Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 230 din 19 iulie 2022  privind modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 734 din 21 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 24 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale;
    (...)
c) de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul procesului penal;"

    2. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Reprezentarea Agenţiei şi apărarea drepturilor şi intereselor acesteia în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi parchetele poate fi delegată de către directorul general persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b), iar mandatul acestora trebuie să cuprindă expres puterile delegate şi durata exercitării lor."

    3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Agenţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în direcţii, servicii şi birouri."

    4. La articolul 14 alineatul (5), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) inspectori de urmărire şi administrare bunuri, denumiţi în continuare inspectori, funcţie publică specifică, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
c) funcţionari publici, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;"

    5. La articolul 14, alineatele (6)-(12) se abrogă.
    6. După articolul 14 se introduc două noi articole, art. 14^1 şi 14^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) Funcţia publică specifică de inspector este echivalată cu funcţia publică generală prevăzută la art. 392 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru a fi numită în funcţia de inspector, persoana trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele condiţii cumulative:
    a) să fie licenţiată în ştiinţe economice sau juridice;
    b) să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formaţiune sau alianţă politică;
    c) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii.
    (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, olografă.
    (4) Vechimea dobândită în funcţia publică specifică de inspector constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.
    (5) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, suportată din bugetul Agenţiei, în limita bugetului aprobat acesteia, care să acopere eventualele prejudicii aduse, din culpă, proprietarilor bunurilor indisponibilizate.
    ART. 14^2
    (1) Competenţele privind numirea, promovarea, sancţionarea, încetarea exercitării funcţiei, precum şi toate celelalte aspecte ce ţin de desfăşurarea raporturilor de serviciu şi a raporturilor de muncă privind personalul din cadrul Agenţiei sunt exercitate de directorul general al Agenţiei, cu respectarea procedurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
    (2) Funcţiile de director, şef serviciu şi şef birou sunt ocupate prin decizie a directorului general al Agenţiei, în condiţiile legii, din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a)-c).
    (3) În cadrul Agenţiei se poate delega, detaşa şi/sau transfera personal din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, în condiţiile legii.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 505 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea pe funcţiile prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b) se poate dispune, numai cu acordul scris al funcţionarului public, pe o perioadă de cel mult 2 ani. Detaşarea se poate prelungi o singură dată, pentru o durată de cel mult 2 ani, numai cu acordul scris al funcţionarului public.
    (5) Prevederile legale în materia declarării averilor şi a intereselor se aplică personalului Agenţiei în mod corespunzător.
    (6) Funcţiile deţinute în cadrul Agenţiei sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii."

    7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Directorul general adjunct este salarizat prin asimilare cu funcţia de prim-procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie.
    (2) Inspectorii din cadrul Agenţiei sunt salarizaţi prin asimilare cu specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Pentru inspectorii care ocupă funcţii de conducere, salariul de bază este cel prevăzut pentru funcţia de inspector, majorat cu 15%.
    (3) Personalul prevăzut la art. 14 alin. (5) lit. b) poate beneficia, lunar, de un premiu de excelenţă, pentru îndeplinirea a cel puţin unuia dintre următoarele criterii specifice de performanţă:
    a) identificarea şi comunicarea către autorităţile judiciare competente, naţionale sau străine, de informaţii şi date privind bunuri a căror valoare depăşeşte suma de 250.000 lei;
    b) încuviinţarea de către autorităţile judiciare competente a unor cereri de valorificare la propunerea Agenţiei, în condiţiile art. 252^1-252^3 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind bunuri a căror valoare individuală depăşeşte suma de 250.000 lei;
    c) încasarea lunară, în contul unic administrat de Agenţie, a unor sume de bani care depăşesc 250.000 lei, ca urmare a unui demers iniţiat de Agenţie: valorificare, poprire sau acord de partajare a bunurilor confiscate în proceduri cu element de extraneitate.
    (4) Premiile de excelenţă prevăzute la alin. (3) se acordă de directorul general, la propunerea motivată a superiorului ierarhic al inspectorului, în condiţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţiei sunt salarizaţi potrivit dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile aceloraşi categorii de personal din aparatul Ministerului Justiţiei.
    (6) În cadrul Agenţiei funcţionează specialişti în domeniul informatic, numiţi în condiţiile legii, prin decizie a directorului general. Specialiştii au calitatea de funcţionar public şi sunt salarizaţi prin asimilare cu aceeaşi categorie de specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei."

    8. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Agenţia dispune de un parc auto propriu. Numărul maxim de autoturisme, consumul de carburant şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Autoturismele pot fi utilizate exclusiv în interes de serviciu şi pot fi conduse de către personalul contractual angajat în acest scop sau, în situaţii temeinic justificate, de către inspectori, dacă aceştia îşi exprimă acordul scris în acest sens şi îndeplinesc condiţiile pentru a conduce autoturisme."

    9. După articolul 18 se introduce un nou articol, art. 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), respectiv a atribuţiilor corespunzătoare acestora, de preluare, administrare, valorificare şi predare a bunurilor mobile sau imobile, Agenţia poate solicita, în condiţiile legii, concursul forţei publice atunci când apreciază necesară prezenţa unui agent de poliţie, a unui jandarm sau a altor agenţi ai forţei publice."

    10. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Agenţia prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi cu orice alte reglementări legale incidente în domeniu."

    11. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Transmiterea datelor şi informaţiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termenele următoare:
    a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;
    b) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgenţă.
    (2) În situaţia în care cererile de date şi informaţii se referă la alte fapte decât infracţiunile prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de transmitere este de 14 zile."

    12. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Transmiterea din oficiu a datelor şi informaţiilor are loc în situaţia în care Agenţia apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi şi identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorităţi."

    13. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, organul de cercetare penală, procurorul sau instanţa de judecată poate solicita date şi informaţii fie Agenţiei, fie altor oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, prin intermediul Agenţiei.
    (2) Agenţia este autorizată să solicite date şi informaţii altor oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, în vederea punerii în executare a unei dispoziţii de confiscare, în cazurile prevăzute la art. 112 alin. (3) şi (5) şi art. 112^1 alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Agenţia încunoştinţează instanţa de executare sau, după caz, judecătorul delegat cu executarea cu privire la datele şi informaţiile obţinute în condiţiile alineatului precedent, în vederea emiterii şi comunicării ordinului de confiscare către statul de executare.
    (4) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2."

    14. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate, prevăzute la art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) include informaţii privind numărul dosarului penal, organul care a dispus luarea măsurii asigurătorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului, părţii responsabile civilmente, precum şi ale persoanei vătămate, suma de bani care poate face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care poate servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei materiale sau morale produse prin infracţiune, valoarea probabilă până la care s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii, precum şi dobânzile acumulate."

    15. La articolul 27, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Sumele de bani indisponibilizate în alte conturi decât cel prevăzut la art. 252 alin. (8) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în evidenţa constituită în baza situaţiilor comunicate potrivit art. 38 alin. (5) pot fi transferate în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), la cererea Agenţiei, încuviinţată de către procuror sau instanţa de judecată."

    16. La articolul 28, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) La solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, Agenţia depozitează temporar şi administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro şi stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; în acest scop, Agenţia este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenţiei în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenţie şi organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3."

    17. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1), Agenţia beneficiază, din dispoziţia organului judiciar, în mod gratuit, de suport tehnic şi logistic din partea autorităţilor, instituţiilor publice, regiilor naţionale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public care deţin infrastructura necesară sau au atribuţii în gestionarea bunurilor cu regim special."

    18. La capitolul IV, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţii privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate
"

    19. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor imobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se pot valorifica de la locul unde se află depozitate. Bunurile se predau în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenţie şi organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 4."

