Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015  bugetului de stat pe anul 2016    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 941 din 19 decembrie 2015
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2016
    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 105.033,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 132.233,9 milioane lei, cu un deficit de 27.200,1 milioane lei.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
──────────
    *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

    ART. 3
    Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2016
    ART. 4
    (1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.693,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
    a) 2.621,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
    b) 13.389,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
    c) 350,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
    d) 2.228,1 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, astfel:
    1. suma de 1.854,0 milioane lei repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 7 se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (2)-(4);
    2. suma de 374,1 milioane lei se alocă unor unităţi administrativ-teritoriale potrivit anexei nr. 8, în scopul achitării ratelor de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare;
    e) 105,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 9.
    (2) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2)-(4) şi (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, astfel:
    a) 27% pentru bugetul judeţului;
    b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
     b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului, consiliilor locale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
     b2) 20% din sumă se repartizează în funcţie de ponderea suprafeţei intravilane în totalul suprafeţei intravilane din judeţ;
     b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, oraşelor şi municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe judeţ, în vederea egalizării mediilor individuale, după formula pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice şi se comunică prefectului, consiliului judeţean şi consiliilor locale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    (4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populaţia, suprafaţa intravilană şi impozitul pe venit, sunt cele comunicate de instituţiile abilitate, respectiv cele raportate de către unităţile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2014.

    ART. 5
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt destinate:
    a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
    b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii;
    d) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
    e) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
    f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
    g) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
    h) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
    (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), sunt destinate:
    a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
    d) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
    e) finanţării cheltuielilor creşelor;
    f) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
    g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate potrivit legii, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
    (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
    (6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.
    (7) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit anexei nr. 8, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, următoarele documente:
    a) bugetele locale în care să se reflecte sumele repartizate;
    b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligaţiilor reprezentând rate de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare;
    c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convenţiile de împrumut.
    (8) Obligaţiile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentând rate aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare, plătite potrivit prevederilor alin. (7), se sting la data efectuării plăţilor.
    (9) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.

    ART. 6
    Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2016 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

    ART. 7
    Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor de credite ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016
    ART. 8
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.
    (2) Potrivit dispoziţiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.067,9 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
    (3) Suma prevăzută la alin. (2) include şi sumele încasate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, şi reflectate în rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2015.
    (4) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2016 din contribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pentru anul 2016, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute la art. 156 şi 194 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) În anul 2016, în limita creditelor de angajament aprobate în anexa nr. 12/03 "Fişa Programului" se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea consumului de medicamente aferent contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat ce se pot încheia conform prevederilor alin. (1) nu se ia în calculul valorii consumului total trimestrial de medicamente prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se calculează contribuţia trimestrială.

    ART. 10
    Prevederile art. 57 se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2016
    ART. 11
    (1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefuncţionale, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificaţia aferentă fondului de finanţare la alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" şi reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
    (2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia asigurării cu prioritate a cofinanţării naţionale, din sumele primite în cadrul mecanismului top-up pentru cererile depuse de beneficiari aferente plăţilor efectuate de către aceştia până la finele anului 2015.
    (3) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia fazei a II-a aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte, executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, astfel încât să finalizeze proiectele până la data-limită prevăzută în ghidurile de închidere a programelor.
    (4) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură şi alte cheltuieli necesare implementării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii, necuprinse în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile de management, care asigură finalizarea proiectului.

    ART. 12
    (1) Pentru plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe finanţate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2016, şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
    (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine, finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.

    ART. 13
    (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
    (2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.

    ART. 14
    (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:
    a) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii;
    b) titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
    (2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2016 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
    (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
    (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.
    (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:
    a) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";
    b) titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
    (7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
    (8) Virările de credite bugetare şi de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.
    (9) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
    (10) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) şi (6) vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
    (11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia proiectelor majore acceptate la finanţare de Comisia Europeană ca proiecte retrospective finanţate în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 şi proiectelor nonmajore retrospective care pot fi decontate din programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobării acestora de către autorităţile de management.
    (12) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la încheierea acestor programe.
    (13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanţare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.
    (14) Fac excepţie de la prevederile alin. (13):
    a) autoritatea de management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia şi autorităţile comune de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013;
    b) autorităţile de management care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanţare pentru proiectele retrospective şi fazate finanţate în perioada 2007-2013.
    (15) În vederea asigurării sumelor necesare încheierii/emiterii de contracte/decizii/ordine de finanţare pentru proiectele retrospective şi fazate aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament şi de credite bugetare între programele prevăzute în anexa la bugetul acestora.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020
    ART. 15
    (1) În anul 2016, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul întregului an în anexele la buget, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu respectarea prevederilor alin. (5).
    (2) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.
    (3) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
    (4) În bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.
    (5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuire de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
    (6) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 şi 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, şi să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2017-2019 şi anii ulteriori.
    (8) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

    ART. 16
    (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilităţii/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau a altor donatori externi, se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
    (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmisă de instituţia beneficiară de proiect.

    ART. 17
    (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
    (2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1), se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.

    ART. 18
    (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:
    a) titlul 56 "Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare, precum şi cele aferente proiectelor/programelor cu finanţare din Mecanismul Financiar SEE şi Mecanismul Financiar Norvegian;
    b) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii.
    (2) Sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2016 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
    (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
    (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":
    a) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;
    b) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare;
    c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a proiectelor/ programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi.
    (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:
    a) titlul 56 "Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11;
    b) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
    (7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
    (8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.
    (9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv.
    (10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
    (11) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), alin. (3)-(9), precum şi modificările prevăzute la art. 15 alin. (7) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.
    (12) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
    (13) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
    (14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia "Finanţare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea şi pe răspunderea autorităţilor de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2016
    ART. 19
    (1) Pentru anul 2016, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.
    (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.

    ART. 20
    Fac excepţie de la prevederile art. 19 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.

    ART. 21
    (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.
    (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament, neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

    ART. 22
    În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".

    ART. 23
    Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.

    CAP. II
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi
    ART. 24
    (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară detaliat pe surse de finanţare, cu respectarea destinaţiei stabilite conform art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.
    (2) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului" la programul bugetar cod 1284 "Programul Naţional de Dezvoltare Locală" din creditele de angajament în sumă de 1.200.000 mii lei prevăzute la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 800.000 mii lei se utilizează pentru încheierea de contracte multianuale cu unităţile administrativ-teritoriale pentru finanţarea de către acestea a reabilitării/modernizării unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare.

    ART. 25
    (1) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" este cuprinsă şi suma de 4.000 mii lei, care va fi utilizată pentru cheltuieli necesare implementării sistemului Forexebug şi asigurarea continuităţii operaţionale a acestuia, precum şi pentru eventuale cheltuieli privind implementarea, dezvoltarea şi mentenanţa aplicaţiilor pentru serviciile de acceptare de plăţi electronice cu cardul ale veniturilor bugetului general consolidat, cheltuieli privind prestarea serviciilor de procesare, decontare, comunicaţii şi alte servicii sau resurse necesare activităţii de acceptare de plăţi electronice cu cardul şi a eventualelor comisioane solicitate de emitenţii cardurilor şi de către sistemele de plăţi, în condiţiile legii.
    (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" , titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" sunt cuprinse şi creditele bugetare destinate finanţării integrale de la bugetul de stat a sumelor necesare plăţii contractelor încheiate în cadrul proiectului Forexebug, finalizate după data de 31 decembrie 2015, care reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat, indiferent de sursa iniţială de finanţare a acestora şi de încadrarea acestora în categoria cheltuielilor eligibile, neeligibile sau alte tipuri de cheltuieli la momentul lichidării, ordonanţării şi efectuării plăţii.

    ART. 26
    Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule, să încheie în anul 2016 acorduri-cadru şi contracte de achiziţie publică în limita sumei de 20.000 mii lei pentru achiziţia de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, camioane, autoturisme şi autobuze necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, din veniturile proprii obţinute din activitatea de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, şi să efectueze plăţi în limita sumei de 20.000 mii lei.

    ART. 27
    În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 29.129 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", din cadrul anexei nr. 3/22/11 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2019 - sumele alocate din fonduri externe nerambursabile" sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), sume ce se alocă temporar sub formă de împrumut din veniturile din privatizare în lei şi în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţională a României, în baza unor hotărâri ale Guvernului, şi se recuperează din sumele rambursate de către Uniunea Europeană.
    (2) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenţă stabilit prin hotărâri ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din sumele prevăzute la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", alineatul 58.13.03 "Cheltuieli neeligibile".

    ART. 29
    În anul 2016, activităţile unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 30
    Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze în tot cursul anului 2016 modificări în structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 3 zile de la data efectuării modificărilor.

    ART. 31
    Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor să execute lucrări de investiţii în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările ulterioare.

    ART. 32
    (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2015.
    (2) Suma de 1.070.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.55 "Întreţinerea infrastructurii feroviare publice" se solicită Ministerului Transporturilor de către administratorul infrastructurii feroviare şi se utilizează cu prioritate pentru:
    a) plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;
    b) plata fondului de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013.
    (3) Diferenţa dintre suma alocată şi sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor aferente activităţii de întreţinere a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
    (4) Pentru asigurarea activităţii de întreţinere a infrastructurii rutiere din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor în anexa nr. 3/24/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" suma de 80.000 mii lei se repartizează Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru retehnologizare.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în tot timpul anului proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectând condiţiile ca proiectele beneficiarilor să se încadreze în obiectivele Programului operaţional "Infrastructura Mare" şi să îndeplinească cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţate din fonduri europene.
    (6) Pentru proiectele introduse potrivit alin. (5) beneficiarul poate derula procedura de achiziţie publică, iar semnarea contractelor poate fi făcută numai în condiţiile în care beneficiarul are încheiat contract de finanţare cu autoritatea de management.

    ART. 33
    În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 28.371 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 34
    În bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" este cuprinsă şi suma de 28.371 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 35
    În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" este cuprinsă şi suma de 14.185 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 36
    Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie" să asigure finanţarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internaţional "George Enescu", ediţia 2016, precum şi a pregătirilor necesare în vederea desfăşurării Festivalului Internaţional "George Enescu", ediţia 2017, prin intermediul ARTEXIM - instituţie publică subordonată.

    ART. 37
    Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2016, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

    ART. 38
    (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să introducă în tot timpul anului în anexa nr. 3/35/29 "Fişa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii" fişe de investiţii aferente obiectivelor de investiţii strict legate de producţia şi comerţul cu armament, muniţie şi material de război şi să introducă credite de angajament aferente anului 2016 în limita maximă a valorii totale a proiectelor aprobate potrivit legii şi a creditelor bugetare aprobate la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    (2) Din bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.03 "Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina" se suportă şi cheltuielile aferente serviciilor prestate şi neplătite aferente trimestrului IV al anului 2015.

    ART. 39
    În anexa nr. 3/38/02 la bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", precum şi în anexa nr. 3/38/15 la bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.16 "Alte facilităţi postaderare" sunt cuprinse sumele destinate implementării programului multianual pentru eradicarea rabiei aprobat prin Decizie a Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului.

    ART. 40
    (1) În vederea asigurării contribuţiei la finanţarea proiectelor implementate în cadrul programelor PHARE şi a proiectelor cu finanţare din fonduri externe rambursabile, beneficiarii finali virează suma aferentă contribuţiei proprii într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare.
    (2) Beneficiarii au obligaţia de a transmite agenţiei de implementare/unităţii de implementare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului sumelor reprezentând contribuţia proprie din cadrul proiectului în contul de venituri bugetare, următoarele documente justificative:
    a) comunicarea privind efectuarea viramentului;
    b) copia ordinului de plată şi a extrasului de cont deschis la Trezoreria Statului, din care să rezulte efectuarea transferului.
    (3) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare, constând în majorarea acestora cu suma transferată conform documentelor analizate.
    (4) Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza documentelor prezentate de aceştia, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestora.
    (5) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
    (6) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare utilizează creditele bugetare suplimentate potrivit prevederilor alin. (4) numai pentru efectuarea de plăţi către contractori, în cadrul programelor/ proiectelor, conform prevederilor contractuale.
    (7) Până la data de 22 decembrie 2016, ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare solicită unităţii Trezoreriei Statului virarea într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare a sumelor primite în vederea efectuării de plăţi către contractori în cadrul programelor/proiectelor, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la beneficiarii finali în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (2) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.
    (8) Până la data de 22 decembrie 2016, ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate pentru plăţile către contractori în cadrul programelor/proiectelor. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).
    (9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (7) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2017 de către ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (3)-(6), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 41
    Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depăşească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.

    ART. 42
    (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, precum şi a rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2016, în funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).
    (3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată conform prevederilor alin. (1).
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi operatorilor economici cu capital majoritar de stat/regiilor autonome care beneficiază/derulează prin bugetul propriu sume alocate de la bugetul de stat.
    (5) Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din domeniul infrastructurii de transport, finanţate prin bugetul Ministerului Transporturilor beneficiarii prevăzuţi la alin. (4) pot notifica suplimentar suma de 2.000.000 mii lei faţă de valoarea calculată conform alin. (1).

    ART. 43
    (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2016, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, atât în bugetul propriu cât şi al instituţiilor publice din subordine finanţate integral din bugetul de stat.
    (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice din subordine finanţate parţial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2016, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare.
    (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) şi (2) în anexele la bugetul acestora, respectiv în anexele la bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordine, precum şi să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 44
    (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" şi "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi virate la alte obiective sau categorii de investiţii.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea:
    a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, preaderare şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă;
    b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi celor reprezentând majorările de întârziere.
    (5) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
    (6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri/virări de sume între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare şi să modifice programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri".
    (7) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (6).

    ART. 45
    (1) Plata dobânzii la scadenţă aferente titlurilor de stat de tip benchmark se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe".
    (2) Dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat şi va fi virată la capitolul 31.01 "Venituri din dobânzi", subcapitolul 31.01.03 "Alte venituri din dobânzi".

    ART. 46
    Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe".

    ART. 47
    Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei Statului, rezultat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate la încheierea exerciţiului bugetar 2016, se acoperă din excedentul din anii precedenţi.

    ART. 48
    Sumele rămase în conturile de disponibil deschise de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la Trezoreria operativă centrală, după stingerea obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare, se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile de cheltuieli bugetare de unde au provenit, indicate de titulari.

    ART. 49
    Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" şi 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 50
    În anul 2016, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.

    ART. 51
    (1) În anul 2016, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% asupra valorii sumelor plătite.
    (2) În anul 2016, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

    ART. 52
    Instituţiile de învăţământ preuniversitar astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provine acesta.

    ART. 53
    (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.
    (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    ART. 54
    (1) Pentru anul 2016, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
    a) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;
    b) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2015, cu condiţia de a prevedea rezultatul brut, cel puţin la nivelul celui estimat pentru anul 2016 şi avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, diminuat cu subvenţiile de la buget;
    c) cu sumele aferente creşterii numărului de personal prognozat la finele anului 2016 faţă de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea şi până la finele anului, în condiţii justificate de extinderea activităţii;
    d) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiţii justificate, pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii.
    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (3) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale şi peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;
    b) nivelul rezultatului brut, al plăţilor restante şi al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul precedent;
    c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, să nu fie afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităţilor publice tutelare, pe termen scurt, mediu şi lung, condiţie prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (4) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) care prevăd, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) şi (3), sunt obligaţi să îndeplinească şi următoarele condiţii privitoare la programarea/reducerea plăţilor restante şi a pierderilor contabile:
    a) să nu programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli trimestrial şi anual plăţi restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent, pentru a atinge ţintele trimestriale şi anuale stabilite de Guvern prin memorandum;
    b) să nu programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli trimestrial şi anual pierderi sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/ indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităţilor publice tutelare, pe termen scurt, mediu şi lung;
    c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenţi;
    d) programele întocmite pentru reducerea plăţilor restante şi a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete şi cuantificate, pe termen scurt, mediu şi lung, de realizare, după caz, care vor fi aprobate de consiliul de administraţie/ supraveghere sau directori/directorat, după caz, şi vor fi anexate la documentaţia care stă la baza aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016.
    (5) Planificarea creşterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, şi în aceeaşi proporţie cu indicele planificat de îndeplinire cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b).
    (6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, se aplică în anul 2016 astfel:
    a) creşterea procentuală a câştigului mediu brut lunar pe salariat peste indicele de creştere a productivităţii muncii se prevede, în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, cu condiţia ca în anul 2015 să nu fie înregistrată o asemenea creştere determinată faţă de realizările anului 2014;
    b) pentru stabilirea corelaţiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele:
     b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii valorice se diminuează cu subvenţiile de la buget;
     b2) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu se iau în calcul la determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat;
    c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcţionarea în bune condiţii a activităţii operatorului economic, pe termen scurt, mediu şi lung, condiţie prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

    ART. 55
    Pentru anul 2016, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate.

    ART. 56
    (1) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele rambursate României pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, pot fi utilizate şi pentru asigurarea plăţii de către autorităţile de management a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare depuse de beneficiari.
    (2) Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată să vireze, cu acordul scris exprimat în prealabil de către autoritatea de management în cauză, direct în conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile deschise pe codul de identificare fiscală al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale respective, sumele disponibile primite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată, sume stabilite de autorităţile de management respective pentru utilizare în vederea asigurării plăţii cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare depuse de beneficiari.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care cu sumele respective au fost majorate veniturile bugetului de stat pe anul 2016 potrivit prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze Autorităţii de certificare şi plată sumele rămase neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată.
    (5) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele rămase neutilizate aferente mecanismului top-up în contul Ministerului Transporturilor se virează de către acesta Autorităţii de certificare şi plată, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite, în contul de disponibil 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial - Transport", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată.
    (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, ca urmare a diminuării veniturilor bugetare conform prevederilor alin. (4) şi (5).

    ART. 57
    Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2016, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

    ART. 58
    (1) În anul 2016, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 33 posturi la 34 posturi, respectiv la nr. crt. 4 - poziţia "Episcop, episcop-vicar patriarhal", aferent funcţiei de episcop.
    (2) În anul 2016, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. C din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) nr. crt. 1 - poziţia "Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin" se majorează cu 6 posturi, de la 46 posturi la 52 posturi, aferente funcţiei de vicar general (un post), consilier patriarhal (4 posturi), secretar general (un post);
    b) la nr. crt. 3 - poziţia "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop" se majorează cu 3 posturi de la 729 posturi la 732 posturi, aferente funcţiei de consilier eparhial (două posturi), secretar eparhial (un post).
    (3) În anul 2016, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 21 de posturi, respectiv de la 15.250 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziţia "Cu studii superioare gradul I" de la 3.018 posturi la 3.039 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.

    ART. 59
    (1) În anul 2016, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".
    (2) În anul 2016, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor Academiei şi ale unităţilor subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.

    ART. 60
    (1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes naţional efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd în poziţie globală la poziţia "C - Alte cheltuieli de investiţii", la fişa cod obiectiv 1 "a) Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri".
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi în continuare ale operatorilor economici cu capital (integral sau majoritar) de stat şi pentru care din fonduri publice se finanţează doar contravaloarea exproprierilor de terenuri aferente.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fişa cod obiectiv 1 "a) Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri" în programul de investiţii publice aprobat ca anexă la bugetul acestora.
    (4) În funcţie de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprierile de terenuri, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se aprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 61
    În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei "C - Alte cheltuieli de investiţii" în programul de investiţii publice aprobat ca anexă la bugetul acestora.

    ART. 62
    Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C - "Alte cheltuieli de investiţii" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital (integral sau majoritar) de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.

    ART. 63
    Anexele nr. 1-12) fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 18 decembrie 2015.
    Nr. 339.
    ANEXA 1


    
        TOTAL

                                    BUGETUL DE STAT
                                   pe anii 2016-2019
                                      - SINTEZA -
                                                                                                                              - mii lei -
    ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
    │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
    │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
    │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │
    │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
    ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
    ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │0001 01 │VENITURI - TOTAL │105.033.837│ 102.822.119│ 111.311.961│ 118.056.156│
    │0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 95.623.745│ 92.444.106│ 98.063.990│ 104.086.664│
    │0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 88.251.589│ 84.731.037│ 89.975.562│ 95.588.097│
    │0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 23.995.129│ 25.335.609│ 26.783.654│ 28.364.237│
    │0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ │
    │ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 14.929.829│ 15.591.107│ 16.306.083│ 17.085.444│
    │0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 14.331.284│ 14.982.603│ 15.656.820│ 16.392.691│
    │ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 13.863.501│ 14.482.012│ 15.120.625│ 15.818.382│
    │ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 467.783│ 500.591│ 536.195│ 574.309│
    │0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
    │ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 598.545│ 608.504│ 649.263│ 692.753│
    │ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ │ │ │ │
    │ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │ │ │ │
    │ │consumatorului │ 524│ 561│ 601│ 644│
    │ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 40.834│ 41.587│ 46.620│ 52.151│
    │ 04 │Impozitul pe reprezentante │ 4.068│ 4.353│ 4.663│ 4.994│
    │ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 553.119│ 562.003│ 597.379│ 634.964│
    │0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ │
    │ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 8.507.800│ 9.153.996│ 9.860.492│ 10.632.711│
    │0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 25.871.374│ 28.006.237│ 30.345.706│ 32.911.034│
    │ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 714.644│ 779.540│ 846.100│ 956.030│
    │ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 20.577.771│ 22.469.766│ 24.552.673│ 26.783.146│
    │ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 306.428│ 313.284│ 319.663│ 327.015│
    │ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 616.890│ 660.155│ 707.109│ 757.371│
    │ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 429.188│ 440.776│ 451.795│ 462.187│
    │ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 1.586.655│ 1.639.490│ 1.695.069│ 1.752.532│
    │ 07 │Impozit pe venituri din premii │ 21.395│ 21.973│ 22.522│ 23.040│
    │ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub forma de │ │ │ │ │
    │ │dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de │ │ │ │ │
    │ │persoane fizice române rezidente fiscal în România │ 5.051│ 5.187│ 5.317│ 5.439│
    │ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ │ │ │
    │ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ │ │ │
    │ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 1.767│ 1.815│ 1.860│ 1.903│
    │ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ │ │ │
    │ │proprietate intelectuală │ 86.384│ 95.700│ 105.100│ 127.600│
    │ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ 154.520│ 165.357│ 177.118│ 189.708│
    │ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ │ │ │ │
    │ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ 5.382│ 5.860│ 6.290│ 7.360│
    │ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ │ │ │ │
    │ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ │ │ │ │
    │ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ 264.816│ 288.480│ 312.610│ 360.810│
    │ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ │ │ │ │
    │ │publici │ 1.777│ 1.825│ 1.871│ 1.914│
    │ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ │ │ │ │
    │ │imobiliare din patrimoniul personal │ 369.510│ 377.777│ 385.469│ 394.335│
    │ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ │ │ │ │
    │ │non-profit │ -167.791│ -182.286│ -189.816│ -206.471│
    │ 21 │Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole │ 110.005│ 112.975│ 115.799│ 118.463│
    │ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ 78.761│ 80.887│ 82.909│ 84.816│
    │ 23 │Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o│ │ │ │ │
    │ │asociere cu o persoană juridică, contribuabil │ │ │ │ │
    │ │potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu │ │ │ │ │
    │ │generează o persoană juridică │ 7.613│ 8.147│ 8.726│ 9.346│
    │ 24 │Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică │ │ │ │ │
    │ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil │ │ │ │ │
    │ │potrivit titlului III - impozitul pe veniturile │ │ │ │ │
    │ │microîntreprinderilor, care nu generează o persoană │ │ │ │ │
    │ │juridică │ 96│ 103│ 110│ 118│
    │ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 133.808│ 137.421│ 140.856│ 144.096│
    │ 60 │Regularizări │ 566.704│ 582.005│ 596.556│ 610.276│
    │0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ │ │ │
    │ │SCAD) │-17.363.574│ -18.852.241│ -20.485.214│ -22.278.323│
    │ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-17.363.574│ -18.852.241│ -20.485.214│ -22.278.323│
    │0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
    │ │CAPITAL │ 557.500│ 590.506│ 617.079│ 646.082│
    │0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
    │ │CAPITAL │ 557.500│ 590.506│ 617.079│ 646.082│
    │ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ │ │ │ │
    │ │nerezidente │ 557.485│ 590.491│ 617.063│ 646.066│
    │ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ │
    │ │capital │ 15│ 15│ 16│ 16│
    │0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 1.160.600│ 122.400│ 127.900│ 134.000│
    │0701 │IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 1.160.600│ 122.400│ 127.900│ 134.000│
    │ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │ │
    │ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 104.100│ 122.400│ 127.900│ 134.000│
    │ 04 │Impozit pe construcţii │ 1.056.500│ │ │ │
    │1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 62.253.299│ 58.371.091│ 62.093.820│ 66.042.329│
    │1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 52.342.288│ 51.826.600│ 55.027.700│ 58.375.900│
    │1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-18.693.935│ -19.355.607│ -19.999.458│ -20.667.959│
    │ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
    │ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ │
    │ │judeţelor (se scad) │ -2.621.146│ -2.672.012│ -2.702.093│ -2.773.538│
    │ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
    │ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ │
    │ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │ │
    │ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-13.389.644│ -13.913.825│ -14.458.337│ -15.028.039│
    │ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
    │ │drumuri (se scad) │ -350.000│ -378.268│ -387.725│ -398.194│
    │ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
    │ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -2.228.097│ -2.283.618│ -2.340.722│ -2.394.621│
    │ 09 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
    │ │finanţarea învăţământului particular sau confesional │ │ │ │ │
    │ │acreditat (se scad) │ -105.048│ -107.884│ -110.581│ -113.567│
    │1201 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.095.300│ 548│ 514│ 586│
    │ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ │ │ │ │
    │ │naturale │ 50│ 60│ 70│ 80│
    │ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ │ │ │ │
    │ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ │ │ │ │
    │ │naturale │ 872.934│ │ │ │
    │ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 70.508│ │ │ │
    │ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi │ │ │ │ │
    │ │a gazului metan │ 151.330│ │ │ │
    │ 50 │Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, │ │ │ │ │
    │ │vânzări şi valoare adăugată │ 478│ 488│ 444│ 506│
    │1401 │ACCIZE │ 25.976.192│ 24.301.700│ 25.395.300│ 26.588.900│
    │1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │ │
    │ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 1.533.454│ 1.597.850│ 1.669.764│ 1.744.902│
    │ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 1.443.780│ 1.504.408│ 1.572.117│ 1.642.862│
    │ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │ │ │ │
    │ │autorizaţii de funcţionare │ 59.128│ 61.611│ 64.384│ 67.281│
    │ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │ │ │ │
    │ │exploatare a resurselor minerale │ 22.628│ 23.579│ 24.640│ 25.748│
    │ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ │ │ │ │
    │ │din publicitatea lor │ 163│ 170│ 178│ 186│
    │ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 47│ 49│ 51│ 53│
    │ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │ │ │ │
    │ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 1.129│ 1.177│ 1.230│ 1.285│
    │ 11 │Taxe de licenţă datorate pentru eliberarea │ │ │ │ │
    │ │frecvenţelor MAPN │ 6.225│ 6.487│ 6.779│ 7.084│
    │ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │ │
    │ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ 354│ 369│ 385│ 403│
    │1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │ │ │ │
    │ │INTERNAŢIONALE │ 836.683│ 895.900│ 964.000│ 1.041.200│
    │1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ │ │ │
    │ │UNIUNII EUROPENE │ 836.683│ 895.900│ 964.000│ 1.041.200│
    │ 01 │Taxe vamale │ 831.143│ 890.360│ 964.420│ 1.041.200│
    │ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 5.540│ 5.540│ │ │
    │1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 5.878│ 6.037│ 6.188│ 6.331│
    │1801 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 5.878│ 6.037│ 6.188│ 6.331│
    │ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ │ │ │ │
    │ │taxelor agricole şi taxelor anti-dumping │ 5.773│ 5.929│ 6.077│ 6.217│
    │ 03 │Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru │ │ │ │ │
    │ │servicii vamale │ 30│ 31│ 32│ 33│
    │ 50 │Alte impozite şi taxe │ 75│ 77│ 79│ 81│
    │2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 660.600│ 719.200│ 779.300│ 845.200│
    │2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 203.197│ 236.566│ 271.093│ 309.017│
    │ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │ │ │ │
    │ │handicap neîncadrate │ 203.197│ 236.566│ 271.093│ 309.017│
    │2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 457.403│ 482.634│ 508.207│ 536.183│
    │ 50 │Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de │ │ │ │ │
    │ │asiguraţi │ 457.403│ 482.634│ 508.207│ 536.183│
    │2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 6.711.556│ 6.993.869│ 7.309.128│ 7.653.367│
    │3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.931.298│ 5.092.636│ 5.318.545│ 5.501.969│
    │3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.846.298│ 4.992.636│ 5.203.545│ 5.376.969│
    │ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 212.776│ 226.655│ 241.874│ 258.119│
    │ 02 │Încasări din cota reţinută, conform codului penal │ 52│ 54│ 57│ 59│
    │ 04 │Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naţionale a │ │ │ │ │
    │ │României │ 360.544│ 370 278│ 379.535│ 388.265│
    │ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 1.633.084│ 1.644.934│ 1.707.581│ 1.720.927│
    │ 08 │Venituri din dividende │ 2.639.821│ 2.750.693│ 2.874.475│ 3.009.575│
    │ 50 │Alte venituri din proprietate │ 21│ 22│ 23│ 24│
    │3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 85.000│ 100.000│ 115.000│ 125.000│
    │ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 85.000│ 100.000│ 115.000│ 125.000│
    │3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.780.258│ 1.901.233│ 1.990.583│ 2.151.398│
    │3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 644.725│ 671.343│ 700.480│ 750.700│
    │ 02 │Taxe consulare │ 228.209│ 235.694│ 244.050│ 252.782│
    │ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 243│ 253│ 264│ 276│
    │ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │ │ │ │
    │ │laboratoare │ 193│ 201│ 210│ 219│
    │ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ 312│ 325│ 340│ 355│
    │ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ │ │ │ │
    │ │extrajudiciară │ 83│ 87│ 91│ 95│
    │ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 240.080│ 248.064│ 256.977│ 286.291│
    │ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 19.552│ 20.373│ 21.290│ 22.248│
    │ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ │ │ │ │
    │ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ 3.282│ 3.420│ 3.574│ 3.735│
    │ 20 │Venituri din cercetare │ 73│ 76│ 79│ 83│
    │ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 200│ 208│ 218│ 227│
    │ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │ │ │ │
    │ │avansate de stat │ 35.428│ 36.916│ 38.578│ 40.314│
    │ 26 │Venituri din despăgubiri │ 15.199│ 15.837│ 16.550│ 17.294│
    │ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │ │ │ │
    │ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │ │ │ │
    │ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 476│ 496│ 518│ 541│
    │ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ │
    │ │activităţi │ 101.395│ 109.393│ 117.741│ 126.240│
    │3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 56.981│ 63.223│ 66.755│ 69.720│
    │ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ │ │ │ │
    │ │certificate │ 752│ 783│ 818│ 857│
    │ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ │ │ │ │
    │ │permise │ 56.229│ 62.440│ 65.937│ 68.863│
    │3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 613.891│ 674.633│ 697.498│ 770.687│
    │ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ 515.102│ 571.696│ 591.988│ 662.538│
    │ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │ │ │ │
    │ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 128│ 133│ 136│ 140│
    │ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ │
    │ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ │ │ │ │
    │ │confiscarea potrivit legii │ 65.526│ 68.278│ 69.985│ 71.735│
    │ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │ │
    │ │nevărsate la termen │ 554│ 577│ 591│ 606│
    │ 05 │Amenzi judiciare │ 10.480│ 10.920│ 11.193│ 11.473│
    │ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ │ │ │ │
    │ │confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la │ │ │ │ │
    │ │regimul drogurilor şi precursorilor │ 218│ 227│ 233│ 239│
    │ 07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată │ 20.749│ 21.621│ 22.161│ 22.715│
    │ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 1.134│ 1.181│ 1.211│ 1.241│
    │3601 │DIVERSE VENITURI │ 464.661│ 492.034│ 525.850│ 560.291│
    │ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 28.922│ 30.137│ 31.493│ 32.910│
    │ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │ │
    │ │de judecată, imputaţii şi despăgubiri │ 2.902│ 3.024│ 3.160│ 3.303│
    │ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │ │ │ │
    │ │drepturile necuvenite │ 8.297│ 8.645│ 9.034│ 9.441│
    │ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 159.648│ 166.353│ 173.839│ 181.662│
    │ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ │ │ │ │
    │ │instituţiilor publice │ 23.693│ 24.688│ 25.799│ 26.960│
    │ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 4.060│ 4.230│ 4.421│ 4.620│
    │ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │ │ │ │
    │ │în cursul procesului de executare silită │ 2.986│ 3.111│ 3.251│ 3.397│
    │ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │ │ │ │
    │ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ │ │ │ │
    │ │instituţiile şcolare │ 61.107│ 63.673│ 66.538│ 69.533│
    │ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │ │ │ │
    │ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 131│ 137│ 143│ 149│
    │ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │ │ │ │
    │ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │ │ │ │
    │ │neexecutate de proprietarii de păduri │ 25│ 26│ 27│ 28│
    │ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 625│ 651│ 680│ 711│
    │ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ │ │ │ │
    │ │Legii nr. 118/2010 │ 1.178│ 1.228│ 1.283│ 1.341│
    │ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │ │ │ │
    │ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ │ │ │ │
    │ │instituţiile publice reorganizate │ 16│ 16│ 17│ 18│
    │ 26 │Venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri │ │ │ │ │
    │ │conform OUG nr. 83/2014 │ 486│ 507│ 529│ 553│
    │ 27 │Venituri din comisionul perceput de către inspectora- │ │ │ │ │
    │ │tele teritoriale de muncă, datorat până la data de │ │ │ │ │
    │ │31 decembrie 2010 │ 40│ 41│ 43│ 45│
    │ 28 │Comision de risc aferent programului de stimulare a │ │ │ │ │
    │ │cumpărării de autoturisme │ 24│ 25│ 26│ 27│
    │ 29 │Sume aferente contribuţiilor proprii ale beneficiari- │ │ │ │ │
    │ │lor finali ai proiectelor │ 521│ 542│ 567│ 593│
    │ 50 │Alte venituri │ 170.000│ 185.000│ 205.000│ 225.000│
    │3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 408.145│ 425.284│ 444.499│ 465.258│
    │3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 408.145│ 425.284│ 444.499│ 465.258│
    │ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │ │
    │ │instituţiilor publice │ 18.442│ 19.214│ 20.082│ 20.985│
    │ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │ │ │ │
    │ │stat şi de mobilizare │ 972│ 1.013│ 1.059│ 1.106│
    │ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ │ │ │
    │ │fondurile statului │ 51.142│ 53.290│ 55.688│ 58.194│
    │ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │ │ │ │
    │ │bugetare │ 284.232│ 296.169│ 309.570│ 324.260│
    │ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │ │ │ │
    │ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ │ │ │ │
    │ │administrativ-teritoriale │ 272│ 283│ 296│ 309│
    │ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ │ │ │ │
    │ │instituţiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │ │
    │ │"Prima casă" │ 3.459│ 3.605│ 3.767│ 3.936│
    │ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 49.626│ 51.710│ 54.037│ 56.468│
    │4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 28.947│ 29.729│ 30.472│ 31.234│
    │4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 28.947│ 29.729│ 30.472│ 31.234│
    │ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │ │ │ │
    │ │redresare financiară │ 82│ 85│ 87│ 89│
    │ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │ │ │ │
    │ │persoane fizice şi juridice │ 1.026│ 1.054│ 1.080│ 1.107│
    │ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 5.226│ 5.367│ 5.501│ 5.639│
    │4801 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ │
    │ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ │
    │ │FINANCIAR 2014-2020 │ 8.973.000│ 9.923.000│ 12.773.000│ 13.473.000│
    │5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │132.233.926│ 130.321.185│ 136.214.249│ 138.188.609│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │125.357.008│ 124.097.125│ 129.495.407│ 130.981.457│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.596.555│ 21.710.012│ 22.539.295│ 23.634.702│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.874.533│ 6.009.628│ 6.152.569│ 6.212.651│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.070.023│ 11.015.516│ 11.133.678│ 10.981.837│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.231.612│ 4.232.032│ 4.271.824│ 4.316.322│
    │ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 32.452.149│ 29.476.474│ 28.399.183│ 27.785.829│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.017.059│ 11.744.386│ 11.841.272│ 11.854.608│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.181.274│ 16.717│ 1.002│ 1.902│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 21.339.796│ 22.637.950│ 23.391.345│ 24.099.587│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.448.262│ 13.831.657│ 18.413.874│ 18.481.924│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.258.978│ 2.651.875│ 2.731.262│ 2.992.604│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 786.767│ 663.878│ 513.103│ 512.491│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.322.558│ 3.649.592│ 4.368.481│ 5.018.171│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.237.558│ 3.558.892│ 4.275.581│ 4.925.271│
    │ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.554.360│ 2.574.468│ 2.350.361│ 2.188.981│
    │ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.547.360│ 2.564.468│ 2.340.361│ 2.178.981│
    │5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 47.839.149│ 46.162.103│ 47.911.177│ 46.529.484│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.078.821│ 43.412.959│ 45.338.710│ 44.089.596│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.409.422│ 4.066.586│ 4.237.051│ 4.413.948│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.095.230│ 999.996│ 1.014.649│ 1.011.848│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.015.523│ 10.965.825│ 11.087.643│ 10.939.412│
    │ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 16.076.389│ 12.873.554│ 11.588.255│ 10.071.668│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.754.407│ 8.604.231│ 8.779.665│ 8.711.021│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.052.189│ 8.831│ 92│ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.567.747│ 4.409.391│ 7.121.196│ 7.219.781│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 969.999│ 1.286.371│ 1.337.066│ 1.537.362│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 37.915│ 91.174│ 66.103│ 77.556│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 440.128│ 381.381│ 428.187│ 456.988│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 355.128│ 290.681│ 335.287│ 364.088│
    │ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900│
    │5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 16.060.326│ 16.427.223│ 19.541.714│ 20.065.715│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.715.804│ 16.147.089│ 19.217.437│ 19.713.123│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.236.293│ 3.893.030│ 4.005.028│ 4.198.154│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 962.507│ 863.272│ 883.568│ 892.324│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 353.940│ 285.428│ 292.043│ 292.169│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.112.289│ 7.011.214│ 7.272.478│ 7.274.206│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.045.711│ 6.520│ 92│ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.962.408│ 3.993.733│ 6.695.379│ 6.975.945│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.741│ 2.718│ 2.746│ 2.769│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 37.915│ 91.174│ 66.103│ 77.556│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 131.994│ 280.134│ 324.277│ 352.592│
    │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 131.994│ 280.134│ 324.277│ 352.592│
    │ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 7.804.583│ │ │ │
    │ 01 │Administraţia prezidenţială │ 53.155│ │ │ │
    │ 02 │Autorităţi legislative │ 506.191│ │ │ │
    │ 03 │Autorităţi executive │ 6.731.305│ │ │ │
    │ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 513.932│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.036.220│ │ │ │
    │ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ │
    │ │Uniunea Europeană │ 1.219.523│ │ │ │
    │5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 2.386.465│ 2.133.256│ 2.061.758│ 1.818.802│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.375.887│ 2.122.729│ 2.050.768│ 1.807.326│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 173.129│ 173.556│ 177.824│ 186.631│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19.881│ 18.865│ 19.327│ 19.522│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 85.452│ 86.815│ 88.262│ 88.983│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.462.956│ 1.402.419│ 1.315.955│ 1.244.575│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.478│ 2.311│ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 605.339│ 415.658│ 425.817│ 243.836│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.652│ 23.105│ 23.583│ 23.779│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476│
    │ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 171.598│ │ │ │
    │ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │ │
    │ │publice generale │ 2.214.867│ │ │ │
    │5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.387.051│ 1.734.153│ 1.858.403│ 2.022.483│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.302.023│ 1.643.433│ 1.765.483│ 1.929.563│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ 54.199│ 29.163│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72.255│ 75.287│ 77.325│ 78.346│
    │ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.000│ 10.000│ 25.000│ 12.000│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 179.162│ 190.598│ 191.222│ 192.240│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 942.606│ 1.260.548│ 1.310.737│ 1.510.814│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 85.028│ 90.720│ 92.920│ 92.920│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 28│ 20│ 20│ 20│
    │ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900│
    │ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 100.000│ │ │ │
    │ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 34.335│ │ │ │
    │ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 91.402│ │ │ │
    │ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ │
    │ │programului Prima casa │ 20.000│ │ │ │
    │ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
    │ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.108.339│ │ │ │
    │5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 12.487.921│ 13.521.736│ 13.405.941│ 13.080.691│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.167.721│ 11.153.973│ 11.261.661│ 11.097.791│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 37.587│ 42.572│ 34.429│ 21.656│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.015.523│ 10.965.825│ 11.087.643│ 10.939.412│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 114.611│ 145.576│ 139.589│ 136.723│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900│
    │5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ │ │ │ │
    │ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793│
    │ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
    │ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ │
    │ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
    │ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 1.067.948│ │ │ │
    │6000 01 │Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │ │ │ │
    │ │NAŢIONALĂ │ 21.350.827│ 21.424.263│ 22.493.489│ 24.000.720│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.343.007│ 19.045.847│ 19.634.530│ 20.561.775│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.421.415│ 14.875.580│ 15.459.426│ 16.240.405│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.009.067│ 2.194.120│ 2.253.491│ 2.289.846│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 1.502.060│ 1.482.092│ 1.553.559│ 1.626.128│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 189.560│ 214.221│ 212.833│ 212.112│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.138│ 5.287│ 460│ 1.902│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 371│ 371│ 374│ 375│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 86.000│ 127.497│ 50.115│ 50.000│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 48.660│ 104.175│ 104.172│ 141.007│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
    │ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 51.736│ 42.504│ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.007.820│ 2.378.416│ 2.858.959│ 3.438.945│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.007.820│ 2.378.416│ 2.858.959│ 3.438.945│
    │6001 │APĂRARE │ 6.772.069│ 6.533.676│ 7.189.492│ 7.876.690│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.326.200│ 4.616.923│ 4.771.312│ 4.960.740│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.250.082│ 3.352.354│ 3.475.760│ 3.650.050│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 753.993│ 896.559│ 918.481│ 925.591│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 147.180│ 168.401│ 176.821│ 185.662│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 174.310│ 198.974│ 199.615│ 198.802│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 285│ 285│ 285│ 285│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 350│ 350│ 350│ 350│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950│
    │ 01 │Administraţie centrală │ 379.248│ │ │ │
    │ 02 │Apărare naţională │ 6.216.337│ │ │ │
    │ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ │
    │ │afara teritoriului statului român │ 143.421│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 23.992│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.071│ │ │ │
    │6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 14.578.758│ 14.890.587│ 15.303.997│ 16.124.030│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.016.807│ 14.428.924│ 14.863.318│ 15.601.035│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.171.333│ 11.523.226│ 11.983.666│ 12.590.355│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.255.074│ 1.297.561│ 1.335.110│ 1.364.255│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 1.354.880│ 1.313.691│ 1.376.738│ 1.440.466│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.250│ 15.247│ 13.218│ 13.310│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.138│ 5.287│ 460│ 1.902│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 86│ 86│ 89│ 90│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 86.000│ 127.497│ 50.115│ 50.000│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 48.310│ 103.825│ 103.822│ 140.657│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 51.736│ 42.504│ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 552.995│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 552.995│
    │ 01 │Administraţia centrală │ 1.670.936│ │ │ │
    │ 03 │Ordine publică │ 4.893.130│ │ │ │
    │ 01 │Poliţie │ 2.977.955│ │ │ │
    │ 02 │Jandarmerie │ 1.199.593│ │ │ │
    │ 03 │Pază şi supravegherea frontierei │ 715.582│ │ │ │
    │ 04 │Siguranţa naţională │ 2.147.793│ │ │ │
    │ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.272.261│ │ │ │
    │ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.600.894│ │ │ │
    │ 07 │Penitenciare │ 1.192.999│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ │
    │ │siguranţa naţională │ 1.820│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
    │ │siguranţei naţionale │ 798.925│ │ │ │
    │6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 36.874.059│ 38.268.259│ 39.409.107│ 40.270.845│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.482.878│ 37.712.586│ 38.670.786│ 39.480.185│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.928.629│ 1.930.824│ 1.983.908│ 2.079.319│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.500.285│ 2.544.914│ 2.607.318│ 2.631.326│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 8.632.287│ 8.710.824│ 8.768.254│ 8.782.064│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 98.962│ 120.244│ 92.922│ 123.219│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 203.954│ 2.599│ 450│ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 21.339.425│ 22.637.579│ 23.390.971│ 24.099.212│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 364.661│ 449.279│ 565.414│ 491.685│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.145.265│ 1.166.123│ 1.194.549│ 1.218.425│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 269.410│ 150.200│ 67.000│ 54.935│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 391.181│ 555.673│ 738.321│ 790.660│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 391.181│ 555.673│ 738.321│ 790.660│
    │6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.920.364│ 4.740.538│ 4.975.629│ 5.015.979│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.611.009│ 4.456.775│ 4.550.705│ 4.481.667│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 556.811│ 557.971│ 571.125│ 596.408│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 147.520│ 152.600│ 154.778│ 155.605│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.813.508│ 2.791.317│ 2.834.292│ 2.811.173│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.778│ 4.778│ 4.778│ 4.778│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.104│ │ │ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 284.545│ 254.289│ 284.289│ 284.289│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 164.661│ 169.279│ 173.414│ 99.685│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 523.082│ 526.541│ 528.029│ 529.729│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 115.000│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312│
    │ 01 │Administraţie centrală │ 239.900│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 270.000│ │ │ │
    │ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 8.508│ │ │ │
    │ 01 │Învăţământ preşcolar │ 5.008│ │ │ │
    │ 02 │Învăţământ primar │ 3.500│ │ │ │
    │ 04 │Învăţământ secundar │ 412.499│ │ │ │
    │ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 20.000│ │ │ │
    │ 02 │Învăţământ secundar superior │ 242.499│ │ │ │
    │ 03 │Învăţământ profesional │ 150.000│ │ │ │
    │ 05 │Învăţământ postliceal │ 84.015│ │ │ │
    │ 06 │Învăţământ superior │ 255.435│ │ │ │
    │ 01 │Învăţământ universitar │ 244.371│ │ │ │
    │ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 11.064│ │ │ │
    │ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 33.000│ │ │ │
    │ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 30.000│ │ │ │
    │ 04 │Învăţământ special │ 3.000│ │ │ │
    │ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 230.000│ │ │ │
    │ 30 │Alte servicii auxiliare │ 230.000│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 10│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 3.386.997│ │ │ │
    │6601 │SĂNĂTATE │ 4.765.969│ 4.712.526│ 4.891.012│ 4.946.765│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.704.098│ 4.472.029│ 4.609.981│ 4.723.710│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.050.323│ 1.051.146│ 1.082.735│ 1.136.873│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.807.272│ 1.825.197│ 1.870.771│ 1.889.456│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 1.631.229│ 1.531.186│ 1.590.475│ 1.631.381│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.400│ 17.800│ 18.300│ 18.300│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 152.374│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 700│ 700│ 700│ 700│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 44.800│ 46.000│ 47.000│ 47.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055│
    │ 01 │Administraţia centrală │ 335.000│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 180.000│ │ │ │
    │ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 11.090│ │ │ │
    │ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 11.090│ │ │ │
    │ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 84.289│ │ │ │
    │ 01 │Spitale generale │ 84.289│ │ │ │
    │ 08 │Servicii de sănătate publică │ 54.983│ │ │ │
    │ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 163.329│ │ │ │
    │ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ │ │ │ │
    │ │sănătate │ 5.638│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 3.931.640│ │ │ │
    │ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 3.931.640│ │ │ │
    │6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.028.300│ 2.133.939│ 2.184.725│ 2.251.390│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.018.489│ 2.127.009│ 2.177.455│ 2.243.771│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.882│ 69.198│ 70.576│ 73.597│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 369.493│ 377.031│ 386.462│ 388.557│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 633.149│ 625.474│ 641.450│ 650.627│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.784│ 94.155│ 66.333│ 96.630│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 10.252│ 2.599│ 450│ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 200.000│ 280.000│ 392.000│ 392.000│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 573.929│ 594.352│ 620.184│ 642.360│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 90.000│ 84.200│ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619│
    │ 01 │Administraţie centrală │ 42.072│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.378│ │ │ │
    │ 03 │Servicii culturale │ 357.264│ │ │ │
    │ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 15.727│ │ │ │
    │ 03 │Muzee │ 84.748│ │ │ │
    │ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 200.693│ │ │ │
    │ 11 │Edituri │ 2.219│ │ │ │
    │ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 50.000│ │ │ │
    │ 14 │Centre culturale │ 2.377│ │ │ │
    │ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ │
    │ │publicaţii culturale │ 1.500│ │ │ │
    │ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 344.984│ │ │ │
    │ 01 │Sport │ 338.584│ │ │ │
    │ 02 │Tineret │ 6.400│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │ │ │ │
    │ │religiei │ 1.273.602│ │ │ │
    │6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 25.159.426│ 26.681.256│ 27.357.741│ 28.056.711│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.149.282│ 26.656.773│ 27.332.645│ 28.031.037│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 252.613│ 252.509│ 259.472│ 272.441│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 176.000│ 190.086│ 195.307│ 197.708│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 3.554.401│ 3.762.847│ 3.702.037│ 3.688.883│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 3.511│ 3.511│ 3.511│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 40.224│ │ │ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 21.054.880│ 22.383.290│ 23.106.682│ 23.814.923│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 47.554│ 44.530│ 45.636│ 45.636│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 19.610│ 20.000│ 20.000│ 7 935│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674│
    │ 01 │Administraţie centrală │ 93.352│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 272.118│ │ │ │
    │ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 13.762.451│ │ │ │
    │ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.646.043│ │ │ │
    │ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.646.043│ │ │ │
    │ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 7.014.091│ │ │ │
    │ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ │
    │ │pensionare │ 26.880│ │ │ │
    │ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 10.152│ │ │ │
    │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 999.101│ │ │ │
    │ 01 │Ajutor social │ 951.660│ │ │ │
    │ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ │
    │ │a statutului de refugiat │ 3.421│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
    │ │sociale │ 44.020│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
    │ │sociale │ 335.238│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale │ 335.238│ │ │ │
    │7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │ │ │ │
    │ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 6.259.647│ 5.569.868│ 5.676.535│ 6.519.346│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.026.482│ 5.302.387│ 5.401.177│ 6.238.738│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 132.000│ 131.909│ 135.983│ 145.450│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 43.500│ 43.310│ 45.640│ 46.665│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.160│ 3.000│ 3.000│ 3.000│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 211.562│ 221.000│ 221.000│ 221.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 3.253.768│ 3.308.228│ 3.301.817│ 4.065.378│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 548.725│ 425.450│ 444.588│ 464.787│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 684.653│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.056.114│ 1.131.490│ 1.211.149│ 1.254.458│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.000│ 8.000│ 8.000│ 8.000│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 85.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 192.165│ 220.981│ 228.858│ 234.108│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 192.165│ 220.981│ 228.858│ 234.108│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
    │7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 4.256.256│ 4.127.363│ 4.148.025│ 4.937.035│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.079.091│ 3.921.478│ 3.934.305│ 4.718.065│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.500│ 7.500│ 7.500│ 7.500│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 211.562│ 221.000│ 221.000│ 221.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 3.223.768│ 3.278.228│ 3.271.817│ 4.035.378│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 508.400│ 384.750│ 403.988│ 424.187│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 42.861│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 85.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970│
    │ 03 │Locuinţe │ 1.075.259│ │ │ │
    │ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.075.259│ │ │ │
    │ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ │
    │ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ │
    │ │dezvoltării comunale │ 3.048.768│ │ │ │
    │7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 2.003.391│ 1.442.505│ 1.528.510│ 1.582.311│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.947.391│ 1.380.909│ 1.466.872│ 1.520.673│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 132.000│ 131.909│ 135.983│ 145.450│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.000│ 35.810│ 38.140│ 39.165│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.160│ 3.000│ 3.000│ 3.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.325│ 40.700│ 40.600│ 40.600│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 641.792│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.056.114│ 1.131.490│ 1.211.149│ 1.254.458│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.000│ 8.000│ 8.000│ 8.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSARE DE CREDITE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
    │ 01 │Administraţie centrală │ 1.577.094│ │ │ │
    │ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 385.972│ │ │ │
    │ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 23.075│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 7.000│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 10.300│ │ │ │
    │8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 19.910.244│ 18.896.692│ 20.723.941│ 20.868.214│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.425.820│ 18.623.346│ 20.450.204│ 20.611.163│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 705.089│ 705.113│ 722.927│ 755.580│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 226.451│ 227.288│ 231.371│ 232.966│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 51.340│ 46.691│ 43.035│ 39.425│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.020.050│ 4.011.032│ 4.050.824│ 4.095.322│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 2.987.645│ 3.101.776│ 3.187.298│ 3.240.591│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.425.405│ 2.380.240│ 2.311.274│ 2.343.469│
    │ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.206.340│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 6.373.740│ 7.714.000│ 9.466.000│ 9.466.000│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 87.054│ 87.206│ 87.475│ 87.810│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 342.706│ 350.000│ 350.000│ 350.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 291.264│ 113.141│ 114.156│ 97.470│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 291.264│ 113.141│ 114.156│ 97.470│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 193.160│ 160.205│ 159.581│ 159.581│
    │ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 186.160│ 150.205│ 149.581│ 149.581│
    │8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.457.508│ 834.276│ 739.789│ 722.374│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.441.609│ 810.831│ 716.733│ 719.628│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000│ 8.166│ 8.476│ 8.899│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 57.034│ 57.034│ 57.109│ 57.140│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 43.300│ 40.000│ 41.000│ 41.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 3.900│ 4.110│ 4.205│ 4.205│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 608.360│ 701.521│ 605.943│ 608.384│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 502.160│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 218.855│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.899│ 23.445│ 23.056│ 2.746│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.899│ 23.445│ 23.056│ 2.746│
    │ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.443.508│ │ │ │
    │ 01 │Administraţie centrală │ 18.000│ │ │ │
    │ 03 │Meteorologie │ 48.710│ │ │ │
    │ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 20.000│ │ │ │
    │ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 1.000│ │ │ │
    │ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
    │ │tranzacţiilor internaţionale │ 43.300│ │ │ │
    │ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 718.015│ │ │ │
    │ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 20.833│ │ │ │
    │ 12 │Ajutoare de stat │ 410.000│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ │
    │ │comerciale │ 163.650│ │ │ │
    │ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 14.000│ │ │ │
    │ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 14.000│ │ │ │
    │8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327│
    │ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 105.119│ │ │ │
    │8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 138.931│ 98.492│ 102.086│ 102.814│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 138.931│ 98.492│ 102.086│ 102.814│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 81.160│ 56.194│ 58.673│ 58.673│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 57.771│ 42.298│ 43.413│ 44.141│
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 138.931│ │ │ │
    │8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 5.971.320│ 6.180.508│ 6.340.980│ 6.391.160│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.813.972│ 6.095.276│ 6.254.568│ 6.301.335│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 663.256│ 662.511│ 679.645│ 710.135│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 147.157│ 147.347│ 151.009│ 152.440│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.872.392│ 1.900.000│ 1.900.000│ 1.900.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 1.205.412│ 1.351.283│ 1.388.681│ 1.403.577│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.840│ 23.685│ 23.783│ 23.733│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 95.426│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.739.574│ 1.938.000│ 2.039.000│ 2.039.000│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 72.915│ 72.450│ 72.450│ 72.450│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 150.348│ 75.232│ 76.412│ 79.825│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 150.348│ 75.232│ 76.412│ 79.825│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│
    │ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│
    │ 01 │Administraţie centrală │ 137.470│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 628.755│ │ │ │
    │ 03 │Agricultură │ 2.368.624│ │ │ │
    │ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ │
    │ │combaterea eroziunii solului │ 333.800│ │ │ │
    │ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 47.717│ │ │ │
    │ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.872.392│ │ │ │
    │ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 27.100│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 87.615│ │ │ │
    │ 04 │Silvicultură │ 78.259│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
    │ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 2.758.212│ │ │ │
    │8401 │TRANSPORTURI │ 11.586.288│ 11.531.304│ 13.285.765│ 13.395.802│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.391.070│ 11.371.797│ 13.126.711│ 13.236.537│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.004│ 20.217│ 20.567│ 21.596│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.857│ 9.857│ 10.104│ 10.205│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 51.340│ 46.691│ 43.035│ 39.425│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.918.079│ 1.949.032│ 1.984.824│ 2.029.322│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 1.637.758│ 1.681.781│ 1.729.305│ 1.767.702│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.671.287│ 1.523.563│ 1.546.951│ 1.576.027│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.600.000│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 4.126.000│ 5.776.000│ 7.427.000│ 7.427.000│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 14.039│ 14.656│ 14.925│ 15.260│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 342.706│ 350.000│ 350.000│ 350.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.058│ 9.302│ 9.473│ 9.684│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.058│ 9.302│ 9.473│ 9.684│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 186.160│ 150.205│ 149.581│ 149.581│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 186.160│ 150.205│ 149.581│ 149.581│
    │ 01 │Administraţie centrală │ 81.085│ │ │ │
    │ 03 │Transport rutier │ 4.232.755│ │ │ │
    │ 01 │Drumuri şi poduri │ 4.232.755│ │ │ │
    │ 04 │Transport feroviar │ 6.853.082│ │ │ │
    │ 01 │Transport pe cale ferată │ 6.024.551│ │ │ │
    │ 02 │Transport cu metroul │ 828.531│ │ │ │
    │ 05 │Transport pe apă │ 339.879│ │ │ │
    │ 06 │Transport aerian │ 69.693│ │ │ │
    │ 02 │Aviaţia civilă │ 69.693│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 9.794│ │ │ │
    │8501 │COMUNICAŢII │ 423.649│ 23.931│ 24.083│ 24.826│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 307.690│ 18.769│ 18.868│ 19.611│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.829│ 14.219│ 14.239│ 14.950│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.150│ 3.150│ 3.229│ 3.261│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.300│ 1.300│ 1.300│ 1.300│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 289.311│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 100│ 100│ 100│ 100│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 115.959│ 5.162│ 5.215│ 5.215│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 115.959│ 5.162│ 5.215│ 5.215│
    │ 01 │Comunicaţii │ 423.649│ │ │ │
    │8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 165.473│ 131.085│ 133.096│ 133.096│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 165.473│ 131.085│ 133.096│ 133.096│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ 96.626│ 43.212│ 43.212│ 43.212│
    │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 68.847│ 87.873│ 89.884│ 89.884│
    │ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
    │ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 96.626│ │ │ │
    │ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │ │ │ │
    │ │energiei │ 68.847│ │ │ │
    │8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 61.956│ 31.290│ 31.815│ 31.815│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 61.956│ 31.290│ 31.815│ 31.815│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.253│ 9.900│ 9.920│ 9.920│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
    │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 43.949│ 21.390│ 21.895│ 21.895│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 8.754│ │ │ │
    │ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 8.754│ │ │ │
    │ 04 │Turism │ 53.202│ │ │ │
    │9901 │DEFICIT │-27.200.089│ -27.499.066│ -24.902.288│ -20.132.453│
    └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 2


    
        TOTAL

                                        SINTEZA
          cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,
                 titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz
                                   pe anii 2016-2019
                                                                                                                              - mii lei -
    ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
    │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
    │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
    │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │
    │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
    ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
    ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │5000 │TOTAL GENERAL │148.276.038│ 145.794.322│ 151.887.807│ 153.870.668│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │139.488.175│ 138.179.890│ 143.760.982│ 145.201.696│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.644.635│ 22.616.593│ 23.475.974│ 24.591.804│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.513.537│ 7.369.905│ 7.534.050│ 7.559.513│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.075.223│ 11.021.295│ 11.140.364│ 10.988.472│
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.310.121│ 4.232.032│ 4.271.824│ 4.316.322│
    │ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 33.363.928│ 30.407.252│ 29.418.286│ 28.931.289│
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.341.004│ 12.017.055│ 12.116.168│ 12.078.924│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.017.802│ 201.020│ 183.233│ 3.070│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 21.355.717│ 22.659.567│ 23.413.997│ 24.122.884│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 19.649.544│ 24.164.485│ 28.784.406│ 28.924.360│
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.329.897│ 2.719.808│ 2.802.577│ 3.065.567│
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 786.767│ 663.878│ 513.103│ 512.491│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.206.253│ 5.007.224│ 5.747.916│ 6.450.287│

    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.121.243│ 4.916.519│ 5.655.011│ 6.357.382│
    │ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.010│ 90.705│ 92.905│ 92.905│
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.581.610│ 2.607.208│ 2.378.909│ 2.218.685│
    │ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 16.170│ 10.000│ 10.000│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.574.610│ 2.591.038│ 2.368.909│ 2.208.685│
    │5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │132.233.926│ 130.321.185│ 136.214.249│ 138.188.609│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │125.357.008│ 124.097.125│ 129.495.407│ 130.981.457│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.596.555│ 21.710.012│ 22.539.295│ 23.634.702│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 15.022.687│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 12.276.564│ │ │ │
    │ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 32.737│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 775.845│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 333.802│ │ │ │
    │ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.646│ │ │ │
    │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 72.557│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 285.863│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 244.871│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 7.052│ │ │ │
    │ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 11.549│ │ │ │
    │ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 55.350│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 923.851│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 3.267.415│ │ │ │
    │ 01 │Tichete de masă │ 27.096│ │ │ │
    │ 02 │Norme de hrană │ 2.309.652│ │ │ │
    │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 595.695│ │ │ │
    │ 04 │Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
    │ │sa │ 1.198│ │ │ │
    │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 56.032│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 277.742│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 2.256.437│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.388.551│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 36.548│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 722.701│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
    │ │boli profesionale │ 14.190│ │ │ │
    │ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
    │ │angajaţi │ 4.606│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 89.841│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.874.533│ 6.009.628│ 6.152.569│ 6.212.651│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.514.291│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 51.455│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 13.592│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 597.577│ │ │ │
    │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 74.455│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 396.332│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 112.170│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 20.854│ │ │ │
    │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 178.183│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 780.108│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 289.565│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 143.320│ │ │ │
    │ 03 │Hrană │ 84.494│ │ │ │
    │ 01 │Hrană pentru oameni │ 80.334│ │ │ │
    │ 02 │Hrană pentru animale │ 4.160│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 197.529│ │ │ │
    │ 01 │Medicamente │ 107.248│ │ │ │
    │ 02 │Materiale sanitare │ 22.042│ │ │ │
    │ 03 │Reactivi │ 66.474│ │ │ │
    │ 04 │Dezinfectanţi │ 1.765│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 177.852│ │ │ │
    │ 01 │Uniforme şi echipament │ 87.619│ │ │ │
    │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 4.422│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 85.811│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 183.821│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 116.798│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 67.023│ │ │ │
    │ 07 │Mentenanţă tehnică şi echipamente destinate apărării, │ │ │ │ │
    │ │ordinii publice şi siguranţei naţionale │ 14.939│ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 6.594│ │ │ │
    │ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 4.023│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10.502│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 24.047│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 16.348│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 13.309│ │ │ │
    │ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │ │
    │ │activelor fixe pentru armată │ 24.304│ │ │ │
    │ 16 │Studii şi cercetări │ 1.090│ │ │ │
    │ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ │
    │ │animalelor │ 2.350│ │ │ │
    │ 21 │Meteorologie │ 48.000│ │ │ │
    │ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 7.000│ │ │ │
    │ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 1.000│ │ │ │
    │ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 37.589│ │ │ │
    │ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │externe │ 14.556│ │ │ │
    │ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │interne │ 14.001│ │ │ │
    │ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 5.000│ │ │ │
    │ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 4.032│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ 47.142│ │ │ │
    │ 28 │Ajutor public judiciar │ 42.585│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 812.118│ │ │ │
    │ 01 │Reclamă şi publicitate │ 1.465│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 33.065│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 26.142│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 197.321│ │ │ │
    │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 118.712│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
    │ │publice │ 1.664│ │ │ │
    │ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ │
    │ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 4.526│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 428.723│ │ │ │
    │ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │ │
    │ │unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
    │ │publice locale │ 808.499│ │ │ │
    │ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ │ │ │ │
    │ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
    │ │publice locale │ 200.125│ │ │ │
    │ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ │ │ │ │
    │ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ 182.525│ │ │ │
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.070.023│ 11.015.516│ 11.133.678│ 10.981.837│
    │ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.759.000│ │ │ │
    │ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 4.759.000│ │ │ │
    │ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.664.249│ │ │ │
    │ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.609.749│ │ │ │
    │ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
    │ │ordonatorii de credite │ 54.500│ │ │ │
    │ 03 │Alte dobânzi │ 12.000│ │ │ │
    │ 07 │Suma netă negativă aferentă diferenţei de dobândă │ │ │ │ │
    │ │bonificată pentru disponibilităţile contului curent în│ │ │ │ │
    │ │valută administrat de Ministerul Finanţelor Publice la│ │ │ │ │
    │ │Banca Naţională a României │ 12.000│ │ │ │
    │ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 634.774│ │ │ │
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.231.612│ 4.232.032│ 4.271.824│ 4.316.322│
    │ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 13.914│ │ │ │
    │ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │ │
    │ │tarif │ 1.160│ │ │ │
    │ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ │
    │ │public de călători │ 1.489.000│ │ │ │
    │ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 360.065│ │ │ │
    │ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
    │ │tranzacţiilor internaţionale │ 43.300│ │ │ │
    │ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 54.500│ │ │ │
    │ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.872.392│ │ │ │
    │ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 185.119│ │ │ │
    │ 30 │Alte subvenţii │ 211.562│ │ │ │
    │ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
    │ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 100.000│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 32.452.149│ 29.476.474│ 28.399.183│ 27.785.829│
    │ 01 │Transferuri curente │ 28.562.630│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 3.907.978│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 2.237.386│ │ │ │
    │ 03 │Acţiuni de sănătate │ 981.135│ │ │ │
    │ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ │
    │ │handicap │ 2.596.753│ │ │ │
    │ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
    │ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ │
    │ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ │ │ │ │
    │ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ │
    │ │sau arest preventiv │ 1.787│ │ │ │
    │ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
    │ │fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ │
    │ │sănătate │ 1.130.248│ │ │ │
    │ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ │
    │ 25 │Programe pentru sănătate │ 212.416│ │ │ │
    │ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ │
    │ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │ │
    │ │pentru creşterea copilului │ 91.715│ │ │ │
    │ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 484.141│ │ │ │
    │ 30 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
    │ │pensionari │ 706.000│ │ │ │
    │ 31 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
    │ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 38.115│ │ │ │
    │ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 25.000│ │ │ │
    │ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ │
    │ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ │
    │ │petrolieri │ 80.818│ │ │ │
    │ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
    │ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ │
    │ │medico-sociale │ 39.406│ │ │ │
    │ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea sănătăţii │ 62.000│ │ │ │
    │ 48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea camerelor agricole │ 30.605│ │ │ │
    │ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ │
    │ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ │
    │ │aflaţi în centrele de cazare │ 281│ │ │ │
    │ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ │
    │ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ │
    │ │monahal al cultelor recunoscute │ 5.069│ │ │ │
    │ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale destinate finanţării unor programe de interes │ │ │ │ │
    │ │naţional │ 15.000│ │ │ │
    │ 55 │Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 1.070.000│ │ │ │
    │ 56 │Finanţarea planului sectorial de cercetare din │ │ │ │ │
    │ │domeniul agricol şi de dezvoltare rurală │ 21.395│ │ │ │
    │ 59 │Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ │ │ │ │
    │ │învăţământ superior militar, ordine publică şi │ │ │ │ │
    │ │securitate naţională │ 231.540│ │ │ │
    │ 62 │Transferuri din bugetul de stat pentru finanţarea │ │ │ │ │
    │ │cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic şi│ │ │ │ │
    │ │a celor aferente misiunilor de asistenţă medicală │ │ │ │ │
    │ │publică de urgenţă │ 1.717│ │ │ │
    │ 63 │Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ │ │ │ │
    │ │învăţământ superior de stat pentru subvenţionarea unor│ │ │ │ │
    │ │cheltuieli ale căminelor şi cantinelor studenţeşti │ 141.687│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri de capital │ 3.889.519│ │ │ │
    │ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ │ │ │ │
    │ │sport │ 50.000│ │ │ │
    │ 05 │Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ │ │ │ │
    │ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │ │
    │ │urbanism │ 27.768│ │ │ │
    │ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │ │ │ │
    │ │termoficare │ 75.000│ │ │ │
    │ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ │ │ │ │
    │ │urgenţă │ 155.816│ │ │ │
    │ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ │
    │ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │ │ │ │
    │ │locuinţă │ 25.000│ │ │ │
    │ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ │
    │ │subîmprumutate │ 114.611│ │ │ │
    │ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 40.100│ │ │ │
    │ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 75.171│ │ │ │
    │ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 35.000│ │ │ │
    │ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 30.000│ │ │ │
    │ 21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în│ │ │ │ │
    │ │turism │ 43.949│ │ │ │
    │ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
    │ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 120.000│ │ │ │
    │ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ │
    │ │sănătate │ 25.000│ │ │ │
    │ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 20.000│ │ │ │
    │ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 5.000│ │ │ │
    │ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
    │ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ │
    │ │de interes naţional │ 10.000│ │ │ │
    │ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
    │ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ │
    │ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ │
    │ │medico-sociale │ 10.000│ │ │ │
    │ 38 │Programul Naţional de Dezvoltare Locală │ 3.020.000│ │ │ │
    │ 44 │Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ │ │ │ │
    │ │învăţământ superior militar, ordine publică şi │ │ │ │ │
    │ │securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor │ 7.104│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.017.059│ 11.744.386│ 11.841.272│ 11.854.608│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 4.493.780│ │ │ │
    │ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 40.573│ │ │ │
    │ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
    │ │Olimpic şi Sportiv Român │ 28.700│ │ │ │
    │ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 8.519│ │ │ │
    │ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ │
    │ │antigrindină │ 20.000│ │ │ │
    │ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 1.615│ │ │ │
    │ 07 │Programe comunitare │ 158│ │ │ │
    │ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │nerambursabilă │ 22.240│ │ │ │
    │ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.753.049│ │ │ │
    │ 13 │Programe de dezvoltare │ 512.150│ │ │ │
    │ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 34.735│ │ │ │
    │ 16 │Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ │
    │ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │
    │ │mijlocii │ 159.490│ │ │ │
    │ 18 │Alte transferuri curente interne │ 50.242│ │ │ │
    │ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │ │
    │ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ │
    │ │existente │ 500│ │ │ │
    │ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 343.261│ │ │ │
    │ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ │ │ │ │
    │ │feroviare publice │ 150.000│ │ │ │
    │ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ │
    │ │de ajutor de stat │ 400.000│ │ │ │
    │ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ │
    │ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 20.000│ │ │ │
    │ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
    │ │şi inovare │ 817.926│ │ │ │
    │ 49 │Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul │ │ │ │ │
    │ │economic │ 68.847│ │ │ │
    │ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
    │ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ │
    │ 53 │Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ │
    │ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 4.160│ │ │ │
    │ 60 │Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat │ │ │ │ │
    │ │reprezentând sume restituite la accize pentru motorina│ │ │ │ │
    │ │utilizată drept combustibil │ 10.000│ │ │ │
    │ 61 │Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale │ 14.000│ │ │ │
    │ │reprezentând sume restituite la accize pentru motorina│ │ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
    │ │(către organizaţii internaţionale) │ 487.699│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 395.274│ │ │ │
    │ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 10.140│ │ │ │
    │ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 973│ │ │ │
    │ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ │
    │ │Dezvoltare │ 81.312│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 7.036.220│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 548.340│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 3.996│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 771.655│ │ │ │
    │ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │ │ │ │
    │ │acordat Marii Britanii │ 453.029│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 5.108.972│ │ │ │
    │ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 150.228│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.181.274│ 16.717│ 1.002│ 1.902│
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
    │ │Regională (FEDR) │ 1.068.557│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.068.557│ │ │ │
    │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 41.034│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 41.034│ │ │ │
    │ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 698.814│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 698.814│ │ │ │
    │ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 99.560│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 78.946│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 13.480│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.134│ │ │ │
    │ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
    │ │Parteneriat (ENPI) │ 15.922│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 3.000│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 12.922│ │ │ │
    │ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 200│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
    │ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 200│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
    │ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │ │
    │ │Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe │ 200│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
    │ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 600│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 420│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 180│ │ │ │
    │ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitaţii Schengen │ 280│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ │
    │ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
    │ │2007-2013 │ 14.008│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 8.149│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.021│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.838│ │ │ │
    │ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 7.090│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 3.520│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.288│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.282│ │ │ │
    │ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 31│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 31│ │ │ │
    │ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 4.477│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 600│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 330│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.547│ │ │ │
    │ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ │ │ │ │
    │ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 1.400│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.400│ │ │ │
    │ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
    │ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 20.406│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 7.047│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 13.359│ │ │ │
    │ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 602.467│ │ │ │
    │ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
    │ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
    │ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
    │ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
    │ │din FEN postaderare │ 939.104│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
    │ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
    │ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
    │ │finanţate din FEN postaderare │ 188.117│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
    │ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
    │ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 750.987│ │ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ 343.861│ │ │ │
    │ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
    │ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 95.000│ │ │ │
    │ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
    │ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
    │ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 46.971│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 8.105│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 37.636│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.230│ │ │ │
    │ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 124│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 124│ │ │ │
    │ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ │ │ │ │
    │ │mecanismelor financiare SEE │ 100│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 100│ │ │ │
    │ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ │
    │ │proiect/beneficiarii instituţii publice │ 42.485│ │ │ │
    │ 36 │Transferuri reprezentând confinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
    │ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 30.100│ │ │ │
    │ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
    │ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 7.863│ │ │ │
    │ 38 │Transferul reprezentând cofinanţarea publică în cadrul│ │ │ │ │
    │ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de│ │ │ │ │
    │ │proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 420│ │ │ │
    │ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
    │ │bugetul de stat │ 100.000│ │ │ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 21.339.796│ 22.637.950│ 23.391.345│ 24.099.587│
    │ 01 │Asigurări sociale │ 12.965.767│ │ │ │
    │ 02 │Ajutoare sociale │ 8.374.029│ │ │ │
    │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.855.808│ │ │ │
    │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 518.221│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.448.262│ 13.831.657│ 18.413.874│ 18.481.924│
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
    │ │(FEDR) │ 2.414.764│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 381.536│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.633.527│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 399.701│ │ │ │
    │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 358.697│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 48.744│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 274.953│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 35.000│ │ │ │
    │ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 2.729.247│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 431.036│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.749.080│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 549.131│ │ │ │
    │ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │
    │ │Rurală (FEADR) │ 115.712│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 14.661│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 83.074│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 17.977│ │ │ │
    │ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri│ │ │ │ │
    │ │Maritime (FEPAM) │ 102.246│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 75.199│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.000│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.047│ │ │ │
    │ 07 │Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI) │ 8.000│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 3.000│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.000│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.000│ │ │ │
    │ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 46.777│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 14.235│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.595│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 15.947│ │ │ │
    │ 10 │Transferuri către beneficiari de drept public/privat │ 10.000│ │ │ │
    │ │pentru proiectele finanţate din Fondul pentru azil, │ │ │ │ │
    │ │migraţie şi integrare │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 2.500│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 7.500│ │ │ │
    │ 13 │Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) │ 130.324│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 71.082│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 59.242│ │ │ │
    │ 14 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ 91.925│ │ │ │
    │ │Asistenţă Tehnică │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 13.060│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 72.282│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 6.583│ │ │ │
    │ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 306│ │ │ │
    │ │2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 64│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 242│ │ │ │
    │ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 38.848│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 9.938│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 23.065│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.845│ │ │ │
    │ 17 │Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 107.027│ │ │ │
    │ │altele decât Programul Operaţional Asistenţa Tehnică │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 28.044│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 77.817│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.166│ │ │ │
    │ 19 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 250.000│ │ │ │
    │ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
    │ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor aprobate la finanţare în cadrul │ │ │ │ │
    │ │Mecanismului pentru Interconectarea Europei │ │ │ │ │
    │ 21 │Transferuri din fonduri din bugetul de stat către │ 480.722│ │ │ │
    │ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ │
    │ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 1.082.737│ │ │ │
    │ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ │
    │ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ │
    │ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
    │ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ 158.153│ │ │ │
    │ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
    │ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
    │ │finanţate din FEN aferente cadrului financiar │ │ │ │ │
    │ │2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 924.584│ │ │ │
    │ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
    │ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ │
    │ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ 115│ │ │ │
    │ 24 │Sume aferente asistenţei financiare nerambursabile │ 1.124.523│ │ │ │
    │ │alocată de Uniunea Europeană în perioada de │ │ │ │ │
    │ │programare 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 28 │Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru │ 1.356.292│ │ │ │
    │ │susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.258.978│ 2.651.875│ 2.731.262│ 2.992.604│
    │ 01 │Burse │ 516.880│ │ │ │
    │ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 17.343│ │ │ │
    │ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │ │ │ │
    │ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ │
    │ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 105.401│ │ │ │
    │ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │ │ │ │
    │ │combatere a intoleranţei │ 4.000│ │ │ │
    │ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi │ │ │ │ │
    │ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.200│ │ │ │
    │ 08 │Programe pentru tineret │ 2.700│ │ │ │
    │ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 46.320│ │ │ │
    │ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea aşezămintelor│ │ │ │ │
    │ │religioase româneşti din afara graniţelor │ 12.972│ │ │ │
    │ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │ │ │ │
    │ │cult │ 315.084│ │ │ │
    │ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 5.293│ │ │ │
    │ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi │ │ │ │ │
    │ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste │ 1.800│ │ │ │
    │ │hotare │ │ │ │ │
    │ 17 │Despăgubiri civile │ 990.032│ │ │ │
    │ 19 │Indemnizaţia de merit │ 48.341│ │ │ │
    │ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ │
    │ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 80.000│ │ │ │
    │ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 9.575│ │ │ │
    │ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ │
    │ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.100│ │ │ │
    │ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ │
    │ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 800│ │ │ │
    │ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 12.580│ │ │ │
    │ 27 │Renta viageră agricolă │ 70.020│ │ │ │
    │ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ │
    │ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ │
    │ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │
    │ │discriminării │ 248│ │ │ │
    │ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │ │
    │ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru │ │ │ │ │
    │ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │ │
    │ │care administrează infrastructura feroviară │ 7.039│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
    │ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 786.767│ 663.878│ 513.103│ 512.491│
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 786.767│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.322.558│ 3.649.592│ 4.368.481│ 5.018.171│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.237.558│ 3.558.892│ 4.275.581│ 4.925.271│
    │ 01 │Active fixe │ 3.828.844│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 1.027.709│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 329.072│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 58.600│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 2.413.463│ │ │ │
    │ 02 │Stocuri │ 12.000│ │ │ │
    │ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 12.000│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 141.314│ │ │ │
    │ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900│
    │ 01 │Active financiare │ 85.000│ │ │ │
    │ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
    │ │comerciale │ 85.000│ │ │ │
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.554.360│ 2.574.468│ 2.350.361│ 2.188.981│
    │ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│
    │ 30 │Alte împrumuturi │ 7.000│ │ │ │
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.547.360│ 2.564.468│ 2.340.361│ 2.178.981│
    │ 01 │Rambursări de credite externe │ 227.160│ │ │ │
    │ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
    │ │ordonatorii de credite │ 227.160│ │ │ │
    │ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.320.200│ │ │ │
    │5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 16.060.326│ 16.427.223│ 19.541.714│ 20.065.715│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.715.804│ 16.147.089│ 19.217.437│ 19.713.123│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.236.293│ 3.893.030│ 4.005.028│ 4.198.154│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.545.423│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 3.000.255│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 40.651│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 34.297│ │ │ │
    │ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.804│ │ │ │
    │ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 989│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 284.539│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 110.683│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 3.753│ │ │ │
    │ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 380│ │ │ │
    │ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 2.467│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 65.605│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 15.276│ │ │ │
    │ 02 │Norme de hrană │ 14.358│ │ │ │
    │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 32│ │ │ │
    │ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
    │ │sa │ 531│ │ │ │
    │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 83│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 272│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 675.594│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 466.821│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 14.376│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 156.834│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
    │ │şi boli profesionale │ 4.347│ │ │ │
    │ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
    │ │angajaţi │ 112│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 33.104│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 962.507│ 863.272│ 883.568│ 892.324│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 545.948│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 19.387│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 3.135│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 97.668│ │ │ │
    │ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 14.618│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 47.465│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 9.214│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 5.617│ │ │ │
    │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 95.638│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 118.642│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 134.564│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 45.883│ │ │ │
    │ 03 │Hrana │ 153│ │ │ │
    │ 02 │Hrana pentru animale │ 153│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 548│ │ │ │
    │ 01 │Medicamente │ 491│ │ │ │
    │ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ │ │
    │ 03 │Reactivi │ 55│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 22.516│ │ │ │
    │ 01 │Uniforme şi echipament │ 9.246│ │ │ │
    │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 10│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 13.260│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 90.481│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 60.513│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 29.968│ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 100│ │ │ │
    │ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 30│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.303│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 1.207│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 4.057│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 3.574│ │ │ │
    │ 16 │Studii şi cercetări │ 1.090│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ 7.729│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 235.888│ │ │ │
    │ 01 │Reclama şi publicitate │ 1.056│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 29.121│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 10.031│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 113.156│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
    │ │instituţiei publice │ 1.272│ │ │ │
    │ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ │
    │ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 393│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 80.359│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 353.940│ 285.428│ 292.043│ 292.169│
    │ 01 │Transferuri curente │ 353.940│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 353.918│ │ │ │
    │ 03 │Acţiuni de sănătate │ 22│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.112.289│ 7.011.214│ 7.272.478│ 7.274.206│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 22.585│ │ │ │
    │ 07 │Programe comunitare │ 158│ │ │ │
    │ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │nerambursabilă │ 19.620│ │ │ │
    │ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 530│ │ │ │
    │ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.277│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
    │ │(către organizaţii internaţionale) │ 53.484│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 52.511│ │ │ │
    │ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 973│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 7.036.220│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 548.340│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 3.996│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 771.655│ │ │ │
    │ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │ │ │ │
    │ │Marii Britanii │ 453.029│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 5.108.972│ │ │ │
    │ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 150.228│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
    │ │POSTADERARE │ 1.045.711│ 6.520│ 92│ │
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
    │ │Regională (FEDR) │ 333│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 333│ │ │ │
    │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.954│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.954│ │ │ │
    │ 13 │Alte programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen│ 280│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ │
    │ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
    │ │2007-2013 │ 14│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 14│ │ │ │
    │ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 3.100│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 2.624│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 346│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 130│ │ │ │
    │ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 31│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 31│ │ │ │
    │ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 30│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 30│ │ │ │
    │ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
    │ │Asistenţă Tehnică │ 1.400│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.400│ │ │ │
    │ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
    │ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 5.069│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.069│ │ │ │
    │ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 83.714│ │ │ │
    │ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
    │ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
    │ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
    │ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
    │ │din FEN postaderare │ 625.859│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
    │ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
    │ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
    │ │finanţate din FEN postaderare │ 177.342│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
    │ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
    │ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 448.517│ │ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ 189.360│ │ │ │
    │ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
    │ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 95.000│ │ │ │
    │ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
    │ │reducerea disparităţilor economice şi sociale │ │ │ │ │
    │ │în cadrul Uniunii Europene extinse │ 29.642│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 869│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 28.706│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 67│ │ │ │
    │ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 124│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 124│ │ │ │
    │ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ │ │ │ │
    │ │mecanismelor financiare SEE │ 100│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 100│ │ │ │
    │ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
    │ │beneficiarii instituţii publice │ 4.264│ │ │ │
    │ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
    │ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 3.437│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.962.408│ 3.993.733│ 6.695.379│ 6.975.945│
    │ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 14.777│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 3.235│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.595│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.947│ │ │ │
    │ 14 │Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
    │ │Asistenţa Tehnică │ 88.075│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 12.482│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 69.010│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 6.583│ │ │ │
    │ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
    │ │2014-2020 │ 302│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 60│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 242│ │ │ │
    │ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 42│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 42│ │ │ │
    │ 17 │Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 51.360│ │ │ │
    │ │altele decât Programul Operaţional Asisitenţa Tehnică │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 7.806│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 43.254│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 300│ │ │ │
    │ 19 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 250.000│ │ │ │
    │ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
    │ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor aprobate la finanţare în cadrul │ │ │ │ │
    │ │Mecanismului pentru Interconectarea Europei │ │ │ │ │
    │ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 80.683│ │ │ │
    │ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ │
    │ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 352.621│ │ │ │
    │ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ │
    │ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ │
    │ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
    │ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN │ │ │ │ │
    │ │aferente cadrului financiar 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ 140.443│ │ │ │
    │ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
    │ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
    │ │finanţate din FEN aferente cadrului financiar │ │ │ │ │
    │ │2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 212.178│ │ │ │
    │ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
    │ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ │
    │ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 25│ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ │
    │ 24 │Sume aferente asistenţei financiare │ 1.124.523│ │ │ │
    │ │nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în │ │ │ │ │
    │ │perioada de programare 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.741│ 2.718│ 2.746│ 2.769│
    │ 01 │Burse │ 515│ │ │ │
    │ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 350│ │ │ │
    │ 17 │Despăgubiri civile │ 3.278│ │ │ │
    │ 22 │Acţiuni cu caracter stiinţific şi social cultural │ 350│ │ │ │
    │ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │
    │ │discriminării │ 248│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 37.915│ 91.174│ 66.103│ 77.556│
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 37.915│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 344.522│ 280.134│ 324.277│ 352.592│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 344.522│ 280.134│ 324.277│ 352.592│
    │ 01 │Active fixe │ 312.028│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 106.474│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 99.040│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 21.787│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 84.727│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 32.494│ │ │ │
    │ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 7.804.583│ │ │ │
    │ 01 │Administraţia prezidenţială │ 53.155│ │ │ │
    │ 02 │Autorităţi legislative │ 506.191│ │ │ │
    │ 03 │Autorităţi executive │ 6.731.305│ │ │ │
    │ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 513.932│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.036.220│ │ │ │
    │ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ │
    │ │Uniunea Europeană │ 1.219.523│ │ │ │
    │5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 2.386.465│ 2.133.256│ 2.061.758│ 1.818.802│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.375.887│ 2.122.729│ 2.050.768│ 1.807.326│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 173.129│ 173.556│ 177.824│ 186.631│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 142.491│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 138.823│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 2.175│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 56│ │ │ │
    │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 551│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 332│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 263│ │ │ │
    │ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 12│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 279│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 29│ │ │ │
    │ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ │ │ │ │
    │ │şi familia sa │ 29│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 30.609│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.393│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 682│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 7.080│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
    │ │boli profesionale │ 297│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.157│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19.881│ 18.865│ 19.327│ 19.522│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 12.376│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 177│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 117│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.114│ │ │ │
    │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 422│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 251│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 104│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 102│ │ │ │
    │ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 701│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 647│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 3.741│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 1.289│ │ │ │
    │ 03 │Hrana │ 14│ │ │ │
    │ 02 │Hrana pentru animale │ 14│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 783│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 783│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 682│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 430│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 252│ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 6│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 139│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 257│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 116│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 161│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 4.058│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 338│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 38│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
    │ │instituţiei publice │ 6│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.676│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 85.452│ 86.815│ 88.262│ 88.983│
    │ 01 │Transferuri curente │ 85.452│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 85.452│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.462.956│ 1.402.419│ 1.315.955│ 1.244.575│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 1.352.796│ │ │ │
    │ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 40.000│ │ │ │
    │ 13 │Programe de dezvoltare │ 512.150│ │ │ │
    │ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
    │ │şi inovare │ 800.646│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
    │ │(către organizaţii internaţionale) │ 110.160│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 110.160│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.478│ 2.311│ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ 390│ │ │ │
    │ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
    │ │beneficiarii instituţii publice. │ 4.728│ │ │ │
    │ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
    │ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 1.360│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 605.339│ 415.658│ 425.817│ 243.836│
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 396.200│ │ │ │
    │ │Regională (FEDR) │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 68.524│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 274.098│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53.578│ │ │ │
    │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 194.036│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 24.044│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 134.992│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 35.000│ │ │ │
    │ 14 │Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
    │ │Asistenţa Tehnică │ 3.850│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 578│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.272│ │ │ │
    │ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
    │ │2014-2020 │ 4│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 4│ │ │ │
    │ 17 │Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 11.249│ │ │ │
    │ │altele decât Programul Operaţional Asisitenţa Tehnică │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 1.607│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 9.112│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 530│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.652│ 23.105│ 23.583│ 23.779│
    │ 01 │Burse │ 1.120│ │ │ │
    │ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 100│ │ │ │
    │ 19 │Indemnizaţia de merit │ 8.748│ │ │ │
    │ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 104│ │ │ │
    │ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 12.580│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476│
    │ 01 │Active fixe │ 4.228│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 3.300│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 200│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ 588│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 140│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.350│ │ │ │
    │ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 171.598│ │ │ │
    │ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ │
    │ │generale │ 2.214.867│ │ │ │
    │5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.387.051│ 1.734.153│ 1.858.403│ 2.022.483│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.302.023│ 1.643.433│ 1.765.483│ 1.929.563│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ 54.199│ 29.163│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.255│ 75.287│ 77.325│ 78.346│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 8│ │ │ │
    │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 3│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 1.032│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ 27.136│ │ │ │
    │ 28 │Ajutor public judiciar │ 39.005│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 8.074│ │ │ │
    │ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 3.744│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.330│ │ │ │
    │ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
    │ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 100.000│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 5.000│ 10.000│ 25.000│ 12.000│
    │ 02 │Transferuri de capital │ 5.000│ │ │ │
    │ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 5.000│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 179.162│ 190.598│ 191.222│ 192.240│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 87.710│ │ │ │
    │ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 34.735│ │ │ │
    │ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ │
    │ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 20.000│ │ │ │
    │ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
    │ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
    │ │(către organizaţii internaţionale) │ 91.452│ │ │ │
    │ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 10.140│ │ │ │
    │ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ │
    │ │dezvoltare │ 81.312│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 942.606│ 1.260.548│ 1.310.737│ 1.510.814│
    │ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 17.343│ │ │ │
    │ 17 │Despăgubiri civile │ 925.263│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 85.028│ 90.720│ 92.920│ 92.920│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 28│ 20│ 20│ 20│
    │ 01 │Active fixe │ 28│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 20│ │ │ │
    │ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900│
    │ 01 │Active financiare │ 85.000│ │ │ │
    │ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
    │ │comerciale │ 85.000│ │ │ │
    │ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 100.000│ │ │ │
    │ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 34.335│ │ │ │
    │ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 91.402│ │ │ │
    │ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ │
    │ │programului Prima casa │ 20.000│ │ │ │
    │ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
    │ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.108.339│ │ │ │
    │5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 12.487.921│ 13.521.736│ 13.405.941│ 13.080.691│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.167.721│ 11.153.973│ 11.261.661│ 11.097.791│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 37.587│ 42.572│ 34.429│ 21.656│
    │ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 37.587│ │ │ │
    │ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │externe │ 14.555│ │ │ │
    │ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │interne │ 14.000│ │ │ │
    │ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 5.000│ │ │ │
    │ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 4.032│ │ │ │
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.015.523│ 10.965.825│ 11.087.643│ 10.939.412│
    │ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.759.000│ │ │ │
    │ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 4.759.000│ │ │ │
    │ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.609.749│ │ │ │
    │ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.609.749│ │ │ │
    │ 03 │Alte dobânzi │ 12.000│ │ │ │
    │ 07 │Suma netă negativă aferentă diferenţei de dobândă │ │ │ │ │
    │ │bonificată pentru disponibilităţile contului curent │ │ │ │ │
    │ │în valută administrat de Ministerul Finanţelor │ 12.000│ │ │ │
    │ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte │ │ │ │ │
    │ │de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 634.774│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 114.611│ 145.576│ 139.589│ 136.723│
    │ 02 │Transferuri de capital │ 114.611│ │ │ │
    │ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ │
    │ │subîmprumutate │ 114.611│ │ │ │
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900│
    │ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.320.200│ │ │ │
    │5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793│
    │ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793│
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793│
    │ 01 │Transferuri curente │ 15.517.386│ │ │ │
    │ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
    │ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ │
    │ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │ │
    │ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ 1.067.948│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
    │ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ │
    │ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
    │ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 1.067.948│ │ │ │
    │6001 │APĂRARE │ 6.772.069│ 6.533.676│ 7.189.492│ 7.876.690│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.326.200│ 4.616.923│ 4.771.312│ 4.960.740│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.250.082│ 3.352.354│ 3.475.760│ 3.650.050│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.029.885│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 1.681.615│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 158.292│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 102│ │ │ │
    │ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 300│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 107.326│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.644│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 80.606│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 894.784│ │ │ │
    │ 02 │Norme de hrană │ 596.732│ │ │ │
    │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 118.396│ │ │ │
    │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 27.017│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 152.639│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 325.413│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 223.373│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.192│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 91.764│ │ │ │
    │ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ │ │ │ │
    │ │pentru angajaţi │ 3.408│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.676│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 753.993│ 896.559│ 918.481│ 925.591│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 515.077│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 6.573│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 3.779│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 175.389│ │ │ │
    │ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 27.765│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 97.850│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 47.185│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 13.834│ │ │ │
    │ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 12.524│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 123.260│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 6.918│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 33.178│ │ │ │
    │ 03 │Hrana │ 45.793│ │ │ │
    │ 01 │Hrana pentru oameni │ 44.725│ │ │ │
    │ 02 │Hrana pentru animale │ 1.068│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 10.979│ │ │ │
    │ 01 │Medicamente │ 10.432│ │ │ │
    │ 02 │Materiale sanitare │ 362│ │ │ │
    │ 04 │Dezinfectanţi │ 185│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 66.303│ │ │ │
    │ 01 │Uniforme şi echipament │ 48.310│ │ │ │
    │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 2.594│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 15.399│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 23.021│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 11.967│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 11.054│ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 15│ │ │ │
    │ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 851│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 928│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 76│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 925│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 3.317│ │ │ │
    │ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 20.000│ │ │ │
    │ │fixe pentru armată │ │ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 94│ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 33.436│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 1.465│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 2.710│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 4.301│ │ │ │
    │ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 55│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 24.905│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 147.180│ 168.401│ 176.821│ 185.662│
    │ │PUBLICE │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri curente │ 147.180│ │ │ │
    │ 03 │Acţiuni de sănătate │ 147.180│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 174.310│ 198.974│ 199.615│ 198.802│
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
    │ │organizaţii internaţionale) │ 174.310│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 174.310│ │ │ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 285│ 285│ 285│ 285│
    │ 02 │Ajutoare sociale │ 285│ │ │ │
    │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 32│ │ │ │
    │ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 253│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 350│ 350│ 350│ 350│
    │ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 350│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950│
    │ 01 │Active fixe │ 2.379.774│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 195.960│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 65.809│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 2.118.005│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 66.095│ │ │ │
    │ 01 │Administraţie centrală │ 379.248│ │ │ │
    │ 02 │Apărare naţională │ 6.216.337│ │ │ │
    │ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ │
    │ │afara teritoriului statului român │ 143.421│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 23.992│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.071│ │ │ │
    │6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 14.578.758│ 14.890.587│ 15.303.997│ 16.124.030│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.016.807│ 14.428.924│ 14.863.218│ 15.601.035│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.171.333│ 11.523.226│ 11.983.666│ 12.590.355│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 7.097.902│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 5.584.603│ │ │ │
    │ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 32.338│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 416.445│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 233.310│ │ │ │
    │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 560│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 73│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 18.236│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.176│ │ │ │
    │ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 11.000│ │ │ │
    │ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 52.192│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 747.969│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.301.150│ │ │ │
    │ 02 │Norme de hrană │ 1.675.737│ │ │ │
    │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 473.387│ │ │ │
    │ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │ │
    │ │familia sa │ 196│ │ │ │
    │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 28.764│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 123.066│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 722.265│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 324.901│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 9.286│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 354.013│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
    │ │şi boli profesionale │ 3.235│ │ │ │
    │ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ │ │ │ │
    │ │pentru angajaţi │ 1.053│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 29.777│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.255.074│ 1.297.561│ 1.335.110│ 1.364.255│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 634.803│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 11.974│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.277│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 226.412│ │ │ │
    │ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 19.670│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 158.495│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 39.593│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 538│ │ │ │
    │ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 38.147│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 101.754│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 35.943│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 40.807│ │ │ │
    │ 03 │Hrana │ 9.461│ │ │ │
    │ 01 │Hrana pentru oameni │ 6.553│ │ │ │
    │ 02 │Hrana pentru animale │ 2.908│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 3.079│ │ │ │
    │ 01 │Medicamente │ 2.624│ │ │ │
    │ 02 │Materiale sanitare │ 254│ │ │ │
    │ 03 │Reactivi │ 153│ │ │ │
    │ 04 │Dezinfectanţi │ 48│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 54.373│ │ │ │
    │ 01 │Uniforme şi echipament │ 10.931│ │ │ │
    │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 228│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 43.214│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 38.298│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 21.109│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 17.189│ │ │ │
    │ 07 │Mentenanţa tehnică şi echipamente destinate apărării, │ │ │ │ │
    │ │ordinii publice şi siguranţei naţionale │ 14.931│ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 5.692│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.194│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 18.317│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 1.436│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 2.466│ │ │ │
    │ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ │
    │ │fixe pentru armată │ 4.154│ │ │ │
    │ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2│ │ │ │
    │ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │externe │ 1│ │ │ │
    │ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
    │ │interne │ 1│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 8.598│ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
    │ 28 │Ajutor public judiciar │ 3.580│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 144.746│ │ │ │
    │ 01 │Reclamă şi publicitate │ 193│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 1.135│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 10.829│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 62.558│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
    │ │publice │ 260│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 69.771│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.354.880│ 1.313.691│ 1.376.738│ 1.440.466│
    │ │PUBLICE │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri curente │ 1.348.210│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 1.200.484│ │ │ │
    │ 03 │Acţiuni de sănătate │ 145.658│ │ │ │
    │ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ 1.787│ │ │ │
    │ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ │
    │ │sau arest preventiv │ │ │ │ │
    │ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 281│ │ │ │
    │ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ │
    │ │aflaţi în centrele de cazare │ │ │ │ │
    │ 02 │Transferuri de capital │ 6.670│ │ │ │
    │ 08 │Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ │
    │ │în urgenţă │ 5.953│ │ │ │
    │ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 100│ │ │ │
    │ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 617│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.250│ 15.247│ 13.218│ 13.310│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 5.733│ │ │ │
    │ 18 │Alte transferuri curente interne │ 5.233│ │ │ │
    │ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │ │
    │ │inovare │ 500│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
    │ │organizaţii internaţionale) │ 9.517│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 9.517│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 34.138│ 5.287│ 460│ 1.902│
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
    │ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 200│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
    │ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 200│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
    │ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ │
    │ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 200│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
    │ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 600│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 420│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 180│ │ │ │
    │ 15 │Alte programe comunitare finanţate în │ │ │ │ │
    │ │perioada 2007-2013 │ 4.144│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 1.620│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.505│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.019│ │ │ │
    │ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 60│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 50│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10│ │ │ │
    │ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 4.447│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 600│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 330│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.517│ │ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ 100│ │ │ │
    │ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 9.104│ │ │ │
    │ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
    │ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 4.261│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.680│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 163│ │ │ │
    │ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
    │ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 14.663│ │ │ │
    │ 38 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
    │ │promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât │ │ │ │ │
    │ │instituţii publice. │ 420│ │ │ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 86│ 86│ 89│ 90│
    │ 02 │Ajutoare sociale │ 86│ │ │ │
    │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 76│ │ │ │
    │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 86.000│ 127.497│ 50.115│ 50.000│
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 36.000│ │ │ │
    │ │Regională (FEDR) │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 6.228│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 29.772│ │ │ │
    │ 07 │Fondul pentru azil, migraţie şi integritate (FAMI) │ 8.000│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 3.000│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.000│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.000│ │ │ │
    │ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 32.000│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 11.000│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 13.000│ │ │ │
    │ 10 │Transferuri către beneficiari de drept pulic/privat │ 10.000│ │ │ │
    │ │pentru proiectele finanţate din Fondul pentru azil, │ │ │ │ │
    │ │migraţie şi integrare │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 2.500│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 7.500│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 48.310│ 103.825│ 103.822│ 140.657│
    │ 01 │Burse │ 36│ │ │ │
    │ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 3.443│ │ │ │
    │ 17 │Despăgubiri civile │ 44.831│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 51.736│ 42.504│ │ │
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 51.736│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 522.995│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 522.995│
    │ 01 │Active fixe │ 314.123│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 143.444│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 85.100│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 18.169│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 67.410│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 13.739│ │ │ │
    │ 01 │Administraţia centrală │ 1.670.936│ │ │ │
    │ 03 │Ordine publică │ 4.893.130│ │ │ │
    │ 01 │Poliţie │ 2.977.955│ │ │ │
    │ 02 │Jandarmerie │ 1.199.593│ │ │ │
    │ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 715.582│ │ │ │
    │ 04 │Siguranţa naţională │ 2.147.793│ │ │ │
    │ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.272.261│ │ │ │
    │ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.600.894│ │ │ │
    │ 07 │Penitenciare │ 1.192.999│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ │
    │ │siguranţa naţională │ 1.820│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
    │ │siguranţei naţionale │ 798.925│ │ │ │
    │6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.920.364│ 4.740.538│ 4.975.629│ 5.015.979│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.611.009│ 4.456.775│ 4.550.705│ 4.481.667│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 556.811│ 557.971│ 571.125│ 596.408│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 439.115│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 370.743│ │ │ │
    │ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 399│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 7.235│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 7.097│ │ │ │
    │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 40.121│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 312│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 881│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 351│ │ │ │
    │ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 78│ │ │ │
    │ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 583│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.315│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 27.033│ │ │ │
    │ 02 │Norme de hrană │ 21.273│ │ │ │
    │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 3.771│ │ │ │
    │ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │ │
    │ │familia sa │ 157│ │ │ │
    │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 133│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 1.699│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 90.663│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 62.723│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.899│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 22.171│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
    │ │şi boli profesionale │ 546│ │ │ │
    │ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
    │ │angajaţi │ 33│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.291│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 147.520│ 152.600│ 154.778│ 155.605│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 74.736│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 3.741│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 1.779│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 35.841│ │ │ │
    │ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 4.368│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.032│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 1.018│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 224│ │ │ │
    │ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.193│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 10.774│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 9.766│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 6.257│ │ │ │
    │ 03 │Hrana │ 19.984│ │ │ │
    │ 01 │Hrana pentru oameni │ 19.968│ │ │ │
    │ 02 │Hrana pentru animale │ 16│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 733│ │ │ │
    │ 01 │Medicamente │ 575│ │ │ │
    │ 02 │Materiale sanitare │ 120│ │ │ │
    │ 03 │Reactivi │ 2│ │ │ │
    │ 04 │Dezinfectanţi │ 36│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 18.021│ │ │ │
    │ 01 │Uniforme şi echipament │ 12.911│ │ │ │
    │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.333│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.777│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 8.941│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 8.041│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 900│ │ │ │
    │ 07 │Mentenanţa tehnică şi echipamente destinate apărării, │ 8│ │ │ │
    │ │ordinii publice şi siguranţei naţionale │ │ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 24│ │ │ │
    │ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.910│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiza │ 568│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 3.867│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 221│ │ │ │
    │ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ │
    │ │fixe pentru armată │ 150│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 151│ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 9.939│ │ │ │
    │ 01 │Reclamă şi publicitate │ 72│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 176│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 599│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 1.568│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
    │ │instituţiei publice │ 28│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7.496│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.813.508│ 2.791.317│ 2.834.292│ 2.811.173│
    │ │PUBLICE │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri curente │ 2.806.404│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 195.706│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 2.237.386│ │ │ │
    │ 03 │Acţiuni de sănătate │ 85│ │ │ │
    │ 59 │Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ 231.540│ │ │ │
    │ │învăţământ superior militar, ordine publică şi │ │ │ │ │
    │ │securitate naţională │ │ │ │ │
    │ 63 │Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ 141.687│ │ │ │
    │ │învăţământ superior de stat pentru subvenţionarea unor│ │ │ │ │
    │ │cheltuieli ale căminelor şi cantinelor studenţeşti │ │ │ │ │
    │ 02 │Transferuri de capital │ 7.104│ │ │ │
    │ 44 │Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ 7.104│ │ │ │
    │ │învăţământ superior militar, ordine publică şi │ │ │ │ │
    │ │securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor │ │ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.778│ 4.778│ 4.778│ 4.778│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 3.000│ │ │ │
    │ 18 │Alte transferuri curente interne │ 3.000│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
    │ │organizaţii internaţionale) │ 1.778│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.778│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.104│ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
    │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 918│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 918│ │ │ │
    │ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 186│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 40│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 136│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10│ │ │ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 284.545│ 254.289│ 284.289│ 284.289│
    │ 02 │Ajutoare sociale │ 284.545│ │ │ │
    │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 11.000│ │ │ │
    │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 273.545│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 164.661│ 169.279│ 173.414│ 99.685│
    │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 164.661│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 24.700│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 139.961│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 523.082│ 526.541│ 528.029│ 529.729│
    │ 01 │Burse │ 506.907│ │ │ │
    │ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 5.293│ │ │ │
    │ 17 │Despăgubiri civile │ 190│ │ │ │
    │ 19 │Indemnizaţia de merit │ 10.692│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 115.000│ │ │ │
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 115.000│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312│
    │ 01 │Active fixe │ 304.652│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 297.485│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 4.149│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 2.667│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 351│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.703│ │ │ │
    │ 01 │Administraţie centrală │ 239.900│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 270.000│ │ │ │
    │ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 8.508│ │ │ │
    │ 01 │Învăţământ preşcolar │ 5.008│ │ │ │
    │ 02 │Învăţământ primar │ 3.500│ │ │ │
    │ 04 │Învăţământ secundar │ 412.499│ │ │ │
    │ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 20.000│ │ │ │
    │ 02 │Învăţământ secundar superior │ 242.499│ │ │ │
    │ 03 │Învăţământ profesional │ 150.000│ │ │ │
    │ 05 │Învăţământ postliceal │ 84.015│ │ │ │
    │ 06 │Învăţământ superior │ 255.435│ │ │ │
    │ 01 │Învăţământ universitar │ 244.371│ │ │ │
    │ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 11.064│ │ │ │
    │ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 33.000│ │ │ │
    │ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 30.000│ │ │ │
    │ 04 │Învăţământ special │ 3.000│ │ │ │
    │ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 230.000│ │ │ │
    │ 30 │Alte servicii auxiliare │ 230.000│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 10│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 3.386.997│ │ │ │
    │6601 │SĂNĂTATE │ 4.765.969│ 4.712.526│ 4.891.012│ 4.946.765│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.704.098│ 4.472.029│ 4.609.981│ 4.723.710│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.050.323│ 1.051.146│ 1.082.735│ 1.136.873│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 821.731│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 594.652│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 121.751│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 58.199│ │ │ │
    │ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 532│ │ │ │
    │ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 30.336│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 286│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.231│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 14│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 14.730│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 28.701│ │ │ │
    │ 01 │Tichete de masă │ 27.096│ │ │ │
    │ 02 │Norme de hrană │ 1.415│ │ │ │
    │ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 109│ │ │ │
    │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 15│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 66│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 199.891│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 142.045│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 4.401│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 42.207│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
    │ │boli profesionale │ 3.090│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 8.148│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.807.272│ 1.825.197│ 1.870.771│ 1.889.456│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 225.057│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 3.535│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 1.520│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 19.984│ │ │ │
    │ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 3.551│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 73.040│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 12.045│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 16│ │ │ │
    │ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 7.020│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 65.224│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 39.122│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 9.000│ │ │ │
    │ 03 │Hrana │ 9.037│ │ │ │
    │ 01 │Hrana pentru oameni │ 9.036│ │ │ │
    │ 02 │Hrana pentru animale │ 1│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 181.946│ │ │ │
    │ 01 │Medicamente │ 93.002│ │ │ │
    │ 02 │Materiale sanitare │ 21.250│ │ │ │
    │ 03 │Reactivi │ 66.215│ │ │ │
    │ 04 │Dezinfectanţi │ 1.479│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.866│ │ │ │
    │ 01 │Uniforme şi echipament │ 5.664│ │ │ │
    │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 244│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.958│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 6.210│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 4.895│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.315│ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 752│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 358│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 187│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 2.801│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 2.047│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 6│ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 167.856│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 32│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 5│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 961│ │ │ │
    │ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 251│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 166.607│ │ │ │
    │ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ 808.499│ │ │ │
    │ │unităţilor sanitare din reţeaua │ │ │ │ │
    │ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │
    │ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ 200.125│ │ │ │
    │ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
    │ │publice locale │ │ │ │ │
    │ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ 182.525│ │ │ │
    │ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ │ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.631.229│ 1.531.186│ 1.590.475│ 1.631.381│
    │ │PUBLICE │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri curente │ 1.201.812│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 137.500│ │ │ │
    │ 03 │Acţiuni de sănătate │ 688.190│ │ │ │
    │ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 62.300│ │ │ │
    │ │fondului naţional unic de asigurări sociale │ │ │ │ │
    │ │de sănătate │ │ │ │ │
    │ 25 │Programe pentru sănătate │ 212.416│ │ │ │
    │ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ │
    │ │medico-sociale │ 39.406│ │ │ │
    │ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
    │ │pentru finanţarea sănătăţii │ 62.000│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri de capital │ 429.417│ │ │ │
    │ 08 │Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ │
    │ │în urgenţă │ 149.863│ │ │ │
    │ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 40.000│ │ │ │
    │ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la │ │ │ │ │
    │ │spitale │ 74.554│ │ │ │
    │ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
    │ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 120.000│ │ │ │
    │ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ │
    │ │sănătate │ 25.000│ │ │ │
    │ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
    │ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 20.000│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.400│ 17.800│ 18.300│ 18.300│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 12.400│ │ │ │
    │ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │nerambursabilă │ 2.620│ │ │ │
    │ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │ │
    │ │inovare │ 9.780│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
    │ │organizaţii internaţionale) │ 5.000│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 5.000│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 152.374│ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
    │ │(FEDR) │ 138.149│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 138.149│ │ │ │
    │ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
    │ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
    │ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 2.225│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 2.225│ │ │ │
    │ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 12.000│ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
    │ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii piblice.│ │ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 700│ 700│ 700│ 700│
    │ 01 │Burse │ 700│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 44.800│ 46.000│ 47.000│ 47.000│
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 44.800│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055│
    │ 01 │Active fixe │ 35.960│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 24.138│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.725│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 365│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 732│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.600│ │ │ │
    │ 01 │Administraţia centrală │ 335.000│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 180.000│ │ │ │
    │ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 11.090│ │ │ │
    │ 05 │Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale│ 11.090│ │ │ │
    │ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 84.289│ │ │ │
    │ 01 │Spitale generale │ 84.289│ │ │ │
    │ 08 │Servicii de sănătate publică │ 54.983│ │ │ │
    │ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 163.329│ │ │ │
    │ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală │ │ │ │ │
    │ │în sănătate │ 5.638│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 3.931.640│ │ │ │
    │ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 3.931.640│ │ │ │
    │6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.028.300│ 2.133.939│ 2.184.725│ 2.251.390│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.018.489│ 2.127.009│ 2.177.455│ 2.243.771│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.882│ 69.198│ 70.576│ 73.597│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 56.868│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 53.259│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 150│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 87│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.436│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 13│ │ │ │
    │ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 91│ │ │ │
    │ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 96│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.736│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 12.014│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 8.410│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 266│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 2.861│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
    │ │şi boli profesionale │ 79│ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 398│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 369.493│ 377.031│ 386.462│ 388.557│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 312.869│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 751│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 225│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 9.237│ │ │ │
    │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 842│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 681│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 273│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 400│ │ │ │
    │ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.188│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 292.228│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 6.044│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 776│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 382│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 382│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.766│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 691│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.075│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 140│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 363│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 427│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 146│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 118│ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 52.506│ │ │ │
    │ 01 │Reclamă şi publicitate │ 3│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 357│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 253│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 5.422│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 30│ │ │ │
    │ │publice │ │ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 46.441│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 633.149│ 625.474│ 641.450│ 650.627│
    │ │PUBLICE │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri curente │ 633.149│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 628.080│ │ │ │
    │ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 5.069│ │ │ │
    │ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ │
    │ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.784│ 94.155│ 66.333│ 96.630│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 68.432│ │ │ │
    │ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
    │ │Olimpic şi Sportiv Român │ 28.700│ │ │ │
    │ 18 │Alte transferuri curente interne │ 39.732│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
    │ │organizaţii internaţionale) │ 4.352│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.352│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 10.252│ 2.599│ 450│ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
    │ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
    │ │2007-2013 │ 450│ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 450│ │ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ 2│ │ │ │
    │ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
    │ │beneficiarii instituţii publice. │ 5.900│ │ │ │
    │ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
    │ │beneficiarii alţii decât instituţii publice. │ 3.900│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 200.000│ 280.000│ 392.000│ 392.000│
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 200.000│ │ │ │
    │ │(FEDR) │ │ │ │ │
    │ 01 │Finanţarea naţională │ 32.581│ │ │ │
    │ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 167.419│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 573.929│ 594.352│ 620.184│ 642.360│
    │ 01 │Burse │ 600│ │ │ │
    │ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ 105.401│ │ │ │
    │ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ │
    │ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ │ │ │ │
    │ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ 4.000│ │ │ │
    │ │combatere a intoleranţei │ │ │ │ │
    │ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni │ 10.200│ │ │ │
    │ │şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ │
    │ 08 │Programe pentru tineret │ 2.700│ │ │ │
    │ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea aşezămintelor│ │ │ │ │
    │ │religioase româneşti din afara graniţelor │ 12.972│ │ │ │
    │ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului │ │ │ │ │
    │ │de cult │ 315.084│ │ │ │
    │ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi │ │ │ │ │
    │ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti │ │ │ │ │
    │ │peste hotare │ 1.800│ │ │ │
    │ 19 │Indemnizaţia de merit │ 28.901│ │ │ │
    │ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ │
    │ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 80.000│ │ │ │
    │ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 9.121│ │ │ │
    │ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ │
    │ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.100│ │ │ │
    │ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ │
    │ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 800│ │ │ │
    │ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ │
    │ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 90.000│ 84.200│ │ │
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 90.000│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619│
    │ 01 │Active fixe │ 7.911│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 391│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.900│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.105│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 515│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.900│ │ │ │
    │ 01 │Administraţie centrală │ 42.072│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.378│ │ │ │
    │ 03 │Servicii culturale │ 357.264│ │ │ │
    │ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 15.727│ │ │ │
    │ 03 │Muzee │ 84.748│ │ │ │
    │ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 200.693│ │ │ │
    │ 11 │Edituri │ 2.219│ │ │ │
    │ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 50.000│ │ │ │
    │ 14 │Centre culturale │ 2.377│ │ │ │
    │ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ │
    │ │publicaţii culturale │ 1.500│ │ │ │
    │ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 344.984│ │ │ │
    │ 01 │Sport │ 338.584│ │ │ │
    │ 02 │Tineret │ 6.400│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ │ │ │ │
    │ │şi religiei │ 1.273.602│ │ │ │
    │6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 25.159.426│ 26.681.256│ 27.357.741│ 28.056.711│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.149.282│ 26.656.773│ 27.332.645│ 28.031.037│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 252.613│ 252.509│ 259.472│ 272.441│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 205.302│ │ │ │
    │ 01 │Salarii de bază │ 201.366│ │ │ │
    │ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 888│ │ │ │
    │ 06 │Alte sporuri │ 52│ │ │ │
    │ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 10│ │ │ │
    │ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 51│ │ │ │
    │ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.514│ │ │ │
    │ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 22│ │ │ │
    │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.399│ │ │ │
    │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 442│ │ │ │
    │ 02 │Norme de hrană │ 137│ │ │ │
    │ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 285│ │ │ │
    │ │sa │ │ │ │ │
    │ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 20│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 46.869│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 32.337│ │ │ │
    │ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.030│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 10.672│ │ │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 322│ │ │ │
    │ │boli profesionale │ │ │ │ │
    │ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.508│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 176.000│ 190.086│ 195.307│ 197.708│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 38.064│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 2.126│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 294│ │ │ │
    │ 03 │Incălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.556│ │ │ │
    │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 1.053│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.045│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 443│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 60│ │ │ │
    │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.821│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 428│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 18.238│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 1.626│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 189│ │ │ │
    │ 01 │Medicamente │ 121│ │ │ │
    │ 02 │Materiale sanitare │ 42│ │ │ │
    │ 03 │Reactivi │ 9│ │ │ │
    │ 04 │Dezinfectanţi │ 17│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 796│ │ │ │
    │ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 12│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 784│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.527│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.964│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.563│ │ │ │
    │ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 3.132│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 183│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 44│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 780│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 329│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 400│ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 125.930│ │ │ │
    │ 01 │Reclamă şi publicitate │ 71│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 109│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 821│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 4.298│ │ │ │
    │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 118.712│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
    │ │publice │ 28│ │ │ │
    │ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 3│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.888│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.554.401│ 3.762.847│ 3.702.037│ 3.688.883│
    │ │PUBLICE │ │ │ │ │
    │ 01 │Transferuri curente │ 3.534.401│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 6.000│ │ │ │
    │ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ │
    │ │handicap │ 2.596.753│ │ │ │
    │ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ │
    │ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │ │
    │ │creşterea copilului │ 91.715│ │ │ │
    │ 30 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
    │ │pensionari │ 706.000│ │ │ │
    │ 31 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
    │ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 38.115│ │ │ │
    │ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ │
    │ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ │
    │ │petrolieri │ 80.818│ │ │ │
    │ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
    │ │destinate finanţării unor programe de interes naţional│ 15.000│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri de capital │ 20.000│ │ │ │
    │ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
    │ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ │
    │ │de interes naţional │ 10.000│ │ │ │
    │ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
    │ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ │
    │ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ │
    │ │medico-sociale │ 10.000│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 3.511│ 3.511│ 3.511│
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
    │ │organizaţii internaţionale) │ 4.000│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.000│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 40.224│ │ │ │
    │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 36.162│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 36.162│ │ │ │
    │ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
    │ │altele decât Programul Operaţional Asistenţa Tehnică │ 66│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 66│ │ │ │
    │ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ │
    │ │proiect/beneficiarii instituţii publice. │ 3.996│ │ │ │
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 21.054.880│ 22.383.290│ 23.106.682│ 23.814.923│
    │ 01 │Asigurări sociale │ 12.965.767│ │ │ │
    │ 02 │Ajutoare sociale │ 8.089.113│ │ │ │
    │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.844.700│ │ │ │
    │ 02│Ajutoare sociale în natură │ 244.413│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 47.554│ 44.530│ 45.636│ 45.636│
    │ 01 │Burse │ 2│ │ │ │
    │ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 42.077│ │ │ │
    │ 17 │Despăgubiri civile │ 5.475│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 19.610│ 20.000│ 20.000│ 7.935│
    │ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 19.610│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674│
    │ 01 │Active fixe │ 8.644│ │ │ │
    │ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 6.592│ │ │ │
    │ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 529│ │ │ │
    │ 30│Alte active fixe │ 1.523│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.500│ │ │ │
    │ 01 │Administraţie centrală │ 93.352│ │ │ │
    │ 02 │Servicii publice descentralizate │ 272.118│ │ │ │
    │ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 13.762.451│ │ │ │
    │ 05 │Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.646.043│ │ │ │
    │ 02 │Asistenţa socială în caz de invaliditate │ 2.646.043│ │ │ │
    │ 06 │Asistenţa socială pentru familie şi copii │ 7.014.091│ │ │ │
    │ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ │
    │ │pensionare │ 26.880│ │ │ │
    │ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 10.152│ │ │ │
    │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 999.101│ │ │ │
    │ 01 │Ajutor social │ 951.660│ │ │ │
    │ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ │
    │ │a statutului de refugiat │ 3.421│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
    │ │sociale │ 44.020│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ │
    │ │asistenţei sociale │ 335.238│ │ │ │
    │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale │ 335.238│ │ │ │
    │7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 4.256.256│ 4.127.363│ 4.148.025│ 4.937.035│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.079.091│ 3.921.478│ 3.934.305│ 4.718.065│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.500│ 7.500│ 7.500│ 7.500│
    │ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 7.000│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 500│ │ │ │
    │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 500│ │ │ │
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 211.562│ 221.000│ 221.000│ 221.000│
    │ 30 │Alte subvenţii │ 211.562│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 3.223.768│ 3.278.228│ 3.271.817│ 4.035.378│
    │ 01 │Transferuri curente │ 26.000│ │ │ │
    │ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ │
    │ 32│Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 25.000│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri de capital │ 3.197.768│ │ │ │
    │ 04│Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli │ │ │ │ │
    │ │de sport │ 50.000│ │ │ │
    │ 05│Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ │ │ │ │
    │ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale │ │ │ │ │
    │ │de urbanism │ 27.768│ │ │ │
    │ 06│Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ │ │ │ │
    │ │de termoficare │ 75.000│ │ │ │
    │ 09│Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ │
    │ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie │ │ │ │ │
    │ │de locuinţă │ 25.000│ │ │ │
    │ 38│Programul naţional de Dezvoltare Locală │ 3.020.000│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 508.400│ 384.750│ 403.988│ 424.187│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 508.400│ │ │ │
    │ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 2.650│ │ │ │
    │ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 505.250│ │ │ │
    │ 26│Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │ │
    │ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ │
    │ │existente │ 500│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 42.861│ │ │ │
    │ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 42.861│ │ │ │
    │ 03│Cheltuieli neeligibile │ 42.861│ │ │ │
    │ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
    │ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 85.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
    │ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
    │ │rambursabilă │ 85.000│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970│
    │ 01 │Active fixe │ 177.165│ │ │ │
    │ 01│Construcţii │ 177.065│ │ │ │
    │ 30│Alte active fixe │ 100│ │ │ │
    │ 03 │Locuinţe │ 1.075.259│ │ │ │
    │ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.075.259│ │ │ │
    │ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ │
    │ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ │
    │ │dezvoltării comunale │ 3.048.768│ │ │ │
    │7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 2.003.391│ 1.442.505│ 1.528.510│ 1.582.311│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.947.391│ 1.380.909│ 1.466.872│ 1.520.673│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 132.000│ 131.909│ 135.983│ 145.450│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 108.713│ │ │ │
    │ 01│Salarii de bază │ 101.145│ │ │ │
    │ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.835│ │ │ │
    │ 06│Alte sporuri │ 260│ │ │ │
    │ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 22│ │ │ │
    │ 13│Indemnizaţii de delegare │ 1.305│ │ │ │
    │ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 40│ │ │ │
    │ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 106│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 23.287│ │ │ │
    │ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 16.322│ │ │ │
    │ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 526│ │ │ │
    │ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.369│ │ │ │
    │ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
    │ │şi boli profesionale │ 212│ │ │ │
    │ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 858│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.000│ 35.810│ 38.140│ 39.165│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 25.384│ │ │ │
    │ 01 │Furnituri de birou │ 990│ │ │ │
    │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 40│ │ │ │
    │ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.454│ │ │ │
    │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 610│ │ │ │
    │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.050│ │ │ │
    │ 06 │Piese de schimb │ 1.025│ │ │ │
    │ 07 │Transport │ 3│ │ │ │
    │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.007│ │ │ │
    │ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 4.060│ │ │ │
    │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 5.145│ │ │ │
    │ 02 │Reparaţii curente │ 700│ │ │ │
    │ 03 │Hrană │ 50│ │ │ │
    │ 01 │Hrană pentru oameni │ 50│ │ │ │
    │ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 40│ │ │ │
    │ 03 │Reactivi │ 40│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 613│ │ │ │
    │ 01 │Uniforme şi echipament │ 83│ │ │ │
    │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 530│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.914│ │ │ │
    │ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.600│ │ │ │
    │ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.314│ │ │ │
    │ 09 │Materiale de laborator │ 5│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 38│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 340│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 365│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 479│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ 638│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 4.434│ │ │ │
    │ 02 │Protocol şi reprezentare │ 14│ │ │ │
    │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 769│ │ │ │
    │ 04 │Chirii │ 1.706│ │ │ │
    │ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
    │ │publice │ 13│ │ │ │
    │ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 80│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.852│ │ │ │
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.160│ 3.000│ 3.000│ 3.000│
    │ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.160│ │ │ │
    │ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
    │ │ordonatorii de credite │ 3.160│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
    │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
    │ 02 │Transferuri de capital │ 30.000│ │ │ │
    │ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodăria apelor │ 30.000│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.325│ 40.700│ 40.600│ 40.600│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 17.300│ │ │ │
    │ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 10.300│ │ │ │
    │ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
    │ │şi inovare │ 7.000│ │ │ │
    │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
    │ │(către organizaţii internaţionale) │ 23.025│ │ │ │
    │ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 23.025│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 641.791│ │ │ │
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
    │ │Regională (FEDR) │ 24.235│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 24.235│ │ │ │
    │ 05 │Programe din Fondul European pentru pescuit(FEP) │ 4.134│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 4.134│ │ │ │
    │ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
    │ │Parteneriat (ENPI) │ 339│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 339│ │ │ │
    │ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 1.744│ │ │ │
    │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.744│ │ │ │
    │ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 179.340│ │ │ │
    │ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
    │ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
    │ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
    │ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
    │ │din FEN postaderare │ 260.640│ │ │ │
    │ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
    │ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
    │ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
    │ │finanţate din FEN postaderare │ 2.000│ │ │ │
    │ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │ │ │ │
    │ │drept public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 258.640│ │ │ │
    │ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
    │ │programelor cu finanţare din FEN │ 103.000│ │ │ │
    │ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
    │ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ │
    │ │proiect/beneficiarii instituţii publice │ 18.360│ │ │ │
    │ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
    │ │bugetul de stat │ 50.000│ │ │ │
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.056.114│ 1.131.490│ 1.211.149│ 1.254.458│
    │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
    │ │(FEDR) │ 100.000│ │ │ │
    │ 01│Finanţarea naţională │ 14.715│ │ │ │
    │ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 65.751│ │ │ │
    │ 03│Cheltuieli neeligibile │ 19.534│ │ │ │
    │ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
    │ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
    │ │proiectelor finanţate din FEN postaderare cadrului │ 295.339│ │ │ │
    │ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ │
    │ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
    │ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ │
    │ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ │
    │ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
    │ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ │
    │ │FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 │ 660.775│ │ │ │
    │ 02│Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
    │ │societăţi comerciale, şi alţi │ │ │ │ │
    │ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
    │ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ │
    │ │FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 │ 660.775│ │ │ │
    │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.000│ 8.000│ 8.000│ 8.000│
    │ 17 │Despăgubiri civile │ 8.000│ │ │ │
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138│
    │ 01 │Active fixe │ 12.366│ │ │ │
    │ 01 │Construcţii │ 4.199│ │ │ │
    │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.454│ │ │ │
    │ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.989│ │ │ │
    │ 30 │Alte active fixe │ 2.724│ │ │ │
    │ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.634│ │ │ │
    │ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
    │ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
    │ 01 │Rambursări de credite externe │ 41.000│ │ │ │
    │ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
    │ │ordonatorii de credite │ 41.000│ │ │ │
    │ 01 │Administraţie centrală │ 1.577.094│ │ │ │
    │ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 385.972│ │ │ │
    │ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 23.025│ │ │ │
    │ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 7.000│ │ │ │
    │ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 10.300│ │ │ │
    │8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.457.508│ 834.276│ 739.789│ 722.374│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.441.609│ 810.831│ 716.733│ 719.628│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000│ 8.166│ 8.476│ 8.899│
    │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.624│ │ │ │
    │ 01│Salarii de bază │ 6.613│ │ │ │
    │ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1│ │ │ │
    │ 13│Indemnizaţii de delegare │ 10│ │ │ │
    │ 03 │Contribuţii │ 1.376│ │ │ │
    │ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 961│ │ │ │
    │ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 35│ │ │ │
    │ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 320│ │ │ │
    │ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
    │ │şi boli profesionale │ 11│ │ │ │
    │ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 49│ │ │ │
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 57.034│ 57.034│ 57.109│ 57.140│
    │ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.439│ │ │ │
    │ 01│Furnituri de birou │ 20│ │ │ │
    │ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5│ │ │ │
    │ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 350│ │ │ │
    │ 04│Apă, canal şi salubritate │ 40│ │ │ │
    │ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 170│ │ │ │
    │ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 120│ │ │ │
    │ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
    │ │funcţional │ 1.435│ │ │ │
    │ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
    │ │funcţionare │ 4.299│ │ │ │
    │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ │
    │ 30│Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ │
    │ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 80│ │ │ │
    │ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 60│ │ │ │
    │ 02│Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ │
    │ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ │
    │ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 140│ │ │ │
    │ 13 │Pregătire profesională │ 10│ │ │ │
    │ 14 │Protecţia muncii │ 10│ │ │ │
    │ 21 │Meteorologie │ 48.000│ │ │ │
    │ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 1.000│ │ │ │
    │ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
    │ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
    │ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1.000│ │ │ │
    │ 30 │Alte cheltuieli │ 340│ │ │ │
    │ 01│Reclama şi publicitate │ 10│ │ │ │
    │ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ │ │
    │ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 25│ │ │ │
    │ 04│Chirii │ 250│ │ │ │
    │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│ │ │ │
    │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 43.300│ 40.000│ 41.000│ 41.000│
    │ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
    │ │tranzacţiilor internaţionale │ 43.300│ │ │ │
    │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
    │ │PUBLICE │ 3.900│ 4.110│ 4.205│ 4.205│
    │ 01 │Transferuri curente │ 3.900│ │ │ │
    │ 01│Transferuri către instituţii publice │ 3.900│ │ │ │
    │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 608.360│ 701.521│ 605.943│ 608.384│
    │ 01 │A. Transferuri interne │ 608.360│ │ │ │
    │ 05│Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ │
    │ │antigrindină │ 20.000│ │ │ │
    │ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 710│ │ │ │
    │ 16│Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ │
    │ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │
    │ │mijlocii │ 159.490│ │ │ │
    │ 46│Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ │
    │ │de ajutor de stat │ 400.000│ │ │ │
    │ 53│Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ │
    │ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 4.160│ │ │ │
    │ 60│Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat │ 10.000│ │ │ │
    │ │reprezentând sume restituite la accize pentru │ │ │ │ │
    │ │motorina utilizată drept combustibil │ │ │ │ │
    │ 61│Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale │ 14.000│ │ │ │
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 502.160│ │ │ │
    │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
    │ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
    │ │Parteneriat (ENPI) │