Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 12 iunie 2020  privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 12 iunie 2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 528 din 19 iunie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.524 din 12 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 528 din 19 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic se desfăşoară în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Programul de studii de master didactic cu durata de doi ani pregăteşte cadre didactice pentru disciplinele prevăzute în planurile-cadru din învăţământul preuniversitar şi vizează următoarele competenţe didactice ale absolvenţilor:
    a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaştere studiat la nivelul licenţei într-o metodologie didactică relevantă pentru disciplina şcolară respectivă;
    b) identificarea problemelor în învăţare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi şi proiectarea de soluţii pentru rezolvarea acestora;
    c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/şcolii pentru optimizarea procesului didactic şi dezvoltarea competenţelor metacognitive;
    d) comunicarea experienţelor de cercetare/învăţare către diferiţi parteneri în cadrul comunităţii educaţionale;
    e) angajarea în activităţi de promovare a unor practici şi experienţe didactice cu impact social şi etic, în perspectivă mono- şi transdisciplinară.

    (2) Programul de studii de master didactic se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică.
    (3) Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă se pot înscrie la masterul didactic din acelaşi domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.
    (4) Admiterea studenţilor în programul de studii de master didactic se realizează pe numărul de locuri alocat cu finanţare de la bugetul de stat aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi pe locuri cu taxă. Modalitatea de selecţie a candidaţilor se face conform metodologiilor proprii instituţiilor de învăţământ superior elaborate în baza Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi poate include o varietate de instrumente de evaluare dintre următoarele: media de la studiile de licenţă, scrisoare de intenţie, eseu argumentativ pe o temă legată de şcoală, interviu, probe practice, probe de evaluare a unor competenţe specifice (necesare pentru a lucra în învăţământul primar şi preşcolar), astfel încât să se asigure selecţia unor studenţi cu potenţial şi cu motivaţie ridicată pentru cariera didactică.

    ART. 3
    (1) Universităţile interesate în organizarea unor programe de studii de master didactic vor solicita MEC aprobarea pentru fiecare program de master didactic, conform art. 237 alin. (1) şi art. 238 alin. (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Aprobarea MEC va fi acordată pe baza unui dosar care cuprinde oferta educaţională propusă, conform prezentei metodologii.
    (3) Aprobarea MEC, pentru universităţile care vor organiza în anul universitar 2020-2021 programe de studii de master didactic la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, o constituie anexa nr. 2 la ordin.
    (4) În termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării ordinului privind aprobarea prezentei metodologii, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) va adapta standardele specifice de calitate privind evaluarea programelor de studii universitare tip master didactic în conformitate cu cerinţele cuprinse în prezenta metodologie.
    (5) O universitate poate propune programe de studii universitare de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenţă pentru care deţine acreditare, în funcţie de capacitatea instituţională, de eficacitatea educaţională şi de managementul calităţii resurselor umane şi materiale de care dispune, pentru a asigura o formare de calitate.
    (6) În procesul de evaluare a domeniilor de master didactic, A.R.A.C.I.S. va solicita evaluarea a cel puţin unui program de studii de master didactic, în cazul în care universitatea doreşte organizarea unor astfel de programe în domeniul respectiv.

    ART. 4
    (1) Universităţile care au primit aprobarea din partea MEC cu privire la oferta educaţională propusă vor putea solicita acreditarea domeniului de master didactic conform metodologiei de evaluare externă a instituţiilor de învăţământ superior, programelor/domeniilor de studii universitare de către A.R.A.C.I.S.
    (2) Pentru anul universitar 2020-2021, instituţiile vor solicita evaluarea în cel mult 45 de zile calendaristice de la data publicării ordinului privind aprobarea prezentei metodologii.
    (3) Domeniile de master didactic acreditate vor fi evaluate periodic, conform reglementărilor legale în vigoare.

    CAP. II
    Cadrul curricular al programului de studii de master didactic pentru o singură specializare
    ART. 5
    (1) Masterul didactic va fi organizat pe baza planului-cadru care reflectă nevoile specifice ale diverselor grupuri-ţintă de studenţi ce urmează să devină profesori, specialişti într-un anumit domeniu. Competenţele de specialitate vor fi formate în cadrul masterului didactic corespunzător specializărilor din domeniul fundamental aferent domeniului înscris pe diploma de licenţă sau echivalentă, inclusiv pentru învăţământul primar şi preşcolar.
    (2) În stabilirea planurilor de învăţământ, facultăţile/departamentele organizatoare ale unui program de master trebuie să aibă în vedere raportarea la nevoile profesorului în societatea actuală şi la exigenţele acestei societăţi faţă de sistemul educaţional. Pentru aceasta, planul de învăţământ se structurează pe baza unor categorii de discipline care vizează pregătirea de specialitate şi cultura funcţională necesară unei integrări competente pe piaţa muncii.
    (3) Structura planului-cadru de învăţământ al programului de master didactic (plan-cadru) este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (4) Planul-cadru oferă o suită de opţiuni la nivelul cursurilor şi al seminarelor aferente acestora.
    (5) Planul-cadru poate fi structurat în sistem modular, astfel încât să ofere oportunităţi privind:
    - implicarea în evoluţia procesului didactic la clasă, într-o perioadă continuă;
    – participarea la stagii în străinătate, prin programe de mobilitate.

    (6) Pentru modulul specializare secundară, disciplinele de specialitate vor fi organizate în semestrele I, II şi III, conform planului-cadru şi vor avea o distribuţie echilibrată atât din punctul de vedere al formei de evaluare, al numărului de credite alocate, cât şi al numărului de ore, pentru a asigura respectarea condiţiei obţinerii celor minimum 90 de credite transferabile aferente acestui modul.

    ART. 6
    Reperele curriculare din aria psihopedagogică pe baza cărora sunt dezvoltate competenţe ale absolventului de master se regăsesc în cadrul tematicii recomandate, în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 7
    (1) Programul de studii universitare de master didactic se finalizează printr-o lucrare de disertaţie.
    (2) Lucrarea de disertaţie presupune realizarea unui proiect de cercetare educaţională vizând disciplina/disciplinele pe care viitorul absolvent urmează să le predea. Proiectul de cercetare constituie un reper de învăţare, va reflecta structura activităţilor de cercetare şi activităţilor de predare - învăţare - evaluare în unităţi de învăţământ preuniversitar şi o formă de evaluare a studenţilor.
    (3) Criteriile pentru evaluarea proiectelor studenţilor sunt următoarele:
    a) argumentare coerentă şi clară a opţiunii pentru tema propusă;
    b) ipoteză clară şi testabilă;
    c) existenţa unei selecţii adecvate a instrumentelor de cercetare;
    d) plan de acţiune realist, propus şi implementat de student;
    e) rezultate concludente care să dovedească implementarea cercetării;
    f) formularea de concluzii pertinente, susţinute de datele de cercetare obţinute.