    20. La articolul 29, alineatele (5)-(8) se abrogă.
    21. După articolul 29 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 3^1-a, „Evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate“, cuprinzând articolele 29^1-29^15, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3^1-a
    Evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate
    1. Dispoziţii comune
    ART. 29^1
    În îndeplinirea atribuţiilor privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate, Agenţia va lua măsurile necesare pentru a se asigura că valorificarea bunurilor se realizează la valoarea lor de piaţă, cu cele mai reduse cheltuieli şi în cel mai scurt termen.
    ART. 29^2
    (1) Valorificarea bunurilor sechestrate se realizează:
    a) de către Agenţie, prin licitaţie publică;
    b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
    c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii;
    d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.
    (2) Directorul general al Agenţiei hotărăşte asupra uneia dintre modalităţile de valorificare enumerate la alin. (1), în condiţiile art. 29^4 alin. (2) şi (5), prin decizie motivată.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), bunurile se valorifică la preţul stabilit de Agenţie, potrivit dispoziţiilor art. 29^13 alin. (2) şi (3). După trecerea unui termen de 12 luni de la evaluarea precedentă, Agenţia realizează o nouă evaluare a bunurilor.
    (4) Cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor mobile sau imobile sunt avansate de către Agenţie şi se consemnează într-un proces-verbal, care va fi comunicat procurorului sau instanţei de judecată în vederea stabilirii cheltuielilor judiciare, în condiţiile legii.
    (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) reprezintă contravaloarea achiziţionării unor bunuri sau servicii, precum:
    a) evaluarea bunurilor supuse valorificării;
    b) ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea bunurilor supuse valorificării, dacă este cazul;
    c) remuneraţia custodelui, dacă este cazul;
    d) organizarea licitaţiei.
    (6) Agenţia poate solicita procurorului, judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată revocarea dispoziţiei de valorificare, în următoarele situaţii:
    a) atunci când bunurile mobile sau imobile nu se valorifică în termen de 12 luni de la comunicarea dispoziţiei prevăzute la art. 29 alin. (1);
    b) în cazul în care cheltuielile ocazionate de preluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor mobile depăşesc valoarea de evaluare a bunurilor supuse valorificării.
    2. Comisia de evaluare şi alegerea entităţii care valorifică bunurile
    ART. 29^3
    (1) Comisia de evaluare este formată din 3 persoane, respectiv un preşedinte şi 2 membri. Membrii comisiei sunt desemnaţi prin decizie de către directorul general al Agenţiei, din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b).
    (2) Evaluarea bunurilor se realizează de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (1), care propune angajarea unuia sau a mai multor evaluatori autorizaţi, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    (3) În situaţia în care natura şi valoarea economică a bunurilor implică alocarea de resurse disproporţionate în scopul evaluării realizate în condiţiile alin. (2), comisia, prin raportare la preţul mediu practicat pe piaţa liberă pentru bunuri de categorie, cantitate şi calitate similare, realizează evaluarea bunurilor, fără angajarea evaluatorilor autorizaţi prevăzuţi la alin. (2).
    (4) La estimarea valorii bunurilor, comisia de evaluare are în vedere următoarele criterii:
    a) natura bunurilor;
    b) gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor respective;
    c) cantitatea sau volumul bunurilor; în cazul loturilor mari de bunuri se pot utiliza preţurile cu ridicata practicate în zonă;
    d) existenţa unui raport de evaluare sau a unui preţ de achiziţie, dacă acesta a fost întocmit, respectiv plătit în ultimele 12 luni;
    e) termenul de valabilitate;
    f) caracterul sezonier.
    (5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitaţie prevăzută la art. 29^5 alin. (2).
    (6) În vederea stabilirii uneia dintre modalităţile de valorificare prevăzute la art. 29^2 alin. (1), în termen de 5 zile de la finalizarea raportului de evaluare de către evaluatori sau membrii comisiei de evaluare se va întocmi un referat de către comisia de evaluare, care cuprinde menţiuni cu privire la natura, cantitatea şi calitatea bunurilor, organul care a dus la îndeplinire măsura asigurătorie, locul situării bunului, precum şi o estimare privind:
    a) costurile de depozitare a bunurilor mobile;
    b) costurile de conservare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;
    c) costurile de valorificare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;
    d) alte cheltuieli necesare, dacă este cazul;
    e) termenul în care se va proceda la valorificarea bunurilor mobile sau imobile, după caz;
    f) spaţiile de depozitare disponibile, în funcţie de locul situării bunurilor mobile;
    g) necesitatea selectării unei entităţi sau societăţi specializate.
    (7) Atunci când nu se impune selectarea unei entităţi sau societăţi specializate potrivit art. 29^4 alin. (3) lit. a), Agenţia solicită executorilor judecătoreşti, prin intermediul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să transmită o estimare privind elementele prevăzute la alin. (6) lit. a)-e). Executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală comunică Agenţiei estimările proprii în cel mult 15 zile de la solicitare.
    ART. 29^4
    (1) În termen de 5 zile de la primirea estimărilor prevăzute la art. 29^3 alin. (7), directorul general alege una dintre modalităţile de valorificare a bunurilor, direct, prin intermediul Agenţiei, respectiv prin intermediul unui executor judecătoresc sau prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (2) Valorificarea se realizează prin intermediul Agenţiei atunci când costurile totale de valorificare estimate de aceasta sunt mai mici în raport cu cele estimate potrivit art. 29^3 alin. (7). În situaţia în care costurile totale de valorificare estimate sunt similare este aleasă entitatea care estimează realizarea valorificării în termenul cel mai scurt.
    (3) Valorificarea se realizează printr-o entitate sau societate specializată în unul dintre următoarele cazuri:
    a) natura, cantitatea sau calitatea bunurilor necesită capacităţi şi resurse specializate;
    b) nu este primită nicio estimare la solicitarea formulată de Agenţie potrivit art. 29^3 alin. (7), iar valorificarea prin intermediul Agenţiei implică alocarea de resurse disproporţionate.
    (4) Entitatea sau societatea specializată se selectează cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. Agenţia asigură publicitatea vânzării realizată prin intermediul entităţilor sau societăţilor specializate prin publicarea unui anunţ pe pagina sa de internet care cuprinde datele prevăzute la art. 29^6 alin. (1). Dispoziţiile art. 29^6 alin. (2) rămân aplicabile.
    (5) Directorul general al Agenţiei poate decide valorificarea directă, fără efectuarea procedurii prevăzute la art. 29^3 alin. (7), în situaţia în care Agenţia a valorificat în ultimele 6 luni bunuri de categorie şi calitate similare.
    3. Pregătirea licitaţiei şi anunţul de licitaţie
    ART. 29^5
    (1) Valorificarea bunurilor organizată de către Agenţie se realizează prin licitaţie publică directă sau prin mijloace electronice.
    (2) Directorul general al Agenţiei desemnează, prin decizie, o comisie de licitaţie formată dintr-un preşedinte de comisie şi 2 membri din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b).
    (3) Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentele prevăzute la alin. (4), art. 29^6 alin. (1) şi art. 29^9;
    b) verifică şi analizează documentele de participare la licitaţie;
    c) întocmeşte şi afişează la locul licitaţiei, cu cel puţin o oră înaintea începerii licitaţiei, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia completă;
    d) identifică ofertanţii după numărul de ordine de pe lista de participare.
    (4) Directorul general emite o decizie, la propunerea comisiei de licitaţie, prin care stabileşte:
    a) data publicării anunţului de licitaţie;
    b) locul unde se va desfăşura licitaţia;
    c) data organizării licitaţiei;
    d) bunurile care sunt supuse valorificării prin licitaţie, cu descrierea acestora;
    e) preţul de pornire a licitaţiei, care este preţul de evaluare a bunului, la care se adaugă, după caz, taxa pe valoarea adăugată;
    f) data până la care ofertanţii pot transmite oferte scrise.
    ART. 29^6
    (1) Anunţul de licitaţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, va cuprinde cel puţin următoarele date:
    a) denumirea şi sediul Agenţiei;
    b) numărul dosarului de valorificare;
    c) ziua, ora şi locul licitaţiei;
    d) data şi ora până la care se pot transmite notificările privind participarea la licitaţie;
    e) indicarea şi descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitaţie publică, cu arătarea pentru fiecare a preţului de începere a licitaţiei;
    f) invitaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunţe Agenţia înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege;
    g) invitaţia către toţi cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;
    h) locul şi data afişării;
    i) fotografii ale bunului;
    j) semnătura şi ştampila reprezentantului Agenţiei.
    (2) În cazurile în care Agenţia este informată cu privire la existenţa unor drepturi referitoare la bunurile supuse vânzării, procedura de valorificare se suspendă şi este informat procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa de judecată care a dispus valorificarea bunurilor mobile sau imobile.
    (3) În anunţul de licitaţie se va menţiona că ofertanţii trebuie să depună până la termenul de vânzare garanţia de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, care se plăteşte în lei, în contul indicat de Agenţie.
    (4) Anunţul de licitaţie se publică pe pagina de internet a Agenţiei, se afişează la sediul Agenţiei, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, precum şi la locul vânzării.
    4. Participanţii la licitaţie
    ART. 29^7
