Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021  privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.
    (2) Prezenta lege urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
    a) asigurarea accesibilităţii energiei din punctul de vedere al preţului pentru toţi cetăţenii;
    b) asigurarea disponibilităţii fizice neîntrerupte a resurselor energetice pentru toţi consumatorii vulnerabili;
    c) promovarea accesului la măsurile de creştere a performanţei energetice a clădirilor cu destinaţie de locuinţe;
    d) prevenirea şi combaterea sărăciei energetice şi excluziunii sociale.

    (3) Prevederile prezentei legi se aplică activităţii de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale şi combustibililor solizi şi/sau petrolieri către consumatorii vulnerabili de energie.

    ART. 2
    (1) După natura lor, măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pot fi financiare şi nonfinanciare.
    (2) Măsurile de protecţie socială financiare constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale şi sunt:
    a) ajutor pentru încălzirea locuinţei;
    b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părţi din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului;
    c) ajutor pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum şi pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;
    d) ajutor pentru achiziţionarea de produse şi servicii în vederea creşterii performanţei energetice a clădirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

    (3) Măsurile de protecţie socială nonfinanciare constau în facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili din cele prevăzute la art. 4, precum şi consilierea şi informarea transparentă şi accesibilă a populaţiei cu privire la sursele de energie, costuri şi proceduri de acces la acestea, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Măsurile de protecţie socială financiare prevăzute la alin. (2) se finanţează din bugetul de stat, din bugetele locale sau din fonduri europene.

    ART. 3
    (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) consumator vulnerabil de energie, denumit în continuare consumator vulnerabil - persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale;
    b) consum mediu lunar de energie termică - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinţei, stabilită pentru persoana singură/familie, pe tip de apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură, conform anexei nr. 1;
    c) zonă de temperatură - repartizarea judeţelor în funcţie de temperaturile medii multianuale înregistrate, conform anexei nr. 2;
    d) familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună ori, după caz, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
    e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    f) locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă, denumită în continuare locuinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau de reşedinţă şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, după caz, locuinţele situate în aşezări informale, astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sau de legislaţia anterioară acesteia, aplicabilă la data edificării construcţiei. Nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase, asociaţiile sau grupurile religioase, prevăzute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;
    g) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită/redusă într-unul sau mai multe judeţe la solicitarea consiliilor judeţene, cu avizul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Perioada de prelungire/reducere a sezonului rece, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
    h) ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi şi/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;
    i) supliment pentru energie - măsura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;
    j) facilităţi privind accesul la energie - măsuri de sprijin din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (3), care au drept scop accesul şi conectarea la sursele de energie disponibile;
    k) sprijin pentru eficientizarea consumului de energie - măsură care are drept scop sprijinul financiar din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale sau fonduri europene ori contracte de performanţă energetică puse în aplicare de distribuitorii/ furnizorii de energie şi/sau companii de servicii energetice, destinată consumatorilor vulnerabili, pentru acoperirea unei părţi din costul sistemelor utilizate pentru creşterea eficienţei energetice, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor prevăzute la lit. h) şi i), solicită acordarea acestora şi poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
    m) beneficiar - familia sau persoana singură definite conform lit. d) şi e) şi care îndeplineşte condiţiile prezentei legi privind acordarea măsurilor prevăzute la lit. h) şi i);
    n) venit mediu net lunar - totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, împărţită la numărul persoanelor din familia definită la lit. d);
    o) sărăcie energetică - imposibilitatea consumatorului vulnerabil, definit la lit. a), de acoperire a nevoilor energetice minimale, definite la lit. p);
    p) nevoi energetice minimale - consumul minim de energie al persoanei singure/unei familii pentru iluminat, răcirea şi încălzirea optimă a locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie sau alimentarea dispozitivelor medicale pentru susţinerea vieţii ori pentru ameliorarea sănătăţii persoanelor. Limita minimă a consumului se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, pe baza datelor puse la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi de Institutul Naţional de Statistică;
    q) furnizor - persoană fizică sau juridică ce asigură furnizarea energiei termice, energiei electrice, gazelor naturale, după caz, către clienţi;
    r) valoare de referinţă - nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinţei aferent unei luni, stabilit în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, potrivit dispoziţiilor prezentei legi;
    s) gospodărie - unitate formată dintr-o locuinţă şi din persoanele fizice care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun şi valorificând în comun bunurile dobândite prin munca lor.

    (2) Măsurile de sprijin de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz.