    ART. 8
    Pe parcursul studiilor, studenţii alcătuiesc un portofoliu didactic, care conţine rezultate ale activităţilor practice, derulate în contextul diverselor discipline din planul-cadru şi care va constitui o parte a mediei la evaluările aferente fiecărei discipline. Pentru transparenţă şi schimbul de practici se recomandă alcătuirea acestui portofoliu on-line, pe platforma de e-learning a universităţii.

    CAP. III
    Reglementări privind programul de studii de master didactic pentru dublă specializare
    ART. 9
    Disciplina de specialitate principală este consacrată reluării şi aprofundării conţinuturilor şi dezvoltării competenţelor specifice acelor discipline/domenii parcurse în cadrul programului de licenţă şi care corespund capitolelor/temelor/unităţilor de învăţare care fac parte din programa disciplinei de studiu respective, predate la nivel liceal.

    ART. 10
    (1) Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă pot opta pentru obţinerea dublei specializări.
    (2) Pentru a obţine cea de-a doua specializare, aceasta va fi aleasă din domeniul fundamental aferent domeniului înscris pe diploma de licenţă sau echivalentă. Domeniile fundamentale sunt: matematică şi ştiinţele naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe biologice şi biomedicale, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.
    (3) Pentru a obţine o dublă specializare didactică, absolvenţii studiilor de licenţă trebuie să facă dovada că:
    a) deţin minimum 90 de credite transferabile în domeniul de licenţă pentru cea de-a doua specializare; sau
    b) urmează, în paralel cu studiile la masterul didactic corespunzător specializării de la licenţă, un modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe specifice pentru cea de-a doua disciplină de studiu din domeniul fundamental aferent specializării înscrise pe diploma de licenţă sau echivalentă.

    (4) Modulul de minimum 90 de credite transferabile menţionat la alin. (3) lit. b) va conţine cursuri, lucrări de laborator (acolo unde este cazul) şi seminare destinate în mod specific acestei specializări.
    (5) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (3) studenţii care au absolvit cu diplomă de licenţă sau echivalentă limba română şi o limbă străină sau două limbi străine. Aceştia vor obţine diploma de master didactic pentru ambele limbi, cu condiţia obţinerii celor 120 de credite aferente programului de studii de master didactic.
    (6) În condiţiile dublei specializări, absolventul va prezenta o singură lucrare de disertaţie care vizează, la nivelul ipotezei formulate, ambele specializări.
    (7) Absolventul primeşte o singură diplomă, care atestă competenţele didactice şi pentru cea de-a doua specializare şi care îi conferă dreptul de a preda respectivele discipline de studiu.
    (8) Cursurile, seminarele şi lucrările de laborator (acolo unde este cazul) din cadrul specializării secundare vor fi alese, din structura programelor de studii de licenţă şi/sau masterat, astfel încât să se asigure pregătirea generală în domeniu, insistânduse pe disciplinele şi tematicile aferente acestora.

    CAP. IV
    Organizarea programului de master didactic
    ART. 11
    (1) Masterul didactic se organizează numai în cadrul universităţilor care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt abilitate pentru a organiza studii universitare de master.
    (2) Masterul didactic se poate organiza în universităţi, în parteneriat între departamentele/facultăţile de profil şi structuri instituţionale (departamente/facultăţi) cu profil psihopedagogic.
    (3) O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenţă.
    (4) Mecanismul de selecţie a universităţilor care beneficiază de finanţare de la MEC pentru programe de master didactic are în vedere următoarele criterii:
    a) existenţa unei baze materiale corelate cu numărul de studenţi previzionaţi la masterul didactic;
    b) existenţa unor cadre didactice, titulare sau angajate prin colaborare, calificate pentru a preda disciplinele din planul de învăţământ al masterului;
    c) experienţă de cercetare didactică relevantă demonstrată prin publicaţii cotate în baze de date internaţionale;
    d) existenţa unui sistem de valorificare a cercetării didactice derulate de studenţi prin intermediul unor publicaţii recunoscute;
    e) existenţa unor contracte, încheiate cu unităţi de învăţământ preuniversitar, cu statut de şcoli de aplicaţie.


    ART. 12
    (1) În vederea implementării optime a programului de studii de master didactic, universităţile care ofertează şi implementează programul stabilesc relaţii de colaborare şi cooperare, pe baza unor protocoale/contracte, cu: alte universităţi, unităţi de învăţământ şi instituţii din sistemul de învăţământ preuniversitar, MEC, autorităţi locale, mediul de afaceri, organizaţii neguvernamentale etc.
    (2) Structurile instituţionale (universităţi/facultăţi/ departamente) care implementează programul de studii de master didactic au următoarele responsabilităţi:
    a) să asigure resursele materiale şi umane pentru buna derulare a programului, pentru fiecare dintre modulele implementate;
    b) să încurajeze cercetarea didactică prin facilitarea accesului la publicaţii şi prin participarea la conferinţe/proiecte, reţele internaţionale de experţi;
    c) să aplice planul-cadru propus la nivel central;
    d) să sprijine studenţii în selectarea opţionalelor din structura planului-cadru de învăţământ, pentru a răspunde nevoilor de învăţare ale acestora;
    e) să propună discipline opţionale proprii, respectiv discipline facultative proprii în segmentele de plan-cadru de învăţământ unde există menţiunea discipline opţionale, respectiv discipline facultative - în funcţie de aspiraţiile studenţilor şi în condiţiile în care noile discipline concură la formarea competenţelor didactice enumerate în cap. I;
    f) să dezvolte colaborarea cu şcolile de aplicaţie cu care au încheiat contracte şi să gestioneze activităţile de cercetare în parteneriat, denunţând contractele în cazul în care unitatea de învăţământ preuniversitar sau profesorii mentori angajaţi ai acesteia nu respectă obligaţiile asumate prin contract şi nu asigură servicii educaţionale de calitate;
    g) să faciliteze încheierea de parteneriate educaţionale cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai instituţiilor culturale, ai institutelor de cercetare, ai autorităţile locale şi ai organizaţiilor nonguvernamentale, pentru a extinde cercetările în funcţie de nevoile reale ale comunităţilor locale.

    (3) În vederea realizării pregătirii practice de tip practică pedagogică din cadrul programului de studii universitare de master didactic se constituie o reţea de unităţi de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare şcoli de aplicaţie.
    (4) Şcoala de aplicaţie este o unitate de învăţământ preuniversitar, selectată de către universitate, pe baza criteriilor specifice proprii, din reţeaua permanentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar-şcoli de aplicaţie, pentru organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice.
    (5) Universităţile care ofertează programul de studii de master didactic vor avea în vedere, la selecţia şcolilor de aplicaţie, asigurarea de contexte practice diverse: diferite niveluri de învăţământ, diferite tipuri de comunităţi şcolare (rural-urban, centru-periferie), alternative educaţionale recunoscute de MEC şi diverse modalităţi de organizare a procesului de învăţământ (învăţământ simultan, şcolarizarea în grupe/clase în spitale, inclusiv învăţare la distanţă, în sistem on-line).
    (6) Pentru selecţia şcolilor de aplicaţie se va avea în vedere ca în şcoala respectivă să existe profesori mentori şi/sau profesori cu experienţă didactică şi cu activitate metodică.
    (7) Pentru asigurarea resurselor materiale necesare organizării şi desfăşurării practicii pedagogice, în procesul de selecţie a şcolilor de aplicaţie, universităţile vor urmări ca unităţile de învăţământ selectate să aibă niveluri de dotare şi de accesibilitate a mijloacelor educaţionale.
    (8) Procedura de selecţie a profesorilor din şcolile de aplicaţie care vor activa în calitate de profesor-mentor în programul de master didactic este realizată de către unitatea de învăţământ şi respectă criteriile precizate în contractul încheiat cu universitatea, formulate în temeiul metodologiei aprobate prin ordin al ministrului.
    (9) În cadrul şcolii de aplicaţie va fi selectat un număr adecvat de profesori-mentori care să asigure derularea de activităţi practice de calitate, repartizându-se cel mult 10 studenţi la un profesor-mentor.
    (10) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice pentru studenţi sunt precizate în contractul încheiat între universitate şi unitatea de învăţământ-şcoală de aplicaţie. Contractul va avea avizul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (11) Pentru a preda didactica specialităţii, cadrele didactice care deţin titlul ştiinţific de doctor trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    a) au absolvit programe de formare iniţială în domeniul specialităţii;
    b) au experienţă în predarea didacticii şi/sau formare iniţială sau continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei, îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    b.1) formare iniţială în domeniul ştiinţelor educaţiei; sau
    b.2) formare continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei/didacticii specialităţii prin programe certificate conform reglementărilor în vigoare; sau
    b.3) minimum 3 ani experienţă de predare a didacticii specialităţii în sistemul de învăţământ universitar.    CAP. V
    Parteneriate de învăţare-cercetare
    ART. 13
    (1) Pentru a asigura adecvarea formării în cadrul masterului didactic la problemele reale ale şcolii, învăţarea şi cercetarea didactică se derulează în parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) - student - profesor din şcoala de aplicaţie (profesor mentor).
    (2) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se măsoară în ore de practică, se realizează ca practică pedagogică la discipline de studiu cuprinse în planul-cadru de învăţământ şi include:
    a) observarea unor activităţi didactice/extraşcolare/de consiliere;
    b) predarea asistată de un profesor mentor sau predare la clasă, în echipă cu un coleg, în şcoala de aplicaţie, sau prin joc de rol, în cadrul orelor de la universitate;
    c) discuţii cu caracter didactic, în şcoala de aplicaţie, înainte/după orele observate/predate la clasă;
    d) proiecte dezvoltate ca urmare a unor teme de curs şi derulate în şcoală;
    e) prezentări în cadrul comisiilor metodice şi al unor sesiuni ştiinţifice la nivel de universitate.

    (3) Planul-cadru de învăţământ prevede tutoriale de practică, ce constituie o punte de legătură între curriculumul universitar şi activitatea didactică din şcoală. Tutorialele de practică pedagogică sunt livrate de cadre didactice din universitate (tutori) sau de mentori sau în echipă (mentor-tutor) şi vizează modalităţi prin care diferite teme solicitate la diverse discipline din cadrul programului de master pot fi derulate în şcoală. Totodată, planul-cadru de învăţământ include şi tutoriale de cercetare, care reprezintă o pregătire desfăşurată pe parcursul programului în vederea structurării, aplicării şi prezentării cercetării didactice care face obiectul disertaţiei.
    (4) Parteneriatul universitate-şcoală de aplicaţie presupune:
    a) invitarea şcolii de aplicaţie la seminare şi conferinţe pe teme de didactică, organizate de universitate;
    b) dialogul activ între profesorii din învăţământul universitar şi profesorii mentori, fiind încurajate activităţi comune;
    c) realizarea unor cercetări comune între tutorii din universitate şi profesorii mentori din şcolile de aplicaţie;
    d) obligaţia profesorilor mentori de a sprijini cercetările studenţilor.

    (5) În situaţia în care studenţii doresc să lucreze cu alţi profesori mentori decât cei din şcolile de aplicaţie trebuie să adreseze o cerere care va fi analizată în cadrul universităţii, la nivelul structurii instituţionale în care se organizează respectivul program de master.

    ART. 14
    (1) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula şi sub forma unui stagiu internaţional, în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării iniţiale a profesorilor -, perioadă care este certificată prin documentul Europass Mobilitate.
    (2) Studenţii care beneficiază de stagii în străinătate prin programe de mobilitate vor fi degrevaţi de activităţile corespondente din curriculumul masterului didactic, prin recunoaşterea creditelor transferabile obţinute prin activităţi prestate în cadrul mobilităţii.

    ART. 15
    Programul de master didactic poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Creditele obţinute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute în baza hotărârilor senatului universitar în cazul continuării studiilor la masterul didactic.

    ART. 17
    Absolvenţii masterului didactic pot continua cercetările în domeniul didacticii prin înscrierea la studii universitare de doctorat.

    ART. 18
    Calificările obţinute prin masterul didactic se înscriu în Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul I

┌────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Tipul de │ │ │
│Nr. │Denumirea │Tipul │Codul │activitate│Forma de│Nr. │
│crt.│disciplinei │disciplinei│disciplinei│didactică │evaluare│de │
│ │ │ │ ├──┬───┬───┤ │credite│
│ │ │ │ │C │S │L │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┴───────────┴──┴───┴───┴────────┴───────┤
│ │Discipline obligatorii │
├────┼──────────────┬───────────┬───────────┬──┬───┬───┬────────┬───────┤
│ │Pedagogie: │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │teorii şi │PP │PTP │2 │1 │ │examen │5 │
│ │practici │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼───┼───┼────────┼───────┤
│2 │Psihologia │PP │PGDU │2 │2 │ │examen │6 │
│ │educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼───┼───┼────────┼───────┤
│ │Curriculum │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │şcolar şi │PP │CŞDC │1 │1 │ │examen │3 │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │curriculară │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼───┼───┼────────┼───────┤
│ │Etică şi │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │integritate │DC │EIA │1 │ │ │colocviu│2 │
│ │academică │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼───┴───┼────────┼───────┤
│ │Disciplină de │ │ │ │ │ │ │
│5 │specialitate │SS │SSP │2 │2 │examen │6 │
│ │(specializare │ │ │ │ │ │ │
│ │principală)^1)│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼───┬───┼────────┼───────┤
│ │Practică │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │pedagogică I │PP │PPR1 │ │ │6 │colocviu│8 │
│ │(pedagogie) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼───┴───┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │ │20 │4E+2C │30 │
│ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┴───────────┴──┴───────┴────────┴───────┤
│ │Discipline facultative │
├────┼──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┤
│ │Discipline │ │ │ │ │ │
│ │facultative la│ │ │ │ │ │
│ │latitudinea │ │ │ │ │ │
│ │universităţii,│ │ │ │ │ │
│ │centrate pe │ │ │ │ │ │
│(-) │domeniile │SS │DF_DDT… │- │colocviu│- │
│ │transversale │ │ │ │ │ │
│ │de competenţă │ │ │ │ │ │
│ │(peste cele 30│ │ │ │ │ │
│ │de credite │ │ │ │ │ │
│ │obligatorii) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │(-) │(-) │- │
│ │facultative │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total general │ │ │20 (-) │4E+2C │30 (-) │
│ │1 │ │ │ │(-) │ │
└────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┘┌─┬───────────────────────────────────────┐
│ │Discipline facultative (modul │
│ │specializare secundară) │
├─┼─────────────┬──┬────┬─┬─┬────────┬────┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│1│specialitate │SS│DSS1│2│1│colocviu│….. │
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼─┼────────┼────┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│2│specialitate │SS│DSS2│2│1│colocviu│……. │
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼─┼────────┼────┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│3│specialitate │SS│DSS3│2│2│examen │…… │
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼─┼────────┼────┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│4│specialitate │SS│DSS4│2│2│examen │……..│
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┴─┼────────┼────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │ │ │ │
│ │facultative │ │ │14 │2E+2C │30 │
│ │(modul │ │ │ │ │ │
│ │specializare │ │ │ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──┴────┴───┴────────┴────┘┌┬──────────────────────┬┬┬───┬─────┬───┐
││Total master didactic │││ │ │ │
││(specializare │││35 │6E+4C│60 │
││principală şi │││(-)│(-) │(-)│
││secundară) │││ │ │ │
└┴──────────────────────┴┴┴───┴─────┴───┘


    ^1) Activităţile aplicative pot fi de tipul laborator/seminar, în raport cu specificul domeniului de master.
    PP - disciplina din profilul psihopedagogie;
    DC - disciplină complementară;
    SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
    SSP - disciplină de specialitate principală;
    SSS - disciplină de specialitate secundară.
    Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul al II-lea

┌────┬───────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Tipul de │ │ │
│Nr. │Denumirea │Tipul │Codul │activitate│Forma de│Nr. de │
│crt.│disciplinei │disciplinei│disciplinei│didactică │evaluare│credite│
│ │ │ │ ├──┬──┬────┤ │ │
│ │ │ │ │C │S │L │ │ │
├────┼───────────────┴───────────┴───────────┴──┴──┴────┴────────┴───────┤
│ │Discipline obligatorii │
├────┼───────────────┬───────────┬───────────┬──┬──┬────┬────────┬───────┤
│ │Designul │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │instruirii şi │PP │DITI │2 │1 │ │examen │5 │
│ │teoriile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţării │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│2 │Managementul │PP │MCE │1 │1 │ │examen │3 │
│ │clasei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Didactica de │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │specialitate │SS │DSP │2 │2 │ │examen │6 │
│ │(principală) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Practică │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │pedagogică II │DM │PPR2 │ │ │8 │colocviu│10 │
│ │(specialitate) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţională I │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │observaţională │PP & DM │CE2 │1 │ │1 │examen │3 │
│ │de teren, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │studii de caz │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──┴──┴────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │19 │4E+1C │27 │
│ │obligatorii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┤
│ │Discipline opţionale │
├────┼───────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┤
│ │Disciplină │ │ │ │ │ │
│ │opţională │ │ │ │ │ │
│ │psihopedagogică│ │ │ │ │ │
│ │/de │ │ │ │ │ │
│ │specialitate la│ │ │ │ │ │
│6 │latitudinea │PP/SS │DOPP/DDT… │2 │colocviu│3 │
│ │universităţii │ │ │ │ │ │
│ │(cu centrare pe│ │ │ │ │ │
│ │domeniile │ │ │ │ │ │
│ │transversale de│ │ │ │ │ │
│ │competenţă) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │2 │1C │3 │
│ │opţionale │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total general 1│ │ │21 │4E+2C │30 │
├────┼───────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┤
│ │Discipline facultative │
├────┼───────────────┬───────────┬───────────┬──┬──┬────┬────────┬───────┤
│ │Discipline │ │ │ │ │ │ │ │
│ │facultative la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │latitudinea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │universităţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrate pe │ │ │ │ │ │ │ │
│(-) │domeniile │SS │DF_DDT… │- │- │- │colocviu│- │
│ │transversale de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(peste cele 30 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de credite │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligatorii) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──┴──┴────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │(-) │(-) │- │
│ │facultative │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total general 2│ │ │21 (-) │4E+2C │30 (-) │
│ │ │ │ │ │(-) │ │
└────┴───────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┘┌─┬───────────────────────────────────────┐
│ │Discipline facultative (modul │
│ │specializare secundară) │
├─┼─────────────┬──┬────┬─┬──┬────────┬───┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│1│specialitate │SS│DSS7│2│2 │examen │…….│
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼┬─┼────────┼───┤
│ │Practică │ │ │ ││ │ │ │
│2│pedagogică │DM│PPS1│ ││4│colocviu│7 │
│ │(specializare│ │ │ ││ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ ││ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼┴─┼────────┼───┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│3│specialitate │SS│DSS5│2│1 │colocviu│…….│
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼──┼────────┼───┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│4│specialitate │SS│DSS6│2│2 │examen │…….│
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┴──┼────────┼───┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │ │ │ │
│ │facultative │ │ │15 │2E+2C │30 │
│ │(modul │ │ │ │ │ │
│ │specializare │ │ │ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┬┬─┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ ││ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┴┴─┼────────┼───┤
│ │Total master │ │ │ │ │ │
│ │didactic │ │ │36 │6E+4C │60 │
│ │(specializare│ │ │(-) │(-) │(-)│
│ │principală şi│ │ │ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──┴────┴────┴────────┴───┘


    ^1) Activităţile aplicative pot fi de tipul laborator/seminar, în raport cu specificul domeniului de master.
    PP - disciplina din profilul psihopedagogie;
    DM - disciplină de profil didactică şi metodică;
    SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
    SSP - disciplină de specialitate principală;
    SSS - disciplină de specialitate secundară.
    Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul al III-lea

┌────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Tipul de │ │ │
│Nr. │Denumirea │Tipul │Codul │activitate│Forma de│Nr. de │
│crt.│disciplinei │disciplinei│disciplinei│didactică │evaluare│credite│
│ │ │ │ ├──┬──┬────┤ │ │
│ │ │ │ │C │S │L │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┴───────────┴──┴──┴────┴────────┴───────┤
│ │Discipline obligatorii │
├────┼──────────────┬───────────┬───────────┬──┬──┬────┬────────┬───────┤
│ │Evaluarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │testare în │PP & DM │ETE │2 │2 │ │examen │6 │
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│2 │Educaţie │PP │EI │1 │1 │ │examen │3 │
│ │incluzivă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Comunicare │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │eficientă şi │PP │CEME │1 │1 │ │colocviu│3 │
│ │managementul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emoţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │educaţională │PP & DM │CE3 │1 │ │1 │examen │3 │
│ │II (cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiune) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Practică │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │pedagogică │DM │PPR3 │ │ │8 │colocviu│10 │
│ │(specialitate)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│6 │Medii virtuale│PP & DM │TIDE │1 │ │2 │examen │5 │
│ │de învăţare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┴──┴────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │21 │4E+2C │30 │
│ │obligatorii │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┤
│ │Discipline facultative │
├────┼──────────────┬───────────┬───────────┬──┬──┬────┬────────┬───────┤
│ │Discipline │ │ │ │ │ │ │ │
│ │facultative la│ │ │ │ │ │ │ │
│ │latitudinea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │universităţii,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrate pe │ │ │ │ │ │ │ │
│(-) │domeniile │SS │DF_DDT… │- │- │ │colocviu│- │
│ │transversale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de competenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(peste cele 30│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de credite │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligatorii) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┴──┴────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │(-) │(-) │- │
│ │facultative │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total general │ │ │21 (-) │4E+2C │30 (-) │
│ │1 │ │ │ │(-) │ │
└────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┘┌─┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │Discipline facultative (modul specializare │
│ │secundară) │
├─┼─────────────┬──┬────┬─┬─┬─┬────────┬─────────────┤
│ │Didactica de │ │ │ │ │ │ │ │
│1│specialitate │DM│DSS1│2│2│ │examen │8 │
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼─┼─┼────────┼─────────────┤
│ │Practică │ │ │ │ │ │ │ │
│2│pedagogică │DM│PPS2│ │ │4│colocviu│8 │
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼─┴─┼────────┼─────────────┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│3│specialitate │SS│DSS7│2│1 │examen │........... │
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┼───┼────────┼─────────────┤
│ │Disciplină de│ │ │ │ │ │ │
│4│specialitate │SS│DSS8│2│1 │examen │.............│
│ │(specializare│ │ │ │ │ │ │
│ │secundară)^1)│ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼─┴───┼────────┼─────────────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │ │ │ │
│ │facultative │ │ │14 │3E+1C │30 │
│ │(modul │ │ │ │ │ │
│ │specializare │ │ │ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ │ │ │
├─┴─────────────┴──┴────┴─────┴────────┴─────────────┤
│ │
├─┬─────────────┬──┬────┬─────┬────────┬─────────────┤
│ │Total master │ │ │ │ │ │
│ │didactic │ │ │35 │7E+3C │ │
│ │(specializare│ │ │(-) │(-) │60 (-) │
│ │principală şi│ │ │ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──┴────┴─────┴────────┴─────────────┘


    ^1) Activităţile aplicative pot fi de tipul laborator/seminar, în raport cu specificul domeniului de master.
    PP - disciplina din profilul psihopedagogie;
    DM - disciplină de profil didactică şi metodică;
    SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
    SSP - disciplină de specialitate principală;
    SSS - disciplină de specialitate secundară.
    Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul al IV-lea

┌────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Tipul de │ │ │
│Nr. │Denumirea │Tipul │Codul │activitate│Forma de│Nr. de │
│crt.│disciplinei │disciplinei│disciplinei│didactică │evaluare│credite│
│ │ │ │ ├──┬──┬────┤ │ │
│ │ │ │ │C │S │L │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Discipline │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Didactica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniului │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │(abordare │DM │DD │2 │2 │ │examen │7 │
│ │integrată a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │curriculumului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Practică │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │pedagogică │DM │PPR4 │ │ │8 │colocviu│10 │
│ │(specialitate)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┼──┼────┼────────┼───────┤
│ │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţională │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │elaborarea │PP & DM │CE4 │ │ │5 │colocviu│8 │
│ │lucrării de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disertaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cotutelă) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──┴──┴────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │17 │1E+2C │25 │
│ │obligatorii │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┤
│ │Discipline opţionale │
├────┼──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┤
│ │Disciplină │ │ │ │ │ │
│ │opţională de │ │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │ │
│ │la latitudinea│ │ │ │ │ │
│4 │universităţii │SS │DDT… │2 │colocviu│5 │
│ │(cu centrare │ │ │ │ │ │
│ │pe domeniile │ │ │ │ │ │
│ │transversale │ │ │ │ │ │
│ │de competenţă)│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │2 │1C │5 │
│ │opţionale │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total general │ │ │19 │1E+3C │30 │
│ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┤
│ │Discipline facultative │
├────┼──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┤
│ │Discipline │ │ │ │ │ │
│ │facultative la│ │ │ │ │ │
│ │latitudinea │ │ │ │ │ │
│ │universităţii,│ │ │ │ │ │
│ │centrate pe │ │ │ │ │ │
│(-) │domeniile │SS │DF_DDT… │- │colocviu│- │
│ │transversale │ │ │ │ │ │
│ │de competenţă │ │ │ │ │ │
│ │(peste cele 30│ │ │ │ │ │
│ │de credite │ │ │ │ │ │
│ │obligatorii) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total │ │ │(-) │(-) │(-) │
│ │facultative │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │Total general │ │ │19 (-) │1E+3C │30 (-) │
│ │2 │ │ │ │(-) │ │
└────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┘┌─┬─────────────────────────────────────┐
│ │Discipline facultative (modul │
│ │specializare secundară) │
├─┼─────────────┬──┬────┬┬┬─┬────────┬──┤
│ │Practică │ │ │││ │ │ │
│1│pedagogică │DM│PPS3│││4│colocviu│8 │
│ │(specializare│ │ │││ │ │ │
│ │secundară) │ │ │││ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼┼┼─┼────────┼──┤
│ │Cercetare │ │ │││ │ │ │
│ │educaţională │ │ │││ │ │ │
│ │pentru │PP│ │││ │ │ │
│2│elaborarea │& │CE4 │││2│colocviu│2 │
│ │lucrării de │DM│ │││ │ │ │
│ │disertaţie │ │ │││ │ │ │
│ │(cotutelă) │ │ │││ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼────┼┴┴─┼────────┼──┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │discipline │ │ │ │ │ │
│ │facultative │ │ │6 │2C │10│
│ │(modul │ │ │ │ │ │
│ │specializare │ │ │ │ │ │
│ │secundară) │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──┴────┴───┴────────┴──┘┌┬──────────────────────┬┬┬───┬─────┬───┐
││Total master didactic │││ │ │ │
││(specializare │││25 │1E+5C│40 │
││principală şi │││(-)│(-) │(-)│
││secundară) │││ │ │ │
└┴──────────────────────┴┴┴───┴─────┴───┘


    PP - disciplină din profilul psihopedagogie;
    SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
    SSP - disciplină de specialitate principală;
    SSS - disciplină de specialitate secundară;
    DM - disciplină de profil didactică şi metodică.

    ANEXA 2

    la metodologie
    Tematică recomandată pentru disciplinele din aria psihopedagogică de competenţă

┌──────────────┬──────────────────────────┐
│Disciplina │Temele │
│obligatorie │ │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Fundamente şi │
│ │determinări ale educaţiei;│
│ │• Curente/Paradigme │
│ │educaţionale (perspectivă │
│ │istorică şi pedagogii │
│ │alternative); │
│Pedagogie: │• Complementaritatea │
│teorii │formelor educaţiei; │
│şi practici │• Componentele/Domeniile │
│(semestrul I) │educaţiei - abordări │
│ │specifice şi integrative; │
│ │• Practici educaţionale │
│ │contemporane - abordări │
│ │comparative; │
│ │• Sistemul de învăţământ │
│ │şi legislaţia educaţională│
│ │din România. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │Psihologie: procese │
│ │cognitive şi dezvoltarea │
│ │umană │
│ │• Procese cognitive │
│ │fundamentale (percepţie, │
│ │atenţie, reprezentare, │
│ │memorie, categorizare): │
│ │modele │
│ │descriptiv-explicative şi │
│ │modalităţi de optimizare; │
│ │• Dezvoltarea în copilăria│
│ │de mijloc: caracteristici │
│ │fizice/motorii, cognitive │
│ │şi socio-emoţionale; │
│ │• Dezvoltarea în │
│ │adolescenţă: │
│ │caracteristici fizice/ │
│ │motorii, cognitive şi │
│ │socio-emoţionale; │
│ │• Dezvoltarea funcţiilor │
│ │executive şi performanţa │
│ │şcolară (academică); │
│ │• Determinanţi genetici şi│
│ │educaţionali în │
│Psihologia │dezvoltarea personalităţii│
│educaţiei │elevului; │
│(semestrul I) │• Particularităţi ale │
│ │personalităţii copilului │
│ │şi adolescentului. │
│ │Psihologia educaţiei │
│ │• Studiul mecanismelor │
│ │cognitive şi │
│ │comportamentale ale │
│ │învăţării; │
│ │• Învăţarea autoreglată: │
│ │modele şi intervenţii │
│ │educaţionale; │
│ │• Motivaţia autonomă şi │
│ │controlată; │
│ │• Diversitatea în │
│ │populaţia şcolară: │
│ │inteligenţa, │
│ │creativitatea, stilurile │
│ │cognitive etc. │
│ │• Dezvoltare personală: │
│ │a) autoreglare, │
│ │autoeficacitate şi │
│ │autonomie; │
│ │b) managementul resurselor│
│ │personale (cognitive, │
│ │emoţionale etc.) şi de │
│ │timp. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Elemente structurale ale│
│ │curriculumului; │
│ │• Proiectarea curriculară │
│ │- etape, strategii; │
│ │• Dezvoltare curriculară: │
│ │modele de dezvoltare │
│ │curriculară, curriculum │
│ │nucleu şi curriculum la │
│Curriculum │decizia şcolii; │
│şcolar │• Implementarea │
│şi dezvoltare │curriculumului: curriculum│
│curriculară │oficial, curriculum │
│(semestrul I) │realizat, curriculum │
│ │ascuns; │
│ │• Evaluarea şi inovarea │
│ │curriculară; │
│ │• Produsele şi documentele│
│ │curriculare: plan de │
│ │învăţământ, programe │
│ │şcolare, manuale şi │
│ │resurse auxiliare pentru │
│ │predare şi învăţare. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Normativitatea │
│ │pedagogică; │
│ │• Procesul de │
│ │predare-învăţare-evaluare;│
│ │• Modele de design la │
│Designul │instruire/Modele de │
│instruirii │instruire; │
│şi teoriile │• Finalităţi macro- şi │
│învăţării │microstructurale; │
│(semestrul al │• Metode de instruire - │
│II-lea) │clasificare şi aplicaţii; │
│ │• Teorii ale învăţării - │
│ │aplicaţii ale │
│ │neuroştiinţelor cognitive │
│ │în învăţare; │
│ │• Microproiectarea │
│ │activităţilor didactice. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Modele ale │
│ │managementului clasei de │
│ │elevi; │
│ │• Managementul │
│ │comportamentului şi al │
│ │comunicării în context │
│ │educaţional (reguli, │
│ │rutine, interacţiuni); │
│ │• Mediul educaţional şi │
│ │climatul clasei: │
│ │dezvoltare emoţională şi │
│ │well-being; │
│ │• Managementul sarcinilor │
│Managementul │şi al resurselor │
│clasei │educaţionale; │
│(semestrul al │• Influenţe ale ergonomiei│
│II-lea) │şcolare (culoare, sunet, │
│ │dispunere); │
│ │• Managementul grupurilor │
│ │educaţionale şi al │
│ │conflictelor din clasă │
│ │(strategii de negociere şi│
│ │mediere şcolară); │
│ │• Determinanţi ai │
│ │managementului clasei: │
│ │atenţie, motivaţie, │
│ │coping, rezilienţă, │
│ │aşteptări şi feedback; │
│ │• Cooperare şi competiţie;│
│ │autonomie şi │
│ │responsabilitate. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Evaluarea şcolară - │
│ │statut şi funcţionalitate;│
│ │• Modele şi forme ale │
│Evaluare şi │evaluării; │
│testare în │• Strategii, metode şi │
│educaţie*) │instrumente de evaluare şi│
│(semestrul al │notare; │
│III-lea) │• Testarea educaţională/ │
│*) Necesită │testul de evaluare - │
│adaptarea pe │proiectare, elaborare, │
│specialitate. │aplicare/cuantificare; │
│ │• Evaluarea progresului şi│
│ │a randamentului şcolar; │
│ │• Evaluarea programelor │
│ │educaţionale. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Şcoala incluzivă şi │
│ │incluziunea şcolară a │
│ │copiilor cu dizabilităţi │
│ │şi/sau CES: practici, │
│Educaţie │modele şi forme de │
│incluzivă*) │realizare a educaţiei │
│(semestrul al │incluzive; │
│III-lea) │• Particularităţi ale │
│*) Se va │proceselor psihice şi │
│corela cu │educaţionale la copiii cu │
│necesitatea de│dizabilităţi şi/sau CES; │
│lărgire a │• Evaluarea │
│spectrului │psihopedagogică şi │
│categoriilor │educaţională a copiilor cu│
│CES + │dizabilităţi şi/sau CES; │
│minorităţi │• Sisteme de suport şi │
│etnice, status│intervenţie în contextul │
│socioeconomic,│CES; │
│refugiaţi etc.│• Intervenţii pentru │
│ │asistarea dificultăţilor │
│ │de învăţare. Pedagogia │
│ │remedială; │
│ │• Supradotare şi talent. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Comunicare educaţională │
│ │- elemente componente, │
│ │forme, blocaje; │
│ │• Dimensiuni ale │
│ │comunicării nonverbale în │
│ │relaţie cu cea verbală; │
│ │• Tehnici de optimizare a │
│ │comunicării în context │
│ │educaţional; │
│Comunicare │• Metode şi instrumente de│
│eficientă şi │identificare a problemelor│
│managementul │/provocărilor │
│emoţiilor │psihoafective din mediul │
│(semestrul al │educaţional; │
│III-lea) │• Eficientizarea │
│ │strategiilor de │
│ │relaţionare: cadru │
│ │didactic - elev - părinte;│
│ │• Strategii de intervenţie│
│ │primară │
│ │(preventiv-corective) în │
│ │managementul emoţiilor şi │
│ │comportamentelor din │
│ │mediul educaţional. │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │• Particularităţi, │
│ │principii şi condiţii │
│ │minime în utilizarea │
│ │educaţională a noilor │
│ │tehnologii; │
│ │• Fundamente │
│ │psihopedagogice în │
│ │implementarea TIC la │
│ │clasă; │
│ │• Competenţele digitale │
│ │ale cadrelor didactice; │
│ │• Designul instrucţional │
│ │şi învăţarea cu ajutorul │
│Medii virtuale│calculatorului; │
│de învăţare │• E-Learning, Web-based │
│(semestrul al │learning şi Blended │
│III-lea) │learning; │
│ │• Utilizarea platformelor │
│ │online în învăţare. Clase │
│ │virtuale. Resurse │
│ │educaţionale deschise; │
│ │• Proiectarea şi generarea│
│ │conţinuturilor/ │
│ │suporturilor digitale; │
│ │• „Gamificare“, realitate │
│ │virtuală, laboratoare │
│ │virtuale; │
│ │• Securitatea în spaţiul │
│ │virtual (antivirus, │
│ │identităţi false, │
│ │cyber-bullying). │
├──────────────┼─────────────────────────┬┤
│ │Semestrul al II-lea ││
│ │• Metodologia cercetării ││
│ │în ştiinţele educaţiei ││
│ │(sociale): metode, ││
│ │tehnici, designul ││
│ │cercetării; ││
│ │• Colectarea, analiza şi ││
│ │interpretarea datelor în ││
│ │contextul cercetărilor ││
│ │cantitative şi ││
│ │calitative; ││
│ │• Cercetare ││
│ │observaţională de teren; ││
│ │• Studiile de caz; ││
│ │• Procesarea datelor; ││
│ │utilizarea evidenţelor ││
│ │pentru îmbunătăţirea ││
│ │proceselor/practicilor ││
│ │educaţionale; ││
│ │• Cercetare ││
│ │observaţională de teren; ││
│ │• Studiile de caz. ││
│ │Semestrul al III-lea ││
│ │• Cercetarea-acţiune în ││
│ │context educaţional; ││
│ │• Evaluarea/Verificarea ││
│ │ştiinţifică a eficienţei ││
│ │practicilor de predare ││
│Cercetare │identificate în cadrul ││
│educaţională │practicii reflective; ││
│(semestrele │• Cercetare de teren. ││
│II, III şi IV)│Semestrul al IV-lea - ││
│ │pentru elaborarea ││
│ │lucrării de disertaţie ││
│ │(cotutela) ││
│ │• Conceperea şi scrierea ││
│ │unei lucrări ştiinţifice;││
│ │• Cercetare de teren; ││
│ │• Proiect de cercetare ││
│ │aplicată; ││
│ │• Pregătirea lucrării de ││
│ │disertaţie (obligatoriu ││
│ │în cotutelă, coordonator ││
│ │din domeniul ││
│ │psihopedagogie şi ││
│ │coordonator din domeniul ││
│ │de specialitate); ││
│ │• Evaluarea va consta în ││
│ │presusţinerea lucrării de││
│ │disertaţie; ││
│ │• Lucrarea de disertaţie ││
│ │este una tip didactic - ││
│ │metodic, bazată pe o ││
│ │cercetare acţiune, care ││
│ │presupune, în mod ││
│ │obligatoriu, testarea ││
│ │eficienţei unei/unor ││
│ │practici didactice ││
│ │propuse de către ││
│ │studentul masterand. ││
├──────────────┼─────────────────────────┼┤
│ │Se recomandă dubla ││
│ │coordonare a practicii, ││
│ │psihopedagogică şi de ││
│ │specialitate. ││
│ │Semestrul I ││
│ │• Observare directă a ││
│ │mediului şcolar şi a ││
│ │clasei de elevi; ││
│ │• Observare indirectă, în││
│ │laboratorul de didactică,││
│ │prin vizionarea de filme ││
│ │sau exemple de bună ││
│ │practică; ││
│ │• Observarea trebuie să ││
│ │cuprindă situaţii ││
│ │educaţionale diverse ││
│ │(obiecte de studiu ││
│ │diverse din aria de ││
│ │competenţă, clase ││
│ │diferite, nivele ││
│ │diferite); ││
│ │• Îndeplinirea ││
│ │(monitorizată) a unor ││
│ │roluri în şcoală (altele ││
│ │decât asociate ││
│ │activităţilor de predare ││
│ │propriu-zise), de exemplu││
│ │profesor de serviciu pe ││
│ │şcoală etc.; ││
│ │• Practica reflectivă se ││
│ │finalizează cu un ││
│ │portofoliu de lucrări ale││
│ │studentului realizate în ││
│ │acest semestru. ││
│ │Semestrul al II-lea^1) ││
│ │• Îndeplinirea ││
│ │(monitorizată) a unor ││
│ │roluri în şcoală (altele ││
│ │decât asociate ││
│ │activităţilor de predare ││
│ │propriu-zise), de exemplu││
│ │profesor de serviciu pe ││
│ │şcoală etc.; ││
│ │• Observare directă a ││
│ │mediului şcolar şi a ││
│ │clasei de elevi; ││
│ │• Observare de lecţii şi ││
│ │susţinerea de secvenţe de││
│Practică │lecţii sub monitorizare; ││
│pedagogică*) │• Analiza critică şi ││
│(semestrele I,│propunerea de alternative││
│II, III şi IV)│sau scenarii concurente ││
│*) Orientarea │la situaţiile ││
│reflectivă va │educaţionale observate; ││
│reieşi din │• Practica reflectivă se ││
│descrierea │finalizează cu un ││
│disciplinei. │portofoliu de lucrări ale││
│ │studentului realizate în ││
│ │acest semestru prezentat ││
│ │în cadrul unui colocviu. ││
│ │Semestrul al III-lea^1) ││
│ │• Predarea de secvenţe de││
│ │lecţii, apoi de lecţii ││
│ │întregi sub supervizarea ││
│ │mentorului şi a ││
│ │profesorului de didactică││
│ │sau din domeniul ││
│ │psihopedagogic; ││
│ │• Lecţiile se vor ││
│ │desfăşura obligatoriu la ││
│ │mai multe discipline din ││
│ │aria de competenţă (unde ││
│ │este cazul), la mai multe││
│ │clase din gimnaziu şi ││
│ │liceu; ││
│ │• Nota va reprezenta ││
│ │media dintre nota ││
│ │acordată de mentor şi cea││
│ │acordată de profesorul de││
│ │didactică. ││
│ │Semestrul al IV-lea^1) ││
│ │• Predarea de secvenţe de││
│ │lecţii, apoi de lecţii ││
│ │întregi sub supervizarea ││
│ │mentorului şi a ││
│ │profesorului de didactică││
│ │sau din domeniul ││
│ │psihopedagogic; ││
│ │• Lecţiile se vor ││
│ │desfăşura obligatoriu la ││
│ │mai multe discipline din ││
│ │aria de competenţă (unde ││
│ │este cazul), la mai multe││
│ │clase din gimnaziu şi ││
│ │liceu; ││
│ │• Nota va reprezenta ││
│ │media dintre nota ││
│ │acordată de mentor şi cea││
│ │acordată de profesorul de││
│ │didactică. ││
│ │^1) Tematica prevăzută ││
│ │pentru semestrele II, III││
│ │şi IV se va utiliza şi în││
│ │organizarea practicii ││
│ │pedagogice pentru ││
│ │specializarea secundară. ││
└──────────────┴─────────────────────────┴┘┌──────────────────────────────────────┐
│Exemple de discipline opţionale │
│(semestrele II, IV) │
├──────────────────────────────────────┤
│Politici educaţionale şi management │
│strategic: sistemul educaţional şi │
│organizaţia şcolară │
├──────────────────────────────────────┤
│Educaţie şi comunitate/Educaţie │
│nonformală/Proiectarea activităţilor │
│educaţionale extraşcolare │
├──────────────────────────────────────┤
│Educaţie interculturală/Educaţie │
│pentru diversitate │
├──────────────────────────────────────┤
│Sociologia educaţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Pedagogii alternative │
├──────────────────────────────────────┤
│Ştiinţe cognitive: aplicaţii în │
│predare şi învăţare │
├──────────────────────────────────────┤
│Pedagogie remedială │
├──────────────────────────────────────┤
│Medii virtuale de învăţare şi RED │
│(resurse educaţionale deschise) │
├──────────────────────────────────────┤
│Abilităţi de formare, coaching şi │
│mentorat │
├──────────────────────────────────────┤
│Profesia didactică: formare şi │
│dezvoltare în carieră │
├──────────────────────────────────────┤
│Educaţie şi stare de bine │
├──────────────────────────────────────┤
│Consiliere şi orientare şcolară │
├──────────────────────────────────────┤
│Gândirea critică pentru ştiinţele │
│educaţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Alte discipline psihopedagogice │
├──────────────────────────────────────┤
│Discipline opţionale de specialitate │
│care evidenţiază caracterul aplicativ │
│al ştiinţelor │
├──────────────────────────────────────┤
│Exemple de discipline facultative │
│(semestrele I, II, III şi IV) │
├──────────────────────────────────────┤
│Pedagogie socială │
├──────────────────────────────────────┤
│Învăţare prin cooperare │
├──────────────────────────────────────┤
│Educaţia adulţilor │
├──────────────────────────────────────┤
│Alte discipline psihopedagogice │
├──────────────────────────────────────┤
│Discipline facultative de specialitate│
│care evidenţiază caracterul aplicativ │
│al ştiinţelor │
└──────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016