Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 14 aprilie 2020  privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 14 aprilie 2020 privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 332 din 23 aprilie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.551/C din 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 332 din 23 aprilie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale poliţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie, pentru care îndeplinesc condiţiile de numire, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.
    (2) Prin funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic se înţelege funcţia în care se face numirea, al cărei coeficient de ierarhizare luat în calcul la stabilirea salariului este egal cu cel al funcţiei anterioare.
    (3) Mutarea se poate face numai pe funcţii vacante din aceeaşi categorie, de ofiţer sau de agent, şi de acelaşi tip, de conducere sau de execuţie.
    (4) Prin excepţie de la alin. (3), ofiţerii care ocupă funcţii de conducere pot fi mutaţi în alte unităţi ale poliţiei penitenciare, într-o funcţie de execuţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.

    CAP. II
    Mutarea la cerere a poliţiştilor de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare
    ART. 2
    (1) Mutarea la cerere în alte unităţi ale poliţiei penitenciare, în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, reprezintă modificarea raporturilor de serviciu caracterizată prin manifestarea de voinţă a poliţiştilor de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Procesul de mutare la cerere se desfăşoară în perioadele stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Sesiunile de mutare se pot desfăşura şi prin intermediul unei aplicaţii informatice pentru managementul resurselor umane.
    (3) La nivelul fiecărei unităţi se analizează, în cadrul consiliului de conducere, situaţia tuturor posturilor vacante şi, în funcţie de oportunitatea şi posibilităţile efective de ocupare a acestora, directorul unităţii sau, după caz, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobă lista posturilor vacante destinate mutării la cerere; datele privind posturile vacante destinate mutării la cerere se centralizează prin grija Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care le aduce la cunoştinţa unităţilor poliţiei penitenciare.

    ART. 3
    (1) Mutarea la cerere se poate realiza dacă poliţistul de penitenciare definitiv întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului în care solicită mutarea;
    b) cererea de mutare este întemeiată şi motivată, în toate situaţiile fiind însoţită de documente justificative;
    c) cererea de mutare are avizul de principiu al directorului unităţii unde poliţistul de penitenciare definitiv este încadrat; în situaţia în care avizul emis este negativ, este necesară motivarea acestuia;
    d) cererea de mutare are avizul de principiu al directorului unităţii unde poliţistul de penitenciare solicită mutarea; în situaţia în care avizul emis este negativ, este necesară motivarea acestuia;
    e) cererea de mutare are avizul favorabil al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, emis de directorul general sau de înlocuitorul acestuia, în urma consultării structurilor de specialitate implicate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; avizul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este necesar numai în cazul în care cel puţin unul din cele două avize de principiu prevăzute la lit. c) şi d) este negativ.

    (2) Avizul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevăzut la alin. (1) lit. e) are natura unui aviz conform, poate fi favorabil sau nefavorabil şi are caracter obligatoriu de punere în aplicare, iar acordarea acestuia se face pe baza unor considerente ce ţin de oportunitatea şi necesitatea mutării. În situaţia în care avizul emis este negativ, este necesară motivarea acestuia.
    (3) Nu se dă curs solicitărilor de mutare ale poliţiştilor de penitenciare suspendaţi din funcţie, ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate sau care sunt puşi la dispoziţie în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot depune câte o cerere de mutare, completată conform anexei nr. 1, pentru fiecare tip de funcţii dintr-un sector de activitate care face obiectul sesiunii de mutare şi pentru fiecare unitate vizată.
    (5) Pentru situaţia mutării într-o funcţie de psiholog de personal dintr-o funcţie de alt tip este necesar un stagiu de practică de 15 zile lucrătoare la nivelul structurii de psihologie a personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, rezultatul evaluării stagiului fiind avut în vedere la emiterea actului administrativ de mutare.
    (6) Pentru mutarea la cerere într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior celei deţinute sau fără indemnizaţie de conducere, poliţiştii de penitenciare îşi exprimă acordul expres prin completarea cererii de mutare prevăzute în anexa nr. 1. Numirea într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situaţia în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deţinut de poliţistul de penitenciare care solicită mutarea.
    (7) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de ocupare a postului sau nedepunerii cererii de mutare, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de ocupare a postului, în termenul stabilit, respingerea cererii se face de directorul unităţii unde se solicită mutarea, la propunerea motivată a structurii de resurse umane, în urma analizei efectuate în cadrul consiliului de conducere.
    (8) Respingerea motivată a solicitării de mutare se comunică poliţistului de penitenciare definitiv în cauză; cererile respinse conform alin. (7) se clasează la structura de resurse umane.

