Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 231 din 19 iulie 2022  privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 231 din 19 iulie 2022 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2021-2027

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 732 din 21 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I

    Obiectul reglementării. Definiţii
    ART. 1
    Prezenta lege stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), a plăţilor în avans, precum şi a contribuţiei publice naţionale aferente acesteia, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor Interreg pentru perioada de programare 2021-2027.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile „neregulă“, „creanţe bugetare rezultate din nereguli“ şi „autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene“ au înţelesurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Expresiile „autoritate de management“, „organism contabil“, „organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană“, „autoritate de audit“, „programe Interreg“, „secretariat comun“ şi „sistem naţional de control de prim nivel“ au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri.
    (3) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) - obiectivul Politicii de coeziune a Uniunii Europene care vizează facilitarea cooperării între statele membre şi regiunile lor în interiorul Uniunii Europene, precum şi între statele membre, regiunile lor şi ţările terţe, ţările partenere, alte teritorii sau ţări şi teritorii de peste mări sau organizaţiile de integrare şi cooperare regională, ale cărui dispoziţii specifice sunt reglementate prin Regulamentul (UE) 2021/1.059 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziţii specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 231 din 30 iunie 2021, denumit în continuare Regulamentul Interreg;
    b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR - fondul care contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni din cadrul Uniunii Europene şi la atenuarea rămânerii în urmă a regiunilor celor mai puţin favorizate, prin participarea la ajustarea structurală a regiunilor cu întârzieri în dezvoltare şi la reconversia regiunilor industriale aflate în declin, inclusiv prin promovarea dezvoltării durabile şi prin abordarea provocărilor de mediu, potrivit Regulamentului (UE) 2021/1.058 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 231 din 30 iunie 2021;
    c) Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, denumit în continuare IPA III - program al cadrului financiar multianual care asigură ajutor financiar specific pentru adoptarea şi implementarea reformelor politice, instituţionale, legislative, administrative, sociale şi economice necesare pentru respectarea valorilor Uniunii Europene şi alinierea progresivă la regulile, standardele, politicile şi practicile Uniunii Europene în vederea viitoarei aderări la Uniunea Europeană, potrivit Regulamentului (UE) 2021/1.529 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 septembrie 2021 de instituire a Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA III), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din 20 septembrie 2021;
    d) Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională - Europa globală, denumit în continuare NDICI - program al cadrului financiar multianual care sprijină afirmarea şi promovarea valorilor, a principiilor şi a intereselor fundamentale ale Uniunii Europene în întreaga lume, pentru a urmări realizarea obiectivelor şi principiilor acţiunii externe a Uniunii Europene, contribuirea la promovarea multilateralismului, la realizarea angajamentelor şi obiectivelor internaţionale la care Uniunea Europeană a consimţit, precum şi promovarea de parteneriate mai strânse cu ţările terţe, inclusiv cu ţările din cadrul politicii europene de vecinătate, pe baza intereselor reciproce şi a asumării responsabilităţii, cu scopul de a promova stabilizarea, buna guvernanţă şi consolidarea rezilienţei, potrivit Regulamentului (UE) 2021/947 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională - „Europa globalăˮ, de modificare şi abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1.601 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 14 iunie 2021;
    e) fonduri Interreg - fonduri provenite din FEDR şi instrumentele de finanţare externă ale Uniunii Europene (IPA III şi NDICI), potrivit Regulamentului Interreg;
    f) Autoritate naţională - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau din statele participante la un program Interreg pe care statul respectiv a delegat-o cu îndeplinirea responsabilităţilor statului membru, pentru gestionarea programului Interreg respectiv pe teritoriul propriu, potrivit regulamentelor aplicabile şi acordurilor/memorandumurilor de înţelegere dintre state;
    g) Unitate de plată - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei responsabilă cu efectuarea plăţilor către partenerii principali/partenerii/beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul programelor Interreg;
    h) Unitatea de control de prim nivel şi punctul naţional de contact în materie de control - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei responsabilă cu efectuarea controlului de prim nivel, pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) şi alin. (3), şi cu coordonarea sistemului naţional de control de prim nivel;
    i) control de prim nivel - activitatea de control desfăşurată de sistemul naţional de control de prim nivel în cadrul programelor Interreg prin care se verifică furnizarea de produse şi servicii, realizarea lucrărilor, faptul că cheltuielile declarate au fost plătite, că sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul şi cu condiţiile de acordare a contribuţiilor pentru operaţiunea în cauză, respectiv prin care se verifică dacă partenerii principali/partenerii din România, după caz, care participă la implementarea operaţiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile referitoare la o operaţiune;
    j) Punct naţional - structura organizatorică din statele participante la un program Interreg, localizată în cazul României la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, delegată cu responsabilitatea de a sprijini partenerii principali/partenerii din România pe parcursul ciclului de desfăşurare a proiectelor, asigurând comunicarea la nivel naţional, precum şi de a colabora cu structurile de management ale programelor în legătură cu partenerii principali/partenerii din România;
    k) partener principal - persoana juridică de drept public sau de drept privat din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanţare nerambursabilă din fonduri Interreg cu Autoritatea de management şi îşi asumă pe deplin faţă de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară şi implementarea proiectului;
    l) partener - persoana juridică de drept public sau de drept privat din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de partenerul principal la iniţierea şi implementarea proiectului;
    m) beneficiar de asistenţă tehnică - persoana juridică de drept public sau privat din oricare dintre statele participante la program, care primeşte finanţare nerambursabilă din fonduri Interreg de la Autoritatea de management/Organismul contabil, în baza unui/unei acord/contract/decizii de finanţare;
    n) plată în avans - sumele transferate din fonduri Interreg către partenerii principali/parteneri/beneficiari de asistenţă tehnică, la începutul derulării acordului/contractului de finanţare, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor, şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în acordurile/contractele de finanţare; de asemenea, sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat transferate către partenerii principali/partenerii/beneficiarii de asistenţă tehnică din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor, şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractele de cofinanţare;
    o) contribuţie publică naţională eligibilă - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile, din sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru alţi parteneri principali/parteneri/beneficiari de asistenţă tehnică din România decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 pct. 28 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 231 din 30 iunie 2021;
    p) contribuţie publică naţională - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor Interreg, format din contribuţia publică naţională eligibilă şi din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;
    q) contribuţie privată - orice contribuţie a partenerilor principali/partenerilor la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. o), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor Interreg;
    r) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către partenerii principali/parteneri, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor Interreg, care pot fi finanţate atât din fondurile Interreg, cât şi din contribuţia publică naţională şi/sau privată, potrivit reglementărilor legale europene şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;
    s) asistenţă tehnică - totalul activităţilor de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare, audit şi control al programelor, precum şi orice alte activităţi întreprinse în vederea dezvoltării capacităţii administrative necesare pentru implementarea programelor;
    ş) cerere de finanţare - totalitatea documentelor completate şi depuse de către solicitant în vederea obţinerii finanţării;
    t) cerere de plată - totalitatea documentelor depuse de către partenerul principal prin raportul financiar al proiectului în vederea obţinerii plăţii în avans, a plăţilor intermediare sau a plăţii finale, după caz;
    ţ) cerere de plată a cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat - totalitatea documentelor depuse de către partenerul principal/partenerul din România în vederea obţinerii plăţii în avans, a plăţii intermediare sau a plăţii finale, după caz, în baza unui contract de cofinanţare semnat;
    u) acord de delegare şi finanţare - actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management, şi birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, respectiv Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, privind delegarea atribuţiilor de secretariat comun, unitate de control de prim nivel pentru verificarea cheltuielilor partenerilor principali/partenerilor din România din cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), precum şi altor atribuţii legate de implementarea programelor Interreg şi prin care se acordă finanţare acestora din bugetele de asistenţă tehnică;
    v) acord de finanţare - actul juridic încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management, şi alţi beneficiari de asistenţă tehnică în cadrul programelor Interreg;
    w) decizie de finanţare - actul juridic în baza căruia sunt finanţate activităţile autorităţilor de management ale programelor Interreg din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau proiectele în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este partener principal al parteneriatului şi care au fost depuse în cadrul programelor Interreg în care acesta îndeplineşte şi rolul de autoritate de management;
    x) contract de cofinanţare - un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor, accesoriu contractului de finanţare, încheiat în vederea acordării contribuţiei publice naţionale partenerilor principali/partenerilor din România, alţii decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sau în vederea acordării contribuţiei din fonduri publice partenerilor principali/partenerilor din alte state participante în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (4) şi (5), pentru finanţarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectelor.


    CAP. II
    Managementul financiar al fondurilor Interreg
    ART. 3
    Fondurile Interreg se alocă şi se gestionează în baza prevederilor regulamentelor europene aferente programelor Interreg finanţate din FEDR, IPA III şi NDICI, precum şi a prevederilor programelor aprobate de Comisia Europeană.

    ART. 4
    (1) Programele finanţate prin FEDR sunt următoarele:
    a) Programul Interreg VI-A România-Bulgaria;
    b) Programul Interreg VI-A România-Ungaria;
    c) Programul pentru Regiunea Dunării (Danube Region Programme);
    d) Programul Interreg Europe;
    e) Programul Interreg URBACT IV;
    f) Programul Interreg INTERACT IV 2021-2027;
    g) Programul de cooperare ESPON 2030.

    (2) IPA III finanţează Programul Interreg VI-A IPA România-Serbia.
    (3) NDICI finanţează următoarele programe:
    a) Programul Interreg NEXT România-Ucraina;
    b) Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova;
    c) Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre;
    d) Programul Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.


    ART. 5
    (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor Interreg.
    (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei asigură gestionarea fondurilor Interreg, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare.
    (3) Sumele aferente fondurilor Interreg stabilite pentru programele prevăzute la art. 4 se transferă de către Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în contul unic în euro deschis la o instituţie financiar-bancară.
    (4) Conturile aferente gestionării fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale se stabilesc prin norme de aplicare.
    (5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), organismul contabil şi responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană transferă către Unitatea de plată, în contul de disponibil aferent fiecărui program, fondurile Interreg prevăzute la alin. (3) pentru plata, în euro, a partenerilor principali, în conturi de disponibil deschise de către aceştia.
    (6) Partenerii principali au obligaţia transferării către parteneri a sumelor aferente fondurilor Interreg, proporţional cu participarea acestora în proiect, potrivit prevederilor acordului/contractului/deciziei de finanţare.

    ART. 6
    (1) Sumele corespunzătoare derulării proiectelor finanţate din fondurile Interreg, existente în conturile partenerilor principali/partenerilor din România/beneficiarilor de asistenţă tehnică, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanţare, cu excepţia creanţelor bugetare stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de către structurile de control ale programelor prevăzute la art. 4, organizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele existente în conturile autorităţilor de management/autorităţilor naţionale/organismului contabil şi responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană nu sunt supuse executării silite pe perioada de derulare a programelor Interreg.

    ART. 7
    (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), sumele din fondurile Interreg cuvenite a fi rambursate partenerilor principali din România, potrivit contractelor/deciziilor de finanţare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management, prin Unitatea de plată, în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestora, după verificările cheltuielilor, în conformitate cu regulile aplicabile fiecărui program.
    (2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), partenerii principali/partenerii din România finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, sumele din fonduri Interreg aferente părţii proprii din proiect, primite în euro în conturile de disponibil de la Autoritatea de management sau de la partenerul principal, după caz.
    (3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), partenerii principali/partenerii din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi partenerii principali/partenerii din România finanţaţi integral şi/sau parţial din venituri proprii au obligaţia de a vira echivalentul în lei al sumelor din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele partenerilor principali/partenerilor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.
    (4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), partenerii principali/partenerii din România finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a vira în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, sumele din fonduri Interreg aferente părţii proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/ partenerul principal din statul participant la program.
    (5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), partenerii principali/partenerii din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi partenerii principali/partenerii din România finanţaţi integral şi/sau parţial din venituri proprii au obligaţia de a vira echivalentul în lei al sumelor primite de la Autoritatea de management sau de la partenerul principal, după caz, din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele partenerilor principali/partenerilor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

    ART. 8
    (1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor deschis la Banca Naţională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele Interreg pentru asigurarea plăţilor aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri Interreg.
    (2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul structurii responsabile cu gestionarea fondurilor europene la nivelul programelor Interreg, se determină ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor şi include plăţile aferente cheltuielilor eligibile finanţate din programele Interreg 2014-2020 şi Interreg 2021-2027.
    (3) Pe parcursul exerciţiului bugetar, soldul prevăzut la alin. (2) împreună cu cel prevăzut la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă nu pot depăşi plafonul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (4) Pentru neachitarea sumelor aferente programelor Interreg datorate la termenul de scadenţă, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură din bugetul propriu de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ca ordonator principal de credite pentru programele Interreg.

    CAP. III
    Contribuţia publică naţională
    ART. 9
    (1) Sumele necesare finanţării proiectelor implementate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 se cuprind în bugetele partenerilor principali/partenerilor din România după cum urmează:
    a) în bugetele partenerilor principali/partenerilor din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanţării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun, precum şi părţilor de proiect asumate de partenerii principali/partenerii care sunt persoane juridice finanţate integral din bugetele acestora;
    b) în bugetele partenerilor principali/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun, precum şi părţilor de proiect asumate de partenerii principali/partenerii care sunt persoane juridice finanţate integral din bugetele acestora;
    c) în bugetele partenerilor principali/partenerilor din România care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum şi ale celor care sunt autorităţi ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind, din toate sursele de finanţare, inclusiv contribuţia proprie, sumele necesare implementării, în anul respectiv, a părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun finanţat din fonduri Interreg.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, partenerii principali/partenerii din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanţări rambursabile cu aprobarea autorităţii deliberative sau cu garanţia aprobată de aceasta, după caz.

    ART. 10
    (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) se aplică următoarele prevederi:
    a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi plătite în avans partenerilor principali/partenerilor din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea naţională, potrivit contractelor de cofinanţare, în conturile de disponibilităţi deschise pe numele partenerilor principali/partenerilor sau în conturile de venituri ale bugetelor din care este finanţat proiectul;
    b) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate partenerilor principali/partenerilor din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea naţională, potrivit contractelor de cofinanţare, în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi deschise pe numele partenerilor principali/partenerilor, după caz, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management/Autoritatea naţională, după caz, potrivit prevederilor legale europene şi naţionale.

    (2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) şi e) şi alin. (3) lit. d) se aplică următoarele prevederi:
    a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate/avansate partenerilor principali/partenerilor din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea naţională, potrivit contractelor de cofinanţare, în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi deschise pe numele partenerilor principali/partenerilor, după caz, după certificarea/autorizarea şi rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de management;
    b) partenerii principali/partenerii din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a transmite, la solicitarea Autorităţii naţionale, date privind proiectele implementate.

