Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 (*actualizata*)  pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (actualizata pana la data de 8 iulie 2011*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 (*actualizata*) pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (actualizata pana la data de 8 iulie 2011*)

    Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.


    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumitã în continuare Codul civil, având ca principal obiect punerea de acord a legislaţiei civile existente cu prevederile acestuia, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 2
    Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului civil fac trimitere la "Codicele civil" sau "Codul civil", denumit în continuare Codul civil din 1864, sau la dispoziţii abrogate ori modificate prin prezenta lege, trimiterea se considerã a fi fãcutã la dispoziţiile corespunzãtoare care le înlocuiesc.
    ART. 3
    Actele şi faptele juridice încheiate ori, dupã caz, sãvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevãzute de legea în vigoare la data încheierii sau, dupã caz, a sãvârşirii ori producerii lor.
    ART. 4
    La data intrãrii în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate, prevãzute de Codul civil din 1864, precum şi de alte acte normative, rãmân supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, dupã caz, eficace potrivit Codului civil sau dispoziţiilor prezentei legi.
    ART. 5
    (1) Dispoziţiile Codului civil se aplicã tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, dupã caz, produse ori sãvârşite dupã intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice nãscute dupã intrarea sa în vigoare.
    (2) Dispoziţiile Codului civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice nãscute anterior intrãrii în vigoare a acestuia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din cãsãtorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legalã de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinãtate, dacã aceste situaţii juridice subzistã dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 6
    (1) În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrãrii în vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se considerã a fi fãcute la persoanele fizice sau, dupã caz, la persoanele juridice supuse înregistrãrii în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplicã termenului "comerciant" prevãzut în:
    a) Legea nr. 84/1998 privind mãrcile şi indicaţiile geografice, republicatã;
    b) Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţã, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    c) Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    d) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    e) Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    f) Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementãrilor cu legislaţia europeanã privind protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare;
    g) Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelãtoare şi publicitatea comparativã;
    h) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    i) orice alte acte normative în care termenul "comerciant" are un înţeles specific dispoziţiilor cuprinse în aceste din urmã acte normative.
    ART. 7
    În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrãrii în vigoare a Codului civil:
    a) referirile la "societatea civilã fãrã personalitate juridicã" se considerã a fi fãcute la "societatea simplã";
    b) referirile la "societatea civilã cu personalitate juridicã" se considerã a fi fãcute la "societatea cu personalitate juridicã";
    c) referirile la "societatea civilã profesionalã" se considerã a fi fãcute la "societatea profesionalã, cu sau fãrã personalitate juridicã", dupã caz.

    CAP. II
    Dispoziţii cu privire la titlul preliminar al Codului civil şi cu privire la unele legi

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil

    ART. 8
    (1) Noţiunea "profesionist" prevãzutã la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzãtor, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate sã desfãşoare activitãţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevãzute de lege, la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    (2) În toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerţ", respectiv "fapte de comerţ" se înlocuiesc cu expresia "activitãţi de producţie, comerţ sau prestãri de servicii".

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea unor dispoziţii ale titlului preliminar "Despre legea civilã" al Codului civil

    ART. 9
    Titlul preliminar "Despre legea civilã" al Codului civil se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1
    Izvoarele dreptului civil
    (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului.
    (2) În cazurile neprevãzute de lege se aplicã uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemãnãtoare, iar când nu existã asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului.
    (3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplicã numai în mãsura în care legea trimite în mod expres la acestea.
    (4) Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept.
    (5) Partea interesatã trebuie sã facã dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor. Uzanţele publicate în culegeri elaborate de cãtre entitãţile sau organismele autorizate în domeniu se prezumã cã existã, pânã la proba contrarã.
    (6) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile profesionale."

    2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2
    Obiectul şi conţinutul Codului civil
    (1) Dispoziţiile prezentului cod reglementeazã raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
    (2) Prezentul cod este alcãtuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referã litera sau spiritul dispoziţiilor sale."

    3. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematicã, de cãtre una sau mai multe persoane, a unei activitãţi organizate ce constã în producerea, administrarea ori înstrãinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacã are sau nu un scop lucrativ."

    4. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 6
    Aplicarea în timp a legii civile
    (1) Legea civilã este aplicabilã cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivã.
    (2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, dupã caz, sãvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevãzute de legea în vigoare la data încheierii sau, dupã caz, a sãvârşirii ori producerii lor.
    (3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrãrii în vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, dupã caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi.
    (4) Prescripţiile, decãderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrãrii în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.
    (5) Dispoziţiile legii noi se aplicã tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, dupã caz, produse ori sãvârşite dupã intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice nãscute dupã intrarea sa în vigoare.
    (6) Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice nãscute anterior intrãrii în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din cãsãtorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legalã de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinãtate, dacã aceste situaţii juridice subzistã dupã intrarea în vigoare a legii noi."

    5. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 10
    Interzicerea analogiei
    Legile care derogã de la o dispoziţie generalã, care restrâng exerciţiul unor drepturi civile sau care prevãd sancţiuni civile se aplicã numai în cazurile expres şi limitativ prevãzute de lege."

    6. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 11
    Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri
    Nu se poate deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseazã ordinea publicã sau de la bunele moravuri."

    7. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Orice persoanã fizicã sau persoanã juridicã trebuie sã îşi exercite drepturile şi sã îşi execute obligaţiile civile cu bunã-credinţã, în acord cu ordinea publicã şi bunele moravuri."

    8. La articolul 18, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Publicitatea se realizeazã prin cartea funciarã, Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, denumitã în cuprinsul prezentului cod şi arhivã, prin registrul comerţului, precum şi prin alte forme de publicitate prevãzute de lege."

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificarea unor legi speciale

    ART. 10
    Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) În vederea desfãşurãrii de activitãţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societãţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi."

    2. La articolul 5 alineatul (6), litera a) va avea urmãtorul cuprins:
    "a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se aflã un imobil;".

    3. Articolul 63 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 63
    Cererile şi cãile de atac prevãzute de prezenta lege, de competenţa instanţelor judecãtoreşti, se soluţioneazã de tribunalul în a cãrui circumscripţie îşi are societatea sediul principal."

    4. Articolul 99^1 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 99^1
    (1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnãturã privatã, în care se vor arãta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garanteazã, iar în cazul acţiunilor la purtãtor şi nominative emise în formã materialã, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnatã de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.
    (2) Ipoteca se înregistreazã în registrul acţionarilor ţinut de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, sau, dupã caz, de societatea independentã care ţine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea cãruia s-a constituit ipoteca mobiliarã asupra acţiunilor i se elibereazã o dovadã a înregistrãrii acesteia.
    (3) Ipoteca devine opozabilã terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţã a creditorilor de la data înregistrãrii în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare."

    5. La articolul 124, alineatul (1) se abrogã.

    6. La articolul 204 alineatul (2), litera a) va avea urmãtorul cuprins:
    "a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în naturã a unui imobil;".

    7. Articolul 291 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 291
    Prevederile din prezenta lege se completeazã cu dispoziţiile Codului civil şi ale Codului de procedurã civilã."

    ART. 11
    Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Înainte de începerea activitãţii economice, au obligaţia sã cearã înmatricularea sau, dupã caz, înregistrarea în registrul comerţului urmãtoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societãţile comerciale, companiile naţionale şi societãţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societãţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societãţile europene, societãţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi juridice prevãzute de lege.
    ..................................................................
    (2) În cursul exercitãrii activitãţii lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevãzute la alin. (1) au obligaţia de a solicita înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a cãror înregistrare este prevãzutã de lege."

    ART. 12
    Alineatul (3) al articolului 14 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Forma autenticã a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se aflã un imobil."

    CAP. III
    Dispoziţii cu privire la cartea I "Despre persoane" a Codului civil şi cu privire la unele legi

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii I "Despre persoane" a Codului civil

    ART. 13
    (1) Drepturile personalitãţii sunt supuse legii în vigoare la data exercitãrii lor.
    (2) Orice atingere adusã drepturilor personalitãţii este supusã legii în vigoare la data sãvârşirii acesteia.
    ART. 14
    Dispoziţiile art. 76 din Codul civil nu se aplicã în cazul în care punerea la dispoziţie a informaţiei sau a materialului s-a fãcut anterior datei intrãrii în vigoare a Codului civil, chiar dacã utilizarea informaţiei ori a materialului se realizeazã dupã aceastã datã.
    ART. 15
    Dispoziţiile art. 78-81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa persoanelor decedate anterior datei intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 16
    Persoanele aflate la data intrãrii în vigoare a Codului civil sub tutelã, curatelã, interdicţie sau alte mãsuri de ocrotire sunt supuse, în ceea ce priveşte capacitatea lor, dispoziţiilor Codului civil.
    ART. 17
    Dispoziţiile privitoare la consiliul de familie se aplicã tutelei şi curatelei instituite dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 18
    Dispoziţiile Codului civil privitoare la regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se aplicã şi persoanelor juridice în fiinţã la data intrãrii sale în vigoare, însã numai în mãsura în care prin legile aplicabile fiecãrei persoane juridice nu se prevede altfel.
    ART. 19
    Dispoziţiile art. 252-257 din Codul civil se aplicã faptelor sãvârşite dupã intrarea în vigoare a acestuia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cãrţii I "Despre persoane" a Codului civil

    ART. 20
    Cartea I "Despre persoane" a Codului civil se modificã şi completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 31
    Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune
    (1) Orice persoanã fizicã sau persoanã juridicã este titularã a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia.
    (2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în cazurile şi condiţiile prevãzute de lege.
    (3) Patrimoniile de afectaţiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispoziţiilor titlului IV al cãrţii a III-a, cele afectate exercitãrii unei profesii autorizate, precum şi alte patrimonii determinate potrivit legii."

    2. La articolul 33, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu dispoziţiile art. 1.941-1.948, dacã prin lege nu se dispune altfel."

    3. La articolul 42, denumirea marginalã şi alineatul (1) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 42
    Regimul unor acte ale minorului
    (1) Minorul poate sã încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea pãrinţilor sau a tutorelui, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legii speciale, dacã este cazul."

    4. La articolul 43, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru cei care nu au capacitate de exerciţiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanţii lor legali, în condiţiile prevãzute de lege. Dispoziţiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzãtor."

    5. La articolul 44 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsã poate invoca şi singur, în apãrare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultatã din minoritate ori din punerea sub interdicţie judecãtoreascã."

    6. Articolul 45 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 45
    Frauda comisã de incapabil
    Simpla declaraţie cã este capabil sã contracteze, fãcutã de cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsã, nu înlãturã anulabilitatea actului. Dacã însã a folosit manopere dolosive, instanţa, la cererea pãrţii induse în eroare, poate menţine contractul atunci când apreciazã cã aceasta ar constitui o sancţiune civilã adecvatã."

    7. La articolul 46, alineatul (1) se abrogã.

    8. La titlul II, denumirea capitolului II se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "CAP. II
    Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente"

    9. La articolul 58, denumirea marginalã şi alineatul (1) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 58
    Drepturi ale personalitãţii
    (1) Orice persoanã are dreptul la viaţã, la sãnãtate, la integritate fizicã şi psihicã, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege."

    10. La articolul 80, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În lipsa unei opţiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectatã, în ordine, voinţa soţului, pãrinţilor, descendenţilor, rudelor în linie colateralã pânã la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziţia primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cãrui razã teritorialã a avut loc decesul. În toate cazurile se va ţine seama de apartenenţa confesionalã a persoanei decedate."

    11. Articolul 87 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 87
    Domiciliul
    Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitãrii drepturilor şi libertãţilor sale civile, este acolo unde aceasta declarã cã îşi are locuinţa principalã."

    12. La articolul 89, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu opereazã decât atunci când cel care ocupã sau se mutã într-un anumit loc a fãcut-o cu intenţia de a avea acolo locuinţa principalã."

    13. Articolul 93 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 93

    Cazurile speciale    Cazuri speciale

-----------
    Denumirea marginala a art. 93 de la pct. 13 al art. 20 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea pãrinţilor sãi şi supus unor mãsuri de protecţie specialã, în cazurile prevãzute de lege, se aflã la instituţia, la familia sau la persoanele cãrora le-a fost dat în plasament."

    14. Articolul 95 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 95
    Domiciliul la curatorul special
    Dacã a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor succesorale, cei chemaţi la moştenire au domiciliul la curator, în mãsura în care acesta este îndreptãţit sã îi reprezinte."

    15. La articolul 100, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Hotãrârea judecãtoreascã prin care se dispune anularea, completarea sau modificarea unui act de stare civilã, precum şi înregistrarea fãcutã în temeiul unei asemenea hotãrâri sunt opozabile oricãrei alte persoane cât timp printr-o nouã hotãrâre nu s-a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea unui act de stare civilã, precum şi înregistrarea fãcutã în baza lui sunt opozabile oricãrei persoane pânã la proba contrarã."

    16. Articolul 107 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 107
    Instanţa de tutelã
    (1) Procedurile prevãzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenţa instanţei de tutelã şi de familie stabilite potrivit legii, denumitã în continuare instanţa de tutelã.
    (2) În toate cazurile, instanţa de tutelã soluţioneazã de îndatã aceste cereri."

    17. La articolul 108, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelã se realizeazã de cãtre tutore, desemnat sau numit, în condiţiile prezentului cod, precum şi de cãtre consiliul de familie, ca organ consultativ."

    18. Articolul 109 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 109
    Ocrotirea persoanei prin curatelã
    Ocrotirea persoanei fizice prin curatelã are loc numai în cazurile şi condiţiile prevãzute de lege."

    19. La articolul 111, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) instanţele judecãtoreşti, cu prilejul condamnãrii la pedeapsa penalã a interzicerii drepturilor pãrinteşti;".

    20. La articolul 114, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Înscrisul prin care se revocã persoana desemnatã pentru a fi numitã tutore se va înscrie în registrul prevãzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, dupã caz.
    (5) Notarul public sau instanţa de tutelã, dupã caz, are obligaţia sã verifice la registrele prevãzute la alin. (4) dacã persoana desemnatã pentru a fi tutore nu a fost revocatã."

    21. La articolul 129, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Consiliul de familie este convocat cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii de cãtre tutore, din propria iniţiativã sau la cererea oricãruia dintre membrii acestuia, a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani sau a instanţei de tutelã. Cu acordul tuturor membrilor consiliului de familie, convocarea se poate face şi mai devreme de împlinirea termenului de 10 zile dinainte de data întrunirii. În toate cazurile, prezenţa tuturor membrilor consiliului de familie acoperã neregularitatea convocãrii.
    ..................................................................
    (3) Şedinţele consiliului de familie se ţin la domiciliul minorului. În cazul în care convocarea a fost fãcutã la solicitarea instanţei de tutelã, şedinţa se ţine la sediul acesteia."

    22. La articolul 130, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate şi consemnate într-un registru special constituit, care se ţine de unul dintre membrii consiliului, desemnat în acest scop de instanţa de tutelã."

    23. La articolul 130, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Actele încheiate de tutore în lipsa avizului consultativ sunt anulabile. Încheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai rãspunderea tutorelui. Dispoziţiile art. 155 sunt aplicabile în mod corespunzãtor."

    24. La articolul 150, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricãrei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, dupã caz, înlocuit de cãtre instanţa de tutelã."

    25. Articolul 166 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 166
    Desemnarea tutorelui
    Orice persoanã care are capacitatea deplinã de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formã autenticã, persoana care urmeazã a fi numitã tutore pentru a se îngriji de persoana şi bunurile sale în cazul în care ar fi pusã sub interdicţie judecãtoreascã. Dispoziţiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplicã în mod corespunzãtor."

    26. Articolul 170 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 170
    Numirea tutorelui
    Prin hotãrârea de punere sub interdicţie, instanţa de tutelã numeşte, de îndatã, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecãtoreascã. Dispoziţiile art. 114-120 se aplicã în mod corespunzãtor."

    27. Articolul 175 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 175
    Liberalitãţile primite de descendenţii interzisului judecãtoresc
    Din bunurile celui pus sub interdicţie judecãtoreascã, descendenţii acestuia pot fi gratificaţi de cãtre tutore, cu avizul consiliului de familie şi cu autorizarea instanţei de tutelã, fãrã însã sã se poatã da scutire de raport."

    28. La articolul 212, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Faţã de terţi hotãrârile şi deciziile luate în condiţiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicãrii lor, în cazurile şi condiţiile prevãzute de lege, în afarã de cazul în care se face dovada cã aceştia le-au cunoscut pe altã cale."

    29. La articolul 216, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Hotãrârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivã şi au cerut sã se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţã, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotãrârea sau decizia respectivã ori de la data când a avut loc şedinţa, dupã caz."

    30. Articolul 252 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 252
    Ocrotirea personalitãţii umane
    Orice persoanã fizicã are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane, cum sunt viaţa, sãnãtatea, integritatea fizicã şi psihicã, demnitatea, intimitatea vieţii private, libertatea de conştiinţã, creaţia ştiinţificã, artisticã, literarã sau tehnicã."

    31. La articolul 253, partea introductivã a alineatului (1) şi alineatul (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Persoana fizicã ale cãrei drepturi nepatrimoniale au fost încãlcate ori ameninţate poate cere oricând instanţei:
    ...................................................................
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul încãlcãrii drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanţa poate dispune numai mãsurile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c)."

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificarea unor legi speciale

    ART. 21
    Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 88 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 88
    (1) Utilizarea unei opere care conţine un portret necesitã consimţãmântul persoanei reprezentate în acest portret, în condiţiile prevãzute de art. 73, 74 şi 79 din Codul civil. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sã o reproducã ori sã o utilizeze fãrã consimţãmântul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani dupã moartea acesteia, cu respectarea şi a dispoziţiilor art. 79 din Codul civil.
    (2) În lipsa unei clauze contrare, consimţãmântul nu este necesar dacã persoana reprezentatã în portret este de profesie model sau a primit o remuneraţie pentru a poza pentru acel portret. De asemenea, existenţa consimţãmântului se prezumã în condiţiile art. 76 din Codul civil".

    2. Articolul 89 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 89
    Utilizarea unei corespondenţe adresate unei persoane necesitã consimţãmântul destinatarului, iar dupã moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor sãi, dacã destinatarul nu a dorit altfel. În toate cazurile, sunt deopotrivã aplicabile dispoziţiile art. 71 alin. (1) şi (2), art. 72, 74 şi 79 din Codul civil."

    ART. 22
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetãţenilor români, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 290/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 26, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declarã cã are locuinţa principalã."

    2. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 29
    Reşedinţa este acolo unde persoana fizicã declarã cã are locuinţa secundarã, alta decât cea de domiciliu."

    ART. 23
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 144, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
    "a) prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umanã, în scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore în viaţã, având capacitate de exerciţiu deplinã, dupã obţinerea consimţãmântului informat, scris, liber, prealabil şi expres al acestora, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1. Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la persoane lipsite de discernãmânt;".

    2. La articolul 147, punctul 4 va avea urmãtorul cuprins:
    "4. în lipsa acordului exprimat în timpul vieţii potrivit art. 331 alin. (2) lit. c), prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de la persoanele decedate se face numai cu consimţãmântul scris al cel puţin unuia dintre membrii majori ai familiei sau al rudelor, în ordinea prevãzutã la art. 81 din Codul civil;".

    CAP. IV
    Dispoziţii cu privire la cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil şi cu privire la unele legi

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii a II-a "Despre familie" a Codului civil

    ART. 24
    Dispoziţiile privind logodna sunt aplicabile numai în cazul în care aceasta a fost încheiatã dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 25
    (1) Validitatea cãsãtoriei încheiate înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil se stabileşte potrivit dispoziţiilor legii în vigoare la data încheierii ei.
    (2) Cu toate acestea, în cazul în care, dupã intrarea în vigoare a Codului civil, a intervenit un fapt care, potrivit dispoziţiilor acestuia, acoperã nulitatea, cãsãtoria nu mai poate fi constatatã nulã sau nu mai poate fi anulatã dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    (3) În cazul în care faptul prin care se acoperã nulitatea presupune curgerea unui termen, cãsãtoria nu mai poate fi constatatã nulã sau nu mai poate fi anulatã dupã trecerea acelui termen de la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 26
    Existenţa tutelei constituie cauzã de nulitate relativã a cãsãtoriei numai în cazul cãsãtoriilor încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 27
    Indiferent de data încheierii cãsãtoriei, în ceea ce priveşte relaţiile lor personale şi patrimoniale, soţii sunt supuşi dispoziţiilor Codului civil, de la data intrãrii sale în vigoare.
    ART. 28
    Dispoziţiile art. 315 alin. (1) din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul cãsãtoriilor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacã imposibilitatea unuia dintre soţi de a-şi manifesta voinţa intervine sau se menţine şi dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 29
    Dispoziţiile art. 316 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã actele juridice care pun în pericol grav interesele familiei sunt sãvârşite de unul dintre soţi dupã aceastã datã.
    ART. 30
    Dispoziţiile art. 322 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã actele de dispoziţie asupra locuinţei familiei ori asupra bunurilor care mobileazã sau decoreazã locuinţa familiei ori deplasarea acestora din locuinţã au intervenit dupã aceastã datã.
    ART. 31
    Dispoziţiile art. 323 din Codul civil sunt aplicabile contractelor de închiriere încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 32
    Dispoziţiile art. 324 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face dupã aceastã datã.
    ART. 33
    Dispoziţiile art. 340 şi 341 din Codul civil sunt aplicabile şi cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, ori de câte ori actul juridic sau faptul juridic în temeiul cãruia a fost dobândit bunul intervine dupã aceastã datã.
    ART. 34
    Dispoziţiile art. 345-350 din Codul civil sunt aplicabile şi cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã actul sau faptul juridic cu privire la un bun comun a intervenit dupã aceastã datã.
    ART. 35
    Dispoziţiile art. 351-354 din Codul civil sunt aplicabile şi cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã datoria s-a nãscut dupã aceastã datã.
    ART. 36
    (1) Dispoziţiile art. 358 din Codul civil sunt aplicabile şi cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã actul de împãrţire a bunurilor comune se încheie dupã aceastã datã.
    (2) În cazul cererilor de împãrţire a bunurilor comune aflate în curs de judecatã în primã instanţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, instanţa de judecatã poate dispune împãrţirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei, fãrã a mai fi necesarã examinarea motivelor temeinice.
    ART. 37
    Dispoziţiile art. 369 din Codul civil privind modificarea convenţionalã a regimului matrimonial sunt aplicabile şi cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 38
    Dispoziţiile art. 370-372 din Codul civil privind separaţia judiciarã de bunuri sunt aplicabile şi cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã actele prin care se pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei sunt încheiate de unul dintre soţi dupã aceastã datã.
    ART. 39
    (1) Dispoziţiile Codului civil privind divorţul se aplicã fãrã a se deosebi între cãsãtoriile încheiate înainte sau dupã intrarea sa în vigoare.
    (2) Divorţul pronunţat anterior intrãrii în vigoare a Codului civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunţat hotãrârea rãmasã irevocabilã.
    ART. 40
    În cazul cererilor de divorţ formulate anterior intrãrii în vigoare a Codului civil, instanţa poate sã dispunã divorţul prin acordul soţilor, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 373 lit. a) şi art. 374 din Codul civil.
    ART. 41
    Dispoziţiile Codului civil privind divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativã sau prin procedurã notarialã sunt aplicabile şi cãsãtoriilor în fiinţã la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 42
    În cazul cererilor de divorţ formulate anterior intrãrii în vigoare a Codului civil, instanţa de judecatã poate sã dispunã divorţul în temeiul prevederilor art. 373 lit. b) şi art. 379 alin. (1) din Codul civil, chiar dacã reţine culpa exclusivã a reclamantului, în mãsura în care motivele de divorţ subzistã şi dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 43
    Dispoziţiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului matrimonial se aplicã numai în cazul divorţului care intervine dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 44
    Dispoziţiile art. 386 din Codul civil sunt aplicabile numai în cazul în care cererea de divorţ este introdusã dupã intrarea în vigoare a Codului civil, iar actele juridice sunt încheiate de un soţ în frauda celuilalt soţ dupã data introducerii cererii de divorţ.
    ART. 45
    Dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despãgubirilor sunt aplicabile în cazul în care motivele de divorţ s-au ivit dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 46
    Dispoziţiile hotãrârilor judecãtoreşti privitoare la relaţiile personale şi patrimoniale dintre copii şi pãrinţii lor divorţaţi înainte de intrarea în vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit dispoziţiilor art. 403 din Codul civil.
    ART. 47
    Stabilirea filiaţiei, tãgãduirea paternitãţii sau orice altã acţiune privitoare la filiaţie este supusã dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevãzute de acesta numai în cazul copiilor nãscuţi dupã intrarea lui în vigoare.
    ART. 48
    Dispoziţiile art. 455 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul în care minorul dobândeşte capacitate de exerciţiu anticipatã, potrivit art. 40 din Codul civil.
    ART. 49
    Adopţiile încuviinţate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil rãmân supuse, în ceea ce priveşte validitatea lor, legii în vigoare la data când au fost încuviinţate.
    ART. 50
    Dispoziţiile art. 503 alin. (2) din Codul civil privind prezumţia de mandat tacit reciproc între pãrinţi sunt aplicabile în cazul actelor curente încheiate de unul dintre pãrinţi, dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 51
    Dispoziţiile art. 531 din Codul civil privind modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere sunt aplicabile şi în cazul pensiilor de întreţinere stabilite prin hotãrâre judecãtoreascã anterior intrãrii în vigoare a Codului civil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cãrţii a II-a "Despre familie" a Codului civil

    ART. 52
    Cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 265 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 265
    Instanţa competentã
    Toate mãsurile date prin prezenta carte în competenţa instanţei judecãtoreşti, toate litigiile privind aplicarea dispoziţiilor prezentei cãrţi, precum şi mãsurile de ocrotire a copilului prevãzute în legi speciale sunt de competenţa instanţei de tutelã. Dispoziţiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzãtor."

    2. La articolul 266, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile privind condiţiile de fond pentru încheierea cãsãtoriei sunt aplicabile în mod corespunzãtor, cu excepţia avizului medical şi a autorizãrii instanţei de tutelã."

    3. La articolul 274, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul adopţiei, dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a cãror rudenie fireascã a încetat prin efectul adopţiei."

    4. Articolul 297 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 297
    Lipsa încuviinţãrilor cerute de lege
    (1) Este anulabilã cãsãtoria încheiatã fãrã încuviinţãrile sau autorizarea prevãzute la art. 272 alin. (2), (4) şi (5).
    (2) Anulabilitatea poate fi invocatã numai de cel a cãrui încuviinţare era necesarã. Dispoziţiile art. 46 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor."

    5. Articolul 302 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 302
    Caracterul personal al acţiunii
    Dreptul la acţiunea în anulare nu se transmite moştenitorilor. Cu toate acestea, dacã acţiunea a fost pornitã de cãtre unul dintre soţi, ea poate fi continuatã de cãtre oricare dintre moştenitorii sãi."

    6. La articolul 303, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cazurile prevãzute la art. 272 alin. (2), (4) şi (5), anulabilitatea cãsãtoriei se acoperã dacã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti, s-au obţinut încuviinţãrile şi autorizarea cerute de lege."

    7. La articolul 306, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Nulitatea cãsãtoriei nu poate fi opusã unei terţe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soţi, în afarã de cazul în care au fost îndeplinite formalitãţile de publicitate prevãzute de lege cu privire la acţiunea în constatarea nulitãţii ori în anulare sau terţul a cunoscut, pe altã cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a cãsãtoriei. Dispoziţiile art. 291, 334 şi 335 sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi publicitãţii acţiunii în constatarea nulitãţii sau în anularea cãsãtoriei."

    8. La articolul 322, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Fãrã consimţãmântul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacã este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectatã folosinţa acesteia."

    9. La articolul 323, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În caz de deces al unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor continuã exercitarea dreptului sãu locativ, dacã nu renunţã în mod expres la acesta, în termenul prevãzut la art. 1.834."

    10. La articolul 324, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã în mod similar şi în cazul în care bunul este proprietatea comunã a celor 2 soţi, atribuirea beneficiului locuinţei conjugale producând efecte pânã la data rãmânerii definitive a hotãrârii de partaj."

    11. La articolul 333, alineatele (1), (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Prin convenţie matrimonialã se poate stipula ca soţul supravieţuitor sã preia fãrã platã, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devãlmãşie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulatã în beneficiul fiecãruia dintre soţi sau numai în favoarea unuia dintre ei.
    (2) Clauza de preciput nu este supusã raportului donaţiilor, ci numai reducţiunii, în condiţiile art. 1.096 alin. (1) şi (2).
    .....................................................................
    (4) Clauza de preciput devine caducã atunci când comunitatea înceteazã în timpul vieţii soţilor, când soţul beneficiar a decedat înaintea soţului dispunãtor ori când aceştia au decedat în acelaşi timp sau când bunurile care au fãcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni."

    12. La articolul 334, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale se înscriu în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii.
    (2) Dupã autentificarea convenţiei matrimoniale în timpul cãsãtoriei sau dupã primirea copiei de pe actul cãsãtoriei, potrivit art. 291, notarul public expediazã, din oficiu, un exemplar al convenţiei la serviciul de stare civilã unde a avut loc celebrarea cãsãtoriei, pentru a se face menţiune pe actul de cãsãtorie, la registrul menţionat la alin. (1), precum şi la celelalte registre de publicitate, în condiţiile alin. (4)."

    13. Articolul 338 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 338
    Nulitatea convenţiei matrimoniale
    În cazul în care convenţia matrimonialã este nulã sau anulatã, între soţi se aplicã regimul comunitãţii legale, fãrã a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bunã-credinţã."

    14. Articolul 348 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 348
    Aportul de bunuri comune
    Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societãţi, asociaţii sau fundaţii, în condiţiile legii."

    15. Articolul 349 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 349
    Regimul aporturilor
    (1) Sub sancţiunea prevãzutã la art. 347, niciunul dintre soţi nu poate singur, fãrã consimţãmântul scris al celuilalt soţ, sã dispunã de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de pãrţi sociale ori, dupã caz, de acţiuni. În cazul societãţilor comerciale ale cãror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţã reglementatã, soţul care nu şi-a dat consimţãmântul scris la întrebuinţarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celãlalt soţ, fãrã a fi afectate drepturile dobândite de terţi.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscutã soţului care a aportat bunul comun, dar pãrţile sociale sau acţiunile sunt bunuri comune. Soţul asociat exercitã singur drepturile ce decurg din aceastã calitate şi poate realiza singur transferul pãrţilor sociale ori, dupã caz, al acţiunilor deţinute.
    (3) Calitatea de asociat poate fi recunoscutã şi celuilalt soţ, dacã acesta şi-a exprimat voinţa în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soţi are calitatea de asociat pentru pãrţile sociale sau acţiunile atribuite în schimbul a jumãtate din valoarea bunului, dacã, prin convenţie, soţii nu au stipulat alte cote-pãrţi. Pãrţile sociale sau acţiunile ce revin fiecãruia dintre soţi sunt bunuri proprii."

    16. La articolul 357, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cadrul lichidãrii comunitãţii, fiecare dintre soţi preia bunurile sale proprii, dupã care se va proceda la partajul bunurilor comune şi la regularizarea datoriilor."

    17. La articolul 360 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Prin convenţie matrimonialã, pãrţile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcţie de masa de bunuri achiziţionate de fiecare dintre soţi în timpul cãsãtoriei, în baza cãreia se va calcula creanţa de participare. Dacã pãrţile nu au convenit altfel, creanţa de participare reprezintã jumãtate din diferenţa valoricã dintre cele douã mase de achiziţii nete şi va fi datoratã de cãtre soţul a cãrui masã de achiziţii nete este mai mare, putând fi plãtitã în bani sau în naturã."

    18. La articolul 367, literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii nãscute înainte ori dupã încheierea cãsãtoriei, cu excepţia bunurilor prevãzute la art. 340 lit. b) şi c);
    b) restrângerea comunitãţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonialã, indiferent dacã sunt dobândite ori, dupã caz, nãscute înainte sau în timpul cãsãtoriei, cu excepţia obligaţiilor prevãzute la art. 351 lit. c);".

    19. La articolul 374, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata cãsãtoriei şi indiferent dacã existã sau nu copii minori rezultaţi din cãsãtorie."

    20. Articolul 375 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 375
    Condiţii
    (1) Dacã soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, nãscuţi din cãsãtorie, din afara cãsãtoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilã ori notarul public de la locul cãsãtoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea cãsãtoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
    (2) Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care existã copii minori nãscuţi din cãsãtorie, din afara cãsãtoriei sau adoptaţi, dacã soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care sã îl poarte dupã divorţ, exercitarea autoritãţii pãrinteşti de cãtre ambii pãrinţi, stabilirea locuinţei copiilor dupã divorţ, modalitatea de pãstrare a legãturilor personale dintre pãrintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei pãrinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învãţãturã şi pregãtire profesionalã a copiilor. Dacã din raportul de anchetã socialã rezultã cã acordul soţilor privind exercitarea în comun a autoritãţii pãrinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5).
    (3) Dispoziţiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzãtor."

    21. Articolul 376 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 376
    Procedura
    (1) Cererea de divorţ se depune de soţi împreunã. Ofiţerul de stare civilã sau notarul public înregistreazã cererea şi le acordã un termen de reflecţie de 30 de zile.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procurã autenticã.
    (3) La expirarea acestui termen, soţii se prezintã personal, iar ofiţerul de stare civilã sau, dupã caz, notarul public verificã dacã soţii stãruie sã divorţeze şi dacã, în acest sens, consimţãmântul lor este liber şi neviciat.
    (4) Dacã soţii stãruie în divorţ, ofiţerul de stare civilã sau, dupã caz, notarul public elibereazã certificatul de divorţ fãrã sã facã vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.
    (5) Dispoziţiile art. 383 alin. (1) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor. Dacã soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care sã îl poarte dupã divorţ ori, în cazul prevãzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitãrii în comun a drepturilor pãrinteşti, ofiţerul de stare civilã sau, dupã caz, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumã soţii sã se adreseze instanţei de judecatã, potrivit prevederilor art. 374.
    (6) Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cãrora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecãtoreşti."

    22. La articolul 398, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Celãlalt pãrinte pãstreazã dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia."

    23. La articolul 452, dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
    "d) celeritatea în îndeplinirea oricãror acte referitoare la procedura adopţiei."

    24. La articolul 454, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Adopţia se încuviinţeazã de cãtre instanţa de tutelã, dacã este în interesul superior al copilului şi sunt îndeplinite toate celelalte condiţii prevãzute de lege."

    25. Articolul 459 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 459
    Capacitatea şi starea de sãnãtate
    Persoanele care nu au capacitate deplinã de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta."

    26. La articolul 463 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) pãrinţii fireşti ori, dupã caz, tutorele copilului ai cãrui pãrinţi fireşti sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispãruţi ori puşi sub interdicţie, în condiţiile legii;".

    27. Articolul 465 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 465
    Libertatea consimţãmântului pãrinţilor
    Pãrinţii fireşti ai copilului sau, dupã caz, tutorele trebuie sã consimtã la adopţie în mod liber, necondiţionat şi numai dupã ce au fost informaţi în mod corespunzãtor asupra consecinţelor adopţiei, în special asupra încetãrii legãturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine."

    28. Articolul 467 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 467
    Refuzul pãrinţilor de a-şi da consimţãmântul
    În mod excepţional, instanţa de tutelã poate trece peste refuzul pãrinţilor fireşti sau, dupã caz, al tutorelui de a consimţi la adopţie, dacã se dovedeşte, cu orice mijloc de probã, cã acesta este abuziv şi instanţa apreciazã cã adopţia este în interesul superior al copilului, ţinând seama şi de opinia acestuia, datã în condiţiile legii, cu motivarea expresã a hotãrârii în aceastã privinţã."

    29. Articolul 472 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 472
    Decãderea adoptatorului din exerciţiul drepturilor pãrinteşti
    Dacã adoptatorul este decãzut din exerciţiul drepturilor pãrinteşti, instanţa de tutelã, ţinând seama de interesul superior al copilului, poate sã instituie tutela sau una dintre mãsurile de protecţie prevãzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, dispoziţiile art. 264 fiind aplicabile."

    30. Articolul 476 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 476
    Desfacerea adopţiei
    (1) Adopţia este desfãcutã de drept în cazul prevãzut la art. 462 alin. (2) lit. a).
    (2) De asemenea, adopţia poate fi desfãcutã în cazul în care faţã de adoptat este necesarã luarea unei mãsuri de protecţie prevãzute de lege, dacã desfacerea adopţiei este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopţia se considerã desfãcutã la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti prin care se dispune mãsura de protecţie, în condiţiile legii."

    31. La articolul 477, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Adopţia poate fi desfãcutã la cererea adoptatorului numai dupã ce adoptatul a dobândit capacitate deplinã de exerciţiu, în condiţiile legii, chiar dacã faptele au fost sãvârşite anterior acestei date."

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificarea şi completarea unor legi speciale

    ART. 53
    Litera d) a articolului 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) convenţia matrimonialã, încheiatã înaintea sau în timpul cãsãtoriei, inclusiv modificarea acesteia, hotãrârea judecãtoreascã privind modificarea judiciarã a regimului matrimonial, acţiunea sau hotãrârea în constatarea ori declararea nulitãţii cãsãtoriei, acţiunea sau hotãrârea de constatare ori declarare a nulitãţii convenţiei matrimoniale, precum şi acţiunea sau hotãrârea de divorţ pronunţate în cursul exercitãrii activitãţii economice;".
    ART. 54
    Dupã articolul 29^1 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 29^2, cu urmãtorul cuprins:
    "ART. 29^2
    La nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici se înfiinţeazã Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. Organizarea şi funcţionarea acestui registru, precum şi procedura de înscriere şi consultare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."

    CAP. V
    Dispoziţii cu privire la cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil şi cu privire la unele legi

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii a III-a "Despre bunuri" a Codului civil

    ART. 55
    Dispoziţiile art. 553 alin. (2) din Codul civil se aplicã numai moştenirilor deschise dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 56
    (1) Dispoziţiile art. 557 alin. (4), art. 565, art. 885 alin. (1) şi art. 886 din Codul civil se aplicã numai dupã finalizarea lucrãrilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorialã şi deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cãrţilor funciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Pânã la data prevãzutã la alin. (1), înscrierea în cartea funciarã a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat în mod valabil, se face numai în scop de opozabilitate faţã de terţi.
    ART. 57
    Dispoziţiile art. 576 din Codul civil se aplicã situaţiilor nãscute dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 58
    În toate cazurile în care accesiunea imobiliarã artificialã presupune exercitarea unui drept de opţiune de cãtre proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea în vigoare la data începerii lucrãrii.
    ART. 59
    Dispoziţiile art. 602-625 din Codul civil nu se aplicã situaţiilor juridice nãscute anterior intrãrii în vigoare a acestuia.
    ART. 60
    (1) Valabilitatea şi efectele juridice ale clauzei de inalienabilitate instituite prin convenţie sunt guvernate de legea în vigoare la momentul încheierii convenţiei.
    (2) Valabilitatea clauzei de inalienabilitate instituite prin testament este guvernatã de legea în vigoare la data încheierii acestuia, iar efectele clauzei sunt guvernate de legea în vigoare la data deschiderii succesiunii.
    ART. 61
    Dispoziţiile art. 630 din Codul civil se aplicã numai inconvenientelor cauzate dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 62
    Dispoziţiile art. 641 din Codul civil se aplicã numai actelor juridice încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 63
    Dispoziţiile art. 643 alin. (1) şi (2) din Codul civil se aplicã şi în cazurile în care hotãrârea judecãtoreascã nu a rãmas definitivã pânã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, iar cele ale art. 643 alin. (3) se aplicã şi în situaţiile în care pricina nu a fost soluţionatã în primã instanţã pânã la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 64
    Dispoziţiile art. 660-666 din Codul civil se aplicã situaţiilor juridice nãscute dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 65
    Dispoziţiile art. 667 şi 668 din Codul civil se aplicã numai actelor juridice încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 66
    (1) Dispoziţiile art. 669-686 din Codul civil sunt aplicabile convenţiilor de partaj încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    (2) De asemenea, dispoziţiile art. 669-686 din Codul civil se aplicã şi partajului judiciar, atunci când cererea de chemare în judecatã a fost introdusã dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 67
    Dispoziţiile art. 687-692 din Codul civil nu aduc atingere prevederilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţã pe o perioadã determinatã a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţã, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb.
    ART. 68
    Dispoziţiile art. 693-702 din Codul civil nu se aplicã drepturilor de superficie constituite înaintea intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 69
    Drepturile de uzufruct în fiinţã şi dupã intrarea în vigoare a Codului civil se exercitã potrivit dispoziţiilor acestuia, dacã nu se prevede altfel prin prezenta lege.
    ART. 70
    Dispoziţiile art. 714 din Codul civil se aplicã indiferent de data constituirii uzufructului. În cazul uzufructului constituit prin convenţie încheiatã anterior intrãrii în vigoare a Codului civil, acesta este şi rãmâne incesibil, mai puţin în cazul în care pãrţile convin altfel.
    ART. 71
    Dispoziţiile art. 715 alin. (2)-(4) din Codul civil se aplicã numai în cazurile în care încheierea sau reînnoirea contractelor de locaţiune ori de arendare are loc dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 72
    Dispoziţiile art. 746 alin. (1) lit. e) din Codul civil se aplicã drepturilor de uzufruct constituite ulterior intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 73
    Dispoziţiile art. 747 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul uzufructului constituit anterior intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã abuzul de folosinţã este sãvârşit ulterior acestei date.
    ART. 74
    Dispoziţiile art. 748 alin. (2) din Codul civil se aplicã în toate cazurile în care bunul a fost distrus ulterior intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 75
    Dispoziţiile art. 770 alin. (1) lit. f) din Codul civil se aplicã numai drepturilor de servitute constituite ulterior intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 76
    Dispoziţiile art. 876-915 din Codul civil privitoare la cazurile, condiţiile, efectele şi regimul înscrierilor în cartea funciarã se aplicã numai actelor şi faptelor juridice încheiate sau, dupã caz, sãvârşite ori produse dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 77
    Înscrierile în cartea funciarã efectuate în temeiul unor acte ori fapte juridice încheiate sau, dupã caz, sãvârşite ori produse anterior intrãrii în vigoare a Codului civil vor produce efectele prevãzute de legea în vigoare la data încheierii acestor acte ori, dupã caz, la data sãvârşirii sau producerii acestor fapte, chiar dacã aceste înscrieri sunt efectuate dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 78
    (1) Privilegiile speciale imobiliare şi ipotecile legale nãscute pânã la intrarea în vigoare a Codului civil pot fi înscrise şi dupã aceastã datã, fie în vechile registre de publicitate imobiliarã, dacã pentru imobilele grevate nu sunt deschise cãrţi funciare noi în condiţiile art. 58^1 din Legea nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fie în noile cãrţi funciare, potrivit dispoziţiilor acestei din urmã legi.
    (2) Privilegiile speciale imobiliare, înscrise fie în vechile registre de publicitate imobiliarã, fie în noile cãrţi funciare pânã la intrarea în vigoare a Codului civil sau, dupã caz, în condiţiile prevãzute la alin. (1), se convertesc de plin drept în ipoteci legale dupã expirarea unui termen de un an de la intrarea în vigoare a Codului civil sau, dupã caz, de la data înscrierii şi se vor supune dispoziţiilor Codului civil.
    (3) De la data intrãrii în vigoare a Codului civil, privilegiile speciale imobiliare prevãzute în legi speciale devin ipoteci legale şi vor fi supuse regimului prevãzut de Codul civil pentru ipoteci legale.
    ART. 79
    (1) În cazul în care, pentru prima datã, s-au înscris în cartea funciarã, fãrã cauzã legitimã, drepturi reale potrivit art. 58^1 din Legea nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, terţii dobânditori cu titlu oneros ai vreunui drept real imobiliar, întemeindu-se, cu bunã-credinţã, pe cuprinsul cãrţii funciare, nu se pot prevala contra adevãraţilor proprietari, strãini de cartea funciarã, de dispoziţiile art. 901 din Codul civil sau ale art. 31 din Legea nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz, cât timp nu s-a împlinit termenul de uzucapiune tabularã prevãzut de Codul civil sau dacã în acest termen s-a înscris o acţiune prin care se contestã cuprinsul cãrţii funciare.
    (2) Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile şi înscrierilor efectuate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. În acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun privitoare la uzucapiune, în vigoare la data intrãrii în posesia imobilului.
    ART. 80
    Cererile de înscriere, precum şi acţiunile în justiţie, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi soluţionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, dupã caz, la data sãvârşirii ori producerii faptului juridic generator al dreptului supus înscrierii, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în momentul introducerii lor.
    ART. 81
    Dispoziţiile art. 920 din Codul civil se aplicã numai cazurilor de intervertire apãrute ulterior intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 82
    Dispoziţiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliarã se aplicã numai în cazurile în care posesia a început dupã data intrãrii în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de aceastã datã, sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. În cazul imobilelor pentru care, la data începerii posesiei, nu erau deschise cãrţi funciare, rãmân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cãrţii a III-a "Despre bunuri" a Codului civil

    ART. 83
    Cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 556, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitatã şi prin voinţa proprietarului, cu excepţiile prevãzute de lege."

    2. La articolul 557, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire legalã sau testamentarã, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bunã-credinţã în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotãrâre judecãtoreascã, atunci când ea este translativã de proprietate prin ea însãşi."

    3. La articolul 563, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Hotãrârea judecãtoreascã prin care s-a admis acţiunea în revendicare este opozabilã şi poate fi executatã şi împotriva terţului dobânditor, în condiţiile Codului de procedurã civilã."

    4. La articolul 566, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins:
    "(9) Dispoziţiile alin. (3), (4) şi (8) se aplicã numai în acele situaţii în care cheltuielile nu se concretizeazã într-o lucrare nouã, caz în care sunt incidente dispoziţiile corespunzãtoare din materia accesiunii imobiliare artificiale."

    5. La articolul 577, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Când lucrarea este realizatã de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrãrii se naşte în favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrãrii, pe mãsura realizãrii ei, dacã prin lege sau act juridic nu se prevede altfel."

    6. La articolul 591, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Autorul lucrãrii de bunã-credinţã are un drept de ipotecã legalã asupra imobilului pentru plata indemnizaţiei şi poate cere înscrierea dreptului de ipotecã în baza convenţiei încheiate în formã autenticã sau a unei hotãrâri judecãtoreşti, potrivit dispoziţiilor art. 589."

    7. Articolul 597 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 597
    Lucrãrile efectuate de un detentor precar
    Lucrãrile fãcute de un detentor precar sunt supuse, în mod corespunzãtor, regulilor aplicabile autorului de rea-credinţã."

    8. La articolul 658, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultã din încetarea destinaţiei folosinţei comune se înscrie în mod corespunzãtor în cartea funciarã pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop."

    9. La articolul 662, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În lipsa unor dispoziţii legale, a regulilor de urbanism sau a obiceiului locului, înãlţimea zidului comun se stabileşte de pãrţi, dar fãrã a depãşi 2 metri, socotindu-se şi coama zidului."

    10. La articolul 743, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Legatarul uzufructului universal ori cu titlu universal este obligat sã achite, în proporţie cu obiectul uzufructului şi fãrã niciun drept de restituire, legatele cu titlu particular având ca obiect obligaţii de întreţinere sau, dupã caz, rente viagere."

    11. Articolul 763 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 763
    Dobândirea servituţii prin uzucapiune
    Prin uzucapiune tabularã poate fi dobânditã orice servitute, iar prin uzucapiune extratabularã pot fi dobândite numai servituţile pozitive."

    12. Articolul 773 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 773

    Noţiunea    Notiune

---------
    Denumirea marginala a art. 773 de la pct. 12 al art. 83 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    Fiducia este operaţiunea juridicã prin care unul sau mai mulţi constituitori transferã drepturi reale, drepturi de creanţã, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, cãtre unul sau mai mulţi fiduciari care le exercitã cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcãtuiesc o masã patrimonialã autonomã, distinctã de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor."

    13. La articolul 780, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, contractul de fiducie şi modificãrile sale trebuie sã fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lunã de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent sã administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului."

    14. Articolul 781 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 781
    Opozabilitatea fiduciei
    (1) Fiducia este opozabilã terţilor de la data menţionãrii sale în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare.
    (2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanţiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face şi în cartea funciarã, pentru fiecare drept în parte."

    15. Articolul 782 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 782
    Precizarea calitãţii fiduciarului
    (1) Când fiduciarul acţioneazã în contul masei patrimoniale fiduciare, el poate sã facã menţiune expresã în acest sens, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este interzis prin contractul de fiducie.
    (2) De asemenea, când masa patrimonialã fiduciarã cuprinde drepturi a cãror transmitere este supusã publicitãţii, în registrul de publicitate fiduciarul poate solicita sã se menţioneze denumirea fiduciarului şi calitatea în care acţioneazã.
    (3) În toate cazurile în care constituitorul sau beneficiarul solicitã acest lucru în conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va trebui sã îşi precizeze calitatea în care acţioneazã. În caz contrar, dacã actul este pãgubitor pentru constituitor, se va considera cã actul a fost încheiat de fiduciar în nume propriu."

    16. La articolul 784, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În raporturile cu terţii, se considerã cã fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acţionând ca un veritabil şi unic titular al drepturilor în cauzã, cu excepţia cazului în care se dovedeşte cã terţii aveau cunoştinţã de limitarea acestor puteri."

    17. La articolul 785, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Insolvenţa fiduciarului"

    18. La articolul 786, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Bunurile din masa patrimonialã fiduciarã pot fi urmãrite, în condiţiile legii, de titularii de creanţe nãscute în legãturã cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garanţie realã asupra bunurilor acestuia şi a cãrei opozabilitate este dobânditã, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei. Dreptul de urmãrire poate fi exercitat şi de ceilalţi creditori ai constituitorului, însã numai în temeiul hotãrârii judecãtoreşti definitive de admitere a acţiunii prin care a fost desfiinţat sau a devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie."

    19. La articolul 788, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dacã fiduciarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau pune în pericol interesele care i-au fost încredinţate, constituitorul, reprezentantul sãu sau beneficiarul poate cere în justiţie înlocuirea fiduciarului."

    20. La articolul 788, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Pânã la soluţionarea cererii de înlocuire, constituitorul, reprezentantul sãu sau, în lipsa acestora, beneficiarul va numi un administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare. În cazul în care constituitorul, reprezentantul sãu sau beneficiarul desemneazã concomitent un administrator provizoriu, va prevala desemnarea fãcutã de constituitor ori de reprezentantul sãu legal.
    (1^2) Mandatul administratorului provizoriu înceteazã în momentul înlocuirii fiduciarului sau în momentul respingerii definitive a cererii de înlocuire. Soluţionarea cererii de înlocuire a fiduciarului se realizeazã de urgenţã şi cu precãdere."

    21. La articolul 793, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Cu excepţia cazului în care, potrivit legii, actului constitutiv sau înţelegerii ulterioare a pãrţilor ori împrejurãrilor concrete, administrarea se realizeazã cu titlu gratuit, administratorul are dreptul la o remuneraţie stabilitã prin actul constitutiv sau prin înţelegerea ulterioarã a pãrţilor, prin lege ori, în lipsã, prin hotãrâre judecãtoreascã. În acest ultim caz, se va ţine seama de uzanţe şi, în lipsa unui asemenea criteriu, de valoarea serviciilor prestate de administrator."

    22. La articolul 798, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Administratorul este obligat sã investeascã sumele de bani aflate în administrarea sa, în conformitate cu dispoziţiile prezentului titlu referitoare la plasamentele considerate sigure."

    23. Articolul 869 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 869
    Stingerea dreptului de administrare
    Dreptul de administrare înceteazã odatã cu încetarea dreptului de proprietate publicã sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacã interesul public o impune, de organul care l-a constituit."

    24. La articolul 878, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciarã decât dacã se aflã în coproprietate pe cote-pãrţi ori în devãlmãşie."

    25. La articolul 880, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor transcrie în cãrţi funciare noi, cu menţionarea noului numãr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciarã sau, dupã caz, vechile cãrţi funciare se vor închide, fãrã a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri."

    26. La articolul 883, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Orice persoanã, fãrã a fi ţinutã sã justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciarã, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuãrii înscrierilor în cartea funciarã poate fi consultatã de orice persoanã interesatã, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date."

    27. La articolul 885, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciarã, cu consimţãmântul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimţãmânt nu este necesar dacã dreptul se stinge prin împlinirea termenului arãtat în înscriere ori prin decesul sau, dupã caz, prin încetarea existenţei juridice a titularului, dacã acesta era o persoanã juridicã."

    28. Articolul 888 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 888
    Condiţiile de înscriere
    Înscrierea în cartea funciarã se efectueazã în baza înscrisului autentic notarial, a hotãrârii judecãtoreşti rãmase definitivã, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act emis de autoritãţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta."

    29. La articolul 890, alineatele (1) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dacã prin lege nu se prevede altfel, înscrierile în cartea funciarã îşi vor produce efectele de la data înregistrãrii cererilor, ţinându-se însã cont de data, ora şi minutul înregistrãrii acestora în toate cazurile în care cererea a fost depusã personal, prin mandatar ori notar public sau, dupã caz, comunicatã prin telefax, poştã electronicã ori prin alte mijloace ce asigurã transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de înscriere cu toate documentele justificative.
    ...................................................................
    (5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplicã şi atunci când, în aceeaşi zi, o cerere de înscriere a fost depusã ori comunicatã în condiţiile alin. (1), iar alta primitã prin poştã sau curier."

    30. La articolul 899, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimţãmântul celui împotriva cãruia s-a efectuat înscrierea provizorie, dat în formã autenticã, sau în temeiul unei hotãrâri judecãtoreşti definitive. În acest din urmã caz, dispoziţiile art. 896 şi 897 se aplicã, în mod corespunzãtor, şi acţiunii în justificare tabularã."

    31. La articolul 907, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Situaţia juridicã realã trebuie sã rezulte dintr-o recunoaştere fãcutã de titularul înscrierii a cãrei rectificare se solicitã, prin declaraţie datã în formã autenticã notarialã, ori dintr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã pronunţatã împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, dupã caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altã acţiune întemeiatã pe o cauzã de ineficacitate a actului juridic."

    32. La articolul 908, punctul 1 al alineatului (1) şi alineatul (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "1. înscrierea sau încheierea nu este valabilã ori actul în temeiul cãruia a fost efectuatã înscrierea a fost desfiinţat, în condiţiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii ori, dupã caz, emiterii lui;
    ..........................................................................
    (3) Când dreptul înscris în cartea funciarã urmeazã a fi rectificat, titularul lui este obligat sã predea celui îndreptãţit, odatã cu consimţãmântul dat în formã autenticã notarialã pentru efectuarea rectificãrii, şi înscrisurile necesare, iar în caz contrar, persoana interesatã va putea solicita instanţei sã dispunã înscrierea în cartea funciarã. În acest din urmã caz, hotãrârea instanţei de judecatã va suplini consimţãmântul la înscriere al pãrţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare rectificãrii."

    33. La articolul 920 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) dacã detentorul precar sãvârşeşte împotriva posesorului acte de rezistenţã neechivoce în privinţa intenţiei sale de a începe sã se comporte ca un proprietar; în acest caz, intervertirea nu se va produce însã mai înainte de împlinirea termenului prevãzut pentru restituirea bunului;".

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificarea şi completarea unor legi speciale

    ART. 84
    Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 35
    Dacã în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, dupã caz, lucrãrile nu au fost începute, foştii proprietari pot sã cearã retrocedarea lor, dacã nu s-a fãcut o nouã declarare de utilitate publicã. În acest scop, foştii proprietari vor fi notificaţi la adresa iniţialã comunicatã expropriatorului în vederea plãţii despãgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat."

    2. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 36
    Cererea de retrocedare se introduce la tribunal, în termenul general de prescripţie, care curge de la data notificãrii prevãzute la art. 35.
    În acest caz, tribunalul, verificând temeiurile cererii, va dispune retrocedarea, iar preţul imobilului se va stabili ca şi în situaţia exproprierii, fãrã a putea însã depãşi despãgubirea actualizatã."

    3. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 37
    În cazul în care lucrãrile pentru care s-a fãcut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul doreşte înstrãinarea imobilului, expropriatul - fost proprietar - are un drept prioritar la dobândire, la un preţ ce nu poate fi mai mare decât despãgubirea actualizatã.
    În acest scop, expropriatorul îl va notifica pe fostul proprietar în condiţiile art. 35, iar, dacã acesta nu opteazã pentru cumpãrare în termen de douã luni de la primirea notificãrii, imobilul poate fi înstrãinat în mod liber.
    Dacã dreptul prioritar de dobândire este încãlcat, fostul proprietar se poate substitui în drepturile cumpãrãtorului, plãtind acestuia preţul, în limita prevãzutã la alin. 2, precum şi cheltuielile ocazionate de vânzare. Dreptul de substituire se exercitã în termen de douã luni de la data comunicãrii încheierii prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciarã în folosul cumpãrãtorului.
    În acest caz, fostul proprietar preia locul cumpãrãtorului, substituindu-se acestuia din urmã în toate drepturile şi obligaţiile nãscute din contractul încheiat cu încãlcarea dreptului prioritar de dobândire.
    Dispoziţiile privind oferta de platã urmatã de consemnaţiune se aplicã în mod corespunzãtor.
    Procesul-verbal încheiat de executorul judecãtoresc pentru a constata primirea plãţii de cãtre terţul cumpãrãtor sau, dupã caz, încheierea executorului judecãtoresc de constatare a consemnãrii plãţii preţului de cãtre terţul cumpãrãtor rãmasã definitivã ţine loc de titlu de proprietate. Dispoziţiile în materie de carte funciarã rãmân aplicabile."

    ART. 85
    Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 3 alineatul (1), litera g) va avea urmãtorul cuprins:
    "g) activitãţi fiduciare desfãşurate în condiţiile Codului civil;".

    2. La articolul 6, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã este o societate cu personalitate juridicã, constituitã în condiţiile prevãzute de prezenta lege şi de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel puţin 2 avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacã deţin sau nu ori dacã aparţin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.
    ..........................................................................
    (3) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã este titularã a unui patrimoniu propriu.
    (4) Obligaţiile şi rãspunderea societãţii profesionale cu rãspundere limitatã sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociaţii rãspund personal numai în limita aportului social al fiecãruia."

    ART. 86
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitãţii practicienilor în insolvenţã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 254/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 9, alineatul (5) va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) SPRL este titularã a unui patrimoniu propriu. Obligaţiile şi rãspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociaţii SPRL rãspund personal în limita aportului social al fiecãruia."

    2. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Contractul de societate al societãţii profesionale cu rãspundere limitatã este încheiat în formã scrisã. Dacã printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se aflã şi un imobil, contractul de societate va fi încheiat în formã autenticã."

    ART. 87
    Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 17, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Publicitatea imobiliarã întemeiatã pe sistemul de evidenţã a cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciarã a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi unitate administrativ-teritorialã, în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupã caz, al opozabilitãţii faţã de terţi a acestor înscrieri."

    2. La articolul 17, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Publicitatea imobiliarã se efectueazã de cãtre birourile de cadastru şi publicitate imobiliarã pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora."

    3. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Înscrierile în cartea funciarã sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea.
    (2) Cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciarã, de prezenta lege."

    4. Articolele 21-41 se abrogã.

    5. Articolul 42 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 42
    Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatãri a acestora, pot sã le alipeascã într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii."

    6. Articolele 43 şi 44 se abrogã.

    7. La articolul 47, alineatul (4) se abrogã.

    8. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) cuprinde exact şi complet numele sau denumirea pãrţilor şi se menţioneazã codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz, atribuit acestora;".

    9. Articolul 53 se abrogã.

    10. La articolul 54, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modificã, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sã cearã, din oficiu, înscrierea în cartea funciarã. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul teritorial în a cãrui razã de activitate se aflã imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresã în cuprinsul actului sau, dupã caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesoralã s-a deschis carte funciarã sau existã documentaţie cadastralã. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modificã, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciarã pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii, sau, dupã caz, un certificat de sarcini."

    11. La articolul 54, dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Pe perioada valabilitãţii extrasului de carte funciarã pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciarã, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.
    (1^2) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extraselor de carte funciarã pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acestea au fost eliberate se soluţioneazã, în condiţiile alin. (1^1), dupã expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevãzute de lege.
    (1^3) Eliberarea unui nou extras de carte funciarã pentru autentificare nu poate fi solicitatã mai devreme de 5 zile lucrãtoare de la expirarea termenului de valabilitate a extrasului eliberat anterior."

    12. La articolul 55, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(8^1) Promitentul achizitor al imobilului înscris în cartea funciarã va putea cere, în temeiul înscrisului original al promisiunii de a contracta încheiate cu cel înscris în cartea funciarã, înscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plãtite în contul acesteia. În acest caz, ipoteca se înscrie în termenul şi condiţiile prevãzute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta şi se radiazã, din oficiu, dacã imobilul este dobândit de cãtre promitentul achizitor ori, în cadrul vânzãrii silite, de cãtre un terţ care nu este ţinut sã rãspundã de obligaţiile debitorului."

    13. La articolul 55, dupã alineatul (9) se introduc opt noi alineate, alineatele (9^1)-(9^8), cu urmãtorul cuprins:
    "(9^1) Coproprietarul, în afarã de cazurile prevãzute la alin. (8) şi (9), va putea cere, în temeiul înscrisului original de partaj şi al copiei legalizate a cererii de chemare în garanţie, înscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalţi coproprietari le-au dobândit prin efectul partajului, pentru garantarea creanţei rezultând din evicţiune.
    (9^2) Arhitecţii şi antreprenorii vor putea cere, în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciarã, înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrãrilor ce s-au obligat sã le facã, pentru garantarea preţului acestor lucrãri.
    (9^3) În cazurile prevãzute la alin. (9^1) şi (9^2), registratorul de carte funciarã va încuviinţa înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma arãtatã în înscrisul de partaj sau în contractul prevãzut la alin. (9^2), iar în lipsã, pentru o sumã maximã, arãtatã în cererea de înscriere. În acest din urmã caz, titularul înscris în cartea funciarã va putea solicita direct, prin plângere, instanţei competente potrivit art. 50 alin. (2^2) reducerea sumei maxime. Justificarea înscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.
    (9^4) În cazul prevãzut la alin. (9^2), se va putea cere radierea înscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai dacã au trecut 3 luni de la predarea lucrãrii.
    (9^5) Cesionarul unei creanţe ipotecare garantate cu o ipotecã imobiliarã va putea cere în favoarea sa înscrierea transferului ipotecii în cartea funciarã, pe baza înscrisului de cesiune a creanţei încheiat în formã autenticã. În acest caz, debitorul cedat va putea cere, în termen de o lunã de la comunicarea încheierii prin care s-a încuviinţat înscrierea ipotecii imobiliare, notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificãrii sau acceptãrii cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege sã le opunã cesionarului. Registratorul va încuviinţa în întregime sau în parte radierea dreptului de ipotecã imobiliarã ori notarea excepţiilor invocate de debitorul cedat, în temeiul hotãrârii judecãtoreşti definitive prin care instanţa s-a pronunţat asupra temeiniciei excepţiilor invocate de debitorul cedat.
    (9^6) Dacã creanţa ipotecarã garantatã cu o ipotecã imobiliarã a fost, la rândul ei, ipotecatã cu o ipotecã mobiliarã, datã în gaj ori datã în garanţie în orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat excepţiile pe care le avea împotriva creditorului sãu, dacã sunt întemeiate pe cauze anterioare datei notificãrii sau acceptãrii cesiunii creanţei ipotecare.
    (9^7) Dacã înscrisul de ipotecã cuprinde clauza la ordin sau la purtãtor, se va face menţiune despre aceasta în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecã imobiliarã sau dreptul de ipotecã mobiliarã ori de gaj asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fãrã înscrierea în cartea funciarã, prin însãşi constituirea ipotecii mobiliare, strãmutarea, darea în gaj ori darea în garanţie în orice alt mod a titlului la ordin sau la purtãtor.
    (9^8) În cazul în care cesiunea creanţei ipotecare nu fusese anterior notificatã sau acceptatã în condiţiile Codului civil, comunicarea încheierii de încuviinţare a înscrierii cesiunii ipotecii ori a încheierii de notare a garanţiei asupra creanţei ipotecare va reprezenta şi notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creanţei ipotecare."

    14. La articolul 55, dupã alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmãtorul cuprins:
    "(12) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza în condiţiile Codului civil."

    15. La articolul 56, alineatul (3) se abrogã.

    16. La articolul 58, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) Pânã la deschiderea noilor cãrţi funciare, în condiţiile art. 58^1, în regiunile de carte funciarã supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cãrţile funciare sau, dupã caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cãrţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cãrţi de publicitate funciarã şi Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea cãrţilor funduare centrale pentru cãile ferate şi canaluri, cu excepţia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietãţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cãrţile funciare sau, dupã caz, în cãrţile de publicitate funciarã, vor continua sã fie fãcute în aceste cãrţi, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi. În situaţia în care aceste cãrţi nu existã, sunt inutilizabile sau nu sunt în arhiva Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cãrţi funciare.
    (2) Pânã la deschiderea noilor cãrţi funciare, în condiţiile art. 58^1, în regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmãrirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, acţiunile pentru apãrarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciarã, precum şi actele şi faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legãturã cu aceste imobile vor continua sã fie transcrise ori, dupã caz, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliarã, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi."

    17. La articolul 69, alineatul (2) se abrogã.

    18. La articolul 69, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni-inscripţiuni care vor solicita deschiderea cãrţilor funciare pentru imobilele în cauzã, în condiţiile prezentei legi, şi reînnoirea sarcinilor pânã la data de 31 decembrie 2016 vor beneficia de scutire de la plata tarifelor."

    ART. 88
    Partea introductivã a articolului II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. II
    Pânã la data de 31 decembrie 2016, vor putea solicita deschiderea cãrţilor funciare potrivit prevederilor prezentei legi, cu scutire de la plata tarifelor:".

    ART. 89
    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Titlul va avea urmãtorul cuprins:
       "LEGE
        privind bunurile proprietate publicã"

    2. Articolele 1, 2, 5, 7, alineatul (1) al articolului 10 şi articolul 11 se abrogã.

    3. La articolul 12, alineatele (1)-(4) se abrogã.

    4. La articolul 12, alineatul (5) va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar unitãţile administrativ-teritoriale de cãtre consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului. Acesta poate desemna un alt funcţionar de stat sau un avocat care sã îl reprezinte în faţa instanţei."

    5. Alineatul (6) al articolului 12 şi articolele 13 şi 17 se abrogã.

    ART. 90
    Literele c) şi g) ale alineatului (1) al articolului 5 din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "c) cumpãrarea sau închirierea cu prioritate, fãrã licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestãri de servicii corespunzãtor, cu o suprafaţã utilã de pânã la 100 mý, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fãrã licitaţie, a unei suprafeţe de teren de pânã la 100 mý din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestãri de servicii;
    ...........................................................................
    g) atribuirea, în limita posibilitãţilor, în proprietate a 10.000 mý de teren în extravilan şi 500 mý de teren în intravilan - acesta din urmã pentru destinaţia de locuinţã, dacã nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu locativ;".

    CAP. VI
    Dispoziţii cu privire la cartea a IV-a "Despre moştenire şi liberalitãţi" a Codului civil şi cu privire la unele legi

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii a IV-a "Despre moştenire şi liberalitãţi" a Codului civil

    ART. 91
    Moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii.
    ART. 92
    Dispoziţiile art. 954 alin. (3) şi (4) din Codul civil se aplicã numai procedurilor succesorale notariale sau judiciare începute dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 93
    Prevederile art. 958 şi 959 din Codul civil se aplicã numai faptelor sãvârşite dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 94
    Plafonul valoric al bunurilor mobile corporale prevãzut la art. 1.011 alin. (4) din Codul civil va fi actualizat periodic, prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 95
    Înlãturarea efectelor nedemnitãţii prin testament autentic sau printr-un act autentic notarial este supusã înscrierii în Registrul naţional notarial prevãzut la art. 1.046 din Codul civil.
    ART. 96
    Prevederile art. 829 din Codul civil din 1864 nu se aplicã în cazul în care copilul s-a nãscut dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 97
    Execuţiunile testamentare începute înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil nu pot dura mai mult de 2 ani calculaţi de la aceastã datã, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile art. 1.079 alin. (3) din Codul civil.
    ART. 98
    În cazul moştenirilor care se deschid dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil, executorii cu sau fãrã sezinã, instituiţi prin testamente anterioare acestei date, au atribuţiile prevãzute la art. 1.080 din Codul civil, cu excepţia cazului în care atribuţiile au fost limitate expres de testator.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cãrţii a IV-a "Despre moştenire şi liberalitãţi" a Codului civil

    ART. 99
    Cartea a IV-a "Despre moştenire şi liberalitãţi" a Codului civil se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 967, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Poate fi reprezentatã persoana lipsitã de capacitatea de a moşteni, precum şi nedemnul, chiar aflat în viaţã la data deschiderii moştenirii."

    2. La articolul 990, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dacã dispunãtorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare curge de la data la care moştenitorii au luat cunoştinţã de existenţa liberalitãţii."

    3. Articolul 993 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 993

    Noţiunea    Noţiune

-----------
    Denumirea marginalã a art. 993 de la pct. 3 al art. 99 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    Dispoziţia prin care o persoanã, denumitã instituit, este însãrcinatã sã administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitãţii şi sã le transmitã unui terţ, denumit substituit, desemnat de dispunãtor, nu produce efecte decât în cazul în care este permisã de lege."

    4. Articolul 994 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 994
    Substituţia fideicomisarã
    (1) O liberalitate poate fi grevatã de o sarcinã care constã în obligaţia instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalitãţii şi de a le transmite, la decesul sãu, substituitului desemnat de dispunãtor.
    (2) Instituitului i se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile din prezentul cod referitoare la fiduciar.
    (3) Incapacitãţile de a dispune se apreciazã în raport cu dispunãtorul, iar cele de a primi, în raport cu instituitul şi cu substituitul."

    5. La articolul 996, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Substituitul dobândeşte bunurile care constituie obiectul liberalitãţii ca efect al voinţei dispunãtorului.
    (3) Substituitul nu poate fi, la rândul sãu, supus obligaţiei de administrare şi de transmitere a bunurilor."

    6. La articolul 1.011, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de pânã la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al pãrţilor, însoţit de tradiţiunea bunului."

    7. Articolul 1.020 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.020
    Cauzele de revocare
    Donaţia poate fi revocatã pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fãrã justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul."

    8. Articolul 1.046 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.046
    Înregistrarea testamentului autentic

    În scop de informare a persoanelor care justificã existenţa unui interes legitim, notarul care autentificã testamentul are obligaţia sã îi înscrie, de îndatã, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii cu privire la existenţa unui testament se pot da numai dupã decesul testatorului."    În scop de informare a persoanelor care justificã existenţa unui interes legitim, notarul care autentificã testamentul are obligaţia sã îl înscrie, de îndatã, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii cu privire la existenţa unui testament se pot da numai dupã decesul testatorului."

----------
    Art. 1.046 de la pct. 8 al art. 99 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    9. Articolul 1.049 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.049
    Testamentul sumelor şi valorilor depozitate
    (1) Dispoziţiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituţii specializate sunt valabile cu respectarea condiţiilor de formã prevãzute de legile speciale aplicabile acestor instituţii.
    (2) Instituţiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului având ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare decât în baza hotãrârii judecãtoreşti ori a certificatului de moştenitor care constatã valabilitatea dispoziţiei testamentare şi calitatea de legatar, prevederile referitoare la raport şi reducţiune fiind aplicabile.
    (3) Instituţiile de credit au obligaţia ca, la instituirea de cãtre clienţii acestora a unei dispoziţii testamentare, sã comunice, de îndatã, menţiunea acesteia în registrul prevãzut la art. 1.046."

    10. La articolul 1.069, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Revocarea judecãtoreascã a legatului poate fi cerutã în cazul neîndeplinirii, fãrã justificare, a sarcinii instituite de testator. Neîndeplinirea fortuitã a sarcinii poate atrage revocarea numai dacã, potrivit voinţei testatorului, eficacitatea legatului este condiţionatã de executarea sarcinii."

    11. La articolul 1.072, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Destinaţia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace"

    12. Articolul 1.073 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.073
    Regimul legatului-sarcinã
    Cu excepţia cazului prevãzut la art. 1.071 lit. f), caducitatea sau revocarea judecãtoreascã a unui legat grevat cu un legat-sarcinã în favoarea unui terţ nu atrage ineficacitatea acestui din urmã legat. Moştenitorii care beneficiazã de ineficacitatea legatului sunt obligaţi sã execute legatul-sarcinã."

    13. La articolul 1.076, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare curge de la data la care cei dezmoşteniţi au luat cunoştinţã de dispoziţia testamentarã prin care au fost înlãturaţi de la moştenire, dar nu mai devreme de data deschiderii moştenirii."

    14. Articolul 1.089 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.089
    Noţiunea de cotitate disponibilã
    Cotitatea disponibilã este partea din bunurile moştenirii care nu este rezervatã prin lege şi de care defunctul putea dispune în mod neîngrãdit prin liberalitãţi."

    15. La articolul 1.090, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Liberalitãţile neraportabile fãcute soţului supravieţuitor, care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi decât cei comuni lor, nu pot depãşi un sfert din moştenire şi nici partea descendentului care a primit cel mai puţin."

    16. La articolul 1.091, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Rezerva succesoralã şi cotitatea disponibilã se calculeazã în funcţie de valoarea stabilitã potrivit alin. (1). La stabilirea rezervei nu se ţine seama de cei care au renunţat la moştenire, cu excepţia celor obligaţi la raport, potrivit art. 1.147 alin. (2)."

    17. La articolul 1.097, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Dacã donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea supusã reducţiunii reprezintã mai puţin de jumãtate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar poate pãstra bunul, iar reducţiunea necesarã întregirii rezervei celorlalţi moştenitori rezervatari se va face prin luare mai puţin sau prin echivalent bãnesc."

    18. Articolul 1.112 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.112
    Prezumţia de renunţare
    (1) Este prezumat, pânã la proba contrarã, cã a renunţat la moştenire succesibilul care, deşi cunoştea deschiderea moştenirii şi calitatea lui de succesibil, ca urmare a citãrii sale în condiţiile legii, nu acceptã moştenirea în termenul prevãzut la art. 1.103. Citaţia trebuie sã cuprindã, sub sancţiunea nulitãţii acesteia, pe lângã elementele prevãzute de Codul de procedurã civilã, şi precizarea cã, dacã succesibilul nu îşi exercitã dreptul de a accepta moştenirea în termenul prevãzut la art. 1.103, va fi prezumat cã renunţã la moştenire.
    (2) Prezumţia de renunţare opereazã numai dacã citaţia i-a fost comunicatã succesibilului cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de opţiune succesoralã."

    19. La articolul 1.114 alineatul (3), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) dreptul lãsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o moştenire culeasã de cãtre testator şi nelichidatã încã; în acest caz, legatarul rãspunde pentru pasivul acelei universalitãţi;".

    20. La articolul 1.117, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Oricine se considerã vãtãmat prin inventarul întocmit sau prin mãsurile de conservare şi administrare luate de notarul public poate face plângere la instanţa judecãtoreascã competentã."

    21. La articolul 1.120, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Renunţarea la moştenire nu se presupune, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 1.112 şi art. 1.113 alin. (2)."

    22. Articolul 1.125 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.125

    Noţiunea    Noţiune

-----------
    Denumirea marginalã a art. 1.125 de la pct. 22 al art. 99 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    Pe lângã stãpânirea de fapt exercitatã asupra patrimoniului succesoral, sezina le conferã moştenitorilor sezinari şi dreptul de a administra acest patrimoniu şi de a exercita drepturile şi acţiunile defunctului."

    23. Articolul 1.126 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.126
    Moştenitorii sezinari
    Sunt moştenitori sezinari soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi."

    24. La articolul 1.127, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Moştenitorii legali nesezinari dobândesc sezina numai prin eliberarea certificatului de moştenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii moştenirii."

    25. La articolul 1.133, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Certificatul de moştenitor face dovada calitãţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesoralã, în cota care se cuvine fiecãruia."

    26. Articolul 1.136 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.136
    Administrarea provizorie a bunurilor moştenirii
    (1) Cât timp moştenirea nu a fost acceptatã sau dacã succesibilul nu este cunoscut, notarul public competent poate sã numeascã un curator special al moştenirii, pentru apãrarea drepturilor moştenitorului eventual, având drepturile şi îndatoririle de administrare prevãzute la art. 1.117 alin. (3)-(5).
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1), acţiunile împotriva moştenirii se vor îndrepta împotriva unui curator special, numit de notarul public competent, la cererea reclamantului.
    (3) Dacã existã indicii cã moştenirea urmeazã a fi declaratã vacantã, notarul public competent încunoştinţeazã şi organul care reprezintã comuna, oraşul sau, dupã caz, municipiul."

    27. La articolul 1.152, denumirea marginalã şi alineatul (1) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.152
    Cãile de realizare a raportului
    (1) Raportul se realizeazã în cadrul partajului, prin bunã învoialã sau pe cale judecãtoreascã."

    28. La articolul 1.152, alineatul (3) se abrogã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificarea şi completarea unor legi speciale

    ART. 100
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:

    1.La articolul 113 alineatul (2), dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera g), cu urmãtorul cuprins:
    "g) la solicitarea notarului, în cadrul procedurii succesorale notariale."

    2. Dupã articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 117^1, cu urmãtorul cuprins:
    "ART. 117^1
    În vederea aplicãrii prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condiţiile de formã necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei, dupã consultarea Bãncii Naţionale a României."

    ART. 101
    Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 68, alineatul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Procedura succesoralã notarialã se deschide la cererea oricãrei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localitãţii în raza cãreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii."

    2. La articolul 68, alineatul 2 se abrogã.

    3. Articolele 71-74 se abrogã.

    4. La articolul 75, dupã alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Citaţia trebuie sã cuprindã, sub sancţiunea nulitãţii acesteia, pe lângã elementele prevãzute de Codul de procedurã civilã, şi precizarea cã, dacã succesibilul nu îşi exercitã dreptul de a accepta în termenul prevãzut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat cã renunţã la moştenire."

    5. La articolul 78 alineatul 1, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) a trecut un an de la deschiderea moştenirii şi, deşi au fost legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesoralã, fãrã a cere eliberarea certificatului de moştenitor, şi existã dovada cã cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea;".

    CAP. VII
    Dispoziţii cu privire la cartea a V-a "Despre obligaţii" a Codului civil şi cu privire la unele legi

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii a V-a "Despre obligaţii" a Codului civil

    ART. 102
    (1) Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.
    (2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor prevãzute de legea în vigoare la data modificãrii. În privinţa elementelor ce nu fac obiectul modificãrii, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1).
    ART. 103
    Obligaţiile nãscute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data producerii ori, dupã caz, a sãvârşirii lor.
    ART. 104
    (1) Constituirea, conţinutul şi opozabilitatea drepturilor reale de garanţie sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când s-au nãscut.
    (2) Formalitãţile de publicitate pentru opozabilitate faţã de terţi a drepturilor reale de garanţie sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data efectuãrii acestora.
    (3) Drepturile reale de garanţie îşi pãstreazã rangul de prioritate dobândit conform legii în vigoare la momentul realizãrii formalitãţilor de publicitate.
    ART. 105
    Dispoziţiile art. 1.182 alin. (2) şi (3) din Codul civil nu sunt aplicabile contractelor a cãror negociere a început înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 106
    Dispoziţiile art. 1.186 alin. (1) şi ale art. 1.193 alin. (2) din Codul civil nu sunt aplicabile contractelor în cazul în care oferta de a contracta a fost expediatã înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 107
    Dispoziţiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune se aplicã numai contractelor încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 108
    Dispoziţiile art. 1.274 din Codul civil privitoare la transferul riscurilor în contractele translative de proprietate se aplicã numai contractelor încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 109
    Dispoziţiile art. 1.289-1.294 din Codul civil se aplicã numai în cazul în care contractul secret este încheiat dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 110
    Dispoziţiile art. 1.330-1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile gestiunii de afaceri începute înainte de data intrãrii în vigoare a acestuia.
    ART. 111
    Dispoziţiile art. 1.420 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul contractelor încheiate înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã ziua în care evenimentul ar fi trebuit sã se realizeze este ulterioarã acelei date.
    ART. 112
    Dispoziţiile art. 1.492 alin. (2) şi ale art. 1.493 din Codul civil se aplicã şi în cazul în care obligaţia s-a nãscut înainte de data intrãrii în vigoare a acestuia, dacã darea în platã are loc ulterior acestei date.
    ART. 113
    Imputaţia plãţii este supusã dispoziţiilor art. 1.506-1.509 din Codul civil dacã plata se face dupã data intrãrii în vigoare a acestuia, indiferent de data naşterii obligaţiilor.
    ART. 114
    Dispoziţiile art. 1.521-1.526 din Codul civil sunt aplicabile în cazul obligaţiilor devenite scadente dupã data intrãrii sale în vigoare, indiferent de data naşterii obligaţiei.
    ART. 115
    Clauza penalã convenitã dupã intrarea în vigoare a Codului civil produce efectele prevãzute de acesta, indiferent de data naşterii obligaţiei principale.
    ART. 116
    Dispoziţiile art. 1.558-1.565 din Codul civil se aplicã şi creditorilor ale cãror creanţe s-au nãscut înainte de data intrãrii sale în vigoare, dacã scadenţa se situeazã dupã aceastã datã.
    ART. 117
    (1) Creanţa transmisã prin cesiune sau subrogaţie, intervenitã dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil, îşi pãstreazã regimul stabilit de normele în vigoare la data naşterii creanţei.
    (2) Obligaţia transmisã prin preluare de datorie îşi pãstreazã regimul stabilit de normele în vigoare la data naşterii obligaţiei.
    ART. 118
    Obligaţiile extracontractuale nãscute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse modurilor de stingere prevãzute de acesta.
    ART. 119
    Formalitãţile de publicitate necesare pentru opozabilitatea rezervei proprietãţii potrivit art. 1.684 din Codul civil se aplicã şi contractelor de vânzare cu rezerva proprietãţii încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacã rezerva proprietãţii nu devenise opozabilã potrivit legii anterioare.
    ART. 120
    Dispoziţiile art. 1.690 alin. (2) şi (3) şi art. 1.691 din Codul civil se aplicã şi contractelor încheiate înainte de data intrãrii sale în vigoare, dacã preluarea bunului are loc dupã aceastã datã.
    ART. 121
    Dispoziţiile art. 1.710, 1.711, art. 1.712 alin. (2) şi art. 1.713 din Codul civil se aplicã şi în cazurile în care viciile ascunse au fost descoperite dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 122
    Dispoziţiile art. 1.717 din Codul civil se aplicã şi contractelor încheiate înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil, în cazul în care comportamentul cumpãrãtorului care pricinuieşte defecţiunea intervine dupã aceastã datã.
    ART. 123
    (1) De la data intrãrii în vigoare a Codului civil, prevederile referitoare la dreptul de preempţiune cuprinse în legile speciale aflate în vigoare la aceastã datã se completeazã cu dispoziţiile art. 1.730-1.740 din Codul civil.
    (2) Pentru dreptul de preempţiune creat prin convenţie, dispoziţiile art. 1.730-1.740 din Codul civil se aplicã numai în situaţia în care convenţia a fost încheiatã dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    (3) Dreptul de preempţiune prevãzut la alin. (1) şi (2) este supus dispoziţiilor art. 1.730-1.740 din Codul civil numai cu privire la contractele de vânzare încheiate dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 124
    Pentru cesiunile de drepturi litigioase încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil îşi pãstreazã aplicabilitatea dispoziţiile art. 1.402-1.404 din Codul civil din 1864.
    ART. 125
    Dacã legea nu prevede altfel, dispoziţiile art. 1.734 din Codul civil se aplicã şi drepturilor de preempţiune izvorâte din contracte încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 126
    Contractul de report este supus legii în vigoare la data încheierii sale prin remiterea titlurilor cãtre reportat.
    ART. 127
    Formalitãţile pentru transferul titlurilor sau al valorilor mobiliare se îndeplinesc conform legii în vigoare la data transferului, indiferent de legea care guverneazã contractul de report.
    ART. 128
    Dispoziţiile art. 1.807 din Codul civil sunt aplicabile contractelor de sublocaţiune încheiate dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil, chiar şi în cazurile în care contractul de locaţiune s-a încheiat anterior acestei date.
    ART. 129
    Dispoziţiile art. 1.810 din Codul civil sunt aplicabile în cazul tuturor contractelor de locaţiune al cãror termen se împlineşte dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 130
    Dacã formalitãţile de opozabilitate nu au fost îndeplinite cu privire la un contract de locaţiune în curs de executare la data intrãrii în vigoare a Codului civil şi bunul dat în locaţiune este înstrãinat dupã aceastã datã, contractul de locaţiune este opozabil dobânditorului numai dacã sunt îndeplinite formalitãţile prevãzute la art. 1.811 din Codul civil.
    ART. 131
    Dispoziţiile art. 1.823 din Codul civil se aplicã şi contractelor de locaţiune în curs la data intrãrii în vigoare a Codului civil, dacã lucrãrile adãugate sau autonome au fost efectuate dupã aceastã datã.
    ART. 132
    Dreptul de preferinţã al chiriaşului prevãzut la art. 1.828 din Codul civil se aplicã pentru orice contract de închiriere încheiat în legãturã cu aceeaşi locuinţã sau cu o parte din aceasta:
    a) dupã cel mult 3 luni de la încetarea contractului de închiriere, dacã durata acestuia a fost mai mare de un an;
    b) dupã cel mult o lunã de la încetarea contractului de închiriere, dacã durata acestuia a fost mai mare sau egalã cu o lunã;
    c) dupã cel mult 3 zile de la încetarea contractului de închiriere, dacã durata acestuia a fost mai micã de o lunã.
    ART. 133
    Chiriaşul şi persoanele care locuiesc împreunã cu acesta nu se pot prevala de dispoziţiile art. 1.831 şi 1.832 din Codul civil pentru a se opune evacuãrii silite întemeiate pe prevederile art. 1.809 alin. (2) sau alin. (3) ori pe cele ale art. 1.816 alin. (3) din Codul civil.
    ART. 134
    Dispoziţiile art. 1.834 din Codul civil se aplicã şi contractelor aflate în curs de executare la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 135
    (1) În cazurile prevãzute la art. 1.841-1.843 din Codul civil, dacã încheierea contractului de asigurare pentru riscul pieirii fortuite a recoltei era obligatorie potrivit legii sau contractului de arendare, indemnizaţia de asigurare se împarte între arendator şi arendaş, proporţional cu suportarea de cãtre aceştia a riscului pieirii fortuite a recoltei.
    (2) În cazul necontractãrii asigurãrii potrivit legii sau contractului de arendare, partea obligatã sã contracteze asigurarea rãspunde faţã de cealaltã parte pentru prejudiciul astfel cauzat.
    ART. 136
    În aplicarea art. 1.845 din Codul civil, în cazul în care contractul nu prevede termenele şi modalitãţile de platã a chiriei, executarea silitã a obligaţiei se face în termenele şi modalitãţile prevãzute de legislaţia aplicabilã.
    ART. 137
    În aplicarea art. 1.885 alin. (1) din Codul civil, stipularea constituirii societãţii "pe duratã nelimitatã" semnificã "pe duratã nedeterminatã", indiferent de data constituirii.
    ART. 138
    Societãţile reglementate de legi speciale continuã sã fie supuse acestora.
    ART. 139
    (1) Societãţile civile constituite în temeiul Codului civil din 1864 se pot transforma în oricare dintre formele de societate reglementate de Codul civil sau de alte legi, cu respectarea condiţiilor prevãzute de acestea. Actele sãvârşite de acestea anterior intrãrii în vigoare a Codului civil rãmân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.
    (2) Rãspunderea asociaţilor, atât între ei, cât şi faţã de terţi, pentru actele şi faptele sãvârşite anterior transformãrii rãmâne supusã legii în vigoare la data încheierii sau sãvârşirii acestora.
    ART. 140
    Dispoziţiile actelor internaţionale ratificate de România în domeniul transporturilor prevaleazã asupra dispoziţiilor Codului civil.
    ART. 141
    Rãspunderea transportatorului şi a expeditorului este guvernatã de legea în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat prejudiciul, chiar dacã acesta a fost cunoscut de pasager, expeditor sau destinatar, dupã caz, ulterior intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 142
    Contractele de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, pentru care pãrţile nu au prevãzut un termen, rãmân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.
    ART. 143
    Dispoziţiile art. 2.094 din Codul civil se aplicã numai contractelor de agenţie încheiate sau al cãror termen a fost prelungit dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 144
    Efectele contractului de cont bancar curent încheiat înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil şi care s-a încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate de legea în vigoare la data producerii lor.
    ART. 145
    Efectele contractului de facilitate de credit încheiat înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil şi care s-a încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate de legea în vigoare la data producerii lor.
    ART. 146
    Contractul de asigurare este supus legii în vigoare la data încheierii poliţei de asigurare, a certificatului de asigurare ori a notei de acoperire, dupã caz.
    ART. 147
    Dispoziţiile art. 2.250 din Codul civil se aplicã şi contractelor de rentã viagerã încheiate înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de platã a ratelor de rentã scadente dupã aceastã datã.
    ART. 148
    Dispoziţiile art. 2.252 alin. (2) din Codul civil nu împiedicã aplicarea în cazul contractului de rentã viagerã a art. 1.271 din Codul civil în privinţa împrejurãrilor survenite pe parcursul executãrii contractului, care nu sunt determinate de durata vieţii persoanei pânã la decesul cãreia a fost constituitã renta.
    ART. 149
    (1) Îndeplinirea unei obligaţii patrimoniale poate fi garantatã de cãtre debitor sau de cãtre un terţ prin constituirea unei garanţii personale ori a unei garanţii reale.
    (2) De asemenea, obligaţiile pot fi garantate prin anumite privilegii, prevãzute de lege.
    ART. 150
    (1) Scrisorile de garanţie emise înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil sunt supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate şi efectele, regulilor aplicabile la data emiterii lor.
    (2) Regresul va fi supus legii aplicabile obligaţiei principale.
    ART. 151
    (1) Dispoziţiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se vor aplica în cazurile în care profesionistul îşi opereazã diviziunea patrimoniului dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    (2) Creditorii prevãzuţi la art. 2.324 alin. (4) din Codul civil includ şi statul şi organele fiscale.
    ART. 152
    (1) Dispoziţiile art. 2.326 alin. (1) din Codul civil se aplicã în cazurile în care creditorii trec la executarea silitã a creanţelor lor prin valorificarea bunurilor sesizabile ale debitorului.
    (2) Dispoziţiile art. 2.326 alin. (2) din Codul civil se aplicã în cazul în care mai mulţi creditori deţinând ipoteci sau privilegii cu privire la acelaşi bun al debitorului trec la executarea silitã a creanţelor lor prin valorificarea respectivului bun.
    ART. 153
    Preferinţa acordatã statului şi unitãţilor administrativ-teritoriale pentru creanţele lor nu va fi opozabilã terţilor înainte de momentul la care a fost fãcutã publicã prin înregistrarea în registrele de publicitate. O asemenea preferinţã va dobândi rang de prioritate de la momentul la care preferinţa a fost fãcutã publicã.
    ART. 154
    (1) Obligaţia consemnãrii sumelor prevãzute la art. 2.331 din Codul civil revine persoanei obligate sã le plãteascã.
    (2) În momentul efectuãrii plãţii sumelor menţionate la alin. (1), plãtitorul va preciza instituţiei financiare la care a deschis contul faptul cã sumele plãtite sunt afectate de o sarcinã şi cã titularul contului nu poate dispune de ele fãrã acordul creditorilor.
    (3) În cazul omisiunii respectãrii procedurii de deschidere a contului şi de oferire a instrucţiunilor necesare instituţiei financiare la care se deschide contul, plãtitorul va rãspunde pentru prejudiciul pricinuit creditorilor.
    ART. 155
    (1) Constituirea, conţinutul şi opozabilitatea privilegiului sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când s-au nãscut.
    (2) Formalitãţile de publicitate pentru opozabilitate faţã de terţi a privilegiilor sunt guvernate de dispoziţiile legii în vigoare la data efectuãrii acestora.
    (3) Privilegiile pentru care formalitãţile de publicitate au fost efectuate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil îşi pãstreazã rangul de prioritate dobândit conform legii în vigoare la momentul realizãrii acestora.
    ART. 156
    Dispoziţiile art. 2.335 din Codul civil nu se aplicã şi creditorilor ipotecari a cãror ipotecã a fost perfectatã anterior înregistrãrii privilegiului.
    ART. 157
    Dispoziţiile art. 2.342 din Codul civil se aplicã numai privilegiilor speciale.
    ART. 158
    În cazul cesiunii de creanţã încheiate în scop de garanţie, dispoziţiile privind executarea din titlul XI al cãrţii a V-a a Codului civil vizeazã numai executarea drepturilor cesionarului cu privire la transferul creanţei cedate, iar nu drepturile cesionarului asupra debitorului cedat.
    ART. 159
    În cazul în care mai multe bunuri care se unesc prin accesiune fac obiectul mai multor ipoteci, titularul oricãreia dintre ipoteci poate pretinde separarea bunurilor în condiţiile art. 600 din Codul civil.
    ART. 160
    (1) În cazul ipotecii asupra unei universalitãţi de bunuri, în momentul în care un bun pãrãseşte universalitatea, acesta nu mai este grevat de ipotecã.
    (2) Dispoziţiile art. 1.562-1.565 din Codul civil rãmân aplicabile.
    ART. 161
    În exercitarea dreptului sãu de urmãrire, creditorul ipotecar va trebui sã ţinã seama de ipotecile mobiliare privilegiate reglementate de art. 2.425 şi 2.426 din Codul civil, chiar dacã acestea au fost constituite sau înscrise dupã înscrierea ipotecii sale.
    ART. 162
    Rãspunderea celui ce dobândeşte un bun ipotecat în condiţiile art. 2.361 din Codul civil priveşte numai datoriile ipotecare care greveazã bunul în cauzã.
    ART. 163
    În cazul în care ipoteca este constituitã de un terţ, acesta va avea drepturile şi obligaţiile unui debitor ipotecar, fãrã a fi supus regimului juridic al garanţiilor personale.
    ART. 164
    (1) Ipoteca mobiliarã poate fi constituitã în favoarea creditorului obligaţiei ipotecare sau a unui terţ desemnat de cãtre acesta.
    (2) Atunci când beneficiarul ipotecii mobiliare este un terţ, el va exercita drepturile creditorului ipotecar şi va fi ţinut de obligaţiile acestuia.
    (3) Ipoteca mobiliarã convenţionalã poate fi constituitã în favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari simultan.
    (4) Atunci când sunt mai mulţi beneficiari ai aceleiaşi ipoteci mobiliare, ei vor primi acelaşi rang, fie prin înregistrarea simultanã a ipotecii mobiliare în registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent.
    (5) Agentul va putea sã exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. El va putea singur sã asigure perfectarea ipotecii mobiliare şi menţinerea sau modificarea înregistrãrii acesteia.
    (6) Agentul va rãspunde faţã de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele întreprinse.
    ART. 165
    (1) În cazul în care debitorul ipotecar contracteazã o nouã datorie cãtre creditorul ipotecar, ipoteca constituitã pentru vechea datorie poate fi menţinutã de cãtre creditorul ipotecar pentru garantarea noii datorii.
    (2) Ipoteca menţinutã va dobândi rangul dat de momentul înscrierii menţiunii de menţinere.
    (3) Dispoziţiile art. 2.372 din Codul civil nu sunt aplicabile în cazul menţinerii ipotecii.
    ART. 166
    (1) În cazul în care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuatã în aşa mod încât a devenit inferioarã valorii obligaţiei ipotecare, creditorul ipotecar nu poate cere debitorului sã constituie o nouã ipotecã pentru garantarea aceleiaşi obligaţii.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care, din culpa debitorului, bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuatã în aşa mod încât a devenit inferioarã valorii creanţei ipotecare, creditorul ipotecar poate cere debitorului sã constituie o nouã ipotecã pentru garantarea aceleiaşi obligaţii, dacã bunul nu era asigurat.
    ART. 167
    Actele de dispoziţie ce au ca efect imposibilitatea de executare a ipotecii pentru creditor sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar, cu excepţia cazului în care creditorul ipotecar a aprobat aceste acte.
    ART. 168
    Ipotecile imobiliare constituite înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil sunt supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor.
    ART. 169
    Prin "ipoteci imobiliare" în sensul titlului XI al cãrţii a V-a a Codului civil se desemneazã toate garanţiile reale imobiliare, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
    ART. 170
    Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor.
    ART. 171
    Prin "ipoteci mobiliare" în sensul titlului XI al cãrţii a V-a a Codului civil se desemneazã toate garanţiile reale mobiliare care nu necesitã deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
    ART. 172
    În cazul înstrãinãrii bunului ipotecat, în condiţiile art. 2.393 din Codul civil, în lipsã de dispoziţie contrarã în contractul de ipotecã, debitorul ipotecar va depune preţul într-un cont bancar distinct şi îl va informa pe creditorul ipotecar cu privire la acesta. Creditorul ipotecar are dreptul sã solicite informaţii de la banca deponentã cu privire la operaţiunile realizate de debitorul ipotecar asupra sumelor depuse în acest cont.
    ART. 173
    În aplicarea prevederilor art. 2.396 alin. (3) din Codul civil, dacã prin constituirea noii garanţii este afectat rangul ipotecii existente, creditorul ipotecar trebuie sã îşi exprime acordul cu privire la constituirea noii garanţii.
    ART. 174
    Portofoliul de creanţe reprezintã o universalitate de creanţe în sensul prevederilor art. 2.398 din Codul civil.
    ART. 175
    Pentru opozabilitate, ipoteca unei creanţe garantate cu ipotecã imobiliarã se înscrie în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare şi se noteazã în cartea funciarã, potrivit prevederilor art. 902 alin. (2) pct. 15 din Codul civil.
    ART. 176
    Dispoziţiile art. 2.410 alin. (2) lit. c) din Codul civil se aplicã şi în cazurile în care creditorul ipotecar devine cotitular al contului.
    ART. 177
    (1) Avizele de garanţie înscrise în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare anterior intrãrii în vigoare a Codului civil continuã sã îşi producã efectele.
    (2) Dupã intrarea în vigoare a Codului civil şi pânã la adoptarea reglementãrilor de organizare şi funcţionare a Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, înscrierea ipotecilor mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora se realizeazã prin folosirea formularelor existente, în mod corespunzãtor.
    ART. 178
    Dispoziţiile art. 2.426 din Codul civil nu se aplicã ipotecilor constituite înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 179
    În sensul prevederilor art. 2.440 alin. (2) din Codul civil, simpla invocare a posibilitãţii de executare silitã şi a efectelor neîndeplinirii obligaţiei nu constituie constrângere.
    ART. 180
    Dovada dreptului de a prelua bunul în sensul art. 2.441 alin. (1) din Codul civil se face cu prezentarea unei copii a contractului de ipotecã mobiliarã perfectat în condiţiile legii şi a unei copii a avizului de ipotecã eliberat de arhivã în condiţiile legii.
    ART. 181
    În orice moment dupã neîndeplinirea de cãtre debitor a obligaţiei ipotecare şi fãrã a fi necesar sã se încerce înainte intrarea în posesie prin mijloace proprii, creditorul poate apela la procedura preluãrii silite a bunului reglementatã de art. 2.442 din Codul civil.
    ART. 182
    În sensul art. 2.451 lit. c) din Codul civil, notificarea vânzãrii va preciza capitalul creanţei ipotecare şi va menţiona, în mod generic, cã la acesta se adaugã accesoriile.
    ART. 183
    În cadrul cheltuielilor rezonabile fãcute de creditor cu preluarea bunului ipotecat se includ şi despãgubirile pe care acesta le datoreazã conform art. 2.437 alin. (2) şi art. 2.443 alin. (3) din Codul civil.
    ART. 184
    În cazul în care creditorul a preluat bunul ipotecat în contul creanţei, creanţa ipotecarã se stinge, iar creditorul nu mai poate exercita nicio acţiune personalã şi nici nu îl mai poate urmãri pe debitor, chiar dacã valoarea bunului preluat nu acoperã integral creanţa ipotecarã.
    ART. 185
    Dispoziţiile art. 2.465 din Codul civil se aplicã numai în situaţiile în care creditorul ipotecar nu şi-a exercitat drepturile conferite de art. 2.400-2.405 din Codul civil.
    ART. 186
    Prin "gaj" în sensul titlului XI al cãrţii a V-a a Codului civil se desemneazã toate garanţiile reale mobiliare care necesitã deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
    ART. 187
    (1) Gajul constituit înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil este supus, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii sale.
    (2) Gajul pentru care formalitãţile de deposedare sau de înregistrare au fost îndeplinite înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil şi pentru care condiţia deposedãrii nu s-a pierdut pânã la data intrãrii în vigoare a Codului civil este supus, în ceea ce priveşte ordinea de preferinţã, opozabilitatea şi efectele faţã de terţi, dispoziţiilor legale existente la data deposedãrii debitorului sau la data înregistrãrii gajului.
    (3) Executarea silitã a gajului începutã înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil va fi continuatã în conformitate cu dispoziţiile legale existente la data începerii executãrii.
    ART. 188
    În sensul prevederilor art. 2.482 alin. (2) din Codul civil, deţinerea se poate realiza şi prin intermediul controlului unic sau comun al unei casete de valori în care se aflã depozitate sumele de bani.
    ART. 189
    (1) Drepturile de retenţie exercitate înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data exercitãrii lor.
    (2) Drepturile de retenţie înregistrate înainte de data intrãrii în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveşte ordinea de preferinţã, opozabilitatea şi efectele faţã de terţi, dispoziţiilor legale existente la data înregistrãrii lor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cãrţii a V-a "Despre obligaţii" a Codului civil

    ART. 190
    Cartea a V-a "Despre obligaţii" a Codului civil se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1.166 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.166

    Noţiunea    Noţiune

-----------
    Denumirea marginalã a art. 1.166 de la pct. 1 al art. 190 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    Contractul este acordul de voinţe dintre douã sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic."

    2. La articolul 1.174, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Contractul este real atunci când, pentru validitatea sa, este necesarã remiterea bunului."

    3. Articolul 1.178 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.178
    Libertatea formei
    Contractul se încheie prin simplul acord de voinţe al pãrţilor, dacã legea nu impune o anumitã formalitate pentru încheierea sa valabilã."

    4. La articolul 1.179 alineatul (1), punctele 2-4 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "2. consimţãmântul pãrţilor;
    3. un obiect determinat şi licit;
    4. o cauzã licitã şi moralã."

    5. La articolul 1.193, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Revocarea ofertei nu împiedicã încheierea contractului decât dacã ajunge la destinatar înainte ca ofertantul sã primeascã acceptarea sau, dupã caz, înaintea sãvârşirii actului ori faptului care, potrivit prevederilor art. 1.186 alin. (2), determinã încheierea contractului."

    6. Articolul 1.202 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.202
    Clauze standard
    (1) Sub rezerva prevederilor art. 1.203, dispoziţiile prezentei secţiuni se aplicã în mod corespunzãtor şi atunci când la încheierea contractului sunt utilizate clauze standard.
    (2) Sunt clauze standard stipulaţiile stabilite în prealabil de una dintre pãrţi pentru a fi utilizate în mod general şi repetat şi care sunt incluse în contract fãrã sã fi fost negociate cu cealaltã parte.
    (3) Clauzele negociate prevaleazã asupra clauzelor standard.
    (4) Atunci când ambele pãrţi folosesc clauze standard şi nu ajung la o înţelegere cu privire la acestea, contractul se încheie totuşi pe baza clauzelor convenite şi a oricãror clauze standard comune în substanţa lor, cu excepţia cazului în care una dintre pãrţi notificã celeilalte pãrţi, fie anterior momentului încheierii contractului, fie ulterior şi de îndatã, cã nu intenţioneazã sã fie ţinutã de un astfel de contract."

    7. Articolul 1.213 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.213
    Adaptarea contractului
    (1) Dacã o parte este îndreptãţitã sã invoce anulabilitatea contractului pentru eroare, dar cealaltã parte declarã cã doreşte sã execute ori executã contractul aşa cum acesta fusese înţeles de partea îndreptãţitã sã invoce anulabilitatea, contractul se considerã cã a fost încheiat aşa cum l-a înţeles aceastã din urmã parte.
    (2) În acest caz, dupã ce a fost informatã asupra felului în care partea îndreptãţitã sã invoce anulabilitatea a înţeles contractul şi înainte ca aceasta sã fi obţinut anularea, cealaltã parte trebuie, în termen de cel mult 3 luni de la data când a fost notificatã ori de la data când i s-a comunicat cererea de chemare în judecatã, sã declare cã este de acord cu executarea sau sã execute fãrã întârziere contractul, astfel cum a fost înţeles de partea aflatã în eroare.
    (3) Dacã declaraţia a fost fãcutã şi comunicatã pãrţii aflate în eroare în termenul prevãzut la alin. (2) sau contractul a fost executat, dreptul de a obţine anularea este stins şi notificarea prevãzutã la alin. (2) este consideratã lipsitã de efecte."

    8. La articolul 1.214, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Contractul este anulabil şi atunci când dolul provine de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte pãrţi."

    9. Articolul 1.217 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.217
    Ameninţarea cu exerciţiul unui drept
    Constituie violenţã şi temerea insuflatã prin ameninţarea cu exerciţiul unui drept fãcutã cu scopul de a obţine avantaje injuste."

    10. La articolul 1.222, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În toate cazurile, instanţa poate sã menţinã contractul dacã cealaltã parte oferã, în mod echitabil, o reducere a propriei creanţe sau, dupã caz, o majorare a propriei obligaţii. Dispoziţiile art. 1.213 privitoare la adaptarea contractului se aplicã în mod corespunzãtor."

    11. Articolul 1.223 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.223
    Termenul de prescripţie
    (1) Dreptul la acţiunea în anulare sau în reducerea obligaţiilor pentru leziune se prescrie în termen de un an de la data încheierii contractului.
    (2) Anulabilitatea contractului nu poate sã fie opusã pe cale de excepţie când dreptul la acţiune este prescris."

    12. La articolul 1.238, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Lipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului, cu excepţia cazului în care contractul a fost greşit calificat şi poate produce alte efecte juridice."

    13. Articolul 1.246 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.246
    Nulitatea
    (1) Orice contract încheiat cu încãlcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilã este supus nulitãţii, dacã prin lege nu se prevede o altã sancţiune.
    (2) Nulitatea poate fi absolutã sau relativã.
    (3) Dacã prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatatã sau declaratã prin acordul pãrţilor.
    (4) Prin acordul pãrţilor nu pot fi instituite şi nici suprimate cauze de nulitate. Orice convenţie sau clauzã contrarã este consideratã nescrisã."

    14. Articolul 1.254 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.254
    Desfiinţarea contractului şi a actelor subsecvente
    (1) Contractul lovit de nulitate absolutã sau anulat este considerat a nu fi fost niciodatã încheiat.
    (2) Desfiinţarea contractului atrage, în condiţiile legii, şi desfiinţarea actelor subsecvente încheiate în baza lui.
    (3) În cazul în care contractul este desfiinţat, fiecare parte trebuie sã restituie celeilalte, în naturã sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit prevederilor art. 1.639-1.647, chiar dacã acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu."

    15. La articolul 1.263, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul actelor încheiate fãrã autorizarea instanţei de tutelã."

    16. Articolul 1.264 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.264
    Cuprinsul actului confirmativ
    Pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie sã cuprindã obiectul, cauza şi natura obligaţiei şi sã facã menţiune despre motivul acţiunii în anulare, precum şi despre intenţia de a repara viciul pe care se întemeiazã acea acţiune."

    17. La articolul 1.270, alineatul (3) se abrogã.

    18. Articolul 1.271 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.271
    Impreviziunea
    (1) Pãrţile sunt ţinute sã îşi execute obligaţiile, chiar dacã executarea lor a devenit mai oneroasã, fie datoritã creşterii costurilor executãrii propriei obligaţii, fie datoritã scãderii valorii contraprestaţiei.
    (2) Cu toate acestea, dacã executarea contractului a devenit excesiv de oneroasã datoritã unei schimbãri excepţionale a împrejurãrilor care ar face vãdit injustã obligarea debitorului la executarea obligaţiei, instanţa poate sã dispunã:
    a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între pãrţi pierderile şi beneficiile ce rezultã din schimbarea împrejurãrilor;
    b) încetarea contractului, la momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacã:
    a) schimbarea împrejurãrilor a intervenit dupã încheierea contractului;
    b) schimbarea împrejurãrilor, precum şi întinderea acesteia nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere de cãtre debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
    c) debitorul nu şi-a asumat riscul schimbãrii împrejurãrilor şi nici nu putea fi în mod rezonabil considerat cã şi-ar fi asumat acest risc;
    d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil şi cu bunã-credinţã, negocierea adaptãrii rezonabile şi echitabile a contractului."

    19. La articolul 1.272, denumirea marginalã şi alineatul (1) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.272
    Conţinutul contractului
    (1) Contractul valabil încheiat obligã nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar şi la toate urmãrile pe care practicile statornicite între pãrţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau contractului, dupã natura lui."

    20. La articolul 1.275, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dacã cineva a transmis succesiv cãtre mai multe persoane proprietatea unui bun mobil corporal, cel care a dobândit cu bunã-credinţã posesia efectivã a bunului este titular al dreptului, chiar dacã titlul sãu are datã ulterioarã.
    ...........................................................................
    (3) Dacã niciunul dintre dobânditori nu a obţinut posesia efectivã a bunului mobil corporal şi creanţa fiecãruia de predare a bunului este exigibilã, va fi preferat cel care a sesizat cel dintâi instanţa de judecatã."

    21. La articolul 1.282, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Drepturile, precum şi, în cazurile prevãzute de lege, obligaţiile contractuale în strânsã legãturã cu un bun se transmit, odatã cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai pãrţilor."

    22. Articolul 1.290 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.290
    Efecte faţã de terţi
    (1) Contractul secret nu poate fi invocat de pãrţi, de cãtre succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular şi nici de cãtre creditorii înstrãinãtorului aparent împotriva terţilor care, întemeindu-se cu bunã-credinţã pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent.
    (2) Terţii pot invoca împotriva pãrţilor existenţa contractului secret, atunci când acesta le vatãmã drepturile."

    23. Articolul 1.291 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.291
    Raporturile cu creditorii
    (1) Existenţa contractului secret nu poate fi opusã de pãrţi creditorilor dobânditorului aparent care, cu bunã-credinţã, au notat începerea urmãririi silite în cartea funciarã sau au obţinut sechestru asupra bunurilor care au fãcut obiectul simulaţiei.
    (2) Dacã existã un conflict între creditorii înstrãinãtorului aparent şi creditorii dobânditorului aparent, sunt preferaţi cei dintâi, în cazul în care creanţa lor este anterioarã contractului secret."

    24. La articolul 1.304, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât sã excludã posibilitatea unui conflict de interese."

    25. La articolul 1.308, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Reprezentantul nu poate reţine acest înscris drept garanţie a creanţelor sale asupra reprezentatului, dar poate sã cearã o copie a înscrisului, certificatã de reprezentat, cu menţiunea cã puterea de reprezentare a încetat."

    26. Articolul 1.310 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.310
    Rãspunderea reprezentantului
    Cel care încheie un contract în calitate de reprezentant, neavând împuternicire ori depãşind limitele puterilor care i-au fost încredinţate, rãspunde pentru prejudiciile cauzate terţului contractant care s-a încrezut, cu bunã-credinţã, în încheierea valabilã a contractului."

    27. La articolul 1.318, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul în care a declarat cã nu îl libereazã pe cedent, contractantul cedat se poate îndrepta împotriva acestuia atunci când cesionarul nu îşi executã obligaţiile. În acest caz, contractantul cedat trebuie, sub sancţiunea pierderii dreptului de regres împotriva cedentului, sã îi notifice neexecutarea obligaţiilor de cãtre cesionar, în termen de 15 zile de la data neexecutãrii sau, dupã caz, de la data la care a cunoscut faptul neexecutãrii."

    28. Articolul 1.319 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.319
    Excepţiile contractantului cedat
    Contractantul cedat poate opune cesionarului toate excepţiile ce rezultã din contract. Contractantul cedat nu poate invoca însã faţã de cesionar vicii de consimţãmânt, precum şi orice apãrãri sau excepţii nãscute din raporturile sale cu cedentul decât dacã şi-a rezervat acest drept atunci când a consimţit la substituire."

    29. La articolul 1.338, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Cel care ignorã împotrivirea titularului este rãspunzãtor pentru prejudiciile cauzate chiar şi din cea mai uşoarã culpã."

    30. La articolul 1.342, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Restituirea nu poate fi dispusã atunci când, în urma plãţii, cel care a primit-o cu bunã-credinţã a lãsat sã se împlineascã termenul de prescripţie ori s-a lipsit, în orice mod, de titlul sãu de creanţã sau a renunţat la garanţiile creanţei."

    31. Articolul 1.345 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.345
    Condiţii
    Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogãţit fãrã justã cauzã în detrimentul altuia este obligat la restituire, în mãsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltã persoanã, dar fãrã a fi ţinut dincolo de limita propriei sale îmbogãţiri."

    32. Articolul 1.347 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.347
    Condiţiile şi întinderea restituirii
    (1) Restituirea nu este datoratã decât dacã îmbogãţirea subzistã la data sesizãrii instanţei.

    (2) Cel care s-a îmbogãţit este obligat la restituire, în condiţiile prevãzute la art. 1.639-1.647."    (2) Cel care s-a îmbogãţit este obligat la restituire, în condiţiile prevãzute la art. 1.639 şi urmãtoarele.

-----------
    Alin. (2) al art. 1.347 de la pct. 32 al art. 190 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011

    33. Articolul 1.352 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.352
    Fapta victimei sau a terţului
    Fapta victimei înseşi şi fapta terţului înlãturã rãspunderea chiar dacã nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, însã numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenţiei pãrţilor, cazul fortuit este exonerator de rãspundere."

    34. Articolul 1.353 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.353
    Exerciţiul drepturilor
    Cel care cauzeazã un prejudiciu prin chiar exerciţiul drepturilor sale nu este obligat sã îl repare, cu excepţia cazului în care dreptul este exercitat abuziv."

    35. La articolul 1.357, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Cel care cauzeazã altuia un prejudiciu printr-o faptã ilicitã, sãvârşitã cu vinovãţie, este obligat sã îl repare."

    36. Articolul 1.358 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.358
    Criterii particulare de apreciere a vinovãţiei
    Pentru aprecierea vinovãţiei se va ţine seama de împrejurãrile în care s-a produs prejudiciul, strãine de persoana autorului faptei, precum şi, dacã este cazul, de faptul cã prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exploatarea unei întreprinderi."

    37. La articolul 1.371, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Vinovãţia comunã. Pluralitatea de cauze"

    38. La articolul 1.372, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de rãspundere numai dacã dovedeşte cã nu a putut împiedica fapta prejudiciabilã. În cazul pãrinţilor sau, dupã caz, al tutorilor, dovada se considerã a fi fãcutã numai dacã ei probeazã cã fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autoritãţii pãrinteşti."

    39. Articolul 1.377 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.377
    Noţiunea de pazã
    În înţelesul dispoziţiilor art. 1.375 şi 1.376, are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care, în temeiul unei dispoziţii legale sau al unui contract ori chiar numai în fapt, exercitã în mod independent controlul şi supravegherea asupra animalului sau a lucrului şi se serveşte de acesta în interes propriu."

    40. Articolul 1.378 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.378
    Rãspunderea pentru ruina edificiului
    Proprietarul unui edificiu sau al unei construcţii de orice fel este obligat sã repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor pãrţi din ele, dacã aceasta este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie."

    41. Articolul 1.380 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.380
    Cauze de exonerare
    În cazurile prevãzute la art. 1.375, 1.376, 1.378 şi 1.379 nu existã obligaţie de reparare a prejudiciului, atunci când acesta este cauzat exclusiv de fapta victimei înseşi ori a unui terţ sau este urmarea unui caz de forţã majorã."

    42. La articolul 1.385, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dacã fapta ilicitã a determinat şi pierderea şansei de a obţine un avantaj sau de a evita o pagubã, reparaţia va fi proporţionalã cu probabilitatea obţinerii avantajului ori, dupã caz, a evitãrii pagubei, ţinând cont de împrejurãri şi de situaţia concretã a victimei."

    43. La articolul 1.408, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Obligaţia afectatã de condiţie se poate prelua, dispoziţiile art. 1.599-1.608 aplicându-se în mod corespunzãtor."

    44. La articolul 1.417, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În sensul prevederilor alin. (1), starea de insolvabilitate rezultã din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executãrii silite, faţã de valoarea totalã a datoriilor exigibile. Dacã prin lege nu se prevede altfel, aceastã stare se constatã de instanţã, care, în acest scop, poate ţine seama de anumite împrejurãri, precum dispariţia intempestivã a debitorului, neplata unor datorii devenite scadente, declanşarea împotriva sa a unei proceduri de executare silitã şi altele asemenea."

    45. Articolul 1.421 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.421
    Categorii
    Obligaţiile pot fi divizibile sau indivizibile."

    46. Articolul 1.422 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.422
    Obligaţia divizibilã
    (1) Obligaţia este divizibilã între mai mulţi debitori atunci când aceştia sunt obligaţi faţã de creditor la aceeaşi prestaţie, dar fiecare dintre ei nu poate fi constrâns la executarea obligaţiei decât separat şi în limita pãrţii sale din datorie.
    (2) Obligaţia este divizibilã între mai mulţi creditori atunci când fiecare dintre aceştia nu poate sã cearã de la debitorul comun decât executarea pãrţii sale din creanţã."

    47. Articolul 1.423 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.423
    Prezumţia de egalitate
    Dacã prin lege ori prin contract nu se dispune altfel, debitorii unei obligaţii divizibile sunt ţinuţi faţã de creditor în pãrţi egale. Aceastã regulã se aplicã, în mod similar, şi în privinţa creditorilor."

    48. Articolul 1.424 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.424
    Prezumţia de divizibilitate. Excepţii
    Obligaţia este divizibilã de plin drept, cu excepţia cazului în care indivizibilitatea a fost stipulatã în mod expres ori obiectul obligaţiei nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materialã sau intelectualã."

    49. La articolul 1.425, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Fiecare dintre debitori sau dintre moştenitorii acestora poate fi constrâns separat la executarea întregii obligaţii şi, respectiv, fiecare dintre creditori sau dintre moştenitorii acestora poate cere executarea integralã."

    50. La articolul 1.431, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Novaţia, remiterea de datorie, compensaţia ori confuziunea consimţitã sau care opereazã faţã de un creditor nu stinge obligaţia decât pentru partea din creanţã ce revine acestuia. Faţã de ceilalţi creditori, debitorul rãmâne obligat pentru tot."

    51. La articolul 1.432, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Novaţia, remiterea de datorie, compensaţia ori confuziunea consimţitã sau care opereazã în privinţa unui debitor stinge obligaţia indivizibilã şi îi libereazã pe ceilalţi debitori, aceştia rãmânând însã ţinuţi sã plãteascã celui dintâi echivalentul pãrţilor lor.
    ...........................................................................
    (4) Punerea în întârziere a unuia dintre debitori, de drept sau la cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalţi debitori."

    52. La articolul 1.448, alineatul (3) se abrogã.

    53. La articolul 1.464, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dacã, în acelaşi caz, ambele prestaţii devin imposibil de executat, iar imposibilitatea cu privire la una dintre prestaţii este cauzatã de culpa debitorului, acesta este ţinut sã plãteascã valoarea prestaţiei care a devenit ultima imposibil de executat."

    54. La articolul 1.468, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Debitorul este liberat dacã, fãrã culpa sa, prestaţia principalã devine imposibil de executat."

    55. La articolul 1.482, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Debitorul unui bun individual determinat este liberat prin predarea acestuia în starea în care se afla la momentul naşterii obligaţiei."

    56. La articolul 1.483, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Obligaţia de a strãmuta proprietatea implicã şi obligaţiile de a preda lucrul şi de a-l conserva pânã la predare."

    57. Articolul 1.493 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.493
    Cesiunea de creanţã în locul executãrii
    (1) Atunci când, în locul prestaţiei iniţiale, este cedatã o creanţã, obligaţia se stinge în momentul satisfacerii creanţei cedate. Dispoziţiile art. 1.568-1.584 sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
    (2) Dacã, potrivit înţelegerii pãrţilor, obligaţia în locul cãreia debitorul îşi cedeazã propria creanţã se stinge încã de la data cesiunii, dispoziţiile art. 1.586 sunt aplicabile în mod corespunzãtor, cu excepţia cazului în care creditorul preferã sã cearã prestaţia iniţialã."

    58. La articolul 1.494, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Partea care, dupã încheierea contractului, îşi schimbã domiciliul sau, dupã caz, sediul determinat, potrivit prevederilor alin. (1), ca loc al plãţii suportã cheltuielile suplimentare pe care aceastã schimbare le cauzeazã."

    59. Articolul 1.515 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.515
    Retragerea bunului consemnat
    Debitorul are dreptul sã retragã bunul consemnat cât timp creditorul nu a declarat cã acceptã consemnarea sau aceasta nu a fost validatã de instanţã. Creanţa renaşte cu toate garanţiile şi toate celelalte accesorii ale sale din momentul retragerii bunului."

    60. La articolul 1.522, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Pânã la expirarea termenului prevãzut la alin. (3), creditorul poate suspenda executarea propriei obligaţii, poate cere daune-interese, însã nu poate exercita celelalte drepturi prevãzute la art. 1.516, dacã prin lege nu se prevede altfel. Creditorul poate exercita aceste drepturi dacã debitorul îl informeazã cã nu va executa obligaţiile în termenul stabilit sau dacã, la expirarea termenului, obligaţia nu a fost executatã."

    61. La articolul 1.523, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2), dacã obligaţia devine scadentã dupã decesul debitorului, moştenitorii acestuia nu sunt în întârziere decât dupã trecerea a 15 zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, dupã caz, de la data notificãrii curatorului desemnat în condiţiile art. 1.136."

    62. Articolul 1.524 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.524
    Oferta de executare
    Debitorul nu este în întârziere dacã a oferit, când se cuvenea, prestaţia datoratã, chiar fãrã a respecta formalitãţile prevãzute la art. 1.510-1.515, însã creditorul a refuzat, fãrã temei legitim, sã o primeascã."

    63. Articolul 1.530 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.530
    Dreptul la daune-interese
    Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directã şi necesarã a neexecutãrii fãrã justificare sau, dupã caz, culpabile a obligaţiei."

    64. La articolul 1.531, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferitã de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de cheltuielile pe care creditorul le-a fãcut, într-o limitã rezonabilã, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului."

    65. La articolul 1.532, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei şanse de a obţine un avantaj poate fi reparat proporţional cu probabilitatea obţinerii avantajului, ţinând cont de împrejurãri şi de situaţia concretã a creditorului."

    66. La articolul 1.534, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Debitorul nu datoreazã despãgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minimã diligenţã."

    67. La articolul 1.535, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dacã nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legalã, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integralã a prejudiciului suferit."

    68. La articolul 1.544, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dacã partea care a dat arvuna nu executã obligaţia fãrã justificare, cealaltã parte poate declara rezoluţiunea contractului, reţinând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltã parte poate declara rezoluţiunea contractului şi poate cere dublul acesteia.
    (3) Creditorul obligaţiei neexecutate poate însã opta pentru executare sau pentru rezoluţiunea contractului şi repararea prejudiciului potrivit dreptului comun."

    69. Articolul 1.547 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.547
    Vinovãţia debitorului
    Debitorul este ţinut sã repare prejudiciul cauzat cu intenţie sau din culpã."

    70. La articolul 1.549, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Rezoluţiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci când executarea sa este divizibilã. De asemenea, în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de cãtre una dintre pãrţi a obligaţiei nu atrage rezoluţiunea contractului faţã de celelalte pãrţi, cu excepţia cazului în care prestaţia neexecutatã trebuia, dupã circumstanţe, sã fie consideratã esenţialã."

    71. Articolul 1.550 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.550
    Modul de operare
    (1) Rezoluţiunea poate fi dispusã de instanţã, la cerere, sau, dupã caz, poate fi declaratã unilateral de cãtre partea îndreptãţitã.
    (2) De asemenea, în cazurile anume prevãzute de lege sau dacã pãrţile au convenit astfel, rezoluţiunea poate opera de plin drept."

    72. La articolul 1.552, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În toate cazurile, declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere se înscrie în cartea funciarã ori, dupã caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilã terţilor."

    73. La articolul 1.552, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Declaraţia de rezoluţiune este irevocabilã de la data comunicãrii ei cãtre debitor sau, dupã caz, de la data expirãrii termenului prevãzut la alin. (1)."

    74. Articolul 1.557 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.557
    Imposibilitatea de executare
    (1) Atunci când imposibilitatea de executare este totalã şi definitivã şi priveşte o obligaţie contractualã importantã, contractul este desfiinţat de plin drept şi fãrã vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. Dispoziţiile art. 1.274 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
    (2) Dacã imposibilitatea de executare a obligaţiei este temporarã, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligaţii ori poate obţine desfiinţarea contractului. În acest din urmã caz, regulile din materia rezoluţiunii sunt aplicabile în mod corespunzãtor."

    75. La articolul 1.566 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) transferului titlurilor de valoare şi altor instrumente financiare, cu excepţia dispoziţiilor secţiunii a 2-a din prezentul capitol."

    76. La articolul 1.578 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) primeşte o comunicare scrisã a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se aratã identitatea cesionarului, se identificã în mod rezonabil creanţa cedatã şi se solicitã debitorului sã plãteascã cesionarului. În cazul unei cesiuni parţiale, trebuie indicatã şi întinderea cesiunii."

    77. La articolul 1.603, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apãrare întemeiate pe raportul juridic dintre noul debitor şi debitorul iniţial, chiar dacã acest raport a fost motivul determinant al preluãrii."

    78. La articolul 1.611, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul novaţiei prin schimbarea debitorului, ipotecile legate de creanţa iniţialã nu subzistã asupra bunurilor debitorului iniţial fãrã consimţãmântul acestuia din urmã şi nici nu se strãmutã asupra bunurilor noului debitor fãrã acordul sãu."

    79. Articolul 1.612 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.612
    Mijloacele de apãrare
    Atunci când novaţia are loc prin schimbarea debitorului, noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apãrare pe care le avea împotriva debitorului iniţial şi nici cele pe care acesta din urmã le avea împotriva creditorului, cu excepţia situaţiei în care, în acest ultim caz, debitorul poate invoca nulitatea absolutã a actului din care s-a nãscut obligaţia iniţialã."

    80. Articolul 1.633 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.633
    Fideiusiunea
    (1) Remiterea de datorie fãcutã debitorului principal libereazã pe fideiusor, ca şi pe oricare alte persoane ţinute pentru el.
    (2) Remiterea de datorie consimţitã în favoarea fideiusorului nu libereazã pe debitorul principal.
    (3) Dacã remiterea de datorie este convenitã cu unul dintre fideiusori, ceilalţi rãmân obligaţi sã garanteze pentru tot, cu includerea pãrţii garantate de acesta, numai dacã au consimţit expres la exonerarea lui.
    (4) Prestaţia pe care a primit-o creditorul de la un fideiusor pentru a-l exonera de obligaţia de garanţie se imputã asupra datoriei, profitând, în proporţia valorii acelei prestaţii, atât debitorului principal, cât şi celorlalţi fideiusori."

    81. La articolul 1.635, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Obligaţia de restituire beneficiazã de garanţiile constituite pentru plata obligaţiei iniţiale."

    82. La articolul 1.640, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dacã restituirea nu poate avea loc în naturã din cauza imposibilitãţii sau a unui impediment serios ori dacã restituirea priveşte prestarea unor servicii deja efectuate, restituirea se face prin echivalent."

    83. Articolul 1.641 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.641
    Pieirea sau înstrãinarea bunului
    În cazul pieirii totale sau înstrãinãrii bunului supus restituirii, debitorul obligaţiei de restituire este ţinut sã plãteascã valoarea bunului, consideratã fie la momentul primirii sale, fie la acela al pierderii ori al înstrãinãrii, în funcţie de cea mai micã dintre aceste valori. Dacã debitorul este de rea-credinţã ori obligaţia de restituire provine din culpa sa, atunci restituirea se face în funcţie de valoarea cea mai mare."

    84. Articolul 1.642 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.642
    Pieirea fortuitã a bunului
    Dacã bunul supus restituirii a pierit fortuit, debitorul obligaţiei de restituire este liberat de aceastã obligaţie, însã el trebuie sã cedeze creditorului, dupã caz, fie indemnizaţia încasatã pentru aceastã pieire, fie, atunci când nu a încasat-o încã, dreptul de a primi aceastã indemnizaţie. Dacã debitorul este de rea-credinţã ori obligaţia de restituire provine din culpa sa, el nu este liberat de restituire decât dacã dovedeşte cã bunul ar fi pierit şi în cazul în care, la data pieirii, ar fi fost deja predat creditorului."

    85. La articolul 1.643, denumirea marginalã şi alineatul (1) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.643
    Pierderea parţialã
    (1) Dacã bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere parţialã, cum este o deteriorare sau o altã scãdere de valoare, cel obligat la restituire este ţinut sã îl indemnizeze pe creditor, cu excepţia cazului în care pierderea rezultã din folosinţa normalã a bunului sau dintr-o împrejurare neimputabilã debitorului."

    86. Articolul 1.645 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.645
    Restituirea fructelor şi a contravalorii folosinţei bunului
    (1) Dacã a fost de bunã-credinţã, cel obligat la restituire dobândeşte fructele produse de bunul supus restituirii şi suportã cheltuielile angajate cu producerea lor. El nu datoreazã nicio indemnizaţie pentru folosinţa bunului, cu excepţia cazului în care aceastã folosinţã a fost obiectul principal al prestaţiei şi a cazului în care bunul era, prin natura lui, supus unei deprecieri rapide.
    (2) Atunci când cel obligat la restituire a fost de rea-credinţã ori când cauza restituirii îi este imputabilã, el este ţinut, dupã compensarea cheltuielilor angajate cu producerea lor, sã restituie fructele pe care le-a dobândit sau putea sã le dobândeascã şi sã-l indemnizeze pe creditor pentru folosinţa pe care bunul i-a putut-o procura."

    87. La articolul 1.647, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Persoana care nu are capacitate de exerciţiu deplinã nu este ţinutã la restituirea prestaţiilor decât în limita folosului realizat, apreciat la data cererii de restituire. Sarcina probei acestei îmbogãţiri incumbã celui care solicitã restituirea."

    88. Articolul 1.649 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.649
    Situaţia altor acte juridice
    În afara actelor de dispoziţie prevãzute la art. 1.648, toate celelalte acte juridice fãcute în favoarea unui terţ de bunã-credinţã sunt opozabile adevãratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire. Contractele cu executare succesivã, sub condiţia respectãrii formalitãţilor de publicitate prevãzute de lege, vor continua sã producã efecte pe durata stipulatã de pãrţi, dar nu mai mult de un an de la data desfiinţãrii titlului constituitorului."

    89. La articolul 1.654 alineatul (1), partea introductivã şi litera a) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Sunt incapabili de a cumpãra, direct sau prin persoane interpuse, chiar şi prin licitaţie publicã:
    a) mandatarii, pentru bunurile pe care sunt însãrcinaţi sã le vândã; excepţia prevãzutã la art. 1.304 alin. (1) rãmâne aplicabilã;".

    90. La articolul 1.669, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Când una dintre pãrţile care au încheiat o promisiune bilateralã de vânzare refuzã, nejustificat, sã încheie contractul promis, cealaltã parte poate cere pronunţarea unei hotãrâri care sã ţinã loc de contract, dacã toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite."

    91. Articolul 1.678 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.678
    Vânzarea bunurilor de gen
    Atunci când vânzarea are ca obiect bunuri de gen, inclusiv bunuri dintr-un gen limitat, proprietatea se transferã cumpãrãtorului la data individualizãrii acestora prin predare, numãrare, cântãrire, mãsurare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura bunului."

    92. La articolul 1.690, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dacã în urma verificãrii se constatã existenţa unor vicii aparente, cumpãrãtorul trebuie sã îl informeze pe vânzãtor despre acestea fãrã întârziere. În lipsa informãrii, se considerã cã vânzãtorul şi-a executat obligaţia prevãzutã la alin. (1)."

    93. La articolul 1.707, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Este ascuns acel viciu care, la data predãrii, nu putea fi descoperit, fãrã asistenţã de specialitate, de cãtre un cumpãrãtor prudent şi diligent."

    94. La articolul 1.709, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Cumpãrãtorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat sã le aducã la cunoştinţa vânzãtorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurãrile, sub sancţiunea decãderii din dreptul de a cere mãsura prevãzutã la art. 1.710 alin. (1) lit. d)."

    95. La articolul 1.709, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care cumpãrãtorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevãzut la alin. (1) este de douã zile lucrãtoare."

    96. La articolul 1.718, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Sub sancţiunea decãderii din dreptul de garanţie, cumpãrãtorul trebuie sã comunice defecţiunea înainte de împlinirea termenului de garanţie. Dacã aceastã comunicare nu a putut fi fãcutã în termenul de garanţie, din motive obiective, cumpãrãtorul are obligaţia sã comunice defecţiunea într-un termen rezonabil de la data expirãrii termenului de garanţie."

    97. La articolul 1.725, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Punerea de drept în întârziere"

    98. La articolul 1.726, denumirea marginalã şi alineatul (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Executarea directã
    ....................................................................
    (3) Dacã vânzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui preţ curent în sensul alin. (2), iar contractul nu a fost executat din culpa vânzãtorului, cumpãrãtorul are dreptul de a cumpãra bunuri de acelaşi gen pe cheltuiala vânzãtorului, prin intermediul unei persoane autorizate."

    99. La articolul 1.727, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1), dacã acţiunea în restituire nu a fost introdusã în condiţiile stabilite de acesta, vânzãtorul nu mai poate opune celorlalţi creditori ai cumpãrãtorului efectele rezoluţiunii ulterioare a contractului pentru neplata preţului. Dispoziţiile art. 1.648 sau ale art. 1.649, dupã caz, rãmân aplicabile."

    100. La articolul 1.728, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Punerea de drept în întârziere"

    101. La articolul 1.730, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Titularul dreptului de preempţiune care a respins o ofertã de vânzare nu îşi mai poate exercita acest drept cu privire la contractul ce i-a fost propus. Oferta se considerã respinsã dacã nu a fost acceptatã în termen de cel mult 10 zile, în cazul vânzãrii de bunuri mobile, sau de cel mult 30 de zile, în cazul vânzãrii de bunuri imobile. În ambele cazuri, termenul curge de la comunicarea ofertei cãtre preemptor."

    102. Articolul 1.754 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.754
    Alte forme de înstrãinare a moştenirii
    Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplicã şi altor forme de înstrãinare, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, a unei moşteniri. În privinţa înstrãinãrilor cu titlu gratuit se aplicã în mod corespunzãtor şi dispoziţiile privitoare la donaţii."

    103. La articolul 1.762, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cazul în care diferenţa dintre preţul rãscumpãrãrii şi preţul plãtit pentru vânzare depãşeşte nivelul maxim stabilit de lege pentru dobânzi, preţul rãscumpãrãrii va fi redus la preţul plãtit pentru vânzare."

    104. Articolul 1.772 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.772

    Noţiunea    Noţiune

------------
    Denumirea marginalã a art. 1.772 de la pct. 104 al art. 190 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    (1) Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpãrã de la reportat cu plata imediatã titluri de credit şi valori mobiliare circulând în comerţ şi se obligã, în acelaşi timp, sã revândã reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeaşi specie, la o anumitã scadenţã, în schimbul unei sume determinate.
    (2) Contractul de report se încheie prin remiterea titlurilor sau valorilor mobiliare, iar dacã acestea sunt nominative, prin îndeplinirea formalitãţilor necesare pentru transmiterea lor."

    105. La articolul 1.778, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Locaţiunea spaţiilor destinate exercitãrii activitãţii unui profesionist este supusã prevederilor prezentei secţiuni, precum şi dispoziţiilor art. 1.824 şi 1.828-1.831."

    106. Articolul 1.783 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.783
    Durata maximã a locaţiunii
    Locaţiunile nu se pot încheia pentru o perioadã mai mare de 49 de ani. Dacã pãrţile stipuleazã un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani."

    107. La articolul 1.784, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) De asemenea, sunt aplicabile, prin analogie, şi dispoziţiile art. 1.653, inclusiv atunci când existã litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra bunului ce urmeazã a face obiectul locaţiunii."

    108. La articolul 1.785, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) pentru un an, în cazul locuinţelor nemobilate sau spaţiilor pentru exercitarea activitãţii unui profesionist;".

    109. La articolul 1.788, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dacã, dupã încheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmã, deşi încunoştinţat, nu începe sã ia de îndatã mãsurile necesare, reparaţiile pot fi fãcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator sã plãteascã, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuãrii cheltuielilor."

    110. La articolul 1.790, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Locatorul nu rãspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului şi pe care locatarul nu le-a reclamat în condiţiile art. 1.690 alin. (3). Locatorul poate fi obligat la despãgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzeazã vieţii, sãnãtãţii sau integritãţii corporale a locatarului."

    111. La articolul 1.795, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Introducerea în proces a locatorului"

    112. Articolul 1.798 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.798
    Caracterul executoriu
    Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnãturã privatã care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formã autenticã constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalitãţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege."

    113. La articolul 1.812, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dacã pãrţile convin astfel, locaţiunea înceteazã în cazul înstrãinãrii bunului dat în locaţiune."

    114. La articolul 1.813, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Locatorul iniţial rãmâne rãspunzãtor pentru prejudiciile cauzate locatarului anterior înstrãinãrii."

    115. Articolul 1.815 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.815
    Cesiunea şi plata anticipatã a chiriei
    Plata anticipatã a chiriei sau cesiunea creanţei privind chiria nu poate fi opusã dobânditorului decât dacã în privinţa acestora au fost îndeplinite, înainte ca înstrãinarea sã devinã opozabilã locatarului, formalitãţile de publicitate prin înscrierea la arhivã sau, dupã caz, în cartea funciarã, în funcţie de obiectul locaţiunii, ori dacã plata anticipatã sau cesiunea a fost cunoscutã de dobânditor pe altã cale."

    116. Articolul 1.817 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.817
    Rezilierea locaţiunii
    Atunci când, fãrã justificare, una dintre pãrţile contractului de locaţiune nu îşi executã obligaţiile nãscute din acest contract, cealaltã parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune-interese, dacã este cazul, potrivit legii."