    ART. 4
    (1) În cazul poliţiştilor de penitenciare definitivi ale căror cereri au fost avizate favorabil de directorii celor două unităţi implicate/Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după caz, pentru mutarea pe o funcţie dintr-un alt sector de activitate decât cel în care îşi desfăşoară activitatea, sunt necesare susţinerea şi promovarea uneia sau, după caz, a mai multor probe, cu relevanţă directă în ceea ce priveşte specificul funcţiei pe care solicită mutarea, după cum urmează:
    a) testare psihologică;
    b) probă sportivă;
    c) probă practică;
    d) interviu profesional, cu caracter obligatoriu în toate cazurile.

    (2) Probele prevăzute la alin. (1) se susţin în ordinea acolo menţionată şi au caracter eliminatoriu, iar comisiile sunt desemnate prin decizie a directorului unităţii.
    (3) Proba sportivă, proba practică şi interviul profesional se evaluează cu calificativul „admis“/„respins“ şi împotriva lor nu poate fi formulată contestaţie. Rezultatele fiecărei probe se materializează printr-un proces-verbal care se înaintează structurii de resurse umane.
    (4) Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probei sportive şi a probei practice se realizează potrivit normelor şi baremelor aplicabile în cazul probelor similare din cadrul concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţist de penitenciare prevăzute la art. 96,art. 97 alin. (3)-(6) şi art. 98 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare; organizarea, desfăşurarea şi evaluarea interviului profesional se realizează conform unei metodologii aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (5) Pentru funcţiile pentru care nu se pot constitui comisii la nivelul unităţii, comisiile şi locul de desfăşurare a probei sportive, probei practice şi a interviului profesional se stabilesc prin grija structurii de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu respectarea regulilor menţionate la alin. (7), dintre poliţiştii de penitenciare din orice unitate din poliţia penitenciară.
    (6) Testarea psihologică se susţine prin grija Serviciului psihologia personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform criteriilor stabilite în Regulamentul privind activităţile de psihologia personalului în sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, acolo unde specificul funcţiei o impune.
    (7) Proba sportivă, proba practică şi interviul profesional se susţin în faţa unei comisii formate din directorul unităţii unde se solicită mutarea sau persoana desemnată de acesta, în calitate de preşedinte, precum şi din şeful sectorului de activitate unde se solicită numirea şi şeful/coordonatorul structurii de resurse umane sau un poliţist de penitenciare din cadrul acestei structuri, în calitate de membri.
    (8) În cadrul interviului comisia verifică însuşirea de către solicitant a cunoştinţelor minime dobândite, care să fie în concordanţă cu activităţile care urmează a fi desfăşurate de poliţistul de penitenciare care a solicitat mutarea, în urma parcurgerii tematicii şi bibliografiei specifice funcţiei vizate, stabilite de către comisie conform metodologiei prevăzute la alin. (4).
    (9) La susţinerea probei sportive, probei practice şi a interviului profesional are dreptul de a participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale poliţiştilor de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea regulilor stabilite pentru desfăşurarea probelor.

    ART. 5
    (1) În cazul în care există mai multe cereri care au fost avizate favorabil de directorii celor două unităţi implicate sau de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după caz, pentru acelaşi tip de funcţii dintr-un sector de activitate, şi care îndeplinesc toate condiţiile de ocupare stabilite pentru respectivele funcţii, inclusiv promovarea probelor eliminatorii, unde este cazul, departajarea cererilor în cauză se realizează de comisia menţionată la art. 4 alin. (7) sau, după caz, de comisia stabilită prin grija structurii de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit dispoziţiilor prezentului articol.
    (2) Comisia analizează solicitările de mutare, potrivit criteriilor regăsite în nota de prezentare a structurii de resurse umane, conform anexei nr. 2.
    (3) Membrii comisiei acordă punctaje astfel:
    a) experienţa profesională în sectorul de activitate al funcţiei pentru care se solicită mutarea - se acordă câte 1 punct pentru fiecare an întreg lucrat, în sectorul de activitate al postului, în sistemul administraţiei penitenciare:
    (i) nu se acordă puncte pentru fracţiile de an;
    (ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;
    (iii) vechimea se calculează la data expirării termenului de depunere a cererii;

