Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 23 septembrie 2020  de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 23 septembrie 2020 de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 170 din 23 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8765 din 25 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare şi de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat.

    ART. 2
    Metodologia are în vedere următoarele obiective:
    a) asigurarea recuperării costurilor justificate şi efectuate într-o manieră prudentă de către operatorul economic care prestează serviciul de alimentare cu energie electrică într-un sistem electroenergetic izolat;
    b) promovarea unor practici eficiente de operare;
    c) folosirea eficientă a resurselor energetice la nivel local;
    d) îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate;
    e) asigurarea viabilităţii financiare şi a dezvoltării operatorului economic;
    f) stabilirea preţului de vânzare pentru serviciile prestate, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare.


    CAP. II
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    Prezenta metodologie este utilizată de:
    a) operatorul economic care prestează serviciul de alimentare cu energie electrică a clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat, pentru fundamentarea propunerii privind preţul de vânzare a energiei electrice;
    b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea preţului de vânzare a energiei electrice.


    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) În înţelesul prezentei metodologii, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    - perioadă tarifară - perioadă de aplicare a preţului de vânzare, respectiv 12 luni de la data intrării în vigoare;
    – sistem electroenergetic naţional - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional; Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică;
    – sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuţie, furnizare şi utilizare a energiei electrice în condiţiile prevăzute de lege, care nu este interconectat cu Sistemul electroenergetic naţional;
    – operator economic - persoana fizică sau juridică, autorizată conform dispoziţiilor legale în vigoare, care deţine/administrează un sistem electroenergetic izolat.

    (2) În prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) SEN - Sistemul electroenergetic naţional.


    CAP. IV
    Reguli generale
    ART. 5
    (1) Vânzarea energiei electrice la clienţii racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat se face la preţul stabilit de către ANRE.
    (2) Preţul de vânzare se stabileşte de către ANRE, pentru fiecare perioadă tarifară, în baza solicitării operatorului economic.
    (3) Solicitarea operatorului economic prevăzută la alin. (2) trebuie să fie însoţită de autorizaţia de construcţie emisă de către autoritatea publică locală competentă.

    ART. 6
    (1) Preţul de vânzare poate fi ajustat de cel mult 2 ori în interiorul perioadei tarifare, la solicitarea operatorului economic, în cazul în care acesta justifică faptul că prin preţul de vânzare aprobat de către ANRE nu se asigură cel puţin profitul minim reglementat, dar nu mai devreme de 3 luni de la data aprobării.
    (2) Procedura de ajustare a preţului de vânzare este similară procedurii de aprobare a preţului de vânzare, conform prevederilor cap. VI.

    ART. 7
    (1) La calculul preţului de vânzare, orice cost justificat asociat activităţii desfăşurate de operatorul economic este luat în considerare o singură dată.
    (2) În cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori sau nu a fost inclus în calculul preţului de vânzare, acesta va fi scăzut din/adăugat în calculul preţului de vânzare ajustat conform art. 6 sau cel aferent următoarei perioade tarifare, oricare din situaţii intervine prima.

    ART. 8
    Operatorul este obligat să organizeze evidenţa contabilă separată pentru activitatea de alimentare cu energie electrică într-un sistem electroenergetic izolat.

    CAP. V
    Determinarea preţului de vânzare
    ART. 9
    (1) Preţul de vânzare a energiei electrice livrate într-un sistem electroenergetic izolat (P_si) se stabileşte în lei/kWh şi reprezintă preţul necesar acoperirii costurilor justificate aferente activităţii desfăşurate de către operator pentru punerea în funcţiune şi operarea sistemului electroenergetic izolat şi pentru furnizarea energiei electrice în sistemul electroenergetic izolat şi se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C_j reprezintă costurile totale justificate ale operatorului, în baza contractelor încheiate şi asumate de acesta sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala certă şi clară a operatorului aferente punerii în funcţiune şi operării sistemului electroenergetic izolat şi pentru furnizarea energiei electrice în sistemele electroenergetice izolate [lei];
    – p - rata reglementată a profitului, egală cu maximul dintre rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României anterior solicitării de stabilire a preţului de vânzare şi publicat pe pagina proprie de internet a Băncii Naţionale a României şi o rată de 5% [%];
    – Ee - cantitatea de energie electrică estimată a fi livrată în perioada tarifară, comunicată de către operatorul economic [kWh].


    (2) La determinarea preţului de vânzare, ANRE ia în considerare:
    a) costurile justificate aferente activităţii desfăşurate de operatorul economic pentru punerea în funcţiune şi operarea sistemului electroenergetic izolat şi pentru furnizarea energiei electrice în sistemul electroenergetic izolat;
    b) asigurarea viabilităţii financiare a operatorului;
    c) stimularea investiţiilor operatorilor în dezvoltarea de sisteme electroenergetice izolate.


    ART. 10
    Costurile justificate includ în principal următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, combustibilul, materialele nestocate, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar;
    b) cheltuielile cu energia şi apa;
    c) cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
    e) cheltuielile poştale şi taxe comunicaţii, servicii bancare şi asimilate;
    f) cheltuielile cu primele de asigurare obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) cheltuielile cu deplasările efectuate în scopul dezvoltării sistemului electroenergetic izolat;
    h) cheltuielile cu locaţiile de gestiune şi chiriile, efectuate întro manieră prudentă; pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite lista documentelor (contracte, facturi, fişe de cont etc.);
    i) cheltuielile cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia primelor reprezentând participarea personalului la profit;
    j) cheltuielile ce nu pot fi controlate şi asupra cărora operatorul nu poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate, denumite în continuare costuri indirecte, reprezentând:
    (i) contribuţii la asigurări sociale, fondul de şomaj şi asigurări sociale de sănătate, aferente fondului de salarii;
    (ii) contribuţia bănească/taxă percepută de ANRE, dacă este cazul;
    (iii) taxe, impozite şi contribuţii, altele decât cele prevăzute lapct. (i) şi (ii), stabilite conform legislaţiei în vigoare;

    k) costurile justificate şi cheltuielile corespunzătoare sumelor neîncasate, reprezentând creanţele comerciale care nu au putut fi recuperate din cauze obiective (deces, hotărâre judecătorească definitivă);
    l) cheltuielile cu amortizarea fiscală a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune şi utilizate în activităţile operatorului; în cazul echipamentelor puse în funcţiune anterior se ia în considerare valoarea rămasă de amortizat;
    m) cheltuielile financiare;
    n) cheltuielile cu taxele, contribuţiile şi cotizaţiile obligatorii către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale, dacă sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii operatorului economic;
    o) cheltuieli aferente serviciului de distribuţie a energiei electrice în cazul în care acest serviciu este prestat de un alt operator.


    ART. 11
    (1) Operatorul economic furnizează în cadrul documentaţiilor de fundamentare a preţului de vânzare explicaţii detaliate şi justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri şi a activităţilor, precum şi modul de alocare a costurilor.
    (2) În cazul în care ANRE solicită clarificări, informaţii suplimentare şi/sau corecţii, operatorul economic este obligat să transmită datele solicitate în termenul specificat în solicitare.

    ART. 12
    (1) Operatorul economic are obligaţia ca, la transmiterea costurilor realizate/estimate a fi realizate, în vederea recunoaşterii în preţul de vânzare, să justifice că acestea au fost sau sunt costuri prudente.
    (2) Se consideră costuri prudente acele costuri care sunt demonstrate a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, astfel:
    a) „necesar“ - nevoia obiectivă a operatorului economic de a realiza acel cost;
    b) „oportun“ - amânarea costului ar fi de natură a produce prejudicii operatorului economic;
    c) „eficient“ - realizarea costului ar fi de natură a aduce beneficii viitoare operatorului economic;
    d) „să reflecte condiţiile pieţei“ - costul realizat de către operatorul economic este raportat la cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) Operatorul economic are obligaţia să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea integrală sau parţială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (3) sau cele pentru care, prin documentele transmise de operatorul economic conform prevederilor alin. (3), nu se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).

    ART. 13
    (1) În determinarea preţului de vânzare nu se includ următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile aferente altor activităţi desfăşurate de operatorul economic, pentru care sunt utilizate mijloace fixe înregistrate în contabilitatea operatorului economic sau salariaţii implicaţi în activitatea acestuia;
    b) cheltuielile cu provizioane şi ajustări de orice natură;
    c) cheltuielile privind activele casate sau cedate şi din alte operaţiuni de capital;
    d) cheltuielile cu reclama şi publicitatea;
    e) cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli asociate (taxă de timbru, onorariu pentru expert etc.);
    f) cheltuielile privind materialele recuperate şi refolosibile;
    g) cheltuielile nedeductibile fiscal;
    h) cheltuielile cu primele reprezentând participarea personalului la profit;
    i) cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
    j) cheltuielile cu amenzi, penalităţi şi majorări de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    k) cheltuielile cu donaţii, sponsorizări şi subvenţii acordate de operatorul economic;
    l) cheltuielile de natura imobilizărilor corporale şi necorporale, finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, subvenţii, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;
    m) cheltuielile cu penalităţi, majorări şi/sau daune-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    n) cheltuielile aferente plăţilor compensatorii acordate salariaţilor cu ocazia încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, fără a avea la bază un program de restructurare şi de reorganizare a societăţii aprobat de conducerea operatorului, cu excepţia situaţiei când salariaţii se pensionează;
    o) cheltuielile reprezentând salarii, indemnizaţii, sume compensatorii acordate în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului personalului cu funcţii de conducere şi persoanelor care au calitatea de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere, cu excepţia salariilor, indemnizaţiilor sau sumelor compensatorii acordate angajaţilor, cu ocazia pensionării, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă sau când există un program de restructurare aprobat;
    p) cheltuielile de personal reprezentând sume acordate directorilor generali şi membrilor consiliilor de administraţie/ supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă individuală, precum şi alte facilităţi rezultate din derularea contractelor de mandat, care depăşesc 20% din valoarea retribuţiei acestora;
    q) cheltuielile de exploatare aferente mijloacelor fixe obţinute de operator prin realizarea unor investiţii care nu au fost recunoscute de ANRE;
    r) cheltuielile estimate/prognozate cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, care nu sunt încă puse în funcţiune;
    s) valoarea, respectiv o parte a acesteia, aferentă imobilizărilor corporale/necorporale pentru care societatea încasează chirie.

    (2) ANRE are dreptul să refuze operatorului recunoaşterea unor costuri sau părţi din acestea, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru care nu s-a justificat faptul că au fost generate de desfăşurarea activităţii operatorului economic şi realizate într-o manieră prudentă, conform prevederilor art. 12.

    CAP. VI
    Procedura de stabilire a preţului de vânzare
    ART. 14
    Preţul de vânzare a energiei electrice pentru o perioadă tarifară se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRE.

    ART. 15
    (1) În vederea stabilirii preţului de vânzare, operatorul economic transmite ANRE, cu cel puţin 30 de zile anterior datei de la care se aplică preţul de vânzare, documentaţia de fundamentare.
    (2) În situaţia în care documentaţia înaintată este incompletă, ANRE solicită completarea acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, operatorul având obligaţia de a răspunde în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (3) În perioada de analiză şi calcul, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, iar operatorul are obligaţia de a răspunde în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (4) Aspectele pentru care s-au solicitat informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare în cazul în care operatorul nu răspunde solicitărilor ANRE în termenele prevăzute de prezenta metodologie.

    ART. 16
    Documentaţia privind fundamentarea preţului de vânzare se referă la:
    a) costurile justificate în baza contractelor încheiate şi asumate de operator sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala înregistrată în contabilitatea internă, certă şi clară a operatorului, aferente perioadei tarifare;
    b) lista contractelor de prestări de servicii, de furnizare bunuri sau de lucrări şi a societăţilor comerciale cu care au fost încheiate, aferente desfăşurării activităţii operatorului economic, cu precizarea perioadei de desfăşurare a contractului şi a valorilor contractuale pe fiecare contract în parte; suplimentar, pentru toate contractele, se va demonstra prudenţa costurilor;
    c) documentele, justificările privind valorile totale şi defalcarea acestor valori pe activităţi, cum ar fi: contracte, oferte, facturi, documente contabile, justificarea investiţiilor, costuri cu terţi etc.;
    d) justificarea fiecărui proiect de investiţie şi valoarea acestuia în funcţie de scopul urmărit, cum ar fi:
    (i) înlocuirea mijloacelor fixe uzate, cu durată de viaţă depăşită;
    (ii) îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor desfăşurate de operatorul economic.    ART. 17
    (1) Pe baza documentaţiei şi a propunerii înaintate, respectiv în urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE stabileşte preţul de vânzare aferent perioadei tarifare.
    (2) Rezultatele analizei efectuate pentru stabilirea preţului de vânzare se comunică operatorului în vederea formulării unui punct de vedere.

    ART. 18
    Decizia privind stabilirea preţului de vânzare se publică pe pagina de internet a ANRE, se comunică operatorului economic şi primăriei localităţii în care a fost dezvoltat sistemul electroenergetic izolat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia în şedinţa Comitetului de reglementare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Operatorul economic publică preţul de vânzare pe pagina de internet proprie, în termen de două zile lucrătoare de la primirea deciziei.

    ART. 20
    În calculul valorii facturii se utilizează preţul de vânzare în forma aprobată de ANRE, cu 5 zecimale. Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe valoarea adăugată.

    ART. 21
    (1) În factura emisă clientului final de către operatorul economic conform contractului, suplimentar faţă de contravaloarea consumului de energie electrică se adaugă şi contravaloarea certificatelor verzi, a accizei, a TVA, precum şi a altor taxe şi impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.
    (2) În cazul apariţiei unui act normativ de modificare a valorii taxelor/impozitelor prevăzute la alin. (1), noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului final de către operatorul economic prin intermediul facturii.
    (3) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factură de la aceeaşi dată, cu notificarea clientului de către operatorul economic prin intermediul facturii.

    ART. 22
    Facturile emise de către operatorul economic trebuie să conţină elementele prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016