Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIA din 8 februarie 2012  de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate    Twitter Facebook

METODOLOGIA din 8 februarie 2012 de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012


    ART. 1
    (1) Perioadele de studii efectuate în baza unor acorduri încheiate între instituţii de învãţãmânt superior acreditate din România şi instituţii de învãţãmânt superior acreditate din strãinãtate sau a unor programe internaţionale, cu excepţia perioadelor de studii ori de plasament efectuate în cadrul mobilitãţilor Erasmus, se recunosc de cãtre universitãţi în conformitate cu prevederile respectivelor acorduri sau programe de mobilitãţi.
    (2) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii, instituţiile de învãţãmânt superior din România transmit Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, spre avizare, proiectele de acorduri interinstituţionale internaţionale menţionate la alin. (1). CNRED avizeazã proiectul de acord în urma verificãrii urmãtoarelor elemente:
    a) statutul instituţiei de învãţãmânt superior partenere din strãinãtate;
    b) tipul actului emis la finalizarea programului de studiu ce face obiectul acordului, respectiv recunoaşterea acestuia ca fãcând parte din categoria actelor de studiu din sistemul de educaţie al statului care a acreditat instituţia partenerã.

    CAP. I
    Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilitãţi nereglementate

    ART. 2
    (1) Procedura prevãzutã în prezenta metodologie se aplicã, prin intermediul centrelor de resurse de informare şi documentare, de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior acreditate.
    (2) Centrele de resurse de informare şi documentare, denumite în continuare CRID, se constituie la nivelul fiecãrei instituţii de învãţãmânt superior acreditate din România.
    (3) Fiecare CRID este format dintr-un numãr de 3 pânã la 5 cadre didactice desemnate de conducerea universitãţii şi din secretarul-şef al universitãţii.
    ART. 3
    (1) CRID-urile au urmãtoarele atribuţii în procedura de recunoaştere a perioadelor de studii:
    a) stabilesc documentele suplimentare care pot fi solicitate faţã de cele prevãzute la art. 4;
    b) evalueazã dosarele de recunoaştere a perioadelor de studii sau le înainteazã spre evaluare cadrelor didactice de specialitate, dupã caz;
    c) pot propune spre aprobare conducerii universitãţii o comisie formatã din cadre didactice cu expertizã în specializãri diferite faţã de cele deţinute de membrii CRID, având urmãtoarele atribuţii:
    (i) evaluarea dosarelor de recunoaştere;
    (ii) comunicarea rezultatului evaluãrii;
    (iii) recomandarea, în urma evaluãrii, de înmatriculare a solicitantului în anul universitar corespunzãtor sau de nerecunoaştere a studiilor efectuate anterior;
    d) comunicã secretarului-şef rezultatul evaluãrii.
    (2) Secretarul-şef are urmãtoarele atribuţii:
    a) comunicã solicitantului rezultatul evaluãrii efectuate de CRID sau de comisiile de specialitate;
    b) înainteazã rectorului universitãţii spre aprobare decizia de înmatriculare a solicitantului în anul universitar corespunzãtor;
    c) completeazã şi actualizeazã baza de date cu studenţii care au beneficiat de recunoaşterea perioadelor de studii.
    ART. 4
    Dosarul de recunoaştere conţine urmãtoarele acte:
    1. cererea de înscriere - formular tipizat care este disponibil pe pagina web proprie fiecãrui CRID;
    2. copia legalizatã a diplomei de bacalaureat obţinutã în România sau, dupã caz, atestatul, emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, de recunoaştere a diplomei de acces în învãţãmântul superior obţinute în strãinãtate/scrisoarea de acceptare la studii;
    3. copia legalizatã a diplomei de licenţã sau master obţinute în România sau, dupã caz, atestatul, emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, de recunoaştere a diplomei de acces la studii doctorale obţinute în strãinãtate/scrisoarea de acceptare la studii;
    4. documentul, apostilat sau supralegalizat, dupã caz, care atestã situaţia şcolarã pentru anii de studii absolviţi, care sã conţinã disciplinele, notele, numãrul de credite/numãrul de puncte şi numãrul de ore de curs pentru fiecare disciplinã, emis de instituţia de învãţãmânt superior de la care provine solicitantul, şi traducerea legalizatã în limba românã;
    5. programele analitice pentru disciplinele studiate în instituţia de învãţãmânt superior de la care provine solicitantul, dupã caz, şi traducerea legalizatã în limba românã;
    6. certificatul de competenţã lingvisticã pentru limba de predare şi de examinare;
    7. copia legalizatã a certificatului de naştere şi a actului de identitate sau a paşaportului şi, dupã caz, traducerea legalizatã în limba românã;
    8. copia legalizatã a certificatului de cãsãtorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate, şi, dupã caz, traducerea legalizatã;
    9. declaraţie pe propria rãspundere cã studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculãrii datorate încãlcãrii prevederilor codului de eticã şi deontologie al universitãţii de provenienţã.
    ART. 5
    (1) Dosarul de recunoaştere a perioadei de studii se depune de cãtre solicitant la secretarul-şef al universitãţii.
    (2) Secretarul-şef al universitãţii verificã dacã dosarul cuprinde toate documentele prevãzute la art. 4.
    (3) În cazul în care dosarul prezentat este incomplet, secretarul-şef comunicã solicitantului, de urgenţã, electronic, actul/actele care nu a/au fost depus/depuse.
    ART. 6
