Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 14 mai 2021  pentru Concursul local de proiecte de tineret    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 14 mai 2021 pentru Concursul local de proiecte de tineret

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 518 bis din 19 mai 2021
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 300 din 14 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 19 mai 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezenta metodologie reglementează procedura privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice destinate activităţii de tineret şi se aplică Concursului local de proiecte de tineret, organizat la nivel local de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare DJST, respectiv DSTMB.

    ART. 2
    (1) Fondurile publice pentru finanţarea proiectelor în cadrul Concursului local de proiecte de tineret se alocă din bugetul Programului de susţinere a acţiunilor de tineret, denumit în continuare P2.
    (2) În cadrul concursului nu se finanţează proiecte/activităţi generatoare de profit sau proiecte/activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
    (3) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la DJST/ DSTMB, în decursul unui an fiscal.

    ART. 3
    Definiţii
        În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

    (1) Solicitanţii eligibili sunt asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi fundaţiile judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Beneficiarul contractului este solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă de către DJST/ DSTMB în urma aplicării procedurii de selecţie publică de proiecte.

    (3) Grupul ţintă al proiectului este alcătuit minimum 80% tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, persoane cărora li se adresează proiectul şi care au în comun aceeaşi nevoie sau problemă. Aceştia reprezintă categoria (socială, economică etc.) din care se selectează beneficiarii proiectului. În categoria tinerilor pot intra diferite subcategorii: studenţi, elevi, tineri NEETs etc.

    (4) Beneficiarii proiectului sunt acele persoane care provin din grupul ţintă al proiectului a căror situaţie defavorabilă sau problemă se va ameliora, îmbunătăţi sau rezolva în urma implementării proiectului. Beneficiarul este persoana în folosul căreia se realizează proiectul şi se produce schimbarea dorită.
        Categoria beneficiarilor poate fi clasificată în funcţie de modul în care beneficiază de rezultatele proiectului, în categoria beneficiarilor direcţi şi categoria beneficiarilor indirecţi:
    a) Beneficiari direcţi reprezintă acele persoane sau categorii de persoane care beneficiază direct, nemijlocit de rezultatele proiectului;
    b) Beneficiari indirecţi reprezintă acele persoane sau categorii de persoane care beneficiază indirect, mijlocit de rezultatele proiectului, ca urmare a efectului multiplicativ.    (5) Participanţii proiectului sunt acele persoane care participă la activităţile proiectului, fie în calitate de beneficiari, fie în calitate de organizatori (membri echipă de proiect, voluntari etc.), invitaţi (speaker, moderatori, mentori etc.), jurnalişti, factori de decizie, membri ai comunităţii etc.

    (6) Programe în domeniul tineretului: set de acţiuni/proiecte de tineret, în realizarea obiectivelor în domeniul tineretului.

    (7) Proiecte de tineret: set de activităţi în implementarea programelor în domeniul tineretului.

    (8) Parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane juridice, statuată prin convenţie/ protocol în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret.

    (9) Cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile finanţate de DJST/DSTMB.

    (10) Contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între DJST/ DSTMB şi un solicitant.

    (11) Finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor programe de interes public în domeniul tineretului.


    CAP. II
    Priorităţi, direcţii de acţiune şi bugetul concursului
    ART. 4
    Priorităţi, măsuri indicative şi activităţi
    (1) Priorităţile şi măsurile indicative se stabilesc anual de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi se stabilesc în concordanţă cu măsurile din Programul de Guvernare dar şi cu alte documente de politici publice în domeniul tineretului.
    (2) Priorităţile şi măsurile indicative sunt precizate în anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul DJST/ DSTMB.
    (3) În cadrul proiectelor de tineret, activităţile eligibile destinate beneficiarilor trebuie să fie încadrabile în următoarele domenii de activitate: educaţie nonformală, cultural - artistic, voluntariat, socio - civic, sportiv, formare şi inserţie profesională, includere socială, stil de viaţă sănătos, mediu.
    (4) Domeniile de activitate menţionate la alin. (3) se pot implementa prin următoarele tipuri de activităţi: stagii/cursuri, seminare, webinarii, ateliere de lucru, focus grup, şcoli de vară, tabere tematice, concursuri, mese rotunde, panel de experţi, programe de mentorat realizate de lucrătorii de tineret,dezbateri, conferinţe, simpozioane, întâlniri de lucru, festivaluri, campanii de informare/promovare/ ecologizare, schimburi de experienţă, caravane, expoziţii, târguri, evenimente şi competiţii sportive şi alte activităţi asemănătoare sau conexe.
    (5) Activităţile se pot desfăşura şi în mediul online.

    ART. 5
    Bugetul
    (1) Fondurile publice alocate Concursului local de proiecte de tineret se stabilesc anual de către DJST/ DSTMB din bugetul Programului de susţinere a acţiunilor de tineret - P2, în limita de minimum 65% din bugetul alocat programului.
    (2) Fondurile publice menţionate la alin. (1) se precizează în anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea VI şi pe site-ul DJST/ DSTMB.
    (3) DJST/ DSTMB stabileşte 30 %, suma maximă/ proiect care poate fi solicitată din valoarea bugetului alocat Concursului local de proiecte de tineret. Suma maximă se precizează în anunţul de participare.
    (4) În situaţia în care aplicantul solicită o sumă mai mare decât cea precizată în anunţ, proiectul este descalificat.
    (5) Suma nealocată la concurs poate fi reportată pentru organizarea proiectelor proprii, cu aprobarea conducerii MTS.

    CAP. III
    Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru solicitanţi, parteneri şi proiecte de tineret
    ART. 6
    Eligibilitate solicitanţi şi parteneri
    (1) Solicitanţii eligibili sunt asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară programe/proiecte/activităţi pentru tineri şi/sau studenţi, conform Extrasului din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/ Certificatului de grefă completate de statutul înregistrat la instanţă respectiv Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în cazul fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti;
    b) au respectat în ultimul an contractele de finanţare nerambursabilă semnate cu DJST/DSTMB, cu excepţia situaţiilor în care acestea au încetat cu acordul părţilor sau au fost generate de o cauză neimputabilă acestora (pandemii, cataclisme etc).

    (2) Criterii de excludere solicitanţi:
    a) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale, la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi local, în conformitate cu prevederile legale;
    c) au făcut obiectul unei hotărâri definitive şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;
    d) s-au aflat într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;
    e) sunt subiectul unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile;
    f) furnizează informaţii false în documentele prezentate sau nu au furnizat informaţiile solicitate de finanţator, în condiţiile şi termenul solicitat;

    (3) Parteneri eligibili pot fi instituţii publice, persoane juridice cu şi fără scop lucrativ, care trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate principală a proiectului şi să contribuie efectiv la implementarea proiectului;
    (4) Partenerul nu poate asigura servicii, lucrări şi produse prevăzute în bugetul solicitat de la DJST/ DSTMB;
    (5) Parteneriatul nu este obligatoriu în cadrul proiectului, dar este valorizat, prin punctaj suplimentar.

    ART. 7
    Eligibilitate proiecte de tineret
    (1) Sunt eligibile proiectele de tineret care:
    a) se înscriu în tema şi priorităţile stabilite pentru concurs, prevăzute în anunţul de participare;
    b) se încadrează în domeniile de activitate şi tipurile de activităţi prevăzute la art. 4, alin. (3) şi alin (4);
    c) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, precizată în anunţul de participare;
    d) minimum 80% dintre beneficiari sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, cu excepţia proiectelor care vizează perfecţionarea şi/sau formarea lucrătorilor de tineret;
    e) nu se adresează în exclusivitate membrilor solicitantului sau partenerului/ partenerilor;
    f) minimum 80% dintre beneficiarii direcţi trebuie să aibă domiciliul sau resedinţa în judeţul în care se organizează concursul sau să prezinte documente doveditoare că îşi desfăşoară activitatea în judeţul respectiv;
    g) asigură contribuţia proprie şi/sau atrasă de minimum 10% din bugetul total al proiectului de tineret (în bani şi/sau valorizată);
    h) solicită de la DJST/DSTMB un buget maxim aşa cum este precizat în anunţul de participare;
    i) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret, conform Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret aprobate prin HG nr. 259/2006 cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile finanţate de MTS.

    (2) În cadrul concursului un solicitant poate depune un proiect pe prioritate.

    CAP. IV
    Organizarea Concursului local de proiecte de tineret
    ART. 8
    Anunţul de participare şi măsurile organizatorice
    (1) Anunţarea publică a Concursului local de proiecte de tineret, respectiv intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către DJST/DSTMB prin:
    a) anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea VI;
    b) anunţ în două cotidiene locale;
    c) anunţ pe site-ul DJST/DSTMB, MTS;
    d) anunţ pe paginile active de interacţiune media online ale DJST/DSTMB.

    (2) Publicarea poate fi completată şi prin utilizarea altor mijloace de informare.
    (3) Data apariţiei anunţului şi afişarea pe site-ul DJST/DSTMB trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.
    (4) Anunţul de participare cuprinde: perioada de organizare şi locul desfăşurării concursului, suma alocată, bugetul maxim alocat unui proiect, numărul maxim de proiecte care poate fi depus de către un solicitant, priorităţile şi măsurile indicative ale concursului, data limită de depunere a aplicaţiilor, calendarul de desfăşurare al concursului, site-ul instituţiei de unde se pot obţine informaţii cu privire la concurs.
    (5) Metodologia de finanţare şi Ghidul solicitantului se pot descărca de pe site-ul DJST/DSTMB sau obţine, pe suport digital, de la sediul DJST/DSTMB.
    (6) Clarificări privind metodologia de finanţare se pot solicita în scris sau prin poşta electronică, cu cel puţin 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.
    (7) DJST/DSTMB are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate prin poşta electronică, cu cel puţin 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.Răspunsul la clarificări va fi dat în maximum 2 zile de la data solicitării. Toate întrebările şi răspunsurile se postează pe site-ul DJST/DSTMB sau se afişează la sediul instituţiei organizatoare, în situaţia în care site-ul acesteia nu este funcţional.
    (8) În situaţia în care la data limită de depunere nu există cel puţin doi solicitanţi înscrişi, DJST/DSTMB are obligaţia să repete concursul cu respectarea prevederilor alin. (1) - (7) ale prezentului articol.
    (9) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (8) se va înscrie la concurs un singur solicitant, concursul se va organiza.

    ART. 9
    Depunerea dosarului de concurs
    (1) Documentele se depun în termenul stabilit prin anunţul de participare la sediul DJST/DSTMB, în plic sigilat, cu menţiunea "Pentru Concursul local de proiecte de tineret".
        În cazul depunerii prin serviciul de curierat rapid, plicul va avea dată de transmitere cel târziu termenul limită (data şi ora) prevăzut în anunţul de participare. Solicitanţii care optează pentru această modalitate de depunere vor transmite pe adresa de e-mail a finanţatorului dovada depunerii în termen.

    (2) Solicitanţii depun următoarele documente în format fizic:
    a) Cerere de finanţare, conform Anexa nr. 1, în original, completată integral, semnată de reprezentantul legal;
    b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul de stat, în original sau în copie a formatului validat de Administraţia finanţelor publice, în termen de valabilitate. În cazul în care sunt depuse mai multe proiecte la un finanţator (DJST/DSTMB), se poate depune copie conform cu originalul şi se va menţiona la care proiect a fost depus certificatul în original/validat.
    c) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local, în original. În cazul în care sunt depuse mai multe proiecte la un finanţator (DJST/DSTMB), se poate depune copie conform cu originalul şi se va menţiona la care proiect a fost depus certificatul în original;
    d) Declaraţia de integritate semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din Anexa nr. 2, în original;
    e) Declaraţie pe proprie răspundere privind solvabilitatea solicitantului, conform modelului din Anexa nr. 4, în original, semnată de reprezentantul legal al solicitantului;
    f) Extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/ Certificatul de grefă, în termenul de valabilitate, care trebuie să cuprindă date despre conducerea asociaţiei/fundaţiei, sediu şi informaţii din care să reiasă că desfăşoară activităţi pentru tineret. Se depune în original sau copie conform cu originalul.În situaţia în care în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/ Certificatul de grefă nu sunt prevăzute suficiente informaţii din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţi pentru tineri/ studenţi, se poate depune şi o copie "conform cu originalul" a statutului înregistrat la instanţă.
    g) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare, în cazul fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, în copie conform cu originalul;

    (3) Solicitanţii depun următoarele documente pe CD/DVD/memory stick:
    a) Cererea de finanţare depusă pe CD/DVD/memory stick, în format word, conform Anexei nr. 1;
    b) Protocolul/ convenţia de parteneriat, dacă este cazul, conform Anexa nr. 3, scanat în format pdf;
    c) CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experienţa specifică tipului de proiect depus, scanate în format pdf.


    ART. 10
    Comisia de evaluare şi de contestaţii
    (1) Comisia de evaluare şi atribuţiile acesteia se stabilesc prin decizia directorului executiv/ directorului executiv adjunct al DJST/DSTMB, după caz.
    (2) În comisia de evaluare, în calitate de membru, poate fi desemnat şi un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (3) În situaţia în care comisia de evaluare este constituită în condiţiile prevăzute la alin. (2), şedinţele comisiei de evaluare se vor desfăşura on-line, pe una din platformele de comunicare. În cazul în care direcţiile nu deţin abonament la o platformă on-line, Ministerul Tineretului şi Sportului va facilita organizarea acestor şedinţe.
    (4) Comisia de contestaţii şi atribuţiile acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    (5) La finalul fiecărei etape, comisiile întocmesc rapoarte cu rezultatele semnate de către membrii comisiei pe care afişează pe site-ul DJST/DSTMB respectiv MTS, în cazul comisiei de contestaţii.

    ART. 11
    Comisia de evaluare
        Verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează în două etape, de către comisia de evaluare, după cum urmează:

    (1) Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului, în această etapă se verifică conformitatea documentelor depuse, astfel cum au fost solicitate la art. 9 al prezentei metodologii. În această etapă nu se acordă punctaj şi este eliminatorie. Această etapă se va realiza pe formularul prevăzut în Anexa nr. 5.

    (2) Etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor - în această etapă participă doar proiectele care au fost admise după etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. În cadrul acestei etape proiectele primesc punctaj conform Anexei nr. 6.


    ART. 12
    Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului
    (1) În cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului, comisia de evaluare verifică dacă:
    a) solicitanţii au depus la dosar documentele prevăzute care respectă prevederile impuse la art. 9, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3);
    b) documentele sunt depuse în termenul stabilit respectând prevederile art. 9, alin. (1);
    c) proiectul şi solicitantul respectă prevederile art. 6 şi art. 7. Formularul de conformitate şi eligibilitate este prevăzut în Anexa nr. 5.

    (2) După verificarea administrativă a documentelor şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului/ partenerilor şi a proiectului, comisia de evaluare are obligaţia de a realiza un raport preliminar şi să publice, pe site-ul DJST/DSTMB, rezultatele etapei.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor etapei, solicitanţii ale căror proiecte îndeplinesc criteriile de eligibilitate, dar ale căror documente au fost declarate incomplete, au posibilitatea de a depune completări/clarificări.
    (4) Completările/ clarificările solicitate pot viza doar documentele prevăzute la art. 9, alin. (2), lit. b), c), f), g), şi alin. (3), lit. a), b) şi se transmit în original, copie conform cu originalul, CD/DVD/memory stick, după caz, în funcţie de documentul solicitat.
    (5) Se iau în considerare modificările/completările depuse sau transmise şi înregistrate la DJST/DSTMB în perioada precizată în anunţul de participare. Modificările/completările depuse/transmise în afara perioadei din anunţul de participare nu se iau în considerare, fapt care duce la respingerea proiectului de tineret.
    (6) După verificarea documentelor, comisia de evaluare are obligaţia de a întocmi un raport cu rezultatul final al etapei de verificare administrativă şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului şi a publica pe site-ul DJST/DSTMB, pe paginile active de interacţiune media online ale DJST/DSTMB rezultatele finale ale etapei.
    (7) Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile administrative după completarea documentelor, sunt eliminaţi din concurs. Aceştia primesc în scris din partea comisiei de selecţie motivul argumentat al respingerii.
    (8) Proiectele de tineret, care îndeplinesc condiţiile etapei de verificare a conformităţii administrative şi de eligibilitate a solicitantului, partenerului şi a proiectului, trec în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

    ART. 13
    Etapa de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj
    (1) Membrii comisiei de evaluare acordă punctaj pentru criteriile şi subcriteriile prevăzute în Formularul de evaluare tehnică şi financiară prevăzut în Anexa nr. 6. Punctajul proiectului este dat de suma punctajelor criteriilor din formular. Punctajul final al proiectului de tineret se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei de evaluare.
    (2) Nu pot exista diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate de către fiecare evaluator; în această situaţie membrii comisiei de evaluare vor realiza o reconciliere pe baza motivelor de acordare a punctajelor şi vor proceda la reevaluare.
    (3) Dacă în urma reconcilierii, diferenţele se menţin peste limitele menţionate la aliniatul anterior, proiectul este reevaluat de către membrii comisiei în şedinţă comună, care stabilesc punctajul final.
    (4) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a opera corecţii sau modificări în bugetul proiectului de tineret.
    a) Evaluatorii pot aplica corecţii/ajustări bugetare în situaţia în care consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite înţelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare.
    b) Evaluatorii pot opera modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii cheltuielilor eligibile astfel:
    - cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile;
    – cu valoarea cheltuielilor eligibile, dar care fie nu au legătură directă cu activităţile propuse, fie nu sunt necesare pentru implementarea proiectului;
    – cu valoarea considerată excedentară a cheltuielilor sau disproporţionată în raport cu obiectivul proiectului.


    (5) Comisia de evaluare întocmeşte raportul etapei de evaluare tehnică şi financiară în baza punctajelor acordate şi publică rezultatele etapei pe site-ul DJST/DSTMB.

    ART. 14
    Selecţia proiectelor
    (1) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să obţină un punctaj total de minimum 50 de puncte, un punctaj de minimum 30 puncte la criteriul C1 şi un punctaj de minimum 10 puncte la criteriul C3 din Anexa nr. 6.
    (2) Proiectele de tineret admise primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru concursuri.
    (3) În situaţia în care două sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este finanţat proiectul care are punctajul cel mai mare la criteriul C1.
    (4) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte, este finanţat proiectul care are punctajul cel mai mare la criteriul C3.
    (5) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) şi (4) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte aflate pe ultimul loc, este finanţat proiectul care are contribuţia proprie şi/sau atrasă cea mai mare.
    (6) Proiectele care nu au fost respinse conform criteriilor de la alin. (1) al prezentului articol, dar pentru care, în urma ordonării după punctaj, nu sunt fonduri disponibile, sunt plasate pe o listă de rezervă. În cazul în care nu se mai poate încheia contractul de finanţare pentru oricare dintre proiectele selectate, proiectele de pe lista de rezervă vor fi contractate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

    ART. 15
    Afişarea rezultatelor
    (1) Rezultatele concursului se afişează în conformitate cu anunţul de participare, pe site-ul DJST/DSTMB şi la sediul acesteia.

    ART. 16
    Contestaţii
    (1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului cât şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj.
    (2) Contestaţiile se depun la sediul MTS, Registratură, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, fie se transmit pe adresa de e-mail: concurs.proiecte@mts.ro. Contestaţiile depuse în afara perioadei de contestaţii precizată în anunţul de participare şi/sau transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu sunt luate în considerare.
    (3) Contestaţiile sunt analizate de către comisia constituită la nivelul MTS în acest scop. Din comisia de contestaţii, nu pot face parte persoane care au făcut parte din comisia de evaluare.
    (4) Rezultatele contestaţiilor se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul MTS şi al DJST/DSTMB.
    (5) După afişarea rezultatelor la contestaţii se afişează rezultatele finale ale concursurilor, pe site-ul DJST/DSTMB şi la sediul acesteia precum şi prin e-mail către toţi solicitanţii.

    CAP. V
    Finanţarea proiectelor de tineret selectate la Concursul local de proiecte de tineret
    ART. 17
    Contractarea
    (1) După afişarea rezultatelor finale, DJST/DSTMB transmite, prin email, către solicitanţii declaraţi câştigători, o notificare prin care li se solicită acordul cu privire la termenii finanţării. În situaţia în care un solicitant nu acceptă termenii finanţării şi/sau nu transmite acordul în termen de maximum 3 zile lucrătoare, contractul de finanţare nerambursabilă nu se încheie, urmând a fi contactaţi, după caz:
    a) solicitantul clasat pe ultimul loc şi pentru care nu au fost fonduri suficiente pentru finanţarea bugetului aprobat de către comisia de evaluare;
    b) solicitanţii de pe lista de rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajului.

    (2) Proiectele de tineret selectate la concurs vor face obiectul unui contract de finanţare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, încheiat între solicitant şi DJST/DSTMB. Termenul limită de semnare a contractelor nu poate fi mai mare de 14 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale, după soluţionarea contestaţiilor, dar nici mai mic de 2 zile calendaristice faţă de începerea proiectului de tineret.
    (3) După semnarea contractului, solicitanţii ale căror proiecte sunt finanţate devin beneficiari.
    (4) Orice modificare a proiectului de tineret trebuie adusă la cunoştinţă, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia. Modificările nu pot afecta scopul, obiectivele, activităţile şi indicatorii proiectului.
    (5) Se pot modifica locul de desfăşurare şi calendarul de activităţi ale proiectului, fără a se modifica perioada de desfăşurare stipulată în contract, în baza unei notificări transmise finanţatorului.
    (6) Modificarea perioadei de desfăşurare a proiectului cuprinsă în contract se poate realiza prin act adiţional, în urma aprobării unui memoriu justificativ de către ordonatorul terţiar de credite, cu condiţia încadrării acesteia în anunţul de participare.
    (7) Modificarea bugetului, se poate realiza prin act adiţional, în urma aprobării unui memoriu justificativ întocmit de beneficiar şi aprobat de către ordonatorul terţiar de credite.Un beneficiar poate solicita o singură dată modificarea bugetului unui proiect.
    (8) Răspunsul DJST/DSTMB cu privire la modificările menţionate la alin. (5)-(7) se va comunica solicitantului în maximum 2 zile lucrătoare după data primirii solicitării.

    ART. 18
    Dosarul proiectului
    (1) În vederea finanţării unui proiect de tineret, DJST/DSTMB întocmeşte dosarul proiectului, care va cuprinde:
    a) documentele menţionate la Art. 9 alin. (2) şi (3);
    b) acordul cu privire la termenii finanţării;
    c) referat;
    d) propunere de angajare şi angajament bugetar;
    e) contract de finanţare.

    (2) Proiectele sunt repartizate salariatului/ salariaţilor DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul activităţii de tineret, care va/vor întocmi documentaţia necesară finanţării proiectului, menţionată la alin. (1) lit. c), d) şi e), şi va/vor gestiona relaţia cu beneficiarul pe perioada desfăşurării proiectului.

    CAP. VI
    Derularea proiectelor de tineret finanţate la Concursul local de proiecte de tineret
    ART. 19
    Derularea proiectelor
    (1) Proiectele de tineret se desfăşoară în perioada precizată în anunţul de participare publicat de DJST/DSTMB. Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.
    (2) Proiectele finanţate se încheie cel târziu la data prevăzută în contractul de finanţare, fără a se depăşi termenul limită prevăzut în anunţul de participare.

    ART. 20
    Monitorizarea proiectelor
    (1) DJST/DSTMB are dreptul de a monitoriza modul de derulare a proiectelor de tineret prin efectuarea de vizite de monitorizare la sediul beneficiarului sau la locul/locurile de desfăşurare a activităţilor proiectelor.
    (2) Monitorizarea menţionată la alin. (1) se realizează de către persoane sau comisii; componenţa şi atribuţiile acestora se stabilesc printr-o notă aprobată de către ordonatorul terţiar de credite.
    (3) În timpul monitorizării se pot solicita beneficiarului acele documente care demonstrează realizarea activităţilor şi a cheltuielilor proiectului, până la momentul vizitei de monitorizare, pe care beneficiarii sunt obligaţi să le prezinte.
    (4) În urma monitorizării se întocmeşte un raport, care se ataşează la dosarul proiectului, de care se va ţine cont la evaluarea finală a implementării proiectului. O copie a raportului se transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la realizarea acestuia.
    (5) În cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, DJST/DSTMB poate rezilia contractul de finanţare prin notificare prealabilă a beneficiarului care poate răspunde în scris în maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării.

    CAP. VII
    Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret finanţate la Concursul local de proiecte de tineret
    ART. 21
    Condiţii de decontare
    (1) Documentaţia completă pentru decontarea cheltuielilor se transmite finanţatorului de către beneficiar în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului de tineret. În cazul în care beneficiarul depune documentaţia incompletă, DJST/DSTMB va notifica, o singură dată, în scris, beneficiarul, care are obligaţia de a aduce completările solicitate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În caz contrar, DJST/DSTMB sistează acordarea finanţării proiectului de tineret.
    (2) Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada de desfăşurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanţare.
    (3) Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate conform prezentei metodologii, aprobată prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    (4) În cazul implementării parţiale a proiectului, din motive neinputabile beneficiarului, contribuţia proprie care trebuie justificată este de minimum 10% din suma totală solicitată spre decontare.

    ART. 22
    Decontul parţial
    (1) Pentru realizarea proiectului de tineret se poate face decontare parţială, în baza documentelor justificative legal întocmite, de până la 70% din valoarea contractului de finanţare, în timpul desfăşurării activităţilor proiectului şi în condiţiile în care acesta are o durată mai mare de 30 de zile calendaristice.
    (2) Solicitarea pentru decontarea parţială se transmite odată cu acordul de finanţare a proiectului. Decontarea parţială este stipulată în contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între părţi.
    (3) Beneficiarii pot solicita cel mult o decontare parţială în perioada de implementare a proiectului.
    (4) Pentru realizarea unei decontări parţiale, beneficiarul transmite o cerere de decont şi un raport intermediar de implementare, însoţite de documente justificative; raportul intermediar se realizează după aceeaşi structură ca şi raportul final de implementare, conform Anexei 8.1.
    (5) Cererea de decont parţial este verificată în termen de 5 zile lucrătoare, perioadă în care se pot cere, în scris, clarificări şi completări, pe care beneficiarul este obligat să le transmită în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazul în care completările solicitate nu sunt conforme, beneficiarul pierde dreptul la decontarea parţială.
    (6) Cererea de decont se plăteşte în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrare; în cazul în care se solicită clarificări şi completări, termenul de plată se prelungeşte proporţional cu numărul de zile de la primirea solicitării.

    ART. 23
    Documente necesare pentru decontul de cheltuieli
        Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor de tineret, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

    (1) Cererea de decont de cheltuieli, în original, care se completează conform modelului din Anexa nr. 8 la prezenta metodologie.

    (2) Raportul de implementare şi Lista de indicatori, în original, semnate de către reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, care se realizează conform modelului din Anexa nr. 8.1 şi Anexa nr. 8.2.

    (3) Împuternicirea reprezentantului desemnat al beneficiarului pentru decontarea cheltuielilor, în original, atunci când acesta nu este reprezentantul legal al beneficiarului.

    (4) Declaraţie implementare proiect, în original, conform modelului din Anexa nr. 9.

    (5) Factura beneficiarului, în original, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Acest document trebuie să menţioneze explicit toate datele de identificare ale beneficiarului, numele proiectului şi numărul contractului de finanţare nerambursabilă.

    (6) Lista de participanţi, în original, este obligatorie pentru toate proiectele de tineret, trebuie să cuprindă toate persoanele pentru care se fac cheltuieli şi se întocmeşte conform modelului din Anexa nr. 10. În cazul în care activitatea se desfăşoară în mediul online, lista nu va fi semnată de participanţii la proiect, dar va fi asumată de către echipa de proiect şi de către prestatorul de servicii, după caz. Lista de participanţi va fi însoţită de livrabile care să ateste desfăşurarea activităţii respective: înregistrarea audio, video etc.
    a) Lista de participanţi este însoţită obligatoriu de Tabelul centralizator cu participanţii la proiect prevăzut la Anexa nr. 10.1, întocmit de către beneficiarul contractului, în baza Declaraţiilor de consimţământ prevăzute la Anexa nr. 10.2. Declaraţiile se colectează de către beneficiar care are obligaţia să le gestioneze, pe propria răspundere, în condiţiile legii.
    b) În cazul activităţilor care se desfăşoară în mediul online, beneficiarii activităţii vor semna o Declaraţia pe propria răspundere privind participarea la activitate, conform modelului din Anexa nr. 10.4. Declaraţiile se colectează de către Beneficiar care are obligaţia să le gestioneze, pe propria răspundere, în condiţiile legii.


    (7) Documentele justificative necesare pentru fiecare categorie de cheltuieli sunt menţionate la Art. 24-34.
    a) Documentele justificative, în copie, care au stat la baza cererii de decont înaintată către DJST/DSTMB, certificate de către reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, cu menţiunea "Copie conform cu originalul";
    b) Beneficiarul păstrează pentru control şi audit toate documentele justificative pentru cheltuielile solicitate la decontare purtând menţiunea "Plătit din proiectul ......., contract nr. ......... finanţat de DJST/DSTMB"
    c) În cazul în care proiectul beneficiază şi de o altă finanţare, care nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la dubla finanţare, se menţionează "Plătit cu suma de ........ din proiect, contract nr. ....... finanţat de DJST/DSTMB" iar suma acoperită dintr-o altă sursă este menţionată conform instrucţiunilor finanţatorului respectiv.


    (8) CD/ DVD/ USB cu imagini din timpul derulării proiectului de tineret:
    a) Se vor prezenta fotografii de grup sau print screen (în cazul activităţilor online) din care să reiasă numărul total de participanţi, implicarea acestora în activităţile proiectului, locaţia în care s-a desfăşurat proiectul, spaţiul unde s-au desfăşurat activităţile, spaţiul de cazare şi de servire a mesei, după caz;
    b) pentru tipărituri: imagini din care să rezulte în clar numele proiectului, perioada de derulare, locaţia, imagini cu sigla finanţatorului şi a beneficiarului;
    c) pentru materiale promoţionale: imagini din care să rezulte în clar cel puţin denumirea proiectului şi sigla finanţatorului;
    d) imaginile de la lit. b) şi c) vor fi realizate înainte şi în timpul distribuirii, excepţie făcând materialele distribuie prin curierat (în cazul în care activităţile se desfăşoară online) dovada făcându-se cu dovada primirii coletelor de către beneficiari.
    e) alte imagini considerate sugestive, din timpul derulării proiectului.    ART. 24
    Decontare cheltuieli cazare
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea:
    a) contract/notă de comandă pentru serviciile de cazare;
    b) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;
    c) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11, semnată de unitatea prestatoare;
    d) proces verbal de recepţie a serviciilor de cazare;
    e) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.


