Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 69 din 28 martie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 69 din 28 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 321 din 1 aprilie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după urmează:
    a) serviciu online auxiliar - un serviciu online care constă în furnizarea către public, de către sau sub controlul şi responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau televiziune, de programe de televiziune sau radio, simultan cu difuzarea lor de către organismul de radiodifuziune sau televiziune ori în cursul unei perioade definite de timp după această difuzare, precum şi a oricărui material care are caracter auxiliar în raport cu această difuzare;
    b) retransmisie - orice retransmitere simultană, nealterată şi integrală, alta decât retransmisia prin cablu, pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale pornind din oricare stat membru de programe de televiziune sau de radio destinate recepţionării de către public, în cazul în care o astfel de transmisie iniţială este efectuată prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin satelit, dar nu online;
    c) mediu gestionat - un mediu în care un operator al unui serviciu de retransmisie furnizează o retransmisie securizată unor utilizatori autorizaţi;
    d) introducere directă - un proces tehnic prin care un organism de radiodifuziune sau televiziune îşi transmite semnalele purtătoare de programe unui organism care nu este un organism de radiodifuziune sau televiziune, astfel încât semnalele purtătoare de programe nu sunt accesibile publicului în timpul transmisiei respective;
    e) organizaţie de cercetare - o universitate, inclusiv bibliotecile acesteia, un institut de cercetare sau orice altă entitate al cărei scop principal este efectuarea de cercetări ştiinţifice sau desfăşurarea de activităţi educaţionale care includ, de asemenea, efectuarea de cercetări ştiinţifice, fără scop lucrativ sau prin reinvestirea tuturor profiturilor în cercetarea ştiinţifică ori în temeiul unei misiuni de interes public, recunoscută prin lege, astfel încât de accesul la rezultatele generate de o astfel de cercetare ştiinţifică să nu poată beneficia, în mod preferenţial, o entitate care exercită o influenţă decisivă asupra unei astfel de organizaţii;
    f) extragerea textului şi a datelor - orice tehnică analitică automatizată care vizează analizarea textului şi a datelor în formă digitală pentru a genera informaţii precum modele, tendinţe şi corelaţii, fără însă a se limita la acestea;
    g) instituţie de conservare a patrimoniului cultural - o bibliotecă deschisă publicului sau un muzeu, o arhivă sau o instituţie de conservare a patrimoniului cinematografic sau sonor, precum şi orice alte instituţii publice de cultură care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii naţionale;
    h) publicaţie de presă - o colecţie alcătuită în principal din opere literare cu caracter jurnalistic, dar care poate include şi alte opere sau alte obiecte protejate;
    i) editor de publicaţii de presă - furnizor de servicii la iniţiativa, pe răspunderea editorială şi sub supravegherea căruia este publicată, în orice formă de mass-media, scrisă sau online, o publicaţie de presă în sensul dispoziţiilor prezentei legi;
    j) serviciu al societăţii informaţionale - un serviciu astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) furnizor al unui serviciu online de partajare de conţinut - un furnizor al unui serviciu al societăţii informaţionale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este acela de a stoca şi de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează şi le promovează direct sau indirect, spre exemplu, prin utilizarea unor mijloace de promovare ţintită, în scop lucrativ.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) retransmisia să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune sau televiziune care a efectuat transmisia iniţială sau sub controlul şi responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia iniţială, indiferent de modul în care partea care realizează retransmisia obţine semnalele purtătoare de program de la organismul de radiodifuziune sau televiziune în scopul retransmisiei; şi
    b) atunci când retransmisia se face printr-un serviciu de acces la internet, astfel cum este acesta definit la art. 2 pct. 2 paragraful 2 din Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii, aceasta să aibă loc într-un mediu gestionat.
    (3) Pentru a fi considerată publicaţie de presă în sensul prevăzut la alin. (1) lit. h) este necesară îndeplinirea următoarelor criterii:
    a) constituie un element individual în cadrul unei publicaţii periodice sau publicaţii actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi un ziar sau o revistă de interes general ori de specialitate;
    b) are scopul de a oferi publicului larg informaţii referitoare la ştiri sau alte subiecte;
    c) este publicată în orice formă de mass-media, scrisă sau online, la iniţiativa, pe răspunderea editorială şi sub supravegherea unui furnizor de servicii organizat potrivit legii.
    (4) Nu reprezintă publicaţii de presă, în sensul alin. (1) lit. h), publicaţiile periodice care sunt publicate în scop ştiinţific sau academic, cum ar fi revistele ştiinţifice.
    (5) Enciclopediile online fără scop lucrativ, arhivele educaţionale sau ştiinţifice fără scop lucrativ, platformele de elaborare şi de partajare de softuri cu sursă deschisă, prestatorii de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt definite/definiţi la art. 4 alin. (1) pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pieţele online, serviciile cloud destinate întreprinderilor ori serviciile cloud care le permit utilizatorilor să încarce conţinuturi pentru propriul uz nu sunt considerate prestatori de servicii online de partajare de conţinut în sensul alin. (1) lit. k)."

    2. La articolul 7, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) operele fotografice, fotogramele peliculelor cinematografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;"

    3. La articolul 9, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice şi altele asemenea;
h) materiale rezultate dintr-un act de reproducere a unei opere de artă vizuală, al cărei termen de protecţie a expirat, cu excepţia cazului în care materialul rezultat din actul de reproducere este original, în sensul că reprezintă o creaţie intelectuală proprie a autorului."

    4. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când se poate presupune, cu bună-credinţă, că întreaga operă sau întregul obiect protejat nu se află la dispoziţia publicului prin canalele comerciale obişnuite, după ce s-a depus un efort rezonabil pentru a determina dacă este disponibil(ă) publicului."

    5. La articolul 13, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) retransmisia operei."

    6. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea aplicării principiului ţării de origine, actele de comunicare publică şi de punere la dispoziţia publicului a operelor sau altor obiecte protejate, prin mijloace cu fir sau fără fir, astfel încât membrii publicului să poată avea acces la acestea în orice loc şi în orice moment ales în mod individual, care au loc în cazul furnizării către public:
    a) a unor programe de radio; sau
    b) a unor programe de televiziune care sunt:
    (i) programe de ştiri şi actualităţi;
    (ii) producţii proprii finanţate integral de organismul de radiodifuziune, când aceste acte de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului sunt efectuate în cadrul unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul şi responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum şi actele de reproducere a operelor sau altor obiecte protejate care sunt necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea acestui serviciu online pentru aceleaşi programe, în scopul exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe relevante pentru respectivele acte, se consideră a avea loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune îşi are sediul principal.
(4) La stabilirea remuneraţiei pentru drepturile cărora li se aplică principiul ţării de origine, părţile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, inclusiv durata disponibilităţii online a programelor furnizate în cadrul serviciului, audienţa şi versiunile lingvistice oferite.
(5) Criteriile stabilite la alin. (4) nu exclud calcularea remuneraţiei pe baza veniturilor organismului de radiodifuziune sau televiziune, provenite din activitatea serviciului online auxiliar.
(6) Aplicarea principiul ţării de origine nu aduce atingere libertăţii contractuale a titularilor de drepturi şi a organismelor de radiodifuziune sau televiziune de a încheia acorduri, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, de limitare a exploatării respectivelor drepturi, inclusiv a drepturilor prevăzute la art. 14, art. 15 alin. (1) şi art. 20 alin. (1).
(7) Prevederile alin. (3) lit. b) nu se aplică transmisiilor de evenimente sportive, de opere şi alte obiecte protejate incluse în acestea."

    7. La articolul 21, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, inclusiv prin introducere directă, cu excepţia reţelelor de calculatoare, în scopul recepţionării ei de către public."

    8. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Prin retransmisie prin cablu, în sensul prezentei legi, se înţelege retransmiterea simultană, nealterată şi integrală, prin cablu sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale sau a retransmisiei ce are loc pe teritoriul naţional ori, după caz, a unei transmisii iniţiale pornind din alt stat membru, prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin satelit, de programe de televiziune sau de radio destinate recepţionării de către public, indiferent de modul în care operatorul unui serviciu de retransmisie prin cablu obţine semnalele purtătoare de program de la organismul de radiodifuziune sau televiziune în scopul retransmisiei."

    9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 24 durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal. Dacă nu există moştenitori, exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creaţie. Remuneraţiile colectate din utilizări se fac venit la fondul social cultural al organismului de gestiune colectivă care exercită aceste drepturi."

    10. La articolul 35 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) de opere, utilizate în scopul unic de ilustrare didactică sau de cercetare ştiinţifică;"

    11. După articolul 36 se introduc cinci noi articole, articolele 36^1-36^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Sunt permise reproducerea şi extragerea de text şi de date efectuate de către organizaţiile de cercetare şi de instituţiile de conservare a patrimoniului cultural în scopuri de cercetare ştiinţifică, din opere sau alte obiecte protejate, la care au acces în mod legal.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul drepturilor prevăzute la art. 141 alin. (1).
    (3) Copiile operelor sau ale altor obiecte protejate realizate în conformitate cu alin. (1) se păstrează cu luarea unor măsuri de securitate adecvate şi pot fi păstrate în scopuri de cercetare ştiinţifică, inclusiv pentru a verifica rezultatele cercetării.
    (4) Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri menite să asigure securitatea şi integritatea reţelelor şi a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate, fără ca astfel de măsuri să excedeze ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
    (5) Titularii de drepturi, organizaţiile de cercetare şi instituţiile de conservare a patrimoniului cultural pot să elaboreze, de comun acord, practici referitoare la aplicarea dispoziţiilor înscrise în alin. (1)-(4).
    ART. 36^2
    (1) Sunt permise reproducerile şi extragerile din opere şi din alte obiecte protejate accesibile în mod legal în scopul extragerii textului şi a datelor.
    (2) Reproducerile şi extragerile efectuate în conformitate cu alin. (1) pot fi păstrate atât timp cât este necesar pentru extragerea textului şi a datelor.
    (3) Excepţia prevăzută la alin. (1) se aplică cu condiţia ca utilizarea operelor şi a altor obiecte protejate să nu fi fost rezervată în mod expres de către titularii de drepturi în mod corespunzător, cum ar fi mijloace care pot fi citite automat în cazul conţinutului făcut public online.
    (4) Aplicarea prezentului articol nu aduce atingere aplicării art. 36^1.
    ART. 36^3
    (1) Prin excepţie de la dreptul de comunicare publică şi dreptul de punere la dispoziţia publicului, precum şi de la drepturile prevăzute la art. 74 alin. (1) şi art. 141 alin. (1), sunt permise utilizările digitale ale operelor şi ale altor obiecte protejate, inclusiv în mediul online şi cel transfrontalier, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, de obiectivul unic de ilustrare didactică, cu condiţia ca o astfel de utilizare:
    a) să aibă loc sub responsabilitatea unei instituţii de învăţământ, în clădirea acesteia sau în alt loc, ori într-un mediu electronic securizat la care au acces doar elevii sau studenţii şi cadrele didactice ale instituţiei de învăţământ;
    b) să fie însoţită de indicarea sursei, inclusiv a numelui autorului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil;
    c) să nu urmărească un scop comercial;
    d) să nu înlocuiască sau să afecteze achiziţionarea materialelor destinate pieţei educaţionale.
    (2) Dacă instituţia de învăţământ care utilizează operele şi alte obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unor medii electronice securizate, în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, se află sub jurisdicţia României, se consideră că utilizarea are loc numai pe teritoriul naţional.
    ART. 36^4
    Se exceptează de la dreptul de reproducere, precum şi de la drepturile prevăzute la art. 74 alin. (1) şi art. 141 alin. (1), realizarea de copii ale operelor sau obiectelor protejate aflate în colecţiile permanente ale instituţiilor de conservare a patrimoniului cultural, în orice format sau pe orice tip de suport, în scopul conservării şi în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare.
    ART. 36^5
    (1) Orice dispoziţie contractuală care nu respectă excepţiile prevăzute la art. 36^1, 36^3 şi 36^4 nu are forţă executorie.
    (2) Prevederile art. 36^1, 36^3 şi 36^4 se aplică doar în cazuri speciale, cu condiţia să nu contravină exploatării normale a operei sau altui obiect protejat şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor.
    (3) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarilor prevederilor art. 36^1, 36^3 şi 36^4 mijloacele necesare pentru accesul legal la opere sau la oricare alt obiect al protecţiei.
    (4) Titularii de drepturi pot să limiteze numărul copiilor realizate în condiţiile aplicării prevederilor art. 36^1, 36^3 şi 36^4."

    12. La articolul 37, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) dacă rezultatul transformării este o caricatură, parodie sau pastişă, cu condiţia ca rezultatul să nu creeze confuzie în ce priveşte opera originală şi autorul acesteia;"

    13. După articolul 40 se introduc două noi articole, articolele 40^1 şi 40^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 40^1
    (1) Atunci când acordă licenţe neexclusive sau îşi cesionează drepturile exclusive pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate, autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi au dreptul să primească o remuneraţie adecvată şi proporţională în raport cu valoarea economică a drepturilor autorizate sau cesionate, ţinând cont de contribuţia la ansamblul operei sau al altor obiecte protejate, sau de exploatarea ei/lor efectivă, precum şi de practicile de piaţă. Fără să reprezinte regula şi în lipsa unor clauze contrare, plata unei sume forfetare poate constitui o remunerare adecvată şi proporţională.
    (2) La punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se ţine seama de principiul libertăţii contractuale şi de cel al unui just echilibru între drepturile şi interesele părţilor, fiind utilizate mecanisme precum acordurile colective sau contractele colective de muncă, după caz.
    (3) Aplicarea principiului prevăzut la alin. (1), în ceea ce priveşte licenţele neexclusive, nu constituie o interdicţie pentru autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi de a autoriza utilizările necomerciale conform art. 144 alin. (4) lit. b), precum şi utilizările gratuite ale operelor sau altor obiecte protejate, realizate prin intermediul licenţelor neexclusive.
    ART. 40^2
    (1) Autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi primesc din partea succesorilor lor în drepturi sau a părţilor cărora le-au acordat o licenţă sau le-au transferat drepturile lor, informaţii privind exploatarea operelor şi a interpretărilor sau execuţiilor lor, în funcţie de particularităţile fiecărui sector.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să:
    a) permită accesul la date recente, complete, relevante şi pertinente privind exploatarea operelor şi a interpretărilor sau execuţiilor;
    b) acopere toate modalităţile de exploatare şi toate sursele de venituri, inclusiv, dacă este cazul, veniturile generate de produsele promoţionale sau veniturile relevante generate la nivel mondial;
    c) fie pe înţelesul autorului sau al artistului interpret sau executant şi să permită evaluarea efectivă a valorii economice a drepturilor în cauză;
    d) fie transmise periodic, cel puţin o dată pe an.
    (3) În cazul în care drepturile prevăzute la alin. (1) au făcut ulterior obiectul unei licenţe, autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi sau reprezentanţii acestora primesc, la cerere, de la subcontractanţi, informaţii suplimentare în cazul în care primul lor partener contractual nu deţine toate informaţiile care ar fi necesare în sensul alin. (1).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), când se solicită informaţii suplimentare, primul partener contractual al autorilor şi al artiştilor interpreţi sau executanţi furnizează informaţii cu privire la identitatea subcontractanţilor. Cererile se pot adresa direct subcontractanţilor, de către autori sau artiştii interpreţi sau executanţi ori pot fi adresate prin intermediul partenerului contractual al autorului sau al artistului interpret sau executant.
    (5) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este proporţională şi eficace pentru a asigura un nivel ridicat de transparenţă în fiecare sector.
    (6) În cazuri justificate în mod corespunzător, în care sarcina administrativă generată de obligaţia prevăzută la alin. (1) ar deveni disproporţionată în raport cu veniturile nete generate de exploatarea operei ori a interpretării sau execuţiei, obligaţia se limitează la tipurile şi nivelul de informaţii care pot fi aşteptate în mod rezonabil în astfel de cazuri.
    (7) Obligaţia stabilită la alin. (1) nu se aplică în cazul în care contribuţia autorului ori a artistului interpret sau executant nu este semnificativă având în vedere opera ori interpretarea sau execuţia în ansamblu, cu excepţia cazului în care autorul sau artistul interpret sau executant indică faptul că are nevoie de informaţii pentru exercitarea drepturilor sale prevăzute la art. 45^1 alin. (1) şi (2) şi solicită informaţiile în acest scop.
    (8) Obligaţia stabilită la alin. (1) nu se aplică în cazul contractelor încheiate de către organismele de gestiune colectivă sau entităţile de gestiune independente."

