Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 291 din 15 decembrie 2020  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 291 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1240 din 16 decembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOLUL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117 din 22 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 24 iulie 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 1, alineatele (2) şi (6)-(9) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii.
    ..................................................................................................
(6) Pentru atribuirea contractelor prevăzute la alin. (2), prin ordin al preşedintelui Autorităţii sunt stabilite circumscripţiile sanitar-veterinare pentru care urmează a fi declanşată procedura de atribuire, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor şi oraşelor identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât fiecare circumscripţie să cuprindă exploataţii nonprofesionale pe o rază de maximum 30 km şi un număr minim de animale ce atinge 300 de unităţi vită mare, denumite în continuare U.V.M., respectiv lista circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru care există contracte de concesiune şi/sau de prestări servicii în executare.
(7) Concesionarii activităţilor prevăzute la alin. (2), care asigură prin unităţile medicale veterinare prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 un program zilnic de 8 ore pentru proprietarii animalelor din exploataţiile nonprofesionale din circumscripţia sanitar-veterinară contractată, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, primesc lunar, pentru fiecare contract, pe perioada de derulare a acestuia, suma de 10.000 lei, din bugetul Autorităţii, scutită de TVA, pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, instruirea şi formarea profesională aferente activităţilor contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării.
(8) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii pot încheia maximum două contracte de concesiune la nivel naţional cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, indiferent de numărul unităţilor pe care le deţin sau în care sunt asociaţi şi în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară.
(9) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de concesiune cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii, care deţin societăţile reglementate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care acţionariatul majoritar este deţinut de către medicii veterinari pe toată durata de execuţie a contractului."

    2. La articolul I punctul 2, alineatele (12)-(16) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(12) Condiţiile specifice pentru derularea şi încetarea contractelor de concesiune prevăzute la alin. (2), condiţiile privind decontarea activităţilor sanitar-veterinare publice, precum şi dispoziţiile aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi în relaţie cu exploataţiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 2^1.
(13) Documentaţia de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la alin. (2), care cuprinde condiţiile, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la solicitările autorităţii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ ofertanţilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.
(14) Activităţile sanitar-veterinare publice reprezintă servicii de interes general, sumele plătite în executarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi reprezintă sume aferente programelor naţionale anuale şi multianuale în domeniul sănătăţii animalelor şi pentru siguranţa alimentelor, care constituie activităţi ce nu au caracter economic, a căror atribuire este scutită de la prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, fiind organizate şi finanţate prin proceduri proprii de către Autoritate.
(15) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură, în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, personalul sanitar-veterinar necesar pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii.
(16) Beneficiarii contractelor au dreptul exclusiv de exploatare a activităţilor sanitar-veterinare pentru animalele din exploataţiile nonprofesionale care fac obiectul contractului, precum şi la plata unui tarif unic din partea autorităţii contractante pentru fiecare activitate, stabilit prin hotărâre a Guvernului."

    3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. La articolul 15, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:
    (17) Beneficiarii contractelor plătesc autorităţii contractante o redevenţă anuală în suma de 300 lei, sumă care se indexează anual cu rata inflaţiei."

    4. La articolul I, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins:
    ART. 15^1
    (1) Contractele de concesiune se atribuie pentru fiecare circumscripţie sanitar-veterinară, stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6).
    (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în aplicarea prevederilor alin. (1), au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripţiilor sanitar-veterinare:
    a) fiecare oraş sau comună identificat/ă în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale, care cuprinde exploataţii nonprofesionale, pe o rază de maximum 30 km, şi care însumează un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., în exploataţiile nonprofesionale existente pe raza sa teritorială, reprezintă o circumscripţie sanitar-veterinară;
    b) comunele şi oraşele identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale care nu însumează un număr minim de animale care atinge 300 U.V.M., în exploataţiile nonprofesionale existente pe raza teritorială a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, vor fi comasate pentru a constitui o circumscripţie sanitar-veterinară, astfel încât aceasta să nu depăşească o rază de 30 km şi să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., la nivelul exploataţiilor nonprofesionale existente.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripţiilor sanitar-veterinare:
    a) comunele şi oraşele prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi comasate, cu prioritate, cu comune şi oraşe din aceeaşi categorie, sub condiţia proximităţii pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripţia sanitar-veterinară rezultată să nu depăşească o rază de 30 km şi să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M. la nivelul exploataţiilor nonprofesionale existente;
    b) comunele şi oraşele prevăzute la alin. (2) lit. b), pentru care nu se poate aplica criteriul prevăzut la lit. a), vor fi comasate prin alipire, încheindu-se un act adiţional la un contract aflat în derulare, la o circumscripţie sanitar-veterinară stabilită în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), aflată în proximitatea imediată, pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripţia sanitar-veterinară rezultată să nu depăşească o rază de 30 km, de regulă cea cu numărul cel mai mic de U.V.M., la nivelul exploataţiilor nonprofesionale existente.
    (4) Pentru stabilirea numărului de U.V.M. existent în exploataţiile nonprofesionale de la nivelul fiecărei circumscripţii sanitar-veterinare se va lua ca referinţă numărul de animale de la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care este organizată procedura de atribuire a contractului de concesiune, corelat cu efectivele existente în Baza naţională de date în anul precedent.
    (5) Prin excepţie, în situaţia în care numărul de U.V.M. este mai mic de 300, la nivelul municipiului Bucureşti se organizează o circumscripţie sanitar-veterinară, iar contractul încheiat beneficiază de acordarea lunară a sumei de 10.000 lei.
    (6) Autoritatea va modifica şi va completa listele prevăzute la art. 15 alin. (6) înainte de iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2)-(4).
    (7) Autoritatea contractantă va publica şi actualiza permanent pe propriul website lista circumscripţiilor sanitar-veterinare care au încheiate contracte de concesiune, respectiv alte contracte în derulare, beneficiarii, inclusiv acţionarii şi asociaţii din entităţile semnatare ale contractelor aferente, precum şi numele medicului veterinar titular.
    (8) Autoritatea contractantă va elabora un studiu de fundamentare pentru a demonstra necesităţile, oportunităţile realizării contractării activităţilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, acţiunile prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare.
    ART. 15^2
    Cuantumul tarifelor unice aferente acţiunilor prevăzute la art. 15, stabilite prin hotărâre a Guvernului, după fundamentarea acestora în corelaţie cu valoarea muncii prestate, se actualizează, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică, precum şi cu procentul de indexare a salariului minim pe economie la data majorării acestuia. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al tarifului mai mic, se păstrează cuantumul tarifului aflat în plată."

    5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    (4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul contractual angajat pe perioadă determinată potrivit alin. (3), la finalizarea unei perioade de 36 de luni consecutive, dacă se menţin condiţiile care au stat la baza încheierii contractelor individuale de muncă, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie cu acest personal contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată."

