Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 18 noiembrie 2020  de finanţare prin Programul Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 18 noiembrie 2020 de finanţare prin Programul "Generaţia 28" a activităţilor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1226 din 14 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.488 din 18 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1226 din 14 decembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezentul ghid metodologic are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare din fonduri ale Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS), alocate activităţilor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, în vederea obţinerii de performeri, în cadrul Programului „Generaţia 28“.

    ART. 2
    Programul „Generaţia 28“ are ca obiectiv strategic sprijinirea şi dezvoltarea programelor sportive propuse de federaţiile sportive naţionale prin organizarea acţiunilor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, în vederea obţinerii de performeri.

    ART. 3
    Scopul este valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie a copiilor, precum şi a persoanelor cu nevoi speciale, care să asigure formarea de performeri, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate publică prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.

    ART. 4
    Obiectivele generale ale Programului „Generaţia 28“ sunt:
    a) promovarea sportului drept element esenţial pentru o educaţie de calitate, prin exercitarea tuturor formelor de activităţi fizice, printr-o participare organizată, având drept obiectiv ameliorarea condiţiei fizice şi psihice;
    b) susţinerea activităţii sportive la nivelul copiilor, precum şi al persoanelor cu nevoi speciale;
    c) demararea proceselor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copiii cu aptitudini remarcabile şi pentru persoanele cu nevoi speciale;
    d) utilizarea potenţialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare şi şanse egale;
    e) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, cu scopul de a câştiga încredere, de a promova un stil de viaţă sănătos şi o dezvoltare armonioasă durabilă;
    f) susţinerea disciplinelor şi probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare al fiecărei discipline.


    ART. 5
    Obiectivele specifice ale Programului „Generaţia 28“ sunt:
    1. realizarea educaţiei integrale a copiilor şi a persoanelor cu nevoi speciale prin practicarea activităţilor sportive;
    2. influenţarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor;
    3. creşterea numărului de participanţi la activităţile sportive;
    4. realizarea unei baze de selecţie pentru performanţă;
    5. dezvoltarea spiritului de competiţie;
    6. dezvoltarea spiritului de fair-play;
    7. pregătirea pentru viaţă, formarea obişnuinţei de a lucra în echipă;
    8. sporirea interesului general pentru activităţile copiilor şi ale persoanelor cu nevoi speciale;
    9. prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei;
    10. evaluarea şi ameliorarea stării de sănătate prin activitate fizică;
    11. atragerea unui număr cât mai mare de specialişti din domeniul educaţiei fizice şi sportului pentru punerea în aplicare a activităţilor sportive.


    ART. 6
    În înţelesul Programului „Generaţia 28“, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) federaţii sportive naţionale - structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ, având ca atribuţii principale: elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a ramurii de sport pe care o reprezintă şi organizarea activităţilor şi competiţiilor oficiale la nivel naţional, precum şi a celor cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României;
    b) activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de selecţie, de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive;
    c) activitate de selecţie - activitate organizată şi repetabilă a specialiştilor, de depistare a copiilor cu aptitudini pentru practicarea diferitelor ramuri sau probe sportive, pe baza unor criterii specifice, biologice, psihosomatice şi motrice;
    d) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară, realizată în baza unui program prestabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică în vederea participării la competiţii sportive;
    e) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiectiv întrecerea, obţinerea de rezultate sportive sau obţinerea victoriei;
    f) competiţie sportivă internă la nivel naţional - competiţie sportivă internă organizată de către federaţiile sportive naţionale, care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
    g) alte acţiuni sportive - acţiuni organizate pe teritoriul României, de către federaţiile sportive naţionale, care prezintă un interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive oficiale şi cele de pregătire sportivă, cum ar fi: conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
    h) autoritate finanţatoare - Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS, instituţie publică, organ al administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului României;
    i) bugetul proiectului - reprezintă totalitatea sumelor alocate de MTS necesare realizării proiectului şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare;
    j) categorie de eligibilitate - categorie în cadrul căreia trebuie să se înscrie propunerile de proiect pentru a fi eligibile, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    k) cerere de finanţare - document completat de către solicitant în vederea obţinerii finanţării unui proiect;
    l) cheltuieli eligibile - cheltuielile care reflectă costuri necesare şi rezonabile, oportune şi justificate, care sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului, legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi care trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, identificabile şi verificabile, susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare;
    m) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între MTS, în calitate de autoritate finanţatoare, şi beneficiar;
    n) perioada de desfăşurare a proiectului - perioada înscrisă în contractul de finanţare de la data începerii primei activităţi şi până la data încheierii ultimei activităţi din planul de activităţi al proiectului;
    o) solicitant - federaţia sportivă naţională posesoare de certificat de identitate sportivă care depune o propunere de proiect;
    p) proiect sportiv - acţiune de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu nevoi speciale;
    q) copii - categorie de vârstă stabilită în conformitate cu reglementările federaţiilor sportive naţionale;
    r) persoane cu nevoi speciale - persoane cu deficienţe diverse care în contextul Programului „Generaţia 28“ pot beneficia de îmbunătăţirea accesului la activităţi sportive, cu obiectivul de a câştiga încredere, de a spori gradul de incluziune socială, de a depăşi prejudecăţi, de a promova un stil de viaţă sănătos.


    ART. 7
    Principiile care stau la baza acordării finanţării sunt:
    a) eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza selecţiei de proiecte - folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor financiare pentru atribuirea contractului de finanţare;
    b) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;
    c) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de eligibilitate/selecţie şi a criteriilor de evaluare pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice solicitant care depune o cerere de finanţare să beneficieze de şanse egale;
    d) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea.


    ART. 8
    (1) Dosarul de finanţare trebuie să conţină următoarele documente:
    1. cererea-tip de finanţare, conform anexei nr. 1, care trebuie depusă pe suport hârtie şi cuprinde:
    a) „Descrierea solicitantului“ - se vor preciza: adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar - IBAN, titularul contului şi codul de înregistrare fiscală; solicitantul se va asigura că datele înscrise sunt corecte şi actualizate;
    b) „Titlul proiectului“ - este recomandabil să fie cât mai sugestiv;
    c) „Oportunitatea proiectului“ - constă în descrierea situaţiei existente, a contextului, precum şi a motivelor iniţierii proiectului. Practic, aici se vor descrie în 1–2 paragrafe concluzii ale unei analize de oportunitate prin care se identifică o problemă ce urmează a fi rezolvată;
    d) „Scopul proiectului“ - reprezintă un enunţ scurt şi concis prin care se comunică stadiul în care va ajunge problema ca urmare a derulării proiectului;
    e) „Obiectivele proiectului“ - constituie rezultatele scontate care trebuie obţinute în efortul de atingere a scopului proiectului. În acest sens va trebui să se ţină seama la enunţarea obiectivelor ca acestea să nu se confunde cu activităţile. Pentru ca un obiectiv să fie corect definit acesta trebuie să fie specific, măsurabil, abordabil, realist, încadrabil în timp;
    f) „Activităţile proiectului“ - reprezintă metodele de atingere a fiecărui obiectiv. În această rubrică se va completa în detaliu cum urmează să fie pus în practică proiectul şi ce se va face pentru atingerea obiectivelor acestuia. Rubrica va fi completată prin enunţarea activităţilor, încadrarea acestora în secvenţe de timp (pe luni, săptămâni sau zile, în funcţie de durata proiectului) şi specificarea responsabilului fiecărei activităţi;
    g) „Grupul-ţintă şi beneficiarii“ - reprezintă persoanele sau grupul de persoane cărora li se adresează proiectul şi care vor avea de câştigat în mod direct sau indirect în urma derulării proiectului, copii nelegitimaţi şi persoane cu nevoi speciale;
    h) „Modalităţi de mediatizare“ - se vor specifica instrumentele şi activităţile de promovare a proiectului, ca: reportaje, conferinţă de presă, interviuri, filme, articole, mape de prezentare, afişe, pliante, bannere şi alte materiale de promovare;
    i) „Modalităţi de evaluare“ - se vor enumera modalităţile şi instrumentele ce urmează a fi folosite pentru raportarea progresului în atingerea obiectivelor propuse, a eficienţei şi impactului proiectului. Instrumente de evaluare pot fi considerate orice tip de analiză statistică, studii de caz, observaţii şi monitorizări;
    j) „Parteneri“ - nominalizarea persoanelor juridice de drept public ori privat implicate în desfăşurarea activităţilor proiectului şi a structurilor sportive afiliate federaţiei sportive naţionale: cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramura de sport;
    k) „Bugetul proiectului“ - reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării acţiunii şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, respectiv Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. declaraţie de eligibilitate a solicitantului conform formularului 1 la anexa nr. 1;
    3. certificat de atestare fiscală eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF);
    4. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului 2 la anexa nr. 1.

    (2) Cererea de finanţare se întocmeşte având în vedere următoarele:
    a) bugetul să corespundă cu limitele legale pentru fiecare categorie de cheltuieli;
    b) bugetul să reflecte costurile necesare realizării proiectului;
    c) bugetul să se întocmească exclusiv în lei;
    d) cheltuielile să fie oportune şi justificate;
    e) cheltuielile să fie efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;
    f) cheltuielile să fie identificabile şi verificabile.

    (3) Cererea de finanţare are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    (4) La completarea cererii de finanţare solicitanţii au obligaţia de a furniza detalii suficiente pentru a asigura claritatea proiectului, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele, schimbarea pozitivă generată de proiect şi modul în care proiectul propus este relevant pentru contextul local, regional sau naţional.

    ART. 9
    În vederea depunerii proiectelor solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:
    a) Dosarul conţinând documentele menţionate la art. 8 se va depune în plic sigilat, în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare, la adresa: Ministerul Tineretului şi Sportului, strada Vasile Conta nr. 16, pentru Programul „Generaţia 28“, conţinând obligatoriu numele şi adresa completă a solicitantului.
    b) Solicitările de finanţare depuse ulterior datei-limită prevăzute în anunţul public de organizare a evaluării nu vor fi luate în considerare.


    ART. 10
    (1) Comisia de evaluare a documentelor privind cerinţele de evaluare a solicitărilor va fi numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri.
    (2) Odată cu numirea membrilor titulari ai comisiei se desemnează 2 membri supleanţi.
    (3) Fiecare membru al comisiei va completa o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate conform anexei nr. 2.
    (4) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) verifică dacă documentaţia depusă este completă şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate;
    b) analizează şi evaluează proiectele sportive în conformitate cu grila de acordare a punctajelor;
    c) stabileşte ierarhia proiectelor sportive pe baza punctajului obţinut şi propune valoarea finanţării;
    d) întocmeşte un raport referitor la cererile evaluate şi îl înaintează în vederea aprobării conducerii MTS.