    (3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite partenerilor principali/partenerilor din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, se virează de către Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi deschise pe numele partenerilor principali/partenerilor, după caz, pe baza contractelor de cofinanţare încheiate potrivit prevederilor legale europene şi naţionale în vigoare.
    (4) Sumele necesare asigurării contribuţiei publice naţionale pentru priorităţile programului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. c) pot fi transferate de către autorităţile naţionale din statele participante în program într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în condiţiile prevăzute în acordurile de finanţare/implementare/memorandumurile de înţelegere.
    (5) Sumele prevăzute la alin. (4) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management în conturile partenerilor principali/partenerilor pe baza contractelor de cofinanţare încheiate potrivit prevederilor legale şi se regularizează cu autorităţile naţionale la închiderea programului.

    ART. 11
    (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu rol de Autoritate de management/ Autoritate naţională se cuprind:
    a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri Interreg, cu excepţia cazului în care partenerii principali/partenerii din România sunt instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, având calitatea de ordonatori de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
    b) sumele necesare finanţării activităţilor de asistenţă tehnică, reprezentând contribuţia publică naţională, precum şi sumele pentru derularea activităţilor de asistenţă tehnică de către beneficiarii de asistenţă tehnică necesare până la primirea fondurilor aferente asistenţei tehnice de la Comisia Europeană sub forma ratelor forfetare aplicate la totalul eligibil inclus în aplicaţiile de plată/de la Autoritatea de management/de la Organismul contabil, inclusiv sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile şi a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este beneficiar de asistenţă tehnică;
    c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programelor gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a acestora de la partenerii principali/parteneri în condiţiile agreate cu statele participante în program;
    d) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu rol de Autoritate de management/Autoritate naţională în conturile partenerilor principali/partenerilor/beneficiarilor de asistenţă tehnică, precum şi cele aferente transferului între conturile Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin care se gestionează fondurile Interreg din FEDR, IPA III şi NDICI, deschise la Trezoreria Statului şi/sau la instituţii financiar-bancare;
    e) sumele necesare acoperirii diferenţelor de curs valutar pentru operaţiunile efectuate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în cadrul programelor Interreg;
    f) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor Interreg, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri Interreg şi din contribuţie publică naţională eligibilă, prin încheierea contractelor, potrivit prevederilor art. 15;
    g) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate stabilite în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi memorandumurilor de înţelegere/implementare încheiate cu statele participante în program;
    h) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale aplicării corecţiilor financiare de către Comisia Europeană stabilite în conformitate cu prevederile art. 104 din Regulamentul (UE) 2021/1.060/memorandumurilor de înţelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;
    i) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Comisia Europeană, precum şi sumele necesare continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor Interreg, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene;
    j) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de partenerii principali/parteneri/beneficiarii de asistenţă tehnică din România în baza contractelor/deciziilor/acordurilor de finanţare încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional, în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), declarate eligibile de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană;
    k) sumele pentru care sunt obligate la plată autorităţile de management/autorităţile naţionale în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile partenerilor principali/partenerilor;
    l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. j) şi k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) sumele necesare pentru achitarea notelor de debit emise de Comisia Europeană pentru partenerii principali/partenerii din statele participante la programe şi/sau autorităţile naţionale din aceste state, până la recuperarea acestora de la debitori;
    n) sumele necesare asigurării contribuţiei publice naţionale pentru asistenţa tehnică aferentă programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e);
    o) sumele necesare asigurării contribuţiei publice naţionale pentru priorităţile programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e)-g);
    p) sumele menţionate la art. 10 alin. (4), necesare asigurării contribuţiei publice naţionale pentru priorităţile programului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. c);
    q) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de către partenerii principali/parteneri/beneficiarii de asistenţă tehnică din România, după caz, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora;
    r) sumele necesare pentru dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenţă, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare;
    s) sumele necesare pentru transferul fondurilor în conturile partenerilor principali/partenerilor/beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, după caz, pentru situaţiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunţării la constatare prin raport final de audit sau până la momentul emiterii unei decizii de instanţă definitive favorabile partenerului principal/partenerului/beneficiarului de asistenţă tehnică, precum şi sumele necesare pentru acoperirea corecţiilor financiare în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecţii de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    (2) La închiderea unui program Interreg, dobânda pozitivă rămasă disponibilă după plata soldului final va fi utilizată în scopul gestionării programului aferent cadrului financiar următor.

    ART. 12
    (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), b) şi n) se stabilesc de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională, pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor Interreg.
    (2) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare aferente programelor Interreg se includ anual la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2021-2027.
    (3) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite potrivit prevederilor alin. (2) sunt destinate exclusiv proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
    (4) Din fondurile prevăzute la alin. (3) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din fonduri Interreg.
    (5) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului fondurilor speciale să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare din fonduri externe nerambursabile, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanţelor.
    (6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională, să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 11 alin (1). Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanţelor.

    ART. 13
    (1) Pentru programele finanţate prin FEDR, prevăzute la art. 4 alin. (1), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă proiectelor pentru care partenerii principali sau partenerii sunt organisme publice, organisme internaţionale sau organizaţii private din România şi reprezintă maximum 18% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective.
    (2) Pentru programul finanţat prin IPA III, prevăzut la art. 4 alin. (2), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă proiectelor pentru care partenerii principali sau partenerii sunt organisme publice, organisme internaţionale sau organizaţii private din România şi reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă asistenţei tehnice pot reprezenta mai mult de 18% şi, respectiv, 13% din cheltuielile eligibile efectuate, potrivit înţelegerilor cu statele participante în program.
    (4) Pentru asigurarea desfăşurării activităţii secretariatelor comune şi a controlului de prim nivel constituite în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei alocă, în integralitate, sumele necesare, urmând ca pentru secretariatele comune să se recupereze de la autorităţile naţionale din statele participante în program sumele stabilite prin acordurile de finanţare/memorandumurile de înţelegere încheiate.
    (5) Pentru programele finanţate din NDICI prevăzute la art. 4 alin. (3), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă proiectelor pentru care partenerii principali sau partenerii sunt organisme publice sau organizaţii private din România şi reprezintă maximum 8% din fondurile Interreg de care beneficiază aceştia, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă asistenţei tehnice pot reprezenta mai mult de 8% din cheltuielile eligibile efectuate, potrivit regulilor stabilite la nivelul programului.
    (7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e)-g), sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. o), se transferă în euro de către Unitatea de plată în conturile Autorităţii de management/Organismului contabil/Secretariatului comun din statul participant în program.
    (8) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1)-(6), sunt acordate potrivit regulilor specifice fiecărui program.

    ART. 14
    Sumele aferente cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat se transferă de către Unitatea de plată către partenerii principali/parteneri, după caz, prin plăţi în lei sau euro, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 15
    (1) Autorităţile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c) sunt autorizate să încheie contracte/decizii/acorduri de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro în cadrul programelor obiectivului Interreg, din fonduri Interreg şi contribuţie publică naţională eligibilă, în condiţiile agreate cu statele participante în program.
    (2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro din fondurile Interreg şi contribuţia publică naţională eligibilă pentru programele prevăzute la art 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (3) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management, poate dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/acordurilor de finanţare, precum şi fondurile rezultate din recuperarea sumelor aferente proiectelor implementate necorespunzător, potrivit prevederilor contractelor în vigoare.
    (4) Partenerii principali/Partenerii proiectelor finanţate în cadrul programelor Interreg, care au încheiat contracte de finanţare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

    ART. 16
    Partenerii principali/Partenerii din România care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată nu includ în cererile de finanţare/cererile de rambursare/plată sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate din fonduri Interreg în condiţiile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, precum şi ale regulilor stabilite la nivelul programelor Interreg.

    ART. 17
    (1) Sumele reprezentând fonduri Interreg rămase disponibile la sfârşitul anului în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management şi Autoritate naţională, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (2) Sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea naţională reprezentând fonduri Interreg şi/sau cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat, rămase neutilizate la sfârşitul anului în conturile partenerilor principali/partenerilor din România, alţii decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează de către aceştia în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (3) Se autorizează ordonatorii de credite, alţii decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, să includă în bugetul propriu sumele disponibile din anul anterior potrivit dispoziţiilor alin. (2) şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul în curs.

    ART. 18
    (1) În cazul în care România, în calitate de stat membru pe al cărui teritoriu este situat partenerul principal/partenerul, restituie de la bugetul de stat la bugetul general al Uniunii Europene sume pentru acoperirea fondurilor Interreg considerate ca fiind plătite necuvenit ca urmare a constatării, în cadrul proiectelor, a unor nereguli, altele decât cele constatate prin notele de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, procesele-verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate, aceasta solicită partenerilor principali/partenerilor din România restituirea sumelor respective. Solicitarea de restituire a sumelor datorate se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (2) În vederea recuperării sumelor plătite de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), debitorul va fi notificat cu privire la obligaţia efectuării plăţii acestor sume. Recuperarea se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (3) Dacă partenerii din România nu restituie Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sumele prevăzute la alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei emite decizii de recuperare a debitului, prin care se individualizează sumele de restituit, în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5).
    (4) În cadrul deciziei de recuperare a debitului aferent fondurilor Interreg, debitul va fi exprimat atât în euro, cât şi în moneda naţională, iar conversia se efectuează potrivit regulilor stabilite în fiecare program.
    (5) Decizia de recuperare a debitului constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care partenerul principal/partenerul trebuie să efectueze plata.
    (6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a debitului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (7) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (5) se comunică debitorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (8) Împotriva titlului de creanţă se poate depune contestaţie, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă.
    (9) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.
    (10) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).
    (11) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, debitorul datorează o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate, potrivit dispoziţiilor alin. (15), la soldul rămas de plată al creanţei bugetare, începând cu prima zi după expirarea termenului de plată prevăzut de alin. (6) până la data stingerii acestora.
    (12) În cazul nerecuperării sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2), la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (2) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.
    (14) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (11), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei are obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă. Dispoziţiile alin. (5)-(10) şi (12) sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (15) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a debitului.
    (16) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează potrivit prevederilor alin. (5) sau (13), după caz.

