Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 28 mai 2021  pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 28 mai 2021 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 581 din 9 iunie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 336 din 28 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 581 din 9 iunie 2021.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie referitoare la activitatea sportivă de excelenţă are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS), pentru organizarea în România a acestei activităţi în vederea atingerii scopului propus prin obiectivele stabilite în conformitate cu interesul naţional şi reprezentarea României la nivel de excelenţă sportivă.
    (2) În vederea încurajării activităţii sportive de excelenţă în sport se organizează şi se defineşte această formă de activitate, care va face parte dintr-un program de excelenţă în România, în conformitate cu interesul naţional în sport şi cu obiectivele federaţiilor sportive naţionale. Aceasta este organizată de federaţiile sportive naţionale şi se finanţează din alocaţii de la bugetul de stat.
    (3) Activitatea sportivă de excelenţă are ca scop promovarea imaginii României, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul sportului, având ca obiectiv general organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene şi regionale, inclusiv etape/grupe/ligi ale acestora, Turul României, Cupa Davis şi Fed Cup.

    ART. 2
    Principiile generale care stau la baza finanţării sunt:
    a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca o federaţie sportivă naţională care propune organizarea unei activităţi sportive de excelenţă să aibă dreptul de a deveni beneficiar în condiţiile legii;
    b) eficacitatea - utilizarea fondurilor aprobate în baza evaluării cererii de finanţare în raport cu cerinţele impuse;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;
    d) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi a cerinţelor pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice solicitant care depune o cerere de finanţare să beneficieze de şanse egale;
    e) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea.


    ART. 3
    Atribuirea finanţării se face pe baza următoarelor criterii de finanţare:
    a) nivel competiţional: campionate mondiale, europene şi regionale, inclusiv etape/grupe/ligi, Turul României, Cupa Davis şi Fed Cup;
    b) nivel de reprezentare - olimpic/neolimpic;
    c) categorie de sportivi - seniori, tineret, juniori;
    d) categorii de cheltuieli conform Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    (1) Documentele necesare în vederea finanţării sunt următoarele:
    a) cererea de finanţare privind alocarea fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă, în care se precizează denumirea activităţii, scopul, locaţia, perioada de desfăşurare şi bugetul estimativ, conform anexei nr. 1;
    b) caietul/manualul acţiunii, stabilit de forurile sportive internaţionale, precum şi documentul care atestă acceptul organismului internaţional, tradus în limba romană;
    c) hotărârea organului de conducere al federaţiei sportive naţionale pentru aprobarea acţiunii;
    d) programul de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei;
    e) aprobarea prealabilă de organizare a competiţiei, după caz;
    f) devizul estimativ pe categorii de cheltuieli.

    (2) Devizul estimativ de cheltuieli se întocmeşte în urma propunerii unui buget estimativ care reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării activităţii de excelenţă, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, şi se întocmeşte având în vedere următoarele:
    a) bugetul să reflecte costurile necesare realizării competiţiei;
    b) bugetul să se întocmească exclusiv în lei;
    c) cheltuielile să fie oportune şi justificate;
    d) cheltuielile să fie efectuate de la data semnării contractului până la finalizarea competiţiei;
    e) cheltuielile să fie identificabile şi verificabile;
    f) bugetul să se încadreze în limitele legale, prevăzute pentru fiecare categorie de cheltuieli.

    (3) Cererea de finanţare are caracter ferm şi obligatoriu şi va fi semnată de către reprezentantul legal şi de responsabilul financiar-contabil al solicitantului.

    ART. 5
    În vederea depunerii cererilor de finanţare, solicitantul trebuie să aibă în vedere următoarele:
    a) dosarul conţinând documentele menţionate la art. 4 se va depune la Ministerul Tineretului şi Sportului, în termenul şi condiţiile comunicate de MTS;
    b) solicitările de finanţare depuse ulterior datei-limită prevăzute la lit. a) nu vor intra în procedura de evaluare.


    ART. 6
    (1) Federaţiile sportive naţionale nu sunt eligibile dacă:
    a) au prevăzut într-un alt contract de finanţare încheiat cu Ministerului Tineretului şi Sportului aceleaşi acţiuni, pentru care solicită finanţare şi în activitatea sportivă de excelenţă;
    b) acţiunea nu se desfăşoară în acelaşi an calendaristic corespunzător datei de depunere a cererii de finanţare.

    (2) Federaţiile sportive naţionale care solicită finanţare pentru activitatea sportivă de excelenţă vor depune declaraţie pe propria răspundere cu privire la evitarea dublei finanţări, pe capitole de cheltuieli, conform anexei la cererea de finanţare prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 7
    (1) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza evaluării cererilor, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri provenite din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (2) Propunerile pentru activitatea sportivă de excelenţă vor fi evaluate de către o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în limita unui fond anual aprobat de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu această destinaţie.
    (3) Comisia prevăzută la alin. (2) verifică dacă documentaţia depusă este completă şi dacă îndeplineşte cerinţele de calificare şi are următoarele atribuţii:
    a) verifică dacă activitatea de excelenţă este înscrisă în calendarul competiţional al forurilor internaţionale de specialitate;
    b) analizează şi evaluează cererile de finanţare în conformitate cu criteriile de finanţare şi criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3, respectiv la art. 6, stabileşte oportunitatea finanţării activităţii de excelenţă şi propune valoarea finanţării, în limita bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului cu această destinaţie;
    c) întocmeşte un raport referitor la cererile evaluate şi îl înaintează, în vederea aprobării, conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (4) Rezultatele evaluării cererilor de finanţare vor fi publicate pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.

    ART. 8
    (1) Finanţarea federaţiilor sportive naţionale pentru activitatea sportivă de excelenţă se va face pe bază de contract de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Devizul de cheltuieli, conform anexei la contractul de finanţare, aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului, face parte integrantă din contractul de finanţare a activităţii sportive de excelenţă.

    ART. 9
    În vederea depunerii decontului de cheltuieli conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va cuprinde documentele justificative în copie conformă cu originalul şi raportul de imagine, beneficiarul finanţării va respecta următoarele prevederi:
    a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare, conform art. 12 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare cu semnătura şi ştampila unităţii de cazare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    b) pentru decontarea cheltuielilor de masă, conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată şi pontajul de masă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, cu semnătura şi ştampila structurii;
    c) pentru decontarea cheltuielilor de transport se vor prezenta: factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, biletele de călătorie, ordinele de deplasare, bonurile de taxe de autostradă, bonurile de trecere a podurilor etc., precum şi tabelul cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, după caz;
    d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spaţii se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală şi chitanţa sau ordinul de plată;
    e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare, publicitate şi realizarea de buletine informative se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, procesul-verbal de recepţie şi un exemplar din fiecare produs. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăşi 10% din valoarea totală a contractului;
    f) pentru decontarea cheltuielilor privind prestările de servicii efectuate în cadrul activităţii sportive, inclusiv servicii de ambulanţă şi pază pentru competiţie, se vor prezenta: contractele încheiate conform dispoziţiilor legale în vigoare, factura fiscală, statul de plată ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali, precum şi procesul-verbal de recepţie a serviciilor efectuate;
    g) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul şi factura fiscală, nota de recepţie, însoţite de bonul de consum sau procesul-verbal de recepţie din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului şi chitanţa sau ordinul de plată. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăşi 5% din valoarea totală a contractului;
    h) pentru decontarea materialelor şi echipamentului sportiv corespunzătoare competiţiei (echipament pentru voluntari, dacă este cazul, numere de concurs) se vor prezenta: contractul încheiat conform dispoziţiilor legale în vigoare, factura fiscală, ordinul de plată/chitanţa, nota de recepţie, bonul de consum;
    i) pentru decontarea costurilor cu procurarea medaliilor, diplomelor, cupelor, trofeelor etc., acordate conform dispoziţiilor Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta copia procesului-verbal al clasamentului;
    j) pentru decontarea altor cheltuieli se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) documentele justificative vor fi ştampilate conform cu originalul şi avizate conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 10
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor prevăzute la art. 9.
    (2) Plata cheltuielilor se va face pe baza decontului înaintat de către federaţia sportivă naţională, la care se vor prezenta documentele justificative.
    (3) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor se transmit Ministerului Tineretului şi Sportului de către federaţiile sportive naţionale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii sportive, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se desfăşoară competiţia.
    (4) Vor fi acceptate la decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a activităţii de excelenţă.
    (5) Cheltuielile prevăzute în contract, precum şi achiziţiile publice se efectuează cu respectarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) O copie a dosarului achiziţiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată Ministerului Tineretului şi Sportului împreună cu decontul de cheltuieli.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Federaţia ..................................
    Nr. ...................../.....................
    CERERE DE FINANŢARE
    privind alocarea fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale
    Date privind federaţia sportivă naţională
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale
    ...................................................................

    2. Adresa
    ...................................................................

    3. Numărul certificatului de identitate sportivă ..................
    4. Cont nr. ....................., deschis la Banca ......................
    5. codul fiscal ..................................................................
    6. Alte date de identificare:
    telefon ..........................................................
    fax .................................................................
    e-mail ............................................................
    web ...............................................................
    Denumirea activităţii sportive de excelenţă .......................
    Scopul: promovarea imaginii României, dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul sportului şi obţinerea de victorii
    Locul de desfăşurare ..............................................
    Perioada de desfăşurare ...........................................
    Obiective de performanţă estimate:
    - seniori - nr. total medalii ................., din care: medalii de aur ................
    – tineret, juniori - nr. total medalii ............, din care: medalii de aur ..........

    Obiective de imagine generate de activitatea de excelenţă sportivă:
    - raportul de imagine

    Mijloacele de realizare a obiectivelor asumate şi monitorizarea activităţii
    - raportul de evaluare


    Finanţarea activităţii sportive de excelenţă
    Costul activităţii, total .................... lei,
    din care:
    - sume de la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului ................. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ................. lei

    Nr. total de componenţi ai delegaţiei României ..........., din care:
    - sportivi ........................................................
    – antrenori .......................................................
    – alţi tehnicieni .................................................
    – oficiali ..................................................

    Nr. zile/om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ...................
    Cost/om/zi (inclusiv cheltuieli de transport) ................. lei
    Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total ............ lei,
    din care:
    - sume de la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ..................... lei

    La prezenta cerere de finanţare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    - caietul/manualul acţiunii, stabilit de federaţia sportivă internaţională;
    – programul de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei;
    – aprobarea prealabilă, după caz;
    – hotărârea organului de conducere al federaţiei sportive naţionale pentru aprobarea acţiunii;
    – devizul estimativ de cheltuieli;
    – declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform formularului prevăzut în anexa la prezenta cerere de finanţare;
    – certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligaţii de plată exigibile, precum obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat sau reeşalonarea acestora

    Preşedinte,
    ...........................
    L.S.
    Secretar general,
    ...........................
    Trezorier (contabil-şef),
    ...........................
    ANEXA 1

    la cerere
    DECLARAŢIE DE INTEGRITATE
    Subsemnaţii, .........................................., reprezentanţi legali ai Federaţiei ..........................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 336/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport,
    respectiv:
    1. este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
    2. a publicat în extras raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul 2020 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ............ şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
    3. informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
    4. federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
    5. federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de ...... (data depunerii cererii de finanţare)...... un număr de ........... structuri sportive;
    6. federaţia nu a prevăzut într-un alt contract de finanţare încheiat cu MTS aceleaşi acţiuni/categorii de cheltuieli pentru care solicită finanţare şi în activitatea sportivă de excelenţă;
    7. federaţia se obligă să depună, după caz, autorizaţia de organizare, desfăşurare şi participare, pe care o va anexa decontului final;
    8. federaţia se obligă să depună la termenele şi în condiţiile stabilite şi prevăzute în contract decontul de cheltuieli, împreună cu documentele justificative pentru suma prevăzută în contract.
    Reprezentanţi legali
    ...................................................................
    ...................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
    Data ........................................

