Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 28 septembrie 2020  privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţia în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 28 septembrie 2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţia în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 911 bis din 7 octombrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 973 din 28 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 7 octombrie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi a posturilor de directorilor generali ai caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări, se face prin concurs pentru un mandat de 4 ani sau temporar până la ocuparea postului prin concurs prin ordin al preşedintelui CNAS, în cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câştigător nici un candidat, precum şi în situaţia în care mandatul directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la art. 293 alin. (7) şi 298 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Concursul se organizează de CNAS, potrivit dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1).
    (3) Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu. Proba scrisă se susţine din bibliografia anunţată. Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, a cunoştinţelor teoretice, practice şi a abilităţilor/competenţelor manageriale.
    (4) Competenţele manageriale vor fi testate prin susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor CNAS / caselor de asigurări prin raportare la indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă prevăzuţi în contractul de management. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs, respectiv la data ocupării temporare a postului.
    (5) Standardele de performanţă au în vedere evaluarea performanţelor cu privire la obligaţiile asumate prin contractul de management, prin raportare la indicatorii de referinţă care caracterizează cantitativ şi calitativ activitatea desfăşurată pentru asigurarea conducerii executive a CNAS / caselor de asigurări.

    ART. 2
    (1) Între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia şi directorul general al CNAS, respectiv directorul general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru o perioadă determinată în cazul ocupării temporare a postului pentru situaţiile prevăzute la art. 293 alin. (3) şi art. 298 alin. (1') din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată.
    (2) Contractul de management cuprinde obiectul contractului, drepturile, obligaţiile şi răspunderea părţilor, modalităţile şi termenele de verificare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, precum şi efectele juridice produse de rezultatele evaluării performanţelor profesionale, normele generale de drept direct aplicabile raporturilor juridice, precum şi modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii apărute în legătură cu derularea, executarea şi încetarea contractului, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, ca cerinţe specifice ale postului de director general al CNAS, respectiv director general al casei de asigurări, cuprinse în planul de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate.
    (3) Contractul de management are natură civilă şi se supune cerinţelor specifice reglementate de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor generale referitoare la mandat, prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (4) Modelele contractelor încheiate între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv directorul general al casei de asigurări sunt prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie şi, respectiv, în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

    ART. 3
    (1) Directorul general al CNAS, respectiv directorii generali ai caselor de asigurări, în calitate de manageri ai sistemului la nivel local, au obligaţia realizării planului de management, urmărind atingerea indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă cuprinşi în contractele de management.
    (2) Standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate pentru funcţia de director general al CNAS sunt prevăzuţi în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    (3) Standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate pentru funcţia de director general al casei de asigurări sunt prevăzuţi în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
    (4) Obligaţia realizării indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă revine directorului general al CNAS şi directorilor generali ai caselor de asigurări, atât pentru cei numiţi prin concurs, cât şi pentru cei numiţi temporar.

    ART. 4
    (1) Condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea postului de director general al CNAS prin concurs sau pentru ocuparea temporară sunt următoarele:
    a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:
    (i) pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    (ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte);
    (iii) vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei - minimum 10 ani (carnet de muncă - copie sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
    (iv) activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani;

    b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
    c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
    d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate pentru postul de director general al CNAS.
    e) să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială);
    f) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical şi act doveditor;
    g) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate);
    h) să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal - dovada prin cazier fiscal;
    i) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;
    j) să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

    (2) Cerinţele şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea prin concurs sau pentru ocuparea temporară a postului de director general al casei de asigurări sunt următoarele:
    a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:
    (i) pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    (ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte);
    (iii) vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei - minimum 7 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
    (iv) activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 2 ani;

    b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
    c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
    d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
    e) să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială);
    f) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical şi act doveditor;
    g) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate);
    h) să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal - dovada prin cazier fiscal;
    i) să prezinte acte de identitate valabile din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;
    j) să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare.

    ART. 5
        Nu pot ocupa postul de director general al CNAS, respectiv postul de director general al casei de asigurări persoanele care:
    a) au suferit condamnări penale definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea mandatului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    b) sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări.


    ART. 6
        Persoanele care vor promova concursul şi cele care vor fi numite temporar în funcţia de director general al CNAS, respectiv de director general al caselor de asigurări vor îndeplini obligatoriu următoarele condiţii:
    a) se suspendă din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior;
    b) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.), unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală.


    ART. 7
     După promovarea concursului, respectiv la ocuparea temporară, persoanele care urmează să ocupe postul de director general al CNAS, respectiv de director general al caselor de asigurări vor depune, în termen de 15 zile calendaristice, o declaraţie notarială din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.

    ART. 8
        Procedura de concurs este cea reglementată de actele normative în vigoare cu privire la ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale de conducere din instituţiile publice.

    ART. 9
    (1) Salariul de bază al directorului general al CNAS se stabileşte la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister.
    (2) Modul de calcul al salariilor directorilor generali ai raselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, se stabileşte pe baza următoarei formule:
        C = Cm + {[P^x(y) - P^x(m)] x [C(M) - C(m)]} / {[P^x(M) - P^x(m)]}
        unde:
        C(m) = limita minimă prevăzută de art. 298 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată;
        C(M) = limita maximă prevăzută de art. 298 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată;
        P^x(m) = punctajul minim al postului, respectiv 3, corespunzător unui punctaj minim de 70 de puncte;
        P^x(M) = punctajul maxim al postului, respectiv 5, corespunzător unui punctaj maxim de 100 de puncte;
     P^x(y) = punctajul obţinut în urma evaluării conform art. 12 alin. (1);
        C = salariul rezultat în urma evaluării.


    (3) Stabilirea salariilor de bază individuale între limite pentru directorii generali ai caselor de asigurări se face pe baza rezultatelor evaluării performanţelor profesionale, atât la numirea prin concurs, în baza fişei de evaluare pe baza criteriilor de selecţie la angajare, aprobată prin ordin al preşedintelui CNAS, cât şi la evaluarea periodică, în raport cu standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate şi cerinţele postului stabilite în contractul de management.

    ART. 10
    (1) Persoanele declarate admise câştigătoare în urma concursului pentru postul de director general al CNAS sau de director general al casei de asigurări vor încheia cu CNAS un contract de management pentru un mandat de 4 ani începând cu data numirii prin ordin al preşedintelui CNAS, în condiţiile prevăzute în prezenta metodologie.
    (2) Persoanele desemnate să ocupe temporar postul de director general al CNAS sau de director general al casei de asigurări vor încheia cu CNAS un contract de management pentru o perioadă determinată, începând cu data numirii prin ordin al preşedintelui CNAS, în condiţiile prevăzute în Titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în prezenta metodologie.

    ART. 11
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale directorului general al CNAS se face în conformitate cu prevederile art. 293^1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:
    1. întocmirea de către directorul general al CNAS a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole:
        capitolul I - Datele necesare evaluării standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate (din anexa la contractul de management);
        capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate pentru perioada evaluată;
        capitolul III - Alte date considerate relevante de către preşedintele CNAS pentru perioada evaluată;
        capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;
        capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate şi analiza de tip PEST (se întocmesc numai pentru evaluarea anuală);

    2. întocmirea fişei de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta metodologie;
    3. la finalizarea procedurii de evaluare a directorului general al Casei Naţionale de Asigurări Sănătate, rezultatele finale şi punctajul total obţinut se comunică acestuia în termen de 5 zile. În situaţia în care acesta este nemulţumit de rezultatul evaluării, se poate adresa, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă, instanţelor competente de contencios administrativ;
    4. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale directorului general al CNAS.


    ART. 12
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale directorului general al casei de asigurări de sănătate se face în conformitate cu prevederile art. 298^1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:
    1. transmiterea de către directori generali la CNAS - cabinetul preşedintelui, în format electronic şi pe suport hârtie, a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole:
        capitolul I - Datele necesare evaluării standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă (din anexa la contractul de management), conform machetei transmise de CNAS;
        capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate pentru perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;
        capitolul III - Situaţia indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;
        capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;
        capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate şi analiza de tip PEST (se întocmesc numai pentru evaluarea anuală, conform machetei transmise de CNAS);

    2. colectarea datelor corespunzătoare standardelor de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate ai directorilor generali de la direcţiile de specialitate ale CNAS, conform machetei;
    3. întocmirea fişei de evaluare pentru fiecare director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;
    4. la finalizarea procedurii de evaluare se emite ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sănătate care cuprinde rezultatele finale, punctajul total obţinut şi salariul calculat conform formulei prevăzute la art. 9 alin. (2). Comunicarea se face în termen de 10 zile, produce efecte de la data comunicării şi se poate realiza prin fax la sediul instituţiei sau cu scrisoare recomandată. Directori generali nemulţumiţi de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instanţelor competente de contencios administrativ;
    5. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale directorilor generali (semestrial/anual).

    (3) CNAS, prin direcţiile de specialitate, va transmite caselor de asigurări instrucţiuni pentru întocmirea raportului de activitate, precum şi pentru întocmirea şi utilizarea Machetelor, conform prezentei metodologii.

    ART. 13
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1

    la metodologie
                                   PLAN DE INTERVIU
             la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei vacante de
         director general din cadrul ............, organizat în data de .......
    1. Funcţia vacantă:
    2. Data desfăşurării interviului: ......... ora .......
    3. Locul desfăşurării interviului: sediul .............
    4. Conţinutul probei: în cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile şi aptitudinile candidaţilor bazate pe:
    a) abilităţi de comunicare
        maxim ...... puncte

    b) capacitatea de analiză şi sinteză
        maxim ...... puncte

    c) abilităţile impuse de funcţie
        maxim ...... puncte

    d) motivaţia candidatului
        maxim ...... puncte

    e) comportamentul în situaţiile de criză
        maxim ...... puncte

    f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora
        maxim ...... puncte

    g) capacitatea managerială (susţinere plan management)
        maxim ...... puncte

    h) testare cunoştinţe teoretice
        maxim ...... puncte


    5. Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 70 puncte
    6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 3
    7. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la ....... avizier
    8. Modalitatea de contestare: candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, care se depune la sediul ......... la comisia de soluţionare a contestaţiilor.
        COMISIA DE CONCURS
        Preşedinte: .........
        Membru: .............
        Membru: .............
        Membru: .............
        Membru: .............
                           Secretar comisie: ............


    ANEXA nr. 2

    la metodologie
                              CONTRACT DE MANAGEMENT
            Director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
    ART. 1
    Părţile contractante
    1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin ..........., numit în baza Deciziei Prim-Ministrului României .........., preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat, în calitate de mandant,
        Şi

    2. Doamna/Domnul ........., domiciliată/domiciliat în ..........., posesoare/posesor a/al CI nr. ..... seria ....., eliberată de la data de ........., în calitate de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - mandatar,
        au încheiat prezentul contract de management:

    ART. 2
    Obiectul contractului
    1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează directorului general un mandat, în baza art. 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având drept scop asigurarea conducerii executive a CNAS.
    2. Directorul general încheie prezentul contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, şi care se supune cerinţelor specifice reglementate de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în baza planului de management şi a contractului de management încheiat în condiţiile legii.
    3. Organizarea şi gestionarea activităţii directorului general, se va efectua pe baza - standardelor de performanţă şi indicatorilor de referinţă asociaţi, care fac obiectul Anexei, ce face parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 3
    Durata contractului
        Prezentul contract se încheie pentru exercitarea mandatului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de ........, în situaţia ocupării postului prin concurs sau, după caz, pe o perioadă determinată în situaţia ocupării temporare a postului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, prin ordin al preşedintelui CNAS.

    ART. 4
    Programul de lucru
        Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate îşi desfăşoară activitatea cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

    ART. 5
    Salarizarea
        Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, primeşte o plată lunară sub formă de salariu de bază, în limita prevăzută de art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în cuantum de ............ lei.

    ART. 6
        Drepturile şi obligaţiile directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    A. Directorul general are următoarele drepturi:
    1. dreptul la o plată lunară pentru munca depusă, potrivit art. 5;
    2. dreptul de a beneficia de sporuri, indemnizaţii, compensaţii, prime şi alte drepturi salariate, conform normelor legale în vigoare;
    3. dreptul la concediu de odihnă şi alte concedii, potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;
    4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    5. dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament;
    6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    7. dreptul la perfecţionare profesională, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    8. dreptul de a deconta, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare;
    9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat;
    10. dreptul de a beneficia de informare asupra activităţii CNAS, având acces la toate documentele privind activitatea acesteia, potrivit normelor legale în vigoare

    B. Directorul general are următoarele obligaţii:
    1. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă;
    2. să elaboreze şi să aplice măsuri care să asigure desfăşurarea activităţii curente a CNAS în concordanţă cu domeniul de competenţă al acesteia, potrivit actelor normative în vigoare;
    3. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al CNAS, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate din subordine;
    4. să participe la fundamentarea proiectului de buget al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), precum şi la repartizarea pe case de asigurări de sănătate/CNAS a acestuia, după aprobarea prin legile bugetare anuale, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
    5. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de management fără aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;
    6. să reprezinte CNAS în raporturile cu terţii, pe baza mandatului dat de preşedintele CNAS;
    7. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea CNAS;
    8. să încheie acte juridice în numele şi pe seama CNAS, în limita mandatului dat de preşedintele CNAS;
    9. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
    10. să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei;
    11. să dea dispoziţii cu caracter administrativ obligatoriu pentru personalul CNAS, în condiţiile legii;
    12. să monitorizeze modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi obiectivelor de către personalul angajat al CNAS;
    13. să participe la elaborarea actelor normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi a celor incidente sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    14. să participe la promovarea imaginii CNAS;
    15. să asigure aplicarea regulamentului intern al CNAS;
    16. să participe la elaborarea şi prezentarea raportului anual de activitate;
    17. să monitorizeze activitatea caselor de asigurări de sănătate în vederea îndeplinirii obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    18. să coordoneze activitatea direcţiilor de specialitate din cadrul CNAS;
    19. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract.    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile CNAS
    A. CNAS are următoarele drepturi:
    1. să solicite îndeplinirea întocmai de către Directorul general a indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract şi să revoce mandatul încredinţat în cazul neîndeplinirii acestora potrivit prezentului contract;
    2. să solicite Directorului general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
    3. să modifice indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă,
    4. să dispună încetarea prezentului contract dacă nu sunt îndepliniţi indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul contract.

    B. CNAS are următoarele obligaţii:
    1. să asigure condiţiile pentru ca Directorul general să primească drepturile stabilite de reglementările legale şi de prezentul contract;
    2. să evalueze realizarea indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract.


    ART. 8
    Planul de management, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă
    1. Atribuţiile şi obligaţiile directorului general sunt stabilite prin lege, Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea conducerii executive a activităţii CNAS.
    2. Directorul general este obligat să revizuiască în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. Acest plan va fi elaborat pe baza planului de management prezentat la concurs şi va fi adaptat condiţiilor specifice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    3. Directorul general numit să ocupe temporar postul este obligat să depună în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract.
    4. Directorul general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă cuprinşi în Anexa la prezentul contract.
    5. Realizarea planului de management, respectiv a indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă se evaluează de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract.
    6. Planul de management, respectiv indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă se evaluează de către preşedintele CNAS şi se realizează în condiţiile prevederilor prezentului contract.

    ART. 9
    Loialitate, confidenţialitate
    1. Directorul general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă şi profesională, în interesul CNAS.
    2. Directorului general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul caselor de asigurări de sănătate şi al CNAS.
    3. Exercitarea funcţiei de director general este incompatibilă cu orice fel de activităţi în beneficiul unor instituţii concurente, sau care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi CNAS.
    4. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contact, precum şi pentru o perioadă de 3 ani după încetarea acestuia, directorul general este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea caselor de asigurări de sănătate şi CNAS.

    ART. 10
    Răspunderea părţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract părţile răspund potrivit reglementărilor legale, precum şi clauzelor prezentului contract.
    2. Răspunderea directorului general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS.
    3. Directorul general răspunde, potrivit legii - civil, contravenţional, material sau penal, după caz, - pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse CNAS prin orice act al său contrar intereselor acesteia.

    ART. 11
    Modificarea contractului
    1. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, cu excepţia situaţiilor prevăzute în prezentul contract care conduc la încetarea acestuia.
    2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
    3. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional care îi pot fi aplicabile, cu excepţia modificării cu peste 50% a indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract, caz în care contractul încetează.

    ART. 12
    Suspendarea contractului
    1. Preşedintele CNAS are obligaţia de a suspenda contractul de management al directorului general, în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de o lună;
    c) de la momentul dispunerii măsurii arestului preventiv, sau a arestului la domiciliu, precum şi în cazul în care s-a luat măsura controlului judiciar ori a măsurii controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică exercitarea raportului de serviciu;
    d) de la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea mandatului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.

    2. Suspendarea contractului de management nu împiedică încetarea acestuia ca urmare a uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 13 punctul 1 lit. e) - g), i), l) şi m) din prezentul contract.

    ART. 13
    Încetarea contractului
    1. Prezentul contract încetează:
    a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    b) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului director general cu calificativul "nesatisfăcător" sau în cazul obţinerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa la contractul de management, în condiţiile legii;
    c) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile art. 2.030 lit. a) şi art. 2.031 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a standardelor de performanţă şi indicatorilor de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate care au stat la baza încheierii contractului de management, modificare determinată de schimbarea proceselor sau activităţilor de referinţă din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    e) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
    f) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia, dacă funcţia sau profesia pentru care se stabileşte interdicţia are legătură cu contractul de management;
    g) prin renunţarea de către mandatarul director general la mandatul încredinţat;
    h) prin acordul părţilor;
    i) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general;
    j) urmare a reorganizării CNAS;
    k) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul directorului general;
    l) la data împlinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, la împlinirea vârstei de 65 de ani, pentru salariata care optează în scris, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare pentru continuarea activităţii până la împlinirea respectivei vârste, precum şi pentru continuarea executării contractului de management;
    m) la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.

    2. Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea preşedintelui CNAS, directorul general poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, inclusiv în ipoteza excepţională prevăzută la pct. 1 lit. l, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului de management, cu încadrarea în termenul de mandat prevăzut în prezentul contract.
    3. În cazul în care directorul general al CNAS este numit să ocupe temporar această funcţie, contractul poate înceta atât în condiţiile prevăzute la pct. 1, precum şi la data numirii de către preşedintele CNAS a unei alte persoane care să ocupe temporar funcţia sau ca urmare a ocupării postului prin concurs, în condiţiile legii.
    4. Revocarea mandatului directorului general al CNAS se notifică prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă.

    ART. 14
    Litigii
        Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal.

    ART. 15
    Dispoziţii privind completarea cu alte categorii de norme
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile şi administrative, după caz.

    ART. 16
    Dispoziţii finale
        Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

    ART. 17
    Alte clauze

        Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
        (mandant)
        Preşedinte,
        (mandatar)
        Director general,

    ANEXA nr. 3

    la metodologie
                                      CONTRACT DE MANAGEMENT
                      Director general al casei de asigurări de sănătate
    ART. 1
    Părţile contractante
    1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin .........., numit în baza ........., preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat, în calitate de mandant,
        Şi

    2. Doamna/Domnul .......... domiciliată/domiciliat în ............ posesoare/posesor a/al CI ........., eliberată de .......... la data de ......... în calitate de director general al Casei de Asigurări de Sănătate ........., manager al sistemului la nivel local, (mandatar),
        au încheiat prezentul contract de management.

    ART. 2
    Obiectul contractului
    1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredinţează directorului general, manager al sistemului la nivel local, un mandat, în baza 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, (Codul civil), având drept scop organizarea, conducerea şi administrarea la nivel local a Casei de Asigurări de Sănătate ........., precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, în condiţiile realizării unui management eficace şi de calitate.
    2. Directorul general, manager al sistemului la nivel local, încheie prezentul contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, şi care se supune cerinţelor specifice reglementate de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în baza planului de management şi a contractului de management încheiat în condiţiile legii.
    3. Organizarea şi gestionarea activităţii directorului general, manager al sistemului la nivel local, se va efectua pe baza standardelor de performanţă şi indicatorilor de referinţă asociaţi, care fac obiectul Anexei, ce face parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 3
    Durata contractului
        Prezentul contract se încheie pentru exercitarea mandatului de director general al Casei de Asigurări de Sănătate ............ - manager al sistemului la nivel local pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de ........, în situaţia ocupării postului prin concurs sau, după caz, pe o perioadă determinată, în situaţia ocupării temporare a postului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, prin ordin al preşedintelui CNAS.

    ART. 4
        Programul de lucru
        Directorul general, manager al sistemului la nivel local, îşi desfăşoară activitatea cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi. 40 ore/săptămână.

    ART. 5
    Salarizarea
        Directorul general, manager al sistemului la nivel local, primeşte o plată lunară sub formă de salariu de bază, în limita prevăzută de art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în cuantum de .......... lei.

    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile mandatarului director general
    A. Mandatarul - Director general are următoarele drepturi:
    1. dreptul la o plată lunară pentru munca depusă, potrivit art. 5;
    2. dreptul de a beneficia de sporuri, indemnizaţii, compensaţii, prime şi alte drepturi salariale conform normelor legale în vigoare;
    3. dreptul la concediu de odihnă şi alte concedii, potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;
    3. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    4. dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament;
    4. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    5. dreptul la perfecţionare profesională, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    6. dreptul de a deconta, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea preşedintelui CNAS;
    8. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat;
    7. dreptul de a beneficia de informare nelimitată asupra activităţii casei de asigurări de sănătate pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea acesteia, potrivit normelor legale în vigoare.

    B. Mandatarul - Director general are următoarele obligaţii:
    1. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă;
    2. să răspundă pentru realizarea indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract;
    3. să îndeplinească toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;
    4. să răspundă pentru gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate, conform mandatului încredinţat;
    5. să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS, conform mandatului încredinţat;
    6. să angajeze, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze personalul casei de asigurări de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    7. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, salariaţi ai casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia;
    8. să răspundă pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, asigurând o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat;
    9. să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din prezentul contract de management decât în situaţii justificate şi cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;
    10. să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatori de credite;
    11. să răspundă pentru angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
    12. să reprezinte casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terţii;
    13. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate;
    14. să încheie acte juridice în numele şi pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competenţelor sale, în condiţiile legii;
    15. să prezinte semestrial preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
    16. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii;
    17. să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei;
    18. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalităţii lor;
    19. să răspundă de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi procedurilor administrative unitare, potrivit legii;
    20. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate;
    21. să asigure elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS;
    22. să convoace consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate, să conducă şedinţele acestuia şi să urmărească ducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. să desemneze ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, prin decizie, unul dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    24. să răspundă de organizarea şi realizarea activităţii de control privind derularea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive;
    25. să propună programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, potrivit legii;
    26. să răspundă pentru organizarea şi derularea procesului de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat;
    27. să organizeze împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi să propună măsuri în caz de nerespectare a acestora;
    28. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, de prezentul contract şi prin dispoziţii exprese ale preşedintelui CNAS.


    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile CNAS în calitate de mandant
    A. CNAS are următoarele drepturi:
    1. să solicite îndeplinirea întocmai de către directorul general a indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract şi să revoce mandatul încredinţat în cazul neîndeplinirii acestora potrivit prezentului contract;
    2. să solicite mandatarului director general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor, programelor şi obiectivelor instituţionale, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
    3. să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi a indicatorilor din planul de management, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii:
    4. să modifice indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă în funcţie de obiectivele de etapă ale sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru asigurarea respectării drepturilor asiguratului;
    5. să fie informat asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat mandatarul director general prin contract şi să adopte măsuri de dezvoltare profesională sau revocare a mandatului acordat.
    6. să dispună încetarea prezentului contract dacă nu sunt îndepliniţi indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul contract.

    B. CNAS are următoarele obligaţii:
    1. să repartizeze casei de asigurări de sănătate bugetul de venituri şi cheltuieli, în limitele fondurilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat;
    2. să asigure condiţiile pentru ca mandatarul director general să primească drepturile stabilite în prezentul contract;
    3. să evalueze realizarea indicatorilor de referinţe asociaţi standardelor de performanţă, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract;
    4. să asigure casei de asigurări de sănătate asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică.


    ART. 8
    Planul de management, standardele de performanţă, indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă
    1. Atribuţiile şi obligaţiile mandatarului director general sunt stabilite prin lege, Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, statutul casei de asigurări de sănătate şi prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.
    2. Mandatarul director general numit prin concurs este obligat să revizuiască în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. Acest plan va fi elaborat pe baza planului de management prezentat la concurs şi va fi adaptat nevoilor şi condiţiilor specifice ale casei de asigurări de sănătate.
    3. Directorul general numit să ocupe temporar postul este obligat să depună în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract.
    4. Directorul general realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă cuprinşi în Anexa la prezentul contract.
    5. Director general are obligaţia îndeplinirii indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă prevăzuţi în Anexa la prezentul contract.
    6. Realizarea planului de management, respectiv a indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă, se evaluează de către preşedintele CNAS şi se definitivează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual.
    7. Planul de management, respectiv indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă se evaluează de către preşedintele CNAS şi se realizează în condiţiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual.

    ART. 9
    Loialitate, confidenţialitate
    1. Mandatarul director general este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă şi profesională, în interesul casei de asigurări de sănătate.
    2. Mandatarului director general îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul casei de asigurări de sănătate şi al CNAS.
    3. Exercitarea funcţiei de Director general, manager al sistemului la nivel local, este incompatibilă cu orice fel de activităţi în beneficiul unor instituţii concurente, sau care se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.
    4. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contact, precum şi pentru o perioadă de 3 ani după încetarea acestuia, directorul general, manager al sistemului la nivel local, este obligat să păstreze, confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate.

    ART. 10
    Răspunderea părţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract, părţile răspund potrivit reglementărilor legale, precum şi clauzelor prezentului contract.
    2. Răspunderea mandatarului director general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor şi a altor dispoziţii emise de preşedintele CNAS.
    3. Directorul general răspunde potrivit legii - civil, contravenţional, material sau penal, după caz - pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse casei de asigurări de sănătate, prin orice act al său contrar intereselor casei de asigurări de sănătate, prin acte de gestiune imprudentă, utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor casei de asigurări de sănătate, prin nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 11
    Modificarea contractului
    1. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, cu excepţia situaţiilor prevăzute în prezentul contract care conduc la încetarea acestuia.
    2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
    3. Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional care îi pot fi aplicabile, cu excepţia modificării cu peste 50% a indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract, caz în care contractul încetează.

    ART. 12
    Suspendarea contractului
    1. Preşedintele CNAS are obligaţia de a suspenda contractul de management al directorului general, în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de o lună:
    c) de la momentul dispunerii măsurii arestului preventiv, sau a arestului la domiciliu, precum şi în cazul în care s-a luat măsura controlului judiciar ori a măsurii controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică exercitarea raportului de serviciu;
    d) de la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea mandatului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.

    2. Suspendarea contractului de management nu împiedică încetarea acestuia ca urmare a uneia dintre situaţiile prevăzute art. 13 lit. e) - g), i), l) şi m) din prezentul contract.

    ART. 13
    Încetarea contractului
    1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    b) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului director general cu calificativul "nesatisfăcător" sau în cazul obţinerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa la contractul de management, în condiţiile legii;
    c) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile art. 2.030 lit. a) şi art. 2.031 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a standardelor de performanţă şi indicatorilor de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate care au stat la baza încheierii contractului de management, modificare determinată de schimbarea proceselor sau activităţilor de referinţă din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    e) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
    f) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia, dacă funcţia sau profesia pentru care se stabileşte interdicţia are legătură cu contractul de management;
    g) prin renunţarea de către mandatarul director general la mandatul încredinţat;
    h) prin acordul părţilor;
    i) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general;
    j) prin desfiinţarea sau reorganizarea casei asigurări de sănătate;
    k) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul directorului general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;
    l) la data împlinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, la împlinirea vârstei de 65 de ani, pentru salariata care optează în scris, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare pentru continuarea activităţii până la împlinirea respectivei vârste, precum şi pentru continuarea executării contractului de management;
    m) la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.

    2. Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea preşedintelui CNAS, directorul general poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, inclusiv în ipoteza excepţională prevăzută la pct. 1 lit. l), cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului de management, cu încadrarea în termenul de mandat prevăzut în prezentul contract.
    3. În cazul în care directorul general al casei de asigurări de sănătate este numit să ocupe temporar această funcţie, contractul poate înceta atât în condiţiile prevăzute la pct. 1, precum şi la data numirii de către preşedintele CNAS a unei alte persoane care să ocupe temporar funcţia sau ca urmare a ocupării postului prin concurs, în condiţiile legii.
    4. Revocarea mandatului directorului general al casei de asigurări de sănătate se notifică prin ordin al preşedintelui CNAS şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă.

    ART. 14
    Litigii
        Litigiile izvorâte din executarea, modificarea, interpretarea clauzelor şi încetarea prezentului contract sunt de competenţa curţilor de apel - secţiile de contencios administrativ şi fiscal.

    ART. 15
    Dispoziţii privind completarea cu alte categorii de norme
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile sau administrative, după caz.

    ART. 16
    Dispoziţii finale
        Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

    ART. 17
    Alte clauze

        Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
        (mandant)
        Preşedinte,
       (mandatar)
        Director general,
        CAS ..............

    ANEXA 4

    la metodologie
                Standardele de performanţă definite pentru funcţia de
             director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
    A. Funcţia managementului - PREVIZIUNE
    1. Standard de performanţă - ANALIZA şi PLANIFICARE
    1.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) analiza nevoilor de servicii medicale, medicamente, inclusiv cele utilizate în programele naţionale de sănătate curative, dispozitive medicale şi tehnologii asistive, precum şi analiza nevoilor de asigurare a resurselor proprii de administrare şi funcţionare ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    b) asigurarea resurselor proprii de administrare şi funcţionare ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    c) coordonarea activităţii privind repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe domenii de asistenţă medicală;
    d) repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    e) evaluarea realizării obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind planificarea, ierarhizarea, asigurarea şi repartizarea resurselor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    1.2. Cerinţe generale
    a) Repartizarea resurselor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate necesită decizii şi analize fundamentate cu privire la cel mai bun mod de alocare, cu încadrarea în bugetele aprobate;
    b) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea acţiunilor compartimentelor pentru realizarea funcţiei de analiza şi planificare;
    c) Structura organizatorică este stabilită în concordanţă cu misiunea şi cu scopul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, astfel încât să asigure procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităţilor şi pentru realizarea în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a obiectivelor stabilite;
    d) Competenţa, responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a realiza activităţile stabilite, sunt asociate posturilor din structura organizatorică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; acestea trebuie să fie bine definite clare, coerente şi să reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu respectarea termenelor şi formatelor de raportare;
    e) În cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt definite reguli clare şi sunt stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea documentelor;
    f) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate stabileşte modalităţile de primire, înregistrare şi expediere a documentelor, iar la nivelul fiecărui compartiment se ţine, în mod obligatoriu, o evidenţă a documentelor primite şi expediate. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor, inclusiv a celor în format electronic, împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc., precum şi măsuri de respectare a reglementărilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal;
    g) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură condiţiile necesare cunoaşterii şi respectării de către salariaţi a reglementărilor legale privind accesul la documentele clasificate şi modul de gestionare a acestora;
    h) Este creat un sistem de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unei proceduri, în vederea asigurării conservării lor în bune condiţii şi pentru a fi accesibile personalului/autorităţilor competente în a le utiliza.

    1.3. Indicatori de referinţă
    1. Structura organizatorică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este stabilită în concordanţă cu misiunea şi scopul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Elaborarea proiectului de buget anual pe baza indicatorilor macroeconomici în scopul finanţării unor acţiuni cărora le sunt asociate obiective şi indicatori de rezultat şi de eficienţă, precizând domeniile de activitate, obiectivele urmărite, acţiunile şi rezultatele aşteptate, inclusiv cu evidenţierea diferenţelor faţă de bugetul anului anterior, justificat prin definirea, cuantificarea şi includerea unor noi activităţi:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    3. Estimarea cheltuielilor prevăzute în propunerile de trimestrializare şi transmise la Ministerul Finanţelor Publice sunt justificate în raport cu necesarul activităţilor finanţate din bugetul FNUASS:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    4. Coordonarea activităţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte    2. Standard de performanţă - OBIECTIVE MANAGERIALE
    2.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) Conducerea executivă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu privire la funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    b) asigurarea respectării drepturilor asiguraţilor şi a accesului la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative în condiţiile utilizării eficiente a bugetului aprobat;
    c) asigurarea echilibrului bugetar şi întărirea disciplinei financiare şi contractuale;
    d) coordonează activitatea privind creşterea gradului de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale;
    e) asigurarea resurselor umane, materiale, informaţionale, etc., necesare funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
    i) coordonează respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    2.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate elaborează un plan de management, raportat la obiectivele instituţionale şi activităţile ce trebuie îndeplinite pe termen scurt, mediu şi lung, resursele necesare, influenţele mediului economic, social, etc;
    b) Schimbarea elementelor procesului de fundamentare impune actualizarea planului de management;
    c) Obiectivele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt corelate cu misiunea, viziunea, valorile, scopurile instituţionale şi cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) Coordonează activitatea de transpunere a obiectivelor generale în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate care se comunică salariaţilor;
    e) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin structurile subordonate actualizează/reevaluează obiectivele ori de câte ori constată modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora sau pentru a ţine cont de schimbările semnificative în legislaţie, în activitate, bugetul alocat şi priorităţi.

    2.3. Indicatori de referinţă
    1. Gradul de realizare a obiectivelor generale instituţionale, corelate cu misiunea, scopul, viziunea, valorile, principiile de eficienţă şi eficacitate în activitate stabilite prin planul de management conform raportului de activitate transmis semestrial:
    - 100% - 5 puncte
    – 51%-99% - 2 puncte
    – sub 50% - 0 puncte

    2. Planul de management şi Planul de activitate anual/semestrial sunt actualizate/reevaluate în funcţie de legislaţia/bugetul/priorităţile de etapă:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    3. Realizarea analizei de sistem de tip PEST privind influenţa factorilor de mediu (social, economic, politic, tehnic, etc.) asupra Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

        NOTĂ: Va fi anexă în Raportul anual de activitate, se evaluează anual.    B. Funcţia managementului - ORGANIZARE
    3. Standard de performanţă - ATRIBUŢII, FUNCŢII
    3.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) organizarea monitorizării execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative;
    b) organizarea activităţii compartimentelor din subordine, astfel încât să fie atinse obiectivele instituţionale în condiţii de eficienţă şi eficacitate cu respectarea termenelor şi cerinţelor specifice;
    c) organizarea activităţii salariaţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe compartimentele funcţionale ale acestora în funcţie de volumul, complexitatea şi atribuţiile stabilite prin ROF;
    d) organizarea activităţii privind utilizarea şi exploatarea a PIAS-ului.

    3.2. Cerinţe generale
    a) Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde într-o manieră integrală, reglementări generale, rolul şi funcţiile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, atribuţiile principale, structura organizatorică, relaţiile funcţionale, competenţe şi atribuţii ale compartimentelor; regulamentul se publică pe pagina de internet a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    b) Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea şi viziunea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, obiectivele generale şi specifice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul compartimentului, stabilit prin fişa postului, precum şi atribuţiile postului pe care îl ocupă;
    c) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin conducătorii compartimentelor subordonate, identifică sarcinile noi şi/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaţilor şi acordă suportul pentru realizarea acestora, inclusiv prin redimensionarea compartimentelor, oferindu-le o viziune concretă de lucru;
    d) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate participă activ la dezvoltarea capacităţii instituţionale şi la implementarea de noi metode de lucru;
    e) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra independent;
    f) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra în echipă.

    3.3 Indicatori de referinţă
    1. Coordonează constituirea de grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine*1)
        *1) Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi detaliate în raportul de activitate
    – da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte
    C. Funcţia managementului - COORDONARE
    4. Standard de performanţă - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII, PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC FURNIZAT ASIGURAŢILOR
    4.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea calităţii serviciului public oferit asiguraţilor în limita bugetului aprobat urmărind creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale;
    b) asigurarea planului de continuitate a activităţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de activitate.

    4.2. Cerinţe generale
    1. Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate dispune măsuri privind continuitatea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de bază/programe de sănătate naţionale curative potrivit principiilor de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, asigurând calitatea serviciului public oferită asiguraţilor în limita fondurilor disponibile;
    2. Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin structurile de specialitate asigură informarea asiguraţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora urmărind creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale;
    3. Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin conducătorii structurilor din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate inventariază situaţiile generatoare la discontinuităţi în activitate şi întocmesc un plan de continuitate a activităţilor, care are la bază identificarea şi evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională. Situaţii curente generatoare de discontinuităţi: fluctuaţia personalului; lipsa de coordonare; management defectuos; fraude; distrugerea sau pierderea documentelor; dificultăţi şi/sau disfuncţionalităţi în funcţionarea echipamentelor din dotare; disfuncţionalităţi produse de unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri, instabilitate politică şi/sau legislativă etc.

    4.3. Indicatori de referinţă
    1. Respectarea obligaţiei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a dispune măsurile privind asigurarea informării asiguraţilor conform prevederilor legale:
    - da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte.

    3. Coordonarea activităţii de suport de specialitate referitor la Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS), în raport cu incidentele constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate:
    - între 96% şi 100% incidente soluţionate - 5 puncte
    – între 70% şi 95% incidente soluţionate - 3 puncte
    – sub 69% incidente soluţionate - 0 puncte

    4. Coordonarea activităţilor de producţie, gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate conform reglementărilor legale în vigoare:
    - 100% - 5 puncte
    – sub 99% - 0 puncte

    6. Coordonarea procesului de actualizare a datelor şi informaţiilor publicate pe site-urile Caselor de Asigurări de Sănătate pentru toate domeniile de activitate:
    - 100% - 5 puncte
    – între 90% şi 99% - 3 puncte
    – sub 89% - 0 puncte

    7. Coordonarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul Dosarului Electronic de Sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare:
    - peste 75% din numărul asiguraţilor care au primit servicii medicale - 5 puncte
    – sub 74% din numărul asiguraţilor care au primit servicii medicale - 0 puncte

    8. Asigurarea măsurilor de utilizare eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente şi licenţe IT:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    9. Coordonarea activităţii referitoare la respectarea obligaţiilor legale cu primire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte    5. Standard de performanţă - INFORMARE, COMUNICARE
    5.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) Identificarea populaţiei ţintă;
    b) Stabilirea canalului de comunicare;
    c) Stabilirea informaţiilor ce trebuie transmise;
    d) Organizarea circuitului informaţional intern şi extern pentru categoriile de informaţii şi populaţie identificate;
    e) Analiza feedback-ului privind informaţiile furnizate.

    5.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură comunicarea eficientă internă şi externă astfel încât salariaţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să îşi îndeplinească eficient sarcinile şi responsabilităţile pentru realizarea obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    b) Informaţia tehnică şi managerială la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, uşor de înţeles şi receptat, atât la nivel intern cât şi extern;
    c) Informaţia trebuie să aibă un circuit intern/extern rapid, în condiţii de economicitate, prin evitarea paralelismelor, adică a circulaţiei simultane a aceloraşi informaţii pe canale diferite sau de mai multe ori pe acelaşi canal;
    d) Directorul General stabileşte fluxuri şi canale de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informaţiilor şi deciziilor necesare desfăşurării activităţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    e) Comunicarea externă trebuie să se realizeze prin canale de comunicare stabilite şi aprobate conform legii, cu respectarea limitelor de responsabilitate şi a delegărilor de atribuţii;
    f) Sistemele IT asigură managementul eficient al datelor şi informaţiilor, inclusiv administrarea bazelor de date şi calitatea datelor. Sistemele de management al datelor şi procedurile de operare sunt în conformitate cu politica IT a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, măsurile obligatorii de securitate şi regulile privind protecţia datelor personale;
    g) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate comunică în mod proactiv cu partenerii sistemului de asigurări de sănătate la nivel local pentru a asigura buna colaborare a acestora în elaborarea şi implementarea deciziilor în materie de politici publice, în concordanţă cu strategia şi dispoziţiile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    5.3. Indicatori de referinţă
    1. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform normelor de aplicare a actelor normative menţionate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Organizarea de întâlniri de lucru, seminarii pentru informarea profesională a salariaţilor (1 seminar/semestru):
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte    6. Standard de performanţă - MANAGEMENT FINANCIAR
    6.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) utilizarea resurselor financiare pe domenii de asistenţă medicală pentru asigurarea nevoii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, inclusiv programe naţionale de sănătate curative;
    b) verificarea legalităţii plăţilor în limita creditelor de angajament către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, inclusiv programe naţionale de sănătate curative;
    c) verificarea, procesarea şi validarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale acordate asiguraţilor;
    d) asigurarea plăţilor raportată la credite bugetare deschise pentru formularele europene, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale.

    6.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură măsurile necesare pentru echilibrul bugetar şi întărirea disciplinei financiare la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate;
    b) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate pe baza bunei gestiuni financiare;
    c) Directorul General ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate coordonează activitatea de organizare şi ţinere la zi a contabilităţii şi de prezentare la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul său;
    d) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de activitate în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.

    6.3. Indicatori de referinţă
    1. Gradul de realizare a cheltuielilor totale ale bugetului FNUASS realizate din total credite bugetare deschise:
    - 98%-100% - 5 puncte
    – 96%-98% - 3 puncte
    – sub 96% - 0 puncte

    2. Coordonarea elaborării proiectului de buget în conformitate cu scrisoarea cadru şi indicatorii macroeconomici şi transmiterea acestuia la Ministerul Finanţelor Publice în termenele solicitate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    3. Estimarea necesarului de fonduri şi efectuarea demersurilor necesare pentru suplimentarea bugetului FNUASS către instituţiile abilitate pentru asigurarea continuităţii acţiunilor finanţate din bugetul FNUASS:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte    7. Standard de performanţă - MANAGEMENTUL CONTRACTĂRII
    7.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) coordonarea/participarea activă la procesul de negociere/consultare cu partenerii de dialog prevăzuţi de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
    b) coordonarea activităţii privind analiza propunerilor şi observaţiilor solicitate/primite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind pachetele de servicii şi condiţiile acordării acestora;
    c) coordonarea şi participarea după caz, la negocieri, consultări, întâlniri pe diverse domenii de activitate pentru care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate încheie contracte conform legii.

    7.2. Cerinţe generale
    a) coordonarea procesului de negociere/consultare cu organizaţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) coordonarea activităţii de monitorizare privind respectarea de către Casele Asigurări de Sănătate a obligaţiilor de a publica pe site-urile proprii informaţiile stabilite de actele normative în strânsă legătură cu procesul de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, inclusiv programe naţionale de sănătate curative;
    c) participarea la elaborarea şi modificarea proiectelor de acte normative propuse de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

    7.3. Indicatori de referinţă
    1. Asigurarea coordonării procesului de negociere/consultare cu organizaţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de lege pentru elaborarea proiectului de Contract-cadru, ca şi coordonator al grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Asigurarea coordonării procesului de negociere/consultare cu organizaţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru elaborarea proiectului Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, ca şi coordonator al grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    3. Monitorizarea respectării reglementărilor legale în vigoare privind afişarea pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a valorii definitive a punctului per capita şi pe serviciu în asistenţa medicală primară, rezultate în urma regularizării trimestriale şi a numărului total de puncte per capita şi pe serviciu realizate trimestrial la nivel naţional:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    4. Monitorizarea respectării reglementărilor legale în vigoare privind afişarea pe pagina web a CNAS a valorii definitive a punctului pe serviciu în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, rezultată în urma regularizării trimestriale şi a numărului total de puncte pe serviciu, realizate trimestrial la nivel naţional:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    5. Monitorizarea în cadrul procesului de contractare a numărului de contracte încheiate de CAS cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte
    D. Funcţia managementului - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
    8. Standard de performanţă ETICĂ, INTEGRITATE, RESPONSABILITATE
    8.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea unui nivel de cerinţe şi instrumente care să stimuleze valorile etice ale personalului din subordine, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor;
    b) asigurarea la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a tuturor măsurilor pentru prevenirea şi soluţionarea situaţiilor sesizate prin rapoartele de evaluare şi a altor sesizări întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, pentru încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese;
    c) asigurarea cunoaşterii de către salariaţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a normelor privind Codul etic, consilierul de etică, declararea averilor, incompatibilităţi şi conflict de interese;
    d) asigurarea la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a tuturor condiţiilor legale pentru respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a măsurilor suplimentare specifice, limitării răspândirii infectării cu virusul SARS CoV2**).
    **) NOTA: aplicabilitatea tuturor datelor referitoare la SARS CoV2 este valabilă exclusiv pe perioada menţinerii actelor normative care reglementează pandemia cu CoVid 19.


    8.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor din subordine;
    b) Coordonează activitatea de elaborare a procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor;
    c) înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor acestora în materie de etică şi integritate, prin consilierul de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    d) Coordonează activitatea de declarare a averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit care se realizează de către toţi factorii vizaţi, în conformitate cu prevederile legale;
    c) Acţionează respectând interesele angajaţilor conform politicilor şi dispoziţiilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi priorităţilor stabilite prin programul de guvernare;
    f) Promovează valorile etice ale serviciului public, acţionează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupţie, asigură încrederea publică a asiguraţilor printr-o conduită onestă, imparţială şi transparentă;
    g) Respectă legea şi dispoziţiile preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în gestionarea tuturor activităţilor şi în utilizarea tuturor resurselor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    h) îşi asumă şi demonstrează responsabilitatea personală pentru obţinerea de rezultate performante în activitatea sa, este un exemplu personal de conduită profesională şi etică;
    i) Are capacitate de asumare a responsabilităţilor;
    j) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate motivează personalul din subordinea sa şi contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanţă şi rezultate.

    8.3. Indicatori de referinţă
    1. Număr cazuri de încălcare a normelor de conduită în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    a) număr cazuri soluţionate din total sesizări
    - 100% cazuri soluţionate - 5 puncte
    – sub 100% cazuri soluţionate - 0 puncte

    b) măsuri administrative dispuse pentru înlăturarea cauzelor/circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită
    - măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte
    – nu s-au dispus măsuri - 0 puncte


    2. a) Procent funcţionari publici de conducere care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcţionari publici de conducere
    - peste 50% - 0 puncte
    – între 25%-50% - 3 puncte
    – sub 25% - 5 puncte

    b) Procent funcţionari publici de execuţie/personal contractual care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcţionari publici de conducere
    - peste 50% - 0 puncte
    – între 25%-50% - 3 puncte
    – sub 25% - 5 puncte


    3. Existenţa la nivelul Casei Naţionale de Asigurări Sănătate a rapoartelor de evaluare şi altor sesizări întocmite de Agenţia Naţională de Integritate pentru încălcarea regimului incompatibilităţilor/conflictului de interese pentru personalul CNAS în sarcina Directorului General CNAS:
    - niciun/o raport/sesizare - 5 puncte
    – raport evaluare/sesizare rezolvat - 3 puncte
    – raport evaluare/sesizare nerezolvat - 0 puncte

    4. Existenta măsurilor de prevenire a incidentelor de integritate adoptate/dispuse la nivelul CNAS:
    - măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte;
    – nu s-au dispus măsuri - 0 puncte

    5. Sunt organizate întâlniri de lucru şi alte acţiuni motivaţionale şi de dezvoltare profesională*1):
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    6. Coordonarea implementării măsurilor pentru asigurarea protecţiei la nivelul CNAS pentru limitarea răspândirii infectării cu virusul SARS CoV2**):
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte    9. Standard de performanţă - COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ
    9.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea unui nivel performant de cunoştinţe şi abilităţi pentru personalul din subordine;
    b) asigurarea procesului de evaluare a performanţelor profesională ale salariaţilor din subordine în raport cu realizarea obiectivelor anuale individuale;
    c) asigurarea fondurilor necesare activităţii de formare profesională potrivit legislaţiei şi în limita bugetului aprobat.

    9.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate dispune de cunoştinţele, abilităţile şi experienţa care fac posibilă îndeplinirea eficientă şi eficace a atribuţiilor, precum şi îndeplinirea competentă a responsabilităţilor aferente mandatului de Director General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    b) Competenţa profesională a salariaţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi sarcinile stabilite trebuie să se afle în echilibru permanent, pentru asigurarea căruia Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate acţionează prin:
    - definirea cunoştinţelor necesare pentru fiecare loc de muncă;
    – identificarea nevoilor de pregătire profesională şi stabilirea cerinţelor de formare profesională în contextul evaluării anuale a salariaţilor, precum şi urmărirea evoluţiei carierei acestora; nevoile de pregătire identificate sunt corelate cu rezultatele din rapoartele/fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

    c) Performanţele profesionale ale salariaţilor sunt evaluate cel puţin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale;
    d) Asigură fiecărui salariat participarea la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de competenţă, conform legislaţiei în domeniu şi bugetului aprobat cu această destinaţie;
    e) Aplică experienţa proprie, pentru îmbunătăţirea rezultatelor profesionale şi realizarea obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    f) Construieşte şi dezvoltă relaţii de încredere cu colegii şi personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    g) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate organizează şi monitorizează aplicarea măsurilor de protecţie a sistemelor de securitate gestionate, respectiv: cerinţele de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, cerinţe privind update-urile, protecţia antivirus, blocarea încercărilor de acces neautorizat, precum şi cerinţele fizice minime de funcţionare.

    9.3. Indicatori de referinţă
    1. Rapoartele de evaluare ale personalului din subordine cuprind propuneri de teme concrete, adaptate nevoilor instituţionale şi de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici în raport cu performanţele individuale:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Existenţa incidentelor negative înregistrate/raportate, generate de aplicarea defectuoasă a măsurilor de securitate a sistemelor informatice gestionate:
    - nu - 5 puncte
    – da - 0 puncte
    E. Funcţia managementului CONTROL - EVALUARE
    10. Standard de performanţă - SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE
    10.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) participă la stabilirea obiectivelor urmărite de echipele de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în acţiunile de control desfăşurate la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate;
    b) analizează informaţiile cuprinse în rapoartele de control încheiate de echipele de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în acţiunile de control desfăşurate la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate în vederea luării deciziilor manageriale corect fundamentate şi adaptate cerinţelor sistemului.

    10.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate participă la acţiuni care implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor prin conducătorii compartimentelor care verifică şi aprobă activităţile salariaţilor, dau instrucţiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor;
    b) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate întocmeşte o informare privind monitorizarea performanţelor, pe baza raportărilor anuale pentru monitorizarea performanţelor primite de la compartimente;
    c) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură evaluarea periodică a performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordine, constată eventualele abateri de la obiective şi propune/ia măsurile preventive şi corective ce se impun;
    d) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate monitorizează şi verifică progresele şi realizările înregistrate în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de responsabilitate.

    10.3. Indicatori de referinţă
    1. Întocmirea raportului semestrial/anual privind activitatea structurilor de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, propuneri/revizuiri ale activităţii realizate de către aceştia:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Existenţa în cadrul tematicilor acţiunilor de control desfăşurate la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate a unor obiective propuse de Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte    11. Standard de performanţă - PROCEDURI
    11.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea elaborării procedurilor de lucru pentru toate activităţile ce pot fi procedurate şi procesele de lucru din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate astfel încât să se asigure cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legii în interesul asiguraţilor în condiţii de asigurare a continuităţii a serviciului public;
    b) asigurarea propriului sistem de control intern managerial pentru desfăşurarea în condiţii de performanţă a activităţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    c) participarea la actualizarea planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
    d) participarea la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial şi luarea tuturor măsurilor pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor CAS, astfel încât să răspundă nevoilor de sănătate ale asiguraţilor.

    11.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se asigură că pentru procesele şi activităţile ce pot fi procedurate, există o documentaţie adecvată şi că operaţiunile sunt consemnate în proceduri documentate, asumate şi aprobate;
    b) Procedurile trebuie să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere, realizare, verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite;
    c) Accesul la resurse, precum şi protejarea şi folosirea corectă a acestora se reglementează prin acte administrative, care se aduc la cunoştinţa salariaţilor;
    d) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se asigură că, pentru toate situaţiile în care din cauza unor circumstanţe deosebite apar abateri faţă de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor. Circumstanţele şi modul de gestionare a situaţiilor de abatere de la procedurile existente se analizează periodic, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate;
    e) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate participă la verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionării sistemului de control intern managerial şi a componentelor sale, pentru a identifica la timp punctele slabe, respectiv deficienţele controlului intern şi pentru a lua măsuri de corectare şi/sau eliminare în timp util a acestora.

    11.3. Indicatori de referinţă
    1. Proceduri documentate elaborate, în raport cu activităţile procedurale identificate.
    - 91-100% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 5 puncte
    – 76-90% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 2 puncte
    – 0-75% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 0 puncte

    2. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    - 100% - 5 puncte
    – între 80 - 99% - 3 puncte
    – sub 80% - 0 puncte    12. Standard de performanţă - EVALUARE, CONTROL
    12.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea evaluării şi controlului tuturor activităţilor din subordine pentru respectarea legalităţii şi regularităţii acestuia în vederea realizării obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    b) asigurarea implementării standardelor de control managerial intern în activitatea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi urmărirea realizării acestora;

    12.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul tuturor activităţilor din subordine, pentru respectarea legalităţii şi regularităţii acestora;
    b) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură implementarea standardelor de management în activitatea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi urmărirea realizării acestora.

    12.3. Indicatori de referinţă
    1. Asigurarea respectării legalităţii şi regularităţii activităţilor din subordine:
    - lipsă abateri de la legalitate şi regularitate - 5 puncte
    – existenţă abateri de la legalitate şi regularitate - 0 puncte    13. Standard de performanţă - EFICIENŢĂ ŞI EFICACITATE
    13.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) organizarea activităţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la nivel intern şi extern pentru realizarea obiectivelor având ca prioritate instituţională respectarea drepturilor asiguraţilor şi creşterea gradului de satisfacţie a acestora;
    b) realizarea obiectivelor asumate prin planul de management şi a obligaţiilor din contractul de management încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate şi urmărirea realizării indicatorilor de referinţă asumaţi;
    c) adoptarea tuturor măsurilor pentru utilizarea eficace a resurselor umane, materiale, financiare, de timp şi informaţionale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în beneficiul asiguraţilor, precum şi a măsurilor de supraveghere şi control, pentru preîntâmpinarea eventualelor neregularităţi.

    13.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură funcţionarea în condiţii de eficacitate a conducerii executive a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor planului de management şi a contractului de management încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivelul indicatorilor de referinţă asumaţi;
    b) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură utilizarea eficace a resurselor materiale, financiare, umane de timp şi informaţionale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în executarea Contractului de management încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
    c) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate duce la îndeplinire în condiţii de eficientă şi eficacitate a ordinelor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a oricărei dispoziţii cu caracter normativ/administrativ.

    13.3. Indicatori de referinţă*7)
        *7) NOTA: se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    1. Capacitatea de a organiza
        Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate identifică activităţile care trebuie desfăşurate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul personalului din subordine.

    2. Capacitatea de a conduce
        Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate creează o viziune realistă pe care o transpune în practică şi o susţine; administrează activitatea echipei, capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor.

    3. Capacitatea de coordonare
        Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate armonizează deciziile şi acţiunile personalului, precum şi activităţile din cadrul compartimentelor din subordine, în vederea realizării obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind gestionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

    4. Capacitatea de control
        Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.

    5. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate
        Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor personalului; aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor.

    6. Abilităţi în gestionarea resurselor financiare, umane, informaţionale, de timp
        Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea şi de a utiliza resursele, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare a personalului din subordine.    14. Standard de performanţă - CAPACITATE DECIZIONALĂ
    14.1. Activităţi specifice corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) realizarea analizei fundamentate de diagnostic şi prognostic la nivelul structurilor subordonate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru luarea celor mai bune, rapide şi responsabile decizii operative;
    b) stabilirea surselor de risc pentru diminuarea producerii acestora sau a impactului acestora asupra activităţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    c) organizarea unui sistem decizional eficient în cadrul procesului de management al riscurilor, riguros implementat;
    d) asigurarea implementării şi actualizării standardelor de control intern managerial la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    14.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate îşi defineşte propriul proces decizional şi de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc şi pentru diminuarea sau eliminarea probabilităţii şi impactului riscurilor;
    b) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate stabileşte vulnerabilităţile şi ameninţările aferente obiectivelor şi activităţilor, care pot influenţa realizarea acestora;
    c) Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate are obligaţia organizării şi implementării unui proces eficient de management decizional;
    d) Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informaţiilor şi deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, document care atestă că există un proces de management al riscurilor şi că acesta funcţionează; Registrul de riscuri include numai riscurile semnificative;
    e) Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri;
    f) Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează şi sunt aprobate de Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Măsurile de control sunt obligatorii pentru gestionarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor şi se actualizează ori de câte ori este nevoie;
    g) Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfăşurarea procesului gestionare a riscurilor: informarea este analizată şi aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată Directorul General şi se raportează Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate împreună cu chestionarul privind stadiul de implementare a standardelor de control managerial intern.

    14.3. Indicatori de referinţă
    1. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este elaborat şi actualizat:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Registrul riscurilor a fost elaborat în conformitate cu ANEXA 1 la OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare:
    - 100% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 5 puncte;
    – 70-99% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 3 puncte;
    – 50%-69% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 1 punct;
    – 0-49% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 0 puncte;

    3. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
    - 100% - 5 puncte;
    – între 80 - 99% - 3 puncte;
    – sub 80% - 0 puncte.

    4. Competenţa decizională:
        Directorul General are capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale cu respectarea actelor normative şi a ordinelor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu privire la desfăşurarea activităţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    5. Capacitatea de a delega
        Capacitatea de a delega atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse în conformitate cu Codul administrativ.


        NOTĂ: Se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Directorului General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al evaluărilor managementului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.    ANEXA 5

    la metodologie
             Standardele de performanţă definite pentru funcţia de
              director general al casei de asigurări de sănătate
           (corespunzător funcţiilor managementului la nivel local)
    A. Funcţia managementului- PREVIZIUNE
    1. Standard de performanţă - ANALIZĂ şi PLANIFICARE
    1.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a. analiza nevoilor de servicii medicale, medicamente, inclusiv cele utilizate în programele naţionale de sănătate curative, dispozitive medicale şi tehnologii asistive la nivel local, precum şi analiza nevoilor de asigurare a resurselor proprii de administrare şi funcţionare ale Casei de Asigurări de Sănătate;
    b. planificarea şi ierarhizarea alocării resurselor financiare prin bugetul Casei de Asigurări de Sănătate în funcţie de nevoile de sănătate de la nivel local ţinând cont de indicatorii de morbiditate şi mortalitate de la nivel local;
    c. asigurarea resurselor proprii de administrare şi funcţionare ale Casei de Asigurări de Sănătate, pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;
    d. repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate pe domenii de asistenţă medicală ţinând cont de nevoia de servicii pentru populaţia din raza administrativ teritorială a Casei de Asigurări de Sănătate precum şi a populaţiei care se adresează furnizorilor aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate;
    e. repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate pe cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţii Casei de asigurări de sănătate;
    f. evaluarea realizării obiectelor Casei de Asigurări de Sănătate privind planificarea, ierarhizarea, asigurarea şi repartizarea resurselor Casei de Asigurări de Sănătate;

    1.2. Cerinţe generale
    a) Repartizarea resurselor Casei de Asigurări de Sănătate necesită decizii şi analize fundamentate cu privire la cel mai bun mod de alocare, cu încadrarea în bugetele aprobate;
    b) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea acţiunilor compartimentelor pentru realizarea funcţiei de analiză şi planificare;
    c) Structura organizatorică este stabilită în concordanţă cu misiunea şi cu scopul Casei de Asigurări de Sănătate, astfel încât să asigure procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităţilor şi pentru realizarea în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a obiectivelor stabilite;
    d) Competenţa, responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a realiza activităţile stabilite, sunt atribute asociate posturilor din structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate; acestea trebuie să fie bine definite, clare, coerente şi să reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate cu respectarea termenelor şi formatelor de raportare;
    e) În cadrul Casei de Asigurări de Sănătate sunt definite reguli clare şi sunt stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea documentelor.
    f) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate stabileşte modalităţile de primire, înregistrare şi expediere a documentelor, iar la nivelul fiecărui compartiment se ţine, în mod obligatoriu, o evidenţă a documentelor primite şi expediate. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor, inclusiv a celor în format electronic, împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc., precum şi măsuri de respectare a reglementărilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal.
    g) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură condiţiile necesare cunoaşterii şi respectării de către salariaţi a reglementărilor legale privind accesul la documentele clasificate şi modul de gestionare a acestora.
    h) Este creat un sistem de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unei proceduri, în vederea asigurării conservării lor în bune condiţii şi pentru a fi accesibile personalului/autorităţilor competente în a le utiliza.

    1.3. Indicatori de referinţă
    1. Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate este stabilită conform organigramei cadru şi în concordanţă cu misiunea şi scopul Casei de Asigurări de Sănătate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Elaborarea proiectului de buget anual pe baza indicatorilor macroeconomici în scopul finanţării unor acţiuni cărora le sunt asociate obiective şi indicatori de rezultat şi de eficienţă, precizând domeniile de activitate, obiectivele urmărite, acţiunile şi rezultatele aşteptate inclusiv cu evidenţierea diferenţelor faţă de bugetul anului anterior, justificat prin definirea, cuantificarea şi includerea unor noi activităţi
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    3. Estimarea cheltuielilor prevăzute în propunerile de trimestrializare şi transmise la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt justificate în raport cu necesarul activităţilor finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    4. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin direcţiile de specialitate referitoare la:
    a) corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări):
    - respectarea cerinţelor - 5 puncte;
    – nerespectare cerinţelor - 0 puncte;

    b) respectarea termenelor de raportare:
    - respectarea termenelor - 5 puncte;
    – nerespectarea termenelor - 0 puncte;


    5. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative şi datele existente în SIUI:
    - concordanţă pentru toate programele/subprogramele naţionale de sănătate curative - 5 puncte;
    – neconcordanţă - 0 puncte.

    6. Identificarea activităţilor care implică protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul fiecărui departament:
    - da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte.

    7. Înregistrarea de incidente referitoare la încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestuia:
    - nu - 5 puncte;
    – da - 0 puncte.

    8. Elaborare şi implementare procedură documentată referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:
    - da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte.

    9. Realizarea acţiunilor de control în concordanţă cu planurile de activităţi actualizate
        Diferenţa între acţiunile de control realizate faţă de cele planificate:
    - sub 25% - 5 puncte
    – între 35%-25% - 4 puncte
    – între 45%-35% - 3 puncte
    – între 55%-45% - 2 puncte
    – peste 55% - 1 punct
    2. Standard de performanţă - OBIECTIVE MANAGERIALE
    2.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea, supravegherea şi controlul funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;
    b) asigurarea respectării drepturilor asiguraţilor şi a accesului la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative în condiţiile utilizării eficiente a bugetului aprobat;
    c) monitorizarea execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative;
    d) asigurarea echilibrului bugetar şi întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivel local;
    e) asigurarea resurselor financiare prin bugetul Casei de Asigurări de Sănătate în funcţie de nevoile de sănătate de la nivel local ţinând cont de indicatorii de morbiditate şi mortalitate de la nivel local;
    f) creşterea gradului de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale;
    g) asigurarea resurselor umane, materiale, informaţionale etc., necesare funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
    h) respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor Casei de Asigurări de Sănătate;

    2.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate elaborează un plan de management, raportat la obiectivele instituţionale şi activităţile ce trebuie îndeplinite pe termen scurt, mediu şi lung, resursele necesare, influenţele mediului economic, social, etc.
    b) Schimbarea elementelor procesului de fundamentare impune actualizarea planului de management.
    c) Obiectivele Casei de Asigurări de Sănătate sunt corelate cu misiunea, viziunea, valorile, scopurile instituţionale şi cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.
    d) Transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate şi le comunică salariaţilor.
    e) Stabilirea obiectivelor este în competenţa Directorului General şi conducerii Casei de Asigurări de Sănătate, iar responsabilitatea realizării acestora este atât a Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate, conducerii, cât şi a salariaţilor.
    f) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate prin structurile subordonate actualizează/reevaluează obiectivele ori de câte ori constată modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora sau pentru a ţine cont de schimbările semnificative în legislaţie, în activitate, bugetul alocat şi priorităţi.

    2.3. Indicatori de referinţă
    1. Gradul de realizare a obiectivelor generale instituţionale, corelate cu misiunea, scopul, viziunea, valorile, principiile de eficienţă şi eficacitate în activitate stabilite prin planul de management conform raportului de activitate transmis semestrial.
    - 100% - 5 puncte
    – 51%-99% - 2 puncte
    – sub 50% - 0 puncte

    2. Planul de management şi Planul de activitate sunt transmise la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anual/semestrial actualizate/reevaluate în funcţie de legislaţia/bugetul/priorităţile de etapă:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    3. Realizarea analizei de sistem de tip PEST privind influenţa factorilor de mediu (social, economic, politic, tehnic, etc.) asupra Casei de Asigurări de Sănătate:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte
        NOTĂ: Va fi anexă în Raportul anual de activitate, se evaluează anual.
    B. Funcţia managementului - ORGANIZARE
    3. Standard de performanţă - ATRIBUŢII, FUNCŢII
    3.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) organizarea activităţii de control a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;
    b) organizarea monitorizării execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative;
    c) organizarea activităţii compartimentelor astfel încât să fie atinse obiectivele instituţionale în condiţii de eficienţă şi eficacitate cu respectarea termenelor de raportare către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi cerinţelor specifice;
    d) organizarea activităţii salariilor Casei de Asigurări de Sănătate pe compartimentele funcţionale ale acestora în funcţie de volumul, complexitatea şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare;
    e) organizarea activităţii privind utilizarea şi exploatare a PIAS-ului.

    3.2. Cerinţe generale
    a) Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde într-o manieră integrală, reglementări generale, rolul şi funcţiile Casei de Asigurări de Sănătate, atribuţiile principale, structura organizatorică, relaţiile funcţionale, competenţe şi atribuţii ale compartimentelor; regulamentul se publică pe pagina de internet a Casei de Asigurări de Sănătate.
    b) Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea şi viziunea Casei de Asigurări de Sănătate, obiectivele generale şi specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate şi ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul compartimentului, stabilit prin fişa postului, precum şi atribuţiile postului pe care îl ocupă.
    c) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate, prin conducătorii compartimentelor subordonate, identifică sarcinile noi şi/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaţilor şi acordă suportul pentru realizarea acestora, inclusiv prin redimensionarea compartimentelor, oferindu-le o viziune concretă de lucru.
    d) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate participă activ la dezvoltarea capacităţii instituţionale şi la implementarea de noi metode de lucru
    e) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra independent
    f) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra în echipă

    3.3. Indicatori de referinţă
    1. Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcţii/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea Casei de Asigurări de Sănătate, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum şi valoarea de inventar a acestora:
    - concordanţa datelor - 5 puncte;
    – neconcordanţa datelor - 0 puncte.

    2. Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare:
    - reevaluarea activelor fixe corporale - 5 puncte;
    – nereevaluarea activelor fixe corporale - 0 puncte.

    3. Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului şi/sau actualizarea documentaţiei cadastrale şi a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea Casei de Asigurări de Sănătate:
    - actualizarea inventarului centralizat - 5 puncte;
    – neactualizarea inventarului centralizat - 0 puncte.

    4. Respectarea termenelor de transmitere către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a propunerilor motivate în vederea elaborării proiectelor de acte normative:
    - propuneri transmise în termen şi motivate - 5 puncte;
    – propuneri transmise în termen, fără a fi motivate - 1 punct;
    – propuneri transmise fără respectarea termenelor - 0 puncte.

    5. Transmiterea de către Casa de Asigurări de Sănătate, în dosarele în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este parte, de date neconcordante*) către: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, instanţele judecătoreşti, experţi judiciari, părţile adverse Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, etc.
        *) Indicatorul se raportează la perioada mandatului de director general.
    – transmitere în integralitate de date concordante - 5 puncte;
    – transmitere de date neconcordante - 0 puncte.

    6. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate formularele europene E125 RO, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale:
    a) pentru formularele europene E125 RO:
    - în termen - 5 puncte;
    – nerespectarea termenelor - 0 puncte.

    b) alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale:
    - respectarea termenului de raportare - 5 puncte;
    – întârzierea raportărilor pe suport hârtie - peste 1-10 zile - 2 puncte;
    – întârzierea raportărilor pe suport hârtie - peste 11-15 zile - 1 punct;
    – întârzierea raportărilor pe suport hârtie - peste 16 zile - 0 puncte.

        NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial.

    7. Ponderea formularelor europene E125 RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din totalul celor transmise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare:
    - sub 5% - 5 puncte;
    – între 6%-10% returnate - 4 puncte;
    – între 11%-15% returnate - 3 puncte;
    – între 16%-20% returnate - 2 puncte;
    – peste 21 % returnate - 0 puncte.
        NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial.

    8. Ponderea formularelor E125, sau similare, emise de instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, precum şi transmiterea acestora la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate), din totalul formularelor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe parcursul unui an calendaristic:
    - 71%-100% - 5 puncte;
    – 61%-70% - 2 puncte;
    – 51%-60% - 1 punct;
    – sub 50% - 0 puncte.
        NOTĂ: Acest indicator se va evalua anual.

    9. Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin circularele transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru toate documentele întocmite şi transmise de Casa de Asigurări de Sănătate în vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii:
    - respectarea formatului standardizat - 5 puncte;
    – nerespectarea formatului standardizat - 0 puncte.
        NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial/anual.

    10. Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică şi pe format hârtie a consumului de medicamente către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, CV/CVR:
    - respectarea termenului - 5 puncte
    – nerespectarea termenului - 0 puncte;

    11. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit închis:
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    12. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate cu aceştia:
    - respectarea termenului de raportare - 5 puncte;
    – nerespectarea termenului de raportare - 0 puncte;

    13. Fişa postului /atribuţiile delegate sunt asumate prin semnătură de către salariaţi:
    - în proporţie de 100% - 5 puncte
    – între 51%-99% - 3 puncte
    – sub 50% - 0 puncte

    14. Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine*2)
    *1) şi *2) Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi detaliate în raportul de activitate
    – da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte


        *3) Notă: indicator cu raportare anuală


    C. Funcţia managementului - COORDONARE
    4. Standard de performanţă - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII, PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC FURNIZAT ASIGURAŢILOR
    4.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea informării asiguraţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora;
    b) asigurarea în mod continuu a accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi programe de sănătate curative potrivit principiilor de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
    c) asigurarea calităţii serviciului public oferit asiguraţilor în limita bugetului aprobat urmărind creşterea gradului de satisfacţie al asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale;
    d) asigurarea planului de continuitate a activităţilor Casei de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de activitate;

    4.2. Cerinţe generale
    4. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură în mod continuu accesul asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de bază/programe de sănătate naţionale curative potrivit principiilor de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, asigurând calitatea serviciului public oferită asiguraţilor în limita fondurilor disponibile.
    5. Directorul General prin structurile de specialitate asigură informarea asiguraţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora urmărind creşterea gradului de satisfacţie al asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale.
    6. Directorul General Casei de Asigurări de Sănătate prin conducătorii structurilor din Casa de Asigurări de Sănătate inventariază situaţiile generatoare care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi întocmesc un plan de continuitate a activităţilor, care are la bază identificarea şi evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională. Situaţii curente generatoare de discontinuităţi: fluctuaţia personalului; lipsa de coordonare; management defectuos; fraude; distrugerea sau pierderea documentelor; dificultăţi şi/sau disfuncţionalităţi în funcţionarea echipamentelor din dotare; disfuncţionalităţi produse de unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri, instabilitate politică şi/sau legislativă etc.

    4.3. Indicatori de referinţă
    1. Respectarea obligaţiei Casei de Asigurări de Sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale:
    - da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte.

    2. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru*):
        *) Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru pe un eşantion de 400 de asiguraţi.
    – 50-100% - 5 puncte;
    – 20-49% - 3 puncte;
    – sub 19% - 1 punct.
        Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 400 de asiguraţi.
        În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.

    3. Monitorizarea activităţii de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, cât şi pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu incidentele constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate*)
        *) Monitorizarea incidentelor de competenţa Casei de Asigurări de Sănătate raportate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    – între 96% şi 100% - 5 puncte;
    – între 70% şi 95% - 3 puncte;
    – sub 69% - 0 puncte.

    4. Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin Casei de Asigurări de Sănătate conform reglementărilor legale în vigoare:
    - 100% - 5 puncte;
    – sub 99% - 0 puncte.

    5. Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, distribuţia cardului european, conform legislaţiei în vigoare:
    - peste 90% - 5 puncte;
    – sub 89% - 0 puncte.

    6. Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor publicate pe site-urile Casei de Asigurări de Sănătate pentru toate domeniile de activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuţi de actele normative:
    - 100% - 5 puncte;
    – între 90% şi 99% - 3 puncte,
    – sub 89% - 0 puncte.

    7. Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare:
    - peste 75% din numărul asiguraţilor care au primit servicii medicale - 5 puncte;
    – sub 74% din numărul asiguraţilor care au primit servicii medicale - 0 puncte.

    8. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente şi licenţe IT*):
        *) Indicatorul se raportează la perioada mandatului de director general.
    – da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte.

    9. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date:
    - da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte.

    10. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate cu aceştia:
    - respectarea termenului de raportare - 5 puncte;
    – întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 1-11 zile - 2 puncte;
    – întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 12-15 zile - 1 punct;
    – întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 16 zile - 0 puncte.

    11. Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj:
        *) Indicatorul se raportează la perioada mandatului de director general.
    – 0 - 5 puncte;
    – 1 sau peste 1 - 0 puncte.    5. Standard de performanţă - INFORMARE, COMUNICARE
    5.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) Identificarea populaţiei ţintă;
    b) Stabilirea canalului de comunicare;
    c) Stabilirea informaţiilor ce trebuiesc transmise
    d) Organizarea circuitului informaţional intern şi extern pentru categoriile de informaţii şi populaţie identificate;
    e) Analiza feed back-ului privind informaţiile furnizate,

    5.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură comunicarea eficientă internă şi externă astfel încât salariaţii Casei de Asigurări de Sănătate să-şi îndeplinească eficient sarcinile şi responsabilităţile pentru realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate;
    b) Informaţia tehnică şi managerială la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, uşor de înţeles şi receptat, atât la nivel intern cât şi extern
    c) Informaţia trebuie să aibă un circuit intern/extern rapid, în condiţii de economicitate, prin evitarea paralelismelor, adică a circulaţiei simultane a aceloraşi informaţii pe canale diferite sau de mai multe ori pe acelaşi canal.
    d) Directorul General stabileşte fluxuri şi canale de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informaţiilor şi deciziilor necesare desfăşurării activităţilor CAS.
    e) Comunicarea externă trebuie să se realizeze prin canale de comunicare stabilite şi aprobate conform legii, cu respectarea limitelor de responsabilitate şi a delegărilor de atribuţii
    f) Sistemele IT asigură managementul eficient al datelor şi informaţiilor, inclusiv administrarea bazelor de date şi asigurarea calităţii datelor. Sistemele de management al datelor şi procedurile de operare sunt în conformitate cu politica IT a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate / Casei de Asigurări de Sănătate, măsurile obligatorii de securitate şi regulile privind protecţia datelor personale.
    g) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate comunică în mod proactiv cu partenerii sistemului de asigurări de sănătate la nivel local pentru a asigura buna colaborare a acestora în elaborarea şi implementarea deciziilor în materie de politici publice, în concordanţă cu strategia şi dispoziţiile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    5.3. Indicatori de referinţă
    1. Există o strategie a comunicării (internă şi externă):
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte;

    2. Număr de apariţii în mass-media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informarea asiguraţilor:
    - peste 12 articole - 5 puncte
    – între 10-11 articole - 4 puncte
    – între 8-9 articole - 3 puncte
    – între 6-7 articole - 2 puncte
    – între 4-5 articole - 1 punct
    – între 0-3 articole - 0 puncte

    3. Ponderea articolelor în totalul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informării asiguraţilor:
    - articole pozitiv-informative - peste 60% - 5 puncte;
    – articole pozitiv-informative - între 40 şi 60% - 4 puncte;
    – articole pozitiv-informative - peste 30% - 2 puncte;
    – articole negative*1) în proporţie de peste 70% - 0 puncte
        *1) Notă: cu justificare în raportul de activitate


    4. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul la Casa de Asigurări de Sănătate:
    - transmis în termen - 5 puncte;
    – netransmis - 0 puncte.

    5. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio local):
    - sub 3 evenimente - 0 puncte:
    – 3 evenimente - 3 puncte;
    – 4-6 evenimente - 5 puncte.

    6. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru, Legii nr. 544/2001 şi OG nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform normelor de aplicare a actelor normative menţionate
    - da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte.

    7. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de administraţie:
    - cel puţin o şedinţă pe lună - 5 puncte;
    – nici o şedinţă pe lună - 0 puncte.

    8. Întâlniri lunare cu partenerii sistemului:
    - cel puţin 1 întâlnire/lună - 5 puncte;
    – nici o întâlnire /lună - 0 puncte.

    9. Organizarea de întâlniri de lucru, seminare, pentru informarea profesională a salariaţilor (1 seminar/semestru):
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte;    6. Standard de performanţă - MANAGEMENT FINANCIAR
    6.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) utilizarea resurselor financiare pe domenii de asistenţă medicală pentru asigurarea nevoii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, inclusiv programe naţionale de sănătate curative, la nivel local;
    b) verificarea legalităţii plăţilor în limita creditelor de angajament către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, inclusiv programe naţionale de sănătate curative;
    c) verificarea, procesarea şi validarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale acordate asiguraţilor.
    d) asigurarea plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru formularele europene, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale.

    6.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General asigură măsurile necesare pentru echilibrul bugetar şi întărirea disciplinei financiare la nivelul Casa de Asigurări de Sănătate.
    b) Directorul General asigură angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate pe baza bunei gestiuni financiare.
    c) Directorul General este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul său.
    d) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de activitate în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.

    6.3. Indicatori de referinţă
    1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare, din care:
    - fără plăţi restante - 5 puncte;
    – existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă - 0 puncte.

    2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile de credite efectuate*):
        *) Disponibilul în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual reprezintă suma rămasă după efectuarea plăţilor din totalul deschiderilor de credite bugetare prezentată în procente, ca raport între plăţi şi deschideri.
    – 99% - 100% faţă de deschiderea de credite - 5 puncte;
    – 98% - 99% faţă de deschiderea de credite - 3 puncte;
    – sub 98% faţă de deschidere de credite - 0 puncte.

    3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistenţă medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate:
    - evaluare corectă - 5 puncte;
    – solicitări de modificare a deschiderilor nejustificate - 0 puncte.

    4. Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea conţinutului în machetele de raportare periodică şi ocazională:
    - respectarea cerinţelor - 5 puncte;
    – nerespectarea cerinţelor - 0 puncte.

    5. Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate periodic sau ocazional:
    - respectarea termenelor - 5 puncte;
    – nerespectarea termenelor - 0 puncte.

    6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care:
    6.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    6.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul II BUNURI ŞI SERVICII, din care:
    6.2.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru "programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate".
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    6.2.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru "programe naţionale de sănătate curative".
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    6.2.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru "programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat".
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    6.2.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Cheltuieli materiale.
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.


    6.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE.
    - între 99% şi 100% - 3 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    6.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ.
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    6.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE.
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.


    7. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual, din care:
    7.1. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru "programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    7.2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru "programe naţionale de sănătate curative".
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    7.3. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru "programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat".
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.

    7.4. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru Cheltuieli de capital.
    - între 99% şi 100% - 5 puncte;
    – între 98% şi 99% - 2 puncte;
    – sub 98% - 0 puncte.


    8. Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistenţă medicală*):
    - depăşirea creditelor de angajament aprobate - 0 puncte;
    – încadrare în creditele de angajament aprobate - 5 puncte.

    9. Monitorizarea organizării activităţii de ţinere la zi a contabilităţii
    - monitorizarea - 5 puncte
    – lipsa monitorizării - 0 puncte

    10. Procesarea şi validarea lunară a cererilor de restituire sume reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care se recuperează din bugetul FNUASS, respectiv plata acestora:
        Gradul de verificare a cererilor din totalul cererilor depuse:
    - peste 75% - 5 puncte:
    – între 50%-75% - 2 puncte;
    – sub 50% - 0 puncte.


    11. Procesarea, validarea lunară şi plată a cererilor de restituire pentru concedii medicale acordate persoanelor aflate în carantină cu suspiciune de infectare cu virusul SARS CoV2** şi a pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia CoVid 19.
    **) NOTĂ: aplicabilitatea tuturor datelor referitoare la SARS CoV2 este valabilă exclusiv pe perioada menţinerii actelor normative care reglementează pandemia cu CoVid 19
        Gradul de verificare, validare şi plată a cererilor din total cereri depuse pentru carantina sau pacienţi diagnosticaţi cu infecţia CoVid 19
    - mai mare sau egal 95% - 5 puncte;
    – sub 95% - 0 puncte.
    7. Standard de performanţă - MANAGEMENTUL CONTRACTĂRII
    7.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) elaborarea strategiei de contractare a serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative;
    b) coordonarea/participarea activă la procesul de negociere cu furnizorii pe toate domeniile de asistenţă medicală;
    c) semnarea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative, urmare a procesului de negociere;
    d) coordonarea activităţii de monitorizare a contractelor;
    e) dispunerea de măsuri pentru remedierea, după caz sancţionarea, în condiţiile nerespectării obligaţiilor contractuale de către furnizori;

    7.2. Cerinţe generale
    a) stabilirea strategiei de contractare pentru serviciile medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naţionale de sănătate curative;
    b) directorul general al casei de asigurări de sănătate asigură respectarea reglementărilor legale, a normelor şi procedurilor specifice strategiei de contractare la nivel local.
    c) directorul general asigură încheierea şi monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale inclusiv programele naţionale curative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    d) directorul general asigură măsurile necesare pentru întărirea disciplinei contractuale la nivel local.

    7.3. Indicatori de referinţă
    1. Afişarea pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate a condiţiilor de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, inclusiv programele naţionale curative:
    - da - 5 puncte:
    – nu - 0 puncte;

    2. Afişarea pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate a listei nominale a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, inclusiv programele naţionale curative a datelor de contact (adresă, telefon, e-mail), a valorii de contract, după caz, a punctelor care au stat la baza stabilirii valorii de contract, după caz:
    - da - 5 puncte:
    – nu - 0 puncte;

    3. Afişarea pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate pentru asistenţa medicală primară a valorii definitive a punctului per capita şi pe serviciu rezultate în urma regularizării trimestriale şi valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita şi per serviciu:
    - da 5 puncte:
    – nu - 0 puncte;

    4. Afişarea pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice a valorii definitive a punctului pe serviciu, rezultat în urma regularizării trimestriale:
    - da - 5 puncte:
    – nu - 0 puncte;

    5. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale inclusiv programe de sănătate curative, privind derularea relaţiilor contractuale şi respectarea actelor normative, precum şi utilizarea optimă a soluţiilor informatice:
    - cel puţin o întâlnire/trimestru/domeniu de asistenţă medicală - 5 puncte;
    – mai puţin de o întâlnire/trimestru/domeniu de asistenţă medicală - 0 puncte.

    6. Monitorizarea derulării contractelor:
    - 100% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP - 5 puncte;
    – sub 100% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP - 0 puncte.
    D. Funcţia managementului - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
    8. Standard de performanţă ETICĂ, INTEGRITATE, RESPONSABILITATE
    8.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea unui nivel de cerinţe şi instrumente care să stimuleze valorile etice ale personalului din subordine, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor;
    b) elaborarea codului de conduită, desemnarea consilierului de etică, şi a cadrului de desfăşurare a activităţii acestuia, raportarea cazurilor de încălcare a normelor de conduită în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, luarea măsurilor administrative în cazul încălcării normelor de conduită;
    c) asigurarea la nivelul casei de asigurări de sănătate a tuturor măsurilor pentru prevenirea şi soluţionarea situaţiilor sesizate prin rapoartele de evaluare şi a altor sesizări întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, pentru încălcarea regimului incompatibilităţilor conflictului de interese;
    d) respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie la nivelul casei de asigurări de sănătate;
    e) asigurarea cunoaşterii de către salariaţii casei de asigurări de sănătate a normelor privind Codul etic, consilierul de etică, declararea averilor, incompatibilităţi şi conflict de interese;
    f) asigurarea la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a tuturor condiţiilor legale pentru respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a măsurilor suplimentare specifice, limitării răspândirii infectării cu virusul SARS CoV2**.

    8.2. Cerinţe generale
    a) Directorul general al casei de asigurări de sănătate sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor din subordine.
    b) Adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor.
    c) Înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor acestora în materie de etică şi integritate, prin consilierul de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate.
    d) Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toţi factorii vizaţi, în conformitate cu prevederile legale.
    e) Acţionează respectând interesele angajaţilor conform politicilor şi dispoziţiilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi priorităţilor stabilite prin programul de guvernare.
    f) Promovează valorile etice ale serviciului public, acţionează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupţie, asigură încrederea publică a asiguraţilor printr-o conduită onestă, imparţială şi transparentă.
    g) Respectă legea şi dispoziţiile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în gestionarea tuturor activităţilor şi în utilizarea tuturor resurselor Casei de Asigurări de Sănătate.
    h) îşi asumă şi demonstrează responsabilitatea personală pentru obţinerea de rezultate performante în activitatea sa, este un exemplu personal de conduită profesională şi etică.
    i) Are capacitate de asumare a responsabilităţilor.
    j) Directorul general al casei de asigurări de sănătate motivează personalul din subordinea sa şi contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanţă şi rezultate.

    8.3. Indicatori de referinţă
    1. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a funcţiilor publice:
    a) actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici:
    - sub 98% - 0 puncte;
    – peste 99% - 5 puncte;

    b) neconcordanţe în portalul de management faţă de structura existentă:
    - neconcordanţe sub 5% - 5 puncte;
    – neconcordanţe peste 6% - 0 puncte.


    2. Număr cazuri de încălcare a normelor de conduită în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate
    a) număr cazuri soluţionate din total sesizări
    - 100% cazuri soluţionate - 5 puncte
    – sub 100% cazuri soluţionate - 0 puncte

    b) măsuri administrative dispuse pentru înlăturarea cauzelor/circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită
    - măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte
    – nu s-au dispus măsuri - 0 puncte


    3. a) Procent funcţionarii publici de conducere care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcţionari publici de conducere
    - peste 50% - 0 puncte
    – între 25%-50% - 3 puncte
    – sub 25% - 5 puncte

    b) Procent funcţionarii publici de execuţie/personal contextual care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcţionar publici de conducere
    - peste 50% - 0 puncte
    – între 25%-50% - 3 puncte
    – sub 25% - 5 puncte


    4. Existenţa la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a rapoartelor de evaluare şi altor sesizări întocmite de Agenţia Naţională de Integritate pentru încălcarea regimului incompatibilităţilor/conflictului de interese pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate în sarcina Directorului General.
    - nici un/o raport/sesizare - 5 puncte
    – raport evaluare/sesizare rezolvat - 3 puncte
    – raport evaluare/sesizare nerezolvat - 0 puncte

    5. Existenta măsurilor de prevenire a incidentelor de integritate adoptate/dispuse la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:
    - măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte;
    – nu s-au dispus măsuri - 0 puncte

    6. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare periodică şi ocazională privind datele aferente implementării Strategiei naţionale anticorupţie (SNA) la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:
    a) corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, cerinţelor formulate prin note/precizări):
    - respectarea cerinţelor - 5 puncte;
    – nerespectarea cerinţelor - 0 puncte

    b) respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate periodic sau ocazional:
    - respectarea cerinţelor - 5 puncte;
    – nerespectarea cerinţelor - 0 puncte

        NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală

    7. Utilizarea de chestionare de evaluare în vederea aprecierii gradului de cunoaştere de către salariaţii Casei de Asigurări de Sănătate a normelor privind Codul etic/deontologic/de conduită, Consilierul de etică, Declararea averilor, Conflictul de interese şi Incompatibilităţile:
    - utilizarea de chestionare de evaluare - 5 puncte;
    – neutilizarea de chestionare de evaluare - 0 puncte
        NOTA: Indicator cu evaluare anuală

    8. Sunt organizate întâlniri de lucru şi alte acţiuni motivaţionale şi de dezvoltare profesională*1)
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    9. Capacitatea de motivare şi fidelizare a personalului reflectată în: nr. demisii din totalul numărului de personal angajat în perioada de referinţă:
    - între 0%-0,59% - 5 puncte
    – între 0,6%-1% - 3 puncte
    – peste 1% - 0 puncte

    10. Implementarea tuturor măsurilor pentru asigurarea protecţiei la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate pentru limitarea răspândirii infectării cu virusul SARS CoV2**
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte    9. Standard de performanţă - COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ
    9.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea unui nivel performant de cunoştinţe şi abilităţi pentru personalul din subordine;
    b) asigurarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor în raport cu realizarea obiectivelor anuale individuale;
    c) asigurarea activităţii de formare profesională potrivit legislaţiei şi în limita bugetului aprobat;

    9.2. Cerinţe generale
    h) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate dispune de cunoştinţele, abilităţile şi experienţa care fac posibilă îndeplinirea eficientă şi eficace a atribuţiilor, precum şi îndeplinirea competentă a responsabilităţilor aferente mandatului de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate.
    i) Competenţa profesională a salariaţilor Casei de Asigurări de Sănătate şi sarcinile stabilite trebuie să se afle în echilibru permanent pentru asigurarea căruia Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate acţionează prin:
    - definirea cunoştinţelor necesare pentru fiecare loc de muncă;
    – identificarea nevoilor de pregătire profesională şi stabilirea cerinţelor de formare profesională în contextul evaluării anuale a salariaţilor, precum şi urmărirea evoluţiei carierei acestora; nevoile de pregătire identificate sunt corelate cu rezultatele din rapoartele/fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale,

    j) Performanţele profesionale ale salariaţilor sunt evaluate cel puţin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale,
    k) Asigură fiecărui salariat participarea la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de competenţă, conform legislaţiei în domeniu şi bugetului aprobat cu această destinaţie.
    l) Aplică experienţa proprie, pentru îmbunătăţirea rezultatelor profesionale şi realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate,
    m) Construieşte şi dezvoltă relaţii de încredere cu colegii şi personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate,
    n) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate organizează şi monitorizează aplicarea măsurilor de protecţie a sistemelor de securitate gestionate, respectiv: cerinţele de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, cerinţe privind up-date-urile, protecţia antivirus, blocarea încercărilor de acces neautorizat, precum şi cerinţele fizice minime de funcţionare.

    9.3. Indicatori de referinţă
    1. Este asigurată repartizarea/distribuirea chestionarelor de identificare a nevoilor de formare profesională elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către personalul din subordine şi propunerea de teme de instruire adecvate/adaptate cerinţelor de dezvoltare profesională a acestora*4)
        *4) Notă: indicator cu raportare anuală
    *4) Notă: indicator cu raportare anuală, obligatoriu prevăzut în chestionarul de identificare a nevoilor de formare
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte


    2. Rapoartele de evaluare cuprind propuneri de teme concrete, adaptate nevoilor instituţionale şi de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici în raport cu performanţele individuale
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    3. Transmiterea la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a rezultatelor procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate*5)
        *5) Notă: indicator cu raportare anuală,
    – da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    4. Existenţa incidentelor negative înregistrate/raportate, generate de aplicarea defectuoasă a măsurilor de securitate a sistemelor informatice gestionate:
    - nu - 5 puncte
    – da - 0 puncte
    E. Funcţia managementului CONTROL - EVALUARE
    10. Standard de performanţă - SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE
    10.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) planificarea şi efectuarea acţiunilor de control şi urmărirea implementării măsurilor dispuse urmare a acţiunilor de control şi evaluarea rezultatelor acestora;
    b) răspunde de transmiterea completă, corectă şi actualizată a informaţiilor privind acţiunile de control derulate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate, utilizând SIUI;

    10.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate stabileşte obiective pentru acţiunile de control care vizează verificarea respectării drepturilor asiguraţilor cu privire la acordarea serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale, inclusiv a celor cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, concedii medicale;
    b) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate monitorizează respectarea de către salariaţi a procedurilor specifice privind activitatea de control;
    c) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură supravegherea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate care implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor prin conducătorii compartimentelor care verifică şi aprobă activităţile salariaţilor, dau instrucţiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor.
    d) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate întocmeşte o informare privind monitorizarea performanţelor care se cuprinde în raportul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate, pe baza raportărilor anuale pentru monitorizarea performanţelor primite de la compartimente.
    e) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură evaluarea periodică a performanţelor, constată eventualele abateri de la obiective şi propune/ia măsurile preventive şi corective ce se impun.
    f) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate monitorizează şi verifică progresele şi realizările înregistrate în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de responsabilitate.

    10.3. Indicatori de referinţă
    1. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare:
    - 100% - 5 puncte;
    – 75% - 99% - 3 puncte;
    – sub 75% - 0 puncte;

    2. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfăşurate de Direcţia audit public intern, pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare*):
        *) Se cuantifică numai pentru casele la care a fost întocmit raport de audit în perioada de raportare (trimestru).
    *) Aceşti indicatori de referinţă se aplică pentru misiunile de audit public intern efectuate în perioada de raportare la structurile organizatorice aflate în subordinea directă a Directorului General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respective la Casele de Asigurări de Sănătate, în cazul Directorilor Generali ai Caselor de Asigurări de Sănătate
    – peste 11 obiective cu calificativul "funcţional" - 5 puncte;
    – între 7-11 obiective cu calificativul "funcţional" - 2 puncte;
    – sub 7 obiective cu calificativul "funcţional" - 0 puncte.

    3. Calificativul acordat activităţii de organizare, implementare, funcţionare şi dezvoltare privind Standardele de control intern/managerial, urmare a evaluării prin misiunile de audit public intern
    - calificativul funcţional - 5 puncte
    – calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte
    – calificativul critic - 0 puncte

    4. Aprecierea funcţionalităţii activităţilor auditate conform obiectivelor misiunilor de audit public intern
    - 100% obiective cu calificativul funcţional - 5 puncte
    – 80-100% obiective cu calificativul funcţional şi 20% cu calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte
    – sub 80% obiective cu calificativul funcţional - 0 puncte

    5. Respectarea termenelor de transmitere a punctului de vedere la proiectul Raportului de audit public intern
    - respectarea termenului de răspuns - 5 puncte
    – întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 zile - 3 puncte
    – întârzierea termenului de răspuns peste 6 zile - 0 puncte

    6. Respectarea termenelor de transmitere a Planului de acţiune şi a Calendarului de implementare a recomandărilor din Raportul de audit public intern aprobat
    - respectarea termenului de răspuns - 5 puncte
    – întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 zile - 3 puncte
    – întârzierea termenului de răspuns peste 6 zile - 0 puncte

    7. Respectarea termenelor de comunicare a stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a recomandărilor din Raportul de audit public intern aprobat, conform calendarului asumat
    - respectarea termenului de comunicare - 5 puncte
    – întârzierea termenului de comunicare cu 1-5 zile 3 puncte
    – întârzierea termenului de comunicare peste 6 zile - 0 puncte

    8. Introducerea şi actualizarea informaţiilor privind implementarea măsurilor din rapoartele de control în modulul "Corpul de control" (SIUI)
    - peste 90% - 5 puncte;
    – intre 70%-90% - 3 puncte;
    – sub 70% - 0 puncte.

    9. Ponderea valorii măsurilor anulate din valoarea totală a măsurilor cu impact financiar asupra fondurilor publice administrate de Casa de Asigurări de Sănătate rezultate ca urmare a acţiunilor de control.
    - sub 5%- 5 puncte
    – între 20%-5%-3 puncte
    – peste 20%- 0 puncte.    11. Standard de performanţă - PROCEDURI
    11.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă
    a) elaborarea procedurilor de lucru pentru toate activităţile ce pot fi procedurate şi procesele de lucru din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate astfel încât să se asigure cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legii în interesul asiguraţilor în condiţii de asigurare a continuităţii a serviciului public;
    b) asigurarea propriului sistem de control intern managerial pentru desfăşurarea în condiţii de performanţă a activităţii Casei de Asigurări de Sănătate;
    c) elaborarea şi actualizarea planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
    d) elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial şi luarea tuturor măsurilor pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate, astfel încât să răspundă nevoilor de sănătate ale asiguraţilor

    11.2. Cerinţe generale
    a. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate se asigură că pentru procesele şi activităţile ce pot fi procedurate, există o documentaţie adecvată şi că operaţiunile sunt consemnate în proceduri documentate, asumate şi aprobate.
    b. Procedurile trebuie să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere, realizare, verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite.
    c. Accesul la resurse, precum şi protejarea şi folosirea corectă a acestora se reglementează prin acte administrative, care se aduc la cunoştinţa salariaţilor.
    d. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate se asigură că, pentru toate situaţiile în care din cauza unor circumstanţe deosebite apar abateri faţă de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor. Circumstanţele şi modul de gestionare a situaţiilor de abatere de la procedurile existente se analizează periodic, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate.
    e. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionării sistemului de control intern managerial şi a componentelor sale, pentru a identifica la timp punctele slabe, respectiv deficienţele controlului intern şi pentru a lua măsuri de corectare şi/sau eliminare în timp util a acestora.
    f. Directorul General efectuează, cel puţin o dată pe an, o verificare şi autoevaluare a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial şi dispune conducătorilor compartimentelor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate să ia măsuri adecvate şi prompte pentru remedierea punctelor slabe, respectiv a deficienţelor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial; aceste măsuri se transpun anual într-un program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial,
    g. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură elaborarea anuală a raportului privind sistemul de control intern managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină punctele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate.

    11.3. Indicatori de referinţă
    1. Proceduri documentate elaborate, în raport cu activităţile procedurale identificate:
    - 91-100% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 5 puncte;
    – 76-90% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 2 puncte;
    – 0-75% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 0 puncte;

    2. Transmiterea în termen a situaţiei centralizatoare anuale privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, a stadiului implementării standardelor de control intern managerial şi a situaţiei sintetice a rezultatelor evaluării;
    - respectarea termenului de raportare - 5 puncte;
    – întârzierea raportării - 0 puncte.

    3. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:
    - 100% - 5 puncte;
    – între 80 - 99% - 3 puncte;
    – sub 80% - 0 puncte.    12. Standard de performanţă - EVALUARE. CONTROL
    12.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) asigurarea evaluării şi controlului tuturor activităţilor din subordine pentru respectarea legalităţii şi regularităţii acestuia în vederea realizării obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate;
    b) asigurarea implementării standardelor de control managerial intern în activitatea Casei de Asigurări de Sănătate şi urmărirea realizării acestora;
    c) asigurarea controlului în ceea ce priveşte activitatea de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală, medicamente, dispozitive medicale şi programe naţionale curative şi de urmărire a respectării drepturilor asiguraţilor, pentru creşterea gradului de satisfacţie al asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale

    12.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul tuturor activităţilor din subordine, pentru respectarea legalităţii şi regularităţii acestora;
    b) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură implementarea standardelor de management în activitatea Casei de Asigurări de Sănătate şi urmărirea realizării acestora;

    12.3. Indicatori de referinţă
    1. Gradul de recuperare a sumelor aferente acţiunilor de control:
    - peste 95% - 5 puncte;
    – 70-94% - 3 puncte;
    – sub 70% - 0 puncte

    2. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de control încheiate ca urmare a acţiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate:
    - implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control 100% - 5 puncte;
    – implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control, 66,66% - 99,99% - 3 puncte;
    – implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control, 0% - 66,65% - 0 puncte.    13. Standard de performanţă - EFICIENŢĂ ŞI EFICACITATE
    13.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanţă:
    a) organizarea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate la nivel intern şi extern pentru realizarea obiectivelor având ca prioritate instituţională respectarea drepturilor asiguraţilor şi creşterea gradului de satisfacţie a acestora;
    b) realizarea obiectivelor asumate prin planul de management şi a obligaţiilor din contractul de management încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local şi urmărirea realizării indicatorilor de referinţă asumaţi;
    c) adoptarea tuturor măsurilor pentru utilizarea eficace a resurselor umane, materiale, financiare, de timp şi informaţionale ale Casei de Asigurări de Sănătate, în beneficiul asiguraţilor, precum şi a măsurilor de supraveghere şi control, pentru preîntâmpinarea eventualelor neregularităţi;

    13.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură funcţionarea în condiţii de eficacitate a conducerii executive a Casei de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor planului de management şi a contractului de management încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivelul indicatorilor de referinţă asumaţi.
    b) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură utilizarea eficace a resurselor materiale, financiare, umane de timp şi informaţionale ale Casei de Asigurări de Sănătate în executarea Contractului de management încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    c) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate duce la îndeplinire în condiţii de eficienţă şi eficacitate a ordinelor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a oricărei dispoziţii cu caracter normativ/administrativ.

    13.3. Indicatori de referinţă*7)
        *7) NOTĂ: se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Casei de Asigurări de Sănătate şi al evaluărilor managementului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    1. Capacitatea de a organiza
        Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate identifica activităţile care trebuie desfăşurate de Casa de Asigurări de Sănătate, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul personalului din subordine.

    2. Capacitatea de a conduce
        Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate creează o viziune realistă pe care o transpune în practică o susţine; administrează activitatea echipei, capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor.

    3. Capacitatea de coordonare
        Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate armonizează deciziile şi acţiunile personalului, precum şi activităţile din cadrul compartimentelor, în vederea realizării obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate privind gestionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

    4. Capacitatea de control
        Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora

    5. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate
        Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor personalului; aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor

    6. Abilităţi în gestionarea resurselor financiare, umane, informaţionale, de timp
        Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea şi de a utiliza resursele, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare a personalului din subordine.    14. Standard de performanţă - CAPACITATE DECIZIONALĂ
    14.1. Activităţi specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local cor
    a) realizarea analizei fundamentate de diagnostic şi prognostic la nivelul structurilor subordonate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, pentru luarea celor mai bune, rapide şi responsabile decizii operative;
    b) stabilirea surselor de risc pentru diminuarea producerii acestora sau a impactului acestora asupra activităţii Casei de Asigurări de Sănătate;
    c) organizarea unui sistem decizional eficient în cadrul procesului de management al riscurilor, riguros implementat;
    d) asigurarea implementării şi actualizării standardelor de control intern managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate.

    14.2. Cerinţe generale
    a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate îşi defineşte propriul proces decizional şi de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc şi pentru diminuarea sau eliminarea probabilităţii şi impactului riscurilor.
    b) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate stabileşte vulnerabilităţile şi ameninţările aferente obiectivelor şi activităţilor, care pot influenţa realizarea acestora.
    c) Directorul General a1 Casei de Asigurări de Sănătate are obligaţia organizării şi implementării unui proces eficient de management decizional.
    d) Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informaţiilor şi deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, document care atestă că există un proces de management al riscurilor şi că acesta funcţionează; Registrul de riscuri include numai riscurile semnificative.
    e) Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.
    f) Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează şi sunt aprobate de Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate. Măsurile de control sunt obligatorii pentru gestionarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.
    g) Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor; informarea este analizată şi aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată de Directorul General şi se raportează la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu chestionarul privind stadiul de implementare a standardelor de control managerial intern.

    14.3. Indicatori de referinţă
    1. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este elaborat şi actualizat:
    - da - 5 puncte
    – nu - 0 puncte

    2. Comisia de monitorizare a implementării şi dezvoltării sistemului de control managerial a avut cel puţin o întâlnire/şedinţă/ trimestru (conform minutei de şedinţă):
    - da - 5 puncte;
    – nu - 0 puncte

    3. Registrul riscurilor a fost elaborat în conformitate cu ANEXA 1 la OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare:
    - 100% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 5 puncte;
    – 70-99% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 3 puncte;
    – 50%-69% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 1 punct;
    – 0-49% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 0 puncte;

    4. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:
    - 100% - 5 puncte;
    – între 80 - 99% - 3 puncte;
    – sub 80% - 0 puncte.

    5. Competenţa decizională:
        Directorul General are capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale cu respectarea actelor normative şi a ordinelor Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu privire la desfăşurarea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate.

    6. Capacitatea de a delega
        Capacitatea de a delega atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse în conformitate cu Codul administrativ.


        NOTĂ: se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Casei de Asigurări de Sănătate şi al evaluărilor managementului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.    ANEXA 6

    la metodologie
                                   FIŞA DE EVALUARE
          a directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
        În vederea ........... a doamnei/domnului ........., director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .........

┌────┬────────────────────┬───────┬────┐
│Nr. │Criteriu de │ │ │
│crt.│apreciere (standard │Pondere│Notă│
│ │de performanţă) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│1 │Analiza Şi │5% │ │
│ │Planificare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│2 │Obiective │5% │ │
│ │Manageriale │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│3 │Atribuţii, Funcţii │5% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│ │Continuitatea │ │ │
│ │activităţii pentru │ │ │
│4 │asigurarea calităţii│10% │ │
│ │serviciului public │ │ │
│ │furnizat │ │ │
│ │asiguraţilor │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│5 │Informare Comunicare│5% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│6 │Management Financiar│10% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│7 │Managementul │10% │ │
│ │Contractării │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│8 │Etica Integritate │5% │ │
│ │Responsabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│9 │Competenţă │10% │ │
│ │Performanţă │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│10 │Supraveghere │5% │ │
│ │Monitorizare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│11 │Proceduri │5% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│12 │Evaluare Control │5% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│13 │Eficienţă şi │10% │ │
│ │Eficacitate │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│14 │Capacitate │10% │ │
│ │decizională │ │ │
├────┴────────────────────┼───────┼────┤
│PUNCTAJ FINAL PONDERAT │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘

        Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5.
        Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:
    - până la 4 - calificativ "nesatisfăcător" (necorespunzător cerinţelor postului);
    – 4 - 4,5 - calificativ "bine" (la nivelul standardului de performanţă stabilit);
    – 4,5 - 5 - calificativ "foarte bine".


    Rezultatul evaluării
        Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ......., cu punctaj final ......, care corespunde calificativului ........
        Evaluator,
        Preşedintele Casei Naţionale
        de Asigurări de Sănătate,
        ............
        Luat cunoştinţă
        Directorul general al Casei Naţionale
        de Asigurări de Sănătate,
        .............
        Data ..........

    ANEXA 7

    la metodologie
                                    FIŞA DE EVALUARE
               a directorului general al casei de asigurări de sănătate
        În vederea .............. a doamnei/domnului ................., director general al Casei de Asigurări de Sănătate .............

┌────┬────────────────────┬───────┬────┐
│Nr. │Criteriu de │ │ │
│crt.│apreciere (standard │Pondere│Notă│
│ │de performanţă) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│1 │Analiza Şi │5% │ │
│ │Planificare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│2 │Obiective │5% │ │
│ │Manageriale │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│3 │Atribuţii, Funcţii │5% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│ │Continuitatea │ │ │
│ │activităţii pentru │ │ │
│4 │asigurarea calităţii│10% │ │
│ │serviciului public │ │ │
│ │furnizat │ │ │
│ │asiguraţilor │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│5 │Informare Comunicare│5% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│6 │Management Financiar│10% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│7 │Managementul │10% │ │
│ │Contractării │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│8 │Etica Integritate │5% │ │
│ │Responsabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│9 │Competenţă │5% │ │
│ │Performanţă │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│10 │Supraveghere │10% │ │
│ │Monitorizare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│11 │Proceduri │5% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│12 │Evaluare Control │10% │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│13 │Eficienţă şi │10% │ │
│ │Eficacitate │ │ │
├────┼────────────────────┼───────┼────┤
│14 │Capacitate │5% │ │
│ │decizională │ │ │
├────┴────────────────────┼───────┼────┤
│PUNCTAJ FINAL PONDERAT │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘

    Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5.
        Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:
    - până la 4 - calificativ "nesatisfăcător" (necorespunzător cerinţelor postului);
    – 4 - 4,5 - calificativ "bine" (la nivelul standardului de performanţă stabilit);
    – 4,5 - 5 - calificativ "foarte bine".


    Rezultatul evaluării
        Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ........., cu punctaj final ......, care corespunde calificativului ...........
        Evaluator,
        Preşedintele CNAS
        ............
        Luat cunoştinţă
        Directorul general al CAS
        .............
        Data ..........

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016