    ART. 11
    (1) Pentru a participa la evaluarea de proiecte, federaţiile sportive naţionale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele:
    a) să nu aibă obligaţii de plată privind impozitele şi taxele către bugetul de stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
    b) să nu se afle în litigiu cu autoritatea finanţatoare căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
    c) să nu furnizeze informaţii eronate în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
    d) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
    e) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă sau de lichidare ori să nu se afle în stare de insolvenţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
    g) reprezentantul legal al structurii sportive să nu fi fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri;
    h) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.

    (2) Dosarele incomplete sau cele care conţin documente întocmite incorect nu vor fi selectate.
    (3) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a nu permite participarea la evaluarea de proiecte a solicitanţilor care nu şiau îndeplinit obligaţiile asumate prin contracte de finanţare anterioare.

    ART. 12
    (1) Evaluarea proiectelor se va realiza în funcţie de punctajul acordat de comisie, în baza criteriilor de evaluare.
    (2) Beneficiarii proiectelor sunt copiii nelegitimaţi, precum şi persoanele cu nevoi speciale, conform regulamentelor stabilite de fiecare federaţie sportivă naţională, în vederea legitimării acestora în sistemul naţional pe ramură de sport.
    (3) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza evaluării de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri MTS.
    (4) Proiectele vor fi finanţate pe sesiuni de finanţare/nr. de proiecte/durată, în limita unui fond anual aprobat de către MTS cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale, prin decizie internă la nivelul MTS.
    (5) Proiectul se va desfăşura pe teritoriul ţării, în parteneriat cu cel puţin 10 structuri sportive (cluburi sportive şi/sau asociaţii judeţene pe ramură de sport), afiliate la federaţiile sportive naţionale, în colaborare cu direcţiile judeţene, inspectoratele şcolare, folosind cu prioritate baza materială sportivă aflată în administrarea instituţiilor/unităţilor din subordinea MTS. Se recomandă ca activităţile de selecţie, pregătire şi competiţie să se organizeze în zonele cărora li se adresează proiectul.

    ART. 13
    Criteriile de evaluare pentru analiza proiectelor propuse (P1), în urma cărora vor primi un punctaj, vor fi următoarele:

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Criteriul │Punctaj│
│crt.│ │P1 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Caracteristicile │ │
│ │federaţiei sportive │20 │
│ │naţionale care a elaborat│ │
│ │proiectul │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │1.1. federaţie olimpică │10 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │1.2. federaţie neolimpică│5 │
│1. ├─────────────────────────┼───────┤
│ │1.3. contribuţia la │ │
│ │reprezentarea şi │ │
│ │promovarea imaginii │5 │
│ │României pe plan │ │
│ │internaţional │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │1.4. tradiţia fiecărei │ │
│ │federaţii sportive │5 │
│ │naţionale în România │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Structura proiectului │ │
│ │conţine elementele │20 │
│ │necesare realizării │ │
│ │scopului propus │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │2.1. definirea clară a │ │
│2. │etapelor de desfăşurare a│10 │
│ │proiectului │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │2.2. precizarea │ │
│ │mijloacelor specifice de │10 │
│ │implementare a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Potenţialul organizatoric│ │
│ │şi logistic al │10 │
│ │solicitantului pentru │ │
│ │realizarea proiectului │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│3. │3.1. resursele umane │ │
│ │existente pentru punerea │5 │
│ │în aplicare a proiectului│ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │3.2. baza materială │ │
│ │sportivă utilizată pentru│5 │
│ │implementarea proiectului│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Numărul structurilor │ │
│ │sportive partenere în │15 │
│ │derularea proiectului │ │
│4. ├─────────────────────────┼───────┤
│ │4.1. între 10 şi 15 │5 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │4.2. peste 16 │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Aria teritorială în care │15 │
│ │se desfăşoară proiectul │ │
│5. ├─────────────────────────┼───────┤
│ │5.1. între 1 şi 10 judeţe│5 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │5.2. peste 11 judeţe │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│6. │Promovarea şi │5 │
│ │mediatizarea proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Bugetul aferent │ │
│ │proiectului este │ │
│ │rezonabil şi în │15 │
│ │concordanţă cu │ │
│ │activităţile planificate │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │7.1. capitolele de │ │
│7. │cheltuieli din buget sunt│ │
│ │prevăzute de legislaţia │10 │
│ │în vigoare şi │ │
│ │proporţionale cu │ │
│ │activităţile din proiect │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │7.2. modul explicit de │5 │
│ │calcul al cheltuielilor │ │
├────┴─────────────────────────┼───────┤
│PUNCTAJ TOTAL MAXIM │100 │
└──────────────────────────────┴───────┘    ART. 14
    Criteriile de evaluare pentru rezultatele obţinute din alte proiecte similare, derulate de federaţii în anii anteriori (P2), în urma cărora vor obţine un punctaj, vor fi următoarele:

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Criteriul │Punctaj│
│crt.│ │P2 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de participanţi/ │10 │
│ │proiect/total │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│1. │1.1. între 100 şi 300 │2 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │1.2. între 301 şi 500 │3 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │1.3. peste 501 │5 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de colaboratori/ │10 │
│ │proiect/total │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│2. │2.1. între 2 şi 5 │2 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │2.2. între 6 şi 10 │3 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │2.3. peste 11 │5 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Durată proiect/total │10 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│3. │3.1. 3 luni │4 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │3.2. peste 3 luni │6 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de zile de selecţie│15 │
│ │/proiect/total │ │
│4. ├─────────────────────────┼───────┤
│ │4.1. sub 10 zile │5 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │4.2. peste 11 zile │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de zile de │15 │
│ │pregătire/proiect/total │ │
│5. ├─────────────────────────┼───────┤
│ │5.1. sub 30 de zile │5 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │5.2. peste 31 de zile │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de zile de │ │
│ │competiţii test/proiect/ │10 │
│ │total │ │
│6. ├─────────────────────────┼───────┤
│ │6.1. 2-3 zile │6 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │6.2. peste 4 zile │4 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Cost proiect/participant/│15 │
│ │total │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│7. │7.1. sub 100 lei │7 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │7.2. între 101 şi 300 lei│5 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │7.3. peste 301 lei │3 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de copii legitimaţi│15 │
│ │/proiect/total │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│8. │8.1. sub 20 │3 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │8.2. între 21 şi 50 │5 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │8.3. peste 51 │7 │
├────┴─────────────────────────┼───────┤
│PUNCTAJ TOTAL MAXIM │100 │
└──────────────────────────────┴───────┘    ART. 15
    (1) Punctajul total obţinut va fi calculat astfel: Pt = (P1 + P2)/2.
    (2) Pentru a fi finanţat, fiecare proiect trebuie să întrunească un punctaj total minim de 50 de puncte. În cazul în care punctajul total obţinut de un proiect este mai mic de 50 de puncte, proiectul nu poate primi finanţare.
    (3) Valoarea de finanţare = nr. total de puncte obţinute în urma evaluării pe criterii x suma oportună şi eligibilă (Ve), dedusă în urma evaluării devizului de cheltuieli anexă la cererea de finanţare Vf = (Pt x Ve)/100.

    ART. 16
    (1) Solicitanţii nemulţumiţi de respingerea cererii de finanţare pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului evaluării.
    (2) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o comisie formată din 3 membri, numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    (3) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membrii care au făcut parte din comisia de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor.
    (4) Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele:
    a) datele de identificare ale contestatarului;
    b) numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept;
    e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

    (5) După soluţionarea contestaţiei rezultatele vor fi postate pe site-ul MTS.

    ART. 17
    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului program se vor face sub formă de document scris.
    (2) Orice document transmis sau primit trebuie înregistrat.
    (3) Federaţiile trebuie să confirme primirea oricărui document transmis prin poşta electronică sau prin fax de către MTS.

    ART. 18
    Contractul de finanţare va fi completat în concordanţă cu activităţile şi obiectivele menţionate de federaţia sportivă în cererea-tip de finanţare, cerere care a făcut obiectul selecţiei comisiei de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor.

    ART. 19
    (1) Solicitanţii ale căror proiecte au fost selectate vor primi un model-cadru de contract de finanţare conform anexei nr. 3.
    (2) Contractul de finanţare va fi completat de către beneficiar, inclusiv devizul de cheltuieli conform formularului 1 la anexa nr. 3, ştampilat şi semnat de către reprezentantul legal şi de către responsabilul financiar al beneficiarului.
    (3) Contractul va fi depus în 3 exemplare, în original, la sediul MTS, în termen de maximum 10 zile de la data aprobării raportului comisiei de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor.

    ART. 20
    În vederea depunerii decontului de cheltuieli conform anexei nr. 4, beneficiarul finanţării va ţine cont de următoarele precizări şi documente:
    a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare conform anexei nr. 5, cu semnătura şi ştampila unităţii de cazare, conform art. 12 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru decontarea cheltuielilor de masă se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată şi pontajul de masă conform anexei nr. 6, cu semnătura şi ştampila structurii conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, biletele de călătorie, ordine de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri etc., precum şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, după caz, conform anexei nr. 7;
    d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spaţii se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală şi chitanţa sau ordinul de plată;
    e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare, publicitate şi realizarea de buletine informative se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, proces-verbal de recepţie şi un exemplar din fiecare produs. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăşi 10% din valoarea totală a contractului;
    f) pentru decontarea cheltuielilor privind prestările de servicii efectuate în cadrul activităţii sportive, inclusiv servicii de ambulanţă şi pază pentru competiţie, se vor prezenta: contractele încheiate conform dispoziţiilor legale în vigoare, factura fiscală, statul de plată ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali, precum şi procesul-verbal de recepţie a serviciilor efectuate;
    g) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul şi factura fiscală, nota de recepţie, însoţite de bon de consum sau proces-verbal de recepţie din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului şi chitanţa sau ordinul de plată. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăşi 5% din valoarea totală a contractului;
    h) pentru decontarea materialelor şi echipamentului sportiv (echipament pentru voluntari, dacă este cazul, numere de concurs) se vor prezenta: contract încheiat conform dispoziţiilor legale în vigoare, factură fiscală, OP/chitanţă, notă de recepţie, bon de consum, tabel nominal cu participanţii conform anexei nr. 8;
    i) pentru decontarea costurilor cu procurarea diplomelor, trofeelor etc., acordate conform dispoziţiilor Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta procesul-verbal conform anexei nr. 9;
    j) raportul acţiunii conform anexei nr. 10 şi raportul de imagine al proiectului, care va conţine: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afişe, cataloage, CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum şi, după caz, înregistrări video ale acţiunilor şi orice alte materiale ce relevă efectul pe care l-a avut proiectul;
    k) pentru decontarea altor cheltuieli se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) documentele justificative vor fi ştampilate conform cu originalul şi avizate conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 21
    (1) MTS va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor prevăzute la art. 20.
    (2) Plata cheltuielilor se va face pe baza decontului înaintat de către federaţia sportivă naţională, la care se vor prezenta documentele justificative.
    (3) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor se transmit MTS de către federaţiile sportive naţionale în termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la finalizarea activităţii sportive.
    (4) Vor fi acceptate la decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a activităţii de excelenţă.
    (5) Federaţia poate face deconturi parţiale pe măsură ce efectuează cheltuieli, iar MTS va face plăţi parţiale până la finalizarea acţiunii.
    (6) Cheltuielile prevăzute în contract, precum şi achiziţiile publice se efectuează cu respectarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) O copie a dosarului achiziţiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată MTS împreună cu decontul de cheltuieli.

    ART. 22
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Număr de înregistrare ............. din: ..../..../.......
    (Se completează de către finanţator.)
    CERERE-TIP DE FINANŢARE
    A. Date privind structura sportivă - federaţia sportivă naţională

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├───────────┬─────┬─────┬──────┬───────┤
│Strada: │Nr. │Bl. │Sc. │Ap. │
├───────────┴─────┼─────┴──────┼───────┤
│Judeţul/Sectorul:│Localitatea:│Cod: │
├─────────────────┴────────────┴───────┤
│Certificat de identitate sportivă nr.:│
├───────────────────────┬──────────────┤
│Cont (lei): │Banca/ │
│ │Sucursala: │
├───────────────────────┴──────────────┤
│Cod fiscal: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│Telefon: │Fax: │
├─────────────────┼────────────────────┤
│E-mail: │Web: │
├─────────────────┴────────────────────┤
│Altele: │
├──────────────────────────────────────┤
│Echipa responsabilă de derularea │
│proiectului (numele/funcţia/ │
│telefonul): │
├──────────────────────────────────────┤
│Reprezentant legal: │
├──────────────────────────────────────┤
│Responsabil financiar: │
├──────────────────────────────────────┤
│Responsabil cu probleme tehnice: │
└──────────────────────────────────────┘


    B. Date privind proiectul

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea proiectului: │
├─────────────┬────────────┬───────────┤
│2. Perioada*^│De la: │Până la: │
│1): │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│3. Locul de │Localitatea:│Judeţul: │
│desfăşurare: │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│4. Buget: │Total: │Solicitat │
│ │ │de la MTS: │
└─────────────┴────────────┴───────────┘

    ^*1) Perioada de derulare a proiectului de tineret cuprinde pregătirea, derularea, evaluarea şi decontarea acestuia.
    1. Oportunitatea proiectului
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    2. Scopul proiectului
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    3. Obiectivele proiectului
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    4. Activităţi/Acţiuni din cadrul proiectului, perioada de desfăşurare şi locul de desfăşurare

┌────┬───────────┬────────┬────────────┐
│Nr. │Activităţi/│Perioada│Locul de │
│ │Acţiuni │ │desfăşurare │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│A1 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│A2 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│A3 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│A...│ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴────────────┘


    5. Grup-ţintă şi beneficiari (număr, structură - copii, persoane cu nevoi speciale, stabilită de către fiecare federaţie sportivă naţională pe ramură de sport, în conformitate cu regulamentele federaţiilor sportive naţionale, precum şi ale comitetului paralimpic)
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    6. Modalităţi de mediatizare (Indicaţi modalităţile de promovare a proiectului şi a imaginii MTS - spoturi audio/video, contracte de publicitate.)
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    7. Modalităţi de evaluare (raportarea progresului în atingerea obiectivelor)
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    8. Costurile estimate ale proiectului (Se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare.), conform tabelului de mai jos

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────┬───────┬──────┬────────┬─────┬──────────┬──────┤
│ │Categorie │Număr │ │Număr │ │Suma │Alte │
│Nr. │de │de │Cost │de │Cost │solicitată│surse │
│crt.│cheltuieli│unităţi│unitar│persoane│total│de la MTS │atrase│
│ │ │ │ │ │ │ │de FSN│
├────┼──────────┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───────┴──────┴────────┴─────┴──────────┴──────┤
│TOTAL │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    9. Evaluarea rezultatelor obţinute din alte proiecte similare din anii anteriori (Se va transmite sub formă de tabel.)
    a) număr de participanţi/proiect/total;
    b) număr de colaboratori/proiect/total;
    c) durată proiect/total;
    d) număr de zile de selecţie/proiect/total;
    e) număr de zile de pregătire/proiect/total;
    f) număr de zile de competiţii-test/proiect/total;
    g) cost proiect/participant/total;
    h) număr de copii nelegitimaţi/proiect/total.


    C. Declaraţie
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile din această cerere de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate la cerere sunt în conformitate cu realitatea.
    La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
    1. declaraţie de eligibilitate a solicitantului, conform modelului din formularul 1;
    2. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform modelului din formularul 2.


    Reprezentant legal:
    Numele şi prenumele: .........................
    Semnătura: ....................
    Ştampila:

    Formularul 1
    la anexa nr. 1
    Declaraţie de eligibilitate a solicitantului
    Subsemnaţii, ...................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive ............................, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.488/2020 privind aprobarea Metodologiei de finanţare prin Programul „Generaţia 28“ a activităţilor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, respectiv:
    a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
    b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
    c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
    d) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi regulamentelor proprii;
    e) structura sportivă nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    Data .......................................
    Reprezentanţi legali
    ...................................................................
              (numele, prenumele, funcţia, semnătura
                      şi ştampila structurii sportive)

    Formularul 2
    la anexa nr. 1
    Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal
    Subsemnatul, ............................., domiciliat în ................, localitatea .........., str. .................. nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., sc. ....., sectorul/judeţul ...................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ..... seria ........ nr. ..............., codul numeric personal ..................................., în calitate de reprezentant legal al .............................................., declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
    a) în incapacitate de plată;
    b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
    c) nu am încălcat/nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
    d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    e) nu am/nu are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
    f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă şi că accept prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 1.488/2020 privind aprobarea Metodologiei de finanţare prin Programul „Generaţia 28“ a activităţilor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri.
    Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
    Denumirea solicitantului .......................................
    Numele reprezentantului legal .............................
    Semnătura reprezentantului legal ........................
    Ştampila
    Data.......................
    NOTĂ:
    Datele cuprinse în prezenta declaraţie trebuie să fie, în mod obligatoriu, cele ale reprezentantului legal al solicitantului.    ANEXA 2

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    de imparţialitate şi confidenţialitate pentru membrii comisiei de verificare a documentelor
    privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor
    Subsemnatul, ......................, domiciliat în ....................., localitatea ......................, str. ...................... nr. ....., bl. ...., ap. ...., et. ...., sc. ....., sectorul/judeţul ..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ...... seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ..................................., ca membru în comisia de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor, având calitatea de evaluator, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
    a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţii de finanţare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului;
    b) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din biroul federal/organul de conducere al unuia dintre solicitanţii de finanţare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului;
    c) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie a ofertelor sportive.

    Confirm, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.
    Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor sportive, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanţii de finanţare a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja activitatea, precum şi asupra lucrărilor comisiei.
    Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale.
    Data
    ...............
    Semnătura
    ...............

    ANEXA 3

    la metodologie
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ....../.................
    În temeiul dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 1.488/2020 privind aprobarea Metodologiei de finanţare prin Programul „Generaţia 28“ a activităţilor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, a intervenit prezentul contract:
    ART. 1
    Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, codul fiscal nr. 26604620, cont nr. ............................, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin .................. - ministru, denumit în continuare MTS/finanţator,
    şi

    Federaţia ....................., cu sediul în localitatea ..................., str. ........................ nr. ....., judeţul/sectorul ........................, telefon ..............., fax ................., Certificat de identitate sportivă nr. ................., codul fiscal nr. ................., cont nr. ................ deschis la .............., reprezentată prin ........................................ şi .......................................................... (numele, prenumele şi funcţia), denumită în continuare federaţia/beneficiar.

    ART. 2
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de .......... lei de către finanţator, în vederea realizării de către beneficiar a Proiectului sportiv .................... .
    (2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul sportiv în condiţiile prevăzute prin prezentul contract.
    (3) Suma prevăzută la alin. (1) acordată ca finanţare nu poate fi utilizată de către beneficiar pentru activităţi generatoare de profit.
    (4) Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată beneficiarului ca finanţare în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate, conform formularului 1, care face parte integrantă din prezentul contract de finanţare.

    ART. 3
    (1) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se poate acorda astfel:
    - cu avans de 30% din valoarea contractului şi plăţi parţiale de până la 70% din valoarea contractului, în baza documentelor justificative şi a facturii pentru proiecte a căror durată depăşeşte 3 luni. Avansul se poate acorda numai în urma unei cereri de avans conform formularului 2, care face parte integrantă din prezentul contract de finanţare. Plăţile parţiale se efectuează în funcţie de etapele de realizare a activităţilor din proiect, pe baza deconturilor depuse de către federaţie:
    • pentru proiecte de 3 luni - o plată parţială;
    • pentru proiecte cu durată mai mare de 3 luni - două plăţi parţiale.


    (2) Decontarea finală se va efectua în termen de cel mult 10 zile calendaristice din momentul finalizării proiectului sportiv, după ce finanţatorul primeşte de la beneficiar raportul de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli - factura şi actele care justifică efectuarea cheltuielilor, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie a anului în curs.
    (3) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) va fi virată din contul finanţatorului nr. ................ în contul beneficiarului nr. .............. deschis la ..............., potrivit legii.

    ART. 4
    Prezentul contract se încheie pe perioada derulării proiectului sportiv, cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părţi şi ....................... .

    ART. 5
    (1) Finanţatorul are dreptul să solicite următoarele: rapoarte intermediare, decontul de cheltuieli, raportul de imagine, raportul de evaluare al proiectului sportiv sau orice alte date privind derularea proiectului.
    (2) Finanţatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze contractul conform art. 10.

    ART. 6
    Finanţatorul are obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarului suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.

    ART. 7
    Beneficiarul are dreptul să primească suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.

    ART. 8
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării proiectului sportiv;
    b) să realizeze proiectul sportiv cu toată atenţia, eficienţa şi transparenţa, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat şi în perioada aprobată;
    c) să nu modifice prevederile cuprinse iniţial în cererea de finanţare. Excepţie fac: datele de identificare ale beneficiarului (adresa, numere de telefon/fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar - IBAN, titularul contului, reprezentantul legal), locaţia, data, respectiv perioada de desfăşurare a proiectului sportiv. În cazul în care apar modificări ale acestor date, beneficiarul are obligaţia să notifice în scris MTS pentru aprobarea acestora, prin act adiţional (unde este cazul); în caz contrar finanţarea alocată poate să fie retrasă;
    d) să nu ascundă finanţatorului acte ori fapte care - dacă ar fi fost cunoscute - ar fi fost de natură să îl determine pe finanţator să nu selecteze proiectul spre finanţare;
    e) să nu comunice date, informaţii, înscrisuri false sau eronate;
    f) să întocmească şi să prezinte finanţatorului rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea proiectului;
    g) să reflecte corect şi la zi în evidenţele sale contabile toate operaţiunile economico-financiare ale proiectului şi să le prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate;
    h) să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită;
    i) să depună la sediul autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la finalizarea proiectului sportiv, documentele justificative pentru suma alocată de finanţator, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie a anului în curs;
    j) să realizeze decontul de cheltuieli pentru categoriile de cheltuieli conform anexei nr. 4 la metodologie;
    k) să realizeze raportul de imagine al proiectului sportiv, care poate conţine: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afişe, cataloage, CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum şi, după caz, înregistrări video ale evenimentelor şi orice alte materiale ce relevă efectul pe care la avut proiectul;
    l) să prezinte toate informaţiile/documentele solicitate de către finanţator şi de către persoanele autorizate şi/sau autorităţile naţionale cu atribuţii de monitorizare, verificare, control şi audit, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează monitorizări/verificări/controale/audit şi solicită declaraţii, documente, informaţii, sub sancţiunea restituirii sumelor plătite, pentru documentele lipsă;
    m) să menţioneze în toate materialele de promovare a proiectului sportiv: materialele audio, materialele video, afişe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri „Acţiune finanţată de MTS“, împreună cu sigla MTS;
    n) să ofere reprezentanţilor mass-mediei toate informaţiile şi materialele necesare unei bune informări cu privire la proiectul sportiv realizat.


    ART. 9
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată finanţatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv.
    (2) Informarea va conţine şi descrierea condiţiilor şi a circumstanţelor în care programul/acţiunea/proiectul sportiv se va desfăşura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract şi se va înainta pentru aprobare finanţatorului.

    ART. 10
    (1) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
    (2) Utilizarea finanţărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, beneficiarul urmând să fie obligat la plata contravalorii finanţării.
    (3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 10 zile de la data primirii notificării să restituie finanţatorului toate sumele primite.
    (4) Odată cu restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către finanţator, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.
    (5) Dacă beneficiarul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile prevăzute la art. 8, finanţatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze unilateral prezentul contract.

    ART. 11
    (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.
    (2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
    (3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
    (4) Intervenţia forţei majore şi/sau cazul fortuit trebuie comunicate prin grija părţii care le invocă, de îndată după producerea acestora, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariţiei acesteia.

    ART. 12
    (1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.
    (2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente în materie.

    ART. 13
    (1) Orice comunicare oficială ori cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului contract ori este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului şi titlul proiectului sportiv.
    (2) În toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale şi orice alte situaţii ce presupun semnătura şi ştampila originală ale instituţiei emitente se transmit numai în condiţiile arătate la alin. (1).
    (3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este redactat în trei exemplare, având aceeaşi forţă juridică, dintre care două exemplare pentru MTS şi unu pentru federaţie.

    ART. 14
    Formularele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

    Ministerul Tineretului şi Sportului
    Ministru,
    .....................................
    Federaţia Sportivă Naţională
    Reprezentant legal,
    .....................................

    Formularul 1
    la contractul de finanţare
    Deviz de cheltuieli

┌────┬─────────────┬────────┬────┬────────┬─────┬───────┬──────┐
│ │ │Nr. │Nr. │Tarif/zi│ │Suma │Suma │
│Nr. │Denumirea │persoane│de │/ │Total│alocată│din │
│crt.│cheltuielilor│/buc. │zile│persoană│ │de la │surse │
│ │ │ │ │ │ │MTS │atrase│
├────┼─────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴────┴────────┴─────┴───────┴──────┘

    Reprezentant legal,
    .......................................................
                                                       (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
    Data .....................

    Formularul 2
    la contractul de finanţare
     Cerere de avans la Contractul de finanţare nr. ...........
    Către
    Ministerul Tineretului şi Sportului

    Structura sportivă ......................................, cu sediul în ..........................., str. .................. nr. ........, CF (CIF) ............................, solicită un avans de ..........%, respectiv ...................... din .................... valoarea proiectului ................................................ din cadrul Programului „Generaţia 28“, ce se derulează în perioada .....................................
    Reprezentant legal,
    .......................................................
                                                                    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
    Data .....................

    ANEXA 4

    la metodologie
    DECONT DE CHELTUIELI
    Nr. ...................... din ....................
    Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului sportiv ........................... care a avut loc în .......................... (localitatea), în perioada ............................., în valoare de ................. lei,
    finanţat în baza Contractului nr. ................... din ......................, conform documentelor justificative anexate:

┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────┐
│Nr. │Tip, nr.│ │Denumirea │ │
│crt.│/dată │Emitent│cheltuielii│Valoare│
│ │document│ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴───────────┼───────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────┴───────┘


    Documentele vor fi opisate în ordinea categoriilor de cheltuieli prevăzute în art. 20 din metodologie.
    Decontul mai cuprinde:
    Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu: raportul de evaluare, nota de intrare şi recepţie, lista participanţilor, CD/DVD imagini, contracte, facturi, chitanţe, diagramă, pontaj etc.)

    Semnătura reprezentantului legal
    ................................
        Ştampila
    ....................
    Semnătura responsabilului financiar
    .............................

    ANEXA 5

    la metodologie
    DIAGRAMA DE CAZARE
    Denumirea proiectului: ............................................
    Perioada: .................................
    Locul de desfăşurare: ............................................
    Unitatea prestatoare de servicii: ............................................

┌────┬───────┬─────────┬─────┬────┬───────────┐
│Nr. │Nr. │Numele şi│Tarif│Nr. │Valoarea │
│crt.│camerei│prenumele│/zi │de │serviciului│
│ │ │ │ │zile│ │
├────┼───────┼─────────┼─────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼─────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴─────┴────┴───────────┘

    Data şi semnătura reprezentantului legal al federaţiei
    ................................
    Unitatea prestatoare de servicii
    Data şi semnătura
    ....................................

    ANEXA 6

    la metodologie
    PONTAJ DE MASĂ
    Denumirea proiectului: ...........................
    Perioada: ..........................
    Locul de desfăşurare: ..........................
    Unitatea prestatoare de servicii: ..........................

┌────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┐
│Nr. │Numele şi│Ziua 1│Ziua 2│Ziua 3│Ziua 4│Semnătură │
│crt.│prenumele│ │ │ │ │participant│
├────┼─────────┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼───────────┤
│ │ │MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│ │
├────┼─────────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴───────────┘

    Data şi semnătura reprezentantului legal al federaţiei
    .............................................................
    Unitatea prestatoare de servicii
    Data şi semnătura
    .............................................................

    ANEXA 7

    la metodologie
    TABEL
    cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului
    Denumirea proiectului: ...........................
    Localitatea: ...........................
    Perioada: ...........................

┌────┬─────────┬────┬───────────┬────┬─────────┐
│ │ │ │Seria │ │ │
│Nr. │Numele şi│ │biletului/ │ │ │
│crt.│prenumele│Ruta│bonului │Suma│Semnătura│
│ │ │ │fiscal de │ │ │
│ │ │ │combustibil│ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────┼────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────┼────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────┼────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────┴───────────┴────┴─────────┘

    Data şi semnătura reprezentantului legal al federaţiei
    ........................................

    ANEXA 8

    la metodologie
    TABEL NOMINAL CU PARTICIPANŢI
    Denumirea proiectului: ...........................
    Localitatea: ...........................
    Perioada: ...........................

┌────┬───────────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Nr. de │ │
│Nr. │Numele şi │telefon│ │
│crt.│prenumele │/adresa│Semnătura│
│ │participantului│de │ │
│ │ │e-mail │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│3. │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴─────────┘

    Data şi semnătura reprezentantului legal al federaţiei
    .....................................

    ANEXA 9

    la metodologie
    PROCES-VERBAL*)
    *) Procesul-verbal se va adapta în funcţie de specificul acţiunii.
    Încheiat astăzi, ................, cu ocazia premierii ..................... la competiţia sportivă ........................, organizată în cadrul proiectului ...................
    Comisia formată din:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Numele/prenumele │Profesia │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    a desemnat următorii câştigători:

┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Nr. telefon/│ │
│ │ │ │adresa de │Semnătura │
│ │ │ │e-mail │profesorului/ │
│ │ │Premiul │Profesor/ │antrenorului/ │
│Nr. │Numele şi│obţinut │antrenor/ │reprezentantului│
│crt.│prenumele│(lei/ │reprezentant│legal │
│ │ │materiale)│legal │al federaţiei │
│ │ │ │al │sportive │
│ │ │ │federaţiei │naţionale │
│ │ │ │sportive │ │
│ │ │ │naţionale │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│2. │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────────┘    ANEXA 10

    la metodologie
    RAPORT DE EVALUARE
    – Acest raport trebuie completat şi semnat de către reprezentantul legal al organizaţiei/ beneficiarului.
    – Răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere întreaga perioadă de raportare.
    1. Descriere
    1.1. Numele beneficiarului contractului de finanţare: ...........................
    1.2. Titlul proiectului: .............................
    1.3. Numărul contractului: ...........................
    1.4. Data de început şi data de sfârşit a perioadei de raportare: ...........................

    2. Evaluarea implementării activităţilor proiectului
    2.1. Activităţi şi rezultate
    Vă rugăm să enumeraţi toate activităţile conform cererii de finanţare.
    Exemplu:
    Activitatea 1
    - Subiectele/Activităţile acoperite (vă rugăm să dezvoltaţi, scrieţi pe larg)
    – Motivul modificării activităţii planificate, (dacă este cazul) (vă rugăm să dezvoltaţi pe probleme - inclusiv întârzieri, anulări, amânări ale activităţilor - care s-au ivit şi modul în care au fost sesizate)
    – Rezultatele acestei activităţi (vă rugăm să cuantificaţi aceste rezultate, dacă este posibil)    2.2. Care este evaluarea dumneavoastră în privinţa rezultatelor proiectului? Includeţi observaţii asupra măsurii în care obiectivele au fost atinse.
    2.3. Vă rugăm să enumeraţi toate contractele (furnizare de produse/prestări de servicii) acordate pentru implementarea proiectului - dacă este cazul, specificând pentru fiecare contract suma şi numele contractorului.
    2.4. Descrieţi dacă proiectul va continua. Există preconizate activităţi ulterioare? Ce anume va asigura durabilitatea proiectului?
    2.5. Cum şi de către cine au fost evaluate/monitorizate activităţile? Vă rugăm să faceţi un rezumat al rezultatelor feedbackului primit, inclusiv de la beneficiari.

    3. Parteneri şi alte colaborări
    3.1. Cum evaluaţi relaţiile cu partenerii acestui proiect? Cum evaluaţi relaţiile cu colaboratorii acestui proiect?
    3.2. Va continua parteneriatul? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce?

    4. Vizibilitate
    4.1. Cum s-a asigurat vizibilitatea contribuţiei Ministerului Tineretului şi Sportului la proiect?


    Numele persoanei de contact pentru proiect: .............................
    Numele şi prenumele reprezentantului legal: ..............................
    Semnătura reprezentantului legal: ........................... Locaţia: ...........................
    Perioada de raportare: ........................ Data trimiterii raportului: .......................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016