    ART. 25
    Decontare cheltuieli alocaţie masă
    (1) Alocaţia de masă poate fi decontată ca masă servită sau alimente.
    (2) Documentele justificative pentru masă servită:
    a) contract/notă de comandă pentru serviciile de masă;
    b) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;
    c) pontaj de masă, în original, întocmit conform Anexei nr. 12, semnat de unitatea prestatoare;
    d) proces verbal de recepţie a serviciilor de masă;

    (3) Documentele justificative pentru alimente achiziţionate:
    a) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege;
    b) NIR şi bon de consum;
    c) pontaj de masă, în original, întocmit conform Anexei nr. 12 (fără semnătura unităţii prestatoare).


    ART. 26
    Decontare cheltuieli de transport
    (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:
    a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice însoţite de tabelul cu participanţii, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, în original, întocmit conform Anexei nr. 13;
    b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 13;
    c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului terţiar de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 13;
    d) factura fiscală detaliată, notă de comandă sau contract şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale;
    e) bonuri fiscale de combustibil pentru transportul cu autoturismul proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului terţiar de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea transportului, întocmit conform Anexei nr. 13. Bonul fiscal va avea o dată de emitere din perioada desfăşurării activităţii, dar nu mai devreme de 2 zile calendaristice înainte de începerea acesteia.

    (2) Se decontează suplimentar drept cheltuieli de transport:
    a) taxele pentru trecerea podurilor;
    b) taxele de traversare cu bacul;
    c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

    (3) Toate documentele menţionate la art. 26, alin. (1) lit. a) - c) şi alin. (2) vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului din Anexa nr. 13.

    ART. 27
    Decontare cheltuieli închiriere de bunuri şi servicii
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:
    a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;
    b) factura fiscală ori alte documente justificative;
    c) proces verbal de predare-primire a bunurilor şi serviciilor închiriate.


    ART. 28
    Decontare cheltuieli prestări servicii de formare
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru servicii de formare efectuate în cadrul proiectelor de tineret, prestate de persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, sunt:
    a) contractul de prestări servicii;
    b) factură fiscală detaliată, pentru persoane fizice autorizate şi persoane juridice; stat de plată/fişa contului şi pontaj pentru persoanele fizice;
    c) raportul de activitate al serviciilor prestate şi livrabile, după caz;
    d) proces verbal de recepţie a serviciilor;
    e) pentru cursurile acreditate se va depune copie după catalogul absolvenţilor semnat de către comisia de evaluare;
    f) diploma de formator, în cazul cursurilor acreditate;
    g) contractul de cesiune de drepturi de autor însoţit de nota justificativă privind caracterul independent al activităţii, conform prevederilor legale în vigoare.


    ART. 29
    Decontare cheltuieli realizare de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:
    a) contract prestări servicii sau notă de comandă;
    b) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
    c) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;
    d) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se ataşează imagini cu acesta;
    e) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune;
    f) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat.


    ART. 30
    Decontare cheltuieli activităţi social - culturale
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social - culturale sunt: factură fiscală, bon fiscal sau alte documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

    ART. 31
    Decontare cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea materialelor audio-video şi traduceri oficiale, sunt:
    a) contract prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor. În cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor acesta va fi însoţit de nota justificativă privind caracterul independent al activităţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) factură fiscală sau statul de plată/fişă de cont în cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor;
    c) o copie pe suport electronic CD/DVD/USB a rezultatului contractat.


    ART. 32
    Decontare cheltuieli trataţii
        Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru trataţii (cafea, ceai, apă minerală, băuturi răcoritoare etc.) sunt factură fiscală, chitanţă, bon fiscal, până la valoarea de 6,5 lei/persoană/zi. În cazul achiziţionării directe de produse se depun şi NIR şi bon de consum.

    ART. 33
    Decontare cheltuieli achiziţii de servicii, lucrări şi produse
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind achiziţia de servicii, lucrări şi produse (altele decât cele menţionate anterior) sunt:
    a) contract prestări servicii sau notă de comandă;
    b) factura fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
    c) proces verbal de recepţie a serviciilor, lucrărilor şi produselor, după caz;
    d) nota de intrare recepţie şi constatare de diferenţe a produselor intrate în gestiunea beneficiarului, după caz;
    e) bonul de consum pentru produsele ieşite din gestiunea beneficiarului şi destinate proiectului.


    ART. 34
    Decontare alte cheltuieli
        Decontarea cheltuielilor privind: posta, telecomunicaţiile, internet, cărţi, publicaţii şi materiale pe suport magnetic precum şi a altor cheltuieli, prevăzute în Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret aprobate prin HG nr. 259/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin documente justificative, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    ART. 35
    Dovada cheltuielii privind contribuţia proprie şi/sau atrasă
        Documentele justificative pentru contribuţia proprie şi/sau atrasă se transmit în copie, semnate cu menţiunea "conform cu originalul", după cum urmează:
    a) pentru muncă valorizată: contract de voluntariat, însoţit de fişa voluntarului, care să cuprindă activităţile din proiect;
    b) salarizare echipă de management: contract individual de muncă (CIM), fisa de post, pontaj, stat de plată;
    c) contribuţie în natură: documente doveditoare sau declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea spaţiului, echipamentelor şi obiectelor de inventar utilizate în timpul proiectului, după caz;
    d) contribuţie atrasă: protocol/contract de sponsorizare/contract de colaborare, în condiţiile legii;
    e) contribuţie în bani: se va depune dovada contractării şi a plăţii cheltuielilor aferente.


    ART. 36
    Achiziţiile publice
    (1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarii au obligaţia de a achiziţiona bunurile şi serviciile cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
    (3) Achiziţiile publice respectă calendarul de activităţi al proiectului.

    ART. 37
    Nedecontarea cheltuielilor
    (1) DJST/DSTMB nu va deconta cheltuielile pentru proiectele de tineret care nu respectă prevederile contractului de finanţare şi/ sau cheltuielile efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale cu incidenţă în derularea contractului.
    (2) Cheltuielile considerate eligibile se vor deconta conform prevederilor legale în vigoare, cu condiţia ca proiectul să îşi atingă scopul.

    ART. 38
    Modalitate de plată
    (1) Cererea de decont este verificată în termen de 5 zile lucrătoare. Se pot cere clarificări şi completări, o singură dată, pe care beneficiarul este obligat să le transmită în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la primirea solicitării. În cazul în care completările solicitate nu sunt conforme, beneficiarul pierde dreptul la decontare, prin aplicarea art. 37.
    (2) Proiectul se decontează în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de decont, cu excluderea termenelor la dispoziţia beneficiarului pentru aducerea de clarificări şi completări.

    ART. 39
    Dovezile efectuării plăţilor
    (1) Beneficiarul contractului de finanţare nerambursabilă are obligaţia de a depune la DJST/DSTMB, în format electronic, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor, documentele justificative ale efectuării plăţilor: chitanţe, ordine de plată, stat de plată etc., după caz.
    (2) În cazul în care nu se depun documentele justificative în termenul stabilit, DJST/DSTMB întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit prin care Beneficiarul contractului este obligat să returneze sumele primite.
    (3) În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că la decontul parţial şi final s-au plătit beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, DJST/DSTMB întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul contractului este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notei de debit.

    CAP. VIII
    Raportul Concursului local de proiecte de tineret
    ART. 40
    Raport Concurs
    (1) DJST/DSTMB întocmeşte anual un raport al concursului în care se precizează cel puţin numărul total de solicitări de finanţare primite, numărul total de proiecte finanţate, absorbţia realizată, valoarea planificată şi realizată a indicatorilor standard.
    (2) DJST/DSTMB are obligaţia de a publica raportul:
    a) în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile legale şi de a-l transmite la MTS;
    b) pe site-ul DJST/DSTMB cel târziu până la finalul lunii ianuarie a anului următor.


    ART. 41
    Anexe
    (1) Anexa nr. 14 - Decont de cheltuieli se întocmeşte la nivelul DJST/DSTMB.
    (2) Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 42
        Beneficiarul contractului de finanţare nerambursabilă are obligaţia de a respecta dispoziţiile legale în vigoare privind prevenirea răspândirii şi contaminării SARS-CoV-2.

    ANEXA 1

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
                                CERERE DE FINANŢARE
                       CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET

┌──────────────────────────────────────┐
│1. TITLUL PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul trebuie să exprime pe scurt │
│ideea întregului proiect, să fie │
│sugestiv (referire la ceva │
│definitoriu: rezultate, metoda s.a.), │
│să atragă atenţia, să fie uşor de │
│reţinut şi cât mai scurt posibil. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│2. DATELE DE CONTACT ALE │
│SOLICITANTULUI │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Solicitant ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Site/Profil reţele sociale ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Reprezentant legal │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Responsabil proiect/Manager Proiect │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Persoană contact Persoana de contact │
│este persoana desemnată de Solicitant │
│să menţină contactul cu DJST/DSTMB. │
│Persoana de contact poate fi aceeaşi │
│cu Reprezentantul legal sau │
│Responsabilul de proiect/Managerul de │
│Proiect │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3. PARTENERIATUL PROIECTULUI (DACĂ E │
│CAZUL) │
├──────────────────────────────────────┤
│Partener 1 │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoană de contact ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Partener 2 │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoană de contact ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Partener 3 │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoană de contact ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│4. DESCRIEREA SOLICITANTULUI ŞI │
│CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A │
│PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrierea experienţei specifice │
│relevante pentru proiect Descrieţi │
│experienţa specifică relevantă pentru │
│proiect a solicitantului în domeniul │
│abordat de proiect şi în implementarea│
│de proiecte/activităţi similare. │
│Descrieţi sumar principalele trei │
│proiecte derulate (titlul proiectului,│
│scopul, rezultatele concrete obţinute │
│ca urmare a implementării proiectului)│
│. │
│Justificarea utilităţii şi relevanţei │
│acestei experienţe în raport cu │
│problema abordată/nevoile identificate│
│ale grupului ţintă şi cu scopul/ │
│obiectivele urmărite. Capacitatea │
│operaţională a solicitantului de a │
│implementa proiectul fiind prezentate │
│resursele materiale, umane şi │
│informaţionale care sunt puse la │
│dispoziţie. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│5. DESCRIEREA PARTENERIATULUI (DACĂ │
│ESTE CAZUL) ŞI CAPACITATEA │
│OPERAŢIONALĂ DE IMPLEMENTARE A │
│PROIECTULULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrierea experienţei specifice │
│relevante pentru proiect Descrieţi │
│experienţa specifică relevantă pentru │
│proiect a partenerilor în domeniul │
│abordat de proiect şi în implementarea│
│de proiecte/activităţi similare. │
│Descrieţi sumar principalele proiecte │
│derulate (titlul proiectului, scopul, │
│rezultatele concrete obţinute ca │
│urmare a implementării proiectului). │
│Descrierea rolului solicitantului şi a│
│partenerilor în proiect Solicitantul/ │
│partenerul va descrie atribuţiile şi │
│implicarea proprie în cadrul │
│proiectului. │
│Se vor preciza activităţile principale│
│pe care le va implementa fiecare │
│dintre parteneri în cadrul │
│proiectului. │
│Se vor preciza rolurile şi expertiza │
│partenerilor în implementarea │
│activităţilor proiectului, precum şi │
│modalitatea de coordonare a │
│activităţilor. │
│Valoarea adăugată a parteneriatului │
│Se va menţiona, dacă e cazul, măsura │
│în care implicarea partenerilor în │
│proiect aduce plus-valoare, │
│contribuind relevant la activităţile │
│proiectului şi maximizarea │
│rezultatelor proiectului. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│6. ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN │
│PRIORITĂŢI, MĂSURILE INDICATIVE, │
│DOMENIU DE ACTIVITATE, TIP DE │
│ACTIVITATE │
├──────────────────────────────────────┤
│A. PRIORITATE ŞI MĂSURĂ INDICATIVĂ │
│Menţionaţi prioritatea în cadrul │
│căreia se încadrează proiectul. │
│Atenţie! Proiectul trebuie să se │
│încadreze într-o singură prioritate. │
│Menţionaţi măsura indicativă aferentă │
│priorităţii în cadrul căreia se │
│încadrează proiectul. │
│Atenţie! Proiectul trebuie să se │
│încadreze într-o singură măsură │
│indicativă. │
├──────────────────────────────────────┤
│Prioritatea: │
├──────────────────────────────────────┤
│Măsura indictivă: │
├──────────────────────────────────────┤
│B. DOMENIU DE ACTIVITĂŢI │
│Alegeţi domeniul de activitate în │
│cadrul căreia se încadrează proiectul │
│şi bifaţi. │
│Atenţie proiectul trebuie să se │
│încadreze într-un singur domeniu de │
│activitate. │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Educaţie nonformală [ ] Cultural -│
│artistic [ ] Incluziune socială │
│[ ] Social - Civic [ ] Sport [ ] │
│Formare şi inserţie profesională │
│[ ] Antreprenoriat [ ] Voluntariat [ ]│
│Stil de viaţă sanătos [ ] Mediu │
├──────────────────────────────────────┤
│C. TIP DE ACTIVITATE │
│Alegeţi tipul de activitate în cadrul │
│căreia se încadrează proiectul şi │
│bifaţi. │
│Atenţie proiectul trebuie să se │
│încadreze într-un singur tip de │
│activitate, respectiv cel pe care îl │
│consideraţi drept principal. │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizaţi dacă activitatea se │
│desfăşoară [ ] on-line şi/sau [ ] │
│off-line [ ] │
│Stagiu/Curs [ ] Seminar [ ] Atelier de│
│lucru [ ] │
│Şcoală de vară [ ] Concurs [ ] Masă │
│rotundă [ ] │
│Dezbatere [ ] Conferinţă [ ] Simpozion│
│[ ] │
│Întâlnire de lucru [ ] Festival Târg [│
│] Schimb de experienţă [ ] │
│Caravană [ ] Expoziţie [ ] Campanie │
│informare/promovare [ ] │
│Eveniment/competiţie sportivă [ ] Alt │
│tip de activitate [ ] Panel de experţi│
│[ ] │
│Webinar [ ] Tabără tematică [ ] Focus │
│grup [ ] Program de mentorat realizat │
│de lucrătorii de tineret │
├──────────────────────────────────────┤
│7. LOCALIZARE PROIECT │
│Se vor preciza locul/locurile în care │
│se implementează activităţile │
│proiectului şi perioada de desfăşurare│
│a proiectului │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Perioadă desfăşurare proiect ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ/Judeţele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitatea/Localităţile ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│8. REZUMATUL PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentaţi un scurt rezumat al │
│proiectului, care să ofere o imagine │
│de ansamblu asupra conţinutului │
│acestuia: precizaţi contextul local │
│(social, cultural s.a), problema │
│abordată, modul specific de │
│soluţionare a acesteia, activităţile │
│cheie şi schimbarea aşteptată. │
│Se va explica cum contribuie proiectul│
│la realizarea priorităţilor │
│concursului de proiecte, specificând │
│modul în care proiectul va genera un │
│efect pozitiv pe termen lung. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│9. JUSTIFICAREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│PROBLEMA IDENTIFICATĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│Identificaţi şi descrieţi problema │
│care justifică intervenţiile în cadrul│
│proiectului şi arătaţi că aceasta este│
│concretă, importantă, stringentă, │
│abordabilă, relevantă şi fundamentată.│
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│NEVOILE GRUPULUI ŢINTĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│Nevoile grupului ţintă În această │
│secţiune, vă rugăm să detaliaţi în ce │
│fel tinerii sunt afectaţi de această │
│problemă, argumentele care indică de │
│ce problema identificată este o │
│prioritate pentru persoanele dintr-un │
│anumit grup ţintă, care sunt │
│consecinţele nesoluţionării problemei,│
│de ce este necesar şi stringent pentru│
│acel grup ţintă ca ea să fie │
│soluţionată sau ameliorată. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│CONTEXT │
├──────────────────────────────────────┤
│Contribuţia proiectului la │
│îndeplinirea obiectivelor din │
│documentele strategice relevante │
│Arătaţi măsura în care proiectul │
│contribuie la realizarea obiectivelor │
│din documentele strategice relevante │
│(Strategia Uniunii Europene pentru │
│Tineret 2019-2027 şi Obiectivele │
│Europene pentru Tineret şi alte │
│politici/strategii specifice relevante│
│la nivel naţional, european sau │
│internaţional). │
│De asemenea, măsura în care se asigură│
│implementarea priorităţilor şi │
│măsurilor indicative stabilite pentru │
│Concursul Local de Proiecte pentru │
│Tineret. │
│Contribuţia proiectului la │
│soluţionarea nevoilor specifice ale │
│grupului ţintă │
│Descrieţi contextul în care se │
│derulează proiectul şi problema │
│abordată în proiect. Cum se raportează│
│oamenii şi comunitatea la problema │
│respectivă acum? Cum credeţi că │
│proiectul soluţionează sau ameliorează│
│problema? │
│Indicaţi modalităţile prin care │
│activităţile proiectului contribuie la│
│soluţionarea necesităţilor specifice │
│ale grupului ţintă. │
│Valoarea adăugată a proiectului │
│Prezentaţi valoarea adăugată a │
│proiectului, respectiv ce aduce în │
│plus faţă de situaţia deja existentă. │
├──────────────────────────────────────┤
│10. GRUP ŢINTĂ, BENEFICIARI ŞI │
│PARTICIPANŢI PROIECT │
├──────────────────────────────────────┤
│Definiţi grupul ţintă al proiectului. │
│Precizaţi beneficiarii proiectului, │
│beneficiari direcţi şi beneficiari │
│indirecţi, care provin din grupul │
│ţintă al proiectului. │
│Descrieţi componenţa participanţilor │
│la proiect (persoanele care participă │
│la activităţile proiectului, fie în │
│calitate de beneficiari, fie în │
│calitate de organizatori (membri │
│echipă de proiect, voluntari etc), │
│invitaţi (speakers, moderatori, │
│mentori etc.), jurnalişti, factori de │
│decizie, membri ai comunităţii etc.) │
│Indicaţi modalitatea de selecţie a │
│beneficiarilor direcţi. │
│Includeţi descrierea modalităţilor │
│prin care se respectă principiul │
│egalităţii de şanse şi nediscriminăre.│
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│11. SCOP ŞI OBIECTIVE SPECIFICE │
├──────────────────────────────────────┤
│Se va prezenta scopul proiectului. │
│Enunţul scopului este scurt, concis şi│
│de obicei nu foloseşte conjuncţia "şi"│
│care implică riscul împarţirii │
│acestuia în două (scopuri). Se vor │
│formula obiectivele specifice ale │
│proiectului. │
│Obiectivele trebuie să fie formulate │
│clar, succint şi cuantificabil, │
│păstrând elementele SMART (specifice, │
│măsurabile, abordabile, realiste şi │
│încadrabile în timp). Obiectivele │
│trebuie să fie în strânsă corelare cu │
│activităţile şi rezultatele prevăzute │
│a se realiza/obţine │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│12. ACTIVITĂŢI PROIECT │
├──────────────────────────────────────┤
│Se vor enumera activităţile ce urmează│
│a fi derulate, în vederea obţinerii │
│rezultatelor previzionate; în funcţie │
│de complexitatea activităţilor acestea│
│vor putea avea una sau mai multe │
│subactivităţi. Pentru fiecare │
│activitate/subactivitate se va face │
│precizarea perioadei de desfăşurare │
│estimate, locul de desfăşurare, metoda│
│utilizată, resursele alocate (umane, │
│materiale, financiare etc.) │
│Atenţie! - Solicitantul poate │
│introduce în această secţiune │
│activităţile transversale │
│"Managementul proiectului", │
│"Informarea şi promovarea proiectului"│
│şi "Monitorizarea, evaluarea şi │
│raportarea proiectului". │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Se va completa următorul calendar de activităţi ţinând cont de │
│consecutivitatea realizării acestora. │
├────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┤
│ │ │Perioadă proiect (săptămâni)- cu │Responsabil│
│ │ │precizarea datelor │(Partener/ │
│ │Activitatea/ │ │Expert) │
│Nr. │Subactivitatea ├─────────┬─────────┬─┬─┬─┬─────────┼───────────┤
│ │ │S1 │S2 │.│.│.│Sn │ │
│ │ │Perioada:│Perioada:│.│.│.│Perioada:│ │
│ │ │ │ │.│.│.│ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─────────┼───────────┤
│A1 │[Titlul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii] │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─────────┼───────────┤
│A1.1│[Titlul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subactivităţii]│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─────────┼───────────┤
│A1.2│[Titlul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subactivităţii]│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─────────┼───────────┤
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─────────┼───────────┤
└────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─────────┴───────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│13. PROMOVAREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi măsurile ce se vor asigura │
│pentru informarea publicului larg cu │
│privire la proiect şi finanţator. Se │
│poate detalia masurile pentru │
│promovarea scopului, obiectivelor, │
│activităţilor şi rezultatelor/ │
│beneficiilor proiectului. Activitatea │
│de promovare nu trebuie să includă │
│activităţile de informare, │
│conştientizare, campaniile de │
│recrutare a grupului ţintă s.a., │
│considerate activităţi principale, │
│specifice prin care se îndeplinesc │
│obiectivele proiectului, bugetate │
│distinct drept cheltuieli directe. │
├──────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│14. INDICATORII PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│Menţionaţi pentru fiecare obiect specific al │
│proiectului indicatorii prestabiliţi (cantitativi/ │
│numerici, calitativi/îmbunătăţiri şi financiari/ │
│eficienţa). │
│Atenţie! – Trebuie să existe concordanţă între │
│obiectivele specifice stabilite şi indicatorii │
│preconizaţi, rezultatele vizate şi beneficiarii │
│proiectului. │
│Se va completa următorul Tabel al indicatorilor. │
├───┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┤
│Nr.│Obiectiv │Indicatori │Valoare │
│ │ │ │preconizată│
├───┼────────────┼───────────┬─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ 1]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │Cantitativi│indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ 2]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ n]│ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │caltitativ 1]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │[Enunţarea │ │[Enunţarea │ │
│1 │obiectivului│Calitativi │indicatorului│ │
│ │specific 1] │ │caltitativ 2]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │caltitativ n]│ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │financiar 1] │ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │Financiari │indicatorului│ │
│ │ │ │financiar 2] │ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │financiar n] │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│15. REZULTATELE ŞI IMPACTUL │
│PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Rezultatele proiectului │
│Descrieţi rezultatele preconizate ale │
│proiectului, impactul la nivelul │
│solicitantului, participanţilor şi la │
│nivelul comunităţii. Se vor detalia │
│rezultatele preconizate a fi obţinute │
│ca urmare a efectuării activităţilor │
│proiectului. Fiecare rezultat va fi │
│corelat cu activitatea de provenienţă.│
│Rezultatele proiectului trebuie să │
│reprezinte îmbunătăţiri/beneficia │
│reale care determină în mod direct │
│realizarea obiectivelor proiectului. │
│În acest sens, trebuie să descrieţi │
│rezultatele, corelate, cu indicatorii │
│proiectului. │
│Trebuie să existe concordanţă între │
│obiectivele stabilite şi indicatorii │
│preconizaţi, rezultatele vizate şi │
│beneficiari. │
│Impactul proiectului │
│Descrieţi impactul proiectului la │
│nivelul solicitantului, │
│participanţilor şi comunităţii. │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│16. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizaţi cum este asigurată │
│sustenabilitatea proiectului. │
│Cum vor fi asigurate măsuri de │
│valorificare a rezultatelor │
│proiectului (de exemplu metodologii, │
│materiale de instruire, curricula │
│etc.) │
│Cum vor fi asigurate măsuri de │
│transferabilitate a rezultatelor │
│proiectului către alt domeniu sau alt │
│grup ţintă etc. │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│17. BUGETUL PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Se vor introduce informaţii privind │
│denumirea cheltuielii, precum şi │
│descrierea tehnică minimală a │
│acesteia. │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Valoare totală proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contribuţia MTS (să nu depăşească 90%││
│din valoarea totală a proiectului) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contribuţie proprie şi/sau atrasă ││
│(minimum 10% din valoarea totală a ││
│proiectului) ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    A. Buget solicitat de la MTS/DJST/DSTMB

┌────┬──────────────────┬────────────┬─────────┐
│ │Tip de cheltuieli │ │Buget │
│ │conform HG nr. 259│ │solicitat│
│Nr. │/2006 cu │Detaliere │de la MTS│
│crt.│modificările │cheltuieli │/DJST/ │
│ │ulterioare (HG 651│ │DSTMB - │
│ │/2009) │ │lei - │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │nr. pers. x │ │
│1. │Cheltuieli privind│nr. zile x .│ │
│ │alocaţia de masă* │. . lei/zi/ │ │
│ │ │pers. │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │nr. pers. x │ │
│2. │Cheltuieli privind│nr. nopţi x │ │
│ │cazarea │lei/noapte/ │ │
│ │ │pers │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │nr. │ │
│ │ │participanţi│ │
│ │Cheltuieli privind│x cheltuială│ │
│3. │transportul** │medie/ │ │
│ │ │participant │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │transport │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli privind│ │ │
│ │închirierea de │ │ │
│ │bunuri şi servicii│nr. unităţi │ │
│ │(săli, instalaţii,│x nr. zile x│ │
│4. │aparatură de │. . . lei/zi│ │
│ │birotică, │/unitate │ │
│ │echipamente │ │ │
│ │sportive, │ │ │
│ │electronice etc.) │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │nr. unităţi │ │
│5. │achiziţii publice │x nr. zile x│ │
│ │de servicii, │. . . lei/zi│ │
│ │lucrări şi produse│/unitate │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │
│6. │achiziţii de │valoare │ │
│ │materiale │totală │ │
│ │consumabile │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │se va │ │
│ │Cheltuieli privind│preciza │ │
│7. │poşta, │tipul de │ │
│ │telecomunicaţiile,│cheltuieli │ │
│ │internetul │şi costul │ │
│ │ │unitar │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │se va │ │
│ │Cheltuieli pentru │preciza │ │
│8. │activităţi │tipul de │ │
│ │social-culturale │cheltuieli │ │
│ │ │şi cost/ │ │
│ │ │persoană │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │se va │ │
│ │realizarea de │defalca pe │ │
│ │tipărituri, │categorii de│ │
│ │multiplicări, │produse │ │
│9. │inscripţionări şi │astfel: nr. │ │
│ │altele asemenea │unităţi (buc│ │
│ │(afişe, flyere │/top/bax) x │ │
│ │etc.) │. . . lei/ │ │
│ │ │unitate │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │nr. pers x │ │
│10. │trataţii (cafea, │nr zile x . │ │
│ │apă minerală etc.)│. . lei/zi/ │ │
│ │*** │pers │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │
│ │procurarea de │nr. buc. x .│ │
│11. │cărţi, publicaţii │. . lei/buc │ │
│ │şi materiale pe │ │ │
│ │suport magnetic │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │se va │ │
│ │promovarea │defalca pe │ │
│ │activităţii de │categorii de│ │
│12. │tineret (tricouri,│produse │ │
│ │pixuri, căni, │astfel: nr. │ │
│ │şepci, trofee etc.│buc. x . . .│ │
│ │inscripţionate, │lei/buc. │ │
│ │bannere, roll-up) │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Prestări servicii:│se va │ │
│ │PFA, PJ, │preciza nr. │ │
│ │întreprinderi │pers x . . .│ │
│ │individuale, │lei/pers/zi │ │
│ │asociaţii/ │x nr. zile │ │
│ │fundaţii, │sau nr. │ │
│13. │contracte de │pers. x cost│ │
│ │cesiune de │total/pers/ │ │
│ │drepturi de autor │stagiu (cu │ │
│ │(traineri, │menţionarea │ │
│ │facilitatori, │nr de zile/ │ │
│ │animatori de │stagiu) │ │
│ │tineret etc.) │ │ │
├────┴──────────────────┴────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────┴─────────┘

        Notă
        *) baremul pentru masă este de 52 lei/zi/pers.
        **) cheltuielile pentru transport pot include transport cu mijloace de transport în comun sau personale şi trebuie să să se încadreze în costul mediu şi în valoarea totală alocat acestei categorii de cheltuieli per participant. Cheltuielile pentru avion vizează destinaţiile interne, în situaţia în care acestea se justifică.
        ***) trataţiile se acordă în limita a 6,5 lei/persoană/zi

        Atenţie! Cheltuielile pentru salarizarea echipei de proiect/management sunt cheltuieli neeligibile pentru contribuţia solicitată la DJST/DSTMB

    B. Contribuţie proprie şi/sau atrasă

┌────┬───────────────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Buget │
│ │ │ │solicitant │
│Nr. │Tip de cheltuieli │Detaliere │(Contribuţie│
│crt.│ │cheltuieli│proprie şi/ │
│ │ │ │sau atrasă) │
│ │ │ │- lei - │
├────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │(Ex: │ │
│ │ │Cheltuieli│ │
│ │ │privind │ │
│ │Se va trece defalcat │cazarea │ │
│ │Contribuţia în bani: │nr. pers. │ │
│ │.................. │x nr. │ │
│ │ │nopţi x │ │
│ │ │lei/noapte│ │
│ │ │/pers) │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Se va trece defalcat │ │ │
│ │Contribuţia în natură │ │ │
│ │având valoare │ │ │
│ │exprimabilă în bani de:│ │ │
│ │.......................│ │ │
├────┼───────────────────────┴──────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │
└────┴──────────────────────────────────┴────────────┘


    C. Bugetul narativ
        Se va explica necesitatea cheltuielilor (atât cele solicitate de la DJST/ DSTMB cât şi cele suportate din contribuţia proprie/ atrasă) pe activităţi şi categorii de cheltuieli precum şi premizele de la care s-a pornit în estimarea acestora.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    18. DETALII BANCARE
        Codul fiscal al solicitantului:
        Denumirea şi adresa băncii:
        Titularul contului:
        Număr cont:
        Numele şi funcţia persoanei (persoanelor) cu drept de semnătură la bancă:
    1. ................../ .............
    2. ................../ .............


        Reprezentant legal
        Numele şi prenumele: ..................
        Semnătura: .........................
        Data: ..........................

    ANEXA 2

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        TITLUL PROIECTULUI: ..................
                            DECLARAŢIE DE INTEGRITATE
        Subsemnata/Subsemnatul ....................., domiciliat în localitatea ............., judeţul/sectorul .........., strada ........, nr. ......., bloc ...., apartament ....., identificată/identificat prin CI/ BI seria ...., nr. ........, eliberat de ............., CNP .........., în calitate de preşedinte al ............., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele:

    (1) Denumirea solicitantului şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;

    (2) Denumirea solicitantului nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nici nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    (3) În situaţia aprobării finanţării proiectului ............., cu privire la implementarea acestuia, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele DJST/DSTMB;

    (4) Declar că toate informaţiile din cererea de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate acestuia sunt în conformitate cu realitatea.

