Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 9 octombrie 2019  de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.524 din 9 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 16 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1
    În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) impact asupra sănătăţii - totalul efectelor pozitive sau negative ale unui obiectiv funcţional asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din zona de influenţă stabilită prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
    b) evaluarea impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare EIS) - combinaţie de proceduri, metode şi instrumente prin care se identifică efecte probabile ale unui obiectiv funcţional asupra sănătăţii unei populaţii din zona de influenţă a acestuia;
    c) evaluarea prospectivă a impactului asupra sănătăţii - EIS efectuată în faza de pregătire a documentaţiei unui proiect, astfel încât să poată fi luate măsuri de minimizare a impactului negativ şi de maximizare a celui pozitiv încă din faza de pregătire;
    d) evaluarea concomitentă a impactului asupra sănătăţii - EIS desfăşurată în timpul executării lucrărilor de construcţie a obiectivului, cu scopul de a ajuta solicitanţii să ia măsuri corective prompte de soluţionare a unui impact negativ asupra sănătăţii necunoscut sau de a estima corectitudinea predicţiilor făcute într-un studiu EIS prospectiv sau atunci când apar schimbări semnificative care pot influenţa concluziile studiului EIS prospectiv;
    e) evaluarea retrospectivă a impactului asupra sănătăţii - EIS desfăşurată în faza de funcţionare a obiectivului pentru a determina impactul asupra sănătăţii şi consecinţele care decurg prin funcţionarea acestuia;
    f) studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii (denumit în continuare studiu EIS) - document tehnic ce reuneşte aspecte de mediu, de sănătate, economice şi sociale cu scopul de a cuantifica modurile în care este afectată sănătatea, astfel încât să poată fi trase concluzii motivate, ţinând seama de informaţiile furnizate de către solicitant, precum şi de cele obţinute de către evaluator în scopul evaluării complete şi corecte a impactului asupra sănătăţii;
    g) Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare EESEIS) - document de interes public care cuprinde informaţii cu privire la lista nominală a elaboratorilor de studii EIS, precum şi perioada pentru care aceştia sunt abilitaţi să întocmească studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii, afişat pe site-ul Centrului Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar din Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    h) solicitant EIS - titularul proiectului definit la art. 2 lit. i) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care depune o cerere pentru un studiu EIS;
    i) solicitant EESEIS - persoana fizică independentă sau persoana juridică ce depune o cerere pentru înscrierea în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii;
    j) elaborator de studiu EIS - persoana fizică independentă (medic confirmat în specialităţile igienă sau sănătate publică) sau persoana juridică (un colectiv interdisciplinar coordonat de un medic primar cu specialitatea igienă sau sănătate publică) înscrisă în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii, pe baza deciziei de includere luate de CIESEIS;
    k) aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact - înscris eliberat elaboratorului de studiu EIS, emis de către Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii, prin care i se acordă dreptul de a efectua studii EIS;
    l) for decident - autoritate teritorială de mediu, de sănătate sau administrativă;
    m) obiective funcţionale - planuri, proiecte, investiţii, componente sau activităţi care urmează să fie realizate, sunt în curs de realizare sau care au fost deja realizate;
    n) obiectiv funcţional de interes naţional - proiect de investiţie cu caracter distinctiv şi unic la nivel naţional, necesar pentru satisfacerea nevoilor societăţii, cu posibile consecinţe negative asupra sănătăţii omului, care îndeplineşte cel puţin 3 dintre următoarele criterii:
    1. este un proiect naţional de investiţie publică semnificativă, potrivit art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. este un suport pentru domenii strategice ale economiei naţionale;
    3. constituie un potenţial factor de risc în cazul neasigurării funcţionării sale la parametri normali, oprirea sau funcţionarea sub aceşti parametri putând constitui un pericol pentru viaţa şi integritatea populaţiei;
    4. prezintă costuri ridicate de construire, întreţinere, funcţionare şi utilizare;
    5. ca urmare a funcţionării sale, prezintă un potenţial de producere a deşeurilor, emisiilor poluante, inclusiv zgomot, cu risc de producere a unor accidente grave prin substanţele şi tehnologiile folosite, care pot avea implicaţii majore pentru sănătatea populaţiei din judeţul arondat şi cel puţin alte două judeţe limitrofe;