    (1) Pentru a putea participa la licitaţie, orice persoană interesată transmite o notificare scrisă la sediul Agenţiei, în plic sigilat, direct sau prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori, după caz, la o adresă de poştă electronică, cu asigurarea confirmării primirii, menţionată în anunţul de vânzare, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) datele de identificare, respectiv numele, prenumele, domiciliul fiscal şi codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, în cazul ofertantului persoană fizică, sau denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală, în cazul ofertantului persoană juridică;
    b) bunul sau bunurile pentru care licitează.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de:
    a) dovada plăţii garanţiei de participare;
    b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;
    c) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare;
    d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
    e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
    f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate, paşaport sau numărul de identificare fiscală;
    g) consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    h) declaraţia pe propria răspundere prin care certifică faptul că ofertantul nu este persoană interpusă cu proprietarul bunurilor.
    (3) Notificările primite se transmit comisiei de licitaţie.
    5. Desfăşurarea licitaţiei
    ART. 29^8
    (1) Preţul de pornire a licitaţiei este:
    a) pentru prima licitaţie - preţul de evaluare; dacă există o ofertă de cumpărare mai mare decât preţul de evaluare, licitaţia începe de la acest preţ;
    b) pentru a doua licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 25%;
    c) pentru a treia licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 50%.
    (2) La cea de-a treia licitaţie şi următoarele, bunurile sechestrate vor fi vândute dacă un ofertant oferă cel puţin 50% din preţul de evaluare.
    (3) Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp de trei minute, care să permită opţiuni şi supralicitări, oferă preţul cel mai mare, iar atunci când există un singur ofertant, acesta a oferit preţul de pornire a licitaţiei.
    (4) Pasul de licitaţie va fi prevăzut în anunţul de licitaţie şi este cuprins între 5 şi 15% din preţul de începere a licitaţiei, astfel:
    a) pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 de lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 15%;
    b) pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001 şi 50.000 de lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 10%;
    c) pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 de lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 5%.
    (5) Publicitatea vânzării la licitaţie trebuie efectuată cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei.
    (6) Pentru fiecare termen de licitaţie se realizează o nouă publicitate a vânzării.
    (7) Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta prin mandatari cu procură specială sau împuternicire avocaţială.
    (8) Proprietarul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
    6. Procesul-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei şi eliberarea titlului de proprietate
    ART. 29^9
    (1) După licitaţie, comisia de licitaţie întocmeşte un proces-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatele licitaţiei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, care cuprinde:
    a) elemente de identificare ale părţilor:
    (i) denumirea Agenţiei, data emiterii actului, numele şi semnătura persoanelor împuternicite din partea Agenţiei;
    (ii) numele, prenumele sau denumirea proprietarului bunului ce a format obiectul licitaţiei şi domiciliul fiscal;
    (iii) numele, prenumele sau denumirea adjudecatarului şi domiciliul fiscal;
    b) elemente referitoare la bunurile adjudecate:
    (i) indicarea bunurilor adjudecate;
    (ii) preţul de adjudecare şi T.V.A., dacă este cazul;
    c) elemente referitoare la procedură:
    (i) participanţii la licitaţie;
    (ii) sumele oferite de fiecare participant.
    (2) Preţul bunului sau al bunurilor adjudecate se achită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. Plata se efectuează în contul unic al Agenţiei.
    (3) În termen de cel mult 24 de ore de la achitarea preţului, adjudecatarul comunică Agenţiei dovada plăţii acestuia.
    (4) Garanţia de participare depusă de adjudecatar se reţine în contul preţului.
    (5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data plăţii în întregime a preţului, comisia de licitaţie întocmeşte certificatul de adjudecare. Certificatul de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operând de la data predării bunului. Modelul certificatului de adjudecare este prevăzut în anexa nr. 7.
    (6) Predarea-primirea bunului sau bunurilor adjudecate se poate efectua după confirmarea plăţii efectuate în contul Agenţiei, prin încheierea procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. În situaţia în care prezenţa unui agent de poliţie, a unui jandarm sau a altor agenţi ai forţei publice va fi necesară pentru predarea bunurilor adjudecate, Agenţia va recurge la concursul forţei publice, în condiţiile legii.
    7. Garanţia de participare. Reluarea licitaţiei
    ART. 29^10
    (1) Garanţia de participare se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei ofertanţilor care au participat la licitaţie, dar nu au fost declaraţi adjudecatari.
    (2) Garanţia de participare nu se restituie în cazul ofertanţilor care:
    a) nu s-au prezentat la licitaţie;
    b) au fost declaraţi adjudecatari, dar nu au plătit preţul în termenul prevăzut la art. 29^9 alin. (2).
    ART. 29^11
    În situaţiile în care nu s-a finalizat procedura de licitaţie prin adjudecare şi sunt incidente dispoziţiile art. 29^10 alin. (2), procedura de licitaţie se reia de la acelaşi preţ de pornire.
    8. Vânzarea bunurilor prin licitaţie publică realizată prin mijloace electronice
    ART. 29^12
    (1) Vânzarea la licitaţie prin mijloace electronice se desfăşoară potrivit dispoziţiilor art. 29^5-29^11, care se aplică în mod corespunzător, cu excepţia cazurilor în care în cadrul prezentului articol se prevede altfel.
    (2) Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenţiei.
    (3) Vizualizarea publicaţiilor privind licitaţia, participarea la licitaţie, respectiv licitaţia propriu-zisă sunt gratuite.
    (4) În cazul în care din motive tehnice aplicaţia informatică prin intermediul căreia se realizează licitaţia nu este disponibilă pentru un interval de până la o oră, durata licitaţiei se prelungeşte cu 24 de ore.
    (5) În cazul în care din motive tehnice aplicaţia informatică prin intermediul căreia se realizează licitaţia nu este disponibilă pentru un interval mai mare de o oră, licitaţia se anulează şi se reprogramează în termen de cel mult 7 zile de la remedierea defecţiunii tehnice, preţul de pornire fiind cel iniţial.
    (6) Toate informaţiile şi comunicatele privind motivele tehnice care fac inaccesibilă desfăşurarea licitaţiei se publică în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Agenţiei.
    (7) Participarea la licitaţie, fie personal, fie prin reprezentant, este condiţionată de înregistrarea la Agenţie, unde, pe baza datelor de identificare, se atribuie un cod unic şi se comunică automat participantului datele necesare autentificării.
    (8) Sunt admise la licitaţie ofertele care ating cel puţin preţul de pornire, sosite până la termenul comunicat în anunţ.
    (9) Adjudecarea şi modalitatea de stabilire a paşilor de licitaţie se realizează potrivit dispoziţiilor art. 29^8 alin. (3) şi (4). Pentru ofertele formulate în ultimul minut al licitaţiei se aplică automat regula timp suplimentar. Acest timp suplimentar este pus la dispoziţie celorlalţi participanţi pentru a putea formula contraoferte. Timpul suplimentar este stabilit de comisia de licitaţie prin anunţ şi este de cel puţin 3 minute şi nu poate depăşi 5 minute.
    (10) Licitaţia este câştigată de cel care oferă preţul cel mai mare. În caz de egalitate, câştigă prima ofertă înregistrată.
    (11) Adjudecatarul este anunţat pe cale electronică de către Agenţie, de îndată după terminarea licitaţiei.
    (12) În cazul în care nu se face plata în termen de către adjudecatar, licitaţia va fi câştigată de următorul participant de pe listă, în ordinea descrescătoare a preţului oferit.
    9. Valorificarea de către entităţi şi societăţi specializate, prin intermediul executorilor judecătoreşti, sau de către organele fiscale
    ART. 29^13
    (1) În condiţiile prevăzute la art. 29^3 şi 29^4, directorul general al Agenţiei poate decide valorificarea bunurilor de către o entitate sau societate specializată, prin intermediul executorilor judecătoreşti, sau de către organele fiscale.
    (2) Bunurile sechestrate se valorifică cel puţin la preţul de evaluare stabilit de Agenţie.
    (3) Cu acordul prealabil al Agenţiei, entităţile şi societăţile specializate, executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot valorifica bunurile la un preţ redus cu până la 50% din preţul de evaluare prevăzut la alin. (2).
    (4) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor se virează în contul unic al Agenţiei în termen de 30 de zile de la încasare, după deducerea sumelor avansate pentru valorificarea bunurilor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, onorariul sau, după caz, cheltuielile de valorificare.
    10. Dispoziţii speciale privind valorificarea bunurilor imobile sechestrate
    ART. 29^14
    (1) Valorificarea de către Agenţie a bunurilor imobile sechestrate se realizează din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, în condiţiile art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Vânzarea bunurilor imobile se realizează doar prin licitaţie publică directă.
    (3) Evaluarea bunurilor imobile se realizează, în toate cazurile, prin evaluatori autorizaţi, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    (4) Predarea imobilului, prin punerea acestuia la dispoziţia adjudecatarului, va fi consemnată într-un proces-verbal conform art. 29^9 alin. (6).
    ART. 29^15
    (1) Dispoziţiile art. 29^1-29^11 şi 29^13 se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte valorificarea bunurilor imobile sechestrate.
    (2) Dispoziţiile prezentului paragraf se completează cu prevederile privind executarea silită prevăzute în cartea a V-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu procedura de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate."

