Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE DE EVALUARE din 2 decembrie 2003  a unitatilor de invatamant preuniversitar in vederea acordarii autorizatiei de incredere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODOLOGIE DE EVALUARE din 2 decembrie 2003 a unitatilor de invatamant preuniversitar in vederea acordarii autorizatiei de incredere

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 23 decembrie 2003

Prezenta metodologie este emisã în temeiul art. 5 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învãţãmântului Preuniversitar, precum şi a comisiilor de evaluare şi acreditare a învãţãmântului preuniversitar judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 858/2002 , denumit în continuare regulament-cadru.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învãţãmântului preuniversitar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 196/1999 , şi ale art. 5 din regulamentul-cadru, activitatea de evaluare în vederea acordãrii autorizaţiei de încredere şi a acreditãrii este realizatã de cãtre Comisia Naţionalã de Evaluare şi Acreditare a Învãţãmântului Preuniversitar, denumitã în continuare Comisia Naţionalã, şi de cãtre comisiile de evaluare şi acreditare a învãţãmântului preuniversitar judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii judeţene, care funcţioneazã în subordinea acesteia.
(2) Activitatea Comisiei Naţionale şi a comisiilor judeţene se desfãşoarã cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 196/1999 , şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 858/2002 .

CAP. II
Evaluarea în vederea acordãrii autorizaţiei de încredere

ART. 2
(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de încredere, persoanele fizice sau juridice interesate depun la Comisia Naţionalã sau la comisiile judeţene, dupã caz, o cerere, însoţitã de un dosar de autoevaluare care trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
I. Raport de autoevaluare, conţinând urmãtoarele:
a) proiect privind oportunitatea şi dezvoltarea, pe termen mediu (3-5 ani), a unitãţii de învãţãmânt/calificãrii profesionale;
b) fişa instituţionalã-tip;
c) acte privind persoana juridicã:
- actul de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre persoana juridicã ce solicitã înfiinţarea unitãţii respective de învãţãmânt;
- hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare a filialei persoanei juridice, dacã este cazul;
- actul constitutiv şi statutul de organizare şi funcţionare ale persoanei juridice, dacã este cazul;
- certificatul de înregistrare fiscalã a persoanei juridice;
d) actele privind spaţiile de învãţãmânt şi baza materialã, precum şi regimul de deţinere a acestora:
- contractul/precontractul de închiriere a spaţiului destinat procesului de învãţãmânt (se vor menţiona numãrul şi suprafaţa sãlilor de clasã, cabinetelor, laboratoarelor şi sãlii/terenului de educaţie fizicã şi sport ce vor fi utilizate); dupã caz, se vor înainta contracte/precontracte de închiriere privind spaţiile de desfãşurare a instruirii practice;
- dovezile privind dreptul de proprietate asupra spaţiilor şi bazei materiale, dacã este cazul (se vor anexa copii de pe actele de provenienţã);
- lista dotãrilor disponibile (mobilier şi echipament didactic) şi regimul juridic al acestora (pentru calculatoare se vor menţiona numãrul acestora şi generaţia);
- lista cu fondul de carte propriu (numãrul de volume, domeniul de referinţã, valoarea totalã) din dotarea bibliotecii;
- autorizaţia sanitarã de funcţionare, vizatã pe anul în curs (pentru spaţiul în care se va desfãşura activitatea instructiv-educativã);
- avizul P.S.I. (pentru spaţiul în care se va desfãşura activitatea instructiv-educativã), dacã este cazul, conform legislaţiei în vigoare;
e) acte privind curriculumul:
- planuri de învãţãmânt şi programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
- lista de auxiliare curriculare ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri etc.);
f) acte privind personalul didactic:
- lista cadrelor didactice care vor funcţiona în unitatea de învãţãmânt; se vor ataşa CV-ul fiecãrei persoane şi copii de pe actele de studii ale acestora, precum şi de pe actele privind formarea profesionalã continuã;
- declaraţia-angajament a fiecãrui cadru didactic care urmeazã sã desfãşoare activitãţi de învãţãmânt în unitatea şcolarã respectivã;
- statul de funcţii pentru personalul care urmeazã sã fie angajat în unitatea de învãţãmânt;
g) copie a modelului de contract de şcolarizare ce va fi utilizat, dacã este cazul.
II. Avize privind oportunitatea înfiinţãrii nivelului de învãţãmânt şi a specializãrii/calificãrii profesionale, dupã caz, acordate în urma analizei documentaţiei din dosarul de autoevaluare;
a) avizul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (pentru nivelurile de învãţãmânt liceal şi postliceal), în a cãrui razã teritorialã urmeazã sã se înfiinţeze şcoala;
b) avizul comitetului local pentru dezvoltarea parteneriatului social în formarea profesionalã (pentru unitãţile de învãţãmânt/nivelurile/calificãrile profesionale din cadrul învãţãmântului profesional şi tehnic);
c) aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, în conformitate cu prevederile <>art. 105 alin. (3) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
III. Copie de pe ordinul de platã a taxei de evaluare.
(2) Dosarul de autoevaluare este înregistrat şi verificat de personalul din aparatul propriu al Comisiei Naţionale, respectiv de preşedinţii comisiilor judeţene, dupã caz. În situaţia în care, din documentaţia înaintatã lipseşte raportul de autoevaluare sau copia de pe ordinul de platã a taxei de evaluare, cererea de autorizare se respinge ca inadmisibilã. În celelalte cazuri se comunicã persoanei juridice necesitatea completãrilor de rigoare, în termen de 5 zile de la înregistrare.
(3) Experţii din aparatul propriu al Comisiei Naţionale, respectiv preşedinţii comisiilor judeţene, dupã caz, întocmesc fişa de expertizã a documentelor din dosarul de autoevaluare în maximum 15 zile de la înregistrarea acestuia.
(4) Preşedinţii comisiilor judeţene, în realizarea expertizei documentaţiei de evaluare, pot solicita sprijinul experţilor din aparatul propriu al Comisiei Naţionale. Dupã întocmirea fişei de expertizã preşedinţii comisiilor judeţene comunicã în scris Comisiei Naţionale, în maximum 5 zile, principalele date privind cererea adresatã, numãrul dosarului de autoevaluare şi solicitã un observator pentru desfãşurarea vizitei de evaluare.
(5) Fişa de expertizã este un document de lucru în cadrul cãruia se consemneazã toate constatãrile experţilor, respectiv ale preşedinţilor comisiilor judeţene privind legalitatea şi conformitatea administrativã a documentelor din dosarul de autoevaluare.
(6) Fişa de expertizã se pune la dispoziţie membrilor Comisiei Naţionale, respectiv ai comisiilor judeţene.
ART. 3
(1) Procedurile de evaluare în vederea acordãrii autorizaţiei de încredere se efectueazã în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), d), f) şi g), alin. (3) lit. b) şi ale art. 5 alin. (2) şi (3) din regulamentulcadru, în baza criteriilor şi standardelor naţionale de evaluare şi de acreditare.
(2) Comisia Naţionalã, respectiv comisia judeţeanã pentru nivelul de învãţãmânt solicitat, analizeazã, pe baza raportului de autoevaluare şi a fişei de expertizã, intenţia persoanei interesate şi oportunitatea înfiinţãrii unei unitãţi de învãţãmânt/calificãri profesionale, în conformitate cu datele prezentate în proiectul privind oportunitatea şi dezvoltarea.
(3) Comisia Naţionalã, respectiv comisia judeţeanã pentru nivelul de învãţãmânt solicitat, se organizeazã pe subcomisii, în conformitate cu prevederile <>art. 8 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 87/1998 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 196/1999 , şi ale art. 4 alin. (1) lit. c) din regulamentul-cadru.
(4) Subcomisiile analizeazã rapoartele de autoevaluare repartizate de preşedintele Comisiei Naţionale, respectiv al comisiei judeţene, verificã documentele din dosarul de autoevaluare şi analizeazã fişele de expertizã întocmite pentru fiecare dosar de autoevaluare.
(5) Subcomisiile efectueazã vizite în teren, în baza deciziei preşedintelui, emisã conform hotãrârii Comisiei Naţionale, respectiv a comisiei judeţene pentru nivelul de învãţãmânt solicitat, dupã caz. În cadrul vizitelor de evaluare subcomisiile verificã îndeplinirea criteriilor şi standardelor naţionale de evaluare şi de acreditare, respectarea legislaţiei în domeniul învãţãmântului, precum şi conformitatea cu realitatea pentru documentele din dosarul de autoevaluare.
(6) Subcomisiile întocmesc un raport de evaluare pentru fiecare nivel de învãţãmânt/specializare/calificare profesionalã evaluatã.
(7) Comisia Naţionalã, respectiv comisiile judeţene pentru nivelul de învãţãmânt solicitat, analizeazã, pe baza rapoartelor de evaluare, îndeplinirea criteriilor şi standardelor naţionale de evaluare şi de acreditare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din regulamentulcadru.
(8) Preşedintele comisiilor judeţene înainteazã Comisiei Naţionale propunerea acestora de acordare/neacordare a Autorizaţiei de încredere, dosarul de autoevaluare al unitãţii de învãţãmânt evaluate şi copia raportului de evaluare întocmit, în maximum 5 zile de la încheierea vizitei de evaluare.
(9) Preşedintele Comisiei Naţionale, în baza verificãrii documentelor menţionate la alin. (8), precum şi în baza raportului de constatare întocmit de membrul Comisiei Naţionale desemnat ca observator, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din regulamentul-cadru, valideazã propunerea comisiilor judeţene pentru nivelul respectiv şi îi comunicã în scris preşedintelui comisiilor judeţene, în termen de 15 zile de la primirea documentelor. În cazul invalidãrii propunerii, preşedintele Comisiei Naţionale comunicã în scris preşedintelui comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile de la primirea documentelor, motivele de invalidare.
(10) Preşedintele comisiilor judeţene prezintã inspectorului şcolar general raportul de evaluare, propunerea comisiilor judeţene pentru nivelul respectiv şi comunicarea de validare a propunerii, primitã de la preşedintele Comisiei Naţionale. În situaţia invalidãrii propunerii, preşedintele comisiilor judeţene are obligaţia de a prezenta inspectorului şcolar general motivele de invalidare comunicate de preşedintele Comisiei Naţionale.
(11) În baza documentelor menţionate la alin. (10), inspectorul şcolar general emite decizia de acordare/neacordare a Autorizaţiei de încredere pentru unitatea de învãţãmânt preuniversitar respectivã.
ART. 4
Autorizaţia de încredere, acordatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului pentru învãţãmântul liceal şi postliceal sau prin decizie a inspectorului şcolar general pentru învãţãmântul preşcolar, primar, gimnazial şi pentru şcolile de arte şi meserii, dupã caz, reprezintã actul de înfiinţare a unitãţii de învãţãmânt preuniversitar şi îi acordã acesteia dreptul de organizare şi funcţionare provizorie.
ART. 5
(1) Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar cu specializãri/calificãri profesionale autorizate sunt persoane juridice, cu capacitate de exerciţiu restrânsã. Acestea nu pot organiza examene de absolvire şi nici nu pot emite diplome şi/sau alte acte de studii.
(2) Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar cãrora li s-a acordat Autorizaţia de încredere fac parte din reţeaua naţionalã de învãţãmânt şi se supun controlului efectuat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, Comisia Naţionalã, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisiile judeţene şi de alte organe abilitate de lege.

CAP. III
Monitorizarea şi controlul unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar cãrora li s-a acordat Autorizaţia de încredere

ART. 6
(1) Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar cãrora li s-a acordat Autorizaţia de încredere sunt monitorizate pe durata funcţionãrii provizorii, pentru verificarea respectãrii criteriilor şi standardelor naţionale de evaluare şi de acreditare a instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar. De asemenea, unitãţile de învãţãmânt preuniversitar cãrora li s-a acordat Autorizaţia de încredere sunt controlate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (4) din regulamentul-cadru.
(2) Controalele care vor fi efectuate în unitãţile cãrora li s-a acordat Autorizaţia de încredere pot fi anunţate instituţiilor în cauzã cu cel mult 3 zile înaintea efectuãrii lor.
(3) Comisia de control este alcãtuitã din 1-2 persoane, membre ale Comisiei Naţionale/comisiilor judeţene, dupã caz.
(4) În comisia de control pot fi desemnate persoane cu atribuţii în domeniu, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi/sau inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) şi ale art. 7 alin. (7) din regulamentul-cadru.
(5) Rapoartele de constatare ale comisiilor de control se aduc la cunoştinţã unitãţilor de învãţãmânt controlate, în termen de 15 zile de la finalizarea controlului.

CAP. IV
Organizarea şi funcţionarea altor categorii de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar particular

ART. 7
Persoanele juridice de drept privat interesate în organizarea şi desfãşurarea de activitãţi de învãţãmânt de nivel preuniversitar, corespunzãtoare unui sistem educaţional din altã ţarã, depun la Comisia Naţionalã o notificare, însoţitã de un dosar care cuprinde urmãtoarele:
a) acte privind înfiinţarea/dobândirea personalitãţii juridice:
- actul de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre persoana juridicã care solicitã înfiinţarea unitãţii respective de învãţãmânt;
- actul constitutiv şi statutul de organizare şi funcţionare ale persoanei juridice;
- certificatul de înregistrare fiscalã al persoanei juridice de drept privat;
b) acte privind sistemul de învãţãmânt pe care urmeazã sã îl utilizeze:
- acte privind curriculumul utilizat şi sistemul de evaluare (se vor anexa copii de pe planurile de învãţãmânt);
- confirmarea din partea ambasadei statului respectiv asupra faptului cã unitatea de învãţãmânt respectã regulile din domeniul educaţiei şi învãţãmântului din statul pe care îl reprezintã;
- rãspunsul autoritãţii competente din statul al cãrui sistem educaţional urmeazã sã fie adoptat/a fost adoptat la solicitarea privind efectuarea formalitãţilor de evaluare şi acreditare în sistemul educaţional respectiv;
c) dovezi privind spaţiile de învãţãmânt şi baza materialã:
- lista dotãrilor disponibile şi regimul juridic de deţinere a acestora;
- autorizaţia sanitarã de funcţionare, vizatã pe anul în curs (pentru spaţiul în care se va desfãşura activitatea instructiv-educativã);
- avizul P.S.I. (pentru spaţiul în care se va desfãşura activitatea instructiv-educativã), dacã este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) dovezi privind personalul didactic.
ART. 8
Denumirea unitãţii de învãţãmânt trebuie sã reflecte curriculumul corespunzãtor sistemului de învãţãmânt adoptat, sub sancţiunea interzicerii denumirii care induce în eroare beneficiarii activitãţii de învãţãmânt.
ART. 9
Comisia Naţionalã, în urma analizãrii documentaţiei menţionate la art. 7, elibereazã o adeverinţã, care se supune aprobãrii ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului şi se comunicã unitãţii de învãţãmânt preuniversitar solicitante în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 10

(1) Hotãrârile Comisiei Naţionale, respectiv ale comisiilor judeţene, cu privire la acordarea/neacordarea Autorizaţiei de încredere pentru fiecare nivel de învãţãmânt se adoptã prin vot secret, cu o majoritate simplã din totalul membrilor.
(2) Şedinţele ordinare ale Comisiei Naţionale sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin douã treimi din numãrul total de membri.
(3) În cazul în care hotãrârea de autorizare provizorie priveşte persoana juridicã în care îşi desfãşoarã activitatea unul dintre membri sau în cazul în care unul dintre membri are un interes personal în activitatea unei persoane juridice supuse evaluãrii, acesta nu participã la realizarea vizitei de evaluare la unitatea respectivã de învãţãmânt, nu are drept de vot în problema şcolii respective şi nu este luat în calcul la realizarea cvorumului. În situaţia comisiilor judeţene, persoana respectivã va fi înlocuitã pentru realizarea activitãţilor de evaluare cu unul dintre membrii comisiei de evaluare de la alt nivel de învãţãmânt.
ART. 11
(1) Subcomisiile de evaluare pentru autorizarea de încredere sunt alcãtuite, de regulã, din 2-3 persoane, membre ale Comisiei Naţionale sau ale comisiei judeţene pentru nivelul de învãţãmânt solicitat, dupã caz.
(2) La activitãţile de evaluare ale Comisiei Naţionale participã, cu statut de observator, preşedintele comisiilor judeţene sau, în situaţii excepţionale, unul dintre inspectorii şcolari, membru în comisiile judeţene, special desemnat de cãtre preşedinţi.
(3) La activitãţile de evaluare ale comisiilor judeţene participã, cu statut de observator, un membru al Comisiei Naţionale, în baza deciziei preşedintelui acesteia, emisã conform hotãrârii Comisiei Naţionale.
ART. 12
Plata membrilor Comisiei Naţionale şi ai comisiilor judeţene, precum şi a preşedinţilor comisiilor judeţene pentru activitãţile de evaluare şi control se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 13
Comisia Naţionalã ţine un registru special, denumit Registrul naţional al unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar autorizate, precum şi al unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar cãrora li s-a retras Autorizaţia de încredere.
ART. 14
Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti au obligaţia de a afişa şi publica în presa localã reţeaua actualizatã a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de pe raza judeţului respectiv, precum şi statutul acestora (autorizate/neautorizate).
ART. 15
Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar cãrora li s-a acordat Autorizaţia de încredere au obligaţia de a respecta reglementãrile în vigoare privind denumirea adoptatã.
ART. 16
Prezenta metodologice de evaluare intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016