Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 231 din 29 noiembrie 2017  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 231 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 961 din 5 decembrie 2017
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, precum şi etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi asociaţiilor de proprietari.
    .................................................................................................
    (9) Blocurile de locuinţe pentru care au fost aprobate fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene nu pot fi incluse în programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe."

    2. La articolul 1^1, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi locuinţelor realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, cu destinaţia de:
    ..................................................................................................
    (6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b), finanţarea executării lucrărilor de intervenţie la locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite.
    (7) Sumele prevăzute la alin. (6) majorează cota de contribuţie a autorităţii administraţiei publice locale prevăzută la art. 13 alin. (2)."

    3. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) program local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - documentul fundamentat şi elaborat de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocaţiilor de la bugetul local şi de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;
c) program naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali şi în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare program naţional;"

    4. La articolul 4 alineatul (1), după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:
    "b^2) repararea/înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;"

    5. La articolul 4 alineatul (4), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate."

    6. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lit. a), în ceea ce priveşte expertiza tehnică, astfel cum este detaliată la alin. (2), blocurile de locuinţe la care expertiza tehnică a fost realizată anterior includerii acestora în programele locale."

    7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 se asigură astfel:
    a) 60% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
    b) 40% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.
    (2) Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4, şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
    (3) Cota de contribuţie a asociaţiei de proprietari nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 şi se asigură de către aceasta pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări."

    8. La articolul 13^1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor operaţionale şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
(3) Autoritatea publică locală aduce la cunoştinţa asociaţiei de proprietari posibilitatea finanţării activităţilor/lucrărilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), criteriile de acces la acest program de finanţare, precum şi cota de contribuţie ce revine asociaţiei de proprietari, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale."

    9. La articolul 14, alineatele (1) şi (3) şi partea introductivă a alineatului (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor în condiţiile alin. (3) şi (5)-(10).
    ..................................................................................................
    (3) Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, menţionată la alin. (1), se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens, în condiţiile art. 13 alin. (3). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
    ..................................................................................................
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (3), sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:"

    10. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi programelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale."

    11. La articolul 14, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Sumele destinate finanţării cheltuielilor menţionate la alin. (8) majorează cota de contribuţie care revine bugetului local, prevăzută la art. 13 alin. (3), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale."

    12. La articolul 22 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) asigură finanţarea executării lucrărilor, în cota prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum şi finanţarea activităţilor/lucrărilor prevăzute la art. 13^1 alin. (1) în cota prevăzută la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetul propriu;"    ART. II
    În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, coordonatorii locali finalizează identificarea, inventarierea şi estimarea nivelului de performanţă energetică, conform metodologiei de calcul în vigoare, a blocurilor de locuinţe, precum şi a locuinţelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice care vor face obiectul lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică.

    ART. III
    Prevederile prezentei legi se aplică şi programelor administraţiilor publice locale pentru finanţarea din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, în cadrul unor scheme de finanţare, fără ca, în acest scop, să se aloce fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri comunitare structurale ori de coeziune, a lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi/sau a clădirilor rezidenţiale, locuinţelor unifamiliale, inclusiv locuinţelor sociale, clădiri pentru care anterior adoptării prezentei legi au fost iniţiate ori finalizate măsurile de creştere a performanţei energetice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale blocuri de locuinţe şi/sau locuinţe unifamiliale, inclusiv locuinţelor sociale care se execută conform prevederilor prezentului articol, se fundamentează într-un raport tehnic de specialitate.

    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 29 noiembrie 2017.
    Nr. 231.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice