Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 16 iunie 2020  privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 16 iunie 2020 privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 563 din 29 iunie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.641/C din 16 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Schimbarea din funcţie reprezintă modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare caracterizată fie prin manifestarea voinţei acestora de a fi numiţi într-o funcţie vacantă în cadrul aceleiaşi unităţi, fie ca urmare a situaţiei în care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în fişa postului pentru exercitarea funcţiei.
    (2) Procesul de schimbare din funcţie are un caracter continuu şi se realizează pe tot parcursul anului. Sesiunile de schimbare din funcţie se pot desfăşura şi prin intermediul unei aplicaţii informatice pentru managementul resurselor umane.
    (3) La nivelul fiecărei unităţi penitenciare se analizează, cel puţin semestrial, în cadrul consiliului de conducere, situaţia tuturor posturilor vacante şi, în funcţie de oportunitatea şi posibilităţile efective de ocupare a acestora, directorul unităţii sau, după caz, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobă lista posturilor vacante destinate ocupării prin schimbare din funcţie.

    ART. 2
    (1) Schimbarea din funcţie se poate face numai pe funcţii vacante din aceeaşi categorie, de ofiţer sau de agent, şi de acelaşi tip, de conducere sau de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), ofiţerii care ocupă funcţii de conducere pot solicita schimbarea din funcţia deţinută şi numirea într-o funcţie de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.
    (3) Pentru numirea într-o funcţie pe un coeficient de ierarhizare inferior funcţiei deţinute, poliţiştii de penitenciare definitivi îşi exprimă acordul, în mod expres, în cererea de schimbare din funcţie. Numirea într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situaţia în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deţinut de poliţistul de penitenciare care solicită schimbarea.
    (4) Prin funcţie prevăzută cu coeficient de ierarhizare identic se înţelege funcţia în care se face numirea, al cărei coeficient de ierarhizare luat în calcul la stabilirea salariului este egal cu cel al funcţiei anterioare.
    (5) Iniţierea procedurii de ocupare, prin schimbare, a funcţiilor de director adjunct din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se realizează doar cu aprobarea prealabilă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 3
    (1) Schimbarea din funcţie se poate aproba dacă poliţistul de penitenciare definitiv îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului în care solicită schimbarea.
    (2) Nu se dă curs solicitărilor poliţiştilor de penitenciare suspendaţi din funcţie, ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ori care sunt puşi la dispoziţie în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Conducerea unităţii dispune măsuri pentru comunicarea funcţiilor vacante care fac obiectul schimbării din funcţie prin orice mijloc de informare avut la dispoziţie, inclusiv prin afişarea unui anunţ la avizierul unităţii. Anunţul prin care se realizează comunicarea cuprinde denumirea generică a funcţiilor, numărul acestora, sectorul de activitate, condiţiile de ocupare şi probele care se susţin, acolo unde este cazul.
    (2) În termen de 7 zile lucrătoare, calculat din ziua lucrătoare imediat următoare publicării anunţului prevăzut la alin. (1), personalul interesat depune la secretariatul unităţii cereri de schimbare pe funcţiile pentru care optează, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 5
    (1) Cererea de schimbare din funcţie înregistrată la secretariatul unităţii se repartizează structurii de resurse umane. Structura de resurse umane verifică îndeplinirea condiţiilor de ocupare a postului şi solicită avizul şefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate din care se solicită schimbarea, respectiv al şefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate unde se solicită numirea.
    (2) Cererile de schimbare din funcţie care nu fac obiectul schimbării sectorului de activitate şi pentru care nu este necesară departajarea mai multor solicitanţi se analizează în consiliul de conducere al unităţii şi se supun aprobării directorului unităţii, pe baza îndeplinirii condiţiilor de ocupare a posturilor, nevoilor instituţionale şi oportunităţii.
    (3) Cererile de schimbare din funcţie care fac obiectul schimbării sectorului de activitate şi/sau pentru care este necesară departajarea mai multor solicitanţi se analizează în consiliul de conducere al unităţii şi se supun aprobării de principiu a directorului unităţii, pe baza îndeplinirii condiţiilor de ocupare a posturilor, nevoilor instituţionale şi oportunităţii.
    (4) Cererile aprobate de principiu de către directorul unităţii, care nu fac obiectul schimbării sectorului de activitate şi pentru care este necesară departajarea solicitanţilor, rămân în gestiunea structurii de resurse umane, în vederea continuării activităţilor specifice procesului de schimbare din funcţie.
    (5) Pentru situaţia schimbării într-o funcţie de psiholog de personal este necesar un stagiu de practică de 15 zile lucrătoare la nivelul structurii de psihologie a personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, rezultatul evaluării stagiului fiind avut în vedere anterior emiterii actului administrativ de schimbare din funcţie.
    (6) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de ocupare a postului sau al nedepunerii cererii de schimbare din funcţie însoţite de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de ocupare a postului, în termenul stabilit în anunţul prevăzut la art. 4 alin. (1), respingerea cererii se face de directorul unităţii, la propunerea motivată a structurii de resurse umane, în urma analizei efectuate în cadrul consiliului de conducere.
    (7) Cererile neaprobate de către directorul unităţii în cadrul consiliului de conducere se aduc la cunoştinţa solicitanţilor, motivat, şi se clasează la structura de resurse umane.

    ART. 6
    (1) În cazul poliţiştilor de penitenciare definitivi ale căror cereri au fost aprobate de principiu de directorul unităţii, pentru schimbarea pe o funcţie din alt sector de activitate decât cel în care îşi desfăşoară activitatea, sunt necesare susţinerea şi promovarea uneia sau mai multor probe, după caz, cu relevanţă directă în ceea ce priveşte specificul funcţiei pe care solicită schimbarea, după cum urmează:
    a) testare psihologică;
    b) probă sportivă;
    c) probă practică;
    d) interviu profesional, cu caracter obligatoriu în toate cazurile.

    (2) Probele prevăzute la alin. (1) se susţin în ordinea acolo menţionată, au caracter eliminatoriu, iar comisiile sunt desemnate prin decizie a directorului unităţii.
    (3) Proba sportivă, proba practică şi interviul profesional se evaluează cu calificativul „admis“/„respins“ şi împotriva lor nu poate fi formulată contestaţie. Rezultatele fiecărei probe se materializează printr-un proces-verbal care se înaintează structurii de resurse umane.
    (4) Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probei sportive şi a probei practice se realizează potrivit normelor şi baremelor aplicabile în cazul probelor similare din cadrul concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţist de penitenciare, prevăzute la art. 96, art. 97 alin. (3)-(6) şi art. 98 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare; organizarea, desfăşurarea şi evaluarea interviului profesional se realizează conform unei metodologii aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (5) Pentru funcţiile pentru care nu se pot constitui comisii la nivelul unităţii, comisiile şi locul de desfăşurare a probei sportive, probei practice şi a interviului profesional se stabilesc prin grija structurii de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu respectarea regulilor menţionate la alin. (7), dintre poliţiştii de penitenciare din orice unitate din poliţia penitenciară.
    (6) Testarea psihologică se susţine prin grija Serviciului psihologia personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform criteriilor stabilite în Regulamentul privind activităţile de psihologia personalului în sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, acolo unde specificul funcţiei o impune.
    (7) Proba sportivă, proba practică şi interviul profesional se susţin în faţa unei comisii formate din şeful sectorului de activitate unde se solicită numirea, în calitate de preşedinte, un specialist din sectorul de activitate al postului unde se solicită numirea şi şeful/coordonatorul structurii de resurse umane sau un poliţist de penitenciare din cadrul acestei structuri, în calitate de membri.
    (8) În cadrul interviului comisia verifică însuşirea de către solicitant a cunoştinţelor minime dobândite, care să fie în concordanţă cu activităţile care urmează a fi desfăşurate de poliţistul de penitenciare care a solicitat schimbarea din funcţie, în urma parcurgerii tematicii şi bibliografiei specifice funcţiei vizate, stabilite de către comisie conform metodologiei prevăzute la alin. (4).
    (9) La susţinerea probei sportive, probei practice şi a interviului profesional are dreptul de a participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale poliţiştilor de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea regulilor stabilite pentru desfăşurarea probelor.

    ART. 7
    (1) În cazul în care există mai multe cereri aprobate de principiu pentru aceeaşi funcţie, care îndeplinesc toate condiţiile de ocupare a acesteia, inclusiv promovarea probelor menţionate la art. 6 alin. (1), unde este cazul, departajarea cererilor în cauză se realizează de comisia menţionată la art. 6 alin. (7) sau, după caz, de comisia stabilită prin grija structurii de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit dispoziţiilor prezentului articol.
    (2) Comisia analizează solicitările de schimbare din funcţie, potrivit criteriilor regăsite în nota de prezentare a structurii de resurse umane, conform anexei nr. 2.
    (3) Membrii comisiei acordă punctaje astfel:
    a) experienţa profesională în sectorul de activitate al funcţiei pentru care se solicită schimbarea - se acordă câte 1 punct pentru fiecare an întreg lucrat în sectorul de activitate al postului, în sistemul administraţiei penitenciare:
    (i) nu se acordă puncte pentru fracţiile de an;
    (ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;
    (iii) vechimea se calculează la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin. (2);

    b) pentru calificativele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale anuale, pe ultimii 3 ani
    în care au fost evaluaţi, se acordă puncte astfel: „Excepţional“ - 1 punct, „Foarte bun“ - 0,50 puncte, „Bun“ - 0,25 puncte, iar calificativele „Satisfăcător“ şi „Nesatisfăcător“ nu se punctează;

    c) vechimea în sistemul administraţiei penitenciare - se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare an întreg lucrat în sistemul administraţiei penitenciare:
    (i) nu se acordă puncte pentru fracţiile de an;
    (ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;
    (iii) vechimea se calculează la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin. (2);

    d) probleme familiale (soţ/soţie, copii şi părinţi) deosebite dovedite cu acte: se acordă 2 puncte pentru solicitanţii care au probleme familiale deosebite, dovedite cu acte;
    e) starea disciplinară (sancţiuni disciplinare): se scad 2 puncte din punctajul final al solicitanţilor care se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
    f) punctajul obţinut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanţelor profesionale individuale. Se acordă puncte conform nivelului de îndeplinire consemnat în fişa de evaluare, astfel: 1 punct pentru nivelul 5, 0,75 puncte pentru nivelul 4, 0,50 pentru nivelul 3, 0,25 puncte pentru nivelul 2, iar pentru nivelul 1 nu se acordă puncte;
    g) situaţia locativă a solicitanţilor: se acordă 2 puncte în cazul în care prin schimbare se diminuează sau se elimină cheltuielile cu decontarea chiriei ori a transportului la şi de la locul de muncă. Se vor acorda puncte doar solicitanţilor care fac dovada cu acte că aceştia sau soţul/soţia deţin/deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi vor desfăşura activitatea.

    (4) Punctajul final se stabileşte prin însumarea punctelor acordate conform alin. (3), urmând să fie admisă/admise, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie, cererea solicitantului care are punctajul cel mai mare sau, după caz, cererile solicitanţilor care au punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare şi în limita posturilor care fac obiectul schimbării din funcţie.
    (5) În situaţia unor punctaje egale, preşedintele comisiei hotărăşte cu privire la poliţistul de penitenciare definitiv care va ocupa postul prin schimbare din funcţie. Hotărârea se motivează în scris, în termen de două zile lucrătoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 8
    (1) Poliţiştii de penitenciare definitivi pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unităţi, şi pot fi numiţi în alte funcţii prevăzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, în situaţia în care nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile prevăzute în fişa postului în care sunt numiţi.
    (2) În urma analizării situaţiei poliţiştilor de penitenciare care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în fişa postului în care sunt numiţi, în cadrul consiliului de conducere, directorul unităţii, prin grija structurii de resurse umane, identifică şi pune la dispoziţia poliţistului de penitenciare cel puţin o funcţie pentru care acesta îndeplineşte toate condiţiile de ocupare, dispoziţiile art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.
    (3) Dacă poliţistul de penitenciare definitiv refuză, în scris, schimbarea în una dintre funcţiile propuse, acestuia îi încetează raportul de serviciu, în temeiul art. 133 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care poliţistul de penitenciare nu acceptă consemnarea în scris a refuzului se întocmeşte un proces-verbal de constatare.

    ART. 9
    (1) Actul administrativ de schimbare din funcţie se întocmeşte potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane prevăzute de Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Anterior emiterii actului prevăzut la alin. (1) se vor avea în vedere şi rezultatele de la evaluările psihologice la sesizare susţinute, avizele psihologice obţinute la ultima evaluare psihologică periodică, aptitudinile şi recomandările stabilite de Comisia de expertiză medico-militară şi aptitudinea de medicina muncii, după caz.
    (3) În situaţia în care se constată existenţa unor incompatibilităţi conform alin. (2), cererea de schimbare din funcţie se respinge de către directorul unităţii, iar hotărârea motivată va fi comunicată în scris celui în cauză.

    ART. 10
    Numirea într-o funcţie care necesită autorizaţie de acces la informaţii clasificate este condiţionată de obţinerea acesteia.

    ART. 11
    Prevederile prezentei metodologii sunt aplicabile în mod corespunzător şi poliţiştilor de penitenciare din Ministerul Justiţiei.

    ANEXA 1

    la metodologie
    APROB/RESPING CEREREA Exemplar unic nr. …./…./……/…….
    Directorul unităţii
    Doamnei/Domnului (gradul profesional, numele, prenumele)
    ....................................................................
    Director
    Unitate ......................................................
    Stimată(e) doamnă/domnule director,
    Subsemnatul(a) ......................., angajat(ă) al (a) ......................... în funcţia de ..................,
                                                                                                                                             (denumirea unităţii)
    vă rog să îmi aprobaţi schimbarea din funcţia deţinută şi numirea în funcţia de .......................................................,
                                                                                                                                             (Se va nota denumirea funcţiei conform anunţului de schimbare.)
    din următoarele motive: .........................................................................
    .....................................................................................
    .....................................................................................
    .....................................................................................

    Menţionez faptul că sunt/nu sunt de acord cu numirea într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior celei deţinute.*
    * Numirea într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situaţia în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deţinut de poliţistul de penitenciare care solicită schimbarea din funcţie.

    Cererea este însoţită de următoarele documente justificative:...........................................................
    Faţă de cele prezentate, rog dispuneţi.
    Data ...................
    Avizul şefului structurii unde este încadrat solicitantului Pozitiv/Negativ
    Gradul, numele prenumele, semnătura
    ............................................
    Motivarea avizului ...............
    Semnătura .....................
    Avizul şefului structurii unde se solicită schimbarea
    Pozitiv/Negativ
    Gradul, numele prenumele, semnătura
    ..............................................
    Motivarea avizului ....................

    ANEXA 2

    la metodologie
    Notă de prezentare a poliţistului de penitenciare privind schimbarea din funcţie
    Gradul, numele, prenumele ...............................................
    Funcţia deţinută
    .........................

    Funcţia vizată
    ………................………..

    1. Experienţa profesională în sectorul de activitate al funcţiei pentru care se solicită schimbarea: ..........................................................
    2. Calificativele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale pe ultimii 3 ani în care au fost evaluaţi şi punctajele obţinute la aceste evaluări (dacă este cazul): .............................................. .
    3. Vechimea în sistemul administraţiei penitenciare .......................................... .
    4. Probleme familiale deosebite dovedite cu acte ............................................
    ................................................................................... .

    5. Starea disciplinară (sancţiuni disciplinare) .......................................................
    ...................................................................... .

    6. Punctajul obţinut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanţelor profesionale individuale ................................................................................... ..
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .

    7. Situaţia locativă a solicitanţilor:
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .

    Punctaj obţinut: ................................................................................... .
    1. Criteriile vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor de către comisia prevăzută la art. 6 din ordin:
    a) experienţa profesională în sectorul de activitate al funcţiei pentru care se solicită schimbarea. Exemplu: Structura Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar este formată din următoarele sectoare principale de activitate: 1. evidenţă şi organizarea muncii; 2. grupă de intervenţie; 3. siguranţa deţinerii şi regim penitenciar (pază, supraveghere, escortare, dispecerat şi monitorizare).
    În ceea ce priveşte funcţiile din a căror denumire reiese profesia deţinută de către ocupantul acesteia, experienţa profesională în sectorul de activitate al funcţiei se calculează strict pentru perioada lucrată în acest tip de funcţie (exemplu: pentru funcţia de conducător auto va fi avută în vedere experienţa aplicanţilor în această funcţie, şi nu în alte funcţii din acelaşi domeniu de activitate - logistică);

    b) calificativele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale pe ultimii 3 ani în care au fost evaluaţi şi punctajele obţinute la aceste evaluări;
    c) vechimea în sistemul administraţiei penitenciare;
    d) probleme familiale deosebite dovedite cu acte;
    e) starea disciplinară (sancţiuni disciplinare);
    f) punctajul obţinut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanţelor profesionale individuale;
    g) situaţia locativă a solicitanţilor.

    2. Criteriile de la pct. 1 lit. a)-g) sunt consemnate de către structura de resurse umane în nota de prezentare.


    ANEXA 3

    la metodologie
    Notă de susţinere a propunerii de numire întocmite cu ocazia departajării poliţiştilor de penitenciare definitivi,
     în vederea schimbării din funcţie
    Subsemnatul(a), ................................................., în urma întrunirii comisiei de selecţie din
                                                                         (gradul, numele, prenumele, funcţia)
    data de ……………...….., constatând rezultatele egale obţinute de către următorii poliţişti de penitenciare definitivi:
    – .....................(gradul, numele, prenumele)......................
    – .....................(gradul, numele, prenumele)......................
    propun ca doamna/domnul ………………………………………................... să fie numit/ă în funcţia vacantă de ……………………,
                                                                        (gradul, numele, prenumele)
    având în vedere următoarele considerente:
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .
    ................................................................................... .

    Încheiat astăzi, .................
    Semnătura ..................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016