Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 414 din 19 decembrie 2023  privind desfăşurarea acţiunilor în reprezentare  pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 414 din 19 decembrie 2023 privind desfăşurarea acţiunilor în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1158 din 20 decembrie 2023
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind desfăşurarea acţiunilor în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a acestora şi al unei bune funcţionări a pieţei interne a Uniunii Europene.
    (2) Prezenta lege urmăreşte îmbunătăţirea accesului consumatorilor la justiţie şi oferă totodată garanţii adecvate consumatorilor.
    (3) Prezenta lege asigură mecanismul procedural care permite entităţilor calificate să introducă acţiuni în reprezentare în scopul obţinerii atât a măsurilor de încetare, cât şi a măsurilor reparatorii.
    (4) Drepturile şi obligaţiile privind protecţia consumatorilor prevăzute în Lista privind domeniile reglementate de actele normative naţionale şi de actele juridice europene, denumită în continuare Lista, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, se menţin indiferent de aplicarea prezentei legi.
    (5) Entităţile calificate sunt libere să aleagă orice mijloc procedural pe care îl au la dispoziţie, în vederea protejării intereselor colective ale consumatorilor.
    (6) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către entităţile calificate se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Prezenta lege se aplică acţiunilor în reprezentare introduse împotriva încălcărilor de către profesionişti a Listei prevăzute la art. 1 alin. (4), încălcări care prejudiciază sau pot prejudicia interesele colective ale consumatorilor.
    (2) Prevederile legale reglementate în Lista prevăzută la art. 1 alin. (4) se aplică fără a ţine seama de prevederile prezentei legi.
    (3) Prezenta lege se aplică încălcărilor la nivel intern şi transfrontalier, inclusiv atunci când încălcările respective au încetat înainte de introducerea acţiunii în reprezentare sau atunci când încălcările respective au încetat înainte de rămânerea definitivă a soluţiei pronunţate de instanţa de judecată învestită cu acţiunea în reprezentare.
    (4) Prezenta lege nu aduce atingere prevederilor legale care stabilesc remedieri de natură contractuală şi necontractuală care sunt disponibile consumatorilor în cazul încălcărilor prevăzute la alin. (1) şi (3).
    (5) Prezenta lege nu aduce atingere prevederilor legale de drept internaţional privat, în special celor referitoare la competenţa judiciară şi de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială, şi nici prevederilor legale referitoare la legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi necontractuale.

    ART. 3
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acţiune în reprezentare - o acţiune în vederea protejării intereselor colective ale consumatorilor care este introdusă de o entitate calificată în calitate de parte reclamantă în numele consumatorilor pentru a solicita o măsură de încetare, o măsură reparatorie ori ambele;
    b) acţiune în reprezentare internă - o acţiune de reprezentare introdusă la o instanţă judecătorească naţională de o entitate calificată desemnată în România;
    c) acţiune în reprezentare transfrontalieră - o acţiune în reprezentare introdusă de o entitate calificată într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care a fost desemnată entitatea calificată;
    d) consumator - orice persoană fizică ce acţionează în scopuri care nu se încadrează în activitatea comercială, economică, meşteşugărească sau liberală a respectivei persoane;
    e) conflict de interese - un conflict între interesele proprii ale entităţii calificate şi interesele consumatorilor, în care entitatea calificată/reprezentantul/finanţatorul ei, în calitatea sa de persoană privată, are interese care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate în calitate de reprezentant al consumatorilor, fie prin luarea unor decizii contrare intereselor consumatorilor, fie prin calitatea entităţii calificate/reprezentantului/finanţatorului ei, de concurent al profesionistului pârât;
    f) decizie definitivă - o hotărâre a unei instanţe judecătoreşti sau o decizie a unei autorităţi administrative dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care nu poate sau nu mai poate face obiectul niciunei căi de atac ordinare;
    g) entitate calificată - orice organizaţie sau organism public care reprezintă interesele consumatorilor şi care a fost desemnată de un stat membru al Uniunii Europene, calificată să introducă acţiuni în reprezentare în conformitate cu prezenta lege;
    h) interese colective ale consumatorilor - interesele generale ale unui grup de consumatori care vizează recunoaşterea unui drept prevăzut de prezenta lege;
    i) măsură reparatorie - o măsură care obligă profesionistul să le ofere consumatorilor în cauză remedieri, precum despăgubirea, repararea, înlocuirea, reducerea preţului, încetarea contractului sau rambursarea preţului plătit, după caz, în conformitate cu prevederile legale;
    j) profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează, inclusiv prin intermediul unui terţ care acţionează în numele sau în contul respectivei persoane, în scopuri legate de activitatea comercială, economică, meşteşugărească sau liberală a respectivei persoane;
    k) practică - orice acţiune sau omisiune a unui profesionist.


