Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE ŞI CONDIŢII din 9 decembrie 2020  de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE ŞI CONDIŢII din 9 decembrie 2020 de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 7 din 5 ianuarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.087/1.822/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu, denumită în continuare indemnizaţie lunară de hrană, se acordă adulţilor şi copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, numai pe perioada cât sunt trataţi în ambulatoriu, până la vindecarea acestora, constatarea abandonului tratamentului sau până la decesul pacientului.
    (2) Indemnizaţia lunară de hrană se acordă în vederea asigurării aderenţei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză.
    (3) Indemnizaţia lunară de hrană este acordată pacientului tratat în ambulatoriu, în condiţiile respectării tratamentului prescris, fără întrerupere, atât în faza iniţială/intensivă a regimului terapeutic, cât şi în faza de continuare a acestuia.
    (4) Pentru a putea considera că un pacient diagnosticat cu tuberculoză a urmat tratamentul fără întrerupere pentru luna respectivă trebuie ca administrarea medicamentelor ce i-au fost prescrise în cadrul regimului terapeutic să fi fost făcută astfel încât pe perioada unei luni de zile să nu fi fost înregistrate mai mult de 7 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament, pentru faza iniţială/intensivă, iar pentru faza de continuare să nu fi fost înregistrate mai mult de 3 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament.
    (5) Indemnizaţia lunară de hrană se plăteşte prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.
    (6) Indemnizaţia lunară de hrană se acordă şi persoanelor care sunt beneficiare ale indemnizaţiei acordate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare.
    (7) Indemnizaţia lunară de hrană nu se ia în calcul la stabilirea venitului net lunar ajustat, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere însoţită de copia actului de identitate al persoanei diagnosticate cu tuberculoză.
    (2) Cererea se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are domiciliul.
    (3) Cererea se completează de adultul diagnosticat cu tuberculoză, tratat în ambulatoriu, sau de către reprezentantul legal al acestuia, după caz, sau de părinţii/reprezentantul legal al copilului tratat în ambulatoriu, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta metodologie.
    (4) În cazul copilului diagnosticat cu tuberculoză, cererea va fi însoţită şi de copia actului de identitate a reprezentantului legal, precum şi de actul care dovedeşte calitatea acestuia, respectiv părinte, tutore, curator, persoană sau familie căreia copilul i-a fost dat în plasament sau în plasament de urgenţă, inclusiv asistent maternal.
    (5) În cazul adultului căruia i-a fost desemnat un reprezentant legal, cererea va fi însoţită de actul care dovedeşte calitatea de reprezentant legal desemnat.
    (6) Prin expresia domiciliu, în sensul prezentei metodologii, se înţelege, după caz:
    a) domiciliul sau reşedinţa, înscrise în actele de identitate sau domiciliul real, declarat, indiferent de adresa sa legală înscrisă în documentele de identitate;
    b) sediul serviciului social, licenţiat, cu cazare pe perioadă determinată sau nedeterminată, public sau privat;
    c) locul unde trăieşte efectiv persoana, inclusiv persoana fără adăpost definită conform art. 5 şi 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Pentru copilul tratat în ambulatoriu şi pentru care s-a stabilit măsura plasamentului într-o instituţie publică de asistenţă socială sau într-un organism privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii, plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere întocmită de conducerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aflată în subordinea consiliului judeţean, respectiv în subordinea consiliilor locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţia generală, sau a organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de lista nominală a copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu. Lista cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale copiilor;
    b) numărul şi data hotărârilor sau deciziilor comisiilor pentru protecţia copilului sau ale instanţelor de judecată sau ale directorului direcţiei generale, după caz, prin care s-a stabilit măsura plasamentului.

    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (2) se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în a cărui rază se găseşte direcţia generală sau organismul privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii.