    o) obiectiv funcţional care poate determina poluare transfrontalieră - proiect de investiţie aflat pe teritoriul unui judeţ limitrof graniţei României, prin a cărui execuţie s-ar putea produce emisii de poluanţi capabili să provoace daune în mediul unei alte ţări, trecând frontierele prin căi precum apa sau aerul;
    p) factor de mediu sau factor ecologic - orice condiţie de mediu capabilă să exercite influenţă directă sau indirectă asupra sănătăţii omului;
    q) public interesat - definiţia prevăzută la art. 2 lit. g) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
    r) zona de influenţă - întindere spaţială unde există riscuri potenţiale pentru sănătatea populaţiei din areal, generate de funcţionarea obiectivului.


    CAP. II
    Atribuţii şi responsabilităţi
    ART. 2
    Activitatea de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei este coordonată de Institutul Naţional de Sănătate Publică (denumit în continuare INSP), prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (denumit în continuare CNMRMC), cu participarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (denumite în continuare DSP), care au responsabilităţi specifice în domeniul riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu.

    ART. 3
    INSP are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) înfiinţează şi organizează Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare CIESEIS), formată din 5 membri din personalul încadrat în INSP, numiţi prin decizie a directorului general al INSP, şi anume: un preşedinte - directorul CNMRMC, 4 membri cu studii superioare şi un secretar;
    b) având în vedere prevederile art. 1 lit. n) şi o), stabileşte dacă un obiectiv funcţional este de interes naţional şi/sau dacă determină poluare transfrontalieră, ca urmare a solicitării transmise de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu se găseşte obiectivul funcţional;
    c) realizează studiile EIS pentru obiectivele de interes naţional sau pentru obiectivele funcţionale care pot determina poluare transfrontalieră, prin structurile de specialitate.


    ART. 4
    (1) CIESEIS are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) primeşte solicitările de înscriere în EESEIS, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
    b) verifică documentele prevăzute la art. 8, depuse de solicitantul EESEIS;
    c) întocmeşte referatele de evaluare;
    d) decide în privinţa includerii sau neincluderii în EESEIS;
    e) eliberează solicitantului avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, semnat de preşedintele acesteia, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
    f) în condiţiile prevăzute la art. 9 decide asupra retragerii avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact şi transmite o înştiinţare către deţinător în care sunt enunţate motivele anulării/revocării acestuia;
    g) întocmeşte şi actualizează lunar EESEIS, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

    (2) Secretarul CIESEIS îndeplineşte responsabilităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
    (3) Preşedintele, membrii şi secretarul CIESEIS nu pot fi implicaţi în elaborarea studiilor EIS.

    ART. 5
    (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană şi, respectiv, a municipiului Bucureşti pe al cărei teritoriu arondat se regăseşte obiectivul funcţional are următoarele responsabilităţi:
    a) transmite în scris necesitatea efectuării studiului către solicitantul EIS, în cazul în care respectivul obiectiv intră sub incidenţa Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) afişează pe pagina de internet rezumatele studiilor EIS întocmite de elaboratori, iar propunerile/recomandările motivate în urma comentariilor publicului interesat vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calităţii studiilor EIS;
    c) participă în comisiile de analiză tehnică stabilite la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, constituite potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

    (2) Personalul din DSP nu poate fi implicat în elaborarea studiilor EIS pentru obiectivele funcţionale aflate pe teritoriul aceluiaşi judeţ dacă:
    a) este abilitat cu autorizarea, notificarea sau inspecţia acestora;
    b) participă în comisiile de analiză tehnică.


    ART. 6
    Elaboratorul de studiu EIS este responsabil pentru:
    a) calitatea şi obiectivitatea informaţiilor furnizate în studiul EIS, conţinutul concluziilor şi recomandărilor acestuia;
    b) informarea CIESEIS în legătură cu orice fel de modificări care au intervenit în perioada de valabilitate a avizului de abilitare legate de conţinutul documentelor depuse la dosar.


    ART. 7
    Titularul proiectului care depune o solicitare EIS este responsabil pentru:
    a) corectitudinea informaţiilor şi a datelor furnizate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra sănătăţii;
    b) suportarea costurilor necesare derulării studiului EIS, beneficiind în exclusivitate de conţinutul lui în derularea acţiunilor administrative pentru obiectivul funcţional pe care îl reprezintă.


    CAP. III
    Eliberarea, anularea, revocarea avizelor de abilitare şi înscrierea în EESEIS
    ART. 8
    (1) Pentru eliberarea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, persoana fizică independentă care solicită înregistrarea în EESEIS trebuie să depună la sediul INSP din Bucureşti un dosar care să cuprindă:
    a) cerere, conform anexei nr. 1;
    b) diploma de licenţă medic-doctor, în copie;
    c) certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România şi aviz anual în termen, în copie;
    d) curriculum vitae;
    e) diploma de medic specialist sau primar în specialitatea igienă sau sănătate publică;
    f) certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor din România;
    g) cazier judiciar;
    h) declaraţie de interese, întocmită conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
    i) nota de informare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
    j) dovada achitării tarifului pentru serviciile de înscriere, în cuantum de 500 lei, în contul INSP.

    (2) Persoana juridică depune următoarele:
    a) cerere, conform anexei nr. 1;
    b) documentele prevăzute de alin. (1) lit. b)-i) pentru medicul cu specialitatea igienă sau sănătate publică, coordonatorul studiilor EIS;
    c) documentele prevăzute la alin. (1) lit. d), g)-i) pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialişti, participant în studiile EIS;
    d) diplomă de licenţă, în copie, pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialişti, participant în studiile EIS;
    e) dovada achitării tarifului pentru serviciile de înscriere, în cuantum de 1.000 lei, în contul INSP.

    (3) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului complet, CIESEIS eliberează avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, întocmit după modelul din anexa nr. 2.
    (4) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact are o valabilitate de trei ani de la data emiterii. Avizul de abilitare se vizează anual în condiţiile în care pentru medici se face dovada valabilităţii avizului anual al certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.
    (5) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi reînnoit numai după reactualizarea documentaţiei şi numai dacă solicitarea a fost făcută cu cel puţin trei luni înaintea datei expirării.
    (6) Tariful pentru serviciile prestate pentru reînnoirea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact este de 300 lei în cazul persoanelor fizice independente prevăzute la alin. (1) şi de 700 lei în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (2).
    (7) Pentru realizarea studiilor/atribuţiilor prevăzute la art. 3 lit. c), pentru INSP nu se aplică prevederile prezentului articol.
    (8) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul“ şi se păstrează la sediul INSP, potrivit legii.

    ART. 9
    (1) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi anulat dacă deţinătorul acestuia a depus la dosar informaţii care se dovedesc a fi false sau înşelătoare.
    (2) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi revocat:
    a) la cererea deţinătorului;
    b) în cazul neprezentării avizului anual prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. c).


    CAP. IV
    Procedura pentru elaborarea studiilor EIS
    SECŢIUNEA 1
    Depunerea şi evaluarea cererilor
    ART. 10
    (1) Impactul asupra sănătăţii populaţiei se evaluează, după caz, prin studiu de evaluare prospectivă/ concomitentă/retrospectivă funcţionării unui proiect, pe baza documentelor depuse de titularul proiectului, prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (2) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru elaborarea studiului EIS în cazul obiectivelor funcţionale care se supun şi procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeaşi lege, este următoarea:
    a) cerere de elaborare a studiului;
    b) decizia scrisă a direcţiei de sănătate publică către titularul de proiect privind necesitatea efectuării studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat, cu menţionarea încadrării obiectivului/activităţii în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) raport la studiul de impact asupra mediului care să conţină inclusiv un studiu de dispersie a poluanţilor şi concluzii privind nivelul imisiilor în zona locuită învecinată;
    d) studiu geotehnic, după caz;
    e) studiu de însorire, după caz;
    f) certificatul de urbanism;
    g) actele de proprietate/închiriere a spaţiului utilizat;
    h) documentaţia cadastrală;
    i) actul constitutiv, certificatul de înregistrare şi statutul societăţii solicitante;
    j) fişele tehnice şi avizele stabilite prin certificatul de urbanism;
    k) planul urbanistic zonal (PUZ);
    l) plan de situaţie cu specificarea distanţelor de la perimetrul unităţii până la faţada imobilelor din vecinătate;
    m) descrierea proiectului de construcţie şi funcţionare;
    n) memoriu tehnic din care să rezulte distanţele faţă de vecini pe fiecare reper cardinal, structura construcţiei, descrierea funcţională a obiectivului cu schiţele descriptive, finisajele interioare şi exterioare, racordurile la utilităţi, sursele de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu, lucrări de reconstrucţie ecologică şi măsuri pentru monitorizarea mediului;
    o) descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieşire - text şi schiţe cu precizarea capacităţii de producţie şi prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanţelor chimice etc. folosite în obţinerea produselor finite;
    p) în cazul obiectivelor care au funcţionat/funcţionează se prezintă următoarele documente: buletine de analiză de mediu (apă, emisii, zgomot, după caz), planuri de monitorizare, autorizaţii existente, bilanţuri de mediu, rapoarte anuale de mediu şi alte documente la solicitarea justificată a elaboratorului;
    q) alte avize şi acorduri (pentru situaţiile în care sunt necesare avize şi acorduri la nivel local/naţional).

    (3) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru obiective funcţionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este următoarea:
    a) cerere de elaborare a studiului;
    b) decizia scrisă a direcţiei de sănătate publică privind necesitatea studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat;
    c) memoriu de arhitectură;
    d) memoriu tehnic complet, întocmit conform pct. VI lit. A din anexa nr. 5.E la procedura prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018;
    e) studiu de însorire, după caz;
    f) aviz sau notificare de clasare emisă de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului organizate la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti;
    g) certificat de urbanism;
    h) acte de identitate ale beneficiarului;
    i) acte de proprietate/închirierea terenului/spaţiului;
    j) certificat de înregistrare în registrul comerţului (CUI);
    k) documentaţia cadastrală;
    l) plan de încadrare în zonă;
    m) plan de situaţie cu specificarea distanţelor de la perimetrul unităţii până la faţada imobilelor din vecinătate;
    n) descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieşire - text şi schiţe cu precizarea capacităţii de producţie şi prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanţelor chimice etc. folosite în obţinerea produselor finite - dacă este cazul;
    o) alte avize şi acorduri (pentru situaţiile în care sunt necesare avize şi acorduri la nivel local/naţional).

    (4) Studiile EIS prevăzute la alin. (1) stabilesc măsurile legate de impactul activităţii unui obiectiv funcţional asupra sănătăţii populaţiei şi contribuie la decizia forurilor decidente de realizare, nerealizare sau oprire a funcţionării acestuia.

    ART. 11
    Documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi (3) se păstrează la sediul elaboratorului de studii EIS pentru o perioadă de 10 ani, potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele procedurii de realizare şi consultare cu privire la studiile EIS
    ART. 12
    (1) După primirea deciziei din partea direcţiei de sănătate publică, solicitantul EIS selectează un elaborator de studiu EIS din EESEIS sau se adresează INSP în cazul obiectivelor funcţionale definite la art. 1 lit. n) şi o).
    (2) Studiul EIS pentru obiective funcţionale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeaşi lege, va conţine următoarele capitole:
    a) scop şi obiective;
    b) opisul de documente care au stat la baza elaborării studiului;
    c) date generale şi de amplasament;
    d) identificarea şi evaluarea potenţialilor factori de risc pentru sănătatea populaţiei din mediu şi factori de disconfort pentru populaţie, în care se menţionează la fiecare subcapitol:
    1. situaţia existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătăţii populaţiei;
    2. evaluarea de risc asupra sănătăţii: identificarea pericolelor, evaluarea expunerii, evaluarea relaţiei doză-răspuns, caracterizarea riscului;
    3. recomandări şi măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ şi maximizarea celui pozitiv;

    e) alternative, dacă este cazul;
    f) concluzii şi condiţii obligatorii;
    g) rezumat, cuprinzând: o descriere a proiectului cu informaţii referitoare la amplasarea, concepţia, dimensiunea şi alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătăţii populaţiei din zona de influenţă, concluzii şi recomandări.

    (3) Studiul EIS pentru obiective funcţionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului va conţine următoarele capitole:
    a) scop şi obiective;
    b) opisul de documente care au stat la elaborarea studiului;
    c) date generale şi de amplasament;
    d) identificarea şi evaluarea potenţialilor factori de risc din mediu şi de disconfort pentru populaţie, în care se menţionează la fiecare subcapitol;
    1. situaţia existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătăţii populaţiei;
    2. recomandări şi măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ şi maximizarea celui pozitiv;

    e) alternative, dacă este cazul;
    f) concluzii şi condiţii obligatorii;
    g) rezumat, cuprinzând:o descriere a proiectului cu informaţii referitoare la amplasarea, concepţia, dimensiunea şi alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătăţii populaţiei din zona de influenţă, concluzii şi recomandări.

    (4) Studiile EIS prevăzute la alin. (2) sunt elaborate exclusiv de către persoane juridice.
    (5) Rezumatele studiilor EIS prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt supuse comentariilor publicului interesat prin afişarea pe pagina de internet a direcţiei de sănătate publică care a formulat decizia de efectuare a studiului de evaluare a impactului asupra sănătăţii, iar propunerile/recomandările motivate sunt luate în considerare în etapa de analiză a calităţii studiilor EIS.
    (6) DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti analizează calitatea studiilor EIS şi decid acceptarea sau refacerea acestora.
    (7) Pe baza studiilor EIS, DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti formulează puncte de vedere cu privire la efectele semnificative directe şi indirecte ale unui proiect asupra populaţiei şi sănătăţii umane, potrivit prevederilor art. 12 alin. (7) din Legea nr. 292/2018.

    ART. 13
    (1) Studiile EIS se înaintează de solicitantul EIS către DSP pe al cărei teritoriu arondat se găseşte amplasamentul obiectivului funcţional.
    (2) Forma finală a studiului EIS se pune la dispoziţia factorilor decidenţi şi comisiei de analiză tehnică, pentru a fi luate deciziile optime de creştere a efectelor pozitive asupra statusului de sănătate al populaţiei şi pentru a se elabora strategii de ameliorare a efectelor negative.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    (model)
    CERERE
    privind eliberarea avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact
    Către
    Institutul Naţional de Sănătate Publică
    Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii
    Subsemnatul, ......................, legitimat cu ......................, reprezentant legal al ...................., vă rog să aprobaţi înscrierea mea în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii.
    În acest sens, depun următoarea documentaţie (copii):
    (Se enumeră)...........................................
    Declar pe propria răspundere că toate actele depuse la dosar sunt conforme cu originalul.
    Data
    ……………….
    Semnătura
    ....................................

    ANEXA 2

    la metodologie
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
    Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
    Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii
    AVIZ DE ABILITARE
    pentru elaborarea studiilor de impact
    Nr. aviz ........../...........Data (ziua, luna, anul)
    Denumirea persoanei juridice/Numele şi prenumele persoanei fizice:
    Sediul: Adresa:
    Localitatea:
    Strada:
    Judeţul:
    Nr. de telefon:
    Nr. de fax:
    Adresa de e-mail:
    Adresa paginii de internet a persoanei juridice:
    Data emiterii avizului:
    Durata de valabilitate a avizului:
    Avizul este eliberat în scopul elaborării studiilor de evaluare a impactului asupra sănătăţii pentru:
    a) obiective funcţionale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
    b) obiective funcţionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

    Preşedinte,
    ......................................................
    NOTĂ:
    Emiterea prezentului aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact nu reprezintă certificarea legalităţii, corectitudinii şi a calităţii modului în care au fost efectuate studiile de evaluare a impactului asupra sănătăţii.
    Întreaga răspundere legală revine elaboratorului de studiu, care este răspunzător în faţa legii pentru eventualele ilegalităţi şi neconformităţi ce ar putea fi constatate ulterior.


    ANEXA 3

    la metodologie
    DATE PUBLICE
    cuprinse în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii

┌────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ │Denumirea│ │Adresa │ │ │ │Avizul este eliberat │
│ │persoanei│ │paginii │Nr. şi │Data │ │în scopul elaborării │
│Nr. │juridice/│Date de│de │data │reînnoirii│Durata de │studiilor de impact │
│crt.│Numele şi│contact│internet │eliberării│avizului │valabilitate│asupra sănătăţii │
│ │prenumele│ │a │avizului │acordat │a avizului │pentru obiective │
│ │persoanei│ │persoanei│ │ │ │funcţionale: │
│ │fizice │ │juridice │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │care se │care nu se│
│ │ │ │ │ │ │ │supun │supun │
│ │ │ │ │ │ │ │procedurii│procedurii│
│ │ │ │ │ │ │ │de │de │
│ │ │ │ │ │ │ │evaluare a│evaluare a│
│ │ │ │ │ │ │ │impactului│impactului│
│ │ │ │ │ │ │ │asupra │asupra │
│ │ │ │ │ │ │ │mediului │mediului │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 4

    la metodologie
    DECLARAŢIE DE INTERESE
    ……. (denumirea persoanei juridice …..reprezentată prin .…./numele şi prenumele persoanei fizice) ………….
    Declar pe propria răspundere că nu am interese^1 financiare şi nefinanciare, directe şi indirecte, în legătură cu obiectivele funcţionale pe care urmează să le evaluez în cadrul studiilor de evaluare a impactului asupra sănătăţii (studiile EIS), care pot afecta activitatea mea, în calitate de elaborator de studii EIS înscris în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii (EESEIS).
    Totodată, declar că nu deţin calitatea de membru în organele de administraţie şi de conducere şi/sau de acţionar la societăţi cu capital de stat, privat ori mixt, care au legătură cu obiectivele funcţionale pentru care voi elabora studiile EIS.
    Declar că nu particip la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv nu aprob/semnez documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire a obiectivelor funcţionale pentru care voi elabora studiile EIS.
    Data ………………
    Semnătura ……………..
    ^1 Prin interes se înţelege orice asociere, orice aspect ori avantaj financiar, adică deţinerea de acţiuni sau obligaţiuni, deţinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participaţie, ori deţinerea unei proprietăţi la o societate, companie, grup de interes economic, naţional sau internaţional, public ori privat, sau deţinerea calităţii de membru la o asociaţie, fundaţie, organizaţie neguvernamentală etc. care are legături cu obiectivul funcţional pentru care se elaborează un studiu EIS.

    ANEXA 5

    la metodologie
    NOTA DE INFORMARE
    cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
    1. Operatorul
    Institutul Naţional de Sănătate Publică, adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050463, România, telefon: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax: (401) 021 312 34 26, site: http://www.insp.gov.ro

    2. Responsabilitatea operatorului
    Operatorul de date este responsabil, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de obţinerea consimţământului de la persoana vizată. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Declaraţia de consimţământ este într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Prelucrarea datelor obţinute în baza consimţământului este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt colectate („reducerea la minimum a datelor“) prin consimţământul explicit dat de persoana vizată.

    3. Tipurile de date personale colectate la depunerea unui dosar

┌───────────┬──────────────┬─────────────┐
│Date │Scop │Perioada de │
│colectate │ │valabilitate │
├───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea │ │
│Nume, │dosarului │ │
│prenume │pentru │ │
│ │eliberarea │În perioada │
├───────────┤avizului de │valabilităţii│
│ │abilitare │avizului de │
│Telefon │pentru │abilitare │
│ │elaborarea │pentru │
├───────────┤studiilor de │elaborarea │
│ │impact Afişare│studiilor de │
│E-mail │pe site-ul │impact şi pe │
│ │CNMRMC în │perioada │
├───────────┤Evidenţa │arhivării │
│ │elaboratorilor│dosarului │
│Localitatea│de studii │depus de │
│ │pentru │solicitant │
├───────────┤evaluarea │ │
│ │impactului │ │
│Judeţul │asupra │ │
│ │sănătăţii │ │
└───────────┴──────────────┴─────────────┘    4. Drepturile persoanelor vizate:
    a) dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 din Regulamentul UE 2016/679);
    b) dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulamentul UE 2016/679);
    c) dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori (dreptul la ştergerea datelor, art. 17 din Regulamentul UE 2016/679);
    d) dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor (dreptul la restricţionarea prelucrării, art. 18 din Regulamentul UE 2016/679);
    e) dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat şi utilizat în mod obişnuit şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulamentul UE 2016/679);
    f) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziţie, art. 21 din Regulamentul UE 2016/679);
    g) dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dat. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimţământului, art. 7 din Regulamentul UE 2016/679);
    h) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecţia datelor (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din Regulamentul UE 2016/679).

    Am luat la cunoştinţă.
    Numele reprezentatului legal al persoanei juridice/Numele şi prenumele persoanei fizice
    Data ................
    Semnătura ............
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016