    ART. 4
    (1) Acţiunile în reprezentare, astfel cum sunt prevăzute în prezenta lege, pot fi introduse de entităţile calificate desemnate în acest scop de autorităţile naţionale sau de statele membre ale Uniunii Europene, după caz.
    (2) Entităţile, mai ales asociaţiile de consumatori, inclusiv asociaţiile de consumatori care reprezintă membri din cel puţin două state membre, sunt eligibile pentru a fi desemnate drept entităţi calificate în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare interne, acţiuni de reprezentare transfrontaliere sau ambele.
    (3) O entitate, astfel cum este prevăzută la alin. (2), este desemnată entitate calificată în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare transfrontaliere, acţiuni în reprezentare interne sau ambele, dacă entitatea respectivă a depus o cerere în acest sens şi îndeplineşte următoarele criterii:
    a) este persoană juridică înfiinţată potrivit art. 194 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care dovedeşte desfăşurarea, în decursul a 12 luni anterioare cererii de desemnare, a unei activităţi publice efective în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor;
    b) obiectul său de activitate demonstrează că are un interes legitim de a proteja interesele consumatorilor, astfel cum este menţionat în Lista prevăzută la art. 1 alin. (4);
    c) este o entitate fără scop lucrativ;
    d) nu face obiectul unei proceduri de insolvenţă şi nu este declarată insolventă sau nu se află în stare de insolvabilitate caracterizată prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile şi împotriva sa nu a fost demarată o procedură care are ca efect dizolvarea;
    e) este independentă şi nu este influenţată de persoane care nu sunt consumatori, în special de profesionişti, care au un interes economic în introducerea unei acţiuni în reprezentare, inclusiv în cazul finanţării de către terţi, şi, în acest scop, a stabilit proceduri pentru preîntâmpinarea unei astfel de influenţe, precum şi pentru preîntâmpinarea conflictelor de interese între entitatea însăşi, finanţatorii săi şi interesele consumatorilor;
    f) prezintă în mod public, într-un limbaj simplu şi inteligibil, prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv pe pagina de internet proprie, informaţii care să demonstreze că îndeplineşte criteriile enumerate la lit. a)-e), precum şi informaţii cu privire la sursele de finanţare în general, structura sa organizatorică şi de conducere, structura membrilor săi, obiectul său de activitate şi activităţile sale.

    (4) O entitate îşi pierde statutul de entitate calificată în scopul introducerii unei acţiuni în reprezentare interne dacă nu respectă prevederile art. 23 alin. (3).
    (5) O entitate este desemnată în mod ad-hoc drept entitate calificată în scopul introducerii unei anumite acţiuni în reprezentare interne, la cererea respectivei entităţi, în cazul în care îndeplineşte criteriile pentru desemnarea drept entitate calificată în conformitate cu prezenta lege.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4) sunt, fiecare dintre ele, pe domeniul pe care are atribuţii conform acestor prevederi, entităţi calificate în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare interne şi/sau transfrontaliere.

    ART. 5
    (1) Autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4) desemnează, fiecare dintre ele pe domeniul de competenţă stabilit prin aceste prevederi, entităţi calificate în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare.
    (2) Autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4) transmit Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului lista entităţilor calificate pe care le-au desemnat în prealabil în conformitate cu prevederile alin. (1), în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare transfrontaliere, inclusiv numele şi obiectul de activitate al acestor entităţi calificate, până la data de 10 decembrie 2023, precum şi orice modificare ulterioară care intervine.
    (3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului transmite Comisiei Europene lista entităţilor calificate desemnate de autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4), în conformitate cu prevederile alin. (1), în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare transfrontaliere, inclusiv numele şi obiectul de activitate ale acestora, până la data de 26 decembrie 2023, precum şi orice modificare ulterioară a datelor transmise, în scopul întocmirii de către Comisia Europeană a unei evidenţe publice a entităţilor calificate să introducă acţiuni în reprezentare transfrontaliere din toate statele membre ale Uniunii Europene, pusă la dispoziţia publicului.
    (4) Autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea prevederilor legale din anexă publică pe site-ul propriu informaţiile transmise Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în conformitate cu prevederile alin. (2).
    (5) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului publică pe site-ul propriu lista entităţilor calificate desemnate în prealabil să introducă acţiuni în reprezentare transfrontaliere din toate statele membre ale Uniunii Europene, întocmită de Comisia Europeană.
    (6) Entităţile prevăzute la alin. (5), potrivit domeniului propriu de competenţă, dobândesc calitate procesuală activă în litigiile introduse pe rolul instanţelor de judecată.
    (7) Autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4) publică pe site-ul propriu informaţii actualizate referitoare la entităţile calificate pe care le-au desemnat în prealabil în conformitate cu prevederile alin. (1), în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare interne.
    (8) Autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4) evaluează cel puţin o dată la cinci ani dacă entităţile calificate pe care le-au desemnat în prealabil în conformitate cu prevederile alin. (1), în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare, respectă în continuare criteriile enumerate la art. 4 alin. (3).
    (9) Dacă în urma evaluării prevăzute la alin. (8) se constată de către autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice prevăzute la alin. (8) că entitatea calificată nu mai îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile enumerate la art. 4 alin. (3), acestea dispun retragerea statutului de entitate calificată, ce poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Dacă autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice care au desemnat o entitate calificată în conformitate cu alin. (1) sunt informate de către un alt stat membru al Uniunii Europene sau Comisia Europeană cu privire la existenţa unor suspiciuni referitoare la respectarea criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (3) de către entitatea calificată, acestea examinează motivele prezentate şi, dacă este cazul, retrag desemnarea respectivei entităţi şi informează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de punct naţional de contact.
    (11) Dacă o instanţă sau o autoritate ori un organism prestator de serviciu public din România are indicii temeinice cu privire la nerespectarea, de către o entitate calificată, desemnată în alt stat membru al Uniunii Europene, a criteriilor de desemnare în calitate de entitate calificată, transmite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului aceste indicii temeinice. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de punct naţional de contact, potrivit prevederilor alin. (13), informează în mod corespunzător statul membru care a desemnat respectiva entitate calificată. În cazul în care intervine o astfel de solicitare în cadrul unui litigiu în România, instanţa dispune suspendarea judecării acţiunii în reprezentare, potrivit prevederilor art. 412 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul retragerii desemnării drept entitate calificată, orice acţiune în reprezentare iniţiată de către o astfel de entitate, aflată în curs de judecată, se va respinge ca inadmisibilă. Suspendarea dispusă în condiţiile prezentului alineat este valabilă până la pronunţarea definitivă a autorităţilor din statul în care entitatea calificată a fost desemnată cu privire la informarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.
    (12) Profesionistul pârât în cadrul unei acţiuni în reprezentare introduse în faţa unei instanţe din România are posibilitatea să prezinte instanţei indicii temeinice privind nerespectarea, de către entitatea calificată care a introdus acţiunea în reprezentare, a criteriilor enumerate la art. 4 alin. (3). Dacă va găsi cererea profesionistului întemeiată, instanţa va respinge acţiunea în reprezentare ca inadmisibilă. Hotărârea se atacă doar cu apel.
    (13) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului este desemnat punct naţional de contact care asigură schimbul de informaţii prevăzute la alin. (10) şi (11), între statele membre ale Uniunii Europene sau Comisia Europeană şi autorităţile şi organismele publice naţionale care au desemnat entităţile calificate.
    (14) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de punct naţional de contact, desemnat în conformitate cu prevederile alin. (13), comunică Comisiei Europene denumirea şi datele de contact ale acestuia în vederea întocmirii de către Comisia Europeană a unei liste cu punctele de contact din toate statele membre ale Uniunii Europene, care este disponibilă acestora.

    ART. 6
    (1) Entităţile calificate desemnate în prealabil într-un alt stat membru al Uniunii Europene în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare transfrontaliere pot introduce astfel de acţiuni în reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti din România.
    (2) În cazul în care o presupusă încălcare a prevederilor legale a Listei prevăzute la art. 1 alin. (4) afectează sau ar putea afecta consumatori din diferite state membre, acţiunea în reprezentare poate fi introdusă în faţa instanţei judecătoreşti naţionale de către mai multe entităţi calificate din diferite state membre ale Uniunii Europene, în scopul protejării intereselor colective ale consumatorilor din statele membre respective.

    ART. 7
    (1) Entităţile calificate desemnate în conformitate cu prevederile art. 4 pot introduce acţiuni în reprezentare, astfel cum sunt prevăzute în prezenta lege, în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale.
    (2) Acţiunile în reprezentare se judecă potrivit dreptului comun. Hotărârea primei instanţe este supusă apelului, potrivit legislaţiei în vigoare. Decizia pronunţată în apel poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii. Recursul suspendă executarea.
    (3) Instanţele judecătoreşti naţionale evaluează admisibilitatea unei acţiuni în reprezentare specifice în conformitate cu prezenta lege şi cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Entităţile calificate pot solicita următoarele măsuri:
    a) măsuri de încetare;
    b) măsuri reparatorii.

    (5) Entităţile calificate pot să solicite măsurile prevăzute la alin. (4) în cadrul unei singure acţiuni în reprezentare.
    (6) Instanţa de judecată se poate pronunţa prin aceeaşi hotărâre judecătorească asupra măsurilor prevăzute la alin. (4).
    (7) Drepturile şi interesele consumatorilor în cadrul acţiunilor în reprezentare vor fi exercitate de către entităţile calificate, având poziţia procesuală de reclamant.
    (8) Consumatorii vizaţi de acţiunea în reprezentare au dreptul de a beneficia de măsurile prevăzute la alin. (4).

    ART. 8
    (1) Măsurile de încetare prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) se aplică după cum urmează:
    a) prin instituirea unor măsuri provizorii de încetare a unei practici sau, după caz, de interzicere a unei practici, dispuse de instanţa de judecată în cadrul procedurii speciale prevăzute de Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv procedura ordonanţei preşedinţiale, atunci când respectiva practică constituie o încălcare astfel cum a fost prevăzută la art. 2 alin. (1);
    b) prin dispunerea unor măsuri definitive de încetare a unei practici, după caz, de interzicere a unei practici printr-o hotărâre definitivă, de către instanţa de judecată atunci când se constată faptul că respectiva practică constituie o încălcare astfel cum este prevăzută la art. 2 alin. (1).

    (2) Hotărârea definitivă pronunţată de instanţă, astfel cum este prevăzută la alin. (1) lit. b), poate include următoarele:
    a) o măsură de constatare a faptului că practica constituie o încălcare, astfel cum este prevăzută la art. 2 alin. (1);
    b) o obligaţie de a publica decizia privind măsura, integral sau parţial, într-o formă considerată adecvată de către instanţa judecătorească din România ori o obligaţie de a publica o declaraţie de rectificare.

    (3) Pentru ca o entitate calificată să solicite o măsură de încetare, consumatorii, la nivel individual, nu sunt obligaţi să îşi exprime consimţământul de a fi reprezentaţi de entitatea calificată.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), entitatea calificată nu este obligată să dovedească:
    a) pierderea reală sau prejudiciul real suferit de consumatori, la nivel individual, afectaţi de încălcare, astfel cum este prevăzută la art. 2 alin. (1);
    b) intenţia sau neglijenţa din partea profesionistului.


    ART. 9
    (1) O măsură reparatorie obligă profesionistul să le ofere consumatorilor în cauză remedieri, precum despăgubirea, repararea, înlocuirea, reducerea preţului, încetarea contractului sau rambursarea preţului plătit, după caz, în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Entităţile calificate care introduc acţiuni în reprezentare la o instanţă judecătorească naţională pentru obţinerea de măsuri reparatorii solicită în scris, în format letric sau electronic, consimţământul la nivel individual, asumat sub semnătură, de la consumatorii vizaţi de respectiva acţiune în reprezentare, în termen de 30 de zile de la data introducerii acestei acţiuni în instanţă cu privire la:
    a) acceptarea expresă de a fi reprezentaţi de entitatea calificată în cadrul acţiunii în reprezentare respective;
    b) acceptarea expresă ca rezultatul acţiunii în reprezentare să fie obligatoriu pentru ei.

    (3) În cazul în care acţiunea în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii se introduce la o instanţă judecătorească naţională, consumatorii vizaţi de respectiva acţiune în reprezentare trebuie să îşi exprime consimţământul în mod explicit şi în scris, sub semnătură privată, cu privire la aspectele prevăzute la alin. (2), în termen de 30 de zile de la solicitarea consimţământului. Acesta poate fi acordat până la închiderea dezbaterilor la fond şi trebuie comunicat instanţei de judecată care va menţiona numele consumatorului în cadrul sentinţei.
    (4) În cazul în care acţiunea în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii se introduce la o instanţă judecătorească naţională, consumatorii vizaţi de respectiva acţiune în reprezentare care nu îşi au reşedinţa în România trebuie să îşi exprime în mod explicit şi în scris consimţământul de a fi reprezentaţi în cadrul acelei acţiuni în reprezentare, la nivel individual, pentru ca rezultatul acţiunii în reprezentare să fie obligatoriu pentru respectivii consumatori.
    (5) În cazul în care acţiunea în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii se introduce la o instanţă judecătorească sau autoritatea administrativă din alt stat membru, consumatorii vizaţi de respectiva acţiune în reprezentare care îşi au reşedinţa în România trebuie să îşi exprime în mod explicit şi în scris consimţământul de a fi reprezentaţi în cadrul acelei acţiuni în reprezentare, la nivel individual, pentru ca rezultatul acţiunii în reprezentare să fie obligatoriu pentru respectivii consumatori.
    (6) Consumatorii care şi-au exprimat în mod explicit consimţământul de a fi reprezentaţi în cadrul unei acţiuni în reprezentare nu pot fi reprezentaţi în alte acţiuni în reprezentare având acelaşi obiect şi împotriva aceluiaşi profesionist şi nici nu pot introduce în mod individual o acţiune având acelaşi obiect şi împotriva aceluiaşi profesionist.
    (7) Consumatorii primesc despăgubiri doar o singură dată pentru cauzele având acelaşi obiect şi fiind îndreptate împotriva aceluiaşi profesionist.
    (8) Atunci când o măsură reparatorie nu specifică consumatorii la nivel individual care au dreptul să beneficieze de remedierile prevăzute în măsura reparatorie, aceasta descrie cel puţin grupul de consumatori care are dreptul să beneficieze de respectivele remedieri.
    (9) O măsură reparatorie, dispusă printr-o decizie definitivă de instanţa sau autoritatea administrativă la care a fost introdusă o acţiune în reprezentare, dă dreptul consumatorilor vizaţi de acţiunea în reprezentare să beneficieze de remedierile prevăzute în respectiva măsură reparatorie în mod direct, fără a fi nevoie să introducă o acţiune separată.
    (10) Termenul în care consumatorii vizaţi de o acţiune în reprezentare pot beneficia de măsurile reparatorii dispuse de o instanţă judecătorească naţională este de 3 ani de la pronunţarea hotărârii definitive.
    (11) Entităţile calificate pot introduce acţiuni în reprezentare pentru obţinerea unei măsuri reparatorii fără a fi necesar ca o instanţă judecătorească sau o autoritate administrativă să fi constatat în prealabil, printr-o procedură separată, existenţa unei încălcări, astfel cum este prevăzută la art. 2 alin. (1).
    (12) Remedierile prevăzute în măsurile reparatorii din cadrul unei acţiuni în reprezentare nu aduc atingere remedierilor suplimentare aflate la dispoziţia consumatorilor în temeiul oricăreia dintre prevederile legale, care nu au făcut obiectul respectivei acţiuni în reprezentare.

    ART. 10
    (1) O acţiune în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii poate fi finanţată de un terţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă nu există conflicte de interese.
    (2) Finanţarea unei acţiuni în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii de către terţi care au un interes economic în introducerea sau în rezultatul respectivei acţiuni nu afectează protecţia intereselor colective ale consumatorilor.
    (3) În scopul prevăzut la alin. (1) şi (2), sunt asigurate următoarele:
    a) deciziile entităţilor calificate în contextul unei acţiuni în reprezentare, inclusiv deciziile privind tranzacţiile, nu sunt influenţate în mod necorespunzător de un terţ într-un mod care ar aduce atingere intereselor colective ale consumatorilor vizaţi de acţiunea în reprezentare;
    b) acţiunea în reprezentare nu este introdusă împotriva unui pârât care este un concurent al finanţatorului sau împotriva unui pârât de care finanţatorul este dependent.

    (4) Instanţele judecătoreşti naţionale sesizate cu acţiuni în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii au competenţa de a evalua respectarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) în cazul în care apar motive justificate cu privire la acest aspect.
    (5) În scopul prevăzut la alin. (4), entităţile calificate comunică instanţei judecătoreşti naţionale o situaţie financiară care enumeră sursele de finanţare utilizate pentru sprijinirea acţiunii în reprezentare, astfel încât instanţa să poată verifica un eventual conflict de interese.
    (6) În scopurile prevăzute la alin. (1)-(3), instanţele judecătoreşti naţionale au competenţa de a lua toate măsurile necesare, cum ar fi obligarea entităţii calificate să refuze sau să facă modificări referitor la finanţarea respectivă, şi, dacă este necesar, să constate lipsa calităţii procesuale a entităţii calificate într-o anumită acţiune în reprezentare şi să respingă acţiunea.
    (7) În cazul în care se constată lipsa calităţii procesuale a entităţii calificate într-o anumită acţiune în reprezentare şi se respinge acţiunea, nu sunt afectate drepturile consumatorilor vizaţi de respectiva acţiune în reprezentare.

    ART. 11
    (1) Părţile pot stinge litigiul prin tranzacţie judiciară, în cadrul unei acţiuni în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii, în temeiul art. 438 - 441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) entitatea calificată şi profesionistul pot propune împreună instanţei judecătoreşti naţionale o tranzacţie privind remedierile pentru consumatorii vizaţi;
    b) instanţa judecătorească naţională, după consultarea entităţii calificate şi a profesionistului, poate invita entitatea calificată şi profesionistul să încheie o tranzacţie privind remedierile într-un termen rezonabil;
    c) tranzacţiile fac obiectul controlului instanţei judecătoreşti. Instanţa judecătorească evaluează dacă trebuie să respingă o tranzacţie care este inechitabilă, contrară dispoziţiilor imperative ale legii sau care include condiţii ce nu pot fi executate, luând în considerare drepturile şi interesele tuturor părţilor şi mai ales pe cele ale consumatorilor vizaţi;
    d) dacă instanţa judecătorească respinge tranzacţia, aceasta examinează în continuare acţiunea în reprezentare în cauză.

    (2) Tranzacţiile aprobate sunt obligatorii pentru entitatea calificată, pentru profesionist şi pentru consumatorii care au consimţit expres la încheierea acestora.
    (3) Remedierile obţinute prin intermediul unei tranzacţii aprobate în conformitate cu prevederile alin. (2) nu aduc atingere remedierilor suplimentare aflate la dispoziţia consumatorilor în temeiul oricăror prevederi legale care nu au făcut obiectul respectivei tranzacţii.

    ART. 12
    (1) Consumatorii la nivel individual vizaţi de o acţiune în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii nu plătesc cheltuieli de judecată, acestea fiind suportate de entitatea calificată.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în circumstanţe excepţionale, un consumator individual vizat de o acţiune în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii poate fi obligat la plata costurilor de procedură generate ca urmare a conduitei sale deliberate sau neglijente.

    ART. 13
    (1) Entităţile calificate desemnate în România furnizează informaţii actualizate, în special pe pagina de internet proprie, privind:
    a) acţiunile în reprezentare pe care au decis să le introducă în faţa instanţei judecătoreşti sau a autorităţii administrative;
    b) stadiul acţiunilor în reprezentare pe care le-au introdus în faţa instanţei judecătoreşti sau a autorităţii administrative;
    c) rezultatele acţiunilor în reprezentare prevăzute la lit. a) şi b).

    (2) Consumatorii vizaţi de o acţiune în reprezentare în curs de desfăşurare pentru obţinerea de măsuri reparatorii sunt informaţi, în format letric sau electronic, de către entitatea calificată, despre acţiunea în reprezentare imediat ce aceasta a fost introdusă în instanţă, pentru a le permite acestora să îşi exprime în mod explicit consimţământul de a fi reprezentaţi în respectiva acţiune în reprezentare în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2)-(5).
    (3) Fără a aduce atingere informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), instanţa judecătorească naţională solicită profesionistului să informeze consumatorii vizaţi de acţiunea în reprezentare, pe cheltuiala profesionistului, despre orice decizii definitive care prevăd măsurile prevăzute la art. 7 şi despre orice tranzacţii aprobate, astfel cum sunt prevăzute la art. 11, prin mijloacele şi în termenele stabilite de instanţa judecătorească, inclusiv să informeze fiecare consumator vizat, dacă este cazul.
    (4) Obligaţia impusă profesionistului în conformitate cu prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care consumatorii vizaţi sunt informaţi în alt mod despre decizia definitivă sau despre tranzacţia aprobată.
    (5) Cerinţele privind informaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) se aplică în aceeaşi măsură şi entităţilor calificate în ceea ce priveşte deciziile definitive privind respingerea acţiunilor în reprezentare pentru obţinerea de măsuri reparatorii.
    (6) Partea care are câştig de cauză poate recupera costurile legate de furnizarea informaţiilor către consumatori în contextul acţiunii în reprezentare, în conformitate cu art. 12 alin. (1).

    ART. 14
    (1) Prin intermediul bazei de date electronice create şi gestionate de Comisia Europeană în acest scop se realizează:
    a) toate comunicările între autorităţile şi organismele publice cu atribuţii în aplicarea prevederilor legale din anexă, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Comisia Europeană, prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5), alin. (10)-(14) şi art. 23;
    b) cooperarea între entităţile calificate, precum şi schimbul şi diseminarea bunelor practici şi a experienţei acumulate cu privire la gestionarea încălcărilor la nivel naţional şi transfrontalier, în conformitate cu art. 20 alin. (4).

    (2) Baza de date electronică prevăzută la alin. (1) este direct accesibilă:
    a) Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de punct de contact, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (13);
    b) instanţelor judecătoreşti din România;
    c) entităţilor calificate desemnate de statele membre în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare interne şi de acţiuni în reprezentare transfrontaliere, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1)-(3);
    d) Comisiei Europene.

    (3) Informaţiile partajate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în baza de date electronică prevăzută la alin. (1) privind entităţile calificate desemnate în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare transfrontaliere, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), se publică pe pagina de internet proprie a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

    ART. 15
    Decizia definitivă a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative a oricărui stat membru privind existenţa unei încălcări care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor poate fi folosită de toate părţile drept probă în contextul oricărei alte acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale pentru obţinerea de măsuri reparatorii împotriva aceluiaşi profesionist şi pentru aceeaşi practică, în conformitate cu Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    (1) O acţiune în reprezentare aflată în curs de derulare pentru obţinerea unei măsuri de încetare, astfel cum este prevăzută la art. 8, are ca efect suspendarea termenelor de prescripţie aplicabile consumatorilor vizaţi de respectiva acţiune în reprezentare, astfel încât respectivii consumatori să nu fie împiedicaţi să introducă ulterior o acţiune pentru obţinerea de măsuri reparatorii privind presupusa încălcare, astfel cum este prevăzută la art. 2 alin. (1).
    (2) O acţiune în reprezentare pentru obţinerea unei măsuri reparatorii, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), aflată în curs de derulare, are ca efect suspendarea termenelor de prescripţie aplicabile consumatorilor vizaţi de acţiunea în reprezentare respectivă.

    ART. 17
    (1) Acţiunile în reprezentare pentru obţinerea măsurilor de încetare, în conformitate cu prevederile art. 8, sunt judecate cu celeritate.
    (2) Acţiunile în reprezentare pentru obţinerea măsurilor de încetare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), se judecă, dacă este cazul, printr-o procedură de urgenţă.

    ART. 18
    Atunci când o entitate calificată sau pârâtul a prezentat elemente de probă suficiente şi a indicat că alte elemente de probă sunt sub controlul uneia dintre părţi sau al unui terţ, dacă se solicită de către entitatea calificată respectivă sau de către pârât, instanţa judecătorească naţională poate obliga să se înfăţişeze aceste elemente de probă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) În sensul prezentei legi, următoarele fapte constituie contravenţii:
    a) nerespectarea de către profesionist a unei măsuri provizorii de încetare sau de interzicere a unei practici, dispusă anterior printr-o hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă judecătorească naţională, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a), se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 70.000 lei;
    b) neducerea la îndeplinire de către profesionist a unei măsuri definitive de încetare sau de interzicere a unei practici, dispusă de o instanţă judecătorească naţională printr-o hotărâre judecătorească definitivă, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei;
    c) refuzul sau omisiunea unui profesionist de a publica decizia sau declaraţia de rectificare, dispusă de instanţa de judecată naţională printr-o hotărâre definitivă, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), se sancţionează cu amendă de la 60.000 lei la 80.000 lei;
    d) refuzul sau omisiunea unui profesionist de a informa consumatorii vizaţi de acţiunea în reprezentare, pe cheltuiala sa, despre orice decizii definitive dispuse de o instanţă judecătorească naţională, conform prevederilor art. 13 alin. (3), se sancţionează cu amendă de la 60.000 lei la 80.000 lei.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), amenda şi despăgubirea se stabilesc de către instanţa judecătorească naţională pe rolul căreia a fost introdusă acţiunea în reprezentare, prin hotărârea judecătorească prin care soluţionează cauza.
    (3) Nerespectarea de către entitatea calificată, de către un profesionist sau de către un terţ a unei dispoziţii a unei instanţe judecătoreşti naţionale de a pune la dispoziţie elemente de probă care sunt sub controlul oricăruia dintre ei, conform prevederilor art. 18, se sancţionează cu amendă judiciară conform prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Împotriva hotărârii judecătoreşti se poate formula calea de atac a apelului.

    ART. 20
    (1) Entităţile calificate se asigură că au fondurile necesare procedurilor aferente unei acţiuni în reprezentare în vederea exercitării în mod efectiv a dreptului de a solicita măsuri, în conformitate cu prevederile art. 7.
    (2) Entităţile calificate care introduc acţiuni în reprezentare în conformitate cu prezenta lege sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.
    (3) Fondurile necesare derulării de către entităţile calificate a procedurilor aferente unei acţiuni în reprezentare pot fi din finanţare publică, inclusiv sub forma unui sprijin structural pentru entităţile calificate.
    (4) Autorităţile şi organismele publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Comisia Europeană sprijină şi facilitează cooperarea dintre entităţile calificate, precum şi schimbul şi diseminarea bunelor practici şi a experienţei acumulate cu privire la gestionarea încălcărilor la nivel naţional şi transfrontalier, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 alin. (1).

    ART. 21
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 30 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 22
    (1) Prezenta lege se aplică acţiunilor în reprezentare introduse începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Pentru acţiunile de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor introduse înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.553/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prevederile art. 16 se aplică numai cererilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care au fost introduse începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. 23
    (1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului transmite Comisiei Europene până la data de 26 iunie 2027 şi, ulterior, anual următoarele informaţii:
    a) numărul şi tipul de acţiuni în reprezentare care au fost soluţionate definitiv de instanţele judecătoreşti;
    b) tipul încălcărilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 alin. (1), şi părţile la respectivele acţiuni în reprezentare;
    c) rezultatele respectivelor acţiuni în reprezentare.

    (2) Autorităţile şi organismele publice cu atribuţii în aplicarea Listei prevăzute la art. 1 alin. (4) transmit Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului informaţiile prevăzute la alin. (1) până la data de 26 iunie 2027 şi, ulterior, anual până la data de 31 mai, pentru entităţile calificate pe care le-au desemnat, fiecare dintre ele pe domeniul de competenţă, în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Entităţile calificate transmit autorităţilor sau organismelor publice care le-au desemnat în scopul introducerii de acţiuni în reprezentare în conformitate cu prezenta lege informaţiile prevăzute la alin. (1), până la 26 iunie 2027 şi, ulterior, anual până la data de 30 aprilie.
    Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2020/1.828 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind acţiunile în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor şi de abrogare a Directivei 2009/22/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 409 din 4 decembrie 2020.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

    Bucureşti, 19 decembrie 2023.
    Nr. 414.
    ANEXA 1

    LISTA
    privind domeniile reglementate de actele normative naţionale şi de actele juridice europene, prevăzute la art. 1 alin. (4)
    1. Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicată, cu modificările ulterioare;
    2. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Regulamentul (CE) nr. 2.027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor şi al bagajelor acestora (JO L 285, 17.10.1997, p. 1), cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. art. 5, art. 6 alin. (2), art. 8 şi 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare;
    6. art. 811 - 813, art. 815, 816, 824 şi 826 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. art. 3 - 5 din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată;
    8. art. 50 - 51, art. 59^2 - 64, art. 66 - 66^2, art. 68 - 75^2, art. 84, art. 142 pct. 40 - 40^13 şi art. 156^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. art. 3 - 7 şi 12 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (JO L 31, 1.02.2002, p. 1), cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.02.2004, p. 1);
    13. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată;
    15. art. 20 şi 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    16. Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.07.2006, p. 1);
    17. Regulamentul (UE) 2021/782 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (JO L 172, 17.05.2021, p. 1);
    18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2015;
    20. articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (JO L 293, 31.10.2008, p. 3), cu modificările şi completările ulterioare;
    21. articolele 1-35 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1);
    22. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    24. Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
    25. art. 14 şi secţiunea 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic;
    26. art. 107 - 109 şi secţiunile A şi B din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    27. Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (JO L 131, 28.05.2009, p. 24), cu modificările ulterioare;
    28. Regulamentul (UE) 2021/1.230 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plăţile transfrontaliere în Uniune (JO L 274, 30.07.2021, p. 20);
    29. Regulamentul (UE) 2020/740 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 2020 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.369 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 (JO L 177, 5.06.2020, p. 1);
    30. articolele 3-8 şi 19-21 din Regulamentul (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (JO L 342, 22.12.2009, p. 59), cu modificările şi completările ulterioare;
    31. art. 27 - 29, art. 31, 32, 34, 35, art. 36 alin. (1), (2) şi (4), art. 37, 38, art. 42^7 - 42^9, art. 61, art. 82 alin. (1) - (1^2), (4) şi (6) - (8) şi art. 91^2 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    32. articolele 9 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.01.2010, p. 1), cu modificările ulterioare;
    33. Regulamentul (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1);
    34. Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare;
    35. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    36. Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 (JO L 55, 28.02.2011, p. 1);
    37. Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18), cu modificările şi completările ulterioare;
    38. art. 10 - 12 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    39. Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.03.2012, p. 22), cu modificările ulterioare;
    40. Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 aprilie 2022 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii (reformare) (JO L 115, 13.04.2022, p. 1);
    41. art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare;
    42. articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.06.2013, p. 1);
    43. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2023;
    44. Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, cu modificările ulterioare;
    45. Hotărârea Guvernului nr. 409/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune;
    46. art. 76 - 101 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    47. Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază;
    48. Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 09.12.2014, p. 1), cu modificările ulterioare;
    49. Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung (JO L 123, 19.05.2015, p. 98);
    50. Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi tarifele cu amănuntul pentru comunicaţiile în interiorul UE reglementate şi de modificare a Directivei 2002/22/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 (JO L 310, 26.11.2015, p. 1), cu modificările şi completările ulterioare;
    51. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
    52. Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
    53. art. 3 alin. (1) pct. 8, art. 4 alin. (21) - (23), art. 5 alin. (16), art. 12 alin. (1) - (4), (6) şi (7), art. 13 - 16, art. 18, art. 23 alin. (1) şi (2), art. 25 alin. (2) - (4), art. 26, 27, art. 36 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare;
    54. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (JO L 119, 4.05.2016, p. 1);
    55. capitolul II din Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.05.2017, p. 1), cu modificările şi completările ulterioare;
    56. capitolul II din Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (JO L 117, 5.05.2017, p. 176), cu modificările şi completările ulterioare;
    57. Regulamentul (UE) 2017/1.128 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conţinut online în cadrul pieţei interne (JO L 168, 30.06.2017, p. 1);
    58. Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.06.2017, p. 12), cu modificările şi completările ulterioare;
    59. Regulamentul (UE) 2017/1.131 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piaţă monetară (JO L 169, 30.06.2017, p. 8), cu modificările ulterioare;
    60. articolele 3-6 din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.07.2017, p. 1);
    61. articolele 3-5 din Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 şi (UE) 2017/2.394, precum şi a Directivei 2009/22/CE (JO L 601, 2.03.2018, p. 1);
    62. art. 7, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT“, aprobată prin Legea nr. 24/2021;
    63. art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    64. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale;
    65. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/2023;
    66. Regulamentul (UE) 2022/1.925 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind pieţe contestabile şi echitabile în sectorul digital şi de modificare a Directivelor (UE) 2019/1.937 şi (UE) 2020/1.828 (Regulamentul privind pieţele digitale) (JO L 265, 12.10.2022, p. 1).

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016