    b) calificativele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, pe ultimii 3 ani în care au fost evaluaţi, se acordă puncte astfel: „Excepţional“ - 1 punct; „Foarte bun“ - 0,50 puncte; „Bun“ - 0,25 puncte, iar calificativele „Satisfăcător“ şi „Nesatisfăcător“ nu se punctează;
    c) vechimea în sistemul administraţiei penitenciare - se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare an întreg lucrat în sistemul administraţiei penitenciare:
    (i) nu se acordă puncte pentru fracţiile de an;
    (ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;
    (iii) vechimea se calculează la data expirării termenului de depunere a cererii;

    d) probleme familiale (soţ/soţie, copii, părinţi) deosebite dovedite cu acte: se acordă 2 puncte pentru solicitanţii care au probleme familiale deosebite, dovedite cu acte;
    e) starea disciplinară (sancţiuni disciplinare): se scad 2 puncte din punctajul final al solicitanţilor care se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
    f) punctajul obţinut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanţelor profesionale individuale. Se acordă puncte conform nivelului de îndeplinire consemnat în fişa de evaluare, astfel: 1 punct pentru nivelul 5; 0,75 puncte pentru nivelul 4; 0,50 puncte pentru nivelul 3; 0,25 puncte pentru nivelul 2, iar pentru nivelul 1 nu se acordă puncte;
    g) situaţia locativă a solicitanţilor: se acordă 2 puncte în cazul în care prin mutare se diminuează sau se elimină cheltuielile cu decontarea chiriei ori a transportului la şi de la locul de muncă. Se vor acorda puncte doar solicitanţilor care fac dovada, cu acte, că aceştia sau soţul/soţia deţin locuinţă proprietate personală în localitatea în care este situată unitatea la care solicită mutarea;
    h) reunirea familiei: se acordă 2 puncte, în cazul în care soţul/soţia are locul de muncă şi/sau domiciliul în localitatea în care se solicită mutarea, situaţie dovedită cu acte.

    (4) Punctajul final se stabileşte prin însumarea punctelor acordate conform alin. (3), urmând să fie aprobată/aprobate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie, cererea solicitantului care are punctajul cel mai mare sau, după caz, cererile solicitanţilor care au punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare şi în limita posturilor care fac obiectul mutării.
    (5) În situaţia unor punctaje egale, preşedintele comisiei hotărăşte cu privire la poliţistul de penitenciare definitiv care va ocupa postul prin mutare. Hotărârea se motivează în scris, în termen de două zile lucrătoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 6
    Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile în mod corespunzător şi cererilor de mutare ale poliţiştilor de penitenciare definitivi în posturile de director adjunct de unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; cererea de mutare este aprobată sau, după caz, respinsă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe baza unor considerente ce ţin de oportunitatea şi necesitatea mutării, în urma consultării structurilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a directorilor unităţilor implicate.

    CAP. III
    Mutarea în interesul serviciului a poliţiştilor de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare
    ART. 7
    (1) Mutarea în interesul serviciului în alte unităţi ale poliţiei penitenciare, în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, reprezintă modificarea raporturilor de serviciu caracterizată prin manifestarea de voinţă a unităţii penitenciare unde a fost identificată nevoia resursei umane.
    (2) Mutarea în interesul serviciului se realizează la propunerea motivată a unităţii şi/sau a structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor unde urmează să se mute poliţistul de penitenciare în cauză, cu consultarea unităţii unde este încadrat poliţistul de penitenciare definitiv.
    (3) Mutarea în interesul serviciului se poate realiza în urma obţinerii avizului favorabil al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, emis de directorul general sau înlocuitorul acestuia, în urma consultării structurilor de specialitate implicate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:
    a) poliţistul de penitenciare în cauză îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului în care se propune mutarea;
    b) poliţistul de penitenciare îşi exprimă acordul scris cu privire la mutarea în interesul serviciului şi cu privire la numirea într-o funcţie prevăzută cu coeficient de ierarhizare inferior celei deţinute sau fără indemnizaţie de conducere, dacă este cazul. Numirea într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situaţia în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deţinut de poliţistul de penitenciare care solicită mutarea.