    6. La articolul I punctul 5, la anexa nr. 1, punctele 32 şi 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "32. concedent - direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în calitate de parte în contractul de concesiune;
33. concesionar - entitate care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară, în calitate de parte în contractul de concesiune, şi care funcţionează în una dintre formele de organizare a profesiei de medic veterinar cu drept de liberă practică prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;"

    7. La articolul I punctul 6, anexa nr. 2^1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
    8. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. III
    (1) Contractele de concesiune, precum şi cele de prestări servicii, încheiate pentru efectuarea activităţilor sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de derulare, îşi păstrează valabilitatea şi continuă să producă efecte potrivit prevederilor legale în vigoare la data încheierii lor.
    (2) Contractelor menţionate la alin. (1), indiferent de valoarea lor, li se aplică prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 8 alin. (1)-(6) din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 15 decembrie 2020.
    Nr. 291.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004)
    Prevederi specifice de aplicare a art. 15 din ordonanţă
    CAP. I
    Drepturi şi obligaţii ale părţilor contractelor de concesiune
    ART. 1
    Contractele de concesiune se încheie între:
    a) concedent - astfel cum a fost definit la pct. 32 din anexa nr. 1 la ordonanţă;
    b) concesionar - astfel cum a fost definit la pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanţă.


    ART. 2
    În relaţiile contractuale cu concedentul, concesionarul are următoarele obligaţii:
    1. să respecte condiţiile tehnice şi termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
    2. să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele de concesiune;
    3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie şi control al bolilor la animale;
    4. să anunţe suspiciunea sau apariţia unor boli transmisibile la animale şi să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;
    5. să întocmească şi să ţină la zi toate evidenţele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare;
    6. să depună diligenţele necesare pentru a investiga şi stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoştinţă în mod direct sau a fost înştiinţat de proprietarii de animale sau de concedent, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    8. să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligaţiile concesionarului şi ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, şi ale proprietarului, referitoare la respectarea indicaţiilor medicilor veterinari şi la consecinţele nerespectării acestora;
    9. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi a informaţiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relaţia cu terţii; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
    10. să depună lunar decontul justificativ şi să factureze, după caz, în vederea decontării de către concedent, activitatea realizată conform contractelor de concesiune, cu respectarea procedurii stabilite prin ordinul preşedintelui Autorităţii;
    11. să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat concedentului, program asumat prin contractul de concesiune, încheiat cu concedentul, inclusiv programul zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, conform prevederilor art. 21 alin. (1); programul de lucru se poate modifica, cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul de concesiune, încheiat cu concedentul, fără modificarea timpului total de lucru asumat şi cu respectarea prevederilor legale incidente;
    12. să completeze corect şi la zi formularele şi tipizatele utilizate în realizarea activităţilor sanitar-veterinare contractate;
    13. să anunţe concedentul despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiţii pe durata derulării acestuia;
    14. să respecte prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi instrucţiunile specifice comunicate de concedent în realizarea activităţilor contractate;
    15. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia, care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, la sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale, dacă sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară nu se află pe raza circumscripţiei sanitar-veterinare;
    16. să afişeze într-un loc vizibil datele de contact şi motivul lipsei de la sediul unităţii;
    17. să justifice lipsa de la sediul unităţii, după caz, prin menţionarea în registrul de consultaţii şi tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acţiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document;
    18. să asigure eliberarea actelor medicale şi a altor documente, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin contractul de concesiune;
    19. să nu încaseze sume suplimentare pentru activităţile pentru care este prevăzută decontarea de către concedent, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităţilor în cauză;
    20. să depună lunar decontul justificativ, conform modelului din anexă, şi în vederea decontării de către concedent, a activităţilor realizate, după caz, prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanţă;
    21. să transporte probele la laborator, în termenele şi în condiţiile legale, să ridice produsele/materialele şi tipizatele necesare realizării activităţilor contractate;
    22. să participe şi să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari, la toate instruirile organizate sau coordonate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la activităţile sanitar-veterinare contractate sau în legătură cu aceste activităţi;
    23. să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, potrivit informaţiilor comunicate de aceştia şi în conformitate cu evidenţele deţinute la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, cu semnarea de proprietar a documentului în cauză, precum şi în tabelul centralizator privind consilierea; ulterior, să inspecteze şi să certifice animale destinate sacrificării;
    24. să consilieze şi să instruiască proprietarii de animale privind condiţiile de bunăstare şi condiţiile de biosecuritate, întocmind documente care să ateste realizarea activităţii conform cerinţelor exprese ale concedentului pentru 10 exploataţii/lună;
    25. să efectueze catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă, conform legislaţiei specifice bolilor în cauză; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă nu mai este obligatorie îndeplinirea acestei prevederi;
    26. să justifice, prin ordin de deplasare, transportul probelor la laborator, ridicarea produselor şi a tipizatelor, participarea la instruirea şi formarea profesională, depunerea documentelor justificative în format fizic;
    27. să asigure, prin unităţile medicale veterinare prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă, desfăşurarea activităţilor de birou şi de teren, într-un program zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (7) din ordonanţă, şi să depună ca document justificativ fişa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv; să prezinte şi fişa de pontaj pentru tot personalul de specialitate angajat, care asigură implementarea contractului;
    28. să realizeze activităţile sanitar-veterinare contractate pentru fiecare contract pe toată durata lui, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5);
    29. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar-veterinare întocmite la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, consecutive desfăşurării activităţii contractate, inclusiv cele care au stat la baza decontării activităţilor contractate şi a celor prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanţă;
    30. să efectueze catagrafia păsărilor şi a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploataţiile nonprofesionale la data de referinţă stabilită în vederea calculului de U.V.M. aferent circumscripţiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acţiunilor strategice contractate;
    31. să îndeplinească, în principal, următoarele obligaţii referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor:
    a) să asigure înregistrarea informaţiilor rezultate din activitatea desfăşurată în platformele informatice pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, în termenele legale;
    b) serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare care fac obiectul contractului trebuie realizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de normele aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi în celelalte acte normative în vigoare;
    c) să efectueze manopera de aplicare a mijloacelor oficiale de identificare, inclusiv a celor duplicat, precum şi operaţiunile de dezinfecţie a locului de aplicare a acestora;
    d) să realizeze aplicarea mijloacelor oficiale de identificare, cu respectarea instrucţiunilor furnizate de către producătorul acestora, precum şi a prevederilor legislaţiei în vigoare;
    e) să înscrie citeţ datele referitoare la animalele identificate în formularele de identificare, urmând ca aceste formulare să fie predate în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
    f) datele referitoare la exploataţiile identificate, la animalele identificate, precum şi la mişcările şi evenimentele suferite de către acestea trebuie introduse în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare S.N.I.I.A., prin intermediul echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie specifice;
    g) să înregistreze, în urma înştiinţării de către proprietar prin predarea formularelor de mişcare, intrarea animalelor în exploataţiile aflate pe raza circumscripţiei sanitar-veterinare;
    h) este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate în formularele legale care servesc activităţii de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi porcinelor şi a datelor înregistrate în S.N.I.I.A.;
    i) să corecteze erorile sau neconformităţile generate de S.N.I.I.A. care îi sunt imputabile în termen de maximum 30 de zile de la generarea acestora;
    j) să preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul concedentului cu care a încheiat contractul, formularele, produsele de uz veterinar, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare realizării serviciilor care fac obiectul contractului, pe bază de aviz de expediţie - cantitativ şi valoric - emis de concedent şi să le înregistreze în evidenţele financiar-contabile proprii;
    k) să scadă din gestiunea proprie mijloacele oficiale de identificare, formularele, produsele de uz veterinar, precum şi alte produse necesare realizării activităţilor care fac obiectul contractului, pe bază de bon de consum lunar;
    l) să păstreze în gestiune şi la dispoziţia concedentului stocurile de mijloace oficiale de identificare a animalelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar şi de orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului;
    m) să predea la sediul concedentului, la încetarea contractului, pe cheltuiala sa de deplasare, formulare, produse de uz veterinar şi orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului, personal sau pe bază de documente de expediţie emise de către prestator;
    n) să se conecteze la Baza Naţională de Date aferent sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor pus în aplicare conform art. 22 alin. (1) din ordonanţă, pentru a realiza operaţiunile necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    o) să asigure calificarea şi instruirea personalului folosit pentru realizarea obiectului contractului, pe toată durata aplicării acestuia;
    p) să înştiinţeze concedentul despre problemele şi disfuncţiile apărute în îndeplinirea obligaţiilor sale în legătură cu serviciile de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi porcinelor, în termen de maximum 48 de ore de la apariţia acestora;
    q) să verifice şi să actualizeze permanent în S.N.I.I.A. datele referitoare la efectivele de animale identificate şi înregistrate în exploataţiile din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare;
    r) să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziţie de către concedent, şi să pună zilnic la dispoziţia proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale - naşterea animalului, vânzarea/ cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea paşaportului, pierderea cardului de exploataţie, dispariţia animalului şi regăsirea animalului;
    s) să deţină un sistem/dispozitiv necesar realizării serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare.    ART. 3
    În relaţiile contractuale cu concedentul, concesionarul are următoarele drepturi:
    1. să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii şi/sau a documentelor justificative, depuse în formatul solicitat de concedent, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate;
    2. să fie informat de către concedent cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a activităţilor suportate din bugetul Autorităţii, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a Autorităţii;
    3. să încaseze de la proprietarii de animale contravaloarea serviciilor prestate care nu se decontează de către concedent, conform prevederilor legale în vigoare, fără să le condiţioneze acestora furnizarea unor servicii care se decontează de realizarea/furnizarea altor servicii care nu se decontează;
    4. să adere, în calitate de parte contractantă, la clauzele suplimentare la contractele încheiate cu concedentul, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare, având ca referinţă instrucţiunile transmise prin ordin al preşedintelui Autorităţii privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate;
    5. să primească din partea concedentului motivarea, în scris, cu confirmare de luare la cunoştinţă, cu privire la erorile din decont şi/sau documentaţia justificativă raportate şi refuzul decontării anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.


    ART. 4
    În relaţiile contractuale cu concesionarul, concedentul are următoarele obligaţii:
    1. să încheie contracte de concesiune atribuite în executarea acestora, numai cu entităţile care îndeplinesc calitatea de concesionar, potrivit pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanţă;
    2. să facă publică, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de concesiune, prin afişare pe pagina web şi la sediu, lista nominală a acestora, respectiv să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
    3. să deconteze concesionarilor, la termenele prevăzute în contractele de concesiune, pe baza facturii/deconturilor însoţite de documente justificative prezentate pe suport hârtie sau în format electronic, în formatul solicitat de concedent, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate;
    4. să informeze concesionarii cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative naţionale sau comunitare, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a concedentului;
    5. să comunice concesionarilor cerinţele exprese privind realizarea activităţilor de consiliere şi de instruire a proprietarilor de animale cu referire la condiţiile de bunăstare şi la condiţiile de biosecuritate, respectiv să comunice cerinţele privind realizarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă;
    6. să pună gratuit la dispoziţia concesionarilor seringi, vacutainere, alte materiale, produsele biologice, formularistica şi tipizatele necesare realizării activităţilor contractate, pentru întregul efectiv de animale existente la data acţiunii, iar în cazul evoluţiei epizootiilor şi a panzootiilor se pune gratuit la dispoziţie echipamentul de protecţie necesar, conform prevederilor legale în vigoare;
    7. să înmâneze concesionarilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul Autorităţii, aflate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Autoritate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite concesionarului de către concedent în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Autoritate la concedent;
    8. să comunice concesionarilor, în scris, motivarea cu privire la erorile de raportare şi la refuzul decontării anumitor servicii; să comunice concesionarilor, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
    9. să monitorizeze şi să verifice modul de realizare a activităţilor contractate, inclusiv raportat la respectarea programului prezentat şi asumat de către concesionari;
    10. să elaboreze un program anual de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, astfel încât să se realizeze nivelul de instruire necesar pentru activităţile contractate sau în legătură cu acestea;
    11. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele care au stat la baza decontării activităţilor prevăzute la art. 15 din ordonanţă;
    12. să întocmească şi să păstreze lista cu medicii veterinari prezenţi la instruirile organizate, cu evidenţierea temelor de instruire şi a unităţilor medicale-veterinare contractante reprezentate;
    13. să analizeze documentele depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi cu privire la condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor şi să prezinte un raport anual cu privire la acestea;
    14. să organizeze preluarea, înregistrarea şi gestionarea tuturor informaţiilor privind neconformităţi semnalate de entităţile contractante în vederea soluţionării cu operativitate a aspectelor semnalate cu evidenţierea situaţiei trimestriale şi anuale;
    15. să acorde gratuit concesionarilor dreptul de acces necondiţionat la S.N.I.I.A., potrivit prevederilor legale în vigoare.


    CAP. II
    Decontarea activităţilor sanitar-veterinare publice
    ART. 5
    (1) Modalităţile de realizare a plăţilor către concesionar de concedent sunt următoarele:
    a) prin tarif unic pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit şi acordat potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia;
    b) prin suma stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din ordonanţă, şi cu prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

    (2) Plata către entităţile care realizează activităţi sanitar-veterinare în conformitate cu art. 15 alin. (2^1) şi alin. (10) din ordonanţă, prin personal pentru care s-a obţinut de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documentul care să-i ateste calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploataţie comercială cu care au contract, se face prin tarif unic, pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit şi acordat, după caz, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia.

    ART. 6
    (1) Beneficiarii contractelor pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă primesc suma de 10.000 lei, sumă exceptată de TVA, din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin bugetul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza decontului şi a documentelor justificative.
    (2) Decontul prevăzut la alin. (1), însoţit de documentele justificative, se depune până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar decontarea sumei respective se realizează în maximum 20 de zile de la depunerea acestuia.
    (3) Decontul prevăzut la alin. (1) se depune împreună cu următoarele documente justificative, după caz:
    a) copie a fişei de pontaj a personalului sanitar-veterinar angajat al unităţilor medicale veterinare prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă care asigură implementarea contractului prevăzut la alin. (1) şi tabelul nominal cu persoana/ persoanele care au asigurat programul zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) copie a ordinelor de deplasare care confirmă participarea la instruiri, la ridicarea tipizatelor şi a produselor biologice, la predarea probelor către laborator;
    c) copii ale documentului/documentelor întocmit/întocmite ca urmare a acţiunii de consiliere privind condiţiile de biosecuritate şi bunăstare a animalelor din exploataţiile nonprofesionale;
    d) copie a certificatelor de participare la cursurile de formare profesională cu tematică aferentă activităţilor sanitar-veterinare contractate;
    e) tabel centralizator privind certificatele emise pentru animalele destinate sacrificării;
    f) tabel centralizator cu semnătura proprietarului/deţinătorului de animale, pentru consilierea privind documentele de informare privind lanţul alimentar care au fost emise în condiţiile legii;
    g) documentul care confirmă recepţionarea catagrafiei animalelor din exploataţiile nonprofesionale în situaţii de urgenţă.

    (4) Documentele privind catagrafia animalelor din exploataţiile nonprofesionale în situaţii de urgenţă se depun la sediul concedentului la termenele solicitate şi în conformitate cu legislaţia specifică fiecărei boli în cauză.
    (5) Decontul prevăzut la alin. (1) şi documentele justificative aferente este/sunt verificat/e şi vizat/e de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, care stabileşte, după caz, penalităţile aplicabile conform prevederilor art. 8, înainte de depunerea oficială la registratura concedentului.
    (6) Decontul justificativ şi documentele aferente activităţilor prevăzute la alin. (5) sunt verificate, în maximum 5 zile de la depunere, de către Serviciul/Biroul control oficial - sănătate şi bunăstare animală, respectiv de către Serviciul/Biroul economic din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi aprobat de directorul executiv în vederea realizării plăţii.
    (7) Documentul/documentele prevăzut/prevăzute la alin. (3) lit. c) conţine/conţin, în mod obligatoriu, aspectele punctuale prezentate proprietarilor de animale, corelaţia acestor aspecte cu prevederile legale în vigoare, elementele de identificare a persoanei care a realizat consilierea, respectiv ale celei care fost consiliată, codul exploataţiei deţinute de persoana consiliată, timpul afectat consilierii, data şi locul în care a fost realizată; aceste documente se înregistrează în registrul de corespondenţă al circumscripţiei sanitar-veterinare în termen de 24 de ore de la realizarea instruirii.
    (8) Modelul documentului prevăzut la alin. (7) va fi stabilit prin instrucţiuni ale preşedintelui Autorităţii.

    ART. 7
    Activităţile omise la raportare, din motive obiective, se regularizează trimestrial.

    ART. 8
    (1) În cazul în care în derularea contractelor se constată nerespectarea, din vina concesionarului, a programului zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, prevăzut de art. 15 alin. (7) din ordonanţă, se aplică următoarele penalităţi:
    a) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care au fost înregistrate;
    b) diminuarea cu 40% a cuantumului sumei de 10.000 lei, pentru prima luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care au fost înregistrate;
    c) diminuarea cu 70 % a cuantumului sumei de 10.000 lei, pentru a doua lună consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care au fost înregistrate.

    (2) În cazul în care, în derularea contractelor, se constată lipsa dovezilor care să ateste participarea, în luna pentru care se face decontarea, la instruiri/cursuri de formare profesională, după caz, organizate de concedent, se aplică următoarele penalităţi:
    a) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care au fost înregistrate;
    b) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care s-au repetat.

    (3) În cazul în care, în derularea contractelor, se constată lipsa consilierii proprietarilor de animale pentru emiterea documentului privind informaţiile pentru lanţul alimentar se aplică următoarele penalităţi:
    a) diminuarea cu 1% a cuantumului sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care au fost înregistrate;
    b) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care au fost înregistrate.

    (4) În cazul în care, în derularea contractelor, se constată lipsa numărului minim de documente privind consilierea proprietarilor de animale pentru condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale se aplică următoarele penalităţi:
    a) în cazul lipsei unui document se diminuează cu 5% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    b) în cazul lipsei a două documente se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    c) în cazul lipsei a trei documente se diminuează cu 15% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    d) în cazul lipsei a patru documente se diminuează cu 20% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    e) în cazul lipsei a cinci documente se diminuează cu 25% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    f) în cazul lipsei a şase documente se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    g) în cazul lipsei a şapte documente se diminuează cu 35% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    h) în cazul lipsei a opt documente se diminuează cu 40% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    i) în cazul lipsei a nouă documente se diminuează cu 45% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    j) în cazul lipsei a zece documente se diminuează cu 50% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate.

    (5) În cazul în care, în derularea contractelor, se constată deficienţe privind realizarea catagrafiei animalelor din exploataţiile nonprofesionale, în situaţii de urgenţă se aplică următoarele penalităţi:
    a) în cazul constatării lipsei unui număr de până la 5% din exploataţii care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    b) în cazul constatării lipsei exploataţiilor de pe teritoriul unui sat care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate;
    c) în cazul nedepunerii documentelor de catagrafie în termenele stabilite, se diminuează cu 100% din cuantumul sumei de 10.000 lei, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru concesionarii la care acestea au fost înregistrate.

    (6) Reţinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(5) se face din valoarea decontului justificativ pentru care au fost evidenţiate, fără a depăşi suma totală a decontului, respectiv 10.000 lei.
    (7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi decontului prevăzut la art. 6, aferent activităţilor din luna pentru care se întocmeşte acest decont, depus de beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau contractelor de servicii încheiate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 236/2019, cu modificările ulterioare.

    CAP. III
    Încetarea contractelor de concesiune atribuite în executarea acestora
    ART. 9
    (1) Contractele de concesiune sunt reziliate de drept şi fără notificare prealabilă, la iniţiativa concedentului, în cazul nedepunerii deconturilor justificative şi a documentelor aferente acestora pentru două luni consecutive sau trei luni întrun an calendaristic, din motive imputabile concesionarului.
    (2) Contractele de concesiune sunt reziliate de drept, cu notificarea scrisă a concesionarului de către concedent, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:
    a) dacă concesionarul nu începe activitatea în termen de cel mult 15 zile de la data semnării contractului;
    b) dacă, din culpa concesionarului, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 15 zile;
    c) la expirarea perioadei de 15 zile calendaristice de la anularea de către organele în drept a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;
    d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile contractate, în vederea decontării de către concedent a serviciilor realizate, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an;
    e) refuzul repetat al concesionarului de a pune la dispoziţia organelor de control ale concedentului documente, în termenul rezonabil acordat/stabilit de comun acord, constatat ca urmare a celei de-a doua solicitări în scris de documente, solicitări privind actele de evidenţă tehnică şi financiar-contabilă aferente activităţilor realizate conform contractului sau în legătură cu acestea, solicitări cu referire la documentele justificative privind sumele sau în legătură cu sumele decontate, precum şi solicitări privind documentele administrative de la nivelul entităţii controlate, documente necesare realizării actului de control;
    f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate;
    g) dacă, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an, concesionarul, din vina proprie, nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile contractuale, respectiv în legătură cu obiectul contractului, conform cerinţelor concedentului;
    h) nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2), cu efect pentru toate contractele aflate în derulare;
    i) la a doua constatare a faptului că nu este respectată de concesionar cerinţa prevăzută la art. 19 alin. (4) sau (5), după caz, dacă a fost incidentă la încheierea contractului.


    ART. 10
    (1) Contractele de concesiune încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale, în următoarele situaţii:
    a) de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
    1. concesionarul îşi încetează activitatea la locul declarat la data atribuirii contractului, dacă noua situaţie nu este similară cu cea iniţială;
    2. încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare, după caz;
    3. a survenit decesul titularului cabinetului medical-veterinar individual sau al unui titular al cabinetelor medical-veterinare asociate, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii;
    4. medicul titular al cabinetului medical-veterinar are interdicţie privind exercitarea profesiei de medic veterinar sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi, după caz, nu se realizează înlocuirea acestuia în condiţiile contractate cu notificarea concedentului;

    b) prin denunţarea unilaterală a contractului de concesiune de către reprezentantul legal al concedentului, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal, în următoarele situaţii:
    1. medicul titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de entităţile stabilite conform prevederilor art. 18, nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 19 alin. (3) lit. a)-d), incidente la încheierea contractului de concesiune şi, după caz, nu se realizează modificarea potrivit prevederilor art. 19 alin. (7) cu notificarea concedentului;
    2. concesionarul organizat ca societate prevăzută de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 19 alin. (6)-(8);
    3. în cazul incapacităţii fizice sau medicale a medicului veterinar titular al cabinetului medical-veterinar individual sau al cabinetului medical veterinar asociat.


    (2) Contractele de concesiune încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale, în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (7).

    ART. 11
    Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9 şi 10, contractul nu poate înceta la iniţiativa beneficiarului contractului decât în condiţiile în care acesta se obligă să deruleze contractul, până la iniţierea unei noi proceduri de atribuire, dar nu mai târziu de 60 de zile de la notificare.

    CAP. IV
    Dispoziţii aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi în relaţie cu exploataţiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar
    ART. 12
    (1) Aplicarea prevederilor art. 15 alin. (10) din ordonanţă se realizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5) din acelaşi articol.
    (2) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii emis în aplicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă este stabilită, după caz, procedura de decontare a activităţilor realizate de entităţile medicilor veterinari organizaţi în condiţiile legii, care furnizează servicii medical-veterinare în una dintre formele prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă, pe bază de contract de activităţi sanitar-veterinare în exploataţii comerciale de animale.

    ART. 13
    (1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (11) din ordonanţă, activităţile de asistenţă medicală veterinară în exploataţiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar se asigură prin încheierea unui contract cu unităţile medical-veterinare care furnizează activităţi de asistenţă medicală veterinară, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă.
    (2) Medicii veterinari din cadrul entităţilor prevăzute la alin. (1) au obligaţia consemnării tuturor activităţilor realizate în registrele şi documentele obligatorii, ce se întocmesc la nivelul exploataţiei respective, care sunt gestionate sub responsabilitatea directă a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, respectiv obligaţia informării medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, cu operativitate, despre toate situaţiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 14
    (1) Medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii, care au încheiat contracte cu reprezentanţii legali ai exploataţiilor comerciale, pentru realizarea acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, inclusiv inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării, conform art. 15 alin. (10) din ordonanţă, trebuie, anterior executării contractului, să obţină de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documentul care atestă calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploataţie comercială cu care au încheiat contract, prin intermediul entităţilor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Pentru a obţine calitatea şi a desfăşura activitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru o anumită exploataţie comercială, medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, prevăzuţi la alin. (1), trebuie să îndeplinească condiţiile minime prevăzute la art. 15.
    (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit documentul prevăzut la alin. (1) pentru fiecare exploataţie comercială cu nominalizarea medicilor veterinari şi codul de parafă al acestora, în baza solicitării unităţii medical-veterinare prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă, care va avea anexat contractul încheiat cu exploataţia comercială şi tabelul cu medicii veterinari asociaţi/angajaţi care efectuează activităţile veterinare contractate, cu prezentarea codului de parafă al fiecăruia, respectiv personal de specialitate - tehnician/asistent veterinar afectat realizării activităţilor sanitar-veterinare contractate; tabelul cu medicii veterinari şi codul de parafă al acestora va fi vizat, în prealabil depunerii, de către consiliul judeţean al Colegiului Medicilor Veterinari pe a cărui rază teritorială se află exploataţia comercială, pentru a certifica îndeplinirea, de către medicii veterinari în cauză, a condiţiilor minime prevăzute la art. 15; solicitarea va avea anexate şi declaraţiile pe propria răspundere ale medicilor veterinari potrivit cărora aceştia nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (4), respectiv că se obligă să anunţe imediat eventualitatea producerii unei astfel de situaţii.
    (4) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru o exploataţie comercială au obligaţia de a întocmi şi/sau completa, în mod corect şi la timp, evidenţele obligatorii prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, pentru exploataţia respectivă, de a lua la timp măsurile ce se impun şi sunt în responsabilitatea sa, respectiv de a informa direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu operativitate, despre toate situaţiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (5) Activitatea desfăşurată de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru o exploataţie comercială este controlată de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar aceştia trebuie să acţioneze în conformitate cu prevederile art. 13 din ordonanţă, precum şi cu atribuţiile pentru care au fost împuterniciţi, cu respectarea legislaţiei aplicabile exploataţiilor comerciale, respectiv potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă şi normelor metodologice de aplicare a acesteia.
    (6) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în relaţia cu exploataţia comercială au obligaţia de a respecta prevederile art. 16.
    (7) Documentul de împuternicire prevăzut la alin. (1) este emis de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

    ART. 15
    (1) Pentru a putea obţine documentul prin care medicul veterinar de liberă practică este împuternicit de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru o anumită exploataţie comercială, medicul veterinar trebuie să fie titularul, asociatul sau angajatul unei unităţi medicale veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară prevăzute la art. 13 şi în raport cu forumul profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari şi trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii:
    a) referitor la unitatea medicală veterinară în care se desfăşoară activitatea:
    1. să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;
    2. să deţină certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, pentru unitatea medicală veterinară respectivă;

    b) referitor la capacitatea de a exercita profesia:
    1. să deţină atestat de liberă practică valid, emis de Colegiul Medicilor Veterinari;
    2. să nu fie sub incidenţa unei sancţiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;
    3. să deţină punctajul necesar, la zi, în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă;
    4. medicul veterinar titular să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ca medic veterinar titular al entităţii contractante şi să desfăşoare în cadrul unităţii medicale veterinare prin care se furnizează activităţile de asistenţă contractate cel puţin un program zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale.


    (2) Condiţiile minime prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite pe toată perioada derulării relaţiilor contractuale cu exploataţia comercială pentru care s-a solicitat acordarea calităţii de medic veterinar de liberă practică împuternicit.
    (3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a medicului veterinar titular al entităţii contractante, în cadrul căreia acesta activează, iar aceştia răspund solidar pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor prevăzute la art. 14 şi a dispoziţiilor prezentului articol, care rezultă din calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit al exploataţiei comerciale pentru care s-a emis împuternicirea, în raport cu emitentul documentului de împuternicire.
    (4) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi, după caz, medicul veterinar titular al entităţii contractante în cadrul căreia acesta îşi desfăşoară activitatea nu trebuie să aibă nicio legătură de interes patrimonial, alta decât cea din contractul prevăzut la art. 13, respectiv să nu fie coproprietar sau acţionar/asociat, sau familial, respectiv rude de gradul 1 sau 2, cu proprietarul, deţinătorul sau, după caz, cu managerul exploataţiei/administratorul entităţii juridice care deţine exploataţia comercială, pe toată durata desfăşurării contractului.

    ART. 16
    Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi la nivelul exploataţiilor comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi medicul veterinar titular al entităţii contractante, indiferent dacă acesta este împuternicit sau nu pentru exploataţia în cauză, au următoarele obligaţii, raportat la activităţile sanitar-veterinare publice, în raport cu exploataţia respectivă:
    1. să posede cunoştinţe specifice în domeniul sănătăţii animale, aplicabile animalelor din specia în cauză, ceea ce implică necesitatea de:
    a) a-şi actualiza în mod regulat cunoştinţele, în particular în ceea ce priveşte reglementările de sănătate animală aplicabile;
    b) a îndeplini condiţiile stabilite de Autoritate pentru a garanta buna funcţionare a activităţii;
    c) a informa şi a ajuta proprietarul sau responsabilul exploataţiei pentru a fi luate toate măsurile necesare pentru menţinerea statutului exploataţiei, în special pe baza programelor adoptate de comun acord cu Autoritatea;
    d) a se asigura de respectarea prevederilor referitoare la:
    (i) identificarea şi certificarea de sănătate animală pentru animalele din efectiv, animalele introduse şi cele comercializate;
    (ii) obligaţia de a declara bolile declarabile şi notificabile şi orice alt factor de risc pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor şi pentru sănătatea umană;
    (iii) stabilirea cauzei mortalităţii animalelor şi a locului unde trebuie expediate acestea;
    (iv) condiţiile de igienă ale efectivului şi ale unităţilor de producţie animală.


    2. să respecte condiţiile tehnice şi termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
    3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie şi control al bolilor la animale;
    4. să anunţe suspiciunea sau apariţia unor boli transmisibile la animale şi să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;
    5. să întocmească şi să ţină la zi toate evidenţele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucţiunile direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    6. să depună diligenţele necesare pentru a investiga şi stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animalele din exploataţia pentru care sunt împuterniciţi, de care a luat cunoştinţă în mod direct sau despre care a fost înştiinţat de reprezentanţii exploataţiei sau de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medical-veterinare furnizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor subsecvente;
    8. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relaţia cu terţii; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
    9. să completeze corect şi la zi documentele, formularele şi tipizatele specifice activităţilor sanitar-veterinare desfăşurate sau în legătură cu acestea, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi; în cazul în care activităţile de asistenţă sunt contractate separat, să se asigure că toate documentele, formularele şi tipizatele specifice activităţilor sanitar-veterinare, întocmite pentru activităţile de asistenţă sunt completate corect şi la zi, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi;
    10. să anunţe direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza emiterii documentelor de împuternicire, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiţii pe toată durata derulării contractelor, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi;
    11. să respecte prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi instrucţiunile specifice comunicate de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în realizarea activităţilor pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi;
    12. să asigure eliberarea actelor medicale şi a altor documente, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi;
    13. să participe şi să asigure participarea personalului de specialitate, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari, personal afectat pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi la toate instruirile organizate sau coordonate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la activităţile sanitar-veterinare sau în legătură cu aceste activităţi, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi;
    14. să recepţioneze şi să păstreze o copie a documentului de comunicare a informaţiilor privind lanţul alimentar, de la reprezentanţii exploataţiei de animale pentru care sunt împuterniciţi, înainte de a inspecta şi certifica animalele destinate sacrificării.


    ART. 17
    (1) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării calităţii de medic veterinar de liberă practică împuternicit pentru o anumită exploataţie comercială, inclusiv încetarea contractului cu exploataţia pentru care s-a obţinut, duce la retragerea documentului de împuternicire, de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emitentă, prevăzut la art. 14 alin. (1), pentru entitatea contractantă, în raport cu respectiva exploataţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii acestor condiţii.
    (2) Documentul de împuternicire, respectiv documentul prin care se dispune retragerea acestuia, sunt acte administrative, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) lit. c^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii sunt stabilite procedurile de emitere şi de retragere a documentului prevăzut la art. 14 alin. (1), emis de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi, precum şi de păstrare a evidenţei, pentru fiecare exploataţie, a informaţiilor actualizate prevăzute la art. 14 alin. (3).

    CAP. V
    Criterii de eligibilitate şi atribuire a contractului de concesiune
    ART. 18
    (1) Pot contracta activităţile prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă entităţile care deţin certificat de înregistrare eliberat în vederea funcţionării unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă.
    (2) Pentru a încheia contractul de concesiune, unităţile medicale veterinare prevăzute la alin. (1) trebuie să deţină certificatul de înregistrare pentru locul declarat de desfăşurare a activităţii, emis în vederea funcţionării unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţile de asistenţă, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare sau la maximum 30 de km faţă de circumscripţia sanitar-veterinară pentru care se încheie contractul.

    ART. 19
    (1) Contractul de concesiune se atribuie unităţilor medicale veterinare prevăzute la art. 18, iar medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are responsabilitatea organizării şi realizării activităţilor contractate.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (8) din ordonanţă:
    a) medicul veterinar titular nu poate participa concomitent în mai mult de două contracte, în această calitate;
    b) cabinetele medical-veterinare asociate nu pot fi parte concomitent în mai mult de două contracte;
    c) societăţile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi parte concomitent în mai mult de două contracte;
    d) medicii veterinari asociaţi în cadrul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv asociaţii societăţilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot participa concomitent în mai mult de două contracte.

    (3) Medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de unităţile medicale veterinare stabilite conform dispoziţiilor prevăzute la art. 18, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină atestat de liberă practică medicală veterinară valid;
    b) să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, în calitate de medic veterinar titular al entităţii prestatoare;
    c) să desfăşoare în cadrul unităţii medicale veterinare prin care se furnizează activităţile de asistenţă contractate, cel puţin un program zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale;
    d) să nu fie sub incidenţa unei sancţiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;
    e) să deţină punctajul necesar, la zi, în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă.

    (4) În executarea contractului, activităţile sanitar-veterinare sunt efectuate de concesionar prin medicul veterinar titular şi, după caz, cu personal de specialitate angajat, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari ori alt personal implicat, reprezentat de medici veterinari asociaţi, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deţinători de părţi sociale, în cazul societăţilor reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; medicii veterinari angajaţi/implicaţi în executarea activităţilor contractate trebuie să îndeplinească condiţiile de liberă practică prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei.
    (5) În executarea contractului, activităţile sanitar-veterinare contractate sunt realizate de concesionar pe toată durata lui, prin medicul veterinar titular şi cel puţin un medic veterinar asociat, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deţinător de părţi sociale în cazul societăţilor reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cel puţin un medic veterinar angajat ori cel puţin un asistent veterinar/tehnician veterinar angajat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, în cazul circumscripţiei sanitar-veterinare cu peste 1.000 de U.V.M.
    (6) Pe toată perioada de derulare a contractului de concesiune concesionarul trebuie să îndeplinească cerinţele referitoare la condiţiile obligatorii care trebuie îndeplinite de medicul veterinar titular, inclusiv cerinţa ca acţionariatul majoritar să fie deţinut de către medicii veterinari pentru societăţile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În cazul în care, pe durata derulării contractului de concesiune îşi modifică forma de organizare sau îşi schimbă medicul veterinar titular, aceasta se notifică în scris concedentului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, cu încheierea unui act adiţional, cu respectarea prevederilor alin. (6).
    (8) În cazul în care medicul veterinar titular depăşeşte vârsta standard de pensionare la încheierea contractului şi ulterior în fiecare an pe durata derulării contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a depune concedentului următoarele documente:
    a) avizul filialei judeţene a Colegiului Medicilor Veterinari privind îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea profesiei;
    b) adeverinţă/certificat de sănătate care să ateste că este apt din punct de vedere medical pentru a desfăşura servicii medical-veterinare.


    ART. 20
    (1) Contractele de concesiune sunt semnate de reprezentantul legal al unităţii prestatoare şi de medicul veterinar titular al acesteia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu există identitate de persoane, caz în care va fi semnat cu asumarea ambelor calităţi.
    (2) Pentru stabilirea capacităţii de a contracta şi a posibilităţii de executare a contractului, reprezentantul legal trebuie să depună următoarele documente, fără a se limita la:
    a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;
    b) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deschis la unităţile trezoreriei statului la solicitarea unităţilor cu personalitate juridică constituite ca societăţi prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau la bancă, în situaţia unităţilor fără personalitate juridică;
    c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare, după caz;
    d) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel mult 30 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, după caz;
    e) dovada realizării punctajului pentru pregătirea profesională la zi;
    f) atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari pentru fiecare medic veterinar, valid la data-limită de depunere a ofertelor;
    g) lista personalului de specialitate angajat care participă la implementarea contractului şi copia actului/actelor doveditoare prin care personalul angajat îşi exercită profesia la unitatea medical-veterinară;
    h) programul unităţii medical-veterinare, asumat pentru asigurarea activităţilor concesionate la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare;
    i) declaraţie pe propria răspundere privind contractele similare deţinute şi aflate în derulare.

    (3) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, trebuie certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul“ şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

    ART. 21
    (1) Concesionarul asigură prin unităţile medical-veterinare prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 un program zilnic de 8 ore pentru proprietarii animalelor din exploataţiile nonprofesionale din circumscripţia sanitar-veterinară contractată, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, prin activităţi de birou şi teren care trebuie justificate prin înscrisuri.
    (2) Activităţile sanitar-veterinare contractate sau cele implicite activităţii la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, în executarea contractului, inclusiv în ceea ce priveşte profilaxia, depistarea, declararea şi combaterea bolilor, se prezumă a fi realizate şi în afara programului stabilit.
    (3) Medicul veterinar titular organizează acordarea concediilor de odihnă pentru a se asigura continuitatea activităţii contractate, astfel încât să nu fie perturbată activitatea la nivelul unităţilor medical-veterinare prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1, deţinătoare a contractului de concesiune, printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă.
    (4) Pe durata concediului de odihnă al medicului veterinar titular, în măsura în care nu se poate asigura continuitatea activităţii contractate printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă, aceasta se poate realiza printr-un medic veterinar asociat care îndeplineşte condiţiile de liberă practică prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei sau printr-un medic veterinar care îşi desfăşoară activitatea în derularea unui contract pentru o circumscripţie sanitar-veterinară din proximitate; situaţie care este anunţată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în scris cu cel puţin 5 zile înainte de intervenirea acesteia, iar informaţiile se afişează la sediul unităţii medical-veterinare, în vederea înştiinţării proprietarilor/deţinătorilor de animale.

    ART. 22
    (1) Atribuirea contractelor de concesiune se va face către entităţile care obţin punctajul cel mai mare pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ“, cu aplicarea exclusiv a factorilor de evaluare prevăzuţi la art. 23, în ordinea opţiunilor exprimate potrivit alin. (2), după caz.
    (2) În situaţiile în care entităţile depun oferta pentru mai mult de un lot, acestea au obligaţia de a comunica ordinea în care optează pentru atribuirea contractului, în aplicarea art. 15 alin. (8) din ordonanţă.
    (3) În cazul obţinerii unui punctaj egal, diferenţierea ofertanţilor se va realiza pe baza punctajului obţinut la fiecare din factorii de evaluare, în ordinea prezentării, potrivit art. 23.

    ART. 23
    Atribuirea contractelor de concesiune se realizează prin aplicarea următorilor factori de evaluare:
    a) amplasarea unităţii medical-veterinare în care se desfăşoară activităţile de asistenţă medicală veterinară - punctaj maxim: 30 de puncte:
    1. pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 30 de puncte;
    2. în afara circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune, dar nu mai departe de maximum 30 de km de aceasta: 15 puncte.
    Distanţa se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripţia sanitar-veterinară şi la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanţă din punct de vedere rutier. (www.distanţa.ro);

    b) domiciliul/reşedinţa al/a medicului veterinar titular şi personalului angajat - punctaj maxim: 55 de puncte:
    1. medic veterinar titular - cel puţin 4 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 15 puncte;
    2. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de un an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 10 puncte;
    3. medic veterinar titular - cel puţin 4 ani la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul contractului de concesiune: 10 puncte;
    4. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de un an, la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul contractului de concesiune: 7 puncte;
    5. medic veterinar angajat - cel puţin 2 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 10 puncte;
    6. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de un an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 8 puncte;
    7. medic veterinar angajat - cel puţin 2 ani la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul contractului de concesiune: 7 puncte;
    8. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de un an, la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul contractului de concesiune: 5 puncte;
    9. tehnician/asistent veterinar - cel puţin 2 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 5 puncte;
    10. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de un an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 3 puncte;
    11. tehnician/asistent veterinar - cel puţin 2 ani la o distanţă de maximum 30 de km de teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 4 puncte;
    12. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de un an, la o distanţă de maximum 30 de km de teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul contractului de concesiune: 2 puncte.
    Distanţa se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripţia sanitar-veterinară şi la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasat domiciliul, luând în considerare cea mai scurtă distanţa din punct de vedere rutier (www.distanţa.ro).
    Se punctează maximum 5 angajaţi - medicul veterinar titular şi încă 4 (medic veterinar şi/sau tehnician/asistent veterinar);

    c) personal medical veterinar angajat: punctaj maxim: 55 de puncte:
    1. calificarea personalului angajat în mod obligatoriu - punctaj maxim: 7 puncte:
    (i) tehnician/asistent veterinar: 0 puncte;
    (ii) medic veterinar: 7 puncte;

    2. calificarea şi numărul personalului angajat suplimentar - punctaj maxim: 48 de puncte:
    (i) cel puţin un medic veterinar angajat al cabinetului de mai puţin de un an: 10 puncte;
    (ii) cel puţin un medic veterinar angajat al cabinetului de peste un an: 12 puncte;
    (iii) cel puţin un tehnician/asistent veterinar: 5 puncte. Se punctează maximum 4 angajaţi pentru pct. 2;


    d) pregătirea profesională a medicului veterinar titular - punctaj maxim: 17 puncte:
    1. medic veterinar: 0 puncte;
    2. medic primar veterinar*: 5 puncte;
    3. doctor în ştiinţe medical-veterinare*: 10 puncte;
    4. cursuri postuniversitare de lungă durată*: 2 puncte/curs - nu mai mult de 2 puncte în total;

    e) tipul unităţii medical-veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică - punctaj maxim: 5 puncte:
    1. cabinet medical-veterinar: 0 puncte;
    2. clinică medical-veterinară: 4 puncte;
    3. spital clinic veterinar: 5 puncte;

    f) dotări suplimentare propuse - punctaj maxim: 7 puncte:
    1. ambulanţă veterinară: 7 puncte;
    2. deţinere mijloc de transport auto: 5 puncte. Se punctează un singur mijloc de transport;

    g) programul de lucru propus pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare - punctaj maxim: 10 puncte:
    1. minimum 40 de ore pe săptămână: 0 puncte;
    2. minimum 48 de ore pe săptămână: 5 puncte;
    3. minimum 56 de ore pe săptămână: 10 puncte;

    h) experienţa medicului veterinar titular raportat la disponibilitatea exercitării profesiei - punctaj maxim: 15 puncte:
    1. medicul veterinar titular - experienţă mai puţin de o lună: 0 puncte;
    2. medicul veterinar titular - experienţă sub un an, dar mai mult de o lună: 7 puncte;
    3. medicul veterinar titular - experienţă sub 5 ani, dar mai mult de un an: 9 puncte;
    4. medicul veterinar titular - experienţă sub 15 ani, dar mai mult de 5 ani: 11 puncte;
    5. medicul veterinar titular - experienţă sub 30 de ani, dar mai mult de 15 ani: 13 puncte;
    6. medicul veterinar titular - experienţă mai mare de 30 de ani: 15 puncte;
    7. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, până la 7 ani: - 25 de puncte**;
    8. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 7 ani, dar nu mai mult de 10 ani: - 35 de puncte**;
    9. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 10 ani: - 45 de puncte**.
    * În domeniul sănătăţii animalelor sau în domeniile conexe acestuia.
    ** Se scad din totalul punctajului obţinut.    ART. 24
    Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractului de concesiune, activităţile sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă, aferente unei circumscripţii sanitar-veterinare, pot fi realizate de către cel mai apropiat concesionar sau alt concesionar, care deţine un contract de concesiune sau un acord cadru de servicii în derulare cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi care va avea toate drepturile şi obligaţiile referitoare la circumscripţia sanitar-veterinară în cauză, prin încheierea unui act adiţional, în condiţiile legii; în cazul distanţei egale, se va opta pentru concesionarul care are un număr mai mare de angajaţi.

    ART. 25
    (1) Pentru derularea procedurilor de concesionare la nivelul fiecărei autorităţi contractante se constituie, anual, comisii formate din specialişti proprii şi, după caz, specialişti externi, respectiv comisia de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractelor de concesiune şi comisia de evaluare, în vederea atribuirii acestora.
    (2) Atribuţiile principale ale comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractelor de concesiune sunt următoarele:
    a) coordonarea procesului de elaborare a documentaţiei de atribuire;
    b) coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii.

    (3) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:
    a) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
    b) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
    c) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini/documentul descriptiv;
    d) verificarea propunerilor tehnice finale prezentate de ofertanţi;
    e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi;
    f) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în fiecare dintre aceste categorii;
    g) stabilirea ofertelor admisibile;
    h) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei câştigătoare;
    i) emiterea propunerii de anulare a procedurii de atribuire, după caz;
    j) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de atribuire.

    (4) Atribuirea unui contract de concesiune este rezultatul unui proces de concesionare ce se derulează în trei etape distincte:
    a) realizarea şi aprobarea, de către conducătorul entităţii contractante a strategiei de contractare şi a documentaţiei de atribuire pentru procedura respectivă;
    b) etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune;
    c) etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acestuia.


    ART. 26
    Contractele de concesiune atribuite sunt asimilate actelor administrative, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c^1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la prevederile specifice
    Nr. înregistrare DSVSA .........................
    C.M.V.I./S.C. .........................
    Aprobat,
    Director executiv
    Registru unic CMV: ............
    Nr. contract de concesiune/contract subsecvent/..........
    Avizat,
    Serviciul/Biroul economic
    Serviciul/Biroul control oficial-sănătate şi bunăstare animală
    Vizat
    Medic veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale
    DECONT JUSTIFICATIV
    aferent lunii .............. anul ............ pentru activităţile prevăzute la art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004  privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare*

┌────┬──────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Număr │ │ │
│Nr. │ │operaţiuni/│Penalităţi│Suma de │
│crt.│Activitate │zile │%** │penalizare**│
│ │ │lucrătoare,│ │ │
│ │ │după caz │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│1. │Program de │ │ │ │
│ │lucru 8 ore/zi│ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Transportul │ │ │ │
│2. │probelor la │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Ridicarea │ │ │ │
│3. │produselor şi │ │ │ │
│ │tipizatelor │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Instruirea şi │ │ │ │
│ │formarea │ │ │ │
│4. │profesională │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │
│ │contractate │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Consilierea │ │ │ │
│ │proprietarilor│ │ │ │
│ │de animale în │ │ │ │
│5. │vederea │ │ │ │
│ │comunicării │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │
│ │privind lanţul│ │ │ │
│ │alimentar │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Consilierea │ │ │ │
│ │proprietarilor│ │ │ │
│6. │de animale │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │condiţiile de │ │ │ │
│ │biosecuritate │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Consilierea │ │ │ │
│ │proprietarilor│ │ │ │
│7. │de animale │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │bunăstarea │ │ │ │
│ │animalelor │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Efectuarea │ │ │ │
│ │catagrafiei │ │ │ │
│8. │animalelor în │ │ │ │
│ │situaţii de │ │ │ │
│ │urgenţă │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Inspecţia şi │ │ │ │
│ │certificarea │ │ │ │
│9. │animalelor │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │
│ │sacrificării │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │Cuantumul │ │ │ │
│10. │sumei totale │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │penalităţi │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│11. │Suma de plată │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘


    Data:
    Medic veterinar titular:
    * Se raportează doar activităţile realizate în luna respectivă.
    ** Penalităţile sunt înscrise, după caz, de medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016