Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 17 august 2020  pentru desfăşurarea probei sportive pentru evaluarea performanţei fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 17 august 2020 pentru desfăşurarea probei sportive pentru evaluarea performanţei fizice

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 783 bis din 27 august 2020
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 534 din 17 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 27 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale cu privire la proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice
    ART. 1
    (1) Prin proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice, se urmăreşte realizarea selecţiei candidaţilor care dovedesc, prin parcurgerea traseului aplicativ, că deţin abilităţile fizice, motrice şi de coordonare, necesare exersării profesiei de poliţist de penitenciare, care activează în domeniul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar în sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Traseul aplicativ este conceput cu 12 elemente/obstacole de evaluare a aptitudinilor fizice specifice misiunilor şi procedurilor de reacţie a poliţiştilor de penitenciare, în misiunile operative şi în soluţionarea incidentelor critice şi operaţionale din sistemul penitenciar, respectiv 11 obstacole fizice şi sosirea, considerat al 12 element de traseu.
    (3) Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor, ca probă eliminatorie în cadrul concursului, constă în parcurgerea obligatorie, în întregime şi în limitele marcajului stabilit, a traseului aplicativ şi a tuturor elementelor şi obstacolelor care îl compun.
    (4) Specificaţiile tehnice şi modul de dispunere în teren a elementelor de evaluare a aptitudinilor fizice şi obstacolelor din cadrul traseului aplicativ sunt stabilite conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    (5) Desfăşurarea parcurgerii probei de evaluare a performanţei fizice, de către fiecare candidat, se poate înregistra video, de la semnalul de start până la semnalul de sosire.
    (6) Candidaţii se evaluează cu calificativele "ADMIS" sau "RESPINS", conform prezentei metodologii, respectiv parcurgerea traseului în baremul de timp stabilit pentru fiecare categorie şi obţinerea a minim 9 puncte din cele 12 alocate probei.

    ART. 2
    (1) Pentru fiecare element parcurs corect sau obstacol depăşit conform prezentei metodologii, candidatul primeşte 1 punct, respectiv 12 puncte pentru întregul traseu parcurs corect.
    (2) Parcurgerea unui element de traseu sau depăşirea unui obstacol în alt mod decât cel descris în prezenta metodologie duce, după caz, la:
    a) penalizarea candidatului cu 1 (un) punct pentru fiecare element de încălcare a modului corect de parcurgere a obstacolului, însemnând scăderea, din totalul de 11 puncte alocate traseului, a punctelor penalizare astfel acumulate, aşa cum este prevăzut în prezenta metodologie.
    b) declararea ca " RESPINS", în cazul nedepăşirii obstacolului sau depăşirii acestuia în alt mod decât cel stabilit pentru parcurgere a traseului, aşa cum este prevăzut în prezenta metodologie.

    (3) Punctele obţinute în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt validate numai dacă cel evaluat finalizează parcurgerea traseului aplicativ, parcurgând toate obstacolele în baremul maxim de timp alocat, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    (4) După finalizarea probei, penalizările acumulate sunt consemnate în borderoul de concurs şi scăzute din totalul de 12 puncte alocate probei; (respectiv, câte un punct pentru fiecare element de obstacol realizat în mod necorespunzător), cu excepţia situaţiilor în care candidatul se află în unul dintre cazurile de eliminare din concurs, prevăzute la art. 3.
    (5) Candidaţii au dreptul la parcurgerea traseului aplicativ o singură dată, conform planificării aprobate de către preşedintele comisiei de concurs şi, indiferent de cauze sau motive invocate, pe timpul şi după susţinerea probei, nu se admit reexaminări sau repetări.
    (6) Traseele de deplasare între elementele şi obstacolele stabilite în cadrul probei de concurs fac parte integrantă din aceasta, sunt obligatorii de respectat de către candidaţi şi se evaluează în mod corespunzător de către membrii specialişti din subcomisia de concurs.

    ART. 3
    (1) Constituie situaţii de eliminare din concurs şi declararea candidatului ca "RESPINS" oricare dintre următoarele situaţii:
    a) abandonul,
    b) accidentarea de natură să provoace întreruperea probei sau nerealizarea baremelor stabilite;
    c) depăşirea baremului maxim de timp alocat;
    d) obţinerea a mai puţin de 9 puncte, după parcurgerea probei;
    e) neparcurgerea unui element sau nedepăşirea unui obstacol;
    f) doborârea unui obstacol, în întregime sau elemente ale acestuia;
    g) nerespectarea traseului de deplasare, marcat;
    h) doborârea elementelor de marcare a traseului;
    i) aducerea de modificări obstacolelor sau elementelor de delimitare ale culoarelor ce urmează a fi parcurse;
    j) alte situaţii, aşa cum sunt ele stabilite în descrierea fiecărui obstacol din prezentele instrucţiuni.

    (2) Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.
    (3) Pe timpul parcurgerii traseului aplicativ, atunci când integritatea fizică a candidatului sau a membrilor specialişti din subcomisia de concurs sunt puse în pericol sau în cazul constatării unei dintre situaţiile care atrag respingerea candidatului, membrii specialişti din subcomisia de concurs intervin şi opresc candidatul, declarându-l "RESPINS".

    ART. 4
    (1) Este declarat "ADMIS" candidatul care finalizează proba în limite baremului maxim de timp alocat şi obţine minim 9 puncte, după calculul punctelor penalizare.
    (2) Punctajele obţinute de către candidaţi conform fişelor evaluatorilor, timpul de parcurgere a probei şi calificativele acordate (Admis/Respins) se consemnează în fişa individuală de evaluare a performanţei fizice, iar candidaţii semnează de luare la cunoştinţă.

    ART. 5
        Preşedintele comisiei de concurs are următoarele obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea probei:
    a) răspunde de asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea probei sportive;
    b) verifică respectarea normelor privind amenajarea spaţiilor şi traseului destinate desfăşurării probei sportive;
    c) întocmeşte împreună cu membrii specialişti din subcomisia de concurs instructajul privind modul de desfăşurare a probei;
    d) urmăreşte ca aprecierea candidaţilor să se efectueze în conformitate cu normele şi baremele stabilite şi verifică modul de completare a fişelor individuale de evaluare a performanţei fizice;
    e) verifică modul de completare a borderoului cu rezultatele obţinute la proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice de către secretarul comisiei.


    ART. 6
    (1) Proba se execută în ţinută sportivă decentă, adecvată condiţiilor specifice lucrului în sala de sport.
    (2) Instructajul privind desfăşurarea probei şi normele de securitate şi sănătate în muncă se realizează înainte de începerea probei, pe bază de semnătură, de către preşedintele comisiei de concurs sau de către un membru al comisiei desemnat de către acesta.

    ART. 7
    (1) Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite.
    (2) Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei, sub supravegherea unei persoane desemnate de către preşedintele comisiei de concurs.
    (3) Înaintea parcurgerii traseului aplicativ, membrii specialişti din subcomisia de concurs prezintă candidaţilor elementele, modul corect de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere a probei.
    (4) La începutul fiecărei zile de desfăşurare a probei, înaintea începerii primei evaluări, preşedintele comisiei de concurs, împreună cu membrii specialişti din subcomisia de concurs, efectuează remăsurarea traseului aplicativ şi verificarea tuturor elementelor şi obstacolelor ce intră în componenţa acestuia, cu privire la starea fizică şi modul de dispunere în cadrul traseului, precum şi starea de funcţionare a cronometrelor.
    (5) Proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice se desfăşoară sub supraveghere medicală, asigurată de către centrul de concurs, în vederea acordării primului ajutor candidaţilor sau membrilor comisiei, în caz de nevoie.

    ART. 8
    (1) Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin trei martori asistenţi din rândul candidaţilor.
    (2) În cazul în care, din considerente organizatorice, nu există posibilitatea obiectivă de asigurare a minim 3 martori asistenţi, numărul acestora se asigură sau se completează, după caz, cu personal din cadrul centrului de concurs, cu acordul anterior al candidatului, manifestat prin semnătură.
    (3) Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea comisiei, a personalului desemnat pentru organizarea probei sau martorilor asistenţi.

    ART. 9
    (1) Desfăşurarea probei se poate amâna prin dispoziţia preşedintelui comisiei de concurs, în următoarele situaţii:
    a) temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii desfăşurării probei;
    b) cronometrul electronic nu funcţionează din motive tehnice, candidaţii fiind anunţaţi cu privire la modificările apărute în graficul de concurs;
    c) traseul aplicativ nu corespunde din punct de vedere tehnic prezentelor instrucţiuni.


    CAP. II
    Descrierea elementelor şi obstacolelor care compun traseul aplicativ
     Obstacolul nr. 1 - Săritura în lungime de pe loc
    ART. 10
    (1) De la linia de start, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexia la nivelul articulaţiei genunchilor şi balansarea braţelor spre înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol şi tragerea braţelor spre înainte, zborul şi aterizarea pe ambele picioare în spaţiul delimitat, fără atingerea liniei de start, sau a liniei de aterizare pe sol, cronometrarea începând la desprinderea de pe sol a candidatului.
    (2) Linia de delimitare a spaţiului pentru săritură este dispusă la distanţa stabilită pentru fiecare categorie în parte şi are lăţimea de 5 cm.

    ART. 11
        Candidatul este penalizat cu 1 punct pentru fiecare dintre următoarele situaţii:
    a) calcă linia de START;
    b) calcă linia de marcaj a distanţei stabilite pentru săritură, fără a atinge spaţiul delimitat dintre linia de start şi linia de aterizare;
    c) după săritură şi aterizare, atinge solul cu oricare altă parte a corpului, în afară de tălpile picioarelor;


    ART. 12
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) refuză să execute săritura;
    b) ocoleşte obstacolul;
    c) se desprinde de pe sol prin pas sărit;
    d) porneşte în alergare;
    e) depăşeşte prin lateral spaţiul delimitat;
    f) lungimea săriturii este sub limita stabilită, respectiv, atinge cu orice parte a corpului, inclusiv tălpile picioarelor, spaţiul dintre linia de start şi linia de marcaj pentru aterizare.     Obstacolul nr. 2 - Trecerea prin pas sărit peste saltea
    ART. 13
        Din deplasare, candidatul execută trecerea prin pas sărit peste o saltea de gimnastică.

    ART. 14
        Candidatul este penalizat cu 1 punct pentru fiecare dintre următoarele situaţii:
    a) atinge oricare dintre marginile marcate ale saltelei, la săritură sau la aterizare fără a atinge suprafaţa nemarcată a saltelei.


    ART. 15
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) refuză să execute săritura;
    b) calcă în interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa;
    c) parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;
    d) ocoleşte obstacolul.     Obstacolul nr. 3 - Două rostogoliri succesive spre înainte, peste cap, pe saltele
    ART. 16
        Candidatul execută două rostogoliri succesive spre înainte, din ghemuit în ghemuit cu picioarele apropiate, pe 2 saltele unite pe o lăţime, aşezate în spaţiul delimitat.

    ART. 17
        Candidatul este penalizat cu 1 punct în situaţia în care depăşeşte, în lateral, o singură dată, spaţiul saltelelor cu orice parte a corpului.

    ART. 18
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu execută rostogolirile;
    b) depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor la ambele rostogoliri;
    c) nu efectuează rostogolirile peste cap;
    d) execută o singură rostogolire;
    e) ocoleşte obstacolul.     Obstacolul nr. 4 - Transport de greutăţi cu deplasare în echilibru pe bănci de gimnastică
    ART. 19
    (1) Candidatul realizează transportul a două greutăţi, prin ridicarea simultană de la sol a acestora şi deplasare în echilibru pe o suprafaţă îngustă/bancă, în formă de "L", aflată la înălţime faţă de sol (tip bancă) şi depozitarea acestora la înălţime faţă de bancă, pe un stativ.
    (2) Candidatul ridică două greutăţi aflate la începutul elementului/obstacolului, fiecare într-un spaţiu delimitat, apoi efectuează urcarea şi se deplasează în echilibru pe suprafaţa înaltă, dispusă în formă de "L", transportând ambele greutăţi.
    (3) Obstacolul se parcurge începând cu latura lungă şi se continuă cu latura scurtă lipită şi dispusă perpendicular faţă de prima, spre stânga.
    (4) La finalul obstacolului candidatul depozitează simultan greutăţile pe un stativ dispus la înălţime faţă de planul superior al băncii şi apoi coboară de pe bancă.

    ART. 20
        Candidatul este penalizat cu 1 punct pentru fiecare dintre următoarele situaţii:
    a) atinge solul o singură dată în timpul deplasării pe bancă;
    b) cade de pe bancă o singură dată şi reia deplasarea cu ambele greutăţi din locul comiterii greşelii;
    c) scapă una dintre greutăţi sau pe ambele, o singură dată şi reia deplasarea cu ambele greutăţi din locul comiterii greşelii;
    d) nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi simultan pe stativ.


    ART. 21
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu execută deplasarea;
    b) nu reuşeşte transportul simultan al greutăţilor pe tot parcursul obstacolului;
    c) nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi pe stativ;
    d) atinge solul sau cade de pe bancă a doua oară;
    e) scapă una sau ambele greutăţi a doua oară;
    f) răstoarnă banca pe timpul deplasării;
    g) dărâmă stativul;
    h) foloseşte ambele braţe pentru depozitarea uneia dintre greutăţi pe stativ;
    i) nu reia abordarea obstacolului, în situaţiile în care acest lucru este permis conform art. 20;
    j) ocoleşte obstacolul.     Obstacolul nr. 5 - Deplasarea printre jaloane
    ART. 22
        Candidatul parcurge în alergare 9 metri, ocolind fiecare jalon/stâlp instalat pe traseu, fără a le atinge sau răsturna.

    ART. 23
        Candidatul este penalizat cu 1 punct în următoarele situaţii:
    a) se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului;
    b) se sprijină pe jaloane/stâlpi fără afectarea structurii traseului;
    c) nu respectă structura traseului sau păşeşte peste liniile de delimitare laterală a acestuia;


    ART. 24
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu parcurge distanţa precizată;
    b) se deplasează prin zona cu jaloane/stâlpi fără a ocoli toate jaloanele/stâlpii;
    c) omite ocolirea unui jalon;
    d) se sprijină sau atinge jaloane/stâlpi cu afectarea structurii traseului;
    e) nu respectă structura traseului sau păşeşte peste liniile de delimitare laterală a acestuia;
    f) ocoleşte obstacolul.     Obstacolul nr. 6 - Deplasarea prin culoar (labirint)
    ART. 25
        Candidatul parcurge în alergare un traseu tip culoar fără a atinge sau doborî marginile delimitatoare sau stâlpii de delimitare a traseului.

