Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 198 din 6 iulie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice  şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 198 din 6 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 681 din 7 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege are ca obiect:
    a) asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018;
    b) stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice;
    c) stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieţei echipamentelor radio şi aparatelor;
    d) stabilirea cadrului de comunicare a documentelor prin intermediul serviciului „My ANCOM“.


    CAP. II
    Dispoziţii pentru asigurarea transpunerii Codului european al comunicaţiilor electronice
    ART. 2
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, a facilităţilor şi a serviciilor asociate, a anumitor aspecte privind echipamentele terminale, precum şi a măsurilor destinate promovării concurenţei pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
    .......................................................
e) stabilirea cadrului de reglementare a accesului pentru utilizatorii finali ori, după caz, pentru consumatori la serviciile incluse în sfera serviciului universal."

    2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop:
    a) să contribuie la realizarea pieţei interne în cadrul Uniunii Europene în domeniul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, care să conducă la instalarea şi utilizarea reţelelor de foarte mare capacitate, la concurenţă durabilă, la interoperabilitatea serviciilor de comunicaţii electronice, la accesibilitatea şi securitatea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi la obţinerea de beneficii în favoarea utilizatorilor finali;
    b) să garanteze furnizarea, prin intermediul unui mediu concurenţial şi al unor posibilităţi de alegere efective, a unor servicii de comunicaţii electronice de bună calitate şi la preţuri accesibile destinate publicului;
    c) să asigure cadrul pentru satisfacerea necesităţilor utilizatorilor finali, inclusiv a necesităţilor utilizatorilor finali cu dizabilităţi de a accesa serviciile de comunicaţii electronice în condiţii de egalitate cu ceilalţi utilizatori, în cazurile în care piaţa nu le îndeplineşte;
    d) să stabilească drepturile utilizatorilor finali."

    3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduc atingere:
    a) acţiunilor care privesc măsuri menite să asigure apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională;
    b) normelor privind reglementarea conţinutului şi politica în domeniul audiovizualului;
    c) normelor privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private;
    d) reglementărilor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio;
    e) reglementărilor privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii Europene;
    f) reglementărilor privind accesul la internetul deschis şi tarifele cu amănuntul pentru comunicaţiile în interiorul Uniunii Europene reglementate.
    (2) ANCOM sau orice altă autoritate publică asigură respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 119 din 4 mai 2016, atunci când prelucrează date cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor ori, după caz, a sarcinilor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă."

    4. La articolul 4 alineatul (1), punctele 1 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. autorizare generală - cadrul juridic ce stabileşte drepturile privind furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, precum şi obligaţiile specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, în condiţii ce se pot aplica tuturor sau anumitor categorii de reţele ori servicii de comunicaţii electronice;
    .........................................................
6. reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie, bazate sau nu pe o infrastructură permanentă sau pe o capacitate de administrare centralizată, şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor media audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă;"

    5. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
    "6^1. reţea de foarte mare capacitate - o reţea de comunicaţii electronice ale cărei sisteme de transmisie sunt bazate în întregime pe elemente de fibră optică, cel puţin până la punctul de distribuţie aferent amplasamentului sau, după caz, zonei deservite ori o reţea de comunicaţii electronice care este capabilă să asigure, în condiţii caracteristice orelor de vârf, performanţe de reţea similare în ceea ce priveşte lărgimea de bandă disponibilă pentru legăturile descendentă şi ascendentă, rezilienţa, precum şi parametrii referitori la erori, pierderi de pachete de date, întârzierea de transfer al pachetelor de date şi variaţia acestei întârzieri de transfer; performanţa reţelei poate fi considerată similară indiferent de variaţiile experienţei utilizatorului final în funcţie de caracteristicile în mod inerent diferite ale mediului de transmisie prin care se realizează conectarea la punctul terminal al reţelei;"

    6. La articolul 4 alineatul (1), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat, de regulă, contra cost, prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, care include următoarele tipuri de servicii:
    a) serviciul de acces la internet, astfel cum este definit la art. 2 paragraful 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din 26 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) serviciul de comunicaţii interpersonale; şi
    c) orice alte servicii care constau, în întregime sau în principal, în transportul de semnale prin reţelele de comunicaţii electronice, cum ar fi serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, machine-to-machine, şi pentru transmisia serviciilor media audiovizuale;
    Nu sunt servicii de comunicaţii electronice serviciile prin care se furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor ori serviciilor de comunicaţii electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut şi serviciile societăţii informaţionale, definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, care nu constau, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice;"

    7. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 9 se introduc şase noi puncte, punctele 9^1-9^6, cu următorul cuprins:
    "9^1. serviciu de comunicaţii interpersonale - un serviciu furnizat de regulă contra cost care permite schimbul direct de informaţii într-un mod interpersonal şi interactiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice între un număr limitat de persoane, în cadrul căruia persoanele care iniţiază sau participă la comunicare îşi stabilesc destinatarul sau destinatarii, şi care nu include serviciile care permit comunicarea interpersonală şi interactivă doar ca un simplu element auxiliar minor care este legat în mod intrinsec de un alt serviciu;
9^2. serviciu de comunicaţii interpersonale bazat pe numere - un serviciu de comunicaţii interpersonale care utilizează resurse publice de numerotaţie, respectiv unul sau mai multe numere din planurile naţionale sau internaţionale de numerotaţie, sau care permite comunicarea cu un număr sau mai multe numere din planurile naţionale sau internaţionale de numerotaţie;
9^3. serviciu de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere - un serviciu de comunicaţii interpersonale care nu utilizează resurse publice de numerotaţie, respectiv un număr sau mai multe numere din planurile naţionale sau internaţionale de numerotaţie, sau nu permite comunicarea cu un număr sau mai multe numere din planurile naţionale sau internaţionale de numerotaţie;
9^4. furnizor de servicii de comunicaţii electronice - o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unui serviciu de comunicaţii electronice;
9^5. furnizor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP - persoană care, pe teritoriul României, oferă servicii de stocare, distribuire a conţinutului şi asigurare a accesului la acesta, pe servere deţinute sau închiriate, prin gestionarea unui set de adrese IP în internet;
9^6. adresă IP - identificator unic al unei interfeţe fizice sau logice, asociate unui echipament conectat la o reţea de comunicaţii electronice;"

    8. La articolul 4 alineatul (1), punctele 10, 12 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "10. reţea publică de comunicaţii electronice - o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi care permite transferul de informaţii între punctele terminale ale reţelei;
    ......................................................
12. interferenţă prejudiciabilă - interferenţa care periclitează funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii destinate siguranţei vieţii ori care, în orice mod, afectează în mod grav, obstrucţionează sau întrerupe în mod repetat un serviciu de radiocomunicaţii, care operează în conformitate cu dispoziţiile legale internaţionale, ale Uniunii Europene ori cele naţionale;
    .......................................................
14. atribuirea unei benzi de frecvenţe - desemnarea unei anumite benzi de frecvenţe, în cadrul Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, denumit în continuare TNABF, în scopul utilizării acesteia de către unul sau mai multe servicii de radiocomunicaţii sau de către serviciul de radioastronomie, în condiţii determinate;"

    9. La articolul 4 alineatul (1), punctele 21 şi 22 se abrogă.
    10. La articolul 4 alineatul (1), punctele 25 şi 26 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "25. servicii asociate - acele servicii asociate unei reţele de comunicaţii electronice sau unui serviciu de comunicaţii electronice care permit ori susţin furnizarea, autofurnizarea sau furnizarea automată a serviciilor prin intermediul reţelei respective sau al serviciului respectiv ori au un astfel de potenţial şi care includ conversia numerelor sau sistemele cu o funcţie echivalentă, sistemele de acces condiţionat, ghidurile electronice de programe, precum şi alte servicii, cum ar fi serviciile de localizare, identificare şi prezenţă;
26. sistem de acces condiţionat - orice modalitate tehnică, sistem de autentificare sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de transmitere a serviciilor de programe de televiziune sau radiodifuziune se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament ori pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;"

    11. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă a punctului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "28. acces - punerea la dispoziţia altei persoane de facilităţi sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv ori neexclusiv, care îi sunt necesare în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv atunci când sunt utilizate pentru transmisia serviciilor societăţii informaţionale sau a serviciilor media audiovizuale; accesul cuprinde, printre altele:"

    12. La articolul 4 alineatul (1) punctul 28, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) accesul la sistemele de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală;"

    13. La articolul 4 alineatul (1), punctele 31, 36, 37, 40, 52 şi 53 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "31. buclă locală - legătura fizică utilizată pentru transmiterea semnalelor de comunicaţii electronice dintre punctul terminal al reţelei şi un repartitor principal sau un element echivalent dintr-o reţea publică fixă de comunicaţii electronice;
    ...............................................
36. serviciu de comunicaţii de voce - serviciu de comunicaţii electronice pus la dispoziţia publicului care permite iniţierea şi primirea, în mod direct sau indirect, de apeluri naţionale ori naţionale şi internaţionale prin utilizarea unui număr sau unor numere din planul naţional ori internaţional de numerotaţie. Sunt asimilate serviciilor de comunicaţii de voce şi mijloacele de comunicare destinate în mod special utilizatorilor finali cu dizabilităţi, folosind servicii de redare de text sau de conversaţie totală;
37. apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de comunicaţii interpersonale destinat publicului care permite comunicarea vocală bidirecţională;
    ................................................
40. punct terminal al reţelei - punctul fizic la care unui utilizator final i se furnizează accesul la o reţea publică de comunicaţii electronice; în cazul reţelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de reţea, care poate fi asociată numărului ori numelui sau denumirii unui utilizator final;
    ..................................................
52. echipament avansat de televiziune digitală - decodor utilizat pentru a fi conectat la un televizor sau la un televizor cu decodor digital integrat, capabil să recepţioneze servicii de televiziune digitală interactivă;
53. interfaţă de programare a aplicaţiei - interfaţă software între aplicaţii, pusă la dispoziţie de radiodifuzori sau de furnizorii de servicii, şi resursele echipamentului avansat de televiziune digitală destinate pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră în format digital;"

    14. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se introduc trei noi puncte, punctele 53^1-53^3, cu următorul cuprins:
    "53^1. pachet - oferta comercială ce conţine cel puţin un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicaţii interpersonale bazate pe numere şi alte servicii şi/sau echipamente terminale furnizate sau vândute de către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice în cadrul aceluiaşi contract sau al unor contracte diferite aflate în strânsă legătură între ele;
53^2. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate;
53^3. spaţiu comercial - orice unitate care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
    a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în permanenţă;
    b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit;"

    15. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 54 se introduc zece noi puncte, punctele 54^1-54^10, cu următorul cuprins:
    "54^1. securitatea reţelelor şi serviciilor - capacitatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de a rezista, la un anumit nivel de încredere, oricărei acţiuni care afectează disponibilitatea, autenticitatea, integritatea sau confidenţialitatea acestor reţele şi servicii, a datelor stocate, transmise ori prelucrate sau a serviciilor aferente oferite de reţelele ori serviciile de comunicaţii electronice respective sau accesibile prin intermediul acestora;
54^2. incident de securitate - un eveniment care are un efect real negativ asupra securităţii reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice;
54^3. servicii de conversaţie totală - servicii de conversaţie multimedia în timp real care permit transferul simetric bidirecţional în timp real de conţinut video, de text şi de voce între utilizatori aflaţi în două sau mai multe locaţii;
54^4. servicii de redare - servicii care permit comunicarea bidirecţională între utilizatorii finali la distanţă care folosesc diferite moduri de comunicare, precum comunicarea scrisă, prin semne, orală, prin intermediul conversiei între respectivele moduri de comunicare, realizată în mod normal de un operator uman;
54^5. echipament terminal - echipamentul conectat în mod direct sau indirect la interfaţa unei reţele publice de comunicaţii electronice, în scopul trimiterii, prelucrării sau recepţionării de informaţii prin cablu, fibră optică ori mediu electromagnetic sau echipamentul pentru staţiile de sol pentru comunicaţii prin satelit; conectarea echipamentului terminal la reţea este indirectă dacă alte echipamente sunt amplasate între acesta şi interfaţa reţelei;
54^6. punct de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă - echipament de acces pe suport radio la reţea, de mică putere şi de dimensiuni mici, care funcţionează pe o arie redusă de acoperire, ce utilizează frecvenţe radio în condiţiile legii şi care poate fi utilizat ca parte a unei reţele publice de comunicaţii electronice, care poate avea una sau mai multe antene cu un impact vizual redus şi care permite utilizatorilor accesul pe suport radio la reţele de comunicaţii electronice, indiferent de topologia de bază a reţelei respective, fie aceasta mobilă sau fixă;
54^7. reţea locală cu acces pe suport radio (RLAN) - un sistem de acces pe suport radio de mică putere, având o arie de acoperire redusă, ce prezintă un risc scăzut de interferenţă cu alte sisteme de acelaşi tip, instalate şi operate în imediata vecinătate de către alţi utilizatori şi care foloseşte în mod neexclusiv spectru de frecvenţe radio armonizat;
54^8. spectru de frecvenţe radio armonizat - spectrul de frecvenţe radio pentru care au fost stabilite, prin măsuri tehnice de aplicare în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002, condiţii armonizate de disponibilitate şi utilizare eficientă;
54^9. utilizarea în comun a spectrului de frecvenţe radio - accesul care permite unui număr de doi sau mai mulţi utilizatori să folosească aceleaşi benzi de frecvenţe radio, în temeiul unui cadru specific ce include abordări de reglementare cum ar fi utilizarea partajată pe bază de licenţă, utilizarea autorizată pe baza unei autorizaţii generale, utilizarea în baza unor drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio sau a unei combinaţii a acestora, pentru a facilita utilizarea în comun a unei benzi de frecvenţă radio, sub rezerva unui acord obligatoriu al tuturor părţilor implicate, în conformitate cu regulile de utilizare în comun, aşa cum sunt acestea incluse în drepturile lor de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, astfel încât să se garanteze tuturor utilizatorilor un cadru de utilizare în comun previzibil şi fiabil, şi fără a aduce atingere aplicării dreptului concurenţei;
54^10. forum de evaluare inter pares - forum ce favorizează schimbul de bune practici între statele membre ale Uniunii Europene şi sporirea transparenţei procedurilor de selecţie organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio;"

    16. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea considerării unei reţele ca fiind de foarte mare capacitate, respectiv a locaţiei punctului terminal al reţelei, ANCOM ţine seama de orientările Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, denumit în continuare OAREC, emise în conformitate cu art. 82, respectiv în conformitate cu art. 61 alin. (7) din Directiva (UE) 2018/1972, denumită în continuare Codul european al comunicaţiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări."

    17. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol."

    18. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de către persoane din Uniunea Europeană poate fi limitată doar din motive ce ţin de apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională sau sănătatea publică.
    (2) Limitarea libertăţii de a furniza reţele şi servicii de comunicaţii electronice în condiţiile alin. (1) se motivează şi este notificată Comisiei Europene.
    (3) Furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de către persoane din afara Uniunii Europene poate fi limitată din motive obiective şi justificate, prin decizia ANCOM."

    19. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenţionează să furnizeze reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, are obligaţia să transmită ANCOM o notificare, în forma prevăzută la alin. (3), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 7.
    (2) Persoanele străine care intenţionează să furnizeze servicii de comunicaţii electronice transfrontaliere destinate publicului către utilizatorii finali aflaţi pe teritoriul naţional, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, au obligaţia să transmită ANCOM notificarea prevăzută la alin. (1).
    (3) ANCOM stabileşte şi actualizează, prin decizie, ţinând cont de orientările relevante ale OAREC, formularul-tip al notificării care cuprinde cel mult următoarele informaţii:
    a) denumirea persoanei;
    b) statutul legal, forma de organizare şi codul unic de identificare al persoanei într-un registru relevant;
    c) adresa sediului principal, şi, acolo unde este cazul, a sucursalelor înregistrate în state membre ale Uniunii Europene;
    d) pagina de internet a persoanei, dedicată furnizării de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, dacă aceasta există;
    e) o persoană de contact care deţine drepturile legale de a trimite orice fel de notificări sau documente în numele şi pe seama acelei entităţi şi datele de contact ale acestei persoane;
    f) o scurtă descriere a tipurilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pe care persoana în cauză intenţionează să le furnizeze;
    g) alte state membre ale Uniunii Europene unde furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice;
    h) data estimativă a începerii activităţii.
    (4) Persoana care a transmis notificarea prevăzută la alin. (1), în măsura în care a comunicat cel puţin informaţii suficiente pentru identificarea ei, are dreptul să furnizeze tipurile de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pe care le-a indicat în notificare, având drepturile şi obligaţiile corespunzătoare prevăzute în autorizaţia generală.
    (5) Persoana care a dobândit dreptul de a furniza reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în condiţiile alin. (4) nu este exonerată de obligaţia de a transmite, în mod corect, toate datele prevăzute la alin. (3), dacă nu le-a transmis la momentul notificării. Toate datele se vor transmite către ANCOM, în mod corect şi complet, în termenul stabilit de ANCOM, care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data comunicării de către ANCOM a informării privind neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3).
    (6) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată ANCOM în termen de 10 zile.
    (7) ANCOM transmite OAREC, fără întârzieri nejustificate, prin mijloace electronice, după ce au fost colectate toate datele necesare prevăzute la alin. (3), fiecare notificare primită, inclusiv orice modificare survenită ulterior.
    (8) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu art. 147, le încetează dreptul de acces pe proprietăţi, prevăzut de art. 10 alin. (1), de a utiliza frecvenţe radio, resurse de numerotaţie sau alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, şi nu mai pot furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.
    (9) Calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, dobândită ca urmare a transmiterii notificării prevăzute la alin. (1), încetează dacă persoana în cauză nu a transmis raportările privind furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori dacă a comunicat, în cadrul acestor raportări, că nu a desfăşurat activitate, pentru perioade de referinţă care cumulează 24 de luni consecutive.
    (10) Încetarea prevăzută la alin. (9) se constată prin decizia ANCOM, emisă în cel mult 60 de zile de la data la care a expirat termenul pentru raportarea din ultima perioadă de referinţă."

    20. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Nu au obligaţia transmiterii notificării prevăzute la art. 6 alin. (1):
    a) persoanele care intenţionează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de comunicaţii electronice;
    b) persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere;
    c) persoanele care solicită acces sau interconectare furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din România, dacă nu furnizează sau nu operează reţele pe teritoriul naţional.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) şi (2), ANCOM poate stabili prin decizie să nu fie obligatorie transmiterea notificării prevăzute la art. 6 în situaţia furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului ce au caracter limitat sau pentru a răspunde recomandărilor Comisiei Europene ori pentru a fi în acord cu cele mai bune practici la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.
    (3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a), precum şi celor care beneficiază de derogările stabilite în conformitate cu alin. (2) li se aplică drepturile şi obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală în mod corespunzător, precum şi prevederile referitoare la retragerea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori a dreptului de a utiliza frecvenţe radio."

    21. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) ANCOM elaborează şi actualizează, prin decizie, autorizaţia generală pentru tipurile de reţele şi de servicii, prin care stabileşte condiţiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile şi obligaţiile care revin furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu.
    (2) Condiţiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente.
    (3) Condiţiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, pot viza:
    a) plata tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu dispoziţiile cap. X;
    b) protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, conform legislaţiei naţionale în domeniu;
    c) informaţiile care trebuie furnizate în temeiul art. 6 alin. (3) şi art. 120;
    d) interceptarea legală a comunicaţiilor de către autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens, inclusiv suportarea de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a costurilor aferente, şi asigurarea confidenţialităţii prin sisteme proprii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 şi cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) condiţiile de utilizare a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice în vederea transmiterii, de către autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens, a mesajelor de avertizare a populaţiei în caz de ameninţări iminente şi pentru limitarea consecinţelor catastrofelor majore;
    f) condiţiile de utilizare a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice pe durata situaţiilor generate de producerea unei catastrofe majore sau de urgenţe naţionale, în vederea asigurării comunicaţiilor dintre agenţiile specializate de intervenţie şi celelalte autorităţi publice implicate în gestionarea situaţiei create;
    g) obligaţii privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 100-105 şi art. 113;
    h) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificaţiilor tehnice, potrivit art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) obligaţii de transparenţă impuse furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care oferă servicii de comunicaţii electronice destinate publicului privind asigurarea conectivităţii între utilizatorii finali, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi, acolo unde este justificat şi proporţional, privind asigurarea accesului autorităţii de reglementare la informaţiile necesare pentru verificarea respectării acestor obligaţii.
    (4) Condiţiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice pot viza:
    a) interconectarea reţelelor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) obligaţii privind transmisia serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră prin reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul audiovizualului;
    c) măsuri de protecţie a sănătăţii publice prin limitarea expunerii populaţiei la câmpurile electromagnetice generate de reţelele de comunicaţii electronice, în condiţiile legii, ţinând seama în cea mai mare măsură de Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);
    d) menţinerea integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv prin condiţii care să împiedice producerea perturbaţiilor electromagnetice între reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) asigurarea securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice împotriva accesului neautorizat, în conformitate cu Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) condiţii de utilizare a frecvenţelor radio care sunt supuse doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) şi (4).
    (5) Condiţiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, pot viza:
    a) interoperabilitatea serviciilor;
    b) accesibilitatea pentru utilizatorii finali a resurselor de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie, a numerelor internaţionale universale gratuite şi, acolo unde este fezabil din punct de vedere economic şi tehnic, a resurselor de numerotaţie din planurile naţionale de numerotaţie ale altor state membre ale Uniunii Europene, precum şi alte condiţii aferente, impuse în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
    c) protecţia utilizatorilor finali în domeniul comunicaţiilor electronice;
    d) restricţii privind transmiterea conţinutului ilegal şi vătămător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerţului electronic şi al audiovizualului."

    22. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) ANCOM modifică autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivităţii şi proporţionalităţii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135, cu excepţia cazului în care respectivele modificări sunt minore şi s-au realizat cu consimţământul furnizorului vizat.
    (2) ANCOM poate limita sau retrage drepturile prevăzute de autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivităţii şi proporţionalităţii, în situaţii justificate de prevederile art. 8 alin. (3)-(5).
    (3) Fără a aduce atingere prevederilor cap. XII, limitarea sau retragerea drepturilor prevăzute de autorizaţia generală în conformitate cu alin. (2) se realizează numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135, cu excepţia limitărilor ce au fost convenite cu titularul dreptului.
    (4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul limitărilor sau retragerilor drepturilor ce decurg din autorizaţia generală determinate de situaţii urgente care necesită intervenţia rapidă în vederea protejării ordinii publice şi securităţii naţionale."

    23. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza reţele de comunicaţii electronice, beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi, în condiţiile prevăzute de cap. II din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare."

    24. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza reţele de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice, potrivit regimului de autorizare generală, pot dobândi dreptul de a utiliza frecvenţe radio, resurse de numerotaţie şi resurse tehnice, în condiţiile prevăzute de cap. III."

    25. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile regimului de autorizare generală, beneficiază şi de următoarele drepturi:"

    26. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) dreptul de a negocia şi de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alţi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile art. 11 şi 12;"

    27. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Procedurile şi condiţiile necesar a fi respectate de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice pentru a beneficia de dreptul de acces în vederea instalării de infrastructuri pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată sunt cele stabilite de prevederile cap. II din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Separarea structurală a activităţilor asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăţi se realizează potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Tarifele pentru instalarea pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică ori privată a infrastructurilor utilizate pentru furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi a facilităţilor asociate care asigură utilizarea optimă a acestora se stabilesc şi se percep potrivit dispoziţiilor cap. II din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Impunerea în sarcina furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice a obligaţiilor de colocare şi utilizare în comun a elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate se realizează de către ANCOM cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii, prin aplicarea prevederilor cap. III şi V din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc accesul la infrastructura fizică a operatorilor de reţea.
    (5) Coordonarea lucrărilor de inginerie civilă, funcţionarea punctului de informare unic privind infrastructura fizică de comunicaţii electronice şi a punctului de informare unic privind lucrările de inginerie civilă, precum şi repartizarea costurilor legate de utilizarea în comun a infrastructurii ori a proprietăţii şi de coordonarea lucrărilor de inginerie civilă se realizează cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii, potrivit dispoziţiilor cap. III şi V din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10^2
    (1) Furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligaţia să sprijine organele de aplicare a legii şi organele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a metodelor de supraveghere tehnică ori a actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) să permită interceptarea legală a comunicaţiilor, inclusiv să suporte costurile aferente, pe durata şi în condiţiile menţionate în actele de autorizare dispuse în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să acorde, la solicitarea organelor autorizate, conţinutul criptat al comunicaţiilor tranzitate în reţele proprii, care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să permită accesul la propriile sisteme informatice, în vederea copierii sau extragerii exclusiv a datelor care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică în mod corespunzător tuturor furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice.
    (3) Furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la data începerii furnizării serviciilor, să transmită o informare în acest sens ANCOM care să conţină cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare ale furnizorului;
    b) datele de contact ale furnizorului;
    c) tipul de serviciu de găzduire electronică prestat.
    (4) ANCOM publică pe propria pagină de internet tipurile de servicii de găzduire electronică pentru care furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligaţiile prevăzute de prezentul articol.
    (5) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (3) se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariţiei evenimentului.
    (6) Prin decizia ANCOM se poate stabili ca informarea prevăzută la alin. (3) să se realizeze într-un anumit format."

    28. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorii vor oferi acces şi interconectare în conformitate cu obligaţiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispoziţiilor art. 100 - 105."

    29. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) ANCOM supraveghează respectarea condiţiilor tehnice şi economice stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4). ANCOM poate încheia în acest sens acorduri de colaborare cu autorităţile interesate."

    30. După articolul 13^1 se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 13^2-13^6, cu următorul cuprins:
    "    CAP. II^1
    Studii privind acoperirea reţelelor de comunicaţii electronice
    ART. 13^2
    (1) ANCOM realizează periodic, dar cel puţin o dată la trei ani, studii în scopul determinării ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice de comunicaţii electronice capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în bandă largă. În scopul realizării acestor studii, ANCOM colectează informaţii privind acoperirea cu un grad corespunzător de detaliere la nivel local, precum şi informaţii privind calitatea serviciilor de comunicaţii electronice. ANCOM stabileşte conţinutul şi formatul informaţiilor care trebuie transmise.
    (2) Studiile de acoperire prevăzute la alin. (1) vizează situaţia existentă la o anumită dată de referinţă, dar pot include şi previziuni pentru o perioadă stabilită de ANCOM, dar care nu poate fi mai extinsă de trei ani.
    (3) Previziunile prevăzute la alin. (2) vizează informaţii relevante despre investiţiile planificate în ceea ce priveşte instalarea de noi reţele sau modernizarea ori extinderea reţelelor existente. ANCOM stabileşte care dintre informaţiile privind previziunile de acoperire primite să fie luate în considerare, putând solicita, dacă este cazul, date suplimentare.
    (4) ANCOM publică rezultatele studiilor de acoperire prevăzute la alin. (1), cu excepţia informaţiilor care, potrivit legii, au caracter de secret comercial.
    (5) ANCOM realizează primul studiu de acoperire potrivit prezentului articol până cel târziu la data de 21 decembrie 2023.
    ART. 13^3
    (1) Pe baza rezultatelor studiilor de acoperire realizate potrivit art. 13^2, ANCOM determină şi publică zonele, având delimitări teritoriale clare, care, în mod cumulativ, nu sunt acoperite şi pentru care nici nu există, pentru o perioadă avută în vedere, previziuni de acoperire din perspectiva reţelelor de foarte mare capacitate şi nici a reţelelor capabile să asigure viteze de descărcare a datelor de cel puţin 100 de Mbps.
    (2) Pentru zonele determinate potrivit alin. (1) ANCOM sau, cu acordul prealabil şi în condiţiile dispuse de ANCOM, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale ori locale sau organizaţii ori asociaţii pot organiza proceduri în urma cărora să fie validate declaraţii de intenţie de instalare a unor reţele de foarte mare capacitate în perioada avută în vedere de previziunile de acoperire.
    (3) Procedurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie transparente, obiective, nediscriminatorii şi să urmărească îndeplinirea cu eficienţă a celor asumate prin declaraţiile de intenţie. În cadrul acestor proceduri se realizează informarea şi cu privire la acoperirea sau previziunile de acoperire din perspectiva reţelelor de acces de generaţie următoare capabile să asigure viteze de descărcare a datelor mai mici de 100 de Mbps, dacă nu există informaţii disponibile public în acest sens ori dacă informarea nu s-a realizat anterior prin orice mijloc.
    (4) Declaraţiile de intenţie se validează pe baza unor informaţii având cel puţin acelaşi grad de detaliere precum cel avut în vedere de ANCOM la momentul determinării previziunilor de acoperire.
    (5) Pentru zonele în care au fost validate declaraţii de intenţie ANCOM sau celelalte entităţi prevăzute la alin. (2) pot solicita informaţii actualizate în vederea stabilirii şi altor intenţii de instalare a unor reţele de foarte mare capacitate de modernizare sau extindere a unor reţele capabile să asigure viteze de descărcare a datelor de cel puţin 100 de Mbps.
    (6) ANCOM sau celelalte entităţi prevăzute la alin. (2) publică informaţii despre declaraţiile de intenţie validate potrivit prezentului articol, precum şi orice informaţii actualizate despre previziunile de acoperire obţinute potrivit alin. (5), cu excepţia informaţiilor care, potrivit legii, au caracter de secret comercial.
    ART. 13^4
    (1) ANCOM, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale ţin cont de rezultatele celor mai recente studii realizate potrivit art. 13^2, precum şi de zonele în care au fost validate declaraţii de intenţie potrivit art. 13^3 atunci când, în conformitate cu atribuţiile legale conferite, adoptă măsuri de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, definesc obligaţii de acoperire corespunzătoare drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, verifică disponibilitatea serviciilor care intră sub incidenţa obligaţiilor de serviciu universal, proiectează măsuri de intervenţie publică în vederea instalării sau modernizării reţelelor de comunicaţii electronice ori elaborează planuri de dezvoltare a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă ori alte asemenea strategii.
    (2) ANCOM transmite autorităţilor prevăzute la alin. (1), la solicitarea motivată a acestora, informaţii din studiile realizate potrivit art. 13^2 care, potrivit legii, au caracter de secret comercial, în următoarele condiţii:
    a) dacă informaţiile sunt necesare pentru ca autorităţile să îşi exercite atribuţiile legale care le-au fost conferite;
    b) numai dacă autorităţile îşi asumă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru protejarea caracterului confidenţial al informaţiilor primite de la ANCOM;
    c) părţile de la care provin informaţiile având caracter de secret comercial sunt informate despre posibilitatea sau faptul transmiterii acestora către autorităţi în condiţiile indicate anterior.
    ART. 13^5
    (1) ANCOM pune la dispoziţia utilizatorilor finali un instrument de informare prin care aceştia să identifice, la un nivel de detaliu util, disponibilitatea conectivităţii la reţele de comunicaţii electronice într-o anumită zonă, operatorii care asigură conectivitate şi furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice, dacă un astfel de instrument nu există pe piaţă.
    (2) Instrumentul de informare prevăzut la alin. (1) se actualizează periodic în funcţie de rezultatele obţinute în urma studiilor de acoperire realizate potrivit art. 13^2.
    ART. 13^6
    Atunci când pune în aplicare dispoziţiile prezentului capitol ANCOM ţine seama de orientările OAREC emise potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) din Codul european al comunicaţiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări."

    31. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Administrarea şi gestionarea resurselor limitate se realizează pe baza principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii, urmărindu-se încurajarea concurenţei în furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice."

    32. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Utilizarea frecvenţelor radio se realizează în conformitate cu prevederile TNABF, cu reglementările în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice, cu acordurile internaţionale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Uniunea Europeană şi/sau de către Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii.
    (2) TNABF se adoptă prin decizie a ANCOM, în urma avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau a celor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental. TNABF poate fi modificat şi/sau completat cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.
    (3) ANCOM asigură, în condiţiile legii, administrarea şi coordonarea la nivel naţional a gestionării spectrului de frecvenţe radio în conformitate cu TNABF şi cu acordurile internaţionale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Uniunea Europeană şi/sau de către Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii."

    33. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    (1) ANCOM se asigură că spectrul de frecvenţe radio armonizat este utilizat pe teritoriul naţional în condiţii care să nu afecteze utilizarea acestuia în alte state membre ale Uniunii Europene, în special prin evitarea interferenţelor prejudiciabile transfrontaliere.
    (2) Pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1), ANCOM urmăreşte soluţionarea interferenţelor prejudiciabile, prin coordonare transfrontalieră în temeiul acordurilor internaţionale aplicabile, în colaborare cu autorităţi ce deţin atribuţii similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi cu grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio, denumit în continuare RSPG. În situaţia în care interferenţele prejudiciabile nu sunt soluţionate, se poate solicita sprijinul Comisiei Europene.
    (3) În vederea rezolvării unor probleme de coordonare transfrontalieră a utilizării frecvenţelor radio cu state care nu fac parte din Uniunea Europeană se poate solicita asistenţa Uniunii în vederea soluţionării acestora."

    34. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Utilizarea frecvenţelor radio în condiţiile alin. (1) şi (2) se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obţinerea unei licenţe, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) respectarea cerinţelor tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea interferenţelor prejudiciabile şi pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice privind protejarea sănătăţii publice, ţinându-se seama de Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);
    b) respectarea obligaţiilor care decurg din acordurile internaţionale la care România este parte, inclusiv a reglementărilor adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Uniunea Europeană şi/sau de către Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii."

    35. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) Se interzice utilizarea benzilor de frecvenţe radio cu statut de utilizare guvernamentală de către alte persoane decât instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2).
    (2) Utilizarea benzilor de frecvenţe radio cu statut de utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental este permisă numai în condiţiile respectării cerinţelor de autorizare stabilite de ANCOM potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În scopul verificării respectării alin. (1) şi (2) şi la solicitarea scrisă a instituţiilor competente din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ANCOM poate monitoriza spectrul de frecvenţe radio cu statut de utilizare guvernamentală ori cu statut de utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental."

    36. După articolul 19 se introduc două noi articole, articolele 19^1 şi 19^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    (1) ANCOM promovează o utilizare armonizată a spectrului radio desemnat pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în mod consistent cu necesitatea ca această resursă să fie utilizată eficace şi eficient, urmărind în acelaşi timp beneficii pentru consumatori cu privire la:
    a) facilitarea concurenţei;
    b) economiile de scară; şi
    c) interoperabilitatea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice.
    (2) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (1), ANCOM ia măsuri, printre altele, pentru:
    a) asigurarea unei acoperiri pe suport radio de bandă largă, a teritoriului şi a populaţiei, la o calitate şi la o viteză ridicate, precum şi acoperirea principalelor rute de transport naţionale şi europene, inclusiv a reţelei transeuropene de transport menţionată în Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE;
    b) facilitarea dezvoltării rapide a noilor tehnologii şi aplicaţii de comunicaţii pe suport radio, inclusiv, acolo unde este cazul, în cadrul unei abordări transsectoriale;
    c) garantarea predictibilităţii şi coerenţei procesului de acordare, reînnoire, modificare, limitare sau retragere a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, în scopul promovării investiţiilor pe termen lung;
    d) asigurarea prevenirii interferenţelor prejudiciabile transfrontaliere sau naţionale, în conformitate cu art. 16^1 şi, respectiv, art. 22^1 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (5) şi luarea măsurilor preventive şi de remediere;
    e) promovarea utilizării în comun a spectrului de frecvenţe radio între utilizări similare sau diferite ale spectrului de frecvenţe radio, cu respectarea normelor în vigoare în domeniul concurenţei;
    f) aplicarea celui mai adecvat şi mai puţin împovărător sistem de autorizare posibil în conformitate cu art. 22^1 alin. (4), astfel încât să se maximizeze flexibilitatea, partajarea şi eficienţa în utilizarea spectrului de frecvenţe radio;
    g) aplicarea unor norme transparente şi clare în ceea ce priveşte acordarea, cesionarea, reînnoirea, modificarea şi/sau retragerea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, în scopul garantării certitudinii, coerenţei şi previzibilităţii în materie de reglementare;
    h) asigurarea unei coerenţe şi predictibilităţi pe întreg teritoriul Uniunii Europene cu privire la modul de autorizare a utilizării spectrului de frecvenţe radio în vederea protejării sănătăţii publice, ţinând seama de Recomandarea Consiliului Uniunii Europene 1999/519/CE privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz).
    ART. 19^2
    (1) ANCOM poate autoriza o utilizare alternativă totală sau parţială sau poate permite o utilizare existentă a unei benzi de frecvenţe radio armonizate, în situaţia în care pentru drepturile din aceste benzi nu există o cerere a pieţei la nivel naţional sau regional, în conformitate cu art. 20, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) constatarea faptului că lipseşte cererea pieţei pentru utilizarea armonizată a benzii, rezultată după o consultare publică realizată în conformitate cu art. 135, inclusiv o evaluare prospectivă a cererii pieţei;
    b) utilizarea alternativă să nu împiedice sau să obstrucţioneze disponibilitatea ori utilizarea benzii respective în alte state membre ale Uniunii Europene; şi
    c) în evaluarea utilizării alternative s-a ţinut cont de disponibilitatea sau utilizarea pe termen lung a benzii respective în Uniunea Europeană şi de economiile de scară pentru echipamente radio, ca rezultantă a utilizării spectrului de frecvenţe radio armonizat.
    (2) Orice decizie de a permite, în mod excepţional, o utilizare alternativă potrivit alin. (1) face obiectul unei reexaminări periodice care, în orice caz, va avea loc cu promptitudine la solicitarea motivată de utilizare a benzii, în conformitate cu măsura tehnică de punere în aplicare, primită din partea unui utilizator interesat sau potenţial utilizator.
    (3) ANCOM informează Comisia Europeană şi autorităţile din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată, însoţită de motivarea acesteia, precum şi cu privire la rezultatul oricărei reexaminări."

    37. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) În benzile de frecvenţe radio disponibile pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, conform TNABF, poate fi folosită orice tip de tehnologie utilizată pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene şi/sau cu reglementările naţionale aplicabile.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ANCOM poate stabili prin decizie sau prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, motivat, restricţii proporţionale şi nediscriminatorii privind furnizarea anumitor tipuri de reţele de radiocomunicaţii sau utilizarea unor tehnologii de acces pe suport radio în anumite benzi de frecvenţe radio, în special atunci când acest lucru este necesar pentru:
    a) evitarea interferenţelor prejudiciabile;
    b) protejarea sănătăţii publice prin limitarea expunerii populaţiei la câmpurile electromagnetice, ţinându-se seama de Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);
    c) asigurarea calităţii tehnice a serviciului;
    d) asigurarea maximizării utilizării în comun a spectrului de frecvenţe radio;
    e) garantarea utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio; sau
    f) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general dintre cele prevăzute cu titlul exemplificativ la alin. (5).
    (3) Benzile de frecvenţe radio disponibile pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, conform TNABF, pot fi utilizate pentru furnizarea oricărui serviciu de comunicaţii electronice în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene şi/sau cu reglementările naţionale aplicabile.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), ANCOM poate stabili prin decizie sau prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, motivat, restricţii proporţionale şi nediscriminatorii privind furnizarea unor servicii de comunicaţii electronice în anumite benzi de frecvenţe radio, inclusiv în vederea respectării cerinţelor prevăzute de Regulamentul Radio al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.
    (5) Orice măsură prin care se impune furnizarea unui anumit serviciu de comunicaţii electronice într-o bandă de frecvenţe disponibilă pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice potrivit alin. (4) se motivează, în scopul de a asigura îndeplinirea unui obiectiv de interes general stabilit potrivit legii, inclusiv, dar fără a se limita la:
    a) siguranţa vieţii;
    b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;
    c) evitarea utilizării ineficiente a spectrului radio; sau
    d) promovarea diversităţii culturale şi lingvistice şi a pluralismului media, de exemplu prin furnizarea serviciilor media audiovizuale.
    (6) Orice măsură prin care se interzice furnizarea oricărui alt serviciu de comunicaţii electronice decât cele prevăzute în condiţiile alin. (5) într-o anumită bandă de frecvenţe radio poate fi stabilită numai în cazul în care acest lucru este justificat de necesitatea de a proteja serviciile pentru siguranţa vieţii sau, în mod excepţional, în scopul de a asigura îndeplinirea altor obiective de interes general stabilite potrivit legii.
    (7) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1) şi (3), ANCOM analizează periodic restricţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (4)-(6), după caz, şi publică rezultatele acestei analize pe pagina sa de internet.
    (8) Autoritatea de reglementare poate adopta măsurile prevăzute la alin. (2) şi (4)-(6) în urma parcurgerii procedurii de consultare prevăzute la art. 135."

    38. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    (1) ANCOM cooperează cu autorităţi ce deţin atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru autorizarea în manieră coordonată a utilizării spectrului de frecvenţe radio armonizat pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice în Uniunea Europeană, cu respectarea TNABF şi a situaţiei specifice existente pe pieţele naţionale.
    (2) În situaţia în care au fost stabilite condiţii armonizate pentru utilizarea spectrului de frecvenţe radio pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, prin măsuri tehnice de aplicare la nivel european, ANCOM efectuează demersurile necesare pentru a permite utilizarea spectrului de frecvenţe radio în cel mai scurt timp, fără a depăşi 30 de luni de la adoptarea măsurilor armonizate de utilizare sau cât mai curând cu putinţă după revocarea oricărei decizii ce permite utilizarea alternativă în temeiul art. 19^2.
    (3) ANCOM poate amâna termenul prevăzut la alin. (2), pentru o anumită bandă de frecvenţe radio, în următoarele circumstanţe:
    a) impunerea unei restricţii de utilizare a benzii respective dispusă în temeiul art. 20 alin. (5) lit. a) sau d);
    b) existenţa unor probleme nerezolvate de coordonare transfrontalieră care au ca efect interferenţe prejudiciabile transfrontaliere cu state ce nu sunt parte a Uniunii Europene, cu condiţia solicitării asistenţei Uniunii Europene în condiţiile art. 16^1 alin. (3);
    c) din motive ce ţin de apărarea şi securitatea naţională; sau
    d) în caz de forţă majoră.
    (4) ANCOM analizează, cel puţin la fiecare doi ani de la data aplicării măsurii prevăzute alin. (3), dacă şi în ce măsură sunt menţinute circumstanţele pentru care a fost amânat termenul prevăzut la alin. (2).
    (5) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi amânat cu până la 30 de luni, pentru o anumită bandă de frecvenţe radio, dacă:
    a) încă există probleme de coordonare transfrontalieră care au ca rezultat interferenţe prejudiciabile între statele membre ale Uniunii Europene şi a fost solicitată asistenţa Uniunii Europene în condiţiile art. 16^1 alin. (2);
    b) este necesar să se asigure, din punct de vedere tehnic, migrarea utilizatorilor existenţi ai benzii respective, iar acest proces este unul complex.
    (6) Orice amânare dispusă în temeiul alin. (3)-(5), precum şi motivarea acesteia sunt aduse în timp util la cunoştinţa Comisiei Europene şi a celorlalte state membre ale Uniunii Europene."

    39. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Introducerea pe piaţă/punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune şi utilizarea pe teritoriul României a echipamentelor radio este permisă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Introducerea pe piaţă/punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune şi utilizarea pe teritoriul României a echipamentelor în domeniul compatibilităţii electromagnetice sunt permise în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Autoritatea de reglementare stabileşte reglementările tehnice pentru interfeţele radio ce definesc cerinţele pe care echipamentele radio prevăzute la alin. (1) trebuie să le respecte pentru a putea fi puse în funcţiune şi utilizate pe teritoriul României."

    40. După articolul 22 se introduc două noi articole, articolele 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    (1) ANCOM decide cu privire la cel mai adecvat regim pentru autorizarea utilizării unor benzi de frecvenţe radio, urmând să aleagă între drepturi individuale de utilizare în condiţiile art. 23 alin. (1) şi (2), pentru a asigura o maximizare a utilizării eficiente a resursei limitate în raport cu cererea existentă, şi un regim de autorizare generală în condiţiile art. 23 alin. (4), ţinând seama de:
    a) caracteristicile specifice ale benzii ori benzi de frecvenţe radio ce face obiectul autorizării;
    b) nevoia de a asigura protecţia la apariţia interferenţelor prejudiciabile asupra reţelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condiţiile legii;
    c) elaborarea unor condiţii coerente şi adecvate pentru utilizarea în comun a spectrului radio în condiţiile legii;
    d) necesitatea de asigurare a calităţii tehnice a comunicaţiilor sau a serviciului de comunicaţii electronice furnizat;
    e) obiective de interes general;
    f) necesitatea de a se asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio.
    (2) În luarea deciziei cu privire la regimul de autorizare adecvat în condiţiile alin. (1), în situaţia spectrului de frecvenţe radio armonizat, ANCOM are în vedere reducerea la minimum a eventualelor interferenţe prejudiciabile.
    (3) ANCOM poate decide autorizarea utilizării frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe radio armonizate pe baza unei combinaţii a drepturilor individuale de utilizare acordate potrivit art. 23 alin. (1) şi (2) şi a unui regim de autorizare generală stabilit potrivit art. 23 alin. (4).
    (4) Decizia cu privire la regimul de autorizare menţionat la alin. (3) este luată avându-se în vedere, în mod rezonabil, efectele probabile asupra concurenţei, inovării şi intrării pe piaţă, produse de:
    a) diversele combinaţii între cele două regimuri de autorizare;
    b) trecerea graduală de la un regim de autorizare la altul.
    (5) În scopul stabilirii regimului de autorizare a utilizării frecvenţelor radio cel mai puţin oneros posibil, ANCOM are în vedere reducerea la minimum a eventualelor restricţii de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, ţinând seama şi de soluţiile tehnice posibile pentru gestionarea interferenţelor prejudiciabile.
    ART. 22^2
    (1) În luarea unei decizii în vederea facilitării utilizării în comun a spectrului radio în condiţiile art. 22^1, ANCOM se asigură că pentru o astfel de utilizare, în acele benzi de frecvenţe unde ea este posibilă, sunt stabilite în mod clar condiţiile privind utilizarea în comun a spectrului de frecvenţe radio.
    (2) Utilizarea în comun a spectrului radio potrivit alin. (1) este permisă în condiţiile facilitării utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio, concurenţei şi inovării.
    (3) Prevederile art. 22^1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care este permisă utilizarea în comun a spectrului de frecvenţe radio armonizat în baza unei combinaţii dintre regimurile de autorizare prevăzute la art. 22^1 alin. (1)."

    41. La articolul 23, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În situaţia în care este necesară acordarea unor drepturi individuale, frecvenţele radio pot fi utilizate numai după obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio acordate în condiţii obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente care să asigure maximizarea utilizării eficiente şi eficace a resursei limitate în raport cu cererea existentă, urmând a se ţine cont şi de criteriile prevăzute în art. 22^1 alin. (1).
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea de reglementare acordă spre utilizare, în mod individual, prin alocare sau asignare, frecvenţe radio din benzile prevăzute în TNABF, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a ANCOM, şi ţine permanent evidenţa utilizării acestora.
    .................................................
    (4) În situaţia în care ulterior analizei efectuate în baza criteriilor stabilite în cadrul art. 22^1 alin. (1) a rezultat că în anumite benzi de frecvenţe radio nu este necesară acordarea drepturilor individuale de utilizare pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, autoritatea de reglementare stabileşte că utilizarea frecvenţelor radio este supusă unui regim de autorizare generală. Accesul şi condiţiile de utilizare a resurselor limitate de spectru se stabilesc prin decizie a ANCOM."

    42. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    (1) Cu ocazia procesului de acordare, modificare sau reînnoire a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, ANCOM promovează concurenţa, evitând denaturarea acesteia, şi poate lua în acest sens măsuri precum:
    a) limitarea cantităţii de spectru radio pentru care se acordă drepturi de utilizare oricărei persoane sau, în împrejurări justificate, stabilirea de condiţii care însoţesc drepturile de utilizare, cum ar fi furnizarea de acces la nivelul pieţei de gros, roaming regional sau naţional, în anumite benzi sau în anumite grupuri de benzi cu caracteristici similare;
    b) rezervarea, dacă este oportun şi justificat având în vedere o situaţie particulară ce se manifestă la nivelul pieţei, a unei anumite subbenzi, benzi de frecvenţe radio ori grup de benzi în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio către entităţile nou-intrate pe piaţă;
    c) refuzarea acordării unor noi drepturi de utilizare a spectrului de frecvenţe radio sau a autorizării de noi utilizări în cazul anumitor subbenzi/benzi de frecvenţe radio sau, în cazul în care nu are loc un refuz, stabilirea de condiţii care însoţesc acordarea noilor drepturi de utilizare a spectrului de frecvenţe radio sau autorizarea noilor utilizări ale spectrului de frecvenţe radio, pentru a evita denaturarea concurenţei cauzată de orice posibilă asignare, cesiune sau acumulare a drepturilor de utilizare;
    d) includerea unor condiţii referitoare la interzicerea cesiunii drepturilor de utilizare care nu sunt supuse controlului concentrărilor economice sau stabilirea de condiţii privind cesiunea acestor drepturi, în cazul în care este probabil ca astfel de cesionări să afecteze în mod semnificativ concurenţa;
    e) modificarea drepturilor de utilizare existente, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru a remedia ex post o denaturare a concurenţei cauzată de orice cesiune sau acumulare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, în funcţie de măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei în conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Măsurile luate în condiţiile alin. (1) ţin cont de condiţiile existente pe piaţă şi au în vedere abordarea faţă de analiza de piaţă realizată în conformitate cu art. 92^2 alin. (2).
    (3) Măsurile luate în condiţiile alin. (1) se bazează pe evaluarea obiectivă şi prospectivă a:
    a) condiţiilor concurenţiale existente pe piaţă;
    b) necesităţii acestor măsuri în scopul menţinerii sau realizării unei concurenţe efective;
    c) efectelor probabile ale măsurilor asupra investiţiilor existente şi viitoare efectuate de participanţii de pe piaţă, în special pentru implementarea reţelelor.
    (4) ANCOM ia măsurile prevăzute la alin. (1) cu respectarea cerinţelor stabilite pentru modificarea, limitarea sau retragerea drepturilor de utilizare sau cele stabilite în art. 26^1 şi 135."

    43. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio este actul administrativ prin care ANCOM acordă, la cerere, unui furnizor autorizat în condiţiile cap. II dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvenţe radio în condiţii care să asigure utilizarea lor efectivă, eficace şi eficientă, în scopul furnizării de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici şi pentru o perioadă limitată.
    (2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de aplicaţie, de reţea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente şi conforme cu art. 19^1, 19^2 şi 35. Ele pot viza, în plus faţă de condiţiile din autorizaţia generală:
    a) desemnarea tipului de aplicaţie, de reţea sau de serviciu ori a tehnologiei, în limitele prevăzute la art. 20, pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecvenţelor radio;
    b) utilizarea eficace şi eficientă a frecvenţelor radio, inclusiv, dacă este cazul, cerinţe de calitate a serviciului furnizat şi de acoperire a teritoriului;
    c) termene pentru utilizarea efectivă a frecvenţelor radio alocate prin licenţă;
    d) cerinţe tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea interferenţelor prejudiciabile şi pentru a limita expunerea populaţiei generale la câmpurile electromagnetice în conformitate cu Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), în situaţia în care aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;
    e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării TNABF; termenul de valabilitate a licenţei este adecvat pentru serviciul de comunicaţii electronice în cauză, având în vedere obiectivul urmărit, şi ţine cont de o perioadă adecvată necesară pentru amortizarea investiţiei;
    f) posibilitatea şi condiţiile cesionării ori închirierii, totale sau parţiale, a dreptului de utilizare;
    g) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 30;
    h) orice obligaţii stabilite înainte de invitaţia de depunere a candidaturilor pentru obţinerea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unei proceduri de selecţie şi asumate în cadrul procesului de acordare sau obligaţii asumate cu ocazia reînnoirii acestuia, după caz;
    i) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecvenţelor radio;
    j) obligaţii ce decurg din utilizarea cu caracter experimental sau ocazional a frecvenţelor radio;
    k) obligaţii de a pune în comun sau de a partaja spectrul de frecvenţe radio sau de a permite accesul altor utilizatori la spectrul de frecvenţe radio în anumite regiuni (zone) sau la nivel naţional."

    44. La articolul 24, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio poate fi modificată la iniţiativa ANCOM, potrivit competenţelor ce îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare, într-o manieră proporţională, în cazurile impuse de:"

    45. La articolul 24 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) promovarea concurenţei sau evitarea oricărei denaturări a acesteia."

    46. La articolul 24, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), ANCOM îl informează pe titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi acordă un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporţional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora, dar nu mai mic de 30 de zile. Intervenţiile asupra drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM."

    47. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    (1) Anterior intrării în vigoare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM consultă şi informează părţile interesate, în timp util şi în mod transparent, cu privire la condiţiile aferente drepturilor individuale de utilizare şi la criteriile pentru evaluarea îndeplinirii acestor condiţii.
    (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) privesc:
    a) cerinţele de utilizare pentru evaluarea îndeplinirii acestor condiţii;
    b) parametrii tehnici aplicabili;
    c) termenul pentru utilizarea efectivă a drepturilor de utilizare;
    d) gradul de utilizare a frecvenţelor radio;
    e) situaţiile în care se revocă drepturile de utilizare;
    f) posibilitatea şi condiţiile utilizării în comun a infrastructurii pasive sau active care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvenţe radio ori a spectrului radio;
    g) posibilitatea şi condiţiile încheierii unor acorduri comerciale de acces la roaming;
    h) implementarea în comun a infrastructurii necesare pentru furnizarea de reţele sau servicii care se bazează pe utilizarea frecvenţelor radio.
    (3) Stabilirea ori aplicarea condiţiilor de la alin. (2) lit. f)-h) se realizează cu respectarea Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Utilizarea în comun a spectrului de frecvenţe radio este permisă cu condiţia respectării cerinţelor şi/sau criteriilor aferente drepturilor de utilizare, prevederile alin. (3) aplicânduse în mod corespunzător."

    48. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) În situaţia în care drepturile de utilizare a frecvenţelor radio nu pot fi acordate pe baza unui regim de autorizare generală potrivit art. 22^1 şi art. 23 alin. (4), iar numărul de drepturi ce urmează să fie acordate într-o bandă de frecvenţe radio este limitat, ANCOM stabileşte, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 20^1, măsurile ce privesc acordarea drepturilor cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) indicarea motivelor ce stau la baza limitării numărului de drepturi de utilizare şi prezentarea argumentelor avute în vedere pentru maximizarea beneficiilor pentru utilizatori şi pentru stimularea concurenţei;
    b) consultarea publică a măsurilor propuse în conformitate cu prevederile art. 135.
    (2) Limitarea numărului de drepturi de utilizare potrivit alin. (1) poate fi reexaminată periodic, la intervale de maximum 10 ani, la iniţiativa ANCOM sau la solicitarea justificată a unei întreprinderi afectate de măsura de limitare a drepturilor.
    (3) În cazul limitării numărului de drepturi de utilizare potrivit alin. (1), ANCOM stabileşte şi justifică obiectivele ce urmează a fi atinse prin procedura de selecţie organizată pentru acordarea drepturilor de utilizare, urmărind şi nevoia de a fi îndeplinite obiectivele pieţei naţionale şi cele ale pieţei interne a Uniunii Europene.
    (4) Obiectivele stabilite cu ocazia conceperii procedurii de selecţie potrivit alin. (3) au drept scop, pe lângă promovarea concurenţei, şi unul sau mai multe din următoarele:
    a) promovarea acoperirii;
    b) asigurarea calităţii serviciului furnizat;
    c) promovarea utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio, inclusiv prin luarea în considerare a condiţiilor aferente drepturilor de utilizare şi a nivelului taxei percepute pentru acordarea drepturilor;
    d) promovarea inovării şi a dezvoltării afacerilor.
    (5) ANCOM stabileşte şi justifică tipul de procedură de selecţie aleasă, inclusiv orice etapă preliminară pentru participarea la aceasta şi prezintă, după caz, rezultatele evaluării efectuate în acest scop cu privire la situaţia tehnică, economică şi competitivă a pieţei, precizând motivele pentru eventuala utilizare şi alegere a măsurilor adoptate în temeiul art. 26^1."

    49. La articolul 26, alineatele (1)-(3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio se realizează prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale, în termen de cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoţite de toate documentele necesare în acest sens.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25, ANCOM acordă drepturile prin utilizarea unor criterii şi proceduri de selecţie obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale, care să nu aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei, în cel mult 8 luni de la primirea unei cereri în acest sens.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi modificate de către ANCOM dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internaţional referitor la utilizarea spectrului de frecvenţe radio sau a poziţiilor orbitale la care România este parte sau pentru respectarea art. 20^1.
    ...................................................
    (5) În situaţii temeinic justificate, prin excepţie de la prevederile alin. (2), frecvenţele radio pot fi acordate prin încredinţare directă, cu avizul conform al Consiliului Naţional al Audiovizualului, radiodifuzorilor ce furnizează programele publice de radiodifuziune şi televiziune şi numai în situaţia în care măsura este necesară pentru atingerea unor obiective de interes general. Acordarea frecvenţelor radio în condiţiile prezentului alineat trebuie să fie justificată în mod obiectiv, să fie transparentă, nediscriminatorie şi proporţională."

    50. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Informaţiile cu privire la drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice, inclusiv cu privire la posibilitatea de cesionare sau închiriere a acestora, se aduc la cunoştinţa publicului de către ANCOM prin publicarea informaţiilor pe pagina sa de internet, unde se păstrează pe toată durata drepturilor."

    51. După articolul 26 se introduc trei noi articole, articolele 26^1-26^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    (1) În situaţia în care se intenţionează acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio conform procedurii stabilite potrivit art. 26 alin. (2), în cazul spectrului de frecvenţe radio armonizat pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, prin măsuri tehnice de aplicare la nivel european, ANCOM informează RSPG cu privire la orice proiecte de măsuri care intră sub incidenţa art. 25 alin. (3)-(5) şi indică, atunci când este cazul, dacă solicită RSPG convocarea unui forum de evaluare inter pares.
    (2) În situaţia convocării unui forum de evaluare inter pares, ANCOM furnizează RSPG şi informaţii cu privire la modul în care măsurile propuse:
    a) promovează dezvoltarea pieţei interne a Uniunii Europene, furnizarea transfrontalieră de servicii, precum şi concurenţa, maximizează beneficiile pentru consumatori şi urmăresc, în general, obiectivele ANCOM şi pe cele privind gestiunea spectrului radio, cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene şi a Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio;
    b) asigură utilizarea eficace şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio;
    c) asigură condiţii stabile şi previzibile în materie de investiţii pentru utilizatorii existenţi şi potenţiali ai spectrului de frecvenţe radio, atunci când instalează reţele pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul de frecvenţe radio.
    ART. 26^2
    (1) ANCOM acordă dreptul de utilizare a frecvenţelor radio, în benzile de frecvenţe radio cu utilizare armonizată pentru care procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor au fost agreate în prealabil la nivelul Uniunii Europene, acelor furnizori selectaţi în cadrul unei proceduri de selecţie organizată la nivelul Uniunii, cu respectarea acordurilor internaţionale şi a normelor Uniunii Europene, în situaţia în care au fost îndeplinite condiţiile naţionale aferente de utilizare a frecvenţelor radio.
    (2) În situaţia în care în cadrul procedurii de selecţie prevăzute la alin. (1) nu au fost satisfăcute toate condiţiile naţionale aferente dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în cauză, ANCOM poate impune, prin drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate, condiţii, criterii sau proceduri suplimentare la nivel naţional.
    (3) În situaţia stabilită la alin. (2), impunerea cerinţelor suplimentare nu poate fi de natură să limiteze, să denatureze sau să întârzie punerea în aplicare corectă a procedurii de selecţie prevăzute la alin. (1).
    ART. 26^3
    (1) În funcţie de interesul exprimat de părţile implicate din piaţă, ANCOM poate coopera cu autorităţi ce deţin atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu RSPG, în vederea stabilirii aspectelor comune ale unei proceduri de autorizare şi, după caz, în vederea efectuării împreună a procesului de selecţie în vederea acordării de drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio ce includ şi o utilizare transfrontalieră a frecvenţelor radio.
    (2) La elaborarea procedurii comune de autorizare potrivit alin. (1), dacă drepturile de utilizare a frecvenţelor radio vizate sunt disponibile pentru acordare în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice, ANCOM, împreună cu autorităţi ce deţin atribuţii similare din statele membre implicate, pot ţine cont şi de următoarele:
    a) drepturile de utilizare a frecvenţelor radio sunt disponibile pentru acordare în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice, iar procedura de autorizare naţională individuală trebuie să fi fost iniţiată şi pusă în practică de autorităţile competente din respectivele state membre ale Uniunii Europene după un calendar comun agreat;
    b) există condiţii şi proceduri comune, în România şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene în cauză, pentru selectarea şi acordarea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio;
    c) există condiţii comune sau comparabile, în România şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene în cauză, aferente drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio care să permită, printre altele, alocarea de blocuri de spectru de frecvenţe radio similare;
    d) procedura comună de autorizare este deschisă cooperării în orice moment şi altor state membre ale Uniunii Europene cât timp aceasta este în desfăşurare, însă până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii de autorizare.
    (3) În cazul în care, în ciuda interesului exprimat de participanţii din piaţă, procedura de autorizare comună nu se realizează, ANCOM îi informează pe aceştia cu privire la motivele care justifică o astfel de decizie."

    52. La articolul 27 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) nu sunt îndeplinite obligaţiile din licenţă."

    53. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) Restricţionarea drepturilor individuale de utilizare a frecvenţelor radio sau retragerea acestora înainte de expirarea duratei de valabilitate ca urmare a măsurilor dispuse pentru asigurarea utilizării eficace şi eficiente a spectrului de frecvenţe radio sau pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice adoptate în temeiul art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene se realizează prin intermediul unor proceduri clare stabilite în prealabil în conformitate cu principiile proporţionalităţii şi nediscriminării, cu consultarea părţilor interesate şi, acolo unde este cazul, prin compensarea celor afectaţi.
    (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere măsurilor dispuse în conformitate cu art. 147 şi art. 149 alin. (2)-(4).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) sunt aplicabile şi prevederile art. 29.
    (4) Măsurile stabilite potrivit art. 20 alin. (1), (2) şi (4)-(6) nu pot constitui motive pentru retragerea unor drepturi individuale de utilizare a frecvenţelor radio."

    54. La articolul 28, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Suplimentar cerinţelor stabilite potrivit alin. (1), cuantumul taxei ţine cont de valoarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în posibilele soluţii alternative de utilizare a acestora, cu luarea în considerare a costurilor generate de condiţiile aferente drepturilor respective, iar acolo unde este posibil se ţine cont şi de eventualele modalităţi de plată stabilite în funcţie de disponibilitatea efectivă pentru utilizare a spectrului acordat, aspecte ce sunt determinate în mod obiectiv, transparent, proporţional şi nediscriminatoriu înainte de începerea procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe.
(1^2) Termenul de plată a taxei de licenţă nu poate fi mai devreme de 6 luni anterior intrării în vigoare a drepturilor de utilizare.
(1^3) Procedura de selecţie competitivă sau comparativă poate fi folosită ca modalitate de acordare a dreptului de utilizare şi în alte cazuri stabilite de ANCOM.
(1^4) Criteriile de selecţie sunt stabilite cu respectarea dispoziţiilor art. 19^1, 19^2 şi 20.
(1^5) Condiţiile aferente drepturilor de utilizare, obiectivele urmărite potrivit dispoziţiilor art. 25 şi regulile specifice aplicabile în cadrul procedurii de selecţie se stabilesc prin caietul de sarcini elaborat de ANCOM."

    55. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Banda de frecvenţe radio ce face obiectul procedurii de selecţie, tipul de procedură de selecţie şi regulile generale aplicabile în cadrul procedurii se adoptă prin decizie a ANCOM."

    56. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    (1) Ulterior adoptării deciziei prevăzute la art. 28 alin. (4) sau a oricăror măsuri necesare în vederea organizării procedurii de selecţie, ANCOM lansează şi invitaţia în vederea depunerii candidaturilor pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.
    (2) În cadrul procedurii de selecţie, ANCOM analizează candidaturile primite având în vedere criteriile de eligibilitate obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, care au fost stabilite în prealabil şi reflectă condiţiile aferente drepturilor respective.
    (3) ANCOM poate solicita candidaţilor toate informaţiile necesare pentru realizarea unei evaluări în vederea verificării capacităţii acestora de a respecta criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (2).
    (4) În situaţia în care, drept urmare a evaluării prevăzute la alin. (2), se constată că un participant la procedura de selecţie nu are capacitatea necesară de a respecta condiţiile aferente drepturilor de utilizare, respectiv în cazul în care informaţiile prevăzute la alin. (3) nu sunt transmise, ANCOM poate respinge, motivat, candidatura respectivului participant.
    (5) În situaţia în care, ulterior unei proceduri de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM constată că pot fi acordate drepturi suplimentare de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, inclusiv în baza unei combinaţii între drepturi individuale şi regim de autorizare generală, autoritatea de reglementare face publică această concluzie şi demarează procesul de acordare a drepturilor."

    57. După articolul 30 se introduc trei noi articole, articolele 30^1-30^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    Pentru utilizarea frecvenţelor radio în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (3) şi (4) nu se datorează tarif de utilizare a spectrului.
    ART. 30^2
    (1) Tariful de utilizare a spectrului stabilit potrivit art. 30 nu se datorează în cazul frecvenţelor radio utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieţi omeneşti de către serviciile publice de ambulanţă, salvamont ori salvamar.
    (2) Tariful de utilizare a spectrului stabilit potrivit art. 30 nu se datorează în cazul frecvenţelor radio utilizate în exclusivitate în regim de recepţie.
    ART. 30^3
    În cazul acordării drepturilor individuale de utilizare a frecvenţelor radio potrivit art. 23 alin. (1), coroborat cu art. 25 alin. (3), termenul de valabilitate pentru care se acordă aceste drepturi se stabileşte luând în considerare necesitatea de a se asigura concurenţa şi utilizarea eficace şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio, precum şi de a promova inovarea şi investiţiile eficiente, inclusiv prin alegerea unei perioade adecvate de amortizare a investiţiei."

    58. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio din cadrul spectrului de frecvenţe radio armonizat, conferite în urma unor proceduri de selecţie comparativă sau competitivă pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, se acordă pentru o perioadă de 15 ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin intermediul unor proceduri de selecţie comparativă sau competitivă, poate fi între 20 şi 25 de ani, fără opţiunea prelungirii. Acordarea drepturilor în aceste condiţii este circumstanţiată îndeosebi la:
    a) situaţia benzii acordate pentru prima dată în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă; sau
    b) expirarea simultană a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvenţe radio.
    (3) Criteriile generale pentru prelungirea duratei drepturilor de utilizare în condiţiile alin. (1) sunt puse la dispoziţia tuturor părţilor interesate, în mod transparent, înainte de acordarea iniţială a drepturilor de utilizare şi privesc:
    a) necesitatea de a asigura utilizarea eficace şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio vizat, obiectivele urmărite la art. 19^1 alin. (2) lit. a) şi b), sau necesitatea de a îndeplini obiectivele de interes general referitoare la protecţia siguranţei vieţii, apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională;
    b) necesitatea de a asigura că nu este denaturată concurenţa;
    c) plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă, al cărei cuantum şi condiţiile privind efectuarea plăţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM.
    (4) Ţinând seama de art. 19^1 alin. (2) lit. c), cu cel puţin doi ani înainte de expirarea duratei iniţiale a dreptului de utilizare acordat potrivit alin. (1), ANCOM efectuează o evaluare obiectivă şi prospectivă a criteriilor generale prevăzute la alin. (3) pentru prelungirea duratei respectivului drept de utilizare.
    (5) Prelungirea duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1) este condiţionată de:
    a) respectarea condiţiilor aferente dreptului de utilizare a frecvenţelor radio acordate iniţial;
    b) inexistenţa unei acţiuni demarate de ANCOM, cauzate de nerespectarea condiţiilor aferente drepturilor de utilizare;
    c) respectarea criteriilor generale prevăzute la alin. (3).
    (6) După efectuarea evaluării potrivit alin. (4), ANCOM notifică titularul dreptului cu privire la acordarea prelungirii duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1) şi dacă este necesară revizuirea condiţiilor ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei, cu acordarea unui termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporţional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.
    (7) În cazul în care nu se acordă prelungirea duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1), ANCOM va acorda drepturile de utilizare a frecvenţelor radio potrivit art. 23 şi/sau 26.
    (8) Orice decizie dispusă în temeiul alin. (3)-(6) este proporţională, nediscriminatorie, transparentă, motivată şi poate fi luată numai după ce în prealabil a fost oferită posibilitatea părţilor interesate să prezinte observaţii în termen de cel puţin trei luni de la momentul luării la cunoştinţă a măsurilor prevăzute la alin. (3) sau (4).
    (9) ANCOM poate decide, în cazuri justificate, să deroge de la prevederile alin. (1)-(8), în următoarele situaţii:
    a) în zone geografice limitate în care accesul la reţelele de mare viteză este foarte deficitar sau inexistent şi acesta este necesar pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de la art. 19^1 alin. (2);
    b) pentru proiecte specifice pe termen scurt;
    c) pentru utilizare experimentală;
    d) pentru utilizări ale spectrului de frecvenţe radio care, în conformitate cu art. 20 alin. (1)-(6), pot coexista cu serviciile de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă;
    e) pentru utilizarea alternativă a spectrului de frecvenţe radio în conformitate cu art. 19^2."

    59. După articolul 31 se introduc trei noi articole, articolele 31^1-31^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 30^3 şi 31, în vederea asigurării expirării simultane a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvenţe radio, drepturile de utilizare a frecvenţelor radio pot fi acordate pentru perioade mai scurte.
    (2) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio pot fi prelungite pentru o perioadă de până la 5 ani în scopul asigurării simultane a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvenţe radio.
    ART. 31^2
    (1) ANCOM acordă drepturile individuale de utilizare a frecvenţelor radio pentru o perioadă de cel mult 10 ani în cadrul benzilor ce nu fac parte din spectrul de frecvenţe radio armonizat şi în cadrul cărora nu se poate aplica un regim de autorizare generală, cu posibilitatea prelungirii şi, acolo unde este cazul, reînnoirii.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi acelor drepturi de utilizare a spectrului radio, acordate în cadrul benzilor ce fac parte din spectrul de frecvenţe radio armonizat, care nu sunt vizate de măsurile tehnice de aplicare la nivel european relevante pentru benzile de frecvenţe respective.
    (3) Perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare potrivit alin. (1) şi (2), cazurile în care se aplică, precum şi condiţiile de prelungire şi, acolo unde este cazul, reînnoire se stabilesc prin decizie a ANCOM.
    ART. 31^3
    (1) ANCOM ia o decizie cu privire la reînnoirea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio armonizat, în timp util, înainte de expirarea duratei acestora. ANCOM analizează necesitatea reînnoirii fie din propria iniţiativă, fie la cererea titularului dreptului formulată cu maximum cinci ani, dar nu mai târziu de doi ani înainte de expirare, dacă posibilitatea de reînnoire nu a fost exclusă în mod explicit la momentul acordării. Cu această ocazie, ANCOM poate avea în vedere revizuirea drepturilor de utilizare acolo unde este cazul.
    (2) La luarea unei decizii în sensul alin. (1), ANCOM ia în considerare, printre altele:
    a) îndeplinirea obiectivelor generale ale ANCOM, a celor prevăzute la art. 19^1 şi art. 26 alin. (2), precum şi a obiectivelor de politică publică, dacă acestea au fost stabilite;
    b) implementarea unei măsuri tehnice de punere în aplicare adoptate în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene;
    c) verificarea îndeplinirii corespunzătoare a condiţiilor aferente dreptului în cauză;
    d) promovarea concurenţei sau evitarea oricărei denaturări a acesteia, în conformitate cu art. 23^1;
    e) creşterea gradului de eficienţă a utilizării spectrului de frecvenţe radio, având în vedere evoluţia tehnologică sau evoluţia pieţei;
    f) evitarea discontinuităţii cu consecinţe grave a serviciului de comunicaţii electronice.
    (3) Atunci când analizează posibilitatea reînnoirii şi, după caz, revizuirii drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvenţe radio armonizat, în condiţiile alin. (1), pentru care numărul de drepturi de utilizare este limitat potrivit art. 26 alin. (2), ANCOM organizează o procedură de consultare deschisă, transparentă şi nediscriminatorie cu privire la condiţiile prevăzute la art. 24^1 alin. (2) şi, printre altele:
    a) oferă tuturor părţilor interesate posibilitatea de a-şi exprima opiniile în cadrul unei consultări publice desfăşurate în conformitate cu art. 135; şi
    b) precizează în mod clar motivele unei astfel de posibile reînnoiri şi, după caz, revizuiri.
    (4) Dacă, în urma consultării prevăzute la alin. (3), există indicii certe privind interesul altor persoane decât cel exprimat de titularii existenţi pentru drepturile de utilizare a benzii de frecvenţe radio în cauză, ANCOM decide reînnoirea drepturilor de utilizare în condiţiile alin. (1) ori organizarea unei noi proceduri de selecţie pentru a acorda drepturile de utilizare a frecvenţelor radio potrivit art. 25.
    (5) Reînnoirea drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvenţe radio armonizat potrivit alin. (1)-(4) este posibilă pentru o perioadă cel mult egală cu cea iniţială, cu respectarea şi a celorlalte cerinţe stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (6) Reînnoirea şi, după caz, revizuirea drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvenţe radio armonizat se fac în condiţiile prezentului articol şi sunt condiţionate de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă care respectă obiectivele prevăzute prin art. 28 alin. (1) şi (1^1). Cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM.
    (7) Condiţiile aferente reînnoirii şi, după caz, revizuirii dreptului de utilizare a spectrului de frecvenţe radio nu pot oferi avantaje titularilor existenţi ai drepturilor respective în raport cu un potenţial nou-intrat pe piaţă."

    60. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
    61. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) ANCOM asigură certificarea personalului prevăzut la alin. (1) în termenii şi condiţiile stabilite prin decizie a ANCOM."

    62. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pot fi cesionate sau pot fi închiriate, integral sau parţial, unei alte persoane care a parcurs procedura notificării în condiţiile art. 6. Drepturile de utilizare în cauză sau spectrul de frecvenţe radio aferent poate fi divizat în cea mai mare măsură posibilă, însă cu respectarea condiţiilor de utilizare armonizată.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care drepturile de utilizare a frecvenţelor radio au fost obţinute fără plata unei taxe de licenţă.
    (3) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio se pot cesiona sau pot fi închiriate cu respectarea alin. (1) şi (2) numai cu acordul prealabil al ANCOM şi cu respectarea tuturor obligaţiilor stabilite prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio.
    (4) Orice acord având ca obiect cesionarea sau închirierea drepturilor de utilizare, încheiat fără obţinerea acordului prealabil al ANCOM, este nul de drept.
    (5) ANCOM stabileşte, de la caz la caz, dacă dreptul de utilizare poate fi cesionat în integralitate sau în parte, situaţie în care pot fi revizuite în mod corespunzător şi condiţiile de utilizare, cu asigurarea unei partiţionări optime a spectrului radio.
    (6) ANCOM poate solicita cesionarului, anterior cesionării drepturilor de utilizare, îndeplinirea anumitor cerinţe care să conducă la respectarea condiţiilor avute în vedere la acordarea iniţială a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio şi/sau a unor formalităţi ce privesc dosarul depus pentru cesionarea drepturilor de utilizare.
    (7) Cesionarea sau închirierea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei şi, în cazurile în care utilizarea frecvenţelor este armonizată la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de folosinţă a frecvenţelor radio într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.
    (8) În cazul închirierii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio este obligatorie respectarea de către locator a condiţiilor avute în vedere la acordarea iniţială a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a obligaţiilor stabilite conform licenţei deţinute de acesta.
    (9) Acordul prealabil privind cesiunea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio poate fi refuzat:
    a) în situaţia în care există riscul nerespectării condiţiilor avute în vedere la acordarea iniţială a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio;
    b) pentru neîndeplinirea condiţiilor stabilite potrivit alin. (6);
    c) în cazul în care există indicii că cesiunea poate avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei;
    d) atunci când titularul drepturilor de utilizare nu a achitat integral tariful de utilizare a spectrului aferent drepturilor ce urmează a fi cesionate, precum şi accesoriile aferente acestuia, dacă este cazul;
    e) dacă cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru frecvenţele radio alocate/asignate anterior, precum şi eventuale accesorii aferente tarifului.
    (10) Acordul prealabil privind închirierea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio poate fi refuzat în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (7) şi (8)."

    63. După articolul 35 se introduc trei noi articole, articolele 35^1-35^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 35^1
    (1) Procesarea solicitărilor referitoare la emiterea acordului prealabil în cazul cesionării sau închirierii drepturilor de utilizare se realizează în mod gratuit în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz.
    (2) În cazul în care cesiunea sau închirierea drepturilor de utilizare implică procesarea unei cantităţi semnificative de date şi/sau informaţii, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiţia înştiinţării părţilor implicate.
    (3) Cesionarea şi închirierea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio se aduc la cunoştinţa publicului de către ANCOM prin publicarea informaţiilor pe pagina sa de internet, unde se păstrează pe toată durata drepturilor.
    ART. 35^2
    (1) Închirierea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în condiţiile art. 35 este condiţionată de asigurarea tuturor condiţiilor în vederea evitării interferenţelor prejudiciabile sau eliminării imediate a oricăror cauze care conduc la apariţia acestora.
    (2) Locatorul este obligat să se asigure că locatarul foloseşte drepturile de utilizare a frecvenţelor radio închiriate cu respectarea tuturor parametrilor tehnici stabiliţi prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio acordată locatorului.
    (3) Locatorul este ţinut de obligaţia respectării parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii şi a condiţiilor din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, indiferent de stipulaţiile contractului de închiriere.
    (4) Procedura de emitere a acordului prealabil în vederea închirierii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio se stabileşte prin decizie a ANCOM.
    ART. 35^3
    (1) ANCOM poate acorda drepturi de utilizare a frecvenţelor radio şi pentru transmisii cu caracter experimental, situaţie în care sunt aplicabile prevederile art. 22^1 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (2) lit. a), d), g), j) şi alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (1) şi art. 30.
    (2) Drepturile de utilizare prevăzute la alin. (1) se pot acorda în condiţiile justificării necesităţii acestora şi pentru o perioadă ce nu poate depăşi 6 luni consecutiv.
    (3) În perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru transmisii cu caracter experimental este interzisă furnizarea de servicii de comunicaţii electronice.
    (4) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate în condiţiile prezentului articol pot fi retrase în cazul nerespectării condiţiilor de autorizare stabilite de ANCOM ori în cazul apariţiei interferenţelor prejudiciabile asupra reţelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condiţiile legii."

    64. După articolul 36 se introduc şase noi articole, articolele 36^1-36^6, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Deţinătorul unei RLAN conectate, ca extensie, la o reţea publică de comunicaţii electronice poate permite, prin intermediul echipamentului propriu de reţea, accesul unor terţi la reţelele publice de comunicaţii electronice, inclusiv prin eventuale RLAN deţinute de aceştia din urmă, precum şi utilizarea spectrului de frecvenţe radio armonizat pentru aplicaţii de tip RLAN. Utilizarea spectrului radio în aceste condiţii este supusă numai acelor prevederi aplicabile spectrului radio din cadrul regimului de autorizare stabilit potrivit art. 23 alin. (3).
    (2) În situaţia în care furnizarea prevăzută la alin. (1) nu face parte dintr-o activitate economică ori este auxiliară unei activităţi economice sau unui serviciu public, care nu depinde de transportul de semnale prin reţelele de comunicaţii electronice respective, atunci persoanei care furnizează un astfel de acces, fie aceasta un întreprinzător, o autoritate publică sau un utilizator final, nu îi sunt aplicabile regimul de autorizare generală pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, stabilit potrivit art. 5-7, şi nici obligaţiile privind drepturile utilizatorilor finali stabilite potrivit art. 37-45 şi art. 71-73 şi nici obligaţiile privind interconectarea reţelelor stabilite conform art. 100 alin. (1).
    (3) Utilizatorii finali pot permite accesul la RLAN-urile pe care le deţin şi altor utilizatori finali, în mod reciproc sau în alte modalităţi, inclusiv pe baza iniţiativelor unor terţi prin care se pun la dispoziţia publicului, în mod agregat, RLAN-uri ale mai multor utilizatori finali.
    ART. 36^2
    (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pot permite accesul la reţelele lor publicului larg, prin intermediul unor RLAN-uri, care pot fi amplasate inclusiv în spaţiile deţinute de un utilizator final, cu respectarea prevederilor aplicabile din autorizaţia generală şi a acordului prealabil, exprimat în cunoştinţă de cauză, al utilizatorului final implicat.
    (2) Concomitent cu accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în condiţiile alin. (1), furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului permit, fără restricţii, utilizatorilor finali:
    a) accesul şi conectarea, la alegerea lor, la RLAN-urile disponibile furnizate de terţi; sau
    b) accesul reciproc la reţelele unor astfel de furnizori sau, mai general, la acordarea accesului altor utilizatori finali la reţelele unor astfel de furnizori prin intermediul RLAN-urilor, inclusiv pe baza iniţiativelor unor terţi prin care se pun la dispoziţia publicului, în mod agregat, RLAN-uri ale mai multor utilizatori finali.
    ART. 36^3
    (1) Autorităţile publice pot pune la dispoziţie RLAN-urile proprii, pentru a asigura accesul publicului larg la aceste reţele, în sediile autorităţilor respective sau în spaţiile publice învecinate acestor sedii, atunci când asigurarea accesului la RLAN este auxiliară serviciilor publice furnizate.
    (2) Pe baza unor iniţiative ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale autorităţilor publice, pot fi puse la dispoziţie RLAN-uri în mod agregat, inclusiv, după caz, şi RLANurile prevăzute la alin. (1), pentru a asigura accesul publicului larg la aceste reţele, în mod reciproc sau în alte modalităţi.
    (3) Utilizarea spectrului radio în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) este supusă numai acelor prevederi aplicabile spectrului radio potrivit art. 23 alin. (3).
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţilor publice sau organizaţiilor neguvernamentale care furnizează un astfel de acces le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 36^1 alin. (2).
    ART. 36^4
    În cazul accesării unui serviciu al societăţii informaţionale ca urmare a aplicării art. 36^1-36^3 sunt incidente dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. 36^5
    (1) Instalarea, modificarea sau înlocuirea de către operatori a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice şi tehnice stabilite de către Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice se realizează fără a fi necesară obţinerea autorizaţiei de construire prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Instalarea, modificarea sau înlocuirea de către operatori a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice şi tehnice stabilite de către Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070, care implică utilizarea construcţiilor monument istoric, construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, se realizează cu respectarea procedurii de notificare prealabilă prevăzute la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Punerea în funcţiune şi/sau utilizarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, prevăzute la alin. (1) şi (2), se realizează cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cadrului legal privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) În termen de maximum 14 zile de la data instalării, modificării sau înlocuirii punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, prevăzute la alin. (1) şi (2), din clasele E2 şi E10, operatorii transmit ANCOM o notificare în format electronic prin intermediul unui punct de informare unic, al cărei conţinut este stabilit prin decizie a ANCOM şi care cuprinde, cel puţin, amplasamentul şi caracteristicile tehnice ale respectivelor puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă.
    (5) ANCOM monitorizează şi raportează periodic Comisiei Europene, prima dată până la 31 decembrie 2021 şi, ulterior, în fiecare an, cu privire la aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1070, în special cu privire la aplicarea art. 3 alin. (1) din acest regulament, inclusiv cu privire la tehnologiile utilizate de punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă instalate.
    ART. 36^6
    În cazul în care la nivel naţional sunt stabilite cerinţe pentru instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă diferite faţă de limitele stabilite prin Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), adoptarea acestora este condiţionată de parcurgerea etapelor stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare."

    65. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Titularii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie au obligaţia să implementeze, pe propria cheltuială, modificările aduse Planului naţional de numerotaţie."

    66. La articolul 38, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) ANCOM poate stabili, prin decizie, în condiţiile existenţei şi menţinerii disponibilităţii resurselor de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie, anumite resurse de numerotaţie pentru care dreptul de utilizare se acordă unor persoane ce nu furnizează reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Dispoziţiile art. 38^1 se aplică în mod corespunzător.
(3^2) În cazul în care există riscul de epuizare a resurselor de numerotaţie, ANCOM suspendă alocarea resurselor de numerotaţie în condiţiile alin. (3^1)."

    67. După articolul 38 se introduc trei noi articole, articolele 38^1-38^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 38^1
    (1) ANCOM pune la dispoziţie, în Planul naţional de numerotaţie, o serie de numere nongeografice care pot fi utilizate, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 531/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 73 alin. (3) şi (4) din prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale, pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
    (2) Furnizorii care utilizează resursele de numerotaţie prevăzute la alin. (1) în alte state membre ale Uniunii Europene au obligaţia de a respecta Planul naţional de numerotaţie şi condiţiile de utilizare a respectivelor resurse de numerotaţie aplicabile pe teritoriul României, precum şi normele privind protecţia consumatorilor şi alte norme naţionale, referitoare la utilizarea resurselor de numerotaţie, aplicabile în statele membre în care se folosesc resursele de numerotaţie.
    (3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (2), ANCOM stabileşte, prin decizie, condiţiile specifice care însoţesc dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie cu utilizare extrateritorială, în vederea asigurării respectării tuturor normelor de drept intern privind protecţia consumatorilor şi utilizarea resurselor de numerotaţie în statele membre în care se folosesc resursele de numerotaţie.
    (4) Atunci când o autoritate naţională de reglementare sau o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene în care se folosesc resursele de numerotaţie prevăzute la alin. (1) sesizează ANCOM în legătură cu o încălcare a normelor relevante privind protecţia consumatorilor sau a dreptului intern aplicabil în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de numerotaţie din statul membru respectiv şi demonstrează această încălcare, ANCOM va lua măsurile ce se impun pentru asigurarea respectării condiţiilor asociate dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, prevăzute în decizia ANCOM de la alin. (3), în conformitate cu cap. XII.
    (5) Pentru a facilita monitorizarea de către autorităţile naţionale de reglementare sau de către alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene a îndeplinirii cerinţelor prevăzute în decizia ANCOM de la alin. (3), ANCOM va transmite OAREC informaţiile relevante în vederea realizării şi actualizării permanente a bazei de date privind resursele de numerotaţie cu drept de utilizare extrateritorială în interiorul Uniunii Europene.
    (6) ANCOM poate solicita OAREC asistenţă în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor autorităţilor naţionale de reglementare sau altor autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene în vederea asigurării gestionării eficiente a resurselor de numerotaţie cu drept de utilizare extrateritorială în interiorul Uniunii Europene.
    ART. 38^2
    (1) În România pot fi utilizate şi resurse de numerotaţie nongeografice, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 531/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 73 alin. (3) şi (4) din prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, altele decât cele de comunicaţii interpersonale, pentru care dreptul de utilizare este acordat de alte autorităţi din statele membre ale Uniunii Europene.
    (2) Titularii drepturilor de utilizare extrateritorială a resurselor de numerotaţie nongeografice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a respecta normele legale naţionale privind condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie şi pe cele privind protecţia consumatorilor.
    (3) În cazul în care ANCOM constată încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2), aceasta va sesiza autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene unde a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie de la alin. (1), în vederea aplicării măsurilor prevăzute în legislaţia internă a respectivului stat membru.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3) sunt de asemenea aplicabile dispoziţiile art. 73 alin. (3).
    ART. 38^3
    ANCOM poate stabili, prin decizie:
    a) condiţiile în care numere nongeografice din Planul naţional de numerotaţie pot fi utilizate extrateritorial pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, fără a aduce atingere prevederilor art. 38^1;
    b) condiţiile în care pot fi utilizate în România resurse de numerotaţie nongeografice, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, din planurile de numerotaţie ale altor state, fără a aduce atingere prevederilor art. 38^2."

    68. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Administrarea şi gestionarea resurselor de numerotaţie trebuie să respecte principiul egalităţii de tratament acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanelor prevăzute la art. 38 alin. (3^1), după caz.
    (2) Titularii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie sunt obligaţi să aplice principiul nediscriminării şi transparenţei faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice, în privinţa secvenţelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor."

    69. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Utilizarea resurselor de numerotaţie este permisă numai după obţinerea dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie potrivit art. 41 alin. (1) şi în condiţii care să asigure exploatarea lor eficientă.
    (2) ANCOM stabileşte prin decizie procedura administrativă de obţinere, modificare, prelungire, încetare şi cesionare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, precum şi drepturile şi obligaţiile corespunzătoare cu privire la utilizarea resurselor de numerotaţie.
    (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi persoanele prevăzute la art. 38 alin. (3^1) au obligaţia de a respecta Planul naţional de numerotaţie, precum şi condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie."

    70. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie se acordă de către ANCOM prin emiterea unei licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie sau se dobândeşte de la un titular de licenţă în condiţiile stabilite prin decizie a ANCOM. Licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie se acordă în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, pentru o perioadă limitată, adecvată pentru serviciul în cauză, având în vedere obiectivul urmărit şi luând în considerare, în mod corespunzător, necesitatea acordării unei perioade adecvate de amortizare a investiţiei."

    71. La articolul 41 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) alte modalităţi de transmitere de către titularul de licenţă a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie;"

    72. La articolul 41 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) orice obligaţii asumate de persoana în cauză în cursul unei proceduri de selecţie competitivă sau comparativă;"

    73. La articolul 41 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) obligaţii privind utilizarea extrateritorială a numerelor; în cazul numerelor nongeografice prevăzute la art. 38^1, aceste obligaţii au în vedere asigurarea conformităţii cu normele privind protecţia consumatorilor şi cu alte norme privind resursele de numerotaţie din statele membre ale Uniunii Europene în care acestea sunt utilizate."

    74. La articolul 41, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Fără a aduce atingere prevederilor cap. XII, dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie poate fi modificat, limitat sau revocat, la iniţiativa ANCOM, în cazuri justificate, în mod obiectiv şi proporţional, şi numai după parcurgerea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135, cu excepţia cazului în care respectivele modificări asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie sunt minore şi s-au realizat cu consimţământul titularului drepturilor, precum şi a cazului în care respectivele limitări sau revocări s-au realizat cu consimţământul titularului drepturilor.
(6) Intervenţiile asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute la alin. (5) se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM."

    75. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) ANCOM pune la dispoziţia publicului, pe propria pagină de internet, licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, cu excepţia acelora ce au ca obiect resursele de numerotaţie utilizate în scopuri ce ţin de securitatea naţională."

    76. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV
    Securitatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
"

    77. Articolele 46-49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate, obiective şi proporţionale pentru a gestiona în mod corespunzător riscurile la adresa securităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
    (2) Măsurile luate potrivit alin. (1), inclusiv criptarea, după caz, trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat ţinând seama de stadiul actual al tehnologiei şi să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor şi asupra altor reţele şi servicii.
    (3) Măsurile luate potrivit alin. (1) trebuie să vizeze următoarele domenii: politica de securitate şi managementul riscului, securitatea resurselor umane, securitatea reţelelor şi serviciilor, a facilităţilor asociate şi a informaţiilor, managementul operaţiunilor, managementul incidentelor, managementul continuităţii activităţii, monitorizarea, testarea şi auditarea, conştientizarea ameninţărilor.
    (4) Măsurile luate potrivit alin. (1) vor avea în vedere, în mod corespunzător, recomandările şi ghidurile de bune practici elaborate de ANCOM şi pe cele elaborate de Agenţia Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, denumită în continuare ENISA.
    (5) Acolo unde este cazul, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului colaborează între ei pentru implementarea măsurilor prevăzute de prezentul articol.
    ART. 47
    (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a notifica ANCOM, în cel mai scurt timp, cu privire la orice incident de securitate care are un impact semnificativ asupra reţelelor sau serviciilor.
    (2) Amploarea impactului unui incident de securitate se determină ţinând seama, în special, de următorii parametri, după caz:
    a) numărul de utilizatori afectaţi de incidentul de securitate;
    b) durata incidentului de securitate;
    c) întinderea geografică a zonei afectate de incidentul de securitate;
    d) măsura în care funcţionarea reţelei sau a serviciului este afectată;
    e) amploarea impactului asupra activităţilor economice şi societale.
    (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a informa, în mod gratuit, utilizatorii potenţial afectaţi de o ameninţare specifică şi semnificativă de securitate, cu privire la orice măsură de protecţie sau măsură corectivă care poate fi luată de utilizatori. Acolo unde este cazul, furnizorii informează utilizatorii şi cu privire la ameninţarea în sine.
    (4) ANCOM poate informa publicul cu privire la existenţa cazului prevăzut la alin. (1) sau poate solicita furnizorului să informeze publicul cu privire la existenţa acestui caz, atunci când consideră că este în interesul public.
    (5) Acolo unde consideră necesar, ANCOM informează autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene şi ENISA cu privire la existenţa cazului prevăzut la alin. (1).
    (6) ANCOM transmite anual un raport de sinteză Comisiei Europene şi ENISA cu privire la notificările primite potrivit alin. (1) şi măsurile adoptate în aceste cazuri.
    (7) Prevederile art. 46 şi ale prezentului articol nu aduc atingere prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În situaţia incidentelor care pot afecta securitatea naţională, ANCOM poate coopera cu instituţiile publice naţionale competente în materie.
    ART. 48
    (1) În cazul producerii unui incident de securitate sau al identificării unei ameninţări sau vulnerabilităţi specifice şi semnificative de securitate, ANCOM poate stabili, în sarcina furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, sub forma unor instrucţiuni obligatorii, măsuri necesare, inclusiv termenele de punere în aplicare, în scopul remedierii incidentului de securitate sau al împiedicării producerii acestuia.
    (2) Instrucţiunile prevăzute la alin. (1) sunt dispuse de ANCOM prin decizie.
    ART. 49
    (1) În vederea aplicării prevederilor prezentului capitol, ANCOM poate solicita furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului:
    a) să furnizeze toate informaţiile necesare evaluării securităţii reţelelor şi serviciilor, inclusiv măsurile de securitate implementate şi documentaţia ce a stat la baza acestora;
    b) să se supună, pe cheltuiala proprie, unui audit de securitate realizat de un organism independent sau de o altă autoritate competentă şi să transmită ANCOM rezultatele auditului.
    (2) ANCOM poate verifica şi evalua măsurile stabilite de furnizori pentru a asigura securitatea reţelelor şi serviciilor, precum şi respectarea acestora, putând impune măsuri în acest sens."

    78. După articolul 49 se introduc două noi articole, articolele 49^1 şi 49^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 49^1
    (1) ANCOM poate stabili, prin decizie, modalităţile de implementare a dispoziţiilor art. 46 alin. (3), art. 47, art. 48 şi, respectiv, art. 49 alin. (1), cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.
    (2) Decizia ANCOM privind modalitatea de implementare a dispoziţiilor art. 46 alin. (3) poate cuprinde cerinţe suplimentare celor care se regăsesc în actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene prevăzute de art. 40 alin. (5) din Codul european al comunicaţiilor electronice.
    ART. 49^2
    (1) În vederea punerii în aplicare a prezentului capitol, ANCOM beneficiază de asistenţă din partea echipelor de intervenţie în caz de incidente de securitate informatică şi a echipei de răspuns la incidente de securitate informatică la nivel naţional, desemnate în temeiul Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte aspectele care intră în atribuţiile acestora.
    (2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului capitol, ANCOM se poate consulta şi poate solicita cooperarea cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi cu alte autorităţi naţionale, după caz.
    (3) Cooperarea în condiţiile prezentului articol se va face cu garantarea păstrării confidenţialităţii informaţiilor şi protejării securităţii şi intereselor comerciale ale furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile art. 30 din Legea nr. 362/2018, cu modificările şi completările ulterioare."

    79. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Furnizarea către consumatori a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului se realizează numai în baza unui contract care poate fi încheiat pentru o singură perioadă contractuală iniţială de cel mult 24 de luni.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte serviciile de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere sau serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive.
    (3) Cu excepţia contractelor prevăzute la art. 50^7, contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în scris:
    a) pe hârtie;
    b) dacă utilizatorul final este de acord, ca înscris în formă electronică, semnat cu semnătură electronică avansată sau calificată;
    c) prin mijloace de comunicaţie la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
    Contractele vor fi redactate cu un font lizibil, având mărimea de cel puţin 10p, vizibil şi uşor de citit, iar culoarea de fond trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte durata unui contract de plată în rate care are ca obiect exclusiv instalarea unei conexiuni fizice, în special la reţele de foarte mare capacitate. Contractul de plată în rate pentru instalarea unei conexiuni fizice nu include echipamentele terminale, precum routere sau modeme, şi nu îi împiedică pe consumatori să îşi exercite drepturile în temeiul prezentului capitol.
    (5) Contractelor încheiate cu consumatorii reglementate de prezenta secţiune li se aplică în mod corespunzător prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, cu excepţia dispoziţiilor art. 10 lit. f) şi i) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    80. După articolul 50 se introduc unsprezece noi articole, articolele 50^1-50^11, cu următorul cuprins:
    "ART. 50^1
    Furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului nu pot aplica utilizatorilor finali restricţii sau condiţii diferite în ceea ce priveşte accesul la reţele sau servicii ori utilizarea acestora, din motive legate de naţionalitatea, statul de reşedinţă sau cel de stabilire a sediului utilizatorului final, cu excepţia cazurilor justificate în mod obiectiv.
    ART. 50^2
    (1) Prevederile art. 50 alin. (1)-(4), art. 50^3-50^7, art. 50^10, art. 59^9 alin. (1) şi (2) şi art. 59^13 se aplică utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit în măsura în care aceştia nu au convenit în mod explicit să renunţe în tot sau în parte la aplicarea lor.
    (2) Cu excepţia art. 50^1, prevederile prezentului capitol nu se aplică microîntreprinderilor care furnizează servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, cu excepţia cazului în care acestea furnizează şi alte servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Înainte de încheierea unui contract cu utilizatorul final, acestea au obligaţia să îl informeze pe utilizatorul final cu privire la neaplicarea prevederilor legale menţionate.
    (3) Contractelor privind serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive le sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 59^11 alin. (1)-(4) şi alin. (7) şi art. 59^12 alin. (1) şi (3) şi doar în situaţia în care sunt încheiate cu utilizatori finali care sunt consumatori, microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit.
    ART. 50^3
    (1) Înainte ca un contract sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să îi furnizeze acestuia informaţii privind:
    a) datele de identificare a furnizorului, inclusiv datele de contact complete;
    b) descrierea principalelor caracteristici ale serviciului sau ale pachetului de servicii ori de servicii şi echipamente terminale;
    c) contravaloarea planului tarifar, cu toate taxele incluse, tipurile de servicii oferite, inclusiv, după caz, volumele de comunicaţii incluse pe perioada de facturare - numărul de minute, numărul de SMS-uri, creditul sau traficul de date inclus -, precum şi condiţiile de utilizare a acestora, iar, dacă este cazul, opţiunea/opţiunile aplicată/aplicate şi contravaloarea acestora, precum şi tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar; tarifele pentru activarea serviciului de comunicaţii electronice şi/sau tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse, dacă este cazul; în cazul pachetelor de servicii, preţul fiecărui produs contractat împreună cu serviciul, tarifele şi modul de aplicare a acestora în cazul în care acestea sunt comercializate şi separat;
    d) orice taxe legate de trecerea de la un furnizor la altul şi mecanismele de despăgubire şi rambursare pentru întârziere sau abuz în legătură cu schimbarea furnizorului şi pentru nerespectarea programărilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare, precum şi informaţii despre procedurile respective;
    e) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit la cererea furnizorului;
    f) acolo unde este cazul, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor;
    g) existenţa unei garanţii legale de conformitate pentru echipamentele terminale, precum şi, acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile privind serviciile post-vânzare şi garanţiile comerciale;
    h) după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care furnizorul de comunicaţii electronice se angajează să livreze echipamentele terminale sau să presteze serviciile;
    i) durata contractului, inclusiv, dacă este cazul, perioada contractuală iniţială, condiţiile privind suspendarea şi reconectarea serviciilor, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv cele privind denunţarea unilaterală înainte de expirarea perioadei contractuale iniţiale, precum şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
    j) orice mecanisme de despăgubire şi rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt respectate nivelurile de calitate a serviciului prevăzute în contract sau în cazul în care furnizorul nu reacţionează corespunzător la un incident de securitate, o ameninţare sau o vulnerabilitate;
    k) tipul şi categoriile de măsuri care ar putea fi luate de către furnizor ca răspuns la incidentele sau ameninţările în materie de securitate sau la vulnerabilităţi;
    l) datele de contact unde se pot trimite eventualele reclamaţii, în cazul în care acestea sunt diferite faţă de datele furnizate la lit. a), precum şi politica de soluţionare a reclamaţiilor;
    m) dacă este cazul, mijloacele de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor prin intermediul unei entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor, stabilită la nivel naţional.
    (2) În cadrul descrierii principalelor caracteristici ale serviciului sau ale pachetului de servicii prevăzute la alin. (1) lit. b) se vor preciza:
    a) informaţii privind calitatea serviciului furnizat, astfel:
    (i) parametrii de calitate specifici asiguraţi pentru serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia serviciilor de acces la internet. De asemenea, vor fi furnizate informaţii privind eventualele niveluri minime de calitate a serviciului, în măsura în care acestea sunt oferite;
    (ii) în cazul în care nu se oferă niveluri minime de calitate a serviciului, se face o declaraţie în acest sens;
    (iii) parametrii de calitate vor fi definiţi şi exprimaţi astfel încât să ţină seama în mod deosebit de orientările adoptate de OAREC pentru stabilirea parametrilor relevanţi de calitate a serviciilor de acces la internet şi a serviciilor de comunicaţii interpersonale destinate publicului;
    (iv) în cazul serviciilor de acces la internet se vor preciza informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/2120 şi, după caz, stabilite de ANCOM în temeiul acestuia; în plus, în măsura în care sunt oferite, se vor indica nivelurile minime pentru parametri, precum întârzierea de transfer al pachetelor de date, variaţia întârzierii de transfer al pachetelor de date şi pierderea pachetelor de date;
    (v) în cazul serviciilor de comunicaţii interpersonale destinate publicului, dacă furnizorul exercită controlul asupra cel puţin a unor elemente ale reţelei sau are un acord privind nivelul serviciilor în acest sens cu întreprinderile care furnizează acces la reţea, informaţiile privind nivelurile minime de calitate, dacă sunt oferite, se vor referi cel puţin la timpul necesar pentru conectarea apelului, probabilitatea de eşec în conectarea apelului şi întârzieri în semnalizarea apelului, în conformitate cu anexa nr. 1;
    b) fără a aduce atingere dreptului utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit de a folosi echipamente terminale la alegere, în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/2.120, informaţii privind orice condiţii, inclusiv taxe, impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;
    c) în cazul serviciilor de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere, se furnizează, în plus, următoarele informaţii:
    (i) orice limitări privind accesul la serviciile de urgenţă sau la informaţia de localizare a apelantului din motive de nefezabilitate din punct de vedere tehnic, în măsura în care serviciile respective permit utilizatorilor finali să efectueze apeluri către un număr din cadrul unui plan de numerotaţie naţional sau internaţional;
    (ii) drepturile utilizatorului final privind înscrierea datelor sale cu caracter personal într-o listă a abonaţilor telefonici şi tipurile de date vizate în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), se vor preciza:
    a) suplimentar, pentru serviciile de acces la internet şi serviciile de comunicaţii interpersonale destinate publicului:
    (i) în cazul unor planuri tarifare sau al unor planuri cu un volum de comunicaţii prestabilit, posibilitatea pentru utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit de a reporta orice volum neutilizat din perioada de facturare precedentă la următoarea perioadă de facturare, în cazul în care această opţiune este inclusă în contract;
    (ii) facilităţi pentru a garanta transparenţa facturării şi pentru a monitoriza nivelul consumului;
    (iii) informaţii tarifare cu privire la orice numere sau servicii care fac obiectul unor condiţii tarifare speciale;
    (iv) detalii şi condiţii, inclusiv taxe, pentru orice serviciu postvânzare, servicii de asistenţă tehnică şi asistenţă pentru clienţi;
    (v) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate tarifele şi taxele de întreţinere aplicabile;
    b) tarifele pentru depăşirea resurselor incluse în abonament/opţiune şi/sau a traficului, precum şi modalitatea de tarifare a acestora; în cazul în care abonamentul/opţiunea nu include niciun fel de resurse sau trafic, tarifele pentru minute/SMS-uri/MMS-uri/apeluri video şi/sau tariful pe unitate minimă de tarifare;
    c) în cazul planurilor tarifare dedicate, tarifele preferenţiale pentru resursele respective, cu precizarea, în cazul abonamentului/creditului care include minute internaţionale, a zonei/ţării şi/sau a reţelei/tipului de reţea unde pot fi utilizate;
    d) informaţia că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obişnuit (de exemplu, numere cu tarif special);
    e) orice alte tarife percepute pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului (de exemplu, tarifele pentru închiriere de echipamente), dacă este cazul.
    (4) În cadrul informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. i), se vor preciza următoarele informaţii:
    a) condiţiile, inclusiv termenul de exercitare a dreptului utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit care utilizează servicii preplătite de a li se rambursa, la cerere, orice credit restant în caz de trecere de la un furnizor la altul, astfel cum se prevede la art. 75^2 alin. (7);
    b) orice tarife datorate în cazul rezilierii anticipate a contractului, inclusiv informaţii privind deblocarea echipamentelor terminale şi orice recuperare a costurilor în ceea ce priveşte echipamentul terminal;
    c) în cazul pachetelor de servicii, furnizorii de servicii de acces la internet şi servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului vor furniza, suplimentar, informaţii privind condiţiile de încetare a pachetului sau a elementelor acestuia.
    (5) Furnizorii de servicii de acces la internet şi de servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului, suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la alin. (1)-(4), vor furniza, fără a aduce atingere art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679, informaţii privind datele cu caracter personal furnizate de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit înainte de prestarea serviciului sau colectate în contextul furnizării serviciului.
    (6) Prevederile alin. (1) lit. b) şi c) în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la pachete, prevederile alin. (1) lit. d) şi i) în ceea ce priveşte condiţiile privind suspendarea şi reconectarea serviciilor şi condiţiile privind denunţarea unilaterală înainte de expirarea perioadei contractuale iniţiale, prevederile alin. (1) lit. j)-m), precum şi prevederile alin. (2)-(5) se aplică şi consumatorilor, suplimentar cerinţelor prevăzute la art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor pune la dispoziţia consumatorilor şi detalii privind produsele şi serviciile concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi, precum şi precizarea modalităţii de obţinere a unor informaţii actualizate cu privire la acestea.
    ART. 50^4
    (1) Înainte ca un contract la distanţă ori negociat în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă comercială corespunzătoare să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să îi furnizeze acestuia, suplimentar informaţiilor prevăzute la art. 50^3, următoarele:
    a) informaţia privind costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
    b) în cazul în care există un drept de retragere, informaţii privind condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului de retragere, în conformitate cu art. 58 alin. (1), precum şi informaţia privind posibilitatea utilizării unui formular tipizat de retragere, prezentat în anexa nr. 5;
    c) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit va trebui să suporte costul aferent returnării echipamentului terminal în caz de retragere şi, dacă echipamentul terminal, prin însăşi natura lui, nu poate fi, în mod normal, returnat prin poştă, costul aferent returnării;
    d) în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 54 alin. (3), informaţia potrivit căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit este obligat să achite furnizorului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 59^2 alin. (3);
    e) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 59^3, informaţia conform căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit îşi pierde dreptul de retragere.
    (2) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menţionate la art. 50^3 alin. (1) lit. c)-f) şi h) şi, după caz, art. 50^3 alin. (3), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor prevăzute la alin. (1) lit. c), utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu suportă respectivele costuri.
    ART. 50^5
    (1) Informaţiile prevăzute la art. 50^3 şi art. 50^4 alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit într-un mod accesibil, clar şi inteligibil, pe un suport durabil sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat şi descărcat cu uşurinţă. Furnizorii cărora le incumbă obligaţiile de informare în conformitate cu prezenta secţiune vor informa în mod explicit utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit cu privire la disponibilitatea documentului respectiv şi la importanţa descărcării acestuia în scopuri de informare, de consultare ulterioară şi de reproducere fidelă.
    (2) Atunci când informaţiile precontractuale sunt prezentate utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit în cadrul unei convorbiri telefonice, furnizorii cărora le incumbă obligaţiile de informare în conformitate cu prezenta secţiune au obligaţia de a comunica în cadrul convorbirii telefonice cel puţin informaţiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-) şi i) şi art. 50^4 alin. (1) lit. d).
    (3) În cazul în care informaţiile precontractuale sunt furnizate utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit printr-un mijloc de comunicaţie la distanţă ce permite un spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, furnizorul transmite prin mijlocul de comunicaţie respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-c) şi i) şi art. 50^4 alin. (1) lit. d). Celelalte informaţii prevăzute la art. 50^3 şi art. 50^4 alin. (1) sunt furnizate utilizatorului final într-un mod adecvat, în conformitate cu alin. (1).
    (4) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit să plătească, furnizorul aduce la cunoştinţa utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit de o manieră clară şi foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. b), c) şi i). Furnizorul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia similară este etichetat/ă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea «comandă ce implică o obligaţie de plată» sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligaţia de a plăti furnizorului. Dacă furnizorul încalcă prevederile prezentului alineat, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.
    (5) Prevederile alin. (1) referitoare la modalitatea de furnizare a informaţiilor se aplică şi consumatorilor.
    ART. 50^6
    (1) Înainte de încheierea contractului, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizează consumatorilor, în mod gratuit, pe un suport durabil sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat şi descărcat cu uşurinţă, o fişă de sinteză concisă şi uşor de citit a contractului.
    (2) Modelul fişei de sinteză a contractului utilizat de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se redactează în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.243 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a modelului fişei de sinteză a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în temeiul Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European şi a Consiliului.
    (3) Fişa de sinteză identifică elementele principale ale informaţiilor furnizate în conformitate cu art. 50^3 şi art. 50^4 alin. (1), acestea incluzând cel puţin:
    a) denumirea, adresa şi informaţiile de contact ale furnizorului şi, dacă sunt diferite, informaţiile de contact pentru orice reclamaţie;
    b) principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat;
    c) preţurile aferente pentru activarea serviciului de comunicaţii electronice, precum şi orice taxă recurentă sau aferentă consumului, atunci când serviciul este furnizat contra unei remuneraţii;
    d) durata contractului şi condiţiile de reînnoire şi încetare a acestuia;
    e) măsura în care produsele şi serviciile sunt concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi;
    f) în ceea ce priveşte serviciile de acces la internet, un rezumat al informaţiilor care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (1) lit. d) şi e) din Regulamentul (UE) 2015/2.120.
    ART. 50^7
    (1) În cazul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans prin achiziţionarea unei cartele preplătite sau prin mijloace de plată asimilate, sunt puse la dispoziţia utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit, la momentul achiziţiei acestora, condiţiile generale privind furnizarea respectivelor servicii, în scris, pe hârtie sau pe un alt suport durabil, într-un format vizibil şi uşor de citit, culoarea de fond trebuind să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
    (2) Condiţiile generale prevăzute la alin. (1) vor include cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea, adresa şi informaţiile de contact ale furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
    b) planul tarifar standard şi tarifele aferente acestuia, care se activează implicit la prima utilizare, inclusiv, dacă este cazul, informaţii privind bonusurile incluse la prima utilizare (volumul traficului (voce/date) inclus iniţial, dacă este cazul, precum şi tariful standard pentru traficul suplimentar (voce/date), înregistrat în cazul depăşirii traficului inclus iniţial, dacă este cazul);
    c) perioada de valabilitate a creditului iniţial, dacă este cazul;
    d) modalităţile de reînnoire a creditului şi efectele reînnoirii acestuia asupra valabilităţii cartelei;
    e) perioada de valabilitate/graţie a cartelei preplătite;
    f) totalitatea documentelor şi informaţiilor care alcătuiesc contractul, precum şi modalitatea de obţinere a celor care nu au fost puse la dispoziţia utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit la momentul achiziţionării serviciului.
    (3) Informaţiile prevăzute la art. 50^3, art. 50^4 alin. (1) şi art. 50^6 sunt furnizate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit, care beneficiază de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans, într-un mod accesibil, clar şi inteligibil, într-un document care poate fi deschis, vizualizat şi descărcat cu uşurinţă. Furnizorii cărora le incumbă obligaţiile de informare în conformitate cu prezentul articol vor informa utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit, în mod explicit, la momentul achiziţionării serviciilor, cu privire la disponibilitatea documentului respectiv şi la importanţa descărcării acestuia în scopuri de informare, de consultare ulterioară şi de reproducere fidelă.
    (4) Documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă clauzele minime ale contractului în baza căruia sunt furnizate serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans.
    (5) Totalitatea documentelor şi informaţiilor care alcătuiesc contractul trebuie să fie puse la dispoziţia utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit prin intermediul paginii de internet a furnizorului, astfel încât acestea să poată fi descărcate în orice moment, în scopuri de informare, consultare ulterioară şi reproducere fidelă.
    (6) Prevederile alin. (1), (2), (4) şi (5), precum şi ale alin. (3) în ceea ce priveşte informaţiile prevăzute la art. 50^3 alin. (6) şi art. 50^6 se aplică şi consumatorilor.
    ART. 50^8
    Informaţiile prevăzute de prezenta secţiune sunt puse la dispoziţie, la cerere, într-un format accesibil şi relevant pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor.
    ART. 50^9
    (1) Informaţiile prevăzute la art. 50^3, 50^4 şi 50^6, furnizate înainte de încheierea contractului, nu pot fi modificate, cu excepţia cazului în care părţile contractante convin altfel în mod explicit.
    (2) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine furnizorului.
    ART. 50^10
    (1) Furnizorii de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului oferă consumatorilor facilitatea de a monitoriza şi controla în timp util nivelul consumului aferent fiecăruia dintre serviciile incluse în planul tarifar, care sunt tarifate în funcţie de volum sau de perioada de utilizare.
    (2) Furnizorii informează consumatorii atunci când volumul unui serviciu inclus în planul tarifar este consumat în întregime.
    (3) ANCOM poate stabili, prin decizie, o limită de consum (financiară sau de volum), inclusiv în ceea ce priveşte serviciile premium şi alte servicii care fac obiectul unor condiţii tarifare speciale.
    (4) În cazul stabilirii unei limite de consum în conformitate cu prevederile alin. (3), furnizorii informează consumatorii la atingerea limitei de consum.
    (5) ANCOM poate impune furnizorilor, prin decizie, să pună la dispoziţia consumatorilor informaţii suplimentare cu privire la nivelul consumului şi să împiedice temporar utilizarea în continuare a serviciului în cauză dacă se depăşeşte o limită financiară sau de volum.
    ART. 50^11
    Pentru a asigura o informare adecvată a utilizatorilor finali cu privire la orice numere de telefon sau servicii premium ori alte servicii care fac obiectul unor condiţii tarifare speciale, ANCOM poate stabili, prin decizie, obligaţii generale pentru furnizarea acestora, inclusiv obligaţia ca informaţiile privind tarifele să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului sau înaintea conectării la furnizorul serviciului."

    81. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Contractele încheiate de utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit pentru a beneficia de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor conţine, ca parte integrantă, informaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50^3, 50^4 şi 50^6. În cazul consumatorilor, acestea vor conţine, ca parte integrantă, suplimentar informaţiilor prevăzute la art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50^3 alin. (6) şi art. 50^6.
    (2) În cazul în care, în funcţie de modalitatea de încheiere a contractului, din motive tehnice obiective, este imposibilă punerea la dispoziţia consumatorului sau a utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit a fişei de sinteză a contractului la momentul încheierii contractului, aceasta se pune la dispoziţie ulterior, fără întârzieri nejustificate, cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat.
    (3) Cu excepţia contractelor prevăzute la art. 50^7 şi art. 55 alin. (9), contractele încheiate în condiţiile prezentului capitol produc efecte în momentul în care consumatorul sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit îşi exprimă acordul, pe un suport durabil, după primirea fişei de sinteză a contractului.
    (4) Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la alin. (1), furnizorii vor include în contracte informaţii referitoare la:
    a) dacă este cazul, posibilitatea furnizorului de modificare a contractelor, precum şi condiţiile realizării modificării;
    b) dreptul utilizatorului final de a denunţa contractul, în interiorul perioadei contractuale iniţiale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul în care furnizorul modifică unilateral contractul în condiţiile art. 59^11;
    c) dreptul consumatorului de a denunţa contractul în ceea ce priveşte toate serviciile din pachet, înaintea expirării perioadei contractuale iniţiale, atunci când are dreptul de a rezilia orice element al pachetului, în cazul nerespectării contractului sau a nefurnizării serviciului de către furnizor;
    d) dreptul consumatorului de a declanşa mecanismele prevăzute în dreptul intern, inclusiv dreptul de reziliere a contractului, fără costuri suplimentare, în cazul existenţei oricărei discrepanţe semnificative, continue sau care intervine frecvent, între performanţa reală a unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, altul decât un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, şi performanţa indicată în contract;
    e) dreptul utilizatorului final de a fi despăgubit în cazul întârzierilor survenite în procesul de portare sau de transfer, în cazul portării abuzive ori al transferului abuziv şi în cazul nerespectării programărilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare în cadrul procesului de portare sau transfer, precum şi despre procedura privind acordarea despăgubirilor, prevăzută la art. 75^2 alin. (6)."

    82. Articolele 52 şi 53 se abrogă.
    83. La articolul 54, alineatele (1) şi (2) se abrogă.
    84. La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit doreşte ca prestarea serviciilor care fac obiectul unui contract încheiat la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil."

    85. La articolul 54, alineatul (4) se abrogă.
    86. La articolul 55, alineatele (1)-(8) se abrogă.
    87. La articolul 55, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) În cazul în care contractul la distanţă se încheie ca urmare a unei comenzi online din partea consumatorului sau a utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, momentul încheierii contractului îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către furnizor a acceptării comenzii transmise de consumator sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, după punerea la dispoziţie a fişei de sinteză a contractului."

    88. La articolul 55, alineatul (10) se abrogă.
    89. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 59^3, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 59^1 alin. (3) şi la art. 59^2."

    90. La articolul 56 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) ziua în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit sau o parte terţă, alta decât transportatorul, şi care este indicată de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor care implică şi achiziţia unui echipament terminal."

    91. Articolele 57-59^5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) În cazul în care furnizorul nu a transmis utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit informaţiile privind dreptul de retragere potrivit art. 50^4 alin. (1) lit. d), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere, astfel cum este stabilită în conformitate cu art. 56 alin. (2).
    (2) În cazul în care furnizorul a transmis utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit informaţiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 56 alin. (2), perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit primeşte informaţiile respective.
    ART. 58
    (1) În cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit decide să îşi exercite dreptul de retragere, acesta informează furnizorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit poate utiliza orice declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
    (2) Se consideră că dreptul de retragere a fost exercitat în perioada menţionată la art. 56 alin. (2) şi la art. 57 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea acestuia este transmisă de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit înaintea expirării perioadei respective.
    (3) Furnizorul poate să acorde utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul furnizorului, declaraţia neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract. În aceste cazuri, furnizorul comunică utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a declaraţiei de retragere.
    (4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit.
    ART. 59
    Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
    a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
    b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit a efectuat o comandă.
    ART. 59^1
    (1) Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract în conformitate cu art. 58.
    (2) Furnizorul rambursează sumele prevăzute la alin. (1) utilizând aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care acesta a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina utilizatorului final plata de comisioane în urma rambursării.
    (3) Fără a aduce atingere alin. (1), furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de furnizor.
    (4) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luânduse în considerare data cea mai apropiată.
    ART. 59^2
    (1) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit returnează produsele sau le înmânează furnizorului sau unei persoane autorizate de furnizor să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat furnizorului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 58. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
    (2) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care furnizorul acceptă să suporte acele costuri sau în care furnizorul nu a informat utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit că aceste costuri trebuie suportate de către acesta. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la sediul utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit la momentul încheierii contractului, furnizorul preia produsele pe cheltuiala sa, dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.
    (3) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care furnizorul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 50^4 alin. (1) lit. d).
    (4) Furnizorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
    (5) Atunci când utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea unei cereri în conformitate cu art. 54 alin. (3), acesta plăteşte furnizorului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care a informat furnizorul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie plătită furnizorului de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.
    (6) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu suportă costurile pentru prestarea serviciilor în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:
    a) furnizorul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 50^4 alin. (1) lit. d) sau e);
    b) utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 54 alin. (3).
    (7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 59^1 alin. (3) şi în prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit.
    ART. 59^3
    Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 56-59^2 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către furnizor.
    ART. 59^4
    (1) Atunci când contractul încheiat cu utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit implică şi achiziţia unui echipament terminal, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, furnizorul livrează echipamentul transferând posesia fizică sau controlul asupra acestuia către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, fără întârziere nejustificată şi în orice caz în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
    (2) În cazul în care furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra echipamentul în momentul convenit cu utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit sau în termenul stabilit la alin. (1), acesta îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care furnizorul nu livrează echipamentul în termenul suplimentar respectiv, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
    (3) Furnizorul rambursează, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care i-a fost comunicată decizia de rezoluţiune a contractului, sumele plătite de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit pentru echipamentul terminal.
    ART. 59^5
    (1) În cazul în care un furnizor operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu este obligat să plătească, la contactarea furnizorului, mai mult decât tariful de bază.
    (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii de a taxa aceste apeluri."

    92. Articolul 59^6 se abrogă.
    93. Articolele 59^7 şi 59^8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 59^7
    (1) În cazul furnizării de servicii sau livrării de echipamente terminale fără consimţământul utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, acesta este exonerat de efectuarea oricărei contraprestaţii.
    (2) Lipsa răspunsului din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit nu poate fi considerată consimţământ.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate de către furnizor.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi consumatorilor.
    ART. 59^8
    În cazul contractelor în care furnizorul livrează produsele către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat acestuia în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către furnizor, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizaţie nonprofit faţă de transportator."

    94. După articolul 59^8 se introduc cinci noi articole, articolele 59^9-59^13, cu următorul cuprins:
    "ART. 59^9
    (1) Dacă un pachet oferit unui consumator include cel puţin un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului, dispoziţiile art. 50 alin. (1), art. 50^6, art. 59^10, art. 59^11 alin. (1)-(4) şi alin. (7), art. 59^12 alin. (1) şi (3), art. 59^13, art. 60 alin. (1) şi art. 75^1 alin. (1), (3) şi (4) se aplică tuturor elementelor din pachet, inclusiv mutatis mutandis acelor elemente care altfel nu intră sub incidenţa dispoziţiilor menţionate.
    (2) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, consumatorul adaugă servicii sau echipamente terminale suplimentare oferite sau distribuite de acelaşi furnizor de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului, perioada contractuală iniţială nu poate fi prelungită, cu excepţia cazului în care consumatorul convine altfel în mod explicit la momentul abonării la serviciile sau echipamentele terminale suplimentare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), furnizorul va pune la dispoziţia consumatorului, în modalităţile prevăzute la art. 50^5, cel puţin informaţiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-c) şi i) şi art. 50^4 alin. (1) lit. d).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea perioadei contractuale iniţiale nu poate fi realizată pe o durată care depăşeşte diferenţa dintre perioada contractuală aferentă noului serviciu sau echipament terminal suplimentar achiziţionat şi perioada rămasă din derularea primului contract.
    ART. 59^10
    (1) În cazul contractelor având ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, care prevăd un termen fix şi se prelungesc automat, utilizatorii finali au dreptul, oricând în cursul perioadei de prelungire, să denunţe unilateral contractul după transmiterea unei notificări cu maximum 30 de zile în avans.
    (2) Dacă îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală în condiţiile alin. (1), utilizatorul final suportă doar tarifele aferente utilizării serviciului pe durata perioadei de notificare prealabilă.
    (3) Prin derogare de la art. 10 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de prelungirea automată a contractelor, furnizorii informează consumatorii în timp util şi pe un suport durabil cu privire la încetarea contractului şi la mijloacele de denunţare unilaterală a acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi celorlalte categorii de utilizatori finali. În acelaşi timp, furnizorii pun la dispoziţia utilizatorilor finali informaţii privind cele mai bune tarife pentru serviciile lor.
    (4) În cazul contractelor care se prelungesc automat, furnizorii pun la dispoziţia utilizatorilor finali, cel puţin o dată pe an, după expirarea perioadei contractuale iniţiale, informaţii privind cele mai bune tarife pentru serviciile de comunicaţii destinate publicului de care aceştia beneficiază.
    ART. 59^11
    (1) Utilizatorii finali au dreptul de a denunţa unilateral contractul pentru servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, fără plata niciunor penalităţi sau despăgubiri, ca urmare a primirii unei notificări conform căreia se vor opera modificări ale condiţiilor contractuale propuse de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia cazului în care modificările propuse:
    a) sunt exclusiv în beneficiul utilizatorului final;
    b) sunt de natură pur administrativă şi nu au niciun efect negativ asupra utilizatorului final;
    c) sunt impuse prin efectul legii.
    (2) În toate cazurile în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, furnizorii notifică utilizatorilor finali, cu cel puţin 30 de zile în avans, orice modificare a condiţiilor contractuale şi, dacă este cazul, îi informează în acelaşi timp cu privire la dreptul lor de a denunţa unilateral contractul fără plata niciunor penalităţi sau despăgubiri în cazul în care nu acceptă noile condiţii.
    (3) Notificarea se va realiza în mod clar şi uşor de înţeles, pe un suport durabil şi prin mijloace care să asigure transmiterea acesteia către fiecare utilizator final.
    (4) Începând cu momentul primirii notificării, utilizatorul final trebuie să beneficieze de un termen de cel puţin 30 de zile pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterală a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor.
    (5) În cazul în care utilizatorul final este de acord cu modificările propuse în conformitate cu alin. (2), nu este necesară o manifestare de voinţă în acest sens.
    (6) În cazul în care consideră că furnizorii nu implementează în mod corespunzător prevederile alin. (1)-(3), ANCOM va stabili, prin decizie, formatul şi modalităţile de transmitere a notificării.
    (7) În cazul în care un utilizator final are dreptul, în condiţiile alin. (1) şi (2), de a denunţa unilateral contractul pentru servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, înainte de încetarea perioadei contractuale iniţiale, utilizatorul final nu datorează nicio despăgubire în afară de cea aferentă echipamentelor terminale, dacă decide să le păstreze.
    (8) Nu pot face obiectul modificării unilaterale:
    a) perioada contractuală iniţială;
    b) adăugarea unor servicii noi, contra cost.
    ART. 59^12
    (1) Despăgubirea datorată pentru echipamentul subvenţionat păstrat în conformitate cu dispoziţiile art. 59^11 alin. (7) nu va depăşi cea mai mică valoare dintre valoarea lui calculată pro rata temporis faţă de preţul acestuia convenit la momentul încheierii contractului şi valoarea părţii restante din tariful pentru servicii până la încetarea perioadei contractuale iniţiale.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care utilizatorul final denunţă unilateral contractul, înainte de încetarea perioadei contractuale iniţiale, în condiţiile prevăzute la art. 51 alin. (4) lit. c) şi d).
    (3) Furnizorul are obligaţia de a elimina, în mod gratuit, orice restricţie privind utilizarea echipamentelor terminale în alte reţele:
    a) la cerere, la expirarea perioadei contractuale iniţiale;
    b) în cazul prevăzut la art. 59^11 alin. (7), cel mai târziu la momentul achitării despăgubirii.
    ART. 59^13
    Fără a aduce atingere perioadei contractuale iniţiale, procedura şi condiţiile de încetare a contractelor încheiate în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol nu pot fi utilizate ca un mijloc pentru a descuraja schimbarea furnizorului de servicii."

    95. Articolele 60-64 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoştinţă de cauză, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului următoarele informaţii:
    a) datele de contact ale furnizorului;
    b) descrierea serviciilor oferite;
    c) mecanismele de soluţionare a litigiilor, inclusiv cele puse la dispoziţie de furnizori.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se publică în format de date deschise şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor finali într-o formă clară, completă, actualizată, care poate fi citită optic şi într-un format accesibil şi relevant pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile Directivei (UE) 2019/882.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce priveşte:
    a) denumirea serviciilor oferite şi principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat, inclusiv performanţa în materie de calitate a serviciului, în cazul în care se oferă un nivel de calitate minim, precum şi orice restricţii impuse de furnizor cu privire la utilizarea echipamentului terminal furnizat;
    b) tarifele serviciilor oferite, inclusiv informaţii privind volumele serviciilor oferite - cum ar fi numărul de minute de voce, numărul de mesaje, volumul de trafic de date, precum şi restricţiile aferente etc. - incluse în fiecare plan tarifar şi tarifele aplicabile pentru unităţile de comunicaţii suplimentare, numerele sau serviciile care fac obiectul unor condiţii tarifare speciale, tarifele pentru acces şi întreţinere, toate tipurile de tarife aplicabile utilizării serviciilor, sistemele de tarifare speciale şi cele ce vizează o anumită categorie de utilizatori şi orice alte taxe suplimentare, precum şi costurile privind echipamentul terminal;
    c) datele de contact ale serviciului de relaţii cu clienţii şi ale serviciului care oferă asistenţă tehnică, condiţiile de utilizare (program, limite de apelare), precum şi tarifele asociate, dacă este cazul;
    d) condiţiile contractuale standard, inclusiv durata contractului, taxele datorate ca urmare a denunţării unilaterale a contractului în perioada contractuală iniţială, iar în cazul contractului care are ca obiect un pachet de servicii, condiţiile de încetare a pachetului sau a unor elemente ale acestuia, precum şi procedurile şi tarifele directe legate de portarea numerelor şi a altor identificatori, dacă este cazul;
    e) în cazul furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, informaţiile privind accesul la serviciile de urgenţă şi localizarea apelantului sau orice limitare cu privire la cea din urmă. În cazul furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, precizarea dacă se oferă sau nu accesul la serviciile de urgenţă;
    f) detaliile privind produsele şi serviciile, inclusiv orice funcţii, practici, politici şi proceduri, precum şi modificări ale funcţionării serviciului destinate în mod specific utilizatorilor finali cu dizabilităţi, în conformitate cu dreptul Uniunii care armonizează cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor;
    g) în cazul serviciilor de retransmisie a serviciilor media audiovizuale, lista cu programele retransmise, precum şi numărul minim de canale incluse în fiecare plan tarifar.
    (4) Informaţiile se transmit, la cerere, ANCOM, înainte de publicarea lor.
    (5) ANCOM poate, prin decizie, să detalieze categoriile de informaţii prevăzute la alin. (1) şi să stabilească în legătură cu acestea informaţii suplimentare care trebuie aduse la cunoştinţa publicului, precum şi modalităţile în care aceste informaţii vor fi publicate.
    (6) ANCOM va oferi în mod direct sau prin intermediul unor terţi cel puţin un instrument de comparare independent care le permite utilizatorilor finali să compare şi să evalueze diferitele servicii de acces la internet şi servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere, şi, după caz, serviciile de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, destinate publicului, cu privire la următoarele:
    a) tarifele periodice şi cele unitare bazate pe consum ale serviciilor furnizate; şi
    b) performanţa în materie de calitate a serviciului, în cazul în care se oferă un nivel de calitate minim sau furnizorul este obligat să publice astfel de informaţii în temeiul art. 61.
    (7) Instrumentul de comparare menţionat la alin. (6):
    a) este independent din punct de vedere operaţional de furnizorii serviciilor respective, existând astfel garanţia că furnizorii respectivi beneficiază de egalitate de tratament în rezultatele căutării;
    b) menţionează în mod clar denumirea proprietarilor şi a operatorilor instrumentului de comparare;
    c) stabileşte criteriile clare şi obiective pe care se bazează comparaţia;
    d) utilizează un limbaj simplu şi lipsit de ambiguitate;
    e) furnizează informaţii corecte şi actualizate şi menţionează data ultimei actualizări;
    f) este deschis oricărui furnizor de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului care pune la dispoziţie informaţiile relevante;
    g) include o gamă largă de oferte care acoperă o parte semnificativă a pieţei şi, în cazul în care informaţiile prezentate nu oferă o imagine de ansamblu a pieţei, conţine o declaraţie clară în acest sens, înaintea afişării rezultatelor;
    h) pune la dispoziţie o procedură eficace de raportare a informaţiilor incorecte;
    i) include posibilitatea de a compara preţurile, tarifele şi calitatea performanţei serviciului, existente în ofertele disponibile consumatorilor, precum şi, dacă există, între aceste oferte şi ofertele standard destinate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit.
    (8) ANCOM certifică, la cererea furnizorului instrumentului de comparare, în baza unui audit realizat de un organism independent, instrumentele de comparare care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (7). Instrumentul pus la dispoziţie de către ANCOM potrivit alin. (6) îndeplineşte cerinţele de la alin. (7).
    (9) Alte persoane au dreptul de a utiliza, în mod gratuit şi în format de date deschise informaţiile publicate în conformitate cu alin. (1) de furnizorii de servicii de acces la internet şi servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere, şi, după caz, servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului care nu se bazează pe numere, în scopul de a oferi astfel de instrumente independente de comparare.
    (10) Din proprie iniţiativă sau la solicitarea autorităţilor publice competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de servicii de acces la internet şi servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere, să pună, în mod gratuit, la dispoziţia utilizatorilor finali, existenţi şi noi, atunci când este cazul, informaţii de interes general, prin aceleaşi modalităţi utilizate în comunicarea cu propriii abonaţi.
    (11) Informaţiile de interes general prevăzute la alin. (10) vor fi transmise ANCOM de către autorităţile publice competente, respectiv de către ANCOM furnizorilor de servicii de acces la internet şi servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere, într-o formă standardizată şi vor viza, în special:
    a) cele mai frecvente modalităţi de utilizare a serviciilor de acces la internet şi serviciilor de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere, în scopul angajării în activităţi ilicite sau diseminării de conţinut dăunător, în special în cazul în care astfel de activităţi pot aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora, inclusiv încălcări ale drepturilor în materie de protecţie a datelor, ale drepturilor de autor şi drepturilor conexe, precum şi consecinţele juridice ale încălcării acestora;
    b) mijloacele de protecţie împotriva riscurilor la adresa siguranţei personale, a vieţii private şi a datelor cu caracter personal, aferente utilizării serviciilor de acces la internet şi serviciilor de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere.
    ART. 61
    (1) ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet şi furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului, în măsura în care aceştia din urmă exercită controlul asupra cel puţin a unor elemente ale reţelei sau au un acord privind nivelul de calitate a serviciilor, obligaţia de a publica informaţii complete, comparabile, corecte, uşor accesibile şi actualizate privind calitatea serviciilor oferite, precum şi măsurile adoptate pentru a asigura accesul în condiţii echivalente al utilizatorilor finali cu dizabilităţi.
    (2) ANCOM poate stabili parametrii de calitate ce urmează să fie măsuraţi, metodele de măsurare aplicabile, inclusiv eventuale mecanisme de certificare a calităţii, precum şi orice alte elemente necesare pentru evaluarea calităţii serviciilor oferite, ţinând cont, dacă este cazul, de indicatorii de calitate, definiţiile şi metodele de măsurare prevăzute în anexa nr. 1. Atunci când pune în aplicare dispoziţiile prezentului alineat, ANCOM ţine seama de orientările OAREC, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.
    (3) ANCOM poate stabili conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali, inclusiv cei cu dizabilităţi, beneficiază de informaţii complete, corecte, comparabile, uşor accesibile şi actualizate.
    (4) ANCOM poate impune, de asemenea, furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului să informeze utilizatorii finali în cazul în care calitatea serviciilor pe care le furnizează depinde de factori externi, cum ar fi controlul asupra transmiterii semnalului sau conectivitatea reţelei.
    (5) Măsurile prin care furnizorii asigură calitatea serviciului de acces la internet respectă Regulamentul (UE) 2015/2.120.
    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, la cerere, ANCOM, înainte de publicarea lor.
    (7) Stabilirea măsurilor şi obligaţiilor în conformitate cu alin. (1)-(4) se face prin decizie, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.
    ART. 62
    (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii de voce ori de servicii de acces la internet prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice fixe şi mobile au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maximă a acestor servicii, în caz de perturbare gravă a funcţionării reţelei sau în caz de forţă majoră.
    (2) Furnizorii de servicii de comunicaţii de voce au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura acces neîntrerupt la serviciile de urgenţă, precum şi transmiterea neîntreruptă a avertizărilor publice.
    (3) ANCOM poate să impună furnizorilor de servicii de comunicaţii de voce ori de servicii de acces la internet măsurile minime pe care aceştia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligaţiilor care le revin în temeiul alin. (1) şi (2).
    ART. 63
    (1) ANCOM ia măsuri pentru a asigura accesul utilizatorilor finali cu dizabilităţi la servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile contractuale aferente furnizate în temeiul art. 50^3-50^11, în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali.
    (2) ANCOM ia măsuri pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilităţi beneficiază de posibilitatea alegerii furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi a serviciilor oferite de aceştia, în condiţii echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.
    (3) La adoptarea, prin decizie, a măsurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), ANCOM încurajează respectarea standardelor sau specificaţiilor tehnice relevante stabilite în conformitate cu art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 64
    ANCOM poate adopta măsuri pentru a încuraja:
    a) furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă, indiferent de modul de transmisie, să utilizeze interfeţe deschise de programare a aplicaţiei;
    b) furnizorii de echipamente avansate de televiziune digitală instalate în vederea recepţionării serviciilor de televiziune digitală interactivă prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă să asigure conformitatea cu o interfaţă deschisă de programare a aplicaţiei, cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute în specificaţiile sau standardele tehnice relevante."

    96. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Toate echipamentele destinate consumatorilor şi care permit recepţionarea semnalelor de televiziune digitală convenţionale, vândute, închiriate sau puse la dispoziţie în oricare alt mod, capabile să decodeze semnalele digitale de televiziune, trebuie să posede următoarele capabilităţi:
    a) să permită decodarea acestor semnale conform algoritmului comun european de codare, administrat de o organizaţie europeană de standardizare recunoscută;
    b) să afişeze semnalele care au fost transmise liber, cu condiţia ca, în cazul în care un astfel de echipament este închiriat, cel căruia i-a fost închiriat echipamentul să respecte contractul de locaţiune încheiat;
    c) să permită interoperabilitatea astfel încât, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, echipamentele de televiziune digitală să poată fi reutilizate de către alţi furnizori de servicii de televiziune digitală.
    (2) Utilizatorii finali trebuie să dispună, la încetarea contractului lor, de o modalitate gratuită şi simplă de a returna echipamentele de televiziune digitală, cu excepţia cazului în care furnizorul demonstrează că acestea sunt pe deplin interoperabile cu serviciile de televiziune digitală ale altor furnizori de servicii, inclusiv cu cele ale furnizorului la care a trecut utilizatorul final, cu respectarea cap. 5 - „Colectarea separată“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Echipamentele de televiziune digitală care sunt conforme cu standardele armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părţi ale acestora se consideră că îndeplinesc cerinţa de interoperabilitate prevăzută la alin. (2) cuprinsă în respectivele standarde sau părţi ale acestora."

    97. După articolul 66 se introduc două noi articole, articolele 66^1 şi 66^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 66^1
    Măsurile privind asigurarea interoperabilităţii echipamentelor radio pentru consumatori, pentru alte echipamente decât cele prevăzute la art. 66 şi 68^1, se pot dispune cu asigurarea unui impact limitat asupra pieţei echipamentelor radio cu o valoare scăzută şi nu se aplică produselor unde recepţia semnalului de radiodifuziune sonoră/televiziune este o funcţie pur auxiliară, precum telefoanele inteligente sau echipamentele folosite de radioamatori.
    ART. 66^2
    Cerinţele şi condiţiile privind introducerea şi comercializarea pe teritoriul României a receptoarelor radio utilizate pentru recepţia serviciilor de programe de radiodifuziune în format digital, cu excepţia celor prevăzute la art. 68^1, inclusiv interzicerea introducerii pe piaţă a unor receptoare radio care nu permit recepţia unor astfel de programe, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

    98. Articolul 67 se abrogă.
    99. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 68
    (1) Orice televizor digital cu un ecran cu afişaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 30 cm, introdus pe piaţă în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puţin un conector exterior de interfaţă, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice şi să fie capabil să transfere toate elementele relevante ale unui semnal digital de televiziune, inclusiv informaţiile privind serviciile interactive şi de acces condiţionat."

    100. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 68^1
    Orice echipament radio auto integrat într-un autoturism nou din categoria M, care este introdus pe piaţă pentru a fi vândut sau închiriat trebuie să conţină un receptor care are capacitatea de recepţionare şi reproducere cel puţin a serviciilor radio furnizate prin intermediul radiodifuziunii digitale terestre. Receptoarele care sunt conforme cu standardele armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părţi ale acestor standarde se consideră că îndeplinesc cerinţa menţionată cuprinsă în respectivele standarde sau părţi ale acestor standarde."

    101. La articolul 69, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 69
    (1) Toţi abonaţii la serviciile de comunicaţii interpersonale bazate pe numere au dreptul de a fi incluşi în baze de date în vederea furnizării serviciilor de informaţii privind abonaţii sau a registrelor abonaţilor şi de a le fi puse informaţiile proprii la dispoziţia furnizorilor de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale abonaţilor, în conformitate cu dispoziţiile alin. (2)."

    102. La articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Serviciile de informaţii privind abonaţii şi registrele abonaţilor prevăzute la alin. (1) vor conţine informaţii cu privire la numerele de telefon şi datele cu caracter personal ale abonaţilor serviciilor de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, cu respectarea cadrului legal privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private, în special a prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    103. La articolul 69, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere care atribuie numere de telefon abonaţilor au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorilor de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale abonaţilor, la cererea rezonabilă a acestora, toate informaţiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în condiţii echitabile, obiective, orientate către costuri şi nediscriminatorii.
(3) Toţi utilizatorii finali care beneficiază de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere au dreptul de acces la serviciile de informaţii privind abonaţii."

    104. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    (1) Toţi utilizatorii finali ai serviciilor prevăzute la alin. (2), inclusiv utilizatorii de posturi telefonice publice cu plată, pot accesa în mod gratuit şi fără a folosi niciun mijloc de plată, prin intermediul comunicaţiilor de urgenţă, serviciile de urgenţă, prin utilizarea numărului european unic de urgenţă 112 ori a altor numere naţionale de urgenţă.
    (2) Prin decizie a ANCOM se stabilesc măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului care asigură servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul naţional de numerotaţie ori din planurile de numerotaţie internaţionale, oferă acces utilizatorilor finali la numărul european unic de urgenţă 112 ori la alte numere naţionale de urgenţă, prin intermediul comunicaţiilor de urgenţă către cel mai adecvat PSAP.
    (3) În cazul reţelelor de comunicaţii electronice care nu sunt destinate publicului dar care permit apeluri către reţelele publice de comunicaţii electronice, prin dispoziţiile cadrului legislativ naţional privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă se stabilesc măsuri care să promoveze accesul la serviciile de urgenţă, prin utilizarea numărului european unic de urgenţă 112 ori altor numere naţionale de urgenţă, în special atunci când furnizorul unei astfel de reţele nu oferă o alternativă şi un acces facil la un serviciu de urgenţă.
    (4) Toate comunicaţiile de urgenţă către numărul european unic de urgenţă 112 ori către alte numere naţionale de urgenţă trebuie să fie tratate şi să primească un răspuns adecvat, conform cadrului legislativ naţional privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
    (5) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a asigura rutarea comunicaţiilor de urgenţă către numărul european unic de urgenţă 112 ori către alte numere naţionale de urgenţă, conform cadrului legislativ naţional privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, indiferent dacă aceste comunicaţii de urgenţă sunt iniţiate în reţeaua proprie sau în alte reţele publice de comunicaţii electronice, în măsura în care pentru alte comunicaţii de urgenţă decât apelurile, rutarea este tehnic fezabilă. Rutarea comunicaţiilor de urgenţă către numărul european unic de urgenţă 112 ori către alte numere naţionale de urgenţă va fi asigurată cu prioritate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În măsura în care este tehnic fezabil, comunicaţiile de urgenţă iniţiate de la echipamentele terminale mobile ale utilizatorilor finali aflaţi într-o zonă din afara ariei de acoperire a propriei reţele vor fi preluate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile destinate publicului care asigură furnizarea serviciului în acea zonă, cu condiţia ca echipamentul terminal să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu reţeaua din zona respectivă.
    (7) Furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului care asigură servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul naţional de numerotaţie ori din planurile de numerotaţie internaţionale, au obligaţia de a lua măsuri astfel încât utilizatorii finali cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical să beneficieze de acces la numărul european unic de urgenţă 112 ori la alte numere naţionale de urgenţă, prin intermediul comunicaţiilor de urgenţă, în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali, în conformitate cu dispoziţiile Directivei (UE) 2019/882.
    (8) Prin dispoziţiile cadrului legislativ naţional privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă pot fi stabilite măsuri suplimentare celor prevăzute la alin. (7), în vederea asigurării accesului utilizatorilor finali cu dizabilităţi la serviciile de urgenţă.
    (9) Prin decizie a ANCOM se pot stabili măsurile pe care furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului trebuie să le ia în vederea asigurării respectării prevederilor alin. (7) şi (8).
    (10) În măsura în care este fezabil, ANCOM şi administratorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă iau măsurile corespunzătoare ca utilizatorii finali cu dizabilităţi din străinătate, în special cei cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, să poată apela fără o înregistrare prealabilă, în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali, serviciile de urgenţă atunci când aceştia călătoresc în România.
    (11) Măsurile stabilite potrivit prevederilor alin. (10) urmăresc să asigure interoperabilitatea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, având în vedere în cea mai mare măsură posibilă standardele sau specificaţiile europene prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia de a pune la dispoziţia celui mai adecvat PSAP al administratorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă informaţia de localizare primară, imediat după momentul iniţierii comunicaţiei de urgenţă, precum şi, după caz, alţi parametri tehnici de reţea, stabiliţi în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care contribuie la localizarea echipamentului terminal, iar, acolo unde este disponibilă, şi informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal, pentru comunicaţiile de urgenţă iniţiate către numărul european unic de urgenţă 112 ori către alte numere naţionale de urgenţă.
    (13) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia de a suporta toate costurile determinate de stabilirea şi transmiterea informaţiei de localizare potrivit dispoziţiilor alin. (12), indiferent de mijloacele tehnice de transmisie utilizate.
    (14) După consultarea OAREC, prin decizie a ANCOM se stabilesc condiţiile de furnizare a informaţiilor de localizare potrivit alin. (12), astfel încât să se asigure acurateţea şi fiabilitatea acestora.
    (15) Prin decizie a ANCOM se stabilesc măsurile necesare pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului cu privire la existenţa, utilizarea şi accesibilitatea numărului european unic de urgenţă 112, precum şi a condiţiilor de furnizare către Serviciul de urgenţă 112 a informaţiilor de localizare, inclusiv prin impunerea obligaţiei de a oferi aceste informaţii în cadrul listelor privind abonaţii telefonici, în documentele destinate utilizatorilor finali şi în facturi, precum şi prin măsuri care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre ale Uniunii Europene sau utilizatorii finali cu dizabilităţi.
    (16) În cazul utilizatorilor finali cu dizabilităţi, măsurile de informare prevăzute la alin. (15) sunt realizate în formate accesibile acestora, adaptate diferitelor tipuri de dizabilităţi.
    (17) ANCOM şi administratorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă iau toate măsurile necesare pentru aplicarea actelor delegate emise de Comisia Europeană potrivit art. 109 alin. (8) din Codul european al comunicaţiilor electronice, care completează dispoziţiile alin. (2) şi alin. (7)-(14), în vederea asigurării compatibilităţii, interoperabilităţii, calităţii, fiabilităţii şi continuităţii comunicaţiilor de urgenţă, pentru soluţiile care privesc informaţiile de localizare a utilizatorilor finali, accesul pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi şi rutarea către cel mai adecvat PSAP.
    (18) La solicitarea OAREC sau a organizaţiei responsabile cu menţinerea bazei de date a numerelor E.164 ale serviciilor de urgenţă din statele membre, administratorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă comunică datele privind numerele E.164 ale serviciilor de urgenţă din România, utilizate pentru a asigura contactarea reciprocă dintr-un stat membru în altul."

    105. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 70^1
    (1) Măsurile pentru transmiterea de către furnizorii de servicii mobile de comunicaţii interpersonale bazate pe numere a avertizărilor publice către toţi utilizatorii finali aflaţi în zonele geografice susceptibile să fie afectate de situaţii de urgenţă şi dezastre majore iminente sau în curs de agravare în timpul perioadei de avertizare, sunt stabilite potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă «RO-ALERT», aprobată prin Legea nr. 24/2021.
    (2) Ţinând seama de orientările OAREC şi motivând eventualele prevederi contrare acestor orientări, prin dispoziţiile cadrului legislativ naţional privind avertizarea populaţiei în situaţii de urgenţă, se poate stabili transmiterea avertizărilor publice către utilizatorii finali prin alte servicii de comunicaţii electronice destinate publicului decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi altele decât serviciile de radiodifuziune şi televiziune sau prin intermediul unei aplicaţii mobile care se bazează pe un serviciu de acces la internet, cu condiţia ca eficacitatea sistemelor alternative să fie echivalentă în ceea ce priveşte acoperirea şi capacitatea de a ajunge la utilizatorii finali, inclusiv la cei prezenţi doar temporar în zona în cauză, iar primirea acestor avertizări să se poată realiza într-un mod facil şi gratuit.
    (3) La stabilirea sistemelor alternative de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă, prevăzute la alin. (2), se va avea în vedere şi informarea utilizatorilor finali care intră pe teritoriul României cu privire la existenţa acestor sisteme, prin transmiterea unui SMS în mod automat, gratuit şi fără întârzieri nejustificate, conţinând un text uşor de înţeles privind modul în care pot primi aceste avertizări."

    106. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Prefixul internaţional este «00».
    (2) Serviciile de comunicaţii interpersonale bazate pe numere între locaţii adiacente aflate de o parte şi de alta a frontierei de stat a României pot fi furnizate pe baza unor acorduri speciale.
    (3) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a informa în mod prompt şi complet utilizatorii finali din locaţiile respective despre existenţa şi conţinutul acordurilor menţionate la alin. (2).
    (4) ANCOM poate adopta, împreună cu autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, un Plan comun de numerotaţie, pentru toate sau anumite categorii de resurse de numerotaţie."

    107. La articolul 72, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) ANCOM ia măsurile necesare pentru a asigura alocarea şi utilizarea tuturor numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, în special pentru a asigura utilizarea şi accesibilitatea numărului 116000, ca linie telefonică de urgenţă pentru semnalarea cazurilor de copii dispăruţi."

    108. La articolul 72, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Accesul la numerele naţionale scurte de forma 116(xyz) este gratuit pentru utilizatorii finali."

    109. La articolul 72, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) ANCOM ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoana căreia i-a fost acordat dreptul de utilizare pentru numărul «116000» alocă resursele necesare pentru operarea liniei telefonice."

    110. La articolul 73, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a limita, din motive comerciale, accesul apelanţilor din anumite arii geografice situate în afara teritoriului României la numerele care le-au fost asignate.
    (2) În măsura în care este tehnic şi economic fezabil, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1), ANCOM poate lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii finali:
    a) pot accesa şi utiliza servicii furnizate prin intermediul numerelor nongeografice în cadrul Uniunii Europene; şi
    b) pot accesa toate numerele utilizate în Uniunea Europeană, indiferent de tehnologia şi echipamentele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile naţionale de numerotaţie ale altor state membre ale Uniunii Europene şi numerele universale internaţionale gratuite."

    111. Articolele 74 şi 75 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind serviciul universal ce pot fi impuse potrivit art. 84 alin. (3)-(15), ANCOM poate impune, prin decizie, furnizorilor de servicii de acces la internet sau servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului bazate pe numere obligaţia de a asigura în mod gratuit utilizatorilor finali facilităţile prevăzute la alin. (2) şi (6).
    (2) Obligaţiile impuse potrivit alin. (1) pot viza, acolo unde este tehnic fezabil:
    a) servicii de identificare a liniei care apelează, în condiţiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    b) redirecţionarea mesajelor de poştă electronică sau accesul la serviciile de poştă electronică după încetarea contractului cu un furnizor de servicii de acces la internet.
    (3) În măsura în care este tehnic fezabil, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice furnizează date şi semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevăzute la alin. (2) lit. a) între statele membre ale Uniunii Europene.
    (4) Facilitatea de redirecţionare a mesajelor de poştă electronică sau de acces la serviciile de poştă electronică permite utilizatorilor finali care încetează contractul cu un furnizor de servicii de acces la internet, ca, la cerere şi în mod gratuit, pentru o perioadă stabilită de ANCOM prin decizia de impunere a obligaţiei, să îşi acceseze mesajele de poştă electronică primite la una sau mai multe adrese de poştă electronică bazate pe denumirea comercială sau marca comercială a fostului lor furnizor sau să transfere mesajele trimise către adresa ori adresele de poştă electronică respective la o adresă de poştă electronică nouă, indicată de utilizatorul final.
    (5) Pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecţie a utilizatorilor finali, prin decizia ANCOM se pot stabili facilităţi suplimentare celor prevăzute la alin. (2) şi (6), cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.
    (6) ANCOM poate impune furnizorilor prevăzuţi la alin. (1), cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135, obligaţia de a oferi utilizatorilor finali una sau mai multe dintre facilităţile prevăzute la art. 84 alin. (3)-(15).
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), facilităţile prevăzute la art. 84 alin. (3) lit. c), d) şi g) sunt oferite doar consumatorilor.
    (8) ANCOM poate decide să nu impună sau poate să retragă obligaţiile impuse potrivit alin. (1)-(7), pe întregul teritoriu naţional sau pe o parte a acestuia, în cazul în care consideră, după consultarea prevăzută la art. 135, că aceste facilităţi sunt larg accesibile.
    ART. 75
    (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a asigura utilizatorilor finali cărora li s-au asignat numere din Planul naţional de numerotaţie posibilitatea de a-şi păstra, la cerere, aceste numere în cazul în care îşi schimbă furnizorul serviciului, astfel:
    a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice;
    b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi într-o perioadă de cel puţin o lună de la data încetării contractului de furnizare a serviciilor de comunicaţii a cărui reziliere a fost solicitată de utilizatorul final, cu excepţia situaţiei în care utilizatorul final a renunţat, în mod expres şi individual, la acest drept.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe şi servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.
    (4) ANCOM impune, prin decizie, obligaţii specifice pentru ca tarifele practicate între furnizorii de comunicaţii electronice legate de prestarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie fundamentate în funcţie de costuri.
    (5) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului nu percep utilizatorilor finali tarife pentru serviciul de portabilitate a numerelor.
    (6) Procesul de portare şi activarea numerelor la noul furnizor trebuie să se realizeze în cel mai scurt termen posibil. Utilizatorului final care a încheiat un contract ce implică portarea unui număr la un alt furnizor i se va activa numărul respectiv în termen de o zi lucrătoare de la data pe care a convenit-o în mod explicit cu noul furnizor, fără ca întreruperea serviciului de comunicaţii electronice în timpul procesului de portare să poată depăşi o zi lucrătoare. Furnizorul la ale cărui servicii se renunţă continuă să presteze, în aceleaşi condiţii, serviciile corespunzătoare, până la activarea numărului de către noul furnizor.
    (7) În eventualitatea eşuării portării, furnizorul la ale cărui servicii se renunţă reactivează numărul utilizatorului final şi îi prestează în continuare, în aceleaşi condiţii, serviciile aferente, până la activarea serviciilor de către noul furnizor."

    112. După articolul 75 se introduc două noi articole, articolele 75^1 şi 75^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 75^1
    (1) În cazul transferului de la un furnizor de servicii de acces la internet la altul, furnizorii în cauză pun la dispoziţia utilizatorului final informaţii adecvate atât înainte, cât şi în cursul procesului de transfer, respectiv asigură continuitatea serviciului de acces la internet, cu excepţia situaţiei în care aceasta nu este tehnic fezabilă.
    (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai la cererea expresă a utilizatorului final vizat.
    (3) Furnizorul al cărui serviciu de acces la internet este solicitat se asigură că activarea serviciului are loc în cel mai scurt termen posibil, în interiorul intervalului agreat cu utilizatorul final. Furnizorul la al cărui serviciu de acces la internet se renunţă are obligaţia să continue furnizarea serviciului, în aceleaşi condiţii, până la momentul activării serviciului de către noul furnizor. Întreruperea serviciului de acces la internet în timpul procesului de transfer prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi o zi lucrătoare.
    (4) ANCOM ia măsuri astfel încât transferul prevăzut la alin. (1) să fie eficient şi facil pentru utilizatorii finali.
    ART. 75^2
    (1) Furnizorul al cărui serviciu este solicitat are responsabilitatea realizării procesului de portare sau, după caz, a celui de transfer prevăzut la art. 75^1. Acest furnizor împreună cu cel la al cărui serviciu se renunţă au obligaţia să coopereze cu bună-credinţă în scopul realizării proceselor prevăzute anterior.
    (2) Contractul pe care utilizatorul final l-a încheiat cu furnizorul la ale cărui servicii se renunţă încetează de drept, fără niciun fel de formalitate, la momentul finalizării procesului de portare sau, după caz, a celui de transfer prevăzut la art. 75^1.
    (3) Operatorii ale căror reţele de acces sau infrastructuri sunt utilizate de furnizorii implicaţi în procesul de portare sau, după caz, în cel de transfer prevăzut la art. 75^1 au obligaţia să se asigure că nu există nicio indisponibilitate a serviciilor pe care le prestează care ar putea întârzia realizarea acestor procese.
    (4) ANCOM poate stabili, prin decizie, condiţiile de realizare a procesului de portare şi a celui de transfer prevăzut la art. 75^1, ţinând cont de dispoziţiile legale privind contractele, fezabilitatea tehnică, necesitatea de a menţine continuitatea furnizării serviciului pentru utilizatorul final şi celeritatea procesului de portare sau, după caz, a celui de transfer. ANCOM poate impune, în măsura în care este fezabil tehnic, ca portarea să se realizeze prin activarea serviciului la distanţă, pe suport radio, cu excepţia situaţiei în care utilizatorul final solicită o altă modalitate de activare a serviciului.
    (5) ANCOM ia măsuri adecvate pentru a asigura informarea şi protecţia utilizatorilor finali pe parcursul procesului de portare sau al celui de transfer prevăzut la art. 75^1, după caz, respectiv pentru ca aceste procese să nu se realizeze fără acordul lor.
    (6) ANCOM stabileşte, prin decizie, regulile pe baza cărora furnizorii acordă, într-un mod facil şi în termen scurt, despăgubiri utilizatorilor finali în cazul nerespectării de către furnizori a obligaţiilor care le incumbă potrivit art. 75 sau, după caz, art. 75^1, inclusiv în ipoteza în care procesele de portare, respectiv de transfer prevăzut la art. 75^1, nu sunt realizate în termen ori cu acordul utilizatorilor finali sau nu se respectă programările stabilite pentru servicii ori pentru instalare.
    (7) Furnizorii la ale căror servicii se renunţă returnează, la cerere, consumatorilor care au plătit servicii în avans creditul rămas neutilizat. Dacă s-a precizat în contract, pentru returnarea creditului rămas neutilizat se poate percepe un tarif proporţional şi adecvat în raport cu costurile reale suportate de furnizor pentru realizarea acestei operaţiuni."

    113. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    (1) Accesul la serviciul universal reprezintă asigurarea disponibilităţii pentru toţi utilizatorii finali, respectiv a accesibilităţii din punctul de vedere al preţului pentru consumatori, în ceea ce priveşte un set minim de servicii de acces funcţional la internet în bandă largă şi de servicii de comunicaţii de voce, la un nivel determinat de calitate, pe teritoriul naţional, inclusiv la conexiunea aferentă, la punct fix.
    (2) În condiţiile art. 77 alin. (1), accesibilitatea din punctul de vedere al preţului a serviciilor prevăzute la alin. (1) poate fi asigurată şi pentru serviciile care nu sunt furnizate la punct fix, în cazul în care acest lucru este necesar în vederea asigurării participării sociale şi economice depline a consumatorilor la societate.
    (3) La solicitarea consumatorului, serviciile de comunicaţii electronice oferite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi, după caz, cu cele ale alin. (2), în condiţiile accesibilităţii din punctul de vedere al preţului, pot fi limitate la serviciile de comunicaţii de voce.
    (4) În condiţiile art. 77 alin. (1), prevederile prezentului articol, referitoare la accesibilitatea din punctul de vedere al preţului, pot deveni aplicabile şi utilizatorilor finali reprezentând microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi organizaţii nonprofit, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia în vigoare."

    114. La articolul 77, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea asigurării lăţimii de bandă necesare pentru participarea consumatorilor din punct de vedere social şi economic la societate, autoritatea publică prevăzută la alin. (1) stabileşte caracteristicile serviciului de acces funcţional la internet în bandă largă prevăzut la art. 76 alin. (1), având în vedere condiţiile naţionale şi lăţimea de bandă minimă de care beneficiază majoritatea consumatorilor de pe teritoriul naţional şi ţinând cont de raportul OAREC privind cele mai bune practici la nivel european.
(1^2) Accesul funcţional la internet în bandă largă prevăzut la alin. (1^1) trebuie să permită consumatorilor să beneficieze cel puţin de următoarele facilităţi:
    a) utilizarea serviciilor de poştă electronică;
    b) accesul la motoare de căutare care să permită căutarea şi identificarea informaţiilor;
    c) accesul la instrumente online de educaţie şi de formare profesională de bază;
    d) accesul la ziare sau ştiri online;
    e) cumpărarea sau comandarea de bunuri sau servicii online;
    f) căutarea unui loc de muncă, precum şi instrumente de căutare a unui loc de muncă;
    g) interacţiuni profesionale prin intermediul unor reţele dedicate;
    h) accesul la servicii bancare prin internet;
    i) utilizarea de servicii de e-Guvernare;
    j) accesul la mijloace de comunicare socială şi la servicii de mesagerie instantanee;
    k) iniţierea şi primirea de apeluri şi apeluri video la calitate standard."

    115. La articolul 77, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pe baza politicii şi strategiei prevăzute la alin. (1), prin decizia ANCOM se stabilesc condiţiile şi procedura pe care le aplică pentru a desemna unul sau mai mulţi furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ca furnizori de serviciu universal, astfel încât să asigure accesibilitatea şi/sau disponibilitatea serviciilor prevăzute la art. 76 alin. (1) pe întregul teritoriu al României. În acest scop, ANCOM poate desemna unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care să presteze aceste servicii, la un nivel determinat de calitate, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României.
    ....................................................
(4) Condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANCOM, cu respectarea principiilor eficienţei, obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii, niciun furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice nefiind a priori exclus."

    116. După articolul 77 se introduc două noi articole, articolele 77^1 şi 77^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 77^1
    (1) ANCOM monitorizează evoluţia şi nivelul tarifelor cu amănuntul pentru serviciile prevăzute la art. 76 alin. (1), disponibile pe piaţă, în special în ceea ce priveşte preţurile naţionale şi veniturile consumatorilor.
    (2) În cazul în care stabileşte, luând în considerare condiţiile naţionale, că tarifele cu amănuntul pentru serviciile prevăzute la art. 76 alin. (1) nu sunt accesibile pentru consumatorii cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale, ANCOM poate obliga, prin decizie, furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce să ofere acestor consumatori opţiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, pentru a se asigura că persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale au acces la şi utilizează, la tarife accesibile, servicii de acces funcţional la internet în bandă largă şi de comunicaţii de voce cel puţin la punct fix. În acest scop, prin decizia ANCOM, furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce pot fi obligaţi să aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul naţional, având în vedere condiţiile specifice.
    (3) În situaţii excepţionale, în special în cazul în care impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) în sarcina tuturor furnizorilor de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce ar constitui o sarcină administrativă sau financiară excesivă pentru stat sau pentru furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce, prin decizia ANCOM se pot impune respectivele obligaţii în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2)-(6). Dispoziţiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Atunci când impune măsura prevăzută la alin. (3), ANCOM se asigură că toţi consumatorii stabiliţi în condiţiile alin. (9) ca având venituri mici sau nevoi sociale speciale vor beneficia de posibilitatea de a alege între mai mulţi furnizori care oferă opţiuni tarifare sau pachete tarifare ce răspund nevoilor lor, cu excepţia situaţiilor în care garantarea unei astfel de posibilităţi este imposibilă sau ar genera o sarcină organizaţională sau financiară excesivă suplimentară pentru stat.
    (5) ANCOM se asigură că toţi consumatorii stabiliţi în condiţiile alin. (9) ca având venituri mici sau nevoi sociale speciale au posibilitatea reală de a încheia un contract fie cu un furnizor de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce, fie cu un furnizor desemnat în condiţiile alin. (3) şi că numărul alocat rămâne disponibil pentru o perioadă corespunzătoare, evitându-se în acelaşi timp întreruperea nejustificată a serviciului.
    (6) Condiţiile în care consumatorii beneficiază de tarifele prevăzute la alin. (2) şi (4) trebuie să fie transparente, se publică şi vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi, respectiv, de către furnizorii de serviciu universal desemnaţi în condiţiile alin. (3).
    (7) Furnizorii prevăzuţi la alin. (6) au obligaţia de a informa ANCOM cu privire la detaliile ofertelor pentru persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale, în condiţiile stabilite prin decizie a ANCOM.
    (8) Prin decizie a ANCOM se poate impune modificarea sau renunţarea la anumite opţiuni sau pachete tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.
    (9) Prin strategia prevăzută la art. 77 alin. (1) se vor stabili categoriile de persoane care pot beneficia de opţiuni sau pachete tarifare, eventualele măsuri alternative sau complementare de sprijin pentru nevoi de comunicare, precum şi categoriile de persoane care pot beneficia de acestea.
    (10) Prin decizie, ANCOM poate impune măsurile alternative sau complementare prevăzute la alin. (9) în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2)-(6). Dispoziţiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.
    (11) În condiţiile art. 77 alin. (1), măsurile prevăzute de prezentul articol pot fi stabilite şi în favoarea utilizatorilor finali reprezentând microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi organizaţii nonprofit, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia în vigoare.
    (12) La impunerea obligaţiilor în conformitate cu prezentul articol, ANCOM are în vedere minimizarea efectelor negative asupra pieţei.
    ART. 77^2
    (1) În cazul în care, ţinând seama de rezultatele studiilor privind acoperirea reţelelor de comunicaţii electronice efectuate în conformitate cu dispoziţiile cap. II^1, dacă acestea sunt disponibile şi, dacă este necesar, de orice dovezi suplimentare, ANCOM a stabilit că disponibilitatea la punct fix a serviciului de acces funcţional la internet în bandă largă, definit în conformitate cu art. 77 alin. (1^1) şi (1^2) şi a serviciilor de comunicaţii de voce nu poate fi asigurată în circumstanţe comerciale obişnuite sau prin intermediul altor instrumente de politică publică, pe întreg teritoriul naţional sau în diferite părţi ale acestuia, ANCOM poate impune obligaţii de serviciu universal adecvate pentru a da curs tuturor cererilor rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul la serviciile respective în părţile relevante ale teritoriului naţional.
    (2) Impunerea de către ANCOM a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin decizie, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2)-(6). Dispoziţiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.
    (3) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi să presteze serviciile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să rezolve cererile rezonabile ale tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în condiţiile impuse de ANCOM."

    117. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 78
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor care îi incumbă în ceea ce priveşte operaţiunile de concentrare economică, atunci când un furnizor de serviciu universal, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 77^1 sau 77^2, intenţionează să transfere, cu orice titlu, o parte substanţială sau totalitatea activelor aferente reţelei de acces unei persoane juridice distincte controlate, direct sau indirect, de un proprietar diferit, acesta informează ANCOM în avans, în condiţiile stabilite de aceasta."

    118. Articolele 79-81 se abrogă.
    119. La articolul 82, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    (1) Cu excepţia situaţiei în care au fost luate măsuri cu efect echivalent în vederea protejării drepturilor consumatorilor cu dizabilităţi în temeiul art. 63, ANCOM ia măsuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul şi posibilitatea consumatorilor cu dizabilităţi de a beneficia de serviciile prevăzute la art. 76 alin. (1), în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi consumatori. Având în vedere circumstanţele naţionale, suplimentar măsurilor prevăzute la art. 77^1, ANCOM ia măsuri pentru a garanta consumatorilor cu dizabilităţi faptul că echipamentele terminale conexe, precum şi echipamentele specifice şi serviciile specifice care îmbunătăţesc accesul echivalent, inclusiv, acolo unde este necesar, serviciile de conversaţie totală şi serviciile de redare, sunt disponibile şi accesibile ca preţ.
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot fi dispuse de ANCOM numai în urma evaluării nevoilor generale şi a cerinţelor specifice, inclusiv a sferei de aplicare şi a formei concrete a acestor măsuri destinate consumatorilor cu dizabilităţi, în condiţiile minimizării efectelor negative asupra pieţei.
    (3) ANCOM poate lua măsuri pentru a asigura consumatorii cu dizabilităţi că pot beneficia de aceeaşi ofertă de servicii disponibilă pentru majoritatea consumatorilor."

    120. Articolul 83 se abrogă.
    121. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 84
    (1) Prestarea de către furnizorii de serviciu universal, respectiv de către furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce a serviciilor în condiţiile prevăzute la art. 77, 78 şi art. 82 nu poate fi condiţionată de oferirea unor facilităţi sau servicii suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care serviciile sau facilităţile suplimentare au fost solicitate în mod expres de către consumatori.
    (3) Furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi furnizorii de serviciu universal cărora li s-au impus obligaţii potrivit art. 77^1 şi art. 82 sunt obligaţi să asigure următoarele facilităţi, astfel încât consumatorii să îşi poată monitoriza şi controla cheltuielile şi să evite deconectarea nejustificată, inclusiv prin intermediul unui mecanism adecvat de verificare a interesului continuu în utilizarea serviciului:
    a) la cerere, gratuit, facturarea detaliată;
    b) la cerere, gratuit, restricţionarea selectivă a originării de apeluri, a mesajelor scurte scrise sau a mesajelor video cu tarif special sau, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, a altor aplicaţii similare de anumite categorii sau către anumite categorii de numere;
    c) modalităţi de plată în avans;
    d) plata eşalonată a tarifelor de conectare la reţeaua publică de comunicaţii electronice;
    e) măsuri specifice aplicabile în caz de neplată a facturilor;
    f) consiliere privind planurile tarifare;
    g) modalităţi de control al costurilor;
    h) posibilitatea de a dezactiva facturarea de către terţi.
    (4) Prin decizie, ANCOM poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile minime pe care trebuie să le conţină factura detaliată gratuită care va fi emisă potrivit alin. (3) lit. a) de către furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce, respectiv de serviciu universal, astfel încât consumatorii:
    a) să poată verifica şi controla cheltuielile aferente utilizării serviciilor de comunicaţii de voce sau serviciilor de acces la internet în bandă largă;
    b) să poată monitoriza în mod adecvat utilizarea şi cheltuielile, asigurându-se un control rezonabil asupra sumelor datorate.
    (5) Acolo unde este cazul, consumatorilor le pot fi oferite informaţii suplimentare faţă de cele stabilite potrivit alin. (4), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANCOM. Apelurile gratuite iniţiate de consumatori, inclusiv apelurile de urgenţă, nu vor fi cuprinse în factura detaliată. Factura detaliată pentru utilizarea serviciului de acces la internet în bandă largă va indica doar ora, durata şi consumul aferent unei sesiuni de utilizare, fără a menţiona adresele de internet accesate sau punctele de acces de la care s-a făcut conectarea în cadrul unei astfel de sesiuni.
    (6) Cu excepţia cazului în care consumatorul solicită contrariul, factura detaliată prevăzută la alin. (4) va menţiona explicit identitatea furnizorului şi durata serviciilor facturate de numerele cu tarif special.
    (7) Prin decizie, ANCOM poate impune operatorilor să pună la dispoziţie, în mod gratuit, servicii de identificare a liniei care apelează.
    (8) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităţi prin care consumatorii au posibilitatea de a plăti în avans tariful de acces la reţeaua publică de comunicaţii electronice şi pentru serviciile de comunicaţii de voce ori pentru serviciile de acces la internet în bandă largă.
    (9) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităţi prin care consumatorii au posibilitatea de a plăti eşalonat tariful de conectare la reţeaua publică de comunicaţii electronice.
    (10) Prin decizie, ANCOM aprobă măsurile specifice pe care furnizorii de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplăţii facturilor. Aceste măsuri se publică, trebuie să fie proporţionale şi se aplică în mod nediscriminatoriu.
    (11) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, măsurile prevăzute la alin. (10) trebuie să asigure că orice suspendare a furnizării serviciului este limitată la serviciul în cauză. Fac excepţie cazurile de fraudă, de întârzieri repetate ale plăţii sau de persistenţă în neplata facturii.
    (12) În toate cazurile, suspendarea furnizării, la un punct fix, a serviciului de comunicaţii de voce sau a serviciului de acces la internet în bandă largă ori deconectarea de la reţeaua publică de comunicaţii electronice, în caz de neplată a facturii, se va realiza doar în urma notificării consumatorului de către furnizor. Deconectarea de la reţeaua publică de comunicaţii electronice nu poate avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioadă în care este permisă doar iniţierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plată de către consumator, precum şi un nivel minim al serviciilor de acces la internet, în condiţiile stabilite de ANCOM.
    (13) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi furnizorilor de serviciu universal obligaţia de a pune la dispoziţia consumatorilor, la solicitarea acestora, informaţii referitoare la planuri tarifare alternative, cu tarife mai scăzute, dacă acestea există în cadrul unor oferte publice.
    (14) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi furnizorilor de serviciu universal obligaţia de a oferi consumatorilor opţiunea de a solicita ca factura pentru serviciile de acces la internet să nu fie utilizată de alţi furnizori pentru facturarea propriilor servicii ori produse.
    (15) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet şi de comunicaţii de voce şi furnizorilor de serviciu universal obligaţia de a oferi şi alte facilităţi de control al costurilor, inclusiv transmiterea gratuită de mesaje de avertizare către consumatori în cazul unor modele de consum anormale sau excesive.
    (16) În condiţiile art. 77 alin. (1), măsurile prevăzute la alin. (3)-(15) pot fi stabilite şi cu privire la utilizatorii finali reprezentând microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi organizaţii nonprofit, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia în vigoare.
    (17) ANCOM poate decide să nu impună sau poate să retragă obligaţiile prevăzute la alin. (3)-(16) pe întregul teritoriu naţional sau pe o parte a acestuia, în cazul în care aceste facilităţi sunt larg accesibile."

    122. Articolul 85 se abrogă.
    123. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    (1) ANCOM va determina costul net al furnizării serviciului universal, în acest scop putând recurge la următoarele metode:
    a) verificarea calculului costului net pe care îl presupune îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu metodologia stabilită de ANCOM, luând în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal;
    b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal, stabilită potrivit art. 77 alin. (4) şi (5).
    (2) În cazul în care ANCOM decide că din furnizarea serviciului universal în condiţiile art. 76-78 şi art. 82 rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, prin hotărâre a Guvernului se va stabili un mecanism de compensare a acestui cost net. Sumele necesare compensării vor fi acoperite din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM, în limita disponibilităţilor înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, reprezentând excedent din anii anteriori din fondul de serviciu universal şi/sau din fonduri europene, dacă o astfel de sursă de finanţare este disponibilă şi fezabilă. În situaţia în care necesarul de compensare a costului net total nu va putea fi acoperit din aceste surse de finanţare, diferenţa va fi compensată prin utilizarea următoarelor modalităţi de finanţare, în mod individual sau cumulativ:
    a) prin partajarea costului net al obligaţiilor de serviciu universal între furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat;
    b) de la bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie de Parlament şi fără a putea depăşi disponibilităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, reprezentând excedent din anii anteriori din venituri proprii;
    c) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie prin legea bugetară anuală, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat.
    (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte şi complete, care va include şi calculul costului net efectuat de solicitant, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării decizia privind cuantumul costului net determinat în urma analizării acestuia, iar Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării are obligaţia de a iniţia proiectul de hotărâre a Guvernului privind mecanismul de compensare.
    (4) Guvernul stabileşte modalitatea de compensare a costului net cu respectarea principiilor transparenţei, al minimei atingeri aduse concurenţei, al nediscriminării şi al proporţionalităţii."

    124. La articolul 88, alineatul (1) se abrogă.
    125. La articolul 88, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia partajării costului net în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2), ANCOM determină mecanismul de partajare a costului net al obligaţiilor privind serviciul universal, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, minimei atingeri aduse concurenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii. În acest scop, ANCOM stabileşte prin decizie:"

    126. La articolul 88 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) furnizorii de reţele de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care furnizează servicii pe teritoriul naţional şi care au obligaţia să contribuie la compensare;"

    127. La articolul 88, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Cuantumul contribuţiilor datorate, prevăzut la alin. (2) lit. b), va fi stabilit astfel încât să acopere costul net al obligaţiilor privind serviciul universal care trebuie finanţat din contribuţiile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice potrivit hotărârii Guvernului emise în temeiul art. 86 alin. (2)."

    128. La articolul 88, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin intermediul mecanismului de compensare prevăzut la alin. (2) nu pot fi finanţate decât serviciile furnizate în condiţiile prevăzute la art. 77 alin. (2)-(6)."

    129. La articolul 90, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) ANCOM pune la dispoziţia publicului principiile de calculare a costului net, inclusiv detaliile privind metodologia care trebuie utilizată.
(1^2) În cazul în care este stabilit mecanismul de partajare a costului net al obligaţiilor de serviciu universal prevăzut la art. 88 alin. (2), ANCOM pune la dispoziţia publicului principiile de partajare a costului şi de compensare a costului net."

    130. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 91^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 91^1
    În situaţia în care autoritatea publică prevăzută la art. 77 alin. (1) decide luarea măsurii prevăzute la art. 76 alin. (2) şi/sau a măsurii prevăzute la art. 76 alin. (4), prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător."

    131. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    (1) ANCOM identifică, ţinând seama de recomandarea Comisiei Europene privind pieţele de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii specifice în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă, prevăzută la art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicaţiilor electronice şi de orientările Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă, prevăzute la art. 64 alin. (2) din Codul european al comunicaţiilor electronice, pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare circumstanţelor naţionale, în special pieţele geografice relevante de pe teritoriul naţional, denumite în continuare pieţe relevante.
    (2) ANCOM poate identifica şi pieţe relevante diferite de cele cuprinse în recomandarea prevăzută la alin. (1).
    (3) ANCOM poate identifica pieţe relevante împreună cu autorităţi naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene, dacă există condiţii de piaţă suficient de omogene în cel puţin o parte din teritoriile asupra cărora are competenţă fiecare dintre autorităţile vizate. Condiţiile de piaţă sunt suficient de omogene din perspectiva, de exemplu, a unor similitudini în materie de costuri, structuri ale pieţei ori furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori în cazul în care cererea utilizatorilor finali este transnaţională sau comparabilă.
    (4) Dacă ANCOM are dovezi în sensul existenţei unei pieţe transnaţionale, care acoperă cel puţin o parte din teritoriul naţional, le transmite OAREC împreună cu solicitarea ca această instituţie să efectueze o analiză în conformitate cu art. 65 alin. (1) din Codul european al comunicaţiilor electronice. În vederea aplicării acestei prevederi, ANCOM cooperează, după caz, cu Comisia Europeană sau cu autorităţi naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate.
    (5) Pe pieţele relevante identificate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), precum şi pe pieţele transnaţionale identificate de Comisia Europeană, potrivit art. 65 alin. (1) din Codul european al comunicaţiilor electronice, dacă acestea acoperă cel puţin o parte din teritoriul naţional, ANCOM, după caz, individual sau împreună cu autorităţile naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate, efectuează, în conformitate cu orientările prevăzute la alin. (1), analize de piaţă, în scopul determinării situaţiei concurenţiale pe aceste pieţe şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor specifice prevăzute în cuprinsul paragrafului 3 din secţiunea a 2-a a prezentului capitol sau al secţiunii a 3-a a prezentului capitol.
    (6) Identificarea pieţelor relevante şi efectuarea analizelor de piaţă pe pieţele identificate se realizează cu luarea în considerare, printre altele, a gradului de concurenţă la nivelul infrastructurilor din zonele vizate, respectiv a rezultatelor studiilor prevăzute la art. 13^2, şi cu respectarea principiilor dreptului concurenţei. În cazul analizelor de piaţă, acolo unde se impune, ANCOM solicită colaborarea Consiliului Concurenţei.
    (7) Adoptarea măsurilor privind identificarea pieţelor relevante în conformitate cu alin. (1)-(3) ori efectuarea analizelor de piaţă potrivit alin. (5) se realizează numai după parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi art. 135."

    132. După articolul 92 se introduc două noi articole, articolele 92^1 şi 92^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 92^1
    (1) Dacă ANCOM are dovezi privind existenţa unor probleme grave de satisfacere a cererii transnaţionale a utilizatorilor finali pentru anumite produse sau servicii, furnizate pe una sau mai multe pieţe enumerate în recomandarea prevăzută la art. 92 alin. (1), care afectează cel puţin o parte din teritoriul naţional, le transmite OAREC împreună cu solicitarea ca această instituţie să efectueze o analiză în conformitate cu art. 66 alin. (1) din Codul european al comunicaţiilor electronice. În vederea aplicării acestei prevederi, ANCOM cooperează, după caz, cu Comisia Europeană sau cu autorităţi naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate.
    (2) Atunci când îşi îndeplineşte atribuţiile în materie de reglementare, inclusiv, dacă este cazul, atunci când trebuie să decidă cu privire la impunerea de obligaţii potrivit art. 105, ANCOM ţine seama de orientările OAREC referitoare la abordările comune în vederea satisfacerii cererii transnaţionale identificate, emise în conformitate cu art. 66 alin. (2) din Codul european al comunicaţiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.
    ART. 92^2
    (1) O piaţă din sectorul comunicaţiilor electronice prezintă caracteristici care justifică impunerea obligaţiilor specifice prevăzute la art. 105 dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele criterii:
    a) există obstacole însemnate şi netranzitorii structurale, juridice sau de reglementare la intrarea pe piaţă;
    b) există o structură de piaţă care nu tinde, în orizontul de timp al analizei, către concurenţă efectivă; pentru a decide dacă piaţa tinde sau nu către concurenţă efectivă ANCOM are în vedere toate formele în care concurenţa se manifestă, inclusiv concurenţa bazată pe infrastructuri;
    c) dreptul concurenţei este insuficient pentru a corecta în mod corespunzător disfuncţionalităţile identificate ale pieţei.
    (2) Pentru a decide dacă sunt sau nu îndeplinite criteriile de la alin. (1) ANCOM analizează şi evoluţia pieţei dintr-o perspectivă orientată către viitor, în absenţa impunerii unor obligaţii pe respectiva piaţă, ţinând seama de următoarele elemente:
    a) evoluţia pieţei care afectează probabilitatea ca aceasta să tindă către concurenţă efectivă;
    b) toate constrângerile concurenţiale relevante, la nivel de gros şi la nivelul cu amănuntul, indiferent dacă se consideră că respectivele constrângeri sunt determinate de reţelele de comunicaţii electronice, de serviciile de comunicaţii electronice sau de alte tipuri de servicii ori aplicaţii care sunt comparabile din perspectiva utilizatorului final şi indiferent dacă respectivele constrângeri fac parte din piaţă;
    c) alte tipuri de reglementări sau obligaţii impuse care afectează piaţa sau pieţele cu amănuntul conexe pe toată durata perioadei relevante, inclusiv, dar fără a se limita la, obligaţiile impuse în conformitate cu Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 şi art. 100-100^2; şi
    d) obligaţiile impuse pe alte pieţe relevante.
    (3) Pentru pieţele cuprinse în recomandarea prevăzută la art. 92 alin. (1) se prezumă că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la alin. (1). Totuşi, pentru aceste pieţe, ANCOM poate stabili, pe baza circumstanţelor naţionale specifice, că unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite.
    (4) Pe pieţele pe care nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, criteriile de la alin. (1), ANCOM nu va impune niciuna dintre obligaţiile specifice prevăzute la art. 105 sau le va retrage în cazul în care acestea există.
    (5) Decizia ANCOM prin care, în conformitate cu alin. (4), se retrag obligaţii specifice impuse unui furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va stabili un termen corespunzător de la care încetează obligaţiile respective. Acest termen trebuie să asigure un echilibru între necesitatea de a permite atât beneficiarilor obligaţiilor specifice impuse anterior, cât şi utilizatorilor finali să se adapteze la noile condiţii, în cazul acestora din urmă din perspectiva posibilităţilor de alegere şi, respectiv, imperativul ca măsurile de reglementare să nu continue mai mult decât este necesar. Prin decizia ANCOM pot fi stabilite condiţii de îndeplinit pe durata acestui termen, precum şi un termen de încetare a obligaţiilor specifice în raport cu acordurile de acces existente.
    (6) Măsurile prevăzute la alin. (4) şi (5) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi art. 135."

    133. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    (1) Pe pieţele relevante identificate ANCOM determină situaţia concurenţială, în scopul de a stabili dacă există ori nu furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care au, potrivit art. 94 sau 95, individual ori împreună, putere semnificativă pe piaţă.
    (2) Dacă pe pieţele relevante identificate există furnizori cu putere semnificativă, iar ANCOM apreciază că în absenţa obligaţiilor specifice prevăzute la art. 105 nu va exista concurenţă efectivă în beneficiul utilizatorilor finali, va impune în sarcina respectivilor furnizori, în mod corespunzător, una ori mai multe dintre aceste obligaţii specifice sau le va menţine ori le va modifica, acolo unde acestea există deja.
    (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi art. 135.
    (4) Dacă pe pieţele relevante identificate nu există furnizori cu putere semnificativă ori dacă asemenea furnizori există, dar ANCOM apreciază că va exista concurenţă efectivă în beneficiul utilizatorilor finali şi în absenţa obligaţiilor specifice prevăzute la art. 105, Autoritatea de reglementare va proceda potrivit art. 92^2 alin. (4), în acest caz dispoziţiile art. 92^2 alin. (5) şi (6) aplicânduse în mod corespunzător."

    134. La articolul 94, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru a determina dacă doi sau mai mulţi furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice deţin în comun putere semnificativă pe o piaţă relevantă, potrivit alin. (3), ANCOM ţine seama de orientările prevăzute la art. 92 alin. (1)."

    135. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 96
    (1) ANCOM realizează analize de piaţă în conformitate cu dispoziţiile art. 93 şi aplică procedura de notificare prevăzută la art. 97 cu privire la aceste proiecte de măsuri, astfel:
    a) în termen de 5 ani de la data adoptării măsurilor pe baza analizei anterioare în cazul în care ANCOM a definit piaţa relevantă şi a stabilit furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa corespunzătoare. În mod excepţional, acest termen poate fi extins cu până la un an, dacă ANCOM notifică, cu cel puţin 4 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani, o propunere justificată de prelungire Comisiei Europene, iar aceasta nu obiectează în termen de o lună de la transmiterea notificării;
    b) în termen de 3 ani de la adoptarea unei noi recomandări de către Comisia Europeană, în conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicaţiilor electronice, pentru pieţele care nu au fost notificate anterior Comisiei.
    (2) Dacă ANCOM apreciază că nu poate realiza sau dacă nu a realizat analizele pieţelor prevăzute în recomandarea adoptată potrivit art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicaţiilor electronice în termenele prevăzute la alin. (1), poate solicita OAREC să îi furnizeze asistenţă în vederea finalizării analizei pieţelor relevante şi impunerii obligaţiilor specifice corespunzătoare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), ANCOM notifică Comisiei Europene proiectele măsurilor corespunzătoare în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), potrivit art. 97."

    136. La articolul 97, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    (1) După parcurgerea procedurii prevăzute la art. 135, cu excepţia cazurilor prevăzute în recomandările sau în orientările adoptate potrivit art. 34 din Codul european al comunicaţiilor electronice, dacă ANCOM intenţionează să ia o măsură dintre cele prevăzute la art. 92, art. 92^2, art. 93, art. 100-100^2, art. 105 sau din secţiunea a 3-a a prezentului capitol, care ar afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene, notifică, individual sau, în cazurile prevăzute la art. 92 alin. (3) şi (4), alături de autorităţi naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate, în acelaşi timp Comisiei Europene, OAREC şi autorităţilor naţionale de reglementare în comunicaţii din celelalte state membre ale Uniunii Europene proiectul acestei măsuri, împreună cu motivele care stau la baza adoptării acesteia. ANCOM publică totodată proiectul măsurii pe propria pagina de internet. Dispoziţiile art. 121 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
    .....................................................
    (3) În cazul în care măsura prevăzută la alin. (1) are ca obiect identificarea unei pieţe relevante diferită de cele identificate în recomandarea Comisiei Europene prevăzută la art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicaţiilor electronice sau determinarea situaţiei concurenţiale pe o piaţă relevantă, în sensul existenţei sau nu a unor furnizori de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă, şi această măsură ar afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene, iar comentariile şi observaţiile Comisiei Europene transmise ANCOM potrivit alin. (2) indică faptul că această măsură ar crea o barieră pentru piaţa unică sau existenţa unor rezerve serioase în ceea ce priveşte compatibilitatea acestei măsuri cu dreptul Uniunii Europene şi, în special, cu obiectivele prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ANCOM nu va putea adopta măsura propusă pentru o perioadă de două luni.
    (4) În cazul în care Comisia Europeană, în perioada prevăzută la alin. (3), adoptă o decizie prin care solicită ANCOM retragerea măsurii propuse, aceasta modifică sau retrage măsura propusă în termen de 6 luni de la data adoptării deciziei. Dacă ANCOM decide să modifice măsura propusă, realizează o consultare publică, potrivit dispoziţiilor art. 135, şi notifică, potrivit alin. (1), proiectul de măsură modificat."

    137. La articolul 97, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) ANCOM poate retrage în orice moment un proiect de măsură notificat în condiţiile prezentului articol."

    138. La articolul 98, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    (1) În cazul în care măsura pe care ANCOM intenţionează să o adopte vizează impunerea, modificarea sau retragerea unei obligaţii specifice în conformitate cu art. 93 coroborate cu dispoziţiile art. 100-100^2, art. 106-110^1 sau al secţiunii a 3-a a prezentului capitol, autoritatea de reglementare nu poate adopta pentru o perioadă de 3 luni respectiva măsură, dacă în termenul stabilit la art. 97 alin. (2) Comisia Europeană transmite o notificare asupra motivelor pentru care aceasta consideră că măsura ar crea o barieră pentru piaţa unică sau asupra existenţei unor rezerve serioase în ceea ce priveşte compatibilitatea măsurii cu dreptul Uniunii Europene.
    ......................................................
    (4) Dacă OAREC agreează opinia Comisiei Europene exprimată în notificarea transmisă potrivit alin. (1), ANCOM cooperează îndeaproape cu OAREC pentru a identifica cea mai eficientă şi adecvată măsură. Înainte de expirarea perioadei de 3 luni, ANCOM poate:
    a) să modifice sau să retragă măsura propusă având în vedere notificarea Comisiei Europene şi opinia OAREC;
    b) să menţină măsura propusă."

    139. La articolul 98, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) ANCOM retrage măsura propusă în cazul adoptării, în termen de o lună de la încetarea perioadei de 3 luni prevăzute la alin. (1), a unei decizii de către Comisia Europeană în conformitate cu art. 33 alin. (5) lit. c) din Codul european al comunicaţiilor electronice."

    140. La articolul 100, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 100
    (1) Autoritatea de reglementare ia toate măsurile necesare pentru a încuraja şi, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, precum şi interoperabilitatea serviciilor, exercitându-şi atribuţiile într-un mod care să promoveze eficienţa economică, concurenţa durabilă, instalarea reţelelor de foarte mare capacitate, investiţiile eficiente şi inovarea şi să asigure maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali."

    141. La articolul 100, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru a se asigura că întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi operatorii care furnizează servicii sau reţele de comunicaţii electronice într-o arie geografică restrânsă beneficiază de prevederile alin. (1), ANCOM publică pe pagina proprie de internet procedurile aplicabile pentru a beneficia de acces şi interconectare."

    142. La articolul 100 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) obligaţia operatorilor de a furniza accesul la interfeţe de programare a aplicaţiei sau la ghiduri electronice de programe, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligaţii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră în format digital ori la servicii complementare asociate, stabilite de ANCOM;"

    143. La articolul 100 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) în situaţii justificate, în care lipsa interoperabilităţii între serviciile de comunicaţii interpersonale poate afecta conectivitatea între utilizatorii finali, obligaţii de a asigura interoperabilitatea serviciilor în sarcina furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, ale căror servicii sunt furnizate într-o arie geografică extinsă şi sunt folosite de un număr semnificativ de utilizatori finali."

    144. La articolul 100, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) lit. d) pot fi impuse în sarcina furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere doar dacă, în mod cumulativ:
    a) sunt necesare pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor de comunicaţii interpersonale; aceste obligaţii pot include, printre altele, obligaţia de a publica şi de a permite utilizarea, modificarea ori redistribuirea de către autorităţile publice ori de către alţi furnizori a unor informaţii relevante ori obligaţia de a aplica standardele ori specificaţiile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alte standarde europene ori internaţionale relevante;
    b) Comisia Europeană a adoptat, în temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) paragraful 2 pct. (ii) din Codul european al comunicaţiilor electronice, măsuri de punere în aplicare, cu respectarea acestora."

    145. La articolul 100, alineatul (3) se abrogă.
    146. După articolul 100 se introduc trei noi articole, articolele 100^1-100^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 100^1
    (1) ANCOM poate să impună obligaţia ca, la cererea rezonabilă din partea unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, să se acorde acestuia acces, în anumite condiţii, la cablajele, cablurile şi la facilităţile asociate din interiorul clădirilor sau până la primul punct de concentrare ori de distribuţie, în cazul în care acest punct este situat în afara clădirii.
    (2) ANCOM poate să impună obligaţia prevăzută la alin. (1) în sarcina oricărei persoane care deţine cu orice titlu cablajele, cablurile sau facilităţile asociate, chiar dacă aceasta nu are calitatea de furnizor de reţele de comunicaţii electronice.
    (3) ANCOM poate să impună obligaţia prevăzută la alin. (1) numai dacă multiplicarea respectivelor elemente de reţea şi facilităţi asociate este economic ineficientă sau fizic imposibilă şi numai dacă acest lucru este justificat şi proporţional pentru a asigura o concurenţă durabilă.
    (4) Condiţiile prevăzute la alin. (1) pot include reguli privind accesul la elemente de reţea, la servicii ori facilităţi asociate, privind transparenţa şi nediscriminarea, precum şi privind partajarea costurilor de acces, cu luarea în considerare, atunci când este cazul, a factorilor de risc.
    (5) Dacă ANCOM constată, ţinând seama, după caz, de obligaţiile impuse în urma unor analize de piaţă relevante realizate potrivit prevederilor art. 92, că obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) nu înlătură în mod eficient barierele de natură economică ori fizică, identificate ca ridicate şi netranzitorii, în calea instalării reţelelor de comunicaţii electronice, ce cauzează o situaţie existentă sau pe cale să apară care limitează, în mod semnificativ, crearea unor efecte concurenţiale în favoarea utilizatorilor finali, ANCOM poate extinde obligaţiile de acordare a accesului dincolo de primul punct de concentrare sau de distribuţie, la un punct cât mai apropiat de utilizatorii finali, care poate deservi un număr suficient de conexiuni pentru a asigura viabilitate comercială unui solicitant de acces eficient, stabilind totodată condiţii echitabile şi rezonabile de acces.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), ANCOM poate impune obligaţii de acordare a accesului la elemente de reţea active sau virtuale dacă constată că impunerea unor obligaţii de acordare a accesului la elemente pasive ar fi economic ineficientă ori fizic imposibilă şi dacă în lipsa acestei măsuri scopul impunerii obligaţiei prevăzute la alin. (5) nu ar fi atins.
    (7) Obligaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) nu se stabilesc în sarcina furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice care se află într-una din următoarele situaţii:
    a) furnizorul de reţele de comunicaţii electronice îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 112^2 şi pune la dispoziţia oricărui solicitant un mijloc alternativ similar şi viabil de conectare a utilizatorilor finali, prin acordarea accesului la o reţea de foarte mare capacitate, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce priveşte tariful;
    b) impunerea obligaţiilor ar afecta viabilitatea economică sau financiară a proiectelor de instalare de noi reţele de comunicaţii electronice, în special proiectele de mici dimensiuni dezvoltate la nivel local.
    (8) În plus faţă de situaţiile prevăzute de alin. (7), ANCOM poate excepta de la aplicarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6) şi alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice care oferă acces la o reţea de foarte mare capacitate în condiţii echitabile, rezonabile, nediscriminatorii şi transparente, inclusiv în ceea ce priveşte tariful.
    (9) În cazul proiectelor de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice finanţate, total sau parţial, din fonduri publice, ANCOM poate impune obligaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) în sarcina furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice care îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. (7) lit. a) sau care se află în situaţia prevăzută la alin. (8).
    (10) ANCOM ţine seama de orientările relevante ale OAREC atunci când face aplicarea prevederilor prezentului articol, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.
    (11) Obligaţiile prevăzute de prezentul articol pot fi impuse de ANCOM prin decizie; ele pot fi impuse suplimentar obligaţiilor şi măsurilor luate în conformitate cu prevederile art. 100 sau cu cele ale art. 24 din Legea nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 100^2
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 100, ANCOM poate impune furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 100^3 alin. (1), obligaţii privind utilizarea în comun a infrastructurii pasive sau obligaţii privind încheierea de acorduri de acces localizat la servicii de roaming, dacă impunerea acestor obligaţii este necesară pentru a asigura furnizarea la nivel local a serviciilor care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvenţe radio şi dacă nu există mijloace alternative, similare şi viabile, puse la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţii echitabile şi rezonabile, care să permită accesul la utilizatorii finali.
    (2) ANCOM poate impune obligaţiile prevăzute la alin. (1) dacă această posibilitate este prevăzută expres printre condiţiile stabilite la acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi dacă impunerea acestora este justificată de faptul că, în zona geografică în care se vor impune astfel de obligaţii, instalarea, în condiţiile pieţei, a infrastructurilor pasive necesare pentru furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvenţe radio este împiedicată de obstacole economice sau fizice insurmontabile, astfel încât accesul utilizatorilor finali la aceste reţele sau servicii este inexistent sau foarte deficitar.
    (3) În situaţia în care impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) nu remediază problemele indicate, ANCOM poate impune, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 100^3 alin. (1), obligaţii privind utilizarea în comun a elementelor active de reţea.
    (4) La impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) ANCOM are în vedere:
    a) necesitatea de a maximiza conectivitatea de-a lungul principalelor rute de transport şi în anumite zone geografice, precum şi posibilitatea de a extinde semnificativ gama de opţiuni a utilizatorilor finali şi calitatea serviciilor oferite acestora;
    b) utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio;
    c) fezabilitatea tehnică a soluţiilor de utilizare în comun a infrastructurii pasive, respectiv a elementelor active de reţea, precum şi condiţiile aferente;
    d) situaţia concurenţei bazate pe infrastructuri, precum şi a concurenţei bazate pe servicii;
    e) inovarea tehnologică;
    f) necesitatea de a stimula furnizorul ce va oferi acces sau utilizare în comun să implementeze respectiva infrastructură.
    ART. 100^3
    (1) Obligaţiile şi condiţiile impuse potrivit prevederilor art. 100-100^2 trebuie să fie obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi art. 135.
    (2) ANCOM evaluează efectele obligaţiilor şi condiţiilor impuse potrivit prevederilor art. 100-100^2 periodic, cel puţin o dată la 5 ani, analizând oportunitatea retragerii sau modificării acestora în funcţie de evoluţia condiţiilor care au dus la impunerea lor, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi art. 135.
    (3) Niciun standard sau nicio specificaţie prevăzute în lista de standarde sau specificaţii publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu împiedică accesul care ar putea fi solicitat în temeiul art. 100-100^2, dacă acesta este fezabil."