    ANEXA 2

    la metodologie
    CONTRACT DE FINANŢARE
    a activităţii sportive de excelenţă
    Nr. ........../.............
    În temeiul dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 336/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, precum şi în baza raportului comisiei de analiză şi evaluare nr. ...../...........,
    Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, cod fiscal 26604620, cont nr. ......................, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin ..........., ministru, pe de o parte,
    şi
    Federaţia Sportivă Naţională (Federaţia) ................................., cu sediul în .............................., str. ............................, judeţul ..................., codul fiscal nr. ............, tel./fax ..................., având contul nr. ................................, deschis la Banca ..................., Sucursala ..............., reprezentată de ................, având funcţia de ........................, pe de altă parte, au convenit încheierea următorului contract:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea cu suma de .............. lei de către MTS a organizării de către Federaţia .................. a ....................... .
    (2) Federaţia se obligă să realizeze activitatea sportivă de excelenţă, în termenele şi condiţiile prevăzute prin prezentul contract.
    (3) Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată Federaţiei ca finanţare în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de evaluare, conform anexei „Deviz de cheltuieli“, care face parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 2
    Modalităţi de plată
    Federaţia va face decontul cheltuielilor efectuate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea competiţiei sportive, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se desfăşoară competiţia.

    ART. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract produce efecte de la data semnării sale de către ambele părţi până la data de .......... (dată care va coincide cu data finalizării acţiunii)..........

    ART. 4
    Drepturile MTS
    MTS are dreptul să solicite următoarele: decontul de cheltuieli, împreună cu documentele justificative certificate cu originalul, raportul de imagine şi promovare a MTS, raportul de evaluare a activităţii sportive de excelenţă sau orice alte date privind derularea acesteia.

    ART. 5
    Obligaţiile MTS
    MTS are obligaţia să pună la dispoziţia Federaţiei suma prevăzută la art. 1 alin. (1) la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.

    ART. 6
    Drepturile Federaţiei
    Federaţia are dreptul să primească suma prevăzută la art. 1 alin. (1) la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract, coroborat cu art. 7 pct. 4, sub sancţiunea sistării sumelor alocate.

    ART. 7
    Obligaţiile Federaţiei
    Federaţia are următoarele obligaţii:
    1. să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării activităţii sportive de excelenţă .................... şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de evaluare conform anexei;
    2. să implementeze activitatea sportivă de excelenţă pe propria răspundere cu scopul de a atinge obiectivele asumate: obiective de performanţă .................;
    3. să întocmească şi să prezinte MTS rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea activităţii;
    4. să depună la sediul MTS, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea activităţii sportive, decontul de cheltuieli, conform anexei nr. 3 la Metodologia pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 336/2021, împreună cu documentele justificative pentru suma alocată de MTS, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se desfăşoară competiţia;
    5. să menţioneze în toate materialele de promovare a activităţii sportive de excelenţă, afişe, cataloage, programe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri, sintagma „Acţiune finanţată de Ministerul Tineretului şi Sportului“, împreună cu sigla MTS;
    6. în cazul în care acţiunea se anulează, să restituie integral finanţarea acordată în conturile MTS, costurile fiind suportate integral de Federaţie;
    7. să încheie poliţe de asigurare pentru cazuri speciale (pandemie);
    8. să prezinte toate informaţiile/documentele solicitate de către finanţator şi de către persoanele autorizate şi/sau autorităţile naţionale cu atribuţii de monitorizare, verificare, control şi audit, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează monitorizări/verificări/controale/audit şi solicită declaraţii, documente, informaţii, sub sancţiunea restituirii sumelor plătite pentru documentele lipsă.


    ART. 8
    Modificarea contractului
    Federaţia are obligaţia de a informa de îndată MTS - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv.

    ART. 9
    Rezilierea contractului
    (1) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat de drept în cazul în care Federaţia nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va fi comunicată Federaţiei în termen de 3 zile de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
    (2) Utilizarea finanţărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

    ART. 10
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră şi/sau caz fortuit.
    (2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
    (3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
    (4) Intervenţia forţei majore şi/sau a cazului fortuit trebuie comunicată prin grija părţii care le invocă de îndată, după producerea acestora, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariţiei acestora.
    (5) Forţa majoră se constată de o autoritate competentă.

