Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 26 mai 2020  de evaluare a riscurilor de corupţie de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 26 mai 2020 de evaluare a riscurilor de corupţie de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 498 din 12 iunie 2020
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 2.127/C din 26 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 498 din 12 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Obiectul metodologiei
    Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, în conformitate cu obiectivul specific 2.1 din Strategia naţională anticorupţie 2016-2020 (SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    Prezenta metodologie se aplică tuturor unităţilor din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite.

    ART. 3
    Scopul şi obiectivele prezentei metodologii
    (1) Prezenta metodologie are ca scop asumarea unor măsuri specifice pentru prevenirea şi controlul riscurilor de corupţie, pentru diminuarea probabilităţii de apariţie a riscurilor de corupţie, precum şi a impactului în cazul materializării acestora.
    (2) Activităţile de management al riscurilor de corupţie vizează următoarele obiective:
    a) promovarea integrităţii, transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări a activităţilor specifice;
    b) ameliorarea impactului şi asigurarea sustenabilităţii rezultatelor activităţilor de prevenire şi combatere, prin focalizarea lor prioritară asupra domeniilor de activitate vulnerabile la corupţie;
    c) promovarea integrităţii instituţionale, prin conştientizarea personalului cu funcţii de conducere asupra necesităţii participării nemijlocite la acest proces şi asumării responsabilităţii pentru implementarea acestuia.


    ART. 4
    Etapele metodologiei
    Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:
    a) constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei, denumit în continuare Grup de lucru;
    b) identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie;
    c) evaluarea riscurilor de corupţie;
    d) stabilirea măsurilor de prevenire şi control;
    e) monitorizarea şi revizuirea periodică a riscurilor de corupţie;
    f) actualizarea planurilor de integritate.


    CAP. II
    Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei
    ART. 5
    Constituirea Grupului de lucru
    (1) În vederea realizării activităţilor prevăzute de prezenta metodologie, directorul general al ANP şi directorii unităţilor subordonate dispun, prin decizie scrisă, constituirea de grupuri de lucru pentru prevenirea corupţiei.
    (2) Deciziile scrise se diseminează personalului instituţiei şi se păstrează la nivelul secretarului Grupului de lucru.

    ART. 6
    Componenţa Grupului de lucru
    (1) Componenţa Grupului de lucru se stabileşte în funcţie de dimensiunea şi caracteristicile organizatorice ale unităţilor de muncă.
    (2) Din componenţa Grupului de lucru fac parte:
    a) o persoană din conducerea instituţiei - în calitate de şef al Grupului de lucru;
    b) conducătorii sau reprezentanţii unităţilor de muncă care se ocupă de următoarele activităţi: control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziţii publice, gestionarea mijloacelor financiare, prevenirea criminalităţii - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
    c) consilierul de etică, în calitate de membru al Grupului de lucru;
    d) consilierul pentru integritate, în calitate de secretar al Grupului de lucru.

    (3) Se recomandă ca la nivelul instituţiei atribuţiile de consilier de etică, respectiv de consilier pentru integritate să fie îndeplinite de persoane diferite.
    (4) Conducătorul instituţiei poate extinde componenţa Grupului de lucru şi la alte funcţii pe care le consideră relevante pentru realizarea activităţilor Grupului de lucru.
    (5) În desfăşurarea activităţilor sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor unităţilor de muncă din instituţie, aceştia având obligaţia de a transmite, în termenele fixate, informaţiile sau documentele solicitate.
    (6) Secretarul Grupului de lucru centralizează şi elaborează, după caz, următoarele documente:
    a) actul de constituire a Grupului de lucru;
    b) copii după fişele posturilor membrilor în care sunt consemnate atribuţiile ce decurg din această calitate;
    c) fişa de planificare a activităţilor Grupului de lucru;
    d) minute ale întâlnirilor Grupului de lucru;
    e) registrul riscurilor de corupţie;
    f) toate documentele care au stat la baza elaborării Registrului riscurilor de corupţie (cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituţiei, rapoarte ale Curţii de Conturi, rapoartele de audit intern, rapoarte ale autorităţilor şi structurilor de control, chestionare pentru identificarea riscurilor de corupţie, articole de presă, reclamaţii, petiţii adresate instituţiei, hotărâri judecătoreşti);
    g) planul de integritate;
    h) analize şi raportări;
    i) alte documente ce rezultă din activitatea Grupului de lucru.


    ART. 7
    Imposibilitatea constituirii Grupului de lucru
    În cazul unităţilor subordonate în cadrul cărora nu se poate constitui un grup de lucru din cauza numărului redus de personal, atribuţiile privind identificarea şi evaluarea riscurilor, precum şi stabilirea măsurilor de prevenire şi control se îndeplinesc de către Grupul de lucru constituit la nivelul instituţiei supraordonate, din care va face parte şi un reprezentant al unităţii respective.

    ART. 8
    Funcţionarea Grupului de lucru
    (1) În cadrul fiecărei unităţi va fi stabilit, prin decizie scrisă, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum şi alte aspecte procedurale privind funcţionarea Grupului de lucru.
    (2) Cu ocazia primei întâlniri, Grupul de lucru fixează principalele repere ale activităţilor, respectiv: delimitarea unităţilor de muncă ce se includ în procesul de analiză, rolul şi responsabilităţile fiecărui membru al grupului, precum şi termenii de referinţă privind planificarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor şi completează fişa de planificare a activităţilor, prevăzută în anexa nr. 1A.
    (3) Grupul de lucru are obligaţia de a informa personalul unităţii cu privire la demersurile întreprinse în scopul prevenirii corupţiei.

    ART. 9
    Atribuţiile şi activităţile Grupului de lucru
    (1) Grupul de lucru are următoarele atribuţii:
    a) identifică şi descrie riscurile de corupţie;
    b) evaluează riscurile de corupţie;
    c) stabileşte măsurile de prevenire şi control;
    d) completează registrul riscurilor de corupţie;
    e) monitorizează şi revizuieşte riscurile de corupţie;
    f) actualizează planul de integritate.

    (2) Organizarea activităţilor Grupului de lucru:
    a) şeful Grupului de lucru convoacă membrii în vederea instruirii acestora cu privire la rolul şi atribuţiile pe care aceştia le deţin;
    b) şeful Grupului de lucru convoacă membrii în scopul organizării activităţii, stabilirii sarcinilor şi completării fişei de planificare a activităţilor, conform anexei nr. 1A;
    c) şeful Grupului de lucru se asigură că fişele de post ale membrilor sunt completate cu atribuţiile specifice ce rezidă din calitatea pe care o deţin în grup, de către şefii ierarhici ai acestora. O copie a fişei de post completată cu atribuţiile ce decurg din calitatea de membru în Grupul de lucru va fi păstrată de secretarul Grupului de lucru;
    d) şeful Grupului de lucru convoacă membrii în vederea colectării şi centralizării tuturor datelor necesare etapei de identificare şi descriere a riscurilor, conform art. 10 alin. (2), (3) şi (5). Datele colectate sunt analizate în cadrul grupului şi sunt păstrate de secretarul acestuia;
    e) rezultatele analizei datelor sunt dezbătute în cadrul Grupului de lucru. Ulterior, acestea vor sta la baza elaborării Registrului riscurilor de corupţie, conform prezentei metodologii;
    f) Registrul riscurilor de corupţie va fi diseminat, spre luare la cunoştinţă, către întregul personal al instituţiei;
    g) responsabilii de risc desemnaţi pentru fiecare risc identificat se vor asigura de implementarea măsurilor de prevenire şi control prevăzute în Registrul riscurilor de corupţie;
    h) Grupul de lucru se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu, la finalul anului, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor măsurilor de prevenire şi control propuse în Registrul riscurilor de corupţie. Acest demers se va materializa într-un raport de monitorizare, conform anexei nr. 1B.

    (3) Secretarul Grupului de lucru desfăşoară următoarele activităţi:
    a) organizează şedinţele Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei la solicitarea şefului Grupului de lucru şi pregăteşte materialele de lucru necesare desfăşurării şedinţelor;
    b) întocmeşte minutele şedinţelor şi le transmite membrilor grupului pentru asumare;
    c) întocmeşte, centralizează, înregistrează şi diseminează documente necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului de lucru;
    d) centralizează toate documentele necesare pentru elaborarea raportului de monitorizare a Registrului riscurilor de corupţie;
    e) transmite către DPCT o copie a Registrului riscurilor de corupţie, semnat şi înregistrat la nivelul unităţii;
    f) păstrează documentaţia Grupului de lucru.


    CAP. III
    Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie. Stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control
    ART. 10
    Identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie
    (1) Identificarea şi descrierea riscurilor constau în evidenţierea ameninţărilor de corupţie, precum şi a vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente derulate la nivelul instituţiilor din sistemul administraţiei penitenciare, care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie.
    (2) Pentru identificarea riscurilor de corupţie, Grupul de lucru are în vedere:
    a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituţiei;
    b) rapoartele de audit intern;
    c) rapoarte ale Curţii de Conturi;
    d) rapoarte ale autorităţilor şi structurilor de control;
    e) chestionare aplicate persoanelor cu funcţii de conducere sau coordonare din cadrul instituţiei.

    (3) Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare şi angajaţilor din cadrul structurilor care desfăşoară activităţi considerate vulnerabile la corupţie.
    (4) Forma chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupţie este prezentată în anexa nr. 1C.
    (5) Grupul de lucru poate avea în vedere şi alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamaţii, petiţii adresate instituţiei, hotărâri judecătoreşti.
    (6) În baza informaţiilor obţinute conform alin. (2), (3) şi (5), Grupul de lucru procedează la analizarea activităţilor vulnerabile la corupţie, precum şi a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în Registrul riscurilor de corupţie, prevăzut în anexa nr. 1D, coloanele de la 1 la 4.

    ART. 11
    Evaluarea riscurilor
    (1) Activitatea de evaluare se desfăşoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate şi impact.
    (2) Pentru evaluarea riscurilor de corupţie se parcurg următoarele etape:
    a) estimarea probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie;
    b) estimarea impactului;
    c) determinarea expunerii la risc;
    d) clasificarea şi ordonarea riscurilor de corupţie;
    e) determinarea priorităţii de prevenire şi control.


    ART. 12
    Estimarea probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie
    (1) Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilităţii de materializare a riscurilor de corupţie şi se realizează prin stabilirea şi aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 1E.
    (2) Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
    a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
    b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
    c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.


    ART. 13
    Estimarea impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie
    (1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupţie şi se realizează prin stabilirea şi aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 1F.
    (2) Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
    a) 1 reprezintă impact scăzut;
    b) 2 reprezintă impact mediu;
    c) 3 reprezintă impact ridicat.


    ART. 14
    Determinarea nivelului expunerii la riscuri
    (1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupţie constă în produsul dintre valoarea probabilităţii de materializare a acelui risc de corupţie şi valoarea impactului în situaţia materializării lui.
    (2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
    (3) Valorile 4 şi 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de prevenire şi control.
    (4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenţie urgentă.
    (5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea şi ordonarea riscurilor de corupţie şi se consemnează în Registrul riscurilor de corupţie, în ordine descrescătoare în funcţie de expunere.

    ART. 15
    Stabilirea măsurilor de prevenire şi control
    (1) Pe baza rezultatelor activităţilor de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de corupţie, Grupul de lucru propune măsuri specifice pentru prevenirea şi controlul acestora. Pentru fiecare măsură de prevenire şi control se stabilesc responsabilul de risc şi termenul de finalizare a implementării.
    (2) Măsurile de prevenire şi control pot consta, printre altele, în:
    a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislaţiei;
    b) activităţi de instruire;
    c) dezvoltare de sisteme informatice;
    d) elaborare de proceduri de lucru;
    e) planificarea şi derularea periodică a unor activităţi de audit şi/sau control pentru activităţile considerate vulnerabile;
    f) rotaţia personalului.

    (3) Responsabilul de risc se asigură de implementarea măsurii de prevenire şi control în termen şi pune la dispoziţia Grupului de lucru documente justificative care atestă îndeplinirea măsurii.

    ART. 16
    Registrul riscurilor de corupţie
    (1) Pe baza activităţilor reglementate la art. 11-16, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupţie.
    (2) Registrul riscurilor de corupţie are următoarea structură:
    a) domeniul de activitate;
    b) descrierea riscului;
    c) probabilitatea, impactul şi expunerea la riscul de corupţie;
    d) măsurile de prevenire şi control;
    e) termenul de implementare;
    f) responsabilul de risc.

    (3) Registrul riscurilor de corupţie stă la baza actualizării, o dată la 2 ani, a Planului de integritate al ANP şi al unităţilor subordonate.
    (4) Planurile de integritate se transmit către DPCT, pentru a fi înaintate către secretariatul tehnic al SNA din Ministerul Justiţiei.

    ART. 17
    Monitorizarea şi revizuirea riscurilor de corupţie
    (1) Monitorizarea şi revizuirea se realizează de către Grupul de lucru şi persoanele responsabile de risc desemnate.
    (2) Anual, până la 30 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, Grupul de lucru şi persoanele responsabile de risc desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupţie şi procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituţiei.
    (3) În situaţia apariţiei unor riscuri noi de corupţie, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie şi introduse în Registrul riscurilor de corupţie revizuit.
    (4) Ulterior, în termen de 15 zile de la data revizuirii, secretarul Grupului de lucru, respectiv consilierul pentru integritate transmit noul registru al riscurilor de corupţie de la nivelul unităţii către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului din cadrul ANP, pentru centralizare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    (1) Documentaţia privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către consilierul pentru integritate, pentru a fi disponibilă în situaţia evaluării activităţii de management al riscurilor de corupţie.
    (2) Anexele nr. 1A-1F fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1A

    la metodologie
    FIŞA DE PLANIFICARE A ACTIVITĂŢILOR

┌─────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Denumirea instituţiei │Data începerii │
│ │activităţii │
├─────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Componenţa Grupului de lucru pentru prevenirea │
│corupţiei │
├────┬───────┬────────────────┬───────────┬─────────┤
│Nr. │Grad, │Unitatea de │ │Categoria│
│crt.│nume, │muncă │Funcţia │de membru│
│ │prenume│ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────────────────┴───────────┴─────────┤
│Sarcinile şi responsabilităţile membrilor Grupului │
│de lucru pentru prevenirea corupţiei │
├────┬───────┬────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │Documente │ │
│Nr. │Grad, │Sarcini şi │consultate,│ │
│crt.│nume, │responsabilităţi│redactate │Termene │
│ │prenume│ │ori │ │
│ │ │ │colectate │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────────────────┴───────────┴─────────┤
│Planificarea activităţilor Grupului de lucru pentru│
│prevenirea corupţiei │
└───────────────────────────────────────────────────┘


┌────┬───────┬────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Documente │
│Nr. │Data │Locul │Obiectivele│Membrii │redactate/│
│crt.│propusă│desfăşurării│reuniunii │prezenţi│Activităţi│
│ │ │ │ │ │finalizate│
├────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────────────┴───────────┴────────┴──────────┘


    ANEXA 1B

    la metodologie
    RAPORT DE MONITORIZARE
    Document narativ, ce va cuprinde următoarele secţiuni:
    SECŢIUNEA I
    Riscuri identificate
    La nivelul instituţiei ............................................, în perioada ............................ (Se va menţiona.)
    Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei a identificat următoarele riscuri de corupţie:
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................,

    dintre care ............................. prezintă risc scăzut de expunere, ....................... risc mediu de expunere şi .............................. risc ridicat de expunere.
    Pe perioada ............................. următoarele riscuri şi-au modificat nivelul de expunere la risc:
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................

    SECŢIUNEA II
    Măsuri dispuse şi implementate
    Pentru riscurile de corupţie identificate, Grupul de lucru a dispus următoarele măsuri:
    ................................................................................................
    ................................................................................................

    Se va menţiona, pentru fiecare măsură propusă şi inserată în Registrul riscurilor de corupţie, gradul de implementare, precum şi indicatorii calitativi şi cantitativi, pentru care se anexează documente justificative.
    SECŢIUNEA III
    Incidente de integritate
    În perioada .........................., la nivelul instituţiei ................................ s-au produs ................................ incidente de integritate şi, în consecinţă, Grupul de lucru a dispus următoarele măsuri ................................ (revizuirea nivelului de expunere, stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire şi control sau apariţia unor noi riscuri de corupţie).


    ANEXA 1C

    la metodologie
    CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE

┌──┬────────────────────────────────┬──┐
│1 │Data completării chestionarului:│ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│2 │Structura din cadrul ANP sau │ │
│ │instituţiei subordonate: │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Gradul, numele şi prenumele, │ │
│3 │funcţia persoanei care │ │
│ │completează: │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Care sunt atribuţiile structurii│1.│
│ │pe care o conduceţi/coordonaţi, │2.│
│4 │conform Regulamentului de │3.│
│ │organizare şi funcţionare sau a │… │
│ │altor acte normative în vigoare?│ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Care sunt activităţile │1.│
│ │desfăşurate de structura │2.│
│5 │dumneavoastră pentru │3.│
│ │îndeplinirea atribuţiilor │… │
│ │prezentate la pct. 4? │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Prezentaţi care sunt │1.│
│ │activităţile pe care le │2.│
│6 │consideraţi vulnerabile la │3.│
│ │corupţie din activităţile │… │
│ │menţionate la pct. 5. │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Care sunt riscurile de corupţie │1.│
│7 │ce derivă din fiecare activitate│2.│
│ │vulnerabilă la corupţie │3.│
│ │prezentată la pct. 6? │… │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Care sunt cauzele care ar │1.│
│ │favoriza producerea riscurilor │2.│
│8 │de corupţie menţionate la pct. │3.│
│ │7? (Se vor preciza cauzele │… │
│ │pentru fiecare risc în parte.) │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Ce efecte ar putea avea în │ │
│ │activitatea dumneavoastră │ │
│9 │materializarea riscurilor de │ │
│ │corupţie (săvârşirea unei fapte │ │
│ │de corupţie)? │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Ce măsuri sunt aplicate │ │
│10│actualmente pentru eliminarea │ │
│ │sau controlul riscurilor de │ │
│ │corupţie? │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Pentru a preveni materializarea │ │
│ │riscurilor de corupţie, ce │ │
│11│soluţii/măsuri credeţi că sunt │ │
│ │posibile/aplicabile în domeniul │ │
│ │dumneavoastră de activitate? │ │
├──┼────────────────────────────────┼──┤
│ │Au existat cazuri de corupţie │ │
│ │(ori suspiciuni de acest gen) în│ │
│12│cadrul domeniului de activitate │ │
│ │gestionat sau în domenii de │ │
│ │activitate similare, din alte │ │
│ │instituţii? │ │
└──┴────────────────────────────────┴──┘


    ANEXA 1D

    la metodologie
    Formatul registrului riscurilor de corupţie

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Registrul riscurilor de corupţie al ………………………………………… │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Identificarea şi evaluarea riscurilor de corupţie │Stabilirea măsurilor de prevenire │
│ │şi control │
├──────────┬────────────┬──────────┬─────┬─────────────┬──────┬────────┼─────────┬────────────┬────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│Domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │Activitatea │ │ │ │ │ │Măsuri de│ │ │
│activitate│identificată│Descrierea│ │ │ │ │prevenire│Responsabil │Termen/ │
│în care se│ca fiind │riscului │Cauze│Probabilitate│Impact│Expunere│şi │pentru │Durată de │
│manifestă │vulnerabilă │ │ │ │ │ │control │implementare│implementare│
│riscul de │la corupţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corupţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────┴─────┴─────────────┴──────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 1E

    la metodologie
    Indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie

┌──────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nivelul │Descriere │Indicatori │Factori │
│probabilităţii│ │ │favorizanţi │
├──────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1. probleme de │
│ │ │ │natură │
│ │ │ │legislativă - │
│ │ │- Nu există │lacune │
│ │ │cazuri │legislative, │
│ │ │anterioare │norme neclare, │
│ │ │în propria │imprevizibile, │
│ │ │instituţie şi│reglementarea │
│ │ │nici în alte │unor excepţii │
│ │ │instituţii, │care ridică │
│ │ │în domenii de│probleme de │
│ │ │activitate │interpretare şi│
│ │ │similare. │aplicare, │
│ │ │N O T Ă: │flexibilitate │
│ │ │Evaluarea │în │
│ │ │istorică a │interpretarea │
│ │ │cazurilor │subiectivă; │
│ │ │se va limita │2. capacitate │
│ │ │la datele │limitată de │
│ │Ameninţarea│existente │verificare a │
│ │de corupţie│în │activităţii │
│ │este foarte│instituţie, │desfăşurate; │
│1 - scăzută │puţin │înfiinţarea │3. │
│ │probabil să│acesteia │particularităţi│
│ │se │sau │ale culturii │
│ │manifeste. │organizarea/ │organizaţionale│
│ │ │reorganizarea│privind │
│ │ │în actuala │acceptarea de │
│ │ │organigramă │avantaje │
│ │ │şi având │materiale, │
│ │ │la bază │respectiv │
│ │ │actuala │toleranţa unor │
│ │ │reglementare,│astfel de │
│ │ │dacă aceste │comportamente; │
│ │ │detalii sunt │4. existenţa │
│ │ │relevante. │unor surse de │
│ │ │- Sunt │ameninţare sau │
│ │ │prezenţi │presiune asupra│
│ │ │maximum 3 │personalului; │
│ │ │factori │5. contacte │
│ │ │favorizanţi. │frecvente cu │
│ │ │ │exteriorul │
│ │ │ │instituţiei, │
│ │ │ │cu beneficiari │
│ │ │ │ai serviciilor │
├──────────────┼───────────┼─────────────┤publice; │
│ │ │ │6. exercitarea │
│ │ │ │atribuţiilor de│
│ │ │ │serviciu în │
│ │ │- Există │afara sediului │
│ │ │cazuri de │instituţiei │
│ │ │corupţie │publice; │
│ │ │în domenii │7. gestionarea │
│ │ │similare de │informaţiei - │
│ │Ameninţarea│activitate │obţinere, │
│ │de corupţie│ori situaţii │deţinere │
│ │este │care prezintă│şi utilizare a │
│2 - medie │posibilă, │similitudini │informaţiei, │
│ │aceasta se │cu │accesul la │
│ │poate │ameninţarea │informaţii │
│ │manifesta. │definită. │confidenţiale, │
│ │ │- Sunt │gestionarea │
│ │ │prezenţi │informaţiilor │
│ │ │maximum 5 │clasificate; │
│ │ │factori │8. gestionarea │
│ │ │favorizanţi. │mijloacelor │
│ │ │ │financiare; │
│ │ │ │9. achiziţia/ │
│ │ │ │gestionarea de │
│ │ │ │bunuri, │
├──────────────┼───────────┼─────────────┤servicii şi │
│ │ │ │lucrări; │
│ │ │ │10. acordarea │
│ │ │ │de aprobări, │
│ │ │- Există │avize ori │
│ │ │cazuri de │autorizaţii; │
│ │ │corupţie în │11. activităţi │
│ │ │propria │de eliberare/ │
│ │ │instituţie. │emitere a unor │
│ │ │- Există │documente; │
│ │ │multiple │12. │
│ │ │cazuri în │îndeplinirea │
│ │Ameninţarea│domenii │funcţiilor de │
│ │de corupţie│similare de │control, │
│ │poate să se│activitate │supraveghere, │
│3 - ridicată │manifeste │ori situaţii │evaluare şi │
│ │în mod │care prezintă│consiliere, │
│ │curent în │multiple │audit; │
│ │activitate.│similitudini │13. competenţa │
│ │ │cu │decizională │
│ │ │ameninţarea │exclusivă; │
│ │ │definită. │14. activităţi │
│ │ │- Sunt │de recrutare şi│
│ │ │prezenţi │selecţie a │
│ │ │peste 5 │personalului; │
│ │ │factori │15. constatare │
│ │ │favorizanţi. │de conformitate│
│ │ │ │sau de │
│ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │legii, aplicare│
│ │ │ │de sancţiuni. │
├──────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │În ipoteza în│ │
│ │ │care factorii│ │
│ │ │favorizanţi │ │
│ │ │reprezintă │Prezenţa │
│ │ │unicul │acestor factori│
│ │ │indicator │la nivelul │
│ │ │identificat, │instituţiei, │
│ │ │prezenţa unui│activităţii sau│
│ │ │anumit număr │personalului se│
│ │ │de factori │evaluează de │
│ │ │favorizanţi │către Grupul de│
│ │ │nu conduce în│lucru pe baza │
│ │ │mod automat │actelor │
│ │ │la │normative, │
│ │ │introducerea │procedurilor │
│ │ │riscului │interne, precum│
│ │ │într-o │şi având în │
│ │ │anumită │vedere datele, │
│ │ │categorie, │informaţiile, │
│ │ │Grupul de │dar şi │
│ │ │lucru luând │experienţa │
│ │ │această │membrilor. │
│ │ │decizie pe │ │
│ │ │baza analizei│ │
│ │ │concrete. │ │
└──────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┘


    ANEXA 1F

    la metodologie
    Indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie

┌──────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nivelul │Descriere │Indicatori │Observaţii │
│impactului│ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │• nu generează │ │
│ │ │efecte la │ │
│ │ │nivelul altor │ │
│ │ │activităţi, cu │ │
│ │ │excepţia celei │ │
│ │ │în cadrul │ │
│ │ │căreia s-a │ │
│ │ │produs fapta; │ │
│ │ │• afectarea │ │
│ │ │neglijabilă, │ │
│ │ │nesemnificativă│ │
│ │ │a desfăşurării │ │
│ │ │activităţii; │ │
│ │Producerea │• impact minor │ │
│ │faptei de │sau │ │
│ │corupţie nu │nesemnificativ │ │
│ │afectează │asupra │ │
│ │activitatea │atingerii │ │
│1 - scăzut│de ansamblu a│obiectivelor │ │
│ │instituţiei, │profesionale; │ │
│ │având impact │• susceptibil │ │
│ │financiar şi │de a conduce/ │ │
│ │de imagine │provoca │ │
│ │minim. │publicitate │ │
│ │ │negativă; │ │
│ │ │• afectează în │ │
│ │ │mică măsură şi │ │
│ │ │pe o perioadă │ │
│ │ │scurtă de timp │ │
│ │ │percepţia │ │
│ │ │asupra │ │
│ │ │instituţiei şi │ │
│ │ │a corpului │ │
│ │ │profesional; │ │
│ │ │• impact │ │
│ │ │financiar minim│ │
│ │ │sau inexistent.│ │
├──────────┼─────────────┼───────────────┤ │
│ │ │• aduce │ │
│ │ │atingere │• Efectele la │
│ │ │modului de │nivelul │
│ │ │desfăşurare a │activităţii în│
│ │ │activităţilor │cadrul căreia │
│ │ │instituţiei în │s-a produs │
│ │ │ansamblu (nu │fapta sau la │
│ │Producerea │numai │nivelul │
│ │faptei de │activităţii în │celorlalte │
│ │corupţie │cadrul căreia │activităţi ale│
│ │aduce │s-a produs │instituţiei se│
│ │atingere │fapta); │evaluează din │
│ │modului de │• obiectivele │punctul de │
│ │desfăşurare a│profesionale │vedere al │
│2 - mediu │activităţilor│sunt atinse │perturbării │
│ │instituţiei │parţial; │calendarului │
│ │în ansamblu, │• eficienţa │activităţilor,│
│ │are impact │activităţii │calităţii │
│ │financiar şi │este afectată; │serviciilor, │
│ │afectează │• există impact│legalităţii │
│ │imaginea │financiar; │activităţii, │
│ │instituţiei. │• imaginea │eficienţei │
│ │ │instituţiei a │administrative│
│ │ │fost afectată, │sau economice.│
│ │ │existând │• Impactul │
│ │ │publicitate │financiar se │
│ │ │negativă, cu │analizează pe │
│ │ │precădere la │baza │
│ │ │nivel local. │resurselor │
├──────────┼─────────────┼───────────────┤cheltuite │
│ │ │• atingere │ineficient sau│
│ │ │gravă adusă │în mod ilegal,│
│ │ │activităţii; │precum şi pe │
│ │ │• │baza │
│ │ │imposibilitate │eventualelor │
│ │ │de îndeplinire │pierderi, dacă│
│ │ │a obiectivelor │este cazul. │
│ │ │stabilite │ │
│ │ │pentru domeniul│ │
│ │ │de activitate │ │
│ │ │sau un impact │ │
│ │ │semnificativ │ │
│ │ │asupra │ │
│ │Producerea │acestora; │ │
│ │faptei de │• deteriorarea │ │
│ │corupţie │pe termen mediu│ │
│ │aduce o │şi lung a │ │
│ │atingere │eficienţei │ │
│ │gravă modului│activităţii, │ │
│ │de │întârzieri în │ │
│ │desfăşurare a│derularea │ │
│ │activităţii │activităţilor │ │
│3 - │instituţiei │planificate; │ │
│ridicat │sau chiar │• pierderi │ │
│ │blochează │financiare │ │
│ │desfăşurarea │pentru │ │
│ │acesteia, are│înlocuirea ori │ │
│ │impact │instruirea │ │
│ │financiar │personalului, │ │
│ │important şi │schimbarea │ │
│ │aduce grave │procedurilor de│ │
│ │prejudicii de│desfăşurare a │ │
│ │imagine │activităţii, │ │
│ │instituţiei. │achiziţii │ │
│ │ │neplanificate │ │
│ │ │de mijloace │ │
│ │ │tehnice etc.; │ │
│ │ │• imaginea │ │
│ │ │instituţiei a │ │
│ │ │fost puternic │ │
│ │ │afectată, │ │
│ │ │existând │ │
│ │ │publicitate │ │
│ │ │negativă, la │ │
│ │ │nivel naţional │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │internaţional. │ │
└──────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016