Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 7 mai 2020  de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 7 mai 2020 de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 387 din 13 mai 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 379 din 7 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 13 mai 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează potrivit modalităţilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

    ART. 2
    În cazul în care, în urma aplicării prezentei metodologii, valoarea revizuită a unui proiect, aprobat ca proiect minor, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, depăşeşte pragul valoric aferent proiectelor majore, documentaţia de redepunere a proiectului se elaborează în considerarea faptului că proiectul revizuit a devenit un proiect major şi este transmis Comisiei Europene spre aprobare.

    ART. 3
    (1) În cazul devizelor generale aferente proiectelor a căror finanţare intră sub incidenţa ajutorului de stat, majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanţare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanţare în vederea asigurării ajustărilor de preţ se poate solicita exclusiv în situaţia în care, prin aplicarea prezentei metodologii, nu se determină o supracompensare în cazul unui serviciu de interes economic general sau depăşirea intensităţii maxime sau a plafoanelor ajutorului de stat prevăzute în reglementările europene incidente.
    (2) Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/Organismul intermediar pentru transport verifică respectarea pragurilor de notificare stipulate în legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat pentru ajutoarele de stat exceptate de la notificarea către Comisia Europeană, a pragurilor de notificare stabilite la punctul 20 lit. n) din Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, în cazul schemelor autorizate de Comisia Europeană, şi a cuantumului ajutorului de stat individual autorizat de Comisia Europeană şi respinge solicitările prin care acestea sunt depăşite.

    CAP. II
    Ajustarea preţurilor în cazul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 elaborate pe baza preţurilor utilizate până în anul 2017 inclusiv
    ART. 4
    Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează potrivit prevederilor prezentului capitol pentru proiectele ce îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) obiectul principal al proiectului este reprezentat de investiţii realizate prin contracte de achiziţie publică/sectorială de lucrări;
    b) contractul/decizia de finanţare aferent/aferentă proiectului este bazat/ă pe un deviz general elaborat pe baza preţurilor utilizate până în anul 2017 inclusiv;
    c) valoarea contractelor de achiziţie publică/sectorială semnate reprezintă sub 25% din valoarea totală a proiectului sau valoarea plăţilor aferente contractelor de lucrări reprezintă sub 15% din valoarea totală a proiectului la 31 decembrie 2019.


    ART. 5
    Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează cu respectarea următoarelor etape:
    a) stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019;
    b) actualizarea analizei cost-beneficiu cu anul de referinţă 2019;
    c) recalcularea rezervei de ajustare a preţurilor pentru anii 2020-2023;
    d) elaborarea documentaţiei de modificare a proiectului.


    ART. 6
    Stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019 se realizează conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 7
    Actualizarea analizei cost-beneficiu, denumită în continuare ACB, se realizează pe baza costului revizuit conform art. 6, exclusiv prin modificarea costului de investiţie şi a referinţelor subsecvente acestuia, şi cuprinde, printre altele:
    a) actualizarea cheltuielilor de exploatare şi întreţinere (în cazul în care nivelul costurilor de exploatare şi întreţinere depinde de nivelul costului de investiţie);
    b) verificarea faptului că rentabilitatea socioeconomică este îndeplinită în continuare (peste 5%);
    c) aprobarea, dacă este cazul, a planului tarifar actualizat;
    d) verificarea sustenabilităţii financiare atât la nivelul proiectului, cât şi la nivelul beneficiarului;
    e) recalcularea ratei deficitului de finanţare.


    ART. 8
    Recalcularea rezervei de ajustare a preţurilor pentru anii 2020-2023 se realizează conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie.

    ART. 9
    Documentaţia de modificare a proiectului cuprinde:
    a) un document ce consemnează modificările efectuate;
    b) documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi, dar fără a se limita la: devizele revizuite, ACB revizuită, plan tarifar, dacă este cazul;
    c) cererea de finanţare revizuită.


    CAP. III
    Ajustarea preţurilor în cazul altor devize generale
    ART. 10
    Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează potrivit prevederilor prezentului capitol pentru proiectele ce îndeplinesc în mod obligatoriu condiţia prevăzută la lit. a) şi cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la lit. b) şi c):
    a) obiectul principal al proiectului este reprezentat de investiţii realizate prin contracte de achiziţie publică/sectorială de lucrări;
    b) contractul/decizia de finanţare aferent/aferentă proiectului este bazat/ă pe un deviz general elaborat pe baza preţurilor utilizate începând cu anul 2018;
    c) valoarea contractelor semnate reprezintă peste 25% din valoarea totală a proiectului sau valoarea plăţilor aferente contractelor de lucrări reprezintă peste 15% din valoarea totală a proiectului la 31 decembrie 2019.


    ART. 11
    Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale se realizează cu respectarea următoarelor etape:
    a) estimarea impactului financiar;
    b) verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanţare;
    c) revizuirea valorii eligibile a proiectului.


    ART. 12
    (1) Estimarea impactului financiar are ca scop să identifice valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate la nivelul proiectului şi se realizează prin:
    a) ajustarea justificată a valorii estimate pentru licitaţiile nepublicate sau cu procedura de achiziţie în situaţia de fi reluată;
    b) ajustarea justificată a valorii contractelor de achiziţie publică/sectorială semnate, după caz, în funcţie de următoarele tipuri de modificări contractuale, respectiv ajustarea valorii contractelor semnate ca urmare a aplicării unei formule de ajustare, ajustarea valorii contractelor semnate ca urmare a unor modificări legislative sau schimbări de normative sau ajustarea valorii contractelor semnate ca urmare a prelungirii neprevăzute a perioadei de aplicare a procedurii de atribuire, pentru contractele semnate ca urmare a unor proceduri de atribuire derulate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În situaţia în care se impune ajustarea valorii estimate a unor proceduri de achiziţii aferente unor contracte de lucrări se folosesc coeficienţii de creştere a costurilor în construcţii inginereşti precizaţi la lit. c) din anexa nr. 3, în funcţie de anul de referinţă a estimării iniţiale de preţurilor.

    ART. 13
    (1) Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanţare se realizează prin raportarea valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate la nivelul proiectului la valoarea contractului/deciziei de finanţare minus valoarea cumulată eligibilă a contractelor de achiziţie semnate, valoarea cumulată eligibilă a cheltuielilor angajate sau care urmează a fi angajate, cum ar fi sumele aferente echipei de proiect şi valoarea cumulată eligibilă a contractelor de achiziţie care urmează a fi semnate în cadrul proiectului, conform planului de achiziţie.
    (2) Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (1) se constată că valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât valoarea sumelor disponibile, nu se impune revizuirea valorii eligibile a proiectului.

    ART. 14
    Revizuirea valorii eligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar după cum urmează:
    a) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât diferenţa dintre 10% din valoarea proiectului şi valoarea liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, prin modificarea devizului general în sensul creşterii valorii liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, a bugetului proiectului şi transmiterea documentaţiei necesare redepunerii proiectului la Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/Organismul intermediar pentru transport;
    b) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mare decât diferenţa dintre 10% din valoarea proiectului şi valoarea liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, prin actualizarea ACB conform prevederilor art. 7 şi transmiterea documentaţiei necesare redepunerii proiectului la Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/Organismul intermediar pentru transport.


    ART. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    MODALITĂŢILE
    de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică
    finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 2

    la metodologie
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    STABILIREA
    costului revizuit având ca bază anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la metodologie
    RECALCULAREA
    rezervei de ajustare a preţurilor pentru anii 2020-2023
    Calculul rezervei de ajustare a preţurilor se face folosind:
    a) costul proiectului în lei, exprimat în anul de bază (2014, 2015, 2016 sau 2017, după caz). Acesta este costul în preţuri constante, fără TVA şi fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de preţuri;
    b) graficul de eşalonare a plăţilor pe ani, conform analizei cost-beneficiu iniţiale;
    c) coeficienţii de creştere a costurilor în construcţii inginereşti pentru fiecare an (coeficienţi publicaţi de către Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2015-2019 şi în funcţie de prognoza realizată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru 2020-2023), din tabelul următor:

┌────────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│indice │2014│2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │2022 │2023 │
├────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│baza │100 │97.86│99.23│105.36│120.93│131.21│139.61│146.73│152.31│157.79│
│2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│baza │ │100 │101.4│107.67│123.58│134.08│142.66│149.94│155.64│161.24│
│2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│baza │ │ │100 │106.18│121.87│132.23│140.69│147.87│153.49│159.02│
│2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│baza │ │ │ │100 │114.77│124.53│132.5 │139.26│144.55│149.75│
│2017 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
    Valoarea revizuită a proiectului, în lei, în preţuri curente, este reprezentată de suma valorilor revizuite pentru fiecare an. Diferenţa dintre valoarea revizuită în preţuri constante 2019 şi valoarea revizuită în lei în preţuri curente dă noua rezervă pentru ajustarea preţurilor, în lei. Toate valorile se convertesc în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data ajustării preţurilor.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016