    14. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În plus faţă de remuneraţia prevăzută la alin. (1), autorul are dreptul de a încasa, prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, remuneraţia cuvenită din utilizarea reală a operei, dacă în contractul de cesiune nu există clauze contrare."

    15. La articolul 44, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    16. După articolul 45 se introduc două noi articole, articolele 45^1 şi 45^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    (1) În absenţa unor acorduri colective sau a unor contracte colective de muncă, în care să fie prevăzut un mecanism comparabil cu mecanismul stabilit în prezentul articol, autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi au dreptul, inclusiv prin reprezentanţii lor, la o remuneraţie suplimentară adecvată şi echitabilă din partea părţii cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor lor sau a succesorilor în drept ai acesteia, atunci când remuneraţia convenită iniţial se dovedeşte a fi, în mod clar, disproporţionat de scăzută în raport cu toate veniturile nete relevante ulterioare şi semnificativ mai mari decât estimările iniţiale, obţinute din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuţiilor.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul contractelor încheiate cu organismele de gestiune colectivă sau cu entităţile de gestiune independente ori în cazul în care autorul sau artistul interpret sau executant este remunerat proporţional cu veniturile nete generate de utilizarea operelor, interpretărilor sau a execuţiilor sale.
    ART. 45^2
    (1) Conflictele referitoare la obligaţia de transparenţă prevăzută la art. 40^2, precum şi cele referitoare la mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut la art. 45^1 pot face obiectul medierii.
    (2) Asociaţiile şi organizaţiile profesionale ale autorilor şi ale artiştilor interpreţi şi executanţi pot iniţia procedura medierii prevăzută la alin. (1), la cererea specifică a unuia sau mai multor autori ori artişti interpreţi sau executanţi."

    17. După articolul 48 se introduc două noi articole, articolele 48^1 şi 48^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 48^1
    (1) În cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a acordat o licenţă exclusivă sau şi-a transferat în mod exclusiv drepturile în ceea ce priveşte o operă sau un alt obiect protejat, autorul ori artistul interpret sau executant are dreptul de a revoca integral sau parţial licenţa sau transferul de drepturi în caz de neexploatare a respectivei opere sau a altui obiect protejat.
    (2) Mecanismul de revocare prevăzut la alin. (1) se aplică ţinându-se seama de următoarele:
    a) aspectele specifice sectoarelor muzical, audiovizual şi editorial şi diferitele categorii de opere şi de interpretări sau execuţii;
    b) importanţa relativă a contribuţiilor individuale şi a drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor autorilor şi artiştilor interpreţi sau executanţi, afectaţi de aplicarea mecanismului de revocare de către un autor sau un artist interpret sau executant individual, în cazul în care o operă sau un alt obiect protejat conţine contribuţia mai multor autori sau artişti interpreţi sau executanţi.
    (3) Autorii sau artiştii interpreţi sau executanţi pot alege să înceteze caracterul exclusiv al contractului în loc să revoce licenţa sau transferul drepturilor, conform alin. (1).
    (4) Revocarea prevăzută la alin. (1) nu poate fi solicitată înainte de expirarea a trei ani de la data încheierii contractului de licenţă sau de transfer al drepturilor asupra operelor sau altor obiecte protejate. În cazul operelor din publicaţiile cotidiene şi publicaţiile periodice, acest termen este de un an. În cazul operelor audiovizuale, prezentul alineat se aplică fără a încălca prevederile art. 72 alin. (3).
    (5) În vederea aplicării prevederilor alin. (4), autorul sau artistul interpret sau executant notifică persoana căreia i-au fost acordate licenţe sau transferate drepturile şi stabileşte un termen adecvat, dar nu mai puţin de un an, până la care urmează să se exploateze drepturile care fac obiectul licenţei sau care au fost transferate.
    (6) După expirarea termenului stabilit conform alin. (5), autorul ori artistul interpret sau executant poate alege să înceteze caracterul exclusiv al contractului, potrivit alin. (3).
    (7) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care neexploatarea drepturilor este cauzată, în principal, de circumstanţe pe care autorul sau artistul interpret sau executant poate să le remedieze.
    (8) Clauzele contractuale care derogă de la mecanismul de revocare prevăzut la alin. (1) sunt permise doar în cadrul acordurilor sau contractelor de negociere colectivă.
    (9) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul operelor sau altor obiecte protejate dacă aceste opere conţin contribuţiile mai multor autori sau artişti interpreţi sau executanţi.
    ART. 48^2
    Clauzele contractuale care încalcă dispoziţiile art. 40^2, 45^1 şi 45^2 sunt interzise."

    18. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 82^1
    Prevederile art. 40^1, 40^2, 45^1, 45^2 şi 48^1 nu se aplică autorilor unui program pentru calculator."

    19. Articolul 86 se abrogă.
    20. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    Sunt recunoscuţi şi protejaţi, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări ori execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe, şi editorii de publicaţii de presă, pentru propriile publicaţii de presă."