    (1) Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 10 zile lucrãtoare de la data depunerii dosarului complet, în conformitate cu metodologia de admitere la studii adoptatã la nivelul fiecãrei universitãţi. Acest termen se poate prelungi în cazurile în care este necesarã verificarea autenticitãţii documentelor şcolare şi a statutului universitãţii emitente, solicitantul fiind informat în scris cu privire la motivele nesoluţionãrii în termenul legal.
    (2) Contestaţiile la deciziile de recunoaştere pot fi depuse la secretarul-şef al universitãţii în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data confirmãrii, prin poştã, a primirii deciziei de recunoaştere.
    (3) Secretarul-şef convoacã, în termen de douã zile lucrãtoare, comisia de contestaţii, formatã din 3 cadre didactice de specialitate, desemnate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c), altele decât cadrele didactice care au evaluat iniţial dosarul, având calificãri şi competenţe profesionale în domeniul fundamental de ştiinţe cãruia i se circumscrie specializarea ce face obiectul recunoaşterii.
    (4) Contestaţia se soluţioneazã în termen de 3 zile lucrãtoare de la data convocãrii comisiei de contestaţii.
    ART. 7
    Evaluarea de cãtre CRID-uri sau de cãtre comisiile de specialitate, dupã caz, a documentelor şcolare şi a actelor de studii în vederea recunoaşterii se realizeazã prin parcurgerea urmãtoarelor etape:
    1. verificarea statutului programului de studii şi al instituţiei de învãţãmânt superior care a emis documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii, precum şi a nivelului programului de studii urmat în cadrul respectivei instituţii de învãţãmânt superior. În cazul în care instituţia de învãţãmânt superior emitentã nu este recunoscutã/acreditatã în statul de origine, actele de studii depuse de solicitant nu se recunosc;
    2. transmiterea cãtre CNRED, în format electronic, pentru verificare, a documentelor şcolare depuse în dosar, în cazul în care existã îndoieli asupra autenticitãţii şi legalitãţii emiterii acestora;
    3. analizarea urmãtoarelor elemente:
    a) numãrul de credite de studiu transferabile şi acumulabile - ECTS sau punctele obţinute în cadrul studiilor efectuate la instituţia de învãţãmânt superior de la care provine solicitantul;
    b) rezultatele obţinute pe parcursul şcolaritãţii efectuate anterior, evidenţiate prin diferite sisteme de evaluare/notare. În acest scop se va efectua conversia mediilor obţinute cu ajutorul grilei de conversie, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta metodologie;
    c) curriculum-ul parcurs în cadrul instituţiei de învãţãmânt superior de la care provine solicitantul;
    d) rezultatele examenelor şi referatelor ştiinţifice susţinute în cadrul studiilor doctorale efectuate în strãinãtate;
    e) lista articolelor şi lucrãrilor publicate în cadrul studiilor doctorale efectuate în strãinãtate.
    ART. 8
    (1) În urma evaluãrii menţionate la art. 7, membrii CRID-urilor sau ai comisiilor de specialitate, dupã caz, pronunţã una dintre urmãtoarele soluţii:
    a) recunoaşterea automatã, în cazul în care nu se constatã diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte elementele menţionate mai sus şi solicitantului i se poate echivala numãrul minim de credite de studiu necesar înmatriculãrii în anul universitar în curs, prevãzut în regulamentul instituţiei de învãţãmânt superior;
    b) susţinerea de mãsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţã, în cazul în care se constatã diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în anul de studiu corespunzãtor.
    (2) Diferenţele substanţiale menţionate la alin. (1) lit. b) constau în:
    a) numãrul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare înmatriculãrii în anul de studiu corespunzãtor pe care l-ar fi urmat şi la instituţia de învãţãmânt superior de provenienţã;
    b) numãrul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei de învãţãmânt superior de la care provine, raportat la numãrul celor din planul de învãţãmânt al instituţiei la care solicitã înscrierea;
    c) nepromovarea examenelor necesare, dupã caz, pentru continuarea studiilor doctorale;
    d) numãrul insuficient de referate sau rezultate ştiinţifice, articole, lucrãri publicate în cadrul studiilor doctorale efectuate în strãinãtate.
    (3) De la data comunicãrii, prin poştã şi poşta electronicã, a deciziei de susţinere a examenelor de diferenţã, solicitantul trebuie sã declare în scris, în termen de douã zile lucrãtoare, acordul sãu cu privire la susţinerea examenelor de diferenţã.
    (4) Atât examenele susţinute la instituţia de învãţãmânt superior de provenienţã şi recunoscute, cât şi examenele susţinute ca mãsuri compensatorii sunt consemnate într-un proces-verbal.
    (5) Susţinerea examenelor de diferenţã ca mãsuri compensatorii se realizeazã în conformitate cu dispoziţiile din regulamentul universitãţii privind perioada de susţinere a examenelor, respectiv a restanţelor, reexaminãrilor şi achitarea taxei corespunzãtoare, stabilite la nivelul fiecãrei instituţii de învãţãmânt superior.
    ART. 9
    Perioadele de studii efectuate anterior mobilitãţii externe, în cadrul unor programe de studii din România neacreditate sau neautorizate sã funcţioneze provizoriu, sunt recunoscute, dupã susţinerea examenelor de selecţie, cu respectarea normelor legale în vigoare.
    ART. 10
    Suplimentul la diploma de licenţã şi la diploma de master se completeazã, în urma recunoaşterii perioadei de studii efectuate în strãinãtate, la secţiunea a 5-a "Informaţii suplimentare", cu urmãtoarele: anii de studii echivalaţi, instituţia de învãţãmânt superior de provenienţã, menţiunea privind susţinerea examenelor de diferenţã sau a examenelor de selecţie, dupã caz, precum şi documentul eliberat de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului pentru aprobarea continuãrii studiilor.

    CAP. II
    Recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilitãţilor Erasmus

    ART. 11
    (1) Universitãţile participante la Programul Erasmus al Uniunii Europene, semnatare ale Cartei universitare Erasmus, elaboreazã şi aprobã de cãtre senatul universitãţii, într-o perioadã de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii, regulamente care sã prevadã proceduri specifice de recunoaştere a perioadelor de studiu şi/sau plasament efectuate de cãtre studenţi în cadrul acestui program.
    (2) Regulamentele se elaboreazã în acord cu Ghidul de utilizare ECTS al Comisiei Europene şi se actualizeazã pe mãsurã ce acesta se modificã sau se completeazã.
    ART. 12
   Regulamentele trebuie sã cuprindã prevederi clare referitoare la urmãtoarele principii:
    1. recunoaşterea in integrum şi automatã a perioadei de studiu sau de plasament Erasmus, a numãrului total de credite transferabile acumulate de student pe perioada stagiului de cãtre conducerea facultãţii la care studentul este înmatriculat;
    2. recunoaşterea creditelor certificate în foile matricole ca fiind obţinute de student la instituţia/instituţiile vizitatã/e;
    3. echivalarea pentru perioadele de studiu sau de plasament Erasmus, în urma recunoaşterii menţionate la pct. 1, a calificativelor/notelor obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului, prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe, şi nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele douã ţãri.
    ART. 13
    Acordul de studii/formare profesionalã aferent mobilitãţii Erasmus reprezintã baza pentru recunoaşterea perioadei de stagiu.
    ART. 14
    Drepturile câştigate ca student la universitatea de origine, respectiv subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţã, alte drepturi sau facilitãţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participãrii la Programul Erasmus.
    ART. 15
    (1) Echivalarea menţionatã la art. 12 pct. 3 nu prejudiciazã poziţia studentului în clasamentul facultãţii de origine pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul Erasmus.
    (2) Studentul Erasmus are dreptul, în baza unei proceduri specifice de reclasificare, nediscriminatorie, sã susţinã în anul universitar urmãtor eventualele examene nepromovate ca urmare a participãrii la Programul Erasmus. Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului.
    (3) Procedura menţionatã la alin. (2) se elaboreazã la nivelul facultãţii, ca parte a regulamentelor menţionate la art. 11, şi se aprobã de senatul universitãţii.
    ART. 16
    (1) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesionalã aferent mobilitãţii Erasmus, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu Erasmus se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universitãţii.
    (2) Sesiuni speciale de examene se pot organiza în cazul în care studenţii se aflã în situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul universitãţii, ca urmare a participãrii la stagiul Erasmus.
    ART. 17
    Agenţia Naţionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formãrii Profesionale verificã existenţa şi punerea în practicã a regulamentelor menţionate la art. 11, ca parte a controlului asupra respectãrii prevederilor Cartei universitare Erasmus.

    ANEXĂ
    la metodologie

              Grila de echivalare a notelor

    ----------
    NOTĂ(CTCE)
    Grila de echivalare a notelor este reprezentatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociatã).

                        ---------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Metodologie, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tinereturlui si Sportului, METODOLOGIA din 8 februarie 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice