Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010  pentru aprobarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 20 aprilie 2010
LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010
pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 20 aprilie 2010


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. I
Se aprobã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. La articolul 1, dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Prezenta ordonanţã de urgenţã nu are ca obiect liberalizarea serviciilor de interes economic general, rezervate organismelor publice sau private, privatizarea organismelor publice prestatoare de servicii şi eliminarea monopolurilor care presteazã servicii.
(3) Prezenta ordonanţã de urgenţã nu afecteazã dispoziţiile penale în vigoare.
(4) Prezenta ordonanţã de urgenţã nu afecteazã dispoziţiile naţionale privind definirea, organizarea şi funcţionarea serviciilor economice de interes general, relaţiile de muncã, sãnãtatea şi securitatea la locul de muncã, securitatea socialã, protecţia şi promovarea libertãţii culturale sau lingvistice, pluralismul mijloacelor de comunicare în masã, precum şi exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea recunoscute potrivit legii."
2. La articolul 2, litera o) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"o) Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) - platforma electronicã prin intermediul cãreia se realizeazã schimbul de informaţii şi comunicarea între autoritãţile competente, care decurg din obligaţiile de cooperare administrativã prevãzute în prezenta ordonanţã de urgenţã;".
3. La articolul 3, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Autoritãţile competente asigurã aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã în conformitate cu dispoziţiile tratatelor privitoare la dreptul de stabilire şi la libera circulaţie a serviciilor."
4. La articolul 4 alineatul (2), dupã litera a) se introduce o nouã literã, litera a^1), cu urmãtorul cuprins:
"a^1) serviciile neeconomice de interes general;".
5. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice, precum şi resursele şi serviciile asociate, în ceea ce priveşte domeniile reglementate de <>Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociatã, precum şi interconectarea acestora, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 527/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare al comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicatã, <>Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2007 privind condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitalã interactivã, precum şi a echipamentelor de televiziune digitalã ale consumatorilor;".
6. Dupã articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 4^1. - (1) Autoritãţile competente au obligaţia de a examina procedurile şi formalitãţile aplicabile accesului la o activitate de servicii şi exercitãrii acesteia, iar, în cazul în care acestea nu sunt suficient de simple, de a realiza simplificarea lor.
(2) Formularele armonizate la nivel comunitar în acest domeniu, elaborate de Comisia Europeanã, sunt echivalente cu certificatele, atestãrile şi orice alte documente solicitate unui prestator, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã."
7. La articolul 5, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) În cazul în care o autoritate competentã românã solicitã ca prestatorul ori beneficiarul sã prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi cã o anumitã cerinţã a fost îndeplinitã, aceasta acceptã orice document dintr-un stat membru întocmit într-un scop echivalent sau din care reiese clar cã cerinţa respectivã este îndeplinitã."
8. La articolul 6, alineatele (3), (6) şi (9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Autoritãţile competente trebuie sã se înregistreze în sistemul PCU electronic în termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine funcţional sau de la data la care acestea devin funcţionale.
.............................................................................
(6) Se desemneazã Centrul Naţional "România Digitalã", denumit în continuare CNRD, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale, ca autoritate responsabilã pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea PCU electronic.
.............................................................................
(9) PCU electronic va deveni funcţional pânã la data de 1 decembrie 2010."
9. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Autoritãţile competente au obligaţia de a rãspunde, în mod clar şi precis, prin intermediul PCU electronic, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la înregistrarea cererii, oricãrei cereri de informaţii sau asistenţã menţionate la alin. (1) şi (2) şi, în cazurile în care cererea este eronatã ori nefondatã, au obligaţia de a informa solicitantul în consecinţã, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile lucrãtoare.
(4) CNRD este responsabil pentru buna funcţionare, din punct de vedere tehnic, a PCU electronic. Autoritãţile competente rãspund pentru conţinutul informaţiilor şi documentelor colectate, transmise şi procesate prin intermediul PCU electronic."
10. La articolul 7, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
"(6) Autoritãţile competente pot lua mãsuri pentru ca informaţiile prevãzute în prezentul articol sã fie disponibile şi în alte limbi comunitare."