    22. La capitolul IV, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 4-a
    Alte atribuţii privind imobilele sechestrate
"

    23. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia analizează, trimestrial, modul în care sunt utilizate, potrivit prevederilor Legii nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului. În exercitarea acestei atribuţii, Agenţia solicită date şi informaţii de la autorităţile şi instituţiile publice competente."

    24. După articolul 37 se introduce un nou capitol, capitolul V^1 - „Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii“, cuprinzând articolele 37^1-37^15, cu următorul cuprins:
    "    CAP. V^1
    Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
    1. Dispoziţii generale
    ART. 37^1
    (1) Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii, denumit în continuare mecanismul, reprezintă cadrul instituţional şi financiar prin intermediul căruia se asigură:
    a) alocarea de resurse în vederea implementării de activităţi şi proiecte care au ca obiective: educaţia juridică, prevenirea criminalităţii, asistenţa şi protecţia victimelor infracţiunilor, precum şi consolidarea capacităţii administrative, inclusiv logistice, a instituţiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice bunuri sechestrate;
    b) facilitarea accesului victimelor infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, la compensaţii echitabile şi corespunzătoare prejudiciilor suferite.
    (2) Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-f) cu sumele reprezentând 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale, 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale, precum şi 50% din sumele de bani obţinute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaţionale de către Agenţie, precum şi a altor reţineri, potrivit legii.
    (3) Mecanismul se operaţionalizează începând cu ianuarie 2023 şi este funcţional pe durata a 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin lege.
    (4) Ministerul Justiţiei analizează şi evaluează eficacitatea mecanismului după fiecare 2 ani de funcţionare şi iniţiază, după caz, proiecte de acte normative în vederea prelungirii duratei de funcţionare. În acest scop, instituţiile şi entităţile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) comunică Ministerului Justiţiei propriile evaluări şi propuneri.
    (5) Pentru anul 2023, cuantumul sumelor virate la bugetul de stat, prevăzute la alin. (2) şi care fac obiectul distribuirii în primul an de operaţionalizare a mecanismului este cel comunicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru elaborarea raportului anual de activitate pentru anul 2021, prevăzut la art. 43 lit. f).
    2. Instituţiile şi entităţile cu atribuţii în cadrul Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
    ART. 37^2
    (1) Sumele din mecanism se alocă astfel:
    a) 20% pentru Ministerul Educaţiei;
    b) 20% pentru Ministerul Sănătăţii;
    c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
    d) 15% pentru Ministerul Public;
    e) 15% pentru Ministerul Justiţiei;
    f) 15% pentru Agenţie în vederea finanţării nerambursabile a proiectelor propuse de asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor şi asistenţei sociale.
    (2) Sumele nerambursabile alocate asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se acordă potrivit prevederilor >Legii nr. 350/2005 >privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare contract de finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 20% din totalul fondurilor alocate anual asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi o durată maximă de 24 de luni.
    (3) Sumele se utilizează de către instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) pentru finanţarea de proiecte sau programe de prevenire a criminalităţii în condiţiile art. 37^7.
    3. Procedura de colectare a fondurilor aferente Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
    ART. 37^3
    (1) Sumele prevăzute la art. 37^2 alin. (1) se virează de către autorităţile fiscale competente, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei deschis la Trezoreria Statului.
    (2) Agenţia încasează sumele în contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei deschis la Trezoreria Statului, după cum urmează:
    a) pentru sumele indisponibilizate în timpul procesului penal în contul unic administrat de Agenţie şi pentru care se dispune confiscarea prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, prin reţinerea de către Agenţie a procentului de 50% din sumele ce urmează a fi virate în conturile organelor de valorificare şi virarea lor ulterioară de către Agenţie în contul corespunzător;
    b) pentru sumele rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală, pentru sumele consemnate în conturi la unităţile bancare, altele decât contul unic administrat de Agenţie, precum şi pentru sumele de bani obţinute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, prin virarea, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, de către organele de valorificare către Agenţie, a procentului de 50% aplicat la diferenţa dintre sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală şi cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.
    (3) După operaţionalizarea mecanismului, anual, până la data de 31 ianuarie, Agenţia comunică instituţiilor prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), precum şi Ministerului Finanţelor suma ce revine fiecărei instituţii.
    (4) După operaţionalizarea mecanismului, lunar, Agenţia virează sumele încasate din contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat, «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», cod 35.01.03.01, codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite al autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, şi al Agenţiei pentru asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f), deschis la Trezoreria Statului.
    (5) Sumele existente în soldul contului 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» la finalul anului bugetar se reportează şi se utilizează în anul următor potrivit destinaţiilor prevăzute de lege.
    ART. 37^4
    (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) solicită Ministerului Finanţelor introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, prezentând următoarele documente justificative:
    a) comunicarea prevăzută la art. 37^3 alin. (3);
    b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Agenţie.
    (2) Ministerul Justiţiei solicită Ministerului Finanţelor introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului propriu, pentru sumele alocate Agenţiei potrivit dispoziţiilor art. 37^3 alin. (3).
    ART. 37^5
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite prevăzută la art. 37^4 alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.
    (2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor bugetului de stat vor fi prevăzute la poziţia distinctă menţionată la art. 37^3 alin. (4). Pentru procedura de alocare de fonduri pentru asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f) se va folosi acelaşi indicator de poziţie distinctă.
    (3) Sumele introduse în volumul şi structura cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute potrivit Clasificaţiei economice şi funcţionale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
    (4) Majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjeşte din leu în leu, în minus, până la mie, urmând ca fracţia în lei rămasă să fie avută în vedere la modificările ulterioare.
    (5) Sumele suplimentate conform alin. (1)-(4) se repartizează de ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi care au responsabilităţi în utilizarea fondurilor.
    ART. 37^6
    (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) pot solicita Ministerului Finanţelor, până la data de 20 decembrie a fiecărui an, deschiderea creditelor bugetare aprobate în buget.
    (2) Ministerul Finanţelor aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    (3) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzuţi la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) virează în contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015», codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, sumele primite şi care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la Agenţie şi totalul plăţilor care au fost dispuse de ordonatorii principali de credite şi ordonatorii ierarhici inferiori, după caz, de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 37^5 alin. (3). Contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015» se utilizează şi de către Agenţie pentru virarea sumelor care nu mai pot fi utilizate până la finalul anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 37^5 alin. (3) şi se codifică cu codul de identificare fiscală al acesteia. Virarea sumelor în contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015» se efectuează din contul de venituri bugetare prevăzut la art. 37^5 alin. (2).
    (4) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3).
    (5) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015» se transferă în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) şi, respectiv, de către Agenţie în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 37^3 alin. (4). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 37^3 şi 37^4.
    ART. 37^7
    (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) repartizează sumele pentru finanţarea unor proiecte sau programe de prevenire a criminalităţii, pe baza următoarelor criterii generale:
    a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcţie de importanţa stabilită în lege şi alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanţa rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;
    b) gradul de finanţare a proiectului sau programului, incluzând şi rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;
    c) lista priorităţilor instituţiei, conform programului de activitate aprobat;
    d) corelarea cu alte proiecte sau programe naţionale.
    (2) Sumele alocate bugetului Ministerului Justiţiei pot fi utilizate şi pentru suplimentarea fondurilor necesare pentru acordarea compensaţiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infracţiunilor potrivit prevederilor Legii nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru acordarea voucherelor prevăzute la art. 37^15.
    (3) Conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) pot aproba, prin ordin, criterii specifice de distribuire a sumelor.
    4. Atribuţiile Agenţiei privind distribuirea fondurilor alocate în cadrul Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
    ART. 37^8
    (1) Pentru fondurile care urmează să fie distribuite de către Agenţie către asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f), directorul general aprobă anual, prin decizie, programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile.
    (2) Agenţia stabileşte prin programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile condiţiile generale aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi obiectivele pe care doreşte să le atingă prin finanţarea activităţilor nonprofit de interes general.
    (3) În vederea stabilirii programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile, Agenţia organizează consultări cu instituţii publice, asociaţii şi fundaţii.
    ART. 37^9
    (1) Selecţia beneficiarilor dintre asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f) se realizează după evaluarea propunerilor de proiect depuse.
    (2) Evaluarea propunerilor de proiect şi selecţia beneficiarilor se realizează de către o comisie alcătuită din 5 membri numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general al Agenţiei. Din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai Agenţiei, precum şi 3 reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice, ale căror priorităţi sunt reflectate în programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile.
    (3) În derularea procedurii de selecţie, precum şi în vederea monitorizării, inclusiv financiare, a executării contractelor de finanţare nerambursabilă, Agenţia poate contracta experţi, entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei.
    (5) Evaluarea proiectelor se face pe baza unei grile de punctaj, aprobată ca parte a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect. Grila de punctaj cuprinde criterii de evaluare, precum şi puncte alocate fiecărui subcriteriu.
    (6) Metodologia privind promovarea, evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor se stabileşte prin ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului general al Agenţiei.
    (7) Propunerile de proiecte vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, modul în care proiectul răspunde obiectivelor programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite de solicitant, evaluabile pe baza unor indicatori obiectivi, a căror alegere este justificată.
    (8) Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:
    a) relevanţa proiectului faţă de obiectivele stabilite în programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
    b) metodologia proiectului;
    c) realismul bugetului proiectului;
    d) sustenabilitatea şi valoarea adăugată a proiectului;
    e) elementele de noutate şi rezultatele concrete pe care proiectul propus le aduce în domeniul respectiv.
    (9) Proiectul sau proiectele selectate ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Algoritmul de calcul se stabileşte prin luarea în considerare, alături de bugetul proiectului, a criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (8). Agenţia precizează în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.
    ART. 37^10
    Propunerile de proiect depuse de asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f) pot fi modificate în perioada de valabilitate a acestora numai pentru clarificarea unor calcule financiare sau a unor indicatori de natură tehnică, cuprinşi în propunerea financiară ori în cea tehnică, fiind permisă rectificarea unor erori aritmetice ori remedierea erorilor sau omisiunilor a căror corectare sau completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente în documentele prezentate de solicitant sau a căror corectare ori completare are rol de clarificare sau de confirmare.
    ART. 37^11
    (1) Agenţia poate stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
    (2) Beneficiarii finanţărilor nerambursabile au dreptul la avans şi la o plată finală. Beneficiarii care nu solicită avans depun doar cererea finală de plată.
    (3) Beneficiarul finanţării nerambursabile prevăzut la art. 37^2 alin. (1) lit. f) deschide un cont bancar în lei dedicat exclusiv proiectului, iar toate plăţile se efectuează de către Agenţie în acest cont.
    ART. 37^12
    (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară contractul.
    (2) Agenţia nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul Agenţiei în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate şi a raportului financiar.
    ART. 37^13
    (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), precum şi asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f), beneficiare ale sumelor prevăzute la art. 37^2, transmit Agenţiei un raport anual privind modul de utilizare a sumelor de bani alocate, până la data de 31 ianuarie a anului următor.
    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Agenţiei.
    5. Accesul victimelor infracţiunilor la compensaţii
    ART. 37^14
    (1) Victimele infracţiunilor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (1) din aceeaşi lege, compensaţii financiare pentru prejudiciile morale suferite prin săvârşirea infracţiunii.
    (2) Victimele infracţiunilor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la limita prevăzută la art. 27 alin. (2) din aceeaşi lege, compensaţii financiare pentru prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârşirea infracţiunii.
    (3) Cererile pentru acordarea compensaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) şi (2) se formulează şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21-34 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 37^15
    (1) Pentru acoperirea nevoilor urgente se poate acorda victimelor infracţiunii un avans din compensaţia financiară sub formă de voucher. Voucherele se acordă în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe ţară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.
    (2) Voucherele se folosesc exclusiv de către victimele infracţiunilor pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente şi materiale sanitare, precum şi materiale de igienă şi de uz personal.
    (3) Voucherele se distribuie victimelor prin intermediul instituţiilor şi autorităţilor publice competente, precum şi asociaţiilor şi fundaţiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor şi asistenţei sociale. Selectarea entităţilor publice şi private se va realiza cu respectarea criteriului distribuţiei geografice pentru a oferi tuturor victimelor posibilitatea de a accesa aceste vouchere.
    (4) Lista entităţilor publice şi private implicate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracţiunilor se publică şi se actualizează anual pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.
    (5) Metodologia de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor, cuantumul acestora, precum şi criteriile de selectare a entităţilor publice şi private se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Metodologia stabileşte etapele, responsabilităţile şi documentele aferente acestui proces, astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor victimelor infracţiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, în înţelesul Legii nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Avansul din compensaţia financiară sub formă de voucher este supus restituirii în condiţiile art. 22 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    25. La articolul 38 alineatul (2), după litera h) se introduc trei noi litere, lit. i)-k), cu următorul cuprins:
    "i) sumele de bani depuse, în mod voluntar, de către suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente cu titlu de prejudiciu în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
j) cheltuielile judiciare stabilite de către instanţa de judecată în procedurile judiciare penale şi sumele de bani obţinute din punerea în executare a dispoziţiilor privind cheltuielile judiciare;
k) compensaţiile acordate victimelor conform Legii nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    26. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia este autorizată să negocieze şi să faciliteze încheierea de acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. Cu aprobarea ministrului justiţiei, Agenţia poate încheia acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate."