    117. La articolul 1.823, alineatul (4) se abrogã.

    118. La articolul 1.830, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cazul în care, fãrã justificare, una dintre pãrţile contractului de închiriere nu îşi executã obligaţiile nãscute din acest contract, cealaltã parte are dreptul la rezilierea contractului."

    119. Articolul 1.834 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.834
    Decesul chiriaşului
    (1) Contractul de închiriere a locuinţei înceteazã în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii decesului chiriaşului.
    (2) Descendenţii şi ascendenţii chiriaşului au dreptul, în termenul prevãzut la alin. (1), sã opteze pentru continuarea contractului de închiriere pânã la expirarea duratei acestuia, dacã sunt menţionaţi în contract şi dacã au locuit împreunã cu chiriaşul. Dispoziţiile art. 323 alin. (3) sunt aplicabile în privinţa soţului supravieţuitor.
    (3) Persoanele prevãzute la alin. (2), care au cerut continuarea contractului, desemneazã de comun acord persoana sau persoanele care semneazã contractul de închiriere în locul chiriaşului decedat. În cazul în care aceştia nu ajung la un acord în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii decesului chiriaşului, desemnarea se face de cãtre locator.
    (4) Subînchirierea consimţitã de chiriaş înceteazã la expirarea termenului prevãzut la alin. (1), dacã locaţiunea nu continuã în condiţiile alin. (2). În acest ultim caz, persoana desemnatã potrivit alin. (3) semneazã contractul de subînchiriere în locul chiriaşului decedat."

    120. Articolul 1.872 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.872
    Rezoluţiunea sau rezilierea contractului imputabilã antreprenorului
    Beneficiarul are dreptul sã obţinã rezilierea sau, dupã caz, rezoluţiunea contractului în cazurile în care, fãrã justificare:
    a) respectarea termenului convenit pentru recepţia lucrãrii a devenit vãdit imposibilã;
    b) lucrarea sau serviciul nu se executã în modul convenit şi într-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu împrejurãrile, antreprenorul nu remediazã lipsurile constatate şi nu schimbã pentru viitor modul de executare a lucrãrii sau serviciului;
    c) nu se executã alte obligaţii ce revin antreprenorului potrivit legii sau în temeiul contractului."

    121. Articolul 1.873 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.873
    Rezoluţiunea sau rezilierea contractului imputabilã beneficiarului
    Dacã antreprenorul nu poate începe sau continua executarea contractului din cauza neîndeplinirii fãrã justificare de cãtre beneficiar a propriilor obligaţii, antreprenorul este îndreptãţit sã obţinã rezoluţiunea ori rezilierea contractului, cu daune-interese, dacã este cazul."

    122. Articolul 1.875 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.875
    Obligaţii accesorii ale beneficiarului
    (1) Beneficiarul este obligat sã permitã antreprenorului, în mãsura în care este necesarã pentru executarea lucrãrii, folosirea cãilor de acces, a instalaţiilor proprii de alimentare cu apã şi a altor utilitãţi ce deservesc imobilul.
    (2) Beneficiarul este obligat sã obţinã toate autorizaţiile cerute de lege pentru executarea lucrãrii. În vederea executãrii acestei obligaţii, antreprenorul trebuie sã coopereze cu beneficiarul, furnizându-i informaţiile necesare pe care le deţine sau pe care ar trebui sã le deţinã în considerarea specializãrii sale."

    123. La articolul 1.879, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Termenele de garanţie contra viciilor lucrãrii sunt cele stabilite de legea specialã.
    (2) Arhitectul sau inginerul este exonerat de rãspunderea pentru viciile lucrãrii numai dacã dovedeşte cã acestea nu rezultã din deficienţe ale expertizelor sau planurilor pe care le-a furnizat şi, dacã este cazul, din vreo lipsã de diligenţã în coordonarea sau supravegherea lucrãrilor.
    (3) Antreprenorul este exonerat de rãspundere numai dacã dovedeşte cã viciile rezultã din deficienţe ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de cãtre beneficiar. Subantreprenorul nu este exonerat decât dacã dovedeşte cã viciile rezultã din deciziile antreprenorului sau din expertizele ori planurile arhitectului sau ale inginerului."

    124. La articolul 1.920, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Creditorul personal al unui asociat, în mãsura în care nu s-a putut îndestula din bunurile proprii ale acestuia, va putea cere, dupã caz, sã se înapoieze sau sã se despartã şi sã se atribuie debitorului sãu partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociaţilor, cu aplicarea, în mod corespunzãtor, a dispoziţiilor art. 1.929."

    125. La articolul 1.921, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Societatea nu va rãspunde faţã de terţul astfel indus în eroare decât dacã i-a dat motive suficiente pentru a-l considera pe pretinsul asociat drept asociat sau în cazul în care, cunoscând manoperele pretinsului asociat, nu ia mãsurile rezonabile pentru a împiedica inducerea terţului în eroare."

    126. Articolul 1.922 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.922
    Rãspunderea asociaţilor oculţi
    Asociaţii oculţi rãspund faţã de terţii de bunã-credinţã ca şi ceilalţi asociaţi."

    127. Articolul 1.925 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.925
    Cazuri generale
    Pierderea calitãţii de asociat are loc prin cesiunea pãrţilor în societate, executarea silitã a acestora, moartea, încetarea personalitãţii juridice, falimentul, punerea sub interdicţie judecãtoreascã, retragerea şi excluderea din societate."

    128. Articolul 1.933 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.933
    Regimul nulitãţii
    (1) Nulitatea se acoperã şi nu va fi constatatã sau declaratã în cazul în care cauza nulitãţii a fost înlãturatã înainte de a se pune concluzii în fond în faţa instanţei de judecatã.
    (2) Instanţa, sesizatã cu o cerere în constatarea sau declararea nulitãţii, este obligatã sã punã în discuţia pãrţilor posibilitatea de remediere a cauzelor de nulitate care afecteazã contractul de societate şi sã fixeze un termen util pentru acoperirea nulitãţii, chiar dacã pãrţile se împotrivesc.
    (3) Dreptul la acţiune, cu excepţia nulitãţii pentru obiectul ilicit al societãţii, se prescrie în termen de 3 ani de la data încheierii contractului."

    129. La articolul 1.934, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cazul anulabilitãţii societãţii pentru vicierea consimţãmântului sau incapacitatea unui asociat şi atunci când regularizarea este posibilã, orice persoanã interesatã poate sã punã în întârziere pe acela care este îndreptãţit sã invoce nulitatea, fie pentru a se face regularizarea, fie pentru a exercita acţiunea în anulare în termen de 6 luni de când a fost pus în întârziere, sub sancţiunea decãderii. Despre punerea în întârziere va fi înştiinţatã şi societatea."

    130. La articolul 1.946, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dupã plata datoriilor sociale, activul rãmas este destinat rambursãrii aporturilor subscrise şi vãrsate de asociaţi, iar eventualul excedent constituie profit net, care va fi repartizat între asociaţi proporţional cu partea fiecãruia la beneficii, dacã nu s-a prevãzut altfel prin contractul de societate sau prin hotãrâre a asociaţilor, şi cu aplicarea, dacã este cazul, a prevederilor art. 1.912 alin. (1)."

    131. La articolul 1.954, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Forma şi condiţiile asocierii"

    132. La articolul 1.958, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplicã tuturor modurilor de transport, în mãsura în care nu se dispune altfel prin legi speciale sau nu sunt aplicabile practici statornicite între pãrţi ori uzanţe."

    133. Articolul 1.967 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.967
    Predarea bunurilor transportatorului
    Expeditorul trebuie sã predea bunurile la locul şi în condiţiile convenite prin clauzele contractului sau, în lipsa acestora, potrivit practicilor statornicite între pãrţi ori uzanţelor, sã completeze şi sã predea documentul de transport, fiind rãspunzãtor pentru prejudiciile cauzate prin întârziere."

    134. Articolul 1.969 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1.969
    Termenul de transport
    Transportul trebuie efectuat în termenul stabilit de pãrţi. Dacã termenul în care trebuie fãcut transportul nu a fost determinat de pãrţi, se ţine seama de practicile statornicite între pãrţi, de uzanţele aplicate la locul de plecare, iar în lipsa acestora, se stabileşte potrivit împrejurãrilor."

    135. La articolul 1.976, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Transportatorul este obligat sã punã bunurile transportate la dispoziţia destinatarului sau posesorului documentului de transport la ordin ori la purtãtor, în locul şi termenele indicate în contract sau, în lipsã, potrivit practicilor statornicite între pãrţi ori uzanţelor. Posesorul documentului de transport la ordin sau la purtãtor este obligat sã îl remitã transportatorului la preluarea bunurilor transportate.
    (2) Predarea bunurilor transportate se face la domiciliul sau sediul destinatarului, dacã din contract, din practicile statornicite între pãrţi ori conform uzanţelor nu rezultã contrariul."

    136. La articolul 1.981, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazurile prevãzute la alin. (1), dacã existã urgenţã sau bunurile sunt perisabile, transportatorul va retransmite expeditorului bunurile, pe cheltuiala acestuia, sau le va vinde, potrivit art. 1.726, fãrã sã mai solicite instrucţiuni expeditorului.
    (3) La sfârşitul perioadei de depozitare sau la expirarea termenului pentru primirea instrucţiunilor expeditorului, obligaţiile transportatorului sunt cele de la depozitul gratuit, cu obligaţia pentru expeditor de a-i rambursa integral cheltuielile de conservare şi depozitare a bunurilor."

    137. Articolul 2.033 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.033
    Publicitatea revocãrii procurii autentice notariale
    (1) Dacã procura a fost datã în formã autenticã notarialã, în vederea informãrii terţilor, notarul public cãruia i se solicitã sã autentifice revocarea unei asemenea procuri este obligat sã transmitã, de îndatã, revocarea cãtre Registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii.
    (2) Notarul public care autentificã actul pentru încheierea cãruia a fost datã procura are obligaţia sã verifice la Registrul naţional notarial dacã acea procurã a fost revocatã.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul autentificãrilor realizate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României."

    138. La articolul 2.057, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul prevãzut la alin. (2), consignantul va da consignatarului un termen rezonabil de preaviz pentru pregãtirea predãrii bunurilor.
    (4) În cazul deschiderii procedurii insolvenţei în privinţa consignantului, bunurile intrã în averea acestuia, iar în cazul deschiderii procedurii insolvenţei în privinţa consignatarului, bunurile nu intrã în averea acestuia şi vor fi restituite imediat consignantului."

    139. La articolul 2.058, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Contractul de consignaţie este prezumat cu titlu oneros, iar remuneraţia la care are dreptul consignatarul se stabileşte prin contract sau, în lipsã, ca diferenţa dintre preţul de vânzare stabilit de consignant şi preţul efectiv al vânzãrii."

    140. La articolul 2.097, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În lipsa convenţiei pãrţilor sau a unor prevederi legale speciale, intermediarul are dreptul la o remuneraţie în conformitate cu practicile anterioare statornicite între pãrţi sau cu uzanţele existente între profesionişti pentru astfel de contracte."

    141. La articolul 2.115, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) În cazul în care nu s-a convenit un termen, depozitarul poate restitui oricând bunul, dar poate fi obligat la plata de despãgubiri, dacã restituirea este intempestivã sau are loc inoportun."

    142. La articolul 2.116, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dacã nu s-a convenit altfel, restituirea bunului primit trebuie sã se facã la locul unde acesta trebuia pãstrat, iar cheltuielile ocazionate de restituire sunt în sarcina deponentului. Totuşi, atunci când depozitarul, fãrã sã se fi aflat în ipoteza avutã în vedere la art. 2.111, a schimbat unilateral locul pãstrãrii bunului, deponentul poate cere depozitarului fie sã aducã bunul în acel loc în vederea restituirii, fie sã suporte diferenţa dintre cheltuielile prilejuite de restituire şi acelea care s-ar fi fãcut în lipsa acestei schimbãri."

    143. La articolul 2.119, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Când existã mai mulţi deponenţi, iar obligaţia este indivizibilã sau solidarã între aceştia, depozitarul este liberat prin restituirea bunului oricãruia dintre ei, dacã nu s-a stabilit altfel prin contractul de depozit."

    144. La articolul 2.120, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dacã depozitarul descoperã cã bunul depozitat fusese furat ori pierdut, precum şi pe adevãratul proprietar al bunului, el trebuie sã îl informeze pe acesta din urmã despre depozitul ce i s-a fãcut şi sã îl someze sã îşi exercite drepturile într-un termen determinat şi îndestulãtor, fãrã încãlcarea dispoziţiilor penale aplicabile. Numai dupã expirarea acelui termen depozitarul se poate libera prin restituirea lucrului cãtre deponent. În aceastã perioadã, depozitarul este îndreptãţit sã primeascã aceeaşi remuneraţie ca şi în cursul depozitului. Chiar şi atunci când contractul de depozit fusese încheiat cu titlu gratuit, deponentul datoreazã, pentru aceastã perioadã, remuneraţie, al cãrei cuantum se stabileşte potrivit art. 2.106 alin. (2)."

    145. La articolul 2.126 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Depozitarul rãspunde, în caz de pieire a lucrului, conform regulilor aplicabile depozitului neremunerat."

    146. Articolul 2.137 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.137
    Localuri asimilate hotelurilor
    Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplicã în mod corespunzãtor şi bunurilor aduse în sanatorii, spitale, pensiuni, vagoane de dormit şi altele asemãnãtoare."

    147. La articolul 2.155, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dacã termenul nu este convenit şi fie contractul nu prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul, fie întrebuinţarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat sã înapoieze bunul la cererea comodantului."

    148. La articolul 2.156, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Restituirea anticipatã"

    149. La articolul 2.157, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dacã nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevãzutã are un caracter permanent."

    150. Articolul 2.158 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.158

    Noţiunea. Capacitatea    Noţiune. Capacitate

------------
    Denumirea marginalã a art. 2.158 de la pct. 150 al art. 190 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    (1) Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutãtorul remite împrumutatului o sumã de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligã sã restituie, dupã o anumitã perioadã de timp, aceeaşi sumã de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi naturã şi calitate.
    (2) Atunci când o persoanã acordã un împrumut fãrã a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare."

    151. La articolul 2.180, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Extrasul sau raportul de cont trimis de un curentist celuilalt se prezumã aprobat, dacã nu este contestat de acesta din urmã în termenul prevãzut în contract sau, în lipsa unui termen, într-un termen rezonabil dupã practicile dintre pãrţi sau potrivit uzanţelor locului. În lipsa unor astfel de practici sau uzanţe, se va ţine seama de natura operaţiunilor şi situaţia pãrţilor."

    152. Articolul 2.181 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.181
    Executarea şi poprirea
    (1) Numai soldul creditor rezultat la încheierea contului curent poate fi supus executãrii sau popririi pornite contra unuia dintre curentişti.
    (2) Creditorii oricãruia dintre curentişti pot solicita instanţei sã dispunã, pe cale de ordonanţã preşedinţialã, încheierea înainte de termen a contului curent, pentru executarea sau poprirea soldului rezultat în favoarea curentistului debitor."

    153. La articolul 2.183, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul contractului încheiat pe duratã nedeterminatã, fiecare parte poate declara încetarea acestuia la încheierea contului, înştiinţând-o pe cealaltã parte cu 15 zile înainte. Dacã pãrţile nu au convenit altfel, contractul de cont curent pe duratã nedeterminatã se considerã cã are ca termen intermediar de încheiere a contului ultima zi a fiecãrei luni."

    154. Articolul 2.246 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.246
    Constituirea pe durata vieţii unui terţ deja decedat
    Este lovit de nulitate absolutã contractul care stipuleazã o rentã constituitã pe durata vieţii unui terţ care era decedat în ziua încheierii contractului."

    155. La articolul 2.247, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Constituirea pe durata vieţii unei persoane afectate de o boalã letalã"

    156. La articolul 2.251, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Credirentierul are dreptul la rezoluţiune pentru neexecutarea fãrã justificare a obligaţiei de platã a rentei de cãtre debirentier."

    157. La articolul 2.256, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Dispoziţiile art. 2.243-2.247, 2.249, art. 2.251 alin. (1) şi art. 2.252 se aplicã în mod corespunzãtor şi contractului de întreţinere."

    158. La articolul 2.263, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul prevãzut la alin. (2), precum şi atunci când se întemeiazã pe neexecutarea fãrã justificare a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea nu poate fi pronunţatã decât de instanţã, dispoziţiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauzã contrarã este consideratã nescrisã."

    159. La articolul 2.164, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Dacã nu este posibil sã se restituie bunuri de aceeaşi naturã, calitate şi în aceeaşi cantitate, împrumutatul este obligat sã plãteascã valoarea lor la data şi locul unde restituirea trebuia sã fie fãcutã."

    160. Articolul 2.165 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.165
    Titlul executoriu
    Dispoziţiile art. 2.157 alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi împrumutului de consumaţie."

    161. Articolul 2.193 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.193

    Noţiunea    Noţiune

-----------
    Denumirea marginalã a art. 2.193 de la pct. 161 al art. 190 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    Facilitatea de credit este contractul prin care o instituţie de credit, o instituţie financiarã nebancarã sau orice altã entitate autorizatã prin lege specialã, denumitã finanţator, se obligã sã ţinã la dispoziţia clientului o sumã de bani pentru o perioadã de timp determinatã sau nedeterminatã."

    162. La articolul 2.195, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În lipsa unei clauze contrare, finanţatorul nu poate sã denunţe contractul înainte de împlinirea termenului decât pentru motive temeinice, dacã acestea privesc beneficiarul facilitãţii de credit.
    (2) Denunţarea unilateralã stinge de îndatã dreptul clientului de a utiliza creditul, iar finanţatorul trebuie sã acorde un termen de cel puţin 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate şi a accesoriilor acestora."

    163. Articolul 2.196 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.196
    Obligaţia prestatorului
    În executarea contractului de închiriere a casetei de valori, instituţia de credit sau o altã entitate care presteazã în condiţiile legii astfel de servicii, denumitã prestator, rãspunde faţã de client pentru asigurarea unei încãperi adecvate şi sigure, precum şi pentru integritatea casetei."

    164. La articolul 2.197, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În caz de deces al clientului sau al unuia dintre clienţii care foloseau aceeaşi casetã, prestatorul, odatã ce a fost înştiinţat, nu poate sã consimtã la deschiderea casetei decât cu acordul tuturor celor îndreptãţiţi sau, în lipsã, în condiţiile stabilite de instanţa de judecatã."

    165. La articolul 2.198, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) La împlinirea termenului prevãzut în contract, dupã expirarea unei perioade de 3 luni de la notificarea adresatã clientului, prestatorul poate cere instanţei de judecatã, pe cale de ordonanţã preşedinţialã, autorizarea de a deschide caseta de valori. Notificarea clientului se poate face prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunoştinţa instituţiei de credit.
    .......................................................................
    (3) Instanţa de judecatã poate, de asemenea, sã dispunã mãsuri de conservare a obiectelor descoperite, precum şi vânzarea acestora în mãsura necesarã acoperirii chiriei şi cheltuielilor efectuate de prestator, precum şi, dacã este cazul, a prejudiciului cauzat acestuia."

    166. Articolul 2.212 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.212
    Cesiunea asigurãrii
    (1) Asigurãtorul poate cesiona contractul de asigurare numai cu acordul scris al asiguratului.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile cesiunilor de portofolii între asigurãtori, în condiţiile reglementãrilor speciale."

    167. La articolul 2.273, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Tranzacţia poate fi afectatã de aceleaşi cauze de nulitate ca orice alt contract."

    168. Articolul 2.274 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.274
    Tranzacţia asupra unui act nul
    (1) Este nulã tranzacţia încheiatã pentru executarea unui act juridic lovit de nulitate absolutã, în afarã de cazul în care pãrţile au tranzacţionat expres asupra nulitãţii.
    (2) În cazul în care tranzacţia s-a încheiat pentru executarea unui act anulabil, anularea tranzacţiei poate fi cerutã doar de partea care la data încheierii tranzacţiei nu cunoştea cauza de anulabilitate."

    169. La articolul 2.281, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Fideiusiunea obligatorie"

    170. La articolul 2.290, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Fideiusorul datoreazã cheltuielile de judecatã şi de executare silitã avansate de creditor în cadrul procedurilor îndreptate împotriva debitorului principal numai în cazul în care creditorul l-a înştiinţat din timp."

    171. Articolul 2.292 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.292
    Fideiusiunea asimilatã
    În cazul în care o parte se angajeazã faţã de o altã parte sã acorde un împrumut unui terţ, creditorul acestui angajament este considerat fideiusor al obligaţiei de restituire a împrumutului."

    172. La articolul 2.321, alineatele (1), (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoanã, denumitã emitent, se obligã, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, sã plãteascã o sumã de bani unei terţe persoane, denumitã beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.
    .................................................................
    (3) Emitentul nu poate opune beneficiarului excepţiile întemeiate pe raportul obligaţional preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garanţie şi nu poate fi ţinut sã plãteascã în caz de abuz sau de fraudã vãditã.
    (4) Emitentul care a efectuat plata are drept de regres împotriva ordonatorului scrisorii de garanţie."

    173. La articolul 2.322, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Scrisoarea de confort este acel angajament irevocabil şi autonom prin care emitentul îşi asumã o obligaţie de a face sau de a nu face, în scopul susţinerii unei alte persoane, denumitã debitor, în vederea executãrii obligaţiilor acesteia faţã de un creditor al sãu. Emitentul nu va putea opune creditorului nicio apãrare sau excepţie derivând din raportul obligaţional dintre creditor şi debitor."

    174. La articolul 2.339, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Creanţele privilegiate asupra anumitor bunuri mobile sunt urmãtoarele:
    a) creanţa vânzãtorului neplãtit pentru preţul bunului mobil vândut unei persoane fizice este privilegiatã cu privire la bunul vândut, cu excepţia cazului în care cumpãrãtorul dobândeşte bunul pentru serviciul sau exploatarea unei întreprinderi;
    b) creanţa celui care exercitã un drept de retenţie este privilegiatã cu privire la bunul asupra cãruia se exercitã dreptul de retenţie, atât timp cât acest drept subzistã."

    175. Articolul 2.341 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.341
    Strãmutarea privilegiului vânzãtorului
    Atunci când cumpãrãtorul vinde la rândul sãu bunul, privilegiul menţionat la art. 2.339 alin. (1) lit. a) se exercitã asupra bunului revândut, chiar dacã preţul celei de-a doua vânzãri este încã neplãtit de cel de-al doilea cumpãrãtor, cu preferinţã faţã de privilegiul de care s-ar bucura primul cumpãrãtor."

    176. La articolul 2.342 alineatul (1), punctul 3 se abrogã.

    177. Articolul 2.351 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.351
    Bunurile inalienabile sau insesizabile
    (1) Bunurile inalienabile sau insesizabile nu pot fi ipotecate.
    (2) Ipotecarea bunurilor inalienabile sau insesizabile va fi valabilã ca ipotecã asupra unui bun viitor, în situaţiile în care bunul în cauzã este afectat de o inalienabilitate sau insesizabilitate convenţionalã."

    178. La articolul 2.360, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Dreptul de urmãrire al creditorului ipotecar"

    179. La articolul 2.378, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Contractul de ipotecã se încheie în formã autenticã de cãtre notarul public, sub sancţiunea nulitãţii absolute."

    180. Articolul 2.383 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.383
    Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului
    (1) Ipoteca se extinde asupra fructelor naturale şi industriale ale imobilului ipotecat produse dupã notarea începerii urmãririi silite sau, dupã caz, dupã notarea deschiderii procedurii insolvenţei.
    (2) Dreptul de ipotecã se extinde de la aceeaşi datã şi asupra chiriilor şi arenzilor imobilului dat în locaţiune. Acest drept este opozabil locatarilor numai din momentul comunicãrii notãrii începerii urmãririi silite, respectiv al comunicãrii notãrii deschiderii procedurii insolvenţei, în afarã de cazul în care acestea au fost cunoscute pe altã cale.
    (3) Actele încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenţã sau urmãrirea acestora de alţi creditori nu sunt opozabile creditorului ipotecar dupã notarea începerii urmãririi silite, cu excepţia cazului în care aceste acte au fost notate în cartea funciarã înainte de notarea începerii urmãririi silite."

    181. La articolul 2.384, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Actele de dispoziţie asupra imobilului ipotecat sunt valabile chiar dacã cel care a dobândit bunul cunoaşte stipulaţia din contractul de ipotecã ce interzice asemenea acte sau declarã cã încheierea lor este echivalentã cu neîndeplinirea obligaţiei."

    182. La articolul 2.385, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Antihreza"

    183. La articolul 2.386, punctele 1 şi 4 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "1. vânzãtorul, asupra bunului imobil vândut, pentru preţul datorat; aceastã dispoziţie se aplicã şi în cazul schimbului cu sultã sau al dãrii în platã cu sultã în folosul celui care înstrãineazã, pentru plata sultei datorate;
    .......................................................................
    4. cel care a înstrãinat un imobil în schimbul întreţinerii, asupra imobilului înstrãinat, pentru plata rentei în bani corespunzãtoare întreţinerii neexecutate; dreptul de proprietate al debitorului întreţinerii nu se va înscrie în cartea funciarã decât odatã cu aceastã ipotecã, dispoziţiile art. 2.249 aplicându-se în mod corespunzãtor;".

    184. Articolul 2.387 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.387
    Constituirea şi eficacitatea ipotecii
    Ipoteca mobiliarã se constituie prin încheierea contractului de ipotecã, însã ea produce efecte de la data la care obligaţia garantatã ia naştere, iar constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate."

    185. La articolul 2.391, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Descrierea se poate face prin întocmirea unei liste a bunurilor mobile ipotecate, prin determinarea categoriei din care acestea fac parte, prin indicarea cantitãţii, prin stabilirea unei formule de determinare şi prin orice altã modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunului mobil ipotecat."

    186. Articolul 2.392 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.392
    Extinderea ipotecii asupra produselor
    (1) Ipoteca se extinde asupra fructelor şi productelor bunului mobil ipotecat, precum şi asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în urma unui act de administrare ori de dispoziţie încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat.
    (2) Se considerã, de asemenea, a fi un produs al bunului mobil ipotecat orice bun care îl înlocuieşte sau în care trece valoarea acestuia."

    187. Articolul 2.398 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.398
    Obiectul ipotecii
    Ipoteca poate sã aibã ca obiect fie una sau mai multe creanţe, fie o universalitate de creanţe."

    188. La articolul 2.400, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Notificarea debitorului creanţei ipotecate"

    189. Articolul 2.404 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.404
    Drepturile creditorului ipotecar
    Creditorul ipotecar poate percepe, la scadenţa creanţei ipotecate, capitalul, dobânzile şi celelalte sume pe care aceasta le produce şi elibereazã debitorului creanţei afectate de ipotecã chitanţã pentru sumele primite. O copie de pe aceastã chitanţã va fi trimisã constituitorului ipotecii."

    190. Articolul 2.407 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.407
    Urmãrirea sumelor neplãtite
    Creditorul ipotecar nu este ţinut el însuşi sã recupereze în justiţie sumele neplãtite de debitorul creanţei ipotecate. El este însã dator sã îl informeze de îndatã pe cel care a constituit ipoteca cu privire la orice nereguli la plata sumelor datorate de cãtre debitorul creanţei ipotecate."

    191. La articolul 2.409, alineatul (4) se abrogã.

    192. La articolul 2.410, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Publicitatea ipotecii asupra conturilor deschise la o instituţie de credit se realizeazã prin înscrierea ipotecii la arhivã sau poate fi satisfãcutã prin controlul asupra contului."

    193. La articolul 2.413, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi prevãzute de lege se efectueazã numai în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, dacã prin lege nu se prevede altfel."

    194. Articolul 2.420 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.420
    Concursul ipotecilor mobiliare
    (1) Rangul ipotecilor perfecte se determinã potrivit ordinii înscrierii sau perfectãrii ipotecilor, cu excepţiile prevãzute de lege.
    (2) Ipoteca perfectã este întotdeauna preferatã ipotecilor care nu au fost perfectate."

    195. Articolul 2.422 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.422
    Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare
    Atunci când acelaşi bun este grevat atât de ipoteci mobiliare, cât şi de ipoteci imobiliare, sunt preferaţi creditorii a cãror ipotecã a fost anterior fãcutã publicã în registrele de publicitate aferente. Cu toate acestea, ipoteca imobiliarã înscrisã în aceeaşi zi cu o ipotecã mobiliarã va fi preferatã acesteia din urmã."

    196. Articolul 2.423 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.423
    Concursul dintre ipotecile înscrise şi gaj
    Creditorul a cãrui ipotecã este înscrisã în arhivã este preferat creditorului gajist, chiar dacã acesta a obţinut detenţia bunului ipotecat anterior înscrierii ipotecii."

    197. La articolul 2.427, denumirea marginalã şi alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.427
    Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului
    (1) Creditorul ipotecar poate ceda unui creditor chirografar ipoteca creanţei sale ipotecare. De asemenea, creditorii ipotecari pot conveni schimbarea rangului ipotecilor lor, sub condiţia notãrii în registrul de publicitate respectiv.
    ................................................................
    (3) În toate cazurile, cesiunea rangului se face în limita creanţei ipotecare al cãrei rang a fost cedat, iar schimbul rangului se face în limita creanţei ipotecare care are rangul preferat."

    198. Articolul 2.431 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.431
    Titlurile executorii
    Contractele de ipotecã valabil încheiate sunt, în condiţiile legii, titluri executorii."

    199. La articolul 2.440, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Atunci când contractul de ipotecã mobiliarã o permite în mod expres, creditorul poate prelua bunul mobil, precum şi titlurile şi înscrisurile care constatã dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului, prin mijloace proprii, dupã o prealabilã notificare prin intermediul executorului judecãtoresc."

    200. La articolul 2.442, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) La solicitarea executorului judecãtoresc, agenţii forţei publice sunt obligaţi sã acorde tot sprijinul pentru preluarea bunului."

    201. La articolul 2.443, denumirea marginalã şi alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.443
    Obligaţiile executorului judecãtoresc
    (1) În termen de 48 de ore de la primirea cererii, executorul judecãtoresc se deplaseazã la locul unde se aflã bunul ipotecat, îl ridicã şi îl predã de îndatã creditorului.
    (2) Executorul judecãtoresc întocmeşte un proces-verbal, în douã exemplare, dintre care unul se pãstreazã la dosarul de executare, iar celãlalt se comunicã debitorului în condiţiile Codului de procedurã civilã."

    202. La articolul 2.443, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) În cazul în care este necesar sã se recurgã la constrângere, executorul judecãtoresc este obligat sã revinã în cursul aceleiaşi zile, însoţit de agenţi ai forţei publice, pentru a prelua bunul afectat garanţiei. Nu este necesarã prezentarea unei hotãrâri judecãtoreşti sau a altui act provenind de la autoritãţile administrative."

    203. La articolul 2.445, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Creditorul ipotecar poate cere instanţei de executare încuviinţarea executãrii ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviinţare se vor depune documente care atestã existenţa creanţei ipotecare şi a ipotecii mobiliare, împreunã cu dovada perfectãrii ipotecii. Instanţa va analiza existenţa creanţei şi a ipotecii legal perfectate şi va încuviinţa vânzarea, cu citarea pãrţilor interesate."

    204. La articolul 2.445, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Creditorul ipotecar poate vinde bunurile mobile ipotecate în starea în care se gãsesc sau dupã luarea unor mãsuri comercial rezonabile pentru valorificarea acestora."

    205. La articolul 2.445, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Creditorul poate vinde bunurile mobile ipotecate prin licitaţie publicã ori prin negociere directã, prin unul sau mai multe contracte, în bloc ori separat, în orice moment sau loc, în condiţii comerciale rezonabile."

    206. La articolul 2.446 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
    "d) în conformitate cu regulile stabilite prin contractul de ipotecã, atunci când nu existã o piaţã organizatã pentru bunul ipotecat sau dacã nu existã practici comerciale standardizate."

    207. La articolul 2.451, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) data, ora şi locul la care va avea loc licitaţia publicã, precum şi preţul de pornire a licitaţiei ori, dupã caz, data şi ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun."

    208. La articolul 2.452, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Opoziţia suspendã de drept procedura de vânzare pânã la soluţionarea definitivã a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat încã bunul va putea sã o facã şi pe perioada judecãrii opoziţiei."

    209. La titlul XI capitolul IV secţiunea a 2-a, denumirea punctului III se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei"

    210. La articolul 2.460, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei"

    211. La articolul 2.460, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Consimţãmântul constituitorului la preluarea bunului de cãtre creditor în contul creanţei trebuie sã fie exprimat în scris şi sã fie ulterior neexecutãrii."

    212. Articolul 2.461 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.461
    Notificarea ofertei de preluare în contul creanţei
    Creditorul care doreşte sã preia bunul ipotecat pentru stingerea creanţei sale va înscrie în arhivã un aviz de preluare în contul creanţei şi va notifica aceastã ofertã persoanelor prevãzute la art. 2.450."

    213. La articolul 2.462, denumirea marginalã şi alineatul (1) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.462
    Opunerea la preluarea în contul creanţei
    (1) Opunerea la preluarea bunului în contul creanţei fãcutã de persoanele prevãzute la art. 2.450 produce efecte numai dacã este comunicatã creditorului în termen de 15 zile de la notificare."

    214. Articolul 2.463 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.463
    Efectele preluãrii în contul creanţei
    (1) Preluarea bunului de cãtre creditor în contul creanţei:
    a) stinge creanţa ipotecarã;
    b) transferã creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;
    c) stinge toate ipotecile şi privilegiile de rang inferior.
    (2) Contractul de ipotecã împreunã cu notificarea de preluare în contul creanţei ţin loc de titlu de proprietate."

    215. La articolul 2.474, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) El este, de asemenea, obligat sã restituie bunurile şi sã plãteascã persoanei împotriva cãreia a pornit urmãrirea o treime din valoarea acestor bunuri."

    216. La articolul 2.475, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Creditorul este, de asemenea, dator sã plãteascã persoanei împotriva cãreia a pornit urmãrirea o treime din valoarea bunurilor supuse urmãririi la momentul vânzãrii."

    217. La articolul 2.476, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Pentru a stabili valoarea bunului în cazul prevãzut la art. 2.475 alin. (3), creditorul şi constituitorul vor desemna câte un expert evaluator."

    218. La articolul 2.477, denumirea marginalã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Încãlcarea regulilor privitoare la distribuirea preţului"

    219. Articolul 2.480 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.480
    Obiectul gajului
    Gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise în formã materializatã."

    220. La articolul 2.485, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Gajul existã numai atât timp cât creditorul deţine bunul gajat sau, dupã caz, cât timp este valabilã andosarea titlului la ordin."

    221. Articolul 2.495 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.495

    Noţiunea    Noţiune

-----------
    Denumirea marginalã a art. 2.495 de la pct. 221 al art. 190 a fost modificatã de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    (1) Cel care este dator sã remitã sau sã restituie un bun poate sã îl reţinã cât timp creditorul nu îşi executã obligaţia sa izvorâtã din acelaşi raport de drept sau, dupã caz, atât timp cât creditorul nu îl despãgubeşte pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a fãcut pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.
    (2) Prin lege se pot stabili şi alte situaţii în care o persoanã poate exercita un drept de retenţie."

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificarea şi completarea unor legi speciale

    ART. 191
    Legea notarilor publici şi activitãţii notariale nr. 36/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 58, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Pãrţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procurã specialã autenticã. În aceastã situaţie, notarul este obligat sã verifice în Registrul naţional notarial dacã acea procurã a fost revocatã, iar în cazul revocãrii va respinge cererea de autentificare."

    2. La articolul 58, dupã alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmãtorul cuprins:
    "În vederea aplicãrii alin. 2, regulamentul va prevedea organizarea şi modalitãţile de întocmire şi de consultare a Registrului naţional electronic al revocãrilor procurilor autentice."

    ART. 192
    Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Articolele 9-47 se abrogã.

    2. Articolul 69^1 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 69^1
    În România, asigurãrile şi reasigurãrile sunt supuse dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi."

    3. Articolul 69^2 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 69^2
    Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor adoptã norme obligatorii în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi."

    ART. 193
    Alineatul (3) al articolului 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Contractul de transport în interes public se încheie între transportator şi beneficiar în condiţiile Codului civil şi se probeazã, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport înmânat pasagerului, iar pentru transportul de mãrfuri, printr-un document specific de transport."
    ART. 194
    Alineatul (7) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(7) Contractul de transport se încheie şi se executã în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Regulamentului privind transportul pe cãile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicatã, ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi ale actelor normative date în aplicarea acestora."
    ART. 195
    Alineatul (1) al articolului 35 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 241/2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Pentru contractele de închiriere cu duratã mai mare de un an, prevãzute la art. 26, proprietarul poate cere majorarea chiriei, dacã nu a renunţat la acest drept prin contractul de închiriere."

    ART. 196
    Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Ipoteca imobiliarã constituitã pentru garantarea creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare dureazã pânã la rambursarea integralã a tuturor sumelor datorate în temeiul respectivului contract de credit ipotecar."

    2. La articolul 3^1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Prevederile art. 2.380 din Codul civil nu se aplicã ipotecilor imobiliare constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investiţii imobiliare acordate în condiţiile prezentei legi."

    3. Articolul 4 se abrogã.

    4. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 34
    Prevederile prezentei legi se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementãrilor cu legislaţia europeanã privind protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare, ale Codului penal, precum şi ale Codului civil, în mãsura în care prezenta lege nu conţine dispoziţii contrare."

    ART. 197
    Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii bãneşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 356/2002, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 1
    Pãrţile sunt libere sã stabileascã, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii bãneşti.
    Dobânda datoratã de debitorul obligaţiei de a da o sumã de bani la un anumit termen, calculatã pentru perioada anterioarã împlinirii termenului scadenţei obligaţiei, este denumitã dobândã remuneratorie.
    Dobânda datoratã de debitorul obligaţiei bãneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţã este denumitã dobândã penalizatoare.
    Dacã nu se precizeazã altfel, termenul de "dobândã" din prezenta ordonanţã priveşte atât dobânda remuneratorie, cât şi dobânda penalizatoare.
    Prin dobândã se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci şi alte prestaţii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligã drept echivalent al folosinţei capitalului."

    2. La articolul 3, alineatul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Dobânda legalã se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţã a Bãncii Naţionale a României."

    3. La articolul 3, alineatul 2 se abrogã.

    4. La articolul 3, alineatul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "În raporturile care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ în sensul prevãzut la art. 3 alin. (3) din Codul civil, dobânda legalã se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţã a Bãncii Naţionale a României, diminuat cu 20%."

    5. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 4
    În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea românã este aplicabilã şi când s-a stipulat plata în monedã strãinã, dobânda legalã este de 6% pe an."

    6. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 5
    În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi, în sensul art. 3 alin. (3) din Codul civil, dobânda nu poate depãşi dobânda legalã cu mai mult de 50% pe an.
    Orice clauzã prin care se încalcã dispoziţiile alin. 1 este nulã de drept. În acest caz, creditorul este decãzut din dreptul de a pretinde dobânda legalã.
    Valabilitatea nivelului dobânzii convenţionale se determinã prin raportare la dobânda legalã în vigoare la data stipulãrii."

    7. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 6
    Dobânda trebuie sã fie stabilitã prin act scris. În lipsa acestuia, se datoreazã numai dobânda legalã."

    8. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 7
    Plata anticipatã a dobânzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasatã nu este supusã restituirii, indiferent de variaţiile ulterioare."

    9. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 8
    Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.
    Cu toate acestea, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza şi pot produce dobânzi.
    Dispoziţiile alin. 1 şi 2 nu se aplicã contractului de cont curent şi atunci când prin lege s-ar dispune altfel."

    10. Articolul 9 se abrogã.

    11. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 10
    Dobânzile percepute sau plãtite de Banca Naţionalã a României, de instituţiile de credit, de instituţiile financiare nebancare şi de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementãri specifice."

    12. Dupã articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmãtorul cuprins:
    "ART. 10^1
    Dispoziţiile art. 1.535 şi 1.538-1.543 din Codul civil sunt aplicabile dobânzii penalizatoare."

    ART. 198
    Litera c) a alineatului (2) al articolului 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentã, exclusiv contravaloarea bunurilor rãmase dupã încetarea definitivã a activitãţii;".
    ART. 199
    Articolul 53^3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 102/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 53^3
    Executarea transportului rutier public şi a activitãţilor conexe acestuia se realizeazã pe bazã de contract de transport."

    ART. 200
    Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 222/2004, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Contractelor de garanţie financiarã şi garanţiilor financiare prevãzute de prezenta ordonanţã nu le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la ipotecile mobiliare cuprinse în Codul civil."

    CAP. VIII
    Dispoziţii cu privire la cartea a VI-a "Despre prescripţia extinctivã, decãderea şi calculul termenelor" a Codului civil

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii a VI-a "Despre prescripţia extinctivã, decãderea şi calculul termenelor" a Codului civil

    ART. 201
    Prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrãrii în vigoare a Codului civil sunt şi rãmân supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.
    ART. 202
    Dispoziţiile art. 2.515 din Codul civil nu valideazã convenţiile având ca obiect modificarea regimului legal al prescripţiei încheiate anterior intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 203
    Dispoziţiile art. 2.532 pct. 6 şi 7 din Codul civil privitoare la suspendarea cursului prescripţiei se aplicã şi în cazul prescripţiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacã împrejurãrile care atrag suspendarea s-au produs dupã aceastã din urmã datã.
    ART. 204
    Dispoziţiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil se aplicã şi în cazul cererii de chemare în judecatã sau de arbitrare introduse dupã intrarea în vigoare a Codului civil.
    ART. 205
    Dispoziţiile art. 2.548 alin. (1) şi (2) din Codul civil se aplicã numai termenelor de decãdere care au început sã curgã dupã intrarea în vigoare a Codului civil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii de modificare şi completare a cãrţii a VI-a "Despre prescripţia extinctivã, decãderea şi calculul termenelor" a Codului civil

    ART. 206
    Cartea a VI-a "Despre prescripţia extinctivã, decãderea şi calculul termenelor" a Codului civil se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Denumirea cãrţii a VI-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "CARTEA a VI-a
    Despre prescripţia extinctivã, decãdere şi calculul termenelor"

    2. Articolul 2.506 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.506
    Efectele prescripţiei împlinite
    (1) Prescripţia nu opereazã de plin drept.
    (2) Dupã împlinirea termenului de prescripţie, cel obligat poate sã refuze executarea prestaţiei.
    (3) Cel care a executat de bunãvoie obligaţia dupã ce termenul de prescripţie s-a împlinit nu are dreptul sã cearã restituirea prestaţiei, chiar dacã la data executãrii nu ştia cã termenul prescripţiei era împlinit.
    (4) Recunoaşterea dreptului, fãcutã printr-un act scris, precum şi constituirea de garanţii în folosul titularului dreptului a cãrui acţiune este prescriptibilã sunt valabile, chiar dacã cel care le-a fãcut nu ştia cã termenul de prescripţie era împlinit. În aceste cazuri sunt aplicabile regulile de la renunţarea la prescripţie."

    3. Articolul 2.513 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.513
    Momentul pânã la care se poate invoca prescripţia
    Prescripţia poate fi opusã numai în primã instanţã, prin întâmpinare, sau, în lipsa invocãrii, cel mai târziu la primul termen de judecatã la care pãrţile sunt legal citate."

    4. La articolul 2.515, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Termenele de prescripţie pot fi reduse sau mãrite, prin acordul expres al pãrţilor, fãrã însã ca noua duratã a acestora sã fie mai micã de un an şi nici mai mare de 10 ani, cu excepţia termenelor de prescripţie de 10 ani ori mai lungi, care pot fi prelungite pânã la 20 de ani."

    5. La articolul 2.519, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) De asemenea, se prescrie în termen de 2 ani dreptul la acţiune privitor la plata remuneraţiei cuvenite intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere."

    6. La articolul 2.520, punctele 1 şi 6 ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "1. profesioniştilor din alimentaţia publicã sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le presteazã;
    .....................................................................
    6. avocaţilor, împotriva clienţilor, pentru plata onorariilor şi cheltuielilor. Termenul de prescripţie se va calcula din ziua rãmânerii definitive a hotãrârii sau din aceea a împãcãrii pãrţilor ori a revocãrii mandatului. În cazul afacerilor neterminate, termenul de prescripţie este de 3 ani de la data ultimei prestaţii efectuate;
    .....................................................................
    (2) În toate cazurile, continuarea lecţiilor, serviciilor, furniturilor, actelor sau lucrãrilor nu întrerupe prescripţia pentru sumele scadente."

    7. Articolul 2.525 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.525
    Dreptul la acţiunea în restituirea prestaţiilor
    Prescripţia dreptului la acţiune în restituirea prestaţiilor fãcute în temeiul unui act anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau altã cauzã de ineficacitate începe sã curgã de la data rãmânerii definitivã a hotãrârii prin care s-a desfiinţat actul ori, dupã caz, de la data la care declaraţia de rezoluţiune sau reziliere a devenit irevocabilã."

    8. Articolul 2.526 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.526
    Dreptul la acţiunea în executarea prestaţiilor succesive
    Când este vorba de prestaţii succesive, prescripţia dreptului la acţiune începe sã curgã de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilã, iar dacã prestaţiile alcãtuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestaţie devine exigibilã."

    9. La articolul 2.532, punctul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "7. în cazul în care cel îndreptãţit la acţiune trebuie sau poate, potrivit legii ori contractului, sã foloseascã o anumitã procedurã prealabilã, cum sunt reclamaţia administrativã, încercarea de împãcare sau altele asemenea, cât timp nu a cunoscut şi nici nu trebuia sã cunoascã rezultatul acelei proceduri, însã nu mai mult de 3 luni de la declanşarea procedurii, dacã prin lege sau contract nu s-a stabilit un alt termen;".

    10. La articolul 2.537, punctele 2 şi 3 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "2. prin introducerea unei cereri de chemare în judecatã sau de arbitrare, prin înscrierea creanţei la masa credalã în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererii de intervenţie în cadrul urmãririi silite pornite de alţi creditori ori prin invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cãrui acţiune se prescrie;
    3. prin constituirea ca parte civilã pe parcursul urmãririi penale sau în faţa instanţei de judecatã pânã la începerea cercetãrii judecãtoreşti; în cazul în care despãgubirile se acordã, potrivit legii, din oficiu, începerea urmãririi penale întrerupe cursul prescripţiei, chiar dacã nu a avut loc constituirea ca parte civilã;".

    11. La articolul 2.539, denumirea marginalã şi alineatul (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Cererea de chemare în judecatã sau de arbitrare
    ......................................................................
    (3) Prescripţia nu este întreruptã nici dacã hotãrârea judecãtoreascã sau arbitralã şi-a pierdut puterea executorie prin împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silitã. În acest caz însã, dacã dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau nu s-a prescris încã, se va putea face o nouã cerere de chemare în judecatã ori de arbitrare, fãrã a se putea opune excepţia autoritãţii de lucru judecat."

    12. La articolul 2.539, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplicã, în mod corespunzãtor, şi atunci când prescripţia a fost întreruptã prin invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cãrui acţiune se prescrie."

    13. La articolul 2.541, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(6) În cazul în care prescripţia a fost întreruptã potrivit art. 2.537 pct. 3, întreruperea opereazã pânã la comunicarea ordonanţei de clasare, a ordonanţei de suspendare a urmãririi penale ori a hotãrârii de suspendare a judecãţii sau pânã la pronunţarea hotãrârii definitive a instanţei penale. Dacã repararea pagubei se acordã, potrivit legii, din oficiu, întreruperea opereazã pânã la data când cel împotriva cãruia a început sã curgã prescripţia a cunoscut sau trebuia sã cunoascã hotãrârea definitivã a instanţei penale prin care ar fi trebuit sã se stabileascã despãgubirea."

    14. Articolul 2.547 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.547
    Aplicarea regulilor de la prescripţie
    Dacã din lege sau din convenţia pãrţilor nu rezultã în mod neîndoielnic cã un anumit termen este de decãdere, sunt aplicabile regulile de la prescripţie."

    CAP. IX
    Dispoziţii cu privire la cartea a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului civil şi cu privire la unele legi

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului civil

    ART. 207
    (1) Dispoziţiile cãrţii a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului civil se aplicã numai în cauzele deduse instanţei judecãtoreşti sau autoritãţii competente dupã data intrãrii în vigoare a Codului civil, având ca obiect raporturi juridice cu elemente de extraneitate, indiferent de data şi locul încheierii actelor ori producerii sau sãvârşirii faptelor generatoare ale respectivelor raporturi juridice.
    (2) În cazul raporturilor de drept internaţional privat stabilite anterior intrãrii în vigoare a Codului civil, competenţa legii determinate potrivit alin. (1) poate fi înlãturatã dacã aplicarea sa conduce la consecinţe vãdit injuste.
    (3) În cauzele privind raporturi cu elemente de extraneitate aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti sau al autoritãţilor competente, legea aplicabilã se determinã conform normelor de drept internaţional privat aplicabile pânã la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    (4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplicã în mod corespunzãtor ori de câte ori ar interveni o modificare a regulilor de drept internaţional privat stabilite în cartea a VII-a a Codului civil.
    ART. 208
    (1) Când dreptul substanţial aplicabil unor raporturi cu elemente de extraneitate, desemnat de pãrţi sau, dupã caz, de autorul actului unilateral, conform dispoziţiilor cãrţii a VII-a a Codului civil, a cunoscut modificãri pânã la data aplicãrii sale, se aplicã normele pertinente ale acestuia în vigoare la data desemnãrii, în lipsã de prevederi contrare în cartea a VII-a a Codului civil.
    (2) Dacã în dreptul strãin stabilit conform regulilor cãrţii a VII-a a Codului civil ca fiind dreptul aplicabil în cauzã a avut loc o tranziţie legislativã, normele de drept substanţial aplicabile în cauzã se determinã potrivit regulilor de drept tranzitoriu prevãzute în acest sistem de drept.
    (3) În cazurile de acceptare a retrimiterii, în condiţiile prevãzute la art. 2.559 din Codul civil, regula de drept internaţional privat strãinã este luatã în considerare în forma şi conţinutul existente la momentul identificãrii dreptului strãin aplicabil.
    ART. 209
    Dispoziţiile art. 34 şi 35 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu completãrile ulterioare, sunt aplicabile pânã la data începerii aplicãrii Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilã, recunoaşterea şi executarea hotãrârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 10 ianuarie 2009, respectiv a începerii aplicãrii în Uniunea Europeanã a Protocolului de la Haga din 2007 privind legea aplicabilã obligaţiilor alimentare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii de modificare a cãrţii a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului civil

    ART. 210
    Cartea a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului civil se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2.559, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Legea strãinã cuprinde dispoziţiile de drept material, inclusiv normele conflictuale, cu excepţia unor dispoziţii contrare."

    2. Articolul 2.570 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.570
    Determinarea şi proba reşedinţei obişnuite
    (1) În sensul prezentei cãrţi, reşedinţa obişnuitã a persoanei fizice este în statul în care persoana îşi are locuinţa principalã, chiar dacã nu a îndeplinit formalitãţile legale de înregistrare. Reşedinţa obişnuitã a unei persoane fizice acţionând în exerciţiul activitãţii sale profesionale este locul unde aceastã persoanã are stabilimentul sãu principal.
    (2) Pentru determinarea locuinţei principale vor fi avute în vedere acele circumstanţe personale şi profesionale care indicã legãturi durabile cu statul respectiv sau intenţia de a stabili asemenea legãturi.
    (3) Reşedinţa obişnuitã a persoanei juridice este în statul în care aceasta îşi are stabilimentul principal.
    (4) Stabilimentul principal al unei persoane juridice este locul unde aceasta şi-a stabilit administraţia centralã.
    (5) Dovada reşedinţei obişnuite se poate face cu orice mijloace de probã."

    3. Articolul 2.575 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.575
    Dobândirea majoratului
    Schimbarea legii naţionale a persoanei nu aduce atingere majoratului dobândit potrivit legii aplicabile la momentul dobândirii."

    4. La articolul 2.578, alineatele (1) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Mãsurile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplinã de exerciţiu sunt supuse legii statului unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuitã la data instituirii tutelei sau la data luãrii unei alte mãsuri de ocrotire.
    ..........................................................................
    (3) Legea prevãzutã la alin. (1) guverneazã şi existenţa, întinderea, modificarea şi stingerea puterii de reprezentare încredinţate de persoana cu capacitate deplinã de exerciţiu, pentru situaţia în care nu se va putea îngriji de interesele sale. Aceasta poate însã alege una dintre urmãtoarele legi:
    a) legea naţionalã;
    b) legea unei reşedinţe obişnuite anterioare;
    c) legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce priveşte mãsurile de ocrotire cu privire la bunuri."

    5. La articolul 2.579, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Persoana care, potrivit legii naţionale, este lipsitã de capacitate sau are capacitate de exerciţiu restrânsã nu poate sã opunã aceastã cauzã de nevaliditate celui care, de bunã-credinţã la momentul încheierii actului şi conform legii locului unde actul a fost încheiat, a considerat-o ca fiind deplin capabilã. Aceastã regulã nu se aplicã actelor juridice referitoare la familie, moştenire şi la drepturi reale asupra imobilelor situate în alt stat decât cel al locului încheierii actului."

    6. La articolul 2.585, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Efectele promisiunii de cãsãtorie, precum şi consecinţele încãlcãrii ei sunt guvernate de una dintre urmãtoarele legi, în ordine:
    a) legea reşedinţei obişnuite comune a viitorilor soţi la data promisiunii de cãsãtorie;
    b) legea naţionalã comunã a viitorilor soţi, când aceştia nu au reşedinţa obişnuitã în acelaşi stat;
    c) legea românã, în lipsa legii naţionale comune."

    7. La articolul 2.587, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Cãsãtoria care se încheie în faţa agentului diplomatic sau a funcţionarului consular al României în statul în care acesta este acreditat este supusã formalitãţilor prevãzute de legea românã."

    8. La articolul 2.589, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Legea determinatã potrivit alin. (1) se aplicã atât efectelor personale, cât şi efectelor patrimoniale ale cãsãtoriei pe care aceastã lege le reglementeazã şi de la care soţii nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales de aceştia."

    9. La articolul 2.591, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Condiţiile de formã ale convenţiei de alegere a legii aplicabile sunt cele prevãzute fie de legea aleasã pentru a guverna regimul matrimonial, fie de legea locului încheierii convenţiei de alegere. În toate cazurile, alegerea legii aplicabile trebuie sã fie expresã şi constatatã printr-un înscris semnat şi datat de soţi sau sã rezulte în mod neîndoielnic din clauzele unei convenţii matrimoniale. Când legea românã este aplicabilã, trebuie respectate exigenţele de formã stabilite de aceasta pentru validitatea convenţiei matrimoniale."

    10. Articolul 2.592 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.592
    Determinarea obiectivã a legii aplicabile regimului matrimonial
    Dacã soţii nu au ales legea aplicabilã regimului lor matrimonial, acesta este supus legii aplicabile efectelor generale ale cãsãtoriei."

    11. La articolul 2.600 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea urmãtorul cuprins:
    "c) în lipsa reşedinţei obişnuite a unuia din soţi pe teritoriul statului unde aceştia au avut ultima reşedinţã obişnuitã comunã, legea cetãţeniei comune a soţilor la data introducerii cererii de divorţ;
    d) în lipsa cetãţeniei comune a soţilor, legea ultimei cetãţenii comune a soţilor, dacã cel puţin unul dintre ei a pãstrat aceastã cetãţenie la data introducerii cererii de divorţ;".

    12. La articolul 2.601, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:
    "Actul întocmit în strãinãtate prin care se constatã voinţa unilateralã a bãrbatului de a desface cãsãtoria, fãrã ca legea strãinã aplicabilã sã recunoascã femeii un drept egal, nu poate fi recunoscut în România, cu excepţia situaţiei când sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:".

    13. La articolul 2.605, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Filiaţia copilului din afara cãsãtoriei se stabileşte potrivit legii naţionale a copilului de la data naşterii. Dacã copilul are mai multe cetãţenii, altele decât cea românã, se aplicã legea cetãţeniei care îi este cea mai favorabilã."

    14. Articolul 2.608 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.608
    Legea aplicabilã efectelor adopţiei
    Efectele adopţiei, precum şi relaţiile dintre adoptator şi adoptat sunt guvernate de legea naţionalã a adoptatorului, iar în cazul în care ambii soţi sunt adoptatori, se aplicã legea care guverneazã efectele generale ale cãsãtoriei. Aceeaşi lege cârmuieşte şi desfacerea adopţiei."

    15. Articolul 2.627 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.627
    Aplicarea legii locului unde se aflã bunul
    Condiţiile de validitate, publicitatea şi efectele ipotecii mobiliare sunt supuse legii locului unde se aflã bunul la data încheierii contractului de ipotecã mobiliarã."

    16. La articolul 2.634, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Existenţa şi validitatea consimţãmântului exprimat prin declaraţia de alegere a legii aplicabile sunt supuse legii alese pentru a cârmui moştenirea.
    (3) Declaraţia de alegere a legii aplicabile trebuie sã îndeplineascã, în ceea ce priveşte forma, condiţiile unei dispoziţii pentru cauzã de moarte. Tot astfel, modificarea sau revocarea de cãtre testator a unei asemenea desemnãri a legii aplicabile trebuie sã îndeplineascã, în ceea ce priveşte forma, condiţiile de modificare sau de revocare a unei dispoziţii pentru cauzã de moarte."

    17. Articolul 2.636 va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2.636
    Domeniul de aplicare a legii moştenirii. Succesiunea vacantã
    (1) Legea aplicabilã moştenirii stabileşte îndeosebi:
    a) momentul şi locul deschiderii moştenirii;
    b) persoanele cu vocaţie de a moşteni;
    c) calitãţile cerute pentru a moşteni;
    d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rãmase de la defunct;
    e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale;
    f) întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul;
    g) condiţiile de fond ale testamentului, modificarea şi revocarea unei dispoziţii testamentare, precum şi incapacitãţile speciale de a dispune sau de a primi prin testament;
    h) partajul succesoral.
    (2) În cazul în care, conform legii aplicabile moştenirii, succesiunea este vacantã, bunurile situate sau, dupã caz, aflate pe teritoriul României sunt preluate de statul român în temeiul dispoziţiilor legii române privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante."

    18. La articolul 2.642, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dreptul la replicã împotriva atingerilor aduse personalitãţii este supus legii statului în care a apãrut publicaţia sau de unde s-a difuzat emisiunea."

    19. La articolul 2.645, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dreptul unei instituţii publice de a exercita regresul este stabilit de legea aplicabilã statutului sãu organic. Admisibilitatea şi exerciţiul regresului sunt guvernate de dispoziţiile alin. (2) şi (3)."

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 211
    În sensul Codului civil, precum şi al legislaţiei civile în vigoare, prin expresiile alienaţie mintalã sau debilitate mintalã se înţelege o boalã psihicã ori un handicap psihic ce determinã incompetenţa psihicã a persoanei de a acţiona critic şi predictiv privind consecinţele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor şi obligaţiilor civile.
    ART. 212
    (1) Cu excepţia art. 535 din Codul civil, în cuprinsul Codului civil termenul "necorporal" se înlocuieşte cu termenul "incorporal".
    (2) În cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316 alin. (2), art. 386 alin. (1), art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) şi art. 991 din Codul civil, expresia "lovite de nulitate relativã" se înlocuieşte cu termenul "anulabile".

    (3) În cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 şi 1.252 din Codul civil, expresia "lovit/lovitã de nulitate relativã" se înlocuieşte cu termenul "anulabil/anulabilã", dupã caz.    (3) În cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, 300, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 şi 1.252 din Codul civil, expresia "lovit/lovitã de nulitate relativã" se înlocuieşte cu termenul "anulabil/anulabilã", dupã caz.

------------
    Alin. (3) al art. 212 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011.

    (4) În cuprinsul Codului civil, precum şi în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagmele "persoane juridice fãrã/cu scop patrimonial", "fãrã scop patrimonial" şi "cu scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fãrã/cu scop lucrativ", "fãrã scop lucrativ" şi, respectiv, "cu scop lucrativ".
    (5) În cuprinsul Codului civil, termenul "comunitar"/"comunitare" se înlocuieşte cu termenul "Uniunii Europene".
    (6) În cuprinsul Codului civil, termenul "bancã" şi expresiile "instituţie bancarã" şi "societate bancarã" se înlocuiesc cu expresia "instituţie de credit".
    (7) În cuprinsul art. 1.186 alin. (2), art. 1.191 alin. (1), art. 1.196 alin. (2), art. 1.200 alin. (2), art. 1.240 alin. (2), art. 1.266 alin. (2), art. 1.494 alin. (1), art. 1.495 alin. (1) şi art. 2.014 alin. (2) din Codul civil, expresia "practicile stabilite între pãrţi" se înlocuieşte cu expresia "practicile statornicite între pãrţi".
    (8) În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitãţii practicienilor în insolvenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 254/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, expresia "societate civilã profesionalã" se înlocuieşte cu expresia "societate profesionalã".
    ART. 213
    La data intrãrii în vigoare a Codului civil, termenii şi expresiile din legislaţia civilã şi comercialã în vigoare se înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil.
    ART. 214
    (1) În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va îndeplini procedurile constituţionale necesare adoptãrii urmãtoarelor proiecte de acte normative:
    a) proiectul privind reproducerea umanã asistatã medical cu terţ donator;
    b) proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    c) proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea reglementãrii tratamentului fiscal al fiduciei;
    d) proiectul privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare;
    e) proiectele oricãror alte acte normative a cãror adoptare este necesarã în vederea intrãrii în vigoare sau a aplicãrii Codului civil.
    (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevãzute la alin. (1) lit. c) şi d), Guvernul va adopta, prin hotãrâre, norme referitoare la înregistrarea contractului de fiducie şi a modificãrilor sale la organele competente prevãzute la art. 780 alin. (1) şi (2) din Codul civil, precum şi norme referitoare la avizul de fiducie şi la înscrierea acesteia în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare.
    (3) În termenul prevãzut la alin. (1) se aprobã, prin ordin al ministrului justiţiei, normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale, precum şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia.
    ART. 215
    Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 19, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizatã în 4 secţii - Secţia I civilã, Secţia a II-a civilã, Secţia penalã şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal, 4 complete de 5 judecãtori şi Secţiile Unite, cu competenţã proprie."

    2. La articolul 19, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) La începutul fiecãrui an, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui acesteia, poate aproba înfiinţarea de complete specializate în cadrul secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în funcţie de numãrul şi natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecãrei secţii, precum şi de specializarea judecãtorilor şi necesitatea valorificãrii experienţei profesionale a acestora."

    3. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 21
    Secţia I civilã, Secţia a II-a civilã, Secţia penalã şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecã recursurile împotriva hotãrârilor pronunţate de curţile de apel şi a altor hotãrâri, în cazurile prevãzute de lege."

    4. La articolul 35, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cadrul curţilor de apel funcţioneazã secţii sau, dupã caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale, societãţi comerciale, registrul comerţului, insolvenţã, concurenţã neloialã sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numãrul cauzelor, secţii maritime şi fluviale."

    5. La articolul 36, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cadrul tribunalelor funcţioneazã secţii sau, dupã caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale, societãţi comerciale, registrul comerţului, insolvenţã, concurenţã neloialã sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numãrul cauzelor, secţii maritime şi fluviale."

    ART. 216
    În termen de 4 luni de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Banca Naţionalã a României şi Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare vor emite norme comune referitoare la plasamentele prezumate a fi sigure, conform art. 831 din Codul civil.
    ART. 217
    În vederea aplicãrii dispoziţiilor art. 2.323-2.479 din Codul civil, în termen de 4 luni de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare va modifica dispoziţiile titlului VI cap. 3 secţiunea a 3-a din Codul S.C. Depozitarul Central S.A., aprobat prin Decizia nr. 1.407 din 20 iunie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în sensul de a permite transferul instrumentelor financiare ipotecate şi constituirea unor ipoteci de rang subsecvent fãrã acordul constituitorului ipotecii de rang preferat. Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, având ca anexã Codul S.C. Depozitarul Central S.A., se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 218
    În termen de 4 luni de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, legile, inclusiv Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum şi ordonanţele de urgenţã ale Guvernului şi ordonanţele Guvernului modificate şi/sau completate prin prezenta lege vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.
    ART. 219
    Codul de procedurã civilã, republicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2 punctul 1, litera a) se abrogã.

    2. La articolul 10, punctul 4 se abrogã.

    3. La articolul 248, alineatul 3 se abrogã.

    4. La articolul 282^1, alineatul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Nu sunt supuse apelului hotãrârile judecãtoreşti date în primã instanţã în cererile introduse pe cale principalã privind pensii de întreţinere, în litigiile al cãror obiect are o valoare de pânã la 100.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea pãrţilor, profesionişti sau neprofesionişti, asupra acţiunilor posesorii, acţiunilor în evacuare, a celor referitoare la înregistrãrile în registrele de stare civilã şi luarea mãsurilor asigurãtorii, asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare sãvârşite în procesele penale şi în alte cazuri prevãzute de lege."

    5. La articolul 360, alineatul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Tribunalul arbitral soluţioneazã litigiul în temeiul contractului principal şi al normelor de drept aplicabile, ţinând seama, când este cazul, şi de uzanţe sau reguli profesionale."

    6. Articolul 586 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 586
    Când creditorul refuzã sã primeascã plata de la debitor, acesta din urmã este în drept sã facã o ofertã realã şi sã consemneze ceea ce datoreazã."

    7. Articolul 587 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 587
    În scopul prevãzut la art. 586, debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecãtoresc din circumscripţia tribunalului în care se aflã domiciliul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o somaţie, prin care este invitat sã primeascã prestaţia datoratã.
    În acea somaţie se vor arãta locul, data şi ora când suma sau obiectul oferit urmeazã sã îi fie predat creditorului."

    8. Articolul 588 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 588
    În cazul în care creditorul primeşte suma sau bunul oferit, debitorul este liberat de obligaţia sa.
    Executorul judecãtoresc va întocmi un proces-verbal prin care va constata acceptarea ofertei reale."

    9. Articolul 589 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 589
    Dacã creditorul nu se prezintã sau refuzã sã primeascã suma ori obiectul oferit, executorul judecãtoresc va încheia un proces-verbal în care va consemna aceste împrejurãri.
    În acest caz, debitorul, spre a se libera de datorie, va putea sã consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank - S.A. sau la orice altã instituţie de credit ori, dupã caz, la o unitate specializatã, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecãtoresc care a trimis somaţia. Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru unitatea la care urmeazã a se face consemnarea şi nu poate fi condiţionatã de existenţa acordului creditorului. Consemnarea bunurilor se face în condiţiile prevãzute de lege.
    Consemnarea va fi precedatã de o nouã somaţie adresatã creditorului în care se vor arãta ziua şi ora când şi locul unde suma sau, dupã caz, bunul oferit se va depune."

    10. Articolul 590 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 590
    Dupã consemnare, executorul judecãtoresc va constata, printr-un proces-verbal, efectuarea plãţii şi liberarea debitorului.
    Procesul-verbal se comunicã creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea acestuia.
    În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal prevãzut la alin. 1, creditorul va putea cere anularea acestuia pentru nerespectarea condiţiilor de validitate, de fond şi de formã, ale ofertei de platã şi consemnaţiunii, la judecãtoria în circumscripţia cãreia s-a fãcut consemnarea. Hotãrârea este supusã numai recursului, în termen de 10 zile de la comunicare.
    Debitorul este considerat liberat la data consemnãrii plãţii, în afarã de cazul în care se anuleazã oferta de platã şi consemnaţiunea."

    11. Dupã articolul 590 se introduc trei noi articole, articolele 590^1-590^3, cu urmãtorul cuprins:
    "ART. 590^1
    Oferta de platã poate fi fãcutã şi în timpul procesului, în faţa oricãrei instanţe, în orice stadiu al judecãţii. În acest caz, prin încheiere, creditorul este pus în întârziere sã primeascã suma sau, dupã caz, bunul. Dacã creditorul este prezent şi primeşte prestaţia datoratã, liberarea debitorului se va constata prin încheiere.
    În cazul în care creditorul lipseşte sau refuzã primirea prestaţiei, debitorul va proceda la consemnare conform dispoziţiilor art. 589 alin. 2, iar recipisa de consemnare va fi pusã la dispoziţia instanţei, care, prin încheiere, va constata liberarea debitorului.
    Încheierile prevãzute la alin. 1 şi 2 se atacã numai odatã cu fondul, cu excepţia celor date în recurs, care sunt irevocabile."
    "ART. 590^2
    În baza procesului-verbal întocmit în condiţiile art. 588 sau art. 590 ori a încheierii emise în condiţiile art. 590^1, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciarã ori din alte registre publice a drepturilor de ipotecã constituite în vederea garantãrii creanţei stinse în condiţiile prezentului capitol."
    "ART. 590^3
    Dispoziţiile prezentului capitol se completeazã cu prevederile Codului civil referitoare la ofertele de platã şi consemnaţiuni."

    12. Dupã articolul 613^1 se introduc douã noi articole, articolele 613^1a şi 613^1b, cu urmãtorul cuprins:
    "ART. 613^1a
    Când cererea de divorţ este întemeiatã pe culpa soţului pârât, iar acesta recunoaşte faptele care au dus la destrãmarea vieţii conjugale, instanţa, dacã reclamantul este de acord, va pronunţa divorţul fãrã a cerceta temeinicia motivelor de divorţ şi fãrã a face menţiune despre culpa pentru desfacerea cãsãtoriei.
    Dispoziţiile art. 613^1 alin. 4 şi 5 şi art. 619 alin. 4 se aplicã în mod corespunzãtor.
    Dacã reclamantul nu este de acord cu pronunţarea divorţului în condiţiile alin. 1, cererea va fi soluţionatã potrivit dispoziţiilor art. 617."
    "ART. 613^1b
    Când divorţul este cerut pentru cã starea sãnãtãţii unuia dintre soţi face imposibilã continuarea cãsãtoriei, instanţa va administra probe privind existenţa bolii şi starea sãnãtãţii soţului bolnav şi va pronunţa divorţul, potrivit Codului civil, fãrã a face menţiune despre culpa pentru desfacerea cãsãtoriei."

    13. Dupã articolul 616^1 se introduce un nou articol, articolul 616^2, cu urmãtorul cuprins:
    "ART. 616^2
    Dacã în timpul procesului de divorţ unul dintre soţi decedeazã, instanţa va lua act de încetarea cãsãtoriei şi va dispune, prin hotãrâre irevocabilã, închiderea dosarului.
    Cu toate acestea, când cererea de divorţ se întemeiazã pe culpa pârâtului şi reclamantul decedeazã în cursul procesului, lãsând moştenitori, aceştia vor putea continua acţiunea, pe care instanţa o va admite numai dacã va constata culpa exclusivã a soţului pârât. În caz contrar, dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile.
    Pentru introducerea în cauzã a moştenitorilor soţului reclamant, instanţa va suspenda procesul potrivit dispoziţiilor art. 243 alin. 1 pct. 1."

    14. Articolul 617 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 617
    Instanţa va pronunţa divorţul din culpa soţului pârât atunci când, din cauza unor motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soţi sunt grav vãtãmate şi continuarea cãsãtoriei nu mai este posibilã.
    Instanţa poate sã pronunţe divorţul din culpa ambilor soţi, chiar atunci când numai unul dintre ei a fãcut cerere, dacã din dovezile administrate reiese cã amândoi sunt vinovaţi de destrãmarea cãsãtoriei.
    Dacã pârâtul nu a formulat cerere reconvenţionalã, iar din dovezile administrate rezultã cã numai reclamantul este culpabil de destrãmarea cãsãtoriei, cererea acestuia va fi respinsã ca neîntemeiatã. Dispoziţiile art. 617^1 sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
    Hotãrârea prin care se pronunţã divorţul nu se va motiva, dacã ambele pãrţi solicitã instanţei aceasta.
    În cazul divorţului prin acordul soţilor, instanţa va pronunţa divorţul fãrã a face menţiune cu privire la culpa soţilor."

    15. Dupã articolul 617 se introduce un nou articol, articolul 617^1, cu urmãtorul cuprins:
    "ART. 617^1
    Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divorţul, asumându-şi responsabilitatea pentru eşecul cãsãtoriei.
    În acest caz, instanţa va verifica existenţa şi durata despãrţirii în fapt şi va pronunţa divorţul din culpa exclusivã a reclamantului.
    Dacã soţul pârât se declarã de acord cu divorţul, dispoziţiile art. 613^1 alin. 3-5 şi art. 619 alin. 4 se vor aplica în mod corespunzãtor."

    16. La articolul 619, dupã alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu urmãtorul cuprins:
    "Instanţa la care hotãrârea de divorţ a rãmas irevocabilã o va trimite, din oficiu, serviciului de stare civilã unde a fost încheiatã cãsãtoria, Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale, prevãzut de Codul civil, şi, dupã caz, oficiului naţional al registrului comerţului."

    17. Articolul 674 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 674
    Cererile posesorii sunt admisibile numai în cazurile şi condiţiile prevãzute de Codul civil."

    18. Articolul 675 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 675
    Cererile posesorii se judecã de urgenţã şi cu precãdere.
    Sunt inadmisibile cererea reconvenţionalã şi orice alte cereri prin care se solicitã protecţia unui drept în legãturã cu bunul în litigiu.
    Întâmpinarea nu este obligatorie."

    19. Articolul 676 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 676
    Hotãrârea judecãtoreascã prin care s-a soluţionat o cerere posesorie are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie ulterioarã purtatã între aceleaşi pãrţi şi întemeiatã pe aceleaşi fapte. Ea nu are însã o astfel de autoritate într-o cerere ulterioarã privitoare la fondul dreptului.
    Hotãrârea judecãtoreascã prin care s-a soluţionat o acţiune privitoare la fondul dreptului are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie ulterioarã în legãturã cu acelaşi bun."

    20. La cartea a VI-a "Proceduri speciale", denumirea capitolului XIV se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "CAP. XIV
    Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor dintre profesionişti"

    21. La articolul 720^1, alineatele 1 şi 1^1 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "În procesele şi cererile dintre profesionişti evaluabile în bani şi derivate din raporturi contractuale, înainte de introducerea cererii de chemare în judecatã, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directã cu cealaltã parte.
    Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii sau concilierii se suspendã pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de 3 luni de la începerea ei."

    22. Articolul 720^2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 720^2
    Pãrţile sau reprezentanţii lor pot fi asistaţi de experţi ori de alţi specialişti."

    23. La articolul 720^4, alineatul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Încheierea privind luarea mãsurilor prevãzute la art. 114^1 alin. 6 poate fi atacatã cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, dacã a fost datã cu citarea pãrţilor, şi de la comunicare, dacã a fost datã fãrã citarea lor."

    24. La articolul 720^6, alineatul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Procesele şi cererile dintre profesionişti se judecã cu precãdere. Instanţa este datoare sã asigure, potrivit legii, realizarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ale pãrţilor, precum şi desfãşurarea cu celeritate a procesului."

    25. Articolul 720^8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 720^8
    Hotãrârile date în primã instanţã potrivit prevederilor prezentului capitol sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspendã de drept executarea."

    26. Articolul 720^9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 720^9
    Hotãrârea judecãtoreascã datã potrivit prevederilor prezentului capitol, care se aduce la îndeplinire prin executare silitã şi purtând menţiunea cã este irevocabilã, constituie titlu executoriu, fãrã efectuarea altor formalitãţi."

    27. Articolul 721 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 721
    Dispoziţiile codului de faţã constituie procedura de drept comun în materie civilã; ele se aplicã şi în materiile prevãzute de alte legi, în mãsura în care acestea nu cuprind dispoziţii contrare."

    ART. 220
    (1) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, intrã în vigoare la data de 1 octombrie 2011.
    (2) Actele normative prevãzute la art. 214 şi 216-218 intrã în vigoare la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 221
    Prezenta lege intrã în vigoare la data prevãzutã la art. 220 alin. (1), cu excepţia art. 214, 216-218, 224, art. 225 alin. (1) şi (2), art. 226 şi 228, care intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 222
    Pânã la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã, referirea din cuprinsul Codului civil la hotãrârea definitivã se va înţelege ca fiind fãcutã la hotãrârea irevocabilã.
    ART. 223
    Dacã prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în materie civilã sau comercialã în curs de soluţionare la data intrãrii în vigoare a Codului civil se soluţioneazã de cãtre instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite.
    ART. 224
    (1) Pânã la intrarea în vigoare a Codului civil, Secţia civilã şi de proprietate intelectualã şi Secţia comercialã ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reorganizeazã ca Secţia I civilã şi Secţia a II-a civilã.
    (2) Dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
    ART. 225
    (1) Secţiile comerciale existente la data intrãrii în vigoare a Codului civil în cadrul tribunalelor şi curţilor de apel se vor reorganiza ca secţii civile ori, dupã caz, vor fi unificate cu secţiile civile existente, prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instanţei.
    (2) Hotãrârea Consiliului Superior al Magistraturii prevãzutã la alin. (1) îşi va produce efectele de la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    (3) Cauzele civile şi comerciale aflate în curs de judecatã la data intrãrii în vigoare a Codului civil vor continua sã fie soluţionate de aceleaşi complete de judecatã, cu respectarea principiului continuitãţii. În caz de trimitere spre rejudecare, cauza va fi repartizatã conform normelor de organizare judiciarã în vigoare la data înregistrãrii cauzei la instanţa de trimitere.
    ART. 226
    (1) Prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instanţei, în raport cu numãrul cauzelor, se pot înfiinţa, în cadrul secţiilor civile, complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum:
    a) cererile în materie de insolvenţã, concordat preventiv şi mandat ad hoc;
    b) cererile în materia societãţilor comerciale şi a altor societãţi, cu sau fãrã personalitate juridicã, precum şi în materia registrului comerţului;
    c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei;
    d) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare.
    (2) La înfiinţarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va ţine seama de urmãtoarele criterii:
    a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecãtorii secţiei;
    b) specializarea judecãtorilor şi necesitatea valorificãrii experienţei profesionale a acestora;
    c) respectarea principiului repartizãrii aleatorii.
    (3) Hotãrârea Consiliului Superior al Magistraturii prevãzutã la alin. (1) îşi va produce efectele de la data intrãrii în vigoare a Codului civil.
    ART. 227
    Dacã legea specialã prevede cã anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori, dupã caz, de competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, dupã intrarea în vigoare a Codului civil, competenţa de judecatã revine tribunalelor specializate sau, dupã caz, secţiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv secţiilor civile reorganizate conform art. 225.
    ART. 228
    (1) Pânã la data intrãrii în vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se reorganizeazã ca tribunale specializate sau, dupã caz, ca secţii civile în cadrul tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226.
    (2) La stabilirea cauzelor de competenţa tribunalelor specializate sau, dupã caz, a secţiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va ţine seama de numãrul şi natura cauzelor, de specializarea judecãtorilor, de necesitatea valorificãrii experienţei profesionale a acestora, precum şi de volumul de activitate al instanţei.
    ART. 229
    (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelã şi de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciarã.
    (2) Pânã la reglementarea prin lege a organizãrii şi funcţionãrii instanţei de tutelã:
    a) atribuţiile acesteia, prevãzute de Codul civil, sunt îndeplinite de instanţele, secţiile sau, dupã caz, completele specializate pentru minori şi familie;
    b) raportul de anchetã psihosocialã prevãzut de Codul civil este efectuat de autoritatea tutelarã, cu excepţia anchetei prevãzute la art. 508 alin. (2), care se efectueazã de direcţia generalã de asistenţã socialã şi protecţia copilului;
    c) autoritãţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, respectiv a persoanei fizice continuã sã exercite atribuţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare la data intrãrii în vigoare a Codului civil, cu excepţia celor date în competenţa instanţei de tutelã.
    (3) Pânã la intrarea în vigoare a reglementãrii prevãzute la alin. (1), în vederea îndeplinirii atribuţiilor referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, dupã caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administreazã bunurile minorului, instanţa de tutelã poate delega, prin încheiere, îndeplinirea unora dintre acestea autoritãţii tutelare.
    (4) Cererile în curs de soluţionare la data intrãrii în vigoare a Codului civil rãmân sã fie soluţionate de instanţele judecãtoreşti sau, dupã caz, de autoritãţile administrative competente potrivit legii în vigoare la data sesizãrii lor.
    ART. 230
    La data intrãrii în vigoare a Codului civil se abrogã:
    a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 (supl.) din 12 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 13 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 14 ianuarie 1865, nr. 11 (supl.) din 16 ianuarie 1865, nr. 13 (supl.) din 19 ianuarie 1865, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 1.169-1.206, care se abrogã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã;
    b) Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte şi pentru adaosul unui alineat la art. 1.089 din Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie 1879;
    c) Codicele de comerţ din 1887, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 10 mai 1887, cu excepţia dispoziţiilor art. 46-55, 57, 58 şi 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre profesionişti, care se abrogã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 134/2010, precum şi a cãrţii a II-a "Despre comerţul maritim şi despre navigaţie", care se abrogã la data intrãrii în vigoare a Codului maritim;
    d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind funcţionarea cãrţilor funduare centrale pentru cãile ferate şi canaluri nr. 148/1930, publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 12 iunie 1930;
    e) Legea nr. 178/1934 privind reglementarea contractului de consignaţie, publicatã în Monitorul Oficial nr. 173 din 30 iulie 1934;
    f) art. 17 şi art. 19-28 din Legea nr. 153/1937 privind magazinele generale şi warantarea mãrfurilor şi cerealelor (Dockuri şi silozuri), publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 7 aprilie 1937;
    g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cãrţile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificãrile ulterioare;
    h) Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificãrile ulterioare;
    i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    j) Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, publicatã în Monitorul Oficial nr. 133 din 10 iunie 1944;
    k) Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cãrţi de evidenţã funciarã a cãrţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicatã în Monitorul Oficial nr. 62 din 14 martie 1946, cu modificãrile ulterioare;
    l) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cãrţi de publicitate funciarã, publicatã în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificãrile ulterioare;
    m) Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicatã în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    o) Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 31 ianuarie 1954, cu excepţia art. 30-43, care se abrogã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 134/2010;
    p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivã, republicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960;
    q) art. 1-33 şi 36-147 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu completãrile ulterioare;
    r) Legea arendãrii nr. 16/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    s) art. 21-33 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997;
    ş) art. 7, 14 şi 15 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificãrile ulterioare;
    t) art. 32 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificãrile şi completãrile urmãtoare;
    ţ) art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificãrile ulterioare;
    u) titlul VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" al Legii nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificãrile ulterioare;
    v) art. 12, 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 şi 44 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 241/2001, cu modificãrile ulterioare; de la aceeaşi datã, dispoziţiile art. 12 şi 14-25 nu se mai aplicã nici contractelor de închiriere a locuinţei în curs de executare;
    w) Legea nr. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 6 august 2002;
    x) art. 40 alin. (1), art. 41 şi 42 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificãrile ulterioare;
    y) art. 1, 5-13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, 59-63 şi 65 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009;
    z) art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    aa) titlul X "Circulaţia juridicã a terenurilor" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    bb) orice alte dispoziţii contrare, chiar dacã acestea sunt cuprinse în legi speciale.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                                  IOAN OLTEAN

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ


    Bucureşti, 3 iunie 2011.
    Nr. 71.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016