Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE-CADRU din 6 iulie 2022  privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE-CADRU din 6 iulie 2022 privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 722 din 19 iulie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.224 din 6 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 722 din 19 iulie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie-cadru reglementează procesul de asigurare a calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile.
    (2) Reglementările cuprinse în prezenta metodologie-cadru se aplică personalului didactic din învăţământul preuniversitar, angajat în sistemul de învăţământ din România, şi personalului didactic detaşat de statul român, în instituţii sau unităţi de învăţământ din afara României, în baza unor convenţii ratificate prin lege, memorandumuri, acorduri aprobate de Guvernul României.

    ART. 2
    (1) Conform prezentei metodologii-cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competenţele profesionale, adecvat rolurilor didactice.
    (2) Programele pentru dezvoltare profesională continuă se clasifică în categorii, în funcţie de tipul de competenţe dezvoltate, de abilităţi şi deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate şi de modalitatea de validare calitativă.
    (3) Programele pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, denumite în continuare programe acreditate, constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic şi metodic pentru evoluţia în cariera didactică şi management educaţional strategic, pentru care validarea calitativă se realizează prin alocare de credite profesionale transferabile - categoria 1.
    (4) Programele pentru dezvoltare profesională continuă complementare, denumite în continuare programe complementare, constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în domenii complementare specializării, pentru care validarea calitativă se realizează prin recunoaştere şi echivalare în credite profesionale transferabile a competenţelor certificate de furnizorul de formare în documente de certificare eliberate ca urmare a absolvirii programului - categoria 2.
    (5) Programele pentru dezvoltare personală şi abilitare funcţională, denumite în continuare programe pentru abilitare funcţională, constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor în domenii conexe domeniului educaţional, dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică şi pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate, pentru care validarea calitativă se realizează prin recunoaştere şi echivalare în credite profesionale transferabile a competenţelor demonstrate de cadrul didactic în procesul de predare-învăţare-evaluare - categoria 3.

    ART. 3
    (1) Dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează în sistem blended-learning (incluzând componenta faţă-în-faţă şi componenta online asincron) sau în sistem online (incluzând componentele sincron şi asincron), în acord cu recomandările şi prevederile în materie la nivel european.
    (2) Pe parcursul desfăşurării programului, forma de organizare a unui program pentru dezvoltare profesională continuă se modifică numai în situaţii excepţionale, prin proceduri specifice, aprobate la nivel naţional.

    CAP. II
    Programele pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - programe acreditate
    SECŢIUNEA 1
    Acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă
    ART. 4
    Programele pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, precizate la art. 2 alin. (3), vizează domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate sau domeniul psihopedagogic şi metodic pentru evoluţia în cariera didactică şi sunt supuse procedurii de acreditare, prin validarea calitativă şi alocarea de credite profesionale transferabile.

    ART. 5
    Furnizorii programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate sunt instituţii/structuri organizaţionale din România, cu atribuţii reglementate prin lege în domeniul dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preunivesitar, care propun spre acreditare programe fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe rolurile şi funcţiile didactice, pe standarde de calitate pentru profesia didactică şi care au ca finalităţi generale dobândirea de competenţe, corespunzătoare categoriilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 6
    (1) Categoriile de furnizori care pot propune spre acreditare programe de dezvoltare profesională continuă sunt următoarele:
    a) instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare care organizează, în condiţiile legii, programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică şi gradele didactice II şi I;
    b) casele corpului didactic;
    c) centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale;
    d) unităţi de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie;
    e) Academia Română, instituţii aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul dezvoltării profesionale continue, legal prevăzute;
    f) organizaţii nonguvernamentale care au calitatea de partener al Ministerului Educaţiei, în cadrul proiectelor sistemice cu finanţare externă, implementate la nivel regional (minimum 3 judeţe) sau la nivel naţional, în învăţământul preuniversitar sau în cadrul unor intervenţii educaţionale sistemice, aprobate prin ordin al ministrului, în ale căror regulamente specifice sunt precizate programele pentru dezvoltare profesională continuă a personalului didactic pe care le elaborează şi le supun acreditării, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    (i) au prevăzute în statut/actul constitutiv atribuţii şi responsabilităţi în domeniul dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
    (ii) au capacitate tehnico-administrativă şi experienţă specifică în domeniul educaţiei de minimum 3 ani;
    (iii) rolul lor din proiect, precizat în cererea de finanţare, este acela de formare a cadrelor didactice în domeniul în care Ministerul Educaţiei îşi asumă intervenţia sistemică sau, prin regulamentul-specific intervenţiei sistemice, aprobat prin ordin al ministrului, se precizează că elaborează şi supun acreditării programe pentru dezvoltare profesională continuă, specifice intervenţiei.


    (2) Calitatea de furnizor de programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate este definită numai în relaţie cu un program propus spre acreditare, este dobândită odată cu acreditarea programului, este valabilă pe perioada acreditării programului şi încetează la finalizarea perioadei de acreditare a acestuia.
    (3) Un furnizor poate depune pentru acreditare maximum 2 programe pentru dezvoltare profesională continuă/an, în concordanţă cu direcţiile de acţiune stabilite la nivel sistemic de Ministerul Educaţiei.
    (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3):
    a) instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);
    b) instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) numai dacă în acordurile de parteneriat sau în regulamente specifice este prevăzut un număr mai mare de programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate.

    (5) Pentru acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă, furnizorii de formare care nu fac parte din sistemul public de învăţământ achită o taxă de acreditare, stabilită diferenţiat, în funcţie de categoria, de tipul de competenţe şi de durata programului, actualizată periodic şi aprobată de conducerea Ministerului Educaţiei, corespunzător legislaţiei specifice în domeniul fiscal.
    (6) Documentaţia specifică, aferentă programelor pentru dezvoltare profesională continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar supuse acreditării, se elaborează în limba română.
    (7) Odată cu obţinerea acreditării prin ordin al ministrului, programele pentru dezvoltare profesională continuă sunt înscrise în Registrul naţional al programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate. Registrul se publică pe site-ul oficial al Ministerului Educaţiei şi se actualizează periodic de către direcţia responsabilă pentru dezvoltarea profesională continuă din cadrul acestuia.
    (8) Registrul are regimul unui nomenclator pentru domenii tematice, corelat cu nomenclatorul european privind dezvoltarea profesională în cariera didactică.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii specifice pentru acreditare
    ART. 7
    (1) Structura programelor pentru dezvoltare profesională continuă, din categoria 1, trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) pentru forma de organizare în sistem blended-learning:
    (i) componenta faţă-în-faţă - procent de cel puţin 40%, dar nu mai mult de 50% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei teoretice;
    (ii) componenta online asincron - procent de cel puţin 50%, dar nu mai mult de 60% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei practic-aplicative, în comunitatea de învăţare, activitate la clasă pentru programele din categoriile 1-a) şi b) sau activitate de management şi leadership în şcoală, inclusiv în comisiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), pentru programele din categoria 1-c);

    b) pentru forma de organizare în sistem online:
    (i) componenta sincron - procent de cel puţin 40%, dar nu mai mult de 50% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei teoretice;
    (ii) componenta asincron - procent de cel puţin 50%, dar nu mai mult de 60% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei practic-aplicative, în comunitatea de învăţare, activitate la clasă pentru programele din categoria 1-a) şi b) sau activitate de management şi leadership în şcoală, inclusiv în comisiile prevăzute de ROFUIP, pentru programele din categoria 1-c).


    (2) Componenta teoretică include activităţi complexe (de exemplu, brainstorming, analiză conceptuală, analize comparative, studii de caz, proiecte colaborative), care valorifică informaţiile specifice acestei componente.
    (3) Componenta practic-aplicativă presupune desfăşurarea unor activităţi-suport pentru elaborarea portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă, după cum urmează:
    a) pentru programele din categoriile 1-a) şi b), portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă se elaborează pe baza activităţii didactice desfăşurate la clasă, în cadrul demersului didactic, inclusiv pe baza schimbului de bune practici cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ, asimilate comunităţii de învăţare (materiale audio-video, filme, aplicare de chestionare, cercetări educaţionale, activităţi cu caracter experimental etc.);
    b) pentru programele din categoria 1-c), portofoliul de evaluare finală se elaborează pe baza activităţii de management şi leadership din şcoală, inclusiv în comisiile prevăzute de ROFUIP.

    (4) Forma de organizare pentru care a fost acordată acreditarea unui program este valabilă pentru întreaga perioadă de acreditare şi nu poate fi schimbată decât în situaţii excepţionale, prin proceduri reglementate la nivel naţional.
    (5) Precizările privind forma şi structura unui program, bugetul de timp aferent fiecăreia dintre componentele structurale ale acestuia, exprimat în număr de ore, şi modalităţile de comunicare în procesul de acreditare sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 8
    (1) Procedura de acreditare a programelor pentru dezvoltare profesională continuă se declanşează la data înregistrării solicitării de acreditare transmise de furnizor şi se încheie la data aprobării ordinului ministrului educaţiei.
    (2) Acreditarea programului pentru dezvoltare profesională continuă este valabilă pentru o perioadă de 3 ani, se realizează pentru tipuri de programe, prin raportare la tipuri de competenţe, domenii tematice, module/teme, buget de timp, formă de organizare şi grup-ţintă şi se exprimă în număr de credite profesionale transferabile.
    (3) La solicitarea furnizorului de formare, însoţită de raportul sintetic cu privire la impactul programului de formare asupra calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, cu avizul Comisiei specializate de acreditare (CSA), acreditarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă egală cu perioada iniţială de acreditare, prin ordin al ministrului educaţiei.
    (4) Pentru aprobarea solicitării de prelungire a acreditării programului, raportul sintetic, prevăzut la alin. (3), se fundamentează pe rapoarte de analiză a impactului, realizate pentru minimum 7 unităţi de învăţământ, din judeţe diferite (minimum 3 judeţe), dintre care 2 unităţi de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie, ale căror cadre didactice au absolvit programul pentru dezvoltare profesională continuă.

    ART. 9
    (1) Elaborarea curriculumului programului pentru dezvoltare profesională continuă se realizează pe domenii tematice, în structuri formale de tip module/teme, corespunzător competenţelor-cheie/competenţelor specifice asociate profilului de formare în cariera didactică, în concordanţă cu politicile şi cu strategiile educaţionale în domeniul dezvoltării profesionale continue naţionale şi europene.
    (2) Domeniile tematice în care se încadrează programele pentru dezvoltare profesională continuă sunt stabilite în concordanţă cu profilul de formare în cariera didactică şi cu ţintele strategice ale Ministerului Educaţiei şi sunt precizate în Nomenclatorul privind domeniile tematice din anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru.
    (3) Conţinuturile ştiinţifice şi bugetul de timp alocat programului pentru dezvoltare profesională continuă acreditat trebuie să fie adecvate nevoilor de formare specifice grupului-ţintă şi competenţelor dezvoltate prin program.
    (4) Bugetul de timp al programelor acreditate nu poate fi mai mic de 60 de ore şi mai mare de 120 de ore, potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru.
    (5) Numărul de credite acordat pentru programele acreditate este asociat competenţelor dobândite prin finalizarea programului şi este cuprins între 20 şi 40.

    ART. 10
    Componenţa documentaţiei aferente programului pentru dezvoltare profesională continuă propus pentru acreditare este precizată în anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Implementarea programelor acreditate
    ART. 11
    (1) Implementarea de către furnizori a programelor acreditate, destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constă în derularea de activităţi specifice de planificare, organizare, desfăşurare a activităţilor de formare şi de gestionare a documentaţiei aferente implementării, conform precizărilor din anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.
    (2) Perioada de implementare a unui program acreditat debutează la data aprobării ordinului ministrului privind acreditarea programului şi se finalizează la data expirării acreditării acestuia.

    ART. 12
    În vederea asigurării calităţii formării şi dobândirii competenţelor, pentru implementarea programelor acreditate, se va avea în vedere respectarea programului şcolar, a dreptului la exercitarea profesiei şi a legislaţiei muncii, conform precizărilor din anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 13
    În desfăşurarea activităţilor de formare şi evaluare, furnizorul asigură cadrul pedagogic pentru dezvoltarea profesională a formabililor, prin consiliere şi feedback în domeniul tematic al programului, în termenii şi condiţiile de acreditare a programului.

    ART. 14
    (1) În vederea planificării şi desfăşurării activităţilor de formare, furnizorul organizează formabilii în serii/grupe.
    (2) Seria este constituită dintr-un anumit număr de grupe care participă simultan la activităţile de formare, într-o perioadă determinată de timp.
    (3) Grupele se organizează cu maximum 25 de formabili/ grupă pentru toate programele acreditate, indiferent de forma de organizare (sistem online şi sistem blended-learning), cu respectarea tuturor normelor de tehnică a securităţii muncii (NTSM) şi de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) în vigoare, cu excepţia programelor acreditate care sunt organizate în cadrul proiectelor cu finanţare externă, aflate în implementare, în care este precizat şi bugetat un alt număr de formabili, alocat unei grupe, dar care nu poate depăşi 35 de formabili/grupă.
    (4) Activităţile de formare, indiferent de forma de organizare şi de tipul acestora, vor fi planificate, organizate şi desfăşurate astfel încât să nu se suprapună cu activităţile didactice de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică ale formabililor incluşi în grupele respective.
    (5) În vederea planificării, organizării şi desfăşurării simultane a activităţilor de formare în sistem online sincron şi/sau faţă-în-faţă, pentru mai multe grupe de formabili, furnizorul trebuie să asigure:
    a) nesuprapunerea activităţilor de formare pentru un formator;
    b) corelarea numărului de grupe cu numărul de formatori acreditaţi în cadrul programului;
    c) colaborativitatea, interactivitatea, stocarea pe termen lung a informaţiilor, în acord cu capacitatea platformei utilizate, care trebuie să permită desfăşurarea simultană a formării în sistem online sincron/asincron, pentru mai multe grupe.


    ART. 15
    (1) În implementarea programului, furnizorul asigură îndeplinirea condiţiei de frecvenţă la activităţile de formare:
    a) la acumularea de către un formabil a unui număr de absenţe mai mare de 20% din bugetul de timp al activităţilor organizate în sistem faţă-în-faţă/online sincron, acesta este declarat eliminat, nemaiputând participa la activităţile programului;
    b) la acumularea de către un formabil, din motive medicale, justificate cu documente, a unui procent de absenţe mai mare de 20% din bugetul de timp total al activităţilor organizate în sistem faţă-în-faţă/online sincron, furnizorul poate elabora un plan remedial care să permită formabilului participarea la recuperarea activităţilor de formare.

    (2) Pe parcursul implementării programului, furnizorul trebuie să asigure îndeplinirea condiţiilor de participativitate, de conformitate şi de calitate pedagogică a activităţilor de formare şi evaluare.
    (3) În cadrul componentei practic-aplicative din structura programului de formare, în procesul elaborării portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă, formabilul desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
    a) pentru programele din categoria 1-a) şi b) - activităţi didactice desfăşurate la clasă, în cadrul demersului didactic (filme, aplicare de chestionare, cercetări educaţionale, activităţi cu caracter experimental etc.), inclusiv schimb de bune practici cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ, asimilate comunităţii de învăţare;
    b) pentru programele din categoria 1-c) - activităţi de management şi leadership în şcoală, inclusiv în comisiile prevăzute de ROFUIP, precum şi organizarea de sesiuni de diseminare a informaţiilor/cunoştinţelor dobândite în cadrul programului de formare şi schimburi de bună practică, pe model peer learning la nivelul comunităţii de învăţare.

    (4) În procesul de elaborare a portofoliului pentru dezvoltare profesională, formabilul beneficiază de suportul furnizorului, asigurat prin consiliere şi feedback, oferite de către formatori.

    ART. 16
    Responsabilitatea implementării şi gestionării în condiţii de legalitate a programului acreditat şi responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea documentelor elaborate şi completate, precum şi a informaţiilor referitoare la implementarea programului revin în totalitate furnizorului.

    ART. 17
    Pe parcursul implementării programului acreditat, furnizorul programului are obligaţia elaborării, completării şi gestionării documentaţiei specifice de implementare, după modele elaborate de Ministerul Educaţiei.

    ART. 18
    (1) Pentru implementarea programului acreditat, cu minimum 15 zile înaintea desfăşurării, furnizorul are obligaţia transmiterii notificării privind demararea activităţilor de formare, pentru fiecare serie/grupă de formabili, către direcţia responsabilă din cadrul Ministerului Educaţiei, conform precizărilor din anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.
    (2) În perioada de implementare a programului pentru dezvoltarea profesională continuă acreditat, în maximum 15 zile de la data finalizării activităţii de evaluare finală, furnizorul are obligaţia transmiterii notificării privind finalizarea activităţii de formare, inclusiv a evaluării finale, pentru fiecare serie/grupă de formabili, către direcţia responsabilă din cadrul Ministerului Educaţiei, conform precizărilor din anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.
    (3) În exercitarea atribuţiilor de monitorizare a implementării programelor acreditate, Ministerul Educaţiei poate solicita furnizorului comunicarea datelor de conectare în sistem online, pentru activităţile de formare şi evaluare finală.

    ART. 19
    Comunicarea dintre furnizorul programului acreditat şi Ministerul Educaţiei se realizează exclusiv în format digital, conform precizărilor din anexa nr. 4 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 20
    (1) Evaluarea finală a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituie etapă distinctă în implementarea programului acreditat.
    (2) Evaluarea finală se organizează ca activitate de măsurare a impactului programului acreditat asupra calităţii activităţii didactice şi a altor activităţi specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, în acord cu domeniul tematic al programului şi cu competenţele dezvoltate de către formabil.

    ART. 21
    (1) Prin evaluare finală sunt validate competenţele dezvoltate de un cadru didactic, ca urmare a finalizării unui program acreditat, transpuse în activitatea didactică şi demonstrate prin portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă.
    (2) Portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă este elaborat pe parcursul desfăşurării activităţilor de formare.
    (3) Componenţa minimă obligatorie, structura şi criteriile de evaluare a portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă, proiectarea organizării şi desfăşurării evaluării finale sunt stabilite de către furnizor prin documentaţia de acreditare, conform precizărilor din anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru.
    (4) Bugetul de timp total al programului nu include bugetul de timp alocat activităţii comisiei pentru evaluarea finală a portofoliilor pentru dezvoltare profesională continuă, aceasta constituindu-se ca activitate distinctă, realizată de către membrii comisiei de evaluare finală, şi nu de către formabili.
    (5) Pentru evaluarea portofoliilor pentru dezvoltare profesională continuă, furnizorul programului alocă un buget de timp pentru activitatea în cadrul comisiei de evaluare finală, care va fi evidenţiat distinct, atât în documentaţia de acreditare, cât şi în documentaţia de implementare, în asociere cu formatorii, şi nu cu programul de formare.
    (6) Pentru asigurarea calităţii evaluării finale, alocarea bugetului de timp trebuie să fie corelată cu numărul portofoliilor pentru dezvoltare profesională continuă care se estimează a fi evaluate şi cu complexitatea programului acreditat.
    (7) În procesul de evaluare a portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă al unui formabil, comisiei de evaluare finală îi este asociat un timp de minimum 10 minute.

    ART. 22
    (1) Pentru evaluarea finală a portofoliilor pentru dezvoltarea profesională continuă ale formabililor, indiferent de forma de organizare a programului, comisia de evaluare finală se reuneşte în şedinţă organizată în sistem faţă-în-faţă/online sincron.
    (2) Precizări privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul comisiei de evaluare finală sunt specificate în anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 23
    (1) La finalizarea programului, în urma evaluării, formabilul este declarat promovat/nepromovat.
    (2) Evaluarea portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă se realizează, pe baza unei grile de evaluare, prin alocare de punctaj de la 0 la 100 de puncte, condiţia pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.
    (3) În situaţia în care un formabil nu obţine punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul de reevaluare a portofoliului pentru dezvoltarea profesională continuă, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.
    (4) Pentru reevaluare, formabilul transmite furnizorului o solicitare scrisă, revizuieşte şi completează portofoliul pentru dezvoltarea profesională continuă, pe care îl susţine în cadrul comisiei de evaluare finală, într-o sesiune specială, prin intermediul tehnologiei digitale, în format online sincron.

    ART. 24
    În scopul reevaluării, furnizorul elaborează un plan remedial pe baza căruia planifică şi organizează activităţile de evaluare finală, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de formare prevăzute de prezenta metodologie-cadru.

    ART. 25
    Procedura de evaluare finală se aplică numai formabililor care fac parte din grupul-ţintă al programului acreditat şi numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de formare prevăzute de prezenta metodologie-cadru.

    ART. 26
    (1) Pentru programul acreditat, furnizorul eliberează documente de certificare numai formabililor declaraţi promovaţi.
    (2) Pentru personalul didactic care a absolvit un program acreditat, în termen de maximum 30 de zile de la data absolvirii programului, furnizorul este obligat să elibereze documente de certificare, după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie-cadru.
    (3) Documentul de certificare este valabil numai dacă este însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor.
    (4) Documentul de certificare, însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor, se eliberează de către furnizor, cu respectarea strictă a conţinuturilor cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 27
    (1) Documentul de certificare însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor se eliberează de către furnizor, în condiţiile precizate în ordinul şi în documentaţia de acreditare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind conţinutul şi formatul actelor de studii eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.
    (2) Eliberarea, evidenţa şi gestionarea documentelor de certificare şi ale anexelor se realizează de către furnizor, în termenii prevăzuţi de prezenta metodologie-cadru, în baza unei proceduri specifice, elaborate de către furnizor, în acord cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 28
    Responsabilitatea privind realitatea, legalitatea şi oportunitatea certificării rezultatelor obţinute de formabili ca urmare a absolvirii programului acreditat revine în exclusivitate furnizorului.

    ART. 29
    Furnizorul are obligaţia să înainteze către direcţia responsabilă cu dezvoltarea profesională continuă din cadrul Ministerului Educaţiei, în prima lună a fiecărui an şcolar în curs, un raport sintetic privind implementarea programelor acreditate pentru anul şcolar precedent, conform modelului elaborat de Ministerul Educaţiei.

    ART. 30
    În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare continuă şi de evaluare finală se respectă prevederile directivelor Uniunii Europene privind securitatea cibernetică şi prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    CAP. III
    Programele pentru dezvoltare profesională continuă complementare - programe complementare
    SECŢIUNEA 1
    Încadrarea unui program în categoria programelor complementare
    ART. 31
    Programele pentru dezvoltare profesională continuă complementare, precizate la art. 2 alin. (4), vizează domenii complementare specializării cadrului didactic, a căror validare calitativă se realizează prin recunoaştere şi echivalare în credite profesionale transferabile.

    ART. 32
    (1) Încadrarea unui program în categoria programe complementare se realizează de către Ministerul Educaţiei, pe baza avizului CSA, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie-cadru.
    (2) Avizul pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare se acordă pe o perioadă de 3 ani.
    (3) Pentru evaluarea unui program în vederea încadrării în categoria programe complementare, furnizorii de formare care nu fac parte din sistemul public de învăţământ achită o taxă actualizată periodic şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 33
    Categoriile de furnizori care pot implementa programe complementare sunt următoarele:
    a) categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1);
    b) organizaţii nonguvernamentale, naţionale şi internaţionale, care au prevăzute în statut activităţi în domeniul educaţiei şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    c) agenţii/autorităţi naţionale şi internaţionale specializate în domeniul educaţiei adulţilor;
    d) institute de cercetare.


    ART. 34
    (1) Lista programelor încadrate de Ministerul Educaţiei în categoria programe complementare este actualizată periodic şi postată pe site-ul Ministerului Educaţiei.
    (2) Lista precizată la alin. (1) are regimul unui nomenclator pentru domenii tematice, corelat cu nomenclatorul european privind dezvoltarea profesională în cariera didactică.
    (3) Includerea programelor în lista precizată la alin. (1) se realizează în temeiul unei note elaborate de direcţia responsabilă pentru dezvoltarea profesională continuă din cadrul Ministerului Educaţiei şi aprobată de conducerea Ministerului Educaţiei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Implementarea programelor complementare
    ART. 35
    Implementarea de către furnizori a programelor complementare se realizează în aceleaşi condiţii cu cele valabile pentru programele acreditate şi include activităţi specifice de planificare, organizare, desfăşurare a activităţilor de formare şi de gestionare a documentaţiei aferente implementării.

    ART. 36
    În vederea asigurării calităţii formării şi dobândirii competenţelor, pentru implementarea programelor complementare, se va avea în vedere respectarea programului şcolar, a dreptului la exercitarea profesiei şi a legislaţiei muncii, conform precizărilor din anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 37
    În desfăşurarea activităţilor de formare şi evaluare, furnizorul asigură cadrul pedagogic pentru dezvoltarea profesională a formabililor, prin consiliere şi feedback în domeniul tematic al programului.

    ART. 38
    (1) În vederea planificării şi desfăşurării activităţilor de formare, furnizorul organizează formabilii în serii/grupe. Seria este constituită dintr-un anumit număr de grupe care participă simultan la activităţile de formare, într-o perioadă determinată de timp.
    (2) Grupele se organizează cu maximum 25 de formabili/grupă pentru toate programele complementare, indiferent de forma de organizare (sistem online şi sistem blended-learning), cu respectarea tuturor normelor NTSM şi PSI în vigoare, cu excepţia programelor complementare care sunt organizate în cadrul proiectelor cu finanţare externă, aflate în implementare, în care este precizat şi bugetat un alt număr de formabili, alocat unei grupe, dar care nu poate depăşi 35 de formabili/grupă.
    (3) În vederea planificării, organizării şi desfăşurării simultane a activităţilor de formare în sistem online sincron şi/sau faţăînfaţă, pentru mai multe grupe de formabili, furnizorul trebuie să asigure:
    a) nesuprapunerea activităţilor de formare pentru un formator;
    b) corelarea numărului de grupe cu numărul de formatori acreditaţi în cadrul programului;
    c) colaborativitatea, interactivitatea, stocarea pe termen lung a informaţiilor în acord cu capacitatea platformei utilizate, care trebuie să permită desfăşurarea simultană a formării în sistem online sincron/asincron, pentru mai multe grupe.


    ART. 39
    (1) În implementarea programului complementar, furnizorul poate să aplice modelul structural de formare specific programelor acreditate, asigurând formabilului contextul pentru elaborarea portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă.
    (2) Pe parcursul implementării programului complementar, furnizorul trebuie să asigure îndeplinirea condiţiilor de frecvenţă, de conformitate şi de calitate pedagogică a activităţilor de formare şi evaluare.
    (3) Pe întregul parcurs al desfăşurării activităţilor de formare, formabilul beneficiază de suportul furnizorului, asigurat prin consiliere şi feedback, oferite de către formatori.

    ART. 40
    Responsabilitatea implementării şi gestionării în condiţii de legalitate a programului complementar şi responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea documentelor elaborate, completate şi a informaţiilor referitoare la implementarea programului revin în totalitate furnizorului.

    ART. 41
    Pe parcursul implementării programului complementar, furnizorul programului elaborează, completează şi gestionează acelaşi tip de documente ca şi în cazul programelor acreditate.

    ART. 42
    Pe parcursul implementării programului complementar, furnizorul are obligaţia transmiterii, către direcţia responsabilă din cadrul Ministerului Educaţiei, în prima lună a fiecărui an şcolar, a unui raport sintetic, pentru fiecare program complementar implementat în anul şcolar precedent, cu privire la activităţile de formare desfăşurate, însoţit de o bază de date pentru eşantionare a formabililor, care să cuprindă datele de identificare a minimum 100 de formabili (nume şi prenume, unitate de învăţământ, date de contact), care au finalizat programul de formare, pe parcursul anului şcolar precedent, până la data de 31 august, potrivit unui model publicat pe siteul oficial al Ministerului Educaţiei.

    ART. 43
    Comunicarea dintre furnizorul programului complementar şi Ministerul Educaţiei se realizează exclusiv în format digital, conform precizărilor din anexa nr. 4 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 44
    La finalizarea programului complementar, în urma evaluării, formabilul este declarat promovat/nepromovat.

    ART. 45
    Furnizorul are dreptul de a elibera documente de certificare numai formabililor declaraţi promovaţi.

    ART. 46
    (1) Pentru personalul didactic care a absolvit un program complementar, în termen de maximum 30 de zile de la data absolvirii programului, furnizorul este obligat să elibereze documente de certificare.
    (2) Documentul de certificare este valabil numai dacă este însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor.

    ART. 47
    Documentul de certificare, însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor, se eliberează de către furnizor, cu respectarea strictă a conţinuturilor cuprinse în modelul precizat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 48
    Pentru eliberarea, evidenţa şi gestionarea documentelor de certificare în termenii prevăzuţi de prezenta metodologie-cadru, furnizorul elaborează o procedură specifică.

    ART. 49
    Responsabilitatea privind realitatea, legalitatea şi oportunitatea certificării rezultatelor obţinute de formabili, ca urmare a absolvirii programului complementar, revine în exclusivitate furnizorului.

    ART. 50
    În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare continuă şi de evaluare finală se respectă prevederile directivelor Uniunii Europene privind securitatea cibernetică şi prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor complementare
    ART. 51
    (1) Personalul didactic beneficiază de recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite prin participarea la programe complementare.
    (2) Programele complementare sunt naţionale şi internaţionale.
    (3) Pentru programele complementare recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează de către casa corpului didactic de referinţă, la solicitarea scrisă a unităţii de învăţământ în care sunt încadrate cadrele didactice care au absolvit programul complementar, potrivit unei proceduri elaborate de către Ministerul Educaţiei, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei metodologii-cadru.
    (4) Prin casa corpului didactic de referinţă se înţelege casa corpului didactic din judeţul/din municipiul Bucureşti corespunzător localităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ în care este încadrat personalul didactic participant la program.
    (5) Pe baza fişei de competenţe asociate documentului de certificare, prin recunoaştere şi echivalare, unui program complementar îi pot fi acordate un număr de maximum 20 de credite profesionale transferabile.
    (6) În cadrul perioadei legal prevăzute pentru acumularea de 90 de credite necesare îndeplinirii condiţiei de formare continuă de către un cadru didactic, casa corpului didactic de referinţă poate acorda unui cadru didactic maximum 35 de credite profesionale transferabile, prin recunoaştere şi echivalare.

    CAP. IV
    Programele pentru dezvoltare personală şi abilitare funcţională - programe pentru abilitare funcţională
    ART. 52
    (1) Programele pentru dezvoltare personală şi abilitare funcţională precizate la art. 2 alin. (5) vizează atât domeniul educaţional, cât şi domenii conexe acestuia şi asigură cadrelor didactice suport pentru autonomia pedagogică şi pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.
    (2) În categoria programelor pentru abilitare funcţională sunt incluse activităţi de tipul sesiunilor de comunicări ştiinţifice, simpozioane, workshopuri şi alte activităţi cu impact asupra stilului pedagogic şi asupra autonomiei profesionale a cadrului didactic.
    (3) Programele pentru abilitare funcţională se desfăşoară în şcoală sau în afara acesteia.

    ART. 53
    (1) Pentru programele pentru abilitare funcţională, recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează la solicitarea scrisă a cadrului didactic, la nivelul unităţii de învăţământ în care acesta îşi desfăşoară activitatea, prin Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică (CMDFCD).
    (2) Pentru programele pentru abilitare funcţională, absolvite de către cadrele didactice, sunt recunoscute şi echivalate la nivelul unităţii de învăţământ, prin CMDFCD, potrivit unei proceduri elaborate de către Ministerul Educaţiei, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei metodologii-cadru, un număr maxim de 15 credite profesionale transferabile, în cadrul perioadei legal prevăzute pentru acumularea de 90 de credite necesare îndeplinirii condiţiei de formare continuă de către un cadru didactic.

    CAP. V
    Comisia specializată de acreditare - CSA
    ART. 54
    (1) Comisia specializată de acreditare, numită în continuare CSA, este un organism extern al Ministerului Educaţiei, ce are drept scop asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltare profesională continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin acreditare, recunoaştere şi echivalare a sistemului de credite profesionale transferabile.
    (2) În vederea acordării avizului pentru acreditarea programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare se numeşte, prin ordin al ministrului educaţiei, Comisia specializată de acreditare.
    (3) CSA este constituită din maximum 43 de membri, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cu autoritate ştiinţifică şi cu experienţă profesională în domeniul formării în cariera didactică.
    (4) Componenţa CSA este următoarea:
    a) preşedinte;
    b) 6 vicepreşedinţi care au şi calitatea de membri evaluatori, coordonatori ai panelurilor;
    c) membri evaluatori.

    (5) În situaţia în care preşedintele CSA se află în imposibilitate de exercitare a mandatului, unul dintre vicepreşedinţi preia atribuţiile acestuia, în urma desemnării în mod direct de către preşedinte sau prin votul exprimat de cei 6 vicepreşedinţi, dacă preşedintele nu poate face desemnarea.
    (6) În procesul de selecţie al membrilor CSA, pentru fiecare nivel de învăţământ - universitar, preuniversitar - se respectă principiul asigurării continuităţii, în sensul în care o treime din numărul total al membrilor evaluatori să fie reprezentată de cadre didactice care au deţinut calitatea de membru în mandatul anterior al CSA.
    (7) Selecţia membrilor CSA se face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii-cadru, de către o comisie din cadrul Ministerului Educaţiei, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) pentru panelurile academice, numărul maxim de cadre didactice încadrate în aceeaşi instituţie de învăţământ superior este 2;
    b) pentru panelurile operaţionale, numărul maxim de cadre didactice pentru o regiune de dezvoltare este 2, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov pentru care numărul maxim este 7.

    (8) Structura CSA cuprinde 6 paneluri, organizate după cum urmează:
    a) 3 paneluri academice, corespunzător categoriilor de competenţe, în vederea acreditării programelor pentru dezvoltarea profesională continuă, cuprinzând 21 de membri - cadre didactice din instituţiile de învăţământ superior - centre de perfecţionare din România;
    b) 3 paneluri operaţionale, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor vizând categoria programelor complementare şi domeniul recunoaşterii şi echivalării în credite profesionale transferabile, cuprinzând 21 de membri - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, profesori metodişti/directori ai caselor corpului didactic, organizaţi pe domenii de expertiză.

    (9) Pentru realizarea activităţilor specifice, în cadrul CSA se pot constitui grupuri de lucru mixte, reunind cadre didactice atât din panelurile academice, cât şi din panelurile operaţionale.
    (10) Secretariatul tehnic al CSA este asigurat de către un secretar, inspector din cadrul direcţiei responsabile cu dezvoltarea profesională continuă, din cadrul Ministerului Educaţiei.
    (11) CSA elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare (CSA), în maximum 30 de zile de la data constituirii şi aprobării CSA prin ordin al ministrului educaţiei.
    (12) Reuniunile de lucru ale CSA, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, se realizează în sistem online, sincron şi asincron, după un program flexibil, convenit la nivelul grupurilor de lucru şi avizat de vicepreşedinţii responsabili de paneluri şi comunicat secretarului tehnic al CSA.
    (13) Pentru validarea rezultatelor evaluării realizate în paneluri, inclusiv în formatul grupurilor de lucru mixte, CSA se întruneşte în plen, în şedinţe de lucru ordinare, trimestrial, sau în şedinţe de lucru extraordinare, în situaţii impuse de calendarul intervenţiilor educaţionale asumate de Ministerul Educaţiei, cu o pauză de două luni consecutive, în perioada de vară, corespunzătoare vacanţelor din sistemul educaţional.
    (14) Şedinţa se consideră statutară dacă există majoritate simplă, calculată la numărul total al membrilor evaluatori.

    ART. 55
    (1) Acordarea avizului pentru acreditarea programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează prin intermediul celor 3 paneluri academice.
    (2) Alocarea creditelor profesionale transferabile unui program pentru dezvoltare profesională continuă a personalului didactic se realizează de CSA, corespunzător competenţelor asociate programului, domeniului tematic şi specificului grupului-ţintă, în urma validării componentelor psihopedagogice şi ştiinţifice ale programului, prin acordarea avizului pentru acreditare.
    (3) În baza avizului acordat de CSA, secretarul comisiei elaborează raportul tehnic pentru acreditarea programelor care stă la baza documentaţiei pentru elaborarea ordinului ministrului.

    ART. 56
    (1) Acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare se realizează prin intermediul celor 3 paneluri operaţionale.
    (2) Încadrarea unui program în categoria programe complementare se realizează de către CSA, corespunzător competenţelor asociate programului, domeniului tematic şi specificului grupului-ţintă, în urma validării componentelor psihopedagogice şi ştiinţifice ale programului, prin acordarea avizului pentru program complementar.
    (3) La solicitarea furnizorului de program, însoţită de documente-suport, conform precizărilor din anexa nr. 1, CSA analizează şi acordă avizul pentru includerea programului în Lista programelor complementare.
    (4) În baza avizului acordat de CSA, secretarul comisiei elaborează Nota pentru aprobarea/completarea Listei programelor complementare.

    CAP. VI
    Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
    ART. 57
    (1) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza Sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.
    (2) Sistemul prevăzut la alin. (1) permite flexibilizarea şi transparenţa rutelor de formare în contexte variate: formale, nonformale şi informale şi reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural prin care se realizează acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile.

    ART. 58
    Aplicarea principiului învăţării pe tot parcursul vieţii presupune recunoaşterea şi validarea, prin Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, a achiziţiilor dobândite de personalul didactic, în contexte formale, nonformale şi informale.

    ART. 59
    (1) Recunoaşterea, echivalarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, se realizează de către Comisia de mentorat didactic şi formare în cariera didactică - CMDFCD, cu atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ - ROFUIP.
    (2) Activităţile organizate şi desfăşurate, în fiecare unitate de învăţământ, prin CMDFCD sunt:
    a) planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul formării în cariera didactică;
    b) realizarea diagnozei de formare continuă;
    c) stabilirea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru personalul didactic, prin actualizarea periodică a bazei de date privind numărul creditelor profesionale transferabile acumulat de fiecare cadru didactic pe parcursul anului şcolar precedent, până la data de 31 august;
    d) monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi a progresului şcolar al elevilor;
    e) implementarea standardelor de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice;
    f) consilierea cadrelor didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare, inclusiv în sistem blended learning/online;
    g) realizarea graficului activităţilor de practică pedagogică şi monitorizarea activităţii profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învăţământ este şcoală de aplicaţie;
    h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, în vederea susţinerii examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar;
    i) elaborarea de rapoarte şi planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă şi evoluţia în cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învăţământ.

    (3) Componenţa CMDFCD este stabilită anual, prin decizie a conducerii unităţii de învăţământ.

    ART. 60
    (1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar are obligaţia legală, prevăzută la art. 245 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de a participa periodic la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, calculat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condiţiile legii.
    (2) Pentru cadrele didactice care au acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile precizat la alin. (1), unitatea de învăţământ în care sunt încadrate, prin CMDFCD, eliberează anual, în perioada 15-30 noiembrie, adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de formare continuă, conform unui model elaborat de Ministerul Educaţiei.
    (3) În sensul prezentei metodologii-cadru, prin interval legal prevăzut se înţelege intervalul consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, precizat la alin. (1).

    ART. 61
    (1) Acumularea de 90 de credite profesionale transferabile se realizează prin participarea la programe de studii organizate de instituţiile de învăţământ superior, prin participarea la programe pentru dezvoltare profesională continuă şi la alte forme de organizare a formării continue.
    (2) Personalul didactic beneficiază de recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale şi de echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite prin participarea la diverse forme de organizare a formării continue.
    (3) Nivelurile de competenţă şi etapele de dezvoltare în carieră sunt descrise de standarde profesionale pentru profesia didactică, de standarde de calitate şi de competenţe profesionale.

    ART. 62
    Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condiţiile de formare continuă prevăzute la art. 60 alin. (1) în următoarele situaţii:
    a) obţinerea, în intervalul legal prevăzut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I, conform ordinului ministrului de validare a rezultatelor pentru gradele didactice II şi I;
    b) absolvirea de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul ştiinţe ale educaţiei, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
    c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul ştiinţe ale educaţiei, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
    d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre - 120 de credite ECTS, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
    e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline, în învăţământul preuniversitar, conform documentelor de certificare legal prevăzute.


    ART. 63
    Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la art. 62 alin. (1), condiţia de formare continuă se consideră îndeplinită prin participarea cadrelor didactice la programe de studii organizate de instituţiile de învăţământ superior şi/sau la programe de dezvoltare profesională continuă, precum şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale.

    ART. 64
    Pentru participarea la programe de studii organizate de instituţiile de învăţământ superior, cadrele didactice beneficiază de echivalarea în credite profesionale transferabile, după cum urmează:
    a) 60 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea, în intervalul legal prevăzut, a unui program de studii masterale într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate;
    b) 50 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, întrun domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 2 ani/4 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
    c) 40 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, întrun domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1,5 ani - 3 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
    d) 30 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, întrun domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1 an - 2 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute.


    ART. 65
    (1) Prin participarea la programe de dezvoltare profesională continuă şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale, cadrele didactice pot acumula 90 de credite profesionale transferabile.
    (2) Pentru îndeplinirea condiţiei de formare în situaţiile precizate la alin. (1), fiecărui cadru didactic, la nivelul unităţii de învăţământ, prin CMDFCD, i se calculează numărul de credite profesionale transferabile dobândite, după formula:
    a) minimum 40 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe acreditate;
    b) maximum 35 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe complementare;
    c) maximum 15 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe pentru abilitare funcţională.

    (3) În situaţia în care cele 90 de credite profesionale transferabile sunt acumulate de către un cadru didactic atât prin participarea la programe de studii organizate de instituţiile de învăţământ superior, cât şi prin participarea la programe pentru dezvoltare profesională continuă şi la alte forme de organizare a formării continue, se consideră îndeplinită condiţia de formare dacă creditele profesionale transferabile au fost dobândite după cum urmează:
    a) minimum 30 de credite profesionale transferabile dobândite prin participare la diverse forme de organizare a formării continue;
    b) maximum 60 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe de studii organizate de instituţii de învăţământ superior.


    ART. 66
    În situaţia în care cadrul didactic a finalizat diferite forme de organizare a formării continue, acesta are obligaţia de a depune documente-suport de certificare, însoţite de o cerere privind evaluarea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru personalul didactic, la secretariatul unităţii de învăţământ în care este încadrat în anul şcolar respectiv, în perioada 1 septembrie-31 octombrie.

    ART. 67
    (1) Comisia validează, după evaluare, îndeplinirea condiţiei de formare prin acumularea numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile a rezultatelor participării personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesională continuă şi pentru evoluţia în cariera didactică, sau, după caz, certifică numărul de credite profesionale transferabile acumulate, pentru intervalul legal prevăzut.
    (2) Situaţia centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învăţământ este prezentată, de către CMDFCD, în consiliul profesoral şi validată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în perioada 1 noiembrie-15 noiembrie.
    (3) Pentru cadrele didactice pentru care s-a validat îndeplinirea condiţiei de formare, unitatea de învăţământ eliberează adeverinţe privind acumularea creditelor profesionale transferabile, după un model elaborat de Ministerul Educaţiei.
    (4) După validare, situaţia centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învăţământ este comunicată, în perioada 16-30 noiembrie, de către responsabilul CMDFCD, inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul şcolar şi profesorului metodist cu atribuţii privind mentoratul pentru dezvoltare profesională, din casa corpului didactic.
    (5) Documentele precizate la art. 66 se arhivează la nivelul unităţii de învăţământ, în componenţa dosarelor personale ale cadrelor didactice, conform procedurilor proprii de arhivare, elaborate conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 68
    (1) CMDFCD îşi poate desfăşura activitatea şi în sistem blended-learning.
    (2) În organizarea şi desfăşurarea activităţilor sale, CMDFCD respectă prevederile directivelor Uniunii Europene privind securitatea cibernetică şi prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi legislaţia specifică privind regimul proprietăţii intelectuale şi secretul profesional.

    CAP. VII
    Monitorizarea impactului dezvoltării profesionale continue a personalului didactic asupra calităţii procesului educaţional
    ART. 69
    Monitorizarea impactului dezvoltării profesionale continue a personalului didactic asupra calităţii procesului educaţional se realizează de către profesorii mentori pentru dezvoltare profesională, pe discipline/domenii, în cazul şcolilor de aplicaţie, respectiv de către profesorii membri ai CMDFCD din cadrul unităţilor de învăţământ care nu sunt şcoli de aplicaţie, în baza deciziei scrise a conducerii unităţii de învăţământ.

    ART. 70
    Monitorizarea impactului dezvoltării profesionale continue a personalului didactic asupra calităţii procesului educaţional se realizează prin interasistenţe la clasă, schimburi de bună practică, aplicare de chestionare părinţilor şi elevilor, focus-grupuri, sesiuni de diseminare a informaţiilor.

    ART. 71
    Profesorul metodist cu atribuţii de mentorat pentru dezvoltare profesională din cadrul casei corpului didactic elaborează, până la data de 15 decembrie, un raport sintetic privind situaţia dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din judeţ/municipiul Bucureşti, pe baza situaţiilor centralizate privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile transmise de unităţile de învăţământ, pentru anul şcolar anterior, şi comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei datele de acces la informaţiile cuprinse în formatul digital al acestuia.

    ART. 72
    (1) Ca facilitator de formare, casele corpului didactic asigură suport unităţilor de învăţământ, atât în procesul de monitorizare a impactului dezvoltării profesionale continue a personalului didactic, asupra calităţii procesului educaţional, cât şi în procesul de acumulare a creditelor profesionale transferabile, inclusiv prin recunoaştere şi echivalare în credite profesionale transferabile.
    (2) În procesul asigurării dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, casele corpului didactic colaborează cu instituţiile de învăţământ superior din ţară şi din afara ţării, cu inspectoratele şcolare şi cu unităţile de învăţământ.

    ART. 73
    În exercitarea atribuţiilor legale de monitorizare, Ministerul Educaţiei poate organiza activităţi de monitorizare şi de evaluare a impactului dezvoltării profesionale continue a personalului didactic asupra calităţii procesului educaţional.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 74
    În scopul asigurării egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu, solicitărilor privind acreditarea programelor de formare continuă, completarea echipelor de formatori, obţinerea avizului Comisiei specializate de acreditare (CSA) pentru conversia în sistem online a activităţilor din cadrul programelor de formare continuă acreditate până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.

    ART. 75
    (1) În scopul asigurării egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu, solicitărilor privind programele de formare continuă acreditate, aflate în implementare - calendare ale activităţilor de formare, notificări de evaluare finală etc. - transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt valabile numai pentru grupele de formabili vizate de solicitare.
    (3) Pentru programele de formare continuă acreditate conform prevederilor legislative anterioare intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, începând cu data intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, implementarea activităţilor pentru noi grupe/serii de formabili se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii-cadru.

    ART. 76
    (1) Certificarea formabililor se realizează conform prevederilor legislative anterioare intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, numai pentru formabilii care au absolvit programe de formare continuă acreditate până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt valabile şi pentru formabilii grupelor pentru care furnizorii au transmis la Ministerul Educaţiei, anterior datei intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, comunicări privind planificarea activităţilor de formare - calendare ale activităţilor de formare, notificări de evaluare finală etc.
    (3) Certificarea formabililor din grupele care au finalizat şi din grupele aflate în curs de desfăşurare a activităţilor de formare/evaluare finală, în cadrul programelor acreditate, se realizează prin eliberarea de atestate de formare continuă, conform prevederilor legislative anterioare intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru.
    (4) Certificarea formabililor din grupele/seriile din cadrul programelor acreditate până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, pentru care furnizorul transmite la Ministerul Educaţiei comunicări privind desfăşurarea activităţilor de formare/evaluare finală, după data intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii-cadru.

    ART. 77
    (1) Comunicarea dintre furnizorii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă şi Ministerul Educaţiei pentru elaborarea şi transmiterea documentelor specifice acreditării/implementării/monitorizării impactului, conform prevederilor prezentei metodologii-cadru, se realizează exclusiv în format digital.
    (2) Transmiterea documentelor, de către furnizorii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă, la Ministerul Educaţiei se realizează la adresele de e-mail corespunzătoare domeniilor de activitate, precizate în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.
    (3) În situaţia în care documentele transmise de către furnizori nu respectă prevederile prezentei metodologii-cadru şi precizările subsecvente, publicate pe site-ul oficial, în secţiunea dedicată, acestea sunt considerate documente neconforme din culpa furnizorului şi nu fac obiectul analizei şi soluţionării.

    ART. 78
    Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice, inclusiv a documentelor de certificare, pentru toate programele de dezvoltare profesională continuă, se realizează conform prevederilor legislative în vigoare, responsabilitatea revenind integral furnizorului.

    ART. 79
    (1) În vederea asigurării calităţii în domeniul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi pentru dobândirea/dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, furnizorii programelor şi beneficiarii formării au obligaţia să respecte prevederile prezentei metodologii-cadru.
    (2) Responsabilitatea privind implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă revine în totalitate furnizorului.
    (3) În cazul programelor acreditate, nerespectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru determină suspendarea implementării şi/sau retragerea acreditării programului.
    (4) Suspendarea implementării şi/sau retragerea acreditării programului se realizează de către Ministerul Educaţiei, conform unei proceduri specifice.
    (5) În cazul programelor complementare, nerespectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru determină retragerea avizului de program complementar de către direcţia responsabilă pentru dezvoltarea profesională continuă din cadrul Ministerului Educaţiei, în baza avizului CSA, în conformitate cu procedura specifică.

    ART. 80
    Pentru asigurarea transparenţei decizionale şi a suportului informaţional, direcţia responsabilă pentru dezvoltarea profesională continuă din cadrul Ministerului Educaţiei va posta periodic, pe site-ul oficial, în secţiunea dedicată carierei didactice, documente de referinţă pentru domeniul dezvoltării profesionale continue.

    ART. 81
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru se vor elabora procedurile, instrumentele şi toate documentele care decurg din aplicarea acesteia.

    ANEXA 1

    la metodologia-cadru
    PRECIZĂRI
    privind acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă destinate personalului didactic
    din învăţământul preuniversitar, respectiv pentru acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare
    SECŢIUNEA A
    Acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar
    1. În vederea acreditării programelor pentru dezvoltare profesională continuă, forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pentru domeniul de specializare şi domeniile: ştiinţele educaţiei, didactic/metodic, evoluţie în cariera didactică, management educaţional strategic, furnizorii de formare eligibili transmit, în sistem online, direcţiei responsabile cu dezvoltarea profesională continuă o solicitare însoţită de documentaţia programului, elaborată cu respectarea următoarelor criterii şi condiţii:
    a) administrative;
    b) curriculare;
    c) resurse umane;
    d) resurse didactico-materiale;
    e) dovada privind achitarea taxei de acreditare, în cuantumul stabilit de Ministerul Educaţiei, pentru furnizorii care nu fac parte din sistemul naţional de învăţământ de stat.

    2. Documentaţia programelor pentru dezvoltare profesională continuă, propuse spre acreditare, se elaborează în limba română, se numerotează şi se asumă prin semnătură pe fiecare pagină şi se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută în anexa nr. 4 la metodologia-cadru.
    3. Programele pentru dezvoltare profesională continuă acreditate se încadrează în categoria 1, potrivit art. 244 alin. (5) lit. a)-c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform tabelului de mai jos:

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Categorie │Tipul programului │
│program │asociat tipurilor de │
│ │competenţe │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │1-a) Actualizarea şi │
│ │dezvoltarea │
│ │competenţelor în │
│ │domeniul de │
│ │specializare │
│ │corespunzător │
│ │funcţiei didactice │
│ │ocupate, precum şi în│
│1. Programe de │domeniul │
│dezvoltare │psihopedagogic şi │
│profesională, │metodic │
│conform art. 244├─────────────────────┤
│alin. (5) lit. │1-b) Dezvoltarea │
│a), b) şi c) din│competenţelor pentru │
│Legea nr. 1/2011│evoluţia în cariera │
│ │didactică │
│ ├─────────────────────┤
│ │1-c) Dobândirea sau │
│ │dezvoltarea │
│ │competenţelor de │
│ │conducere, de │
│ │îndrumare şi de │
│ │control │
└────────────────┴─────────────────────┘    4. Nomenclatorul privind domeniile tematice pentru care pot fi propuse spre acreditare programe pentru dezvoltare profesională continuă, stabilite în concordanţă cu profilul de formare în cariera didactică şi cu ţintele strategice ale Ministerului Educaţiei, vizează:

┌──────────────────────────────────────┐
│Domenii tematice ale programelor │
│pentru dezvoltare profesională │
│continuă │
├──────┬───────────────────────────────┤
│1. │Proiectare curriculară │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2. │Strategii didactice de │
│ │predare-învăţare-evaluare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Abilitare curriculară │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4. │Managementul clasei de elevi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5. │Consiliere şi orientare şcolară│
│ │şi în domeniul carierei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│6. │Competenţe TIC/digitale/ │
│ │Nanotehnologii │
├──────┼───────────────────────────────┤
│7. │Educaţia copiilor cu CES │
├──────┼───────────────────────────────┤
│8. │Educaţia copiilor şi tinerilor │
│ │cu aptitudini înalte │
├──────┼───────────────────────────────┤
│9. │Egalitate de şanse şi gen │
├──────┼───────────────────────────────┤
│10. │Educaţie nonformală, │
│ │extraşcolară şi informală │
├──────┼───────────────────────────────┤
│11. │Rezilienţă şcolară │
├──────┼───────────────────────────────┤
│12. │Violenţă şcolară/Bullying │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.1. │Dezvoltare durabilă şi │
│ │provocările globalizării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.2. │Educaţie antreprenorială │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.3. │Educaţie pentru mediu │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.4. │Educaţie pentru sănătate │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.5. │Educaţie interculturală, │
│ │multiculturală şi plurilingvism│
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.6. │Educaţie pentru cetăţenie │
│ │democratică │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.7. │Educaţie pentru drepturile │
│ │copilului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.8. │Educaţie pentru drepturile │
│ │omului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.9. │Educaţie pentru tranziţie verde│
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.10.│Biodiversitate │
├──────┼───────────────────────────────┤
│13.11.│Altele (Se precizează explicit │
│ │domeniul tematic.) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│14. │Management şi consiliere pentru│
│ │cariera didactică │
├──────┼───────────────────────────────┤
│15. │Management educaţional │
│ │strategic │
├──────┼───────────────────────────────┤
│16. │Management şi leadership în │
│ │educaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│17. │Marketing educaţional │
├──────┼───────────────────────────────┤
│18. │Managementul calităţii │
│ │educaţiei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│19. │Politici educaţionale │
├──────┼───────────────────────────────┤
│20. │Altele (Se precizează explicit │
│ │domeniul tematic.) │
└──────┴───────────────────────────────┘    5. Bugetul de timp alocat unui program pentru dezvoltare profesională continuă acreditat este cuprins între 60 de ore şi 120 de ore, în funcţie de tipul programului, asociat tipurilor de competenţe, potrivit tabelului de mai jos:

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Tipul programului │Bugetul de │
│crt.│asociat tipurilor de│timp al │
│ │competenţe │programului │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│1. │1-a) │100 de ore -│
│ │ │120 de ore │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│2. │1-b) │80 de ore - │
│ │ │90 de ore │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│3. │1-c) │60 de ore - │
│ │ │120 de ore │
└────┴────────────────────┴────────────┘    6. Acordarea numărului de credite profesionale transferabile (CPT) programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate se realizează în funcţie de tipul programului asociat tipurilor de competenţe şi de bugetul de timp alocat programului, potrivit tabelului de mai jos:

┌────┬─────────────┬───────────┬───────┐
│ │Tipul │ │Număr │
│Nr. │programului │Bugetul de │CPT │
│crt.│asociat │timp alocat│alocat/│
│ │tipurilor de │programului│program│
│ │competenţe │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │minimum│
│1. │Tip 1-a) │60 de ore -│20 - │
│ │ │120 de ore │maximum│
│ │ │ │40 CPT │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │minimum│
│2. │Tip 1-b) │80 de ore -│25 - │
│ │ │90 de ore │maximum│
│ │ │ │30 CPT │
├────┼─────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │minimum│
│3. │Tip 1-c) │60 de ore -│20 - │
│ │ │120 de ore │maximum│
│ │ │ │40 CPT │
└────┴─────────────┴───────────┴───────┘    7. În elaborarea documentaţiei de acreditare a programelor pentru dezvoltare profesională continuă, bugetul de timp alocat formelor de organizare a programului respectă următoarele condiţii:
    a) pentru forma de organizare în sistem blended-learning:
    (i) componenta faţă-în-faţă - procent de cel puţin 40%, dar nu mai mult de 50% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei teoretice;
    (ii) componenta online asincron - procent de cel puţin 50%, dar nu mai mult de 60% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei practic-aplicative, în comunitatea de învăţare, activitate la clasă pentru programele din categoriile 1-a) şi b) sau activitate de management şi leadership în şcoală, inclusiv în comisiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar/ROFUIP, pentru programele din categoria 1-c);

    b) pentru forma de organizare în sistem online:
    (i) componenta sincron - procent de cel puţin 40%, dar nu mai mult de 50% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei teoretice;
    (ii) componenta asincron - procent de cel puţin 50%, dar nu mai mult de 60% din bugetul total de timp al programului, alocat componentei practic-aplicative, în comunitatea de învăţare, activitate la clasă pentru programele din categoria 1-a) şi b) sau activitate de management şi leadership în şcoală, inclusiv în comisiile prevăzute de ROFUIP, pentru programele din categoria 1-c).


    8. Documentaţia aferentă programelor pentru dezvoltare profesională continuă conţine:
    I. Date generale de identificare a furnizorului:
    a) denumirea furnizorului de formare;
    b) categoria în care se încadrează furnizorul;
    c) datele de contact ale furnizorului: adresa completă, telefon, e-mail, linkul către site-ul propriu.

    II. Date generale de identificare a programului pentru dezvoltare profesională continuă:
    a) denumirea programului pentru dezvoltare profesională continuă;
    b) tipul de competenţă (asociat categoriei de program);
    c) domeniul tematic în care se încadrează programul (conform nomenclatorului prevăzut la pct. 4);
    d) forma de organizare (conform prevederilor pct. 7 - se va preciza o singură formă de organizare);
    e) durata programului;
    f) datele de contact ale responsabilului de program: numele şi prenumele, adresa completă de corespondenţă, telefon, email;
    g) informaţiile referitoare la grupul-ţintă: personal didactic de predare/personal didactic auxiliar/personal cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau particularizat, după alte criterii (pe discipline/specializări/nivel de învăţământ/etape de evoluţie în carieră etc.);
    h) informaţii referitoare la contextul de acreditare a programului - în cadrul unui proiect cu finanţare externă/prin finanţare proprie, ca urmare a diagnozei nevoii de formare.

    III. Documentaţie care demonstrează îndeplinirea următoarelor criterii:
    III.1. Criterii administrative:
    a) statut/act constitutiv sau echivalent care să justifice încadrarea instituţiei în una dintre categoriile de furnizori prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) din metodologia-cadru;
    b) documente contractuale privitoare la dovada dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă a spaţiului/spaţiilor pentru minimum 3 ani, a resurselor didactico-materiale şi existenţa aprobărilor necesare, separat pentru fiecare locaţie de formare (proprietate/concesionat/închiriat/parteneriat/altă formă), cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate, în vederea implementării programului;
    c) documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a desfăşura activităţi de formare în sistem online - echipamente, instrumente, licenţe;
    d) document justificativ de achitare a taxei de acreditare în cuantumul stabilit de Ministerul Educaţiei.

    III.2. Criterii curriculare:
    a) nota argumentativă privind utilitatea/necesitatea programului de dezvoltare profesională continuă, document integrat care cuprinde informaţii referitoare la: necesitatea/ utilitatea programului de dezvoltare profesională, cercetarea realizată în vederea identificării nevoilor de formare, instrumentele utilizate pentru realizarea cercetării, centralizarea rezultatelor şi concluziile formulate;
    b) scopul programului, în concordanţă cu rezultatele analizei de nevoi;
    c) obiectivele generale ale programului, în concordanţă cu analiza de nevoi;
    d) obiectivele specifice, derivate din obiectivele generale;
    e) competenţele generale (competenţele generale vor fi precizate şi în documentul de certificare);
    f) competenţele specifice, derivate din competenţele generale;
    g) planul-cadru de formare, cu evidenţierea alocării bugetului de timp pe module/discipline/teme, pe tipuri de activităţi (activităţi teoretice/activităţi practic-aplicative) şi pe forme de organizare a programului în sistem blended-learning/online;
    h) timpul alocat fiecărui modul/disciplină/temă, cu respectarea distribuţiei bugetului de timp: 40% activităţi teoretice şi 60% aplicaţii practic-aplicative;
    i) programa/fişa modulului/temei/disciplinei care cuprinde:
    (i) competenţele specifice;
    (ii) conţinuturile asociate modulului/disciplinei/temei;
    (iii) alocarea bugetului de timp pe conţinuturi (teme/subteme din cadrul modulului/disciplinei), pe tipuri de activităţi (activităţi teoretice, activităţi practic-aplicative) şi pe forme de organizare a programului (blended learning/online);
    (iv) strategiile de formare utilizate: metode şi tehnici de formare utilizate, forme şi modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de formare;
    (v) schiţa/rezumatul modulului/disciplinei/temei;
    (vi) bibliografia, prezentată separat pentru fiecare modul/disciplină/temă;

    j) descrierea strategiei de organizare a evaluării - formative (pe parcurs) şi finale - şi prezentarea structurii-cadru şi a criteriilor de evaluare a portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă, conform recomandărilor de mai jos:
    1. Elaborarea portofoliilor pentru dezvoltare profesională continuă
    Structura portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă poate cuprinde:
    a) pentru programele din categoria 1-a) şi 1-b):
    - prezentarea a cel puţin 2 activităţi didactice desfăşurate la clasă, cu caracter inovativ;
    – prezentarea a cel puţin o resursă educaţională deschisă, aplicată în demersul didactic;
    – dovada unei activităţi de diseminare a practicilor educaţionale implementate în cadrul programului pentru dezvoltare profesională acreditat;

    b) pentru programele din categoria 1-c):
    - prezentarea a cel puţin 2 activităţi de management şi leadership proiectate la nivelul unităţii de învăţământ;
    – cel puţin o analiză calitativă cu privire la bunele practici în management şi leadership, dezvoltate în cadrul programului pentru dezvoltare profesională continuă acreditat;
    – dovada unei activităţi de diseminare a practicilor în management şi leadership, dezvoltate în cadrul programului pentru dezvoltare profesională continuă acreditat.    2. Evaluarea portofoliilor pentru dezvoltare profesională continuă
    a) Evaluarea portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă se realizează pe baza unei grile de evaluare, prin alocarea punctajului de la 0 la 100 de puncte. Condiţia pentru promovare este îndeplinită prin obţinerea unui punctaj de minimum 70 de puncte.
    b) Grila de evaluare conţine criterii de evaluare care vizează două dimensiuni: calitativă şi cantitativă. Se pot formula criterii de evaluare precum: integralitatea portofoliului, consistenţă metodico-ştiinţifică, relevanţă aplicativă (din perspectiva specificului programului de dezvoltare profesională), creativitate, originalitate, promovarea schimbului de bune practici în comunitatea de învăţare etc.
    c) Portofoliile pentru dezvoltare profesională continuă care obţin un punctaj maxim şi sunt apreciate de formatori ca modele de bune practici în domeniul tematic al programului acreditat pot deveni resurse educaţionale deschise.
    k) suportul de curs (pentru cel puţin două module/discipline/ teme) asumat prin declaraţia pe propria răspundere a furnizorului privind autenticitatea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală a conţinuturilor;
    l) activităţile de evaluare formativă (de parcurs) nu se evidenţiază în bugetul programului, dar sunt descrise în strategia de evaluare, fiind implicite activităţii de formare, tip consiliere şi feedback;
    m) activitatea de evaluare finală nu face parte din bugetul programului, constituindu-se ca activitate distinctă, realizată de către membrii comisiei, şi nu de către formabili, dar informaţii cu privire la modul de organizare a evaluării finale sunt incluse în strategia de evaluare.    III.3. Criterii privind resursele umane:
    a) structura echipei manageriale şi descrierea responsabilităţilor/atribuţiilor membrilor echipei manageriale;
    b) structura echipei logistic-administrative, incluzând descrierea responsabilităţilor/atribuţiilor membrilor echipei;
    c) structura echipei de formatori, incluzând descrierea distribuirii formatorilor pe module/discipline/teme, în acord cu domeniul de competenţă al fiecărui formator, precizarea competenţelor formatorilor (susţinute de documente relevante pentru tematica modulului/disciplinei/temei pentru care este nominalizat), evidenţierea nivelului de învăţământ al instituţiei angajatoare din care provin formatorii (personal didactic din învăţământul superior, personal didactic din învăţământul preuniversitar, formatori din mediul privat, alte instituţii);
    d) echipa de formatori este formată din cel puţin 2 formatori şi include cadre didactice din învăţământul superior şi/sau din învăţământul preuniversitar, specialişti în domeniu, care fac dovada pregătirii academice, a autorităţii ştiinţifice şi a expertizei în domeniu;
    e) CV în format Europass, actualizat, datat şi semnat în original, cu evidenţierea expertizei şi experienţei în domeniul vizat de program, pentru toţi membrii echipei manageriale şi pentru toţi formatorii;
    f) documente-suport, anexe la CV, care demonstrează pregătirea academică, expertiza relevantă şi competenţele în domeniu ale persoanei respective în acord cu activităţile pe care le desfăşoară în cadrul programului, pentru responsabilul programului de formare continuă şi pentru echipa de formatori, în copii conform cu originalul, certificate/diplome de licenţă/ doctorat/master/studii aprofundate/studii postuniversitare, cu relevanţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului, documente justificative de schimbare a numelui (dacă este cazul), certificat/atestat care să demonstreze competenţe în domeniul formării adulţilor (recunoscut de Ministerul Educaţiei), cu excepţia personalului didactic din învăţământul superior şi a personalului didactic din unităţile de învăţământ cu statut de şcoli de aplicaţie, declaraţiile formatorilor cu privire la disponibilitatea susţinerii activităţilor de formare în cadrul programului şi informaţii privind implicarea/neimplicarea lor în alte programe de formare continuă acreditate.

    III.4. Criterii privind resursele didactico-materiale şi respectarea normelor în vigoare, pentru diminuarea impactului tipului de risc şi asigurarea rezilienţei comunităţilor şcolare, în cadrul activităţilor pentru dezvoltare profesională continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar organizate în sistem blended learning/online:
    a) existenţa spaţiilor optime de desfăşurare a activităţilor de formare corespunzătoare numărului de participanţi prevăzut la art. 14 alin. (1) şi (3) din metodologia-cadru;
    b) dotările necesare desfăşurării activităţilor de formare: mobilier, echipamente electronice, accesul la surse de documentare şi informare, accesul la internet, facilităţile de multiplicare şi/sau comunicare/diseminare, alte resurse specifice programului;
    c) specificaţii tehnice referitoare la platforma e-learning a programelor de dezvoltare profesională continuă, conform precizărilor din tabelul de mai jos:

┌────┬─────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │Indicator │Descriptorul │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┬─────────────────┤
│ │ │ │a) link platformă│
│ │ │ ├─────────────────┤
│ │ │ │b) ghid de │
│ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │platformei │
│ │ │ ├─────────────────┤
│ │ │ │c) facilităţi ale│
│ │ │ │platformei │
│ │ │ │privind gestiunea│
│ │ │ │unei clase/camere│
│ │ │ │virtuale: │
│ │ │ │- posibilitate de│
│ │ │ │planificare a │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │programului de │
│ │ │ │formare; │
│ │ │ │- asocierea │
│ │ │ │formabililor la │
│ │ │ │programul la care│
│ │ │ │sunt înscrişi; - │
│ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │interactivităţii;│
│ │ │ │- capacitate de │
│ │ │ │stocare date/ │
│ │ │ │resurse didactice│
│ │ │ │/înregistrări │
│ │ │ │activităţi de tip│
│ │ │ │tutorial; │
│ │ │ │- generarea │
│ │ │ │rapoartelor de │
│ │ │1.1. │prezenţă zilnică │
│ │ │Descriere│la activităţile │
│ │ │platformă│de formare şi │
│ │Capacitatea │ │evaluare; │
│ │logistică a │ ├─────────────────┤
│1. │furnizorului │ │d) facilităţi de │
│ │programului de │ │testare şi │
│ │formare │ │evaluare: │
│ │ │ │- editor de teste│
│ │ │ │pentru crearea de│
│ │ │ │întrebări şi │
│ │ │ │gruparea acestora│
│ │ │ │în colecţii de │
│ │ │ │întrebări; │
│ │ │ │- setarea unui │
│ │ │ │timp-limită, │
│ │ │ │pentru test/item;│
│ │ │ │- diverse tipuri │
│ │ │ │de teste/itemi, │
│ │ │ │atât cu evaluare │
│ │ │ │automată, cât şi │
│ │ │ │cu răspunsuri │
│ │ │ │deschise; │
│ │ │ │- înregistrarea │
│ │ │ │rezultatelor la │
│ │ │ │teste şi │
│ │ │ │generarea de │
│ │ │ │rapoarte (de │
│ │ │ │exemplu, Suita │
│ │ │ │Google, │
│ │ │ │Microsoft-O 365 │
│ │ │ │şi Teams, Moodle │
│ │ │ │etc.) │
│ │ ├─────────┴─────────────────┤
│ │ │1.2. Documente doveditoare │
│ │ │privind capacitatea │
│ │ │logistică a furnizorului de│
│ │ │a desfăşura activităţi de │
│ │ │formare în sistem online - │
│ │ │echipamente, instrumente, │
│ │ │licenţe │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │2.1. Declaraţie pe propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │reprezentantului legal al │
│ │ │furnizorului programului de│
│ │Asumarea │formare, privind │
│ │responsabilităţii│capacitatea de organizare a│
│ │de către │activităţilor în sistem │
│ │reprezentantul │online │
│ │legal al ├───────────────────────────┤
│ │furnizorului │2.2. Declaraţie privind │
│ │programului de │acordarea dreptului de │
│2. │dezvoltare │acces la desfăşurarea │
│ │profesională │activităţilor de formare în│
│ │continuă privind │sistem online, pentru │
│ │organizarea │reprezentanţii Ministerului│
│ │activităţilor de │Educaţiei, în scopul │
│ │formare în sistem│monitorizării programului │
│ │blended-learning │de formare, cu precizarea │
│ │sau în sistem │datelor şi informaţiilor │
│ │online │necesare accesului şi cu │
│ │ │asumarea responsabilităţii │
│ │ │de generare şi de │
│ │ │transmitere/retransmitere a│
│ │ │linkului de acces │
└────┴─────────────────┴───────────────────────────┘


    9. Acreditarea locaţiilor şi a formatorilor pentru programele pentru dezvoltare profesională continuă, respectiv extinderea numărului locaţiilor şi completarea echipelor de formatori pentru programele acreditate respectă următoarele condiţii:
    a) Numărul locaţiilor propuse iniţial pentru acreditarea unui program pentru dezvoltare profesională continuă este de maximum 10, cu excepţia programelor pentru dezvoltare profesională continuă implementate la nivel naţional sau sistemic, în cadrul unor proiecte cu finanţare externă, în conformitate cu prevederile din cererea de finanţare.
    b) Pentru programele pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, furnizorul poate solicita extinderea numărului de locaţii la maximum 10 noi locaţii, nu mai mult de 5 locaţii într-o solicitare, pe întreaga durată de acreditare, în următoarele condiţii:
    (i) fără avizul CSA: în situaţia în care locaţiile sunt unităţi/instituţii de învăţământ/alte spaţii de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice şi metodice sau în situaţia implementării programelor pentru dezvoltare profesională continuă în cadrul unor proiecte cu finanţare externă, la nivel naţional sau sistemic, în conformitate cu necesităţile determinate şi justificate ale proiectului;
    (ii) cu avizul CSA: în afara condiţiilor prevăzute la pct. (i).

    c) În cazul programelor pentru dezvoltare profesională continuă pentru care se solicită completarea echipei de formatori este necesar avizul CSA, iar numărul de formatori precizat întro solicitare care face obiectul analizei CSA nu poate fi mai mare de 10.
    d) Pentru orice solicitare privind extinderea numărului de locaţii sau completarea echipei de formatori faţă de datele precizate în documentaţia de acreditare a programului, furnizorul este obligat să transmită la Ministerul Educaţiei, odată cu solicitarea, un memoriu justificativ cu privire la oportunitatea solicitării şi la capacitatea instituţională a furnizorului de a implementa programul în noua structură.

    10. (1) În vederea prelungirii acreditării programului pentru dezvoltare profesională continuă, furnizorul transmite la direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei o solicitare şi un raport sintetic cu privire la impactul programului de formare asupra calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, conform art. 8 alin. (3) şi (4) din metodologia-cadru, care se fundamentează pe rapoarte de analiză a impactului, realizate pentru minimum 7 unităţi de învăţământ, din judeţe diferite (minimum 3 judeţe), dintre care 2 unităţi de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie, ale căror cadre didactice au absolvit programul pentru dezvoltare profesională continuă.
    (2) Furnizorul care solicită prelungirea perioadei acreditării trebuie să facă dovada respectării criteriilor administrative, precizate la punctul III.1, pentru o perioadă egală cu aceea pentru care solicită prelungirea.
    (3) Structura orientativă a raportului sintetic este următoarea:
    Raport privind impactul programului pentru dezvoltare profesională continuă acreditat
    - Furnizorul de formare
    – Denumirea programului pentru dezvoltare profesională continuă acreditat
    – Categorie/Tip de program/Tip de competenţe
    – Buget de timp
    – Nr. de credite profesionale transferabile alocate
    – Forma de organizare
    – Grup-ţintă al programului pentru dezvoltare profesională continuă
    – Perioada acreditării
    – Perioada implementării
    – Studiu de impact al programului pentru dezvoltare profesională (analiza calitativă a activităţilor de formare, analiza cantitativă a activităţilor de formare)
    – Număr de beneficiari formaţi (conform categoriei de grup-ţintă pentru care este acreditat programul)
    – Unitatea de învăţământ - Şcoala de aplicaţie
    – Judeţul/Localitatea
    – Rezultate calitative în procesul de predare-învăţare-evaluare
    – Concluzii
    – Ţinte strategice    11. Solicitările de acreditare a programelor pentru dezvoltare profesională continuă, de completare a echipelor de formatori/extindere a numărului de locaţii se transmit de către furnizorii de formare în termen de minimum 60 de zile, anterior datei întrunirii CSA în şedinţă de lucru plenară.
    12. Ordinul ministrului educaţiei privind acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă sau ordinul pentru prelungirea perioadei de acreditare va fi elaborat, supus aprobării şi comunicat furnizorilor de formare în termen de minimum 50 de zile de la data întrunirii comisiei în şedinţă de lucru plenară.
    SECŢIUNEA B
    Acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare
    1. În vederea acordării avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare, furnizorul de formare transmite în sistem online direcţiei responsabile cu dezvoltarea profesională continuă, conform precizărilor din anexa nr. 4 la metodologia-cadru, o solicitare, însoţită de documentaţia programului, elaborată în conformitate cu procedura specifică.
    2. Acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare se realizează anual, conform unui calendar, aprobat de direcţia responsabilă cu dezvoltarea profesională continuă şi publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei.
    3. Acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare şi propunerea pentru recunoaşterea şi echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile absolvenţilor programului, formulat ca interval, corespunzător competenţelor asociate programului, domeniului tematic şi specificului grupului-ţintă, se realizează de către CSA, în conformitate cu procedura specifică.
    4. Includerea programului în Lista programelor complementare se realizează, la propunerea CSA, de către direcţia responsabilă cu dezvoltarea profesională continuă din cadrul Ministerului Educaţiei, în conformitate cu procedura specifică.
    5. Lista programelor complementare se completează anual şi se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, în secţiunea dedicată formării în cariera didactică.
    SECŢIUNEA C
    Taxe
    1. Pentru acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă, respectiv pentru evaluarea în vederea încadrării programelor în categoria programe complementare, furnizorii care nu fac parte din sistemul public de învăţământ achită o taxă pentru program, stabilită diferenţiat, în funcţie de categorie, tipul programului, asociat tipurilor de competenţe şi durata programului.
    2. Cuantumul taxelor, începând cu data intrării în vigoare a metodologiei-cadru, este următorul:

┌─────────────┬────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Tip │ │
│ │ │program │ │
│Categorie │Tip taxă │asociat │Cuantum│
│program │ │tipurilor │taxă │
│ │ │de │ │
│ │ │competenţe│ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │Tip 1-a) │5.000 │
│ │ │ │lei │
│Categoria 1 -│ ├──────────┼───────┤
│programe │Acreditare │Tip 1-b) │4.000 │
│acreditate │ │ │lei │
│ │ ├──────────┼───────┤
│ │ │Tip 1-c) │5.000 │
│ │ │ │lei │
├─────────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│Categoria 2 -│Acordare │ │3.000 │
│programe │aviz program│- │lei │
│complementare│complementar│ │ │
└─────────────┴────────────┴──────────┴───────┘    3. Taxele se plătesc în contul Ministerului Educaţiei, conform precizărilor publicate pe site-ul instituţiei, în secţiunea dedicată dezvoltării profesionale continue.

    ANEXA 2

    la metodologia-cadru
    PRECIZĂRI
    privind implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă
    A. Programe acreditate
    1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul programelor acreditate destinate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
    a) Implementarea activităţilor de formare şi de evaluare finală din cadrul unui program acreditat se realizează numai în perioada acreditării, precizată în ordinul ministrului privind acreditarea.
    b) Modelele documentelor privind implementarea programelor de dezvoltare profesională continuă se pun la dispoziţia tuturor furnizorilor programelor acreditate, prin postare pe site-ul Ministerului Educaţiei în secţiunea dedicată.
    c) Documentele privind implementarea programelor de dezvoltare profesională continuă se completează, se semnează/certifică şi se înregistrează, în ordine cronologică, la momentul elaborării lor.
    d) Documentaţia specifică implementării, aferentă programului, este gestionată şi arhivată de către furnizor, conform legislaţiei specifice.
    e) Activităţile de formare (teoretice şi practic-aplicative) se programează astfel încât să fie asigurată respectarea programului şcolar şi se finalizează nu mai târziu de ora 20.00, indiferent de tipul activităţii şi indiferent de forma de organizare.
    f) În scopul respectării programului şcolar se va avea în vedere limitarea deplasărilor formabililor - cadre didactice - în afara localităţii în care se află unitatea de învăţământ de provenienţă.
    g) În zilele declarate ca sărbători legale şi punţile determinate de acestea, prevăzute de legislaţia naţională, nu se programează şi nu se desfăşoară activităţi de formare şi de evaluare finală.
    h) Grupelor de formabili ale căror activităţi de formare au demarat înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin le sunt aplicabile prevederile legislative anterioare intrării în vigoare a acestuia.
    i) Documentele/Notificările transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei şi care nu respectă prevederile metodologiei-cadru sunt considerate documente neconforme, din culpa furnizorului, nu se înregistrează la Ministerul Educaţiei şi nu fac obiectul analizei şi soluţionării.
    j) În contractele de formare încheiate cu formabilii, furnizorul are obligaţia precizării informaţiilor referitoare la implementarea programului pentru dezvoltare profesională continuă - inclusiv la evaluarea finală.
    k) Pentru formabilii înscrişi la un program acreditat şi care nu finalizează activităţile de formare sau nu îndeplinesc condiţiile minime de participare la evaluarea finală, în documentaţia aferentă de implementare se înscrie abandon.

    2. Evaluarea finală a formabililor, participanţi la programe acreditate
    a) Pe parcursul desfăşurării activităţilor de formare, fiecare formabil elaborează portofoliul pentru dezvoltarea profesională continuă, asumat prin semnătură de către formabil şi transmis furnizorului, în format digital, până la finalizarea componentei practic-aplicative a programului de formare, într-o perioadă stabilită de furnizorul programului de formare, prin modalitatea precizată în documentaţia de acreditare a programului.
    b) Structura portofoliului, perioada de finalizare şi de transmitere a portofoliilor, modalitatea de transmitere sunt precizate în contractele de formare şi comunicate formabililor de către formatori în prima activitate de formare.
    c) Activitatea de evaluare finală din cadrul programelor acreditate este programată în calendarele activităţilor de formare ca activitate distinctă, într-un interval de timp cuprins între 20 şi 30 de zile calendaristice, calculat de la data finalizării activităţilor de formare.
    d) Evaluarea finală este o evaluare de tip sumativ, care constă în evaluarea portofoliilor pentru dezvoltarea profesională continuă ale formabililor şi care cuprinde 3 etape:
    (i) etapa de verificare a structurii portofoliului, potrivit art. 21 alin. (3) din metodologia-cadru şi care se finalizează cu acordarea calificativului admis/respins pentru evaluarea finală, înscris în borderoul centralizator;
    (ii) etapa de evaluare a compoziţiei portofoliului, realizată de minimum 2 membri evaluatori, finalizată cu acordarea unui punctaj cuprins între 0 şi 100, înscris în borderouri şi catalogul final;
    (iii) etapa de validare a rezultatelor evaluărilor prevăzute la pct. (i) şi (ii), desfăşurată în plenul comisiei de evaluare finală, în sistem faţă-în-faţă/online sincron, într-un interval de timp care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice, calculat de la data finalizării activităţilor de formare.

    e) În etapa de evaluare a compoziţiei portofoliului sunt evaluate de către membrii comisiei numai portofoliile cărora li sa acordat calificativul admis pentru evaluarea finală în etapa de verificare a structurii portofoliului.
    f) Formabilii care nu au transmis portofoliile şi cei care au primit calificativul respins pentru evaluarea finală pot beneficia, o singură dată, de transmitere/revizuire/completare şi retransmitere către furnizor, în vederea reluării procesului de evaluare, conform precizărilor art. 23 alin. (3) şi (4) din metodologia-cadru.
    g) Pentru portofoliile care nu au obţinut punctajul de minimum 70 de puncte, formabilii au dreptul la reevaluare, o singură dată, conform prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din metodologia-cadru.
    h) Formabilii aflaţi în situaţiile prevăzute la lit. f) şi g) sunt consideraţi restanţieri şi beneficiază de reevaluare, conform prevederilor art. 23 din metodologia-cadru.
    i) Activitatea de evaluare finală din cadrul programelor acreditate se realizează exclusiv de către formatorii programului, membri ai comisiei de evaluare finală.
    j) Activitatea de evaluare finală se organizează în baza documentelor care certifică participarea formabililor la activităţile de formare, în baza transmiterii portofoliilor la termen, a obţinerii calificativului admis pentru evaluarea finală şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în metodologia-cadru.
    k) Pentru formabilii care participă la evaluarea finală, furnizorul trebuie să deţină documente-suport privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie-cadru.
    l) Prin decizia furnizorului se înfiinţează comisia de evaluare finală, alcătuită din preşedinte şi minimum 2 membri evaluatori, nominalizaţi dintre formatorii programului acreditat.
    m) Membrii comisiei de evaluare finală sunt selectaţi dintre formatorii programului acreditat, care au experienţă în evaluarea activităţilor didactice, conform documentaţiei de acreditare.
    n) Bugetul de timp alocat activităţii de evaluare finală, inclusiv bugetul de timp destinat transmiterii/retransmiterii portofoliului, activităţii de reevaluare, nu fac parte din bugetul de timp total al programului, acestea constituindu-se ca activitate distinctă, nerealizată de formabili, ci de membrii comisiei de evaluare finală.
    o) În funcţie de complexitatea portofoliului pentru dezvoltarea profesională continuă şi în corelare cu gradul de complexitate a programului, furnizorul alocă unui formator, pentru evaluarea unui portofoliu, un buget de timp care nu poate fi mai mic de 10 minute.
    p) În activitatea de evaluare a portofoliilor, formatorii - membri ai comisiei de evaluare finală utilizează borderouri individuale, borderouri colective şi cataloage centralizatoare.
    q) Procedura de evaluare finală se aplică numai formabililor care fac parte din grupul-ţintă al programului acreditat şi numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute în metodologia-cadru, în ordinul ministrului privind acreditarea programului şi, acolo unde este cazul, în avizele/aprobările ulterioare acreditării, acordate de Ministerul Educaţiei.
    r) Componentele portofoliului pentru dezvoltarea profesională continuă trebuie să respecte principiile deontologiei profesionale, calităţii, integrităţii şi legislaţia privind drepturile de autor.
    s) Responsabilitatea gestionării şi arhivării documentelor aferente programului acreditat revine integral furnizorului.


    B. Programe complementare
    1. Implementarea unui program complementar se realizează în condiţiile prevăzute de metodologia-cadru şi cuprinde aceleaşi etape şi condiţii aplicabile programelor acreditate, adaptate la specificul acestuia.
    2. Implementarea activităţilor de formare şi de evaluare finală din cadrul unui program complementar se realizează în baza avizului acordat de către Ministerul Educaţiei, conform metodologiei-cadru.
    3. Furnizorul unui program complementar are obligaţia precizării informaţiilor cuprinse în avizul pentru program complementar acordat de Ministerul Educaţiei.
    4. În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare, furnizorul unui program complementar are obligaţia programării activităţilor cu respectarea programului şcolar şi a orei maxime pentru activitatea de formare - ora 20.00, indiferent de tipul activităţii şi indiferent de forma de organizare.
    5. În scopul respectării programului şcolar se va avea în vedere limitarea deplasărilor formabililor - cadre didactice - în afara localităţii în care se află unitatea de învăţământ de provenienţă.
    6. În zilele declarate ca sărbători legale şi punţile determinate de acestea, prevăzute de legislaţia naţională, nu se programează şi nu se desfăşoară activităţi de formare şi de evaluare finală.
    7. În comunicarea cu Ministerul Educaţiei, furnizorii au obligaţia respectării prevederilor metodologiei-cadru cu privire la forma, conţinutul şi la modalitatea de transmitere.
    8. Documentele care nu respectă prevederile pct. 6 sunt considerate documente neconforme, din culpa furnizorului, nu se înregistrează la Ministerul Educaţiei şi nu fac obiectul analizei şi soluţionării.
    9. Documentele privind implementarea programelor complementare se completează, se semnează/certifică şi se înregistrează, în ordine cronologică, la momentul elaborării lor.
    10. Documentaţia specifică implementării, aferentă programului complementar, este gestionată şi arhivată de către furnizor, conform legislaţiei specifice.
    11. Responsabilitatea gestionării şi arhivării documentelor aferente programului complementar revine integral furnizorului.


    ANEXA 3

    la metodologia-cadru
    Denumirea furnizorului programului pentru dezvoltare profesională continuă
    Se acordă doamnei/domnului
    .................................................................................,
    profesor la ............... (unitatea de învăţământ)..............
    din localitatea ...................., judeţul ..................../municipiul Bucureşti,
    CERTIFICAT
    pentru absolvirea programului pentru dezvoltare profesională continuă .........................................................,
    cu durata de ....(ore)......., desfăşurat în perioada ................................................,
    în sistem ...............................................................
    ........................................................................................... .
    Reprezentant legal furnizor program,
    ...............
    Expert responsabil program,
    ..............…..
    Nr. ..........................................
    Data .......................................
    ANEXA 1

    la Certificatul nr. ...........................
    Fişa competenţelor şi a domeniilor/temelor
    Categoria programului* ..................................................................................
    Temeiul legal de organizare a programului** .................................................
    Numărul creditelor profesionale transferabile*** ............................................

┌─────────────┬────────────────┬───────┐
│Nr. crt. │Competenţa │Tema │
├─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │1.1. │
│ │ ├───────┤
│ │ │1.2. │
│1 │ ├───────┤
│ │ │1.3 │
│ │ ├───────┤
│ │ │1.4 │
├─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │2.1 │
│ │ ├───────┤
│ │ │2.2 │
│2 │ ├───────┤
│ │ │2.3 │
│ │ ├───────┤
│ │ │2.4 │
├─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │3.1 │
│ │ ├───────┤
│ │ │3.2 │
│3 │ ├───────┤
│ │ │3.3 │
│ │ ├───────┤
│ │ │3.4 │
├─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │4.1 │
│ │ ├───────┤
│ │ │4.2 │
│4 │ ├───────┤
│ │ │4.3 │
│ │ ├───────┤
│ │ │4.4 │
├─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │5.1 │
│ │ ├───────┤
│ │ │5.2 │
│5 │ ├───────┤
│ │ │5.3 │
│ │ ├───────┤
│ │ │5.4 │
├─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │6.1 │
│ │ ├───────┤
│ │ │6.2 │
│6 │ ├───────┤
│ │ │6.3 │
│ │ ├───────┤
│ │ │6.4 │
└─────────────┴────────────────┴───────┘


    * Se completează pentru programele acreditate/complementare.
    ** Se completează pentru programele acreditate/complementare.
    *** Se completează numai pentru programele acreditate.

    ANEXA 4

    la metodologia-cadru
    PRECIZĂRI
    privind comunicarea furnizorilor programelor pentru dezvoltarea profesională continuă cu Ministerul Educaţiei
    1. Transmiterea documentelor, de către furnizorii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă, la Ministerul Educaţiei

┌────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Domeniul de │ │
│Nr. │activitate │Adresa de corespondenţă │
│crt.│pentru care se│ │
│ │fac solicitări│ │
├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Acreditarea │ │
│ │programelor │ │
│ │pentru │ │
│ │dezvoltare │ │
│1. │profesională │dfc_acreditare@formare.edu.ro │
│ │continuă a │ │
│ │cadrelor │ │
│ │didactice din │ │
│ │învăţământul │ │
│ │preunivesitar │ │
├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Implementarea │ │
│ │programelor │ │
│ │pentru │ │
│ │dezvoltare │ │
│2. │profesională │dfc_implementare@formare.edu.ro │
│ │continuă a │ │
│ │cadrelor │ │
│ │didactice din │ │
│ │învăţământul │ │
│ │preunivesitar │ │
├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Certificarea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │în urma │ │
│ │absolvirii │ │
│ │programelor │ │
│ │pentru │ │
│3. │dezvoltarea │dfc_certificare@formare.edu.ro │
│ │profesională │ │
│ │continuă a │ │
│ │cadrelor │ │
│ │didactice din │ │
│ │învăţământul │ │
│ │preuniversitar│ │
├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Monitorizarea │ │
│ │impactului │ │
│ │dezvoltării │ │
│ │profesionale │ │
│ │continue a │ │
│4. │cadrelor │dfc_monitorizare_impact@formare.edu.ro│
│ │didactice, │ │
│ │asupra │ │
│ │calităţii │ │
│ │procesului │ │
│ │educaţional │ │
└────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┘    2. Forma şi conţinutul obligatorii pentru documentele privind programele pentru dezvoltarea profesională continuă, transmise la Ministerul Educaţiei
    2.1. Subiectul mesajului transmis pe e-mail conţine obligatoriu:
    a) denumirea furnizorului;
    b) domeniul solicitării, după caz:
    - acreditare;
    – implementare;
    – certificare;
    – monitorizare impact.


    2.2. Conţinutul mesajului
    Date şi informaţiile transmise asigură:
    a) identificarea elementelor necesare tratării şi soluţionării solicitării (maximum 30 de cuvinte), în funcţie de categoria în care se integrează programul;
    b) datele persoanei de contact/persoanei responsabile (nume, prenume, adresă de e-mail).    3. Conţinutul obligatoriu al documentelor
    Documentele transmise la Ministerul Educaţiei respectă modelele/tipizatele puse la dispoziţie de către Ministerul Educaţiei, în situaţia în care acestea sunt prevăzute de metodologia-cadru şi de orice alte precizări postate în secţiunea dedicată, periodic, pe site-ul Ministerului Educaţiei.

    4. Nerespectarea precizărilor de la pct. 1-3 intră sub incidenţa prevederilor art. 79 din metodologia-cadru şi ale anexei nr. 2 la aceasta.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016