    ART. 11
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.
    (2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
    (1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului contract ori este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului şi titlul activităţii sportive de excelenţă.
    (2) În toate cazurile, rapoartele, comunicările oficiale şi orice alte situaţii ce presupun semnătura şi ştampila originală ale instituţiei emitente se transmit numai în condiţiile stabilite la alin. (1).
    (3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este redactat în 3 exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care două exemplare pentru MTS şi unul pentru Federaţie.

    Ministerul Tineretului şi Sportului
    Ministru,
    ......................................................
    Federaţia
    Reprezentant legal,
    ......................................................
    ANEXA 1

    la contract
    DEVIZ DE CHELTUIELI

┌────┬─────────────┬────────┬────┬────────┬─────┬┬───────┬──────┐
│ │ │Nr. │Nr. │Tarif/zi│ ││Suma │Suma │
│Nr. │Denumirea │persoane│de │/ │Total││alocată│din │
│crt.│cheltuielilor│/ buc. │zile│persoană│ ││de la │surse │
│ │ │ │ │ │ ││MTS │atrase│
├────┼─────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ ││ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ ││ │ │
└────┴─────────────┴────────┴────┴────────┴─────┴┴───────┴──────┘


    Reprezentant legal,
    .........................................
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
    Data ...................

    ANEXA 3

    la metodologie
    DECONT DE CHELTUIELI
    Nr. ................. din .....................
    Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli/decontul parţial de cheltuieli al competiţiei .............., care s-a desfăşurat în localitatea .................................., în perioada ................., în valoare de .......................... lei, reprezentând finanţare nerambursabilă de la Ministerul Tineretului şi Sportului în valoare de ......................... lei şi contribuţia Federaţiei în valoare de .......................... lei, în baza Contractului nr. ......... din ....................., conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────┐
│Nr. │Tip, nr.│ │Denumirea │ │
│crt.│/ dată │Emitent│cheltuielii│Valoare│
│ │document│ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴───────────┼───────┤
│Total │ │
└─────────────────────────────────┴───────┘    Documentele vor fi opisate în ordinea categoriilor de cheltuieli prevăzute în art. 9 din metodologie.
    Decontul mai cuprinde: ..........(Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont, de exemplu: imagini, contracte, facturi, chitanţe, diagramă, pontaj etc.)...........
    Semnătura reprezentantului legal,
    ...............................................
    Ştampila
    Semnătura responsabilului financiar,
    .............................

    ANEXA 4

    la metodologie
    DIAGRAMĂ DE CAZARE
    Denumirea proiectului ........................................
    Perioada .............................................................
    Locul de desfăşurare ..........................................
    Unitatea prestatoare de servicii ..........................

┌────┬───────┬─────────┬─────┬────┬────────┐
│Nr. │Nr. │Numele şi│Tarif│Nr. │Valoare │
│crt.│camerei│prenumele│/zi │zile│serviciu│
├────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴─────┴────┴────────┘


    Data şi semnătura reprezentantului legal al federaţiei
    .......................................................................
    Unitatea prestatoare de servicii
    Data şi semnătura
    .....................................

    ANEXA 5

    la metodologie
    PONTAJ DE MASĂ
    Denumirea proiectului ........................................
    Perioada .............................................................
    Locul de desfăşurare ..........................................
    Unitatea prestatoare de servicii ..........................

┌────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┐
│Nr. │Numele şi│Ziua 1│Ziua 2│Ziua 3│Ziua 4│Semnătură │
│crt.│prenumele│ │ │ │ │participant│
├────┼─────────┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼───────────┤
│ │ │MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│ │
├────┼─────────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴───────────┘


    Data şi semnătura reprezentantului legal al federaţiei
    ..........................................................
    Unitatea prestatoare de servicii
    Data şi semnătura
    ..................................

    ANEXA 6

    la metodologie
    TABEL
    cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului
    Denumirea proiectului ........................................
    Localitatea ........................................................
    Perioada ...........................................................

┌────┬─────────┬────┬─────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ │Seria │ │ │
│Nr. │Numele şi│ │biletului/ │ │ │
│crt.│prenumele│Ruta│Bonul fiscal │Suma│Semnătura│
│ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │combustibilul│ │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼────┼─────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────┴─────────────┴────┴─────────┘


    Data şi semnătura reprezentantului legal al federaţiei
    .........................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016