Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010  privind alocatia pentru sustinerea familiei    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Alocaţia pentru susţinerea familiei

    ART. 1
    (1) Prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formã de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstã de pânã la 18 ani, denumitã în continuare alocaţie.
    (2) Acordarea alocaţiei prevãzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurãrii unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventãrii de cãtre copiii de vârstã şcolarã, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învãţãmânt, organizate potrivit legii.
    ART. 2
    (1) Beneficiazã de alocaţia prevãzutã la art. 1 familia formatã din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreunã, denumitã în continuare familie.
    (2) Beneficiazã de alocaţie şi familia formatã din persoana singurã şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreunã cu aceasta, denumitã în continuare familie monoparentalã.
    (3) Se considerã familie în înţelesul prevederilor alin. (1) şi bãrbatul şi femeia necãsãtoriţi, cu copiii lor şi ai fiecãruia dintre ei, care locuiesc şi gospodãresc împreunã, dacã aceasta se consemneazã în ancheta socialã.
    ART. 3
    Prin persoanã singurã, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) este necãsãtoritã;
    b) este vãduvã;
    c) este divorţatã;
    d) are soţul/soţia declarat/declaratã dispãrut/dispãrutã prin hotãrâre judecãtoreascã;
    e) are soţul/soţia arestat/arestatã preventiv pe o perioadã mai mare de 30 de zile sau executã o pedeapsã privativã de libertate şi nu participã la întreţinerea copiilor;
    f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a)-e);
    g) a fost numitã tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a)-c).
    ART. 4
    (1) Sunt consideraţi ca fãcând parte din familia definitã la art. 2 şi copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, cei aflaţi în plasament la o persoanã sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.
    (2) Asistentul maternal profesionist beneficiazã de alocaţie doar pentru copiii sãi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepţia celor provenite din alocaţiile de plasament şi alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condiţiile legii.
    ART. 5
    (1) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (1), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã pânã la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit dupã cum urmeazã:
    a) 30 lei pentru familia cu un copil;
    b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;
    c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;
    d) 120 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
    (2) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (1), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã între 201 lei şi 370 lei, cuantumul alocaţiei este stabilit dupã cum urmeazã:
    a) 25 lei pentru familia cu un copil;
    b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;
    c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;
    d) 100 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
    ART. 6
    (1) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (2), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã pânã la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit dupã cum urmeazã:
    a) 50 lei pentru familia cu un copil;
    b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;
    c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;
    d) 200 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
    (2) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (2), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã între 201 lei şi 370 lei, cuantumul alocaţiei este stabilit dupã cum urmeazã:
    a) 45 lei pentru familia cu un copil;
    b) 90 lei pentru familia cu 2 copii;
    c) 135 lei pentru familia cu 3 copii;
    d) 180 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
    ART. 7
    (1) Beneficiazã de alocaţie familiile ai cãror membri sunt cetãţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetãţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.
    (2) Beneficiazã de alocaţie şi persoanele fãrã domiciliu sau reşedinţã şi fãrã locuinţã, pe baza declaraţiei pe propria rãspundere cã nu au solicitat alocaţia de la alte primãrii.
    ART. 8
    (1) Familiile definite la art. 2, care au în întreţinere copii de vârstã şcolarã, beneficiazã de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventeazã fãrã întrerupere cursurile unei forme de învãţãmânt organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistreazã absenţe nemotivate în cursul unui semestru care sã conducã la scãderea sub 8 a notei la purtare.
    (2) Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstã şcolarã cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventeazã o formã de învãţãmânt, organizatã în condiţiile legii, alocaţia se acordã cu condiţia prezentãrii certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de cãtre secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale de asistenţã socialã pentru protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii de asistenţã socialã, sau de cãtre Serviciul de evaluare complexã din cadrul direcţiilor de asistenţã socialã, prin care se atestã faptul cã respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formã de învãţãmânt, prevãzutã de lege.
    ART. 9
    Anual, limitele de venituri pânã la care se acordã alocaţiile se corecteazã cu indicele de creştere a câştigului salarial comunicat de Comisia Naţionalã de Prognozã, iar cuantumurile acestora se actualizeazã în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

    CAP. II
    Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie

    ART. 10
    Alocaţia se acordã pe bazã de cerere şi declaraţie pe propria rãspundere însoţitã de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, dupã caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de cãtre copiii aflaţi în întreţinere.
    ART. 11
    (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistreazã la primãria comunei, oraşului, municipiului sau, dupã caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.
    (2) Pentru cetãţenii altor state sau apatrizi, cererea prevãzutã la alin. (1) se înregistreazã la primãria comunei, oraşului, municipiului sau, dupã caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.
    (3) În cazul familiilor care nu au locuinţã de domiciliu sau reşedinţã stabilitã ori fãrã locuinţã, cererea prevãzutã la alin. (1) se înregistreazã la primãria comunei, oraşului, municipiului sau, dupã caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã acestea trãiesc.
    (4) În sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuinţã de domiciliu sau reşedinţã stabilitã ori fãrã locuinţã se înţelege persoanele care nu deţin o locuinţã principalã sau, dupã caz, o locuinţã secundarã, în condiţiile legii.
    (5) Locuinţa de domiciliu sau reşedinţa este construcţia aflatã în proprietate personalã sau închiriatã ori asupra cãreia titularul sau un membru al familiei exercitã un drept de folosinţã în condiţiile legii, cu dependinţele, dotãrile şi utilitãţile necesare, formatã din una sau mai multe camere, care acoperã condiţiile minimale de odihnã, preparare a hranei, educaţie şi igienã ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la <>Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se asimileazã locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socialã, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiaşi legi.
    ART. 12
    (1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileşte de cãtre soţi sau, în caz de neînţelegere între aceştia, de cãtre autoritatea tutelarã.
    (2) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singurã.
    (3) În cazul persoanei prevãzute la alin. (2) care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singurã, dacã are capacitate deplinã de exerciţiu, sau, dupã caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
    (4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.
    ART. 13
    (1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridicã faţã de reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie.
    (2) Pentru situaţiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidenţiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintã, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.
    ART. 14
    (1) La stabilirea veniturilor pe baza cãrora se acordã alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizeazã sau, dupã caz, le-au realizat în ultima lunã înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevãzute de <>Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În situaţia în care familia definitã la art. 2 locuieşte şi gospodãreşte împreunã cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocaţie se iau în considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodãrie, precum şi sumele reprezentând obligaţii legale de întreţinere faţã de copiii pentru care se solicitã dreptul şi/sau, dupã caz, faţã de pãrinţii acestora.
    ART. 15
    Formularul de cerere, declaraţia pe propria rãspundere pentru solicitarea alocaţiei, precum şi lista actelor doveditoare privind membrii familiei şi veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 16
    (1) În vederea verificãrii îndeplinirii de cãtre solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomicã a familiei, prin anchetã socialã, în termen de 15 zile de la data înregistrãrii cererii.
    (2) Ancheta socialã se efectueazã de cãtre personalul serviciului public de asistenţã socialã din subordinea consiliului local sau, dupã caz, de cãtre personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
    (3) Rãspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta socialã şi primarului.
    (4) În cazul în care solicitantul refuzã sã furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se considerã cã familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei.
    ART. 17
    (1) Stabilirea dreptului la alocaţie şi a cuantumului acesteia se face prin dispoziţie scrisã a primarului.
    (2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia sã comunice solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.
    ART. 18
    Dreptul la alocaţie se acordã începând cu luna urmãtoare înregistrãrii cererii.
    ART. 19
    Titularul alocaţiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
    ART. 20
    Plata drepturilor pentru alocaţie se asigurã de cãtre agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, prin decizie a directorului.
    ART. 21
    Emiterea deciziei directorului agenţiei teritoriale are la bazã dispoziţia primarului privind acordarea dreptului la alocaţie, însoţitã de cererea prevãzutã la art. 11 alin. (1).
    ART. 22
    Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei, primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale pânã la data de 5 a lunii urmãtoare, pentru luna anterioarã, pe bazã de borderou, documentele prevãzute la art. 21.
    ART. 23
    (1) Plata alocaţiei se realizeazã de cãtre agenţiile teritoriale pe bazã de mandat poştal sau, dupã caz, în cont curent personal sau în cont de card.
