Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 56 din 16 aprilie 1997  pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 56 din 16 aprilie 1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 229 din 21 martie 2023
    *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 215/2022 pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 15 iulie 2022, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea nr. 56/1997 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 10 februarie 2004 şi ulterior a mai fost modificată prin:
    - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare;
    – Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege reglementează aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994.

    ART. 2
    În sensul prezentei legi:
    1. Prin convenţie se înţelege Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.
    2. Prin Organizaţie se înţelege Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).
    3. Dacă prezenta lege nu specifică altfel, prin liste se înţelege listele nr. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.
    4. Prin arme chimice se înţelege următoarele elemente, luate împreună sau separat:
    a) substanţe chimice toxice şi precursorii lor, cu excepţia celor destinate unor scopuri neinterzise prin convenţie, atât timp cât tipurile şi cantităţile sunt conforme cu asemenea scopuri;
    b) muniţii şi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări prin acţiunea toxică a substanţelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse în libertate ca urmare a folosirii unor asemenea muniţii şi dispozitive;
    c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea muniţiilor şi a dispozitivelor specificate la lit. b).

    5. Prin substanţă chimică toxică se înţelege orice substanţă chimică ce, prin acţiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporară ori vătămări permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere şi indiferent dacă se obţine în instalaţii, în muniţii binare sau în altă parte.
    6. Prin precursor se înţelege orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanţe chimice toxice, inclusiv orice component de bază al unui sistem chimic binar sau multicomponent.
    7. Arme chimice vechi se referă la una dintre următoarele categorii:
    a) arme chimice care au fost produse înainte de anul 1925;
    b) arme chimice produse în perioada 1925-1946, care s-au deteriorat, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.

    8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fără consimţământul acestuia, după data de 1 ianuarie 1925.
    9. Prin substanţă pentru combaterea dezordinilor publice se înţelege orice produs chimic neînscris în listele de substanţe chimice toxice şi precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritaţie senzorială sau incapacitate fizică ce dispare la scurt timp după terminarea expunerii.
    10. Scopuri neinterzise prin convenţie sunt:
    a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri paşnice;
    b) scopuri de protecţie, şi anume acele scopuri în relaţie directă cu protecţia împotriva substanţelor chimice toxice şi a armelor chimice;
    c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice şi care nu depind de utilizarea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice ca metodă de război;
    d) scopuri pentru asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.


    ART. 3
    (1) Substanţele chimice toxice şi precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei înscrişi în liste, aşa cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3, precum şi alte substanţe chimice neînscrise în liste, care corespund definiţiilor de la art. 2 pct. 5 şi 6.
    (2) Alte definiţii ale noţiunilor tehnice cuprinse în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 2 la aceasta.

    ART. 4
    (1) Oricărei persoane, în orice situaţie, i se interzice:
    a) dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferarea către alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice;
    b) folosirea armelor chimice;
    c) angajarea, în orice fel, de pregătiri militare pentru folosirea armelor chimice;
    d) ajutarea, încurajarea sau determinarea, în orice fel, a altor persoane să se angajeze într-o activitate interzisă prin prezenta lege;
    e) utilizarea, ca mijloace de război, a substanţelor pentru combaterea dezordinilor publice.

    (2) Prin persoană se înţelege orice persoană fizică sau juridică, aflată pe teritoriul României, inclusiv autorităţile publice.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române, aflate în afara teritoriului naţional, în conformitate cu dreptul internaţional.

    ART. 5
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, direcţie generală fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare ANCEX, supraveghează şi coordonează toate activităţile privind aplicarea prevederilor convenţiei.
    (2) ANCEX asigură controlul producerii, folosirii, importului, exportului şi transferului în interiorul Uniunii Europene de substanţe chimice toxice şi precursori ai acestora, astfel încât activităţile respective să se desfăşoare în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, este autoritatea naţională pentru aplicarea prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi şi asigură, în conformitate cu acestea, relaţiile cu Organizaţia, precum şi cu autorităţile naţionale similare din alte ţări.
    (4) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), ANCEX are următoarele atribuţii:
    a) autorizează funcţionarea instalaţiilor şi/sau laboratoarelor în care se produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, şi verifică sistematic, prin inspecţii la faţa locului, substanţele chimice şi instalaţiile şi/sau laboratoarele menţionate;
    b) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale, privind substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 şi instalaţiile de producere a acestora în scopuri neinterzise;
    c) verifică sistematic respectarea regimurilor privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 şi instalaţiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de deţinătorii instalaţiilor şi prin inspecţii la faţa locului;
    d) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale, privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, precum şi platformele care produc, prelucrează, consumă, importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene aceste substanţe chimice;
    e) notifică Organizaţiei transferurile de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea lor;
    f) fac excepţie de la prevederile lit. e) transferurile având ca obiect saxitoxina, în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizaţiei în perioada efectuării transferului respectiv;
    g) eliberează certificate de utilizator final pentru importurile de substanţe chimice înscrise în liste;
    h) verifică, pe bază de date şi prin inspecţii la faţa locului, platformele care produc prin sinteză substanţe organice definite, neînscrise în liste; elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţii naţionale, iniţiale şi anuale, privind aceste platforme;
    i) colectează de la deţinătorii obiectivelor prevăzute la lit. a), c) şi h) datele necesare întocmirii declaraţiilor naţionale şi organizează banca naţională de date;
    j) transmite Organizaţiei, nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţia privind substanţele pentru combaterea dezordinilor publice şi ori de câte ori este necesară actualizarea acestor informaţii;
    k) asigură, împreună cu alte autorităţi publice competente, condiţiile necesare executării inspecţiilor internaţionale, în concordanţă cu prevederile convenţiei;
    l) asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activităţilor instituţiilor naţionale competente, în vederea implementării prevederilor convenţiei referitoare la cooperarea internaţională şi acordarea asistenţei de urgenţă, scop în care sunt încheiate acorduri şi protocoale de cooperare;
    m) încheie acorduri şi protocoale de colaborare cu alte instituţii şi organisme naţionale în vederea asigurării respectării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi;
    n) cooperează cu Organizaţia şi cu autorităţile naţionale din alte state în vederea aplicării eficiente a prevederilor convenţiei;
    o) încheie acorduri, memorandumuri de înţelegere sau protocoale de colaborare cu autorităţi similare din alte state părţi, în domeniul său de activitate;
    p) informează anual conducerea Ministerului Afacerilor Externe asupra modului de îndeplinire a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi.


    CAP. II
    Declaraţii
    ART. 6
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Economiei elaborează, până la data intrării în vigoare a convenţiei, împreună cu ANCEX, şi supun aprobării Guvernului o declaraţie oficială, prin care România declară dacă:
    a) are în proprietate sau posedă arme chimice;
    b) pe teritoriul naţional există arme chimice sau instalaţii de producere a acestora, aparţinând altui stat;
    c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, arme chimice;
    d) are pe teritoriul naţional arme chimice vechi sau arme chimice abandonate ori dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state;
    e) are sau a avut în proprietate sau în posesiune, după 1 ianuarie 1946, instalaţii de producere a armelor chimice;
    f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor chimice.

    (2) Declaraţia oficială prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice amplasamentul, natura şi scopul activităţilor oricăror instalaţii sau obiective, inclusiv laboratoare şi poligoane de experimentări, situate pe teritoriul statului român ori aflate în proprietatea sau în posesiunea acestuia, care au fost proiectate, construite sau utilizate după 1 ianuarie 1946, în principal, pentru dezvoltarea armelor chimice.
    (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul eventualelor arme chimice, îngropate pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 1977, dacă acestea rămân îngropate.
    (4) Declaraţia oficială prevăzută la alin. (1) se transmite Organizaţiei, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei.

    ART. 7
    (1) Ministerele şi alte autorităţi publice, care deţin substanţe pentru combaterea dezordinilor publice, au obligaţia să transmită ANCEX, până la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţii privind fiecare substanţă din această categorie.
    (2) Orice modificare faţă de declaraţia iniţială, prevăzută la alin. (1), se comunică ANCEX cu cel puţin 60 de zile înainte ca aceasta să devină efectivă.

    ART. 8
    (1) Persoana care deţine instalaţia unică la scară redusă pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, stabilită în conformitate cu prevederile art. 17, precum şi persoanele care deţin substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 şi/sau instalaţii pentru producerea acestora pentru scopuri de protecţie ori pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate în conformitate cu prevederile art. 18 sau ale art. 19, sunt obligate să transmită ANCEX, până la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţii referitoare la substanţele chimice, denumirea, amplasamentul şi descrierea tehnică detaliată a instalaţiilor sau a părţilor lor relevante. Declaraţia referitoare la instalaţia unică la scară redusă trebuie să cuprindă şi un inventar al echipamentelor, precum şi scheme detaliate.
    (2) Pentru instalaţii noi, care se încadrează în prevederile alin. (1), sau în cazul unor modificări la cele existente, declaraţiile se transmit cu cel puţin 210 zile înainte de punerea în funcţiune sau, după caz, de efectuarea modificărilor.
    (3) Persoanele care deţin instalaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să transmită, în fiecare an, ANCEX:
    a) declaraţii anuale detaliate cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent;
    b) declaraţii anuale detaliate cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor.

    (4) Persoanele care deţin şi utilizează substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 sunt obligate să transmită în fiecare an ANCEX declaraţii anuale detaliate referitoare la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent.
    (5) Persoanele care desfăşoară programe pentru scopuri de protecţie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 lit. b), sunt obligate să transmită anual ANCEX, până cel mai târziu la 1 octombrie, informaţii privind programele prevăzute pentru anul următor.

    ART. 9
    (1) Persoanele care importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în conformitate cu prevederile convenţiei şi ale capitolului IV din prezenta lege, sunt obligate să notifice ANCEX efectuarea operaţiunii cu cel puţin 60 de zile înainte de efectuarea respectivei operaţiuni şi să solicite ANCEX eliberarea unei licenţe pentru respectiva operaţiune, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene saxitoxină în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale sau de diagnosticare, notificarea către ANCEX poate fi făcută cel târziu în momentul importului, respectiv al solicitării licenţei de export sau de transfer în interiorul Uniunii Europene.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să transmită anual ANCEX, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), o declaraţie detaliată cu privire la operaţiunile efectuate în anul calendaristic precedent. Declaraţia trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată.

    ART. 10
    (1) Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii care au produs, prelucrat sau consumat, în oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipează că vor produce, prelucra sau consuma în anul calendaristic următor substanţe chimice înscrise în lista nr. 2, au obligaţia să transmită ANCEX:
    a) declaraţii iniţiale;
    b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent;
    c) declaraţii anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor.

    (2) Pragurile cantitative pentru declaraţiile iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în lista nr. 2 sunt:
    a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3);
    b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) şi pentru PFIB (nr. crt. 2);
    c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4-14).

    (3) Declaraţii iniţiale şi anuale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b), şi de persoanele care au importat, exportat sau transferat în interiorul Uniunii Europene substanţe chimice înscrise în lista nr. 2. Declaraţiile trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată.
    (4) Declaraţii iniţiale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), şi de persoanele care deţin sau au deţinut orice instalaţie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanţe înscrise în lista nr. 2 pentru scopurile armelor chimice.

    ART. 11
    (1) Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii care au produs în anul calendaristic anterior sau anticipează că vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 de tone dintr-o substanţă chimică înscrisă în lista nr. 3, sunt obligate să transmită ANCEX:
    a) declaraţii iniţiale;
    b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent;
    c) declaraţii anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor.

    (2) Declaraţii iniţiale şi anuale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b), şi de persoanele care au importat, exportat sau transferat în interiorul Uniunii Europene substanţe chimice înscrise în lista nr. 3. Declaraţiile trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată.
    (3) Declaraţii iniţiale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), şi de persoanele care deţin sau au deţinut orice instalaţie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanţe înscrise în lista nr. 3 pentru scopurile armelor chimice.

    ART. 12
    Persoanele care deţin platforme ce au produs prin sinteză, în cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substanţe organice definite, neînscrise în liste, cu excepţia platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate să transmită ANCEX:
    a) declaraţii iniţiale;
    b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent.


    ART. 13
    Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii ce au produs prin sinteză, în cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanţă chimică organică definită, neînscrisă în liste şi care conţine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate să transmită ANCEX:
    a) declaraţii iniţiale;
    b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent.


    ART. 14
    (1) Declaraţiile prevăzute la art. 8-13 se transmit ANCEX, cu respectarea următoarelor termene:
    a) declaraţiile iniţiale, până la data intrării în vigoare a convenţiei;
    b) declaraţiile anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent, până la 1 februarie;
    c) declaraţiile anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor, până la 1 septembrie;
    d) activităţile planificate ulterior transmiterii declaraţiilor anuale, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) şi la art. 11 alin. (1) lit. c), se comunică ANCEX cu cel puţin 25 de zile înainte de începerea acestora.

    (2) Declaraţiile anuale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se transmit începând cu anul 1998.

    CAP. III
    Activităţi neinterzise
    ART. 15
    Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea, transferarea şi folosirea substanţelor chimice toxice şi a precursorilor acestora sunt permise numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 şi numai în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    ART. 16
    (1) Substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 nu pot fi produse, dobândite, deţinute, transferate sau utilizate decât dacă:
    a) se utilizează pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie;
    b) tipurile şi cantităţile de substanţe chimice sunt strict limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri;
    c) cantitatea globală de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, existente în orice moment în ţară pentru astfel de scopuri, nu depăşeşte o tonă;
    d) cantitatea globală, produsă sau dobândită prin transfer pentru astfel de scopuri, în ţară, în decursul unui an calendaristic, nu depăşeşte o tonă.

