Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 11 august 2020  privind evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 11 august 2020 privind evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 745 din 17 august 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.631 din 11 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 744 din 17 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte cerinţele privind evaluarea şi monitorizarea de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a organismelor de evaluare a conformităţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

    ART. 2
    (1) În vederea evaluării şi monitorizării organismelor de evaluare a conformităţii şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, se constituie Comitetul de evaluare şi monitorizare a organismelor de evaluare a conformităţii, denumit în continuare Comitet, structură fără personalitate juridică, aflată în coordonarea Direcţiei transport feroviar, denumită în continuare Direcţie.
    (2) Comitetul este constituit din 5 membri, după cum urmează:
    a) preşedinte;
    b) auditor-şef;
    c) auditor;
    d) expert;
    e) secretar.

    (3) Membrii Comitetului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) preşedinte:
    - este funcţionar public în cadrul Direcţiei transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    – este absolvent de studii superioare de lungă durată, finalizate cu obţinerea unei diplome de licenţă sau echivalent;

    b) auditor-şef, auditor:
    - este funcţionar sau angajat al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română;
    – este absolvent de studii superioare de lungă durată, finalizate cu obţinerea unei diplome de licenţă sau echivalent, în domeniul feroviar;
    – are experienţă în auditarea sistemelor de management de cel puţin 5 ani;
    – deţine certificat care atestă calitatea de auditor extern, definit în conformitate cu SR EN 19011;

    c) expert:
    - este funcţionar public în cadrul Direcţiei transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    – este absolvent de studii superioare de lungă durată, finalizate cu obţinerea unei diplome de licenţă sau echivalent;

    d) secretar:
    - este funcţionar al Direcţiei transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    – este absolvent de studii superioare de lungă durată, finalizate cu obţinerea unei diplome de licenţă sau echivalent.


    (4) Membrii Comitetului, precum şi regulamentul de funcţionare al acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    (5) Comitetul analizează dosarul depus de solicitant, efectuează audituri planificate sau neplanificate la sediul/sediile solicitantului şi ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de evaluare în vederea notificării/desemnării. Rezultatul motivat al deciziei se comunică solicitantului.
    (6) Comitetul efectuează cel puţin o dată pe an un audit de monitorizare a organismelor de evaluare a conformităţii, în baza unui program anual, aprobat de conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

    ART. 3
    (1) Comitetul, prin Direcţie, transmite către conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în vederea aprobării, propunerea motivată de acordare/neacordare a recunoaşterii calităţii de organism de evaluare a conformităţii în vederea notificării şi/sau desemnării, după caz.
    (2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor emite decizia finală în conformitate cu art. 8 alin. (9) şi, după caz, notifică acest fapt Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de către Comisia Europeană.

    ART. 4
    Procesul de evaluare a dosarului solicitantului nu poate depăşi 3 luni de la data primirii notificării Comitetului de acceptare a dosarului.

    CAP. II
    Solicitarea evaluării organismelor de evaluare a conformităţii
    ART. 5
    (1) Evaluarea efectuată de către Comitet va respecta principiile Deciziei nr. 156 din 27 iunie 2017 a Consiliului de administraţie al Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate, care adoptă dispoziţiile privind auditarea organismelor notificate de evaluare a conformităţii în temeiul art. 34 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004.
    (2) Pentru evaluarea efectuată în scopul recunoaşterii în vederea notificării/desemnării în temeiul prevederilor din legislaţia relevantă, solicitantul trebuie să adreseze Direcţiei o cerere însoţită de dosarul cu documente specifice prevăzut la alin. (4), cerere în care va/vor fi specificat/specificate domeniul/domeniile pentru care se solicită evaluarea, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar.
    (3) Modelul-cadru al cererii de evaluare în scopul notificării este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, iar modelul-cadru al cererii de evaluare în scopul desemnării este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    (4) Documentele specifice din dosarul prevăzut la alin. (2), care fac dovada îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor care stau la baza evaluării în vederea recunoaşterii, sunt următoarele:
    a) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea solicitantului;
    b) dovezi privind implementarea de către solicitant a unui sistem de management, conform pct. 8 din SR EN ISO/CEI 17065;
    c) prezentarea activităţii solicitantului din care să rezulte experienţa şi abilităţile acestuia în domeniul interoperabilităţii sistemului feroviar sau în domenii înrudite cu acest domeniu, inclusiv schema structurii organizatorice a organismului;
    d) dovezi privind îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, inclusiv documentele utilizate la evaluarea conformităţii - manualul de management, regulamente, proceduri, instrucţiuni de lucru, care să respecte cerinţele din standardele SR EN ISO/CEI 17065, SR EN ISO/CEI 17025, SR EN ISO/CEI 17021 şi SR EN ISO/CEI 17020, astfel:
    (i) pentru solicitanţii calităţii de organism notificat de evaluare a conformităţii: art. 29-33 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar;
    (ii) pentru solicitanţii calităţii de organism desemnat de evaluare a conformităţii cu normele naţionale: art. 14 alin. (8) şi art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar;

    e) o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, cu precizarea specificaţiilor tehnice de interoperabilitate şi a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii aplicabile produsului sau produselor pentru a căror evaluare a conformităţii organismul solicită evaluarea în scopul recunoaşterii în vederea notificării şi/sau desemnării;
    f) contractul/contractele încheiat/încheiate pentru subcontractarea unor activităţi în legătura cu responsabilităţile pentru care solicită evaluarea în scopul recunoaşterii în vederea notificării şi/sau desemnării, în copie, dacă este cazul;
    g) o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord să pună la dispoziţia Comitetului, la cerere, toate documentele şi informaţiile în legătură cu evaluările/verificările de conformitate ale produselor pentru care solicită evaluarea în scopul recunoaşterii în vederea notificării şi/sau desemnării.

    (5) Solicitantul poate depune simultan ambele cereri prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta metodologie şi un singur dosar în cazul în care solicită dobândirea atât a calităţii de organism notificat, cât şi a celei de organism desemnat.
    (6) În situaţia de la alin. (5), dosarul va conţine documentele necesare cererilor ambelor tipuri de organisme.

    CAP. III
    Etapele procesului de evaluare al organismelor de evaluare a conformităţii
    ART. 6
    (1) Comitetul analizează solicitarea prin verificarea cererii şi a documentelor specifice aferente şi decide dacă solicitarea este sau nu acceptată în vederea continuării procesului de evaluare.
    (2) În termen de maximum 14 zile lucrătoare de la primirea cererii şi a dosarului cu documentele specifice menţionate la art. 5 alin. (4), Comitetul va notifica solicitantului decizia de acceptare sau neacceptare a solicitării sau, după caz, va solicita completarea dosarului. În cazul neacceptării, Comitetul va înapoia solicitantului dosarul însoţit de decizia motivată.
    (3) În cazul în care Comitetul constată că dosarul solicitantului nu conţine toate documentele prevăzute la art. 5 alin. (4), dar îndeplineşte cel puţin patru dintre condiţiile prevăzute, acesta va cere solicitantului, în scris, completarea dosarului. Documentele necesare completării trebuie transmise de către solicitant în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea acestora de către Comitet.
    (4) În cazul în care dosarul depus nu conţine documentele aferente a cel puţin patru dintre condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (4), precum şi în cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de la alin. (3), dosarul este considerat neacceptat şi returnat solicitantului.
    (5) În situaţia menţionată la alin. (3), decizia de acceptare sau neacceptare a dosarului se transmite solicitantului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor.

    ART. 7
    (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii deciziei de acceptare a solicitării, Comitetul demarează evaluarea documentelor transmise de solicitant, acţiune care nu poate dura mai mult de 3 luni.
    (2) Orice abatere din vina solicitantului de la termenele stabilite în prezenta metodologie, inclusiv perioadele afectate eliminării de către solicitant a neconformităţilor constatate în auditul efectuat conform art. 8 alin. (2), prelungesc perioada de evaluare stabilită conform art. 4 cu numărul de zile lucrătoare de întârziere şi/sau de remediere a neconformităţilor.

    ART. 8
    (1) Procesul de evaluare efectuat de către Comitet se compune din:
    a) evaluarea documentelor specifice depuse conform art. 5 alin. (4);
    b) efectuarea unui audit la faţa locului.

    (2) După finalizarea procesului de evaluare a documentelor specifice depuse conform art. 5 alin. (4) şi art. 6 alin. (3), în situaţia în care documentele dovedesc conformitatea cu cerinţele de evaluare, Comitetul notifică solicitantului decizia de efectuare a procesului de audit la faţa locului.
    (3) Auditul menţionat la alin. (2) începe în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la transmiterea către organism a acestei decizii şi durează maximum 5 zile lucrătoare.
    (4) La finalul acţiunii de audit menţionat la alin. (2), Comitetul întocmeşte un raport de audit în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Comitetului.
    (5) Dacă auditul menţionat la alin. (2) constată neconformităţi, solicitantul va transmite un plan de acţiuni corective, cu termene stabilite, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la întocmirea şi luarea la cunoştinţă a raportului de audit menţionat la alin. (4).
    (6) Comitetul verifică eficacitatea acţiunilor întreprinse în vederea eliminării neconformităţilor, la termenele stabilite. Dacă este cazul, Comitetul va efectua acţiuni de audit de urmărire.
    (7) Finalizarea acţiunii de evaluare se face de către Comitet prin elaborarea unui raport final de evaluare, în următoarele condiţii:
    a) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la elaborarea şi semnarea raportului de audit menţionat la alin. (4), în cazul în care auditul nu a semnalat neconformităţi;
    b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării eliminării neconformităţilor consemnate în raportul de audit menţionat la alin. (4).

    (8) Raportul final de evaluare menţionat la alin. (7) va conţine:
    a) dovezi privind îndeplinirea/neîndeplinirea de către solicitant a condiţiilor pentru recunoaştere în vederea notificării şi/sau desemnării, după caz;
    b) propunerea motivată de acordare/neacordare a recunoaşterii în vederea notificării şi/sau desemnării, după caz.

    (9) Raportul final de evaluare va fi înaintat conducerii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în vederea emiterii deciziei finale de acordare/neacordare a recunoaşterii în vederea notificării şi/sau desemnării, după caz.
    (10) Decizia finală de acordare/neacordare a recunoaşterii în vederea notificării şi/sau desemnării, emisă de conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, va fi comunicată, în scris, solicitantului/Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, în vederea transmiterii acesteia către Comisia Europeană, prin intermediul instrumentelor electronice puse la dispoziţie de aceasta, după caz.
    (11) Recunoaşterea va fi acordată pentru o perioadă:
    a) determinată, limitată la o perioadă de până la 3 ani, cu monitorizarea anuală sau ori de câte ori este cazul, efectuată de către Comitet în conformitate cu capitolul IV din prezenta metodologie, pentru organismele care sunt la prima solicitare de recunoaştere în vederea notificării şi/sau desemnării, după caz;
    b) nedeterminată, cu monitorizarea anuală sau ori de câte ori este cazul, efectuată de către Comitet în conformitate cu capitolul IV din prezenta metodologie, pentru organismele care au o activitate de evaluare a conformităţii de cel puţin 3 ani.


    ART. 9
    (1) Organismul notificat poate emite certificate numai după ce i s-a comunicat numărul de identificare ca organism notificat, alocat de către Comisia Europeană.
    (2) Organismul desemnat poate emite certificate numai după ce conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor l-a recunoscut.
    (3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor publică pe pagina de internet proprie lista organismelor de evaluare a conformităţii notificate în conformitate cu prezenta metodologie, incluzând cel puţin denumirea organismului, datele de contact ale acestuia - adresă, telefon, fax, e-mail, numărul de identificare transmis de Comisia Europeană - dacă este cazul, specificaţiile tehnice de interoperabilitate sau normele naţionale tehnice de referinţă pentru care organismul este recunoscut a evalua conformitatea, precum şi perioada pentru care a fost acordată recunoaşterea.

    CAP. IV
    Monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii
    ART. 10
    (1) Monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii se realizează de către Direcţie prin Comitet, în baza programului de monitorizare anual prevăzut la art. 2 alin. (6).
    (2) Monitorizarea efectuată de către Comitet va respecta Decizia nr. 156 din 27 iunie 2017 a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate, care adoptă dispoziţiile privind auditarea organismelor notificate de evaluare a conformităţii în temeiul art. 34 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/796.
    (3) În cazul în care organismul monitorizat deţine atât calitatea de organism notificat, cât şi pe cea de organism desemnat, Comitetul poate decide să efectueze un audit unic, monitorizând atât respectarea cerinţelor şi condiţiilor aferente organismelor notificate, cât şi a celor aferente organismelor desemnate.

    ART. 11
    (1) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei de acordare a recunoaşterii în scopul notificării şi/sau desemnării.
    (2) Orice modificare pe care organismul de evaluare a conformităţii intenţionează să o aducă documentelor prevăzute la art. 5 alin. (4), precum şi orice altă măsură pe care doreşte să o implementeze şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu evaluarea şi notificarea sau desemnarea trebuie aduse la cunoştinţa Comitetului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismul va comunica totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării.
    (3) Comitetul va analiza impactul modificărilor menţionate la alin. (2) asupra recunoaşterii privind îndeplinirea de către organism a condiţiilor pentru evaluare în scopul notificării şi/sau desemnării.
    (4) În situaţia în care modificările privesc documentele prevăzute la art. 5 alin. (4), organismul de evaluare a conformităţii va transmite Comitetului inclusiv documentele actualizate, în copie.

    ART. 12
    În cazul existenţei oricărei suspiciuni privind nerespectarea cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii, organismul de evaluare a conformităţii va transmite, la solicitarea Comitetului, informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Atunci când este cazul, Comitetul va efectua o evaluare neplanificată a organismului în cauză. Totodată, Comitetul poate întreprinde orice alte măsuri necesare pentru clarificarea situaţiei.

    ART. 13
    (1) În cazul în care, în cadrul procesului de monitorizare, Comitetul constată neconformităţi în legătură cu îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii, organismul de evaluare a conformităţii în cauză elaborează şi transmite Comitetului, în vederea acceptării, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, programul cu măsurile necesare şi termenele propuse pentru eliminarea neconformităţilor.
    (2) Comitetul analizează programul cu măsurile necesare şi termenele propuse pentru eliminarea neconformităţilor şi notifică organismului, în scris, acceptarea/neacceptarea motivată a acestora, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii programului nominalizat la alin. (1).
    (3) În cazul neacceptării motivate, de către Comitet, a programului cu măsurile necesare şi termenele propuse pentru eliminarea neconformităţilor, organismul va reveni asupra acestuia şi va transmite Comitetului noul program în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării de neacceptare.
    (4) În cazul în care, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea ultimului termen acceptat, Comitetul constată faptul că organismul de evaluare a conformităţii nu a transmis dovezile de eliminare a neconformităţilor, Comitetul propune conducerii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor restrângerea, suspendarea sau revocarea recunoaşterii, după caz şi retragerea notificării sau desemnării, în funcţie de gravitatea neconformităţii.

    ART. 14
    Organismul de evaluare a conformităţii este obligat să permită membrilor Comitetului accesul în incinta sediului organismului, accesul la documente şi participarea la activităţile care privesc încercările şi evaluările ce se realizează de către acesta în legătura cu obiectul notificării/desemnării.

    ART. 15
    (1) Organismul de evaluare a conformităţii va transmite Comitetului, la cererea acestuia, copii ale rapoartelor de încercare şi/sau ale certificatelor emise, refuzate sau retrase, după caz.
    (2) În cazul retragerii certificatelor se vor transmite şi motivele care au stat la baza acestor retrageri.

    ART. 16
    Organismul de evaluare a conformităţii va transmite Comitetului, în fiecare an, până la data de 1 martie, un raport anual scris pentru anul precedent referitor la activităţile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine informaţii privind:
    a) activităţile de evaluare a conformităţii realizate;
    b) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor, însoţite de motivarea acestora;
    c) apelurile şi reclamaţiile primite, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;
    d) dificultăţile întâmpinate în realizarea sarcinilor şi măsurile proprii întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii;
    e) activităţile subcontractate, subcontractanţii şi măsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea acestor activităţi;
    f) cererile de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate primite de la autorităţile de supraveghere a pieţei;
    g) participarea la activitatea de standardizare din domeniul în care a fost desemnat;
    h) participarea la activitatea grupurilor organismelor notificate organizate la nivelul Comisiei Europene;
    i) alte date solicitate de Comitet.


    ART. 17
    Ca urmare a analizei raportului anual transmis de organismul de evaluare a conformităţii, Comitetul, până cel mai târziu la data de 30 iunie, efectuează acţiunea de audit în conformitate cu art. 2 alin (6).

    CAP. V
    Restrângerea, suspendarea şi revocarea recunoaşterii, retragerea notificării/desemnării
    ART. 18
    (1) Comitetul propune restrângerea recunoaşterii în cazul în care în activitatea de monitorizare se constată că unul dintre elementele constitutive de interoperabilitate care face obiectul declaraţiei „CE“ de conformitate sau de aptitudini de utilizare eliberate de organism şi care a fost introdus pe piaţă nu mai respectă cerinţele esenţiale, imputabile organismului notificat sau, după caz, unul dintre produsele care face obiectul verificării conformităţii cu normele naţionale nu mai respectă cerinţele esenţiale, imputabile organismului desemnat.
    (2) Restrângerea recunoaşterii în conformitate cu alin. (1) se aplică până la prezentarea de către organism a dovezilor privind eliminarea neconformităţilor care au condus la restrângere şi a acceptării acestora de către Comitet.

    ART. 19
    (1) Comitetul propune suspendarea recunoaşterii organismelor de evaluare a conformităţii în următoarele cazuri:
    a) atunci când, în activitatea de monitorizare, se constată neconformităţi de natură să afecteze activitatea de:
    (i) evaluare a conformităţii „CE“ sau a aptitudinilor de utilizare pentru elementele constitutive de interoperabilitate şi componentele acestora din cadrul subsistemelor structurale pentru care s-a solicitat recunoaşterea în vederea notificării, numai în cazul organismelor notificate;
    (ii) aplicare a procedurii de verificare „CE“ pentru subsistemele structurale, părţile acestora şi vehiculele feroviare pentru care s-a solicitat recunoaşterea în vederea notificării, numai în cazul organismelor notificate;
    (iii) aplicarea procedurii de verificare a conformităţii cu normele naţionale, numai în cazul organismelor desemnate.

    b) atunci când raportul prevăzut la art. 16 nu este prezentat Comitetului de către organismul de evaluare a conformităţii în termenul precizat.

    (2) Suspendarea recunoaşterii organismelor de evaluare a conformităţii în conformitate cu alin. (1) lit. a) se aplică până la prezentarea de către organism a dovezilor privind eliminarea neconformităţilor care au condus la suspendare şi a acceptării acestora de către Comitet. Suspendarea recunoaşterii în conformitate cu alin. (1) lit. b) se aplică până la prezentarea raportului.

    ART. 20
    Revocarea recunoaşterii organismelor de evaluare a conformităţii se propune de către Comitet în următoarele cazuri:
    a) în cazul în care în cursul activităţii de monitorizare se constată că organismul nu mai îndeplineşte una dintre următoarele condiţii care au stat la baza recunoaşterii, respectiv:
    (i) nu mai este înregistrat la registrul comerţului şi/sau nu poate prezenta orice act juridic echivalent privind organizarea şi funcţionarea organismului;
    (ii) nu mai poate prezenta dovezi privind desfăşurarea activităţilor de evaluare a conformităţii pentru care a solicitat evaluarea pentru recunoaştere în scopul notificării sau desemnării, după caz;
    (iii) nu mai poate face dovada funcţionării sistemului de management al calităţii;
    (iv) în termen de 3 luni de la data în care suspendarea recunoaşterii a intervenit în conformitate cu art. 19;

    b) în cazul în care Comitetul nu poate monitoriza organismul de evaluare a conformităţii potrivit programului de monitorizare anuală, stabilit conform art. 2 alin. (6), din motive imputabile acestuia din urmă.


    ART. 21
    (1) Organismul de evaluare a conformităţii poate solicita Comitetului restrângerea, suspendarea ori revocarea recunoaşterii cu minimum 3 luni înainte de încetarea activităţii.
    (2) Comitetul notifică conducerii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor restrângerea, suspendarea ori revocarea recunoaşterii, după caz.
    (3) Conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor ia decizia de restrângere, suspendare ori revocare a recunoaşterii, după caz, pe care o aduce la cunoştinţa Comitetului. Comitetul notifică organismului această decizie.
    (4) Decizia de restrângere, suspendare ori revocare a recunoaşterii se comunică Comisiei Europene şi se publică pe pagina de internet proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (5) Restrângerea, suspendarea sau retragerea notificării nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele emise de către organismul de evaluare a conformităţii pe perioada deţinerii recunoaşterii.

    CAP. VI
    Tratarea contestaţiilor şi apelurilor
    ART. 22
    (1) Decizia privind neacordarea sau restrângerea recunoaşterii se poate contesta conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Comitetul sau conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, după caz, analizează contestaţiile organismelor privind evaluarea, monitorizarea, restrângerea, suspendarea, revocarea recunoaşterii ori notificării şi/sau desemnării şi solicită informaţiile şi documentele necesare pentru soluţionarea acestora.

