Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[CNC(t-2)] datorată diferenţei între valorile prognozate ale costurile necontrolabile de operare şi mentenanţă şi cele realizate în anul t-2 se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[CNC(t-2)] = Delta [CNC(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (16)
        unde:
        Delta [CNC(t-2)] = [CNC(prognozat,t-2)] - [CNC(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat în anul t-2.    ART. 86
        Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[TI(t-2)] datorată erorilor de prognoză a costului datorat transportului de energie electrică între OTS-uri, inclusiv cel datorat schimburilor de energie electrică programate cu ţările perimetrice, în anul t-2, se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[TI(t-2)] = Delta [TI(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (17)
        unde:
        Delta [TI(t-2)] = [TI(prognozat,t-2)] - [TI(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat, aferent transportului de energie electrică între OTS-uri, inclusiv schimburilor de energie electrică programate cu ţările perimetrice, în anul t-2.    ART. 87
        Componenta corecţiei de venit Delta V(t)[AA(t-2)] datorată diferenţei dintre valorile prognozate şi cele realizate ale veniturilor obţinute din alte activităţi, în anul t-2, se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
        Delta V(t)[AA(t-2)] = Delta [AA(t-2)] x [1+RTS(t-2)] x [1+RTS(t-1)] (lei) (18)
        unde:
        Delta [AA(t-2)] = [AA(prognozat,t-2)] - [AA(realizat,t-2)] reprezintă diferenţa dintre venitul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat, aferent veniturilor obţinute din alte activităţi, în anul t-2.    ART. 88
    (1) În fiecare an t-1, ANRE verifică realizarea planului de investiţii aprobat anterior pentru anul t-2.
    (2) Dacă valoarea anuală a investiţiilor realizate în anul t-2 este mai mică decât valoarea aprobată anterior, ANRE reduce venitul reglementat aferent anului t cu o corecţie de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate în anul t-2, stabilită cu formula următoare: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        Delta V(t)[I(t-2)] - corecţia de venit aplicată în anul t datorată investiţiilor nerealizate aferente anului t-2,
        I(realiz,t-2) - valoarea investiţiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali,
        I(prog,t-2) - valoarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali,
        AM(realiz,t-2) - amortizarea investiţiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali,
        AM(prog,t-2) - amortizarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali,
        RTS(t) - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali.


    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru investiţiile realizate în ultimii doi ani ai unei perioade de reglementare.

    ART. 89
        Suma corecţiilor KV(t,c) şi KV(t,s) a venitului liniarizat din fiecare an t al perioadei de reglementare p se iau în considerare la determinarea venitului reglementat conform formulei prevăzute la art. 77.

    ART. 90
    (1) Diferenţele de venituri Delta V(p)[I(p-1)], Delta V(p)[E(p-1) şi Delta V(p)[Delta CC(nerealiz, p-1)] rezultate ca urmare a diferenţelor înregistrate între valorile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 şi corecţiile aferente perioadei de tranziţie se constituie corecţie a venitului-ţintă iniţial din primul an al perioadei de reglementare p.
    (2) Determinarea diferenţelor de venituri de la alin. (1) ţine seama de valoarea procentuală realizată a RTS pentru perioadele tarifare realizate, respectiv prognozată pentru ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1.

    ART. 91
        Valoarea corecţiei de venit Delta V(p)[I(p-1)] se calculează conform formulei: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        k - numărul de ani ai perioadei de reglementare p-1;
        RRR(p-1) - rata reglementată a rentabilităţii;
        BAR(med, prognozat,p-1,t) - BAR(med,estimat a fi realizat,p-1,t) - diferenţa valorică dintre baza reglementată a activelor prognozată ce conţine punerile în funcţiune prognozate la începutul perioadei de reglementare p-1 a fi realizate în perioada tarifară t şi baza reglementată a activelor realizată/estimată a fi realizată ce conţine mijloacele fixe înregistrate ca urmare a punerile în funcţiune a investiţiilor realizate/estimate a fi realizate în perioada tarifară t a perioadei de reglementare p-1;
        AM(prognozat, p-1,t) - AM(estimat a fi realizat, p-1,t) - diferenţa dintre valoarea reglementată a amortizării prognozate la începutul perioadei de reglementare p-1 pentru perioada tarifară t şi valoarea reglementată a amortizării realizată/estimată a fi realizată în anul tarifar t, a perioadei de reglementare p-1.    ART. 92
        La calculul venitului reglementat sau la corecţia venitului liniarizat, veniturile/costurile cauzate de investiţii financiare în alte activităţi în afara serviciului de transport nu se recunosc.

    ART. 93
    (1) Veniturile care se realizează din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune se utilizează cu prioritate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 şi ale art. 19 alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 943/2019. Aceste venituri constituie sursa de finanţare pentru garantarea disponibilităţii reale a capacităţii de transport transfrontalier alocate şi pentru lucrările necesare menţinerii sau creşterii capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine.
    (2) Venitul reglementat aferent anului t se corectează cu diferenţa între veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea utilizată conform alin. (1) în anul t-2. Componenta corecţiei se calculează prin aplicarea raportului dintre valoarea veniturilor din alocarea capacităţii de interconexiune obţinute din exportul de energie electrică şi valoarea veniturilor totale din alocarea capacităţii de interconexiune realizate în anul t-2, la valoarea costurilor aferente transportului de energie electrică între OTS-uri.
    (3) Veniturile rămase după aplicarea prevederilor alin. (2) sunt plasate de către OTS într-un cont distinct al acestuia, pentru a fi cheltuite în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (4) Corecţia aferentă diferenţei dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune în perioada de reglementare p-1 şi valoarea investiţiilor realizate pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în perioada de reglementare p-1 sau prognozate în perioada de reglementare p-1 şi aflate în curs de realizare, diminuată cu necesarul de finanţare a proiectelor de investiţii pentru creşterea capacităţii de interconexiune din planul de investiţii aprobat pentru perioada de reglementare p care rămâne neacoperit de veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune prognozat a fi realizate în perioada de reglementare p, se determină în anul de referinţă al perioadei de reglementare p şi se aplică venitului ţintă iniţial aferent primei perioade tarifare a perioadei de reglementare p.

    ART. 94
        Venitul reglementat se corectează anual cu:
    a) valoarea veniturilor obţinute din penalităţi şi majorări de întârziere;
    b) valoarea veniturilor din închirierea mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice care fac parte din BAR, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale controlabile şi necontrolabile aferente respectivelor mijloace fixe; pentru fiecare mijloc fix, nivelul veniturilor care reprezintă corecţie trebuie să fie cel puţin egal cu suma costurilor cu amortizarea, rentabilitatea şi a cheltuielilor operaţionale controlabile şi necontrolabile aferente părţii închiriate.


    ART. 95
        În cazul în care corecţia venitului este negativă, OTS ia măsurile necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii privind serviciul de transport; eventualele costuri cauzate de aceste măsuri nu se recunosc la calculul venitului reglementat.

    SECŢIUNEA 14
    Calculul tarifului mediu de transport
    ART. 96
        Tariful mediu de transport al energiei electrice tt(t) pentru anul t se calculează cu formula:
        TT(t) = V(reglementat,t) / Q(E,t) (lei/MWh) (22)
        unde:
        V(reglementat,t) - reprezintă venitul reglementat în anul t;
        Q(E,t) - cantitatea de energie electrică extrasă din reţele, prognozată pentru anul t.    ART. 97
        Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice are două componente, respectiv TG şi TL, care au valoare unică la nivelul SEN.

    ART. 98
    (1) TG are o valoare unică pentru toată perioada de reglementare, care se stabileşte în perioada de tranziţie, pe baza costurilor şi cantităţilor prognozate aprobate la începutul perioadei de reglementare în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) Prin TG se recuperează până la 85% din costul de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat în RET, prognozat pentru anul de referinţă, precum şi costul prognozat pentru eliminarea congestiilor prin redispecerizare, stabilit pentru anul t în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    ART. 99
        Componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL) pentru anul t se calculează cu formula:
        T(L,t) = [V(reglementat,t) - TG * Q(i,t)] / Q(E,t) (lei/MWh) (22)
        unde:
        V(reglementat,t) - reprezintă venitul reglementat în anul t;
        Q(i, t) - cantitatea de energie electrică introdusă în reţele, din centralele cu capacitatea lege instalată mai mare de 5 MW, prognozată pentru anul t;
        Q(E, t) - cantitatea de energie electrică extrasă din reţele, prognozată pentru anul t.    ART. 100
        OTS este obligat să publice pe pagina proprie de internet şi să ofere, la cererea clienţilor finali racordaţi la RET sau a furnizorilor acestora, tarife de transport dinamice.

    ART. 101
        OTS are responsabilitatea alocării costurilor şi a calculului tarifelor de transport.

    ART. 102
        ANRE are responsabilitatea controlului alocării costurilor şi al stabilirii tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    SECŢIUNEA 15
    Cerinţe privind transmiterea datelor
    ART. 103
    (1) Informaţiile transmise de OTS la ANRE se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea şi păstrarea datelor şi sunt însoţite de explicitarea ipotezelor ce stau la baza obţinerii datelor transmise.
    (2) Aceste informaţii sunt conforme cu:
    a) legislaţia contabilă în vigoare în România;
    b) reglementările emise de ANRE.


    ART. 104
    (1) OTS transmite la ANRE, până la data de 1 iulie a anului de referinţă al unei perioade de reglementare, solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare însoţită de următoarele informaţii şi documente de fundamentare:
    a) Pentru anul de referinţă şi pentru fiecare an al perioadei de reglementare:
    1) date generale - anexa nr. 2;
    2) bilanţul contabil - anexa nr. 3;
    3) prognoza costurilor de operare şi mentenanţă, incluzând reducerea costurilor datorată creşterii eficienţei - anexa nr. 4 şi planul de mentenanţă - anexa nr. 15;
    4) estimarea şi justificarea evoluţiei veniturilor, inclusiv cele rezultate din alocarea capacităţii de transport, din alte prestaţii, alte venituri de exploatare, chirii etc - anexa nr. 4;
    5) prognoza cheltuielilor şi veniturilor financiare - anexa nr. 4;
    6) prognoza cantităţilor şi costurilor pentru: CPT, congestii, dezechilibre CPT etc. - anexa nr. 4 şi anexa nr. 7;
    7) situaţia activelor corporale şi necorporale (valoarea netă la data de 1 ianuarie a primului an din perioada de reglementare şi durata de viaţă rămasă) - anexa nr. 3;
    8) planul anual de investiţii cu detalierea costului estimat, a surselor de finanţare şi graficul de eşalonare a investiţiilor - anexa nr. 13 şi anexa nr. 13.1;
    9) amortizarea reglementată a activelor existente şi noi - anexa nr. 5, anexa nr. 14, anexa nr. 14.1 şi anexa nr. 14.2;
    10) datele tehnice referitoare la infrastructura reţelei electrice de transport - anexa nr. 6;
    11) prognoza energiei electrice introdusă în reţele şi extrasă din reţele - anexa nr. 7;
    12) considerentele care au stat la baza fundamentării prognozelor de energie electrică;
    13) descrierea şi justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor între activităţile OTS;
    14) structura de personal a OTS;

    b) Pentru anul de referinţă al perioadei de reglementare:
    1) situaţiile financiare contabile disponibile, întocmite distinct pentru fiecare din activităţile licenţiate, astfel încât să rezulte veniturile, cheltuielile, activele, pasivele, rezervele şi provizioanele asociate, împărţite pe activităţi;
    2) cheltuielile şi veniturile financiare realizate pe perioada anterioară de reglementare şi în perioada de tranziţie;
    3) raportul auditorului;
    4) structura organizatorică a OTS;
    5) copia Politicilor contabile;
    6) raportul cu privire la tranzacţiile efectuate între OTS şi societăţile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziţie utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire al preţului de contract, preţul de contract, alte costuri suplimentare preţului de contract.
    7) copia Dosarelor preţurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacţiile derulate cu societăţile afiliate în perioada de reglementare anterioară.


    (2) Scrisoarea conţinând solicitarea de tarife şi documentaţia anexată se transmit atât în format letric cât şi în format .pdf, iar fişierele de calcul şi tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.

    ART. 105
    (1) Pentru aprobarea anuală a tarifelor OTS transmite la ANRE, până cel mai târziu la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a anului t-1, solicitarea de tarife corespunzătoare anului t însoţită de datele aferente valorilor realizate în anul t-2, necesare corecţiei venitului liniarizat al anului t.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va include cel puţin următoarele:
    a) propunerea privind corecţia datorată cantităţilor de energie electrică introdusă/extrasă în/din reţele şi a CPT reglementat (cantitate şi preţ), conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
    b) propunerea privind corecţia costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
    c) propunerea privind corecţia costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
    d) propunerea privind corecţia costurilor cu eliminarea congestiilor, a celor rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri şi a veniturilor obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport;
    e) propunerea privind corecţia de venituri aferente nerealizării planului de investiţii - anexa nr. 11;
    f) calculul detaliat al corecţiilor anuale care au stat la baza tarifelor propuse spre aprobare - anexa nr. 12;
    g) documentele prevăzute la Art. 104 alin. (1) lit. a), dacă acestea au suferit modificări;
    h) copia Dosarelor preţurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacţiile derulate cu societăţile afiliate în anul t-2;
    i) situaţiile financiare depuse de operatorul de transport şi sistem la ministerul de resort privind activitatea desfăşurată în anul t-2;
    j) balanţa contabilă întocmită la data de 31 decembrie pentru anul t-2;
    k) raportul/rapoartele auditorului cu privire la activitatea OTS în anul t-2;
    l) toate rapoartele întocmite în decurs de 12 luni anterioare de orice organ de control.

    (3) Scrisoarea conţinând solicitarea de tarife şi documentaţia anexată se transmit atât în format letric cât şi în format .pdf, iar fişierele de calcul privind corecţiile şi tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.

    ART. 106
        ANRE poate solicita sau efectua independent verificări şi/sau auditare pentru oricare din informaţiile pe care le-a solicitat, sau care i-au fost furnizate conform prevederilor art. 104 şi 105.

    ART. 107
        ANRE poate solicita OTS să transmită informaţii suplimentare pentru a-i permite să îşi îndeplinească obligaţiile într-o manieră şi până la un termen pe care ANRE le consideră conforme cu prevederile prezentei metodologii.

    ART. 108
        ANRE actualizează machetele de monitorizare lunară a activităţii OTS, ori de câte ori este necesar datorită noilor reglementări privind evoluţia pieţei sau din raţiuni de transparenţă.

    ART. 109
        În cazul în care OTS nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a furniza informaţiile către ANRE sau în cazul în care ANRE constată o lipsă de documente sau de justificări şi/sau o neconcordanţă între informaţiile furnizate, ANRE informează în scris, în termen de maxim 30 zile, OTS. OTS are obligaţia rezolvării sesizărilor ANRE, în termen de maxim 10 zile de la primirea înştiinţării.

    ART. 110
        În cazul în care OTS nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a furniza ANRE informaţiile necesare aprobării tarifelor, acesta trebuie să ofere o justificare, inclusiv motivele pentru neconformare. Întârzierea transmiterii nu poate depăşi cu 30 de zile data primirii înştiinţării iniţiale.

    ART. 111
        Valorile efective ale tarifelor de transport se stabilesc de către ANRE pentru fiecare an. După fiecare perioadă de reglementare, ANRE iniţiază un proces de consultare cu OTS privind realizările OTS, precum şi propunerile pentru perioada următoare.

    ART. 112
    (1) În fiecare an ANRE transmite OTS rezultatele analizei efectuate pentru stabilirea venitului reglementat şi a tarifelor de transport pentru anul t.
    (2) OTS transmite în scris ANRE punctul de vedere asupra rezultatelor prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării acestora.

    ART. 113
        Tarifele aferente serviciului de transport pentru fiecare an se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, anual, până la de data de 15 decembrie.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 114
    (1) Prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii, creşterea tarifelor de transport de la un an la altul este limitată, în termeni reali, la 7% pentru tariful mediu şi la 10% pentru componentele acestuia prevăzute la art. 97.
    (2) În cazul în care limitarea creşterii tarifelor conform prevederilor alin. (1) nu permite OTS obţinerea integrală a veniturilor reglementate, diferenţa se recuperează în anul/anii următor/următori, în limita plafonului stabilit de creştere a veniturilor.

    ART. 115
    (1) Începând cu perioada a IV-a de reglementare, ANRE poate introduce în formula de evaluare a veniturilor anuale a unui factor de corecţie kv(t,s) privind respectarea nivelului minim de calitate impus; ANRE va defini un mecanism de stimulare în ceea ce priveşte calitatea activităţii de transport şi de determinare a factorului kv(t,s). Nivelul anual al volumului de venituri, respectiv premierile/penalizările asociate depăşirii/nerespectării indicatorilor de performanţă şi de calitate ai serviciului de transport, nu va depăşi 2,5% din valoarea venitului reglementat, inclusiv corecţiile de venit, corespunzătoare unei perioade tarifare;
    (2) ANRE analizează şi decide oportunitatea modificării structurii tarifului de transport şi a modului de alocare pe componente a costului serviciului de transport.

    ART. 116
    (1) OTS transmite ANRE documentele şi informaţiile prevăzute la art. 104 cu privire la fundamentarea tarifelor de transport, precum şi programul de reducere anuală a cpt pentru perioada a IV-a de reglementare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
    (2) Pentru ultima perioadă tarifară a celei de-a III-a perioade de reglementare, documentele prevăzute la art. 105 se transmit de OTS în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
    (3) Corecţiile anuale aferente perioadei de tranziţie se efectuează conform prezentei metodologii, în primul an al perioadei de reglementare p.
    (4) În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat pentru ultima perioadă tarifară a celei de-a III-a perioade de reglementare, preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT recunoscut de ANRE pentru perioada tarifară este cel realizat, dacă preţul realizat nu depăşeşte un preţ de referinţă determinat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale în proporţie de 80% şi a celui stabilit pe Piaţa Pentru Ziua Următoare în proporţie de 20%, pentru perioada tarifară respectivă.
    (5) Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT realizat depăşeşte preţul de referinţă prevăzut la alin. (4), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut, se determină pe baza preţului de referinţă prevăzut la alin. (4) şi a unui cost al dezechilibrelor recunoscut, de ± 10% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creşteri cu 5% a acestuia.

    ART. 117
    (1) În primul an al perioadei de reglementare are loc reproiectarea tarifelor pentru perioada de reglementare în curs, ca rezultat al reluării procedurii de liniarizare a veniturilor, urmare a actualizării venitului ţintă iniţial cu luarea în considerare a datelor aferente anului de referinţă.
    (2) Diferenţa de venituri pentru primul an al perioadei de reglementare, rezultată în condiţiile alin. (1) reprezintă o corecţie care se eşalonează pe perioada de reglementare în curs.

    ART. 118
        Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.
        *) Anexele nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.


    ANEXA 1

        Clasificarea şi duratele de funcţionare reglementate ale mijloacelor fixe

┌────────────┬───────────────────┬────────────┐
│Cod mijloc │ │DNF │
│fix │Denumire mijloc fix│reglementată│
│ │ │[ani] │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Construcţii │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Staţii şi posturi │ │
│ │de transformare, │ │
│1.1.3. │staţii de │50 │
│ │conexiuni, în afară│ │
│ │de: │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│1.1.3.1. │construcţii │40 │
│ │speciale metalice │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│1.1.3.2. │construcţii │30 │
│ │speciale din beton │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Construcţii pentru │ │
│ │transportul │ │
│ │energiei electrice │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │aeriene pe stâlpi │ │
│1.7.1.2. │metalici sau din │40 │
│ │beton armat │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│1.7.1.3. │subterane │30 │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Instalaţii │ │
│ │electrice de forţă │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│1.7.2.1. │aeriene sau │12 │
│ │aparente │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│1.7.2.2. │îngropate │12 │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│1.7.2.3. │în tub, canal sau │30 │
│ │tunel de protecţie │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Maşini şi utilaje │ │
│ │energetice │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│2.1.16.3.1. │Transformatoare şi │24 │
│ │autotransformatoare│ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Baterii de │ │
│ │acumulatoare; │ │
│2.1.16.3.3. │instalaţii de │12 │
│ │compensare a │ │
│ │puterii reactive │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Aparataje pentru │ │
│ │staţii electrice şi│ │
│ │posturi de │ │
│2.1.16.5. │transformare │15 │
│ │Echipamente pentru │ │
│ │centrale termice, │ │
│ │electrice şi │ │
│ │nucleare │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Aparate şi │ │
│ │instalaţii pentru │ │
│ │măsurarea mărimilor│ │
│ │electrice │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Alte aparate şi │ │
│ │instalaţii pentru │ │
│ │măsurarea mărimilor│ │
│ │electrice, │ │
│2.2.3.2. │electromagnetice şi│15 │
│ │radiometrice │ │
│ │neregăsite în │ │
│ │cadrul clasei │ │
│ │2.2.3. │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│2.2.3.1. │Elemente Waston; │6 │
│ │aparate portabile │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Echipamente │ │
│ │electronice │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Calculatoare │ │
│ │electronice şi │ │
│ │echipamente │ │
│2.2.9. │periferice. │6 │
│ │Maşini şi aparate │ │
│ │de casă, control şi│ │
│ │facturat │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Mijloace de │ │
│ │transport │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│2.3.2.1.1. │autoturisme, în │8 │
│ │afară de: │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │alte autovehicule │ │
│2.3.2.2.9.3.│cu destinaţie │10 │
│ │specială │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Mobilier (inclusiv │ │
│3.1.1. │mobilierul │15 │
│ │comercial şi │ │
│ │hotelier) │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Aparate de │ │
│ │telecomunicaţii │ │
│ │pentru birou: │ │
│ │aparate telefonice,│ │
│3.2.2. │aparate telefax, │8 │
│ │aparate telex, │ │
│ │instalaţii de │ │
│ │comandă prin radio,│ │
│ │aparate de căutat │ │
│ │persoane etc. │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Sisteme pentru │ │
│ │identificarea şi │ │
│3.3.5 │controlul │12 │
│ │accesului, │ │
│ │supraveghere şi │ │
│ │alarmă la efracţie │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│2.1.17.3.1 │Aparate de │10 │
│ │climatizare │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Ventilatoare, │ │
│ │aeroterme şi │ │
│2.1.17.3 │microcentrale │10 │
│ │termice murale sau │ │
│ │de pardoseli │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Licenţe şi sisteme │6 │
│ │informatice │ │
└────────────┴───────────────────┴────────────┘


                                        -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice