Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 318 din 28 decembrie 2021  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 318 din 28 decembrie 2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1239 din 28 decembrie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022
    ART. 1
    Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2022 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2022.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
    ART. 2
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
    (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

    ART. 3
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 99.557.228 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 99.557.228 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare.
    (2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 177.877 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 138.928 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 38.949 mii lei.
    (3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 şi 5/03.
    (4) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat, cu detalierea pe fişele programelor, este prevăzută în anexa nr. 4/03.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022
    ART. 4
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
    (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.
    (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

    ART. 5
    (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se stabileşte la venituri în sumă de 2.049.200 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.049.200 mii lei la credite bugetare şi în sumă de 2.055.012 mii lei la credite de angajament.
    (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 1.646.237 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 71.830 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 1.574.407 mii lei.
    (3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 şi 6/04.
    (4) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor pentru şomaj, cu detalierea pe fişele programelor, este prevăzută în anexa nr. 5/04.
    (5) Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.

    CAP. II
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi
    ART. 6
    (1) În anul 2022, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.
    (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

    ART. 7
    Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

    ART. 8
    Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

    ART. 9
    Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială“ şi al capitolului 80.04 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“ la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2022
    ART. 10
    (1) În anul 2022 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.
    (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 şi 4/04, după caz, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu autorităţile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2023-2025 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
    (4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
    (5) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.

    ART. 11
    (1) Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanţare.
    (2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite conform acordurilor de finanţare.
    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (2) se aplică liderilor/partenerilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat şi, respectiv, bugetul asigurărilor pentru şomaj numai pentru finanţarea acţiunilor proprii ale acestora.
    (4) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii/mecanismului în maximum 30 de zile calendaristice de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau alţi donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

    ART. 13
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite de angajament şi credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament neutilizate şi credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare, sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.
    (3) Se interzice instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
    (4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilăˮ nu pot fi diminuate.
    (5) Virările de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi modificările şi virările prevăzute la art. 10 alin. (2)-(5) se efectuează de către ordonatorul principal de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.
    (6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri europene, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, pe anul 2022
    ART. 14
    (1) În anul 2022, pentru implementarea proiectelor/investiţiilor/reformelor/programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor europene din Mecanismul de redresare şi rezilienţă, alocate prin intermediul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, dacă prin legislaţia în vigoare se prevede astfel, să introducă poziţii noi de venituri şi titluri noi de cheltuieli.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027.
    (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, virări de credite bugetare şi credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1) de la titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanţării proiectelor/investiţiilor/reformelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 şi aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
    (4) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj poate efectua, în cursul întregului an, virări de credite bugetare şi credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1), de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ pentru asigurarea fondurilor necesare implementării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).
    (5) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlurile noi introduse potrivit alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (6) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului articol, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă proiecte/programe noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 şi, respectiv, investiţii/reforme noi aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi să modifice corespunzător anexele bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, după caz.
    (7) Ordonatorul principal de credite comunică în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit alin. (6), concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător.
    (8) Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prezentului articol.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei.

    ART. 16
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 6.095 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.048 lei.


    ART. 17
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2022, cota contribuţiei pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este 17% din contribuţia asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.
    (2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.
    (3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul din care se finanţează drepturile respective.

    ART. 19
    Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

    ART. 20
    Se autorizează Ministerul Finanţelor, ca la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei „C - Alte cheltuieli de investiţii“ în programul de investiţii publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

    ART. 21
    (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, după caz, să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2022 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanţare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 şi 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile de la efectuarea modificărilor, Ministerului Finanţelor.
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 22
    (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezintă limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2022 şi să comunice Ministerului Finanţelor în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ şi titlul 20 „Bunuri şi servicii“ la nivel de articol şi alineat, potrivit clasificaţiei bugetare.
    (4) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2022, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) şi (5), Ministerul Finanţelor este autorizat să nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu excepţia cererilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asistenţă socială.

    ART. 23
    Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.
    *) Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 28 decembrie 2021.
    Nr. 318.
    ANEXA 1/03

    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe titluri
    pe anii 2022-2025

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │Program │Estimări │Estimări │Estimări │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │2022 │2023 │2024 │2025 │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│0001 │03 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL│99.735.105 │108.447.955│120.094.522│129.262.853│
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│0002 │03 │ │ │ │ │I. VENITURI │86.250.101 │95.759.558 │105.422.166│114.750.513│
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2000 │03 │ │ │ │ │B.CONTRIBUTII DE│86.121.460 │95.624.744 │105.281.860│114.604.801│
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2003 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │930.435 │963.106 │872.280 │916.068 │
│ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de stat │767.218 │781.879 │671.993 │696.523 │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatori │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguratorie │ │ │ │ │
│ │09 │ │ │ │ │pentru muncă │163.217 │181.227 │200.287 │219.545 │
│ │ │ │ │ │ │pentru accidente│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de muncă şi boli│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2103 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │85.191.025 │94.661.638 │104.409.580│113.688.733│
│ │ │ │ │ │ │ASIGURAŢILOR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de stat │88.785.182 │98.688.068 │108.971.505│118.691.962│
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguraţi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorate│ │ │ │ │
│ │04 │ │ │ │ │de persoane │218.078 │242.143 │267.610 │293.340 │
│ │ │ │ │ │ │asigurate pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bază de contract│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de asigurare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fondul de │ │ │ │ │
│ │07 │ │ │ │ │pensii, │-11.083.942│-12.307.026│-13.601.390│-14.909.175│
│ │ │ │ │ │ │administrat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │privat (se │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │scade) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii ale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor care│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │natură │ │ │ │ │
│ │10 │ │ │ │ │profesională, │22 │23 │24 │25 │
│ │ │ │ │ │ │altele decât │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cele de natură │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │salarială, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │plătite de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatori │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale ale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │11 │ │ │ │ │perioadele în │118.737 │98.880 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │care acestea nu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │au avut │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calitatea de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurat în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoane care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │ │ │ │
│ │12 │ │ │ │ │venituri din │47.206 │49.708 │52.193 │54.542 │
│ │ │ │ │ │ │activităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │independente, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │agricole şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asocieri fără │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │personalitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │juridică │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │individuală de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorată│ │ │ │ │
│ │13 │ │ │ │ │de persoanele │16.937 │18.806 │20.783 │22.782 │
│ │ │ │ │ │ │care realizează │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturi de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │intelectuală │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorată│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de persoanele │ │ │ │ │
│ │28 │ │ │ │ │fizice care │39.197 │43.522 │48.099 │52.724 │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri în baza│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sportivă │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorată│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de persoanele │ │ │ │ │
│ │47 │ │ │ │ │care realizează │6.442.378 │7.153.278 │7.905.608 │8.665.739 │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │salarii din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţiilor │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │48 │ │ │ │ │aferente │607.230 │674.236 │745.148 │816.794 │
│ │ │ │ │ │ │declaraţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unice │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2900 │03 │ │ │ │ │C.VENITURI │128.641 │134.814 │140.306 │145.712 │
│ │ │ │ │ │ │NEFISCALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3000 │03 │ │ │ │ │C1.VENITURI DIN │14.703 │15.246 │15.688 │16.097 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETATE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3103 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │14.703 │15.246 │15.688 │16.097 │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │ │ │ │ │
│ │05 │ │ │ │ │bugetului │43 │44 │45 │47 │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │06 │ │ │ │ │asigurări de │14.660 │15.202 │15.643 │16.050 │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │C2.VÂNZĂRI DE │ │ │ │ │
│3300 │03 │ │ │ │ │BUNURI ŞI │113.938 │119.568 │124.618 │129.615 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │ │ │ │ │
│3303 │ │ │ │ │ │PRESTĂRI DE │66.935 │70.272 │73.753 │76.697 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII ŞI ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │08 │ │ │ │ │prestări de │146 │154 │162 │169 │
│ │ │ │ │ │ │servicii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │ │ │ │
│ │11 │ │ │ │ │pentru bilete de│66.789 │70.118 │73.591 │76.528 │
│ │ │ │ │ │ │tratament şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │odihnă │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3603 │ │ │ │ │ │DIVERSE VENITURI│47.003 │49.296 │50.865 │52.918 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │01 │ │ │ │ │aplicarea │11.726 │12.347 │12.964 │13.548 │
│ │ │ │ │ │ │prescripţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │extinctive │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperarea │ │ │ │ │
│ │03 │ │ │ │ │debitelor │17.824 │18.769 │19.707 │20.594 │
│ │ │ │ │ │ │provenite din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │necuvenite │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri │17.453 │18.180 │18.194 │18.776 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4100 │03 │ │ │ │ │IV.SUBVENŢII │13.472.058 │12.688.397 │14.672.356 │14.512.340 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA │ │ │ │ │
│4200 │03 │ │ │ │ │ALTE NIVELE ALE │13.472.058 │12.688.397 │14.672.356 │14.512.340 │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4203 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA │13.472.058 │12.688.397 │14.672.356 │14.512.340 │
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL DE STAT │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Subvenţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │primite de │ │ │ │ │
│ │24 │ │ │ │ │bugetul │13.472.058 │12.688.397 │14.672.356 │14.512.340 │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUME PRIMITE DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │LA UE/ALŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DONATORI ÎN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CONTUL PLĂŢILOR │ │ │ │ │
│4803 │ │ │ │ │ │EFECTUATE ŞI │12.946 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PREFINANŢĂRI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │02 │ │ │ │ │Fondul Social │12.946 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │European (FSE) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4903 │01 │ │ │ │ │Venituri sistem │99.557.228 │108.251.526│119.878.592│129.027.258│
│ │ │ │ │ │ │public de pensii│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri sistem │ │ │ │ │
│4903 │02 │ │ │ │ │accidente de │177.877 │196.429 │215.930 │235.595 │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.696.156 │108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.696.156 │108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.570.991 │108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.570.991 │108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │98.495.502 │107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │98.495.502 │107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL │ │ │ │ │
│5003 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRILOR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALE DE STAT │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.696.156 │108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.696.156 │108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.570.991 │108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.570.991 │108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │98.495.502 │107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │98.495.502 │107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a III-a │ │ │ │ │
│6800 │03 │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL-CULTURALE│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.696.156 │108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.696.156 │108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.570.991 │108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.570.991 │108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │98.495.502 │107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │98.495.502 │107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │ │ │ │
│6803 │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.557.228 │108.251.526│119.878.592│129.027.258│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.557.228 │108.251.526│119.878.592│129.027.258│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.432.163 │108.156.448│119.726.458│128.974.132│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.432.163 │108.156.448│119.726.458│128.974.132│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │435.700 │370.930 │380.587 │390.100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │435.700 │370.930 │380.587 │390.100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │597.857 │619.859 │635.865 │651.654 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │597.857 │619.859 │635.865 │651.654 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │8.995 │9.283 │9.534 │9.772 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.995 │9.283 │9.534 │9.772 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │98.370.602 │107.152.782│118.696.876│127.919.008│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │98.370.602 │107.152.782│118.696.876│127.919.008│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.390 │3.390 │3.390 │3.390 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.390 │3.390 │3.390 │3.390 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│6903 │ │ │ │ │ │SOCIALĂ PENTRU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ ŞI BOLI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROFESIONALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │138.828 │139.018 │147.911 │155.735 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │138.828 │139.018 │147.911 │155.735 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │12.300 │12.230 │12.535 │12.850 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │12.300 │12.230 │12.535 │12.850 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500 │1.600 │1.700 │1.800 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500 │1.600 │1.700 │1.800 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5 │5 │5 │5 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5 │5 │5 │5 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │124.900 │125.060 │133.548 │140.957 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │124.900 │125.060 │133.548 │140.957 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │110 │110 │110 │110 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │110 │110 │110 │110 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│9903 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/DEFICIT│38.949 │57.311 │67.919 │79.760 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │ │ │ │
│9903 │10 │ │ │ │ │sistem public de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │ │ │ │
│9903 │11 │ │ │ │ │sistem accidente│38.949 │57.311 │67.919 │79.760 │
│ │ │ │ │ │ │de muncă şi boli│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 2/03