    (2) În cazul achitãrii drepturilor la alocaţie în cont curent personal sau cont de card, agenţiile teritoriale efectueazã plata prin unitãţile bancare, pe bazã de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agenţiile teritoriale şi unitãţile bancare.
    (3) În cazul achitãrii drepturilor la alocaţie prin mandat poştal, agenţiile teritoriale efectueazã plata prin intermediul Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decât cel utilizat în cazul altor drepturi de asistenţã socialã.
    (4) Pentru situaţia prevãzutã la alin. (3), Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale încheie convenţie cu Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (5) Fondurile necesare achitãrii comisionului prevãzut la alin. (2) şi (3) se suportã din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale, din aceleaşi fonduri din care se suportã plata drepturilor la alocaţie.
    ART. 24
    (1) În cazul în care intervin modificãri cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, sã comunice în scris primarului modificãrile intervenite.
    (2) În situaţia în care modificãrile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţie, titularul solicitã modificarea cuantumului dreptului printr-o nouã cerere însoţitã de actele doveditoare privind modificãrile intervenite.
    (3) Primarul are obligaţia sã dispunã verificarea, prin anchetã socialã, a modificãrilor intervenite şi sã emitã dispoziţie scrisã referitoare la noul cuantum.
    (4) Primarul transmite agenţiei teritoriale documentele prevãzute la art. 21, în termenul prevãzut la art. 22.
    (5) Acordarea noului cuantum al alocaţiei se face începând cu luna urmãtoare celei în care au intervenit modificãrile.
    ART. 25
    Titularul alocaţiei depune la primãria comunei, oraşului, municipiului sau, dupã caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, din 6 în 6 luni dupã stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria rãspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, al cãrei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 26
    (1) În vederea urmãririi respectãrii condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.
    (2) În situaţia în care se constatã schimbãri ce conduc la modificarea cuantumului alocaţiei sau, dupã caz, la încetarea dreptului la alocaţie, primarul emite dispoziţie scrisã, pe care o comunicã agenţiei teritoriale, însoţitã de ancheta socialã.
    (3) În situaţia modificãrii cuantumului alocaţiei, în condiţiile prevãzute la alin. (2), acesta se acordã începând cu luna urmãtoare celei în care s-a efectuat ancheta socialã sau, dupã caz, celei în care au intervenit modificãrile.
    (4) În situaţia în care în urma efectuãrii anchetei sociale prevãzute la alin. (1) se constatã modificãri cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condiţiile prevãzute la art. 24 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocaţiei, începând cu luna urmãtoare celei în care au intervenit modificãrile.
    ART. 27
    Ancheta socialã prevãzutã la art. 16 alin. (1) şi (2), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) şi art. 29 alin. (2) se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probã legalã pentru instanţele judecãtoreşti, în legãturã cu dreptul la alocaţie.
    ART. 28
    (1) Pentru copiii de vârstã şcolarã din familiile prevãzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul şcolar are obligaţia sã transmitã agenţiei teritoriale, în luna urmãtoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind frecventarea cursurilor de cãtre aceşti copii. Situaţia se transmite electronic în formatul convenit cu agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau reşedinţã şi numãrul de absenţe înregistrate.
    (2) În cazul în care se constatã absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminueazã proporţional cu numãrul absenţelor, dupã cum urmeazã:
    a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistreazã un numãr de maximum 10 absenţe;
    b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistreazã un numãr de maximum 20 de absenţe.
    (3) Diminuarea prevãzutã la alin. (2) se aplicã începând cu luna urmãtoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea condiţiei şi se menţine pe o perioadã de 3 luni. Dupã perioada de 3 luni, alocaţia se acordã în cuantumul aprobat anterior.
    (4) Agenţia teritorialã comunicã primarului tabelul nominal cu familiile pentru care se aplicã diminuarea prevãzutã la alin. (2).
    ART. 29
    (1) Plata alocaţiei se suspendã în luna urmãtoare celei în care se constatã una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţã într-un serviciu de tip rezidenţial;
    b) agenţia teritorialã constatã cã dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordãrii au intervenit modificãri ale acestora;
    c) pe o perioadã de 3 luni consecutive se înregistreazã mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;
    d) absenţele înregistrate şi nemotivate de un copil din familia beneficiarã depãşesc numãrul de 20.
    (2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b) şi c), directorul agenţiei teritoriale solicitã primãriei în a cãrei razã teritorialã locuieşte familia verificarea situaţiei, prin anchetã socialã. Dupã verificare, drepturile neridicate de cãtre titular se achitã acestuia pe bazã de cerere înregistratã la agenţia teritorialã.
    (3) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. d) plata alocaţiei se suspendã pânã la urmãtoarea situaţie transmisã de inspectoratul şcolar. Dacã din situaţia transmisã de inspectoratul şcolar se constatã un numãr mai mic de 20 de absenţe, plata alocaţiei se reia în condiţiile prevãzute la art. 28 alin. (2) şi (3). Agenţia teritorialã comunicã primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocaţiei.
    ART. 30
    Dreptul la alocaţie înceteazã în luna urmãtoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta lege.
    ART. 31
    (1) Diminuarea cuantumului alocaţiei în condiţiile prevãzute la art. 28 alin. (2) şi (3), precum şi suspendarea plãţii alocaţiei prevãzute la art. 29 se fac prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileşte prin dispoziţie scrisã a primarului.
    (2) Decizia directorului agenţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunicã titularului în termen de 5 zile de la emitere.
    ART. 32
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recupereazã de la titularul dreptului la alocaţie în termenul de prescripţie, stabilit de lege pentru creanţele bugetare.
    (2) Recuperarea sumelor plãtite necuvenit cu titlu de alocaţie se face de cãtre agenţia teritorialã, prin decizie a directorului, care se comunicã debitorului în termen de 15 zile.
    (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicãrii.
    (4) Pentru recuperarea sumelor plãtite necuvenit, reprezentantul legal semneazã un angajament de platã la solicitarea dreptului.
    (5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a sãvârşirii unei infracţiuni se recupereazã integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 33
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (3) şi (4), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 31 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 200 lei la 500 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin organele de control.
    (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevãzute la alin. (1) se modificã prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 34
    Prevederilor <>art. 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 35
    În baza controlului intern Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale verificã, prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse şi stabilirea plãţii drepturilor la alocaţie. Neregulile constatate se sancţioneazã în condiţiile legii.
    ART. 36
    Alocaţia este o formã de sprijin cu destinaţie specialã, acordatã din bugetul de stat, şi nu se ia în considerare la stabilirea obligaţiilor legale de platã şi se supune executãrii silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silitã a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plãtite necuvenit cu acest titlu.
    ART. 37
    (1) Fondurile pentru plata alocaţiei, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului la alocaţie se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirea drepturilor la alocaţie se suportã din bugetul local al unitãţilor administrativ-teritoriale.
    ART. 38
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale, monitorizeazã aplicarea prevederilor prezentei legi.
    ART. 39
    (1) Dispoziţia scrisã a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţie şi decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Cererile, acţiunile şi cãile de atac privind dreptul la alocaţie sunt scutite de taxa de timbru.
    ART. 40
    (1) Familiile care au stabilit pânã la 31 decembrie 2010 dreptul la alocaţia familialã complementarã ori alocaţia de susţinere pentru familia monoparentalã, în vederea asigurãrii plãţii începând cu anul 2011 a alocaţiei prevãzute de prezenta lege, au obligaţia sã depunã cererea şi documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului, în perioada 1-30 ianuarie 2011.
    (2) Pentru familiile prevãzute la alin. (1) primarii nu au obligaţia sã dispunã efectuarea anchetei sociale.
    (3) Pentru familiile prevãzute la alin. (1), veniturile care se iau în calcul la stabilirea dreptului la alocaţia prevãzutã de prezenta lege sunt cele realizate în luna anterioarã depunerii cererii.
    ART. 41
    Prezenta lege intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
    ART. 42
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. 43
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familialã complementarã şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentalã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobatã cu completãri prin <>Legea nr. 41/2004, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 24 decembrie 2010.
    Nr. 277.
                                 --------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016