Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE-CADRU din 12 august 2019  de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE-CADRU din 12 august 2019 de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 689 din 21 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.750 din 12 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 689 din 21 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Informaţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie-cadru reglementează cadrul general privind organizarea şi înregistrarea în Registrul naţional al programelor postuniversitare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi a programelor postuniversitare de perfecţionare, precum şi a programelor postuniversitare de educaţie permanentă.

    CAP. II
    Organizarea şi înregistrarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi a programelor postuniversitare de perfecţionare
    ART. 2
    (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, precum şi programele postuniversitare de perfecţionare, denumite în continuare programe postuniversitare, sunt parte din educaţia permanentă, fiind incluse în învăţarea pe tot parcursul vieţii.
    (2) Programele postuniversitare se pot organiza de instituţiile de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv, denumite în continuare instituţii organizatoare de programe postuniversitare.
    (3) Programele postuniversitare se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente acreditate.
    (4) Programele postuniversitare sunt programe de nivel 6, conform Cadrului naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, dacă nu se precizează, în mod expres, alt nivel de calificare.
    (5) Programele postuniversitare se pot organiza atât în limba română, cât şi în limba minorităţilor naţionale sau într-o limbă de largă circulaţie.
    (6) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă reprezintă oferta educaţională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competenţe ocupaţionale/ profesionale noi, în domeniul de licenţă absolvit de cursant, şi sunt cursuri de specializare în profesie.
    (7) Programele postuniversitare de perfecţionare reprezintă oferta educaţională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoştinţelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităţilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale învăţării. Aceste programe se desfăşoară în domeniul de licenţă sau la cererea pieţei muncii. Se organizează conform standardului ocupaţional sau programului de studii stabilit cu angajatorii. Achiziţiile educaţionale sunt pentru ocupaţii din aceeaşi grupă de bază în care există deja calificare. Acestea sunt cursuri de pregătire orizontală în profesie/specializare. Prin acumularea rezultatelor învăţării, două sau multe programe de perfecţionare pot conduce la practicarea unei noi ocupaţii din aceeaşi grupă de bază din calificarea deţinută.

    ART. 3
    (1) Programele postuniversitare se organizează pentru:
    a) ocupaţii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, din grupa majoră 2 cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR;
    b) activităţi specifice din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumită în continuare CAEN.

    (2) Programele postuniversitare se pot organiza pentru dobândirea şi/sau dezvoltarea de competenţe profesionale/specifice, comune uneia sau mai multor ocupaţii.

    ART. 4
    În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare utilizează sistemul de credite de studiu transferabile şi se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale/rezultatelor învăţării asimilate de cursanţi pe parcursul programului.

    ART. 5
    (1) Programele postuniversitare se finalizează cu:
    a) certificat de atestare a competenţelor profesionale, pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru;
    b) certificat de absolvire, pentru programele postuniversitare de perfecţionare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.

    (2) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi certificatul de absolvire sunt însoţite de un supliment descriptiv, prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă.
    (3) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi certificatul de absolvire se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

    ART. 6
    (1) Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
    (2) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecţionare absolvenţii care deţin diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalentă.
    (3) Condiţiile de admitere la programele postuniversitare sunt stabilite de către universităţi în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare aprobat de senatul universitar.
    (4) Participanţii la programele postuniversitare au calitatea de cursanţi la studii postuniversitare.

    ART. 7
    Programele postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate se desfăşoară în baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare aprobat de senatul universitar.

    CAP. III
    Organizarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă
    ART. 8
    (1) Instituţiile de învăţământ superior pot fi furnizori de formare profesională pentru adulţi şi pot organiza programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă pentru adulţi, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, numai dacă sunt acreditate, în condiţiile legii.
    (2) Obiectivele formării profesionale a adulţilor, care se pot realiza prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă, sunt:
    a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
    b) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
    c) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
    d) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
    e) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

    (3) Acreditarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă se realizează de către orice instituţie de asigurare a calităţii membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
    (4) Metodologia pentru acreditarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (5) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă organizate de către instituţiile de învăţământ superior se realizează în departamentele facultăţilor, prin departamentele de formare continuă sau centrele şi institutele de cercetare universitare, în domeniile acreditate, pe baza unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, până la realizarea metodologiei de acreditare prevăzută la alin. (4).

    ART. 9
    (1) Programele de studii postuniversitare se organizează:
    a) pentru dobândirea de competenţe transversale/cheie/ profesionale suplimentare, necesare formării personale sau manageriale;
    b) de regulă, pe module şi se finalizează, după susţinerea examenului de absolvire, cu certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

    (2) Organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă se fundamentează, de regulă, pe ocupaţii si standarde ocupaţionale realizate în condiţiile legii.
    (3) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă utilizează creditele transferabile.

    ART. 10
    (1) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă:
    a) sunt programe de nivel 6, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente potrivit legii;
    c) se bazează pe competenţele ocupaţionale solicitate la nivel naţional/european şi se adresează ocupaţiilor prevăzute în nomenclatorul Clasificarea ocupaţiilor din România - COR sau ISCO (standardul internaţional pentru ocupaţii);
    d) se pot organiza şi pentru dezvoltarea/achiziţionarea de competenţe transversale şi cheie definite conform reglementărilor europene.

    (2) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă pot fi:
    a) Programe postuniversitare de iniţiere - sunt programe scurte, 2-8 ore, şi reprezintă oferta educaţională pentru dobândirea de cunoştinţe, aptitudini, deprinderi conform necesităţilor activităţilor din CAEN, ocupaţiilor/profesiilor noi din COR, pentru însuşirea de tehnologii noi, informaţii privind schimbările din piaţa muncii, în general pentru noutăţi determinate de evoluţia ştiinţifică şi tehnologică a domeniului, care vor genera ulterior programe de perfecţionare/specializare.
    b) Programe postuniversitare de perfecţionare profesională a adulţilor - reprezintă oferta educaţională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/ dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale/transversale/cheie ale unei persoane care deţine deja o calificare prin noi rezultate ale învăţării.
    Perfecţionarea se poate face şi pentru funcţiile de conducere din specializarea/ocupaţia înrudită cu cea deţinută şi are la bază discipline de specialitate.
    Prin mai multe programe de perfecţionare însumate se dobândesc rezultatele învăţării necesare practicării unei noi ocupaţii din aceeaşi grupă de bază.

    c) Programe postuniversitare de specializare - reprezintă oferta educaţională pentru dobândirea de rezultate ale învăţării în aceeaşi arie ocupaţională/grupă de bază din COR şi dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări.
    Programele postuniversitare de specializare au la bază standardele ocupaţionale/programe de studii şi rezultate ale învăţării care conferă absolventului capacitatea de a profesa o ocupaţie nouă în aceeaşi grupă de bază din COR/ISCO-08 în care a absolvit programul de licenţă. Programele de studii au la bază discipline de specialitate, teoretice şi aplicate.

    d) Programe postuniversitare de calificare, respectiv recalificare - reprezintă oferta educaţională pentru pregătirea profesională care conduce la dobândirea tuturor rezultatelor învăţării ce permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii din COR/ISCO-08. Prin recalificare se pot practica noi ocupaţii din aceeaşi grupă minoră din COR cu cea în care se deţine calificarea iniţială.
    Programele postuniversitare de calificare, respectiv recalificare au la bază programe de studii care cuprind discipline de domeniu şi de specialitate noi, durata lor fiind de minimum 30 de credite.


    (3) Cadrele didactice/Formatorii care susţin ore în cadrul programelor postuniversitare de educaţie permanentă pot fi:
    a) proprii universităţii;
    b) asociate/asociaţi din alte universităţi;
    c) specialişti recunoscuţi în domeniul lor de activitate, aşa cum prevede cadrul legal în vigoare.

    (4) Organizarea programelor postuniversitare se aprobă de senatul universităţii şi dosarul de aprobare cuprinde, în principal, următoarele elemente:
    a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;
    b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;
    c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;
    d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare formatori;
    e) programa de pregătire;
    f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;
    g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;
    h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională;
    i) avizul departamentului pentru asigurarea calităţii din instituţia de învăţământ superior acreditată.

    (5) Principiile pentru asigurarea calităţii în cadrul programelor postuniversitare de educaţie permanentă sunt următoarele:
    a) asigurarea calităţii este răspunderea universităţii ca parte integrantă a gestionării interne a programelor postuniversitare de educaţie permanentă pentru educaţia şi formarea profesională a adulţilor;
    b) asigurarea calităţii va pune accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării în corelare cu cerinţele pieţei muncii.


    ART. 11
    (1) Au dreptul să participe la formare profesională prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă atât absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât şi absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de licenţă ori echivalentă.
    (2) Participanţii la programele postuniversitare de educaţie permanentă au calitatea de cursanţi la studii postuniversitare.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior care organizează programe de studii postuniversitare încheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe.
    (4) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (3), se regăseşte în anexa nr. 3 la prezenta metodologie-cadru.
    (5) Examenul de absolvire al programului de studii postuniversitare de educaţie permanentă reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constată dobândirea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii. Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare, iar la examen pot asista şi reprezentanţi ai pieţei muncii/beneficiarilor programelor de formare profesională.
    (6) Comisiile de finalizare a programelor postuniversitare pentru formare şi dezvoltare profesională sunt alcătuite din cel puţin trei persoane: un preşedinte şi doi membri.
    (7) Fiecare comisie de finalizare a programelor postuniversitare pentru formare şi dezvoltare profesională are secretarul acesteia, care nu face parte din comisie.
    (8) Din componenţa comisiei de finalizare a programelor postuniversitare trebuie să facă parte, în proporţie de cel puţin o treime din numărul membrilor, persoane din afara instituţiei de învăţământ superior, reprezentând piaţa muncii.
    (9) Modelul certificatului de absolvire a cursurilor postuniversitare de educaţie permanentă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 12
    (1) Durata minimă a programelor postuniversitare de educaţie permanentă se cuantifică în credite de studii transferabile, astfel:
    a) se poate aloca 1 (un) credit de studii transferabil pentru 25 (douăzeci şi cinci) de ore de activitate didactică şi de pregătire individuală, din care 10-12 ore de activitate didactică;
    b) durata unui program postuniversitar, care vizează dobândirea competenţelor aferente unui întreg standard ocupaţional pentru educaţie şi formare de nivel 6 - Cadrul naţional al calificărilor, nu poate fi mai mică de 15 (cincisprezece) credite de studii transferabile, respectiv 180 (o sută optzeci) de ore didactice.

    (2) Planurile de învăţământ ale programelor postuniversitare trebuie să conţină ore de curs, seminar şi activităţi practice/de laborator/de proiectare.

    ART. 13
    (1) Programele postuniversitare se organizează de:
    a) instituţii de învăţământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate între facultăţi şi departamente din aceeaşi instituţie de învăţământ superior;
    b) parteneriate între instituţiile de învăţământ superior acreditate;
    c) instituţii de învăţământ superior acreditate şi furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi;
    d) instituţii de învăţământ superior acreditate şi angajatori direct interesaţi.

    (2) Organizarea programelor postuniversitare de educaţie permanentă se realizează prin programe de zi sau cu frecvenţă redusă.
    (3) Stagiile de practică se pot organiza în ţară sau în străinătate.

    CAP. IV
    Înregistrarea în registrul naţional al programelor postuniversitare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, de perfecţionare şi de educaţie permanentă
    ART. 14
    (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate organizatoare de programe postuniversitare au următoarele obligaţii:
    a) de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) informaţiile referitoare la programele postuniversitare organizate, pentru înscrierea în Registrul naţional al programelor postuniversitare, denumit în continuare RNPP, care este o parte a Registrului naţional al calificărilor din învăţământul superior, denumit în continuare RNCIS;
    b) de a solicita Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) necesarul de formulare pentru certificatele de atestare a competenţelor şi pentru certificatele de absolvire/diplomelor de studii postuniversitare. MEN va aviza necesarul de formulare în baza informaţiilor încărcate în RNPP, gestionat şi transmis la MEN de către ANC.

    (2) Informaţiile transmise către ANC conform alin. (1) lit. a) conţin cel puţin următoarele date:
    a) denumirea programului şi nivelul CNC;
    b) tipul programului şi domeniul clasificării internaţionale standard a educaţiei - ISCED;
    c) descrierea programelor postuniversitare prin rezultatele învăţării/competenţele dobândite (după caz) şi ocupaţiile din piaţa muncii cărora li se adresează programul/standardul;
    d) locul unde se desfăşoară programul şi organizatorul: universitatea/facultatea, consorţiul;
    e) durata programului şi numărul de credite ECTS.

    (3) RNPP este gestionat, actualizat şi publicat de către ANC pe site-ul oficial al instituţiei.
    (4) Structura RNPP este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta metodologie-cadru.

    ART. 15
    Programele de studii postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 16
    (1) Activitatea din cadrul programelor de studii postuniversitare se normează separat şi nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic şi/sau un cadru didactic coordonator de program le pot desfăşura în cadrul programelor de studii postuniversitare se stabileşte de senatul universităţii prin Metodologia de organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare.

    ART. 17
    Pe baza prezentei metodologii-cadru, instituţiile de învăţământ superior, prin departamentele de formare continuă, îşi elaborează propriile metodologii de organizare, înregistrare şi raportare a programelor de studii postuniversitare, care se aprobă de senatul universităţii, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei metodologii-cadru în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

    ANEXA 1

    la metodologia-cadru
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    la metodologia-cadru
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    la metodologia-cadru
    CONTRACT DE FORMARE POSTUNIVERSITARĂ
    Nr. .......................... din .......................
    I. ......................................, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentată prin ..........................., având funcţia de ........................, cu sediul în ................................, telefon/fax ............................, e-mail ..................., cod fiscal/cod unic de înregistrare ..............................., cont bancar ...................... la ........................ şi cont trezorerie ..................., înregistrată în Registrul naţional al programelor postuniversitare cu nr. ................. ,
    II. .........................................................................................................................., cu domnul/doamna ............................., având CNP .................................., adresa ................................, CI seria ............. nr. ..................., în calitate de beneficiar.
    1. OBIECTUL CONTRACTULUI
    Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de educaţie şi formare postuniversitară în .............. pentru domnul/doamna ......................., beneficiar de formare profesională.

    2. Durata şi valabilitatea contractului
    2.1. Durata contractului este de la ...…...………… până la finalizarea programului de formare profesională.
    2.2. Durata programului este de ......... ore de pregătire.
    2.3. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a anula/amâna organizarea cursului, cu informarea prealabilă a cursanţilor.

    3. Valoarea contractului
    3.1. Valoarea totală a contractului este de ........................ lei şi include taxa de şcolarizare şi serviciile-suport pentru curs.
    3.2. Plata se face în lei, fie în numerar la sediul furnizorului, fie prin ordin de plată în cont bancar .................. la ............. sau cont trezorerie ........................... .

    4. Obligaţiile părţilor
    I. Furnizorul se obligă:
    a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
    b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională;
    c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire;
    d) să asigure instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

    II. Beneficiarul serviciului de formare profesională se obligă:
    a) să depună, la înscriere, dosarul personal al participantului, dosar care trebuie să conţină toate documentele enumerate în cererea de înscriere la cursuri, conform legislaţiei specifice în vigoare;
    b) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă;
    c) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
    d) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
    e) să respecte normele privind securitatea şi sănătatea în muncă.


    5. Răspunderea contractuală
    5.1. Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde potrivit legii.

    6. Forţa majoră
    6.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.
    6.2. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

    7. Soluţionarea litigiilor
    Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.
    Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.

    8. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
    8.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.
    8.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea/amânarea pe o durată limitată a contractului, maximum o serie.
    8.3. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
    a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
    b) prin reziliere.

    8.4. În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

    9. Dispoziţii finale

    Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, .............................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    Furnizor-Universitatea,
    ….......................................…..
    Beneficiar,
    ............………

    ANEXA

    la metodologia-cadru
    STRUCTURA
    Registrului naţional al programelor postuniversitare

┌───────────┬────────┬───────┬────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │ │ │Observaţii │
│ │ │ │programului │ │ │ │ │
│ │ │ │postuniversitar │ │ │ ├─────────────┬─────────┬───────────────┤
│ │ │ │în termeni de: │ │ │ │ │ │Ocupaţia /Grupa│
│ │ │ │(i) Rezultate │ │ │Emitentul │ │ │de bază din COR│
│Denumirea │Domeniul│Nivelul│ale învăţării │Credit│Organizatorul│certificatului│Hotărârea │ │/Activitatea │
│programului│ISCED │CNC │(ii) Cunoştinţe/│ECTS │/ Locul │de absolvire │Senatului │ │CAEN pentru │
│ │ │ │deprinderi/ │ │ │ │Universităţii│Parteneri│care se │
│ │ │ │abilităţi/ │ │ │ │număr/data │ │organizează │
│ │ │ │autonomie şi │ │ │ │ │ │programul │
│ │ │ │responsabilitate│ │ │ │ │ │postuniversitar│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────┼────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
└───────────┴────────┴───────┴────────────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice