Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 268 din 25 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 268 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1140 din 26 noiembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera l) se abrogă.
    2. La articolul 2, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare A.N.D.P.D.C.A.;"

    3. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul în care adoptatorul sau familia adoptatoare aparţine minorităţilor naţionale, evaluarea şi pregătirea prevăzute la alin. (1)-(3) se pot face, la cerere, în limba minorităţii naţionale respective."

    4. La articolul 18, partea introductivă şi litera a) a alineatului (7) şi alineatul (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Atestatul prevăzut la alin. (5) este valabil pentru o perioadă de 5 ani. Valabilitatea acestuia se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care:
a) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încuviinţare a adopţiei copilului aflat în plasament de cel puţin 6 luni;
    (...)
(8) Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare are obligaţia de a informa direcţia cu privire la orice schimbare intervenită în situaţia sa sociopsihomedicală, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, anexând, după caz, acte doveditoare."

    5. La articolul 18, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Direcţia prevăzută la alin. (3) are obligaţia de a verifica anual îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării atestatului, prevăzute la art. 13 alin (1), pe bază de documente doveditoare şi întâlniri cu adoptatorul/familia adoptatoare. În funcţie de concluziile verificărilor efectuate, direcţia care a eliberat atestatul decide dacă se impune sau nu retragerea acestui document."

    6. La articolul 18 alineatul (10), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în situaţia în care se constată faptul că adoptatorul/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informaţii false cu ocazia realizării evaluării sau pe durata de valabilitate a atestatului, precum şi în cazul neîndeplinirii de către adoptator/familia adoptatoare a obligaţiei prevăzute la alin. (8);"

    7. La articolul 18 alineatul (10), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) în situaţia în care adoptatorul/familia adoptatoare nu colaborează cu direcţia pentru efectuarea de către aceasta a verificărilor prevăzute la alin. (9^1). Se apreciază ca fiind lipsă de colaborare nedepunerea documentelor doveditoare solicitate de către direcţie, precum şi refuzul de participare la întâlnirile stabilite de aceasta;"

    8. La articolul 18, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(11) Valabilitatea atestatului încetează de drept:
    a) ca urmare a împlinirii termenului pentru care a fost eliberat;
    b) ca urmare a modificării configuraţiei familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei sau prin divorţ;
    c) în cazul decesului persoanei atestate;
    d) după încuviinţarea adopţiei, odată cu rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei. În situaţia în care, în raportul final de evaluare, prevăzut la art. 20 alin. (1), se prevede că adoptatorul/familia adoptatoare poate adopta mai mult de un copil, valabilitatea atestatului încetează de drept odată cu rămânerea definitivă a ultimei hotărâri judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei.
(12) Parcurgerea etapei de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte nu este necesară în cazul în care persoana sau familia care solicită evaluarea a mai deţinut un atestat şi valabilitatea acestuia a încetat potrivit prevederilor alin. (11) lit. a), b) şi d), precum şi în cazul persoanelor sau familiilor care solicită evaluarea şi care au în plasament de cel puţin 6 luni copilul pe care doresc să îl adopte."

    9. La articolul 20, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcţia emite dispoziţia privind eliberarea atestatului în termen de 5 zile lucrătoare de la data raportului final de evaluare.
    (...)
(4) În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul prevăzut la alin. (3), direcţia emite dispoziţia privind neeliberarea atestatului în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului în care poate fi formulată contestaţia."

    10. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) realizarea unei noi evaluări sociale şi/sau psihologice de către cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi profesionale care au încheiat convenţii cu A.N.D.P.D.C.A.;"