    (5) Declar că pentru cheltuielile pentru care solicităm co-finanţare din partea DJST/DSTMB, nu beneficiem de o altă finanţare nerambursabilă.

    (6) Solicitantul va asigura contribuţia proprie şi atrasă aşa cum sunt acestea prevăzute în capitolul VII, Art. 35.

        Numele şi prenumele: ...............
        Semnătura: .....................
        Data: ...................

    ANEXA 3

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        TITLUL PROIECTULUI ..............
                       CONVENŢIE/ PROTOCOL DE PARTENERIAT
        Noi, părţile, declarăm prin prezenta că vom respecta principiile de bună practică ale parteneriatului în implementarea proiectului pentru care se depune Cererea de finanţare cu titlul [Titlul proiectului], în cadrul Concursul Local de Proiecte de Tineret ............, de către Solicitant [Numele organizaţiei solicitante].
        Principiile de bună practică ale parteneriatului sunt:
        ● Toţi partenerii au luat cunoştinţă de conţinutul Cererii de finanţare şi au înţeles pe deplin rolurile şi responsabilităţile ce le revin;
        ● Partenerii implementează activităţile proiectului respectând cerinţele metodologice şi standardele etice şi profesionale cerute;
        ● În cazul în care proiectul este selectat pentru finanţare, partenerii desemnează Solicitantul să semneze Contractul de finanţare cu DJST/DSTMB şi să îi reprezinte în relaţia cu acesta în contextul implementării proiectului şi se obligă să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare.

        Noi, părţile, declarăm prin prezenta că am citit şi suntem de acord cu conţinutul Cererii de finanţare, inclusiv Bugetul proiectului, transmisă pentru finanţare.
        Solicitant

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Nume: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să menţionaţi │ │
│activităţile pentru care │ │
│organizaţia este │ │
│responsabilă, rolurile şi│ │
│responsabilităţile │ │
│specifice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să includeţi │ │
│costurile totale pentru │ │
│Solicitant detaliate │Cofinanţare:│
│pentru partea de │ │
│contribuţie proprie/ │ │
│cofinanţare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Nume/poziţie │ │
│(reprezentant legal): │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Semnătură: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Data şi locul: │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


        Partener
        Vă rugăm să includeţi câte un tabel pentru fiecare partener.

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Nume: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să menţionaţi │ │
│activităţile pentru care │ │
│organizaţia este │ │
│responsabilă, rolurile şi│ │
│responsabilităţile │ │
│specifice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să includeţi │ │
│costurile totale pentru │ │
│Solicitant detaliate │Cofinanţare:│
│pentru partea de │ │
│contribuţie proprie/ │ │
│cofinanţare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Nume/poziţie │ │
│(reprezentant legal): │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Semnătură: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Data şi locul: │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

        Notă: Convenţia/ protocolul de parteneriat poate fi semnată individual cu fiecare partener sau poate fi semnată cu toţi partenerii.


    ANEXA 4

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        TITLUL PROIECTULUI ...........
                          DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
                        privind solvabilitatea solicitantului
        Subsemnatul/a .........., CNP ................ domiciliat/ă în .........., Str. ........., Nr. ......, ap. ..., tel. fix ........., tel. mobil .........., e-mail: ........, în calitate de ............ al solicitantului ..........., cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că solicitantul:
    - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
    – nu am făcut obiectul unei hotărâri definitive şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens.
    – nu este subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile.
    – nu furnizează informaţii false în documentele prezentate şi furnizează informaţiile solicitate de finanţator în condiţiile şi termenul solicitat.

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: .............
        Semnătura: ................
        Data: .................

    ANEXA 5

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
                    FORMULAR DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE
                ŞI A ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI, PARTENERILOR ŞI PROIECTULUI
        Denumire proiect:
        ..............................................................

        Solicitant:
        ..............................................................

    I. VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE

┌────┬──────────────┬──┬──┬──┬───────────┐
│ │Grila de │ │ │ │ │
│Nr. │verificare a │DA│NU│NC│Clarificări│
│crt.│conformităţii │ │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Documentele au│ │ │ │ │
│C1 │fost depuse în│ │ │ │ │
│ │plic sigilat │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Documentele au│ │ │ │ │
│ │fost depuse la│ │ │ │ │
│ │sediul DJST/ │ │ │ │ │
│ │DSTMB sau │ │ │ │ │
│ │transmise prin│ │ │ │ │
│ │poştă/curierat│ │ │ │ │
│C2 │(recomandat) │ │ │ │ │
│ │cu menţiunea │ │ │ │ │
│ │"Pentru │ │ │ │ │
│ │Concursul │ │ │ │ │
│ │local de │ │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │ │
│ │tineret" │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Documentele au│ │ │ │ │
│ │fost depuse în│ │ │ │ │
│C3 │termenul │ │ │ │ │
│ │stabilit în │ │ │ │ │
│ │anunţul de │ │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │
│ │(Anexa 1), în │ │ │ │ │
│C4 │original şi pe│ │ │ │ │
│ │CD/DVD/memory │ │ │ │ │
│ │stick, în │ │ │ │ │
│ │format word. │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │
│ │(Anexa 1) este│ │ │ │ │
│ │completată │ │ │ │ │
│C5 │integral şi │ │ │ │ │
│ │semnată de │ │ │ │ │
│ │reprezentantul│ │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │ │
│ │solicitantului│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │ │
│ │de atestare │ │ │ │ │
│ │fiscală │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │
│ │obligaţiilor │ │ │ │ │
│ │la bugetul de │ │ │ │ │
│ │stat şi local,│ │ │ │ │
│C6 │depus în │ │ │ │ │
│ │original, sau │ │ │ │ │
│ │în format │ │ │ │ │
│ │electronic │ │ │ │ │
│ │validat, sau │ │ │ │ │
│ │copie conform │ │ │ │ │
│ │cu originalul,│ │ │ │ │
│ │după caz │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │ │
│ │de atestare │ │ │ │ │
│ │fiscală pentru│ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│C7 │impozitele, │ │ │ │ │
│ │taxele locale │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │
│ │bugetului │ │ │ │ │
│ │local │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Declaraţia de │ │ │ │ │
│ │integritate, │ │ │ │ │
│ │în original │ │ │ │ │
│C8 │(Anexa 2), │ │ │ │ │
│ │semnată de │ │ │ │ │
│ │reprezentantul│ │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │ │
│ │solicitantului│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │solvabilitatea│ │ │ │ │
│C9 │solicitantului│ │ │ │ │
│ │(Anexa 4), în │ │ │ │ │
│ │original, │ │ │ │ │
│ │semnată de │ │ │ │ │
│ │reprezentantul│ │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │ │
│ │solicitantului│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Extrasul din │ │ │ │ │
│ │Registrul │ │ │ │ │
│ │special al │ │ │ │ │
│ │asociaţiilor │ │ │ │ │
│ │şi fundaţiilor│ │ │ │ │
│ │/Certificatul │ │ │ │ │
│ │de grefă, │ │ │ │ │
│ │completat, │ │ │ │ │
│ │dacă este │ │ │ │ │
│ │cazul, de │ │ │ │ │
│ │statutul │ │ │ │ │
│ │înregistrat la│ │ │ │ │
│ │instanţă, în │ │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │ │
│ │asociaţiilor │ │ │ │ │
│ │şi fundaţiilor│ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │
│C10 │funcţionează │ │ │ │ │
│ │în condiţiile │ │ │ │ │
│ │Ordonanţei │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr.│ │ │ │ │
│ │26/2000 cu │ │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │ │
│ │asociaţii şi │ │ │ │ │
│ │fundaţii, │ │ │ │ │
│ │aprobată cu │ │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │
│ │prin Legea nr.│ │ │ │ │
│ │246/2005, în │ │ │ │ │
│ │original sau │ │ │ │ │
│ │în copie │ │ │ │ │
│ │conform cu │ │ │ │ │
│ │originalul │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Extrasul din │ │ │ │ │
│ │Registrul │ │ │ │ │
│ │special al │ │ │ │ │
│ │asociaţiilor │ │ │ │ │
│ │şi fundaţiilor│ │ │ │ │
│ │/Certificatul │ │ │ │ │
│ │de grefă │ │ │ │ │
│ │cuprinde │ │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │ │
│ │rubrici: │ │ │ │ │
│ │conducerea │ │ │ │ │
│ │asociaţiei/ │ │ │ │ │
│ │fundaţiei, │ │ │ │ │
│ │sediu şi │ │ │ │ │
│ │informaţii din│ │ │ │ │
│C11 │care să reiasă│ │ │ │ │
│ │că desfăşoară │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │
│ │pentru tineret│ │ │ │ │
│ │/studenţi. │ │ │ │ │
│ │Informaţiile │ │ │ │ │
│ │din care reies│ │ │ │ │
│ │dacă │ │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │
│ │pentru tineret│ │ │ │ │
│ │/studenţi pot │ │ │ │ │
│ │fi completate │ │ │ │ │
│ │cu prevederile│ │ │ │ │
│ │statutului │ │ │ │ │
│ │înregistrat la│ │ │ │ │
│ │instanţă. │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Regulamentul │ │ │ │ │
│ │intern de │ │ │ │ │
│ │organizare şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare, │ │ │ │ │
│ │în cazul │ │ │ │ │
│ │fundaţiilor │ │ │ │ │
│C12 │judeţene │ │ │ │ │
│ │pentru tineret│ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │ │
│ │Bucureşti, în │ │ │ │ │
│ │copie conform │ │ │ │ │
│ │cu originalul │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Protocolul/ │ │ │ │ │
│ │convenţia de │ │ │ │ │
│ │parteneriat │ │ │ │ │
│ │(Anexa 3), │ │ │ │ │
│ │semnat de │ │ │ │ │
│ │reprezentanţii│ │ │ │ │
│ │legali ai │ │ │ │ │
│C13 │solicitantului│ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │partenerilor │ │ │ │ │
│ │(dacă e │ │ │ │ │
│ │cazul), depus │ │ │ │ │
│ │pe CD/DVD/ │ │ │ │ │
│ │memory stick, │ │ │ │ │
│ │scanat în │ │ │ │ │
│ │format pdf │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │CV-urile │ │ │ │ │
│ │membrilor │ │ │ │ │
│ │echipei de │ │ │ │ │
│ │proiect din │ │ │ │ │
│ │care să reiasă│ │ │ │ │
│ │experienţa │ │ │ │ │
│C14 │specifică │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │ │
│ │depuse pe CD/ │ │ │ │ │
│ │DVD/memory │ │ │ │ │
│ │stick, scanate│ │ │ │ │
│ │în format pdf.│ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──┴──┴──┴───────────┘

        Proiectul şi solicitantul este declarat conform:
        [] DA [] NU


    II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI, PARTENERULUI ŞI A PROIECTULUI

