Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 30 septembrie 2019  privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 30 septembrie 2019 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.480 din 30 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 805 din 4 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Angajarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, se face prin concurs, organizat de Ministerul Sănătăţii, potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

    ART. 2
    Poate ocupa postul de preşedinte, respectiv vicepreşedinte persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
    a) are cetăţenia română şi/sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene şi/sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are capacitate deplină de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


    ART. 3
    Condiţiile specifice sunt stabilite în fişa postului aprobată de către ministrul sănătăţii.

    ART. 4
    (1) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată ministrului sănătăţii;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
    e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    f) cazierul judiciar;
    g) adeverinţă medicală, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    h) curriculum vitae, model comun european.

    (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se prezintă în copii însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

    ART. 5
    (1) Concursul se desfăşoară în trei etape:
    a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor din anunţul de concurs, etapa eliminatorie;
    b) proba scrisă;
    c) interviul de selecţie.

    (2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
    (3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

    CAP. II
    Publicitatea concursului
    ART. 6
    (1) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să publice, cu cel puţin 12 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, anunţul privind concursul la sediul acestuia şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la secţiunea special creată în acest scop, la sediul ANMDMR şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, precum şi într-un cotidian de largă circulaţie.
    (2) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea postului pentru care se organizează concursul;
    b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;
    c) condiţiile generale şi condiţiile specifice care trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului;
    d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
    e) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale;
    f) bibliografia.

    (3) Bibliografia conţinând legislaţia specifică activităţii ANMDMR şi lucrările de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar se stabileşte de către comisia de concurs şi se publică împreună cu anunţul de concurs.
    (4) Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. (2) se menţin la locul de publicare din sediul Ministerului Sănătăţii, pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la sediul ANMDMR şi pe pagina de internet a acesteia, până la finalizarea concursului.
    (5) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp posibil, prin mijloacele prevăzute la alin. (1).
    (6) Nerespectarea prevederilor cu privire la publicitatea concursului constituie motiv de anulare a concursului pentru ocuparea postului. Orice persoană interesată poate sesiza instanţa de contencios administrativ.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea concursului
    ART. 7
    (1) Prin ordin al ministrului sănătăţii se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.
    (2) Comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din preşedinte, doi membri şi un secretar. Preşedintele comisei de concurs, respectiv preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este desemnat din cadrul Ministerului Sănătăţii. Ceilalţi membri sunt desemnaţi fie din cadrul Ministerului Sănătăţii, fie din afara acestuia şi sunt specialişti cu experienţă într-o funcţie de conducere, cel puţin unul dintre aceştia având pregătire şi experienţă profesională în domeniul medicamentului de uz uman şi/sau dispozitivelor medicale.
    (3) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentului de resurse umane al Ministerului Sănătăţii, acesta neavând calitatea de membru.
    (4) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (5) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 8
    (1) Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit legii;
    b) să nu fi fost sancţionate disciplinar, iar sancţiunea aplicată să nu fi fost radiată, conform legii;
    c) să nu aibă relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei să poată afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
    d) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se sesizează în scris ministrului sănătăţii de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului.
    (3) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, ministrul sănătăţii despre apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (1). În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
    (4) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), ordinul de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2).
    (5) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.
    (6) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia.

    ART. 9
    Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 8 se sancţionează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte bibliografia de concurs;
    b) analizează şi verifică dosarele de concurs ale candidaţilor;
    c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    d) întocmeşte lista candidaţilor admişi pentru a participa la concurs;
    e) stabileşte planul interviului de selecţie;
    f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
    g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
    h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.


    ART. 11
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise şi a interviului;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 12
    Secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul final al concursului;
    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.


    ART. 13
    (1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea postului vacant.
    (2) În termen de maximum 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
    (3) Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 4 alin. (1), pentru desfăşurarea concursului.
    (4) După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.

    ART. 14
    (1) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 13 alin. (2).
    (2) Rezultatele se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis“ sau „respins“, însoţită, după caz, de motivul respingerii, respectiv lipsa unor documente obligatorii solicitate sau neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

    ART. 15
    (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
    (2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
    (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor.
    (4) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.
    (5) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte, care vor fi prezentate candidaţilor.
    (6) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.
    (7) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Ministerului Sănătăţii.
    (8) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.
    (9) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.
    (10) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.
    (11) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
    (12) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
    (13) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
    (14) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
    (15) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (16) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (15) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
    (17) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Ministerul Sănătăţii, purtând ştampila acestuia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila Ministerului Sănătăţii, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
    (18) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

    ART. 16
    (1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs să constate, analizând şi rezultatele obţinute la proba scrisă, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.
    (2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs.
    (3) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi după susţinerea probei scrise.
    (4) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
    b) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
    c) exercitarea controlului decizional;
    d) capacitatea managerială;
    e) capacitatea de analiză şi sinteză;
    f) motivaţia candidatului;
    g) comportamentul în situaţiile de criză;
    h) iniţiativă şi creativitate.

    (5) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
    (6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la susţinerea probei scrise.
    (7) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
    (8) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează într-un proces-verbal care este anexă la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.

    ART. 17
    (1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.
    (2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs.
    (3) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
    (4) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la susţinerea probei scrise, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

    CAP. IV
    Soluţionarea contestaţiilor
    ART. 18
    (1) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, susţinerea probei scrise şi interviului de selecţie, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise şi a interviului de selecţie, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    (3) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul susţinerii probei scrise sau a interviului de selecţie, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea, consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, al probei scrise şi al interviului, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei scrise şi că punctajele de la interviul de selecţie nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului de selecţie;
    c) ca urmare a reevaluării lucrării, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial „respins“ obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea susţinerii probei scrise sau a interviului de selecţie.


    ART. 19
    (1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului pentru proba scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.

    (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Ministerului Sănătăţii, precum şi pe pagina de internet a acestuia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
    (3) Rezultatele finale se publică la sediul Ministerului Sănătăţii, precum şi pe pagina de internet a acestuia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la ultima probă susţinută, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis“ sau „respins“.

    ART. 20
    Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 21
    (1) Ministerul Sănătăţii pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor care fac referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor solicitanţi, potrivit legii.

    CAP. V
    Suspendarea, amânarea şi reluarea concursului
    ART. 22
    (1) În cazul în care de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia ministrul sănătăţii este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate, de către o comisie constituită în acest scop prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi suspendată.
    (3) Suspendarea se dispune de către ministrul sănătăţii, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale.
    (4) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.
    (5) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.
    (6) În cazul în care a fost dispusă suspendarea concursului potrivit prevederilor alin. (3) şi în urma verificărilor se constată că procedura de concurs a fost legală, suspendarea desfăşurării concursului încetează, acesta derulându-se conform procedurii.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (3), procedura de organizare a concursului va fi reluată în condiţiile legii.

    ART. 23
    (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:
    a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 12 zile lucrătoare;
    b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

    (2) În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, Ministerul Sănătăţii are obligaţia:
    a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;
    b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.


    ART. 24
    (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.
    (2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 22, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 25 alin. (1).

    CAP. VI
    Prezentarea la post
    ART. 25
    (1) Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului vacant încheie contract individual de muncă cu ministrul sănătăţii şi este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului.
    (3) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei înştiinţări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016