    ART. 19
    (1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanţării programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), în situaţia indisponibilităţii fondurilor Interreg ca urmare a rambursării parţiale a plăţilor intermediare de către Comisia Europeană potrivit dispoziţiilor art. 93 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, Autoritatea de management şi Autoritatea naţională au obligaţia asigurării acestor sume din bugetul propriu, proporţional cu bugetul aferent activităţilor desfăşurate de partenerii români, bulgari sau unguri, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractele/deciziile de finanţare sau potrivit acordurilor/memorandumurilor de înţelegere încheiate cu statele partenere în program.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către partenerii principali/partenerii români şi se regularizează din fondurile primite de la Comisia Europeană, după plata diferenţei aferente plăţilor intermediare în conformitate cu art. 100 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    (3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea echivalentului în lei, la bugetul de stat, a sumei totale transferate în euro către partenerii principali/partenerii români, la poziţii bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanţarea anului curent şi pentru sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (4) Sumele aferente fondurilor Interreg necesare continuării finanţării proiectelor se transferă de către Autoritatea naţională din statul participant în program într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi se plătesc de către Autoritatea de management către partenerii principali/partenerii bulgari şi unguri.
    (5) Sumele prevăzute la alin. (4) se regularizează de către Autoritatea de management prin virarea sumei în euro, utilizată pentru plata partenerilor principali/partenerilor bulgari şi ungari, din sumele primite de la Comisia Europeană după plata diferenţei aferente plăţilor intermediare în conformitate cu art. 100 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, în contul indicat de Autoritatea naţională din statul partener.

    ART. 20
    (1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanţării programului prevăzut la art. 4 alin. (2), în situaţia indisponibilităţii fondurilor Interreg ca urmare a rambursării parţiale a plăţilor intermediare de către Comisia Europeană, potrivit dispoziţiilor art. 93 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, Autoritatea de management are obligaţia asigurării acestor sume din bugetul propriu pentru partenerii principali/partenerii români.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către partenerii principali/partenerii români şi se regularizează din fondurile primite de la Comisia Europeană, după plata diferenţei aferente plăţilor intermediare.
    (3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea echivalentului în lei la bugetul de stat al sumei totale transferate în euro către partenerii principali/partenerii români, la poziţii bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanţarea anului curent şi pentru sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

    CAP. IV
    Asistenţa tehnică
    ART. 21
    (1) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat şi din fondurile Interreg aferente programului, în limita disponibilităţii de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri Interreg existente în conturile programelor, pentru beneficiarii de asistenţă tehnică.
    (2) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din fondurile Interreg aferente programului şi/sau cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, în limita disponibilităţii de fonduri existente în conturile programelor, pentru beneficiarii de asistenţă tehnică.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans acordate beneficiarilor de asistenţă tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea plăţilor către aceştia din sursa din care au fost acordate, potrivit prevederilor acordurilor de finanţare/documentelor programului.
    (4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), sumele din fonduri Interreg cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenţă tehnică se acordă în limita disponibilităţii de fonduri Interreg existente în conturile programelor.
    (5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), Organismul contabil şi responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană transferă/pune la dispoziţia Unităţii de plată, în contul de disponibil special aferent fiecărui program, fondurile Interreg prevăzute la alin. (1) şi (2) pentru a fi transferate, în euro, către beneficiarii de asistenţă tehnică, în conturi de disponibil deschise de către aceştia la instituţii financiar-bancare.
    (6) Sumele aferente cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat se transferă de către Unitatea de plată către beneficiarii de asistenţă tehnică, după caz, prin plăţi în lei sau euro, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (7) Sumele din fonduri Interreg cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în euro de către Unitatea de plată în conturile de disponibil deschise de către aceştia la instituţii financiar-bancare. Beneficiarii de asistenţă tehnică au obligaţia de a vira, în lei, contravaloarea sumelor primite în euro ca rambursare, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), sumele din fonduri Interreg cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică, se virează în lei de către Unitatea de plată în conturile de venituri ale bugetului din care au fost finanţate activităţile respective.
    (9) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (8) depăşesc valoarea cheltuită într-un an contabil, diferenţa rămâne la dispoziţia programului în anul următor.
    (10) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), sumele din fondurile Interreg cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate naţională/Punct naţional potrivit contractelor/acordurilor/deciziilor de finanţare încheiate pentru asistenţa tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management/Organismul contabil/Secretariatul comun din statul participant la program în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestuia şi se virează ulterior, în lei, ca venit la bugetul de stat.
    (11) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte atribuţii de Autoritate naţională, sumele alocate în bugetul acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. n), aferente asigurării contribuţiei publice naţionale pentru asistenţa tehnică, sunt transferate în euro în conturile Autorităţii de management/Organismului contabil din statul participant în program de către Unitatea de plată.
    (12) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), statele participante în program pot transfera contribuţia publică naţională pentru asistenţa tehnică într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (13) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) lit. a)-c), din suma transferată potrivit dispoziţiilor alin. (12) Unitatea de plată efectuează plăţi în euro către beneficiarii de asistenţă tehnică în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestora.
    (14) Sumele asigurate din contribuţia publică naţională pentru asistenţa tehnică de statul participant în program, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în euro de către Unitatea de plată în conturile de disponibil deschise de către aceştia la instituţii financiar-bancare. Beneficiarii de asistenţă tehnică au obligaţia de a vira, în lei, contravaloarea sumelor primite în euro ca rambursare, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.
    (15) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională/Punct naţional pentru programele Interreg, poate organiza în străinătate reuniuni ale comitetelor de monitorizare, comitetelor comune de selecţie, reuniuni ale punctelor naţionale, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni, activităţi de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, acţiuni de informare, prezentări şi alte asemenea evenimente şi campanii media, după caz, în conformitate cu prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistenţă tehnică ale programelor Interreg, în scopul implementării acestora.
    (16) Normativele de cheltuieli pentru activităţile organizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prevăzute la alin. (15) vor fi stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, pe baza reglementărilor europene în vigoare şi a deciziilor comitetelor de monitorizare, precum şi în condiţiile legii.
    (17) Autorităţile de management/Autorităţile naţionale pot acorda plăţi în avans către contractanţi pentru contractele de achiziţii finanţate din asistenţa tehnică a programelor Interreg, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. V
    Plata în avans
    ART. 22
    (1) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru partenerii principali/partenerii din România.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru partenerii principali din programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) se pot acorda plăţi în avans şi din fondurile Interreg în limita disponibilităţii de fonduri din prefinanţarea la nivel de program, existente în conturile programelor.
    (3) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din fondurile Interreg, în limita disponibilităţii existente în conturile programelor, pentru partenerii principali din statele participante la programe.
    (4) Cuantumul avansului şi condiţiile de acordare a acestuia se vor stabili în funcţie de specificul programului şi vor fi prevăzute în contractul de finanţare.
    (5) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îndeplineşte rol de Autoritate naţională, se acordă plăţi în avans din cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru partenerii principali/partenerii din România, în condiţiile prevăzute în contractele de cofinanţare.

    ART. 23
    (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), sumele reprezentând plăţi în avans acordate partenerilor principali/partenerilor se vor deduce integral din valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat aferente fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceştia, potrivit prevederilor contractelor de finanţare.
    (2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), sumele reprezentând plăţi în avans acordate partenerilor principali/partenerilor se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către aceştia din sursa din care au fost acordate, potrivit prevederilor contractelor/documentelor programului.
    (3) Sumele recuperate din plăţile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-e), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), provenind din fonduri Interreg, se utilizează pentru continuarea finanţării programului, iar sumele recuperate din plăţile în avans provenind din cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se virează în bugetele din care au fost efectuate iniţial plăţile, reconstituind cheltuielile efectuate din acestea, astfel:
    a) în contul de cheltuieli bugetare corespunzător, în situaţia în care sumele încasate corespund unor plăţi efectuate în anul curent;
    b) potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care sumele încasate corespund unor plăţi efectuate în anii anteriori.

    (4) Sumele aferente plăţilor în avans sunt acordate pentru asigurarea resurselor financiare necesare începerii derulării contractelor de finanţare/cofinanţare şi pot fi transferate partenerilor în limita şi în condiţiile stabilite prin contractele de finanţare/cofinanţare.
    (5) Partenerii principali/Partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a avansului acordat în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestuia, potrivit termenelor şi condiţiilor stabilite prin contractele de finanţare/cofinanţare.
    (6) Sumele provenind din plăţile în avans acordate partenerilor principali/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 24
    (1) Pentru sumele acordate ca avans şi nejustificate potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (5), autorităţile de management/autorităţile naţionale notifică partenerii principali/partenerii din România cu privire la obligaţia restituirii acestora.
    (2) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) pentru care avansul este acordat din bugetul de stat, în situaţia în care partenerii principali/partenerii din România nu restituie autorităţilor de management/autorităţii naţionale sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a avansului, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care partenerul principal/partenerul trebuie să efectueze plata.
    (3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi nu este supusă taxelor de timbru.
    (5) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.
    (6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a avansului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).
    (8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.
    (9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a avansului, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Recuperarea sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.
    (11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autorităţile de management care au emis decizia de recuperare a avansului au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării.
    (13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează potrivit prevederilor alin. (10) şi se utilizează pentru continuarea finanţării programului din care se recuperează.

    CAP. VI
    Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor Interreg
    ART. 25
    (1) Proiectele, precum şi activităţile aferente asistenţei tehnice implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri Interreg sunt considerate acţiuni multianuale.
    (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri Interreg, pot fi anuale sau multianuale.
    (3) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program Interreg se stabilesc potrivit deciziei Comisiei Europene de adoptare a programului şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), până la aprobarea de către Comisia Europeană a programului, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare pentru asigurarea cheltuielilor aferente acţiunilor pregătitoare, care se încadrează în prevederile regulamentelor europene, pot fi stabilite având în vedere aprobarea de către Guvern a programului respectiv.
    (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională, efectuează angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în cadrul programelor Interreg, în limita creditelor prevăzute la alin. (3) şi (4).

    CAP. VII
    Controlul de prim nivel
    ART. 26
    (1) Partenerii principali/Partenerii din România ai unui proiect finanţat din fonduri Interreg au obligaţia să solicite efectuarea controlului de prim nivel.
    (2) Controlul de prim nivel se realizează prin proceduri care cuprind verificări administrative referitoare la operaţiunile efectuate de partenerul principal/partenerul din România şi verificări la faţa locului ale operaţiunilor.
    (3) Verificările acoperă aspecte administrative, financiare şi fizice ale operaţiunilor.
    (4) Prin controlul de prim nivel se asigură că:
    a) bunurile, serviciile şi/sau lucrările care fac obiectul finanţării au fost furnizate/realizate efectiv;
    b) cheltuielile declarate au fost plătite;
    c) cheltuielile au fost realizate cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în conformitate cu prevederile programului operaţional şi cu condiţiile de acordare a finanţării pentru proiectul în cauză;
    d) cheltuielile sunt identificabile şi verificabile, înregistrate în contabilitatea partenerilor în conformitate cu legislaţia naţională şi procedura aplicată.

    (5) Frecvenţa şi gradul de acoperire a verificărilor la faţa locului sunt proporţionale cu suma contribuţiei publice naţionale eligibile pentru o operaţiune şi cu nivelul de risc identificat prin astfel de verificări şi prin audituri efectuate de către autoritatea de audit pentru sistemul de gestiune şi control, în ansamblu.
    (6) Verificările la faţa locului ale operaţiunilor individuale pot fi realizate pe baza unui eşantion.
    (7) Controlul de prim nivel se concretizează prin validarea cheltuielilor eligibile şi stabilirea cheltuielilor neeligibile, declarate de partenerii principali/partenerii din România, pentru părţile de proiect implementate.
    (8) Cheltuielile vor fi rambursate partenerilor principali/ partenerilor din România în baza efectuării controlului de prim nivel potrivit regulilor specifice fiecărui program.

    CAP. VIII
    Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
    ART. 27
    (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor Interreg şi al celor aferente cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat/plăţilor în avans se exercită la nivelul Autorităţii de management/Autorităţii naţionale/beneficiarilor de asistenţă tehnică şi Unităţii de plată, în conformitate cu legislaţia care reglementează controlul financiar preventiv şi auditul public intern.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul Unităţii de plată, Autorităţii de management/Autorităţii naţionale în vederea gestionării financiare a programelor finanţate în cadrul obiectivului Interreg, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea naţională are calitatea de beneficiar de asistenţă tehnică.

    ART. 28
    (1) Partenerii principali/Partenerii/Beneficiarii de asistenţă tehnică au obligaţia îndosarierii/arhivării electronice şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor regulamentelor europene, programelor şi legislaţiei naţionale.
    (2) Partenerii principali/Partenerii/Beneficiarii de asistenţă tehnică au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control de prim nivel, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, al Parchetului European - EPPO, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.

    ART. 29
    (1) Autoritatea de management/Autoritatea naţională este responsabilă de recuperarea creanţelor bugetare de la partenerii principali/partenerii din România, rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din fonduri Interreg, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând debite recuperate de autorităţile de management/autorităţile naţionale de la partenerii principali/partenerii din România, cuvenite bugetului de stat, se virează în bugetele din care au fost efectuate iniţial plăţile, reconstituind cheltuielile efectuate din acestea, astfel:
    a) în contul de cheltuieli bugetare corespunzător, în situaţia în care sumele încasate corespund unor plăţi efectuate în anul curent;
    b) potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care sumele încasate corespund unor plăţi efectuate în anii anteriori.

    (3) Sumele reprezentând debite recuperate de autorităţile de management de la partenerii principali/parteneri, cuvenite bugetului Uniunii Europene, se utilizează pentru continuarea finanţării programelor până la închiderea acestora.

    ART. 30
    (1) În cazul unei decizii adoptate în comun de către ţările participante la programele Interreg, sumele aferente fondurilor Interreg, plătite în mod necuvenit sau generate de nereguli/nereguli cu indicii de fraudă, care nu depăşesc 250 de euro, fără dobândă, nu se recuperează de la partenerul principal/partenerul din România.
    (2) În limita plafonului prevăzut la art. 266 alin. (5) de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele corespunzătoare cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat aferente celor 250 de euro prevăzuţi la alin. (1) nu se recuperează de la partenerul principal/partenerul din România.
    (3) Sumele prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor Interreg, se stabilesc la nivelul fiecărui proiect, în cursul unui an fiscal, astfel cum este definit la art. 2 pct. 29 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Finanţelor vor aproba prin ordin norme de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 19 iulie 2022.
    Nr. 231.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016