Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 319 din 29 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 319 din 29 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1247 din 30 decembrie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă băncile centrale din statele membre. Alte instituţii permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-24 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituţiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru scopurile dispoziţiilor cuprinse în cap. II din titlul III, partea I, instituţiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva nr. 2013/36/CE, cu excepţia băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituţii financiare.
(6) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică accesului la activitatea firmelor de investiţii, în măsura în care este reglementată de Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Potrivit art. 197^3-197^13, Banca Naţională a României este autoritatea competentă cu privire la aprobarea şi supravegherea societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, care sunt responsabile de îndeplinirea, pe bază consolidată, a cerinţelor prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum şi de reglementările emise în aplicarea acestora, fără a face obiectul unor cerinţe prudenţiale la nivel individual."

    3. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În aplicarea dispoziţiilor art. 124 alin. (1a) şi art. 164 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, Banca Naţională a României exercită atribuţiile în calitate de autoritate responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 124 alin. (2), respectiv ale art. 164 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte instituţiile de credit.
(5^2) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, poate reduce pragul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. 145 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, prin reglementările emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă."

    4. La articolul 5, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Comisia Europeană şi Autoritatea Bancară Europeană sunt notificate cu privire la legislaţia românească ce permite entităţilor care nu sunt instituţii de credit să desfăşoare activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public.
(8) Instituţiile de credit nu pot fi exceptate, în temeiul prezentului articol, de la aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi a reglementărilor emise în aplicarea acestora."

    5. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 30^3 se introduce un nou punct, punctul 30^4, cu următorul cuprins:
    "30^4. grup dintr-un stat terţ - un grup a cărui întreprindere-mamă este situată într-un stat terţ."

    6. La articolul 7, alineatele (1^1) şi (1^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile: instituţie de credit, firmă de investiţii, instituţie, întreprindere de asigurare, întreprindere de reasigurare, întreprindere-mamă, filială, sucursală, întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, societate de administrare a activelor, societate financiară holding, societate financiară holding mixtă, societate holding cu activitate mixtă, instituţie financiară, instituţie-mamă dintr-un stat membru, instituţie-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding-mamă dintrun stat membru, societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, participaţie, deţinere calificată, control, legături strânse, autoritate competentă, supraveghetor consolidant, autorizaţie, stat membru de origine, stat membru gazdă, bănci centrale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, bănci centrale, instituţie globală de importanţă sistemică din afara Uniunii Europene, grup şi instrument financiar au înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
    ..................................................................................................
(1^3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile: rezoluţie, autoritate de rezoluţie, întreprindere-mamă din Uniunea Europeană şi drept de încetare au înţelesul prevăzut de legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii."

    7. La articolul 7, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^4) În scopul aplicării pe bază consolidată sau subconsolidată a cerinţelor sau a exercitării competenţelor de supraveghere ale Băncii Naţionale a României, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în reglementările emise în aplicarea acesteia sau în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, termenii: instituţie de credit, instituţie de credit-mamă dintr-un stat membru, instituţie de credit-mamă din Uniunea Europeană şi întreprindere-mamă includ de asemenea:
    a) societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte, persoane juridice române, care au primit aprobare potrivit art. 197^3 -197^13;
    b) instituţiile desemnate, persoane juridice române, controlate de o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, de o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, de o societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru sau de o societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, în cazul cărora întreprinderea-mamă relevantă nu face obiectul aprobării potrivit art. 197^6 din prezenta ordonanţă de urgenţă sau prevederilor care transpun art. 21a alin. (4) din Directiva 2013/36/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în legislaţia altor state membre; şi
    c) societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte sau instituţiile desemnate în temeiul art. 197^9 alin. (3) lit. c), persoane juridice române."

    8. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Orice cerere de autorizare a unei instituţii de credit trebuie să fie însoţită de:
    a) un plan de activitate, care să cuprindă cel puţin tipurile de activităţi propuse a fi desfăşurate şi structura organizatorică a instituţiei de credit, inclusiv indicarea întreprinderilor-mamă, a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte care fac parte din grup;
    b) o descriere a cadrului de administrare a activităţii riguros conceput, a proceselor şi a mecanismelor de control, astfel cum sunt prevăzute la art. 24 alin. (1)."

    9. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sfera activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute în secţiunea A şi secţiunea B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la secţiunea C din anexa nr. 1 din aceeaşi lege."

    10. La partea I titlul I capitolul II secţiunea a 2-a, titlul paragrafului 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.1. Cerinţe privind cadrul de administrare a activităţii"

    11. La articolul 24, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) Politicile şi practicile de remunerare ale unei instituţii de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să fie neutre din punctul de vedere al genului."

    12. La articolul 24, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Banca Naţională a României colectează informaţiile cantitative agregate cu privire la remunerare, publicate potrivit criteriilor de transparenţă şi de publicare prevăzute la art. 450 alin. (1) lit. g)-i) şi k) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum şi informaţiile furnizate de instituţiile de credit privind diferenţele de remuneraţie între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin şi le utilizează pentru a determina tendinţele şi practicile în materie de remunerare. Banca Naţională a României comunică aceste informaţii Autorităţii Bancare Europene."

    13. La articolul 26 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi de reglementările emise în aplicarea acestora şi, după caz, pe cele prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum şi de a se conforma permanent acestor cerinţe şi, în special, cerinţei ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi împărţirea responsabilităţilor între aceste autorităţi;
e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvârşită o infracţiune ori o tentativă la infracţiunea de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau că achiziţia propusă ar putea creşte un astfel de risc."

    14. La articolul 38 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) din evaluarea cadrului de administrare a activităţii, a proceselor şi a mecanismelor de control, astfel cum sunt prevăzute la art. 24 alin. (1), constată că instituţia de credit nu poate asigura o administrare solidă şi eficace a riscurilor;"

    15. La articolul 38 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) calitatea persoanelor care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit nu corespunde cerinţelor prevăzute la art. 108, 108^1 şi 108^2 şi detaliate în reglementările emise în aplicarea acesteia."

    16. La articolul 39, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) instituţia de credit nu mai îndeplineşte cerinţele prudenţiale prevăzute în Partea a III-a, a IV-a sau a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, cu excepţia cerinţelor prevăzute la art. 92a şi 92b din acelaşi regulament, sau cerinţele dispuse potrivit art. 226 alin. (3) lit. a), alin. (6) şi (7) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen de cel mult un an instituţia de credit nu îşi va mai putea îndeplini obligaţiile faţă de creditorii săi şi, în special, nu mai poate garanta siguranţa activelor care i-au fost încredinţate de către deponenţii săi."

    17. La articolul 69, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Banca Naţională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană cu privire la:
    a) toate autorizaţiile acordate sucursalelor instituţiilor de credit cu sediul într-un stat terţ, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora;
    b) volumul total al activelor şi pasivelor sucursalelor instituţiilor de credit cu sediul într-un stat terţ, astfel cum sunt acestea raportate periodic;
    c) denumirea grupului din statul terţ din care face parte sucursala din România."

    18. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 77^1
    Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe trebuie să raporteze Băncii Naţionale a României, cel puţin anual, următoarele informaţii:
    a) volumul total al activelor corespunzătoare activităţilor desfăşurate de sucursală;
    b) activele lichide aflate la dispoziţia sucursalei, în special activele lichide în lei;
    c) fondurile proprii aflate la dispoziţia sucursalei;
    d) mecanismele de protecţie a depozitelor puse la dispoziţia deponenţilor sucursalei;
    e) mecanismele privind administrarea riscurilor;
    f) cadrul de administrare a activităţii, inclusiv persoanele care deţin funcţii-cheie pentru activităţile desfăşurate de sucursală;
    g) planurile de redresare care privesc sucursala;
    h) orice altă informaţie pe care Banca Naţională a României o consideră necesară pentru a permite o monitorizare cuprinzătoare a activităţilor desfăşurate de sucursală."

    19. La articolul 93, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cadrul procesului de aprobare prealabilă, Banca Naţională a României analizează documentele prezentate, precum şi toate celelalte informaţii disponibile pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora."

    20. Articolul 95^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95^1
    (1) Banca Naţională a României respinge o cerere de aprobare prealabilă a unei fuziuni sau divizări dacă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi de reglementările emise în aplicarea acestora, comunicând titularului cererii hotărârea sa în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea acesteia, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.
    (2) Banca Naţională a României revocă hotărârea privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării în cazul în care, din analiza documentelor şi informaţiilor prezentate ulterior emiterii hotărârii aprobării prealabile în condiţiile stabilite prin reglementările în domeniu, aceasta constată că nu mai sunt îndeplinite cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, care au stat la baza acordării aprobării prealabile. În acest caz, Banca Naţională a României comunică titularului cererii revocarea hotărârii privind aprobarea prealabilă în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea hotărârii de revocare, împreună cu motivele care au stat la baza revocării."

    21. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 106^1
    În aplicarea dispoziţiilor art. 106, consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere este responsabil pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a activităţii directorilor, respectiv a membrilor directoratului instituţiei de credit."

    22. La articolul 107, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul unei instituţii de credit administrate în sistem unitar, preşedintele consiliului de administraţie nu poate exercita simultan nicio funcţie executivă în cadrul aceleiaşi instituţii de credit, cu excepţia funcţiei de director general, în cazuri bine justificate de instituţia de credit şi cu aprobarea Băncii Naţionale a României."

    23. La articolul 108, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^1) Fiecare membru al consiliului de administraţie şi director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere şi al directoratului unei instituţii de credit trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi pe baza unei gândiri independente pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii."

    24. La articolul 108, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
    "(6) Instituţiile de credit trebuie să aloce suficiente resurse pentru iniţierea şi pregătirea membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi ai directoratului, la nivel individual şi colectiv, în condiţiile stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
(7) Instituţiile de credit şi comitetele lor de nominalizare, în cazul în care acestea sunt înfiinţate, iau în considerare o gamă largă de aptitudini şi competenţe atunci când recrutează membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului. În acest sens, instituţiile de credit şi comitetele de nominalizare, în cazul în care acestea sunt înfiinţate, trebuie să stabilească şi să implementeze o politică privind promovarea diversităţii în cadrul organului de conducere, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României.
(8) Fiecare instituţie de credit are obligaţia de a evalua şi/sau reevalua persoanele prevăzute la alin. (1), la nivel individual şi, dacă este cazul, colectiv, în condiţiile stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi prin politicile interne ale instituţiei de credit.
(9) Atunci când, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală a acţionarilor instituţiei de credit numeşte membrii consiliului de administraţie sau membrii consiliului de supraveghere, aceasta are în vedere respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul articol, de art. 108^1 şi 108^2 şi detaliate în reglementările în domeniu emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."

    25. După articolul 108^1 se introduce un nou articol, articolul 108^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 108^2
    (1) Instituţiile de credit care sunt semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne şi a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, după caz, trebuie să înfiinţeze un comitet de administrare a riscurilor, un comitet de nominalizare şi un comitet de remunerare, cu atribuţii consultative pentru consiliul de administraţie, în cadrul sistemului unitar de administrare, sau pentru consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare.
    (2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comitetelor prevăzute la alin. (1), precum şi cerinţele privind membrii acestora sunt stabilite în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Toate instituţiile de credit trebuie să aibă membri independenţi în componenţa consiliului de administraţie şi a consiliului de supraveghere. Cerinţele cu privire la numărul şi criteriile de independenţă ale membrilor respectivi se stabilesc prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."

    26. Articolul 126^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 126^2
    (1) În situaţia în care instituţiile de credit nu deţin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerinţa prevăzută la art. 126^1, se aplică restricţiile asupra distribuirilor prevăzute la alin. (3) şi (4).
    (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit calculează suma maxim distribuibilă, în conformitate cu reglementările emise de către Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Anterior calculului sumei maxim distribuibile aferente cerinţei amortizorului combinat, este interzisă instituţiilor de credit iniţierea oricăreia dintre următoarele acţiuni:
    a) efectuarea de distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază;
    b) crearea de obligaţii de a plăti o remuneraţie variabilă sau beneficii discreţionare de tipul pensiilor sau plata unei remuneraţii variabile, în condiţiile în care instituţia de credit şi-a asumat obligaţia de plată într-un moment în care nu îndeplinea cerinţa amortizorului combinat;
    c) efectuarea unor plăţi aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar.
    (4) Ulterior calculului sumei maxim distribuibile, instituţiile de credit care nu îndeplinesc sau nu depăşesc cerinţa prevăzută la art. 126^1, nu efectuează distribuiri prin niciuna dintre acţiunile prevăzute la alin. (3) peste suma maxim distribuibilă."

    27. După articolul 126^2 se introduc şase noi articole, articolele 126^3-126^8, cu următorul cuprins:
    "ART. 126^3
    (1) În situaţia în care instituţiile de credit nu deţin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea, după caz, cu cerinţa de menţinere a unui amortizor pentru indicatorul efectului de levier, prevăzută la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, se aplică restricţiile asupra distribuirilor prevăzute la alin. (3) şi (4).
    (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit calculează suma maxim distribuibilă aferentă indicatorului efectului de levier, în conformitate cu reglementările emise de către Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Anterior calculului sumei maxim distribuibile aferente indicatorului efectului de levier, este interzisă instituţiilor de credit iniţierea oricăreia dintre următoarele acţiuni:
    a) efectuarea de distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază;
    b) crearea unei obligaţii de a plăti o remuneraţie variabilă sau beneficii discreţionare de tipul pensiilor sau plata unei remuneraţii variabile, în condiţiile în care instituţia de credit şi-a asumat obligaţia de plată într-un moment în care nu îndeplinea cerinţa amortizorului combinat; şi
    c) efectuarea unor plăţi aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar.
    (4) Ulterior calculului sumei maxim distribuibile aferente indicatorului efectului de levier, instituţiile de credit care nu îndeplinesc sau nu depăşesc cerinţa de menţinere a unui amortizor pentru indicatorul efectului de levier, prevăzută la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, nu efectuează distribuiri prin niciuna dintre acţiunile prevăzute la alin. (3) peste suma maxim distribuibilă.
    ART. 126^4
    (1) Instituţiile de credit care îndeplinesc cerinţa amortizorului combinat nu efectuează distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază dacă aceste distribuiri conduc la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază la un nivel care ar compromite îndeplinirea cerinţei de menţinere a amortizorului combinat.
    (2) Instituţiile de credit care îndeplinesc cerinţa de menţinere a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, prevăzută la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, nu efectuează distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 dacă aceste distribuiri conduc la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 la un nivel care ar compromite îndeplinirea cerinţei de menţinere a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier.
    ART. 126^5
    În sensul art. 126^2 alin. (3) şi, respectiv, art. 126^4 alin. (1), sunt distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază oricare dintre următoarele acţiuni:
    a) plata dividendelor în numerar;
    b) distribuirea acţiunilor bonus, achitate parţial sau integral, sau a altor instrumente de capital prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare;
    c) răscumpărarea sau achiziţia de către instituţia de credit a propriilor sale acţiuni sau a altor instrumente de capital prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare;
    d) rambursarea sumelor plătite în legătură cu instrumentele de capital prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare;
    e) distribuirea elementelor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
    ART. 126^6
    În sensul art. 126^4 alin. (2), o distribuire aferentă fondurilor proprii de nivel 1 include oricare dintre elementele enumerate la art. 126^5, inclusiv cele rezultate din acţiunile prevăzute la art. 126^5, efectuate în legătură cu instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază şi, respectiv, cu instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar.
    ART. 126^7
    În cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, aplicarea dispoziţiilor art. 67 alin. (3) şi, respectiv, ale art. 103^1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu respectarea prevederilor art. 126^2-126^6.
    ART. 126^8
    (1) Fac obiectul restricţiilor prevăzute de art. 126^2 şi art. 126^4 alin. (1) doar plăţile care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau la o reducere a profiturilor, în măsura în care suspendarea unei plăţi sau neefectuarea plăţii nu constituie un eveniment de nerambursare sau o condiţie pentru începerea unei proceduri în temeiul cadrului legislativ de insolvenţă aplicabil instituţiei de credit.
    (2) Fac obiectul restricţiilor prevăzute de art. 126^3 şi art. 126^4 alin. (2) doar plăţile care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 sau la o reducere a profiturilor, în măsura în care suspendarea unei plăţi sau neefectuarea plăţii nu constituie un eveniment de nerambursare sau o condiţie pentru începerea unei proceduri în temeiul cadrului legislativ de insolvenţă aplicabil instituţiei de credit."

    28. La articolul 166 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    29. La articolul 166, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) La efectuarea verificării şi evaluării prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României aplică principiul proporţionalităţii potrivit criteriilor publicate în temeiul art. 224 alin. (1) lit. c).
(3^2) Banca Naţională a României poate adapta metodologiile de aplicare a verificării şi a evaluării prevăzute la alin. (1) pentru a lua în considerare instituţii de credit cu profiluri de risc similare, cum ar fi modele de afaceri similare sau o situare geografică similară a expunerilor. Astfel de metodologii adaptate pot include valori de referinţă axate pe risc şi indicatori cantitativi, permit luarea în considerare în mod corespunzător a riscurilor specifice la care poate fi expusă fiecare instituţie de credit şi nu aduc atingere caracterului specific instituţiei de credit al măsurilor impuse potrivit art. 226.
(3^3) Banca Naţională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană în cazul în care foloseşte metodologii adaptate în sensul prevederilor alin. (3^2)."

    30. La articolul 166, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Atunci când în urma acţiunilor de verificare prevăzute la alin. (1) Banca Naţională a României suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze săvârşirea sau tentativa de săvârşire a unor fapte de spălare a banilor sau finanţare a terorismului sau atunci când constată existenţa unui risc potenţial crescut privind săvârşirea acestora, informează fără întârziere Autoritatea Bancară Europeană şi, în cazul sucursalelor din alte state membre ale instituţiilor de credit persoane juridice române, autoritatea responsabilă cu supravegherea acestora în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. În situaţia constatării unui risc potenţial crescut de spălare a banilor sau finanţare a terorismului la o sucursală din alt stat membru a unei instituţii de credit persoană juridică română, Banca Naţională a României transmite Autorităţii Bancare Europene şi rezultatul evaluării comune realizate cu autoritatea responsabilă cu supravegherea sucursalei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
(7) Pentru scopurile alin. (6) Banca Naţională a României dispune măsuri şi/sau aplică măsuri sancţionatorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă."

    31. Articolul 166^2 se abrogă.
    32. La articolul 176 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 176
    (1) Supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Naţională a României în următoarele situaţii:
    a) instituţia de credit supravegheată la nivel individual de Banca Naţională a României este instituţie de credit-mamă la nivelul României sau instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene;"

    33. La articolul 176 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) instituţia de credit supravegheată de Banca Naţională a României este unica filială, instituţie de credit, a unei firme de investiţii-mamă la nivelul României sau a unei firme de investiţii-mamă la nivelul unui alt stat membru sau a unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene sau, în cazul în care există mai multe filiale, instituţii de credit, instituţia de credit, persoană juridică română, are cel mai mare total al activului bilanţier;"

    34. La articolul 176 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) instituţia de credit supravegheată la nivel individual de Banca Naţională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în aceste din urmă 4 cazuri, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituţii de credit sau firme de investiţii în statele membre;
c) instituţia de credit supravegheată de Banca Naţională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene şi care este societate-mamă, după caz, pentru cel puţin încă o instituţie de credit sau o firmă de investiţii autorizată într-un alt stat membru; şi
    (i) instituţia de credit, persoană juridică română supravegheată de Banca Naţională a României, este singura filială instituţie de credit din cadrul grupului; sau
    (ii) instituţia de credit, persoană juridică română supravegheată de Banca Naţională a României, este filiala, instituţie de credit, cu cel mai mare total al activului bilanţier dintre toate filialele, instituţii de credit;"

    35. La articolul 176 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    36. La articolul 176 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) instituţia de credit supravegheată de Banca Naţională a României face parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate potrivit art. 18 alin. (3) sau art. 18 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi are cel mai mare total al activului bilanţier;"

    37. La articolul 176, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a^1), lit. c) subpct. (ii) şi lit. e), supravegherea pe bază consolidată se realizează de către Banca Naţională a României atunci când aceasta supraveghează la nivel individual una sau mai multe instituţii de credit, filiale în cadrul unui grup, şi suma totalurilor activului bilanţier al acestora este mai mare decât cel al altor filiale, instituţii de credit, supravegheate la nivel individual de către altă autoritate competentă din alt stat membru.
(1^2) Supravegherea pe bază consolidată a unei societăţi de servicii de investiţii financiare este exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în situaţia în care societatea de servicii de investiţii financiare supravegheată la nivel individual de Autoritatea de Supraveghere Financiară este firmă de investiţii-mamă la nivelul României sau firmă de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene şi nu are ca filială o instituţie de credit.
(1^3) Supravegherea pe bază consolidată a unei societăţi de servicii de investiţii financiare este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în situaţia în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare are ca societatemamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru sau o societate financiară holding mixtămamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene şi care este societate-mamă, după caz, pentru cel puţin încă o firmă de investiţii autorizată într-un alt stat membru, societatea de servicii de investiţii financiare respectivă are cel mai mare total al bilanţului, iar grupul nu include instituţii de credit.
(1^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^3), supravegherea pe bază consolidată este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară atunci când aceasta supraveghează la nivel individual una sau mai multe societăţi de servicii de investiţii financiare din cadrul grupului cu cel mai mare total agregat al bilanţului."

    38. La articolul 176, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În anumite cazuri, Banca Naţională a României poate să nu aplice, de comun acord cu autorităţile competente din alte state membre, criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a), a^1), c) şi e) şi să desemneze o altă autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată dacă aplicarea acestor criterii ar fi necorespunzătoare, având în vedere instituţiile de credit respective şi importanţa activităţii desfăşurate de acestea în diferite state membre sau nevoia de a asigura continuitatea exercitării supravegherii pe bază consolidată de către aceeaşi autoritate competentă. În aceste cazuri, instituţia de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, societatea financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene ori instituţia de credit cu cel mai mare total al activului bilanţier, după caz, are dreptul de aşi exprima opinia înainte de luarea unei astfel de decizii de către autorităţile competente. În termen de 15 zile calendaristice după încheierea oricărui acord potrivit prevederilor prezentului alineat, Banca Naţională a României notifică Comisia şi Autoritatea Bancară Europeană."

    39. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 177
    Instituţiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, sunt supravegheate pe bază subconsolidată de către Banca Naţională a României, dacă ele însele sau societăţile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte şi supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Naţională a României, potrivit dispoziţiilor art. 176 alin. (1) lit. c) sau e), au într-un stat terţ o filială instituţie de credit, instituţie financiară sau societate de administrare a investiţiilor ori deţin o participaţie în astfel de entităţi."

    40. Articolul 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 179
    Sub rezerva respectării prevederilor art. 197^3-197^13, societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte sunt incluse în supravegherea pe bază consolidată."

    41. La articolul 182^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) aplicarea prevederilor art. 148 şi 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, deţinute de grup, raportat la situaţia financiară şi profilul de risc ale acestuia, precum şi la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar şi la nivel consolidat;"

    42. La articolul 182^1 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) orice orientări privind fondurile proprii suplimentare, prevăzute la art. 226^5 alin. (4) şi (5)."

    43. La articolul 182^2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 182^2
    (1) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) trebuie să ia în considerare în mod corespunzător evaluarea riscului filialelor, realizată de autorităţile competente implicate, în sensul prevederilor art. 148, 166 şi art. 226^2-226^5 şi trebuie luată:
    a) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. a), în termen de 4 luni de la data transmiterii de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, către celelalte autorităţi competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, în sensul prevederilor art. 226^2-226^4;
    b) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. b), în termen de 4 luni de la data prezentării de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea profilului riscului de lichiditate la nivel de grup, potrivit prevederilor art. 166^6 şi art. 226 alin. (6) şi (7), precum şi dispoziţiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă;
    c) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. c), în termen de 4 luni de la data prezentării de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup potrivit art. 226^5.
    (2) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) lit. a) şi b) este inclusă într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază şi este transmisă instituţiei de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant."

    44. Articolul 182^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 182^3
    (1) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună a autorităţilor competente în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1), decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, 166, 166^6, art. 226 alin. (3) lit. a), art. 226^5 şi ale art. 226 alin. (6) şi (7) trebuie luată, pe bază consolidată, de Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, după luarea în considerare în mod corespunzător a evaluării riscului filialelor, efectuată de autorităţile competente relevante.
    (2) Dacă, până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1), oricare dintre autorităţile competente implicate a supus cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, potrivit procedurii de soluţionare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, amână luarea unei decizii în aşteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancară Europeană o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din respectivul regulament. Banca Naţională a României va lua decizia în conformitate cu decizia Autorităţii Bancare Europene, aceasta din urmă fiind luată în termen de o lună de la data la care a fost primit cazul spre soluţionare. Termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1) se consideră fază de conciliere în sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Cazul nu poate fi supus spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene după împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1) sau după luarea unei decizii comune de către autorităţile competente implicate."

    45. La articolul 182^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 182^4
    (1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, 166, 166^6, art. 226 alin. (3) lit. a), art. 226^5 şi ale art. 226 alin. (6) şi (7) se ia, pe bază individuală sau subconsolidată, după caz, de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu luarea în considerare a punctelor de vedere şi a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant."

    46. Articolul 182^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 182^8
    (1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 şi deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 şi 182^4 trebuie să fie actualizate anual sau în mod excepţional, în cazul în care o autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene solicită în scris şi motivat Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (3) lit. a) şi alin. (6) şi (7) şi ale art. 226^5.
    (2) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita în scris şi motivat supraveghetorului consolidant, în mod excepţional, actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum şi a celor adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 şi 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant şi, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de către o altă autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene.
    (3) În cazul solicitărilor de actualizare formulate în mod excepţional, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), acestea pot fi tratate pe bază bilaterală, între Banca Naţională a României şi autoritatea responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit sau firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene sau între Banca Naţională a României şi supraveghetorul consolidant, după caz."

    47. La articolul 184, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Atunci când întreprinderea-mamă a unui grup este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă situată într-un alt stat membru şi care a obţinut aprobarea potrivit art. 197^3 -197^13 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislaţia statului membru respectiv, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant al grupului respectiv, încheie acordurile de coordonare şi cooperare prevăzute la alin. (1) inclusiv cu autoritatea competentă a statului membru în care este situată întreprinderea-mamă respectivă."

    48. La articolul 185^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În situaţia în care Banca Naţională a României are calitatea de supraveghetor consolidant, pentru a facilita exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 181 alin. (1), art. 183 alin. (1)-(1^2) şi art. 184, aceasta instituie colegii de supraveghetori şi atunci când toate filialele transfrontaliere ale unei instituţii-mamă din Uniunea Europeană, ale unei societăţi financiare holding-mamă din Uniunea Europeană sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană îşi au sediul central în state terţe, cu condiţia ca autorităţile de supraveghere din statele terţe respective să facă obiectul unor cerinţe de confidenţialitate echivalente cu cerinţele referitoare la păstrarea secretului profesional din legislaţia Uniunii Europene."

    49. La articolul 185^5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care întreprinderea-mamă a unui grup este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, situată în România şi aprobată potrivit art. 197^3-197^13 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, poate participa în cadrul colegiului de supraveghetori aferent grupului din care face parte întreprinderea-mamă respectivă.
(4) În cazul în care Banca Naţională a României are calitate de supraveghetor consolidant pentru un grup a cărui întreprindere-mamă este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, situată într-un alt stat membru şi aprobată potrivit art. 197^3 -197^13 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislaţia statului membru respectiv, autoritatea competentă din statul membru în care este situată întreprinderea-mamă poate participa în cadrul colegiului de supraveghetori instituit de Banca Naţională a României."

    50. După articolul 188 se introduce un nou articol, articolul 188^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 188^1
    (1) Banca Naţională a României cooperează în mod strâns, în limitele competenţelor sale, cu toate autorităţile competente, unitatea de informaţii financiare şi autorităţile responsabile cu supravegherea entităţilor raportoare, stabilite la nivel naţional potrivit Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte autorităţi competente din alte state membre, unităţile de informaţii financiare şi autorităţile responsabile cu supravegherea entităţilor raportoare prevăzute la art. 2 paragraful (1) pct. 1 şi 2 din Directiva 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului. În acest sens, Banca Naţională a României şi respectivele autorităţi fac schimb de informaţii relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi reglementărilor emise în aplicarea acestora, Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit legislaţiei naţionale a statelor membre care transpune prevederile Directivei 2013/36/UE şi ale Directivei 2015/849/UE.
    (2) Cooperarea şi schimbul de informaţii prevăzute la alin. (1) nu trebuie să afecteze o anchetă, o investigaţie sau o procedură aflată în curs de desfăşurare în conformitate cu legislaţia românească penală sau administrativă sau cu legislaţia penală sau administrativă din statele membre unde sunt situate celelalte autorităţi competente sau unităţi de informaţii financiare.
    (3) Banca Naţională a României poate beneficia de asistenţa acordată, din propria iniţiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în cazul unui dezacord între autorităţi în legătură cu coordonarea activităţilor de supraveghere desfăşurate în conformitate cu prezentul articol."

    51. Articolul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 196
    (1) Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte, persoane juridice române, se constituie sub formă juridică de societate pe acţiuni, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor şi cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Responsabilităţile de conducere şi/sau administrare a activităţii unei societăţi financiare holding sau a unei societăţi financiare holding mixte pot fi exercitate numai de persoane fizice, dispoziţiile art. 107 fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (3) Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţi de administrare şi/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputaţie adecvată şi să dispună de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă suficiente pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate, cu luarea în considerare a rolului specific al unei societăţi financiare holding sau al unei societăţi financiare holding mixte.
    (4) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, inclusiv principalele riscuri ale acesteia. Componenţa respectivelor organe ale societăţii financiare holding sau societăţii financiare holding mixte trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.
    (5) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, dispoziţiile art. 108^1 alin. (2), (2^1), (2^2), (2^3) şi (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (6) Fiecare membru al consiliului de administraţie şi director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere şi al directoratului unei societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi pe baza unei gândiri independente, pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.
    (7) Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte, prevăzute la alin. (1), au obligaţia de a evalua şi/sau reevalua persoanele prevăzute la alin. (3), în condiţiile stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (8) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilităţile de administrare şi/sau de conducere ce le revin. Prevederile art. 110 se aplică în mod corespunzător.
    (9) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (3) trebuie să fie aprobate de Banca Naţională a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor, potrivit reglementărilor emise în acest sens.
    (10) Banca Naţională a României urmăreşte în permanenţă îndeplinirea cerinţelor din prezentul articol şi dispune în caz de nerespectare a acestora măsurile sau sancţiunile care se impun prevăzute la art. 204."

    52. La partea I titlul III capitolul II, după articolul 197^2 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5^1-a „Aprobarea societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte“, alcătuită din articolele 197^3-197^13, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5^1-a
    Aprobarea societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte
    ART. 197^3
    (1) În scopul asigurării conformităţii cu cerinţele prudenţiale pe bază consolidată, societăţile financiare holding-mamă la nivelul României, persoane juridice române, societăţile financiare holding mixte-mamă la nivelul României, persoane juridice române, societăţile financiare holding-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, şi societăţile financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, au obligaţia de a solicita aprobarea Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, în conformitate cu prezenta secţiune şi cu reglementările emise de Banca Naţională a României.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor financiare holding-mamă sau societăţilor financiare holding mixte-mamă situate în alte state membre pentru care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176, Banca Naţională a României are calitatea de supraveghetor consolidant.
    (3) În situaţia în care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176, calitatea de supraveghetor consolidant a entităţilor prevăzute la alin. (1) o are o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, acestea au obligaţia de a solicita aprobarea respectivei autorităţi în conformitate cu dispoziţiile legale adoptate în acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE.
    (4) Entităţile prevăzute la alin. (1)-(3) au obligaţia de a transmite Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant sau de autoritate competentă a societăţilor financiare holding sau societăţilor financiare holding mixte situate în România, informaţii şi documente stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României în domeniu.
    ART. 197^4
    Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate acorda aprobarea entităţilor prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2), atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) mecanismele aferente cadrului de administrare a activităţii şi repartizarea sarcinilor în interiorul grupului sunt adecvate pentru respectarea, pe bază consolidată, a cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi de reglementările emise în aplicarea acestora sau de prevederile care transpun Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre şi, în special, sunt eficace pentru a asigura:
    (i) coordonarea tuturor filialelor societăţii financiare holding sau ale societăţii financiare holding mixte, inclusiv, în situaţiile în care este necesar, prin intermediul unei repartizări adecvate a sarcinilor între instituţiile care sunt filiale;
    (ii) preîntâmpinarea sau gestionarea conflictelor din interiorul grupului; şi
    (iii) asigurarea implementării la nivel de grup a politicilor stabilite de societatea financiară holding-mamă sau de societatea financiară holding mixtă-mamă;
    b) organizarea structurală a grupului din care face parte societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă nu împiedică în niciun fel exercitarea unei supravegheri eficiente a filialelor care sunt instituţii sau a instituţiilor-mamă, în ceea ce priveşte obligaţiile pe care acestea trebuie să le respecte la nivel individual şi consolidat. Această evaluare ia în considerare, în special:
    (i) poziţia societăţii financiare holding sau a societăţii financiare holding mixte într-un grup structurat pe mai multe niveluri;
    (ii) structura acţionariatului; şi
    (iii) rolul societăţii financiare holding sau al societăţii financiare holding mixte în cadrul grupului.
    c) sunt îndeplinite criteriile de evaluare a calităţii acţionarilor sau a membrilor, persoane fizice ori juridice, potrivit art. 15 din prezenta ordonanţă de urgenţă sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre, precum şi cerinţele privind adecvarea membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi ai directoratului prevăzute la art. 196 din prezenta ordonanţă de urgenţă sau potrivit prevederilor care transpun art. 121 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre.
    ART. 197^5
    Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, exceptează de la obligaţia de aprobare o entitate prevăzută la art. 197^3 alin. (1) şi (2), atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) activitatea principală a societăţii financiare holding este aceea de a achiziţiona participaţii în filiale sau, în cazul unei societăţi financiare holding mixte, activitatea sa principală în raport cu instituţii sau cu instituţii financiare este aceea de a achiziţiona participaţii în filiale;
    b) societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă nu a fost desemnată ca entitate de rezoluţie în niciunul dintre grupurile de rezoluţie din cadrul grupului din care aceasta face parte, în conformitate cu strategia de rezoluţie stabilită de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie sau de o altă autoritate de rezoluţie implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislaţia altor state membre;
    c) o filială care este instituţie de credit este desemnată ca fiind responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată şi i se pun la dispoziţie toate mijloacele necesare şi prerogativa legală pentru a îndeplini obligaţiile respective în mod eficace;
    d) societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă nu este angajată în luarea unor decizii de management, operaţionale sau financiare care afectează grupul sau filialele acestuia care sunt instituţii sau instituţii financiare;
    e) nu există niciun impediment în calea supravegherii eficiente, pe bază consolidată, a grupului.
    ART. 197^6
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 197^3, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, evaluează îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 197^5 şi, după caz, la art. 197^4, pe baza informaţiilor stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României în domeniu, astfel cum prevede art. 197^3 alin. (4), în vederea aprobării sau exceptării de la obligaţia de aprobare a entităţilor prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2).
    (2) În sensul alin. (1), evaluarea de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, se realizează astfel:
    a) în prima etapă Banca Naţională a României realizează evaluarea privind îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de exceptare de la obligaţia de aprobare prevăzute la art. 197^5. În situaţia în care constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de exceptare de la obligaţia de aprobare, Banca Naţională a României adoptă o decizie prin care să acorde exceptarea de la obligaţia de aprobare a entităţilor prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2), fără a mai fi necesară parcurgerea următoarei etape;
    b) în cazul în care Banca Naţională a României constată că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de exceptare de la obligaţia de aprobare, prevăzute la art. 197^5, aceasta evaluează îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de aprobare, prevăzute la art. 197^4.
    (3) În urma evaluării prevăzute la alin. (2) lit. b), Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate adopta una dintre următoarele decizii:
    a) aprobă entităţile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2) care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 197^4;
    b) refuză aprobarea entităţilor prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2) dacă nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 197^4 sau informaţiile şi documentaţia transmise potrivit art. 197^3 alin. (4) sunt incomplete şi/sau nu prezintă relevanţă ori sunt insuficiente pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 197^4 şi 197^5 şi poate dispune una sau mai multe dintre măsurile de supraveghere şi/sau sancţiunile şi măsurile sancţionatoare, potrivit art. 197^9 alin. (3).
    (4) Entităţile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2) exceptate de la aprobare, potrivit alin. (2) lit. a), nu sunt excluse din perimetrul de consolidare astfel cum este stabilit în prezenta ordonanţă de urgenţă sau în prevederile care transpun Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre, precum şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
    ART. 197^7
    (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, notifică entităţilor prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2) oricare dintre deciziile adoptate potrivit art. 197^6 alin. (2) şi (3), împreună cu motivele care au stat la baza deciziei de refuz, dacă este cazul, în termen de 4 luni de la primirea solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1), sau, în cazul în care solicitarea este incompletă, în termen de 4 luni de la primirea tuturor informaţiilor necesare pentru adoptarea deciziei.
    (2) Termenul în care Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate adopta una dintre deciziile prevăzute la art. 197^6 alin. (2) şi (3) nu trebuie să depăşească 6 luni de la primirea solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1).
    ART. 197^8
    (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, monitorizează în permanenţă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 197^4 de către entităţile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2), aprobate potrivit art. 197^6 alin. (3) lit. a), precum şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 197^5 de către entităţile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2), exceptate de la aprobare potrivit art. 197^6 alin. (2) lit. a).
    (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), entităţile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2) furnizează Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informaţiile necesare pentru a monitoriza permanent structura grupului şi respectarea condiţiilor prevăzute la art. 197^4 şi 197^5, după caz. Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări documentaţia aferentă informaţiilor care trebuie transmise potrivit prezentului articol.
    (3) În situaţia entităţilor prevăzute la art. 197^3 alin. (2), Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, transmite informaţiile prevăzute la alin. (2) autorităţii competente din statul membru în care este situată respectiva entitate.
    (4) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, atunci când este notificată de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru cu evaluarea unei entităţi prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2), în calitate de achizitor potenţial, care este aprobată sau exceptată potrivit prezentei secţiuni, transmite acestei autorităţi, în sensul art. 26^1, o opinie documentată privind impactul achiziţiei propuse asupra îndeplinirii condiţiilor de aprobare, prevăzute la art. 197^4, sau a condiţiilor de exceptare, prevăzute la art. 197^5, după consultarea, după caz, cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată respectiva entitate.
    ART. 197^9
    (1) Atunci când Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, determină, pe baza unei evaluări realizate în cadrul monitorizării prevăzute la art. 197^8 alin. (1), că entităţile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2), aprobate potrivit deciziei prevăzute la art. 197^6 alin. (3) lit. a) nu mai îndeplinesc cumulativ condiţiile de aprobare prevăzute la art. 197^4, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă este supusă unor măsuri şi/sau sancţiuni şi măsuri sancţionatoare adecvate pentru asigurarea sau restabilirea, după caz, a continuităţii şi integrităţii supravegherii pe bază consolidată şi pentru asigurarea respectării, pe bază consolidată, a cerinţelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum şi în reglementările emise în aplicarea acestora.
    (2) În cazul unei societăţi financiare holding mixte, măsurile şi/sau sancţiunile şi măsurile sancţionatoare prevăzute la alin. (1) iau în considerare, în special, efectele asupra conglomeratului financiar, astfel cum acesta este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor care transpun Directiva 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi a societăţilor de servicii de investiţii financiare dintr-un conglomerat financiar în legislaţia altor state membre.
    (3) În sensul alin. (1) şi (2), Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de societatea financiară holding sau de societatea financiară holding mixtă în instituţii-filiale;
    b) recomandări adresate societăţii financiare holding sau societăţii financiare holding mixte pentru a transfera acţionarilor săi participaţiile deţinute în instituţii-filiale;
    c) desemnarea temporară a unei alte societăţi financiare holding, societăţi financiare holding mixte sau instituţie din cadrul grupului drept responsabilă pentru asigurarea respectării, pe bază consolidată, a cerinţelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în reglementările emise în aplicarea acestora sau în legislaţia naţională a unui alt stat membru care transpune Directiva 2013/36/UE;
    d) restricţionarea sau interzicerea efectuării de distribuiri sau de plăţi de dobânzi către acţionari;
    e) solicitarea ca societăţile financiare holding sau societăţile financiare holding mixte să procedeze la cedarea sau reducerea participaţiilor în instituţii sau în alte entităţi din sectorul financiar;
    f) solicitarea ca societăţile financiare holding sau societăţile financiare holding mixte să prezinte un plan privind restabilirea, fără întârziere, a conformităţii;
    g) stabilirea unor măsuri şi/sau sancţiuni şi măsuri sancţionatoare corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele prevăzute la lit. a)-f), aplicabile societăţii financiare holding, societăţii financiare holding mixte sau/şi persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(6), art. 233, 234 şi 234^1.
    (4) Atunci când Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, hotărăşte, pe baza unei evaluări realizate în cadrul monitorizării prevăzute la art. 197^8 alin. (1), că entităţile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) şi (2), exceptate de la obligaţia de aprobare, potrivit deciziei prevăzute la art. 197^6 alin. (2) lit. a), nu mai îndeplinesc cumulativ condiţiile de exceptare prevăzute la art. 197^5, Banca Naţională a României notifică entităţile respective în termen de 20 de zile de la data constatării neîndeplinirii cumulative a condiţiilor de exceptare. În această situaţie, entităţile respective au obligaţia de a solicita aprobarea potrivit prevederilor art. 197^3, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării.
    ART. 197^10
    (1) În cazul entităţilor prevăzute la art. 197^3 alin. (2), Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, colaborează pe deplin cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată respectiva entitate, în scopul adoptării de comun acord a deciziilor prevăzute la art. 197^6 alin. (2) şi (3), a hotărârii prevăzute la art. 197^9 alin. (4), precum şi pentru dispunerea măsurilor şi/sau aplicării sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 197^9 alin. (1).
    (2) În sensul alin. (1), Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, realizează evaluarea prevăzută la art. 197^6 alin. (1) în termen de cel mult două luni de la primirea solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1) sau, în cazul în care solicitarea este incompletă, în termen de cel mult două luni de la primirea tuturor informaţiilor necesare pentru efectuarea evaluării şi transmite de îndată respectiva evaluare autorităţii competente din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă.
    (3) În sensul alin. (1), Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, transmite de îndată evaluările prevăzute la art. 197^9 alin. (1) şi (4), realizate în cadrul monitorizării, autorităţii competente din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă.
    (4) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, depune toate diligenţele necesare, potrivit competenţelor deţinute, pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, în termen de două luni de la data primirii de către respectiva autoritate a evaluării transmise de către Banca Naţională a României potrivit alin. (2) şi (3), după caz.
    (5) În cazul evaluării prevăzute la art. 197^6 alin. (1), termenul în care se adoptă decizia comună prevăzută la alin. (4) nu trebuie să depăşească 6 luni de la data primirii solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1).
    (6) Decizia comună prevăzută la alin. (4) trebuie să fie documentată şi justificată în mod corespunzător.
    (7) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, comunică de îndată decizia comună societăţii financiare holding sau societăţii financiare holding mixte situate în alt stat membru.
    (8) Prevederile alin. (1) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în care Banca Naţională a României are calitatea de autoritate competentă din statul membru în care sunt situate societăţile financiare holding sau societăţile financiare holding mixte, fără a avea calitatea de supraveghetor consolidant.
    (9) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună, Banca Naţională a României, în calitatea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (8), se abţine de la adoptarea unei decizii şi sesizează Autoritatea Bancară Europeană potrivit procedurii de soluţionare a dezacordurilor, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.
    (10) Banca Naţională a României, în oricare dintre calităţile prevăzute la alin. (1) sau alin. (8), adoptă o decizie în conformitate cu decizia Autorităţii Bancare Europene.
    (11) Banca Naţională a României, în oricare dintre calităţile prevăzute la alin. (1) sau alin. (8), nu poate sesiza Autoritatea Bancară Europeană după expirarea perioadei de două luni prevăzute la alin. (4) sau după ce s-a adoptat o decizie comună.
    ART. 197^11
    (1) În cazul societăţilor financiare holding mixte, pentru care Banca Naţională a României are calitatea de supraveghetor consolidant şi/sau de autoritate competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding mixtă, dar nu are şi rolul de coordonator potrivit art. 25 şi 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României trebuie să obţină acordul coordonatorului desemnat potrivit respectivelor prevederi sau potrivit legislaţiei care transpune Directiva 2002/87/CE în alte state membre, în scopul luării deciziilor prevăzute la art. 197^6 alin. (2) lit. a) şi alin. (3), a deciziei comune prevăzute la art. 197^10 alin. (4), a hotărârii prevăzute la art. 197^9 alin. (4), precum şi pentru dispunerea măsurilor de supraveghere şi/sau sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 197^9 alin. (1), după caz.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi atunci când Banca Naţională a României are calitatea de coordonator potrivit art. 25 şi 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, fără a avea calitatea de supraveghetor consolidant şi/sau de autoritate competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding mixtă.
    (3) Atunci când acordul coordonatorului este obligatoriu potrivit alin. (1), Banca Naţională a României, în oricare dintre calităţile prevăzute la alin. (1) sau (2), supune dezacordurile între autorităţile implicate în atenţia autorităţii europene de supraveghere relevante, şi anume Autoritatea Bancară Europeană sau Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, care adoptă o decizie în termen de o lună de la primirea sesizării. Banca Naţională a României, în oricare dintre calităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), ţine seama de decizia adoptată potrivit prezentului alineat.
    (4) Orice decizie adoptată potrivit prezentului articol nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor ce decurg din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În aplicarea dispoziţiilor alin. (3) şi (4) Banca Naţională a României se consultă cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    ART. 197^12
    (1) Atunci când solicitarea de aprobare a unei societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte are loc în acelaşi timp cu evaluarea, realizată de Banca Naţională a României potrivit art. 25, a respectivei entităţi, în calitate de achizitor potenţial al unei instituţii de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României se coordonează, după caz, cu supraveghetorul consolidant şi cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, dacă aceasta este diferită de supraveghetorul consolidant.
    (2) În sensul alin. (1), Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă cu evaluarea achizitorului potenţial, informează de îndată autorităţile competente prevăzute la respectivul alineat, dacă acestea sunt diferite de Banca Naţională a României, cu privire la notificarea primită potrivit art. 25 şi suspendă termenul de evaluare a achizitorului potenţial, prevăzut la art. 25 alin. (4), până la primirea de la respectivele autorităţi a deciziei privind soluţionarea solicitării de aprobare a societăţii financiare holding sau societăţii financiare holding mixte potrivit prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre, fără ca perioada de suspendare să poată fi mai scurtă de 20 de zile lucrătoare.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care Banca Naţională a României are calitatea de supraveghetor consolidant şi/sau de autoritate competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă şi este diferită de autoritatea competentă cu evaluarea achizitorului potenţial. În acest sens, în vederea asigurării coordonării între autorităţile competente, Banca Naţională a României are obligaţia de a transmite de îndată autorităţii competente cu evaluarea achizitorului potenţial decizia adoptată potrivit art. 197^6 sau decizia comună adoptată potrivit art. 197^10.
    ART. 197^13
    Prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător societăţilor financiare holding sau societăţilor financiare holding mixte, persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la art. 197^3 alin. (1), care trebuie să solicite aprobarea Băncii Naţionale a României atunci când au obligaţia să respecte, pe bază subconsolidată, ca urmare a aplicării prevederilor art. 177, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum şi reglementările emise în aplicarea acestora."

    53. La articolul 202, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Atunci când, în baza prevederilor art. 176, Banca Naţională a României are calitate de supraveghetor consolidant pentru un grup a cărui întreprindere-mamă este o societate financiară holding mixtă-mamă, dar nu şi calitatea de coordonator potrivit art. 25 şi 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul aplicării pe bază consolidată a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, Banca Naţională a României cooperează cu autoritatea competentă ce are rol de coordonator. În vederea facilitării şi instituirii unei cooperări eficace, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, încheie acorduri scrise de cooperare şi coordonare cu autoritatea competentă ce are rol de coordonator."

    54. La partea I titlul III capitolul II, după articolul 207 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 9-a „Întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană - întreprindere intermediară“, alcătuită din art. 207^1-207^7, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 9-a
    Întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană - întreprindere intermediară
    ART. 207^1
    Instituţiile de credit, persoane juridice române, pot face parte dintr-un grup dintr-un stat terţ în măsura în care respectivul grup are stabilită în Uniunea Europeană o singură întreprindere-mamă din Uniunea Europeană - intermediară.
    ART. 207^2
    Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, poate permite instituţiilor de credit prevăzute la art. 207^1 să facă parte dintr-un grup care are două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare numai în cazul în care autorităţile competente ale celor două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare au decis că stabilirea unei singure întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare:
    a) ar fi incompatibilă cu o cerinţă obligatorie de separare a activităţilor, impusă prin reglementările din statul terţ sau de către autorităţile de supraveghere din statul terţ în care îşi are sediul central întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang din grupul dintr-un stat terţ; sau
    b) ar face mai puţin eficiente posibilităţile de soluţionare decât atunci când există două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare, în conformitate cu o evaluare efectuată de autoritatea de rezoluţie pentru întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană intermediară.
    ART. 207^3
    (1) O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană - întreprindere intermediară este o instituţie de credit autorizată potrivit art. 10, art. 32-38 din prezenta ordonanţă de urgenţă sau potrivit prevederilor care transpun art. 8 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altui stat membru ori o societate financiară holding sau societate financiară holding mixtă, căreia i s-a acordat aprobare potrivit art. 197^3-197^13 din prezenta ordonanţă de urgenţă sau potrivit prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altui stat membru.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care niciuna dintre instituţiile care fac parte din grupul prevăzut la art. 207^1 nu este o instituţie de credit sau în cazul în care a doua întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară trebuie să fie înfiinţată în legătură cu activităţile de investiţii pentru a respecta o cerinţă obligatorie, astfel cum se prevede la art. 207^2, întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană intermediară sau a doua întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară poate fi o firmă de investiţii autorizată potrivit art. 10 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederilor care transpun art. 5 alin. (1) din Directiva 2014/65/UE în legislaţia altor state membre şi căreia i se aplică prevederile Legii nr. 312/2015, cu modificările ulterioare, sau prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislaţia altor state membre.
    ART. 207^4
    (1) Prevederile art. 207^l-207^3 nu se aplică atunci când valoarea totală a activelor din Uniunea Europeană ale grupului dintr-un stat terţ este mai mică de 40 de miliarde EUR.
    (2) Pentru scopurile prezentului articol, precum şi pentru cele ale art. 207^1-207^3, respectiv art. 207^5-207^7, valoarea totală a activelor din Uniunea Europeană ale grupului dintr-un stat terţ reprezintă suma următoarelor elemente:
    a) valoarea totală a activelor fiecărei instituţii din Uniunea Europeană din cadrul grupului dintr-un stat terţ, astfel cum rezultă din bilanţul consolidat al acesteia sau, în cazul în care bilanţul instituţiei nu este consolidat, din bilanţul său individual; şi
    b) valoarea totală a activelor fiecărei sucursale a grupului dintrun stat terţ, autorizată în Uniunea Europeană în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, cu Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu legislaţia care transpune Directiva 2013/36/UE sau Directiva 2014/65/UE în alte state membre sau cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    ART. 207^5
    Banca Naţională a României transmite Autorităţii Bancare Europene următoarele informaţii cu privire la fiecare grup dintr-un stat terţ care desfăşoară activitatea în România:
    a) numele şi valoarea totală a activelor instituţiilor de credit, persoane juridice române, care aparţin unui grup dintr-un stat terţ;
    b) numele şi valoarea totală a activelor aferente sucursalelor instituţiilor de credit dintr-un grup dintr-un stat terţ autorizate în România în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă şi tipurile de activităţi pe care acestea sunt autorizate să le desfăşoare;
    c) numele şi forma de organizare, astfel cum este prevăzută la art. 207^3, ale fiecărei întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare înfiinţate în România şi numele grupului dintr-un stat terţ din care aceasta face parte.
    ART. 207^6
    Banca Naţională a României se asigură că fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, care face parte dintr-un grup dintr-un stat terţ îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
    a) are o întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară;
    b) este o întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară;
    c) este singura instituţie în Uniunea Europeană din grupul dintr-un stat terţ; sau
    d) face parte dintr-un grup dintr-un stat terţ a cărui valoare totală a activelor în Uniunea Europeană este mai mică de 40 de miliarde EUR.
    ART. 207^7
    Prin excepţie de la prevederile art. 207^1, instituţiile de credit, persoane juridice române, pot face parte dintr-un grup dintr-un stat terţ care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor instituţii din Uniunea Europeană care au o valoare totală a activelor ce depăşeşte 40 de miliarde EUR la data de 27 iunie 2019, în măsura în care respectivul grup are o singură întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară sau, în cazul în care se aplică art. 207^2, două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare, până la data de 30 decembrie 2023."

    55. La articolul 212, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Banca Naţională a României cooperează în mod strâns cu autorităţile competente din statele membre ale instituţiilor care fac parte din acelaşi grup din state terţe în scopul asigurării că toate activităţile respectivului grup desfăşurate pe teritoriul Uniunii Europene sunt supuse unei supravegheri cuprinzătoare, că nu sunt eludate cerinţele aplicabile grupurilor din state terţe în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sau al legislaţiei care a transpus Directiva 2013/36/UE în alte state membre, precum şi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi că este preîntâmpinat orice impact negativ asupra stabilităţii financiare a Uniunii Europene."

    56. La articolul 217, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Informaţiile primite de Banca Naţională a României de la autorităţile din state terţe prevăzute la alin. (1) nu vor fi furnizate decât cu acordul expres al respectivelor autorităţi şi, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut."

    57. La articolul 218 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi cu unităţile de informaţii financiare din alte state membre;
f) autorităţile competente sau organismele responsabile pentru aplicarea regulilor privind separarea structurală în cadrul unui grup bancar."

    58. La articolul 222^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În măsura în care furnizarea de informaţii potrivit alin. (4) implică prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum şi legislaţia naţională aplicabilă domeniului protecţiei datelor."

    59. După articolul 222^2 se introduce un nou articol, articolul 222^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 222^3
    (1) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 214 şi 216, Banca Naţională a României poate transmite, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(4), anumite informaţii următoarelor organisme internaţionale:
    a) Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, pentru scopurile evaluărilor din cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar;
    b) Băncii Reglementărilor Internaţionale, pentru scopurile studiilor cantitative de impact;
    c) Consiliului pentru Stabilitate Financiară, pentru scopuri de supraveghere.
    (2) Informaţiile confidenţiale pot fi furnizate de către Banca Naţională a României doar la solicitarea expresă primită în scris din partea organismului relevant şi în condiţiile în care sunt îndeplinite cel puţin următoarele condiţii:
    a) solicitarea este pe deplin justificată în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organismului solicitant ce îi revin conform competenţelor legale;
    b) solicitarea este suficient de clară în ceea ce priveşte natura, domeniul de aplicare şi formatul informaţiilor solicitate, precum şi în privinţa mijloacelor de divulgare sau transmitere a acestora;
    c) informaţiile solicitate sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale organismului solicitant conform competenţelor legale;
    d) informaţiile sunt transmise ori divulgate doar persoanelor direct implicate în îndeplinirea atribuţiilor specifice;
    e) persoanele care au acces la informaţii sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art. 214.
    (3) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (2) este transmisă de oricare dintre organismele prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României poate furniza informaţii doar în formă agregată sau în mod anonimizat şi poate transmite alte informaţii doar la sediul acesteia.
    (4) În măsura în care furnizarea de informaţii implică prelucrarea de date cu caracter personal, orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată de organismul solicitant trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016."

    60. Articolul 223^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 223^1
    Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de entităţile implicate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor."

    61. La articolul 224 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) criteriile generale, inclusiv criteriile stabilite în aplicarea principiului proporţionalităţii, şi metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de instituţiile de credit în vederea respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi pentru evaluarea riscurilor la care instituţiile de credit sunt sau pot fi expuse;"

    62. La articolul 225, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 225
    (1) În exercitarea funcţiilor sale, Banca Naţională a României este competentă să dispună, faţă de o instituţie de credit, persoană juridică română, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, măsuri potrivit prevederilor art. 197^9 şi art. 226 şi/sau să aplice sancţiuni şi măsuri sancţionatorii, potrivit prevederilor art. 229."

    63. La articolul 226 alineatul (3), partea introductivă şi literele a), e) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru scopurile art. 166 şi art. 166^1alin. (4) şi (5) din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, Banca Naţională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri:
    a) să oblige instituţia de credit să dispună de fonduri proprii suplimentare la un nivel mai mare decât cel al cerinţelor de fonduri proprii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în condiţiile stabilite la art. 226^2-226^4 din prezenta ordonanţă de urgenţă;
    .............................................................................................
    e) să solicite instituţiei de credit reducerea riscurilor inerente activităţilor, produselor şi/sau sistemelor acesteia, inclusiv ale activităţilor externalizate;
    .............................................................................................
    l) să impună cerinţe de raportare suplimentare sau cu o frecvenţă sporită, inclusiv de raportare a fondurilor proprii, lichidităţii şi a efectului de levier;"

    64. La articolul 226, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (3) lit. l), Banca Naţională a României poate impune instituţiilor de credit cerinţe de raportare suplimentare sau cu o frecvenţă sporită numai dacă cerinţele respective sunt adecvate şi proporţionale în raport cu scopul în care informaţiile sunt solicitate, iar respectivele informaţii nu sunt redundante.
(3^2) Pentru scopurile prezentului articol, ale art. 166, 166^1 şi 169^1 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia se consideră redundante orice informaţii suplimentare care pot fi solicitate de la instituţiile de credit în cazul în care aceleaşi informaţii sau informaţii în mod substanţial similare au fost deja raportate în alt mod Băncii Naţionale a României sau pot fi produse de către aceasta.
(3^3) Banca Naţională a României nu solicită instituţiilor de credit să raporteze informaţii suplimentare în cazul în care aceasta a primit anterior informaţiile respective într-un alt format sau la un alt nivel de granularitate, care să îi permită să producă informaţii de aceeaşi calitate şi autenticitate ca cele produse pe baza informaţiilor suplimentare raportate în alt mod."

    65. La articolul 226, alineatele (4) şi (5) şi litera d) a alineatului (6) se abrogă.
    66. După articolul 226^1 se introduc şase noi articole, articolele 226^2-226^7, cu următorul cuprins:
    "ART. 226^2
    (1) Pentru scopurile art. 226 alin. (3) lit. a), Banca Naţională a României impune cerinţa de fonduri proprii suplimentare în cazul în care, pe baza verificărilor efectuate potrivit art. 166 alin. (1)-(3^3), alin. (5) şi (6) şi art. 166^1, stabileşte că instituţia de credit se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) instituţia de credit este expusă la riscuri sau la elemente de risc care fie nu sunt acoperite, fie nu sunt acoperite în mod suficient, astfel cum se specifică în reglementările Băncii Naţionale a României emise potrivit art. 226^3, de cerinţele de fonduri proprii prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată, şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012;
    b) instituţia de credit nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 148 şi art. 24 alin. (1), (2), (2^1), (2^2) şi (2^3) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau la articolul 393 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi este puţin probabil ca alte măsuri de supraveghere să fie suficiente pentru a garanta că respectivele cerinţe pot fi îndeplinite într-un termen adecvat;
    c) ajustările evaluărilor prevăzute la art. 105 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, sunt considerate insuficiente pentru a permite instituţiei de credit să îşi vândă sau să îşi acopere poziţiile într-un termen scurt fără a suporta pierderi semnificative în condiţii normale de piaţă;
    d) din evaluarea efectuată potrivit art. 166^1 alin. (4) şi (5) reiese că nerespectarea cerinţelor prevăzute pentru aplicarea abordării permise va conduce probabil la cerinţe neadecvate de fonduri proprii;
    e) instituţia de credit nu reuşeşte în mod repetat să atingă sau să menţină un nivel adecvat de fonduri proprii suplimentare pentru a se conforma orientărilor comunicate potrivit art. 226^5 alin. (4);
    f) alte situaţii specifice instituţiei de credit, despre care Banca Naţională a României consideră că ridică probleme semnificative în materie de supraveghere.
    (2) Banca Naţională a României impune cerinţa de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) numai pentru acoperirea riscurilor specifice la care este expusă fiecare instituţie de credit în parte ca urmare a activităţii sale, inclusiv a celor care reflectă impactul anumitor evoluţii economice sau ale pieţei asupra profilului de risc specific al unei instituţii de credit.
    ART. 226^3
    În scopurile art. 226^2, Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări modalitatea de identificare a situaţiilor în care riscurile sau elementele de risc nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite suficient de fonduri proprii ţinând seama de profilul de risc al fiecărei instituţii de credit în parte, modalitatea de stabilire a nivelului fondurilor proprii suplimentare, condiţiile legate de structura fondurilor proprii care acoperă cerinţa de fonduri proprii suplimentare, precum şi restricţiile cu privire la destinaţia fondurilor proprii utilizate pentru îndeplinirea cerinţei de fonduri proprii suplimentare.
    ART. 226^4
    Banca Naţională a României justifică în scris în mod corespunzător fiecărei instituţii de credit decizia de a impune o cerinţă de fonduri proprii suplimentare în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a), cel puţin prin descrierea clară a evaluării complete a elementelor prevăzute la art. 226^2 şi în reglementările emise în aplicarea dispoziţiilor art. 226^3. Respectiva justificare include, în cazul prevăzut la art. 226^2 alin. (1) lit. e), o expunere explicită a motivelor pentru care impunerea de orientări privind fondurile proprii suplimentare nu mai este considerată suficientă.
    ART. 226^5
    (1) În temeiul strategiilor şi procedurilor prevăzute la art. 148, instituţiile de credit îşi stabilesc capitalul lor intern la un nivel adecvat al fondurilor proprii care este suficient pentru a acoperi toate riscurile la care este expusă instituţia de credit şi pentru a asigura faptul că fondurile proprii ale acesteia pot absorbi pierderile potenţiale care decurg din scenariile de criză, inclusiv pierderile potenţiale identificate în cadrul simulărilor de criză derulate în scopuri de supraveghere prevăzute la art. 166 alin. (4).
    (2) Banca Naţională a României verifică periodic nivelul capitalului intern stabilit de fiecare instituţie de credit potrivit alin. (1) în cadrul verificărilor şi evaluărilor efectuate potrivit art. 166 alin. (1)-(3^3), alin. (5) şi (6) şi art. 166^1, inclusiv cu rezultatele simulărilor de criză prevăzute la art. 166 alin. (4).
    (3) În temeiul verificării prevăzute la alin. (2), Banca Naţională a României stabileşte, pentru fiecare instituţie de credit, nivelul global al fondurilor proprii pe care îl consideră adecvat.
    (4) Banca Naţională a României comunică instituţiilor de credit orientările privind fondurile proprii suplimentare.
    (5) Orientările privind fondurile proprii suplimentare indică excedentul de fonduri proprii faţă de cuantumul relevant al fondurilor proprii solicitat în temeiul părţilor a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, al capitolului 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, al art. 226 alin. (3) lit. a) şi al art. 126^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă sau în temeiul articolului 92 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, după caz, care este necesar pentru a se ajunge la nivelul global al fondurilor proprii considerat adecvat de către Banca Naţională a României în temeiul alin. (2) şi (3).
    (6) Orientările privind fondurile proprii suplimentare comunicate de Banca Naţională a României sunt specifice fiecărei instituţii de credit. Orientările privind fondurile proprii suplimentare pot acoperi riscurile abordate de cerinţa de fonduri proprii suplimentare impusă în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a) numai în măsura în care acestea acoperă aspecte legate de riscurile respective care nu sunt deja acoperite de cerinţa respectivă.
    (7) Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări restricţiile legate de destinaţia fondurilor proprii utilizate pentru conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare.
    (8) Neconformarea cu orientările prevăzute la alin. (4) nu declanşează restricţiile prevăzute la art. 126^2-126^7 din prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul în care instituţiile de credit îndeplinesc cerinţele de fonduri proprii relevante prevăzute în părţile a treia, a patra şi a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, cerinţa de fonduri proprii suplimentare relevantă prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi, după caz, cerinţa amortizorului combinat sau cerinţa amortizorului pentru indicatorul efectului de levier prevăzută la articolul 92 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
    ART. 226^6
    Banca Naţională a României notifică autorităţilor de rezoluţie relevante cerinţa de fonduri proprii suplimentare impusă instituţiilor de credit în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a) şi eventualele orientări privind fondurile proprii suplimentare comunicate instituţiilor de credit potrivit art. 226^5 alin. (4) şi (5).
    ART. 226^7
    (1) Instituţiile de credit trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile şi recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit instrucţiunilor şi/sau precizărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 420 alin. (4).
    (2) În situaţia în care instituţia de credit nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucţiunilor şi/sau precizărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 420 alin. (4), Banca Naţională a României poate face recomandări instituţiei de credit, în vederea adoptării de măsuri de către aceasta pentru implementarea corespunzătoare a instrucţiunilor şi/sau precizărilor Băncii Naţionale a României, şi/sau poate dispune măsurile prevăzute la art. 226 alin. (3), fără a se limita la acestea."

    67. La articolul 228 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 228
    (1) Banca Naţională a României are competenţa aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi b) în toate cazurile în care constată că o instituţie de credit persoană juridică română, o instituţie de credit-mamă, persoană juridică română, o societate financiară holding-mamă, persoană juridică română sau o societate financiară holding mixtă-mamă, persoană juridică română şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:"

    68. La articolul 228 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
    "r) instituţia de credit-mamă, persoană juridică română, societatea financiară holding-mamă, persoană juridică română, sau societatea financiară holding mixtă-mamă, persoană juridică română, nu ia măsurile solicitate pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele prudenţiale prevăzute în partea a treia, a patra, a şasea sau a şaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, sau care se impun în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a) sau al art. 226 alin. (6) şi (7) pe bază consolidată sau subconsolidată."

    69. La articolul 228, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazurile în care Banca Naţională a României constată că o instituţie de credit persoană juridică română este găsită răspunzătoare pentru o încălcare gravă a prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României poate aplica măsura sancţionatoare prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. b)."

    70. La articolul 229, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi măsurile sancţionatoare prevăzute la alin. (2) lit. a) şi a^1) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din îndatoririle funcţiei lor stabilite conform legislaţiei aplicabile societăţilor, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privinţa cărora Banca Naţională a României constată că acestea nu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase şi/sau că nu mai corespund cerinţelor prevăzute la art. 108-108^2 şi responsabilităţilor încredinţate."

    71. Articolul 229^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 229^1
    (1) Banca Naţională a României aplică sancţiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a), a^1) şi c) în cazurile în care constată că o persoană fizică ori juridică, o instituţie de credit, persoană juridică română, şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:
    a) achiziţionarea, direct sau indirect, a unei deţineri calificate, în sensul prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 1^1-1^3, cu nerespectarea obligaţiei de notificare prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (1^1), pe durata evaluării prevăzute la art. 25 sau fără a ţine seama de opoziţia formulată de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);
    b) cedarea, direct sau indirect, a unei deţineri calificate într-o instituţie de credit, persoană juridică română, ori reducerea acesteia, astfel încât proporţia drepturilor de vot sau a deţinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituţia de credit să nu mai fie o filială, cu nerespectarea obligaţiei de notificare prevăzute la art. 27;
    c) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziţiei financiare sau expunerii instituţiei de credit;
    d) periclitarea credibilităţii şi/sau viabilităţii instituţiei de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.
    (2) Banca Naţională a României aplică sancţiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. a)-d) şi f) şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a), a^1) şi c) în cazurile în care constată că o societate financiară holding şi/sau o societate financiară holding mixtă încalcă prevederile art. 197^3-197^13 în ceea ce priveşte cerinţa de solicitare a aprobării sau orice altă cerinţă prevăzută la articolele respective."

    72. La articolul 233, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul dispunerii de măsuri, actul trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare a instituţiei de credit căreia i se dispun măsuri, prevederile legale pe care instituţia de credit nu le respectă sau în legătură cu care există indicii că nu vor fi respectate în următoarele 12 luni şi alte circumstanţe care pot prezenta relevanţă în contextul dispunerii unor măsuri, temeiul de drept al dispunerii de măsuri, precum şi măsurile dispuse."

    73. La articolul 234, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 234
    (1) Aplicarea sancţiunilor şi măsurilor sancţionatorii prevăzute la art. 229 se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei."

    74. La articolul 275, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 275
    (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, cu privire la o instituţie de credit, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1), la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit, şi la acţionarii acesteia, cu privire la auditorul financiar al instituţiei de credit, ori cu privire la o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, inclusiv cele cu privire la persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere şi la acţionarii acestora pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării."

    75. Articolul 276 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 276
    Dispoziţiile art. 275 se aplică în mod corespunzător şi în cazul refuzului nejustificat al Băncii Naţionale a României de a se pronunţa, în termenele prevăzute de lege, cu privire la o cerere de autorizare sau de aprobare, după caz, care cuprinde toate datele şi informaţiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare."

    76. La articolul 278 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) art. 210, art. 211, art. 214-216, art. 217 alin. (1) şi (2), art. 218-226^6, art. 228, art. 229 alin. (1)-(3), art. 233 alin. (4), art. 234, 234^1 şi 234^2 din titlul III partea I."

    77. La articolul 279, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) în aplicarea dispoziţiilor art. 168 alin. (2), trimiterea la prezenta ordonanţă de urgenţă se consideră a fi făcută la Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
d) în aplicarea dispoziţiilor art. 202 alin. (2) şi art. 226 alin. (9), trimiterea la cap. V din titlul III partea I se consideră a fi făcută la art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile cap. V din titlul VIII din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;"

    78. La articolul 279, litera e) se abrogă.
    79. La articolul 282, alineatul (1) se abrogă.
    80. La articolul 284, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazurile în care cerinţele prudenţiale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi în reglementările emise în aplicarea acestora nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu prevederile titlului X din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile titlului I cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    81. La articolul 284, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Sancţiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi măsura sancţionatorie prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. a) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din îndatoririle funcţiei lor stabilite conform legislaţiei aplicabile societăţilor, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privinţa cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară constată că acestea nu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sănătoase şi/sau că nu mai corespund cerinţelor de reputaţie şi competenţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii societăţii de servicii de investiţii financiare şi responsabilităţilor încredinţate."

    82. La articolul 384, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Banca Naţională a României poate excepta o cooperativă de credit de la cerinţele prevăzute de art. 148 din prezenta ordonanţă de urgenţă în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare."

    83. La articolul 420, alineatul (5) se abrogă.
    84. La menţiunea de transpunere a dispoziţiilor directivelor Uniunii Europene din domeniul instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. din Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 7 iunie 2019: art. 1 pct. 1 şi 2 referitor la introducerea art. 3 alin. (1) pct. 60, pct. 62-64 şi alin. (3), pct. 5-8 şi pct. 9 referitor la introducerea art. 21a alin. (1), alin. (2) paragraful (1) teza 1 şi paragraful (2), alin. (3)-(10), art. 21b alin. (1)-(6), alin. (7) paragraful 2 şi alin. (8), pct. 10 şi 11 referitor la modificarea art. 47 prin introducerea alin. (1a), modificarea alin. (2) paragraful (1) şi introducerea alin. (2a) paragraful (1), pct. 12-18 şi pct. 19 referitor la modificarea art. 74 alin. (1) şi (2), pct. 20 şi 25 referitor la modificarea art. 91 alin. (1) paragraful (1), paragraful (2) teza (1) şi alin. (7) şi (8), pct. 26 referitor la modificarea art. 92 alin. (2), partea introductivă, pct. 28 referitor la modificarea art. 97 alin. (1) lit. b), introducerea unui nou paragraf în cadrul alin. (4), introducerea alin. (4a) paragraful 1 şi paragraful 2 teza 1 şi introducerea alin. (6), pct. 31-33 referitor la introducerea art. 104a alin. (1) şi (5), art. 104b alin. (1)-(4) şi alin. (6) şi art. 104c, pct. 34, 37 şi 38 referitor la modificarea art. 113 alin. (1)-(4), pct. 39-41 referitor la modificarea art. 117 prin introducerea alin. (5), pct. 42-44, pct. 51 referitor la modificarea art. 141 alin. (1)-(3), pct. 52 referitor la introducerea art. 141b alin. (1)-(3), alin. (7) şi (10), pct. 54, pct. 56 şi art. 2 alin. (1) paragrafele (2) şi (3)."    ART. II
    Prevederile art. 126^3, art. 126^4 alin. (2), art. 126^6 şi art. 126^8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ANA-MARIA CĂTĂUŢĂ
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 29 decembrie 2021.
    Nr. 319.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016