    (2) Persoanele care, în condiţiile prevăzute la art. 17-19 şi la art. 23, produc, dobândesc, deţin sau folosesc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 sunt obligate:
    a) să întocmească şi să supună spre aprobare ANCEX norme specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, în cel mult 10 zile de la intrarea în posesie;
    b) să asigure respectarea normelor specifice prevăzute la lit. a), în vederea excluderii oricăror posibilităţi de sustragere ori de folosire a substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în scopuri interzise.

    (3) ANCEX supraveghează şi întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea în cantităţile globale prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).

    ART. 17
    (1) Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie se poate face într-o instalaţie unică la scară redusă, autorizată de ANCEX.
    (2) Instalaţia unică la scară redusă, prevăzută la alin. (1), trebuie să conţină vase de reacţie montate într-o configuraţie tehnologică care să nu permită funcţionarea continuă. Volumul unui astfel de vas de reacţie nu poate depăşi 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reacţie cu volume mai mari de 5 litri nu poate depăşi 500 de litri.

    ART. 18
    Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, pentru scopuri de protecţie, în cantităţi globale ce nu depăşesc 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalaţiei unice la scară redusă prevăzute la art. 17, într-o singură instalaţie, autorizată de ANCEX.

    ART. 19
    Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fără a depăşi pentru fiecare instalaţie cantitatea globală de 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalaţiei unice la scară redusă prevăzute la art. 17, numai în instalaţii şi/sau laboratoare, autorizate de ANCEX.

    ART. 20
    (1) Producerea, prelucrarea şi consumul substanţelor chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 se pot realiza numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1), platformele care produc, prelucrează şi consumă substanţe chimice înscrise în lista nr. 2 şi platformele care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 3 sunt supuse controlului ANCEX şi verificărilor internaţionale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    CAP. IV
    Operaţiuni de import, export şi transfer în interiorul Uniunii Europene
    ART. 21
    (1) Substanţele chimice înscrise în liste sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul, exportul şi transferul acestora în interiorul Uniunii Europene fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse cu dublă utilizare, după caz.
    (2) În sensul prezentei legi, prin import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene se înţeleg şi orice alte activităţi necomerciale de dobândire din afara teritoriului naţional sau de transfer în afara teritoriului naţional.

    ART. 22
    (1) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.
    (2) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 2, în situaţiile prevăzute la art. 24, nu este condiţionată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului sau transferului în interiorul Uniunii Europene, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice ANCEX poate solicita exportatorului orice alte documente justificative.
    (3) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, în situaţiile prevăzute la art. 24, este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.
    (4) Certificatul de utilizator final trebuie să menţioneze, în legătură cu substanţele care fac obiectul exportului sau transferului în interiorul Uniunii Europene:
    a) că vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de convenţie;
    b) că nu vor fi reexportate;
    c) tipurile şi cantităţile;
    d) utilizarea finală;
    e) denumirea şi adresa utilizatorului final.


    ART. 23
    (1) Operaţiunile de import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 pot fi efectuate numai cu statele părţi la convenţie şi numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie.
    (2) Substanţele chimice importate sau achiziţionate din Uniunea Europeană potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat terţ.

    ART. 24
    (1) Operaţiunile de import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 2 se efectuează numai cu statele părţi la convenţie.
    (2) Substanţele chimice înscrise în lista nr. 3 pot fi exportate către state care nu sunt parte la convenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22.

    CAP. V
    Sistemul de control
    ART. 25
    ANCEX asigură controlul respectării prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de producţie, prelucrare, consum, import-export şi transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanţele chimice înscrise în liste, precum şi prin inspecţii la instalaţiile şi obiectivele în legătură cu acestea.

    ART. 26
    (1) ANCEX îşi exercită atribuţiile de control prin echipe de control, formate din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.
    (2) Echipele de control ale ANCEX au acces neîngrădit la toate obiectivele, instalaţiile, echipamentele, documentele şi informaţiile necesare, oricare ar fi persoanele deţinătoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi.
    (3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie, ANCEX desemnează laboratoare chimice dotate cu aparatură corespunzătoare.
    (4) Cheltuielile aferente efectuării analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie de către laboratoare desemnate de ANCEX se suportă de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de inspecţie.

    ART. 27
    În cazul efectuării activităţilor de control, prin inspecţii la faţa locului, persoanele controlate au următoarele obligaţii:
    a) prezintă echipei de inspecţie datele necesare desfăşurării inspecţiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalaţiei, activităţile desfăşurate, măsurile de siguranţă, administrative şi de logistică;
    b) execută, la cerere, operaţiuni tehnologice în instalaţia controlată;
    c) pun, la cerere, la dispoziţia inspectorilor documentaţii relevante pentru scopul inspecţiei;
    d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalaţiei informaţiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspecţiei, putând obiecta la întrebările considerate nerelevante faţă de acest obiectiv;
    e) pun la dispoziţie echipamentul de protecţie necesar desfăşurării inspecţiei sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspecţie, dacă acesta corespunde specificului instalaţiei;
    f) asigură instalarea şi funcţionarea aparaturii şi sistemelor de supraveghere continuă, pe care le pun la dispoziţie sau care sunt aduse de echipa de inspecţie;
    g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea şi/sau înregistrarea video, de către reprezentanţii lor sau ai ANCEX, a unor elemente relevante din instalaţie, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora;
    h) asigură, la cererea şi în prezenţa inspectorilor, recoltarea de probe şi analizarea acestora, dacă dispun de condiţiile necesare; reţin mostre din probele luate şi permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de ANCEX sau de Organizaţie;
    i) participă la prezentarea, de către echipa de inspecţie, a rezultatelor preliminare ale inspecţiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordanţe şi solicită furnizarea, în scris, de către echipa de inspecţie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate şi a documentelor reţinute.


    ART. 28
    (1) Instalaţiile pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 se supun verificărilor prin inspecţii la faţa locului şi prin supraveghere cu aparatură montată la instalaţie.
    (2) Activităţile de verificare la instalaţia unică la scară redusă urmăresc dacă:
    a) declaraţiile privind cantităţile de substanţe chimice produse sunt corecte şi dacă nu se depăşeşte cantitatea prevăzută în autorizaţia de funcţionare, eliberată de ANCEX, conform prevederilor art. 17 alin. (1);
    b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de reacţie, conform prevederilor art. 17 alin. (2).

    (3) Activităţile de verificare la instalaţiile definite la art. 18 şi 19, care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, urmăresc dacă:
    a) instalaţia este utilizată pentru producerea altor substanţe chimice, înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în afara celor declarate;
    b) cantităţile de substanţe chimice produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate şi sunt compatibile cu scopurile înscrise în autorizaţia de funcţionare;
    c) substanţele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri.

    (4) În cadrul verificărilor, efectuate de echipa de control a ANCEX, se urmăreşte şi respectarea prevederilor art. 16 alin. (2).

    ART. 29
    (1) Platformele care produc, prelucrează sau consumă substanţe chimice înscrise în lista nr. 2 şi care au transmis declaraţii conform art. 10 alin. (1) şi (2) se supun verificărilor prin inspecţii la faţa locului.
    (2) Inspecţiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc, cu prioritate, verificarea:
    a) absenţei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19;
    b) conformităţii declaraţiilor, transmise în baza prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), cu nivelurile reale de producţie, de prelucrare şi de consum ale substanţelor chimice înscrise în lista nr. 2;
    c) existenţei situaţiilor de deturnare a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru scopuri interzise.


    ART. 30
    (1) Platformele care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 3 şi care au transmis declaraţii conform art. 11 alin. (1) se supun verificărilor prin inspecţii la faţa locului.
    (2) Inspecţiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea:
    a) conformităţii activităţilor din aceste platforme cu declaraţiile transmise în baza prevederilor art. 11;
    b) absenţei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19.


    ART. 31
    (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 12 şi 13 pot fi supuse verificării prin inspecţii la faţa locului.
    (2) Inspecţiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea:
    a) conformităţii activităţilor din aceste platforme cu declaraţiile transmise în baza prevederilor art. 12 şi 13;
    b) absenţei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19.


    ART. 32
    În timpul inspecţiilor efectuate la faţa locului, echipa de control a ANCEX poate executa fotografierea şi înregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora.

    ART. 33
    (1) Autorităţile publice, abilitate potrivit legii să desfăşoare activităţi informative pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor, sunt obligate să transmită ANCEX datele obţinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Autoritatea Vamală Română, la solicitarea ANCEX, efectuează verificări specifice şi o informează asupra rezultatelor acestora.

    CAP. VI
    Verificări internaţionale
    ART. 34
    (1) În scopul verificării respectării prevederilor convenţiei, Organizaţia execută inspecţii iniţiale, inspecţii de rutină şi inspecţii la cerere, prin echipe de inspecţie formate din inspectori şi asistenţi de inspecţie numiţi de aceasta.
    (2) Echipele de inspecţie ale Organizaţiei sunt însoţite, pe timpul desfăşurării activităţilor pe teritoriul României, de echipe de însoţire, constituite în conformitate cu prevederile art. 39 lit. d).
    (3) Prevederile art. 28-32 se aplică în mod corespunzător şi în cazul inspecţiilor internaţionale.

    ART. 35
    În scopul exercitării efective a atribuţiilor lor oficiale, inspectorii şi asistenţii de inspecţie, acceptaţi conform prevederilor art. 41, se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta lege.

    ART. 36
    (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaraţii, în conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 10-13, pot fi verificate de Organizaţie prin inspecţii iniţiale şi inspecţii de rutină.
    (2) În cadrul inspecţiei iniţiale, ANCEX împreună cu reprezentanţii instalaţiilor care produc substanţe chimice înscrise în listele nr. 1 şi 2 negociază cu echipa de inspecţie a Organizaţiei acorduri de instalaţie care stabilesc în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspecţiilor ulterioare la instalaţiile menţionate.
    (3) Pentru instalaţiile care produc substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, acordul de instalaţie se încheie dacă ANCEX constată oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspecţii efectuate de Organizaţie la faţa locului.

    ART. 37
    (1) Organizaţia poate efectua, la solicitarea unui alt stat parte la convenţie, o inspecţie la cerere, notificată ANCEX cu cel puţin 12 ore înainte ca echipa de inspecţie internaţională, desemnată în acest scop, să sosească la punctul de intrare în ţară. Echipa de inspecţie poate fi însoţită de un observator desemnat de statul care a solicitat inspecţia.
    (2) În scopul clarificării şi eliminării tuturor suspiciunilor privind o posibilă nerespectare a prevederilor convenţiei, echipa de inspecţie, desemnată potrivit prevederilor alin. (1), are acces la orice instalaţie sau amplasament, precum şi în orice alt loc de pe teritoriul naţional, precizat în mandatul de inspecţie ca fiind relevant pentru obiectul inspecţiei.
    (3) ANCEX şi persoanele controlate au dreptul şi obligaţia de a depune toate eforturile pentru a facilita îndeplinirea mandatului echipei de inspecţie şi a clarifica toate aspectele privind respectarea prevederilor convenţiei.
    (4) Persoanele controlate sunt obligate să ia măsuri de protejare a instalaţiilor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspecţiei.

    ART. 38
    Persoanele controlate de echipele de inspecţie ale Organizaţiei mai au, în afara celor prevăzute la art. 27, următoarele obligaţii:
    a) asigură, contra cost, mijloacele şi serviciile necesare echipei de inspecţie: transport local, comunicaţii cu Organizaţia, interpretare, spaţii de lucru, cazare, masă, asistenţă medicală şi alte servicii;
    b) asigură prevenirea divulgării de informaţii şi date cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspecţiei;
    c) asigură hărţi, planuri sau scheme, pe care să fie indicate, la scară, obiectivele relevante ale perimetrului stabilit;
    d) permit aplicarea de către echipa de inspecţie a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atât prin utilizarea înregistrărilor video şi a senzorilor, cât şi prin inspectarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor care ies din perimetru.


    ART. 39
    În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la desfăşurarea inspecţiilor internaţionale, ANCEX întreprinde următoarele măsuri:
    a) stabileşte, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi cu Autoritatea Vamală Română, punctele de trecere a frontierei folosite de echipele de inspecţie şi le transmite Organizaţiei în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei;
    b) transmite operativ Autorităţii Vamale Române lista echipamentului aprobat de Organizaţie, precum şi orice actualizări ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecărei inspecţii comunică lista probelor prelevate de echipa de inspecţie, pentru care se permite scoaterea din ţară, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. h);
    c) solicită Autorităţii Aeronautice Civile Române, respectiv Ministerului Apărării Naţionale eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, deţinute sau închiriate de Organizaţie;
    d) constituie echipa de însoţire din membri ai echipei de control, din reprezentanţi ai obiectivului inspectat şi, după caz, din reprezentanţi ai autorităţilor publice competente;
    e) confirmă imediat Organizaţiei primirea listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie;
    f) transmite Organizaţiei, în cel mult 30 de zile de la data confirmării prevăzute la lit. e), lista cu inspectorii şi asistenţii de inspecţie care nu pot fi acceptaţi.


    ART. 40
    Echipa de însoţire asigură, pe timpul desfăşurării inspecţiei, respectarea obligaţiilor şi exercitarea de către persoana inspectată a drepturilor care decurg din prevederile convenţiei. În acest scop:
    a) examinează, la punctul de intrare, echipamentele şi aparatura aduse de echipa de inspecţie şi le acceptă sau le respinge, pe baza listei stabilite de Organizaţie şi a documentelor care le însoţesc;
    b) asigură transportul echipei la obiectivul inspecţiei, în maximum 12 ore de la sosirea în punctul de intrare; în cazul inspecţiilor la cerere, când se negociază perimetrul final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspecţiei este de 36 de ore;
    c) negociază cu echipa de inspecţie detaliile condiţiilor de desfăşurare a inspecţiei;
    d) participă la verificările efectuate de echipa de inspecţie, urmăreşte ca aceasta să respecte strict mandatul de inspecţie emis de Organizaţie şi să perturbe cât mai puţin posibil activităţile din instalaţia sau din perimetrul inspectat;
    e) verifică, la terminarea inspecţiei, echipamentele şi aparatura, precum şi probele care se scot din ţară de către echipa de inspecţie şi participă la executarea formalităţilor vamale pentru acestea.


    ART. 41
    În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor internaţionale de către Organizaţie, Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru acordarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cel mult 30 de zile de la data confirmării primirii listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie, a vizelor de intrare-ieşire, de tranzit, pentru călătorii multiple, valabile cel puţin 2 ani, care să permită fiecărui inspector şi asistent de inspecţie acceptat să îşi îndeplinească mandatul încredinţat.

    ART. 42
    Autoritatea Vamală Română:
    a) asigură condiţiile ca birourile vamale să permită introducerea temporară, fără plata taxelor de import şi fără completarea documentului administrativ unic, pe baza unui document justificativ, în forma stabilită în anexa 71-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările ulterioare, a echipamentelor, aparaturii şi probelor transportate de membrii echipei de inspecţie, precum şi a articolelor de uz personal ale acestora, cu excepţia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantină, cu condiţia scoaterii din ţară a acestora la încheierea inspecţiei. Formalităţile vamale pentru echipament, aparatură şi probe se efectuează concomitent cu examinarea acestora de către echipa de însoţire, la punctul de intrare/ieşire în/din ţară;
    b) asigură condiţiile ca birourile vamale să permită introducerea, fără garantarea taxelor de import şi fără completarea documentului administrativ unic, a probelor transmise de Organizaţie sau prin dispoziţia acesteia, în vederea analizării de către laboratoare specializate din România;
    c) pune la dispoziţie echipei de însoţire, la punctul de intrare/ieşire, un spaţiu corespunzător destinat examinării echipamentului şi aparaturii aduse de echipa de inspecţie;
    d) informează operativ ANCEX asupra operaţiunilor de tranzit prin România al substanţelor chimice înscrise în liste, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi asupra rezultatelor verificărilor specifice incidente domeniului prezentei legi;
    e) informează, la cerere, ANCEX asupra operaţiunilor de import/export al substanţelor chimice, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, în vederea identificării acelor operaţiuni care intră sub incidenţa prezentei legi.


    ART. 43
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română întreprinde următoarele măsuri cu privire la aeronavele, deţinute sau închiriate de Organizaţie, care transportă echipele de inspecţie şi echipamentele necesare inspecţiei:
    a) aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele civile neprogramate, deţinute sau închiriate de Organizaţie, astfel încât numărul acestei autorizaţii să poată fi transmis Organizaţiei de către ANCEX, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei şi în fiecare an până la data de 15 decembrie, pentru anul următor;
    b) la cererea ANCEX, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spaţiului aerian al României sau aterizările/decolările pe/de pe aeroporturile din România, destinate traficului aerian internaţional;
    c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securităţii, service-ului şi combustibilului;
    d) dispune ca aeronavele să fie scutite de plata tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană, de plata taxelor de aterizare, iluminat şi staţionare, de plata tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigaţie aeriană de rută (RNAC) şi de plata tarifelor pentru servicii de navigaţie de aeroport şi terminală.


    ART. 44
    Ministerul Apărării Naţionale aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele militare neprogramate, închiriate de Organizaţie, şi comunică ANCEX numărul acesteia, în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor, în vederea transmiterii la Organizaţie de către ANCEX.

    ART. 45
    Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii autorizează folosirea de către echipa de inspecţie a mijloacelor de telecomunicaţii ale Organizaţiei, pentru legături cu sediul Organizaţiei, precum şi între membrii echipei de inspecţie.

    CAP. VII
    Alte dispoziţii
    ART. 46
    (1) Personalul ANCEX care ia cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor publice îndreptăţite, în condiţiile legii.
    (2) Nivelul de secretizare atribuit documentelor clasificate ale Organizaţiei se echivalează cu secret de serviciu, în sensul legislaţiei naţionale.

    ART. 47
    Ministerul Afacerilor Externe asigură transmiterea operativă a declaraţiilor şi a altor documente între ANCEX şi Organizaţie.

    ART. 48
    (1) Accesul echipei de control a ANCEX la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului eliberat de directorul general al ANCEX.
    (2) Accesul echipei de inspecţie internaţională la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi se face numai împreună cu membri ai echipei de însoţire, pe baza unui ordin eliberat de directorul general al ANCEX.

    ART. 49
    (1) ANCEX acordă, la cerere, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în aplicarea regimului substanţelor chimice toxice şi precursorilor acestora.
    (2) ANCEX editează şi difuzează materiale documentare şi organizează cursuri, seminare, simpozioane şi alte forme de pregătire a operatorilor economici şi a autorităţilor publice, în vederea interpretării corecte şi a aplicării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi.

    ART. 50
    Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistenţă a României la Organizaţie prin contribuţie la fondul voluntar de asistenţă, pentru procurarea şi întreţinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ titlul 55 „Alte transferuri“, în limita fondurilor disponibile.

    CAP. VIII
    Contravenţii şi infracţiuni
    ART. 51
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.

    ART. 52
    Conducătorii persoanelor juridice sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor prezentei legi şi să stabilească atribuţiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.

    ART. 53
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:
    a) transmiterea declaraţiilor şi notificărilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
    b) transmiterea declaraţiilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de peste 30 de zile, precum şi transmiterea de date incomplete sau în neconcordanţă cu activitatea desfăşurată, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;
    c) neîndeplinirea obligaţiei de a transmite declaraţiile prevăzute la art. 7-14, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligaţiilor României către Organizaţie, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    d) refuzul de a permite accesul membrilor echipei de control a ANCEX la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-şi exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;
    e) neîndeplinirea obligaţiei stabilite potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (2), de întocmire a normelor specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, precum şi încălcarea acestor norme, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;
    f) netransmiterea, la solicitarea în scris a ANCEX, a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

    (2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către echipa de control a ANCEX.

    ART. 54
    Contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 55
    (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
    (2) Tentativa se pedepseşte.

    ART. 56
    (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează sustragerea de substanţe chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor în scopurile armelor chimice.
    (3) Tentativa se pedepseşte.

    ART. 57
    (1) Producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în cantităţi peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 16-19, precum şi importul, exportul, transferul în interiorul Uniunii Europene, deţinerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 23, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
    (2) Importul, exportul şi transferul în interiorul Uniunii Europene al substanţelor chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1, cu încălcarea prevederilor art. 24, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
    (3) Refuzul de a permite accesul membrilor echipei de control a ANCEX, împreună cu echipele de inspecţie ale Organizaţiei, la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-şi exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
    (4) Tentativa se pedepseşte.

    ART. 58
    (1) Urmărirea penală, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 55, 56 şi 57, se efectuează de către procuror.
    (2) Competenţa de a judeca în primă instanţă infracţiunile revine tribunalelor.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 59
    (1) ANCEX elaborează, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispoziţiilor acesteia, precum şi precizările şi detaliile referitoare la aplicarea convenţiei, ce se adoptă ulterior de către conferinţa statelor părţi la convenţie.
    (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANCEX şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 60
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a convenţiei, cu excepţia articolelor precizate la alin. (3).
    (2) Data intrării în vigoare a convenţiei, stabilită în conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997.
    (3) Prevederile art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), (3) şi (4), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12 lit. a), art. 13 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 46, art. 48 alin. (1), art. 49-52, art. 53 alin. (1) lit. a), b) şi c), alin. (2), (3) şi (4)*), art. 54 şi ale art. 59-61 se aplică de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
     *) Art. 53 alin. (4), aşa cum este publicat în forma republicată din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 10 februarie 2004.
    **) Legea nr. 56/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997.

    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.

    ART. 61
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ANEXA 1

    LISTE DE SUBSTANŢE CHIMICE
    Lista nr. 1

┌─────────┬────────────────────────────────┬──────────────┐
│Cod │ │ │
│substanţe│A. Substanţe chimice toxice │(Numărul CAS) │
│chimice │ │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) │ │
│ │fluorofosfonaţi de O-alchil (≤ │ │
│ │C10, inclusiv cicloalchil) │ │
│(1) │Exemple: Sarin: │(107-44-8) │
│ │Metilfluorofosfonat de │(96-64-0) │
│ │O-izopropil │ │
│ │Soman: Metilfluorofosfonat de │ │
│ │O-pinacolil │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)│ │
│ │amidocianofosfaţi de O-alchil (≤│ │
│(2) │C10, inclusiv cicloalchil) │(77-81-6) │
│ │Exemplu: Tabun: │ │
│ │Dimetilamidocianofosfat de │ │
│ │O-etil │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) │ │
│ │tiofosfonaţi de O-alchil │ │
│ │(H sau ≤ C10, inclusiv │ │
│ │cicloalchil)-S-[2-(dialchil (Me,│ │
│(3) │Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] │(50782-69-9) │
│ │şi sărurile alchilate sau │ │
│ │protonate corespunzătoare │ │
│ │Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de│ │
│ │O-etil-S-[2-(diizopropilamino) │ │
│ │etil] │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Iperite cu sulf: │ │
│ │2-Cloroetil-clorometil-sulfură │ │
│ │Iperită: Bis (2-cloroetil) │(2625-76-5) │
│ │-sulfură │(505-60-2) │
│ │Bis(2-cloroetiltio)metan │(63869-13-6) │
│ │Sescviiperită: 1,2-Bis │(3563-36-8) │
│(4) │(2-cloroetiltio)etan │(63905-10-2) │
│ │1,3 Bis(2-cloroetiltio)-n-propan│(142868-93-7) │
│ │1,4 Bis(2-cloroetiltio)-n-butan │(142868-94-8) │
│ │1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan│(63918-90-1) │
│ │Bis(2-cloroetiltiometil)-eter │(63918-89-8) │
│ │Iperită O: Bis │ │
│ │(2-cloroetiltioetil)-eter │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Lewisite: │ │
│ │Lewisită 1: │ │
│ │2-Clorovinildicloroarsină │(541-25-3) │
│(5) │Lewisită 2: Bis(2-clorovinil) │(40334-69-8) │
│ │cloroarsină │(40334-70-1) │
│ │Lewisită 3: Tris(2-clorovinil) │ │
│ │arsină │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Iperite cu azot: │(538-07-8) │
│(6) │HN1: Bis(2-cloroetil)etilamină │(51-75-2) │
│ │HN2: Bis (2-cloroetil)metilamină│(555-77-1) │
│ │HN3: Tris(2-cloroetil)amină │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│(7) │Saxitoxină │(35523-89-8) │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│(8) │Ricină │(9009-86-3) │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Fluoruri fosfonamidice de │ │
│ │P-alchil (H sau ≤ C_10, inclusiv│ │
│ │cicloalchil) N-(1-(dialchil (≤ │ │
│ │C_10, inclusiv cicloalchil) │ │
│ │amino)alchiliden (H sau ≤ C10, │ │
│ │inclusiv cicloalchil) şi │(2387495-99-8)│
│(13) │sărurile alchilate sau protonate│(2387496-12-8)│
│ │corespunzătoare │ │
│ │Exemple: Fluorura fosfonamidică │ │
│ │de P-decil N-(1- │ │
│ │(di-n-decilamino)-n-deciliden) │ │
│ │Fosfonamidofluoridat de metil- │ │
│ │(1- (dietilamino) etiliden) │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Fosforamidofluoridaţi de │ │
│ │O-alchil (H sau ≤ C_10, inclusiv│ │
│ │cicloalchil) N-(l-(dialchil ≤ │ │
│ │C_10, inclusiv cicloalchil) │ │
│ │amino) alchiliden (H sau ≤ C_10,│ │
│ │inclusiv - cicloalchil) şi │ │
│ │sărurile alchilate sau protonate│(2387496-00-4)│
│(14) │corespunzătoare │(2387496-04-8)│
│ │Exemple: Fosforamidofluoridat de│(2387496-06-0)│
│ │O-n-decil N-(1-(di-n-decilamino)│ │
│ │-n-deciliden) │ │
│ │Fosforamidofluoridat de metil │ │
│ │(1-(dietilamino)etiliden) │ │
│ │Fosforamidofluoridat de etil (1-│ │
│ │(dietilamino)etiliden) │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│(15) │Fosfonamidofluoridat de metil- │(2387496-14-0)│
│ │(bis(dietilamino)metilen) │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Carbamaţi de │ │
│ │(dimetilcarbamoiloxipiridine │ │
│ │cuaternare şi bis cuaternare) │ │
│ │Dimetilcarbamoiloxipiridine │ │
│ │cuaternare: │ │
│ │Dibromură de 1-[N, N-dialchil (≤│ │
│ │C10)-N-(n-(hidroxil, ciano, │ │
│ │acetoxi)alchil (≤ C10)) amonio] │ │
│ │-n-[N- │ │
│ │(3-dimetilcarbamoxi-α-picolinil)│ │
│ │-N, N-dialchil (≤ C10) amonio] │ │
│ │decane (n = 1-8) │ │
│ │Exemplu: Dibromură de 1-[N, │ │
│ │N-dimetil-N-(2-hidroxi) │(77104-62-2) │
│(16) │etilamonio]-10-[N-(3- │(77104-00-8) │
│ │dimetilcarbamoxi-α-picolinil)-N,│ │
│ │N- dimetilamonio]decan │ │
│ │Dimetilcarbamoiloxipiridine bis │ │
│ │cuaternare: │ │
│ │Dibromură de 1, n-bis[N- │ │
│ │(3-dimetilcarbamoxi-α-picolil) │ │
│ │-N, N-dialchil (≤ C10) amonio] │ │
│ │-alcan-(2,(n-1)- dionă) (n = │ │
│ │2-12) │ │
│ │Exemplu: Dibromură de 1,10-bis │ │
│ │[N-(3- │ │
│ │dimetilcarbamoxi-α-picolil) │ │
│ │-N-etil-N- metilamonio] │ │
│ │decan-2,9- dionă │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│Cod │ │ │
│substanţe│B. Precursori │(Numărul CAS) │
│chimice │ │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr │ │
│(9) │sau i-Pr) fosfonice │(676-99-3) │
│ │Exemplu: DF: Difluorură │ │
│ │metilfosfonică │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) │ │
│ │fosfoniţi de O-alchil (H sau ≤ │ │
│ │C10, inclusiv cicloalchil)-O-[2-│ │
│ │(dialchil (Me, Et, n-Pr sau │ │
│(10) │i-Pr) amino)etil] şi sărurile │(57856-11-8) │
│ │alchilate sau protonate │ │
│ │corespunzătoare │ │
│ │Exemplu: QL: Metilfosfonit de │ │
│ │O-etil-O-[2-(diizopropilamino) │ │
│ │etil] │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│(11) │Clorosarin: Metilclorofosfonat │(1445-76-7) │
│ │de O-izopropil │ │
├─────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│(12) │Clorosoman: Metilclorofosfonat │(7040-57-5) │
│ │de O-pinacolil │ │
└─────────┴────────────────────────────────┴──────────────┘


    Lista nr. 2

┌─────────┬───────────────────────────┬───────────┐
│Cod │ │(Numărul │
│substanţe│A. Substanţe chimice toxice│CAS) │
│chimice │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │Amiton: Tiolofosfat de O, │ │
│ │O-dietil-S-[2-(dietilamino)│ │
│(1) │etil] şi sărurile alchilate│(78-53-5) │
│ │sau protonate │ │
│ │corespunzătoare │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │PFIB: │ │
│(2) │1,1,3,3,3-Pentafluoro-2- │(382-21-8) │
│ │(trifluorometil)propenă │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│(3) │BZ: Benzilat de │(6581-06-2)│
│ │3-chinuclidinil │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│Cod │ │(Numărul │
│substanţe│B. Precursori │CAS) │
│chimice │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │Substanţe chimice, cu │ │
│ │excepţia celor înscrise în │ │
│ │lista nr. 1, conţinând un │ │
│ │atom de fosfor la care este│ │
│ │legată o grupare metil, │ │
│ │etil sau propil (normal sau│(676-97-1) │
│(4) │izo), dar niciun alt atom │(756-79-6) │
│ │de carbon │(944-22-9) │
│ │Exemple: Diclorură │ │
│ │metilfosfonică │ │
│ │Metilfosfonat de dimetil │ │
│ │Excepţie: Fonofos: │ │
│ │Etiltiofosfonotiolat de │ │
│ │O-etil-S-fenil │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │Dihalogenuri N, N-Dialchil │ │
│(5) │(Me, Et, n-Pr sau i-Pr) │ │
│ │amido-fosforice │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr│ │
│(6) │sau i-Pr) amidofosfaţi de │ │
│ │dialchil (Me, Et, n-Pr sau │ │
│ │i-Pr) │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│(7) │Triclorură de arsen │(7784-34-1)│
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│(8) │Acid benzilic: Acid │(76-93-7) │
│ │2,2-difenil-2-hidroxiacetic│ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│(9) │Chinuclidinol-3-ol │(1619-34-7)│
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr│ │
│(10) │sau i-Pr)-2-cloroetilamine │ │
│ │şi sărurile protonate │ │
│ │corespunzătoare │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr│ │
│ │sau i-Pr) amino-2-etanoli │ │
│ │şi sărurile protonate │ │
│ │corespunzătoare │ │
│ │Excepţii: N, │(108-01-0) │
│(11) │N-Dimetilaminoetanol şi │(100-37-8) │
│ │sărurile protonate │ │
│ │corespunzătoare N, │ │
│ │N-Dietilaminoetanol şi │ │
│ │sărurile protonate │ │
│ │corespunzătoare │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ │N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr│ │
│(12) │sau i-Pr) amino-2-etantioli│ │
│ │şi sărurile protonate │ │
│ │corespunzătoare │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│(13) │Tiodiglicol: Bis │(111-48-8) │
│ │(2-hidroxietil)-sulfură │ │
├─────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│(14) │Alcoolpinacolilic: │(464-07-3) │
│ │3,3-Dimetilbutan-2-ol │ │
└─────────┴───────────────────────────┴───────────┘


    Lista nr. 3

┌─────────┬──────────────────┬────────────┐
│Cod │A. Substanţe │(Numărul │
│substanţe│chimice toxice │CAS) │
│chimice │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(1) │Fosgen: Diclorură │(75-44-5) │
│ │de carbonil │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(2) │Clorcian: Clorură │(506-77-4) │
│ │de cianogen │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Acid cianhidric: │ │
│(3) │Cianură de │(74-90-8) │
│ │hidrogen │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(4) │Cloropicrină: │(76-06-2) │
│ │Tricloronitrometan│ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│Cod │ │(Numărul │
│substanţe│B. Precursori │CAS) │
│chimice │ │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Oxiclorură de │ │
│(5) │fosfor: Clorură de│(10025-87-3)│
│ │fosforil │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(6) │Triclorură de │(7719-12-2) │
│ │fosfor │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(7) │Pentaclorură de │(10026-13-8)│
│ │fosfor │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(8) │Fosfit de trimetil│(121-45-9) │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(9) │Fosfit de trietil │(122-52-1) │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(10) │Fosfit de dimetil │(868-85-9) │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(11) │Fosfit de dietil │(762-04-9) │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(12) │Monoclorură de │(10025-67-9)│
│ │sulf │ │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(13) │Diclorură de sulf │(10545-99-0)│
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(14) │Clorură de tionil │(7719-09-7) │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(15) │Etildietanolamină │(139-87-7) │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(16) │Metildietanolamină│(105-59-9) │
├─────────┼──────────────────┼────────────┤
│(17) │Trietanolamină │(102-71-6) │
└─────────┴──────────────────┴────────────┘    ANEXA 2

    DEFINIŢII
    ale noţiunilor tehnice
    1. Producerea unei substanţe chimice înseamnă obţinerea ei printr-o reacţie chimică.
    2. Prelucrarea unei substanţe chimice înseamnă un proces fizic, cum ar fi: condiţionare, extracţie sau purificare, prin care substanţa respectivă nu este transformată într-o altă substanţă chimică.
    3. Consum al unei substanţe chimice înseamnă transformarea acesteia într-o altă substanţă, prin reacţie chimică.
    4. Număr CAS înseamnă numărul din Registrul Chemical Abstracts Service, corespunzător fiecărei substanţe chimice identificabile prin denumirea şi formula chimică structurală.
    5. Substanţă chimică organică definită înseamnă orice substanţă chimică, aparţinând clasei de compuşi chimici care cuprinde toţi compuşii carbonului, cu excepţia oxizilor şi sulfurilor acestuia, precum şi a carbonaţilor metalici, şi care poate fi identificată prin denumirea chimică, formula structurală (dacă se cunoaşte) şi numărul CAS (dacă este atribuit).
    6. Mandat de inspecţie înseamnă instrucţiunile emise de Organizaţie pentru echipa de inspecţie, în vederea desfăşurării unei anumite inspecţii.
    7. Asistent de inspecţie înseamnă o persoană desemnată de Organizaţie pentru a-i ajuta pe inspectori să efectueze o inspecţie sau o vizită, cum ar fi: medic, personal medical auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.
    8. Instalaţie se referă la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos:
    a) Platformă (combinat, uzină, fabrică) reprezintă un complex integrat local, constând din una sau mai multe instalaţii, având niveluri administrative intermediare, aflate sub o singură conducere şi dispunând de o infrastructură comună, cum ar fi:
    (i) birouri administrative şi alte birouri;
    (ii) ateliere de reparaţii şi întreţinere;
    (iii) cabinet medical;
    (iv) utilităţi;
    (v) laborator analitic central;
    (vi) laboratoare de cercetare şi dezvoltare;
    (vii) staţie de epurare centrală;
    (viii) magazii de depozitare.

    b) Instalaţie (instalaţie de producţie, atelier) reprezintă o zonă, structură sau clădire relativ autonomă, conţinând una sau mai multe unităţi, cu infrastructura auxiliară şi asociată, cum ar fi:
    (i) un mic sector administrativ;
    (ii) spaţii de depozitare şi manipulare a materiilor prime şi a produselor;
    (iii) staţie de epurare;
    (iv) laborator de control analitic;
    (v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;
    (vi) evidenţă cu privire la intrările, mişcările interioare şi ieşirile de substanţe declarabile şi de materii prime sau de produse formate din acestea, după caz.

    c) Unitate (unitate productivă, unitate de proces) reprezintă combinaţia de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de reacţie şi instalaţiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substanţe.

    9. Dobândire înseamnă operaţiunea de import, respectiv introducerea, definitivă sau temporară, pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de primire din afara teritoriului naţional, precum şi primirea de la o persoană de pe teritoriul naţional.
    10. Transfer înseamnă operaţiunea de export, respectiv scoaterea, definitivă sau temporară, de pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de trimitere în afara teritoriului naţional, precum şi trimiterea către o persoană de pe teritoriul naţional.

    ANEXA 3

    PRIVILEGII ŞI IMUNITĂŢI
    acordate inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie*)
    *) Conform secţiunii B din partea a II-a a anexei la convenţie privind verificarea.
    1. Pentru a-şi exercita funcţiile în mod eficace, inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie li se vor acorda privilegii şi imunităţi, după cum se precizează la lit. a)-i). Privilegiile şi imunităţile vor fi acordate membrilor echipei de inspecţie în numele convenţiei şi nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii şi imunităţi le vor fi acordate pe întreaga perioadă dintre sosirea şi plecarea de pe teritoriul României, iar după aceea, ţinând seama de actele efectuate anterior în exercitarea funcţiilor lor oficiale.
    a) Membrilor echipei de inspecţie li se va acorda inviolabilitatea de care se bucură agenţii diplomatici în aplicarea art. 29 din Convenţia de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relaţiile diplomatice.
    b) Locuinţelor şi sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspecţie care efectuează activităţi de inspecţie în aplicarea convenţiei, li se vor acorda inviolabilitatea şi protecţia acordată sediilor agenţilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 1 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice.
    c) Documentele şi corespondenţa, inclusiv înregistrările echipei de inspecţie, se vor bucura de inviolabilitatea acordată tuturor documentelor şi corespondenţei agenţilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 2 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Echipa de inspecţie va avea dreptul să folosească coduri pentru comunicaţiile sale cu Secretariatul tehnic al Organizaţiei.
    d) Probele şi echipamentul aprobat, aduse de membrii echipei de inspecţie, vor fi inviolabile, în condiţiile prevederilor conţinute în convenţie, şi vor fi exceptate de la plata oricăror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate în conformitate cu reglementările specifice.
    e) Membrilor echipei de inspecţie li se vor acorda imunităţile acordate agenţilor diplomatici în aplicarea art. 31 alin. 1, 2 şi 3 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice.
    f) Membrilor echipei de inspecţie, care efectuează activităţi ordonate în aplicarea convenţiei, li se va acorda scutirea de impozite şi taxe, acordată agenţilor diplomatici în aplicarea art. 34 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice.
    g) Membrilor echipei de inspecţie li se va permite să introducă pe teritoriul României, fără plata vreunei taxe vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal, cu excepţia articolelor al căror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementări de carantină.
    h) Membrilor echipei de inspecţie li se vor acorda aceleaşi facilităţi valutare şi de schimb care sunt acordate reprezentanţilor guvernelor străine, aflaţi în misiuni oficiale temporare.
    i) Membrii echipei de inspecţie nu se vor angaja, pe teritoriul României, în nicio activitate profesională sau comercială, în scopul de a obţine profit personal.

    2. Atunci când tranzitează teritoriul României, membrilor echipelor de inspecţie li se vor acorda privilegiile şi imunităţile de care se bucură agenţii diplomatici în aplicarea art. 40 alin. 1 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Documentelor şi corespondenţei, inclusiv înregistrărilor, precum şi probelor şi echipamentului aprobat, aduse de aceştia, li se vor acorda privilegiile şi imunităţile prevăzute la alin. 1 lit. c) şi d).
    3. Fără lezarea privilegiilor şi imunităţilor, membrii echipei de inspecţie vor fi obligaţi să respecte legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul României şi, în măsura în care acest lucru este în acord cu mandatul de inspecţie, să nu intervină în afacerile interne ale statului român. Dacă autorităţile române consideră că s-a abuzat de privilegiile şi imunităţile precizate în prezenta anexă, între ANCEX şi directorul general al Organizaţiei vor avea loc consultări pentru a se stabili dacă acest abuz a avut loc şi, dacă se stabileşte acest lucru, pentru a se evita repetarea unui asemenea abuz.
    4. Directorul general al Organizaţiei poate renunţa la imunitatea de jurisdicţie a membrilor echipei de inspecţie, dacă este de părere că imunitatea ar împiedica cursul justiţiei şi că se poate renunţa la aceasta fără prejudicii pentru aplicarea prevederilor convenţiei. Renunţarea trebuie să fie întotdeauna expresă.
    5. Observatorilor li se vor acorda aceleaşi privilegii şi imunităţi care se acordă inspectorilor în aplicarea prezentei anexe, cu excepţia acelora care se acordă în aplicarea alin. 1 lit. d).

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016