Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 231 din 2 august 2018  pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.
(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori."

    2. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
    b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
    c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
    d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale."

    3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie."

    4. La articolul 27, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
    a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
    b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
    c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane."

    5. La articolul 92, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situaţia în care se realizează lucrări de împădurire, crearea de suprafeţe împădurite sau perdele de protecţie pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, fără plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar."

    6. La articolul 92, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prin excepţie de la alin. (5), tariful prevăzut în anexa nr. 1 nu se datorează pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan privind:"

    7. La articolul 92, alineatul (7) se abrogă.
    8. La articolul 92^1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) a terenurilor agricole din extravilan pentru realizarea obiectivelor de interes public, finanţate de la bugetul de stat sau bugetul local, ai căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, prin Planul urbanistic zonal/Planul urbanistic general;"

    9. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita scoaterea definitivă din circuitul agricol, la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, cu obligaţia achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 92 alin. (6)."

    10. La articolul 93, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Introducerea în circuitul agricol a terenurilor cu altă destinaţie decât agricolă, fără construcţii, se aprobă prin decizie emisă de către direcţia pentru agricultură judeţeană, în baza studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren."

    11. La articolul 93, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul terenurilor cu destinaţie specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului ministerului de resort, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren."

    12. La articolul 94, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă după cum urmează:"

    13. La articolul 102, alineatul (2) se abrogă.
    14. La articolul 123 alineatul (2), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 127/202/2002, cu modificările ulterioare."    ART. II
    În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate.

    ART. III
    Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 şi 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi.

    ART. IV
    În situaţia în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

    ART. V
    (1) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se pot restitui în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, numai în condiţiile îndeplinirii obligaţiei de redare în circuitul agricol, în termenele prevăzute în actele de aprobare, pe baza următoarelor documente justificative:
    a) cererea beneficiarului în care se specifică numărul contului şi banca la care se face restituirea, înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană;
    b) actele de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol;
    c) decizia de redare în circuitul agricol a terenurilor, emisă în baza procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren şi a studiului pedologic;
    d) documentul de plată a garanţiei la Fondul de ameliorare a fondului funciar;
    e) avizele emise de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

    (2) Pentru situaţiile în care termenul prevăzut în actul de aprobare pentru redarea terenului în circuitul agricol a fost depăşit, garanţiile depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar se execută, fără nicio notificare prealabilă, sumele rezultate fiind utilizate conform destinaţiei acestui fond.
    (3) Garanţiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, rămase nerestituite, precum şi dobânzile aferente se transferă de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la Fondul de ameliorare a fondului funciar constituit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (4) Restituirea întregii garanţii, depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar, către beneficiari se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în condiţiile alin. (1).
    (5) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. VI
    Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ADRIAN ŢUŢUIANU

    Bucureşti, 2 august 2018.
    Nr. 231.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991)
    TARIFUL
    datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară
    din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan,
    precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

┌─────────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│Clasa │ │ │ │ │ │
│terenului │1 │2 │3 │4 │5 │
│agricol │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Tarif - lei/ │4,00│3,50│3,00│2,50│2,00│
│mp │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    N O T Ă:
    Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel.
    Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflaţie şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Maria
23 August 2018
Este foarte buna legea poate asa oamenii de rind vor putea sa-si rezolve problemele nerezolvate de 30 de ani dar daca nu veti pune o constringere pe salariatii primariilor sa rezolve problemele tot asa va fi pt ca ei tergiverseaza lucrurile si nu isi fac treaba
Budulica ionel
25 Septembrie 2018
Cum se pune in aplicare aceasta lege.
Alina Maria
07 Noiembrie 2018
Referitor la aplicabilitatea acestei legi sunt vizate doar terenuri intravilane care au se afl? în proprietatea statului român? La art. 27, alin. 2(3) sunt mentionate 3 conditii pt terenurile intravilan necooperativizate, acestea trebuie îndeplinite cumulativ sau e in functie de situa?ia fiec?rui imobil din zona rural?? E interpretabil articolul si va rog daca se poate sa ne clarificati criteriile respective. Multumesc
Lacramioara-Rodica Ionescu
04 Decembrie 2018
dar de ce este termenul doar de 120 zile pentru formularea cererilor?
ARGINT LEONARD
07 Decembrie 2018
de ce este termenul doar de 120 zile pentru formularea cererilor, STATUL NU VREA SA RETROCEDEZE SI ATI IMPUNE O GROAZA DE REGULI PENTRU A TE LASA PAGUBAS ,SAU DUPA CUM SA MAI VAZUT IN DECURSUL ANILOR UNI MOR , SI NU MAI ARE CINE SA CEARA SAU CU O MULTITUDINE DE TERTIPURI PIERZI PROCESUL DIN DIFERITE MOTIVE SI IAR NU CASTIGI NIMIC , NIMENI NU ATI GARANTEAZA CA ATI VA FI RETROCEDAT CEVA , DOAR TE ZBATI SI IN MASURA IN CARE NU AI HABAR DE SOLICITARILE CARE TREBUIE SA LE FACI , MAI MULT CA SIGUR TE PIERZI IN HATISURILE JASAZISEI JUSTITII ...
DINA LILICA
23 Februarie 2019
E FOARTE IMPORTANT SA CUNOSTI LEGISLATIA
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016