11. La articolul 9, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins:
"(9) Prezentul articol nu aduce atingere modului de repartizare a competenţelor în acordarea autorizaţiilor între autoritãţile administrative."
12. La articolul 15, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) raporteazã prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM) toate regimurile de autorizare şi cerinţele menţinute, precum şi cerinţele care au fost simplificate."
13. La articolul 16, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Autoritãţile administraţiei publice pot aplica, în conformitate cu legislaţia naţionalã armonizatã, propriile reguli în ceea ce priveşte condiţiile de angajare, inclusiv cele stabilite în contractele colective. Autoritãţile publice competente române pot impune cerinţe în ceea ce priveşte o activitate de servicii în cazul în care acestea sunt justificate din motive de ordine publicã, sãnãtate publicã sau protecţia mediului, în conformitate cu alin. (2)."
14. La articolul 18, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Alin. (1) şi (2) nu aduc atingere dispoziţiilor stabilite prin instrumente comunitare ce garanteazã libertatea de a presta servicii sau care permit derogãri de la aceasta."
15. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Prestatorii pot stabili condiţii de acces diferite în cazul în care acestea sunt justificate în mod direct prin criterii obiective.
(3) Clauzele ori declaraţiile ce cuprind condiţii generale de acces discriminatorii sunt nule de drept."
16. Dupã articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 23^1. - (1) Autoritãţile competente eliminã interdicţiile totale cu privire la comunicãrile comerciale ale profesiilor reglementate.
(2) Comunicãrile comerciale ale profesiilor reglementate respectã normele profesionale ale acestora, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene referitoare la independenţa, demnitatea şi integritatea profesiei, precum şi la pãstrarea secretului profesional, conform specificului fiecãrei profesii. Normele profesionale cu privire la comunicãrile comerciale trebuie sã fie nediscriminatorii, justificate printr-un motiv imperativ de interes general şi proporţionale."
17. La articolul 25, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Autoritãţile publice competente române iau mãsuri pentru:
a) încurajarea cooperãrii ordinelor profesionale, camerelor de comerţ, asociaţiilor meşteşugãreşti şi a asociaţiilor de consumatori, la nivel comunitar, pentru a promova calitatea prestãrii serviciilor, în special prin facilitarea evaluãrii competenţei unui prestator;
b) încurajarea dezvoltãrii evaluãrilor independente, în special de cãtre asociaţiile de consumatori, în ceea ce priveşte calitatea şi deficienţele prestãrii serviciilor, inclusiv dezvoltarea, la nivel comunitar, a unor încercãri şi testãri comparative şi comunicarea rezultatelor;
c) dezvoltarea de standarde europene voluntare, în scopul facilitãrii compatibilitãţii între serviciile oferite de cãtre prestatori din state membre diferite, informarea beneficiarului şi calitatea serviciilor;
d) asigurarea formãrii personalului implicat în activitãţile de asistenţã reciprocã, inclusiv din punct de vedere lingvistic şi al tehnologiei informaţiei, şi sprijinirea schimbului reciproc de experienţã cu celelalte state membre;
e) încurajarea elaborãrii, la nivel comunitar, în special de cãtre ordinele, organismele şi asociaţiile profesionale, a unor coduri de conduitã care sã faciliteze prestarea de servicii sau stabilirea unui prestator într-un alt stat membru, în conformitate cu legislaţia comunitarã; aceste coduri de conduitã sunt accesibile la distanţã, prin mijloace electronice."
18. La articolul 28 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
"d) în cazul nerespectãrii de cãtre autoritãţile competente a obligaţiei prevãzute la art. 6 alin. (3), cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei."
19. La articolul 28, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) se fac de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care, prin încãlcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor."
20. La articolul 28, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
"(4^1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevãzute la alin. (1) lit. d) se fac de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai CNDR."
21. Dupã articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 40^1. - Autoritãţile publice competente române au obligaţia de a analiza rapoartele celorlalte state membre, realizate în vederea evaluãrii reciproce şi transmise de cãtre Comisia Europeanã. Observaţiile rezultate în urma analizei vor fi transmise Departamentului pentru Afaceri Europene, în termenul stabilit de acesta."
22. În anexã, dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
"f) <>art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã."
ART. II
În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţã, denumirea "Sistemul de informare în cadrul pieţei interne (SIPI)" se înlocuieşte cu denumirea "Sistemul de informare al pieţei interne (IMI)".

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor <>art. 75 şi ale <>art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã .

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANÃ

Bucureşti, 16 aprilie 2010.
Nr. 68.

------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016