    27. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), care va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Instituţiile prevăzute la alin. (1) actualizează anual sau, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Agenţiei, inventarul la nivel naţional al capacităţilor disponibile la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea stocării şi depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii."

    28. Articolul 56 se modifică după cum urmează:
    "ART. 56
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege."

    29. După anexa nr. 2 se introduc şase noi anexe, anexele nr. 3-8, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-6 la prezenta lege.


    ART. II
    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 197, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Dacă mijloacele materiale de probă sunt perisabile şi sunt supuse unui regim juridic special de conservare şi păstrare, acestea se predau unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane juridice de drept public care deţine infrastructura necesară pentru gestionarea materialelor cu regim juridic special."

    2. La articolul 252, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Metalele sau pietrele preţioase ori obiectele confecţionate cu acestea se depun la unităţile Trezoreriei Statului la care se depun metalele preţioase şi pietrele preţioase considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, iar mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituţie de credit."

    3. La articolul 252^1, denumirea marginală se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate"

    4. La articolul 252^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 252^1
    (1) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, procurorul sau instanţa de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sau imobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia."

    5. La articolul 252^1 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere, asupra masei lemnoase şi a materialelor lemnoase, asupra produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare;"

    6. La articolul 252^1 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu o valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro."

    7. La articolul 252^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui mijloc de transport rutier, feroviar, naval sau aerian şi valorificarea nu se poate face potrivit dispoziţiilor alin. (2), bunurile pot fi valorificate, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) măsura asigurătorie a fost dispusă pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;
    b) în termen de un an de la data instituirii măsurii asigurătorii proprietarul nu consemnează, în contul constituit potrivit legii speciale, o sumă de bani în cuantum egal cu valoarea bunului sechestrat;
    c) bunul se află în custodia unei instituţii publice."

    8. La articolul 252^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1)-(3^1) se depun în contul prevăzut la art. 252 alin. (8)."

    9. La articolul 252^2, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 252^2
    (1) În cursul urmăririi penale, în situaţiile prevăzute la art. 252^1 alin. (2)-(3^1), dacă procurorul care a instituit sechestrul apreciază că se impune valorificarea bunurilor mobile sechestrate, îl sesizează cu o propunere motivată de valorificare a bunurilor sechestrate pe judecătorul de drepturi şi libertăţi.
    (...)
    (3) La termenul fixat, în cameră de consiliu, se aduce la cunoştinţa părţilor şi a custodelui faptul că se intenţionează valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de a face observaţii sau cereri legate de bunurile ce urmează a fi valorificate. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi sau custode, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune prin încheiere motivată asupra valorificării bunurilor mobile prevăzute la art. 252^1 alin. (2)-(3^1). Lipsa părţilor legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurii.
    (4) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi prevăzute la alin. (3) se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară de către părţi, custode, procuror, precum şi de către orice altă persoană interesată în termen de 10 zile."    ART. III
    Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 37^15 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 19 iulie 2022.
    Nr. 230.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Legea nr. 318/2015)
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
    Nr. ........... din ...................
    PROCES-VERBAL
    de predare-preluare stocuri de bunuri sau produse
    Având în vedere ................................. (solicitarea/ordonanţa/încheierea) emisă de către ........................................, se încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între ............................................ (unitatea predătoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., ................................. (funcţia) , şi .............................. (unitatea primitoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ......................................., ...................................... (funcţia), cu ocazia predării-preluării a următoarelor stocuri de bunuri/produse:
    1. ..................................................;
    2. .................................................;
    3. ................................................. .

    Descrierea stocului/stocurilor de bunuri/produse care face/fac obiectul transferului:
    ............................................................................................

    Persoanele prezente formulează următoarele observaţii:
    ............................................................................................

    Au fost realizate fotografii în condiţii de luminozitate ............................................ .
    Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate.
    Bunurile rămân în custodia ........................................................................... .
    Activităţile descrise s-au desfăşurat între orele .............. şi .............. .
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare.
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura .........................
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura .........................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Legea nr. 318/2015)
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
    Nr. .......... din .....................
    PROCES-VERBAL
    de predare-preluare bunuri mobile
    Având în vedere ........................... (solicitarea/ordonanţa/încheierea) emisă de către ..............................,

    se încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între ....................... (unitatea predătoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna .............................., ........................... (funcţia), şi .......................... (unitatea primitoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., ................... (funcţia), cu ocazia predării-preluării a următoarelor bunuri mobile:
    1. .................................................;
    2. ..................................................;
    3. .................................................. .

    Descrierea bunului care face obiectul transferului:
    .............................................................................................

    Persoanele prezente formulează următoarele observaţii:
    ...........................................................................................

    Au fost realizate fotografii în condiţii de luminozitate ........................................... .
    Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate.
    Bunurile rămân în custodia ........................................................................... .
    Activităţile descrise s-au desfăşurat între orele ..............şi .............. .
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare.
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura .........................
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura .........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la Legea nr. 318/2015)
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
    Nr. .......... din ................
    ANUNŢ
    privind vânzarea bunurilor mobile/imobile Anul .......... luna ......... ziua ........
    În ziua de ...... luna ...... anul ......., ora ........, în localitatea ........................, str. ................... nr. ......., se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile/imobile, prima licitaţie/licitaţia a ....-a.:

┌───────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────┐
│Denumirea bunului │Descriere sumară │Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) │Cota TVA/ neimpozabil/scutit*) │Observaţii │
├───────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┤
│1. │
│........................................................................................................................................................... │
│2. │
│........................................................................................................................................................... │
│3. │
│........................................................................................................................................................... │
│4. │
│............................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înainte de data stabilită pentru vânzare.
    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
    Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
    Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ......................
    Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon ............................
    Data afişării: ................................
    Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ............................................
    L.S.
    Informaţii privind formularul:
    1. Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul de valorificare.
    5. Circulă câte 1 exemplar la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.
    6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 6 la Legea nr. 318/2015)
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
    Nr. .......... din .............
    PROCES-VERBAL
    privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile
    Încheiat astăzi, ....... anul ....... luna ........, ora ........, în localitatea ....................................., str. .................................. nr. ......
    S-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate care are ca obiect valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile/imobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunţul de vânzare nr. ..... din data de ................. . Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a dat citire la momentul organizării licitaţiei mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii, pentru bunurile mobile/imobile ................................... .
    Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:
    1. ..........................................................
    2. ..........................................................
    3. .........................................................
    4. ..........................................................

    Ca urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile/imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:
    - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri: .........................
    ..............................................................................................
    Denumirea bunului mobil/imobil: ..............................
    Descrierea sumară: ................
    Preţul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ...............
    Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului mobil/imobil, după caz: ........................................
    Preţul de evaluare: ...............
    Preţul de pornire: ..................

    – a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri: ..............................
    ...............................................................................................
    Denumirea bunului mobil/imobil adjudecat: ..................................................
    Descrierea sumară: ...............
    Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: ..................
    Preţul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ........................
    Valoarea TVA*), după caz, aferentă preţului de adjudecare - lei: ...............
    *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.

    Datele de identificare ale adjudecatarului: ..............................
    Preţul de evaluare: ......................
    Preţul de pornire: .........................
    Preţul de adjudecare: ...................


    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea garanţiei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării, la banca ....................................., în contul ........................
    Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: ..............................................
    ..............................................................................................

    Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare.
    Comisia de licitaţie:
    Numele .........................
    Prenumele ......................
    Semnătura ......................
    Participanţi:
    Numele .........................
    Prenumele ......................
    Semnătura ......................
    Informaţii privind formularul:
    1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se întocmeşte în 3 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
    5. Circulă:
    - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
    – 1 exemplar la debitor.

    6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 7 la Legea nr. 318/2015)
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
    Nr. ................. din .................
    CERTIFICAT
    de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile
    Încheiat astăzi, ....... luna ........ anul ........., ora ..........
    S-a întocmit prezentul certificat de adjudecare pentru bunul mobil/imobil valorificat prin vânzare la licitaţie conform Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile nr. ...................... din data de ....................., emis de .................................................... .
    I. Datele de identificare ale cumpărătorului:
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................

    II. Datele de identificare ale proprietarului:
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................

    III. Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:
    - denumirea bunului mobil/imobil: ..........................................;
    – descrierea sumară: ............................................................ .

    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .................... lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ............... lei*).
    *) TVA se datorează conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.

    Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
    - ................................. lei, reprezentând garanţia de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ..............., în contul nr. .......................;
    – ................................. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea garanţiei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ...................., în contul nr. ..................................;
    – ................................... lei, reprezentând TVA aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .........., în contul nr. ............ .

    Prezentul certificat de adjudecare constituie titlu de proprietate.
    Prezentul certificat de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare.
    Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,
    Comisia de licitaţie:
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura ............................................
    Cumpărător:
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura ............................................
    Informaţii privind formularul:
    1. Denumire: Certificat de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se întocmeşte în 3 exemplare de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor
    Indisponibilizate, după caz.

    5. Circulă:
    - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);
    – 1 exemplar la proprietar.

    6. Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 8 la Legea nr. 318/2015)
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
    Nr. ...................... din ...........................
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a bunurilor valorificate
    Încheiat astăzi, ....... luna ...... anul ........, ora ......, în localitatea ................................., sectorul/judeţul ............................, str. ............................. nr. ......., bl. ........., sc. ............, et. .........., ap. ..........., locul predării/primirii .............................
    Din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate am procedat la predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care aţi fost declarat cumpărător prin:
    - Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile nr. ................ din data de ...................................
    Datele de identificare ale cumpărătorului: .......................................


    Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:
    - denumirea bunului mobil/imobil: .............................................................;
    – descrierea sumară: ............................................................................... .

    Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de predare-primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în:
    Anunţul privind vânzarea bunurilor mobile/imobile nr. ............ din data de ..........., în Procesul-verbal de adjudecare bunuri mobile/imobile nr. ............ din data de .............. şi cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........ exemplare.
    Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura .......................................
    Cumpărător
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura .......................................
    Custode
    Numele şi prenumele/denumirea ..........................
    Semnătura .............................................................
    L.S.
    Informaţii privind formularul:
    1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se întocmeşte în 4 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, după caz.
    5. Circulă:
    - 1 exemplar la cumpărător;
    – 1 exemplar la custode, după caz.

    6. Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016