Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 377 din 27 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 377 din 27 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1260 din 28 decembrie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alin. (2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^5) Prevederile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţiile de director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară."

    2. La articolul 4, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la informaţiile utilizate din seturile de date administrate online şi/sau analogic de oficiul teritorial. Avizele menţionate mai sus se eliberează şi prin aplicaţia informatică de cadastru şi carte funciară, conform regulamentului elaborat de Agenţia Naţională şi aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale."

    3. La articolul 9, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alin. (23^1), cu următorul cuprins:
    "(23^1) Programul naţional de cadastru şi carte funciară, finanţat în condiţiile prezentei legi şi gestionat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, se derulează pe perioada prevăzută la alin. (2^2)."

    4. La articolul 9 alineatul (28), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate pot angaja personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu finanţare din venituri proprii. Salarizarea personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din Agenţia Naţională sau unităţile subordonate, după caz;"

    5. La articolul 9 alineatul (28), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) contractele individuale de muncă pe perioadă determinată ale personalului încadrat până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi modificate în contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, prin încheierea unor acte adiţionale, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    6. La articolul 9 alineatul (28), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
    "f) personalul de specialitate cadastru şi carte funciară al oficiilor teritoriale care îndeplineşte activităţi specifice, inclusiv activităţile de recepţie şi alte activităţi corespunzătoare Programului naţional de cadastru şi carte funciară, beneficiază din partea angajatorului de decontarea cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice, în cazul în care împotriva sa au fost formulate sesizări de către organele de cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu, dacă se constată nevinovăţia sa. Condiţiile şi plafoanele de decontare a cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în limita bugetului aprobat."

    7. La articolul 9, alineatul (32) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(32) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin. (29) se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral sau lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, sumele decontate neputând depăşi valoarea totală a contractelor de prestări servicii pentru lucrările de înregistrare sistematică, precum şi pentru lucrările de întocmire a planurilor parcelare."

    8. La articolul 11, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(15) Operaţiunea de rectificare prevăzută la alin. (14) se realizează de către oficiul teritorial, pe baza măsurătorilor la teren pentru a se identifica şi constata erorile de integrare a limitelor şi doar în situaţia în care tronsoanele de limită sunt clar identificate în teren. În situaţia în care tronsoanele nu sunt clar identificate, se procedează la actualizarea limitelor, conform procedurii reglementate la alin. (11)-(13)."

    9. La articolul 12, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(16) Construcţiile se vor înscrie în cartea funciară fie în baza actelor de proprietate, fie a situaţiei tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice întocmite ca urmare a identificării realizate conform art. 11 alin. (2) lit. f) şi necontestate în perioada de afişare publică sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsă. Situaţia reflectată de documentele tehnice se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară."

    10. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, precum şi imobilelor pentru care au fost emise procesele-verbale de punere în posesie şi/sau titluri de proprietate."

    11. La articolul 13, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) În cazul în care, cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale cu privire la imobile situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, se constată că suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actele de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va intabula dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale cu menţiunea: rezerva comisiei locale de fond funciar."

    12. La articolul 13, alineatele (15) şi (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(15) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi detentori precari, astfel cum sunt definiţi la art. 918 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la alin. (1) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. În acest caz, persoanele interesate vor putea solicita ulterior fie justificarea înscrierii provizorii prin intabularea dreptului de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale sau înscrierea adevăratului proprietar şi radierea înscrierii provizorii, în baza înscrisurilor justificative, fie notarea posesiei, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) în cazul intabulării dreptului de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale prin justificarea înscrierii provizorii se va prezenta hotărârea de consiliu local prin care se atestă apartenenţa imobilului la domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale;
    b) în cazul înscrierii adevăratului proprietar şi pentru radierea înscrierii provizorii se vor prezenta certificatul care să ateste identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan şi faptul că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil, precum şi actul care atestă dreptul de proprietate;
    c) în cazul solicitării notării posesiei asupra imobilului se va prezenta certificatul care atestă identificarea imobilului în planul cadastral, prevăzut la lit. b), şi înscrisurile prevăzute la art. 41 alin. (8^1) lit. b) şi d)-f).
(16) În situaţia în care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea persoanelor îndreptăţite în baza procesului-verbal de punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, emise în condiţiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condiţiile legii."

    13. La articolul 13, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alin. (17), cu următorul cuprins:
    "(17) În cazul imobilelor cu privire la care au fost emise titluri de proprietate şi a fost identificat un posesor, se va nota posesia asupra acestora, cu înscrierea prealabilă a titlului de proprietate în partea a II-a a cărţii funciare."

    14. La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Înscrierile din cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data primei înscrieri subsecvente efectuate în condiţiile alin. (8). Prin modificarea înscrierilor din cartea funciară se înţelege oricare dintre următoarele operaţiuni:
    a) actualizarea, îndreptarea sau rectificarea informaţiilor grafice şi textuale despre imobil;
    b) înscrierea actelor care nu au fost prezentate până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;
    c) îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
    d) orice alte înscrieri sau radieri care au drept scop punerea în concordanţă a situaţiei de carte funciară cu situaţia juridică reală."

    15. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Salarizarea asistenţilor registratori încadraţi la oficiile teritoriale, care şi-au exercitat anterior anului 2004 activitatea la birourile de carte funciară din cadrul judecătoriilor, va fi efectuată corespunzător funcţiei de asistent registrator principal gradul IA, prevăzută la anexa nr. VIII, cap. II, lit. A, pct. I, subpct. 2.4, lit. b) la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    16. La articolul 22, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa, în condiţiile legii, şi este subordonat profesional registratorului-şef. Registratorul de carte funciară are obligaţia să respecte reglementările speciale în materie de cadastru şi publicitate imobiliară şi practica unitară stabilită la nivel naţional şi, după caz, la nivelul oficiului teritorial, precum şi orice alte decizii cu caracter obligatoriu emise potrivit alin. (12)."

    17. La articolul 22, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În soluţionarea unei încheieri de carte funciară, registratorul de carte funciară nu poate fi supus influenţelor, presiunilor, constrângerilor sau intimidărilor din partea niciunei persoane fizice sau juridice."

    18. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează în baza certificatului de atestare fiscală, care cuprinde suprafaţa reală a construcţiei şi a terenului aferent, emis de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop."

    19. La articolul 41 alineatul (8^1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) documentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (8) lit. c)-e);
    (...)
c) proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (8) lit. c)-e);"

    20. La articolul 41, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora se înscriu în cartea funciară, conform dispoziţiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, cu modificările şi completările ulterioare, în lipsa actelor de proprietate şi se intabulează dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul, şi a documentaţiei cadastrale."    ART. II
    Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, salariile de bază de care beneficiază personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor sale subordonate se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor corespunzători încadrării, prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

    ART. III
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se elaborează regulamentul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu consultarea asociaţiilor profesionale ale experţilor tehnici judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, prevăzut la art. 4 lit. l) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Până la intrarea în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1), avizarea tehnică a expertizelor efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru se efectuează în continuare în baza regulamentului comun, elaborat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Justiţiei.

    ART. IV
    Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 27 decembrie 2022.
    Nr. 377.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016