Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 141 din 8 aprilie 1998
    Parlamentul României adopta prezenta lege:
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, cu următoarele modificări:
    1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului ale Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti sunt exercitate de către Ministerul Industriei şi Comerţului.
    Actionarii, persoane fizice sau juridice, române sau străine, la societăţile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă vor primi acţiuni echivalente valoric la Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, în condiţiile legii.
    Până la data fuziunii, dividendele se vor acorda în funcţie de rezultatele financiare ale fiecărei societăţi comerciale care fuzionează."

    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă."

    3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Până la organizarea concursului de manager, în condiţiile legii, conducerea executivă a societăţii comerciale este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.
    Preşedintele consiliului de administraţie nu este şi director general al societăţii comerciale."

    4. Articolul 9 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Acţiunile
    Acţiunile societăţii comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
    Societatea comercială va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul acesteia.
    Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, fără însă a se afecta poziţia statului de acţionar majoritar.
    Salariaţii Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti au drept de preemţiune pentru cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale, la valoarea nominală a acestora, până la concurenta limitei de 10% din capitalul social."

    5. Articolul 16 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Organizarea adunării generale a acţionarilor
    În ziua şi la ora prevăzute în convocare, şedinţa adunării generale se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către persoana care îi tine locul.
    Preşedintele va desemna, dintre acţionari, doi sau mai mulţi secretari, care vor verifica lista de prezenta a acţionarilor, menţionând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut, pentru ţinerea adunării generale, după care se va trece la ordinea de zi.
    Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
    Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi de secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţa.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.
    Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.
    Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.
    Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi."

    6. Articolul 19 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    A. Atribuţiile consiliului de administraţie
    Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
    b) stabileşte politica de marketing;
    c) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii comerciale pe anul în curs;
    d) negociaza contractul colectiv de muncă, împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
    e) delega o serie din competentele sale, care îi revin conform legii, unui comitet director.
    B. Atribuţiile directorului general
    Directorul general al Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti reprezintă societatea în raport cu terţii, în care scop este investit de către consiliul de administraţie cu puteri decizionale în organizarea şi conducerea activităţii acesteia.
    Directorul general al Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare a societăţii comerciale, stabilite de consiliul de administraţie;
    b) selecteaza, angajează, promovează şi concediază personalul salariat;
    c) negociaza contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie, cu respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii;
    d) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;
    e) încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administraţie;
    f) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale, pe compartimente;
    g) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale;
    f) aproba operaţiunile de cumpărare şi de vânzare de bunuri, potrivit competentelor legale."

    7. Articolul 20 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Comitetul director
    Comitetul director este format din directorul general şi directorii executivi şi este numit de consiliul de administraţie.
    Comitetul director se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale societăţii comerciale.
    Comitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie."

    8. Articolul 21 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, formată din 3 membri desemnaţi în mod similar cu desemnarea membrilor consiliului de administraţie.
    Vor fi desemnaţi, de asemenea, 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.
    În condiţiile în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
    Comisia de cenzori prezintă acţionarilor, la cererea acestora, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor, în scopul exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.
    Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
    a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
    b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, bilanţului şi contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
    d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societăţii comerciale.
    Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
    a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societăţii comerciale sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
    b) sa ia parte la adunările generale ale acţionarilor, ordinare şi extraordinare, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    c) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispoziţiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
    Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
    Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
    Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot şi realeşi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenţa prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare."

    9. Articolul 34 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Modificarea formei juridice
    Societatea comercială va putea fi transformata în alta forma de societate, printr-o lege specială."


    ART. II
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI
                    DEPUTAŢILOR
                    ANDREI IOAN CHILIMAN

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.


                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI
                    MIRCEA IONESCU-QUINTUS


    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016