    ART. 4
    Pe perioada în care copilul prevăzut la art. 3 alin. (1) este în întreţinerea familiei, indemnizaţia lunară de hrană se va acorda acesteia, pe baza cererii prevăzute la art. 2, însoţită de adeverinţa care să ateste acest lucru, eliberată de direcţia generală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 5
    (1) Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană se acordă începând cu luna în care este înregistrată cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană, indiferent de data din lună la care aceasta a fost înregistrată şi până la data apariţiei uneia dintre situaţiile de încetare a dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute în prezenta metodologie.
    (2) Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită adulţilor şi copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu, se calculează de către agenţiile teritoriale, pe baza nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective, aşa cum acesta este stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, în funcţie de tipul beneficiarului, respectiv adult sau copil, şi prin raportare la numărul zilelor calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.
    (3) Cererea de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană este avizată prin semnare şi aplicarea parafei de către medicul curant, avizarea reprezentând confirmarea continuării tratamentului pentru tuberculoză în ambulatoriu de către pacient.
    (4) Beneficiarul indemnizaţiei lunare de hrană este persoana, adult sau copil, diagnosticată cu tuberculoză, iar titularul plăţii este, după caz, beneficiarul, în cazul în care acesta are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, stabilit în condiţiile legii, în situaţia în care beneficiarul este minor ori adultul beneficiar se găseşte pus sub interdicţie judecătorească.

    ART. 6
    (1) Cererile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) se transmit lunar, de către dispensarul de pneumoftiziologie, până la data de 3 a lunii pentru luna anterioară, la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, denumite în continuare direcţii de sănătate.
    (2) Cererile se transmit de către dispensarul de pneumoftiziologie, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, direcţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, denumite în continuare direcţii de sănătate.
    (3) Direcţiile de sănătate centralizează cererile primite de la dispensarele de pneumoftiziologie şi întocmesc un borderou centralizator cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor şi reprezentanţilor lor legali, după caz, adresa de domiciliu definită conform art. 2 alin. (6), precum şi modalitatea de plată menţionată în cerere.
    (4) Borderoul centralizator se transmite agenţiei teritoriale în format electronic, până cel târziu la data de 10 a fiecărei luni.
    (5) Conţinutul borderoului centralizator şi formatul acestuia se stabilesc de comun acord între agenţiile teritoriale şi direcţiile de sănătate, pe bază de protocol. Modelul protocolului de colaborare este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

    ART. 7
    (1) Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană se stabileşte prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 6 alin. (3).
    (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite şi se comunică beneficiarului, la domiciliu sau prin mijloace electronice de comunicare, în termen de 30 de zile de la primirea de către agenţia teritorială a borderoului centralizator prevăzut la art. 6 alin. (3).
    (3) Plata drepturilor de indemnizaţie lunară de hrană se efectuează în ultima decadă a lunii pentru luna anterioară.

    ART. 8
    (1) Lunar, agenţiile teritoriale vor transmite la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială fundamentarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei lunare de hrană pe tipuri de beneficiari.
    (2) Până cel târziu la data de 14 ale lunii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială centralizează solicitările prevăzute la alin. (1) şi le transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.

    ART. 9
    (1) Plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează prin mandat poştal, în cont bancar sau, după caz, prin altă formă electronică de plată menţionată în cerere de beneficiar ori de reprezentantul legal al acestuia.
    (2) În cazul copiilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1), plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează de agenţiile teritoriale în contul special deschis cu această destinaţie de către direcţia generală sau de către organismul privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei, în cazul în care plata indemnizaţiei lunare de hrană pentru persoanele adulte diagnosticate cu tuberculoză, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, tratate în ambulatoriu, nu se poate efectua pe bază de mandat poştal, în cont bancar sau alt mijloc electronic de plată, aceasta se poate face în numerar, pe bază de stat de plată, la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are domiciliul.
    (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), modalitatea de plată şi data sau, după caz, datele la care se efectuează aceasta se comunică odată cu decizia prevăzută la art. 7 alin. (1).
    (5) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2), decizia prevăzută la art. 7 alin. (1), în cazul persoanelor adulte diagnosticate cu tuberculoză, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, tratate în ambulatoriu, poate fi comunicată acestora la adresa dispensarului de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul aparţine aşa cum aceasta este indicată în cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru adulţi, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    (6) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), indemnizaţia lunară de hrană se utilizează cu scopul asigurării unui supliment de hrană prin majorarea aportului caloric necesar pentru susţinerea tratamentului.

    ART. 10
    (1) Medicul curant al pacientului diagnosticat cu tuberculoză asigură informarea lunară a direcţiei de sănătate cu privire la situaţia administrării tratamentului de către pacient, potrivit regimului terapeutic stabilit, respectiv despre situaţiile de omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament, de abandon, de deces al pacientului sau de tratament finalizat, după caz.
    (2) Informaţiile referitoare la administrarea tratamentului de către pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză trataţi în ambulatoriu, aşa cum acestea sunt menţionate la alin. (1), sunt transmise de către medicul curant în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1).
    (3) Direcţia de sănătate centralizează informaţiile şi le transmite agenţiei teritoriale în borderoul centralizat prevăzut la art. 6 alin. (3), în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4).

    ART. 11
    Medicul curant al pacientului diagnosticat cu tuberculoză, care este beneficiar al indemnizaţiei lunare de hrană, are obligaţia de a comunica direcţiei de sănătate şi, după caz, direcţiei generale, în termen de 5 zile de la constatare, faptul că pacientul este vindecat de tuberculoză, conform criteriilor prevăzute la art. 6 lit. l) din Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei.

    ART. 12
    (1) Plata indemnizaţiei lunare de hrană se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
    a) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul indemnizaţiei lunare de hrană;
    b) în situaţia în care persoana adultă diagnosticată cu tuberculoză, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe o perioadă de 3 luni consecutive, nu s-a prezentat la sediul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială sau la sediul primăriei în a cărei rază teritorială trăieşte, după caz, în vederea primirii indemnizaţiei lunare de hrană;
    c) în situaţia în care, pe durata administrării tratamentului potrivit regimului terapeutic stabilit, pe durata unei luni de zile, sunt înregistrate mai multe omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament decât limitele prevăzute de art. 1 alin. (4), indemnizaţia lunară de hrană aferentă lunii respective nu se va acorda.

    (2) În situaţia suspendării dreptului de a primi indemnizaţia lunară de hrană pentru cauzele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), plata acesteia se poate face retroactiv, cu condiţia ca beneficiarul acesteia să solicite achitarea acesteia în termen de 6 luni de la data suspendării plăţii.

    ART. 13
    (1) Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană încetează în următoarele situaţii:
    a) la data la care pacientul a fost declarat vindecat de tuberculoză de către medicul curant;
    b) la data constatării abandonului administrării tratamentului, respectiv la data la care, în privinţa pacientului diagnosticat cu tuberculoză aflat în tratament în ambulatoriu, se constată întreruperea tratamentului pentru o perioadă de mai mult de 2 luni consecutive sau întreruperea tratamentului într-un procent mai mare de 20% din totalul prizelor indicate de către medicul curant, după caz;
    c) la data decesului beneficiarului indemnizaţiei;
    d) în cazul în care plata indemnizaţiei lunare de hrană a fost suspendată în condiţiile prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) şi în termen de 6 luni de la data suspendării plăţii beneficiarul nu a solicitat reluarea acordării indemnizaţiei lunare de hrană;
    e) în cazul în care, cu privire la beneficiarul indemnizaţiei lunare de hrană, au fost înregistrate mai mult de 7 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament, pentru faza iniţială/intensivă, sau au fost înregistrate mai mult de 3 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament, pentru faza de continuare, după caz. În această situaţie, plata indemnizaţiei lunare de hrană poate fi reluată dacă, în luna imediat următoare, persoana respectivă reia administrarea schemei de tratament;
    f) în cazul în care beneficiarul indemnizaţiei lunare de hrană nu respectă recomandările medicului curant privind izolarea, pentru a împiedica răspândirea bolii în populaţie, astfel făcându-se vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite conform prevederilor art. 352 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru pacientul diagnosticat cu tuberculoză tratat în ambulatoriu şi căruia medicul curant i-a recomandat respectarea măsurii izolării, cererea prevăzută de art. 2 alin. (1) se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are domiciliul, în termen de 10 zile de la data finalizării perioadei de izolare recomandată.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), indemnizaţia lunară de hrană este acordată pentru toată perioada de administrare a tratamentului în ambulatoriu şi pentru care a fost respectată măsura izolării.

    ART. 14
    (1) În termen de 30 de zile de la emiterea prezentului ordin, agenţiile teritoriale încheie cu direcţiile de sănătate protocoalele de colaborare prevăzute la art. 6 alin. (5). Protocoalele de colaborare conţin elementele minime prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
    (2) Pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor prezentei metodologii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială poate emite proceduri, precizări sau îndrumări în vederea stabilirii operaţiunilor privind plata indemnizaţiei lunare de hrană pentru adulţii şi pentru copiii diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu, care se aprobă prin decizia directorului general.

    ART. 15
    (1) Sumele cu titlu de indemnizaţie lunară de hrană plătite necuvenit se recuperează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. f), suma plătită necuvenit se recuperează prin neacordarea indemnizaţiei lunare de hrană în luna/lunile următoare celei în care s-a făcut constatarea nerespectării măsurii de izolare.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CERERE
    pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru adulţi
    Subsemnatul/Subsemnata, ………………………, posesor/posesoare al/a actului de identitate ……...….. seria …………. nr. ....., eliberat de …………………… la data de ………………. CNP …………………., telefon ……………….,
    [ ] cu domiciliul/reşedinţa în ……………………., str. …………………. nr. ……, bl. …………, sc. ……., et. …….., ap. ………., sectorul/judeţul …………………..,
    [ ] domiciliul real, indiferent de adresa sa legală înscrisă în documentele de identitate în ………………….., str. ………….. nr. …….., bl. ………, sc. …….., et. ………, ap. ……, sectorul/judeţul …………………;
    [ ] fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, care trăieşte pe raza teritorială a localităţii ………………….., judeţul ……….;
    [ ] în nume personal
    sau
    [ ] prin reprezentant legal, domnul/doamna ……………………………, în calitate de*) ……………….., cu domiciliul/reşedinţa în …………….., str. …………….nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. ……, ap. ……, sectorul/judeţul ……, CNP ………….., telefon ……….,
    vă rog să îmi aprobaţi acordarea indemnizaţiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei şi de Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu.
    Doresc să primesc acest drept*):
    [ ] prin mandat poştal, la adresa ……………………………………………..;
    [ ] în contul bancar având cod IBAN: …………………....... deschis la banca ………….…..…, sucursala/agenţia ………....….;
    [ ] numerar, la sediul dispensarului de pneumoftiziologie ………………………. .
    Doresc să primesc comunicările referitoare la acordarea indemnizaţiei lunare de hrană, astfel:*)
    [ ] prin poştă, la adresa …………………………………………..;
    [ ] la adresa de e-mail ……………………………………..;
    [ ] altă opţiune …………………………………………. .
    În perioada ………………….. - ……………….. am fost în izolare potrivit recomandării medicului curant.**)
    Declar pe propria răspundere că voi utiliza indemnizaţia lunară de hrană ce îmi va fi acordată pentru procurarea alimentaţiei corespunzătoare care să asigure eficienţă în tratamentul pe care îl urmez.
    ………………………………………..
                (numele şi prenumele)
    ………………………………………..
                       (semnătura)
    ………………………………………..
                           (data)
    Avizat
    Medic curant
        (numele şi prenumele)
    ……………………………………………
    Semnătura ……………………………..
     *) Se va bifa o singură opţiune.
    **) Se va completa doar în situaţia în care solicitantul s-a aflat în izolare potrivit recomandării medicului curant.
    CONSIMŢĂMÂNT
    privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal^1
    ^1 În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    Subsemnatul/Subsemnata, …………………….., posesor/posesoare al/a actului de identitate ……………. seria ………. nr. …………, eliberat de ………………. la data de …………….., CNP ………………, telefon …………………, e-mail ………………..,
    în calitate de persoană diagnosticată cu tuberculoză,
    prin prezenta declar în mod voluntar că îmi dau acordul în cunoştinţă de cauză pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv datele privind sănătatea, acolo unde este cazul) următorilor operatori de date, în legătură cu şi pentru următoarele scopuri, după cum urmează:
    • agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială;
    • Direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
    • Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială,

    cu următoarele scopuri:
    - procesarea datelor mele de sănătate în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare de hrană acordate conform Legii nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei.

    În cazul în care prelucrarea datelor menţionate mai sus include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se bazează pe standardul aprobat de UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este cerut de legile aplicabile privind protecţia datelor.
    Operatorii de date cu caracter personal menţionaţi mai sus, precum şi instituţiile/autorităţile publice care procesează datele conform prevederilor legale în vigoare stabilesc garanţiile şi măsurile tehnologice, fizice, administrative şi procedurale, în concordanţă cu legile aplicabile în domeniu.
    Datele personale vor fi accesibile următoarelor categorii de persoane: angajaţii autorizaţi şi reprezentanţii operatorilor şi procesatorilor menţionaţi mai sus.
    Datele mele personale pot fi de asemenea divulgate autorităţilor competente autorizate de legile aplicabile.
    Datele vor fi procesate până când consimţământul va fi revocat sau cât este necesar în raport cu scopurile descrise mai sus, dar nu mai devreme de ………. ani. După ce perioada indicată expiră, datele mele personale vor fi şterse definitiv.
    Înţeleg că, în calitate de subiect de date cu caracter personal, am dreptul să solicit oricărui operator următoarele: accesarea datelor mele personale, rectificarea lor, restricţionarea prelucrării lor, portarea lor şi copierea lor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri prin e-mail către oricare operator de date la adresa de e-mail aferentă menţionată mai sus.
    În cazul în care solicitările mele nu sunt soluţionate prin transmiterea cererii la adresa de e-mail de mai sus, înţeleg că am dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal^2.
    ^2 http://www.dataprotection.ro/

    Data …………..
    Semnătura …………………..

    ANEXA 2

    la metodologie
    CERERE
    pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru copii
    Subsemnatul/Subsemnata, …………….., posesor/posesoare al/a actului de identitate ………… seria …………nr. ………, eliberat de …………….. la data de …………………. CNP ……………………., telefon ……………….,
    în calitate de*) ………………… al copilului ………………………, născut la data de ……………., în localitatea …………….., judeţul/sectorul ………………, CNP ………………………..,
    vă rog să îmi aprobaţi acordarea indemnizaţiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei şi de Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu.
    Doresc să primesc acest drept**):
    [ ] prin mandat poştal, la adresa ……………………………;
    [ ] în contul bancar având cod IBAN: …………………. deschis la banca …………., sucursala/agenţia …………..….;
    [ ] numerar, la sediul dispensarului de pneumoftiziologie ………………………. .

    Doresc să primesc comunicările referitoare la acordarea indemnizaţiei lunare de hrană, astfel:**)
    [ ] prin poştă, la adresa ………………………………………….;
    [ ] la adresa de e-mail ……………………;
    [ ] altă opţiune …………………………… .
    În perioada ………………. - ………………. am fost în izolare potrivit recomandării medicului curant.***)
    Declar pe propria răspundere că voi utiliza indemnizaţia lunară de hrană ce va fi acordată pentru procurarea alimentaţiei corespunzătoare care să asigure eficienţă în tratamentul pe care îl urmează copilul.
    ………………………………………..
                   (numele şi prenumele)
    …………………………………………
                       (semnătura)
    …………………………………………
                          (data)
    Avizat
    Medic curant
    …………………....………………
        (numele şi prenumele)
    Semnătura ……………………..
    Parafa ………………………….
       *) Se menţionează calitatea persoanei: părinte, tutore, curator, persoană/familie care are în plasament/plasament în regim de urgenţă, asistent maternal.
     **) Se va bifa o singură opţiune.
    ***) Se va completa doar în situaţia în care solicitantul s-a aflat în izolare potrivit recomandării medicului curant.
    CONSIMŢĂMÂNT
    privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal^1
    ^1 În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    Subsemnatul/Subsemnata, ……………………, posesor/posesoare al/a actului de identitate ……… seria ………nr .…….., eliberat de …………… la data de ………….., CNP ……………., telefon …………………., email ……………………….,
    în calitate de persoană diagnosticată cu tuberculoză,
    prin prezenta declar în mod voluntar că îmi dau acordul în cunoştinţă de cauză pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv datele privind sănătatea, acolo unde este cazul) următorilor operatori de date, în legătură cu şi pentru următoarele scopuri, după cum urmează:
    - agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială;
    – direcţia de sănătate publică;
    – Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială,

    cu următoarele scopuri:
    - procesarea datelor mele de sănătate în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare de hrană acordate conform Legii nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei.

    În cazul în care prelucrarea datelor menţionate mai sus include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se bazează pe standardul aprobat de UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este cerut de legile aplicabile privind protecţia datelor.
    Operatorii de date cu caracter personal menţionaţi mai sus, precum şi instituţiile/autorităţile publice care procesează datele conform prevederilor legale în vigoare stabilesc garanţiile şi măsurile tehnologice, fizice, administrative şi procedurale, în concordanţă cu legile aplicabile în domeniu.
    Datele personale vor fi accesibile următoarelor categorii de persoane: angajaţii autorizaţi şi reprezentanţii operatorilor şi procesatorilor menţionaţi mai sus.
    Datele mele personale pot fi de asemenea divulgate autorităţilor competente autorizate de legile aplicabile.
    Datele vor fi procesate până când consimţământul va fi revocat sau cât este necesar în raport cu scopurile descrise mai sus, dar nu mai devreme de …… ani. După ce perioada indicată expiră, datele mele personale vor fi şterse definitiv.
    Înţeleg că, în calitate de subiect de date cu caracter personal, am dreptul să solicit oricărui operator următoarele: accesarea datelor mele personale, rectificarea lor, restricţionarea prelucrării lor, portarea lor şi copierea lor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri prin e-mail către oricare operator de date la adresa de e-mail aferentă menţionată mai sus.
    În cazul în care solicitările mele nu sunt soluţionate prin transmiterea cererii la adresa de e-mail de mai sus, înţeleg că am dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal^2.
    ^2 http://www.dataprotection.ro/

    Data ……………….
    Semnătura …………………

    ANEXA 3

    la metodologie
    CERERE
    pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru copiii daţi în plasament
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului ……………../Sectorului ….... al Municipiului Bucureşti/Organismul privat acreditat şi licenţiat ……..….., cu sediul în …..…….., cod fiscal ………….., reprezentată/reprezentat prin ….....(numele şi prenumele)......, în calitate de .....(denumirea funcţiei de conducere)..…., cu domiciliul/reşedinţa în ………………, str. ……………….. nr. ………., bl. …………, sc. ………, et. ………., ap. ………….., sectorul/judeţul …………, telefon ………..…, posesor al actului de identitate …………, seria ………. nr. …………, eliberat de …......…….. la data de …………….., CNP ........................................,
    vă rog să aprobaţi acordarea indemnizaţiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei şi de Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu pentru copilul .....(numele, prenumele, CNP)...... , conform documentelor anexate*).
    *) Se anexează copie de pe hotărârea comisiei pentru protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, prin care s-a stabilit măsura plasamentului/plasamentului în regim de urgenţă, inclusiv la asistentul maternal.

    Sumele cu titlu de indemnizaţie lunară de hrană vor fi virate în contul special nr …………. deschis la …………………. .
    Declar pe propria răspundere că indemnizaţia lunară de hrană va fi utilizată pentru procurarea alimentaţiei corespunzătoare care să asigure eficienţă în tratamentul pe care îl urmează copilul.
    …………………...................
               (numele şi prenumele)
    …...........…………………….
                     (semnătura)
    ..................……………………
                           (data)
    Avizat
    Medic curant
    ................…………….
        (numele şi prenumele)
    Semnătura ………………………
    Parafa ………………………
    CONSIMŢĂMÂNT
    privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal^1
    ^1 În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    Subsemnatul/Subsemnata ……………., posesor/posesoare al/a actului de identitate ………. seria ………. nr. ……….., eliberat de ………. la data de ……………, CNP ………, telefon ………………., e-mail ………………,
    în calitate de persoană diagnosticată cu tuberculoză,
    prin prezenta declar în mod voluntar că îmi dau acordul în cunoştinţă de cauză pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv datele privind sănătatea, acolo unde este cazul) următorilor operatori de date, în legătură cu şi pentru următoarele scopuri, după cum urmează:
    • Agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială;
    • direcţia de sănătate publică;
    • Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială,

    cu următoarele scopuri:
    - procesarea datelor mele de sănătate în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare de hrană acordată conform Legii nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei.

    În cazul în care prelucrarea datelor menţionate mai sus include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se bazează pe standardul aprobat de UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este cerut de legile aplicabile privind protecţia datelor.
    Operatorii de date cu caracter personal menţionaţi mai sus, precum şi instituţiile/autorităţile publice care procesează datele conform prevederilor legale în vigoare stabilesc garanţiile şi măsurile tehnologice, fizice, administrative şi procedurale, în concordanţă cu legile aplicabile în domeniu.
    Datele personale vor fi accesibile următoarelor categorii de persoane: angajaţii autorizaţi şi reprezentanţii operatorilor şi procesatorilor menţionaţi mai sus.
    Datele mele personale pot fi de asemenea divulgate autorităţilor competente autorizate de legile aplicabile.
    Datele vor fi procesate până când consimţământul va fi revocat sau cât este necesar în raport cu scopurile descrise mai sus, dar nu mai devreme de ………. ani. După ce perioada indicată expiră, datele mele personale vor fi şterse definitiv.
    Înţeleg că, în calitate de subiect de date cu caracter personal, am dreptul să solicit oricărui operator următoarele: accesarea datelor mele personale, rectificarea lor, restricţionarea prelucrării lor, portarea lor şi copierea lor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri prin e-mail către oricare operator de date la adresa de e-mail aferentă menţionată mai sus.
    În cazul în care solicitările mele nu sunt soluţionate prin transmiterea cererii la adresa de e-mail de mai sus, înţeleg că am dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal^2.
    ^2 http://www.dataprotection.ro/

    Data …………..
    Semnătura ……..

    ANEXA 4

    la metodologie
    ADEVERINŢĂ
    emisă de către furnizorul de servicii sociale
    Denumirea furnizorului de servicii sociale:
    Sediul:
    Codul fiscal:
    Certificatul de acreditare furnizor servicii sociale seria …. nr. ….. din data de …….
    Licenţa de funcţionare a serviciului social nr. …. din data de …….
    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….., identificat/ă cu CNP ………, act de identitate …... seria …… nr. …………, eliberat de ………. la data de ………………., are calitatea de beneficiar al serviciului social cu cazare acordat în centrul rezidenţial/locuinţa protejată/internatul de tip social/adăpostul de noapte/alt tip de centru ……………………, denumit ………………………….., situat în localitatea ……, strada ………… nr. ……., sectorul/judeţul ……………., începând cu data de ………….. şi până la data de …………………… .
    Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
    Sub sancţiunile legii penale declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.
    Furnizor servicii sociale ….........…
    Data …………….
    Reprezentat legal prin …………….................
                                                                (nume şi prenume)
    Semnătura ….........…

    ANEXA 5

    la metodologie
    PROTOCOL
    de colaborare privind schimbul de date pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană dintre direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti
    Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană................./Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti
    Nr. ……./….. ……..
    Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ……./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti
    Nr. ……./….. ………
    PROTOCOL DE COLABORARE
    Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană................./Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, cu sediul în ……….., reprezentată prin …………,
    şi
    Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ……./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în ……….., reprezentată prin …………,
    denumite în continuare părţi, au convenit de comun acord încheierea prezentului protocol de colaborare.
    ART. 1
    Obiectul protocolului de colaborare
    Obiectul protocolului de colaborare constă în organizarea unui cadru operaţional în vederea asigurării plăţii indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu.

    ART. 2
    Obligaţiile părţilor
    2.1. Obligaţiile asumate de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană................./Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti sunt următoarele:
    a) să asigure centralizarea informaţiilor primite din partea medicilor specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în teritoriu, cu privire la pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu, la frecvenţa cu care aceştia urmează tratamentul şi îşi îndeplinesc celelalte obligaţii;
    b) să comunice către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ……./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, după caz, cel târziu până la data de … ale lunii, centralizarea informaţiilor prevăzute la lit. a) cu referire la luna anterioară, prin completarea tabelului următor: Centralizator aferent lunii …. an ….
    cuprinzând informaţiile referitoare la administrarea tratamentului de către pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu, din judeţul …../municipiul Bucureşti, sectorul …..

┌───┬───────────┬───────────┬───┬─────────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │Faza │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Adresa │iniţială/ │ │ │ │ │
│ │Numele │Prenumele │ │declarată│intensivă │Omisiune│Tratament │ │ │
│Nr.│pacientului│pacientului│CNP│de │(FI/I) sau│de │finalizat**)│Abandon***)│Deces│
│ │ │ │ │pacient │faza de │doză*) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │continuare│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(FC) │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴───────────┴───┴─────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────┴─────┘


       *) Omisiune de doză - are însemnătatea dată de dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Metodologia şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 2.087/1.822/2020.
     **) Tratament finalizat - are însemnătatea art. 6 lit. j) şi k) din Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei.
    ***) Abandon - pacientul care a întrerupt tratamentul mai mult de 2 luni consecutive sau într-un procent mai mare de 20% din totalul prizelor indicate de către medicul curant, după caz.


    2.2. Obligaţiile asumate de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ……./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti sunt următoarele:
    a) să recepţioneze informaţiile trimise de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană ……../Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi să dispună măsurile cuvenite în vederea plăţii indemnizaţiei lunare de hrană numai pentru pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză care au urmat schema completă de tratament, care nu se regăsesc menţionaţi în centralizatorul prevăzut la art. 2pct. 2.1lit. b) şi care au înregistrat cererea pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de hrană;
    b) să suspende sau să înceteze, după caz, plata indemnizaţiei lunare de hrană, ţinând cont de situaţiile menţionate la art. 12 şi 13 din Metodologia şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 2.087/1.822/2020.


    ART. 3
    Modalitatea de realizare a schimbului de informaţii
    3.1. Schimbul de informaţii între părţi (actualizarea bazelor de date) se va realiza lunar, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform procedurii comune de lucru.
    3.2. Formatul datelor transmise se stabileşte de comun acord, la nivel de experţi, conform procedurii comune de lucru.
    3.3. În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol, părţile vor stabili şi vor semna procedura comună de lucru. Procedura comună de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituţii şi va conţine toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric şi procedural.

    ART. 4
    Dispoziţii finale
    4.1. Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale, se utilizează şi se păstrează conform prevederilor legale şi normelor interne în vigoare.
    4.2. Părţile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia să fie făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul constructiv.
    4.3. Prezentul protocol intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data semnării lui, urmând ca termenele stabilite în cadrul acestuia privind prelucrarea şi/sau schimbul de date să curgă de la data semnării procedurii comune de lucru.
    4.4. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă nelimitată.
    4.5. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol. Modificările ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate în procedura comună de lucru pot fi efectuate de reprezentanţii structurilor tehnice ale părţilor, desemnaţi în acest sens.

    Acest protocol s-a semnat astăzi, ………….., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană ……../Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti
    Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ……./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016