Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 11 martie 2020  privind criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 11 martie 2020 privind criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 254 din 27 martie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 396 din 11 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 27 martie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 2
    Principiile care stau la baza metodologiei de selecţie prevăzută de prezentul ordin sunt următoarele:
    a) competenţa, principiul potrivit căruia persoanele care doresc să ocupe funcţia de specialist în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul CNAS trebuie să deţină cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesare pentru exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente funcţiei;
    b) profesionalismul, principiul potrivit căruia persoanele care ocupă funcţia de specialist în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul CNAS au obligaţia de a îndeplini atribuţiile din fişa postului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    c) competiţia, principiul potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor necesare ocupării funcţiei de specialist în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul CNAS se face prin selecţie;
    d) motivarea, principiul potrivit căruia CNAS are obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare a specialiştilor în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
    e) transparenţa, principiul potrivit căruia CNAS face cunoscute informaţiile de interes public referitoare la activitatea specialiştilor în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.


    ART. 3
    Poate ocupa funcţia de specialist în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) a absolvit studii superioare şi specializări în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, după cum urmează:
    (i) domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă: ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, domeniul de studii: calculatoare şi tehnologia informaţiei, domeniul de licenţă: calculatoare şi tehnologia informaţiei;
    (ii) domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă: inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, domeniul de studii: inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, domeniul de licenţă: inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale;
    (iii) domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, domeniul de studii: informatică economică, domeniul de licenţă: cibernetică, statistică şi informatică economică;

    g) are o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul tehnologiei informaţiei sau a participat la proiecte în domeniul tehnologiei informaţiei;
    h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


    ART. 4
    (1) Demararea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor se face în urma aprobării de către preşedintele CNAS a propunerii direcţiilor de specialitate.
    (2) Propunerea de ocupare a funcţiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:
    a) fişele posturilor aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, aprobate de preşedintele CNAS, în care sunt prevăzute condiţiile specifice şi atribuţiile corespunzătoare proiectelor pe care le derulează;
    b) durata contractului individual de muncă aferent funcţiei care urmează a fi ocupată în raport cu durata proiectului, criteriile de evaluare în baza cărora se realizează monitorizarea activităţii şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea;
    c) tematica şi bibliografia pe baza cărora vor fi testate competenţele candidatului;
    d) membrii comisiei de selecţie şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor.


    ART. 5
    (1) Ocuparea funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor presupune parcurgerea următoarelor etape succesive:
    a) selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor;
    b) proba scrisă;
    c) interviul.

    (2) După fiecare etapă, fiecare candidat va primi calificativul „admis“ sau „respins“.
    (3) Se pot prezenta la următoarea etapă a selecţiei numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

    ART. 6
    (1) În vederea participării la etapa de selecţie, candidaţii depun dosarul de înscriere în termen de 15 zile de la data afişării anunţului pentru ocuparea unei funcţii de specialist în tehnologia informaţiilor şi comunicaţii la sediul CNAS, precum şi pe pagina de internet a CNAS.
    (2) Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:
    a) cererea de înscriere la selecţie, adresată preşedintelui CNAS;
    b) curriculum vitae, modelul comun european;
    c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în prezenta metodologie;
    e) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor/experienţa deţinută;
    f) cazierul judiciar;
    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului;
    h) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la conducătorii de proiecte sau beneficiarii proiectelor;
    i) adeverinţă eliberată de instituţia care a derulat proiectul, pentru cei care au participat la proiecte în domeniul tehnologiei informaţiei;
    j) declaraţie pe propria răspundere că nu are procese penale în curs.

    (3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) şi g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    ART. 7
    (1) Anunţul privind ocuparea funcţiilor vacante se publică de către CNAS într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul CNAS, precum şi pe pagina de internet a CNAS, respectiv www.cnas.ro la secţiunea special creată în acest scop.
    (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) afişat la sediul şi pe site-ul CNAS cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a selecţiei şi structura din care face parte funcţia pentru care se organizează selecţia;
    b) funcţia pentru care se organizează selecţia;
    c) durata contractului individual de muncă şi nivelul maxim al drepturilor salariale ce pot fi acordate;
    d) criteriile de evaluare în baza cărora se va realiza monitorizarea activităţii, criterii ce vor fi cuprinse şi detaliate în contractul individual de muncă;
    e) data, ora şi locul desfăşurării interviului;
    f) termenul-limită şi locul de depunere a dosarelor de înscriere;
    g) coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de înscriere, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, persoana de contact şi funcţia deţinută;
    h) tematica, bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişa postului - condiţiile de participare cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi alte condiţii specifice;
    i) documentele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere.

    (3) Informaţiile respective se menţin la locul de afişare până la finalizarea selecţiei.

    ART. 8
    (1) Prin ordin al preşedintelui CNAS se constituie comisii de selecţie, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Atât comisia de selecţie, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 4 membri şi un secretar, după cum urmează:
    a) preşedinţii comisiei de selecţie şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt desemnaţi din rândul personalului cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul;
    b) 2 membri din cadrul CNAS;
    c) 2 membri externi, specialişti cu reputaţie în domeniul IT din învăţământul superior de specialitate.

    (3) Secretarul comisiei de selecţie este şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 9
    (1) Nu poate fi desemnată în calitate de membru în comisia de selecţie sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
    (2) Calitatea de membru în comisia de selecţie este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 10
    Nu poate fi desemnată în calitate de membru în comisia de selecţie sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele sale patrimoniale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
    b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de selecţie sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.


    ART. 11
    (1) Situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se sesizează în scris preşedintelui CNAS de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării selecţiei.
    (2) Membrii comisiei de selecţie sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze în scris, în termen de o zi lucrătoare, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 9 şi 10. În aceste cazuri, membrii comisiei de selecţie sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la selecţie.
    (3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10, actul administrativ de numire a comisiei de selecţie, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană.
    (4) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se constată ulterior desfăşurării uneia dintre etapele selecţiei, rezultatul etapei ori etapelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de selecţie.
    (5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de selecţie, procedura de organizare şi desfăşurare a selecţiei se reia.

    ART. 12
    Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) se sancţionează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Comisia de selecţie are următoarele atribuţii principale:
    a) selectează dosarele de înscriere ale candidaţilor;
    b) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    c) stabileşte variantele de subiecte pentru proba scrisă;
    d) stabileşte baremul probei scrise şi interviului;
    e) transmite secretarului comisiei rezultatele fiecărei etape pentru a fi publicate;
    f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de selecţie, precum şi procesul- verbal final al selecţiei.


    ART. 14
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiei pentru a fi publicate.


    ART. 15
    Secretarul comisiei de selecţie, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de înscriere ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
    b) convoacă membrii comisiei de selecţie, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui respectivei comisii;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de selecţie, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesele-verbale ale probelor selecţiei;
    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele selecţiei, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii.


    ART. 16
    În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de selecţie are obligaţia de a selecta dosarele de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

    ART. 17
    Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de selecţie, cu menţiunea „admis“ sau „respins“ însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul CNAS, precum şi pe pagina de internet a CNAS, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 16.

    ART. 18
    (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
    (2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării posturilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru care se organizează selecţia.
    (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii stabilite, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul posturilor pentru care se organizează selecţia.
    (4) Comisia de selecţie stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.
    (5) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de selecţie, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.
    (6) Membrii comisiei de selecţie răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.
    (7) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de selecţie şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila CNAS.
    (8) Comisia de selecţie stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării selecţiei.
    (9) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.
    (10) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.
    (11) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din procesul de selecţie, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de selecţie sau de persoanele care asigură supravegherea.
    (12) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de selecţie în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
    (13) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de selecţie prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiecte.
    (14) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de selecţie, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de selecţie, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
    (15) În încăperea în care are loc selecţia, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (16) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (15) atrage eliminarea candidatului din proba de selecţie. Comisia de selecţie, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
    (17) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de CNAS, în calitate de instituţie publică organizatoare a selecţiei, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila CNAS, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
    (18) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de selecţie lucrarea, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

    ART. 19
    (1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
    (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de selecţie în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
    b) capacitatea de analiză şi sinteză;
    c) motivaţia candidatului;
    d) comportamentul în situaţiile de criză;
    e) iniţiativă şi creativitate.

    (3) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
    (4) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
    (5) Fiecare membru al comisiei de selecţie poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
    (6) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al selecţiei, întocmită de secretarul comisiei de selecţie, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.

    ART. 20
    Pentru probele selecţiei punctajele se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
    b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.


    ART. 21
    (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată.
    (2) Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
    (3) Lucrările de la proba scrisă se corectează sigilate.
    (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de selecţie în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecţie.
    (5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat“ se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

    ART. 22
    (1) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de selecţie, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de selecţie.
    (2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.

    ART. 23
    (1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.
    (2) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

    ART. 24
    (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de selecţie pentru aceste criterii prin planul de interviu.
    (2) Membrii comisiei de selecţie acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de selecţie în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare.
    (3) Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

    ART. 25
    (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
    (2) Punctajele finale ale selecţiei, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele selecţiei. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de selecţie.
    (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a selecţiei se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis“ sau „respins“, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a CNAS în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
    (4) Se consideră admişi la selecţia pentru ocuparea celor cinci posturi vacante de specialişti în tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
    (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de selecţie va decide asupra candidatului câştigător.
    (6) Rezultatele finale ale selecţiei se consemnează în raportul final al selecţiei.

    ART. 26
    După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

    ART. 27
    (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la selecţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

    ART. 28
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de selecţie, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la selecţie, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
    c) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial „respins“ obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.


    ART. 29
    (1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la selecţie;
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.

    (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul CNAS, precum şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
    (3) Rezultatele finale se afişează la sediul CNAS, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis“ sau „respins“.

    ART. 30
    Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 31
    (1) CNAS pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de selecţie, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor care fac referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de selecţie, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.
    (3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a selecţiei, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de selecţie.

    ART. 32
    (1) În cazul în care, de la data anunţării selecţiei şi până la afişarea rezultatelor finale ale acesteia, preşedintele CNAS este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea selecţiei va fi suspendată.
    (2) Suspendarea se dispune de către preşedintele CNAS după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale.
    (3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de selecţie ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.
    (4) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei, aceasta se desfăşoară în continuare.

    ART. 33
    (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării selecţiei:
    a) selecţia se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;
    b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acesteia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

    (2) În situaţia constatării necesităţii amânării selecţiei, CNAS are obligaţia:
    a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea selecţiei;
    b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.


    ART. 34
    (1) Candidaturile înregistrate la selecţia a cărei procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de selecţie îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la selecţie la noile date.
    (2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de selecţie prevăzute la art. 32, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 35 alin. (1).

    ART. 35
    (1) Candidaţii declaraţi admişi la selecţia de ocupare a posturilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la selecţie poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului selecţiei, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei.
    (3) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei înştiinţări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016