Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 5 mai 2020  de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 5 mai 2020 de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 408 din 18 mai 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.011 din 5 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 408 din 18 mai 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie stabileşte modul de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamentele silvice, astfel cum sunt definite acestea la pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentei metodologii, prin unitate specializată să elaboreze amenajamente silvice se înţelege persoana juridică care are înscris în actul constitutiv activităţile de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, precum şi activităţile în domeniul silviculturii - 7112/7420, 0201/0210, în conformitate cu Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN şi deţine certificat de atestare pentru elaborarea amenajamentelor silvice.
    (3) Lucrările de amenajare a pădurilor pot fi contractate şi elaborate numai de unităţile specializate atestate, în condiţiile prezentei metodologii.
    (4) Atestarea se acordă unităţilor care îndeplinesc condiţiile de atestare şi care fac dovada că au posibilitatea tehnică de execuţie a lucrărilor de specialitate pentru care au solicitat atestarea, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    ART. 2
    Atestarea unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice se face de către Comisia de atestare, care funcţionează în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    ART. 3
    Comisia de atestare este formată din 5 membri, după cum urmează:
    a) directorul direcţiei care are în responsabilitate activitatea de amenajare a pădurilor - preşedinte;
    b) un cadru universitar din domeniul amenajării pădurilor - vicepreşedinte;
    c) un funcţionar public cu studii în domeniul silvicultură şi exploatare forestieră, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, având cel puţin funcţia publică de execuţie de consilier principal - membru;
    d) un funcţionar public cu studii juridice, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru;
    e) un funcţionar public cu studii în domeniul silvicultură şi exploatare forestieră, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiei care are în responsabilitate activitatea de amenajare a pădurilor, având cel puţin funcţia publică de execuţie de consilier principal - secretar.


    ART. 4
    (1) Comisia de atestare este legal constituită şi funcţionează în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a cel puţin 2 membri.
    (2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia se exercită de către vicepreşedintele Comisiei de atestare.
    (3) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei.

    ART. 5
    (1) Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:
    a) analizează dosarul şi hotărăşte admitere sau, după caz, respingerea motivată a cererii de atestarea a persoanelor juridice;
    b) dispune motivat retragerea sau suspendarea atestatului, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

    (2) În cazul atribuţiilor de la alin. (1) lit. a) şi b), deciziile Comisiei de atestare vor fi justificate în scris.

    ART. 6
     Atribuţiile preşedintelui Comisiei de atestare sunt următoarele:
    a) planifică şedinţele de atestare şi organizează activitatea Comisiei de atestare;
    b) semnează atestatul;
    c) semnează documentele prin care se decide suspendarea sau, după caz, anularea atestatului.


    ART. 7
    Atribuţiile secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:
    a) înregistrează documentele depuse pentru analiză în vederea atestării;
    b) verifică documentele depuse şi consemnează într-o fişă de evaluare existenţa documentelor necesare cu privire la îndeplinirea de către persoanele juridice a condiţiilor specifice prevăzute de metodologie, în vederea atestării;
    c) propune preşedintelui planificarea activităţii Comisiei de atestare şi ordinea de zi pentru şedinţele programate;
    d) asigură convocarea membrilor Comisiei de atestare, respectiv a reprezentanţilor unităţilor specializate, pentru participarea la şedinţele programate;
    e) editează atestatul şi îl prezintă preşedintelui în vederea semnării;
    f) completează şi păstrează registrul cu atestatele emise;
    g) completează şi păstrează registrul cu procesele-verbale de şedinţă ale Comisiei de atestare;
    h) redactează alte documente ale Comisiei de atestare;
    i) centralizează datele solicitate;
    j) păstrează ştampila Comisiei de atestare.


    ART. 8
    (1) Persoanele juridice care solicită atestarea pentru activitatea de amenajare a pădurilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;
    b) să aibă un şef de proiect în domeniul amenajării pădurilor, înscris în registrul de atestare a şefilor de proiect, angajat cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată. Şeful de proiect nu poate îndeplini simultan şi funcţia de şef de proiect în cadrul altei/altor unităţi atestate sau funcţia de inginer proiectant în cadrul uneia sau mai multor unităţi atestate;
    c) să aibă un expert certificat tehnic pentru activitatea de amenajare a pădurilor, angajat pe bază de contract. Expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor (CTAP) nu poate îndeplini simultan şi funcţia de şef de proiect sau funcţia de inginer proiectant în cadrul uneia sau mai multor unităţi atestate;
    d) să aibă dotare tehnică specifică activităţii pe care o desfăşoară, potrivit prezentei metodologii.

    (2) În cazul şefilor de proiect şi al experţilor CTAP care au calitatea de administratori ai persoanelor juridice solicitante, aceştia nu trebuie să facă dovada că sunt angajaţi prin contract individual de muncă.

    ART. 9
    (1) Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de atestare prevăzute la art. 8 alin. (1) persoana juridică depune la secretariatul Comisiei de atestare o documentaţie care cuprinde următoarele:
    a) cererea de atestare;
    b) actul constitutiv, din care să rezulte că persoana juridică solicitantă are înscrise activităţile de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, precum şi activităţile în domeniul silviculturii - 7112/7420, 0201/0210 -, în conformitate cu Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN;
    c) încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluţia conducătorului oficiului registrului comerţului privind înregistrarea operatorului economic;
    d) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau, după caz, de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    e) contractul/contractele individuale de muncă, în cazul personalului de specialitate angajat înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, precum şi extrasul REVISAL, nu mai vechi de 30 de zile;
    f) diploma de studii sau, după caz, certificatul din care să rezulte pregătirea profesională a personalului angajat;
    g) certificatul de atestare pentru expertul CTAP şi/sau certificatul/certificatele de atestare pentru şeful/şefii de proiect;
    h) documentul doveditor privind dotarea tehnică specifică, care trebuie să cuprindă: lista de inventar întocmită cu ocazia ultimei inventarieri a bunurilor din patrimoniu, realizată conform legii; facturile de achiziţionare pentru bunurile procurate sau contractele de închiriere sau de comodat ori de prestări servicii cu persoane juridice de specialitate pentru aparatura de specialitate, întocmite pentru executarea de lucrări, cel puţin pe perioada pentru care s-a solicitat atestarea societăţii.

    (2) Dotarea minimă tehnică specifică cuprinde următoarele:
    a) o staţie totală/Sistem satelitar de navigaţie globală, denumit în continuare GNSS. În lipsa staţiei totale sau a GNSS se va depune un contract de prestări servicii, încheiat cu o persoană fizică sau juridică autorizată pentru măsurători topografice, care face dovada dotării cu aparatură necesară măsurătorilor topogeodezice.
    b) un instrument pentru măsurarea înălţimii arborilor pe picior;
    c) un computer cu imprimantă;
    d) o clupă forestieră;
    e) o trusă pentru analize pedologice. În lipsa acesteia, se va prezenta un contract de prestări servicii cu o persoana juridică autorizată pentru efectuarea de studii pedologice;
    f) ultima versiune a programului AS elaborat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ sau un program de prelucrare automată a datelor; ambele programe trebuie să genereze date în formatul solicitat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către administratorul persoanei juridice solicitante.

    ART. 10
    (1) Stabilirea capacităţii anuale de proiectare, pentru care se atestă persoanele juridice solicitante, se realizează în urma analizei structurii de personal angajat şi a dotării tehnice specifice.
    (2) Capacitatea anuală de proiectare, pentru care se atestă o unitate specializată, se stabileşte ca fiind suprafaţa cumulată cea mai mică, rezultată prin compararea structurii de personal cu dotarea tehnică, în urma îndeplinirii următoarelor condiţii:
    a) 4.500 ha/an, cu cartări staţionale, pentru fiecare proiectant cu studii superioare de specialitate, angajat cu normă întreagă ca şef de proiect sau inginer proiectant;
    b) 2.000 ha/an, cu cartări staţionale, pentru fiecare angajat pensionar cu studii superioare de specialitate;
    c) 13.500 ha/an pentru deţinerea unui aparat topografic - teodolit, staţie totală;
    d) 27.000 ha/an pentru deţinerea unui sistem GNSS;
    e) 4.500 ha/an pentru deţinerea unui instrument de măsurare a înălţimii arborilor.