    ART. 26
        Candidatul este penalizat cu 1 punct în următoarele situaţii:
    a) se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor;
    b) atinge stâlpii sau banda de delimitare fără a afecta structura traseului;
    c) se sprijină pe stâlpi fără a afecta structura traseului.


    ART. 27
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu parcurge distanţa precizată;
    b) atinge sau se sprijină pe stâlpii sau banda de delimitare cu afectarea structurii traseului;
    c) răstoarnă stâlpii de delimitare a traseului;
    d) ocoleşte obstacolul.     Obstacolul nr. 7 - Trecere printr-un spaţiu tip tunel
    ART. 28
    (1) Parcurgerea obstacolului constă în trecerea în ritm alert printr-o zonă tip tunel, realizată din lemn, material plastic sau similare, cu dimensiuni reduse faţă de înălţimea medie a unei persoane (lăţime 80 cm. / înălţime 65 cm.), cu lungimea de 6 metri, prevăzut la capete cu paravane din material textil opac, care să creeze în interior senzaţia de spaţiu închis şi fără lumină directă.
    (2) Pentru parcurgerea corectă a obstacolului, candidatul trebuie să se deplaseze fără întrerupere prin tunel astfel încât să nu provoace modificarea poziţiei sau structurii acestuia.

    ART. 29
        Candidatul este penalizat cu 1 punct în situaţia în care prin deplasare modifică poziţia sau structura acestuia.

    ART. 30
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu parcurge obstacolul;
    b) se opreşte în tunel şi refuză continuarea deplasării înainte;
    c) se deplasează pe lângă sau pe obstacol.     Obstacolul nr. 8 - Escaladarea unei lăzi de gimnastică
    ART. 31
        Candidatul execută escaladarea obstacolului constând în lada de gimnastică aşezată transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare şi continuă deplasarea.

    ART. 32
        Candidatul este penalizat cu 1 punct în situaţia în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.

    ART. 33
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu parcurge obstacolului;
    b) răstoarnă obstacolul;
    c) reia elanul;
    d) ocoleşte obstacolul.     Obstacolul nr. 9 - Transportul unui manechin prin târâre
    ART. 34
    (1) Candidatul se întoarce cu faţa către manechin şi execută priza asupra acestuia, pe sub axile, cu ambele mâini.
    (2) La preluare, manechinul este poziţionat în întregime înainte de linia marcată pentru plecare în parcurgerea obstacolului/elementului, pe centrul culoarului, cu capul spre direcţia în care urmează să fie deplasat, aşezat la linia de start a obstacolului, fără a o atinge sau depăşi.
    (3) Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu candidatul deplasându-se cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 5 m. de locul de pornire, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea înapoi la linia de plecare; la depunere picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de start a obstacolului.

    ART. 35
        Candidatul este penalizat cu 1 punct fiecare dintre următoarele situaţii:
    a) atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor;
    b) atinge jalonul fără a afecta structura traseului şi fără a-l răsturna (jalonul nu iese în totalitate din spaţiul marcat acestuia);
    c) scapă manechinul pe timpul deplasării.


    ART. 36
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu parcurge obstacolului;
    b) execută priza în alt mod decât cel descris;
    c) depăşeşte spaţiul delimitat prin lateral (ieşirea cu manechinul din culoarul delimitat);
    d) atinge jalonul cu afectarea structurii traseului (jalonul iese în totalitate din spaţiul marcat acestuia)
    e) răstoarnă jalonul;
    f) manechinul nu este trecut/aşezat în întregime dincolo de linia de plecare;
    g) ocoleşte obstacolul.     Obstacolul nr. 10 - Lovirea din săritură a unui obiect suspendat
    ART. 37
        Din deplasare, candidatul sare şi loveşte/atinge un obiect suspendat la înălţime faţă de sol, având dreptul la o singură încercare.

    ART. 38
        Candidatul este penalizat cu 1 punct în situaţia în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpii piciorului, înainte de efectuarea săriturii sau la aterizare.

    ART. 39
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu parcurge obstacolul;
    b) reia parcurgerea obstacolului;
    c) ocoleşte obstacolul;
    d) nu atinge obiectul suspendat.     Obstacolul nr. 11 - Transport de jaloane/conuri
    ART. 40
    (1) Din deplasare, candidatul efectuează un circuit cu 12 repetări/transport de jalon pe un traseu de 10 de metri.
    (2) Fiecare repetare presupune ridicarea unui jalon şi deplasarea cu acesta în mână până la o linie de demarcare aflată la 10 de metri distanţă, depunerea jalonului după linia de demarcare şi preluarea unui alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la linia de demarcare de la care s-a plecat, unde se depune jalonul.
    (3) Se utilizează 12 jaloane, cu două culori diferite, în proporţie egală, care se află dispuse pe sol, în linie, pe liniile de demarcare a obstacolului (respectiv limitele traseului de 10 m.).
    (4) După transport, candidatul depune jaloanele de aceeaşi culoare prin suprapunere, dincolo de liniile de demarcaţie a traseului; primul jalon transportat se depune pe sol.
    (5) Se efectuează 6 cicluri dus-întors, conform descrierii de la alin. (2)-(4).

    ART. 41
        Candidatul este penalizat cu 1 punct pentru fiecare dintre următoarele situaţii:
    a) se dezechilibrează şi cade, fără a depăşi culoarul de deplasare stabilit;
    b) scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare;
    c) nu aşează toate jaloanele succesiv, prin suprapunere.


    ART. 42
        Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nu parcurge întreaga distanţă precizată;
    b) nu aşază jaloanele în poziţie verticală, la căderea acestora;
    c) ocoleşte obstacolul;
    d) scapă jalonul în afara culoarului de alergare;
    e) nu efectuează transportul tuturor jaloanelor;
    f) se dezechilibrează şi cade, depăşind culoarul de deplasare stabilit.     Sosirea şi evaluarea candidaţilor.
    ART. 43
    (1) Sosirea reprezintă element de evaluare în cadrul traseului pentru care se acordă punctaj sau penalizări, după caz şi se marchează prin oprirea cronometrului în momentul în care candidatul trece cu tot corpul linia de sosire marcată în mod corespunzător, iar timpul realizat se anunţă cu voce tare de către unul dintre membrii specialişti din subcomisia de concurs.
    (2) Cronometrarea probei se realizează de cei doi membri specialişti din subcomisia de concurs, cu două cronometre distincte.
    (3) În cazul în care se înregistrează doi timpi diferiţi de cronometrare a probei pentru acelaşi candidat, iar diferenţa este mai mică de 2 de sutimi de secundă, se consideră timp de realizare a probei timpul mai scurt.
    (4) În cazul în care se înregistrează doi timpi diferiţi de cronometrare a probei pentru acelaşi candidat, iar diferenţa este mai mare de 2 de sutimi de secundă, preşedintele comisiei de concurs stabileşte timpul de realizare a probei pe baza înregistrării video.
    (5) Candidatul este penalizat cu 1 punct dacă trece linia de sosire având asupra sa un jalon.
    (6) Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "RESPINS" în următoarele situaţii:
    a) nerespectarea traseului de deplasare, marcat;
    b) doborârea elementelor de marcare a traseului;
    c) nu depăşeşte cu întregul corp linia de sosire în baremul maxim de timp alocat.

    (7) După finalizarea probei şi validarea rezultatului obţinut conform alin. (3) - (6) candidatului i se comunică de către preşedintele comisiei de concurs timpul realizat.

    ART. 44
    (1) Dacă timpul final este peste baremul maxim de timp alocat, candidatul este declarat "RESPINS", indiferent de nivelul de parcurgere a traseului.
    (2) Dacă timpul final este mai mic sau egal cu baremul maxim de timp alocat şi candidatul a obţinut cel puţin de 9 puncte, acesta este declarat "ADMIS".
    (3) Indiferent de rezultatul probei, toţi candidaţii semnează de luare la cunoştinţă a rezultatului în fişa individuală de evaluare a performanţei fizice şi apoi părăsesc sala de sport.

    ART. 45
    (1) După finalizarea probei, modul de desfăşurare a acesteia şi rezultatele obţinute de către candidaţi se consemnează într-un proces verbal, semnat de către toţi membrii comisiei de concurs, cu aprecierea "Admis" sau "Respins", având la bază baremul stabilit în prezenta metodologie.
    (2) Rezultatele probei se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrătoare de la ultima dată a susţinerii probei.

    ANEXA 1

    la metodologie
        Descrierea, baremele de timp şi specificaţiile tehnice ale traseului aplicativ

┌──────────┬────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Nr. de │Descrierea │Specificaţiile│ │ │Elementele de │
│ordine │elementului │tehnice ale │BAREM │Elementele de │eliminare din │
│element/ │/ │elementului / │ │depunctare │concurs │
│obstacol │obstacolului│obstacolului │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────┬───────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │a) refuză să │
│ │ │ │ │ │ │execute │
│ │ │ │ │ │ │săritura; │
│ │ │ │ │ │a) calcă linia │b) ocoleşte │
│ │ │ │ │ │de START; │obstacolul; │
│ │ │ │ │ │b) calcă linia │c) se desprinde│
│ │ │ │ │ │de marcaj a │de pe sol prin │
│ │ │- linia de │femei │bărbaţi│distanţei │pas sărit; │
│ │ │START şi linia│ │ │stabilite │d) porneşte în │
│ │ │de aterizare │ │ │pentru │alergare; │
│ │ │se marchează │ │ │săritură, fără │e) depăşeşte │
│ │ │cu culoare │ │ │a atinge │prin lateral │
│ │ │albă (sau de │ │ │spaţiul │spaţiul │
│ │ │contrast cu │ │ │delimitat │delimitat; │
│Elementul/│Săritura în │culoare │ │ │dintre linia de│f) lungimea │
│obstacolul│lungime de │suprafeţei de ├───────┼───────┤start şi linia │săriturii este │
│nr. 1 │pe loc │lucru) şi au │ │ │de aterizare; │sub limita │
│ │ │grosimea de 5 │ │ │c) după │stabilită, │
│ │ │cm. │ │ │săritură şi │respectiv, │
│ │ │- lăţime │ │ │aterizare, │atinge cu orice│
│ │ │culoarului de │ │ │atinge solul cu│parte a │
│ │ │săritură este │ │ │oricare altă │corpului, │
│ │ │de 1.20 m.; │ │ │parte a │inclusiv │
│ │ │ │1.60 m.│1.70 m.│corpului, în │tălpile │
│ │ │ │ │ │afară de │picioarelor, │
│ │ │ │ │ │tălpile │spaţiul dintre │
│ │ │ │ │ │picioarelor; │linia de start │
│ │ │ │ │ │ │şi linia de │
│ │ │ │ │ │ │marcaj pentru │
│ │ │ │ │ │ │aterizare. │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────┴───────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 18 m │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- ocolire │ │ │ │
│ │ │jalon spre │ │ │ │
│ │ │stânga, │ │ │ │
│ │ │deplasare 8 m.│ │ │ │
│ │ │pe culoar; │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului │ │ │ │
│ │ │1.20 m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │suprafeţei de │ │orice parte a │jaloanele de │
│ │ │lucru) şi │ │corpului │ocolire sau │
│ │Deplasare │delimitat cu │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │bandă bicoloră│ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │montată pe │ │traseului; │traseului. │
│ │ │suporţi/ │ │ │ │
│ │ │stâlpi; │ │ │ │
│ │ │- stâlpii sunt│ │ │ │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- saltea de │ │ │ │
│ │ │gimnastică cu │ │ │ │
│ │ │lungimea de 2 │ │ │ │
│ │ │metri şi │ │ │ │
│ │ │lăţimea de 1 │ │ │ │
│ │ │m., grosime │ │ │ │
│ │ │3-5 cm., │ │ │ │
│ │ │- se marchează│ │ │a) refuză să │
│ │ │lăţimile │ │ │execute │
│ │ │saltelei cu │ │a) atinge │săritura; │
│ │ │bandă de │ │oricare dintre │b) calcă în │
│ │ │culoare albă │ │marginile │interiorul │
│ │ │(sau de │ │marcate ale │suprafeţei │
│Elementul/│Trecerea │contrast cu │ │saltelei, la │saltelei cu │
│obstacolul│prin pas │culoare │ │săritură sau la│toată talpa; │
│nr. 2 │sărit peste │suprafeţei de │ │aterizare fără │c) parcurge │
│ │saltea │lucru), cu │ │a atinge │obstacolul prin│
│ │ │grosimea de 5 │ │suprafaţa │săritură în │
│ │ │cm.. │ │nemarcată a │lateralul │
│ │ │- salteaua va │ │saltelei; │saltelei; │
│ │ │fi dispusă pe │ │ │d) ocoleşte │
│ │ │lungimea │ │ │obstacolul. │
│ │ │traseului, │ │ │ │
│ │ │simetric faţă │ │ │ │
│ │ │de marcajele │ │ │ │
│ │ │laterale, │ │ │ │
│ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │săritura să │ │ │ │
│ │ │fie de minim │ │ │ │
│ │ │2. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 10 m │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- ocolire │ │ │ │
│ │ │jalon spre │ │ │ │
│ │ │dreapta, │ │ │ │
│ │ │deplasare 4 m.│ │ │ │
│ │ │pe culoar; │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului │ │ │ │
│ │ │1.20 m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │suprafeţei de │ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │lucru) şi │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │delimitat cu │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │bandă bicoloră│ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │montată pe │ │traseului; │traseului. │
│ │ │suporţi/ │ │ │ │
│ │ │stâlpi; │ │ │ │
│ │ │- stâlpii sunt│ │ │ │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5-3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe sol│ │ │ │
│ │ │cu diametrul │ │ │ │
│ │ │sau diagonala │ │ │ │
│ │ │de 25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- 2 saltele cu│ │ │ │
│ │ │lungimea de 2 │ │ │ │
│ │ │metri şi │ │ │ │
│ │ │lăţimea de 1 │ │ │ │
│ │ │m., grosime │ │ │ │
│ │ │3-5 cm, │ │ │ │
│ │ │- saltelele │ │ │ │
│ │ │sunt alăturate│ │ │ │
│ │ │pe una dintre │ │ │ │
│ │ │lăţimi, una în│ │ │a) Nu execută │
│ │ │prelungirea │ │ │rostogolirile; │
│ │ │celeilalte, în│ │ │b) depăşeşte în│
│ │ │spaţiul │ │ │lateral spaţiul│
│ │ │delimitat, │ │ │saltelelor la │
│ │Două │obţinându-se 4│ │a) depăşeşte, │ambele │
│ │rostogoliri │m. │ │în lateral, o │rostogoliri; │
│Elementul/│succesive │- se marchează│ │singură dată, │c) nu │
│obstacolul│spre │limitele de │ │spaţiul │efectuează │
│nr. 3 │înainte, │realizare la 1│ │saltelelor cu │rostogolirile │
│ │peste cap, │cm. de cele 4 │ │orice parte a │peste cap; │
│ │pe saltele │laturi ale │ │corpului. │d) execută o │
│ │ │suprafeţei │ │ │singură │
│ │ │obţinute prin │ │ │rostogolire; │
│ │ │alăturarea │ │ │e) ocoleşte │
│ │ │celor 2 │ │ │obstacolul │
│ │ │saltele, cu │ │ │ │
│ │ │bandă de │ │ │ │
│ │ │culoare albă │ │ │ │
│ │ │(sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru), cu │ │ │ │
│ │ │lăţimea de │ │ │ │
│ │ │între 5 cm.. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 7 m │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului │ │ │ │
│ │ │1.20 m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru) şi │ │ │ │
│ │ │delimitat cu │ │a) depăseşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │bandă bicoloră│ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │montată pe │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │suporţi/ │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │stâlpi; │ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │- stâlpii sunt│ │traseului; │traseului. │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │a) greutăţile │ │ │ │
│ │ │: │ │ │ │
│ │ │- au 10 kg. │ │ │ │
│ │ │fiecare; │ │ │ │
│ │ │- sunt de tip │ │ │ │
│ │ │ganteră, │ │ │ │
│ │ │respectiv cu │ │ │ │
│ │ │posibilitate │ │ │ │
│ │ │de apucare şi │ │ │ │
│ │ │ridicare cu o │ │ │ │
│ │ │singură mână │ │ │ │
│ │ │fiecare; │ │ │ │
│ │ │- se vor afla │ │ │ │
│ │ │fiecare în │ │ │ │
│ │ │câte un spaţiu│ │ │ │
│ │ │marcat cu │ │ │ │
│ │ │dimensiunea │ │ │ │
│ │ │0,25 m x 0,40 │ │ │ │
│ │ │m, │ │ │ │
│ │ │- spaţiile │ │ │ │
│ │ │sunt marcate │ │ │ │
│ │ │pe sol │ │ │ │
│ │ │simetric la │ │ │ │
│ │ │distanţă de 70│ │ │ │
│ │ │cm. una de │ │ │ │
│ │ │cealaltă, │ │ │ │
│ │ │dispuse la 60 │ │ │ │
│ │ │cm. faţă de │ │ │ │
│ │ │banca pe care │ │ │ │
│ │ │urmează a se │ │ │ │
│ │ │efectua │ │ │ │
│ │ │deplasarea │ │ │ │
│ │ │deplasare; │ │ │ │
│ │ │- spaţiul │ │ │ │
│ │ │astfel obţinut│ │ │ │
│ │ │va avea │ │ │ │
│ │ │dimensiunile │ │ │ │
│ │ │de 1m./1.20m. │ │ │ │
│ │ │b) suprafaţa │ │ │ │
│ │ │de deplasare │ │ │ │
│ │ │cu greutăţile │ │ │ │
│ │ │- este de tip │ │ │ │
│ │ │bancă de │ │ │ │
│ │ │sport, │ │ │ │
│ │ │confecţionată │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │prima cu L: 4 │ │ │ │
│ │ │m., I: 25 cm.,│ │ │ │
│ │ │h: 30 cm, cu │ │ │ │
│ │ │lăţimea tălpii│ │ │ │
│ │ │de aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol de 30 cm │ │ │ │
│ │ │şi a doua cu │ │ │ │
│ │ │L: 2 m., I: 25│ │ │ │
│ │ │cm., h: 30 │ │ │ │
│ │ │cm., cu │ │ │ │
│ │ │lăţimea tălpii│ │ │ │
│ │ │de aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol de 30 cm. │ │ │ │
│ │ │- băncile │ │ │ │
│ │ │trebuie să │ │ │a) nu execută │
│ │ │aibă │ │ │deplasarea; │
│ │ │stabilitate şi│ │ │b) nu reuşeşte │
│ │ │să nu flambeze│ │ │transportul │
│ │ │la deplasare; │ │ │simultan al │
│ │ │- se aşază pe │ │ │greutăţilor pe │
│ │ │sol, nu se │ │ │tot parcursul │
│ │ │fixează de │ │a) atinge solul│obstacolului; │
│ │ │pardoseală; │ │o singură dată │c) nu reuşeşte │
│ │ │- se dispun pe│ │în timpul │depozitarea │
│ │ │pardoseala │ │deplasării pe │ambelor │
│ │ │sălii, în │ │bancă; │greutăţi pe │
│ │ │formă de ”L", │ │b) cade de pe │stativ; │
│ │ │prima, cu │ │bancă o singură│d) atinge solul│
│ │ │lungimea de 4 │ │dată şi reia │sau cade de pe │
│ │ │m., pe linia │ │deplasarea cu │bancă a doua │
│ │ │de deplasare a│ │ambele greutăţi│oară; │
│ │ │candidatului │ │din locul │e) scapă una │
│ │Transport de│şi a doua, cu │ │comiterii │sau ambele │
│ │greutăţi cu │lungimea de 2 │ │greşelii; │greutăţi a doua│
│Elementul/│deplasare în│m, │ │c) scapă una │oară; │
│obstacolul│echilibru pe│perpendicular │ │dintre greutăţi│f) răstoarnă │
│nr. 4 │bănci de │pe prima, │ │sau pe ambele, │banca pe timpul│
│ │gimnastică │aşezată │ │o singură dată │deplasării; │
│ │ │lateral, la │ │şi reia │g) dărâmă │
│ │ │capătul │ │deplasarea cu │stativul; │
│ │ │acesteia, spre│ │ambele greutăţi│h) foloseşte │
│ │ │stânga, fără │ │din locul │ambele braţe │
│ │ │elemente de │ │comiterii │pentru │
│ │ │fixare una de │ │greşelii; │depozitarea │
│ │ │cealaltă. │ │d) nu reuşeşte │uneia dintre │
│ │ │c) stativul de│ │depozitarea │greutăţi pe │
│ │ │depozitare a │ │ambelor │stativ; │
│ │ │greutăţilor la│ │greutăţi │i) nu reia │
│ │ │finalul │ │simultan pe │abordarea │
│ │ │obstacolului: │ │stativ. │obstacolului, │
│ │ │-poate fi │ │ │în situaţiile │
│ │ │confecţionat │ │ │în care acest │
│ │ │din lemn sau │ │ │lucru este │
│ │ │metalic; │ │ │permis conform │
│ │ │- platoul de │ │ │art.20; │
│ │ │depozitare a │ │ │j) ocoleşte │
│ │ │greutăţilor, │ │ │obstacolul. │
│ │ │confecţionat │ │ │ │
│ │ │din lemn cu │ │ │ │
│ │ │grosimea de │ │ │ │
│ │ │minim 4 cm., │ │ │ │
│ │ │cu formă │ │ │ │
│ │ │pătrată, cu │ │ │ │
│ │ │latura de 50 │ │ │ │
│ │ │cm., prevăzut │ │ │ │
│ │ │pe laturile │ │ │ │
│ │ │laterale cu │ │ │ │
│ │ │bordură de │ │ │ │
│ │ │protecţie │ │ │ │
│ │ │pentru a │ │ │ │
│ │ │împiedica │ │ │ │
│ │ │căderea │ │ │ │
│ │ │greutăţilor, │ │ │ │
│ │ │şi montat în │ │ │ │
│ │ │partea │ │ │ │
│ │ │superioară a │ │ │ │
│ │ │stativului, │ │ │ │
│ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │să se obţină o│ │ │ │
│ │ │înălţime de │ │ │ │
│ │ │180 cm. faţă │ │ │ │
│ │ │de sol; │ │ │ │
│ │ │- structura de│ │ │ │
│ │ │rezistenţă va │ │ │ │
│ │ │fi realizată │ │ │ │
│ │ │din lemn sau │ │ │ │
│ │ │metalică, sub │ │ │ │
│ │ │formă │ │ │ │
│ │ │trapezoidală, │ │ │ │
│ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │să asigure │ │ │ │
│ │ │stabilitatea │ │ │ │
│ │ │stativului la │ │ │ │
│ │ │aşezarea │ │ │ │
│ │ │greutăţilor pe│ │ │ │
│ │ │acesta; │ │ │ │
│ │ │- pardoseala │ │ │ │
│ │ │din zona de │ │ │ │
│ │ │amplasare a │ │ │ │
│ │ │stativului se │ │ │ │
│ │ │va proteja cu │ │ │ │
│ │ │materiale │ │ │ │
│ │ │specifice, │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │preluarea │ │ │ │
│ │ │şocului la │ │ │ │
│ │ │eventualele │ │ │ │
│ │ │căderi ale │ │ │ │
│ │ │greutăţilor de│ │ │ │
│ │ │pe acesta. │ │ │ │
│ │ │- după │ │ │ │
│ │ │depunerea │ │ │ │
│ │ │greutăţilor, │ │ │ │
│ │ │candidatul se │ │ │ │
│ │ │deplasează pe │ │ │ │
│ │ │culoar spre │ │ │ │
│ │ │stânga. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 5 m │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru) şi │ │ │ │
│ │ │delimitat cu │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │bandă bicoloră│ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │montată pe │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │suporţi/ │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │stâlpi; │ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │- stâlpii sunt│ │traseului; │traseului. │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h. 1.20 m., │ │ │ │
│ │ │cu diametru de│ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzuţi cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │distanţa de 9 │ │ │ │
│ │ │m. printre 10 │ │ │ │
│ │ │jaloane tip │ │ │ │
│ │ │stâlp, │ │ │ │
│ │ │instalate la │ │ │ │
│ │ │1m. distanţă │ │ │a) nu parcurge │
│ │ │unul de │ │a) se │distanţa │
│ │ │celălalt; │ │dezechilibrează│precizată; │
│ │ │- primul │ │şi atinge solul│b) se │
│ │ │jalon-stâlp se│ │cu orice parte │deplasează prin│
│ │ │instalează la │ │a corpului; │zona cu jaloane│
│ │ │începutul │ │b) se sprijină │/stâlpi fără a │
│ │ │distanţei de 9│ │pe jaloane/ │ocoli toate │
│ │ │m. şi ultimul │ │stâlpi fără │jaloanele/ │
│Elementul/│Deplasarea │la finalul │ │afectarea │stâlpii; │
│obstacolul│printre │acesteia. │ │structurii │c) omite │
│nr. 5 │jaloane │- Jaloanele │ │traseului. │ocolirea unui │
│ │ │tip stîlp sunt│ │c) nu respectă │jalon; │
│ │ │confecţionate │ │structura │d) se sprijină │
│ │ │din lemn, │ │traseului sau │sau atinge │
│ │ │metal, plastic│ │păşeşte peste │jaloane/stâlpi │
│ │ │sau similare │ │linia de │cu afectarea │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │delimitare │structurii │
│ │ │diametru de │ │laterală a │traseului; │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │acestuia; │e) ocoleşte │
│ │ │prevăzute cu │ │ │obstacolul. │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 5 m │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru) şi │ │ │ │
│ │ │delimitat cu │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │bandă bicoloră│ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │montată pe │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │suporţi/ │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │stâlpi; │ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │- stâlpii sunt│ │traseului; │traseului. │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- Lungimea │ │ │ │
│ │ │traseului 38 │ │ │ │
│ │ │m. │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului │ │ │ │
│ │ │1.20 m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul de │ │ │ │
│ │ │deplasare se │ │ │ │
│ │ │configurează │ │ │ │
│ │ │în formă de │ │ │ │
│ │ │culoar şi se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │culoare albă (│ │ │ │
│ │ │sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │suprafaţa de │ │ │ │
│ │ │lucru); │ │ │ │
│ │ │- traseul este│ │a) se │ │
│ │ │delimitat prin│ │dezechilibrează│a) nu parcurge │
│ │ │stâlpi din │ │şi atinge solul│distanţa │
│ │ │lemn metal, │ │cu orice parte │precizată; │
│ │ │plastic sau │ │a corpului, cu │b) atinge sau │
│ │ │similare ( │ │excepţia │se sprijină pe │
│ │ │h.1.20m, │ │tălpilor │stâlpii sau │
│ │ │diametru de │ │picioarelor; │banda de │
│Elementul/│Deplasarea │1.5- 3 cm.), │ │b) atinge │delimitare cu │
│obstacolul│prin │prevăzuţi cu │ │stâlpii sau │afectarea │
│nr. 6 │culoar/ │talpă de │ │banda de │structurii │
│ │labirint │aşezare pe │ │delimitare fără│traseului; │
│ │ │sol, cu │ │a afecta │c) răstoarnă │
│ │ │diametrul sau │ │structura │stâlpii de │
│ │ │diagonala de │ │traseului; │delimitare a │
│ │ │15 cm.; │ │c) se sprijină │traseului; │
│ │ │- traseul se │ │pe stâlpi fără │d) ocoleşte │
│ │ │configurează │ │a afecta │obstacolul. │
│ │ │prin │ │structura │ │
│ │ │dispunerea │ │traseului. │ │
│ │ │stâlpilor pe │ │ │ │
│ │ │colţurile │ │ │ │
│ │ │culoarului │ │ │ │
│ │ │marcat şi │ │ │ │
│ │ │intermediar, │ │ │ │
│ │ │şi trasarea │ │ │ │
│ │ │benzii/sforii │ │ │ │
│ │ │prin inelele/ │ │ │ │
│ │ │clemele de │ │ │ │
│ │ │prindere al │ │ │ │
│ │ │acestora, │ │ │ │
│ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │să se obţină │ │ │ │
│ │ │un traseu │ │ │ │
│ │ │continuu, fără│ │ │ │
│ │ │obstacole sau │ │ │ │
│ │ │întreruperi. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 4 m │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru) şi │ │ │ │
│ │ │delimitat cu │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │bandă bicoloră│ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │montată pe │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │suporţi/ │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │stâlpi; │ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │- stâlpii sunt│ │traseului; │traseului. │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- spaţiul tip │ │ │ │
│ │ │tunel se │ │ │ │
│ │ │realizează din│ │ │ │
│ │ │material │ │ │ │
│ │ │rigid, lemn, │ │ │ │
│ │ │plastic sau │ │ │ │
│ │ │similare, cu │ │ │a) nu parcurge │
│ │ │lăţimea de 80 │ │ │obstacolul; │
│ │ │cm., înălţimea│ │ │b) se opreşte │
│ │ │de 65 cm. şi │ │a) prin │în tunel şi │
│ │Trecere │lungime 6 m, │ │deplasare │refuză │
│Elementul/│printr-un │- capetele │ │modifică │continuarea │
│obstacolul│spaţiu tip │tunelului se │ │poziţia sau │deplasării │
│nr. 7 │tunel │acoperă cu │ │structura │înainte; │
│ │ │material │ │acestuia │c) se │
│ │ │textil opac, │ │ │deplasează pe │
│ │ │tip draperie, │ │ │lângă sau pe │
│ │ │fixat de │ │ │obstacol. │
│ │ │laturile de │ │ │ │
│ │ │sus ale │ │ │ │
│ │ │tunelului. │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului │ │ │ │
│ │ │este de 2 │ │ │ │
│ │ │metri. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 5 m. │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru) şi │ │ │ │
│ │ │delimitat cu │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │bandă bicoloră│ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │montată pe │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │suporţi/ │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │stâlpi; │ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │- stâlpii sunt│ │traseului │traseului. │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m, cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- lada de │ │ │ │
│ │ │gimnastică are│ │ │ │
│ │ │înălţimea 1,40│ │ │ │
│ │ │metri, │ │ │ │
│ │ │lungimea │ │ │ │
│ │ │părţii │ │ │ │
│ │ │superioare │ │ │ │
│ │ │1,60 m, │ │ │ │
│ │ │lăţimea părţii│ │a) atinge solul│a) nu parcurge │
│ │ │superioare │ │la aterizare cu│obstacolului; │
│Elementul/│Escaladarea │0,40 m., │ │orice parte a │b) răstoarnă │
│obstacolul│unei lăzi de│- pentru │ │corpului, cu │obstacolul; │
│nr. 8 │gimnastică │aterizare se │ │excepţia │c) reia elanul;│
│ │ │aşază o saltea│ │tălpilor │d) ocoleşte │
│ │ │de gimnastică,│ │picioarelor │obstacolul. │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului de │ │ │ │
│ │ │deplasare este│ │ │ │
│ │ │de 2 m. │ │ │ │
│ │ │- la acest │ │ │ │
│ │ │obstacol nu se│ │ │ │
│ │ │folosesc │ │ │ │
│ │ │trambuline │ │ │ │
│ │ │elastice. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 2 m. │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- ocolire │ │ │ │
│ │ │jalon tip │ │ │ │
│ │ │stâlp spre │ │ │ │
│ │ │dreapta, │ │ │ │
│ │ │deplasare │ │ │ │
│ │ │înainte 10 m. │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │suprafeţei de │ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │lucru) şi │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │delimitat cu │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │bandă bicoloră│ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │montată pe │ │traseului │traseului. │
│ │ │suporţi/ │ │ │ │
│ │ │stâlpi; │ │ │ │
│ │ │- stâlpii sunt│ │ │ │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │a) nu parcurge │
│ │ │ │ │ │obstacolul; │
│ │ │ │ │ │b) execută │
│ │ │ │ │ │priza în alt │
│ │ │- distanţa de │ │ │mod decât cel │
│ │ │parcurs 2x5 │ │ │descris; │
│ │ │metri, │ │a) atinge solul│c) depăşeşte │
│ │ │- înălţimea │ │cu orice parte │spaţiul │
│ │ │manechinului │ │a corpului, cu │delimitat prin │
│ │ │1,60 metri, │ │excepţia │lateral │
│ │ │- lăţimea │ │tălpilor │(ieşirea cu │
│ │ │umerilor │ │picioarelor; │manechinul din │
│ │ │manechinului │ │b) atinge │culoarul │
│ │ │0,60 metri, │ │jalonul fără a │delimitat); │
│ │ │- greutatea │ │afecta │d) atinge │
│ │Transportul │manechinului │ │structura │jalonul cu │
│Elementul/│unui │60 kg, │ │traseului şi │afectarea │
│obstacolul│manechin │- lăţimea │ │fără a-l │structurii │
│nr. 9 │prin târâre │culoarului 2 │ │răsturna │traseului │
│ │ │metri. │ │(jalonul nu │(jalonul iese │
│ │ │- deplasare cu│ │iese în │în totalitate │
│ │ │ocolirea │ │totalitate din │din spaţiul │
│ │ │jalonului tip │ │spaţiul marcat │marcat │
│ │ │con amplasat │ │acestuia); │acestuia) │
│ │ │în centrul │ │c) scapă │e) răstoarnă │
│ │ │unui spaţiu de│ │manechinul pe │jalonul; │
│ │ │delimitarea │ │timpul │f) manechinul │
│ │ │pătrat, cu │ │deplasării. │nu este trecut/│
│ │ │latura de 50 │ │ │aşezat în │
│ │ │cm. │ │ │întregime │
│ │ │ │ │ │dincolo de │
│ │ │ │ │ │linia de │
│ │ │ │ │ │plecare; │
│ │ │ │ │ │g) ocoleşte │
│ │ │ │ │ │obstacolul. │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 10 m. │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- ocolire │ │ │ │
│ │ │jalon tip │ │ │ │
│ │ │stâlp spre │ │ │ │
│ │ │stânga, │ │ │ │
│ │ │deplasare │ │ │ │
│ │ │înainte 4 m. │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │suprafeţei de │ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │lucru) şi │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │delimitat cu │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │bandă bicoloră│ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │montată pe │ │traseului │traseului. │
│ │ │suporţi/ │ │ │ │
│ │ │stâlpi; │ │ │ │
│ │ │- stâlpii sunt│ │ │ │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h. 1.20 m., │ │ │ │
│ │ │cu diametru de│ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼─────┬─────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- înălţimea la│ │ │ │ │
│ │ │care este │ │ │ │ │
│ │ │suspendat │ │ │ │ │
│ │ │obiectul │ │ │ │ │
│ │ │(clopoţel) │ │ │ │ │
│ │ │este măsurată │femei│bărbaţi │ │ │
│ │ │de la sol până│ │ │ │ │
│ │ │la baza │ │ │a) atinge solul│a) nu parcurge │
│ │ │inferioară a │ │ │cu orice parte │obstacolul; │
│ │ │obiectului │ │ │a corpului, cu │b) reia │
│Elementul/│Lovirea din │suspendat, │ │ │excepţia tălpii│parcurgerea │
│obstacolul│săritură a │- lăţimea ├─────┼─────────┤piciorului, │obstacolului; │
│nr. 10 │unui obiect │culoarului de │ │ │înainte de │c) ocoleşte │
│ │suspendat │deplasare este│ │ │efectuarea │obstacolul; │
│ │ │de 2 m. │ │ │săriturii sau │d) nu atinge │
│ │ │- după caz, se│ │ │la aterizare │obiectul │
│ │ │pot utiliza şi│ │ │ │suspendat. │
│ │ │sisteme │2,40 │2.50 m. │ │ │
│ │ │electronice de│m. │ │ │ │
│ │ │marcare audio │ │ │ │ │
│ │ │sau vizuală a │ │ │ │ │
│ │ │atingerii │ │ │ │ │
│ │ │obiectului │ │ │ │ │
│ │ │suspendat. │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼─────┴─────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 2 m. │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru) şi │ │ │ │
│ │ │delimitat cu │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │bandă bicoloră│ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │montată pe │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │suporţi/ │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │stâlpi; │ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │- stâlpii sunt│ │traseului │traseului. │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- lungimea │ │ │ │
│ │ │unei deplasări│ │ │ │
│ │ │dus sau întors│ │ │ │
│ │ │este de 10 m.,│ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │metri, │ │ │ │
│ │ │- se │ │ │ │
│ │ │transportă 12 │ │ │ │
│ │ │jaloane tip │ │ │ │
│ │ │con având două│ │ │ │
│ │ │culori │ │ │ │
│ │ │diferite în │ │ │ │
│ │ │proporţii │ │ │ │
│ │ │egale (ex.: 6 │ │ │ │
│ │ │de culoare │ │ │ │
│ │ │roşie, 6 de │ │ │ │
│ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │verde), │ │ │ │
│ │ │distribuite │ │ │ │
│ │ │câte 6 din │ │ │a) nu parcurge │
│ │ │aceeaşi │ │ │întreaga │
│ │ │culoare la │ │ │distanţă │
│ │ │fiecare dintre│ │ │precizată; │
│ │ │cele două │ │ │b) nu aşază │
│ │ │capete ale │ │ │jaloanele în │
│ │ │culoarului, │ │ │poziţie │
│ │ │marcate cu │ │a) se │verticală, la │
│ │ │linie de │ │dezechilibrează│căderea │
│ │ │culoare albă │ │şi cade, fără a│acestora; │
│ │ │(sau de │ │depăşi culoarul│c) ocoleşte │
│ │ │contrast cu │ │de deplasare │obstacolul; │
│ │ │suprafaţa │ │stabilit; │d) scapă │
│Elementul/│Transport de│lucru). │ │b) scapă │jalonul în │
│obstacolul│jaloane/ │- jaloanele │ │jalonul în │afara │
│nr. 11 │conuri │tip con se │ │interiorul │culoarului de │
│ │ │află dispuse │ │culoarului de │alergare; │
│ │ │pe liniile de │ │alergare; │e) nu │
│ │ │demarcare ale │ │c) nu aşază │efectuează │
│ │ │obsta-colului,│ │toate jaloanele│transportul │
│ │ │iar după │ │succesiv, prin │tuturor │
│ │ │transport, │ │suprapunere. │jaloanelor; │
│ │ │candidatul le │ │ │f) se │
│ │ │aşază dincolo │ │ │dezechilibrează│
│ │ │de acestea, │ │ │şi cade, │
│ │ │prin │ │ │depăşind │
│ │ │suprapunerea │ │ │culoarul de │
│ │ │jaloanelor de │ │ │deplasare │
│ │ │aceeaşi │ │ │stabilit. │
│ │ │culoare; │ │ │ │
│ │ │- se începe │ │ │ │
│ │ │transportul │ │ │ │
│ │ │jaloanelor │ │ │ │
│ │ │începând cu │ │ │ │
│ │ │jaloanele │ │ │ │
│ │ │dispuse la │ │ │ │
│ │ │prima linie │ │ │ │
│ │ │din direcţia │ │ │ │
│ │ │de deplasare; │ │ │ │
│ │ │- lungimea şi │ │ │ │
│ │ │lăţimea zonei │ │ │ │
│ │ │de desfăşurare│ │ │ │
│ │ │a probei sunt │ │ │ │
│ │ │delimitate │ │ │ │
│ │ │vizibil astfel│ │ │ │
│ │ │încât │ │ │ │
│ │ │candidatul să │ │ │ │
│ │ │parcurgă │ │ │ │
│ │ │întreaga │ │ │ │
│ │ │distanţă. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │- deplasare pe│ │ │ │
│ │ │culoar, 4 m. │ │ │ │
│ │ │spre înainte, │ │ │ │
│ │ │- lăţimea │ │ │ │
│ │ │culoarului 2 │ │ │ │
│ │ │m.; │ │ │ │
│ │ │- culoarul se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │bandă culoare │ │ │ │
│ │ │albă (sau de │ │ │ │
│ │ │contrast cu │ │ │ │
│ │ │culoarea │ │ │ │
│ │ │suprafeţei de │ │ │ │
│ │ │lucru) şi │ │ │ │
│ │ │delimitat cu │ │a) depăşeşte cu│a) răstoarnă │
│ │ │bandă bicoloră│ │orice parte a │jaloanele de │
│ │Deplasare │montată pe │ │corpului │ocolire sau │
│ │ │suporţi/ │ │marcajul sau │stâlpii de │
│ │ │stâlpi; │ │delimitarea │delimitare a │
│ │ │- stâlpii sunt│ │traseului │traseului. │
│ │ │confecţionaţi │ │ │ │
│ │ │din lemn, │ │ │ │
│ │ │metal, plastic│ │ │ │
│ │ │sau similare │ │ │ │
│ │ │(h.1.20m., cu │ │ │ │
│ │ │diametru de │ │ │ │
│ │ │1.5- 3 cm.), │ │ │ │
│ │ │prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │talpă de │ │ │ │
│ │ │aşezare pe │ │ │ │
│ │ │sol, cu │ │ │ │
│ │ │diametrul sau │ │ │ │
│ │ │diagonala de │ │ │ │
│ │ │25 cm. │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │-linia de │ │ │ │
│ │ │SOSIRE se │ │ │ │
│ │ │marchează cu │ │ │ │
│ │ │culoare albă │ │ │a) │
│ │ │cu grosimea │ │ │nerespectarea │
│ │ │între 2.5 - 5 │ │ │traseului de │
│ │ │cm. │ │ │deplasare, │
│ │ │- lăţimea │ │ │marcat; │
│ │ │culoarului de │ │a) trece linia │b) doborârea │
│ │ │deplasare este│ │de sosire având│elementelor de │
│Sosirea │ │de 2 m.; │ │asupra sa un │marcare a │
│ │ │- sosirea se │ │jalon. │traseului; │
│ │ │consideră │ │ │c) nu depăşeşte│
│ │ │realizată la │ │ │cu întregul │
│ │ │trecerea cu │ │ │corp linia de │
│ │ │tot corpul │ │ │sosire în │
│ │ │după linia de │ │ │baremul maxim │
│ │ │sosire, moment│ │ │de timp alocat.│
│ │ │în care se │ │ │ │
│ │ │opreşte │ │ │ │
│ │ │cronometrul │ │ │ │
├──────────┴────────────┴──────────────┼──────┬────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │a) nu parcurge │
│ │ │ │ │traseul în │
│ │femei │bărbaţi │ │baremul maxim │
│ │ │ │ │de timp alocat;│
│ │ │ │ │b) nu │
│BAREM MAXIM DE TIMP ALOCAT ├──────┼────────┤ │realizează │
│ │ │ │ │minim 9 puncte │
│ │ │ │ │în baremul │
│ │2’55” │2’45” │ │maxim de timp │
│ │ │ │ │alocat. │
│ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────────────┴───────────────┘

    1. Jaloanele tip con: sunt realizate din polietilenă sau materiale similare şi au forma conică, utilizate pentru activităţi sportive, cu diametrul la bază de 20-25 cm., înălţimea de 45 - 50 cm., greutatea de maxim. 500 gr.
    2. Elementele şi suprafeţele de culori care nu realizează contrast cu culoarea alb, pot fi marcate cu orice alte culori prin care să se asigure vizibilitate şi contrast corespunzător, vizibil la lumină naturală;

    ANEXA 2

    la metodologie
        Schiţa traseului
 (a se vedea imaginea asociată)

                                          -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016