    CAP. II
    Criterii de încadrare în categoria consumatorului vulnerabil
    ART. 4
    (1) Consumatorii vulnerabili se încadrează în următoarele categorii:
    a) consumatori vulnerabili din motive de venit;
    b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă;
    c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate;
    d) consumatori vulnerabili izolaţi.

    (2) În categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit se încadrează familia sau persoana singură al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se încadrează în venitul prevăzut la art. 7 alin. (2).
    (3) În categoria consumatorilor vulnerabili din motive de vârstă se încadrează persoanele prevăzute la alin. (2) şi care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii.
    (4) În categoria consumatorilor vulnerabili din motive de sănătate se încadrează persoanele care, fie necesită aparate electrice pentru menţinerea în viaţă sau pentru menţinerea stării de sănătate, fie prezintă probleme de sănătate care împiedică sau restricţionează mobilitatea şi/sau deplasarea acestora ori necesită modalităţi de informare şi comunicare adaptate nevoilor specifice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În categoria consumatorilor vulnerabili izolaţi se încadrează familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe se află în zone izolate sau în aşezări informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Documentele pe baza cărora se realizează încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 5
    Familia, precum şi oricare dintre membrii familiei sau, după caz, persoana singură poate fi încadrată în una sau mai multe din categoriile de consumatori vulnerabili prevăzute la art. 4 alin. (1), dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, şi beneficiază cumulativ de măsurile de protecţie socială financiare şi nonfinanciare corespunzătoare, acordate categoriilor în care sunt încadrate.

    CAP. III
    Măsuri de protecţie socială de natură financiară
    SECŢIUNEA 1
    Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - condiţii de acordare şi cuantum
    ART. 6
    (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, denumit în continuare ajutor pentru încălzire, se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinţei, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.
    (2) În funcţie de sistemul de încălzire utilizat în locuinţă, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:
    a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;
    b) ajutor pentru gaze naturale;
    c) ajutor pentru energie electrică;
    d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

    (3) Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.
    (4) Cuantumul ajutoarelor pentru încălzire prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) este egal cu:
    a) contravaloarea energiei termice furnizate în sistem centralizat, a cantităţii de gaze naturale şi/sau a energiei electrice consumate lunar, dacă valoarea consumului este mai mică decât valoarea ajutorului pentru încălzire calculată conform prevederilor art. 7 alin. (1);
    b) valoarea ajutorului pentru încălzire calculată conform prevederilor art. 7 alin. (1), dacă valoarea consumului este mai mare decât cuantumul ajutorului pentru încălzire acordat potrivit dispoziţiilor art. 7.

    (5) Contravaloarea ajutorului pentru încălzire prevăzut la alin. (2) lit. a)-c) se evidenţiază în facturile emise de furnizori.
    (6) Pentru stabilirea consumului înregistrat efectiv în fiecare lună din perioada sezonului rece, stabilirea cantităţii de energie electrică/gaze naturale consumată se face lunar, pe baza indicaţiilor contoarelor.
    (7) Contravaloarea ajutorului pentru încălzire prevăzut la alin. (2) lit. d) se plăteşte titularului.
    (8) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. d), în cazul ajutorului pentru încălzire prevăzut la alin. (2) lit. d), se are în vedere noţiunea de familie astfel cum este definită la art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    (1) Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:
    a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
    b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;
    c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;
    d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;
    e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;
    f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;
    g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei;
    h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;
    i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;
    j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;
    k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

    (2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
    (3) Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mică de:
    a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
    b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;
    c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

    (4) Nivelul veniturilor până la care se acordă ajutoarele pentru încălzire prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi valoarea stimulentului pentru energie, prevăzută la art. 25, se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
    (5) Valoarea de referinţă a ajutorului pentru energie termică se stabileşte, lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1, în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
    (6) Cuantumul ajutoarelor pentru încălzire prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) se scade din factura care atestă contravaloarea consumului, lunar, de către furnizori, şi nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat.
    (7) Dacă din calculul ajutorului pentru încălzire, potrivit prevederilor alin. (1), rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului.

    ART. 8
    (1) Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.
    (2) În situaţia în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în acelaşi spaţiu locativ, ajutorul pentru încălzire prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) se acordă în numele titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul.
    (3) Ajutorul pentru încălzire se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, care locuiesc în România.
    (4) Ajutorul pentru încălzire se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România, în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România;
    c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Ajutorul pentru încălzire prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. c) se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care, din motive tehnologice sau economice, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.
    ART. 9
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda din bugetele proprii ajutor pentru încălzire familiilor şi persoanelor singure ale căror locuinţe nu se încadrează în definiţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f).
    (2) Pentru beneficiarii ajutorului, aflaţi în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda din bugetul local sprijin financiar pentru acoperirea integrală sau parţială a cotei-părţi din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spaţiilor aflate în proprietate indiviză.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot implementa programe de certificare şi audit energetic al clădirilor cu destinaţie de locuinţe pentru consumatorii vulnerabili, potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.
    (4) Măsurile de sprijin prevăzute la alin. (1)-(3) pot fi acordate şi sub forma ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Ajutoarele pentru încălzire, acordate în condiţiile prezentei legi, nu se iau în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei acordat în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori a obligaţiilor legale de întreţinere.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - reglementări speciale pentru facturarea şi plata energiei termice
    ART. 11
    (1) Modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire de către asociaţiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/convenţii individuale, poate fi:
    a) pe baza consumului lunar efectiv;
    b) pe baza consumului lunar efectiv, cu plata în tranşe procentuale, pe o perioadă de referinţă cu durata de 12 luni.

    (2) Modalitatea de plată conform prevederilor alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum şi stabilirea perioadei de referinţă se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
    (3) Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat şi care beneficiază de ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, facturarea şi plata consumului de energie termică se fac doar pe baza consumului efectiv, conform prevederilor alin. (1) lit. a).

    ART. 12
    (1) La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală, furnizorii aplică modul de plată a contravalorii energiei termice în tranşe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinţă, în baza unui act adiţional la contractul de furnizare a energiei termice/convenţia individuală.
    (2) Opţiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală asupra modului de plată a contravalorii energiei termice în tranşe procentuale se comunică furnizorilor cu cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referinţă.

    ART. 13
    (1) Furnizorii de energie termică au obligaţia să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală, facturarea în condiţiile prevederilor art. 11.
    (2) Titularii de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală sunt obligaţi să achite facturile în termen de 15 zile de la data primirii acestora în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la scadenţele menţionate în factură, în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii şi scadenţele se menţionează în factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la scadenţă atrage penalităţi de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - modul de stabilire şi acordare
    ART. 14
    (1) Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi sistemul de încălzire utilizat.
    (2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) La completarea formularului, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2).
    (4) În vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru încălzire, primarii solicită acte doveditoare care atestă identitatea şi veniturile realizate de membrii familiei.
    (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) primarul stabileşte dreptul la ajutor pentru încălzire, solicitând informaţii altor instituţii/autorităţi sau, după caz, pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială.
    (6) Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor, la solicitarea agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, denumite în continuare agenţii teritoriale, sau din oficiu, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
    (7) În cazul solicitării ajutorului pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu, pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.

    ART. 15
    (1) În cazul ajutorului pentru energie termică, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise furnizorilor de către primării, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.
    (2) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele către titularii de contract/convenţie individuală, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.
    (3) Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi şi/sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării.
    (4) Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate intra în posesia formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, care se publică pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, al agenţiei teritoriale.

    ART. 16
    Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
    ART. 17
    (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se realizează în condiţiile prezentei legi, prin dispoziţie a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispoziţiile pot fi emise fie individual, fie pentru mai mulţi beneficiari, caz în care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor individual.
    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzire, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.
    (3) Pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire în termenul prevăzut la alin. (2), primarii vor transmite agenţiilor teritoriale, atât în scris, cât şi în format electronic, situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, pe fiecare sistem de încălzire, situaţie care va conţine şi venitul mediu net lunar pe membru de familie/al persoanei singure, după caz, şi valoarea ajutorului pentru încălzire calculată potrivit prevederilor art. 7.
    (4) În cazul ajutoarelor pentru încălzire prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) se transmite atât în scris, cât şi în format electronic şi furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale/energie electrică şi asociaţiilor de proprietari/locatari, caz în care aceasta cuprinde şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile prevederilor art. 7, denumirea şi datele de identificare ale furnizorului, respectiv codul de client al solicitantului.
    (5) Dispoziţiile primarului conţin numele şi prenumele titularului, cuantumul ajutorului pentru încălzire acordat în condiţiile prevăzute la art. 7, perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează combustibili solizi şi/sau petrolieri, şi data efectuării plăţii acestuia.
    (6) Pentru solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire, în termenul prevăzut la alin. (2) primarii le comunică acestora dispoziţia motivată privind respingerea cererii.
    (7) În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:
    a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
    b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
    c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

    (8) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (7) se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) şi (4) aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 18
    (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzire poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social şi/sau cu cel de alocaţie pentru susţinerea familiei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (5^2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În situaţia în care familia beneficiară de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită, ulterior stabilirii acestor drepturi, şi ajutorul pentru încălzire prevăzut de prezenta lege, acesta se acordă luând în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutor social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.
    (3) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire în situaţia prevăzută la alin. (2) se face cu condiţia ca la data depunerii cererii familia să fie în plata a cel puţin unuia dintre drepturile la ajutor social şi/sau la alocaţie pentru susţinerea familiei.
    (4) În situaţia familiilor al căror drept la ajutor social şi/sau la alocaţie pentru susţinerea familiei a încetat sau, după caz, este suspendat conform legii, dreptul la ajutorul pentru încălzire se acordă cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1).
    (5) Formularul de cerere pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire în situaţia prevăzută la alin. (2) este cel prevăzut la art. 18^1 alin. (5) din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Cererea prevăzută la alin. (5) se depune potrivit prevederilor art. 16, prevederile art. 17 aplicându-se în mod corespunzător.
    (7) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), dispoziţia primarului conţine acordarea tuturor drepturilor solicitate.
    ART. 19
    (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.
    (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.
    (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarul va emite o nouă dispoziţie cu privire la modificarea valorii ajutorului pentru încălzire calculat în condiţiile prezentei legi.
    (4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările potrivit alin. (1).
    (5) Primarul comunică titularului ajutorului pentru încălzire dispoziţia prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia, direct sau, după caz, prin intermediul asociaţiilor de proprietari/locatari.
    (6) În termenul prevăzut la alin. (5), primarul transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire, atât în scris, cât şi în format electronic.
    ART. 20
    (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a fiecărei luni, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale/energie electrică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, respectiv cu implicarea managerului energetic pentru localităţi al primăriei, atestat conform Legii nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dacă există angajat la nivelul primăriei, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale/energie electrică.
    (2) În cazul în care contorizarea consumului nu este individuală la stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general pe consumatori individuali.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (2), până la data de 5 a fiecărei luni, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevăzuţi la alin. (1) situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzire.
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 de clienţi, precum şi în situaţia existenţei de contoare individuale sau repartitoare de costuri pentru încălzire în cazul energiei termice ori în situaţiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice sau al gazelor naturale dispun altfel.
    ART. 21
    (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) şi la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică, cu respectarea prevederilor art. 6.
    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie, precum şi cuantumul total al ajutoarelor pentru încălzire calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum 2 zile de la realizarea calculului.
    (3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 6 şi 8, precum şi suma individuală de plată.
    (4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale de furnizare, încheiate între furnizor şi proprietari, sau convenţii de facturare individuală, anexe la contractul de furnizare/prestare încheiat cu asociaţia de proprietari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând consumul de energie termică care cuprind contravaloarea acestuia, defalcată pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 6 şi 8, precum şi suma individuală de plată.
    (5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare şi constituie document de plată. După certificare, borderoul se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării şi este inclus de către primării în Programul anual de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE), punând în evidenţă în mod distinct nivelul agregat al consumului energetic rezidenţial aferent consumatorilor vulnerabili din total consum energetic rezidenţial.
    (6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 22
    (1) Lunar, în termen de 10 zile de la data primirii facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a defalca, pe consumatori individuali, cheltuielile privind energia termică, ţinând cont de ajutorul pentru încălzire stabilit în condiţiile prezentei legi.
    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum 2 zile de la întocmire.
    (3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.

    ART. 23
    (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) şi la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului stabilit conform clauzelor contractuale ale locurilor de consum aferente consumatorilor vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale şi, respectiv, de energie electrică calculează cuantumul ajutorului pentru gaze naturale, respectiv pentru energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 6.
    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociaţiei de proprietari/locatari şi, după caz, suma de plată, calculată ca diferenţă între valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor pentru încălzire calculate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de maximum 2 zile de la realizarea calculului.
    (3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, precum şi suma individuală de plată ce urmează a fi suportată de beneficiar ca diferenţă dintre contravaloarea consumului înregistrat conform art. 20 alin. (4) şi ajutorul efectiv.
    (4) În cazul consumatorilor vulnerabili, titulari de contracte/convenţii individuale, furnizorii de gaze naturale şi, respectiv, de energie electrică transmit facturile reprezentând consumul de gaze naturale, respectiv de energie electrică, care vor conţine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale sau ajutorul pentru energie electrică, după caz, precum şi suma individuală de plată stabilită ca diferenţă între contravaloarea consumului şi ajutorul pentru încălzire calculat în condiţiile prevederilor alin. (1).
    (5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale, respectiv de energie electrică întocmesc borderoul centralizator, care se transmite primarului pentru certificare şi constituie document de plată. După certificare, borderoul se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării şi este inclus de către primării în Programul anual de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE), punând în evidenţă în mod distinct nivelul agregat al consumului energetic rezidenţial aferent consumatorilor vulnerabili din total consum energetic rezidenţial.
    (6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 24
    (1) Lunar, în termenul stabilit prin contractul de furnizare/ convenţie, după primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a defalca, pe consumatori individuali, cheltuielile privind gazele naturale, ţinând cont de ajutorul pentru încălzire stabilit în condiţiile prezentei legi.
    (2) Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum 2 zile de la data întocmirii acestuia, dar nu mai mult de 5 zile de la data primirii facturii.
    (3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru gaze naturale în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Suplimentul pentru energie - mod de stabilire şi acordare
    ART. 25
    (1) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută la art. 7 alin. (2) beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
    a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
    b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
    c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
    d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

    (2) Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se plăteşte astfel:
    a) furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut la alin. (1) lit. a)-c);
    b) direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la alin. (1) lit. d).

    (3) Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare, cu respectarea prevederilor art. 7.
    (4) Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate.
    (5) În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

    ART. 26
    (1) Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun la primăria în a cărei rază teritorială au locuinţa o cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind, după caz, componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. În situaţia în care se solicită şi ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere şi declaraţie pe propria răspundere.
    (2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, primarul emite dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii, pe care o comunică titularului şi furnizorului în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, prevederile art. 14 alin. (3)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (3) Dreptul la suplimentul pentru energie se stabileşte aplicând în mod corespunzător prevederile art. 17 alin. (7).
    (4) Modelul cererii se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 27
    Pentru efectuarea plăţii suplimentului pentru energie, prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2), prevederile art. 21-24 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Finanţarea şi plata ajutorului pentru încălzire şi a suplimentului pentru energie
    ART. 28
    (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) şi a suplimentului pentru energie prevăzut la art. 25 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
    (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire, prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. d), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
    (3) Fondurile necesare pentru plata drepturilor, prevăzute la art. 9, se asigură din bugetele locale.
    (4) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din bugetele locale.

    ART. 29
    (1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire, prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), şi a suplimentului pentru energie se realizează lunar de către agenţiile teritoriale pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5).
    (2) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. d), se face o singură dată pentru tot sezonul rece sau pentru lunile rămase din sezonul rece, în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (7).
    (3) În vederea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri în condiţiile prevederilor alin. (2), primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3), actualizată lunar conform prevederilor art. 17 alin. (7).

    ART. 30
    (1) Pentru sumele cu titlu de ajutor pentru încălzire aferente sezonului rece anterior, termenele-limită până la care se poate solicita plata acestora de către primari, respectiv furnizori, în anul curent, sunt:
    a) până cel târziu la data de 30 aprilie, în cazul ajutorului pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri;
    b) până cel târziu la data de 31 iulie, în cazul ajutorului pentru energie termică, energie electrică şi gaze naturale.

    (2) Decontarea ajutoarelor pentru încălzire se face în funcţie de valoarea consumului, dar numai în limita ajutorului maxim la care titularul este îndreptăţit, aprobat pentru lunile sezonului rece.
    (3) Ulterior datelor prevăzute la alin. (1), sumele cu titlu de ajutor pentru încălzire care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se suportă din bugetele locale.

    ART. 31
    Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzire plătite direct de consumatorii vulnerabili, precum şi ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie achitate de agenţiile teritoriale sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei legi, se colectează astfel:
    a) în conturile de tip ESCROW, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul energiei termice;
    b) în contul indicat de furnizor, în cazul gazelor naturale şi al energiei electrice.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Verificare şi monitorizare
    ART. 32
    (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5), precum şi situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) se transmit agenţiilor teritoriale şi în format electronic.
    (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale elaborează baza de date cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzire şi ai suplimentului pentru energie, precum şi cu sumele acordate cu acest titlu.
    ART. 33
    (1) În situaţia în care familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire ori supliment pentru energie refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la art. 14 alin. (5) şi (7), aceste măsuri de sprijin nu se mai acordă.
    (2) În cazul în care, în urma anchetelor sociale efectuate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (6), se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire sau supliment pentru energie nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzire şi/sau la suplimentul pentru energie încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
    (3) Agenţiile teritoriale pot efectua oricând verificări cu privire la condiţiile care au stat la baza acordării ajutorului pentru încălzire şi/sau a suplimentului pentru energie, precum şi a îndeplinirii de către titular a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (1).
    (4) Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire sau de supliment pentru energie, plătite din bugetul de stat, se recuperează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire, prevăzut la art. 6 alin. (2), şi de supliment pentru energie, prevăzut la art. 25, se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale.
    (6) În situaţia în care, cu prilejul verificărilor dispuse de primar sau efectuate de către agenţiile teritoriale, se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzire şi/sau al suplimentului pentru energie nu corespund realităţii şi se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală.
    (7) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situaţia în care beneficiarii de ajutor pentru încălzire şi supliment pentru energie sunt şi beneficiari ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ai alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru toate beneficiile de asistenţă socială acordate.
    (8) În cazul în care, în urma anchetei prevăzute la alin. (7), se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă, pe care o comunică agenţiei teritoriale în termen de 5 zile de la emitere.
    ART. 34
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale monitorizează şi controlează, prin personalul împuternicit şi prin instituţiile abilitate din subordine, aplicarea prevederilor prezentei legi cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzire şi a suplimentului pentru energie.
    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale evaluează şi prezintă atât Guvernului, cât şi Parlamentului, o dată la 2 ani, până la data de 30 iunie, o situaţie privind evoluţia numărului de beneficiari, valoarea de referinţă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzută la art. 7 alin. (3) în raport cu evoluţia preţurilor la energie în funcţie de sursele de furnizare, cât şi cuantumul pentru acordarea suplimentului pentru energie prevăzut la art. 25 alin. (1) raportat la venitul beneficiarilor de ajutoare financiare şi non-financiare.
    (3) La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică, gaze naturale şi energie electrică, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei legi.
    (4) Primarii, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzire, iar furnizorii/distribuitorii de energie termică, gaze naturale şi energie electrică, documentele pe baza cărora au înscris în facturi ajutorul pentru încălzire, inclusiv copii după facturile emise beneficiarilor.
    (5) Organele de control ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot efectua în caz de autosesizare sau la solicitarea unor terţi anchete sociale ori verificări la domiciliul beneficiarilor, pentru stabilirea veridicităţii informaţiilor din anchetele sociale.
    (6) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale coordonează la nivel naţional baza de date cu beneficiarii ajutoarelor, consumul şi costul energetic anual, pentru o evidenţă clară la nivel naţional a consumului energetic total agregat aferent consumatorilor vulnerabili, din total consum energetic rezidenţial. Baza de date, sub formă anonimizată, va putea fi accesată de diferite entităţi publice şi private din România pentru iniţierea, accesarea şi derularea unor proiecte de cercetare-inovare-diseminare în folosul consumatorului vulnerabil şi pentru eradicarea fenomenului de sărăcie energetică.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Alte măsuri de protecţie socială
    ART. 35
    Pentru consumatorii vulnerabili prevăzuţi la art. 4 alin. (1), măsurile de protecţie socială prevăzute la art. 2, altele decât ajutorul pentru încălzire şi suplimentul pentru energie prevăzute de prezenta lege, se stabilesc după cum urmează:
    a) pe bază de programe naţionale, finanţate din bugetul de stat, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
    b) pe bază de programe locale, suportate din bugetele locale, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale/consiliilor judeţene;
    c) pe bază de proiecte susţinute din fonduri europene, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului;
    d) prin ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru măsurile de sprijin non-financiare şi care vizează facilităţi acordate prin intermediul furnizorilor.


    CAP. IV
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 36
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către primar a dispoziţiilor prevăzute la art. 14 alin. (5) şi art. 19 alin. (4).
    (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:
    a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, în termenele prevăzute la art. 14 alin. (7), art. 15 alin. (1) şi art. 17 alin. (2) şi (7);
    b) nerespectarea de către primar a dispoziţiilor prevăzute la art. 17, art. 19 alin. (3), (5) şi (6);
    c) nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 6 alin. (5), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1)-(5) şi art. 23 alin. (1)-(5);
    d) nerespectarea de către asociaţia de proprietari/locatari a dispoziţiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3);
    e) nerespectarea de către titular a prevederilor art. 14 alin. (3) şi art. 19 alin. (1).

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:
    a) de către inspectorii sociali, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a);
    b) de către primari, persoanele împuternicite de aceştia, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi e).

    (4) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii şi protecţiei sociale, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), organul de control al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale notifică de îndată organul de control competent potrivit prevederilor alin. (3) în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.
    (6) Contravenientul poate achita, pe loc, prin derogare de la dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
    (7) Nerespectarea prevederilor art. 31 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Procesele-verbale întocmite de personalul prevăzut la alin. (3) lit. a) se depun în fotocopie la primarul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

    ART. 37
    Dispoziţiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului pentru încălzire şi/sau a suplimentului pentru energie se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 38
    (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se face cu respectarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.
    (2) Acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, încadrarea în categoriile de consumatori vulnerabili prevăzute la art. 4, solicitarea de informaţii prevăzută la art. 14 alin. (4) şi (5), precum şi utilizarea comunicării electronice între agenţiile teritoriale, furnizori, autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii care prelucrează date cu caracter personal se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ART. 39
    (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Prezenta lege se aplică de la data de 1 noiembrie 2021, cu următoarele excepţii:
    a) art. 43 pct. 28, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    b) art. 43 pct. 1-26, 29-30, care intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare.

    (3) De la data aplicării prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 40
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 41
    Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, punctul 16 va avea următorul cuprins:
    "16. consumator vulnerabil - persoană singură/familie, client final aparţinând unei categorii de clienţi casnici care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară, şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale. Măsurile de protecţie socială, precum şi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;"

    2. La articolul 100, punctul 29 va avea următorul cuprins:
    "29. consumator vulnerabil - persoană singură/familie, client final aparţinând unei categorii de clienţi casnici, care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară, şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale. Măsurile de protecţie socială, precum şi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;"

    3. În tot cuprinsul legii, sintagma „client vulnerabil“ se înlocuieşte cu sintagma „consumator vulnerabil“.


    ART. 42
    La articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Familiile cu domiciliul în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, beneficiază de reducerea cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul public de salubrizare şi apă potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile locale.
    (2) Diferenţele de tarif pentru serviciile privind livrarea apei potabile se suportă de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea."


    ART. 43
    Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    2. La articolul 5, litera c) se abrogă.
    3. La articolul 6 alineatul (1), literele j)-l) şi litera v) se abrogă.
    4. La articolul 9 alineatul (3), litera c) se abrogă.
    5. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.
    6. La capitolul II, secţiunea a 4-a - Stabilirea cuantumului suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele 20-27, se abrogă.
    7. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine, în principal, date privind persoana îndreptăţită, date privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia şi bunurile deţinute, tipul de locuinţă, numărul persoanelor care locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu sau reşedinţă, precum şi informaţii referitoare la situaţia educaţională şi profesională a persoanei îndreptăţite, a membrilor de familie, precum şi la nevoile speciale şi situaţiile particulare în care aceştia se află."

    8. Articolul 31 se abrogă.
    9. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul solicitanţilor al căror venit mediu lunar/membru de familie se încadrează în limitele prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a) şi/sau lit. b) se efectuează verificarea în teren a datelor şi informaţiilor declarate de solicitant, în termenul prevăzut la alin. (1)."

    10. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la alin. (1) directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, în baza dispoziţiei primarului prevăzute la art. 36 alin. (3) şi a verificărilor efectuate de personalul propriu, emite decizia de stabilire a dreptului, în care se menţionează dispoziţia primarului şi cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente."

    11. La articolul 38, alineatul (5) se abrogă.
    12. La capitolul III, secţiunea a 2-a - Modalităţi de facturare şi plată a energiei termice furnizate în sistem centralizat şi secţiunea a 3-a - Condiţiile speciale de acordare a suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele 43-55, se abrogă.
    13. La articolul 58, alineatul (2) se abrogă.
    14. La articolul 66, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru efectuarea activităţilor de verificare şi monitorizare prevăzute la alin. (1), primarii, precum şi celelalte instituţii implicate în acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege au următoarele obligaţii:"

    15. La articolul 69, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Încetarea dreptului la venit minim de incluziune, a dreptului la ajutor de incluziune sau la ajutorul pentru familia cu copii se face începând cu luna următoare încetării sau constatării neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege, precum şi în situaţia prevăzută la art. 33 alin. (5)."

    16. La articolul 72, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fondurile necesare pentru plata măsurilor de protecţie socială prevăzute la art. 83 şi 85 se asigură din bugetele locale."

    17. La articolul 73, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    18. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    (1) Plata venitului minim de incluziune se realizează pe bază de mandat poştal ori, după caz, în cont bancar sau prin orice alte mijloace electronice de plată disponibile."

    19. Articolul 75 se abrogă.
    20. Articolul 77 se abrogă.
    21. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 80
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune, acordate din bugetele locale potrivit art. 83 şi art. 85 lit. b), se recuperează de către organele fiscale locale de la titularul dreptului în termenul general de prescripţie prevăzut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare."

    22. La articolul 86 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de către primar a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) şi (4), art. 60 alin. (1), art. 62 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 69 alin. (4) şi art. 71 alin. (1);"

    23. La articolul 86 alineatul (1), literele e) şi f) se abrogă.
    24. La articolul 86 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, fapta titularului dreptului de a completa cu date şi informaţii incorecte formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 40 alin. (1) şi art. 56."

    25. La articolul 90, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 90
    (1) Sumele constatate ca fiind primite necuvenit cu titlu de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alocaţie pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se recuperează în condiţiile art. 78-80."

    26. La articolul 94 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    27. La articolul 96, litera c) se abrogă.
    28. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022."

    29. Articolul 98 se abrogă.
    30. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN-CLAUDIU ROMAN
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 16 septembrie 2021.
    Nr. 226.
    ANEXA 1

    Consum mediu lunar de energie termică

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Consum mediu zona rece │
├────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│Tip │ │ │ │ │ │
│locuinţă│ │ │ │ │ │
│/consum │Ianuarie│Februarie│Martie│Noiembrie│Decembrie│
│lunar │ │ │ │ │ │
│Gcal │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1 cameră│1,01 │0,84 │0,74 │0,82 │0,91 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│2 camere│1,49 │1,30 │1,16 │1,31 │1,49 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│3 camere│1,94 │1,70 │1,52 │1,70 │1,94 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│≥ 4 │2,70 │2,27 │2,11 │2,37 │2,70 │
│camere │ │ │ │ │ │
├────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│Consum mediu zona temperată │
├────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│Tip │ │ │ │ │ │
│locuinţă│ │ │ │ │ │
│/consum │Ianuarie│Februarie│Martie│Noiembrie│Decembrie│
│lunar │ │ │ │ │ │
│Gcal │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1 cameră│0,91 │0,76 │0,67 │0,75 │0,82 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│2 camere│1,36 │1,18 │1,06 │1,19 │1,36 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│3 camere│1,76 │1,55 │1,38 │1,55 │1,76 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│≥ 4 │2,45 │2,07 │1,92 │2,15 │2,45 │
│camere │ │ │ │ │ │
├────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│Consum mediu zona caldă │
├────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│Tip │ │ │ │ │ │
│locuinţă│ │ │ │ │ │
│/consum │Ianuarie│Februarie│Martie│Noiembrie│Decembrie│
│lunar │ │ │ │ │ │
│Gcal │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1 cameră│0,82 │0,68 │0,61 │0,67 │0,74 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│2 camere│1,22 │1,06 │0,95 │1,07 │1,22 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│3 camere│1,59 │1,39 │1,24 │1,39 │1,58 │
├────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│≥ 4 │2,21 │1,86 │1,73 │1,94 │2,21 │
│camere │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘    ANEXA 2

    Repartizarea judeţelor pe zone de temperatură

┌─────────────┬────────┬───────────────┐
│Zone │Nr. crt.│Judeţul │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│Zona rece │1. │Harghita │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │2. │Suceava │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │3. │Covasna │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │4. │Braşov │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │5. │Bistriţa-Năsăud│
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │6. │Bacău │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │7. │Botoşani │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │8. │Cluj │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │9. │Vaslui │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │10. │Neamţ │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │11. │Mureş │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │12. │Sibiu │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │13. │Hunedoara │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │14. │Iaşi │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │15. │Alba │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│Zona │16. │Vrancea │
│temperată │ │ │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │17. │Satu Mare │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │18. │Dâmboviţa │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │19. │Argeş │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │20. │Ialomiţa │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │21. │Sălaj │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │22. │Dolj │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │23. │Maramureş │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │24. │Galaţi │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │25. │Prahova │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │26. │Brăila │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │27. │Buzău │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │28. │Olt │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │29. │Bihor │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │30. │Teleorman │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │31. │Ilfov │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │32. │Gorj │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│Zona caldă │33. │Giurgiu │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │34. │Tulcea │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │35. │Vâlcea │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │36. │Arad │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │37. │Caraş-Severin │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │38. │Bucureşti │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │39. │Călăraşi │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │40. │Timiş │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │41. │Mehedinţi │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │42. │Constanţa │
└─────────────┴────────┴───────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016