Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 328 din 21 decembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1106 din 28 decembrie 2018
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "LEGEA
    serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale"

    2. La articolul 1, alineatele (1)-(3), partea introductivă şi literele b), c),f), h) şi n)-p) ale alineatului (4), alineatul (5), partea introductivă şi litera a) ale alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, autorizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor publice de transport în comune, oraşe, municipii, judeţe, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale.
    (2) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau al altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale.
    (3) Transportul local şi judeţean de persoane poate fi serviciul public de transport aşa cum acesta este definit de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Serviciul public de transport local şi judeţean de persoane se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea următoarelor principii:
    ......................................
    b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa serviciului public de transport local şi judeţean;
    c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciul public de transport local şi judeţean;
    ......................................
    f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de transport local şi judeţean;
    ...............................
    h) asigurarea executării unui serviciu public de transport public suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;
    ................................
    n) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate traseele şi pentru toate mijloacele de transport ale serviciului public local şi judeţean;
    o) dispecerizarea serviciului public de transport local şi judeţean de persoane realizat prin programe permanente;
    p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind serviciul public de transport local şi judeţean, precum şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.
    (5) Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor publice de transport local şi judeţean, precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local şi judeţean.
    (6) Principalele obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi de alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în domeniul serviciului public de transport local şi judeţean sunt:
    a) înfiinţarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public de transport local şi judeţean, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorităţi locale, respectiv judeţene de transport;"

    3. La articolul 1 alineatul (6), litera b) se abrogă.
    4. La articolul 1 alineatul (6), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului public de transport local şi judeţean;"

    5. La articolul 1 alineatul (6), litera e) se abrogă.
    6. La articolul 1, literele g) şi h) ale alineatului (6) şi alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) asigurarea continuităţii serviciilor publice de transport prin programele de transport sau de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători existente;
h) atribuirea contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, prevederilor Legii nr. 51/2006 a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
(7) Serviciile publice de transport local şi judeţean se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei.
(8) În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară."

    7. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Acordarea unor compensaţii pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil se consideră serviciu public compensat.
    (2) Serviciul public compensat de transport se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului."

    8. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
    9. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Serviciile publice de transport local şi judeţean fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local, precum şi a serviciilor publice de transport judeţean de persoane."

    10. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Serviciul public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate
"

    11. La capitolul II, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1
    Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate
"

    12. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă şi literele a)-d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Este considerat serviciu public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate serviciul public de transport care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor prezentei legi;
    b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale sau numai între localităţile unui judeţ, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia/acestuia, cu excepţia liniilor de ieşire sau altor elemente auxiliare activităţii respective care intră pe teritoriul localităţii învecinate. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat serviciul public de transport local;
    c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale;
    d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii autorizaţi;
    ..................................................................................................
    g) autorităţile locale competente exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competenţă a acestora şi de reglementare la nivel local a serviciilor publice de transport călători;"

    13. La articolul 4 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi lear asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensaţii."

    14. La articolul 4, alineatele (3)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), în situaţii de urgenţă, determinată de incendii, cutremure, inundaţii, alte calamităţi naturale şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante, a operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizaţi, după atribuirea gestiunii serviciului public de transport local în modalităţile prevăzute la art. 21, operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi pot utiliza, în baza unui contract de comodat, definit potrivit art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, mijloace de transport în comun, indiferent de judeţul în care sunt înmatriculate sau înregistrate, pe o perioadă mai mică de 2 ani, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului public de transport local.
(4) Pentru situaţia reglementată la alin. (3) poate avea calitatea de comodant orice operator de transport rutier sau unitate administrativ-teritorială, cu excepţia autorităţii contractante care a încheiat contractul de delegare a serviciului public de transport local de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrată situaţia de urgenţă respectivă.
(5) Încheierea contractului de comodat prevăzut la alin. (3) se realizează în baza hotărârii consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de autoritate contractantă care a atribuit contractul de delegare a serviciului public de transport local, care se modifică şi completează, prin act adiţional, în scopul şi pe durata prevăzute la alin. (3), cu respectarea îndeplinirii condiţiilor prealabile privind parcul de vehicule corespunzătoare serviciului atribuit, în condiţiile legii.
(6) Prin hotărâre a consiliului local se declară situaţia de urgenţă care determină încheierea contractului de comodat, potrivit alin. (3), în baza constatării imposibilităţii de îndeplinire de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat a obligaţiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului public de transport local.
(7) Dacă sunt prevăzute în contractul de delegare a serviciului public de transport local pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale comodante, mijloacele de transport în comun date în comodat conform prevederilor alin. (3) pot fi numai cele destinate acoperirii imobilizărilor şi rezervelor."

    15. La capitolul II, secţiunea a 2-a se abrogă.
    16. La capitolul II, secţiunea a 3-a se abrogă.
    17. Capitolul III se abrogă.
    18. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV
    Alte servicii publice de transport local
"

    19. La capitolul IV, secţiunea 1 se abrogă.
    20. La capitolul IV, secţiunea a 2-a se abrogă.
    21. La capitolul IV, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Serviciul public de transport local de persoane pe căile navigabile interioare
"

    22. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Serviciile publice de transport local de persoane pe căile navigabile interioare, considerate servicii publice compensate de transport, sunt reglementate în conformitate cu prevederile art. 2, cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor reglementări în vigoare.
    (2) Serviciul public de transport local de persoane pe căile navigabile interioare se poate realiza prin servicii publice de transport prin curse regulate, considerate servicii publice de transport subvenţionate, şi prin servicii publice de transport ocazionale.
    (3) Programele serviciilor publice de transport de persoane pe trasee la nivel local sau la nivel judeţean se realizează cu aprobarea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau a altei forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale în baza mandatului primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre, după caz."

    23. La capitolul IV, secţiunea a 4-a se abrogă.
    24. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Servicii publice de transport local şi judeţean şi sisteme ale serviciului public de transport local şi judeţean de persoane
"

    25. La articolul 14, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Serviciile publice de transport local şi judeţean se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul serviciului public de transport local şi judeţean.
    ..................................................................................................
    (3) Prin mijloace de transport destinate serviciului public de transport local şi judeţean de persoane se înţeleg:"

    26. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de transport local şi judeţean se pot afla în proprietatea publică sau privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept privat. Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii tehnico-edilitare aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se evidenţiază şi se inventariază în sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii."

    27. La articolul 16, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:
    "ART. 16
    (1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice de transport local şi judeţean, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele serviciului de transport public local şi judeţean, de evoluţia acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.
    (3) Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului public de transport de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului.
    (4) Consiliile judeţene coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile publice de transport local de persoane la nivelul localităţilor.
    (5) Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în condiţii stabilite prin prezenta lege şi prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    28. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să înfiinţeze, în baza mandatului primit, servicii, compartimente cu rol de autorităţi locale de transport prin care să autorizeze, să organizeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului public de transport local de persoane prin servicii regulate desfăşurat pe raza teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre."

    29. La articolul 17 alineatul (1), literele a)-j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
    a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;
    b) stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite şi în baza unui studiu de mobilitate;
    c) actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz;
    d) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor publice de transport local şi judeţean, în condiţiile legii;
    e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport local şi judeţean, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale;
    f) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport local şi judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/ judeţelor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    g) asocierea intercomunitară în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de transport local, precum şi administrarea acestuia;
    h) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local şi judeţean de persoane;
    i) acordarea de facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare;
    j) autorizarea transportatorilor, denumiţi transportatori autorizaţi, astfel cum au fost definiţi prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceştia a serviciului public de transport local, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;"

    30. La articolul 17 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, literele j^1) şi j^2), cu următorul cuprins:
    "j^1) emiterea de licenţe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze;
j^2) aprobarea programului de transport public judeţean, precum şi emiterea licenţelor de traseu în serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se fac cu respectarea staţiilor de îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de călători;"

    31. La articolul 17 alineatul (1), literele k)-p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare;
l) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor publice de transport local şi judeţean, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
n) stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;
o) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, ori prin lege;
p) aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate."

    32. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale având ca scop serviciile publice de transport persoane, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), h), j), j^1), l), m) şi p)."

    33. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale şi adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz.
(3) Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale şi ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii."

    34. La articolul 18, partea introductivă şi literele c) şi d) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, în raporturile cu operatorii de transport rutier ori transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile publice de transport local şi judeţean, au următoarele drepturi:
    .................................................................................................
    c) să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului public de transport local şi judeţean;
    d) să actualizeze programele publice de transport de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerinţele de transport;
    .................................................................................................
    (2) În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizaţi, autorităţile administraţiei publice locale ori asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale pot, după caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului şi/sau pot solicita motivat emitentului retragerea licenţei de transport ori a autorizaţiei, după caz."

    35. La articolul 19, partea introductivă şi literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale au următoarele obligaţii faţă de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi:
    .................................................................................................
    b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi pentru realizarea serviciilor publice de transport local şi judeţean într-un mediu concurenţial şi transparent;
    c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport local şi judeţean;"

    36. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    În relaţia cu călătorii, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, facilităţi de transport elevilor, studenţilor, ucenicilor şi anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii."

    37. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Autorităţile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor publice de transport local sunt Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C."

    38. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    39. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.
    40. La articolul 20 alineatul (5), partea introductivă şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) A.N.R.S.C., în calitate de autoritate de reglementare competentă pentru transportul public local şi judeţean, are, în principal, următoarele atribuţii:
a) reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei publice locale, judeţene, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale;
b) elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de transport, contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local şi judeţean de persoane şi modelele licenţelor de traseu anexă la acesta, precum şi normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor serviciilor publice de transport local şi judeţean;
c) elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale şi din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, ca autorităţi de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.;"

    41. La articolul 20 alineatul (5), litera d) se abrogă.
    42. La articolul 20 alineatul (5), partea introductivă a literei e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, a altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu privire la:"

    43. La articolul 20, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Autorităţile administraţiei publice locale, judeţene, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, în baza mandatului primit, sunt autorităţi de reglementare locale în domeniul serviciului public de transport local şi judeţean şi prin autorităţile de autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin prezenta lege.
(7) Autorităţile locale de reglementare au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectele de regulamente de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport local şi judeţean, în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile prezentei legi şi cu alte reglementări în vigoare;
    b) emit licenţe de traseu în serviciul public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate, după caz."

    44. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VII
    Administrarea serviciilor publice de transport local şi judeţean
"

    45. La articolul 21, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Serviciile publice de transport local şi judeţean se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalităţi:
    a) gestiune directă;
    b) gestiune delegată.
    (2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local şi judeţean se face, în condiţiile prezentei legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile judeţene ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, după caz.
    (3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului public de transport local şi judeţean se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor publice de transport local şi judeţean elaborate de autorităţile locale de transport şi aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza regulamentului-cadru al serviciului public de transport local şi judeţean, elaborat de autoritatea naţională de reglementare competentă.
    (4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport public local.
    (5) Bunurile şi elementele componente ale sistemelor publice de transport local şi judeţean aflate în domeniul public sau privat al administraţiei publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului public de transport operatorilor de transport sau transportatorilor autorizaţi cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului."

    46. La articolul 21, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Autorităţile administraţiei publice locale competente, în calitatea lor de autorităţi contractante, au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire, în condiţiile menţionate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.
(8) Prevederile alin. (7) nu sunt obligatorii pentru contractele a căror prestaţie anuală de servicii publice de transport de călători este mai mică de 50.000 de kilometri şi pentru contractele de servicii publice atribuite prin măsuri de urgenţă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007."

    47. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului public de transport local şi judeţean şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de transport local şi judeţean, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferente.
    (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi:
    a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
    b) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la al căror capital social nu există participare privată directă, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat al altor persoane juridice controlate de respectiva unitate administrativ-teritorială care nu oferă controlul sau dreptul de veto;
    c) operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contractele de servicii publice care se încheie în modalitatea gestiunii directe, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, pot fi:
    a) hotărâri de dare în administrare a serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor prevăzuţi la alin. (2) lit. a);
    b) contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi c).
    (4) Contractele de servicii publice de transport călători pot fi atribuite direct numai în situaţiile şi condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (4)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, după caz.
    (5) Subcontractarea serviciilor publice de transport călători de către operatorii interni este interzisă."

    48. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de achiziţie publică de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale competente având ca scop serviciile publice de transport local, conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    (3) La încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de achiziţie publică de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate cu trenul şi metroul, sunt incidente prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
    (4) La încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de concesiune de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de mijlocul de transport public de călători utilizat: autobuz, troleibuz, tramvai, tren sau metrou, sunt incidente prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007."

    49. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    (1) Documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători se întocmeşte de autoritatea de transport şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii locale competente.
    (2) Fără a fi afectate prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia de atribuire include, în mod obligatoriu, următoarele:
    a) formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc;
    b) programul de transport;
    c) criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor;
    d) criteriul de atribuire a contractului;
    e) modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului;
    f) valoarea estimată a contractului.
    (3) Criteriile de calificare şi selecţie menţionate la alin. (2) lit. c) sunt cele prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, ce reprezintă criteriu de calificare şi selecţie cu privire la capacitatea tehnică şi profesională, ofertanţii pot face dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii publice de transport călători prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licenţa/licenţele de traseu din care să reiasă vechimea pe traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea respectivelor servicii.
    (5) În cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze, factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire, în condiţiile legii, sunt:
    a) vechimea medie a parcului de autobuze;
    b) clasificarea autobuzelor;
    c) nivelul tarifului;
    d) dotarea cu instalaţie de aer condiţionat;
    e) capacitatea de transport;
    f) norma de poluare a autobuzului;
    g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.
    (6) Autorităţile publice locale sau judeţene, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ori alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, după caz, vor stabili prin hotărâre a consiliului local sau judeţean ori a unităţilor administrativ-teritoriale grila de punctaj, pe baza criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (5).
    (7) La stabilirea traseelor şi constituirea grupelor de trasee care fac obiectul procedurii de atribuire a contractului de servicii publice de transport călători se au în vedere gruparea echilibrată a traseelor, evitarea suprapunerii traseelor sau a mai multor operatori pe acelaşi traseu, posibilitatea aplicării unei politici tarifare unitare şi a unui sistem de taxare integrat, facilitarea folosirii unitare a titlurilor de călătorie, distribuirea echitabilă a traseelor între operatori, precum şi utilizarea eficientă a fondurilor publice, cu respectarea criteriilor economice şi geografice şi a normelor aplicabile compensaţiei de serviciu public, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007."

    50. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Serviciul public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate efectuat cu autovehicule se realizează prin hotărâre de dare în administrare sau prin contract de delegare a gestiunii, după caz, pe baza licenţei de traseu.
    (2) Serviciul de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate efectuat cu nave se realizează prin hotărâre de dare în administrare sau prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizaţiei de transport, la care autoritatea de autorizare din cadrul autorităţii administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/altă formă de asociere între autorităţile administrativ-teritoriale eliberează, pentru fiecare mijloc de transport stabilit, câte o copie conformă.
    (3) Serviciile publice de transport local efectuate cu troleibuze, tramvaie şi metrou se realizează pe baza autorizaţiei de transport, la care autoritatea de autorizare eliberează copii conforme ale acesteia, conform solicitării deţinătorilor, în funcţie de numărul de mijloace de transport utilizate conform declaraţiei pe propria răspundere."

    51. Articolul 25 se abrogă.
    52. La articolul 27 alineatul (2), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care după încheierea hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz, serviciul public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate se extinde pe noi trasee ori prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite după cum urmează:
    .................................................................................................
b) traseele noi vor fi atribuite prin încheierea de hotărâri de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii, după caz, conform prevederilor prezentei legi."

    53. La articolul 28 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Durata încredinţării gestiunii serviciului public de transport local şi judeţean se stabileşte prin hotărâri de dare în administrare sau prin contracte de delegare a gestiunii de către autorităţile administraţiei publice locale ori asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale şi trebuie să fie corelată cu durata necesară recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului, dar nu mai mult de:
    a) 10 ani, în cazul serviciului public de transport rutier realizat cu autobuze, troleibuze sau autocare; 15 ani, în cazul în care contractul de delegare are ca obiect şi transportul pe şine efectuat cu tramvaie, iar valoarea estimată a acestui mod de transport reprezintă peste 50% din valoarea contractului;
    b) 15 ani, în cazul transportului pe şine realizat cu tramvaie sau trenuri de metrou."

    54. La articolul 28 alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă.
    55. La articolul 28 alineatul (2), partea introductivă şi literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pe durata hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii, după caz, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ori alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public şi a sistemului public de transport local şi judeţean, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla modul de desfăşurare a serviciului cu privire la:
    .................................................................................................
c) dezvoltarea şi modernizarea sistemului public de transport local, precum şi modul de administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia;
d) respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul public de transport local şi judeţean."

    56. La capitolul VIII, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1
    Operatorii serviciului public de transport local
"

    57. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Serviciul public de transport local şi judeţean poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de transport, eliberate sau recunoscute în condiţiile legii, ori transportatorilor autorizaţi deţinători ai unei autorizaţii de transport de persoane sau de mărfuri, eliberată, în condiţiile legii, de către autoritatea administraţiei publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare.
    (2) Se interzice titularilor hotărârilor de dare în administrare sau contractelor de delegare a gestiunii, după caz, să încheie cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii serviciilor publice de transport.
    (3) Contractele de delegare a gestiunii pot fi cesionate sau novate numai în cazul în care operatorul se divizează, fuzionează ori înfiinţează o filială, în limitele/condiţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de cele ale cadrului legislativ din domeniul achiziţiilor publice şi cu aprobarea autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale."

    58. La articolul 30, alineatul (1), partea introductivă şi literele a), b) şi d) ale alineatului (2) şi partea introductivă şi litera a) ale alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Pot executa serviciul public de transport local şi judeţean de persoane operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi.
    (2) Operatorii de transport rutier sunt deţinători ai licenţelor eliberate în condiţiile legii. Aceştia pot fi:
    a) societăţi înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) societăţi rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de transport de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar ori coproprietar, de către unităţile administrativ-teritoriale;
    .................................................................................................
    d) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    (3) Transportatorii autorizaţi sunt transportatorii care deţin autorizaţii de transport eliberate de către autoritatea de autorizare din subordinea primăriei, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ori a altei forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz. Aceştia pot fi:
    a) societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ori de alte forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile;"

    59. La articolul 30, alineatele (4)-(6) se abrogă.
    60. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate locale şi judeţene, interjudeţene sau internaţionale, pentru serviciul public de transport local ori judeţean, după caz, operatorul de transport rutier va ţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activităţile sale, conform licenţelor de transport obţinute, să poată fi evaluate, monitorizate şi controlate."

    61. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi care desfăşoară activităţi de serviciu public de transport local şi judeţean se prevăd, potrivit Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentele şi caietele de sarcini ale serviciilor publice de transport local aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ori de alte forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, anexate la hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotărâri de atribuire.
    (2) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului public de transport local în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi condiţiile prevăzute prin contractul de delegare a gestiunii."

    62. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care execută serviciul public de transport local şi judeţean şi care sunt organizaţi ca societăţi comerciale cu capital social aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale pot fi privatizaţi, în condiţiile legii, numai pe baza hotărârii consiliului local, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz."

    63. La articolul 34 alineatul (2), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi care efectuează servicii publice de transport local şi judeţean au următoarele obligaţii:
    .................................................................................................
b) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului public de transport local şi judeţean."

    64. La capitolul VIII, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizatorii serviciului public de transport local şi judeţean
"

    65. La articolul 35, alineatul (1) şi literele a)-d), f), h) şi i) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor publice de transport local şi judeţean persoane fizice sau juridice.
    .................................................................................................
    a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local şi judeţean, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public de transport local şi judeţean care a fost aprobat de consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;
    b) utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul public de transport local şi judeţean. Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ori alte forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi în clauzele contractuale care sunt de interes public;
    c) hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori altei forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la serviciul public de transport local şi judeţean vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor;
    d) utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sau ale adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori altei forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condiţiile legii;
    .................................................................................................
    f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene sau asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local şi judeţean şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
    .................................................................................................
    h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul public de transport local şi judeţean;
    i) pentru plata serviciului public de transport local şi judeţean, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi."

    66. La articolul 36, alineatele (1) şi (2) şi literele b) şi f) ale alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Acordarea autorizaţiilor de transport pentru executarea serviciului public de transport local şi judeţean se face de către autoritatea de autorizare, cu respectarea regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor.
    (2) Autoritatea de autorizare acordă autorizaţia de transport pe baza examinării şi evaluării capacităţii profesionale a transportatorului, a onorabilităţii, a capabilităţii economico-financiare, a capacităţii şi dotării tehnice necesare pentru asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului.
    .................................................................................................
    b) declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care a mai executat servicii publice de transport local şi judeţean, menţionându-se cazul în care a avut suspendarea sau interdicţia de a efectua serviciul respectiv;
    .................................................................................................
    f) declaraţie pe propria răspundere prin care se menţionează mijloacele de transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului public de transport local şi judeţean;"

    67. La articolul 37, alineatele (1)-(5) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, a serviciului public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate se finalizează prin încheierea unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii serviciului, după caz. Licenţa de traseu reprezintă actul tehnic şi juridic emis de o autoritate locală competentă ca anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă dreptul unui operator de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii publice regulate de transport rutier cu autobuze sau autocare.
    (2) Odată cu aprobarea programului public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenuri de metrou, după caz, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili modalităţile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului public de transport local, pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee şi pe trasee.
    (3) În cazul în care traseele serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier şi/sau transportator autorizat, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să decidă atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu şi va încheia, după caz, hotărâri de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii cu doi sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători.
    (4) În cazul serviciului public de transport local de persoane realizat cu troleibuze, tramvaie, trenuri de metrou nu se vor emite licenţe de traseu, traseele respective fiind menţionate în hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (3), în hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimaţiilor de călătorie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, după caz, pe toate mijloacele de transport în comun.
    .................................................................................................
    (9) Licenţele de traseu pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane realizat prin curse regulate se eliberează de către autoritatea de autorizare pe baza hotărârii consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local şi judeţean, fără licitaţie, precum şi a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitaţiilor. Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii publice."

    68. La articolul 37, alineatul (10) se abrogă.
    69. La articolul 38, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată a serviciului public de transport local pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale se face numai pe baza autorizaţiei de transport deţinute de transportatorii autorizaţi sau a licenţei de transport deţinute de operatorii de transport rutier.
    (2) Dovada atribuirii serviciului public de transport local o reprezintă licenţa de traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de servicii publice. Fac excepţie, în ceea ce priveşte obligaţia deţinerii licenţei de traseu, tramvaiele, troleibuzele şi trenurile de metrou."

    70. La articolul 38, alineatele (3)-(5) şi (7) se abrogă.
    71. Titlul capitolului X se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. X
    Finanţarea serviciului public de transport local şi judeţean de persoane
"

    72. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizaţi."

    73. La articolul 41, alineatul (3) se abrogă.
    74. La articolul 41, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Sursele de finanţare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor serviciilor publice de transport local şi judeţean de persoane, se asigură potrivit Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local şi judeţean de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, respectiv finanţele publice locale şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
(6) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate ca urmare a investiţiilor pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local de persoane, finanţate din fonduri proprii ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizaţi, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii. În contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri şi se va preciza modul de repartiţie a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi eventualele despăgubiri."

    75. La articolul 42, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.
(3) Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea serviciului public de transport local şi judeţean pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local şi judeţean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în condiţiile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de Regulamentul (UE) nr. 360/2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general."

    76. La articolul 42, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Subvenţia pentru facilităţile prevăzute la art. 19^1 se acordă operatorului de transport public din bugetul local pentru transportul local şi din bugetul judeţean pentru transportul judeţean, în condiţiile legii."

    77. La articolul 43, partea introductivă şi literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului public de transport local şi judeţean de persoane se precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a gestiunii şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
    a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul autorizat în urma prestării serviciului public de transport local şi judeţean de persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a sistemului serviciului public de transport local respectiv;
    b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz;
    .................................................................................................
    d) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz."

    78. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    Nivelul tarifelor aplicate de către operatorii de transport sau transportatorii autorizaţi în serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate va constitui criteriu de acordare a contractului de delegare a gestiunii serviciului respectiv."

    79. La articolul 45, alineatul (2), litera c) a alineatului (3) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei utilizarea mijloacelor de transport public de către persoanele fizice care nu deţin un titlu de călătorie sau acesta nu mai este în perioada de valabilitate sau, după caz, refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie.
    .................................................................................................
c) nerespectarea prevederilor art. 20 privind atribuţiile autorităţilor de reglementare pentru domeniul serviciului public de transport local şi judeţean;
    .................................................................................................
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei conducătorul auto pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare."

    80. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei operatorii de transport rutier pentru efectuarea serviciului public de transport rutier fără a deţine licenţă de traseu emisă în condiţiile prezentei legi.
(6^2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei operatorul de transport pentru nedeţinerea la bordul autovehiculului a licenţei de traseu pentru serviciul public de transport efectuat."

    81. La articolul 45 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind condiţiile în care se execută serviciul public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate;"

    82. La articolul 45 alineatul (7), literele b)-f) se abrogă.
    83. La articolul 45 alineatul (7), literele h), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) nerespectarea prevederilor art. 30 privind persoanele juridice care pot executa serviciul public de transport local de persoane;
    .................................................................................................
j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor şi caietelor de sarcini ale serviciilor publice de transport public local;
k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor publice de transport local;"

    84. La articolul 45 alineatul (7^1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea obligaţiei de a emite abonamente pentru serviciul public de transport rutier al elevilor, potrivit art. 84 alin. (3^4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

    85. La articolul 45, alineatele (8), (8^1) şi (8^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform competenţelor stabilite în prezenta lege de către împuterniciţii primarului general al municipiului Bucureşti, ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai preşedinţilor asociaţiilor intercomunitare de servicii publice de transport, precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 45 alin. (4), (5) şi alin. (7) lit. a), h) şi m).
(8^1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce priveşte serviciul public de transport local şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către împuterniciţii preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor.
    .................................................................................................
(8^3) Poliţia Română, prin poliţiştii rutieri, poate asigura sprijinul, în vederea aplicării prevederilor alin. (8^1), în cazul controalelor efectuate în trafic."

    86. La articolul 45, după alineatul (8^3) se introduc trei noi alineate, alineatele (8^4)-(8^6), cu următorul cuprins:
    "(8^4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art. 45 alin. (6^1) şi (6^2) se fac de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), prin inspectorii de trafic.
(8^5) În vederea aplicării prevederilor alin. (8^1) de către împuterniciţii preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, în cazul controalelor efectuate în trafic, inspectorii ISCTR pot asigura sprijinul.
(8^6) ISCTR, prin inspectori, aplică şi sancţiuni, conform atribuţiilor date în competenţă prin actele normative specifice activităţii acestora."

    87. La articolul 45, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale vor stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului public de transport local şi judeţean, altele decât cele prevăzute la alin. (2)-(7) sau în alte reglementări legale."

    88. La articolul 45, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute în prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    89. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Contravenţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2)-(7^1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28."

    90. La articolul 46^1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri au dreptul să reţină plăcuţele cu numărul de înmatriculare, precum şi documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu serviciul public de transport efectuat.
(3) În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a deţine licenţă de traseu pentru serviciu public, se suspendă dreptul de utilizare al autovehiculului, prin reţinerea de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, după caz, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare prevăzută la art. 45 alin (6^1)."    ART. II
    Măsurile susceptibile a constitui ajutor de stat se acordă în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul Uniunii Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public şi cu respectarea procedurii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    (1) Serviciile regulate speciale de transport călători se efectuează pe raza unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau ale altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui contract de transport încheiat între operator şi beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul.
    (2) Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:
    a) contractul de transport prevăzut la alin. (1);
    b) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport.


    ART. IV
    În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) va elabora şi va aproba prin ordin al preşedintelui contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local şi judeţean de persoane.

    ART. V
    La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară unde nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, valabilitatea programelor de transport şi, după caz, a contractelor existente şi a licenţelor de traseu se prelungeşte până la data de 2 decembrie 2019.

    ART. VI
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2016, cu modificările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, cu modificările ulterioare;
    c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
    d) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. VII
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile de transport competente vor întocmi programul de transport pentru serviciul public de transport persoane, reglementat de prezenta lege.

    ART. VIII
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, litera c) a alineatului (1) al articolului VII din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare;"


    ART. IX
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 21 decembrie 2018.
    Nr. 328.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016