    (4) Avizul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevăzut la alin. (3) are natura unui aviz conform, poate fi favorabil sau nefavorabil şi are caracter obligatoriu de punere în aplicare, iar acordarea acestuia se face pe baza unor considerente ce ţin de oportunitatea şi necesitatea mutării.
    (5) În situaţia mutării în interesul serviciului pe o funcţie dintr-un alt sector de activitate rămân aplicabile prevederile art. 4 referitoare la susţinerea şi promovarea uneia sau, după caz, a mai multor probe eliminatorii, cu relevanţă directă în ceea ce priveşte specificul funcţiei pe care solicită mutarea.
    (6) Nu pot fi mutaţi în interesul serviciului poliţiştii de penitenciare suspendaţi din funcţie, cei ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ori cei puşi la dispoziţie în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Mutarea poliţiştilor de penitenciare definitivi pe posturile de director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau director de unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    ART. 8
    (1) Mutările la cerere sau în interesul serviciului, care vizează ocuparea posturilor de director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau director de unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se supun aprobării ministrului justiţiei de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Documentaţia transmisă ministrului justiţiei va fi însoţită de punctul de vedere motivat al directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor asupra oportunităţii şi necesităţii cererii de mutare. Cererea de mutare este aprobată sau, după caz, respinsă de ministrul justiţiei pe baza unor considerente ce ţin de oportunitatea şi necesitatea mutării.
    (2) Mutarea pe posturile prevăzute la alin. (1) se poate realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) poliţistul de penitenciare în cauză îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului care face obiectul mutării;
    b) există manifestarea de voinţă a poliţistului de penitenciare, în cazul mutării la cerere, sau, după caz, acordul scris al acestuia, în cazul mutării în interesul serviciului.

    (3) Numirea într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai cu acordul celui în cauză, în situaţia în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deţinut.
    (4) Nu pot fi mutaţi pe posturile prevăzute la alin. (1) poliţiştii de penitenciare definitivi suspendaţi din funcţie, cei ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ori cei puşi la dispoziţie în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 9
    (1) În cazul mutării la Administraţia Naţională a Penitenciarelor este obligatoriu ca poliţiştii de penitenciare să aibă o vechime de cel puţin un an ca poliţist de penitenciare definitiv.
    (2) În situaţia în care, în urma mutării, poliţistului de penitenciare urmează să i se stabilească în fişa postului în care va fi numit atribuţii de coordonare a unor activităţi din unităţile subordonate, este obligatoriu ca poliţistul de penitenciare să aibă o vechime de cel puţin 3 ani ca poliţist de penitenciare definitiv.
    (3) În cazuri excepţionale, temeinic justificate, mutarea se poate realiza şi înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (1), pentru funcţiile a căror ocupare implică acelaşi nivel de specializare la nivelul întregului sistem penitenciar.
    (4) Mutarea se poate realiza înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (1) în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi „şef de promoţie“.

    ART. 10
    Prevederile prezentului ordin se aplică şi personalului clerical din sistemul administraţiei penitenciare, care poate solicita mutarea doar pe o altă funcţie de preot din sistemul administraţiei penitenciare, în urma obţinerii binecuvântării din partea ierarhului titular al arhiepiscopiei sau episcopiei în teritoriul căreia se află unitatea la care solicită mutarea, precum şi poliţiştilor de penitenciare din Ministerul Justiţiei.

    ART. 11
    (1) Actul administrativ de mutare se întocmeşte potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane prevăzute de Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul obţinerii avizelor favorabile ale directorilor celor două unităţi implicate sau avizului favorabil al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după caz. În situaţii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Anterior emiterii actului prevăzut la alin. (1) se vor avea în vedere şi rezultatele de la evaluările psihologice la sesizare susţinute, avizele psihologice obţinute la ultima evaluare psihologică periodică, aptitudinile şi recomandările stabilite de Comisia de expertiză medico-militară şi aptitudinea de medicina muncii, după caz.
    (3) În situaţia în care se constată existenţa unor incompatibilităţi conform alin. (2), cererea de mutare se respinge de către directorul unităţii unde se solicită mutarea, iar hotărârea motivată va fi comunicată în scris celui în cauză.

    ART. 12
    Numirea într-o funcţie care necesită autorizaţie de acces la informaţii clasificate este condiţionată, în toate cazurile, de obţinerea acesteia.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CERERE DE MUTARE

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. înregistrare cerere unitatea │Nr. înregistrare cerere unitatea unde │
│unde este încadrat │solicită mutarea │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│........................ │................ │
│/..................................│/.....................................│
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    AVIZAT POZITIV/NEGATIV
    Director
    Unitatea unde este încadrat
    AVIZAT POZITIV/NEGATIV
    Director
    Unitatea unde solicită mutarea
    Doamnei/Domnului ………......……………………………
                                            (gradul profesional, numele, prenumele)
    Director general
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Subsemnata/Subsemnatul, ...........(gradul/numele, prenumele).........., încadrat la unitatea ....................... în funcţia de .........................., în cadrul sectorului ....................................., solicit mutarea la unitatea ................................ în funcţia de ..............................., în cadrul sectorului .................................. .
    Precizez următoarele:
    - sunt absolvent al .........(studii în sistemul penitenciar)............, promoţia ....................., sau încadrat din sursă externă la data ...................................................................;
    – domiciliul: .........................................................................................................................................;
    – starea civilă ................................, copii (nr. ): ........................................................;
    – funcţia este scoasă la sesiunea de mutare nr. ....................................................................;
    – sunt de acord cu:
    Da/Nu - numirea pe o funcţie cu coeficient de ierarhizare inferior;
    Da/Nu - numirea pe o funcţie fără indemnizaţie de conducere;
    Da/Nu - numirea pe o funcţie identică din punctul de vedere al denumirii, condiţiilor de ocupare şi atribuţiilor prevăzute în fişa postului.

    – Solicit mutarea din următoarele motive: .........................................................................................
    ..............................................................................................

    – Anexez prezentei cereri următoarele acte justificative (dacă este cazul):
    ...............................................................................................

    Faţă de cele prezentate, rog dispuneţi.
    Data
    Numele, prenumele şi semnătura


    ANEXA 2

    la metodologie
    Notă de prezentare a poliţistului de penitenciare în vederea mutării
    Gradul, numele şi prenumele ................................,
    Funcţia deţinută
    ................................
    Funcţia vizată
    ................................
    1. Experienţa profesională în sectorul de activitate al funcţiei pentru care se solicită mutarea: exemplu: Structura Siguranţa deţinerii şi regim penitenciar este formată din următoarele sectoare principale de activitate: 1) evidenţă şi organizarea muncii; 2) grupă de intervenţie; 3) siguranţa deţinerii şi regim penitenciar (pază, supraveghere, escortare, dispecerat şi monitorizare).
    În ceea ce priveşte funcţiile din a căror denumire reiese profesia deţinută de către ocupantul acesteia, experienţa profesională în sectorul de activitate al funcţiei se calculează strict pentru perioada lucrată în acest tip de funcţie (exemplu: pentru funcţia de conducător auto va fi avută în vedere experienţa aplicanţilor în această funcţie şi nu în alte funcţii din acelaşi sector de activitate - logistică).

    2. Calificativele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, pe ultimii 3 ani în care au fost evaluaţi şi punctajele obţinute la aceste evaluări (dacă este cazul): ................................
    3. Vechimea în sistemul administraţiei penitenciare ................................
    4. Probleme familiale deosebite dovedite cu acte ................................
    5. Starea disciplinară (sancţiuni disciplinare) ................................
    6. Punctajul obţinut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanţelor profesionale individuale ................................
    7. Situaţia locativă a solicitanţilor (exemplu: se va avea în vedere dacă prin mutare se elimină sau se diminuează cheltuielile cu decontarea chiriei sau a transportului la şi de la locul de muncă) ................................
    8. Reunirea familiei (exemplu: se va avea în vedere dacă soţul sau soţia are locul de muncă şi/sau domiciliul în localitatea unde se solicită mutarea) ................................
    Punctaj obţinut .......................

    NOTĂ:
    Criteriile vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor de către comisia prevăzută la art. 4 alin. (7) din Metodologia privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.551/C/2020, şi vor fi consemnate de către structura de resurse umane din cadrul unităţii la care poliţistul de penitenciare definitiv solicită mutarea, în baza informaţiilor regăsite în cuprinsul referatului de personal, cererii de mutare şi respectiv a documentelor justificative anexate cererii.


    ANEXA 3

    la metodologie
    Notă de susţinere a propunerii de numire întocmite cu ocazia departajării poliţiştilor
    de penitenciare definitivi, în vederea mutării în altă unitate penitenciară
    Subsemnatul/a, ...........(gradul, numele, prenumele, funcţia).., în calitate de preşedinte, în urma întrunirii comisiei de selecţie din data de ........................., constatând rezultatele egale obţinute de către următorii poliţişti de penitenciare definitivi:
    - .......(gradul, numele, prenumele)........
    – ...........(gradul, numele, prenumele)..........

    decid ca doamna/domnul .........(gradul, numele, prenumele)........ să fie numită/numit în funcţia vacantă de ..................,
    având în vedere următoarele considerente: .............................................................
    .............................................................................................

    Încheiat astăzi, ................................
    Semnătura ......................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016