    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alienate
    pe anii 2022-2025
    (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │Program │Estimări │Estimări │Estimări │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │2022 │2023 │2024 │2025 │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL │ │ │ │ │
│5003 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRILOR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALE DE STAT │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.570.991│108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.570.991│108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Alte dobânzi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Dobânda datorată│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │trezoreriei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Transferuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │curente │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Transferuri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sumele alocate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │către fondul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţional unic de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │21 │sănătate, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │reprezentând │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanele │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aflate în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │concediu medical│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din cauză de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accident de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesională │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │12 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Transferuri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sumele alocate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │către bugetul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fondului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţional unic de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │44 │sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sănătate, pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │concedii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aflate în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │incapacitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │temporară de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă din cauză │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de accident de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesională │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │B. Transferuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │curente în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │02 │ │străinătate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(către │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internaţionale) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │01 │cotizaţii la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │98.495.502│107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │98.495.502│107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │96.467.667│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.027.835 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în numerar │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.812.835 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │02 │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în natură │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │215.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Programe din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │02 │ │Fondul Social │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │European (FSE) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Finanţare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţională │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.471 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Finanţare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │externă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nerambursabilă │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │12.946 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │17 │ │Despăgubiri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.420 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │40 │ │persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neîncadrate │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.080 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │124.665 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Maşini, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │echipamente şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │37.825 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │03 │aparatură │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │birotică şi alte│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │525 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │30 │Alte active fixe│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │86.315 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Reparaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │03 │ │capitale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activelor fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │500 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a III-a │ │ │ │ │
│6800 │03 │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL-CULTURALE│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.570.991│108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.570.991│108.295.466│119.874.369│129.129.867│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │448.000 │383.160 │393.122 │402.950 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │599.357 │621.459 │637.565 │653.454 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.000 │9.288 │9.539 │9.777 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │98.495.502│107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │98.495.502│107.277.842│118.830.424│128.059.965│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │3.500 │3.500 │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.165 │95.178 │152.234 │53.226 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │ │ │ │
│6803 │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │99.432.163│108.156.448│119.726.458│128.974.132│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │99.432.163│108.156.448│119.726.458│128.974.132│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │435.700 │370.930 │380.587 │390.100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │435.700 │370.930 │380.587 │390.100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │597.857 │619.859 │635.865 │651.654 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │597.857 │619.859 │635.865 │651.654 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │8.995 │9.283 │9.534 │9.772 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.995 │9.283 │9.534 │9.772 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Alte dobânzi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.995 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Dobânda datorată│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │trezoreriei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.995 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │204 │206 │208 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │B. Transferuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │curente în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │02 │ │străinătate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(către │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internaţionale) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │01 │cotizaţii la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │98.370.602│107.152.782│118.696.876│127.919.008│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │98.370.602│107.152.782│118.696.876│127.919.008│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │96.387.767│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.982.835 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în numerar │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.782.835 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │02 │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în natură │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │200.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Programe din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │02 │ │Fondul Social │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │European (FSE) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.417 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Finanţare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţională │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.471 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Finanţarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │externă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nerambursabilă │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │12.946 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.390 │3.390 │3.390 │3.390 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.390 │3.390 │3.390 │3.390 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │17 │ │Despăgubiri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.390 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │40 │ │persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neîncadrate │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │125.065 │95.078 │152.134 │53.126 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │124.565 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Maşini, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │echipamente şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │37.750 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │03 │aparatură │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │birotică şi alte│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │500 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │30 │Alte active fixe│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │86.315 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Reparaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │03 │ │capitale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activelor fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │500 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Pensii şi │ │ │ │ │
│ │03 │ │ │ │ │ajutoare pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bătrâneţe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │96.387.767│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenţă │ │ │ │ │
│ │04 │ │ │ │ │acordată │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │vârstă │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │200.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │urmaşi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.782.835 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Prevenirea │ │ │ │ │
│ │15 │ │ │ │ │excluderii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │50 │ │ │ │prevenirii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │excluderii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │202 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în domeniul │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.186.424 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │transmiterea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │plata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │512.391 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │de administrare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fond │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │674.033 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│6903 │ │ │ │ │ │SOCIALĂ PENTRU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ ŞI BOLI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROFESIONALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │138.828 │139.018 │147.911 │155.735 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │138.828 │139.018 │147.911 │155.735 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │12.300 │12.300 │12.535 │12.850 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │12.300 │12.300 │12.535 │12.850 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500 │1.600 │1.700 │1.800 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500 │1.600 │1.700 │1.800 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5 │5 │5 │5 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5 │5 │5 │5 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Alte dobânzi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Dobânda datorată│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │trezoreriei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │13 │13 │13 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Transferuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │curente │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Transferuri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sumele alocate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │către fondul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţional unic de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │21 │sănătate, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │reprezentând │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanele │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aflate în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │concediu medical│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din cauză de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accident de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesională │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │12 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Transferuri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sumele alocate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │către bugetul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fondului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţional unic de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │44 │sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sănătate, pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │concedii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aflate în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │incapacitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │temporară de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă din cauză │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de accident de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesională │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │124.900 │125.060 │133.548 │140.957 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │124.900 │125.060 │133.548 │140.957 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │79.900 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │45.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în numerar │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │30.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │02 │Ajutoare sociale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în natură │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │15.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │110 │110 │110 │110 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │110 │110 │110 │110 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │17 │ │Despăgubiri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │30 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │40 │ │persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neîncadrate │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │80 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL XV ACTIVE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Maşini, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │echipamente şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │75 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │03 │aparatură │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │birotică şi alte│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │25 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Pensii şi │ │ │ │ │
│ │03 │ │ │ │ │ajutoare pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bătrâneţe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │79.900 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenţă │ │ │ │ │
│ │05 │ │ │ │ │socială în caz │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de boli şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │invalidităţi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │41.013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenţă │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │socială în caz │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de boli │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.013 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenţă │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │socială în caz │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de invaliditate │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │17.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │urmaşi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în domeniul │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │14.015 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │transmiterea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │plata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │537 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │de administrare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fond │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13.478 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 3/03

    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    I.Credite de angajament
    II. Credit bugetar
    SINTEZA
    proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
    Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │program/ │Valoarea│Realizări│Realizări│Execuţie │Program│Estimări│Estimări│Estimări│Anii │
│Cod │instrument│totală │până în │2020 │preliminată│2022 │2023 │2024 │2025 │următori│
│ │/ │ │anul 2019│ │2021 │ │ │ │ │ │
│ │facilitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│5000│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I. Credite de │18.026 │38 │686 │1.885 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite │18.026 │38 │686 │1.885 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


    ANEXA 3/03/01

    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    Program/facilitate/instrument: 71 Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA)
    I.Credite de angajament
    II.Credit bugetar
    FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
    Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi codul │Valoarea│Realizări│Realizări│Execuţie │Program│Estimări│Estimări│Estimări│Anii │
│proiectului│totală │până în │2020 │preliminată│2022 │2023 │2024 │2025 │următori│
│/surse de │ │anul 2019│ │2021 │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Proiectul: 17921 Eficientizarea activităţii CNPP pentru determinarea │
│legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi la nivelul sistemului public de │
│pensii din România-cod SMIS 130047 │
│Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) │
├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6803 │ASIGURĂRI ŞI AISTENŢĂ SOCIALĂ │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│680358 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │
│ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│68035802 │Programe din Fondul Social European (FSE) │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│15.763 │0 │0 │346 │15.417 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6803580201│Finanţarea naţională │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │2.525 │0 │0 │54 │2.471 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│2.525 │0 │0 │54 │2.471 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6803580202│Finanţarea externă nerambursabilă │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │13.238 │0 │0 │292 │12.946 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│13.238 │0 │0 │292 │12.946 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020
    I.Credite de angajament
    II.Credit bugetar
    FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
    Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi codul │Valoarea│Realizări│Realizări│Execuţie │Program│Estimări│Estimări│Estimări│Anii │
│proiectului│totală │până în │2020 │preliminată│2022 │2023 │2024 │2025 │următori│
│/surse de │ │anul 2019│ │2021 │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări │
│Sociale din România (ESSIR) │
│Fond de finanţare: 44 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 │
├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │2.263 │38 │686 │1.539 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│2.263 │38 │686 │1.539 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6803 │ASIGURĂRI ŞI AISTENŢĂ SOCIALĂ │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│680358 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │
│ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│68035815 │Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│1.546 │26 │466 │1.054 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6803581501│Finanţarea naţională │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │477 │8 │146 │323 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│477 │8 │146 │323 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6803581502│Finanţarea externă nerambursabilă │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6803581503│Cheltuieli neeligibile │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │352 │6 │100 │246 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│352 │6 │100 │246 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│680858 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │
│ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│68085815 │Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│6808581502│Finanţare externă nerambursabilă │
├──────────┴┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│I. Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│angajament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│II. Credite│717 │12 │220 │485 │0 │0 │0 │0 │0 │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


    ANEXA 4/03

    SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei- │
├─────────┬─────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Cod │ │ │Realizări │Execuţie │Program │Estimări │Estimări │Estimări │ │
│ordonator│Prog.│Denumire │până 2020 │preliminată│2022 │2023 │2024 │2025 │TOTAL │
│ │ │ │ │2021 │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│01 │ │Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale │
│13574005 │ │ │
├─────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │TOTAL CHELTUIELI │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │216.827.548│90.735.865 │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│764.859.909│
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Credite │216.827.548│90.735.865 │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│764.859.909│
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │Buget asigurări sociale de stat │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │216.827.316│90.735.380 │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│764.859.192│
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Credite │216.827.316│90.735.380 │99.696.156│108.390.644│120.026.603│129.183.093│764.859.192│
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │Fonduri externe nerambursabile │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │232 │485 │ │ │ │ │717 │
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Credite │232 │485 │ │ │ │ │717 │
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │1851 │PROGRAM │
├─────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1851 │Dezvoltarea şi creşterea sustenabilităţii sistemului asigurărilor sociale │
├─────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1851 │TOTAL PROGRAM │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1851 │de │216.704.008│90.611.609 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.030.221│
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1851 │Credite │216.704.008│90.611.609 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.030.221│
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│01 │1851 │Buget asigurări sociale de stat │
│13574005 │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1851 │de │216.703.776│90.611.124 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.029.504│
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1851 │Credite │216.703.776│90.611.124 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.029.504│
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │1851 │Fonduri externe nerambursabile │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1851 │de │232 │485 │ │ │ │ │717 │
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1851 │Credite │232 │485 │ │ │ │ │717 │
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │2070 │PROGRAM │
├─────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2070 │Asigurări accidente de muncă şi boli profesionale │
├─────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2070 │TOTAL PROGRAM │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2070 │de │123.540 │124.256 │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │829.688 │
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2070 │Credite │123.540 │124.256 │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │829.688 │
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │2070 │Buget asigurări sociale de stat │
├─────────┼─────┼──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │I. Credite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2070 │de │123.540 │124.256 │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │829.688 │
│ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │II. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2070 │Credite │123.540 │124.256 │138.928 │139.118 │148.011 │155.835 │829.688 │
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 4/03/01

    Fişa programului

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei- │
├─────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Cod │Cod │Cod │Realizări │Execuţie │Program │Estimări │Estimări │Estimări │ │
│ordonator│program│indicator│până 2020 │preliminată│2022 │2023 │2024 │2025 │Total │
│ │ │ │ │2021 │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│01 │ │ │Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale │
│13574005 │ │ │ │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1851 │ │PROGRAM : │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea şi creşterea sustenabilităţii sistemului asigurărilor sociale │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │PRIORITATEA: 1 │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │PARTENERI : │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │DESCRIERE : │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin │
│ │ │ │extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de │
│ │ │ │contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaţionarea directă │
│ │ │ │a drepturilor de pensie cu nivelul contribuţiilor plătite, mărirea progresivă a │
│ │ │ │vârstelor de pensionare şi a stagiului de cotizare, promovarea unor forme │
│ │ │ │flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de │
│ │ │ │guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii │
│ │ │ │administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privată ce suplimentează │
│ │ │ │veniturile din pensia din sistemul public │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Data începerii : │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Data închiderii : │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │FINANŢARE : │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │TOTAL - eligibil: │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Credite de angajament │
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │216.704.008│90.611.609 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.030.221│
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │ │II. Credite bugetare │
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │216.704.008│90.611.609 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.030.221│
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│01 │1851 │ │Indicatori de finanţare │
│13574005 │ │ │ │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Buget asigurări sociale de stat │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │5003 │I. Credite de angajament │
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │216.703.776│90.611.124 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.029.504│
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │5003 │II. Credite bugetare │
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │216.703.776│90.611.124 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│764.029.504│
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │6803 │ASIGURĂRI ŞI AISTENŢĂ SOCIALĂ │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │6803 │I. Credite de angajament │
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │216.470.367│90.611.124 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│763.796.095│
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │6803 │II. Credite bugetare │
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │216.470.367│90.611.124 │99.557.228│108.251.526│119.878.592│129.027.258│763.796.095│
├─────────┼───────┼─────────┼───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │680310 │TITLUL I CHELTUILE DE PERSONAL │
├─────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │680310 │I. Credite de angajament │
├─────────┼──