    (3) Capacitatea anuală de proiectare prevăzută la alin. (2) lit. a) şi b) se stabileşte pentru contractele individuale de muncă cu normă întreagă, respectiv de 8 ore/zi. Pentru fracţiuni de normă capacităţile anuale de proiectare vor fi reduse proporţional.

    ART. 11
    (1) La atestare se au în vedere condiţiile prevăzute la art. 10, care trebuie îndeplinite pentru faza de proiectare tehnologică - teren.
    (2) La analiza condiţiilor de atestare nu se au în vedere fazele de proiectare tehnologică - redactare în concept şi definitivare, pentru care numărul de personal angajat se stabileşte în funcţie de necesităţi, respectându-se încadrarea minimă, conform condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi c).

    ART. 12
    (1) Documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) se depune la secretariatul Comisiei de atestare, urmând să fie analizată în şedinţele de lucru programate de către preşedintele acesteia.
    (2) Analiza solicitării de atestare şi a documentaţiei aferente se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii ultimelor clarificări, dar nu mai mult de 45 de zile de la data înregistrării acestora la Comisia de atestare.
    (3) Comisia de atestare hotărăşte admiterea sau, după caz, respingerea cererii de atestare, iar rezultatul se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se aduce la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare la sediul autorităţii publice centrale care răspunde pentru silvicultură, precum şi prin publicarea pe pagina de internet a acesteia, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei de atestare.
    (4) Persoanele juridice ale căror cereri au fost respinse pot formula oricând o nouă cerere de atestare.

    ART. 13
    (1) Hotărârile privind respingere cererilor de atestare pot fi atacate la Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data afişării/publicării rezultatelor şedinţei de atestare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3).
    (2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor este formată din 3 membri, iar deciziile acesteia se iau cu votul a cel puţin doi membri.

    ART. 14
    Contestaţia trebuie să cuprindă:
    a) numele şi prenumele contestatorului, precum şi datele de identificare ale persoanei juridice pe care o reprezintă;
    b) descrierea faptei care constituie obiectul contestaţiei;
    c) data depunerii şi semnătura contestatorului.


    ART. 15
    (1) Atestatul se eliberează persoanei solicitante în termen de 30 de zile de la data desfăşurării şedinţei de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) Perioada de valabilitate a atestatului emis în condiţiile prezentei metodologii este de 4 ani.

    ART. 16
    Unităţile specializate să elaboreze amenajamente silvice prevăzute la art. 15 pot presta în România în mod temporar sau permanent, cu respectarea condiţiilor din prezenta metodologie.

    ART. 17
    Persoanele juridice atestate potrivit prezentei metodologii au următoarele obligaţii:
    a) să desfăşoare activităţile pentru care au fost atestate, potrivit legislaţiei silvice;
    b) să respecte măsurile stabilite în procesele-verbale sau notele de control întocmite cu ocazia verificărilor tehnice făcute de către persoanele cu atribuţii de control sau împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau de unităţile din subordinea acesteia;
    c) să respecte prevederile stabilite şi consemnate în procesele-verbale ale şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare;
    d) să înainteze spre avizare către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură lucrările elaborate, în termen de cel mult 1 an de la recepţia fazei de proiectare tehnologică - teren, însuşite sub semnătură şi ştampilă de unitatea specializată şi colectivul de elaborare, certificate cu proces-verbal de avizare internă, însoţite de hărţile tematice şi memoriile de prezentare;
    e) să predea, în termen de 30 de zile de la organizarea şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare, pe suport electronic CD/DVD, până la data la care SUMAL Amenajare este funcţional, şi în SUMAL Amenajare, ulterior acestei date, următoarele:
    (i) lista descrierii parcelare şi lista elementelor de arboret în format compatibil Excel, generată de programul AS sau de un program de prelucrare a datelor compatibil cu acesta;
    (ii) baza de date GIS a amenajamentului silvic la nivel de unitate amenajistică în format vectorial de tip poligon, realizată în sistemul naţional de referinţă Stereografic 1970, având obligatoriu extensiile *.SHP, *.SHX, *.DBF şi *.PRJ. În entităţile de tip poligon ale unităţii amenajistice se vor găsi obligatoriu toate informaţiile din lista descrierii parcelare generată de programul AS sau de un program de prelucrare a datelor compatibil cu acesta;
    (iii) ridicarea topografică a limitei de proprietate în format vectorial de tip poligon, realizată în sistemul naţional de referinţă Stereografic 1970, preluată din documentaţia cadastrală avizată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, având ca atribut numărul cadastral sau identificatorul electronic, după caz, al imobilului înscris în cartea funciară, acolo unde aceasta există;

    f) să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum şi persoanelor cu atribuţii de control silvic documentele solicitate în scris;
    g) să transmită, în termen de 30 de zile de la data desfăşurării, copiile proceselor-verbale ale conferinţelor de amenajare şi cele privind verificarea şi recepţia lucrărilor de teren, precum şi notele de constatare încheiate cu ocazia executării, verificării şi/sau recepţiei lucrărilor sau, odată disponibil, să le încarce în SUMAL Amenajare.


    ART. 18
    (1) Capacitatea pentru care s-a eliberat atestatul se poate modifica de către Comisia de atestare, la cererea unităţii specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor.
    (2) Pentru modificarea capacităţii pentru care a fost emis atestatul se depune de către solicitant documentaţia care cuprinde documentele prevăzute la art. 9.

    ART. 19
    Nu sunt admise la avizare în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură:
    a) lucrările executate de personal cu calificare necorespunzătoare;
    b) lucrările de amenajare a pădurilor pentru care nu a fost respectată procedura de elaborare prevăzută în normele de amenajare a pădurilor;
    c) lucrările care au fost depuse spre avizare fără respectarea prevederilor art. 17 lit. e).


    ART. 20
    (1) Comisia de atestare retrage atestatul în următoarele situaţii:
    a) adoptarea unei posibilităţi la un nivel mai mare decât cea rezultată prin metodele de calcul al indicatorilor de posibilitate din normele tehnice în vigoare sau prin utilizarea la calculul indicatorilor de posibilitate a unor elemente de calcul neconforme cu realitatea;
    b) nerespectarea prevederilor art. 17 lit. a)-c);
    c) respingerea în mod consecutiv de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, într-un interval de 12 luni, a 3 lucrări întocmite de aceeaşi unitate specializată. Respingerea se face în situaţia în care lucrările necesită modificarea bazelor de amenajare sau modificarea cuantumului posibilităţii;
    d) suspendarea de cel puţin 3 ori a atestatului unităţii specializate, într-un interval de 2 ani;
    e) constatarea, prin hotărâre judecătorească definitivă, a săvârşirii de către unitatea specializată atestată sau de către un angajat al acesteia a unor fapte penale în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată.

    (2) Retragerea atestatului unităţii specializate pentru situaţiile de la alin. (1) lit. a)-d) determină şi retragerea atestatului pentru şeful de proiect.

    ART. 21
    (1) Comisia de atestare suspendă atestatul în următoarele situaţii:
    a) realizarea de contracte pentru lucrări de amenajare a pădurilor a căror suprafaţă cumulată depăşeşte capacitatea atestată cu mai mult de 5%;
    b) trimiterea în judecată a unităţii specializate sau a personalului său angajat pentru săvârşirea unor fapte care constituie infracţiuni silvice. Suspendarea atestatului se dispune până la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti de achitare sau încetare a procesului penal;
    c) nedepunerea lucrărilor elaborate în termenul prevăzut la art. 17 lit. d). În acest caz, suspendarea atestatului se dispune până la data avizării lucrării în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură.

    (2) În perioada suspendării atestatului se interzice contractarea de lucrări noi pentru amenajarea pădurilor.
    (3) Contractele încheiate în perioada suspendării atestatului sunt nule de drept.

    ART. 22
    (1) Evidenţa situaţiilor referitoare la respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 şi 21, precum şi evidenţa măsurilor şi a sancţiunilor aplicate de Comisia de atestare se ţin pentru fiecare unitate specializată atestată de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (2) Retragerea atestatului unei unităţi specializate să elaboreze amenajamente silvice interzice acesteia, precum şi administratorului/administratorilor acesteia dreptul de a mai solicita atestarea ca unitate specializată să elaboreze amenajamente silvice pe o perioadă de 1 an.

    ART. 23
    (1) Pentru amenajamentele silvice intrate în vigoare după data de 1.01.2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, unităţile specializate autorizate să elaboreze amenajamente silvice, care au fost atestate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 460/2010 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, vor transmite baza de date GIS a amenajamentului silvic la nivel de unitate amenajistică în format vectorial de tip poligon, realizată în sistemul naţional de referinţă Stereografic 1970, având obligatoriu extensiile *.SHP, *.SHX, *.DBF şi *.PRJ. În entităţile de tip poligon ale unităţii amenajistice se vor găsi obligatoriu toate informaţiile din lista descrierii parcelare generată de programul AS sau de un program de prelucrare a datelor compatibil cu acesta.
    (2) În situaţia în care nu există baza de date GIS potrivit alin. (1) unităţile specializate autorizate să elaboreze amenajamente silvice vor transmite hărţile tematice specifice amenajamentelor în format pdf, precum şi bazele de date ale amenajamentelor în format excel.
    (3) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

    ART. 24
    (1) Dosarele privind solicitarea de atestare depuse anterior şi aflate în curs de soluţionare vor fi actualizate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) În cazul suplimentării suprafeţei cuprinse în atestat, se vor depune documentele necesare în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    ART. 25
    Toate informaţiile trimise către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în baza prezentei metodologii sunt o copie a originalului şi sunt automat predate cu toate drepturile intelectuale aferente. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură beneficiază de o copie a acestor date, in mod gratuit, liberă de orice constrângeri sau acorduri, cu toate drepturile intelectuale necesare pentru a le folosi în activitatea sa.

    ANEXA 1

    la metodologie
    - Model -
    Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
    Comisia de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice
    ATESTAT
    Nr. ........ din ...................
    Comisia de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, analizând Cererea nr. ..... din data .................. şi documentaţia aferentă,
    ATESTĂ
    ........................................., cu sediul în ................................, având Certificatul de înregistrare nr. ............... din ............, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului .........................., să elaboreze amenajamente silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    Suprafaţa pentru care se atestă să execute lucrări de amenajare a pădurilor este înscrisă pe versoul atestatului.
    Prezentul atestat are o valabilitate de 4 ani de la data emiterii şi se poate retrage sau suspenda de către Comisia de atestare în condiţiile prevăzute la art. 22 sau 23 din Metodologia de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.011/2020.
    Capacitatea atestată se poate modifica, în condiţiile prezentului regulament, cu înscrierea de menţiuni pe verso.
    Preşedintele Comisiei de atestare,
    .............................
    MENŢIUNI
    (verso)
    ATESTAT
    Nr. .............. din .....................

┌────┬────┬──────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │Semnătura şi │ │
│Nr. │ │Suprafaţa │ştampila │ │
│crt.│Data│autorizată│preşedintelui│Menţiuni│
│ │ │-ha- │Comisiei de │ │
│ │ │ │atestare │ │
├────┼────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────┴──────────┴─────────────┴────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016