    11. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Managerul de caz stabileşte adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie dacă:
    a) după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinţilor, nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
    b) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive imputabile părinţilor, nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
    c) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti nu au putut fi găsiţi;
    d) copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia;
    e) după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii fireşti cu vârsta peste 18 ani, care au declarat în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, nu revin asupra declaraţiei iniţiale în termen de 45 de zile.
    (2) În cazul fraţilor din sistemul de protecţie specială, care sunt ocrotiţi în raza administrativ-teritorială a aceleiaşi direcţii, se desemnează acelaşi manager de caz.
    (3) În termenele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), direcţia are obligaţia să facă demersurile necesare identificării şi contactării părinţilor fireşti, să îi informeze periodic asupra locului în care se află efectiv copilul, asupra modalităţilor concrete în care pot menţine relaţii personale cu acesta, precum şi asupra demersurilor pe care părinţii fireşti trebuie să le realizeze pentru reintegrarea copilului în familie.
    (4) Adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie poate fi stabilită anterior împlinirii termenelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) în situaţia în care managerul de caz apreciază că acest demers este impus de respectarea interesului superior al copilului."

    12. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Directorul executiv/general al direcţiei are obligaţia de a controla trimestrial modul în care managerul de caz respectă dispoziţiile art. 28 alin. (1), precum şi modul de realizare, de către personalul din subordine, a obligaţiei prevăzute la art. 28 alin. (3), conform atribuţiilor stabilite în acest sens prin fişele individuale de post."

    13. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) În situaţia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la familia extinsă, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia internă, numai în situaţia în care managerul de caz apreciază că este în interesul copilului deschiderea procedurii adopţiei.
    (2) În situaţia copiilor care au împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia dacă există solicitări de adopţie a acestora din partea unor familii/persoane atestate. În situaţia fraţilor care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia numai dacă există solicitări de adopţie a acestora, împreună, din partea unor familii sau persoane atestate. Familiile/Persoanele atestate care solicită adopţia trebuie să facă parte din familia extinsă a copilului/copiilor sau să fi menţinut şi dezvoltat relaţii personale cu acesta/aceştia."

    14. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) În termen de 30 de zile de la data stabilirii adopţiei, ca finalitate a planului individualizat de protecţie, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul are obligaţia sesizării instanţei judecătoreşti pentru deschiderea procedurii adopţiei."

    15. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.
    16. La articolul 32, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Efectele hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii adopţiei se menţin până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani."

    17. La articolul 32, alineatul (7) se abrogă.
    18. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Dacă, ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii adopţiei în cuprinsul căreia instanţa judecătorească a făcut aplicabilitatea dispoziţiilor art. 464 din Codul civil, părintele/părinţii firesc/fireşti poate/pot dovedi prin orice mijloc de probă motivul care a determinat imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, împotriva acestei hotărâri se poate face cerere de revizuire."

    19. La articolul 39, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse, altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, precum şi familiilor/persoanelor care au adoptat fraţi ai copilului sau care se află în procedură de adopţie cu un frate/fraţi al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. În potrivire se includ numai acele rude şi persoane care deţin atestat valabil de adoptator/familie adoptatoare.
(3) Persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie sunt: tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care s-au implicat direct şi nemijlocit în îngrijirea şi educarea lui şi faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament."

    20. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, din activităţi independente, drepturi de autor ori activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară."

    21. La articolul 50, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. Cuantumul indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.
(1^2) În situaţia în care persoana care a beneficiat de concediu şi indemnizaţie de acomodare adoptă unul sau mai mulţi copii, într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, dacă din calculul indemnizaţiei conform alin. (1^1) rezultă un cuantum al indemnizaţiei lunare pentru concediul de acomodare mai mic decât cuantumul indemnizaţiei cuvenite anterior, atunci se acordă indemnizaţia lunară pentru concediul de acomodare primită pentru copilul adoptat anterior."

    22. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Concediul şi indemnizaţia prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu ori a suspendării activităţii. Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

    23. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:
    a) la expirarea concediului de acomodare;
    b) la cererea persoanei îndreptăţite;
    c) copilul a împlinit 18 ani;
    d) a survenit decesul copilului;
    e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
    f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei;
    g) persoana îndreptăţită îşi reia activitatea înainte de expirarea concediului de acomodare.
    (2) Pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită se poate afla în una dintre următoarele situaţii care nu afectează plata indemnizaţiei:
    a) realizează venituri în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
    b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
    c) realizează, pe perioada concediului de acomodare, venituri supuse impozitului prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi, alta decât cea suspendată ca urmare a intrării în concediul de acomodare, al căror nivel nu depăşeşte nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit, în condiţiile alin. (2) lit. c), aceasta are obligaţia de a comunica acest fapt, în scris, agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană şi a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii. Comunicarea va conţine obligatoriu data începerii activităţii, tipul activităţii şi denumirea angajatorului, după caz.
    (4) În termen de 6 luni de la data încetării concediului de acomodare, agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană şi a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reşedinţa persoana îndreptăţită are obligaţia de a verifica încadrarea în nivelul veniturilor prevăzut la alin. (2) lit. c).
    (5) În situaţia în care în urma verificării prevăzute la alin. (4) agenţia teritorială constată că au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la alin. (2) lit. c), indemnizaţia se consideră a fi acordată necuvenit şi se recuperează începând cu ziua următoare celei în care a fost reluată activitatea profesională."

    24. La articolul 53, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Perioada concediului prevăzut la art. 50 alin. (1) constituie vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare."

    25. La articolul 56 alineatul (2), literele a), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) certificatul de naştere al copilului, în copie certificată de către direcţie sau, după caz, de către adoptator/familia adoptatoare, pentru conformitate cu originalul;
    (...)
f) certificatele de naştere ale adoptatorului sau ale soţului şi soţiei din familia adoptatoare, în copie certificată de către direcţie sau, după caz, de către adoptator/familia adoptatoare, pentru conformitate cu originalul;
g) certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soţilor din familia adoptatoare, în copie certificată de către direcţie sau, după caz, de către adoptator/familia adoptatoare, pentru conformitate cu originalul;"

    26. La articolul 58, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) Instanţa poate solicita din nou consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti dacă, după data la care consimţământul a devenit irevocabil, aceştia fac dovada, prin orice mijloc de probă, că au intervenit elemente noi ce ar putea determina modificarea finalităţii planului individualizat de protecţie, în sensul reintegrării copilului în familie. Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei are obligaţia să aducă la cunoştinţa instanţei, prin intermediul direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, dacă este cazul, existenţa oricăror elemente noi cu privire la situaţia părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalităţii planului individualizat de protecţie.
    (...)
    (3) Instanţa poate invita, la aceeaşi dată, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul şi direcţia competentă potrivit art. 56 alin. (1).
    (4) În cazul în care părinţii se prezintă personal în faţa instanţei şi îşi exprimă refuzul de a mai consimţi la adopţie, instanţa suspendă soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei. Declaraţia părinţilor fireşti împreună cu încheierea de suspendare se comunică direcţiei în a cărei rază teritorială domiciliază copilul, care va formula cerere de revizuire a hotărârii de deschidere a procedurii adopţiei. Dispoziţiile art. 33 şi 34 se aplică în mod corespunzător."

    27. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în străinătate este rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii adopţiei aceştia beneficiază de prioritate în potrivirea cu acest copil, fără a mai fi necesară împlinirea termenului prevăzut la alin. (2)."

    28. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 60^1
    Procedura adopţiei internaţionale prevăzută la art. 60 se derulează fără a fi necesară împlinirea termenului prevăzut la art. 60 alin. (2) dacă există în evidenţa R.N.A. o cerere de adopţie internaţională formulată pentru un copil care a împlinit vârsta de 14 ani. Dispoziţiile se aplică în mod similar şi în cazul fraţilor care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani."

    29. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 67^1
    (1) În cazul copiilor prevăzuţi la art. 60^1 dispoziţiile legale referitoare la realizarea potrivirii iniţiale nu sunt aplicabile. Continuarea procedurii de adopţie internaţională se realizează prin selectarea adoptatorului/familiei adoptatoare aflate în evidenţa R.N.A., după deschiderea procedurii adopţiei pentru aceşti copii la solicitarea adoptatorului/familiei adoptatoare. Dispoziţiile art. 67 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (2) În cazul în care cererea de adopţie internaţională este formulată de către soţul părintelui firesc sau adoptiv al copilului, dispoziţiile legale referitoare la potrivirea iniţială şi practică nu sunt aplicabile."

    30. La articolul 94 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat deschiderea procedurii adopţiei;"

    31. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă. Monitorizarea postadopţie nu se realizează în cazul adopţiei interne a copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv ori de către rudele copilului şi nici în cazul adopţiei copilului de către tutorele său ori de către persoane/familii care au avut copilul în plasament cel puţin 2 ani."

    32. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1 „Dispoziţii privind susţinerea şi stimularea adopţiei interne“, cuprinzând articolele 100^1-100^6, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VIII^1
    Dispoziţii privind susţinerea şi stimularea adopţiei interne
    ART. 100^1
    (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizaţie lunară, denumită în continuare indemnizaţie de sprijin, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,20 ISR, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;
    b) este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu;
    c) face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili împreună.
    (2) Cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilul se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) are împlinită vârsta de 7 ani;
    b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
    c) face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi adoptabili împreună.
    (3) În situaţia în care copilul adoptat întruneşte două dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 75%.
    (4) În situaţia în care copilul adoptat întruneşte cumulativ toate condiţiile prevăzute la alin. (1) sau pe cele prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 100%.
    (5) Indemnizaţia de sprijin prevăzută la alin. (1)-(4) se acordă începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei şi încetează fie la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilul adoptat, fie în luna în care a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia. La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă acesta îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
    ART. 100^2
    (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulţi copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură şi a căror necesitate a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă pe perioada etapei de monitorizare postadopţie şi numai dacă nu a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia.
    (3) Perioada de acordare prevăzută la alin. (2) se poate prelungi o singură dată până la 6 luni în situaţia în care, în baza recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, se impune continuitatea asigurării serviciilor de recuperare/ reabilitare.
    ART. 100^3
    (1) În situaţiile în care cheltuielile necesare pentru acoperirea integrală a serviciilor de recuperare/reabilitare recomandate depăşesc suma prevăzută la art. 100^2 alin. (1), diferenţa poate fi suportată de către angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau privat.
    (2) Cheltuielile efectuate conform alin. (1) de către persoanele juridice de drept privat se deduc din impozitul pe venit aferent anului în care aceste cheltuieli au fost efectuate.
    ART. 100^4
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană.
    (2) Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.
    ART. 100^5
    (1) Fondurile necesare plăţii drepturilor băneşti prevăzute la art. 100^1 şi 100^2, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, iar plata acestora se realizează de către Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Procedura de acordare şi de plată a indemnizaţiei de sprijin prevăzute la art. 100^1, precum şi procedura de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 100^2 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Plata drepturilor prevăzute la art. 100^4 se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare. Modalitatea de acordare se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
    ART. 100^6
    Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile adopţiilor încuviinţate conform procedurii adopţiei interne şi nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul soţului."

    33. La articolul 105 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 18 alin. (9^1);"

    34. La articolul 105 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) nerespectarea prevederilor art. 28^1;"

    35. În tot cuprinsul legii sintagmele „persoană sau familie adoptatoare“, respectiv „persoană/familie adoptatoare“ se înlocuiesc cu sintagma „adoptator/familie adoptatoare“.


    ART. II
    Atestatele eliberate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi prelungesc valabilitatea până la împlinirea termenului de 5 ani de la data eliberării acestora. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului are obligaţia de a verifica anual îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării atestatului, pe bază de documente doveditoare şi întâlniri cu adoptatorul sau familia adoptatoare. În funcţie de concluziile verificărilor efectuate, direcţia care a eliberat atestatul decide dacă se impune sau nu retragerea acestui document.

    ART. III
    (1) Prevederile art. I intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale.
    (3) În termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, va elabora proiectul de hotărâre a Guvernului prevăzut la art. 100^5 alin. (2) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi îl va supune spre aprobare Guvernului.

    ART. IV
    Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. V
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă literele ş) şi cc) ale alineatului (7) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 martie 2014, aprobată prin Legea nr. 145/2015.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 25 noiembrie 2020.
    Nr. 268.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016