┌───────┬──────────────┬──┬──┬──────────┐
│ │Grila de │ │ │ │
│ │verificare a │ │ │ │
│ │eligibilităţii│ │ │ │
│Nr. │proiectului, │ │ │ │
│crt. │solicitantului│DA│NU│Observaţii│
│ │şi a │ │ │ │
│ │partenerului- │ │ │ │
│ │dacă este │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│C1 │ELIGIBILITATEA│ │ │ │
│ │PROIECTULUI │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul se │ │ │ │
│ │înscrie în │ │ │ │
│ │priorităţile │ │ │ │
│ │şi măsurile │ │ │ │
│ │indicative │ │ │ │
│SC1.1. │stabilite │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │concurs, │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anunţul de │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul se │ │ │ │
│ │încadrează în │ │ │ │
│ │domeniile de │ │ │ │
│ │activitate şi │ │ │ │
│ │tipurile de │ │ │ │
│SC1.2. │activităţi │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │
│ │art. 4, alin. │ │ │ │
│ │(3) şi alin. │ │ │ │
│ │(4); │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Minimum 80% │ │ │ │
│ │dintre │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │
│ │sunt tineri cu│ │ │ │
│ │vârsta │ │ │ │
│ │cuprinsă între│ │ │ │
│ │14 şi 35 de │ │ │ │
│SC1.3. │ani, cu │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │
│ │proiectelor │ │ │ │
│ │care vizează │ │ │ │
│ │perfecţionarea│ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │
│ │formarea │ │ │ │
│ │lucrătorilor │ │ │ │
│ │de tineret │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Minimum 80% │ │ │ │
│ │dintre │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │
│ │direcţi au │ │ │ │
│SC1.4. │domiciliul sau│ │ │ │
│ │reşedinţa în │ │ │ │
│ │judeţul în │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │
│ │organizează │ │ │ │
│ │concursul │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │nu solicită │ │ │ │
│ │drept │ │ │ │
│ │contribuţie │ │ │ │
│ │DJST/DSTMB un │ │ │ │
│SC1.5. │buget mai mare│ │ │ │
│ │decât bugetul │ │ │ │
│ │maxim al unui │ │ │ │
│ │proiect │ │ │ │
│ │precizat în │ │ │ │
│ │anunţul de │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │contribuţia │ │ │ │
│ │proprie şi/sau│ │ │ │
│ │atrasă de │ │ │ │
│SC1.6. │minimum 10% │ │ │ │
│ │din valoarea │ │ │ │
│ │proiectului de│ │ │ │
│ │tineret (în │ │ │ │
│ │bani şi/sau │ │ │ │
│ │valorizată) │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul se │ │ │ │
│ │încadrează în │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │
│ │derulare │ │ │ │
│ │stabilită │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │concurs, │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │
│SC1.7 │precizată în │ │ │ │
│ │anunţul de │ │ │ │
│ │participare, │ │ │ │
│ │publicat în │ │ │ │
│ │Monitorul │ │ │ │
│ │Oficial al │ │ │ │
│ │României şi pe│ │ │ │
│ │site-ul DJST/ │ │ │ │
│ │DSTMB │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │normele de │ │ │ │
│ │cheltuieli în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │activităţii de│ │ │ │
│ │tineret, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │Hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului nr.│ │ │ │
│SC1.8 │259/2006, │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │normelor de │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Tineretului şi│ │ │ │
│ │Sportului în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │activităţii de│ │ │ │
│ │tineret, cu │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul nu │ │ │ │
│ │se adresează │ │ │ │
│ │în │ │ │ │
│ │exclusivitate │ │ │ │
│SC1.9 │membrilor │ │ │ │
│ │solicitantului│ │ │ │
│ │sau │ │ │ │
│ │partenerului/ │ │ │ │
│ │partenerilor. │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ELIGIBILITATEA│ │ │ │
│C2 │SOLICITANTULUI│ │ │ │
│ │ŞI │ │ │ │
│ │PARTENERULUI │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │este asociaţie│ │ │ │
│ │sau fundaţie │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │funcţionează │ │ │ │
│ │în condiţiile │ │ │ │
│ │Ordonanţei │ │ │ │
│ │Guvernului nr.│ │ │ │
│ │26/2000 cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │asociaţii şi │ │ │ │
│ │fundaţii, │ │ │ │
│ │aprobată cu │ │ │ │
│ │modificări şi │ │ │ │
│ │completări │ │ │ │
│ │prin Legea nr.│ │ │ │
│ │246/2005 şi │ │ │ │
│ │fundaţiile │ │ │ │
│ │judeţene │ │ │ │
│SC2.1 │pentru tineret│ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti care│ │ │ │
│ │funcţionează │ │ │ │
│ │conform Legii │ │ │ │
│ │nr. 146/2002 │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │regimul │ │ │ │
│ │juridic al │ │ │ │
│ │fundaţiilor │ │ │ │
│ │judeţene │ │ │ │
│ │pentru tineret│ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti cu │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │programe/ │ │ │ │
│ │proiecte/ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │
│ │pentru tineri,│ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │Extrasului din│ │ │ │
│ │Registrul │ │ │ │
│ │special al │ │ │ │
│ │asociaţiilor │ │ │ │
│ │şi fundaţiilor│ │ │ │
│ │/ │ │ │ │
│ │Certificatului│ │ │ │
│SC2.2. │de grefă, │ │ │ │
│ │completate cu │ │ │ │
│ │statutul │ │ │ │
│ │înregistrat la│ │ │ │
│ │instanţă şi │ │ │ │
│ │Regulamentului│ │ │ │
│ │intern de │ │ │ │
│ │organizare şi │ │ │ │
│ │funcţionare al│ │ │ │
│ │fundaţiilor │ │ │ │
│ │judeţene │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │tineret, │ │ │ │
│ │respectiv a │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul a│ │ │ │
│ │respectat în │ │ │ │
│ │ultimul an │ │ │ │
│ │contractele de│ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă│ │ │ │
│ │încheiate cu │ │ │ │
│ │DJST/DSTMB, cu│ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │
│ │situaţiilor în│ │ │ │
│SC2.3. │care acestea │ │ │ │
│ │au încetat cu │ │ │ │
│ │acordul │ │ │ │
│ │părţilor sau │ │ │ │
│ │au fost │ │ │ │
│ │generate de o │ │ │ │
│ │cauză │ │ │ │
│ │neimputabilă │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
│ │(pandemii, │ │ │ │
│ │cataclisme │ │ │ │
│ │etc) │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │nu a depus mai│ │ │ │
│SC2.4. │mult de un │ │ │ │
│ │proiect în │ │ │ │
│ │cadrul unei │ │ │ │
│ │priorităţi │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │nu face │ │ │ │
│ │obiectul unei │ │ │ │
│ │proceduri de │ │ │ │
│ │dizolvare sau │ │ │ │
│ │de lichidare, │ │ │ │
│ │ori se află │ │ │ │
│SC2.5. │deja în stare │ │ │ │
│ │de dizolvare │ │ │ │
│ │sau de │ │ │ │
│ │lichidare, în │ │ │ │
│ │conformitate │ │ │ │
│ │cu prevederile│ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │şi-a │ │ │ │
│ │îndeplinit │ │ │ │
│ │obligaţiile │ │ │ │
│ │referitoare la│ │ │ │
│ │plata │ │ │ │
│ │contribuţiilor│ │ │ │
│ │la asigurările│ │ │ │
│SC2.6. │sociale sau la│ │ │ │
│ │plata taxelor │ │ │ │
│ │şi impozitelor│ │ │ │
│ │la bugetul de │ │ │ │
│ │stat şi local,│ │ │ │
│ │în │ │ │ │
│ │conformitate │ │ │ │
│ │cu prevederile│ │ │ │
│ │legale │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │nu a făcut │ │ │ │
│ │obiectul unei │ │ │ │
│ │hotărâri │ │ │ │
│ │definitive şi │ │ │ │
│ │irevocabile │ │ │ │
│ │pentru fraudă,│ │ │ │
│ │corupţie, │ │ │ │
│ │implicarea │ │ │ │
│ │într-o │ │ │ │
│ │organizaţie │ │ │ │
│ │criminală sau │ │ │ │
│SC2.7. │orice altă │ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │
│ │ilegală în │ │ │ │
│ │detrimentul │ │ │ │
│ │intereselor │ │ │ │
│ │financiare, │ │ │ │
│ │fără să existe│ │ │ │
│ │dovezi că s-au│ │ │ │
│ │luat în │ │ │ │
│ │ultimii ani │ │ │ │
│ │măsuri de │ │ │ │
│ │corecţie în │ │ │ │
│ │acest sens │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │nu a fost │ │ │ │
│ │declarat a fi │ │ │ │
│ │într-o │ │ │ │
│ │situaţie gravă│ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │nerespectare a│ │ │ │
│SC2.8. │obligaţiilor │ │ │ │
│ │contractuale │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │procedurile de│ │ │ │
│ │achiziţie sau │ │ │ │
│ │procedurile de│ │ │ │
│ │acordare a │ │ │ │
│ │finanţărilor │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │nu este │ │ │ │
│ │subiect al │ │ │ │
│ │unui conflict │ │ │ │
│ │de interese cu│ │ │ │
│ │organizaţii │ │ │ │
│SC2.9. │sau persoane │ │ │ │
│ │direct sau │ │ │ │
│ │indirect │ │ │ │
│ │implicate în │ │ │ │
│ │procedura de │ │ │ │
│ │acordare a │ │ │ │
│ │finanţării │ │ │ │
│ │nerambursabile│ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │nu furnizează │ │ │ │
│ │informaţii │ │ │ │
│ │false în │ │ │ │
│ │documentele │ │ │ │
│ │prezentate şi │ │ │ │
│SC2.10.│furnizează │ │ │ │
│ │informaţiile │ │ │ │
│ │solicitate de │ │ │ │
│ │finanţator în │ │ │ │
│ │condiţiile şi │ │ │ │
│ │termenul │ │ │ │
│ │solicitat. │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Partenerul nu │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │servicii, │ │ │ │
│ │lucrări şi │ │ │ │
│SC 2.11│produse │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │bugetul │ │ │ │
│ │solicitat de │ │ │ │
│ │la DJST/DSTMB.│ │ │ │
└───────┴──────────────┴──┴──┴──────────┘

        Notă: SC 2.11 se verifică doar în cazul proiectelor în parteneriat
        Proiectul şi solicitantul sunt declarate eligibile:
        [] DA [] NU


        Nume prenume evaluator, ................
        Semnătura evaluator, .................
        Data: ............
        NOTĂ
    1. Solicitantul şi proiectul sunt declarate conforme dacă la toate criteriile aplicabile a fost bifat DA. Dacă la una dintre rubrici se bifează NU solicitantul/ proiectul este declarat/declaraţi neconform/ neconformi. În cazul în care se bifează rubrica Clarificări, se vor solicita clarificări vizând conformitatea administrativă, iar procedura se va relua prin completarea unui alt formular.
    2. Proiectul şi solicitantul sunt eligibili dacă la toate subcriteriile aplicabile a fost bifat DA. Grila de verificare a eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la eligibilitatea proiectului şi a solicitantului. Numai în aceste condiţii un proiect va fi declarat eligibil. În caz contrar, proiectul este neeligibil.


    ANEXA 6

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
                    FORMULAR DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
        Denumire proiect:
        .................................................................

        Solicitant:
        .................................................................


┌──────────────────────────────┬───────┐
│Criteriu/Subcriteriu de │Punctaj│
│apreciere │MAXIM │
├──────────────────────────────┼───────┤
│C1. RELEVANŢA PROIECTULUI - │ │
│măsura în care proiectul prin │ │
│scop, obiectivele şi │ │
│activităţile propuse │ │
│contribuie coerent la │60 │
│soluţionarea problemei şi │ │
│nevoilor specifice ale │ │
│grupului ţintă (maxim 60 │ │
│puncte; minim 30 puncte) │ │
├──────┬───────────────────────┼───────┤
│SC1.1.│Capacitatea de │6 │
│ │implementare │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Este descrisă │ │
│ │experienţa │ │
│ │solicitantului, │ │
│ │utilitatea şi relevanţa│ │
│ │acestei experienţe în │ │
│ │raport cu nevoile │ │
│ │identificate ale │ │
│ │grupului ţintă şi cu │ │
│ │obiectivele │ │
│ │proiectului, │4 │
│ │capacitatea │ │
│ │operaţională de a │ │
│ │implementa proiectul şi│ │
│ │sunt prezentate │ │
│ │resursele materiale, │ │
│ │informaţionale şi umane│ │
│ │care sunt puse la │ │
│ │dispoziţie pentru │ │
│ │implementarea │ │
│ │proiectului. │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Activităţile pe care le│ │
│ │va implementa fiecare │ │
│ │partener în cadrul │ │
│ │proiectului sunt în │ │
│ │strânsă legătură cu │2 │
│ │rolul asumat şi │ │
│ │expertiza deţinută iar │ │
│ │parteneriatul aduce │ │
│ │plus-valoare │ │
│ │proiectului. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│SC1.2.│Context │6 │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Măsura în care │ │
│ │proiectul contribuie la│ │
│ │soluţionarea │ │
│ │necesităţilor specifice│ │
│ │ale grupului ţintă şi │ │
│ │la realizarea │ │
│ │obiectivelor din │ │
│ │documentele strategice │6 │
│ │relevante şi asigură │ │
│ │implementarea │ │
│ │priorităţilor şi │ │
│ │măsurilor indicative │ │
│ │stabilite pentru │ │
│ │Concursul Local de │ │
│ │Proiecte pentru │ │
│ │Tineret. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Problema identificată │ │
│1.3. │şi nevoile grupului │10 │
│ │ţintă │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Problema identificată │ │
│ │este concretă, │ │
│ │importantă, stringentă,│5 │
│ │abordabilă, relevantă │ │
│ │şi fundamentată. │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Problema este relevantă│ │
│ │pentru grupul ţintă iar│ │
│ │nevoile grupului ţintă │5 │
│ │sunt clar identificate │ │
│ │şi fundamentate. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Grupul ţintă, │ │
│1.4. │beneficiarii şi │10 │
│ │participanţii │ │
│ │proiectului │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Definirea grupului │ │
│ │ţintă, identificarea şi│ │
│ │descrierea │ │
│ │beneficiarilor şi │5 │
│ │participanţilor. │ │
│ │Explicitarea │ │
│ │modalităţii de selecţie│ │
│ │a beneficiarilor. │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Dimensionarea │ │
│ │participanţilor şi │ │
│ │beneficiarilor este │ │
│ │corelată cu specificul │ │
│ │şi complexitatea │5 │
│ │activităţilor │ │
│ │implementate şi cu │ │
│ │resursele puse la │ │
│ │dispoziţie prin proiect│ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│1.5. │Scop, obiective, │22 │
│ │activităţi │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Stabilirea corectă a │ │
│ │scopului în funcţie de │ │
│ │problema identificată │4 │
│ │şi nevoile grupului │ │
│ │ţintă │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Obiectivele sunt │ │
│ │specifice, măsurabile, │ │
│ │abordabile, realiste şi│6 │
│ │încadrabile în timp │ │
│ │(SMART) │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Activităţile sunt │ │
│ │descrise detaliat, │ │
│ │inclusiv resursele │ │
│ │prevăzute (resursele │ │
│ │financiare, umane, │ │
│ │materiale, │6 │
│ │informaţionale şi de │ │
│ │timp ale proiectului) │ │
│ │şi planificarea │ │
│ │acestora este coerentă │ │
│ │(calendarul de │ │
│ │activităţi). │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Există concordanţă │ │
│ │între scop, obiective │6 │
│ │şi activităţi │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Asigurarea │ │
│ │implementării │ │
│1.6. │activităţii de │6 │
│ │Informare şi promovare │ │
│ │a proiectului │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Proiectul contribuie │ │
│ │prin activitatea de │ │
│ │Informare şi promovare │ │
│ │la vizibilitatea │ │
│ │proiectului şi la │6 │
│ │mediatizarea scopului, │ │
│ │obiectivelor, │ │
│ │activităţilor şi a │ │
│ │beneficiilor │ │
│ │proiectului. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │EFICACITATEA │ │
│ │PROIECTULUI - măsura în│ │
│2. │care rezultatele │14 │
│ │proiectului contribuie │ │
│ │la atingerea │ │
│ │obiectivelor propuse │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Rezultatele vizate şi │ │
│2.1. │impactul preconizat │14 │
│ │contribuie la atingerea│ │
│ │obiectivelor │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Proiectul prezintă │ │
│ │adecvat indicatorii │ │
│ │preconizaţi şi │ │
│ │rezultatele vizate. │ │
│ │Există concordanţă │ │
│ │între obiectivele │8 │
│ │stabilite şi │ │
│ │indicatorii │ │
│ │preconizaţi, │ │
│ │rezultatele vizate şi │ │
│ │beneficiari │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Proiectul prezintă │ │
│ │impactul estimat asupra│ │
│ │grupului ţintă/ │ │
│ │beneficiarilor, │ │
│ │comunităţii şi │ │
│ │solicitantului. Există │6 │
│ │concordanţă între │ │
│ │obiectivele stabilite │ │
│ │şi impactul preconizat,│ │
│ │asupra beneficiarilor, │ │
│ │comunităţii şi │ │
│ │solicitantului. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │EFICIENŢA PROIECTULUI -│ │
│ │Măsura în care │ │
│ │rezultatele sunt │ │
│ │realizate cu un cost │ │
│3. │rezonabil al │20 │
│ │activităţilor │ │
│ │proiectului. (maxim 20 │ │
│ │puncte; minim 10 │ │
│ │puncte) │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Costurile incluse în │ │
│ │buget sunt realiste în │ │
│ │termeni de │ │
│ │rezonabilitate a │ │
│3.1. │costurilor, │10 │
│ │fundamentarea bugetului│ │
│ │s-a efectuat cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │prevederilor legale │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Costurile incluse în │ │
│ │buget sunt oportune în │ │
│3.2. │raport cu activităţile │10 │
│ │propuse şi rezultatele │ │
│ │aşteptate │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │SUSTENABILITATEA │ │
│ │PROIECTULUI - măsura în│ │
│ │care proiectul asigură │ │
│4 │continuarea efectelor │6 │
│ │sale şi valorificarea │ │
│ │rezultatelor obţinute │ │
│ │după încetarea sursei │ │
│ │de finanţare │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri de valorificare │ │
│4.1. │a rezultatelor │3 │
│ │proiectului │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri de │ │
│4.2. │transferabilitate a │3 │
│ │rezultatelor │ │
│ │proiectului │ │
├──────┴───────────────────────┼───────┤
│TOTAL │100 │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Observaţii
        Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare şi selecţie continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect.
        Punctajul final reprezintă suma punctajelor obţinute la toate cele 4 criterii.
        Un proiect va fi selectat pentru finanţare numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj minim de 50 de puncte, precum şi punctajul minim pe Criteriul 1 şi 3

        Proiectul este declarat admis:
        [] DA
        [] NU

        Nume prenume evaluator, ...............
        Semnătura evaluator, ................
    ANEXA 6.1

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
                   FORMULAR DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
        Denumire proiect:
        ...................................................

        Solicitant:
        ...................................................


┌──────────────────────┬───────┬──────────┐
│Criteriu/Subcriteriu │Punctaj│Observaţii│
│de apreciere │ │evaluator │
├──────────────────────┼───────┼──────────┤
│1. RELEVANŢA │ │ │
│PROIECTULUI - măsura │ │ │
│în care proiectul prin│ │ │
│scop, obiectivele şi │ │ │
│activităţile propuse │ │ │
│contribuie coerent la │ │ │
│soluţionarea problemei│ │ │
│şi nevoilor specifice │ │ │
│ale grupului ţintă │ │ │
│(maxim 50 puncte; │ │ │
│minim 30 puncte) │ │ │
├────┬─────────────────┼───────┼──────────┤
│1.1.│Capacitatea de │ │ │
│ │implementare │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Este descrisă │ │ │
│ │experienţa │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │utilitatea şi │ │ │
│ │relevanţa acestei│ │ │
│ │experienţe în │ │ │
│ │raport cu nevoile│ │ │
│ │identificate ale │ │ │
│ │grupului ţintă şi│ │ │
│ │cu obiectivele │ │ │
│ │proiectului, │ │ │
│ │capacitatea │ │ │
│ │operaţională de a│ │ │
│ │implementa │ │ │
│ │proiectul şi sunt│ │ │
│ │prezentate │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │materiale, │ │ │
│ │informaţionale şi│ │ │
│ │umane care sunt │ │ │
│ │puse la │ │ │
│ │dispoziţie pentru│ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │proiectului. │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Activităţile pe │ │ │
│ │care le va │ │ │
│ │implementa │ │ │
│ │fiecare partener │ │ │
│ │în cadrul │ │ │
│ │proiectului sunt │ │ │
│ │în strânsă │ │ │
│ │legătură cu rolul│ │ │
│ │asumat şi │ │ │
│ │expertiza │ │ │
│ │deţinută iar │ │ │
│ │parteneriatul │ │ │
│ │aduce │ │ │
│ │plus-valoare │ │ │
│ │proiectului. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│1.2.│Context │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Măsura în care │ │ │
│ │proiectul │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │
│ │necesităţilor │ │ │
│ │specifice ale │ │ │
│ │grupului ţintă şi│ │ │
│ │la realizarea │ │ │
│ │obiectivelor din │ │ │
│ │documentele │ │ │
│ │strategice │ │ │
│ │relevante şi │ │ │
│ │asigură │ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │priorităţilor şi │ │ │
│ │măsurilor │ │ │
│ │indicative │ │ │
│ │stabilite pentru │ │ │
│ │Concursul │ │ │
│ │Naţional de │ │ │
│ │Proiecte pentru │ │ │
│ │Tineret. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Problema │ │ │
│1.3.│identificată şi │ │ │
│ │nevoile grupului │ │ │
│ │ţintă │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Problema │ │ │
│ │identificată este│ │ │
│ │concretă, │ │ │
│ │importantă, │ │ │
│ │stringentă, │ │ │
│ │abordabilă, │ │ │
│ │relevantă şi │ │ │
│ │fundamentată. │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Problema este │ │ │
│ │relevantă pentru │ │ │
│ │grupul ţintă iar │ │ │
│ │nevoile grupului │ │ │
│ │ţintă sunt clar │ │ │
│ │identificate şi │ │ │
│ │fundamentate. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Grupul ţintă, │ │ │
│1.4.│beneficiarii şi │ │ │
│ │participanţii │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Definirea │ │ │
│ │grupului ţintă, │ │ │
│ │identificarea şi │ │ │
│ │descrierea │ │ │
│ │beneficiarilor şi│ │ │
│ │participanţilor. │ │ │
│ │Explicitarea │ │ │
│ │modalităţii de │ │ │
│ │selecţie a │ │ │
│ │beneficiarilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dimensionarea │ │ │
│ │participanţilor │ │ │
│ │şi beneficiarilor│ │ │
│ │este corelată cu │ │ │
│ │specificul şi │ │ │
│ │complexitatea │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │implementate şi │ │ │
│ │cu resursele puse│ │ │
│ │la dispoziţie │ │ │
│ │prin proiect │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│1.5.│Scop, obiective, │ │ │
│ │activităţi │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Stabilirea │ │ │
│ │corectă a │ │ │
│ │scopului în │ │ │
│ │funcţie de │ │ │
│ │problema │ │ │
│ │identificată şi │ │ │
│ │nevoile grupului │ │ │
│ │ţintă │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Obiectivele sunt │ │ │
│ │specifice, │ │ │
│ │măsurabile, │ │ │
│ │abordabile, │ │ │
│ │realiste şi │ │ │
│ │încadrabile în │ │ │
│ │timp (SMART) │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Activităţile sunt│ │ │
│ │descrise │ │ │
│ │detaliat, │ │ │
│ │inclusiv │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │prevăzute │ │ │
│ │(resursele │ │ │
│ │financiare, │ │ │
│ │umane, materiale,│ │ │
│ │informaţionale şi│ │ │
│ │de timp ale │ │ │
│ │proiectului) şi │ │ │
│ │planificarea │ │ │
│ │acestora este │ │ │
│ │coerentă │ │ │
│ │(calendarul de │ │ │
│ │activităţi). │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Există │ │ │
│ │concordanţă între│ │ │
│ │scop, obiective │ │ │
│ │şi activităţi │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Asigurarea │ │ │
│ │implementării │ │ │
│1.6.│activităţii de │ │ │
│ │Informare şi │ │ │
│ │promovare a │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │contribuie prin │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │Informare şi │ │ │
│ │promovare la │ │ │
│ │vizibilitatea │ │ │
│ │proiectului şi la│ │ │
│ │mediatizarea │ │ │
│ │scopului, │ │ │
│ │obiectivelor, │ │ │
│ │activităţilor şi │ │ │
│ │a beneficiilor │ │ │
│ │proiectului. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │EFICACITATEA │ │ │
│ │PROIECTULUI - │ │ │
│ │măsura în care │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│2. │proiectului │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │atingerea │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │
│ │propuse │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Rezultatele │ │ │
│ │vizate şi │ │ │
│ │impactul │ │ │
│2.1.│preconizat │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │atingerea │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │prezintă adecvat │ │ │
│ │indicatorii │ │ │
│ │preconizaţi şi │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │vizate. Există │ │ │
│ │concordanţă între│ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │stabilite şi │ │ │
│ │indicatorii │ │ │
│ │preconizaţi, │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │vizate şi │ │ │
│ │beneficiari │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │prezintă impactul│ │ │
│ │estimat asupra │ │ │
│ │grupului ţintă/ │ │ │
│ │beneficiarilor, │ │ │
│ │comunităţii şi │ │ │
│ │solicitantului. │ │ │
│ │Există │ │ │
│ │concordanţă între│ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │stabilite şi │ │ │
│ │impactul │ │ │
│ │preconizat, │ │ │
│ │asupra │ │ │
│ │beneficiarilor, │ │ │
│ │comunităţii şi │ │ │
│ │solicitantului. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │EFICIENŢĂ │ │ │
│ │PROIECTULUI - │ │ │
│ │Măsura în care │ │ │
│ │rezultatele sunt │ │ │
│3. │realizate cu un │ │ │
│ │cost rezonabil al│ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │proiectului │ │ │
│ │(maxim 20 puncte;│ │ │
│ │minim 10 puncte) │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Costurile incluse│ │ │
│ │în buget sunt │ │ │
│ │realiste în │ │ │
│ │termeni de │ │ │
│ │rezonabilitate a │ │ │
│3.1.│costurilor, │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │
│ │bugetului s-a │ │ │
│ │efectuat cu │ │ │
│ │respectarea │ │ │
│ │prevederilor │ │ │
│ │legale │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Costurile incluse│ │ │
│ │în buget sunt │ │ │
│ │oportune în │ │ │
│3.2.│raport cu │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │propuse şi │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │aşteptate │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │SUSTENABILITATEA │ │ │
│ │PROIECTULUI - │ │ │
│ │măsura în care │ │ │
│ │proiectul asigură│ │ │
│ │continuarea │ │ │
│4 │efectelor sale şi│ │ │
│ │valorificarea │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │
│ │obţinute după │ │ │
│ │încetarea sursei │ │ │
│ │de finanţare │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Măsuri de │ │ │
│4.1.│valorificare a │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Măsuri de │ │ │
│4.2.│transferabilitate│ │ │
│ │a rezultatelor │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┴─────────────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │
└──────────────────────┴───────┴──────────┘

        Observaţii
        Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare şi selecţie continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect.
        Punctajul final reprezintă suma punctajelor obţinute la toate cele 4 criterii.
        Un proiect va fi selectat pentru finanţare numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj minim de 50 de puncte, precum şi punctajul minim pe Criteriul 1 şi 3

        Proiectul este declarat admis:
        [] DA
        [] NU

        Nume prenume evaluator, ...............
        Semnătura evaluator, .................

    ANEXA 7

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET/
        DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A
        MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
                                                       ASOCIAŢIA /FUNDAŢIA
                                                      ......................
                        CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                            Nr. ...... din ...........
    ART. 1
    BAZA LEGALĂ
    – Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului României nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
    – Hotărârea Guvernului nr. 259/2006, privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;
    – Decretul lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret.
    – Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ..... pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul local de proiecte de tineret;
    – Rezultatele finale ale Concursului local de proiecte de tineret (CLPT)...... /
    – Referatul înregistrat la DJST/DSTMB cu nr. ..........
    – Hotărârea Judecătorească din data ..........., pronunţată în dosarul .........., de înfiinţare a Asociaţiei ........... (în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000)

    ART. 2
    PĂRŢILE
        DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET/ DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (DJST/DSTMB) cu sediul în ............., nr. ........, tel: +40(0)....... +41, fax: +40(0)........, cod fiscal nr. ........, cont nr. .......... deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului ..........., reprezentată prin doamna/ domnul ..........., în calitate de Director Executiv şi
        ASOCIAŢIA /FUNDAŢIA ................. cu sediul în ................., Strada ........., cod poştal ......., telefon ......., cont ............, deschis la sucursala ............, cod fiscal .........., reprezentată prin doamna/ domnul ............. în calitate de Preşedinte, <în parteneriat cu: aceleaşi elemente de identificare - în caz de parteneriat>, denumită în continuare Beneficiar.
        Au convenit cele de mai jos:

    ART. 3
    OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
        Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către DJST/DSTMB, pentru implementarea Proiectului din Anexa l - Cererea de finanţare, denumit în continuare "Proiect".
     Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, înregistrată la DJST/DSTMB, cu nr. .........., aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine Anexa 1 la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.
        DJST/DSTMB finanţează cu suma de .......... lei proiectul de tineret "...................." al ................, din bugetul P2 - Programul de susţinere a acţiunilor de tineret.

    ART. 4
        DURATA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:

    (1) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă se încheie pe perioada .....................


    ART. 5
        VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:
        Valoarea totală a proiectului este de ............. lei, din care:

    (1) - Contribuţia DJST/DSTMB: .................
        Se va trece defalcat <pe tipuri de cheltuieli>:


    (2) - Contribuţia Beneficiarului:
        Se va trece defalcat conform Cererii de finanţare.


    (3) Contribuţia partenerilor- dacă este cazul: ....................
        Se va trece defalcat conform Cererii de finanţare.    ART. 6
        MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI DECONTARE:
     Plata sumei prevăzute la Art. 5, alin (1) se va face astfel:
    (1) După încheierea implementării proiectului, în termen de 30 de zile lucrătoare, de la data depunerii raportului de implementare şi a documentelor justificative ale angajării cheltuielilor, legal întocmite, în contul Beneficiarului ................ deschis la Banca .......... - sucursala ..............;

    (2) Cererea de decont se verifică, în termen de 5 zile lucrătoare, de către compartimentul de specialitate al DJST/DSTMB, care poate cere clarificări şi completări, o singură dată, pe care beneficiarul este obligat să le facă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Cererea de decont se plăteşte în maximum 30 de zile de la înregistrare; în cazul în care se solicită clarificări şi completări, termenul de plată se prelungeşte proporţional cu numărul de zile de la primirea solicitării;

    (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea plăţii, beneficiarul transmite către DJST/DSTMB, în format electronic, documentele justificative ale plăţii (chitanţe, ordine de plată etc.);

    (4) Se acceptă spre decont numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, respectiv în perioada .................;

    (5) Se decontează parţial până la 70% din valoarea contractului, pe baza raportului intermediar de implementare şi a documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, suma de ..........., reprezentând cheltuieli privind: ........... <se vor specifica tipurile de cheltuieli şi activităţile pentru care se va acorda decontare parţială>;

    (6) Diferenţa - ........... lei, se va deconta după încheierea proiectului de tineret şi prezentarea raportului de implementare şi a documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, aşa cum sunt acestea prevăzute de actele normative, în termen de 30 de zile lucrătoare;

    (7) În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că la decontul parţial şi final s-au plătit beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, DJST/DSTMB întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notei de debit.


    ART. 7
    OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
    (1) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE DJST/DSTMB
    a) Să finanţeze suma prevăzută la art. 5 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 6 din prezentul contract;
    b) Poate dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele care nu respectă prevederile contractului de finanţare nerambursabilă şi a metodologiei de finanţare;
    c) Are dreptul de a face verificări în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, pentru respectarea clauzelor contractuale cât şi ulterior prin organele sale de control.

    (2) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE BENEFICIARULUI
    a) La încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărui model este prevăzut în anexa la prezentul contract de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005;
    b) să realizeze obiectul contractului de finanţare nerambursabilă prevăzut la art. 3 în condiţiile prevăzute de Formularul de finanţare, anexă la prezentul contract;
    c) să asigure contribuţia proprie şi atrasă, aşa cum sunt acestea prevăzute în Formularul de finanţare, anexă la prezentul contract şi la Art. 5 alin. (2) şi (3);
    d) să menţioneze explicit (în mass-media şi pe toate tipurile de materiale informative şi în toate comunicările realizate în cadrul sau în legătură cu proiectul): "Proiect de tineret cofinanţat de DJST/DSTMB";
    e) să informeze DJST/DSTMB cu privire la toate modificările produse în derularea proiectului, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data producerii acestora;
    f) să notifice DJST/DSTMB cu privire la adresa exactă de derulare a activităţii principale a proiectului cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de derularea activităţii;
    g) să întocmească raport de implementare şi cerere de decont, să prezinte CD/DVD/USB cu imagini din timpul derulării proiectului aşa cum se prevede în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ...... pentru aprobarea Metodologiei pentru concursul local de proiecte;
    h) să prezinte raportul de implementare şi documentele justificative de cheltuieli, legal întocmite, pentru capitolele de cheltuieli prevăzute la Art. 5, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea proiectului de tineret. Să facă orice completare solicitată la raportul de implementare sau la documentele justificative de cheltuieli în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
    i) să prezinte documentele justificative de efectuare a plăţii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor, aşa cum se prevede în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ..... pentru aprobarea Metodologiei pentru concursul local de proiecte.
    j) să respecte dispoziţiile legale în vigoare privind prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.


    ART. 8
    MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    (1) Prezentul contract de finanţare nerambusabilă poate fi modificat doar prin Act adiţional semnat de ambele părţi, orice altă formă fiind nulă. Prin act adiţional nu poate fi modificată valoarea totală a bugetului proiectului şi nu poate fi diminuată valoarea indicatorilor menţionată în Cererea de finanţare, anexă la prezentul contract.
    (2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă poate înceta în următoarele cazuri:
    a) prin ajungerea la termen;
    b) prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi - cu menţionarea în scris a datei încetării;
    c) în cazul în care una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă poate rezilia contractul, rezilierea producând efecte de plin drept.
    d) în cazul în care beneficiarul prezintă la decont documente neconforme cu realitatea.


    ART. 9
    LITIGII
    (1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului contract de finanţare nerambursabilă se vor soluţiona pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 10
    DISPOZIŢII FINALE
    (1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.
    (2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioară încheierii lui.
    (3) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


┌────────────────┬────────────────────────┐
│DIRECŢIA │ │
│JUDEŢEANĂ PENTRU│ │
│SPORT ŞI TINERET│ │
│................│ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA │
│/ DIRECŢIA │........................│
│PENTRU SPORT ŞI │ │
│TINERET A │ │
│MUNICIPIULUI │ │
│BUCUREŞTI │ │
├────────────────┼────────────────────────┤
│Nume, prenume │Nume, prenume │
│reprezentant │reprezentant legal │
│legal │ │
├────────────────┼────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
└────────────────┴────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. .... /......
                              Declaraţie de imparţialitate
        Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
        Subsemnata/ Subsemnatul ................ în calitate de reprezentant legal al solicitantului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...............
        Semnătura: ..................
        Data: .................

    ANEXA 8

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
                         CERERE DE DECONT DE CHELTUIELI
                           Nr. ...... din ...........
        Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli/decontul parţial de cheltuieli al proiectului de tineret .................., care s-a desfăşurat în localitatea ..........., în perioada ..........., în valoare de ......... lei, reprezentând finanţare nerambursabilă de la DJST/DSTMB în valoare de ........... lei şi contribuţia Beneficiarului şi /sau Partenerilor în valoare de ........ lei, în baza Contractului nr. ...... din ........, conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:
        Contribuţie DJST/DSTMB:

┌────┬────────┬───────┬──────────┬───────┐
│Nr. │Tip, nr.│ │Denumire │ │
│crt.│/data │Emitent│cheltuieli│Valoare│
│ │document│ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴──────────┼───────┤
│Total contribuţie DJST/DSTMB │ │
└────────────────────────────────┴───────┘


        Contribuţie Solicitant şi /sau Parteneri:

┌────┬────────┬───────┬──────────┬───────┐
│Nr. │Tip, nr.│ │Denumire │ │
│crt.│/data │Emitent│cheltuieli│Valoare│
│ │document│ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴──────────┼───────┤
│Total contribuţie Solicitant şi/│ │
│sau Parteneri │ │
└────────────────────────────────┴───────┘


        Documente decont: (Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu, raport de implementare, NIR, lista participanţi, CD/ DVD, imagini etc.)
        Nr. pagini decont: ..... (Se va preciza numărul de pagini aferent decontului)
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ......................
        Semnătura: ..............
        Data: ...............

        Numele şi prenumele contabilului/directorului economic/managerului financiar
        ..............................
        Semnătura .................
        Data: ..................
    ANEXA 8.1

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
                          RAPORT DE IMPLEMENTARE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Titlul │ │
│proiectului │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Locul şi │ │
│perioada de │ │
│desfăşurare │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Organizator │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Parteneri │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Participanţi │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Total cheltuieli│ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Suma decontată │ │
│din bugetul DJST│ │
│/DSTMB │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Suma │ │
│reprezentând │ │
│contribuţia │ │
│proprie şi sau │ │
│atrasă │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Concordanţa │ │
│între │ │
│obiectivele │ │
│propuse şi │ │
│rezultatele │ │
│obţinute │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Descrierea │ │
│activităţilor │ │
│realizate │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Se vor ataşa în mod │
│ │obligatoriu copii │
│ │după materialele │
│ │(articole în presa │
│ │scrisă şi/sau │
│ │on-line, comunicate │
│ │de presă, tipărituri,│
│ │promoţionale, în │
│Promovarea │situaţia în care │
│proiectului şi a│aceasta s-a realizat │
│finanţatorului │în cadrul unor │
│ │emisiuni radio sau │
│ │televizate, se vor │
│ │preciza postul, data │
│ │şi emisiunea iar │
│ │pentru afişe se va │
│ │preciza locul │
│ │afişării) prin care │
│ │aceasta s-a realizat │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Probleme/ │ │
│obstacole în │ │
│desfăşurarea │ │
│proiectului, │ │
│sugestii │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Concluzii, │ │
│menţiuni │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │CD/DVD/USB cu imagini│
│ │din timpul derulării │
│ │proiectului de │
│ │tineret. Se vor │
│ │prezenta fotografii │
│ │de grup din care să │
│ │reiasă numărul total │
│ │de participanţi, │
│ │implicarea acestora │
│ │în activităţile │
│ │proiectului, locaţia │
│ │în care se desfăşoară│
│ │(spaţiul unde se │
│ │desfăşoară │
│ │activităţile, spatiul│
│ │de cazare şi de │
│ │servire a mesei). │
│ │Pentru tipărituri, │
│ │imagini în care să se│
│ │observe în clar │
│ │numele proiectului, │
│ │perioada de derulare,│
│ │locaţia, imagini cu │
│ │sigla finanţatorului │
│Lista documente,│şi a beneficiarului. │
│materiale │Pentru materiale │
│ataşate │promoţionale, imagini│
│ │în care să se observe│
│ │în clar cel puţin │
│ │denumirea proiectului│
│ │şi sigla │
│ │finanţatorului. │
│ │Imagini cu tipărituri│
│ │şi materiale │
│ │promoţionale înaintea│
│ │şi în timpul │
│ │distribuirii, precum │
│ │şi alte imagini │
│ │considerate │
│ │sugestive, din timpul│
│ │derulării │
│ │proiectului. Pentru │
│ │activitatea │
│ │desfăşurată în mediul│
│ │online, se vor depune│
│ │livrabile care să │
│ │ateste desfăşurarea │
│ │activităţii, │
│ │respectiv │
│ │înregistrări video, │
│ │audio etc. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │ │
│reprezentantului│ │
│legal: . . . . .│ │
│. . . . . │ │
│Semnătura: . . .│ │
│. . . . . . . │ │
│Data: . . . . . │ │
│. . . . . │ │
└────────────────┴─────────────────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: .............
        Semnătura: ................
        Data: ................

    ANEXA 8.2

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        TITLUL PROIECTULUI: ...............
                                LISTA DE INDICATORI

┌───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Valoare │ │Sursă de │ │
│ │Indicatori │preconizată│Valoare │verificare │Explicaţie │
│Nr.│calitativi, │în Cererea │finală, │(chestionar,│în cazul │
│ │cantitativi,│de │realizată│lista │nerealizării│
│ │financiari │finanţare │ │participanţi│ │
│ │ │ │ │etc) │ │
├───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┤
│Obiectiv (se scrie obiectivul specific) │
├───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│n. │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┘


┌───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Valoare │ │Sursă de │ │
│ │Indicatori │preconizată│Valoare │verificare │Explicaţie │
│Nr.│calitativi, │în Cererea │finală, │(chestionar,│în cazul │
│ │cantitativi,│de │realizată│lista │nerealizării│
│ │financiari │finanţare │ │participanţi│ │
│ │ │ │ │etc) │ │
├───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┤
│Obiectiv (se scrie obiectivul specific) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv (se scrie obiectivul specific) │
├───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│n. │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................
        Semnătura: .................
        Data: ..............

    ANEXA 9

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        TITLUL PROIECTULUI: ...............
                          DECLARAŢIE IMPLEMENTARE PROIECT
        Subsemnata/ Subsemnatul ................., domiciliat în localitatea ..........., judeţul/ sectorul .........., strada ..........., nr. ......, bloc ....., apartament ...., identificat prin CI/ BI ......., CNP ............. în calitate de reprezentant al ..............., în proiectul ....................... declar, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele şi actele furnizate MTS sunt autentice, astfel:
        Procedurile pentru cumpărarea directă şi sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la achiziţiile publice.
        Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate.
        Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare.
        A fost respectată legislaţia în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
        Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către solicitantul finanţării.
        Semnătura: ............
        Data: .............

    ANEXA 10

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        - Antet beneficiar -
                                LISTA DE PARTICIPANŢI*1)
        *1) Pentru activităţile care se desfăşoară în mediul online, lista de participanţi, în original, este semnată doar de către echipa de proiect şi de către alte persoanele care susţin activităţile, nu şi de către beneficiarii activităţilor
        Denumire proiect: ..................
        Localitatea: .......................
        Perioada: ..........................

┌─────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Semnătura│
│crt. │participantului │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
└─────┴──────────────────────┴─────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ............
        Semnătura: ..................
        Data: ...............
    ANEXA 10.1

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        - Antet beneficiar -
                      TABEL CENTRALIZATOR PARTICIPANŢI
        Denumire proiect: ...............
        Localitatea: ....................
        Perioada: .......................

┌────┬───────┬──────────┬────────┬───┬───────┐
│ │ │ │ │ │Date de│
│ │ │ │ │ │contact│
│ │ │Asociaţia/│ │ │Adresa │
│Nr. │Nume şi│Fundaţia/ │Data │CNP│e-mail │
│crt.│prenume│Instituţia│naşterii│ │sau │
│ │ │ │ │ │Număr │
│ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │telefon│
├────┼───────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴────────┴───┴───────┘

        Declar sub răspundere penală că datele centralizate sunt conforme cu declaraţiile participanţilor la proiect, completate, de fiecare participant în parte, conform modelului din Anexa 10.2.1/ 10.2.2, după caz.
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...............
        Semnătura: ..............
        Data: ..............

    ANEXA 10.2.1.

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        - Antet beneficiar -
                              DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
                   PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
        Subsemnatul/Subsemnata .............., domiciliat/ă în ................, născut/ă la data de .........., identificat/ă cu cod numeric personal .........., e-mail ........, telefon ........, instituţia/organizaţia ................ declar prin prezenta:
    v Că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către ............(numele ONG) pentru participare la proiectul ................., inclusiv pentru transmiterea datelor către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ............/Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
        v Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul proiectului şi aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea acestuia şi pentru mediatizarea activităţii de tineret, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
        v Că sunt de acord să fiu contactat prin email şi/ sau telefon de către organizatori/ finanţatorul proiectului respectiv DJST/DSTMB, doar în situaţii strict legate de proiectul ................... .
        v Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoana vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul.

    Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ............(nume organizator) pentru decontarea proiectului ............. la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ............/ Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
        Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai sus sunt voluntare.
        Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ......... /Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail.
        Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
        Semnătura: ..............
        Data: .................
        * se va complete de către persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

    ANEXA 10.2.2.

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        - Antet beneficiar -
                             DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
                 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
        Subsemnatul, ................ identificat/ă cu CI ............., e-mail ........., telefon ..........., în calitate de părinte/tutore*2) al minorului (nume, prenume) .........., identificat cu CNP ..........., e-mail ........, telefon ........., declar prin prezenta:
        *2) în cazul în care diferă numele de familie al părinţilor/tutorilor de cel al participantului la tabără, copia unui document care să ateste calitatea acestora de aparţinători legali.
        v Că sunt de acord ca (nume, prenume minor) ............ să participe la proiectul .............., organizat de către (nume ONG) ............., finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin DJST ......., în perioada ...............;
        v Că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor caracter personal ale minorului de către (numele ONG) ............. pentru participare la proiectul ..............., inclusiv pentru transmiterea datelor către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ............ /Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
        v Să fie fotografiat în timpul proiectului, materiale obţinute să poată fi utilizate atât pentru evaluarea şi decontarea cheltuielilor dar şi pentru mediatizarea activităţii de tineret, fără a afecta însă imaginea lui/noastră personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apară în aceste materiale).
        v Că sunt de acord să fiu contactat/contactată prin email/telefon de către organizatori/ finanţatorul proiectului respectiv DJST/DSTMB, doar în situaţii strict legate de acest proiect.
        v Că am fost informat/informată despre drepturile pe care le avem în calitate de persoane vizate de prelucrare a datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul.

        Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ............ (nume ONG) pentru decontarea proiectului ........... la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ......... / Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.
    Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
        Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare.
        Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ......... / Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail.
        Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
        Semnătura: ..............
        Data: ................
    * se va complete de către părinte/tutore pentru participanţii care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

    ANEXA 10.4

     la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PARTICIPAREA LA ACTIVITATE*3)
        *3) Nu este obligatoriu ca Declaraţia pe propria răspundere privind participarea la activitate să fie completată în format tipărit. În ambele variante (format tipărit sau olograf) declaraţia se va transmite în format digital (fotografie, scanat etc.).
        Subsemnatul/a .............., CNP ......... domiciliat/ă în ............, Str. ........, Nr. ...., ap. ...., tel. fix ........., tel. mobil ........, e-mail, cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în perioada ..............., voi participa la activitatea (desfăşurată în mediul online) "............", din cadrul proiectului "............", organizat de către Asociaţia/ Fundaţia ".............."
        Semnătura: ...................
        Data: ....................

    ANEXA 11

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
                                   DIAGRAMA DE CAZARE
        Denumire proiect: ................................
        Perioada: ........................................
        Locul de desfăşurare: ............................
        Unitatea prestatoare de servicii .................

┌────┬───────┬───────┬─────┬────┬────────┐
│Nr. │Nr. │Nume şi│Tarif│Nr. │Valoare │
│Crt.│camerei│prenume│/zi │zile│serviciu│
├────┼───────┼───────┼─────┼────┼────────┤
├────┼───────┼───────┼─────┼────┼────────┤
└────┴───────┴───────┴─────┴────┴────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...................
        Semnătura: ............................
        Data: .................................

        Numele şi prenumele reprezentantului unităţii prestatoare de servicii
        .......................................
        Semnătura: ............................
        Data: .................................

    ANEXA 12

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        - Antet beneficiar -
                                    PONTAJ DE MASĂ
        Denumire proiect: ...................................
        Perioada: ...........................................
        Locul de desfăşurare: ...............................
        Unitatea prestatoare de servicii ....................

┌───┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┐
│Nr.│Nume │Ziua 1│Ziua 2│Ziua 3│Ziua 4│Semnătură │
│Crt│Prenume│ │ │ │ │participant│
├───┼───────┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼───────────┤
│ │ │MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│ │
├───┼───────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
├───┼───────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
└───┴───────┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴───────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...................
        Semnătura: ............................
        Data: .................................

        Numele şi prenumele reprezentantului unităţii prestatoare de servicii
        .......................................
        Semnătura: ............................
        Data: .................................

    ANEXA 13

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        - Antet beneficiar -
                   Tabel cu participanţii care au beneficiat de
                            CONTRAVALOAREA TRANSPORTULUI
        Denumire proiect: .......................
        Localitatea: ............................
        Perioada: ...............................

┌────┬───────┬────┬───────────┬────┬─────────┐
│Nr. │Nume şi│ │Seria bilet│ │ │
│Crt.│prenume│Ruta│/Bon fiscal│Suma│Semnătura│
│ │ │ │combustibil│ │ │
├────┼───────┼────┼───────────┼────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼───────────┼────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────┴───────────┴────┴─────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...................
        Semnătura: ............................
        Data: .................................

    ANEXA 14

    la Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret
        (se întocmeşte de salariaţii DJST/DSTMB)
        Antet DJST/DSTMB
                           DECONT DE CHELTUIELI
                        Nr. ...... din ...........
        Denumire proiect ....................................
        Numele asociaţiei/ fundaţiei ........................
        Locul de desfăşurare: ...............................
        Perioada de desfăşurare: ............................
        Documente justificative de cheltuieli anexate la decontul nr. ...........
        Factura fiscală nr. .................................

┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│Programul din │Buget │Buget │
│care este │angajat │propus │
│finanţat │pe │spre │
│proiectul (P2) │proiect │decontare │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────────┘

        Notă:
        Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. ........ pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul local de proiecte de tineret.


┌──────────────────────────────────────┐
│Aprobat^i │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume: ..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Funcţie: ..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Data ..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura ..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Verificat^ii │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume: ..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Funcţie: ..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Data ..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura ..................... │
└──────────────────────────────────────┘

        *i) Se aprobă de directorul DJST/DSTMB
        *ii) Se verifică de către salariatul DJST/DSTMB căruia i-a fost repartizat proiectul

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016