    21. După articolul 94 se introduc două noi articole, articolele 94^1 şi 94^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 94^1
    (1) Editorul unei publicaţii de presă are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice utilizarea online a propriilor publicaţii de presă de către prestatorii de servicii ai societăţii informaţionale prin:
    a) reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc şi sub orice formă, în totalitate sau în parte, precum şi stocarea permanentă ori temporară a acestora pe dispozitive de orice natură şi în orice formă;
    b) punerea la dispoziţia publicului, prin mijloace cu fir sau fără fir, prin internet, alte reţele de calculatoare sau prin orice alt procedeu similar, astfel încât acestea să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public.
    (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:
    a) utilizarea publicaţiilor de presă în scop privat sau necomercial de către utilizatori individuali;
    b) introducerea de legături către pagini de internet, precum şi în cazul raportării în publicaţiile de presă a unor simple fapte;
    c) utilizarea unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte, de maximum 120 de caractere, dintr-o publicaţie de presă, în măsura în care nu afectează eficacitatea drepturilor prevăzute la alin. (1) sau nu conduce la înlocuirea publicaţiei de presă sau la determinarea publicului să nu mai acceseze publicaţia de presă.
    (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu pot fi invocate:
    a) împotriva autorilor sau altor titulari de drepturi ale căror opere sau alte obiecte protejate sunt încorporate într-o publicaţie de presă, drepturile acestora rămânând intacte, astfel încât aceştia să îşi poată exploata operele şi alte obiecte protejate independent de publicaţia de presă în care sunt încorporate, în condiţiile legii şi ale înţelegerilor dintre părţi;
    b) pentru a interzice utilizarea de către alţi utilizatori autorizaţi, atunci când dreptul de a încorpora o operă sau un alt obiect protejat într-o publicaţie de presă a fost acordat pe baza unei licenţe neexclusive;
    c) în cazul utilizării operelor sau a altor obiecte protejate a căror protecţie a expirat.
    (4) Prevederile art. 35-39, art. 93, 94, art. 114-118 şi art. 123 se aplică în mod corespunzător şi titularilor de drepturi prevăzuţi la alin. (1).
    (5) Drepturile prevăzute la alin. (1) expiră după doi ani de la data de 1 ianuarie a anului care urmează datei în care respectiva publicaţie de presă a fost publicată.
    (6) Autorii operelor încorporate într-o publicaţie de presă au dreptul la o parte corespunzătoare din veniturile pe care le obţin editorii publicaţiilor de presă în urma utilizării publicaţiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ai societăţii informaţionale, ţinându-se însă seama de principiul libertăţii contractuale şi de cel al unui echilibru just între drepturile şi interesele părţilor. Plata unei sume forfetare poate constitui o remunerare corespunzătoare.
    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul editorilor publicaţiilor de presă pentru drepturile dobândite în contextul relaţiilor de muncă şi drepturile cu privire la care au dobândit calitatea de titulari în condiţiile art. 3 alin. (4).
    ART. 94^2
    În cazul în care un autor şi-a transferat un drept sau a acordat o licenţă unui editor de publicaţii de presă, transferul sau licenţa respectivă constituie temeiul juridic pentru ca editorul să fie îndreptăţit la o parte din compensaţia pentru utilizarea operelor efectuate în temeiul unei excepţii de la dreptul care face obiectul transferului sau al licenţei ori în temeiul unei limitări a acestui drept."

    22. La articolul 97, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) După moartea artistului interpret sau executant, exerciţiul drepturilor morale prevăzute la art. 96 se transmite prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe durată nelimitată, iar exerciţiul drepturilor patrimoniale prevăzute la art. 98 se transmite în aceleaşi condiţii, pe durata prevăzută la art. 102. Dacă nu există moştenitori, exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv. Remuneraţiile colectate din utilizări se fac venit la fondul social cultural al organismului de gestiune colectivă care exercită aceste drepturi."

    23. La articolul 98 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) retransmisia interpretării sau a execuţiei fixate."

    24. La articolul 106 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) retransmisia propriilor înregistrări sonore."

    25. La articolul 110 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) retransmisia propriilor înregistrări audiovizuale."

    26. La articolul 116, litera c) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) în cazul copiilor înregistrate prin procedeu analogic, pe hârtie, remuneraţia se împarte în mod egal între autori, editori şi editorii publicaţiilor de presă.
(2) În cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneraţia se împarte în mod egal între autori şi editori, artişti interpreţi sau executanţi, producători şi editorii de publicaţii de presă."

    27. După articolul 128 se introduc cinci noi articole, articolele 128^1-128^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 128^1
    (1) Se consideră că furnizorul de servicii online de partajare de conţinut realizează un act de comunicare publică sau un act de punere la dispoziţia publicului atunci când acordă publicului acces la opere protejate prin drept de autor sau la alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi.
    (2) Un furnizor de servicii online de partajare de conţinut trebuie să obţină o autorizaţie din partea autorilor, artiştilor interpreţi sau executanţi, producătorilor de fonograme şi videograme, precum şi din partea organismelor de radiodifuziune şi televiziune şi/sau editorilor publicaţiilor de presă, de exemplu prin încheierea unui contract de licenţă, pentru a comunica public sau a pune la dispoziţia publicului operele sau alte obiecte protejate.
    (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (2) acoperă şi actele de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului realizate de utilizatorii serviciilor online de partajare de conţinut, atunci când aceştia nu acţionează în exercitarea unei activităţi comerciale sau activitatea lor nu generează venituri semnificative în ceea ce priveşte actele relevante care fac obiectul autorizaţiei acordate furnizorului de servicii online.
    (4) Prin derogare de la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, atunci când un furnizor de servicii online de partajare de conţinut efectuează un act de comunicare publică sau un act de punere la dispoziţia publicului în condiţiile prevăzute în prezenta lege, exonerarea de răspundere nu se aplică.
    (5) Mecanismul de exonerare de răspundere prevăzut la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cel prevăzut la art. 128^2 nu se aplică furnizorilor de servicii care practică sau facilitează pirateria în materia dreptului de autor şi drepturilor conexe.
    ART. 128^2
    (1) Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut au obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare, iar în cazul în care nu au obţinut aceste autorizaţii aceştia răspund pentru actele de comunicare publică neautorizate, inclusiv pentru punerea la dispoziţia publicului a operelor protejate prin drepturi de autor sau a altor obiecte protejate, cu excepţia cazului în care furnizorii de servicii demonstrează că au îndeplinit cumulativ următoarele:
    a) au depus cele mai bune eforturi pentru a obţine o autorizaţie;
    b) au depus, în conformitate cu standarde ridicate de diligenţă profesională din domeniu, cele mai bune eforturi pentru a asigura indisponibilitatea operelor şi a altor obiecte protejate specifice în privinţa cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informaţii relevante şi necesare;
    c) au acţionat cu promptitudine şi eficienţă, la primirea unei notificări motivate suficient din partea titularilor de drepturi, pentru a bloca accesul la operele sau alte obiecte protejate notificate sau pentru a le elimina de pe site-urile lor, şi au depus cele mai bune eforturi pentru a preveni viitoare încărcări ale acestora în conformitate cu lit. b).
    (2) Pentru a stabili dacă furnizorul de servicii respectă obligaţiile care îi revin potrivit alin. (1), se aplică principiul proporţionalităţii şi se iau în considerare următoarele elemente:
    a) tipul, audienţa şi dimensiunea serviciului şi categoria de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii serviciului;
    b) disponibilitatea unor mijloace adecvate şi eficiente şi costurile acestora pentru prestatorii de servicii.
    (3) În cazul furnizorilor care au pus la dispoziţia publicului din Uniunea Europeană propriile servicii de mai puţin de trei ani şi care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane euro, calculată în conformitate cu Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (2003/361/CE), condiţiile în cadrul regimului de răspundere prevăzut la alin. (1) se limitează la respectarea cumulativă a următoarelor:
    a) au depus cele mai bune eforturi pentru a obţine o autorizaţie;
    b) au acţionat cu promptitudine şi eficienţă, la primirea unei notificări suficient motivate, pentru a bloca accesul la opere şi alte obiecte protejate sau pentru a le elimina de pe site-ul lor.
    (4) În cazul furnizorilor de servicii prevăzuţi la alin. (3), dacă numărul mediu lunar de vizitatori unici a depăşit 5 milioane, calculat în cursul anului calendaristic precedent, aceştia trebuie să demonstreze, pe lângă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3), faptul că au depus cele mai bune eforturi pentru a preveni noi încărcări ale operelor şi altor obiecte protejate notificate în privinţa cărora titularii de drepturi au furnizat informaţii relevante şi necesare.
    (5) Cooperarea dintre furnizorii de servicii online de partajare de conţinut şi titularii de drepturi nu trebuie să conducă la împiedicarea disponibilităţii operelor sau a altor obiecte protejate încărcate de utilizatori, care nu încalcă dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau alte obiecte protejate fac obiectul unei excepţii sau limitări.
    (6) Utilizatorii se pot baza pe oricare dintre următoarele excepţii sau limitări existente atunci când încarcă şi pun la dispoziţie conţinuturi generate de utilizatori în cadrul serviciilor online de partajare de conţinut:
    a) citate, critici, recenzii;
    b) utilizarea în scopuri de caricatură, parodiere sau pastişe.
    (7) Cooperarea prevăzută la alin. (5) nu trebuie să conducă la nicio obligaţie generală de supraveghere.
    (8) Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut prezintă titularilor de drepturi, la cererea acestora, cu respectarea legislaţiei privind secretul comercial, informaţii adecvate privind funcţionarea instrumentelor şi tehnologiilor utilizate de către aceştia în ceea ce priveşte cooperarea menţionată la alin. (1) şi, în cazul în care se încheie contracte de licenţă între furnizorii de servicii şi titularii de drepturi, informaţii cu privire la utilizarea conţinutului care face obiectul contractelor.
    ART. 128^3
    (1) Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut au obligaţia să instituie un mecanism eficace şi rapid de soluţionare a disputelor care să fie disponibil pentru utilizatorii serviciilor acestora în caz de litigii privind:
    a) blocarea accesului la opere sau la alte obiecte protejate încărcate de utilizatori;
    b) eliminarea de către furnizorii de servicii online de partajare de conţinut a operelor sau obiectelor protejate încărcate de utilizatori;
    c) blocarea accesului la opere sau la alte obiecte protejate încărcate de aceştia sau care au fost eliminate de către furnizorii respectivi.
    (2) Atunci când titularii de drepturi solicită blocarea accesului la operele lor sau la alte obiecte protejate ale lor sau eliminarea respectivelor opere sau alte obiecte protejate, aceştia trebuie să justifice în mod corespunzător motivele care stau la baza cererii lor.
    (3) Plângerile depuse în cadrul mecanismului prevăzut la alin. (1) sunt prelucrate fără întârzieri nejustificate, iar decizia furnizorului de servicii online de partajare de conţinut prin care se blochează accesul sau se elimină conţinutul încărcat de un utilizator face obiectul unei analize umane.
    (4) Litigiile menţionate la alin. (1) pot fi soluţionate prin mediere sau pe cale judecătorească, în condiţiile dreptului comun.
    (5) Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut au obligaţia să îşi informeze utilizatorii, prin intermediul termenilor şi condiţiilor proprii, că au posibilitatea să utilizeze opere şi alte obiecte protejate în temeiul excepţiilor sau limitărilor privind dreptul de autor şi drepturile conexe prevăzute în prezenta lege sau dreptul Uniunii Europene.
    ART. 128^4
    (1) Un organism de gestiune colectivă, în conformitate cu mandatele sale din partea titularilor de drepturi, poate încheia o licenţă neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituţie de conservare a patrimoniului cultural pentru reproducerea, distribuirea, comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial care sunt prezente în colecţia permanentă a instituţiei, chiar dacă nu toţi titularii de drepturi vizaţi de licenţă au mandatat organismul de gestiune colectivă, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) organismul de gestiune colectivă să fie, pe baza mandatelor sale, reprezentativ în privinţa titularilor de drepturi pentru categoria relevantă de opere sau alte obiecte protejate şi în privinţa drepturilor care fac obiectul licenţei;
    b) tuturor titularilor de drepturi să li se garanteze egalitate de tratament în ceea ce priveşte condiţiile licenţei.
    (2) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, dreptul de comunicare publică şi dreptul de punere la dispoziţia publicului, precum şi de la drepturile prevăzute la art. 74 alin. (1) şi art. 141 alin. (1) utilizările efectuate pentru a permite instituţiilor de conservare a patrimoniului cultural să pună la dispoziţie în scopuri necomerciale opere sau alte obiecte protejate, aflate în afara circuitului comercial, prezente în colecţia lor permanentă, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) numele autorului sau al oricărui alt titular de drepturi identificabil să fie indicat, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil; şi
    b) astfel de opere sau alte obiecte protejate să fie puse la dispoziţie pe site-uri necomerciale.
    (3) Excepţia prevăzută la alin. (2) se aplică numai categoriilor de opere sau altor obiecte protejate pentru care nu există un organism de gestiune colectivă care să îndeplinească condiţiile stabilite la alin. (1) lit. a).
    (4) Titularii de drepturi au dreptul, în orice moment, să excludă efectiv unele opere sau alte obiecte protejate ale acestora ori toate operele sau obiectele protejate de la mecanismul de acordare a licenţelor stabilit la alin. (1) sau de la aplicarea excepţiei prevăzute la alin. (2), inclusiv după încheierea unei licenţe sau după începutul utilizării operelor sau obiectelor protejate respective.
    (5) Instituţia de conservare a patrimoniului cultural solicită licenţele prevăzute la alin. (1) de la organismul de gestiune colectivă care este reprezentativ pentru categoria relevantă de opere sau alte obiecte protejate.
    (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică unor ansambluri de opere sau alte obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial, dacă, în condiţiile prevăzute la art. 9^1, există dovezi că astfel de ansambluri constau preponderent din:
    a) opere sau alte obiecte protejate, cu excepţia operelor cinematografice sau audiovizuale publicate pentru prima dată sau, în absenţa publicării, difuzate pentru prima dată într-o ţară terţă;
    b) opere cinematografice sau audiovizuale ale căror producători îşi au sediul sau reşedinţa obişnuită într-o ţară terţă;
    c) opere sau alte obiecte protejate ale unor titulari de drepturi resortisanţi ai unor ţări terţe, în cazul în care, după luarea în considerare a oricărei dovezi uşor accesibile cu privire la disponibilitatea operelor sau a obiectelor protejate respective, în circuitele comerciale obişnuite, nu s-a putut determina un stat membru sau o ţară terţă, potrivit lit. a) sau b).
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), prezentul articol se aplică atunci când organismul de gestiune colectivă este reprezentativ, în înţelesul alin. (1) lit. a), în privinţa titularilor de drepturi din ţara terţă în cauză.
    (8) În sensul prezentei legi, paginile de internet de prezentare şi promovare a activităţii instituţiilor de conservare şi punere în valoare a patrimoniului nu reprezintă site-uri comerciale, în sensul prevăzut de alin. (2) lit. b), chiar dacă pe aceste pagini se comercializează bilete, abonamente sau suveniruri, dacă acestea aparţin sau vizează activitatea sau serviciile instituţiei respective.
    ART. 128^5
    (1) Licenţele acordate în conformitate cu art. 128^4 permit utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial de către instituţii de conservare a patrimoniului cultural în oricare stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Utilizările operelor şi ale altor obiecte protejate, în temeiul excepţiilor prevăzute la art. 128^4 alin. (2), se consideră că au loc pe teritoriul acelui stat unde îşi are sediul şi instituţia de conservare a patrimoniului cultural care recurge la respectiva utilizare."

    28. La articolul 129, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) retransmisia propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune şi televiziune."

    29. După articolul 134 se introduc trei noi articole, articolele 134^1-134^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 134^1
    (1) Actele de retransmisie a programelor, realizate de către alţi titulari de drepturi decât organismele de radiodifuziune sau televiziune, trebuie să fie autorizate de către titularii care deţin dreptul exclusiv de comunicare către public.
    (2) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe îşi pot exercita dreptul de a acorda sau de a refuza autorizarea pentru o retransmisie numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.
    (3) Dacă un titular de drepturi nu a transferat gestiunea dreptului prevăzut la alin. (2) unui organism de gestiune colectivă, se consideră că organismul de gestiune colectivă care gestionează drepturi din aceeaşi categorie pentru care operatorul de servicii de retransmisie doreşte să obţină drepturi de retransmisie este îndreptăţit să acorde sau să refuze autorizarea de retransmisie pentru respectivul titular de drepturi.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), în cazul existenţei mai multor organisme de gestiune colectivă care gestionează drepturi din respectiva categorie, se stabileşte, prin decizie a directorului Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pe baza principiului reprezentativităţii, organismul de gestiune colectivă care va avea dreptul de a acorda sau de a refuza autorizarea de retransmisie.
    (5) Un titular de drepturi are aceleaşi drepturi şi obligaţii, decurgând dintr-un acord între operatorul unui serviciu de retransmisie şi un organism de gestiune colectivă, ca şi titularii de drepturi care au mandatat organismul sau organismele de gestiune colectivă care vor avea dreptul de a acorda sau de a refuza autorizarea de retransmisie.
    (6) Titularul de drepturi prevăzut la alin. (5) îşi poate revendica drepturile respective în termen de trei ani de la data retransmisiei care include opera sa sau alt obiect protejat.
    ART. 134^2
    (1) Prevederile art. 134^1 nu se aplică drepturilor de retransmisie exercitate de un organism de radiodifuziune sau televiziune asupra propriilor transmisii, indiferent dacă aceste drepturi îi aparţin sau i-au fost transferate de alţi titulari de drepturi.
    (2) Dacă organismele de radiodifuziune sau televiziune şi operatorii serviciilor de retransmisie încep negocieri cu privire la autorizarea retransmisiei, aceştia au obligaţia să le desfăşoare cu bună-credinţă.
    ART. 134^3
    (1) În cazul în care un organism de radiodifuziune sau televiziune transmite prin introducere directă semnalele sale purtătoare de programe unui distribuitor de semnale fără ca organismul de radiodifuziune sau televiziune să transmită, el însuşi, simultan, respectivele semnale purtătoare de programe direct publicului, iar distribuitorul de semnale transmite respectivele semnale purtătoare de programe către public, se consideră că organismul de radiodifuziune sau televiziune şi distribuitorul de semnale participă la un act unic de comunicare publică pentru care trebuie să obţină o autorizare din partea titularilor de drepturi.
    (2) Pentru introducerea directă ce constituie un act unic de comunicare publică, prevăzută la alin. (1), trebuie obţinută autorizarea din partea titularilor de drepturi de către organismul de radiodifuziune sau televiziune pentru radiodifuzare şi de către distribuitorul de semnal pentru retransmisie sau retransmisie prin cablu, după caz."

    30. La articolul 144 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) de a fi informat anual cu privire la modul de repartizare către membri a remuneraţiilor colectate de la utilizatori, inclusiv a metodologiei/formulei de calcul utilizate de către organismul de gestiune colectivă pentru calcularea remuneraţiei ce i se cuvine pentru actele de exploatare care s-au produs înainte de intrarea în vigoare a revocării sau restrângerii mandatului de gestiune."

    31. La articolul 144 alineatul (7), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) de a primi răspuns în scris, motivat, în termen de maximum 30 de zile, la plângerile formulate referitoare la autorizaţia de gestionare a drepturilor şi revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, metodologia/formula de calcul utilizată de către organismul de gestiune colectivă pentru calcularea remuneraţiei, reţinerile aplicate inclusiv în cazul drepturilor online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul organismului de gestiune colectivă."

    32. La articolul 144, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
    "(9) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor centralizează informaţiile primite de la instituţiile de conservare a patrimoniului cultural, organismele de gestiune colectivă sau autorităţile publice relevante şi le comunică către Portalul online unic administrat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 aprilie 2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (Mărci, desene şi modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, într-un termen care să permită publicarea, cu cel puţin 6 luni înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie distribuite, comunicate public sau puse la dispoziţia publicului în conformitate cu licenţa acordată conform art. 128^4 alin. (1) sau în temeiul excepţiei sau limitării prevăzute la art. 128^4 alin. (2), de îndată ce sunt disponibile şi atunci când sunt relevante, următoarele:
    a) informaţii primite de la instituţiile de conservare a patrimoniului cultural, organismele de gestiune colectivă, în scopul identificării operelor sau a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial;
    b) informaţiile despre drepturile titularilor prevăzute la art. 128^4 alin. (4);
    c) informaţiile privind părţile contractului de licenţă, privind teritoriile vizate şi privind utilizările operelor sau obiectelor protejate respective.
(10) Organismele de gestiune colectivă iau măsuri adecvate de publicitate, astfel încât titularii de drepturi să cunoască faptul că organismul respectiv are posibilitatea să acorde licenţe pentru opere sau alte obiecte protejate în conformitate cu art. 128^4, precum şi cu privire la utilizările în temeiul excepţiei prevăzute la art. 128^4 alin. (2) şi drepturile titularilor prevăzute la art. 128^4 alin. (4). Măsurile respective de publicitate trebuie să acopere şi alte state membre sau ţări terţe dacă există dovezi că gradul de conştientizare al titularilor de drepturi ar putea fi amplificat."

    33. După articolul 144 se introduce un nou articol, articolul 144^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 144^1
    (1) Părţile care se confruntă cu dificultăţi legate de acordarea unei licenţe atunci când urmăresc să încheie un acord pentru punerea la dispoziţie a unor opere audiovizuale prin servicii video la cerere pot recurge la mediere, efectuată de unul sau mai mulţi mediatori aleşi de părţi, în aşa fel încât independenţa şi imparţialitatea lor să nu poată fi puse la îndoială.
    (2) Mediatorii oferă părţilor asistenţă la negocierile acestora şi ajută părţile să ajungă la un acord, inclusiv prin prezentarea unor propuneri în acest sens."

    34. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 145
    (1) Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea următoarelor drepturi:
    a) dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată;
    b) dreptul la remuneraţie echitabilă pentru împrumutul public prevăzut la art. 18 alin. (2);
    c) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;
    d) dreptul la remuneraţie echitabilă unică recunoscut artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;
    e) dreptul de retransmitere prin cablu;
    f) dreptul de retransmisie;
    g) dreptul la compensaţie echitabilă pentru operele orfane.
    (2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectivă îi reprezintă şi pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat."

    35. După articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 145^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 145^1
    (1) Sunt supuse gestiunii colective extinse următoarele drepturi:
    a) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale;
    b) dreptul de comunicare publică prin satelit;
    c) drepturile de reproducere, distribuire, comunicare publică sau punere la dispoziţia publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial;
    d) drepturile de reproducere şi punere la dispoziţia publicului a operelor aparţinând editorilor de publicaţii de presă, prevăzute la art. 94^1 alin. (1) şi art. 128^1 alin. (2).
    (2) Autorizaţiile licenţe neexclusive acordate în temeiul prezentului articol de organismul de gestiune colectivă reprezentativ se aplică şi pentru titularii de drepturi care nu au acordat mandat sau nu au autorizat respectivul organism de gestiune colectivă, sub rezerva respectării următoarelor garanţii:
    a) organismul de gestiune colectivă, pe baza mandatelor sale, este reprezentativ pentru titularii de drepturi, categoria relevantă de opere sau alte obiecte protejate şi pentru drepturile care fac obiectul licenţei pentru teritoriul României, în condiţiile art. 159;
    b) autorii şi titularii de drepturi care sunt membrii organismului de gestiune colectivă reprezentativ, precum şi cei care nu sunt membrii acestuia se bucură de egalitate de tratament, în special în ceea ce priveşte condiţiile licenţei, accesul la informaţiile privind acordarea licenţelor şi repartizarea remuneraţiilor;
    c) autorii şi titularii de drepturi care nu au autorizat organismul de gestiune colectivă reprezentativ pot exclude de la autorizare toate sau o parte din operele şi obiectele lor protejate, printr-o notificare transmisă organismului de gestiune colectivă, atât înainte de încheierea licenţei, cât şi pe parcursul derulării ei, conform prevederilor alin. (3);
    d) sunt luate măsuri de publicitate adecvate înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie utilizate în temeiul licenţei, conform prevederilor alin. (4).
    (3) În termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (2) lit. c), organismul de gestiune colectivă informează utilizatorii despre excluderea respectivelor opere şi obiecte protejate din repertoriul gestionat, eliberează licenţe noi din care exclude respectivele opere şi obiecte protejate şi actualizează licenţele aflate în derulare până la încheierea termenului de 30 de zile. Excluderea nu afectează remuneraţiile cuvenite autorilor şi titularilor de drepturi pentru utilizările realizate în baza licenţelor încheiate de organismele de gestiune colectivă anterior primirii notificării.
    (4) Măsurile de publicitate trebuie să fie adecvate şi eficace, fără ca organismele de gestiune colectivă să fie obligate să informeze fiecare titular de drepturi în parte. Cu 30 de zile înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie utilizate în temeiul licenţei, organismele de gestiune colectivă postează pe site-ul propriu informaţii cu privire la acordarea licenţei şi la posibilităţile titularilor de drepturi menţionate la alin. (2) lit. c).
    (5) În cazurile în care titularii de drepturi nu respectă procedura notificării sau organismele de gestiune colectivă nu respectă măsurile de publicitate, utilizările sunt valabil realizate.
    (6) Mecanismul de acordare a licenţelor prevăzut la alin. (2) se aplică numai drepturilor supuse gestiunii colective extinse, nu aduce atingere dispoziţiilor art. 145-147 şi se utilizează cu protejarea intereselor legitime ale titularilor de drepturi şi utilizatorilor.
    (7) Mecanismului de acordare a licenţelor prevăzut la alin. (2) i se aplică prevederile art. 144 alin. (7) şi (8)."

    36. La articolul 146 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) dreptul de suită."

    37. La articolul 146, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 162 lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licenţă. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 153 alin. (2), precum şi la lista titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, români şi străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub supravegherea şi controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii."

    38. La articolul 149 alineatul (8), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) să emită facturi fiscale către utilizatori, care vor fi transmise inclusiv prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura către utilizatori."

    39. La articolul 152, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) metodologia/formula de calcul utilizată pentru calcularea remuneraţiei ce revine autorilor sau titularilor de drepturi."

    40. La articolul 157 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor autorilor şi titularilor de drepturi care sunt membri ai organismului de gestiune colectivă, precum şi ale celor care nu sunt membrii acestuia, pe baza principiului egalităţii de tratament, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 145 şi 145^1;"

    41. La articolul 159, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 159
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 145 şi 145^1, dacă un autor sau un titular de drepturi nu este asociat la niciun organism de gestiune colectivă, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri, desemnat ca atare de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin decizia directorului general. La emiterea deciziei vor fi luate în considerare inclusiv capacitatea economică de gestionare colectivă şi categoria de drepturi gestionate."

    42. La articolul 160, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Declaraţia prevăzută la alin. (3) se depune la adunarea generală şi se publică pe pagina proprie de internet."

    43. La articolul 162, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să asigure tratament egal membrilor, autorilor sau titularilor de drepturi ale căror drepturi le gestionează în temeiul art. 145 şi 145^1 sau al unui acord de reprezentare, în special în privinţa comisionului de gestiune, a regulilor privind colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, precum şi a condiţiilor de acordare a licenţelor;"

    44. La articolul 162, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) să emită facturi fiscale către utilizatori, care vor fi transmise inclusiv prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura către utilizatori."

    45. La articolul 164, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul drepturilor gestionate colectiv extins, metodologiile se negociază cu prezentarea listei autorilor şi titularilor de drepturi care au optat să excludă operele şi alte obiecte protejate de la mecanismul prevăzut la art. 145^1."

    46. La articolul 165, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (9^1)-(9^3), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Penalităţile de întârziere sau, după caz, neplată se calculează exclusiv cu aplicarea dobânzii legale.
(9^2) Organismele de gestiune colectivă sunt obligate să notifice utilizatorii cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiilor neexclusive cu 30 de zile înainte de termen.
(9^3) În caz de întârziere sau neplată a remuneraţiilor, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să îi notifice pe utilizatori cu un termen rezonabil privind cuantumul datoriei, modalităţile şi termenele de plată."

    47. La articolul 165, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Părţile interesate pot apela la unul sau mai mulţi mediatori, prevederile alin. (1)-(10) urmând a se aplica şi în cazul retransmisiei programelor de radio şi televiziune, în cazul în care nu se încheie niciun acord între organismul de gestiune colectivă şi operatorul unui serviciu de retransmisie sau între operatorul unui serviciu de retransmisie şi organismul de radiodifuziune ori televiziune în ceea ce priveşte autorizaţia de retransmisie a programelor difuzate."

    48. La articolul 168, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 168
    (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alţi plătitori se face de organismul de gestiune colectivă al cărui repertoriu se utilizează, exclusiv în baza facturii fiscale emise aferente perioadei curente şi transmise inclusiv prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Neemiterea facturii presupune exonerarea obligaţiei de plată.
    ...............................................................................................
    (7) Organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligaţia să elibereze autorizarea prin licenţa neexclusivă în forma scrisă, în numele tuturor organismelor de gestiune colectivă beneficiare, şi să asigure transparenţa activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare. Acestea au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare. Organismul desemnat colector unic primeşte, în numele organismelor de gestiune colectivă beneficiare, datele transmise de utilizatori conform art. 162 lit. f) privind operele utilizate şi privind determinarea cuantumului remuneraţiilor, le transmite acestora şi colaborează cu acestea pentru stabilirea repartiţiei remuneraţiilor colectate."

    49. La articolul 169 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) comisionul de gestiune reprezintă procentul reţinut autorilor sau titularilor de drepturi, din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit derivat din investirea veniturilor provenite din drepturi, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate de funcţionarea organismului de gestiune colectivă, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor. Comisionul datorat de membri şi de titularii de drepturi care au o legătură directă cu organismul de gestiune colectivă se reţine la momentul efectuării repartiţiei şi nu poate depăşi 15% din sumele repartizate individual;"

    50. La articolul 169 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) sumele nerevendicate, evidenţiate şi păstrate în conturi analitice distincte timp de trei ani de la data notificării."

    51. La articolul 169, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cel mult 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) lit. c), sumele nerevendicate se repartizează atât membrilor organismului de gestiune cât şi, în cazul drepturilor gestionate colectiv obligatoriu sau extins, membrilor organismelor beneficiare, în mod proporţional cu remuneraţiile repartizate în anul generării acestora."

    52. La articolul 181 alineatul (1), după litera m^1) se introduc trei noi litere, literele m^2)-m^4), cu următorul cuprins:
    "m^2) consultă titularii de drepturi, organismele de gestiune colectivă şi instituţiile de conservare a patrimoniului cultural din fiecare sector înainte de a stabili cerinţe specifice în temeiul art. 9^1 şi încurajează dialogul periodic între organizaţiile de reprezentare ale utilizatorilor şi titularilor de drepturi, inclusiv organismele de gestiune colectivă, şi alte organizaţii ale părţilor interesate relevante, pentru fiecare sector, cu scopul de a îmbunătăţi relevanţa şi utilizarea mecanismelor de acordare a licenţelor stabilite la art. 128^4 alin. (1) şi de a asigura eficacitatea garanţiilor pentru titularii de drepturi;
m^3) informează Comisia Europeană cu privire la domeniul de aplicare al licenţelor neexclusive acordate în temeiul art. 145^1, la scopul şi tipurile licenţelor care pot fi introduse în temeiul respectivelor dispoziţii, la datele de contact ale organismelor care eliberează licenţe în conformitate cu respectivul mecanism de acordare a licenţelor şi cu privire la mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre acordarea de licenţe şi despre drepturile titularilor prevăzute la art. 145^1 alin. (2) lit. c);
m^4) notifică Comisiei Europene mediatorii menţionaţi la art. 144^1, incluzând, dacă este disponibilă, sursa unde pot fi găsite informaţiile relevante despre mediatorii aleşi;"

    53. La articolul 181 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) furnizează Comisiei Europene, în timp util, informaţii relevante şi utile cu privire la domeniul gestionat de acesta."

    54. Articolul 184 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 184
    (1) În cazul în care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor constată, în urma unui control programat sau a unei sesizări, că organismul de gestiune colectivă nu respectă obligaţiile impuse prin prezenta lege, cu excepţia celor a căror încălcare se pedepseşte contravenţional sau penal, dispune măsurile necesare intrării în legalitate şi acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor un termen de 3 luni pentru îndeplinirea acestora.
    (2) În cazul în care organismul de gestiune colectivă prezintă argumente justificate referitoare la neîndeplinirea sau la îndeplinirea parţială a măsurilor de intrare în legalitate, termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru cel mult o lună, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, la solicitare.
    (3) Măsurile dispuse conform alin. (1) trebuie să fie clare, precise şi cu indicarea temeiului legal pe care se bazează.
    (4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică îndeplinirea măsurilor dispuse, iar în cazul în care constată că acestea nu au fost îndeplinite decide suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Pe perioada suspendării activităţii, organismul de gestiune colectivă poate să îşi exercite drepturile statutare, cu excepţia celor prevăzute la art. 162 lit. b), d), e), f), s) şi la art. 169 alin. (1) lit. d) şi g).
    (5) Deciziile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ.
    (6) Măsura suspendării se revocă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după îndeplinirea măsurilor dispuse conform alin. (1).
    (7) Dispoziţiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi în cazul entităţilor de gestiune independente, pentru prevederile legale care vizează aceste entităţi."

    55. La articolul 185, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 185
    (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producătorul de fonograme ori de înregistrări audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune, fabricantul de bază de date şi editorul unei publicaţii de presă pot să instituie măsuri tehnice de protecţie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege."

    56. La articolul 190, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) încălcarea prevederilor art. 160 alin. (5), ale art. 162 lit. b), e), g), i), k), l), p) şi q), ale art. 169 alin. (7), ale art. 170 alin. (2^1) şi ale art. 172 alin. (1);"

    57. La articolul 209, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale, publicată în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JOUE) cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007;
b) Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) cu numărul 111L din data de 5 mai 2009;"

    58. La articolul 209, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) şi n), cu următorul cuprins:
    "m) Directiva (UE) 2019/789 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio şi de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019;
n) Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019."    ART. II
    Organismele de gestiune colectivă care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia modificării statutelor, în acord cu prevederile prezentei legi, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

    ART. III
    (1) Pe o durată de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sumele nerevendicate prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, vor fi utilizate de organismele de gestiune colectivă pentru cheltuieli de digitalizare a sistemului de identificare a operelor, execuţiilor şi prestaţiilor artistice, de colectare, evidenţă şi repartiţie a remuneraţiilor. Verificarea modului de cheltuire a acestor sume face obiectul auditului extern, care se prezintă anual, de către auditor, spre aprobare, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
    (2) Sumele nerevendicate care excedează necesarului de cheltuieli prevăzute la alin. (1) se repartizează conform prevederilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.
    (3) Aplicarea metodologiilor stabilite conform procedurii prevăzute la art. 163-165 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se face cu excepţia prevederilor contrare dispoziţiilor art. 164 alin. (2) şi ale art. 165 alin. (9^1).
    (4) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să actualizeze autorizaţiile neexclusive acordate, precum şi informaţiile prevăzute la art. 170 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta lege, inclusiv pe cele aflate sub incidenţa prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
    (5) În cazul în care organismele de gestiune colectivă nu respectă obligaţia stabilită la alin. (3) şi (4), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor dispune măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile art. 184 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege. Lipsa modificării metodologiilor de către organismul de gestiune colectivă conform legii presupune exonerarea obligaţiei de plată a fiecărui utilizator.
    (6) Dispoziţiile art. 44 alin. (1^1) şi ale art. 190 lit. e) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (7) Dispoziţiile art. 145^1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    (1) În cazul acordurilor ce au ca obiect acte de comunicare publică, de punere la dispoziţia publicului a operelor sau a altor obiecte protejate, prin mijloace cu fir sau fără fir, astfel încât membrii publicului să poată avea acces la acestea în orice loc şi în orice moment ales în mod individual, care au loc în cursul furnizării unui serviciu online auxiliar, precum şi în cazul actelor de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu online, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică dispoziţiile art. 20 alin. (3)-(6) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, începând cu data de 7 iunie 2023, dacă respectivele acorduri expiră după această dată.
    (2) Contractelor de licenţă sau de transfer al drepturilor autorilor şi artiştilor interpreţi sau executanţi li se aplică obligaţia de transparenţă stabilită la art. 40^2 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, de la data de 7 iunie 2022.
    (3) Prevederile art. 94^1 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplică publicaţiilor de presă publicate pentru prima dată înainte de 6 iunie 2019.
    (4) Pentru autorizaţiile obţinute pentru actele de comunicare către public de programe prin introducere directă, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 134^3 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu 7 iunie 2025, dacă expiră după respectiva dată.
    (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică actelor încheiate sau drepturilor dobândite înainte de 7 iunie 2021.
    (6) Prevederile art. I nu afectează în niciun fel utilizările legitime ale operelor sau obiectelor protejate, cum ar fi utilizările în temeiul excepţiilor sau limitărilor permise de lege sau prevăzute în dreptul Uniunii Europene, şi nu conduce la nicio identificare a utilizatorilor individuali şi nici la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepţia cazului în care are loc în conformitate cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (7) Prevederile art. 94^2 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu aduc atingere regimurilor actuale sau viitoare prevăzute de lege, în ceea ce priveşte dreptul de împrumut public.

    ART. V
    Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio şi de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019, şi ale Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    VASILE-DANIEL SUCIU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 28 martie 2022.
    Nr. 69.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016