Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 539 din 15 decembrie 2003  privind Ordinul Meritul Sanitar si Medalia Meritul Sanitar    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 539 din 15 decembrie 2003 privind Ordinul Meritul Sanitar si Medalia Meritul Sanitar

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 23 decembrie 2003
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar prevãzute la art. 7 lit. A şi B şi Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar prevãzute la <>art. 9 lit. A pct. VI şi lit. B pct. VI din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificãrile ulterioare, fac parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate şi, respectiv, a decoraţiilor militare de rãzboi.
ART. 2
(1) Ordinul Meritul Sanitar se poate acorda medicilor civili sau militari şi persoanelor cu studii superioare, cetãţeni români sau strãini, care au avut merite deosebite în domeniul ocrotirii sãnãtãţii populaţiei, în combaterea unor epidemii, în domeniul cercetãrii şi practicii medicale, în creşterea prestigiului ştiinţei medicale româneşti şi în asigurarea asistenţei medicale, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict armat sau de rãzboi.
(2) Medalia Meritul Sanitar se poate acorda personalului medico-sanitar civil sau militar fãrã studii superioare, cetãţeni români sau strãini care s-au distins prin activitãţi meritorii în toate domeniile curente medicale, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict armat sau de rãzboi.
ART. 3
(1) Ordinul Meritul Sanitar se prezintã:
a) pentru personalul civil, sub douã forme cu valoare ierarhicã egalã: însemnul şi rozeta;
b) pentru militari, sub trei forme cu valoare ierarhicã egalã: însemnul, bareta şi rozeta.
(2) Însemnul Ordinului Meritul Sanitar este o cruce confecţionatã din argint, emailatã roşu, având între braţe un fascicul de raze metalice.
(3) Panglica şi bareta Ordinului Meritul Sanitar conferit ca decoraţie militarã de rãzboi se deosebesc de panglica şi bareta Ordinului Meritul Sanitar conferit ca decoraţie civilã, prin aplicarea pe margini a unui fir auriu.
ART. 4
(1) Medalia Meritul Sanitar se prezintã:
a) pentru personalul civil, sub o singurã formã: însemnul;
b) pentru militari, sub douã forme cu valoare ierarhicã egalã: însemnul şi bareta.
(2) Însemnul Medaliei Meritul Sanitar este o piesã circularã cu bordura puţin proeminentã, mãrginitã de un cerc perlat, şi este confecţionatã din tombac.
(3) Panglica Medaliei Meritul Sanitar conferite ca decoraţie militarã de rãzboi se deosebeşte de panglica Medaliei Meritul Sanitar conferite ca decoraţie civilã, prin aplicarea pe margini a unui fir auriu.
ART. 5
Regulamentele privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Sanitar şi Medaliei Meritul Sanitar, pentru fiecare grad sau clasã, precum şi modelul desenat al ordinului şi medaliei sunt prevãzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantã din prezenta lege.
ART. 6
(1) Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar se conferã de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit <>art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare, de cãtre ministrul de resort, pentru persoanele din domeniul sãu de activitate.
(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Sanitar şi Medaliei Meritul Sanitar sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu <>art. 5 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
(3) Preşedintele României poate sã confere Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar şi din proprie iniţiativã, în proporţie de 1% din numãrul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasã a fiecãrei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu <>art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 7
(1) Repartiţia numãrului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar, care se acordã anual, se realizeazã de cãtre Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.
(2) Pentru prima promoţie, de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se poate conferi maximum 15% din numãrul decoraţiilor pentru fiecare grad şi clasã.
ART. 8
(1) Ordinul Meritul Sanitar conferit ca decoraţie civilã este limitat la maximum 4.000 de membri.
(2) Ordinul Meritul Sanitar conferit cetãţenilor strãini ca decoraţie civilã nu intrã în numãrul prevãzut la alin. (1).
(3) Ordinul Meritul Sanitar, ca decoraţie militarã de rãzboi, se poate conferi nelimitat.
ART. 9
Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescãtoare este urmãtoarea:
a) Mare Ofiţer;
b) Comandor;
c) Ofiţer;
d) Cavaler.
ART. 10
Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescãtoare este urmãtoarea:
a) clasa I;
b) clasa a II-a;
c) clasa a III-a.
ART. 11
(1) Medalia Meritul Sanitar conferitã ca decoraţie civilã se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitatã la 3.000 de membri pentru clasa I.
(2) Medalia Meritul Sanitar clasa I, conferitã cetãţenilor strãini ca decoraţie civilã, nu intrã în numãrul prevãzut la alin. (1).
(3) Medalia Meritul Sanitar, ca decoraţie militarã de rãzboi, se poate conferi nelimitat.
ART. 12
(1) Atestarea Ordinului Meritul Sanitar şi a Medaliei Meritul Sanitar se face printr-un brevet, în conformitate cu <>art. 24 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Sanitar sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnãtura autografã a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu <>art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Sanitar sunt validate, pentru clasele a III-a şi a II-a, prin parafa ministrului de resort şi semnãtura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnãtura ministrului de resort şi semnãtura cancelarului ordinelor, în conformitate cu <>art. 28 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 13
Membrii Ordinului Meritul Sanitar, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi Cavaleri ai Ordinului Meritul Sanitar.
ART. 14
(1) Ziua Ordinului Meritul Sanitar se sãrbãtoreşte la data de 26 noiembrie, data primei instituiri a decoraţiei în anul 1913.
(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sanitar, ministerul de resort şi celelalte instituţii publice abilitate sã facã propuneri de decorare organizeazã, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Sanitar.
ART. 15
Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Sanitar gradul de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost fãcutã direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienţã la Preşedintele României pentru a-i mulţumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienţa personalã sau în grup a celor decoraţi.
ART. 16
(1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Sanitar se poate pierde în condiţiile prevãzute la <>art. 52 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului Meritul Sanitar, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor ordinului la o pedeapsã privativã de libertate prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu <>art. 53 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 17
(1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Sanitar este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi doi membri din gradul de Mare Ofiţer, din care cel puţin un membru al consiliului de onoare este ales din rândul medicilor militari, membri ai ordinului, iar preşedinte al consiliului de onoare va fi, de regulã, cel mai în vârstã membru din gradul de Mare Ofiţer.
(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sanitar, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.
(3) Pot fi realeşi, pentru o nouã perioadã, 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare.
(4) Ministerul de resort va pune la dispoziţie spaţii adecvate desfãşurãrii activitãţii consiliului de onoare.
ART. 18
(1) Cavalerii Ordinului Meritul Sanitar pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate cã aduc prejudicii morale acestora.
(2) Ca urmare a sesizãrii se convoacã consiliul de onoare şi persoana învinuitã, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
(3) Cavalerii Ordinului Meritul Sanitar pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate cã aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizãrii, Cancelaria Ordinelor convoacã consiliul de onoare şi persoana învinuitã, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.
(4) În cazul în care persoana învinuitã nu se prezintã la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacã la alt termen, iar în cazul neprezentãrii şi a doua oarã, cazul va fi judecat în lipsã.
(5) Consiliul de onoare delibereazã şi decide dupã cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacã faptele aduse la cunoştinţã sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoraţiei.
(6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor <>art. 59 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 19
Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Sanitar judecã şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Sanitar. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptaţi pentru cauza în speţã şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor <>art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Sumele necesare confecţionãrii însemnelor, rozetelor, brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Ordinului Meritul Sanitar şi Medaliei Meritul Sanitar vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 15 decembrie 2003.
Nr. 539.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind descrierea şi acordarea Ordinului Meritul Sanitar

ART. 1
Ordinul Meritul Sanitar se acordã pe viaţã.
ART. 2
(1) Ordinul Meritul Sanitar conferit ca decoraţie civilã este limitat la maximum 4.000 de membri, împãrţiţi pe grade astfel:
a) Cavaler - 2.200;
b) Ofiţer - 1.100;
c) Comandor - 500;
d) Mare Ofiţer - 200.
(2) Depãşirea numãrului fiecãrui grad constituie o încãlcare a prezentului regulament. Decoraţiile conferite peste numãrul limitã sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.
(3) Conferirea Ordinului Meritul Sanitar ca decoraţie militarã de rãzboi se poate face nelimitat.
ART. 3
(1) Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Sanitar este o cruce cu braţele egale, late de 9 mm, având diametrul de 30 mm şi cu îmbinarea braţelor arcuitã, confecţionatã din argint cu titlul de 800 la mie, emailatã roşu. Dintre braţele crucii ies raze metalice care depãşesc crucea atât la partea superioarã, cât şi la cea inferioarã, dându-se însemnului o formã ovalã, cu înãlţimea de 40 mm şi cu lãţimea de 32 mm. Razele metalice au culoarea naturalã a argintului.
(2) Pe avers, central, este aplicat simbolul medicinii: doi şerpi încolãciţi pe un toiag înaripat, confecţionat din argint cu titlul de 925 la mie şi având înãlţimea de 18 mm.
(3) Pe revers sunt înscrise cu litere şi cifre înalte de 4 mm, pe braţul orizontal "MERITUL SANITAR", iar pe braţul vertical, în partea superioarã, anul "1913" şi, în partea inferioarã, anul "2000", reprezentând date istorice privind Ordinul Meritul Sanitar.
(4) Însemnul este surmontat de o semicununã din frunze de laur, cu lãţimea exterioarã de 30 mm şi înãlţimea exterioarã de 20 mm, având capetele semicununii unite printr-o barã, prin intermediul cãreia se petrece panglica. Pe barã, pe revers, sunt poansonate titlul argintului şi numãrul curent al decoraţiei.
(5) Panglica, din rips moarat alb, are la 1 mm de margini câte o bandã roşie, latã de 6 mm. Panglica are lãţimea de 40 mm şi înãlţimea aparentã de 50 mm.
(6) Pentru persoanele de sex feminin, personal civil, panglica este pliatã sub formã de fundã şi are lungimea de 120 mm.
(7) Panglica însemnului de rãzboi primeşte pe margini un fir auriu, lat de 2 mm.
(8) Rozeta se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lungã de 16 mm şi latã de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.
(9) Bareta pentru medicii militari se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicatã pe un suport metalic, lungã de 20 mm, latã de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%. Pe spate are un sistem de prindere.
(10) Bareta de rãzboi primeşte pe margini un fir auriu, lat de 1 mm.
ART. 4
Însemnul şi rozeta gradului de Ofiţer al Ordinului Meritul Sanitar au caracteristicile generale ale însemnului şi rozetei gradului de Cavaler, cu urmãtoarele particularitãţi:
a) însemnul este aurit;
b) panglica primeşte o rozetã cu diametrul de 25 mm;
c) rozeta se prezintã sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm şi înãlţimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere;
d) pentru persoanele de sex feminin rozeta se aplicã pe mijlocul fundei;
e) bareta pentru medicii militari este asemãnãtoare cu cea a gradului de Cavaler, pe care este prinsã o rozetã cu diametrul de 10 mm;
f) bareta de rãzboi primeşte pe marginile sale şi ale rozetei un fir auriu, lat de 1 mm.
ART. 5
(1) Însemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Sanitar este o cruce cu braţele egale, late de 11 mm şi cu diametrul de 40 mm, confecţionatã din argint cu titlul de 925 la mie, aurit. Piesa ovalã are înãlţimea de 50 mm şi lãţimea de 38 mm.
(2) Celelalte elemente ale însemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiţer, cu urmãtoarele particularitãţi:
a) însemnul medicinii de pe avers are înãlţimea de 22 mm;
b) literele şi cifrele inscripţiei de pe revers sunt înalte de 5 mm;
c) însemnul este surmontat de o cununã deschisã din frunze de laur cu lãţimea exterioarã de 37 mm şi înãlţimea de 28 mm, de care este prins un inel plat, înalt de 30 mm şi lat de 3 mm, prin care se petrece panglica; pe reversul inelului sunt poansonate titlul argintului şi numãrul curent al decoraţiei corespunzãtoare gradului;
d) panglica este latã de 45 mm şi are lungimea reglabilã pentru a fi adaptatã la circumferinţa gâtului; benzile roşii au lãţimea de 7 mm;
e) rozeta gradului de Comandor este formatã prin suprapunerea rozetei gradului de Ofiţer cu cea a gradului de Cavaler; pe spate are un sistem de prindere;
f) bareta pentru medicii militari se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicatã pe un suport metalic, lungã de 23 mm, latã de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%; pe centrul baretei este prins un disc din argint cu diametrul de 5 mm; pe spate are un sistem de prindere;
g) bareta de rãzboi primeşte pe margini şi pe discul de argint un fir auriu, lat de 1 mm.
ART. 6
(1) Însemnul gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Sanitar este compus din însemnul propriuzis şi placa gradului.
(2) Însemnul propriu-zis şi panglica gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Sanitar sunt identice cu însemnul şi panglica gradului de Comandor.
(3) Placa gradului este o stea cu 8 raze, confecţionatã din argint cu titlul de 925 la mie şi având diametrul de 70 mm. Pe placã este aplicat însemnul avers al gradului de Comandor. Pe revers, într-un medalion central, sunt poansonate numele firmei producãtoare, titlul argintului şi numãrul curent al decoraţiei corespunzãtoare gradului. Pe spate are un sistem de prindere.
(4) Rozeta gradului se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lungã de 16 mm şi latã de 6 mm, peste care se aplicã rozeta gradului de Ofiţer. Pe spate are un sistem de prindere.
(5) Bareta pentru medicii militari are dimensiunile celei a gradului de Comandor, pe ea fiind aplicat un romb în relief, din argint, având diagonala mare de 7 mm şi diagonala micã de 5 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
(6) Bareta de rãzboi primeşte pe margini şi pe centrul rombului un fir auriu, lat de 1 mm.
ART. 7
(1) Cutia în care se pãstreazã decoraţia este îmbrãcatã în piele albã şi în interior este cãptuşitã cu pluş roşu.
(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate auriu: stema României, denumirea şi gradul ordinului.
ART. 8
(1) Ordinul Meritul Sanitar se poartã, de regulã, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sãrbãtori naţionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Sanitar şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice.
(2) Gradele de Cavaler şi Ofiţer ale Ordinului Meritul Sanitar se poartã pe partea stângã a pieptului.
(3) Gradul de Comandor al Ordinului Meritul Sanitar se poartã la gât, cu panglica prinsã sub cravatã, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stângã, sub nodul cravatei.
(4) Placa gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Sanitar se poartã pe partea stângã a pieptului.
(5) Se poartã întotdeauna numai gradul cel mai înalt al Ordinului Meritul Sanitar care a fost conferit.
(6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului cel mai înalt. Rozeta se poartã la butoniera de la reverul stâng al hainei sau al taiorului.
(7) Militarii poartã Ordinul Meritul Sanitar în conformitate cu regulamentele militare specifice.
ART. 9
(1) Conferirea Ordinului Meritul Sanitar se face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler, cu excepţia primei promoţii a ordinului.
(2) Conferirea Ordinului Meritul Sanitar se poate face numai dupã îndeplinirea cu rezultate deosebite, timp de 5 ani, a unor activitãţi sau funcţii specifice.
ART. 10
(1) Pentru a se conferi un grad superior aceleiaşi persoane este necesarã efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:
a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiţer - 3 ani;
b) de la gradul de Ofiţer la cel de Comandor - 4 ani;
c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiţer 5 ani.
(2) Propunerile de conferire trebuie sã ţinã seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoţie de decorare.
(3) Conferirea directã a gradelor superioare la prima promoţie se face ca urmare a unei însumãri de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.
ART. 11
Pentru merite cu totul deosebite termenul de 5 ani, ca şi vechimea minimã în grad, prevãzute la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.
ART. 12
(1) Ordinul Meritul Sanitar, ca decoraţie militarã de rãzboi, se conferã fãrã a se ţine seama de timpul servit în structurile medicale sau militare, ci numai pentru meritele şi abnegaţia dovedite în serviciile specifice pe timp de conflict armat sau de rãzboi.
(2) Medicii care pe timp de pace au fost decoraţi cu Ordinul Meritul Sanitar pot primi, pentru meritele avute pe timp de conflict armat sau de rãzboi, gradul imediat superior al decoraţiei militare de rãzboi.
ART. 13
(1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea persoanei respective din evidenţa gradului inferior, locul devenind vacant.
(2) Însemnul gradului inferior rãmâne în posesia celui decorat.
ART. 14
(1) Ordinul Meritul Sanitar se poate acorda medicilor civili sau militari şi persoanelor cu studii superioare, cetãţeni români sau strãini, care au avut merite deosebite în domeniul ocrotirii sãnãtãţii populaţiei, în combaterea unor epidemii, în domeniul cercetãrii şi practicii medicale, în creşterea prestigiului ştiinţei medicale româneşti şi în asigurarea asistenţei medicale atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict armat sau de rãzboi.
(2) Prin merite deosebite, în sensul prezentului regulament, se înţelege:
a) obţinerea unor rezultate semnificative în asigurarea stãrii de sãnãtate a populaţiei;
b) introducerea unor metode noi în practica actului medical;
c) combaterea eficientã a bolilor sociale;
d) prevenirea maladiilor epidemice şi obţinerea performanţelor medicale în tratarea diferitelor boli;
e) descoperirea şi producerea unor medicamente sau substanţe medicamentoase noi şi eficiente în tratarea diverselor maladii;
f) asigurarea îngrijirii medicale corespunzãtoare a combatanţilor rãniţi pe timp de conflict armat sau de rãzboi;
g) obţinerea brevetului de invenţie-inovaţie pentru realizarea de aparaturã în domeniul medical.
ART. 15
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, în baza art. 14, reglementãri specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia condiţiile în care se conferã Ordinul Meritul Sanitar.

ANEXA 2

REGULAMENT
privind descrierea şi acordarea Medaliei Meritul Sanitar

ART. 1
Medalia Meritul Sanitar se acordã pe viaţã.
ART. 2
(1) Medalia Meritul Sanitar conferitã ca decoraţie civilã este nelimitatã ca numãr pentru clasele a III-a şi a II-a şi limitatã la un numãr de 3.000 de membri pentru clasa I.
(2) Depãşirea numãrului de medalii pentru clasa I constituie o încãlcare a prezentului regulament. Decoraţiile conferite peste numãrul limitã sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.
(3) Conferirea Medaliei Meritul Sanitar ca decoraţie militarã de rãzboi se poate face nelimitat.
ART. 3
(1) Însemnul Medaliei Meritul Sanitar se prezintã sub forma unei piese circulare cu diametrul de 36 mm, cu bordura uşor înãlţatã, mãrginitã de un cerc perlat, şi este confecţionat din tombac.
(2) Pe avers este ştanţat în relief însemnul Ordinului Meritul Sanitar, care are înãlţimea de 30 mm şi lãţimea de 22,5 mm.
(3) Pe revers este înscris cu litere şi cifre de 4 mm: "1913/MERITUL SANITAR/2000", reprezentând date istorice privind Medalia Meritul Sanitar.
(4) Medalia este surmontatã de o semicununã din frunze de laur, cu lãţimea exterioarã de 35 mm şi înãlţimea de 25 mm, având capetele semicununii unite printr-o barã prin intermediul cãreia se petrece panglica. Pe barã, pe revers, este poansonat la clasa I numãrul curent al decoraţiei.
(5) Panglica, latã de 35 mm şi cu lãţimea aparentã de 50 mm, este din rips moarat alb, având la margini, la o distanţã de 1 mm, o dungã roşie, latã de 2 mm, iar pe centru o dungã roşie, latã de 8 mm.
(6) Pentru persoanele de sex feminin, personal civil, panglica este pliatã sub formã de fundã şi are lungimea de 100 mm.
(7) Panglica însemnului de rãzboi primeşte pe margini un fir aurit, lat de 2 mm.
(8) Bareta pentru personalul medico-sanitar militar se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicatã pe un suport metalic, lungã de 18 mm, latã de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%. Pe spate are un sistem de prindere.
(9) Bareta de rãzboi primeşte pe margini un fir auriu, lat de 1 mm.
ART. 4
Deosebirea dintre clase este urmãtoarea:
a) clasa a III-a este brunatã;
b) clasa a II-a este argintatã;
c) clasa I este placatã cu aur.
ART. 5
(1) Cutia în care se pãstreazã medalia este din carton îmbrãcat în pergamoid alb şi este cãptuşitã cu mãtase roşie.
(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate argintiu denumirea şi clasa medaliei.
ART. 6
(1) Medalia Meritul Sanitar se poartã, de regulã, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sãrbãtori naţionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Sanitar şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice.
(2) Se poartã întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Sanitar care a fost conferitã.
ART. 7
(1) Conferirea Medaliei Meritul Sanitar se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.
(2) Conferirea Medaliei Meritul Sanitar, ca decoraţie civilã, se poate face numai dupã obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea specificã, practicã sau teoreticã, timp de 4 ani.
ART. 8
(1) Pentru a se conferi o clasã superioarã aceleiaşi persoane este necesarã efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioarã, astfel:
a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;
b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.
(2) Propunerile de conferire trebuie sã ţinã seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoţie de decorare.
(3) Conferirea directã a claselor superioare la prima promoţie se face ca urmare a unei însumãri de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.
ART. 9
Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani, ca şi vechimea minimã în clasã, prevãzute la art. 7 alin. (2) şi la art. 8 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.
ART. 10
(1) Medalia Meritul Sanitar, ca decoraţie de rãzboi, se conferã fãrã a se ţine seama de timpul servit în structurile medicale sau militare.
(2) Personalul sanitar care pe timp de pace a fost decorat cu Medalia Meritul Sanitar poate primi, pentru meritele avute pe timp de conflict armat sau de rãzboi, clasa imediat superioarã a decoraţiei militare de rãzboi.
ART. 11
(1) Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenţa clasei inferioare.
(2) Însemnul clasei inferioare rãmâne în posesia celui decorat.
ART. 12
(1) Medalia Meritul Sanitar se poate acorda personalului medico-sanitar civil sau militar fãrã studii superioare, cetãţeni români sau strãini care s-au distins prin activitãţi meritorii în toate domeniile curente medicale, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict armat sau de rãzboi.
(2) Prin activitãţi meritorii, în sensul prezentului regulament, se înţelege:
a) asistarea şi ajutarea cu competenţã, în limita îndatoririlor profesionale, a cadrelor medicale cu pregãtire superioarã în exercitarea actului medical;
b) îngrijirea cu conştiinciozitate şi abnegaţie a persoanelor suferinde sau rãnite;
c) asigurarea unor condiţii optime de îngrijire a persoanelor suferinde sau rãnite, pe timp de pace, de conflict armat sau de rãzboi.
ART. 13
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, în baza art. 12, reglementãri specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia condiţiile în care se conferã Medalia Meritul Sanitar.


ANEXA 3

Modelul desenat al
Ordinului Meritul Sanitar

NOTA CTCE Piatra Neamt

Modelul desenat al Ordinului Meritul Sanitar, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 926 din 23 decembrie 2003, la pagina 7, a se vedea imaginea asociata.


Modelul desenat al
Ordinului Meritul Sanitar

NOTA CTCE Piatra Neamt

Modelul desenat al Ordinului Meritul Sanitar, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 926 din 23 decembrie 2003, la pagina 8, a se vedea imaginea asociata.


Modelul desenat al
Ordinului Meritul Sanitar

NOTA CTCE Piatra Neamt

Modelul desenat al Ordinului Meritul Sanitar, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 926 din 23 decembrie 2003, la pagina 9, a se vedea imaginea asociata.

ANEXA 4

Modelul desenat al
Medaliei Meritul Sanitar

NOTA CTCE Piatra Neamt

Modelul desenat al Medaliei Meritul Sanitar, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 926 din 23 decembrie 2003, la pagina 10, a se vedea imaginea asociata.
──────────────────
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice