Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017   privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 772 din 10 august 2021
    *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 29 iulie 2020 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2017.

    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic aplicabil operaţiunilor de piaţă având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau pe un sistem organizat de tranzacţionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi emitenţilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare şi operaţiunilor privind abuzul pe piaţă.
    (2) Prezenta lege se aplică activităţilor emitenţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României, precum şi unor situaţii expres prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi al reglementărilor emise în aplicarea acesteia, în care activităţile şi operaţiunile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară pe teritoriul altui stat.
    (3) A.S.F. este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare şi valutare care sunt reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, denumită în continuare B.N.R., titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., precum şi instrumentelor financiare derivate având ca activ suport astfel de instrumente, rata dobânzii sau cursul de schimb, cu respectarea prevederilor art. 126-129.
    (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice, incluzând operaţiunile de contractare a datoriei publice şi de administrare a riscurilor aferente portofoliului de datorie, în care sunt implicate M.F., B.N.R., ministerele de finanţe, agenţiile de administrare a datoriei publice şi băncile centrale ale statelor membre şi alte entităţi naţionale din statele membre, cu funcţii similare acestora şi alte entităţi naţionale din statele membre, precum şi alte entităţi publice.

    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. acţionar - orice persoană fizică sau entitate legală care se supune dreptului public sau privat, care deţine, direct sau indirect:
    a) acţiuni ale emitentului, în nume propriu şi pe seama sa;
    b) acţiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entităţi legale;
    c) certificate de depozit reprezentând valori mobiliare, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deţinătorul acţiunilor reprezentate de certificat;

    2. acţionar semnificativ - persoana sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi sau din drepturile de vot;
    3. acord formal - o convenţie obligatorie încheiată în temeiul legislaţiei aplicabile;
    4. cale electronică - mijloacele electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, stocare şi transmitere a datelor prin cablu, unde radio, tehnologie optică sau orice alt mijloc electromagnetic;
    5. certificat de emisii - un certificat de emisii de gaze cu efect de seră astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. contract spot pe mărfuri - un contract astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
    7. entitate legală - persoană juridică, precum şi orice entitate fără personalitate juridică, înregistrată conform legii;
    8. ESMA - Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;
    9. filială - entitate definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. firmă de investiţii - orice persoană juridică astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. formator de piaţă - persoană astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 28 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. grup - o societate-mamă şi toate filialele acesteia;
    13. indice de referinţă - orice valoare de referinţă astfel cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 29 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
    14. informaţie reglementată - orice informaţie pe care emitentul sau orice altă persoană care a solicitat, fără consimţământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, este obligat/obligată să o comunice în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia;
    15. instituţie de credit - entitatea definită la art. 3 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. instrumente financiare - instrumentele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la art. 3 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    18. instrumente ale pieţei monetare - categorii de instrumente astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. intermediari - societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii şi activităţi de investiţii;
    20. loc de tranzacţionare - loc astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 40 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. ofertă publică de preluare - o ofertă publică obligatorie sau voluntară, cu excepţia unei oferte făcute de însăşi societatea în cauză, adresată deţinătorilor de valori mobiliare ale unei societăţi, pentru achiziţionarea tuturor acestor valori mobiliare sau a unei părţi dintre ele, care survine în urma sau are ca scop dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra societăţii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
    22. ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă - persoana fizică sau entitatea legală ce se oferă să cumpere valori mobiliare, în cazul ofertei publice de cumpărare;
    23. organism de plasament colectiv, altul decât cel de tip închis - fondurile deschise şi societăţile de investiţii:
    a) care au drept obiect plasamentul colectiv al fondurilor provenite de la public şi a căror funcţionare se supune principiului repartizării riscurilor şi
    b) ale căror titluri de participare sunt, la cererea deţinătorilor acestora, răscumpărate sau rambursate, direct sau indirect, pe baza activelor acestor organisme;

    24. părţi implicate în ofertă - ofertantul, membrii organelor de conducere ale ofertantului, atunci când acesta este o societate, societatea obiect al preluării, deţinătorii de valori mobiliare la societatea obiect al preluării şi membrii organelor de conducere ale societăţii obiect al preluării, precum şi persoanele care acţionează în mod concertat cu aceştia;
    25. persoană - persoană fizică sau entitate legală;
    26. persoană controlată - orice persoană juridică:
    a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau
    b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau
    c) în care o persoană fizică sau o entitate legală este acţionar sau asociat şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai persoanei în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor sau
    d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau un control;

    27. persoane care acţionează în mod concertat - persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent;
    28. piaţă reglementată - piaţă reglementată definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    29. practici de piaţă acceptate - anumite practici comerciale care sunt acceptate de autorităţile competente ale unui stat membru în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
    30. produs energetic angro - un produs energetic angro astfel cum este definit la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie;
    31. program de răscumpărare - tranzacţii cu acţiuni proprii desfăşurate în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în materie;
    32. sistem multilateral de tranzacţionare, denumit în continuare SMT - un sistem multilateral astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 68 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    33. sistem organizat de tranzacţionare, denumit în continuare SOT - un sistem multilateral astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 69 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    34. societate de administrare a investiţiilor - societate al cărei obiect de activitate îl constituie în principal administrarea organismelor de plasament colectiv;
    35. societate obiect al preluării - societate ale cărei valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare;
    36. societate-mamă - societate care controlează una sau mai multe filiale;
    37. stabilizare - măsură astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
    38. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;
    39. titluri de datorie - obligaţiuni sau alte forme de datorie securitizate negociabile, cu excepţia valorilor mobiliare echivalente cu acţiuni sau care, după conversia lor sau după exercitarea drepturilor pe care le conferă, conduc la apariţia unui drept de achiziţionare a acţiunilor sau valorilor mobiliare echivalente cu acţiuni;
    40. titluri ale unui organism de plasament colectiv - titluri emise de acel organism de plasament colectiv reprezentând drepturi ale deţinătorilor unor astfel de titluri asupra activelor respectivului organism de plasament colectiv;
    41. tranzacţionare algoritmică - tranzacţionarea de instrumente financiare pe baza unui algoritm computerizat, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 81 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    42. tranzacţionare de înaltă frecvenţă - o tehnică de tranzacţionare algoritmică de înaltă frecvenţă, aşa cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 80 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    43. Tratatul - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 326 din 26 octombrie 2012;
    44. valori mobiliare - valori mobiliare astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    45. valori mobiliare cu drept de vot multiplu - valori mobiliare incluse într-o categorie separată şi distinctă şi care conferă, fiecare, mai mult de un vot.

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 27, până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat:
    a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul şi persoanele controlate unele cu celelalte;
    b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele, precum şi o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relaţie similară celei dintre o societate-mamă şi o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societăţii-mamă;
    c) o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele;
    d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investiţiilor şi cu societatea-mamă a societăţii de administrare a investiţiilor, precum şi organismele de plasament colectiv administrate de aceeaşi societate de administrare între ele;
    e) fondurile de pensii cu societatea de administrare a acestor fonduri şi cu societatea-mamă a societăţii de administrare a acestor fonduri, precum şi aceste entităţi între ele;
    f) următoarele persoane:
    1. persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care se află într-o relaţie de control. În înţelesul prezentei litere, noţiunile aceeaşi sursă şi entităţi diferite care se află într-o relaţie de control nu includ instituţiile de credit sau alte instituţii ce desfăşoară o activitate de creditare cu titlu profesional, în condiţiile stabilite de lege;
    2. persoane care în derularea unor operaţiuni economice direcţionează beneficiile astfel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sunt persoane aflate sub acelaşi control;
    3. persoane juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeaşi componenţă;
    4. persoane care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de aceleaşi persoane juridice sau de persoane aflate întro relaţie de control cu aceleaşi persoane juridice;
    5. persoane care pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari aceeaşi persoană sau persoane care sunt persoane controlate, precum şi aceste persoane cu mandatarul/mandatarii în cauză, în condiţiile în care respectivele persoane nu dau instrucţiuni specifice de vot mandatarului/mandatarilor în cauză;
    6. persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legătură cu unul sau mai mulţi emitenţi;
    7. persoane care deţin în acelaşi timp acţiuni/părţi sociale la una sau mai multe persoane juridice în legătură cu care exercită împreună controlul şi desfăşoară o politică comună;
    8. persoane care au derulat sau derulează împreună, inclusiv prin intermediul persoanelor controlate, o serie de operaţiuni economice, cu sau fără legătură cu piaţa de capital;

    g) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice prevăzute la lit. a)-c) şi f) cu respectivele persoane fizice, precum şi aceste persoane între ele;
    h) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale unei persoane fizice, alta decât cea prevăzută la lit. g) cu respectiva persoană fizică, precum şi aceste persoane între ele.

    (3) Cooperarea dintre acţionari în cazul oricăreia dintre activităţile enumerate mai jos nu conduce, prin ea însăşi, la concluzia că acţionarii acţionează în mod concertat:
    a) discuţii între respectivii acţionari cu privire la posibilele aspecte care trebuie abordate cu consiliul de administrare/de supraveghere/conducerea societăţii;
    b) prezentarea unor puncte de vedere consiliului de administrare/de supraveghere/conducerii societăţii cu privire la politicile, practicile şi anumite acţiuni ale societăţii pe care aceasta ar putea să le aibă în vedere;
    c) exercitarea drepturilor legale ale acţionarilor, altele decât cele referitoare la numirea membrilor consiliului de administraţie/de supraveghere:
    (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale;
    (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; sau
    (iii) de a convoca o adunare generală, alta decât adunarea generală ordinară care trebuie întrunită, conform legii, minimum o dată pe an;

    d) acordul de a vota în acelaşi mod cu privire la o anumită hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu excepţia celei privind numirea consiliului de administraţie/de supraveghere, cu scopul de a, spre exemplu:
    A. aproba sau respinge:
    (i) o propunere cu privire la remunerarea membrilor consiliului de administraţie/de supraveghere;
    (ii) o achiziţie sau cesiune de active;
    (iii) o reducere de capital social şi/sau o răscumpărare de acţiuni;
    (iv) o majorare de capital;
    (v) distribuirea dividendelor;
    (vi) numirea, înlocuirea sau remuneraţia auditorilor;
    (vii) numirea unui investigator special;
    (viii) situaţiile financiare ale societăţii; sau
    (ix) politica societăţii în raport cu mediul sau orice alt aspect referitor la responsabilitatea socială sau conformitatea cu standardele recunoscute sau coduri de conduită; sau

    B. respinge o tranzacţie cu persoanele controlate.


    (4) În cazul în care acţionarii se angajează într-una dintre activităţile prevăzute la alin. (3) care este, de fapt, cooperare cu scopul de a exercita o politică comună asupra societăţii, acţionarii sunt consideraţi persoane care acţionează în mod concertat.
    (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 26, drepturile deţinătorului privind votul, numirea şi revocarea sunt echivalente cu drepturile oricărei alte persoane controlate de acţionar şi cele ale oricărei persoane fizice sau entităţi legale care acţionează, chiar în nume propriu, pentru acţionar sau pentru orice altă persoană controlată de acesta.
    (6) În cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administraţie din prezenta lege se referă la directorat.
    (7) A.S.F. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificaţia prevăzută la alin. (1).
    (8) A.S.F. îşi exercită atribuţiile şi competenţele ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi în oricare din următoarele moduri:
    a) direct;
    b) în colaborare cu alte autorităţi sau entităţi ale pieţei;
    c) sub responsabilitatea sa, prin delegare către alte autorităţi sau alte entităţi ale pieţei;
    d) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.

    (9) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, A.S.F. are următoarele atribuţii şi competenţe:
    a) să verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale ale administratorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de administraţie, directorilor, directorilor generali, directorilor executivi, membrilor consiliului de supraveghere sau membrilor directoratului ori reprezentantului legal, precum şi ale altor persoane în legătură cu operaţiuni ale emitenţilor reglementate de prezenta lege;
    b) să solicite consiliului de administraţie al emitenţilor întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;
    c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acţionarilor, în cazul în care consiliul de administraţie nu dă curs solicitării făcute conform lit. b). Instanţa va soluţiona aceste cereri de urgenţă şi cu precădere;
    d) să audieze orice persoană şi să solicite informaţii în legătură cu activităţile desfăşurate de aceasta pe piaţa de capital şi/sau în legătură cu solicitări de asistenţă formulate de autorităţi similare A.S.F., pe baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte;
    e) să sigileze orice încăpere care aparţine persoanelor ce desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital în care se află documente sau alte evidenţe legate de activitatea acestora, pe durata investigaţiei şi în măsura în care aceasta se impune;
    f) să dispună măsurile necesare astfel încât persoanele ce desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. şi ale celorlalte acte normative privind piaţa de capital;
    g) să solicite încetarea oricărei activităţi care este contrară prevederilor prezentei legi, reglementărilor A.S.F. şi celorlalte acte normative privind piaţa de capital;
    h) să solicite informaţii auditorilor entităţilor care desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare;
    i) să sesizeze organele judiciare competente;
    j) să solicite emitenţilor şi acelor persoane care desfăşoară activităţi sau efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare să permită efectuarea de verificări de către auditori sau de către experţi, la cererea motivată a acestora;
    k) să solicite şi să fie în drept să primească de la instituţiile de credit autorizate de către B.N.R. informaţii necesare investigaţiilor pe care le desfăşoară, precum şi pentru a răspunde solicitărilor de asistenţă primite, pe baza acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.

    (10) În vederea exercitării atribuţiilor şi competenţelor prevăzute în cuprinsul prezentei legi, A.S.F. are acces direct şi în timp util la informaţiile financiare, fiscale, administrative, precum şi la orice alte informaţii ale altor autorităţi pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător, cu excepţia celor deţinute sau gestionate de organele de urmărire penală şi/sau de autorităţile şi instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a informaţiilor clasificate potrivit legii, pentru care accesul se realizează la cerere, cu respectarea normelor legale specifice.

    TITLUL II
    Oferta publică
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    Prezentul titlu stabileşte cadrul juridic aplicabil în cazul iniţierii şi derulării ofertelor publice de vânzare şi ofertelor publice de cumpărare de valori mobiliare.

    ART. 4
    (1) În înţelesul prezentului titlu, în cazul ofertei publice de cumpărare, prin emitent se înţelege entitatea legală care emite valori mobiliare.
    (2) În cazul prevederilor aplicabile ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1.129al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/1.129, precum şi în cadrul regulamentelor europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129.

    ART. 5
    (1) Prevederile prezentului titlu aplicabile în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare se referă la ofertele publice de vânzare reglementate de Regulamentul (UE) 2017/1.129, precum şi de regulamentele europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Prevederile prezentului titlu nu se aplică în cazul ofertelor publice de instrumente ale pieţei monetare cu maturitate mai mică de 12 luni.

    ART. 6
    (1) Orice persoană care intenţionează să facă o ofertă publică înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de ofertă, însoţit de un anunţ, în cazul ofertei publice de cumpărare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
    (2) După aprobarea documentului de ofertă, acesta trebuie să fie disponibil publicului, potrivit reglementărilor A.S.F.

    ART. 7
    (1) Oferta publică derulată fără aprobarea prospectului/documentului de ofertă ori cu nerespectarea condiţiilor stabilite prin decizia de aprobare este nulă de drept şi atrage pentru cei în culpă aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.
    (2) Ofertantul este obligat faţă de investitorii de bună-credinţă la restituirea plăţilor şi la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacţiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.

    ART. 8
    (1) Aprobarea prospectului, documentului de ofertă sau, după caz, a anunţurilor nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunţului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă/anunţului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.
    (2) Dispoziţiile prezentei legi privind răspunderea A.S.F. în legătură cu aprobarea prospectelor/documentelor/anunţurilor se aplică numai în legătură cu aprobarea realizată de către A.S.F. conform alin. (1).
    (3) Prin aprobarea unui prospect, A.S.F. realizează exclusiv operaţiunile prevăzute la art. 2 lit. (r) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.

    ART. 9
    (1) Oferta publică de cumpărare devine obligatorie la data la care sunt publicate anunţul şi documentul de ofertă, iar în cazul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementărilor emise de A.S.F.
    (2) Documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către A.S.F., dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, în forma şi conţinutul în care a fost aprobat.

    ART. 10
    (1) Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în prospect, în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, sau în anunţul şi documentul de ofertă, în cazul ofertelor publice de cumpărare de valori mobiliare, dar nu poate depăşi termenele stabilite prin reglementările emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă.
    (2) Oferta publică poate fi închisă anticipat în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F. şi ale prospectului, respectiv ale documentului de ofertă.

    ART. 11
    (1) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar anterior emiterii deciziei de aprobare a documentului de ofertă/prospectului este interzisă.
    (2) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, constituie publicitate înşelătoare, potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată, care viciază tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.

    ART. 12
    (1) În situaţia în care a aprobat un prospect/document de ofertă, A.S.F. poate să dispună interzicerea ofertei prin:
    a) revocarea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum şi în următoarele situaţii:
    1. dacă apreciază că circumstanţe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o; şi/sau
    2. dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunţului de ofertă;

    b) anularea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii false ori care au indus în eroare.

    (2) A.S.F. poate exercita competenţa prevăzută la alin. (1) în termen de un an de la închiderea ofertei publice.

    ART. 13
    (1) Suspendarea ofertei publice opreşte curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.
    (2) Revocarea deciziei de aprobare a prospectului/ documentului de ofertă, pe timpul derulării ofertei publice, lipseşte de efecte subscrierile efectuate până la momentul revocării.
    (3) Anularea deciziei de aprobare a prospectului/ documentului de ofertă lipseşte de efecte tranzacţiile încheiate până la data anulării, dând loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanţi, voluntar sau pe baza unei hotărâri judecătoreşti, precum şi la posibilitatea investitorilor de a solicita daune-interese.

    ART. 14
    (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor incluse într-un prospect şi orice supliment la acesta, în conformitate cu art. 11 alin. (1) prima teză din Regulamentul (UE) 2017/1.129, respectiv a informaţiilor incluse în documentul de ofertă şi orice supliment la acesta, precum şi în anunţul aferent, în funcţie de rolul şi responsabilităţile conferite de lege şi/sau convenţional, după caz, următorii:
    a) emitentul;
    b) membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii consiliului de supraveghere, ai directoratului sau ai altor organe sau alte funcţii asimilate acestora ale emitentului;
    c) ofertantul, în cazul în care este diferit de emitent;
    d) membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii consiliului de supraveghere, ai directoratului sau ai altor organe sau alte funcţii asimilate acestora ale ofertantului;
    e) fondatorii, în caz de subscripţie publică;
    f) persoana care solicită admiterea la tranzacţionare, în cazul în care este diferită de emitent sau de ofertant;
    g) garantul;
    h) auditorul financiar/firma de audit care a auditat situaţiile financiare, ale căror informaţii au fost preluate în prospect şi doar cu privire la informaţiile respective;
    i) intermediarul ofertei sau, după caz, membrul sindicatului de intermediere responsabil;
    j) orice altă persoană, inclusiv intermediarii ofertei, care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informaţie, studiu sau evaluare inserată sau prevăzută în prospect. În acest caz, persoana respectivă este responsabilă doar cu privire la realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiei, studiului sau evaluării indicate în mod expres de aceasta şi doar în măsura în care informaţia, studiul sau evaluarea a fost inclusă în prospect în forma şi în contextul expres agreate de persoana responsabilă.

    (2) Sunt răspunzătoare, indiferent de culpă, şi răspund solidar următoarele persoane:
    a) emitentul, dacă oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) este responsabilă;
    b) ofertantul, dacă oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) este responsabilă.

    (3) Răspunderea civilă nu revine vreunei persoane numai pe baza rezumatului prospectului în conformitate cu art. 7 din Regulamentul (UE) 2017/1.129 sau a rezumatului specific al unui prospect UE pentru creştere potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) al doilea paragraf din acelaşi regulament, inclusiv a unei traduceri a acestora, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) rezumatul este înşelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părţi ale prospectului; sau
    b) rezumatul nu furnizează, în raport cu celelalte părţi ale prospectului, informaţiile esenţiale pentru a-i ajuta pe investitori să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.

    (4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în legătură cu responsabilitatea pentru informaţiile incluse într-un document de înregistrare sau document de înregistrare universal, în sensul art. 11 alin. (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1.129, care se aplică în mod corespunzător.
    (5) Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate în sensul în care o persoană este responsabilă pentru realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor din prospect/document de ofertă şi anunţ, exclusiv pe baza faptului că au acordat asistenţă într-o capacitate profesională în cursul procesului de redactare a prospectului/documentului de ofertă.
    (6) Dreptul la despăgubire trebuie exercitat în termen de 6 luni de la data cunoaşterii deficienţei prospectului/ documentului de ofertă, dar nu mai târziu de un an de la închiderea ofertei publice.

    ART. 15
    În cazul în care se intentează o acţiune în faţa unei instanţe din România privind informaţiile cuprinse într-un prospect care nu este întocmit sau pus la dispoziţia publicului în limba română, investitorul reclamant suportă cheltuielile de traducere ale prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.

    CAP. II
    Oferta publică de vânzare
    ART. 16
    (1) A.S.F. este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (2) Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, A.S.F. are, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, competenţele de supraveghere şi investigare prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, exercitate în conformitate cu prevederile aceluiaşi regulament.
    (3) Competenţa prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 se exercită de către A.S.F. direct în cazul entităţilor reglementate sau supravegheate şi/sau adresându-se autorităţii judiciare competente în cazul altor entităţi care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi, cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile.
    (4) A.S.F., în calitate de autoritate competentă, are acces la informaţii şi documente relevante, are toate competenţele de supraveghere şi de investigare pentru a-şi îndeplini atribuţiile şi realizează orice operaţiune prevăzută a fi realizată în această calitate, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.129, regulamentelor europene emise în legătură cu regulamentul european, precum şi de prezentul titlu.

    ART. 17
    Oferta publică de vânzare este făcută printr-un intermediar sau printr-un sindicat de intermediere. Prin sindicat de intermediere se înţelege asocierea a doi sau mai mulţi intermediari în vederea derulării operaţiunilor aferente unei oferte publice, ale căror responsabilităţi sunt expres prevăzute în contractele încheiate între ofertant şi managerul sindicatului de intermediere, respectiv între manager şi membrii sindicatului de intermediere.

    ART. 18
    Prevederile privind subscripţia publică din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, nu sunt aplicabile în cazul unei oferte publice de vânzare desfăşurate ca urmare a majorării capitalului social al emitentului.

    ART. 19
    Conţinutul informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectele sau alte documente legate de ofertele şi operaţiunile prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1.129, formatul de prezentare a acestora, precum şi, după caz, documentele însoţitoare ale acestora sunt prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1.129 şi regulamentele europene emise în legătură cu acesta sau, după caz, prin reglementări ale A.S.F.

    ART. 20
    În cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, dreptul investitorilor de a-şi retrage acceptul, în situaţia în care au acceptat deja să achiziţioneze sau să subscrie valori mobiliare, se exercită în condiţiile şi în limitele prevăzute în prospect, ofertantul având posibilitatea de a stabili că acceptul poate fi retras numai în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) şi/sau, după caz, art. 23 alin. (2)-(4) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.

    ART. 21
    Activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte pot fi efectuate numai în condiţiile stabilite în reglementările emise de A.S.F.

    ART. 22
    A.S.F. emite reglementări, în aplicarea prezentului capitol, în concordanţă cu legislaţia europeană aplicabilă.

    CAP. III
    Oferta publică de cumpărare
    ART. 23
    (1) Oferta publică de cumpărare reprezintă oferta unei persoane de a cumpăra valori mobiliare, adresată tuturor deţinătorilor acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, dar sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea deţinătorilor respectivelor valori mobiliare.
    (2) Oferta publică de cumpărare este făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii şi activităţi de investiţii.
    (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de cumpărare este stabilit în conformitate cu reglementările A.S.F.

    ART. 24
    Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, pentru a-şi îndeplini atribuţiile în conformitate cu prezentul titlu, A.S.F. poate, în legătură cu o ofertă publică de cumpărare:
    a) să solicite ofertantului sau altor persoane implicate în ofertă să insereze informaţii suplimentare în documentul de ofertă în cazul în care protecţia investitorilor o cere;
    b) să solicite emitentului, ofertantului sau altor persoane implicate în ofertă şi persoanelor care îi controlează sau sunt controlate de aceştia să furnizeze informaţii şi documente;
    c) să solicite auditorilor şi conducerii emitentului, a ofertantului sau a altor persoane implicate în ofertă, precum şi intermediarilor ce intermediază efectuarea ofertei publice să furnizeze informaţii;
    d) să dispună suspendarea derulării unei oferte, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, atunci când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    e) să dispună interzicerea sau suspendarea difuzării comunicatelor cu caracter publicitar ori să solicite ofertantului sau intermediarilor implicaţi în ofertă să înceteze ori să suspende comunicările cu caracter publicitar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, de fiecare dată când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    f) să interzică o ofertă publică de cumpărare în cazul în care constată încălcarea sau are motive întemeiate să suspecteze încălcarea prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    g) să dispună suspendarea în orice moment sau să solicite pieţelor reglementate relevante, SMT sau SOT să suspende tranzacţionarea pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui SMT sau SOT pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive atunci când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    h) să interzică tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, în cadrul unui SMT sau în cadrul unui SOT dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    i) să facă public faptul că un emitent, un ofertant sau o altă persoană implicată în ofertă nu îşi respectă obligaţiile asumate;
    j) să prezinte sau să solicite emitentului dezvăluirea tuturor informaţiilor importante care pot să influenţeze evaluarea valorilor mobiliare obiect al ofertei, admise la tranzacţionare sau tranzacţionate pe un loc de tranzacţionare, pentru a garanta protecţia investitorilor sau buna funcţionare a pieţei;
    k) să suspende sau să solicite pieţei reglementate, SMT sau SOT să suspende tranzacţionarea valorilor mobiliare în cazul în care, în opinia sa, situaţia emitentului este de aşa natură încât tranzacţionarea ar prejudicia interesele investitorilor;
    l) să efectueze inspecţii la faţa locului pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise în aplicarea acestuia. A.S.F. exercită această competenţă direct în cazul entităţilor reglementate sau supravegheate şi/sau în cooperare cu alte autorităţi, în cazul altor entităţi ce intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi.


    ART. 25
    (1) A.S.F. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
    (2) În cazul în care A.S.F. nu se pronunţă asupra documentului de ofertă în termenul stabilit la alin. (1), aceasta nu se consideră ca o aprobare tacită a documentului.
    (3) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul documentului de ofertă, iniţiată de către A.S.F. sau de către ofertant, întrerupe acest termen, care va începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informaţii sau a modificării.

    ART. 26
    (1) Anunţul de ofertă publică poate fi lansat după emiterea deciziei de aprobare a documentului de ofertă de către A.S.F. şi trebuie publicat potrivit reglementărilor emise de A.S.F.
    (2) Anunţul de ofertă publică conţine informaţii privind modalităţile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului.
    (3) Documentul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului în una dintre următoarele situaţii:
    a) este publicat în unul sau mai multe ziare tipărite sau online, potrivit reglementărilor emise de A.S.F.;
    b) poate fi obţinut de un potenţial investitor în mod gratuit, pe suport hârtie, la sediile ofertantului şi intermediarului respectivei oferte sau la sediul operatorului pieţei pe care sunt tranzacţionate respectivele valori mobiliare;
    c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului sau, după caz, al intermediarului ofertei;
    d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piaţă pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare;
    e) este publicat în format electronic pe website-ul A.S.F., în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.

    (4) Ofertantul care publică documentul de ofertă, potrivit modalităţilor prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b), are obligaţia să publice documentul de ofertă şi în format electronic potrivit prevederilor alin. (3) lit. c).
    (5) Dacă documentul de ofertă a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, de către ofertant sau intermediarul ofertei.

    ART. 27
    (1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se referă la o ofertă publică de cumpărare de valori mobiliare se realizează cu respectarea prevederilor prezentului articol.
    (2) Comunicatele cu caracter publicitar anunţă că un document de ofertă a fost sau este publicat şi indică locul şi data din/de la care investitorii au putut sau pot procura respectivul document de ofertă.
    (3) Informaţiile furnizate în cadrul comunicatelor cu caracter publicitar trebuie să fie corecte, complete şi precise, iar informaţiile trebuie să fie în concordanţă cu cele precizate în cadrul documentului de ofertă.
    (4) Orice informaţie difuzată oral sau în scris, inclusiv în format electronic, în ceea ce priveşte oferta publică, chiar dacă aceasta nu are caracter publicitar, trebuie să fie în concordanţă cu informaţiile prevăzute în documentul de ofertă.
    (5) În cazul în care ofertantul comunică verbal sau în scris informaţii importante în legătură cu oferta publică de valori mobiliare, aceste informaţii sunt incluse în documentul de ofertă sau într-un amendament la documentul de ofertă, în conformitate cu prevederile art. 28.
    (6) A.S.F. verifică dacă desfăşurarea activităţilor publicitare privind oferta publică este conformă cu prevederile alin. (2)-(5).

    ART. 28
    (1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate materială privind informaţiile cuprinse în documentul de ofertă, care este de natură să influenţeze evaluarea valorilor mobiliare şi survine sau este constatat/ constatată între momentul aprobării documentului de ofertă şi cel al închiderii perioadei de valabilitate a ofertei publice de cumpărare, se menţionează într-un amendament la documentul de ofertă fără întârziere.
    (2) Amendamentul prevăzut la alin. (1) este aprobat de A.S.F. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia, cu respectarea aceleiaşi proceduri aplicabile în cazul aprobării documentului de ofertă şi a anunţului aferent şi este adus la cunoştinţa publicului în aceleaşi condiţii în care documentul de ofertă, precum şi anunţul publicitar aferent au fost aduse la cunoştinţa publicului.
    (3) Investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, în conformitate cu reglementările A.S.F.

    ART. 29
    (1) Oferta publică de cumpărare se desfăşoară în condiţii care să asigure egalitate de tratament pentru toţi investitorii.
    (2) Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să îl cuprindă documentul de ofertă este stabilit prin reglementările A.S.F.

    CAP. IV
    Oferta publică de preluare
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 30
    Prevederile secţiunilor a 2-a şi a 4-a sunt aplicabile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

    ART. 31
    Prevederile secţiunilor a 2-a şi a 4-a nu sunt aplicabile:
    a) în cazul ofertelor publice de cumpărare a valorilor mobiliare emise de organisme de plasament colectiv. Sunt asimilate operaţiunilor de răscumpărare/rambursare realizate de aceste organisme la cererea deţinătorilor de titluri de participare şi acţiunile lor întreprinse pentru a se asigura că nu există diferenţe semnificative între valoarea unitară a activului net şi valoarea de piaţă a titlurilor de participare emise de respectivele organisme;
    b) ofertelor publice de cumpărare a valorilor mobiliare emise de băncile centrale ale statelor membre;
    c) în cazul utilizării instrumentelor, competenţelor şi mecanismelor de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Oferta publică de preluare voluntară
    ART. 32
    (1) Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare, pentru toate deţinerile acestora, lansată de o persoană care nu are această obligaţie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.
    (2) Persoana care intenţionează să deruleze o ofertă publică de preluare voluntară transmite A.S.F. un anunţ preliminar, în vederea aprobării acestuia. Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să le cuprindă anunţul preliminar este stabilit prin reglementările A.S.F.
    (3) După aprobarea de către A.S.F., anunţul preliminar este transmis societăţii, obiect al preluării, pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective şi este publicat în cel puţin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului.

    ART. 33
    (1) Consiliul de administraţie al societăţii obiect al preluării transmite A.S.F., ofertantului şi pieţei reglementate pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare, în termen de 5 zile de la primirea anunţului preliminar de ofertă, un document cuprinzând opinia sa cu privire la ofertă şi la motivele pe care se întemeiază aceasta, inclusiv punctul de vedere cu privire la repercusiunile desfăşurării ofertei asupra intereselor societăţii şi asupra locurilor de muncă, precum şi cu privire la planurile strategice ale ofertantului pentru societate şi consecinţele lor probabile asupra condiţiilor de ocupare a forţei de muncă şi asupra locaţiei sediilor în care îşi desfăşoară activitatea societatea.
    (2) Consiliul de administraţie poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acţionarilor cu privire la poziţia consiliului de administraţie în ceea ce priveşte respectiva ofertă. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acţionar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală se va ţine în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare naţională.
    (3) De la momentul recepţionării anunţului preliminar şi până la închiderea ofertei, consiliul de administraţie al societăţii obiect al preluării nu mai poate încheia niciun act şi nu mai poate lua nicio măsură care să afecteze situaţia patrimonială sau obiectivele ofertei de preluare, cu excepţia actelor de administrare curentă.
    (4) Pentru respectarea prevederilor alin. (3) sunt considerate a afecta situaţia patrimonială operaţiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripţie ori conversie în acţiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puţin 1/3 din activul net conform ultimei situaţii financiare anuale a societăţii.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pot fi efectuate operaţiuni ce pot afecta situaţia patrimonială a societăţii obiect al preluării sau obiectivele ofertei de preluare, inclusiv cele derivate din decizii adoptate anterior perioadei menţionate la alin. (3) şi neimplementate/parţial implementate, numai cu aprobarea expresă a adunării generale extraordinare a acţionarilor, convocată special ulterior anunţului preliminar.
    (6) Prevederile alin. (2) referitoare la convocarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor sunt aplicabile şi în cazul adunării generale extraordinare a acţionarilor menţionate la alin. (5).
    (7) Consiliul de administraţie informează A.S.F. şi piaţa reglementată asupra tuturor operaţiunilor efectuate de către membrii consiliului de administraţie şi ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.
    (8) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societăţii, obiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societăţii în situaţia neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin. (4) sau al derulării acelor operaţiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului.
    (9) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), în cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administraţie se referă la directorat şi la consiliul de supraveghere.

    ART. 34
    (1) Publicarea anunţului preliminar obligă ofertantul să depună la A.S.F., în termen de 30 de zile, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare, în termeni care să nu conducă la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le este adresată faţă de cele precizate în anunţul preliminar.
    (2) A.S.F. se pronunţă cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termenul prevăzut la art. 25.
    (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor publice de preluare voluntară este stabilit în conformitate cu reglementările A.S.F.

    ART. 35
    Ofertantul sau persoanele cu care acţionează în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o altă ofertă publică de preluare vizând acelaşi emitent.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Oferte publice concurente
    ART. 36
    Orice persoană poate lansa o contraofertă, având ca obiect aceleaşi valori mobiliare, în următoarele condiţii:
    a) să aibă ca obiect cel puţin aceeaşi cantitate de valori mobiliare sau să vizeze atingerea a cel puţin aceleiaşi participaţii la capitalul social;
    b) să ofere un preţ cu cel puţin 5% mai mare decât cel din prima ofertă.


    ART. 37
    (1) Lansarea contraofertei se face prin depunerea la A.S.F. a documentaţiei necesare, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care prima ofertă a devenit publică.
    (2) A.S.F. se pronunţă în privinţa acestor oferte, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1).
    (3) Prin decizia de aprobare a contraofertelor, A.S.F. stabileşte o singură dată acelaşi termen de închidere pentru toate ofertele, precum şi o dată-limită până la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea preţului în cadrul ofertelor concurente.

    ART. 38
    Termenul unic de închidere a ofertelor concurente nu poate depăşi 60 de zile lucrătoare de la data începerii derulării primei oferte.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Ofertele publice de preluare obligatorii
    ART. 39
    (1) O persoană care, ca urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine valori mobiliare emise de un emitent care, adăugate la deţinerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care acţionează concertat, îi conferă acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare, la un preţ echitabil şi având ca obiect toate deţinerile acestora, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii respectivei deţineri.
    (2) Până la derularea ofertei publice menţionate la alin. (1), drepturile de vot aferente valorilor mobiliare depăşind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziţia de deţinător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii.

    ART. 40
    (1) Preţul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puţin egal cu cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care ofertantul sau persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au achiziţionat acţiuni ale societăţii obiect al preluării în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă sau dacă A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operaţiunile prin care s-au achiziţionat acţiuni sunt de natură să influenţeze corectitudinea modului de stabilire a preţului.
    (3) Potrivit prevederilor alin. (2) şi în situaţia în care sunt respectate termenele prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv art. 41 alin. (4) privind depunerea la A.S.F. a documentaţiei de ofertă, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, şi desemnat de ofertant:
    a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă;
    b) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate;
    c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.

    (4) În situaţia în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 39 alin. (1) sau, după caz, la art. 41 alin. (4) şi ofertantul sau persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au achiziţionat acţiuni ale societăţii obiect al preluării în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă sau în situaţia în care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operaţiunile prin care s-au achiziţionat acţiuni sunt de natură să influenţeze corectitudinea modului de stabilire a preţului, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, şi desemnat de ofertant, după cum urmează:
    a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă;
    b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
    c) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acţionează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
    d) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă;
    e) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
    f) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.

    (5) În situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi nu sunt respectate termenele prevăzute la art. 39 alin. (1) sau, după caz, la art. 41 alin. (4), preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori:
    a) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă;
    b) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acţionează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
    c) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă;
    d) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot.

    (6) În situaţia în care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că preţul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, nu este de natură să conducă la stabilirea unui preţ echitabil în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, A.S.F poate solicita refacerea evaluării.
    (7) Raportul de evaluare prin care este determinat preţul în cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii este pus la dispoziţia acţionarilor societăţii obiect al preluării, în aceleaşi condiţii ca şi documentul de ofertă.

    ART. 41
    (1) Prevederile art. 39 nu se aplică în cazul în care poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei tranzacţii exceptate.
    (2) În înţelesul prezentei legi, „tranzacţie exceptată“ reprezintă dobândirea respectivei poziţii:
    a) în cadrul procesului de privatizare;
    b) prin achiziţionarea de acţiuni de la M.F. sau de la alte entităţi abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare;
    c) în urma transferurilor de acţiuni realizate între societateamamă şi filialele sale sau între filialele aceleiaşi societăţi-mamă;
    d) în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora.

    (3) În cazul în care dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizează în mod neintenţionat, deţinătorul unei asemenea poziţii are una dintre următoarele obligaţii alternative:
    a) să deruleze o ofertă publică, în condiţiile şi la preţul prevăzut la art. 39 şi 40;
    b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie.

    (4) Executarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la alin. (3) se face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei poziţii.
    (5) Dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se consideră neintenţionată, dacă s-a realizat ca efect al unor operaţiuni precum:
    a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acţiunilor proprii, urmată de anularea acestora;
    b) depăşirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferinţă, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite iniţial, precum şi al convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare;
    c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Eliminarea restricţiilor
    ART. 42
    (1) Emitenţii care au sediul social pe teritoriul României pot decide în adunarea generală a acţionarilor să aplice următoarele prevederi, care devin incidente în cazul în care o ofertă de preluare a respectivei societăţi este făcută publică şi care trebuie să fie respectate fără a se aduce atingere altor drepturi şi obligaţii prevăzute de legislaţia naţională ce implementează prevederile legislaţiei europene, după cum urmează:
    a) restricţiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevăzute în cadrul actelor constitutive ale societăţii obiect al preluării nu se aplică în raport cu ofertantul în timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;
    b) restricţiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevăzute în cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluării şi deţinătorii valorilor mobiliare emise de acesta sau dintre deţinătorii acestor valori mobiliare, încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, nu se aplică în raport cu ofertantul în timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;
    c) restricţiile cu privire la drepturile de vot prevăzute în cadrul actelor constitutive ale societăţii obiect al preluării nu au efect în cadrul adunării generale a acţionarilor care decide cu privire la orice măsuri defensive în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5);
    d) restricţiile cu privire la drepturile de vot prevăzute în cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluării şi deţinătorii valorilor sale mobiliare sau dintre deţinătorii valorilor mobiliare ale societăţii obiect al preluării, încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, nu au efect la adunarea generală a acţionarilor care decide cu privire la orice măsuri defensive în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5);
    e) valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare în cadrul adunării generale a acţionarilor care decide cu privire la orice măsuri defensive în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5);
    f) în cazul în care, în urma unei oferte de preluare, ofertantul deţine 75% sau mai mult din numărul total de acţiuni cu drept de vot, nu se aplică nicio restricţie cu privire la transferul valorilor mobiliare sau cu privire la drepturile de vot prevăzute la lit. a)-e) şi nici orice alte drepturi extraordinare ale acţionarilor în ceea ce priveşte numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie prevăzute în actele constitutive ale societăţii obiect al preluării; valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare la prima adunare generală a acţionarilor, convocată de către ofertant după închiderea ofertei de preluare, în vederea modificării actelor constitutive sau pentru a înlocui sau numi membrii consiliului de administraţie. În acest sens, ofertantul are dreptul de a convoca în termen scurt o adunare generală a acţionarilor, cu condiţia ca această adunare să se ţină cu minimum două săptămâni după publicarea convocatorului;
    g) în situaţia în care drepturile sunt restricţionate în conformitate cu decizia adunării generale a acţionarilor cu privire la aplicarea lit. a)-f), este dată o compensare echitabilă pentru orice pierdere suferită de deţinătorii respectivelor drepturi. Termenii pentru determinarea unei asemenea compensaţii şi modalităţile pentru plata acesteia se prezintă în cadrul documentului de ofertă;
    h) prevederile de la lit. c)-f) nu se aplică valorilor mobiliare pentru care restricţionarea drepturilor de vot este compensată prin avantaje pecuniare specifice.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică nici în situaţia în care statele membre deţin valori mobiliare în societatea obiect al preluării, care conferă statelor membre drepturi speciale care sunt compatibile cu Tratatul, nici drepturilor speciale prevăzute în legislaţia naţională care sunt compatibile cu Tratatul.

    ART. 43
    (1) Decizia prevăzută la art. 42 alin. (1) este adoptată în adunarea generală a acţionarilor, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în cazul modificărilor actelor constitutive. Decizia trebuie comunicată A.S.F. şi tuturor autorităţilor de supraveghere din statele membre în care valorile mobiliare ale societăţii obiect al preluării sunt admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate sau unde o asemenea admitere este solicitată.
    (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor poate decide ulterior neaplicarea măsurilor decise potrivit art. 42 alin. (1).

    SECŢIUNEA a 6-a
    Retragerea acţionarilor dintr-o societate
    ART. 44
    (1) Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, în situaţia în care acesta se află în una din următoarele situaţii:
    a) deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;
    b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

    (2) Ofertantul poate să îşi exercite dreptul prevăzut la alin. (1) în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice.
    (3) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se aplică separat pentru fiecare clasă.
    (4) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în ofertă, se consideră a fi un preţ echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, preţul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preţ echitabil.
    (5) În cazul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (4), preţul se determină de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.
    (6) În situaţia în care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că preţul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preţ echitabil, aceasta poate solicita refacerea evaluării.
    (7) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, pe website-ul A.S.F. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, începând cu data publicării anunţului.
    (8) Ca urmare a finalizării procedurii de exercitare a dreptului prevăzut la alin. (1), valorile mobiliare care au făcut obiectul ofertei publice sunt retrase de la tranzacţionare.

    ART. 45
    (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deţinătorilor şi pentru toate deţinerile acestora, un acţionar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) să îi cumpere acţiunile la un preţ echitabil, conform prevederilor art. 44 alin. (4) şi (5).
    (2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se aplică separat, pentru fiecare clasă.
    (3) Preţul este determinat în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) şi (5). În situaţia în care este necesară numirea unui evaluator independent, costurile aferente sunt suportate de către respectivul acţionar minoritar.

    ART. 46
    A.S.F. emite reglementări privind aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.

    TITLUL III
    Emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 47
    (1) Prevederile prezentului titlu stabilesc cadrul juridic aplicabil în cazul admiterii valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi cel al obligaţiilor de raportare şi transparenţă ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
    (2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile în cazul titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decât cele de tip închis.
    (3) Termenul şi expresiile utilizate în prezentul titlu au următoarele semnificaţii:
    a) emitent - persoană juridică sau altă entitate legală reglementată de dreptul public sau privat, inclusiv un stat, ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În cazul certificatelor de depozit admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, emitent înseamnă emitentul valorilor mobiliare reprezentate care pot fi admise sau nu la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    b) stat membru de origine:
    (i) în cazul unui emitent de titluri de datorie cu o valoare nominală unitară mai mică de 1.000 de euro sau a unui emitent de acţiuni:
    1. în cazul în care emitentul are sediul social în Uniunea Europeană, statul membru în care acesta are sediul social;
    2. în cazul în care emitentul este înregistrat într-un stat terţ, statul membru ales de emitent din rândul statelor membre în care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Alegerea statului membru de origine rămâne valabilă, cu excepţia cazului în care emitentul a ales şi a comunicat alegerea unui nou stat membru de origine în temeiul pct. (iii). Definiţia statului membru de origine se aplică titlurilor de datorie emise într-o altă monedă decât euro, cu condiţia ca valoarea nominală unitară să fie, la data emisiunii, mai mică de 1.000 de euro, cu excepţia cazului în care este echivalentă cu 1.000 de euro;

    (ii) pentru orice emitent care nu intră sub incidenţa pct. (i), statul membru ales de emitent dintre statul membru în care îşi are sediul social, după caz, şi statele membre în care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Emitentul nu poate alege decât un singur stat membru ca stat membru de origine. Alegerea rămâne valabilă pentru o perioadă de cel puţin trei ani, cu excepţia cazului în care valorile sale mobiliare nu mai sunt admise la tranzacţionare pe nicio piaţă reglementată din Uniunea Europeană sau a cazului în care emitentul se încadrează la pct. (i) sau (iii) în timpul perioadei de 3 ani;
    (iii) pentru un emitent ale cărui valori mobiliare nu mai sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în statul său membru de origine, astfel cum este definit la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii), dar sunt în schimb admise la tranzacţionare în unul sau mai multe alte state membre, noul stat membru de origine pe care emitentul îl poate alege dintre statele membre în care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi, după caz, statul membru în care emitentul îşi are sediul social.
    Un emitent comunică în conformitate cu reglementările A.S.F. statul său membru de origine, stabilit potrivit prevederilor pct. (i), (ii) şi (iii), autorităţii competente a statului membru în care îşi are sediul social, după caz, autorităţii competente a statului membru de origine şi autorităţilor competente ale tuturor statelor membre gazdă.
    În cazul în care emitentul nu îşi comunică statul membru de origine, astfel cum este definit la pct. (i) pct. 2 sau la pct. (ii), întrun termen de 3 luni de la data la care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzacţionare pentru prima dată pe o piaţă reglementată, statul membru de origine este statul membru unde valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În cazul în care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate care sunt situate sau care funcţionează în mai mult de un stat membru, respectivele state membre sunt statele membre de origine ale emitentului până la luarea unei decizii ulterioare de către emitent cu privire la un stat membru de origine unic şi comunicarea acestuia.
    Pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt deja admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi a cărui alegere a unui stat membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii), nu a fost comunicată înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, perioada de 3 luni începe de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Un emitent care şi-a ales statul membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii) sau (iii) şi a comunicat alegerea respectivă autorităţilor competente ale statului membru de origine înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi este scutit de cerinţa prevăzută la pct. 2 al pct. (i), cu excepţia cazului în care emitentul respectiv îşi alege un alt stat membru de origine după data intrării în vigoare a prezentei legi;

    c) stat membru gazdă - statul membru pe teritoriul căruia valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, dacă este diferit de statul membru de origine.


    ART. 48
    (1) Emitenţii sunt obligaţi să se înregistreze la A.S.F. şi să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să încheie contracte de servicii de registru cu depozitarul central pe baza cărora sunt efectuate operaţiuni de depozitare şi registru şi să respecte cerinţele de raportare stabilite prin prezenta lege şi reglementările A.S.F., precum şi cele ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de aceştia.
    (2) Emitentul de acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată asigură tratamentul egal pentru toţi deţinătorii de acţiuni de acelaşi tip şi clasă/care se află într-o situaţie identică.
    (3) Deţinătorii de valori mobiliare îşi exercită drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi ale emitentului, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.
    (4) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora.
    (5) Prevederile art. 49, 50, 63-114, ale art. 116 alin. (4), precum şi ale art. 117 nu se aplică în cazul instrumentelor pieţei monetare cu o maturitate mai mică de 12 luni.

    CAP. II
    Admiterea şi retragerea de la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
    ART. 49
    (1) Admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare pe o piaţă reglementată se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.129, precum şi a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Prevederile cap. I şi II ale titlului II se aplică în mod corespunzător şi în cazul admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
    (3) A.S.F. emite reglementări cu privire la admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în concordanţă cu legislaţia europeană aplicabilă.

    ART. 50
    (1) Odată cu depunerea la A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată transmite prospectul şi la operatorul pieţei reglementate, împreună cu cererea provizorie de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi toate celelalte documente solicitate potrivit reglementărilor emise de operatorul pieţei reglementate.
    (2) Cererea finală de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată este înaintată către operatorul pieţei reglementate după emiterea deciziei de aprobare a prospectului de admitere la tranzacţionare de către A.S.F.
    (3) Valorile mobiliare ale unui emitent nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, dacă în urma analizării situaţiei respectivului emitent A.S.F. apreciază că aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.

    ART. 51
    (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) societatea să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) societatea să aibă o capitalizare anticipată, de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 de euro sau, în măsura în care valoarea capitalizării nu se poate anticipa, să aibă capitalul şi rezervele, incluzând profitul sau pierderea din ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 de euro, calculat potrivit cursului de referinţă comunicat de B.N.R., la data cererii privind admiterea la tranzacţionare;
    c) societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu prevederile legale.

    (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare a unor emisiuni suplimentare de acţiuni, din aceeaşi clasă ca şi cele deja admise.

    ART. 52
    Cu aprobarea A.S.F., pe piaţa reglementată se pot admite la tranzacţionare şi societăţi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b) şi c), în condiţiile în care aceasta apreciază că:
    a) va exista o piaţă adecvată pentru respectivele acţiuni;
    b) emitentul este capabil să îndeplinească cerinţele de informare continuă şi periodică ce derivă din admiterea la tranzacţionare, iar investitorii dispun de informaţiile necesare pentru a putea evalua în cunoştinţă de cauză societatea şi acţiunile pentru care se solicită admiterea la tranzacţionare.


    ART. 53
    Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite.

    ART. 54
    În situaţia unei emisiuni de acţiuni adresate publicului, care precedă admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.

    ART. 55
    (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să existe un număr suficient de acţiuni distribuit publicului.
    (2) Se consideră că s-a distribuit publicului un număr suficient de acţiuni în următoarele situaţii:
    a) acţiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacţionare sunt distribuite publicului într-o proporţie de cel puţin 25% din capitalul subscris, reprezentat de această clasă de acţiuni;
    b) este asigurată funcţionarea normală a pieţei, cu un procent mai mic de acţiuni decât cel prevăzut la lit. a), datorită numărului mare de acţiuni existente în circulaţie şi a dispersiei acestora în rândul publicului.

    (3) Condiţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă acţiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacţiilor realizate pe respectiva piaţă reglementată. În acest caz, admiterea la tranzacţionare se va realiza dacă A.S.F. consideră că un număr suficient de acţiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piaţă reglementată, într-un interval scurt de timp.

    ART. 56
    În situaţia în care solicitarea privind admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se realizează pentru un pachet suplimentar de acţiuni, de aceeaşi clasă ca şi cele deja admise, A.S.F. poate evalua dacă sunt distribuite publicului un număr suficient de acţiuni, în raport cu toate acţiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.

    ART. 57
    Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate acţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise.

    ART. 58
    (1) Pentru ca titlurile de datorie emise de societăţi, autorităţi publice şi organisme internaţionale să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată este necesar ca emitentul să fie înfiinţat şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Titlurile de datorie care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite.
    (3) În situaţia unei emisiuni de titluri de datorie adresate publicului, care precedă admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul emisiunilor continue de titluri de datorie, atunci când data de închidere a perioadei de subscriere nu este determinată.

    ART. 59
    Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate titlurile de datorie de aceeaşi clasă care au fost deja emise.

    ART. 60
    (1) Valoarea minimă a împrumutului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 200.000 de euro. Această prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutului nu este determinată.
    (2) Cu aprobarea A.S.F. se pot admite pe o piaţă reglementată titluri de datorie pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1), dacă se apreciază că pentru respectivele titluri de datorie va exista o piaţă ordonată.

    ART. 61
    (1) Titlurile de datorie convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată numai dacă valorile mobiliare în care pot fi convertite sunt listate la rândul lor pe o piaţă reglementată.
    (2) Prin excepţie, titlurile de datorie convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată fără a fi îndeplinită condiţia de la alin. (1) dacă A.S.F. apreciază că investitorii au la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru a-şi forma o opinie cu privire la valoarea acţiunilor obiect al conversiei.

    ART. 62
    Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt retrase de la tranzacţionare în următoarele cazuri:
    a) ca urmare a finalizării procedurii de retragere a acţionarilor dintr-o societate, iniţiată în conformitate cu prevederile art. 44;
    b) ca urmare a deciziei A.S.F. în condiţiile în care se consideră că, datorită unor circumstanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţă ordonată pentru respectivele valori mobiliare;
    c) ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor de retragere de la tranzacţionare, cu îndeplinirea condiţiilor stabilite prin reglementările A.S.F.;
    d) dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite, în acest sens, în reglementările specifice pieţei reglementate respective, aprobate de A.S.F.


    CAP. III
    Informarea periodică
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 63
    (1) Emitenţii întocmesc, pun la dispoziţia publicului şi transmit A.S.F. şi operatorului de piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale.
    (2) Rapoartele sunt puse la dispoziţia publicului în scris sau în orice alt mod aprobat de A.S.F. Emitentul publică un comunicat de presă cel puţin într-un cotidian de circulaţie naţională, prin care investitorii sunt informaţi cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte care sunt transmise spre publicare în termen de 5 zile de la data aprobării.
    (3) Raportarea include orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii şi indică orice factor special care a influenţat aceste activităţi. Situaţia financiară este prezentată comparativ cu situaţia financiară existentă în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent. A.S.F. emite reglementări privind conţinutul acestor rapoarte.
    (4) Dacă emitentul întocmeşte atât situaţii financiare individuale, cât şi consolidate, acestea sunt puse la dispoziţia publicului.

    ART. 64
    Membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sunt obligaţi să prezinte deţinătorilor de valori mobiliare situaţii financiare exacte şi informaţii reale privind condiţiile economice ale emitentului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Raportul anual
    ART. 65
    (1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar şi asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puţin 10 ani.
    (2) Raportul financiar anual este compus din:
    a) situaţiile financiare anuale auditate;
    b) raportul consiliului de administraţie;
    c) declaraţia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume şi funcţii vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoştinţele lor, situaţia financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situaţiilor financiare şi că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate;
    d) raportul integral al auditorului financiar.

    (3) În cazul în care emitentul întocmeşte conturi consolidate, situaţiile financiare auditate, prevăzute la alin. (2) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi conturile anuale ale societăţii-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naţionale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată.
    În situaţia în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, situaţiile financiare auditate conţin situaţiile financiare individuale ale emitentului.

    (4) Situaţiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale emitenţilor sunt auditate de auditori financiari/firme de audit, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.

    ART. 66
    (1) Emitenţii activi în industria extractivă sau de exploatare a pădurilor primare întocmesc anual, în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile, un raport privind plăţile efectuate către guvern. Raportul se face public cel târziu la 6 luni după sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar şi rămâne la dispoziţia publicului pentru cel puţin 10 ani. Plăţile efectuate către guverne se raportează la nivel consolidat.
    (2) Prin emitent activ în industria extractivă se înţelege un emitent care desfăşoară orice activitate ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea şi extracţia zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale şi altele, în cadrul activităţilor economice enumerate în secţiunea B diviziunile 05-08 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.
    (3) Prin emitent activ în sectorul exploatării pădurilor primare se înţelege un emitent care desfăşoară activităţi prevăzute în secţiunea A diviziunea 02, grupa 02.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, în legătură cu pădurile primare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Raportul semestrial
    ART. 67
    (1) Emitentul de acţiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziţia publicului cel puţin 10 ani.
    (2) Raportul financiar semestrial este compus din:
    a) raportarea contabilă semestrială;
    b) raportul consiliului de administraţie;
    c) declaraţia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume şi funcţii vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoştinţele lor, situaţia financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situaţiilor financiare şi că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitent;
    d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, în cazul în care situaţiile financiare au fost auditate/revizuite. Dacă situaţiile financiare nu au fost auditate sau revizuite de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.


    ART. 68
    (1) În cazul în care emitentul este obligat să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002.
    (2) În cazul în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială cuprinde bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere simplificate, precum şi notele explicative anexate acestora. La întocmirea bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere simplificate, emitentul respectă aceleaşi principii, ca şi în cazul întocmirii rapoartelor financiare anuale.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Raportul trimestrial
    ART. 69
    (1) Emitentul de acţiuni întocmeşte un raport trimestrial pentru primul şi cel de al treilea trimestru al anului, care va fi publicat în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare. Acesta include:
    a) contul de profit şi pierdere întocmit conform reglementărilor aplicabile, precum şi indicatori economico-financiari menţionaţi în reglementări emise de A.S.F. Situaţiile financiare vor fi însoţite de raportul auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care ele au fost auditate. În cazul în care informaţiile financiare nu au fost auditate, emitentul va preciza expres acest lucru în raportul trimestrial;
    b) opţional, raportul consiliului de administraţie/directoratului, în formatul descris în reglementări emise de A.S.F.

    (2) Rapoartele trimestriale rămân disponibile publicului cel puţin 5 ani.

    ART. 70
    (1) Prevederile art. 65-69 nu se aplică în cazul următorilor emitenţi:
    a) un stat, o autoritate regională sau locală a unui stat, un organism public internaţional din care face parte cel puţin un stat membru, Banca Centrală Europeană, Fondul European de Stabilitate Financiară, denumit în continuare FESF, creat prin Acordul-cadru privind FESF şi oricare alt mecanism instituit cu obiectivul de a menţine stabilitatea financiară a uniunii monetare europene prin furnizarea de asistenţă financiară temporară statelor membre a căror monedă este euro şi băncilor centrale naţionale ale statelor membre, indiferent dacă emit sau nu acţiuni sau alte valori mobiliare; şi
    b) entităţi care emit exclusiv titluri de datorie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu valoarea nominală unitară cel puţin egală cu 100.000 de euro sau, pentru titlurile de datorie exprimate în altă monedă decât euro, cu valoarea nominală unitară echivalentă cu cel puţin 100.000 de euro la data emisiunii.

    (2) Prevederile art. 65-69 nu se aplică nici în cazul emitenţilor care emit exclusiv titluri de datorie a căror valoare nominală este de cel puţin 50.000 de euro sau, în cazul titlurilor de datorie exprimate într-o altă monedă decât euro, cu o valoare nominală, la data emisiunii, echivalentă cu cel puţin 50.000 de euro, care au fost deja admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din Uniunea Europeană înainte de 31 decembrie 2010, atât timp cât aceste titluri de datorie sunt în circulaţie.

    CAP. IV
    Informarea continuă
    SECŢIUNEA 1
    Raportarea deţinerilor majore
    ART. 71
    (1) În cazul în care un acţionar dobândeşte sau înstrăinează acţiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi cărora le sunt anexate drepturi de vot, acţionarul este obligat să notifice emitentului procentul de drepturi de vot pe care le deţine în urma achiziţiei sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depăşeşte sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% şi 75%. Drepturile de vot se calculează pe baza ansamblului acţiunilor la care sunt anexate drepturi de vot, chiar dacă exercitarea acestora este suspendată. Această informaţie este, de asemenea, furnizată pentru ansamblul acţiunilor care aparţin aceleiaşi categorii şi cărora le sunt anexate drepturi de vot.
    (2) Acţionarii sunt obligaţi să notifice emitentului procentul de drepturi de vot, în cazul în care acesta atinge pragurile prevăzute la alin. (1) sau sunt inferioare sau superioare acestora, ca urmare a unor evenimente prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot, pe baza informaţiilor divulgate în conformitate cu alin. (4). În cazul în care emitentul are sediul social într-o ţară terţă, notificarea se face pentru evenimentele echivalente.
    (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică:
    a) acţiunilor cumpărate exclusiv pentru compensare sau decontare, în cadrul ciclului obişnuit de decontare pe termen scurt, nici în cazul custozilor care deţin acţiuni în calitatea de custode, cu condiţia ca aceşti custozi să nu îşi poată exercita dreptul de vot ataşat acestor acţiuni, decât dacă au primit această instrucţiune în scris sau pe cale electronică;
    b) achiziţionării sau cesiunii unei deţineri majore, care atinge sau depăşeşte pragul de 5%, de către un formator de piaţă care acţionează în această calitate, decât în cazul în care acesta îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    1. este autorizat să funcţioneze ca formator de piaţă în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă; şi
    2. nu intervine în administrarea emitentului în cauză şi nu exercită nicio influenţă pentru a determina emitentul să achiziţioneze aceste acţiuni sau să susţină preţul acestora;

    c) drepturilor de vot incluse în portofoliul de tranzacţionare, în sensul art. 4 alin. (1) pct. 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă:
    1. drepturile de vot deţinute în portofoliul de tranzacţionare nu depăşesc 5%; şi
    2. drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute în portofoliul de tranzacţionare nu sunt exercitate sau utilizate în alt mod pentru a interveni în administrarea emitentului;

    d) drepturilor de vot aferente acţiunilor dobândite în scopuri de stabilizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 şi cu Regulamentul delegat (UE) 2016/1.052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru condiţiile aplicabile programelor de răscumpărare şi măsurilor de stabilizare, cu condiţia ca drepturile de vot aferente acţiunilor respective să nu fie exercitate sau utilizate în alt mod în scopul de a interveni în gestiunea emitentului.

    (4) În vederea calculării pragurilor prevăzute la alin. (1), emitentul face public numărul total al acţiunilor emise şi al drepturilor de vot asociate acestora la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, dacă în cursul acesteia a avut loc o majorare sau o micşorare a capitalului social sau a numărului drepturilor de vot.
    (5) Emitenţii nu pot stabili alte praguri în actele lor constitutive decât cele prevăzute la alin. (1).

    ART. 72
    În vederea realizării notificării prevăzute la art. 71 alin. (1), drepturile de vot deţinute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:
    a) drepturile de vot deţinute de un terţ cu care persoana în cauză a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună de durată în ceea ce priveşte managementul respectivului emitent, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deţinute;
    b) drepturile de vot deţinute de un terţ în conformitate cu un acord încheiat cu persoana în cauză, care prevede transferul temporar, cu titlu oneros, al respectivelor drepturi de vot;
    c) drepturile de vot aferente acţiunilor constituite ca garanţie în favoarea respectivei persoane, cu condiţia ca aceasta să controleze drepturile de vot şi să îşi declare intenţia de a le exercita;
    d) drepturile de vot aferente acţiunilor al căror uzufruct este deţinut de respectiva persoană;
    e) drepturile de vot deţinute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. a)-d) de o persoană controlată de respectiva persoană;
    f) drepturile de vot aferente acţiunilor aflate în posesia respectivei persoane, pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la acţionari, poate să le exercite fără restricţii;
    g) drepturile de vot deţinute de un terţ în nume propriu, dar în contul respectivei persoane;
    h) drepturile de vot exercitate de respectiva persoană în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la acţionari, poate să le exercite cum doreşte;
    i) drepturile de vot deţinute de un terţ, altul decât cel prevăzut la lit. a) şi e), care acţionează în mod concertat cu respectiva persoană.


    ART. 73
    (1) Prevederile art. 71 şi art. 72 lit. c) nu se aplică în cazul acţiunilor oferite membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale, denumit în continuare SEBC, sau de către aceştia, în exerciţiul funcţiilor lor de autorităţi monetare, şi nici acţiunilor furnizate membrilor SEBC sau de către aceştia, în cadrul unei garanţii, a unui acord de răscumpărare sau a unui acord similar privind lichidităţile acordate în scopul politicii monetare sau în cadrul unui sistem de plată.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul tranzacţiilor care se referă la o perioadă scurtă şi care nu presupun exercitarea drepturilor de vot anexate acestor acţiuni.

    ART. 74
    (1) Notificarea solicitată în conformitate cu prevederile art. 71 cuprinde următoarele informaţii:
    a) situaţia rezultată în urma operaţiunii, în termeni de drepturi de vot;
    b) lanţul persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot, dacă este cazul;
    c) data atingerii sau depăşirii pragului;
    d) identitatea acţionarului, chiar dacă acesta nu este abilitat să îşi exercite drepturile de vot în condiţiile prevăzute la art. 72, şi a persoanei abilitate să îşi exercite drepturile de vot pe seama acestui deţinător.

    (2) Notificarea către emitent se efectuează în format fizic sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa indicată de emitent, în limba română sau într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacţionare de la data la care acţionarul sau persoana menţionată la art. 72:
    a) află despre achiziţionare sau cesiune sau despre posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot sau la care ar fi trebuit să afle despre acestea, date fiind circumstanţele, indiferent de data la care produce efecte achiziţionarea, cesiunea sau posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot; sau
    b) este informat/informată în legătură cu evenimentul menţionat la art. 71 alin. (2).

    (3) O societate este exonerată de obligaţia de a efectua notificarea prevăzută în conformitate cu prevederile alin. (1), în cazul în care aceasta este efectuată de societatea-mamă sau, în cazul în care societatea-mamă este ea însăşi o persoană controlată, de societatea-mamă a acesteia.
    (4) Societatea-mamă a unei societăţi de administrare a investiţiilor nu are obligaţia de a reuni participaţiile organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor cu condiţia ca societatea de administrare a investiţiilor să îşi exercite drepturile de vot independent de societatea-mamă.
    Cu toate acestea, prevederile art. 71 şi 72 se aplică în cazul în care societatea-mamă sau o altă persoană controlată de societatea-mamă a investit în deţineri administrate de societatea de administrare a investiţiilor respectivă şi aceasta din urmă nu poate exercita în mod discreţionar drepturile de vot anexate acestor participaţii sau nu le poate exercita decât în conformitate cu instrucţiunile directe sau indirecte ale societăţii-mamă sau ale unei alte persoane controlate de societatea-mamă.

    (5) Societatea-mamă a unei firme de investiţii nu are obligaţia de a reuni deţinerile aflate sub incidenţa prevederilor art. 71 şi 72 cu deţinerile incluse în portofoliile individuale administrate de firma de investiţii pe bază discreţionară, în măsura în care:
    a) firma de investiţii este autorizată să furnizeze astfel de servicii de administrare de portofolii individuale pe bază discreţionară;
    b) aceasta nu îşi poate exercita drepturile de vot anexate acţiunilor respective, decât dacă a primit instrucţiuni scrise sau pe cale electronică, sau garantează, prin instituirea unor mecanisme adecvate, că serviciile de administrare a portofoliilor individuale sunt efectuate independent de orice alt serviciu;
    c) firma de investiţii îşi exercită drepturile de vot independent de societatea-mamă.
    Cu toate acestea, prevederile art. 71 şi 72 se aplică în cazul în care societatea-mamă sau o altă persoană controlată de societatea-mamă a investit în deţinerile administrate de această firmă de investiţii, iar aceasta nu îşi poate exercita cum doreşte drepturile de vot anexate acestor deţineri sau nu le poate exercita decât în conformitate cu instrucţiunile directe sau indirecte ale societăţii-mamă sau ale unei alte persoane controlate de societatea-mamă.


    (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării efectuate în conformitate cu alin. (1), emitentul publică în totalitate informaţia conţinută în notificare.

    ART. 75
    (1) Obligaţiile în materie de notificare prevăzute la art. 71 se aplică inclusiv în cazul unei persoane care deţine, direct sau indirect:
    a) instrumente financiare care, la scadenţă, conferă titularului, în temeiul unui acord formal, fie dreptul necondiţionat de a dobândi, fie posibilitatea de a exercita dreptul de a dobândi acţiuni având încorporate drepturi de vot şi deja emise ale unui emitent ale cărui acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    b) instrumente financiare care nu sunt incluse la lit. a), dar care sunt corelate cu acţiunile menţionate la această literă şi au efect economic similar instrumentelor financiare menţionate la litera respectivă, indiferent dacă acestea conferă sau nu dreptul la o decontare fizică.

    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) cuprinde defalcarea în funcţie de tipul de instrumente financiare deţinute în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) şi de instrumente financiare deţinute în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), făcând distincţia între instrumentele financiare care conferă dreptul la o decontare fizică şi cele care conferă dreptul la o decontare în numerar.
    (3) Numărul drepturilor de vot se calculează pe baza întregii valori noţionale a acţiunilor suport ale instrumentului financiar, cu excepţia cazului în care instrumentul financiar prevede exclusiv o decontare în numerar, situaţie în care numărul de drepturi de vot se calculează conform reglementărilor secundare emise de A.S.F. În acest scop, deţinătorul trebuie să agrege şi să notifice toate instrumentele financiare legate de acelaşi emitent. Numai poziţiile lungi sunt luate în considerare pentru calcularea drepturilor de vot, acestea neputând fi compensate cu poziţii scurte legate de acelaşi emitent.
    În înţelesul prezentului alineat poziţiile lungi în raport cu drepturile de vot asupra unui emitent sunt acele poziţii pe instrumentele financiare legate de emitent cărora le corespund drepturi de vot sau pe instrumente financiare derivate al căror obiect include drepturi de vot asupra emitentului activului suport şi care conferă drepturi de vot deţinătorului respectivului instrument financiar.
    Poziţiile scurte în raport cu drepturile de vot asupra unui emitent sunt acele poziţii pe instrumentele financiare legate de emitent cărora le corespund drepturi de vot sau pe instrumentele financiare derivate al căror obiect include drepturi de vot asupra emitentului activului suport şi care restrâng drepturile de vot ale deţinătorului respectivului instrument financiar.

    (4) În sensul alin. (1), următoarele instrumente sunt considerate instrumente financiare, cu condiţia ca acestea să satisfacă oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b):
    a) valorile mobiliare;
    b) opţiunile;
    c) contractele futures;
    d) swapurile;
    e) contractele forward pe rate;
    f) contractele pe diferenţe; şi
    g) orice alte contracte sau acorduri cu efecte economice similare care ar putea fi decontate fizic sau în numerar.

    (5) Derogările prevăzute la art. 71 alin. (3) şi art. 74 alin. (3), (4) şi (5) se aplică mutatis mutandis cerinţelor de notificare în temeiul prezentului articol.

    ART. 76
    (1) Cerinţele de notificare prevăzute la art. 71, 72 şi 75 se aplică, de asemenea, unei persoane, atunci când numărul drepturilor de vot deţinute direct sau indirect de o astfel de persoană în temeiul prevederilor art. 71 şi 72, agregat cu numărul de drepturi de vot în legătură cu instrumentele financiare deţinute direct sau indirect în temeiul prevederilor art. 75, atinge, depăşeşte sau scade sub pragurile stabilite la art. 71 alin. (1).
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) include o defalcare a numărului de drepturi de vot aferente acţiunilor deţinute în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 şi de drepturi de vot în legătură cu instrumente financiare în sensul prevederilor art. 75.
    (3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare care au fost deja notificate în conformitate cu prevederile art. 75 se notifică din nou în cazul în care persoana a dobândit acţiunile cărora le sunt ataşate drepturile de vot, iar această dobândire are ca rezultat un număr total de drepturi de vot aferente acţiunilor emise de către acelaşi emitent care atinge sau depăşeşte pragurile prevăzute la art. 71 alin. (1).

    ART. 77
    (1) Când un emitent de acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dobândeşte sau înstrăinează, direct sau indirect, propriile acţiuni, acesta face public procentul acţiunilor proprii deţinute, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la respectiva dobândire sau înstrăinare, dacă acest procent atinge, depăşeşte sau scade sub pragurile de 5% sau 10% din totalul drepturilor de vot. Acest procent este stabilit pe baza numărului total de acţiuni la care sunt ataşate drepturi de vot.
    (2) Dispoziţiile art. 75 se aplică în mod corespunzător în cazul obligaţiilor de publicare prevăzute la acest articol.

    ART. 78
    (1) Emitentul de acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată publică fără întârziere orice modificare a drepturilor anexate diferitelor categorii de acţiuni, inclusiv drepturile anexate instrumentelor derivate emise de emitent şi care permit accesul la acţiunile acestuia.
    (2) Emitentul de valori mobiliare, altele decât acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publică fără întârziere orice modificare a drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare, altele decât acţiuni, inclusiv orice modificare a termenilor şi condiţiilor privind aceste valori mobiliare care ar putea afecta indirect aceste drepturi, în special ca urmare a unei modificări a condiţiilor de împrumut sau a ratei dobânzii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Informaţii pentru deţinătorii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
    ART. 79
    (1) Emitentul de acţiuni se asigură că toate mijloacele şi informaţiile necesare pentru a permite acţionarilor să îşi exercite drepturile sunt disponibile în statul membru de origine, iar integritatea datelor este păstrată. Acţionarii nu pot fi împiedicaţi să îşi exercite drepturile prin împuternicire, cu respectarea legislaţiei incidente în care emitentul îşi are sediul social. Emitentul îndeplineşte în special următoarele:
    a) furnizează informaţii privind locul, data şi ora, precum şi ordinea de zi a adunărilor generale, numărul total de acţiuni şi de drepturi de vot şi dreptul deţinătorilor de a participa la adunări;
    b) pune la dispoziţia fiecărei persoane abilitate să voteze în cadrul unei adunări generale a acţionarilor un formular de împuternicire, pe suport hârtie sau, după caz, pe cale electronică, împreună cu convocatorul adunării sau, la cerere, după convocarea unei adunări;
    c) desemnează ca agent de plată o instituţie financiară prin care acţionarii să îşi poată exercita drepturile financiare;
    d) publică informări privind alocarea şi plata dividendelor şi emiterea de noi acţiuni, inclusiv informaţii privind orice operaţiuni de distribuire, subscriere, anulare sau conversie.

    (2) Emitenţii pot utiliza calea electronică pentru transmiterea de informaţii acţionarilor, în măsura în care această decizie este luată în cadrul adunării generale şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în reglementările A.S.F.

    ART. 80
    (1) Emitentul de titluri de datorie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată asigură tratamentul egal pentru toţi deţinătorii de titluri de datorie de acelaşi rang în ceea ce priveşte toate drepturile de vot anexate acestor titluri.
    (2) Emitentul se asigură că toate mijloacele şi toate informaţiile necesare pentru a permite deţinătorilor de titluri de datorie să îşi exercite drepturile sunt disponibile public în statul membru de origine, iar integritatea datelor este păstrată. Deţinătorii de titluri de datorie nu sunt împiedicaţi să îşi exercite drepturile prin împuternicire, în condiţiile prevăzute de legislaţia statului în care emitentul are sediul social. Emitentul îndeplineşte în special următoarele:
    a) publică informări privind locul, ora şi ordinea de zi a adunărilor deţinătorilor de titluri de datorie, plata dobânzilor, exercitarea unor eventuale drepturi de conversie, de schimb, de subscriere sau de anulare şi rambursare, precum şi dreptul deţinătorilor de a participa la adunare;
    b) pune la dispoziţia fiecărei persoane abilitate să voteze în cadrul unei adunări a deţinătorilor de titluri de datorie un formular de împuternicire specială, pe suport hârtie sau, după caz, pe cale electronică, împreună cu convocatorul adunării sau, la cerere, după convocarea unei adunări; şi
    c) desemnează ca agent de plată o instituţie financiară prin care deţinătorii de titluri de datorie îşi pot exercita drepturile financiare.

    (3) În cazul în care numai deţinătorii de titluri de datorie a căror valoare nominală unitară atinge cel puţin 100.000 de euro sau în cazul titlurilor de datorie emise în altă monedă decât euro, a căror valoare nominală unitară este echivalentă, la data emisiunii, cu cel puţin 100.000 de euro, sunt invitaţi să participe la o adunare generală, emitentul poate alege orice stat membru în care să aibă loc adunarea, cu condiţia ca toate mijloacele şi informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor de către deţinători să fie disponibile în acest stat membru.
    (4) Alegerea menţionată la alin. (3) se aplică şi deţinătorilor de titluri de datorie, cu valoarea nominală unitară cel puţin egală cu 50.000 de euro sau, pentru titlurile de datorie emise în altă monedă decât euro, cu valoarea nominală unitară echivalentă cu cel puţin 50.000 de euro la data emisiunii, care au fost deja admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din Uniunea Europeană înainte de 31 decembrie 2010, atât timp cât aceste titluri de datorie nu sunt scadente, cu condiţia ca toate mijloacele şi informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor de către deţinători să fie disponibile în statul membru ales de emitent.
    (5) Emitenţii pot utiliza calea electronică pentru transmiterea informaţiilor către deţinătorii de titluri de datorie, cu condiţia ca această decizie să fie luată în adunarea generală şi să fie îndeplinite condiţiile stabilite în acest sens prin reglementările A.S.F.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţii generale de informare
    ART. 81
    Atunci când emitentul sau orice persoană care a solicitat, fără consimţământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată face publice informaţii reglementate în conformitate cu obligaţiile instituite prin prezenta lege, acesta/aceasta transmite, în acelaşi timp, informaţiile la operatorul de piaţă şi la A.S.F., care poate decide publicarea acestor informaţii pe website-ul său.

    ART. 82
    (1) Informaţiile care trebuie notificate emitentului în conformitate cu prevederile art. 71, 72, 74 şi 75 se transmit în acelaşi timp la A.S.F.
    (2) A.S.F. emite reglementări privind limba în care sunt făcute publice informaţiile reglementate în conformitate cu obligaţiile instituite prin prezenta lege.

    ART. 83
    (1) Emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată fără consimţământul emitentului publică informaţiile reglementate ce trebuie făcute publice în conformitate cu obligaţiile instituite prin prezenta lege astfel încât să poată fi accesibile rapid şi în mod nediscriminatoriu şi le face disponibile în vederea stocării în cadrul unui mecanism oficial de stocare.
    (2) Mecanismul oficial de stocare menţionat la alin. (1) respectă standarde minime de securitate privind autenticitatea sursei informaţiilor, privind înregistrarea datei (momentului) la care sunt transmise rapoartele, precum şi privind uşurinţa de accesare de către utilizatorii finali.
    (3) Accesul la mecanismul oficial de stocare menţionat la alin. (1) şi interconectarea cu mecanisme oficiale de stocare din alte state membre se realizează prin intermediul unui portal web care funcţionează ca punct de acces electronic european.

    ART. 84
    A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.

    CAP. V
    Dispoziţii speciale privind evenimentele corporative ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor şi implicarea pe termen lung a acestora în cadrul acestor emitenţi
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii privind evenimente corporative ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
    ART. 85
    (1) Membrii consiliului de administraţie al emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi aleşi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acţionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu.
    (2) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acţionar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanţă convocarea de îndată a unei adunări generale a acţionarilor.
    (3) Administrarea unui emitent la care se aplică metoda votului cumulativ se realizează de către un consiliu de administraţie format din cel puţin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acţionarilor de a solicita şi obţine aplicarea metodei votului cumulativ în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. Orice prevedere din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrângerea dreptului acţionarilor de a cere, în condiţiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor este considerată nescrisă.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, în situaţia în care emitentul este administrat în sistem dualist.
    (5) A.S.F. emite reglementări privind aplicarea metodei votului cumulativ.

    ART. 86
    (1) Orice majorare a capitalului social este hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
    (2) Actul constitutiv sau hotărârea adunării generale extraordinare poate autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, consiliul de administraţie poate decide, în urma delegării de atribuţii, majorarea capitalului social. Această competenţă se acordă administratorilor pe o durată de maximum 3 ani şi poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăşi 3 ani.
    (3) Consiliului de administraţie/directoratului îi poate fi delegată prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor, pe lângă atribuţia de a decide majorarea capitalului social, şi cea de ridicare a dreptului de preferinţă în cadrul respectivei operaţiuni, cu respectarea condiţiilor de cvorum şi majoritate prevăzute la art. 88. În cazul ridicării dreptului de preferinţă de către consiliul de administraţie/directorat, prevederile art. 88 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Hotărârile luate de consiliul de administraţie al unui emitent, în exerciţiul atribuţiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, au acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă.
    (5) Tarifele percepute acţionarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin. (3) nu depăşesc costurile necesare multiplicării.

    ART. 87
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor.
    (2) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acţionarilor stabileşte şi data în care acestea se vor plăti acţionarilor. Această dată nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor.
    (3) În cazul în care adunarea generală a acţionarilor nu stabileşte data plăţii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.
    (4) Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului se depune în termen de 15 zile la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acţionarii pot începe executarea silită împotriva societăţii, potrivit legii.
    (5) Emitenţii efectuează plata dividendelor şi a oricăror altor sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare respective, precum şi al participanţilor la sistemul acestora.

    ART. 88
    (1) În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferinţă al acţionarilor de a subscrie noile acţiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispoziţiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului II şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
    (2) Majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi şi performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente.
    (3) Evaluarea aportului în natură se face de către experţi independenţi, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990.
    (4) Numărul de acţiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu prevederile alin. (3), şi cea mai mare valoare dintre preţul de piaţă al unei acţiuni, valoarea pe acţiune calculată pe baza activului net contabil sau valoarea nominală a acţiunii.
    (5) În cazul ridicării dreptului de preferinţă, în conformitate cu prevederile alin. (1), numărul de acţiuni se stabileşte după criteriul enunţat la alin. (4).

    ART. 89
    (1) Majorarea capitalului social prin conversia unor datorii certe, lichide şi exigibile este asimilată operaţiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, fiind efectuată cu acordarea dreptului de preferinţă tuturor acţionarilor emitentului şi în condiţiile stabilite prin prezentul articol.
    (2) În vederea acordării dreptului de preferinţă, adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social cu suma rezultată prin conversia datoriei certe, lichide şi exigibile, precum şi cu o sumă suplimentară reprezentând aport în numerar al celorlalţi acţionari, care pot subscrie acţiuni proporţional cu cota deţinută de aceştia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acţionarilor.
    (3) Cvorumul de şedinţă pentru adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social prin conversia datoriilor certe, lichide şi exigibile, cu acordarea dreptului de preferinţă, este cel prevăzut de Legea nr. 31/1990.
    (4) Ridicarea dreptului de preferinţă în situaţia majorării capitalului social prin conversia datoriilor certe, lichide şi exigibile se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 88 alin. (1).

    ART. 90
    (1) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.
    (2) Acţiunile în anulare menţionate la alin. (1) se soluţionează de urgenţă şi cu precădere de către tribunale, în camera de consiliu, într-un termen de 30 de zile de la data introducerii cererii de chemare în judecată.
    (3) Hotărârile date de tribunal pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării.
    (4) Recursul se va soluţiona de urgenţă de către curţile de apel în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului pe rolul instanţei de recurs.

    ART. 91
    (1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
    (2) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi cocontractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), oricare dintre acţionari poate solicita instanţei judecătoreşti anularea actului juridic încheiat şi urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societăţii.
    (4) În cazul unui eveniment corporativ în cadrul căruia, în urma aplicării algoritmului specific evenimentului respectiv, rezultă fracţiuni de instrumente financiare, rotunjirea rezultatelor se va realiza la întregul inferior.
    (5) În cazul evenimentelor corporative prevăzute la alin. (4), organul statutar al emitentului stabileşte preţul instrumentului financiar la care se compensează fracţiunile de instrumente financiare, care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piaţă şi valoarea nominală a respectivului instrument financiar. Valoarea de piaţă a respectivului instrument financiar reprezintă valoarea medie de tranzacţionare aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării şedinţei organului statutar, ajustată corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această perioadă, dacă este cazul. În cazul evenimentelor corporative în cadrul cărora, în urma aplicării algoritmului specific evenimentului respectiv, rezultă fracţiuni de acţiuni, sumele datorate acţionarilor ca urmare a compensării fracţiunilor de acţiuni nu sunt prescriptibile, acţiunile având asupra lor drept de proprietate.
    (6) Operaţiunea de consolidare a valorii nominale a unei acţiuni se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua din Legea societăţilor nr. 31/1990, care se aplică corespunzător şi în cazul consolidării valorii nominale, precum şi la art. 115 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. În sensul prezentelor prevederi, prin consolidarea valorii nominale a unei acţiuni se înţelege operaţiunea prin care se majorează valoarea nominală, concomitent cu reducerea proporţională a numărului total de acţiuni emise de respectiva societate. În cazul unei operaţiuni de consolidare a valorii nominale a unei acţiuni în cadrul căreia, în urma aplicării algoritmului specific, rezultă fracţiuni de instrumente financiare, compensarea acestora se face cu aplicarea rotunjirii prevăzute la alin. (4), la preţul stabilit de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în conformitate cu prevederile alin. (5).
    (7) Numărul de acţiuni rezultat din calcul ca efect al consolidării valorii nominale a acţiunilor este egal cu numărul de acţiuni emise anterior consolidării împărţit la valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată şi valoarea nominală anterioară consolidării.
    (8) În condiţiile dobândirii de acţiuni proprii de către emitent ca efect al rotunjirii prevăzute la alin. (6), consolidarea valorii nominale a acţiunilor este permisă numai sub condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 103^1 alin. (1) lit. b) şi d) din Legea nr. 31/1990.
    (9) În situaţia în care numărul de acţiuni proprii care ar urma să fie dobândite de emitent potrivit alin. (8) ar urma să fie un număr fracţionar, rotunjirea se face la întregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societăţii corespunzătoare efectuării acestei rotunjiri se face în favoarea emitentului, prin înglobarea de rezerve în sumă egală cu valoarea nominală a rotunjirii, calculată pe baza valorii nominale consolidate a unei acţiuni, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
    (10) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor convocată în aplicarea prevederilor alin. (6) este competentă să adopte, pe lângă aprobarea consolidării valorii nominale a acţiunilor, puncte distincte pentru următoarele:
    a) aprobarea propunerii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului societăţii privitoare la valoarea unei acţiuni consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor, în aplicarea prevederilor alin. (6);
    b) informarea cu privire la sumele ce urmează a fi plătite acţionarilor potrivit alin. (6), aprobarea termenilor şi condiţiilor de plată, precum şi aprobarea instrucţiunilor de calcul ce urmează a fi puse la dispoziţia acţionarilor;
    c) mandatarea consiliului de administraţie/directoratului emitentului să efectueze modificarea actului constitutiv al emitentului ca efect al consolidării valorii nominale a acţiunilor şi să efectueze toate operaţiunile necesare înregistrării şi modificării actului constitutiv în registrul comerţului.

    (11) Emitentul plăteşte sumele ce urmează să fie plătite acţionarilor potrivit alin. (6) în termen de maximum 4 luni de la data AGEA care aprobă consolidarea valorii nominale a acţiunilor.

    ART. 92
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, preţul plătit de un emitent acţionarului care îşi exercită dreptul de a se retrage din societate este stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F. şi în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii.
    (2) Emitentul are obligaţia achitării contravalorii acţiunilor deţinute de acţionarii care şi-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de 4 luni de la depunerea cererii privind retragerea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, precum şi implicarea pe termen lung a acestora în cadrul emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
    ART. 93
    (1) Prezenta secţiune stabileşte condiţiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, aferente acţiunilor cu drept de vot, în cadrul adunărilor generale ale emitenţilor constituiţi potrivit Legii nr. 31/1990, care au sediul social pe teritoriul României şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau care funcţionează într-un stat membru, precum şi cerinţele specifice pentru a încuraja implicarea acţionarilor, în special pe termen lung. Aceste cerinţe specifice se aplică în ceea ce priveşte identificarea acţionarilor, transmiterea de informaţii, facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor, transparenţa investitorilor instituţionali, administratorii de active şi consilierii de vot, remuneraţia conducătorilor şi tranzacţiile cu părţi afiliate.
    (2) Aspectele reglementate de prezenta secţiune se aplică în cazul în care emitentul are sediul social în România. Orice referire la legislaţia aplicabilă se interpretează ca trimiteri la legea naţională aplicabilă domeniului respectiv. Prevederile art. 101-104 sunt aplicabile după cum urmează:
    a) pentru investitorii instituţionali şi administratorii de active, dacă România este statul membru de origine, astfel cum este definit în orice act legislativ sectorial al Uniunii Europene direct aplicabil pe teritoriul României sau în orice act legislativ sectorial naţional care transpune directive europene;
    b) pentru consilierii de vot, după cum urmează:
    (i) dacă consilierul de vot îşi are sediul social în România; sau
    (ii) în cazul în care consilierul de vot nu îşi are sediul social nici în România şi nici într-un alt stat membru, dacă consilierul de vot îşi are sediul principal în România; sau
    (iii) în cazul în care consilierul de vot nu are nici sediul social şi nici sediul principal în România şi nici într-un alt stat membru, dacă consilierul de vot are un sediu în România.


    (3) Prevederile prezentei secţiuni, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute la art. 101-104 care sunt aplicabile în cazul tuturor tipurilor de OPCVM şi FIA, nu sunt aplicabile emitenţilor constituiţi potrivit Legii nr. 31/1990, care sunt OPCVM definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, sau FIA definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015, şi care sunt de tip deschis potrivit art. 1 pct. 2 din Regulamentul delegat (UE) 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiţii alternative.
    (4) Prezenta secţiune şi reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia nu se aplică în cazul utilizării instrumentelor, competenţelor şi mecanismelor de rezoluţie prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările ulterioare.
    (5) Prevederile art. 95-100 se aplică intermediarilor în măsura în care aceştia prestează servicii pentru acţionari sau alţi intermediari în ceea ce priveşte acţiunile emitenţilor care îşi au sediul social în România şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau care funcţionează într-un stat membru.
    (6) Prevederile art. 101-104 se aplică:
    a) investitorilor instituţionali, în măsura în care aceştia investesc direct sau printr-un administrator de active în acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată;
    b) administratorilor de active, în măsura în care aceştia investesc în astfel de acţiuni în numele investitorilor;
    c) consilierilor de vot, în măsura în care aceştia prestează servicii pentru acţionari în ceea ce priveşte acţiunile emitenţilor care au sediul social într-un stat membru şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau care funcţionează într-un stat membru.

    (7) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu aduc atingere dispoziţiilor prevăzute de actele legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de actele legislative sectoriale naţionale care transpun directive europene, care reglementează tipuri specifice de emitenţi sau tipuri specifice de entităţi.
    (8) În sensul prezentei secţiuni, prin acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României, respectiv actele legislative sectoriale naţionale se înţelege actele legislative care reglementează domenii specifice de activitate, precum cele privind instituţiile de credit, firmele de investiţii, societăţile de administrare a investiţiilor, administratorii de fonduri de investiţii alternative, societăţile de asigurare şi reasigurare şi fondurile de pensii ocupaţionale cărora li se aplică prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare.
    (9) În cazul în care prezenta lege prevede norme specifice sau adaugă cerinţe în comparaţie cu dispoziţiile prevăzute la alin. (7), dispoziţiile respective se aplică în coroborare cu dispoziţiile prezentei secţiuni.
    (10) Prezenta secţiune se aplică cu respectarea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerinţelor minime de punere în aplicare a Directivei nr. 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte identificarea acţionarilor, transmiterea de informaţii şi facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor.

    ART. 94
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta secţiune au următoarele semnificaţii, cu excepţia cazului în care este prevăzut expres altfel, în cuprinsul prezentei secţiuni:
    a) administrator de active - o firmă de investiţii care furnizează servicii de administrare de portofoliu pentru investitori, un AFIA astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015, care nu intră sub incidenţa prevederilor art. 2 din respectiva lege sau o societate de administrare a investiţiilor astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, sau o societate de investiţii care este autorizată în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012, cu condiţia ca aceasta să nu fi desemnat pentru administrarea sa o societate de administrare a investiţiilor autorizată în temeiul O.U.G. nr. 32/2012;
    b) conducător - orice membru al consiliului de administraţie, precum şi orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum şi al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general şi, dacă există această funcţie, directorul general adjunct;
    c) consilier de vot - persoană juridică ce analizează, cu titlu profesional şi comercial, comunicările publice ale emitenţilor şi, dacă sunt relevante, alte informaţii privind emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pentru a informa investitorii în legătură cu deciziile lor de vot, furnizând cercetări, consiliere sau recomandări de vot legate de exercitarea drepturilor de vot;
    d) intermediar - o persoană, cum ar fi o firmă de investiţii, o instituţie de credit, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) 648/2012, şi un depozitar central, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) 236/2012, care furnizează servicii de păstrare a acţiunilor, de administrare de acţiuni sau de menţinere de conturi de titluri de valoare în numele acţionarilor sau al altor persoane;
    e) investitor instituţional:
    (i) o societate care desfăşoară activităţi de asigurări de viaţă, astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (6) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi operaţiuni de reasigurare, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 44 din aceeaşi lege, cu condiţia ca activităţile respective să includă obligaţii de asigurare de viaţă, şi care nu este exclusă în temeiul respectivei legi;
    (ii) o instituţie pentru furnizarea de pensii ocupaţionale căreia i se aplică prevederile Legii nr. 1/2020, cu completările ulterioare, în conformitate cu art. 2 din legea respectivă;

    f) informaţii privind identitatea acţionarului - informaţii care permit stabilirea identităţii unui acţionar, incluzând cel puţin următoarele informaţii:
    (i) numele şi datele de contact ale acţionarului, inclusiv adresa completă şi, dacă este disponibilă, adresa de e-mail, precum şi, în cazul în care acţionarul este persoană juridică, numărul său de înregistrare sau, dacă nu este disponibil, numărul său unic de identificare, cum ar fi identificatorul entităţii juridice;
    (ii) numărul de acţiuni deţinute; şi
    (iii) numai în măsura în care sunt solicitate de emitent, unul sau mai multe dintre următoarele detalii: categoriile sau clasele respectivelor acţiuni sau data de la care sunt deţinute acţiunile;

    g) parte afiliată - are înţelesul prevăzut în standardele internaţionale de contabilitate adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.


    ART. 95
    (1) Emitenţii au dreptul de a identifica acţionarii.
    (2) La cererea emitentului sau, după caz, a unui terţ desemnat de emitent, intermediarii comunică emitentului, fără întârziere, informaţiile privind identitatea acţionarului.
    (3) În cazul în care există mai mulţi intermediari într-un lanţ de intermediari, cererea emitentului sau a unui terţ desemnat de emitent este transmisă între intermediari, fără întârziere.
    (4) Informaţiile cu privire la identitatea acţionarului sunt transmise direct emitentului sau terţului desemnat de emitent, fără întârziere, de către intermediarul care deţine informaţiile solicitate. Emitentul poate obţine informaţii privind identitatea acţionarilor din partea oricărui intermediar din lanţ care deţine informaţiile.
    (5) Emitentul poate solicita depozitarului central sau unui alt intermediar sau unui furnizor de servicii să colecteze informaţiile referitoare la identitatea acţionarilor, inclusiv de la intermediarii din lanţul de intermediari, şi să transmită informaţiile emitentului.
    (6) La cererea emitentului sau a unui terţ desemnat de acesta, intermediarul comunică emitentului, fără întârziere, informaţiile privind următorul intermediar din lanţul de intermediari.
    (7) Datele cu caracter personal ale acţionarilor se prelucrează în temeiul prezentului articol pentru a permite emitentului să identifice acţionarii săi existenţi, pentru a comunica cu aceştia în mod direct cu scopul de a facilita exercitarea drepturilor acţionarilor şi implicarea acestora în cadrul emitentului.
    (8) Fără a aduce atingere niciunei perioade de stocare mai lungi prevăzute de orice act legislativ sectorial al Uniunii Europene direct aplicabil pe teritoriul României sau de orice act legislativ sectorial naţional care transpune directive europene, emitenţii şi intermediarii nu stochează datele cu caracter personal ale acţionarilor care le-au fost transmise în conformitate cu prezentul articol în scopurile precizate în acesta din urmă, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni de la data la care au luat cunoştinţă că persoana în cauză a încetat să mai fie acţionar.
    (9) Prevederile alin. (7) se aplică fără a aduce atingere posibilităţii de prelucrare, de către emitent şi/sau intermediari, a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au încetat să mai fie acţionari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidenţe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acţiunilor emitentului, pentru menţinerea evidenţelor necesare în ceea ce priveşte adunările generale, inclusiv în ceea ce priveşte validitatea rezoluţiilor sale, pentru îndeplinirea de către emitent a obligaţiilor care îi revin în ceea ce priveşte plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foştilor acţionari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripţie prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (10) Emitenţii au dreptul de a rectifica informaţiile incomplete sau inexacte cu privire la identitatea acţionarilor lor.
    (11) Divulgarea de către un intermediar a informaţiilor referitoare la identitatea acţionarilor în conformitate cu prezentul articol nu se consideră încălcare a restricţiilor cu privire la divulgarea informaţiilor impuse prin contract sau prin orice acte juridice sau administrative.

    ART. 96
    (1) Intermediarii sunt obligaţi să transmită, fără întârziere, de la emitent către acţionar sau către un terţ desemnat de acţionar, următoarele informaţii:
    a) informaţiile pe care emitentul este obligat să le furnizeze acţionarului pentru a-i permite acestuia să îşi exercite drepturile aferente acţiunilor sale şi care sunt destinate tuturor acţionarilor cu acţiuni din acea categorie; sau
    b) în cazul în care informaţiile prevăzute la lit. a) sunt puse la dispoziţia acţionarilor pe website-ul emitentului, o notă care să indice locul din cadrul website-ului emitentului unde pot fi găsite aceste informaţii.

    (2) Emitenţii trebuie să furnizeze intermediarilor informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau la nota prevăzută la alin. (1) lit. b), într-un format standardizat şi la timp.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau la nota prevăzută la alin. (1) lit. b) nu trebuie să fie transmise sau furnizate în conformitate cu alin. (1) şi (2) atunci când emitenţii trimit informaţiile respective sau nota respectivă direct către toţi acţionarii sau către un terţ desemnat de acţionar.
    (4) Intermediarii transmit emitentului, fără întârziere şi conform instrucţiunilor primite de la acţionari, informaţiile primite de la aceştia legate de exercitarea drepturilor care decurg din acţiunile lor.
    (5) În cazul în care există mai mulţi intermediari într-un lanţ de intermediari, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (4) se transmit între intermediari, fără întârziere, cu excepţia cazului în care informaţiile pot fi transmise direct de către intermediari emitentului, acţionarului sau unui terţ desemnat de acţionar.
    (6) În cazul deţinerilor care nu sunt evidenţiate în conturi administrate de un intermediar care este participant la sistemul depozitarului central, accesul la informaţii se va realiza conform regulilor depozitarului central, cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 97
    (1) Intermediarii facilitează exercitarea drepturilor de către acţionar, inclusiv dreptul de a participa la adunările generale şi de a vota în cadrul acestora, prin realizarea uneia din următoarele acţiuni:
    a) intermediarul ia măsurile necesare pentru ca acţionarul sau un terţ desemnat de acţionar să poată să îşi exercite drepturile;
    b) intermediarul exercită drepturile care decurg din acţiuni în baza autorizării şi instrucţiunilor explicite ale acţionarului şi în beneficiul acestuia din urmă.

    (2) În cazul în care voturile sunt exprimate electronic, emitentul ia măsurile necesare pentru transmiterea unei confirmări electronice de primire a voturilor către persoana care şi-a exprimat votul.
    (3) După adunarea generală, acţionarul sau un terţ desemnat de acţionar poate obţine de la emitent, cel puţin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate şi înregistrate în mod valabil de către emitent, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt deja la dispoziţia acestora. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului.
    (4) În cazul în care intermediarul primeşte confirmarea prevăzută la alin. (2) sau (3), acesta o transmite, fără întârziere, acţionarului sau unui terţ desemnat de acţionar. În cazul în care există mai mulţi intermediari în lanţul de intermediari, confirmarea este transmisă între intermediari, fără întârziere, cu excepţia cazului în care confirmarea poate fi transmisă direct acţionarului sau terţului desemnat de acţionar.
    (5) În cazul deţinerilor care nu sunt evidenţiate în conturi administrate de un intermediar care este participant la sistemul depozitarului central, facilitarea exercitării drepturilor se va realiza conform regulilor depozitarului central, cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 98
    (1) Intermediarii publică tarifele aplicabile pentru serviciile furnizate în temeiul art. 95-97 şi art. 99, separat pentru fiecare serviciu.
    (2) Orice tarife care pot fi percepute de către un intermediar acţionarilor, emitenţilor şi altor intermediari sunt nediscriminatorii şi proporţionale cu costurile reale suportate pentru furnizarea serviciilor.
    (3) Diferenţele dintre tarifele percepute pentru exercitarea drepturilor la nivel naţional şi cele percepute pentru exercitarea transfrontalieră a drepturilor sunt permise numai dacă sunt justificate în mod corespunzător şi dacă reflectă variaţia costurilor efective suportate pentru prestarea serviciilor.

    ART. 99
    Prevederile art. 95-98 se aplică şi intermediarilor care nu au nici sediul social şi nici sediul principal în Uniunea Europeană, în cazul în care furnizează serviciile prevăzute la art. 93 alin. (5).

    ART. 100
    A.S.F. informează Comisia Europeană cu privire la dificultăţile practice substanţiale apărute în aplicarea dispoziţiilor art. 95-99 sau cu privire la nerespectarea dispoziţiilor art. 95-99 de către intermediarii din Uniunea Europeană sau dintr-o ţară terţă, în cel mai scurt timp ulterior constatării.

    ART. 101
    (1) Investitorii instituţionali şi administratorii de active respectă fie cerinţele prevăzute la alin. (2)-(4), fie fac publică o justificare clară şi argumentată a deciziei de a nu respecta una sau mai multe dintre cerinţele de la alin. (2)-(4).
    (2) Investitorii instituţionali şi administratorii de active elaborează şi publică o politică de implicare care descrie modul în care aceştia integrează implicarea acţionarilor în strategiile lor de investiţii.
    (3) Politica prevăzută la alin. (2) descrie modul în care investitorii instituţionali şi administratorii de active:
    a) monitorizează aspectele relevante legate de emitenţii în care s-a investit, inclusiv strategia, performanţele şi riscurile financiare şi nefinanciare, structura capitalului, impactul social şi asupra mediului şi guvernanţa corporativă;
    b) poartă dialoguri cu emitenţii în care s-a investit;
    c) exercită drepturi de vot şi alte drepturi aferente acţiunilor;
    d) cooperează cu alţi acţionari, comunică cu părţile interesate relevante din emitenţii în care s-a investit;
    e) gestionează conflictele de interese reale şi potenţiale legate de implicarea lor.

    (4) Investitorii instituţionali şi administratorii de active publică anual informaţii privind modul în care a fost pusă în aplicare politica lor de implicare, inclusiv o prezentare generală a comportamentului de vot, o explicaţie a celor mai semnificative voturi şi a utilizării serviciilor consilierilor de vot. Aceştia publică informaţii privind modul în care şi-au exprimat voturile în adunările generale ale emitenţilor în care deţin acţiuni, cu excepţia voturilor care au fost exprimate secret potrivit prevederilor legale. Aceste informaţii pot exclude voturile care sunt nesemnificative având în vedere aspectele supuse votului sau participaţia pe care acţionarul o are în emitent.
    (5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) se includ în raportul anual publicat de investitorul instituţional sau de administratorul de active potrivit actelor legislative sectoriale ale Uniunii Europene sau naţionale. În situaţia în care nu se publică un raport anual potrivit legislaţiei menţionate, informaţiile se publică separat, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent.
    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(4) sunt disponibile în mod gratuit pe website-ul investitorului instituţional sau al administratorului de active. În cazul în care un administrator de active pune în aplicare politica de implicare, inclusiv votarea, în numele unui investitor instituţional, investitorul instituţional menţionează locul în care administratorul de active a publicat informaţiile despre acel vot.
    (7) Normele privind conflictele de interese aplicabile investitorilor instituţionali şi administratorilor de active, inclusiv cele ale art. 14 din Legea nr. 74/2015, art. 15 lit. e),art. 29-32 şi art. 34 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012 şi ale dispoziţiilor relevante din cadrul regulamentelor europene sau, după caz, din reglementările A.S.F. de punere în aplicare a acestora, precum ale art. 78-80 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi cu privire la activităţile de implicare.

    ART. 102
    (1) Investitorii instituţionali publică în raportul anual modul în care elementele principale ale strategiei lor de investiţii de capital sunt în concordanţă cu profilul şi durata datoriilor lor, în special a datoriilor pe termen lung, şi modul în care acestea contribuie la performanţa pe termen mediu şi lung a activelor lor.
    (2) În cazul în care un administrator de active investeşte în numele unui investitor instituţional, fie în baza unui mandat discreţionar, fie prin intermediul unui organism de plasament colectiv, investitorul instituţional publică următoarele informaţii cu privire la acordul său cu administratorul de active:
    a) modul în care acordul cu administratorul de active stimulează administratorul de active să îşi alinieze strategia de investiţii şi deciziile cu profilul şi durata datoriilor investitorului instituţional, în special ale datoriilor pe termen lung;
    b) modul în care acordul respectiv stimulează administratorul de active să ia decizii de investiţii bazate pe evaluări ale performanţei financiare şi nefinanciare pe termen mediu şi lung a emitentului în care s-a investit şi să se implice în activitatea emitenţilor în care s-a investit pentru a le îmbunătăţi performanţa pe termen mediu şi lung;
    c) modul în care metoda şi perioada de evaluare a performanţei administratorului de active şi remuneraţia pentru serviciile de administrare a activelor sunt în concordanţă cu profilul şi durata datoriilor investitorului instituţional, în special ale datoriilor pe termen lung, şi ţin seama de performanţa absolută pe termen lung;
    d) modul în care investitorul instituţional monitorizează costurile aferente volumului de tranzacţionare al portofoliului, suportate de administratorul de active, şi modul în care defineşte şi monitorizează ţinta de volum de tranzacţionare al portofoliului sau ţinta de interval al acestuia;
    e) durata acordului cu administratorul de active.

    (3) În cazul în care acordul cu administratorul de active nu conţine unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la alin. (2), investitorul instituţional furnizează o justificare clară şi argumentată a acestui fapt în cuprinsul raportului anual prevăzut la alin. (1).
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt disponibile, în mod gratuit, pe website-ul investitorului instituţional şi se actualizează anual, cu excepţia cazului în care nu există modificări semnificative. Investitorii instituţionali reglementaţi de Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pot să includă aceste informaţii în raportul lor privind solvabilitatea şi situaţia financiară prevăzut la art. 39 din această lege. Investitorii instituţionali cărora li se aplică Legea nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pot include aceste informaţii în rapoartele anuale prevăzute de legea respectivă.

    ART. 103
    (1) Administratorii de active pun la dispoziţie anual investitorului instituţional cu care au încheiat acordurile prevăzute la art. 102 informaţii privind modul în care strategia de investiţii şi punerea în aplicare a acesteia respectă acordul şi contribuie la performanţa pe termen mediu şi lung a activelor investitorului instituţional sau a fondului.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ:
    a) informarea cu privire la riscurile semnificative esenţiale pe termen mediu şi lung asociate cu investiţiile, structura portofoliului, volumul de tranzacţionare şi costurile aferente volumului de tranzacţionare a portofoliului, utilizarea consilierilor de vot în cadrul activităţilor de implicare şi politica lor privind împrumutul de titluri de valoare şi punerea în aplicare a acesteia pentru realizarea activităţilor sale de implicare, dacă este cazul, în special cu ocazia adunării generale a emitenţilor în care s-a investit;
    b) dacă se iau decizii de investiţii pe baza unor evaluări a performanţei pe termen mediu şi lung a emitentului în care s-a investit, inclusiv a performanţei nefinanciare, şi, în caz afirmativ, modul în care se iau aceste decizii;
    c) dacă au apărut conflicte de interese în legătură cu activităţile de implicare şi, în caz afirmativ, care sunt acestea şi, totodată, modul în care au fost soluţionate de către administratorii de active.

    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pun la dispoziţie împreună cu raportul anual prevăzut la art. 92 din O.U.G. nr. 32/2012 sau la art. 21 din Legea nr. 74/2015 sau în comunicările periodice prevăzute la art. 82 alin. (2)-(7) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care informaţiile dezvăluite în temeiul alin. (1) şi (2) sunt deja la dispoziţia publicului, administratorul de active nu trebuie să le furnizeze direct investitorului instituţional.

    ART. 104
    (1) Consilierii de vot publică datele privind codul de conduită pe care îl aplică şi raportează cu privire la aplicarea acestuia.
    (2) În cazul în care consilierii de vot nu aplică un cod de conduită, aceştia furnizează o justificare clară şi argumentată a acestei decizii.
    (3) În cazul în care nu respectă oricare dintre recomandările codului de conduită în cauză, consilierii de vot declară ce părţi nu au fost respectate, oferă explicaţii pentru decizia lor şi indică, dacă este cazul, măsurile alternative adoptate.
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se pun la dispoziţia publicului, în mod gratuit, pe website-urile consilierilor de vot şi sunt actualizate anual.
    (5) Pentru a informa adecvat clienţii cu privire la acurateţea şi fiabilitatea activităţilor pe care le desfăşoară, consilierii de vot publică anual cel puţin următoarele informaţii în legătură cu cercetarea, consilierea şi recomandările lor de vot:
    a) caracteristicile esenţiale ale metodologiilor şi modelelor pe care le aplică;
    b) principalele surse de informaţii pe care le utilizează;
    c) procedurile instituite pentru a se asigura calitatea cercetării, a consilierii şi a recomandărilor de vot, precum şi calificările personalului implicat;
    d) dacă şi, în caz afirmativ, modul în care iau în considerare condiţiile de pe piaţa naţională, cadrul naţional legislativ şi de reglementare, precum şi condiţiile specifice emitentului;
    e) caracteristicile esenţiale ale politicilor de vot aplicate pentru fiecare piaţă;
    f) dacă menţin dialogul cu emitenţii care fac obiectul cercetărilor, al consilierii sau al recomandărilor lor de vot şi cu părţile interesate ale emitentului şi, în caz afirmativ, amploarea şi natura acestuia;
    g) politica privind prevenirea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese.

    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (5) se pun la dispoziţia publicului pe website-urile consilierilor de vot şi rămân disponibile gratuit pentru cel puţin 3 ani de la data publicării. Informaţiile nu trebuie să fie dezvăluite separat dacă sunt disponibile în cadrul informaţiilor publicate în temeiul alin. (1)-(4).
    (7) Consilierii de vot identifică şi dezvăluie fără întârziere clienţilor lor orice conflict de interese existent sau potenţial sau orice relaţie de afaceri existentă sau potenţială care le poate influenţa realizarea cercetării, consilierea sau recomandările de vot şi măsurile pe care le-au luat pentru a elimina, reduce sau gestiona conflictul de interese existent sau potenţial.
    (8) Prezentul articol se aplică şi consilierilor de vot care nu au nici sediul social şi nici sediul principal în Uniunea Europeană, dar care îşi desfăşoară activităţile prin intermediul unui sediu situat în România.

    ART. 105
    (1) Consiliul de administraţie sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiţia ca:
    a) prevederile prezentului articol să fi fost respectate cu ocazia primei convocări;
    b) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou;
    c) să treacă cel puţin 10 zile între convocarea finală şi data adunării generale.

    (3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
    b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

    (4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
    (5) Acţionarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.
    (6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.
    (7) Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.
    (8) Data de referinţă se stabileşte de către emitent şi nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.
    (9) Împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa la adunarea generală a acţionarilor dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiţie anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
    (10) Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.
    (11) În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă.
    (12) Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situaţia discutării în cadrul adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.
    (13) Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 sau unui avocat.
    (14) Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.
    (15) Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (13) de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:
    a) este un acţionar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acţionar;
    b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
    c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform prevederilor lit. a);
    d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

    (16) Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acţionarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziţii.
    (17) Emitenţii pot permite acţionarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
    (18) Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
    (19) Emitenţii au obligaţia să întocmească proceduri care să dea acţionarilor posibilitatea de a vota în adunarea generală, atât prin participarea în mod personal sau prin reprezentant în adunarea generală, cât şi prin reprezentare, respectiv prin corespondenţă. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul acţionarilor participanţi în mod personal sau prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului.
    (20) În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
    (21) Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă, semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
    (22) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor, societatea pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende.
    (23) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul sunt obligaţi să convoace adunarea generală la cererea acţionarilor precizaţi la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situaţia în care cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţia adunării, astfel încât adunarea să fie ţinută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.
    (24) În sensul prevederilor Legii nr. 312/2015, cu modificările ulterioare, adunarea generală poate, cu o majoritate de două treimi din voturile valabil exprimate, decide sau modifica statutul pentru a prevedea că o convocare a adunării generale, pentru a se decide cu privire la o majorare de capital, se face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (1), cu condiţia ca între data convocării şi data adunării generale să fie cel puţin 10 zile calendaristice, să fie îndeplinite condiţiile referitoare la măsurile de intervenţie timpurie sau la desemnarea administratorului temporar prevăzute de Legea nr. 312/2015, cu modificările ulterioare, iar majorarea de capital să fie necesară pentru a evita condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie prevăzute de aceeaşi lege.
    (25) În sensul alin. (24), obligaţia de a stabili un singur termen-limită pentru exercitarea drepturilor acţionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, potrivit prevederilor alin. (5), obligaţia de a asigura la timp disponibilitatea unei ordini de zi revizuite potrivit prevederilor alin. (6), precum şi obligaţia ca toţi emitenţii să stabilească o singură dată de referinţă potrivit prevederilor reglementărilor A.S.F. nu se aplică.

    ART. 106
    (1) Emitentul stabileşte o politică de remunerare în ceea ce priveşte conducătorii cu privire la care acţionarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor.
    (2) Emitenţii au obligaţia să supună aprobării acţionarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acţionarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990.
    (3) Emitenţii plătesc o remuneraţie conducătorilor lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor.
    (4) În cazul în care nu există încă o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acţionarilor nu aprobă politica propusă şi înscrisă pe ordinea de zi, emitentul poate continua să plătească remuneraţia conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente şi prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acţionarilor ţinută de emitent, chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor.
    (5) În cazul în care există o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acţionarilor nu aprobă noua politică propusă, emitentul poate continua să plătească remuneraţia conducătorilor săi în conformitate cu politica aprobată existentă şi prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acţionarilor.
    (6) Emitenţii pot, în circumstanţe excepţionale, să deroge temporar de la politica de remunerare, cu condiţia ca această politică să includă clauze de procedură în temeiul cărora poate fi aplicată derogarea şi să precizeze de la ce elemente ale politicii se poate deroga. Aceste circumstanţe excepţionale se referă numai la situaţiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung interesele şi sustenabilitatea emitentului în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.
    (7) Emitenţii supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative şi, în orice caz, cel puţin o dată la 4 ani.
    (8) Politica de remunerare trebuie să contribuie la strategia de afaceri a emitentului, precum şi la sustenabilitatea şi interesele pe termen lung ale acestuia şi să includă o explicaţie în acest sens. Politica trebuie să fie clară şi uşor de înţeles şi să descrie diferitele elemente ale remuneraţiei fixe şi ale celei variabile, inclusiv toate bonusurile şi alte beneficii în orice formă, care pot fi acordate conducătorilor şi să prezinte proporţia relativă a acestor elemente. Politica de remunerare explică modul în care s-a ţinut cont de remuneraţiile şi condiţiile de angajare ale angajaţilor emitentului, cu ocazia stabilirii politicii de remunerare.
    (9) În cazul în care emitentul acordă remuneraţii variabile, politica de remunerare stabileşte criterii clare, complete şi variate pentru acordarea de remuneraţii variabile. Politica indică criteriile privind performanţa financiară şi nefinanciară, inclusiv, dacă este cazul, criterii privind responsabilitatea socială a societăţilor, şi explică modul în care acestea contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8), precum şi metodele care trebuie aplicate pentru a stabili în ce măsură au fost îndeplinite criteriile de performanţă. Politica oferă informaţii cu privire la orice perioade de amânare şi la posibilitatea emitentului de a recupera remuneraţiile variabile.
    (10) În cazul în care emitentul acordă o remuneraţie bazată pe acţiuni, politica precizează perioadele în care persoanele au dreptul să li se atribuie acţiuni, respectiv schema perioadelor de alocare şi, după caz, perioada de indisponibilizare a acţiunilor după atribuirea definitivă şi explică modul în care remuneraţia bazată pe acţiuni contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8).
    (11) Politica de remunerare indică durata contractelor sau acordurilor cu directorii şi perioadele de preaviz aplicabile, principalele caracteristici ale sistemelor de pensii suplimentare sau de pensionare anticipată, precum şi condiţiile de reziliere a contractelor şi plăţile aferente rezilierii acestora.
    (12) Politica de remunerare explică procesul de luare a deciziilor care conduce la stabilirea, revizuirea şi punerea în aplicare a acesteia, inclusiv măsuri pentru evitarea conflictelor de interese şi, după caz, rolul comitetului de remunerare sau al altor comitete implicate. În cazul revizuirii politicii, se include o descriere şi o explicaţie a tuturor schimbărilor semnificative ale politicii şi a modului în care se ţine cont în cadrul acesteia de voturile şi de punctele de vedere ale acţionarilor cu privire la politica de remunerare şi include un raport de la ultimul vot al adunării generale a acţionarilor privind politica de remunerare.
    (13) După votarea politicii de remunerare în cadrul adunării generale a acţionarilor, politica de remunerare, împreună cu data şi rezultatele votului se publică fără întârziere pe websiteul emitentului şi rămân la dispoziţia publicului, în mod gratuit, cel puţin atât timp cât sunt aplicabile.

    ART. 107
    (1) Emitentul întocmeşte un raport de remunerare clar şi uşor de înţeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remuneraţiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exerciţiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutaţi şi foştilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106.
    (2) Raportul de remunerare conţine, după caz, următoarele informaţii privind remuneraţia fiecărui conducător:
    a) remuneraţia totală defalcată pe componente, proporţia relativă a remuneraţiei fixe şi a celei variabile, o explicaţie a modului în care remuneraţia totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanţa pe termen lung a emitentului, şi informaţii privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanţă;
    b) modificarea anuală a remuneraţiei, a performanţei emitentului şi a remuneraţiei medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaţilor emitentului care nu sunt conducători cel puţin pe parcursul ultimelor 5 exerciţii financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;
    c) orice remuneraţie primită de la orice entitate care aparţine aceluiaşi grup;
    d) numărul de acţiuni şi opţiuni pe acţiuni acordate sau oferite, precum şi principalele condiţii pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv preţul de exercitare şi data, împreună cu orice modificări ale acestora;
    e) informaţii privind utilizarea posibilităţii de recuperare a remuneraţiei variabile;
    f) informaţii privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută la art. 106 alin. (8) - (12) şi privind orice derogări aplicate în conformitate cu art. 106 alin. (6), inclusiv explicaţii privind natura circumstanţelor excepţionale şi indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

    (3) Emitenţii nu includ în raportul de remunerare categorii speciale de date cu caracter personal ale conducătorilor în înţelesul art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) sau date cu caracter personal care se referă la situaţia familială a fiecărui conducător.
    (4) Emitenţii prelucrează datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în temeiul prezentului articol în scopul creşterii transparenţei în privinţa remunerării conducătorilor, pentru a spori responsabilitatea conducătorilor şi supravegherea de către acţionari a remuneraţiilor acestora. Fără a aduce atingere perioadelor mai lungi prevăzute de acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de acte legislative sectoriale naţionale care transpun directive europene, după 10 ani de la publicarea raportului de remunerare, emitenţii nu mai lasă la dispoziţia publicului, în temeiul alin. (7), datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în conformitate cu prezentul articol.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplică fără a aduce atingere posibilităţii de prelucrare, de către emitenţi, a datelor cu caracter personal ale conducătorilor, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare.
    (6) Raportul de remunerare aferent celui mai recent exerciţiu financiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acţionarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acţionarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Emitentul explică în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare.
    (7) Fără a aduce atingere art. 105 alin. (22), după adunarea generală ordinară a acţionarilor, emitenţii pun raportul de remunerare la dispoziţia publicului pe website-urile lor, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, şi pot alege să îl păstreze disponibil pentru o perioadă mai lungă, cu condiţia să nu mai conţină datele cu caracter personal ale conducătorilor. Auditorul financiar/firma de audit care realizează auditul statutar verifică dacă au fost furnizate informaţiile prevăzute de acest articol. Conducătorii emitentului, care acţionează în limitele domeniului lor de competenţe conferite de normele aplicabile, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că raportul de remunerare este întocmit şi publicat în conformitate cu cerinţele prezentei legi. Conducătorii emitentului sunt răspunzători pentru încălcarea responsabilităţilor ce revin emitentului, prevăzute în prezentul alineat.

    ART. 108
    (1) Emitenţii anunţă public, prin întocmirea şi publicarea unui raport, tranzacţiile semnificative cu părţi afiliate, ulterior aprobării acestora potrivit alin. (8) şi cel târziu la momentul încheierii lor.
    (2) Raportul cuprinde cel puţin informaţii privind natura relaţiei cu partea afiliată, denumirea părţii afiliate, data şi natura tranzacţiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacţiei, datoriile reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, după caz, precum şi orice alte informaţii esenţiale necesare pentru determinarea efectelor tranzacţiei respective asupra situaţiei financiare a societăţii, respectiv pentru a se putea evalua corectitudinea economică a tranzacţiei din perspectiva emitentului şi a acţionarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv a acţionarilor minoritari.
    (3) În sensul alin. (1), prin „tranzacţie semnificativă“ se înţelege orice transfer de resurse, servicii sau obligaţii indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preţ, a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale emitentului, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de emitent, cu respectarea alin. (12).
    (4) În cazul în care emitentul încheie tranzacţii semnificative potrivit alin. (1), sunt respectate interesele acestuia, în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
    (5) În cazul în care au fost încheiate tranzacţii semnificative, la sfârşitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacţiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) şi întocmeşte, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacţia este corectă şi justificată din punctul de vedere al emitentului şi al acţionarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acţionarilor minoritari, şi explică ipotezele pe care se bazează şi metodele utilizate.
    (6) Raportul prevăzut la alin. (5) precizează, în cazurile aplicabile, inclusiv dacă preţul aferent tranzacţiei, coroborat cu drepturile şi obligaţiile asumate de părţi, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piaţă. În cazul în care tranzacţiile nu sunt realizate la preţul de piaţă se vor preciza cauzele care au dus la această derogare şi politicile de stabilire a preţului.
    (7) În maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmeşte, publică şi transmite A.S.F. şi operatorului de piaţă un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit.
    (8) Tranzacţiile semnificative cu părţi afiliate sunt aprobate de consiliul de administraţie sau de supraveghere al emitentului în conformitate cu proceduri care împiedică o parte afiliată să profite de poziţia sa şi care oferă o protecţie adecvată a intereselor emitentului şi ale acţionarilor care nu sunt părţi afiliate, inclusiv ale acţionarilor minoritari. Partea afiliată nu poate participa la aprobarea, respectiv la votul tranzacţiei semnificative care implică respectiva parte afiliată, sub sancţiunea nulităţii, prin decizie a instanţei, a hotărârii luate cu încălcarea acestei interdicţii.
    (9) Emitenţii aplică cerinţele de la alin. (1), (2) şi (4)-(8) inclusiv în cazul tranzacţiilor efectuate pe parcursul desfăşurării normale a activităţii şi încheiate în condiţii normale ale pieţei.
    (10) Cerinţele prevăzute la alin. (1), (2) şi (4)-(8) nu sunt aplicabile în cazul următoarelor tranzacţii:
    a) tranzacţii privind remuneraţia conducătorilor sau anumite elemente ale remuneraţiei acestora, acordate sau datorate în conformitate cu art. 106;
    b) tranzacţiile efectuate de instituţiile de credit pe baza unor măsuri care urmăresc să le garanteze stabilitatea, adoptate de autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea prudenţială în înţelesul legislaţiei Uniunii Europene;
    c) tranzacţiile oferite tuturor acţionarilor în aceleaşi condiţii, în cazul cărora se asigură tratamentul egal al tuturor acţionarilor şi protecţia intereselor emitentului;
    d) tranzacţii pentru care legea impune aprobarea acestora de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, cu condiţia ca în cazul încheierii acestora să fie asigurat tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor şi respectate interesele emitentului şi ale tuturor acţionarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv ale acţionarilor minoritari.

    (11) La data înscrierii pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor prevăzută la alin. (10) lit. d), a aprobării unei tranzacţii care se încadrează în definiţia prevăzută la alin. (3), consiliul de administraţie, respectiv directoratul emitentului are obligaţia de a prezenta acţionarilor, spre informare, un raport prin care precizează modul în care respectivele tranzacţii respectă condiţiile prevăzute la alin. (10) lit. d).
    (12) Emitenţii anunţă public, prin întocmirea şi publicarea unui raport, tranzacţiile semnificative încheiate între partea afiliată a emitentului şi filiala respectivului emitent, cel târziu în termen de 24 de ore de la încheierea acestora. Prevederile alin. (9) şi (10) se aplică în mod corespunzător şi tranzacţiilor prevăzute în prezentul alineat.
    (13) Tranzacţiile cu aceeaşi parte afiliată care au fost încheiate în orice perioadă de 12 luni sau în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar şi care nu au făcut obiectul obligaţiilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (4)-(8) sunt cumulate în sensul alineatelor respective. În cazul în care pragul de 5% este depăşit în urma cumulării tranzacţiilor cu aceeaşi parte afiliată, tranzacţiile care au fost deja încheiate şi care, individual sau cumulat, nu îndeplineau cerinţa prevăzută la alin. (3) sunt făcute publice odată cu tranzacţia/tranzacţiile care urmează să fie încheiată(e) şi făcute publice potrivit alin. (1), ca urmare a depăşirii pragului de 5% prevăzut la alin. (3), individual sau ca urmare a cumulării cu tranzacţiile anterior menţionate, deja încheiate.
    (14) Prezentul articol nu aduce atingere normelor privind publicarea informaţiilor privilegiate prevăzute la art. 17 din Regulamentul (UE) 596/2014.

    ART. 109
    A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.

    CAP. VI
    Auditorii financiari/firmele de audit
    ART. 110
    Situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerinţele specifice aplicabile şi sunt auditate de auditori financiari/firme de audit, autorizaţi/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

    ART. 111
    (1) Auditorul financiar/Firma de audit:
    a) întocmeşte un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
    b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin standardele internaţionale de contabilitate şi prin reglementările A.S.F., referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligaţi să furnizeze auditorilor toate informaţiile solicitate. Raportul suplimentar este făcut public pe website-ul A.S.F.;
    c) furnizează servicii suplimentare, în condiţiile respectării principiului independenţei.

    (2) Dacă administratorii şi auditorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informaţiile din cadrul de raportare, acţionarii se vor putea adresa instanţei din raza teritorială unde îşi are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar/firmă de audit sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire şi prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanţei şi comunicat părţilor, iar opinia auditorului financiar/firmei de audit sau a expertului să fie publicată în Buletinul A.S.F.

    ART. 112
    (1) Auditorii financiari/Firmele de audit sunt obligaţi/obligate să raporteze A.S.F., fără să vină în contradicţie cu prevederile din Codul privind conduita etică şi profesională şi Standardele de audit financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau act în legătură cu activitatea emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor specifice şi care:
    a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condiţiile de funcţionare a emitentului auditat;
    b) este de natură să afecteze continuitatea activităţii emitentului auditat;
    c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii contrare.

    (2) Auditorii financiari/Firmele de audit sunt obligaţi/obligate să raporteze, de îndată, A.S.F. orice fapt sau act, din cele prevăzute la alin. (1), de care au luat cunoştinţă pe parcursul efectuării auditului, în legătură cu o persoană controlată de emitent.
    (3) La solicitarea scrisă a A.S.F. auditorii financiari/firmele de audit au obligaţia:
    a) să înainteze A.S.F. orice raport sau document ce a fost adus la cunoştinţa emitentului auditat;
    b) să înainteze A.S.F. o declaraţie care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;
    c) să înainteze A.S.F. orice raport sau document cuprinzând observaţiile care au fost aduse la cunoştinţa conducerii emitentului auditat.


    ART. 113
    A.S.F. are obligaţia să asigure confidenţialitatea informaţiilor primite, în conformitate cu prevederile art. 112, cu excepţia celor care sunt de natură penală.

    ART. 114
    Pentru deficienţele semnificative constatate în activitatea profesională desfăşurată de un auditor financiar/firmă de audit în legătură cu emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată A.S.F. sesizează Camera Auditorilor Financiari din România şi solicită adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.

    CAP. VII
    Atribuţii şi competenţe ale A.S.F.
    ART. 115
    (1) Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică corespunzător, A.S.F. are, în scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competenţe:
    a) să solicite din partea auditorilor, emitenţilor, deţinătorilor de acţiuni sau alte instrumente financiare sau a persoanelor menţionate la art. 72 sau art. 75, precum şi din partea persoanelor care îi controlează sau care sunt controlate de aceştia furnizarea de informaţii şi documente;
    b) să solicite ca emitentul să facă publice informaţiile prevăzute la lit. a) prin modalităţile şi în termenele considerate necesare de către A.S.F.. În cazul în care emitentul sau persoanele care îl controlează sau care sunt controlate de acesta nu publică informaţiile, A.S.F. poate, după audierea emitentului, să publice din proprie iniţiativă informaţiile respective;
    c) să solicite din partea conducerii emitenţilor şi a conducerii deţinătorilor de acţiuni sau alte instrumente financiare sau din partea persoanelor menţionate la art. 72 sau art. 75 să notifice informaţiile impuse de prezenta lege sau de reglementările A.S.F. şi, după caz, să furnizeze informaţii şi documente suplimentare;
    d) să suspende sau să solicite pieţei reglementate în cauză suspendarea tranzacţionării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispoziţiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situaţia emitentului este de aşa natură încât tranzacţionarea ar fi în detrimentul investitorilor;
    e) să interzică tranzacţionarea pe o piaţă reglementată în cazul în care constată că nu au fost respectate dispoziţiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau în cazul în care A.S.F. prezumă, pe baza unor motive întemeiate, că dispoziţiile prezentului titlu au fost încălcate;
    f) să ia măsuri astfel încât emitentul să facă publice informaţiile la timp în vederea garantării unui acces optim şi egal al publicului din toate statele membre în care se tranzacţionează valorile mobiliare sau să ia măsuri adecvate, în cazul în care situaţia se prezintă altfel;
    g) să facă public faptul că un emitent sau un deţinător de acţiuni sau alte instrumente financiare sau una dintre persoanele menţionate la art. 72 sau art. 75 nu se conformează obligaţiilor care îi revin;
    h) să verifice dacă obligaţiile de raportare şi transmitere de informaţii prevăzute de prezentul titlu sunt îndeplinite cu respectarea formatelor şi a condiţiilor stabilite prin lege şi să ia măsurile necesare, în cazul în care constată existenţa unor nereguli;
    i) să efectueze inspecţii la faţa locului în teritoriu, la sediul entităţilor reglementate sau supravegheate şi/sau, în cooperare cu alte autorităţi, la sediul altor entităţi ce intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi, cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile, în scopul de a verifica respectarea dispoziţiilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise în aplicarea acestuia;
    j) să decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată să fie retrase de la tranzacţionare, în condiţiile în care consideră că, datorită unor circumstanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţă ordonată pentru respectivele valori mobiliare.

    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), A.S.F. este învestită cu toate puterile de investigare necesare pentru exercitarea competenţelor sale.
    (3) Comunicarea către A.S.F. de către un auditor a oricăror informaţii şi/sau documente ca urmare a solicitărilor formulate în acest sens de A.S.F. conform alin. (1) lit. a) nu constituie o încălcare a vreunei restricţii referitoare la dezvăluirea de informaţii impusă printr-un contract sau printr-un act cu putere de lege sau act administrativ şi nu angajează responsabilitatea auditorului respectiv.

    ART. 116
    (1) Obligaţia privind secretul profesional se aplică în cazul tuturor persoanelor care lucrează sau au lucrat pentru A.S.F. şi pentru entităţile cărora A.S.F. le-a delegat, eventual, anumite sarcini. Informaţiile supuse regimului privind secretul profesional nu pot fi comunicate niciunei persoane sau autorităţi, decât în conformitate cu legislaţia naţională şi actele administrative aplicabile.
    (2) A.S.F. cooperează cu autorităţile competente ale celorlalte state membre atunci când este necesar pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea prerogativelor care îi sunt conferite prin prezentul titlu şi le oferă asistenţă.
    (3) În exercitarea competenţelor sale de sancţionare şi de investigare, A.S.F. cooperează cu autorităţile competente ale celorlalte state membre pentru a se asigura că sancţiunile sau măsurile dispuse produc rezultatele dorite şi pentru a-şi coordona eforturile atunci când se ocupă de cazuri transfrontaliere.
    (4) A.S.F. poate sesiza ESMA cu privire la situaţiile în care o cerere de cooperare a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil şi cooperează cu aceasta în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, furnizându-i toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin ESMA în temeiul acestui regulament.
    (5) Prevederile alin. (1) nu împiedică schimbul de informaţii confidenţiale între A.S.F. şi alte autorităţi competente. Informaţiile astfel schimbate sunt reglementate de secretul profesional, obligaţie care incumbă persoanelor angajate sau anterior angajate de autorităţile competente care primesc informaţiile.
    (6) A.S.F. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile sau organismele competente din ţările terţe, abilitate de propria lor legislaţie să ducă la îndeplinire orice sarcină similară cu cele prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la competenţele A.S.F. privind supravegherea respectării obligaţiilor de transparenţă ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Acest schimb de informaţii se supune unor garanţii de secret profesional cel puţin echivalente cu cele prevăzute de prezentul articol şi este destinat executării prerogativelor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor respective; în cazul în care provin din alt stat membru, informaţiile nu pot fi comunicate fără acordul expres al autorităţilor competente care le-au comunicat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care şi-au dat acordul.

    ART. 117
    (1) În cazul în care A.S.F., în calitate de autoritate competentă atunci când România este stat membru gazdă pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, constată că emitentul sau un deţinător de acţiuni ori alte instrumente financiare sau persoana menţionată la art. 73 a comis nereguli sau şi-a încălcat obligaţiile, aceasta aduce la cunoştinţă aceste constatări autorităţii competente a statului membru de origine şi ESMA.
    (2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deţinătorul de valori mobiliare continuă să nu îşi respecte obligaţiile ce îi revin, A.S.F., în calitate de autoritate competentă atunci când România este stat membru gazdă, după informarea autorităţii competente a statului membru de origine, ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu prevederile legale privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în legătură cu emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, informând în acest sens, în cel mai scurt timp, Comisia Europeană şi ESMA.

    TITLUL IV
    Emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionale în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 118
    (1) Prevederile prezentului titlu stabilesc cadrul juridic aplicabil emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare, precum şi obligaţiile de raportare şi transparenţă ale acestor emitenţi.
    (2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile în cazul titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decât cele de tip închis.

    ART. 119
    În înţelesul prezentului titlu, prin emitent se înţelege o persoană juridică sau altă entitate legală reglementată de dreptul public sau privat, inclusiv un stat, ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul său, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare.

    CAP. II
    Admiterea, înscrierea şi retragerea valorilor mobiliare de la tranzacţionarea pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare
    ART. 120
    Admiterea sau, după caz, înscrierea la tranzacţionare a valorilor mobiliare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare se face în conformitate cu reglementările proprii ale operatorului de sistem care administrează respectivul sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare, aprobate de A.S.F.

    ART. 121
    Condiţiile de retragere a valorilor mobiliare de la tranzacţionarea pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare se stabilesc prin reglementări ale A.S.F. şi sunt specificate în cadrul reglementărilor proprii ale operatorului de sistem care administrează respectivul sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare.

    CAP. III
    Informarea periodică şi continuă
    ART. 122
    Emitenţii sunt obligaţi să se înregistreze la A.S.F. şi să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerinţele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum şi cele ale operatorului sistemelor de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de aceştia.

    ART. 123
    Prevederile art. 48 alin. (2)-(4), art. 64, art. 71-78, art. 79 alin. (1), art. 80 alin. (1) şi (2), art. 86-92, art. 105 şi art. 110-115 şi art. 116 alin. (1)-(3), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător şi în cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare se tranzacţionează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (5).

    ART. 124
    A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligaţiile de transparenţă şi raportare ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau pe un sistem organizat de tranzacţionare.

    TITLUL V
    Abuzul pe piaţă
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 125
    (1) Prezentul titlu stabileşte cadrul legal al utilizării abuzive a informaţiilor privilegiate, al divulgării neautorizate a informaţiilor privilegiate şi al manipulării pieţei, precum şi măsuri pentru prevenirea abuzului pe piaţă.
    (2) A.S.F. informează Comisia Europeană atunci când are loc, prin modificarea legislaţiei naţionale, extinderea competenţelor în privinţa infracţiunilor prevăzute la art. 157 alin. (2)‒(5), a tentativei prevăzute la art. 158 alin. (1), precum şi a instigării şi complicităţii la faptele prevăzute la art. 157 alin. (2), (4) şi (5) care au fost săvârşite în afara României, în cazul în care:
    a) autorul infracţiunii îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul României; sau
    b) infracţiunea a fost săvârşită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul României.

    (3) În înţelesul prezentului titlu prin emitent se înţelege o entitate legală de drept privat sau public care emite sau intenţionează să emită instrumente financiare, emitentul fiind, în cazul certificatelor de depozit având ca suport instrumente financiare, emitentul instrumentului financiar suport.

    ART. 126
    Prevederile prezentului titlu se aplică:
    a) instrumentelor financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    b) instrumentelor financiare tranzacţionate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare (SMT), admise la tranzacţionare în cadrul unui SMT sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacţionare în cadrul unui SMT;
    c) instrumentelor financiare tranzacţionate în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare (SOT);
    d) instrumentelor financiare necuprinse la lit. a), b) sau c), al căror preţ sau valoare depinde de preţul sau valoarea unui instrument financiar menţionat la aceste litere sau are un efect asupra acestora şi care poate include, dar nu se limitează la swapuri pe riscul de credit şi contracte pentru diferenţă;
    e) comportamentelor sau tranzacţiilor, inclusiv oferte, legate de licitarea pe o platformă de licitaţie autorizată ca o piaţă reglementată a certificatelor de emisii sau a altor produse licitate pe baza acestora, inclusiv atunci când produsele licitate nu sunt instrumente financiare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii. Fără a aduce atingere dispoziţiilor specifice referitoare la ofertele depuse în contextul unei licitaţii, dispoziţiile din prezentul titlu referitoare la ordinele de tranzacţionare se aplică şi acestor oferte.


    ART. 127
    (1) Prevederile art. 137 se aplică, de asemenea:
    a) contractelor spot pe mărfuri care nu sunt produse energetice angro, atunci când tranzacţia, ordinul sau comportamentul are, este probabil să aibă sau se intenţionează să aibă un efect asupra preţului sau valorii unui instrument financiar, menţionat la art. 126;
    b) tipurilor de instrumente financiare, inclusiv contractelor derivate sau instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit, atunci când tranzacţia, ordinul, oferta sau comportamentul are sau poate avea un efect asupra preţului sau valorii contractului spot pe mărfuri, în cazul în care preţul sau valoarea depinde de preţul sau valoarea respectivelor instrumente financiare;
    c) comportamentului în ceea ce priveşte indicii de referinţă.

    (2) Prevederile prezentului titlu se aplică oricărei tranzacţii, ordin sau comportament care are legătură cu orice instrument financiar prevăzute la alin. (1) şi la art. 126, indiferent dacă tranzacţia, ordinul sau comportamentul respectiv se desfăşoară sau nu într-un loc de tranzacţionare.

    ART. 128
    Interdicţiile prevăzute în acest titlu nu se aplică în cazul:
    a) tranzacţiilor cu acţiuni proprii efectuate în cadrul programelor de răscumpărare, în cazul în care respectivele tranzacţii se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
    b) tranzacţiilor cu valori mobiliare sau cu instrumente asociate menţionate la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru stabilizarea valorilor mobiliare, în cazul în care respectivele tranzacţii se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) şi (5) din regulamentul respectiv;
    c) tranzacţiilor, ordinelor sau comportamentelor desfăşurate în vederea aplicării politicii monetare, a cursului de schimb sau a datoriei publice în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, ordinelor de tranzacţii sau comportamentelor desfăşurate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din acelaşi regulament, activităţilor desfăşurate în cadrul politicii Uniunii Europene în domeniul climei, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din regulamentul menţionat sau activităţilor desfăşurate în cadrul politicii agricole comune sau al politicii comune în domeniul pescuitului a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din acelaşi regulament.


    ART. 129
    Interdicţiile prevăzute în prezentul titlu nu se aplică tranzacţiilor desfăşurate în contextul politicii monetare şi al cursului de schimb sau celor aferente datoriei publice, exercitate de: autorităţi competente din România, celelalte state membre, Banca Centrală Europeană sau o bancă centrală naţională, un minister, o agenţie ori o societate vehicul cu scop special pentru un stat membru sau mai multe state membre ori o persoană care acţionează în numele acestuia/acesteia, iar în cazul unui stat membru care este un stat federal, un membru care face parte din federaţie.

    ART. 130
    (1) A.S.F. este autoritatea competentă care asigură aplicarea prevederilor prezentului titlu.
    (2) A.S.F. deleagă către B.N.R. competenţele privind supravegherea abuzului pe piaţă referitoare la instrumentele pieţei monetare şi valutare care sunt reglementate şi supravegheate de B.N.R., precum şi la indicii publicaţi de B.N.R.

    CAP. II
    Informaţiile privilegiate
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 131
    (1) Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influenţa semnificativ preţul acelor instrumente financiare sau preţul instrumentelor financiare derivate conexe.
    (2) Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, informaţia privilegiată înseamnă informaţia cu caracter precis care nu a fost făcută publică şi care se referă direct sau indirect la unul sau mai multe astfel de instrumente financiare derivate sau care se referă direct la contractul spot pe mărfuri conex şi care, în cazul în care ar fi făcută publică, ar putea influenţa semnificativ preţul unor astfel de instrumente financiare derivate sau al contractelor spot pe mărfuri conexe şi în cazul în care aceasta este o informaţie care este aşteptată în mod rezonabil să fie divulgată sau pentru care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu legislaţia europeană sau naţională aplicabilă, norme de piaţă, contracte, practici sau uzanţe privind pieţele instrumentelor derivate pe mărfuri sau pieţele spot relevante.
    (3) Atunci când se referă la certificatele de emisii sau produsele licitate pe baza acestora, informaţia privilegiată înseamnă informaţia cu caracter precis, care nu a fost făcută publică, care se referă direct sau indirect la unul sau mai multe astfel de instrumente şi care, în cazul în care ar fi făcută publică, ar putea influenţa semnificativ preţul unor astfel de instrumente sau preţul instrumentelor financiare derivate conexe.
    (4) Pentru persoanele răspunzătoare de executarea ordinelor privind tranzacţionarea instrumentelor financiare, informaţia privilegiată înseamnă, totodată, informaţia cu caracter precis, transmisă de un client, în legătură cu ordinele sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informaţie care, dacă ar fi făcută publică, ar putea avea efecte semnificative asupra preţului respectivelor instrumente financiare, asupra preţului contractelor spot pe mărfuri conexe sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate conexe.
    (5) Prin informaţie cu caracter precis se înţelege acea informaţie care indică un set de circumstanţe care există sau despre care se poate estima în mod rezonabil că vor exista sau un eveniment care s-a produs sau se poate estima în mod rezonabil că se va produce şi pe baza căreia, datorită naturii specifice a acesteia, se poate trage o concluzie cu privire la efectul pe care îl pot avea respectivele circumstanţe sau respectivul eveniment asupra preţului instrumentelor financiare, asupra preţului instrumentelor financiare derivate conexe, asupra preţului contractelor spot pe mărfuri conexe sau asupra preţului produselor licitate pe baza certificatelor de emisii. În acest context, în cazul unui proces prelungit menit să producă sau care are ca rezultat anumite circumstanţe sau un anumit eveniment, aceste circumstanţe viitoare sau acel eveniment viitor, precum şi etapele intermediare ale acelui proces menit să producă sau să aibă drept rezultat circumstanţele viitoare sau evenimentul în cauză pot fi privite ca informaţii precise.
    (6) O etapă intermediară a unui proces prelungit este considerată informaţie privilegiată dacă, în sine, satisface criteriile aferente informaţiilor privilegiate menţionate în prezentul articol.
    (7) Prin informaţie care, „dacă ar fi transmisă public, ar putea influenţa semnificativ preţul acelor instrumente financiare sau preţul instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură, al contractelor spot pe mărfuri conexe sau al produselor licitate pe baza certificatelor de emisii“ se înţelege acea informaţie pe care un investitor rezonabil o poate folosi în fundamentarea deciziilor sale de investiţie.

    ART. 132
    În cazul participanţilor la piaţa certificatelor de emisii cu un nivel agregat al emisiilor sau o putere termică nominală egală sau mai mică decât pragul fixat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, se consideră că informaţiile legate de operaţiunile lor fizice nu au un efect semnificativ asupra preţului certificatelor de emisii, al produselor licitate pe baza acestora sau al instrumentelor financiare derivate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate
    ART. 133
    (1) Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate are loc atunci când o persoană deţine informaţii privilegiate şi utilizează aceste informaţii pentru a achiziţiona sau a ceda instrumente financiare la care se referă informaţiile respective, în nume propriu sau în numele unui terţ, direct sau indirect.
    (2) Prezentul articol se aplică oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate ca urmare a faptului că persoana respectivă:
    a) este administrator, membră a consiliului de administraţie, director, director general, membră a consiliului de supraveghere, membră a directoratului ori reprezentantul legal, sau, după caz, este membră în organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sau ale participantului pe piaţa certificatelor de emisii;
    b) deţine o parte din capitalul emitentului sau al participantului pe piaţa certificatelor de emisii;
    c) are acces la informaţii prin natura postului ocupat, a profesiei sau a sarcinilor profesionale; sau
    d) a obţinut informaţiile, în mod direct sau indirect, în urma săvârşirii unei infracţiuni.

    (3) Prezentul articol se aplică, de asemenea, oricărei persoane care a obţinut informaţii privilegiate în alte împrejurări decât cele menţionate la alin. (2), în cazul în care persoana respectivă ştie sau ar trebui să ştie că sunt informaţii privilegiate.
    (4) Utilizarea informaţiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin privind un instrument financiar la care se referă informaţiile, în cazul în care acel ordin a fost emis înainte ca persoana în cauză să cunoască informaţiile privilegiate, se consideră de asemenea ca fiind utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate.
    (5) Utilizarea recomandărilor sau acţionarea pe baza îndemnurilor prevăzute la art. 134 alin. (1) devine utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate în cazul în care persoana care utilizează recomandarea sau urmează îndemnul ştie că se bazează pe informaţii privilegiate.
    (6) În cazul licitaţiilor pentru certificate de emisii sau alte produse licitate pe baza acestora care sunt organizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010, utilizarea informaţiilor privilegiate menţionată la alin. (4) cuprinde şi prezentarea, modificarea sau retragerea unei oferte de către o persoană în nume propriu sau în numele unui terţ.
    (7) În sensul prezentului articol, faptul că o persoană deţine sau a deţinut informaţii privilegiate nu se consideră că persoana respectivă a utilizat informaţiile respective şi că ar fi implicată astfel în utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate printr-un act de achiziţionare sau înstrăinare, atunci când comportamentul său este calificat drept comportament legitim în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

    ART. 134
    (1) Recomandarea sau determinarea unei alte persoane să participe la practici de utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate are loc în cazul în care persoana deţine informaţii privilegiate şi:
    a) pe baza informaţiilor respective, recomandă unei alte persoane să achiziţioneze sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă informaţiile sau determină persoana respectivă să realizeze o astfel de achiziţie sau înstrăinare; sau
    b) pe baza informaţiilor respective, recomandă unei alte persoane să anuleze sau să modifice un ordin privind un instrument financiar la care se referă informaţiile respective sau convinge persoana respectivă să realizeze anularea sau modificarea respectivă.

    (2) Prevederile art. 133 alin. (2), (3) şi (7) se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate
    ART. 135
    (1) În sensul prezentului titlu, divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate are loc în cazul în care o persoană deţine informaţii privilegiate şi divulgă informaţiile respective unei alte persoane, cu excepţia cazului în care divulgarea se face prin exercitarea normală a postului ocupat, profesiei sau sarcinilor profesionale, inclusiv în cazul în care divulgarea este calificată drept sondare a pieţei, efectuată în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
    (2) Prezentul articol se aplică oricărei persoane în situaţiile sau circumstanţele menţionate la art. 133 alin. (2) şi (3).

    ART. 136
    În sensul prezentului titlu, transmiterea recomandărilor sau îndemnurilor prevăzute la art. 134 alin. (1) devine divulgare ilegală a informaţiilor privilegiate în temeiul prezentului articol în cazul în care persoana care transmite recomandarea sau îndemnul ştie sau ar trebui să ştie că acestea se bazează pe informaţii privilegiate.

    CAP. III
    Manipularea pieţei
    ART. 137
    (1) În sensul prezentului titlu, manipularea pieţei reprezintă următoarele tipuri de activităţi:
    a) efectuarea unei tranzacţii, plasarea unui ordin de tranzacţionare sau orice alt comportament care oferă sau este probabil să ofere indicaţii false sau înşelătoare cu privire la oferta, cererea sau preţul unui instrument financiar, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii sau care fixează ori este probabil să fixeze preţul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii la un nivel anormal sau artificial, cu excepţia cazului în care motivele pentru care persoana care a participat la tranzacţii sau a plasat ordinele de tranzacţionare a acţionat astfel sunt conform dispoziţiilor legale aplicabile şi respectivele tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de piaţă acceptate la locul de tranzacţionare în cauză, în măsura în care acestea au fost aprobate conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
    b) efectuarea unei tranzacţii, plasarea unui ordin sau orice altă activitate sau comportament care influenţează sau este probabil să influenţeze preţul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii, prin recurgerea la un procedeu fictiv sau orice altă formă de înşelăciune sau artificiu;
    c) diseminarea de informaţii prin mijloace de comunicare în masă, inclusiv pe internet sau prin orice alte mijloace, care dă sau este probabil să dea semnale false sau înşelătoare referitoare la oferta, cererea sau preţul unui instrument financiar, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii sau care fixează preţul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii la un nivel anormal sau artificial, inclusiv diseminarea de zvonuri, atunci când persoanele care au realizat diseminarea obţin, pentru sine sau pentru altă persoană, foloase sau beneficii ca urmare a diseminării informaţiilor în cauză şi cu condiţia ca aceste persoane să fi ştiut sau să fi trebuit să ştie că acestea sunt false sau înşelătoare; sau
    d) transmiterea de informaţii false sau înşelătoare sau furnizarea de date de intrare false sau înşelătoare sau orice alt comportament care manipulează calcularea unui indice de referinţă, cu condiţia ca persoana care a realizat transmiterea sau furnizarea respectivelor informaţii sau date să fi ştiut sau să fi trebuit să ştie că acestea sunt false sau înşelătoare.

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), următoarele situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei:
    a) conduita unei persoane sau a unor persoane, care acţionează în colaborare pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii sau ofertei aferente unui anumit instrument financiar, contract spot pe mărfuri sau produs licitat pe baza unor certificate de emisii, care are sau este probabil să aibă ca efect fixarea, directă sau indirectă, a preţului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare;
    b) cumpărarea sau vânzarea de instrumente financiare la momentul deschiderii sau închiderii pieţei, care are sau este probabil să aibă efectul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor afişate, inclusiv a preţurilor de deschidere şi de închidere;
    c) plasarea de ordine într-un loc de tranzacţionare, inclusiv anularea sau modificarea acestora, prin orice mijloace de tranzacţionare disponibile, inclusiv mijloace electronice precum strategii de tranzacţionare algoritmică şi de înaltă frecvenţă şi care are unul din efectele menţionate la lit. a) sau b) prin:
    (i) întreruperea sau amânarea funcţionării sistemului de tranzacţionare din respectivul loc de tranzacţionare sau prin crearea condiţiilor pentru a se produce aceste efecte;
    (ii) producerea de dificultăţi pentru alte persoane de a identifica ordinele reale din sistemul de tranzacţionare din respectivul loc de tranzacţionare sau fiind probabil să genereze astfel de efecte, inclusiv prin introducerea de ordine care are ca efect supraîncărcarea sau destabilizarea registrului de ordine; sau
    (iii) crearea sau probabilitatea să creeze un semnal fals sau înşelător cu privire la oferta, cererea sau preţul unui instrument financiar, în particular prin introducerea de ordine cu scopul de a iniţia sau accentua o anumită tendinţă;

    d) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiţionale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu un instrument financiar, un contract spot pe mărfuri sau un produs licitat având la bază certificate de emisii sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condiţiile în care instrumentul financiar, contractul spot pe mărfuri sau produsul licitat, având la bază certificate de emisii, era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument financiar, contract spot pe mărfuri sau produs licitat având la bază certificate de emisii, fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă şi eficientă;
    e) cumpărarea sau vânzarea de certificate de emisii sau instrumente derivate conexe pe piaţa secundară, anterior licitaţiei desfăşurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, având ca efect fixarea preţului de licitaţie pentru produsele licitate la un nivel anormal sau artificial sau inducerea în eroare a persoanelor participante la licitaţii.


    ART. 138
    Practicile de piaţă acceptate se referă la practicile utilizate în cadrul uneia sau mai multor pieţe şi care sunt agreate de A.S.F., în conformitate cu procedurile europene.

    CAP. IV
    Obligaţii de informare
    ART. 139
    (1) Un emitent face publice, de îndată ce este posibil, informaţiile privilegiate care se referă în mod direct la emitentul respectiv.
    (2) Un participant la piaţa certificatelor de emisii face publice în mod eficient şi rapid informaţiile privilegiate privind certificatele de emisii pe care le deţine referitor la activitatea sa comercială.
    (3) Îndeplinirea obligaţiilor menţionate la alin. (1) şi (2) se realizează cu respectarea prevederilor incidente ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014.

    ART. 140
    A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.

    CAP. V
    Competenţele A.S.F.
    ART. 141
    A.S.F. este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

    ART. 142
    (1) Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, A.S.F. are, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, competenţele prevăzute la art. 23 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 exercitate în conformitate cu prevederile acestui regulament.
    (2) În scopul îndeplinirii competenţelor prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate solicita orice informaţii şi documente necesare indicând temeiul legal, scopul, termenele şi sancţiunile prevăzute la art. 154 alin. (4). A.S.F. poate audia orice persoană care şi-a exprimat consimţământul în acest sens.
    (3) În vederea realizării audierii prevăzute la alin. (2), A.S.F. emite o decizie pe care o transmite persoanei ce urmează a fi audiată, indicând temeiul legal, scopul, data şi locul derulării audierii, precum şi sancţiunile prevăzute la art. 154 alin. (4).
    (4) Audierea va fi înregistrată pe suport durabil şi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii.

    ART. 143
    (1) A.S.F. exercită competenţa prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, în baza unei decizii emise de aceasta şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta şi, după caz, cu sprijinul Jandarmeriei Române, potrivit competenţelor legale.
    (2) Pentru exercitarea competenţei prevăzute la alin. (1), specialiştii din cadrul A.S.F. au următoarele puteri de inspecţie:
    a) să intre în reşedinţele persoanelor fizice şi în sediile persoanelor juridice;
    b) să examineze orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;
    c) să ceară persoanei fizice sau oricărui reprezentant al persoanei juridice explicaţii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi să consemneze răspunsurile acestora;
    d) să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din documente care au legătură cu fapta pentru care se efectuează inspecţia;
    e) să sigileze orice amplasament şi orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pe durata şi atât cât este necesar inspecţiei.

    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) nu este supusă căilor de atac.
    (4) Cererea de autorizare care vizează inspecţia domiciliară şi/sau informatică, formulată de A.S.F., se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează şi se comunică A.S.F. în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.
    (5) În cazul în care inspecţia trebuie desfăşurată simultan în mai multe spaţii dintre cele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se desfăşoare inspecţia.
    (6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură să justifice inspecţia, inclusiv durata acesteia, iar judecătorul sesizat verifică dacă cererea este întemeiată. Autorizarea judiciară va viza dreptul de a intra în reşedinţele persoanelor fizice şi în sediile persoanelor juridice, de a examina orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, de a confisca documente şi date sub orice formă care au legătură cu fapta pentru care se efectuează inspecţia, de a sigila orice amplasament şi orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei, şi de a solicita explicaţii persoanelor solicitate la faţa locului.
    (7) Inspecţia se desfăşoară între orele 6,00 şi 20,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează inspecţia sau a reprezentantului său. Inspecţia poate continua şi după ora 20,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează inspecţia sau al reprezentantului său.
    (8) O copie a deciziei A.S.F. şi a autorizaţiei judiciare se înmânează obligatoriu persoanei supuse inspecţiei sau reprezentantului său înainte de începerea acesteia.
    (9) După identificare, datele şi documentele, indiferent de modul de stocare, se prezintă persoanei de la care sunt ridicate, pentru a fi recunoscute şi a fi însemnate de către aceasta spre neschimbare, după care se etichetează şi se sigilează.
    (10) Activităţile desfăşurate cu ocazia efectuării inspecţiei sunt consemnate într-un proces-verbal. Procesul-verbal se
    semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, de persoana supusă acţiunii de inspecţie sau, după caz, de reprezentantul legal sau convenţional al acesteia, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.

    (11) O copie de pe procesul-verbal se predă persoanei la care s-a făcut inspecţia.
    (12) În cursul inspecţiei inopinate, informaţiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral şi ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informaţiilor necesare investigaţiei să se realizeze în prezenţa persoanei fizice sau a oricărui reprezentant al persoanei juridice, la sediul A.S.F.
    (13) Datele şi documentele ridicate, indiferent de modul de stocare, care constituie mijloace de probă sunt ataşate la dosar, iar cele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparţin.

    ART. 144
    Toate datele şi documentele obţinute de A.S.F. în exercitarea competenţelor prevăzute la art. 142 şi 143, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pot fi folosite, după caz, ca mijloace de probă în cadrul procesului penal.

    ART. 145
    A.S.F. emite reglementări privind abuzul de piaţă în aplicarea prezentului capitol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.

    TITLUL VI
    Răspunderi şi sancţiuni
    CAP. I
    Răspunderea contravenţională
    ART. 146
    (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, faptele săvârşite de către:
    a) entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., emitenţii de valori mobiliare şi/sau de către membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, respectiv, în toate cazurile în care a fost numit, directorul general şi, dacă există această funcţie, directorul general adjunct, angajaţii entităţii autorizate, reglementate şi supravegheate sau ai emitenţilor de valori mobiliare, persoanele fizice sau juridice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, ofertanţii şi/sau persoanele cu care acţionează în mod concertat, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare a unui emitent, persoanele însărcinate cu realizarea prospectului, deţinătorii de instrumente financiare şi/sau persoanele cu care acţionează în mod concertat, organele administraţiei publice centrale şi locale, organismele internaţionale, după caz, în legătură cu:
    1. încălcarea prevederilor privind ofertele publice şi operaţiunile de retragere a acţionarilor dintr-o societate prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 9, 10, art. 11 alin. (1), art. 17, art. 21, art. 23 alin. (2), art. 26 alin. (1), (4) şi (5), art. 27 alin. (1)-(5), art. 28, art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (2) şi (3), art. 33 alin. (1)-(3), (6) şi (7), art. 34 alin. (1), art. 35, art. 40 alin. (7), art. 42, art. 43 şi art. 44 alin. (7);
    2. încălcarea prevederilor privind admiterea, respectiv retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 50, 53, 54, art. 55 alin. (1), art. 57, art. 58 alin. (1)-(3), art. 59, 60, art. 61 alin. (1) şi art. 62;
    3. încălcarea obligaţiilor de raportare, de realizare a operaţiunilor şi de respectare a conduitei şi condiţiilor prevăzute la art. 48 alin. (1), (2) şi (4), art. 64, 79-81, art. 82 alin. (1), art. 83, art. 85 alin. (1), (3) şi (4), art. 86, art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (3), art. 91 alin. (1), (2) şi (4), art. 92, art. 95 alin. (2)-(4) şi (6)-(8), art. 96, art. 97 alin. (1), (2) şi (4), art. 98, 99, art. 105 alin. (1), (2), (6)-(8), (19), (20), (22) şi (23), art. 106, art. 107 şi art. 108 alin. (1), (2), (4), (7)-(9) şi (11)-(13);
    4. desfăşurarea unei oferte publice fără aprobarea A.S.F. a documentului de ofertă, precum şi desfăşurarea fără aprobarea A.S.F. a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege impune aprobarea;
    5. nerespectarea condiţiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum şi a anunţului/anunţului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare;
    6. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 41 alin. (3) şi (4);
    7. nerespectarea prevederilor privind admiterea, înscrierea şi retragerea valorilor mobiliare de la tranzacţionarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare, respectiv a prevederilor privind obligaţiile de raportare, de realizare a operaţiunilor şi de respectare a conduitei şi a condiţiilor prevăzute la art. 120-122;
    8. împiedicarea exercitării drepturilor acţionarilor, prevăzute la art. 97 alin. (3) teza I, art. 105 alin. (3), (5), (10), alin. (11) teza I şi alin. (18);
    9. încălcarea obligaţiilor de raportare, de realizare a operaţiunilor şi de respectare a conduitei şi condiţiilor prevăzute la art. 101-104;

    b) emitent în legătură cu nerespectarea obligaţiei de publicare, respectiv de transmitere în termenul stabilit a rapoartelor, respectiv a informaţiilor ce trebuie incluse în rapoartele prevăzute la art. 63-69, art. 74 alin. (6), art. 77 şi art. 78;
    c) persoana fizică sau entitatea legală în legătură cu nerespectarea obligaţiei de notificare, în termenul stabilit, a achiziţionării sau cedării unei deţineri importante, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) şi (2), art. 72, art. 74-76;
    d) emitent în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (5).

    (2) Constituie de asemenea contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., precum şi a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere şi control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.;
    b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 39 alin. (1) referitoare la iniţierea, în termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie;
    c) nerespectarea prevederilor privind interdicţia de a achiziţiona acţiuni prevăzută la art. 39 alin. (2);
    d) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de întocmire a situaţiilor financiar-contabile şi la auditarea acestora, prevăzute la art. 110;
    e) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum şi refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform legii;
    f) încălcările prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.


    ART. 147
    (1) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 146 pot fi aplicate următoarele sancţiuni şi măsuri administrative:
    a) o declaraţie publică în care se indică persoana fizică sau entitatea legală responsabilă şi natura încălcării;
    b) un ordin prin care i se solicită persoanei fizice sau entităţii legale responsabile să înceteze comportamentul care constituie o încălcare şi să nu îl repete;
    c) amendă cuprinsă, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, între următoarele limite:
    1. în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 4, 5, 9 şi lit. d) şi alin. (2) lit. c) şi e): (i) pentru persoanele fizice: amendă de la 5.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;
    (ii) pentru entităţile legale: amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care acestea pot fi stabilite;

    2. în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 1-3, 7 şi 8 şi la alin. (2) lit. a) şi d): (i) pentru persoanele fizice: amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;
    (ii) pentru entităţile legale: amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;

    3. în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. b) şi c): (i) pentru persoanele fizice: amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care acestea pot fi stabilite;
    (ii) pentru entităţile legale: amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;

    4. în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 146 alin. (2) lit. b):
    (i) pentru persoanele fizice:
    1. amendă de la 1.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 2.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depăşit cu cel mult 30 de zile;
    2. amendă de la 25.001 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depăşit cu cel mult 60 de zile;
    3. amendă de la 50.001 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depăşit cu mai mult de 60 de zile;

    (ii) pentru entităţile legale:
    1. amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.000.000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depăşit cu cel mult 30 de zile;
    2. amendă de la 25.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 8.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depăşit cu cel mult 60 de zile;
    3. amendă de la 50.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 8.000.000 lei sau 10% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depăşit cu mai mult de 60 de zile.
    (2) Săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 6 se sancţionează potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. c) pct. 4, care se aplică în mod corespunzător.

    ART. 148
    În cazul în care entitatea legală prevăzută la art. 147 este o societate-mamă sau o filială a unei societăţimamă care trebuie să întocmească conturi consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cifra de afaceri totală relevantă este cifra de afaceri totală anuală sau tipul de venit corespunzător reglementărilor contabile aplicabile, în conformitate cu ultimele conturi anuale consolidate disponibile, aprobate de organul de administrare al societăţiimamă.

    ART. 149
    Fără a aduce atingere competenţelor A.S.F. stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin prezenta lege, precum şi posibilităţii de impunere de către organele abilitate, în cazurile aplicabile, a unor sancţiuni penale, A.S.F. poate dispune, cu titlu de măsură administrativă, suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor în cazul constatării contravenţiei prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. c) referitoare la nerespectarea obligaţiei de notificare în cazul depăşirii pragului de 33% din drepturile de vot ale emitentului.

    ART. 150
    (1) A.S.F. publică toate deciziile privind sancţiunile şi măsurile impuse în conformitate cu prevederile art. 146-149, fără întârzieri nejustificate, inclusiv cel puţin informaţiile privind tipul şi natura încălcării şi identitatea persoanelor fizice sau a entităţilor legale responsabile de încălcare. Prin excepţie, A.S.F. poate amâna publicarea unei decizii sau poate publica decizia în mod anonim în oricare dintre circumstanţele următoare:
    a) atunci când, în cazul în care sancţiunea este impusă unei persoane fizice, se constată, în urma unei evaluări anterioare obligatorii a proporţionalităţii publicării datelor cu caracter personal, că aceasta este disproporţionată;
    b) atunci când publicarea ar periclita grav stabilitatea sistemului financiar sau o anchetă oficială în curs;
    c) atunci când publicarea ar cauza, în măsura în care se poate stabili acest lucru, prejudicii disproporţionate şi grave instituţiilor sau persoanelor fizice implicate.

    (2) A.S.F. publică deciziile privind sancţiunile şi măsurile impuse pentru nerespectarea prevederilor art. 101-104 de către investitorii instituţionali prevăzuţi la art. 94 lit. e) pct. (i), în conformitate cu regimul publicării prevăzut de Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul introducerii unei căi de atac împotriva deciziei publicate conform alin. (1), A.S.F. este obligată fie să publice această informaţie în momentul publicării respectivei decizii, fie să modifice textul publicat în cazul în care calea de atac este înaintată după publicarea iniţială.

    ART. 151
    (1) A.S.F. stabileşte tipul şi nivelul sancţiunilor sau măsurilor administrative aplicate în conformitate cu prevederile art. 146-149, cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor relevante, inclusiv, după caz, a următoarelor:
    a) gravitatea şi durata încălcării;
    b) gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau al entităţii legale responsabile;
    c) capacitatea financiară a persoanei fizice sau a entităţii legale responsabile, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a entităţii legale responsabile, de venitul anual al persoanei fizice responsabile, în măsura în care acestea pot fi identificate, sau de alţi indicatori relevanţi;
    d) valoarea beneficiului obţinut sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau entitatea legală responsabilă, în măsura în care acestea pot fi stabilite;
    e) pierderile suferite de terţi ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi stabilite;
    f) măsura în care persoana fizică sau entitatea legală responsabilă cooperează cu A.S.F.;
    g) încălcările anterioare săvârşite de persoana fizică sau entitatea legală responsabilă.

    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul sau în scopul exercitării competenţelor de supraveghere şi de investigare în temeiul prezentei legi se desfăşoară în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001*) al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.
    *) A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1725/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1247/2002/CE.


    ART. 152
    (1) A.S.F. aplică sancţiuni contravenţionale adecvate şi măsuri administrative eficace, proporţionale şi disuasive, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129 şi a prezentei legi, persoanelor care săvârşesc faptele prevăzute la art. 146 alin. (2) lit. f).
    (2) Limitele amenzilor prevăzute în prezentul articol sunt stabilite prin derogare de la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
    (3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative:
    a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129. Limitele sancţiunii prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 sunt cuprinse între o dată şi până la dublul cuantumului profiturilor obţinute sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi calculate;
    b) pentru persoanele fizice, amendă de la 10.000 lei până la 9.000.000 lei;
    c) pentru persoanele juridice amendă de la 15.000 lei până la 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere.

    (4) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative:
    a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129;
    b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei;
    c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 7.000 lei până la 4.000.000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere.

    (5) În cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la alin. (3) lit. c), respectiv la alin. (4) lit. c), prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 se aplică în mod corespunzător.
    (6) În luarea unei decizii cu privire la tipul şi nivelul sancţiunilor contravenţionale şi măsurilor administrative aplicate potrivit prezentului articol, A.S.F. ţine cont de toate circumstanţele relevante, respectiv cooperează şi îşi coordonează activităţile, în cazurile aplicabile, cu celelalte autorităţi competente, în conformitate cu prevederile art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.
    (7) A.S.F. are competenţa de a coopera cu autorităţile judiciare naţionale relevante, sens în care primeşte de la acestea informaţii specifice în legătură cu anchete sau proceduri penale iniţiate cu privire la cazuri care sunt susceptibile a intra sub incidenţa art. 157 alin. (1) şi care ar constitui încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129, precum şi prerogativa de a oferi acelaşi tip de informaţii altor autorităţi competente şi ESMA, în sensul aplicării art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.
    (8) A.S.F. publică orice decizie de aplicare a unei sancţiuni contravenţionale sau a unei alte măsuri administrative potrivit prezentului articol, precum şi informaţii în legătură cu aceasta, în conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.
    (9) A.S.F. transmite ESMA, în conformitate cu art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, informaţii privind sancţiunile contravenţionale şi măsurile administrative aplicate potrivit prezentului articol, respectiv privind anchetele penale efectuate şi sancţiunile penale aplicate în cazuri care intră sub incidenţa art. 157 alin. (1) şi care constituie o încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din acelaşi regulament.
    (10) În sensul aplicării art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, A.S.F. are acces la informaţiile şi hotărârea finală în legătură cu orice sancţiune penală prevăzută la alin. (9) şi le transmite ESMA.

    ART. 153
    (1) Prevederile art. 160-172 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte instituirea de către A.S.F. de mecanisme în conformitate cu art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.
    (2) Angajatorii implicaţi în activităţi reglementate în scopul serviciilor financiare instituie proceduri adecvate prin care angajaţii lor raportează la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom, încălcările efective sau potenţiale ale Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129. În sensul prezentului alineat, expresia „canal specific“ are înţelesul prevăzut de art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.

    ART. 154
    (1) A.S.F. aplică sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative adecvate persoanelor ce săvârşesc încălcările prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
    (2) Limitele amenzilor stabilite prin prezentul articol derogă de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
    (3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative:
    a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a)-h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Interdicţia temporară prevăzută la art. 30 alin. (2) lit. e) şi g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 poate fi dispusă pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani. Limitele sancţiunii prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 sunt cuprinse între o dată până la de trei ori valoarea profiturilor obţinute sau a pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi stabilite;
    b) pentru persoanele fizice, amenzi după cum urmează:
    (i) amendă de la 10.000 lei până la 22.000.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 14 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, când faptele sunt săvârşite fără forma de vinovăţie cerută de lege pentru a fi calificate ca infracţiuni;
    (ii) amendă de la 3.000 lei până la 4.500.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 16 şi 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; şi
    (iii) amendă de la 1.000 lei până la 2.200.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 18, 19 şi 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; şi

    c) pentru persoanele juridice, amenzi după cum urmează:
    (i) amendă de la 20.000 lei până la 66.000.000 lei sau 15% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice potrivit ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere pentru încălcări ale prevederilor art. 14 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, când faptele sunt săvârşite fără forma de vinovăţie cerută de lege pentru a fi calificate ca infracţiuni;
    (ii) amendă de la 10.000 lei până la 11.000.000 lei sau 2% din cifra de afaceri anuală totală potrivit ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcări ale prevederilor art. 16 şi 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; şi
    (iii) amendă de la 7.000 lei până la 4.500.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 18, 19 şi 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


    (4) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative:
    a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), c)-e) şi g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; dispoziţiile alin. (3) lit. a) teza a II-a se aplică în mod corespunzător;
    b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei;
    c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 7.000 lei până la 4.000.000 lei.

    (5) În cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. (i) şi (ii), prevederile art. 30 alin. (2) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se aplică în mod corespunzător.
    (6) În luarea unei decizii cu privire la tipul şi nivelul sancţiunilor contravenţionale şi măsurilor administrative aplicate potrivit prezentului articol, A.S.F. ţine cont de toate circumstanţele relevante, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
    (7) A.S.F. publică orice decizie prin care se impune o sancţiune contravenţională sau măsură administrativă aplicată potrivit prezentului articol, în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

    ART. 155
    (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute de prezentul capitol se constată de către persoanele împuternicite din cadrul structurilor de specialitate ale A.S.F.; dacă se constată nerespectarea uneia dintre dispoziţiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenţie la art. 146, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecţii cu privire la încălcarea săvârşită.
    (2) La primirea actelor de verificare rezultate în urma activităţii de autorizare, supraveghere sau control, potrivit cărora se constată săvârşirea uneia din contravenţiile prevăzute de prezentul capitol, prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, A.S.F. dispune, prin decizie individuală, aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.
    (3) Decizia de sancţionare prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data săvârşirii faptei, descrierea faptei contravenţionale şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sancţiunii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, sancţiunea principală şi eventualele sancţiuni complementare şi măsuri administrative aplicate, termenul şi modalitatea de plată a amenzii şi termenul de exercitare a căii de atac.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. În cazul contravenţiilor continue, termenul de prescripţie de 3 ani curge de la data constatării faptei sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârşit, dacă acest moment intervine anterior constatării.
    (5) Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (4).
    (6) Prin derogare de la dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii operează dacă sancţiunea nu a fost aplicată în termen de 4 ani de la data săvârşirii, respectiv a constatării faptei.
    (7) Decizia de sancţionare prevăzută la alin. (2), precum şi celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi, inclusiv prin aplicarea corespunzătoare a regulamentelor europene direct aplicabile în statele membre, emise la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, sunt motivate în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor alin. (3), şi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În sensul art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, dreptul la o cale de atac se aplică potrivit alin. (7) şi în cazul în care A.S.F. nu a luat nicio decizie de aprobare sau, după caz, nicio decizie de refuzare a unei cereri de aprobare şi nici nu a solicitat modificări sau informaţii suplimentare în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2), (3) şi (6) din regulamentul european menţionat, în ceea ce priveşte cererea respectivă.
    (9) Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

    ART. 156
    Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

    CAP. II
    Răspunderea penală
    ART. 157
    (1) Prezentarea cu intenţie de către membrul consiliului de administraţie, administratorul, directorul, directorul general, membrul consiliului de supraveghere, membrul directoratului ori reprezentantul legal, sau, după caz, de către membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului către deţinătorii de valori mobiliare de situaţii financiare inexacte ori de informaţii nereale privind condiţiile economice ale emitentului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
    (2) Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate, astfel cum este prevăzută la art. 133, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
    (3) Recomandarea sau determinarea unei alte persoane să participe la practici de utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate prevăzută la art. 134 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
    (4) Divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate prevăzută la art. 135 şi 136 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
    (5) Manipularea pieţei, astfel cum este prevăzută la art. 137, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

    ART. 158
    (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 157 alin. (2) şi (5) se pedepseşte.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 137 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 157 alin. (2)-(5), persoanele juridice sunt sancţionate cu amendă de la 167 lei pe zi până la 275.000 lei pe zi.
    (3) Prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în cazul executării pedepsei amenzii.

    ART. 159
    Punerea în executare a pedepsei amenzii prevăzute la art. 158 alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Mecanisme de raportare a încălcărilor în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014
    ART. 160
    Prezentul capitol prevede norme care detaliază procedurile prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, inclusiv:
    a) modalităţile de raportare şi cele referitoare la activităţile desfăşurate, inclusiv în legătură cu măsurile adoptate ca urmare a raportărilor;
    b) măsurile de protecţie a persoanelor care lucrează cu contract de muncă şi măsurile privind protecţia datelor personale.


    ART. 161
    În sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) persoana care efectuează raportarea - o persoană care raportează o încălcare efectivă sau potenţială a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 către A.S.F.;
    b) persoana subiect al raportării - o persoană care este acuzată, de către persoana care efectuează raportarea, că a comis sau că intenţionează să comită o încălcare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014;
    c) raportare privind o încălcare - o raportare prezentată A.S.F. de persoana care efectuează raportarea cu privire la o încălcare efectivă sau potenţială a Regulamentului (UE) nr. 596/2014.


    ART. 162
    (1) A.S.F. are angajaţi specializaţi pentru gestionarea raportărilor privind încălcările care sunt instruiţi în acest sens.
    (2) Angajaţii specializaţi au următoarele atribuţii:
    a) oferă oricărei persoane interesate informaţii privind procedurile de raportare a încălcărilor;
    b) primesc raportări privind încălcările şi desfăşoară activităţi, inclusiv în legătură cu adoptarea de măsuri, ca urmare a acestor încălcări;
    c) ţin legătura cu persoana care efectuează raportarea în cazul în care aceasta s-a identificat.


    ART. 163
    (1) A.S.F. publică pe website-ul propriu, într-o secţiune separată, uşor de identificat şi de accesat, informaţiile referitoare la primirea raportărilor privind încălcările prevăzute la alin. (2).
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) includ toate elementele următoare:
    a) canalele de comunicare pentru primirea raportărilor privind încălcările şi activităţile desfăşurate, inclusiv în legătură cu măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări şi pentru contactarea angajaţilor specializaţi în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1), inclusiv:
    1. numerele de telefon, precizându-se dacă, atunci când se utilizează aceste linii telefonice, conversaţiile sunt înregistrate sau neînregistrate;
    2. adresele poştale şi electronice specifice, care sunt sigure şi asigură confidenţialitatea, pentru contactarea angajaţilor specializaţi;

    b) procedurile aplicabile raportărilor privind încălcările menţionate la art. 164;
    c) regimul de confidenţialitate aplicabil raportărilor privind încălcările, în conformitate cu procedurile aplicabile raportărilor privind încălcările menţionate la art. 164;
    d) procedurile de protecţie a persoanelor care lucrează în temeiul unui contract de muncă;
    e) o declaraţie în care se explică în mod clar că persoanele care pun informaţii la dispoziţia A.S.F. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 nu sunt considerate vinovate de încălcarea niciunei restricţii privind divulgarea de informaţii impuse prin contract sau lege, regulamente sau acte administrative şi nu au nicio răspundere de vreun fel cu privire la divulgarea respectivă.

    (3) A.S.F. poate publica pe website-ul propriu informaţii mai detaliate decât cele prevăzute la alin. (2) cu privire la primirea raportărilor privind încălcările şi desfăşurarea activităţilor, inclusiv în legătură cu măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări.

    ART. 164
    (1) Procedurile aplicabile raportărilor privind încălcările menţionate la art. 163 alin. (2) lit. b) indică în mod clar toate informaţiile următoare:
    a) faptul că raportările privind încălcările pot fi transmise şi anonim;
    b) modul în care A.S.F. poate solicita persoanei care efectuează raportarea să clarifice informaţiile raportate sau să furnizeze informaţii suplimentare de care dispune respectiva persoană;
    c) tipul, conţinutul şi calendarul răspunsului cu privire la rezultatul raportării privind încălcarea la care persoana care efectuează raportarea se poate aştepta după raportare;
regimul de confidenţialitate aplicabil raportărilor privind încălcările, inclusiv o descriere detaliată a circumstanţelor în care datele confidenţiale ale persoanei care efectuează raportarea pot fi divulgate potrivit prevederilor art. 27-29 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
    (2) Descrierea detaliată menţionată la alin. (1) lit. d) asigură faptul că persoana care efectuează raportarea este informată cu privire la cazurile excepţionale în care confidenţialitatea datelor ar putea să nu fie garantată, inclusiv cu privire la cazurile în care dezvăluirea datelor este o obligaţie necesară şi proporţională impusă de legislaţia Uniunii Europene sau de legislaţia naţională în contextul investigaţiilor sau al procedurilor judiciare ulterioare ori pentru a proteja libertăţile altor persoane, inclusiv dreptul la apărare al persoanei subiect al raportării, fiind în fiecare caz supusă unor garanţii adecvate prevăzute în aceste legislaţii.

    ART. 165
    (1) A.S.F. stabileşte canale de comunicare independente şi autonome, care sunt sigure şi asigură confidenţialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările şi pentru activităţile desfăşurate, inclusiv a măsurilor adoptate urmare a acestor încălcări, denumite în continuare canale de comunicare dedicate.
    (2) Canalele de comunicare dedicate sunt considerate independente şi autonome, în condiţiile în care acestea îndeplinesc toate criteriile următoare:
    a) sunt separate de canalele de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern şi cu părţi terţe în cadrul activităţii sale obişnuite;
    b) sunt concepute, stabilite şi utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor şi împiedică accesul angajaţilor neautorizaţi ai A.S.F.;
    c) permit stocarea durabilă a informaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 166, pentru a permite investigaţii suplimentare.

    (3) Canalele de comunicare dedicate permit raportarea încălcărilor efective sau potenţiale cel puţin în toate modurile următoare:
    a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;
    b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;
    c) întâlnirea cu angajaţii specializaţi ai A.S.F.

    (4) A.S.F. furnizează informaţiile menţionate la art. 163 alin. (2) persoanei care efectuează raportarea înainte de a primi raportarea privind încălcarea sau, cel târziu, în momentul primirii acesteia.
    (5) A.S.F. se asigură că o raportare privind o încălcare primită prin alte mijloace decât prin canalele de comunicare dedicate menţionate în prezentul articol este transmisă imediat, fără modificare, angajaţilor specializaţi ai A.S.F., utilizând canalele de comunicare dedicate.

    ART. 166
    (1) A.S.F. păstrează evidenţa fiecărei raportări privind o încălcare primită.
    (2) A.S.F. confirmă fără întârziere primirea raportărilor scrise privind încălcări la adresa poştală sau electronică indicată de persoana care efectuează raportarea, cu excepţia cazului în care persoana care efectuează raportarea solicită în mod explicit să nu i se trimită o confirmare de primire sau A.S.F. consideră, în mod rezonabil, că trimiterea unei confirmări de primire a unei raportări scrise ar pune în pericol protecţia identităţii persoanei care efectuează raportarea.
    (3) În cazul în care pentru raportarea încălcărilor se utilizează o linie telefonică înregistrată, A.S.F. are dreptul de a documenta raportarea orală sub forma:
    a) unei înregistrări audio a convorbirii într-o formă durabilă şi accesibilă; sau
    b) unei transcrieri complete şi exacte a convorbirii, pregătite de angajaţii specializaţi ai A.S.F. În cazurile în care persoana care efectuează raportarea şi-a dezvăluit identitatea, A.S.F. îi oferă posibilitatea de a verifica, a rectifica şi a-şi exprima acordul cu privire la transcrierea convorbirii, prin semnarea acesteia.

    (4) În cazul în care pentru raportarea încălcărilor se utilizează o linie telefonică neînregistrată, A.S.F. are dreptul de a documenta raportarea orală sub forma unui proces-verbal exact al convorbirii, întocmit de angajaţii specializaţi ai A.S.F. În cazurile în care persoana care efectuează raportarea şi-a dezvăluit identitatea, A.S.F. îi oferă posibilitatea de a verifica, a rectifica şi a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal al convorbirii, prin semnarea acestuia.
    (5) În cazul în care o persoană solicită o întâlnire cu angajaţii specializaţi ai A.S.F. pentru raportarea unei încălcări în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) lit. c), A.S.F. se asigură că se păstrează o evidenţă completă şi exactă a întâlnirii într-o formă durabilă şi accesibilă. A.S.F. are dreptul de a documenta evidenţa întâlnirii sub forma:
    a) unei înregistrări audio a convorbirii într-o formă durabilă şi accesibilă; sau
    b) unui proces-verbal exact al întâlnirii, întocmit de angajaţii specializaţi ai A.S.F. În cazurile în care persoana care efectuează raportarea şi-a dezvăluit identitatea, A.S.F. îi oferă posibilitatea de a verifica, a rectifica şi a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal al întâlnirii, prin semnarea acestuia.


    ART. 167
    (1) Instituirea unor proceduri care să asigure un schimb de informaţii şi o cooperare eficace între A.S.F. şi orice altă autoritate relevantă implicată în protejarea persoanelor care lucrează în temeiul unui contract de muncă şi care raportează încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 către A.S.F. sau care sunt acuzate de astfel de încălcări împotriva represaliilor, a discriminării sau a altor tipuri de tratament incorect, care se produc din cauza sau în legătură cu raportarea încălcărilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014, se face pe baza unor protocoale bilaterale încheiate între A.S.F. şi respectivele autorităţi.
    (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) asigură cel puţin următoarele:
    a) persoanele care efectuează raportarea au acces la informaţii şi consiliere complete referitoare la căile de acţiune şi procedurile disponibile prevăzute în dreptul intern pentru a le proteja împotriva tratamentelor incorecte, inclusiv la procedurile de solicitare a despăgubirilor băneşti;
    b) persoanele care efectuează raportarea beneficiază de asistenţă efectivă din partea A.S.F. în faţa oricărei autorităţi relevante implicate în protejarea lor împotriva tratamentelor incorecte, inclusiv prin certificarea, în conflictele de muncă, a situaţiei de denunţător a persoanei care raportează.


    ART. 168
    (1) A.S.F. păstrează evidenţele menţionate la art. 166 într-o bază de date confidenţială şi sigură.
    (2) Accesul la baza de date menţionată la alin. (1) este supus unor restricţii care să asigure faptul că datele stocate în aceasta sunt disponibile doar angajaţilor A.S.F. care au nevoie de acces la datele respective pentru a-şi îndeplini obligaţiile profesionale.

    ART. 169
    (1) A.S.F. adoptă proceduri adecvate pentru transmiterea datelor cu caracter personal ale persoanei care efectuează raportarea şi ale persoanei subiect al raportării în interiorul şi în exteriorul autorităţii competente.
    (2) Transmiterea datelor legate de raportarea unei încălcări în interiorul sau în exteriorul A.S.F. se face fără a se dezvălui, direct sau indirect, identitatea persoanei care efectuează raportarea ori a persoanei subiect al raportării sau fără a se face orice alte referiri la circumstanţe care ar permite deducerea identităţii persoanei care efectuează raportarea sau a persoanei subiect al raportării, cu excepţia cazului în care o astfel de transmitere este conformă cu regimul de confidenţialitate menţionat la art. 164 alin. (1) lit. d).

    ART. 170
    (1) În cazul în care identitatea persoanelor subiect al raportării nu este cunoscută public, identitatea acestora este protejată cel puţin în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor în curs de investigare de către A.S.F.
    (2) Procedurile prevăzute la art. 168 se aplică şi pentru protejarea identităţii persoanelor subiect al raportării.

    ART. 171
    A.S.F. revizuieşte procedurile referitoare la primirea raportărilor privind încălcările şi activităţile desfăşurate, inclusiv măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări la intervale regulate şi cel puţin o dată la 2 ani. La revizuirea acestor proceduri, A.S.F. ţine cont de experienţa proprie, precum şi de cea a altor autorităţi competente prevăzute la art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 şi îşi adaptează procedurile în consecinţă, precum şi în funcţie de evoluţiile pieţei şi de evoluţiile tehnologice.

    ART. 172
    (1) A.S.F. emite reglementări privind mecanismele de raportare a încălcărilor prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.
    (2) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autorităţi se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Potrivit prevederilor art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018, toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016 şi la legislaţia de punere în aplicare a acestuia.


    TITLUL VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 173
    (1) Prevederile prezentei legi referitoare la abuzul pe piaţă care fac trimitere la SOT-uri, certificate de emisii sau produse licitate pe baza acestora se aplică SOT-urilor, certificatelor de emisii sau produselor licitate pe baza acestora, începând cu data de 3 ianuarie 2018.
    (2) Prevederile art. 118-124 referitoare la SOT-uri se aplică de la data de 3 ianuarie 2018.

    ART. 174
    A.S.F. emite reglementările în aplicarea prezentei legi în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

    ART. 175
    Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, a căror definiţie se abrogă conform prevederilor art. 178 alin. (1), au înţelesul prevăzut la art. 2 alin. (1).

    ART. 176
    Rapoartele financiare anuale prevăzute de prezenta lege vor fi întocmite într-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de către ESMA a unor standarde tehnice de reglementare în acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020.

    ART. 177
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) A.S.F. este autoritatea competentă în sensul:
    a) art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor nr. 98/26/CE şi nr. 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    b) art. 4 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 9 decembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014."

    2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu următorul cuprins:
    "produs de investiţii individuale structurat şi bazat pe asigurări sau PRIIP - produsul definit la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014."

    3. La articolul 272 alineatul (1) la litera h), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. nerespectarea prevederilor privind reglementările emise de operatorii de piaţă prevăzute la art. 134 alin. (1) şi (2) şi la art. 141;"

    4. După articolul 272 se introduc două noi articole, articolele 272^1 şi 272^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 272^1
    (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, faptele săvârşite de către depozitarul central, persoanele fizice responsabile având calitatea de membri ai consiliilor de administraţie, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere şi membri ai directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestuia, administrator de risc în legătură cu:
    a) obţinerea autorizaţiilor prevăzute la art. 16 şi 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 prin declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilicit, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1) lit. b) şi la art. 57 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    b) nedeţinerea de către depozitarul central a capitalului necesar, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    c) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor organizatorice, prevăzute la art. 26-30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    d) nerespectarea de către depozitarul central a normelor de conduită, prevăzute la art. 32-35 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    e) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor aplicabile serviciilor specifice depozitarului central, prevăzute la art. 37-41 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    f) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor prudenţiale, prevăzute la art. 43-47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    g) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor aplicabile conexiunilor dintre depozitarii centrali prevăzute la art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
refuzul abuziv al depozitarului central de a acorda diverse tipuri de acces, cu încălcarea prevederilor art. 49-53 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    i) nerespectarea de către instituţiile de credit desemnate a cerinţelor prudenţiale specifice legate de riscurile de credit prevăzute la art. 59 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    j) nerespectarea de către instituţiile de credit desemnate a cerinţelor prudenţiale specifice legate de riscurile de lichiditate, prevăzute la art. 59 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, A.S.F., în calitate de autoritate competentă pentru depozitarul central, poate aplica sancţiuni şi/sau dispune măsuri administrative în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru încălcările prevăzute la alin. (1):
    a) o declaraţie publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare şi natura încălcării, în conformitate cu art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
    b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament şi să se abţină de la repetarea acestuia;
    c) retragerea autorizaţiilor acordate în temeiul art. 16 sau 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în conformitate cu art. 20 sau 57 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, după caz;
    d) sancţionarea oricărui membru al organului de conducere al depozitarului central sau a oricărei alte persoane fizice considerate responsabile prin interzicerea temporară sau, în cazul unor încălcări grave repetate, interzicerea permanentă a exercitării unor funcţii de conducere în cadrul depozitarului central;
    e) amenzi în cuantum de până la două ori cuantumul profitului obţinut ca rezultat al unei încălcări, atunci când cuantumul respectiv poate fi stabilit;
    f) în cazul persoanelor fizice, amenzi de la 1.000 lei până la 22.150.000 lei;
    g) în cazul unei persoane juridice, amenzi de la 10.000 lei până la 88.600.000 lei sau de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor conturi disponibile aprobate de organul de conducere; în cazul în care persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societăţiimamă care trebuie să întocmească conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală aplicabilă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător, conform prevederilor legale relevante, pe baza ultimei situaţii disponibile a conturilor consolidate, aprobate de organul de conducere al societăţii-mamă principale.
    (3) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor potenţiale sau reale ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
    (4) A.S.F. instituie, pentru raportarea încălcărilor stabilite la alin. (3), mecanisme eficace care includ cel puţin următoarele:
    a) proceduri specifice de primire şi investigare a rapoartelor privind încălcările potenţiale sau reale şi măsurile luate ca reacţie la acestea, inclusiv stabilirea de canale de comunicare sigure pentru asemenea rapoarte;
    b) protecţie adecvată pentru angajaţii entităţilor care raportează încălcări potenţiale sau reale comise în cadrul entităţii, cel puţin împotriva represaliilor, discriminării sau altor tipuri de tratament inechitabil;
    c) protecţia datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcările potenţiale sau reale, precum şi ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de o încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Legea nr. 677/2001*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
    *) A se vedea nota de la art. 172 alin. (2).
    d) protecţia identităţii atât a persoanei care raportează încălcările, cât şi a persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în toate etapele procedurilor, cu excepţia cazului în care legislaţia naţională impune dezvăluirea identităţii sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.
    (5) Depozitarul central şi participanţii la sistemul depozitarului central trebuie să deţină proceduri adecvate privind raportarea de către angajaţi a încălcărilor reale sau potenţiale, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom.
    ART. 272^2
    (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 şi 7, art. 8 alin. (1)-(3), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (3) şi (4), precum şi ale art. 14 şi art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica sancţiuni şi/sau dispune măsuri administrative, după cum urmează:
    a) interzicerea tranzacţionării unui PRIIP;
    b) suspendarea tranzacţionării unui PRIIP;
    c) un avertisment public care indică persoana responsabilă şi natura încălcării;
    d) interzicerea furnizării unui document cu informaţii esenţiale care nu respectă cerinţele prevăzute la art. 6-8 sau 10, după caz, din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 şi prin care se impune publicarea unei noi versiuni a unui document cu informaţii esenţiale;
    e) amendă:
    (i) în cuantum de la 10.000 lei până la 22.450.000 lei sau până la 3% din cifra de afaceri anuală totală a respectivei entităţi, conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere sau până la dublul profiturilor obţinute sau al pierderilor evitate în urma încălcării, pentru persoanele juridice;
    (ii) în cuantum de la 1.000 lei până la 3.150.000 lei sau dublul profiturilor obţinute sau al pierderilor evitate în urma încălcării, pentru persoanele fizice.
    (3) În cazul în care entitatea menţionată la alin. (2) lit. e) pct. (i) este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă, care are obligaţia de a întocmi conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, astfel cum reiese din ultimele conturi consolidate disponibile aprobate de organul statutar al societăţii-mamă principale."

    5. La articolul 273 alineatul (1), părţile introductive ale literelor a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. a)-f), lit. h), i), lit. j) pct. 1-9 şi 11-17, lit. k) pct. 2 şi 3 şi la alin. (2) lit. e), h), i), k) şi l):
    .................................................................................................
b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 10, lit. k) pct. 1 şi alin. (2) lit. a), b), f) şi j):"

    6. Articolul 273^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 273^1
    Desfăşurarea fără autorizaţie a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege şi Regulamentul (UE) nr. 909/2014 cer autorizarea constituieinfracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale, cu excepţia activităţilor şi serviciilor de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1) desfăşurate de S.S.I.F. şi instituţiile de credit, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 273 alin. (1) lit. a)."    ART. 178
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 2 alin. (1) pct. 1, 4, 6, 6^1, 9, 9^1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 33, 34 şi 36, art. 146 alin. (5^1), titlul V „Operaţiuni pe piaţă“, cuprinzând art. 173-208, titlul VI „Emitenţii“, cuprinzând art. 209-243^1, titlul VII „Abuzul pe piaţă“, cuprinzând art. 244‒257, art. 262 şi art. 272 alin. (1) lit. g), art. 272 alin. (2) lit. c) şi d), art. 273 alin. (1) lit. c), art. 273^2 şi art. 279 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    (2) Reglementările privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emise de A.S.F. până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepţia dispoziţiilor contrare.
    (3) La data prevăzută la art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare, prevederile art. 146 alin. (2), art. 148, art. 151 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 179
    Prevederile art. 177 pct. 4 intră în vigoare la data prevăzută la art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

    Prezenta lege transpune prevederi din următoarele acte ale Uniunii Europene, după cum urmează:
    1. art. 11, 18, 42, 43 alin. (1), (2), (4) şi (6), art. 44, 45, 46 alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (1)-(3) şi (5), art. 49 alin. (1), art. 52, 53, art. 54 alin. (1), art. 55, 56, art. 58 alin. (1), (2) şi (4), art. 59, 60, 61 şi 62 din Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori şi informaţiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 184 din 6 iulie 2001;
    2. art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a)-c), f) şi g) şi alin. (2), art. 4 alin. (5) ultima teză, art. 5 alin. (1)-(3) şi (4) paragrafele 1 şi 2, art. 6 alin. (1)-(3) şi (5), art. 7 alin. (1), art. 8, 9 alin. (2) paragraful 2, alin. (3), (4), (5) paragraful 1 şi alin. (6), art. 11 alin. (2)-(7), art. 12 alin. (2), art. 13 lit. a)-c), art. 15 alin. (2), (3) paragraful 2, alin. (4) şi (5) şi art. 16 alin. (1) şi (2) din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 142 din 30 aprilie 2004;
    3. art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), j), k), l), m), o), p), q) şi alin. (2), art. 4 alin. (1)-(4), art. 5 alin. (1)-(3) şi (5), art. 6, 8 alin. (1) şi (4), art. 9 alin. (1), (2), (4), (6) şi (6a), art. 10, 11, art. 12 alin. (1)-(6), art. 13 alin. (1), (1a) paragraful 1, alin. (1b) şi (4), art. 13a, art. 14 alin. (1), art. 15, 16, art. 17 alin. (1)-(3), art. 18 alin. (1)-(4), art. 19 alin. (1) şi (3), art. 20, art. 21 alin. (1) teza 1 şi alin. (2), art. 21a alin. (2) şi (3), art. 24 alin. (1), (4), (4a), (4b) şi (6), art. 25, 26, 28a, art. 28b alin. (1) şi (2), art. 28c şi 29 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a Directivei 2001/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 390 din 31 decembrie 2004;
    4. art. 5 alin. (1) paragraful 3, art. 6 alin. (1) paragrafele 1 şi 3, alin. (2)-(4), art. 7 alin. (3) teza 3 şi alin. (4), art. 8 alin. (1) prima teză, art. 10 alin. (3) paragraful 2, art. 11 alin. (1) prima teză şi art. 12 prima teză din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr 184 din 14 iulie 2007;
    5. Directiva 2013/50/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013;
    6. Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancţiunile penale pentru abuzul pe piaţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014;
    7. Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/2.392 a Comisiei din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte raportarea către autorităţile competente a încălcărilor efective sau potenţiale ale acestui regulament, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2015;
    8. Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 132 din 20 mai 2017.

    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 158/2020, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 24/2017 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator, după cum urmează:
    "ART. II
    (1) Prospectele aprobate în conformitate cu prevederile legale aplicabile ofertelor de vânzare, în vigoare la data aprobării acestora, sunt reglementate în continuare de respectivele prevederi în conformitate cu art. 46 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (2) Entităţile prevăzute la art. 91^9, 91^12 şi 92^1*) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, au un termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru a se conforma obligaţiilor stabilite la articolele prevăzute mai sus.
    *) În urma renumerotării articolelor, art. 91^9 devine art. 101, art. 91^12 devine art. 104 şi art. 92^1 devine art. 106."


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016