    CAP. VII
    Extinderea domeniului de recunoaştere şi renotificarea
    ART. 23
    (1) De fiecare dată când se solicită extinderea domeniului, pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de produse pentru care a fost notificat, organismul transmite Comitetului o cerere însoţită de un dosar cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. d), e) şi g).
    (2) În cazul în care evaluarea şi notificarea/desemnarea au fost acordate pentru o perioadă determinată, la expirarea termenului de valabilitate a acesteia Comitetul va efectua o nouă evaluare în scopul recunoaşterii în vederea notificării/desemnării organismului, urmând aceeaşi procedură ca şi în cazul recunoaşterii iniţiale, dacă legislaţia aplicabilă nu a suferit modificări.
    (3) Recunoaşterea extinderii domeniului şi renotificarea prevăzută la alin. (2) se notifică Comisiei Europene, de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

    ART. 24
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Organism .....................................................................................................................................................
                        (denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului)
    Nr. ......../data ..........^1 Nr. ......../data ..........^2
    CERERE DE EVALUARE ÎN SCOPUL NOTIFICĂRII
     - model -
    Organismul .......................................^3, având sediul în ..........................................^4, reprezentat prin director/preşedinte ................................^5, solicită Direcţiei transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor evaluarea în scopul notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare a conformităţii pentru aplicarea procedurii de evaluare a conformităţii „CE“ pentru elementele constitutive de interoperabilitate şi a procedurii de verificare „CE“ pentru ........................^6 conform Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare), transpusă la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, componente ale sistemului feroviar convenţional care sunt conforme cu specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) ..................^7.
    Anexăm prezentei cereri următoarele documente: ...........................................................................^8
    Data………………..
    Director/Preşedinte,
    .............................................^9
    ^1 Numărul/data de înregistrare la solicitant.
    ^2 Numărul/data de înregistrare la direcţie.
    ^3 Denumirea completă a solicitantului.
    ^4 Adresa completă, codul poştal.
    ^5 Numele şi prenumele; în cazul în care organigrama solicitantului stabileşte o altă denumire a funcţiei conducătorului, aceasta va fi menţionată.
    ^6 Se va completa domeniul pentru care se solicită evaluarea în scopul notificării (subsisteme, procedură etc.).
    ^7 Denumirea STI aplicabile pentru care se solicită aplicarea procedurilor.
    ^8 Documentele necesare conform prevederilor art. 5 alin. (4) din metodologie.
    ^9 Numele, prenumele, semnătura reprezentantului organismului şi ştampila/sigiliul organismului, în cazul în care obligativitatea ştampilei/sigiliului este prevăzută de legislaţia în vigoare.

    ANEXA 2

    la metodologie
    Organism .....................................................................................................................................................
                        (denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului)
    Nr. ......../data ..........^1 Nr. ......../data ..........^2
    CERERE DE EVALUARE ÎN SCOPUL DESEMNĂRII
     - model -
    Organismul ....................................... ^3, având sediul în ..........................................^4, reprezentat prin director/preşedinte .......................^5, solicită Direcţiei transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor evaluarea în scopul desemnării ca organism de evaluare a conformităţii pentru aplicarea procedurii de evaluare a conformităţii subsistemelor cu normele naţionale pentru .......................^6 conform Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare), transpusă la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, componente ale sistemului feroviar convenţional.
    Anexăm prezentei cereri următoarele documente: ...........................................................................^7
    Data ………………..
    Director/Preşedinte,
    .............................................^8
    ^1 Numărul/data de înregistrare la solicitant.
    ^2 Numărul/data de înregistrare la direcţie.
    ^3 Denumirea completă a solicitantului.
    ^4 Adresa completă, codul poştal.
    ^5 Numele şi prenumele; în cazul în care organigrama solicitantului stabileşte o altă denumire a funcţiei conducătorului, aceasta va fi menţionată.
    ^6 Se va completa domeniul pentru care se solicită evaluarea în scopul desemnării (subsisteme, procedura, etc.).
    ^7 Documentele necesare conform prevederilor art. 5 alin. (4) din metodologie.
    ^8 Numele şi prenumele, semnătura reprezentantului organismului şi ştampila/sigiliul organismului în cazul în care obligativitatea ştampilei/sigiliului este prevăzută de legislaţia în vigoare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016