    147. La articolul 102, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    Furnizorii de servicii de acces condiţionat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune în format digital şi de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune oricărui grup de potenţiali consumatori de astfel de servicii, au obligaţia:"

    148. La articolul 104, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 104
    (1) Autoritatea de reglementare realizează periodic analize de piaţă, în conformitate cu prevederile secţiunii 1 a prezentului capitol, în scopul menţinerii, modificării sau retragerii condiţiilor impuse furnizorilor de servicii de acces condiţionat, în conformitate cu prevederile prezentului paragraf.
    ..................................................
    (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurii de consultare publică prevăzute la art. 97 şi art. 135, iar părţile afectate de aceste măsuri beneficiază de o perioadă de notificare prealabilă corespunzătoare."

    149. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 105
    (1) Dacă, în urma unei analize de piaţă realizate în conformitate cu prevederile secţiunii 1 a prezentului capitol, o întreprindere este desemnată ca având putere semnificativă pe o piaţă relevantă de gros din sectorul comunicaţiilor electronice, autoritatea de reglementare impune acesteia, prin decizie, în mod corespunzător, după caz, oricare dintre obligaţiile prevăzute la art. 106-110^1 sau art. 112^2. ANCOM alege modalitatea cea mai puţin intruzivă de soluţionare a problemelor identificate în urma analizei de piaţă.
    (2) În măsura în care legea nu dispune altfel şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 13, art. 24 alin. (2) lit. h), art. 73, art. 75-75^2, art. 100-104, cadrului legal privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, dispoziţiilor relevante ale Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau obligaţiilor rezultate din acordurile internaţionale la care România este parte, autoritatea de reglementare poate impune obligaţiile prevăzute la art. 106-110^1 sau art. 112^2 numai întreprinderilor care au fost desemnate ca având putere semnificativă pe piaţă potrivit alin. (1).
    (3) În cazuri excepţionale, dacă autoritatea de reglementare intenţionează să impună în sarcina unei întreprinderi desemnate ca având putere semnificativă pe piaţă potrivit alin. (1) alte obligaţii în legătură cu accesul şi interconectarea decât cele prevăzute la art. 106-110^1 sau art. 112^2, aceasta transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Decizia Comisiei Europene de autorizare sau de respingere a măsurii propuse se publică pe pagina de internet a ANCOM.
    (4) Obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) trebuie:
    a) să se bazeze pe natura problemei identificate în cadrul analizei de piaţă realizate de ANCOM, ţinând totodată seama, după caz, de cererea transnaţională de produse şi servicii de comunicaţii electronice identificată potrivit art. 66 din Codul european al comunicaţiilor electronice;
    b) să fie proporţionale, ţinând seama, acolo unde este posibil, de costuri şi de beneficii;
    c) să fie justificate din perspectiva obiectivelor autorităţii de reglementare prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să fie adoptate în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 97, 98 şi 135.
    (5) ANCOM analizează impactul noilor evoluţii de pe piaţă, în special al acordurilor comerciale, inclusiv al acordurilor de participare comună la investiţii, care influenţează dinamica concurenţei. Dacă aceste evoluţii sunt importante, ANCOM efectuează o nouă analiză de piaţă în conformitate cu secţiunea 1 a prezentului capitol.
    (6) Dacă impactul noilor evoluţii de pe piaţă nu impune efectuarea unei noi analize de piaţă potrivit secţiunii 1 a prezentului capitol ANCOM evaluează, fără întârziere, necesitatea revizuirii obligaţiilor specifice impuse furnizorilor desemnaţi ca având putere semnificativă pe piaţă, în sensul modificării sau retragerii acestor obligaţii ori al impunerii de noi obligaţii astfel încât să se respecte în continuare prevederile alin. (4). Aplicarea acestor măsuri se realizează în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi 135.
    (7) Atunci când este necesară impunerea unor obligaţii pentru respectarea unor acorduri internaţionale, măsurile prin care se impun, se modifică sau se retrag astfel de obligaţii în legătură cu accesul sau interconectarea se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 97."

    150. La articolul 106, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 106
    (1) ANCOM poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligaţii de transparenţă în legătură cu interconectarea reţelelor publice de comunicaţii electronice ori cu accesul la aceste reţele sau la facilităţile asociate. Aceste obligaţii pot viza aducerea la cunoştinţa publicului a anumitor informaţii, precum specificaţii tehnice, caracteristici ale reţelei şi evoluţii preconizate ale acesteia, tarife practicate, informaţii contabile, inclusiv de natura celor prevăzute la art. 108 alin. (2) şi (3) sau a celor prevăzute la art. 110 alin. (3) şi (4), ori termeni şi condiţii de furnizare şi utilizare a serviciilor şi aplicaţiilor, inclusiv orice condiţii prin care se modifică accesul la servicii şi aplicaţii şi utilizarea acestora, legate în special de tranziţia de la o infrastructură tradiţională, cu respectarea cadrului legal în vigoare.
    ..................................................
    (6) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (5), în cazul în care unei întreprinderi i s-au impus obligaţii, potrivit art. 108^1 sau art. 109, în legătură cu furnizarea accesului la elemente de infrastructură, autoritatea de reglementare impune acesteia obligaţia de a publica o ofertă de referinţă care va ţine seama de orientările OAREC privind criteriile minime pentru o ofertă de referinţă emise potrivit art. 69 alin. (4) din Codul european al comunicaţiilor electronice, ANCOM motivând eventualele decizii contrare acestor orientări. De asemenea, în această ofertă de referinţă sunt precizaţi indicatorii-cheie de performanţă, după caz, precum şi nivelurile de calitate a serviciilor."

    151. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    (1) Autoritatea de reglementare poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligaţii de nediscriminare în legătură cu interconectarea ori cu accesul, prin care să se asigure, în special, că întreprinderile:
    a) aplică condiţii echivalente în circumstanţe echivalente altor furnizori de servicii echivalente;
    b) pun la dispoziţia terţilor servicii şi informaţii în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare ori partenerilor lor.
    (2) ANCOM poate impune întreprinderilor prevăzute la alin. (1) obligaţia de a furniza produse şi servicii de acces tuturor întreprinderilor, inclusiv lor înseşi, în aceleaşi termene şi conform aceloraşi termeni şi condiţii, inclusiv cei privind tarifele şi nivelurile de calitate a serviciilor, şi prin intermediul aceloraşi sisteme şi procese, pentru a asigura accesul echivalent."

    152. La articolul 108, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 108
    (1) ANCOM poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligaţii privind evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru anumite activităţi care au legătură cu interconectarea ori cu accesul.
    .................................................
    (3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligaţiilor de transparenţă şi de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligaţia de a furniza, la cerere, evidenţe contabile, inclusiv privitoare la veniturile încasate de la terţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    153. După articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 108^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 108^1
    (1) ANCOM poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente de infrastructură fizică, inclusiv, însă fără a se limita la, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clădirilor, inclusiv cablurile, antenele, turnurile şi alte construcţii de susţinere, pilonii, stâlpii, conductele, ţevile, căminele de vizitare, gurile de vizitare şi cabinetele, în cazul în care consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei concurenţe durabile pe piaţă sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
    (2) ANCOM poate impune obligaţia prevăzută la alin. (1) indiferent dacă infrastructura fizică ce face obiectul acestei obligaţii este sau nu parte din piaţa relevantă identificată în urma analizei de piaţă realizate potrivit prezentului capitol.
    (3) ANCOM impune obligaţia prevăzută la alin. (1) dacă aceasta este necesară şi proporţională pentru îndeplinirea obiectivelor de la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare."

    154. La articolul 109 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) acordarea către un terţ a dreptului de acces şi de utilizare a anumitor elemente fizice de reţea sau a unor facilităţi asociate, după caz, inclusiv acordarea accesului degrupat la bucla şi subbucla locală;"

    155. La articolul 109 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) acordarea către un terţ a dreptului de acces la anumite elemente active sau virtuale de reţea şi servicii;"

    156. La articolul 109 alineatul (2), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) acordarea accesului deschis la interfeţele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esenţiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de reţele virtuale;
    ...................................................
g) furnizarea unor servicii necesare pentru asigurarea interoperabilităţii «cap la cap» a serviciilor destinate utilizatorilor finali sau a serviciului de roaming în reţelele mobile;"

    157. La articolul 109, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) ANCOM nu impune niciuna dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1) dacă alte forme de acces disponibile la nivel de gros, fie pe aceeaşi piaţă, fie pe o piaţă conexă, sunt suficiente pentru a soluţiona, în beneficiul utilizatorilor finali, problemele concurenţiale identificate în cadrul analizei de piaţă. În acest sens ANCOM evaluează ofertele comerciale de servicii de acces, accesul reglementat în temeiul art. 100-100^2 ori accesul deja reglementat sau preconizat a fi reglementat în temeiul prezentului articol.
(3^2) ANCOM nu impune niciuna dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1) dacă impunerea unor obligaţii în temeiul art. 108^1 reprezintă o măsură proporţională de a promova concurenţa şi interesele utilizatorilor finali."

    158. La articolul 109 alineatul (4), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) evoluţia tehnologică preconizată care afectează proiectarea şi gestionarea reţelei;
a^2) necesitatea de a asigura neutralitatea tehnologică care să le permită părţilor să îşi proiecteze şi să îşi gestioneze propriile reţele;"

    159. La articolul 109 alineatul (4), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) investiţia iniţială realizată de proprietarul infrastructurii, având în vedere orice investiţie publică realizată, precum şi riscurile aferente investiţiei, în special în ceea ce priveşte investiţiile în reţele de foarte mare capacitate şi nivelul de risc asociat acestora;
d) necesitatea promovării concurenţei pe termen lung, îndeosebi a concurenţei eficiente din punct de vedere economic, bazate pe infrastructuri şi a modelelor de afaceri inovatoare care sprijină concurenţa durabilă, cum ar fi cele bazate pe participarea în comun la investiţiile în reţele;"

    160. La articolul 110, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 110
    (1) Dacă o analiză de piaţă realizată în condiţiile legii indică absenţa concurenţei efective, care presupune că întreprinderea în cauză este capabilă să menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau că diferenţa dintre tarifele pentru serviciile cu amănuntul şi tarifele de gros percepute furnizorilor care oferă servicii cu amănuntul similare este de aşa natură încât produce efecte anticoncurenţiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci ANCOM poate, în conformitate cu prevederile art. 105, să impună obligaţii referitoare la recuperarea costurilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri şi obligaţii privind implementarea unor sisteme de contabilitate a costurilor, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. În vederea încurajării investiţiilor, îndeosebi a celor în reţelele de generaţie viitoare, ANCOM ia în considerare investiţia eficientă realizată de întreprinderea în cauză şi va permite, dacă apreciază oportună impunerea obligaţiei de control al tarifelor, existenţa unei rate rezonabile de recuperare a capitalului adecvat investit, ţinând seama de riscurile specifice asociate unui proiect nou de investiţii în reţea."

    161. La articolul 110, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Când evaluează oportunitatea impunerii obligaţiilor de control al tarifelor, ANCOM ia în considerare necesitatea de a promova concurenţa şi interesele pe termen lung ale utilizatorilor finali în ceea ce priveşte instalarea şi adoptarea reţelelor de generaţie următoare şi, în special, a reţelelor de foarte mare capacitate.
(1^2) ANCOM nu impune niciuna dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1) sau le retrage dacă acestea există în cazul în care stabileşte existenţa unor presiuni demonstrabile asupra tarifelor cu amănuntul şi că orice obligaţie impusă în conformitate cu art. 106-109 asigură accesul efectiv şi nediscriminatoriu, inclusiv, în special, în condiţiile în care stabileşte că obligaţiile impuse în temeiul art. 107 permit replicarea ofertelor de pe piaţa cu amănuntul.
(1^3) ANCOM poate impune obligaţiile prevăzute la alin. (1) în sarcina întreprinderilor care furnizează servicii de terminare a apelurilor numai dacă nu mai subzistă tarifele de terminare a apelurilor la puncte fixe sau mobile, după caz, unice la nivelul Uniunii Europene. Atunci când impune obligaţiile prevăzute la alin. (1) în sarcina întreprinderilor care furnizează servicii de terminare a apelurilor ANCOM ţine cont de exigenţele prevăzute în anexa nr. 3."

    162. La articolul 110, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Orice mecanism de recuperare a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impus/impusă în condiţiile alin. (1), trebuie să promoveze instalarea de reţele noi şi modernizarea celor existente, eficienţa economică, concurenţa durabilă, respectiv să maximizeze beneficiile durabile pentru utilizatorii finali. În acest scop, ANCOM poate să ia în considerare şi tarifele practicate pe pieţele concurenţiale comparabile.
    ....................................................
(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel puţin principalele categorii în care sunt grupate costurile şi regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligaţiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate anual, prin intermediul unei declaraţii de conformitate, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare."

    163. La articolul 110, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) La impunerea obligaţiei de control al tarifelor pentru accesul la elemente existente de reţea, ANCOM ia în considerare inclusiv beneficiile aduse de tarife de gros previzibile şi stabile asupra asigurării intrării eficiente pe piaţă şi asupra oferirii de stimulente suficiente pentru toate întreprinderile în vederea instalării de reţele noi ori modernizării celor existente."

    164. După articolul 110 se introduce un nou articol, articolul 110^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 110^1
    (1) Întreprinderile desemnate, în conformitate cu art. 105, ca având putere semnificativă pe una sau mai multe pieţe relevante îşi pot lua angajamente, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 112^1, să permită participarea în comun la investiţiile pentru instalarea unei noi reţele de foarte mare capacitate constând în elemente de fibră optică până la locaţia utilizatorului final sau până la staţia de bază care îl deserveşte pe acesta. În acest sens întreprinderile pot, cu titlu de exemplu, să îşi asume obligaţia să acorde drepturi de coproprietate, să partajeze riscuri pe termen lung prin intermediul unor contracte de cofinanţare ori să acorde, în favoarea altor furnizori de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, drepturi specifice de natură structurală prin intermediul unor contracte de achiziţie.
    (2) ANCOM evaluează angajamentele prevăzute la alin. (1) stabilind, în special, dacă ofertele de participare în comun la investiţii îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) sunt disponibile pentru orice furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi sunt valabile în orice moment, pe întreaga durată de existenţă a reţelei;
    b) permit altor furnizori de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, participanţi în comun la investiţii, să concureze în mod efectiv şi durabil pe termen lung pe pieţele din aval pe care întreprinderea ce a fost desemnată ca având putere semnificativă este prezentă;
    c) sunt aduse la cunoştinţa publicului în timp util, iar dacă întreprinderea nu întruneşte condiţiile enumerate la art. 112^2, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea instalării noii reţele;
    d) solicitanţii de acces care nu participă la investiţie să poată beneficia de la început de aceleaşi condiţii, inclusiv de calitate şi viteză, respectiv de acelaşi grad de accesibilitate la utilizatorii finali care erau disponibile înainte de instalarea noilor reţele de foarte mare capacitate; de asemenea, solicitanţii de acces trebuie să aibă la dispoziţie un mecanism, aprobat de ANCOM, de adaptare a condiţiilor de acces, în funcţie de evoluţiile de pe pieţele cu amănuntul conexe, care menţine stimulentele de participare în comun la investiţie; un astfel de mecanism asigură accesul solicitanţilor la un moment dat la elementele de foarte mare capacitate ale reţelei pe baza unor condiţii transparente şi nediscriminatorii, care reflectă într-un mod adecvat gradul de risc la care se expun respectivii participanţi în comun la investiţie în diferite etape ale instalării şi ţin seama de situaţia concurenţială pe pieţele cu amănuntul;
    e) sunt conforme cu criteriile enunţate în anexa nr. 4 şi, atunci când este cazul, cu alte criterii suplimentare stabilite prin decizie a ANCOM în scopul de a asigura accesibilitatea participării în comun la investiţie, având în vedere condiţiile specifice şi structura pieţei din România, şi sunt realizate cu bună-credinţă.
    (3) La evaluarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. b) ANCOM analizează, printre altele, dacă:
    a) se permite accesul în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii la întreaga capacitate a reţelei în măsura în care face obiectul investiţiei în comun;
    b) există flexibilitate în ceea ce priveşte valoarea şi calendarul participării fiecărui participant în comun la investiţie;
    c) există posibilitatea majorării participării la investiţie;
    d) participanţii la investiţie îşi acordă reciproc drepturi de acces după instalarea infrastructurii în care au investit în comun.
    (4) ANCOM poate să impună, în conformitate cu art. 112^1, obligativitatea respectării, în tot sau în parte, a angajamentelor prevăzute la alin. (1) dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
    a) ANCOM a constatat, ţinând seama de rezultatele testului de piaţă realizat în conformitate cu art. 112^1, că angajamentele îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2);
    b) a fost încheiat cel puţin un acord de participare în comun la investiţii cu întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe una sau mai multe pieţe relevante.
    (5) În cazul aplicării alin. (4) ANCOM nu poate impune suplimentar nicio obligaţie în conformitate cu art. 105 în ceea ce priveşte elementele noilor reţele de foarte mare capacitate care fac obiectul angajamentelor de participare în comun la investiţii.
    (6) Neîndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea alin. (4) nu aduce atingere posibilităţii ANCOM de a lua în considerare circumstanţele relevante în conformitate cu secţiunea 1 a prezentului capitol.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în împrejurări justificate în mod corespunzător, ANCOM poate impune, menţine sau modifica obligaţii specifice prevăzute la secţiunea 1 a prezentului capitol în legătură cu noile reţele de foarte mare capacitate, dacă a stabilit că există probleme concurenţiale importante pe anumite pieţe, care nu ar putea fi soluţionate altfel, având în vedere caracteristicile speciale ale respectivelor pieţe.
    (8) ANCOM poate impune întreprinderii desemnate ca având putere semnificativă pe una sau mai multe pieţe relevante obligaţia de a-i transmite anual declaraţii de conformitate privind respectarea condiţiilor cumulative, prevăzute la alin. (2).
    (9) În vederea aplicării prevederilor prezentului articol ANCOM ţine seama, acolo unde este cazul, de orientările OAREC emise în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (4) din Codul european al comunicaţiilor electronice."

    165. La articolul 112, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor care le incumbă în ceea ce priveşte operaţiunile de concentrare economică, întreprinderile integrate pe verticală care, în conformitate cu dispoziţiile secţiunii 1 a prezentului capitol, au fost desemnate ca având putere semnificativă pe una sau mai multe pieţe relevante din sectorul comunicaţiilor electronice, au obligaţia să informeze ANCOM, cu cel puţin 3 luni în avans, despre orice intenţie de a transfera o parte substanţială ori totalitatea activelor aferente reţelei de acces unei persoane juridice distincte, controlată, direct sau indirect, de un proprietar diferit, sau de a înfiinţa o entitate economică separată prin intermediul căreia să asigure altor furnizori care activează la nivelul pieţei cu amănuntul, inclusiv propriei sale activităţi cu amănuntul, servicii de acces echivalente, pentru a permite ANCOM să evalueze, conform alin. (4), efectele măsurilor planificate."

    166. La articolul 112, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În scopul de a asigura, în favoarea terţilor, acces efectiv şi nediscriminatoriu la reţea, întreprinderile prevăzute la alin. (1) pot oferi angajamente cu privire la condiţii de acces care să fie aplicate pe o anumită perioadă după implementarea măsurilor planificate. Întreprinderile prevăzute la alin. (1) îşi pot asuma aplicarea angajamentelor pentru perioade mai extinse decât cele prevăzute la art. 96 pentru realizarea analizelor de piaţă. Angajamentele oferite trebuie să fie suficient de detaliate, inclusiv în ceea ce priveşte calendarul şi perioada de punere în aplicare, pentru a permite ANCOM să realizeze evaluarea prevăzută la alin. (4)."

    167. La articolul 112, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În termen de cel mult 12 luni de la data primirii informării prevăzute la alin. (1) sau a modificărilor comunicate potrivit alin. (2), ANCOM evaluează efectul măsurilor planificate şi, dacă este cazul, al angajamentelor oferite potrivit alin. (3^1) asupra obligaţiilor specifice impuse în conformitate cu prevederile prezentului capitol."

    168. La articolul 112, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) ANCOM realizează o analiză a diferitelor pieţe asociate reţelei de acces, în conformitate cu dispoziţiile secţiunii 1 a prezentului capitol, luând în considerare, dacă este cazul, orice angajamente oferite potrivit alin. (3^1), având în vedere în special obiectivele prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a decide cu privire la aceste angajamente, ANCOM solicită punctul de vedere al terţilor afectaţi în mod direct de măsurile planificate şi organizează o procedură de consultare în conformitate cu prevederile art. 135.
(4^2) În urma procesului de evaluare prevăzut la alin. (4), ANCOM poate:
    a) să impună, să menţină, să modifice sau să retragă una ori mai multe dintre obligaţiile specifice prevăzute de prezentul capitol, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi art. 135 şi cu aplicarea, după caz, a prevederilor art. 112^2;
    b) să impună obligativitatea respectării, în tot sau în parte, a angajamentelor oferite potrivit alin. (3^1), inclusiv pentru perioade mai extinse decât cele prevăzute la art. 96, dacă s-a propus astfel."

    169. La articolul 112, alineatul (5) se abrogă.
    170. La articolul 112, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 112^2, persoanei juridice sau entităţii economice rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute la alin. (1), indiferent de statutul juridic al acesteia, i se pot impune oricare dintre obligaţiile prevăzute la art. 106-110 pe pieţele relevante pe care a fost desemnată ca având putere semnificativă sau oricare alte obligaţii autorizate de Comisia Europeană, potrivit art. 105 alin. (3), doar atunci când angajamentele oferite potrivit alin. (3^1) sunt insuficiente pentru a îndeplini obiectivele prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare."

    171. La articolul 112, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) ANCOM monitorizează punerea în aplicare a angajamentelor a căror respectare a impus-o potrivit alin. (4^2) lit. b) şi decide cu privire la orice solicitare de prelungire a perioadei de asumare a angajamentelor peste termenul iniţial propus."

    172. După articolul 112 se introduc trei noi articole, articolele 112^1-112^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 112^1
    (1) Întreprinderile desemnate ca având putere semnificativă pe piaţă pot să ofere ANCOM angajamente privind condiţiile de acces şi/sau pentru participarea în comun la investiţii în reţelele lor, în legătură cu, printre altele:
    a) acordurile de cooperare relevante pentru evaluarea obligaţiilor adecvate şi proporţionale, în temeiul art. 105;
    b) participarea în comun la investiţiile în reţele de foarte mare capacitate în temeiul art. 110^1;
    c) accesul efectiv şi nediscriminatoriu al terţilor în temeiul art. 112, atât pe perioada punerii în aplicare a separării voluntare a unei întreprinderi integrate pe verticală, cât şi după ce forma propusă de separare a fost pusă în aplicare.
    (2) Angajamentele oferite potrivit alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliate, inclusiv cu privire la calendarul şi sfera de implementare, respectiv durata de aplicabilitate, astfel încât să permită ANCOM efectuarea evaluării prevăzute la alin. (4).
    (3) Durata angajamentelor poate fi mai extinsă decât cea care corespunde perioadelor de realizare a analizelor de piaţă, potrivit art. 96.
    (4) ANCOM evaluează angajamentele înaintate de o întreprindere potrivit alin. (1), prin efectuarea unui test de piaţă, în special în legătură cu condiţiile oferite, prin intermediul unei consultări publice a persoanelor interesate, mai ales a celor direct afectate. În cadrul acestei consultări publice persoanele interesate de participarea în comun la investiţii sau de accesul la reţea pot transmite puncte de vedere cu privire la condiţiile oferite în angajamentele înaintate de întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe piaţă şi pot propune modificări ale acestor angajamente.
    (5) ANCOM efectuează testul de piaţă prevăzut la alin. (4) numai în legătură cu angajamentele care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la, după caz, art. 105, art. 110^1 sau art. 112.
    (6) Atunci când evaluează impunerea de obligaţii în temeiul art. 105, ANCOM ţine seama, în ceea ce priveşte angajamentele oferite potrivit alin. (1), în special de:
    a) dovezile în favoarea caracterului echitabil şi rezonabil al angajamentelor oferite;
    b) măsura în care angajamentele sunt aplicabile tuturor participanţilor de pe piaţă;
    c) disponibilitatea în timp util a accesului în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, inclusiv la reţele de foarte mare capacitate, înainte de lansarea serviciilor corespunzătoare pe piaţa cu amănuntul;
    d) măsura în care, în ansamblu, angajamentele oferite permit concurenţa durabilă pe pieţele din aval, respectiv facilitează cooperarea în vederea instalării de reţele de foarte mare capacitate şi furnizarea de servicii pe baza acestor reţele, în interesul utilizatorilor finali.
    (7) Ţinând seama de toate opiniile exprimate în cadrul consultării publice prevăzute la alin. (4) şi de măsura în care acestea sunt reprezentative pentru diferitele părţi interesate, ANCOM comunică întreprinderii desemnate ca având putere semnificativă pe piaţă concluziile sale preliminare privind măsura în care angajamentele oferite îndeplinesc obiectivele, criteriile şi procedurile prevăzute în prezentul articol şi, după caz, la art. 105, art. 110^1 sau art. 112, precum şi cu privire la condiţiile în care poate lua în calcul să impună obligativitatea angajamentelor.
    (8) Întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe piaţă poate revizui angajamentele oferite iniţial pentru a ţine seama de concluziile preliminare ale ANCOM prevăzute la alin. (7) şi în vederea îndeplinirii criteriilor stabilite în prezentul articol şi, după caz, la art. 105, art. 110^1 sau art. 112.
    (9) Fără a aduce atingere art. 110^1 alin. (4), ANCOM poate emite o decizie prin care să impună întreprinderii desemnate ca având putere semnificativă pe piaţă obligativitatea respectării, în tot sau în parte, a angajamentelor oferite potrivit alin. (1).
    (10) La momentul emiterii deciziei prevăzute la alin. (9), ANCOM analizează, în conformitate cu prevederile art. 105, consecinţele acesteia pentru evoluţia pieţei, precum şi caracterul adecvat al oricărei obligaţii pe care a impus-o ori, în absenţa angajamentelor oferite, ar fi intenţionat să o impună potrivit prezentei secţiuni. ANCOM notifică, potrivit art. 97, proiectul de măsuri prevăzute la art. 105 împreună cu decizia emisă potrivit alin. (9).
    (11) ANCOM stabileşte perioada de valabilitate a obligaţiilor impuse potrivit alin. (9), care poate acoperi întreaga perioadă pentru care angajamentele au fost oferite, fără a fi obligatorie încadrarea în termenele prevăzute la art. 96. În cazul angajamentelor de participare în comun la investiţii care au devenit obligatorii în temeiul art. 110^1 alin. (4), perioada de valabilitate impusă de ANCOM potrivit alin. (9) este de cel puţin 7 ani. ANCOM este competentă să analizeze prelungirea duratei privind respectarea angajamentelor impuse potrivit alin. (9) la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.
    (12) Fără a aduce atingere posibilităţii de a aplica sancţiuni în condiţiile cap. XII, ANCOM poate reevalua obligaţiile impuse în conformitate cu art. 105 în cazul în care nu sunt respectate angajamentele a căror obligativitate a impus-o potrivit alin. (9)
    (13) Sub rezerva prevederilor art. 110^1, aplicarea dispoziţiilor prezentului articol nu aduce atingere aplicării procedurii de analiză de piaţă în conformitate cu secţiunea 1 a prezentului capitol şi nici impunerii de obligaţii specifice în temeiul art. 105.
    ART. 112^2
    (1) În cazul întreprinderilor care au fost desemnate, în conformitate cu secţiunea 1 a prezentului capitol, ca având putere semnificativă pe una sau mai multe pieţe relevante de gros şi care, în acelaşi timp, nu sunt prezente pe nicio piaţă cu amănuntul de servicii de comunicaţii electronice, ANCOM analizează dacă acestea îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) nicio unitate de afaceri din cadrul întreprinderii, niciun sediu secundar al întreprinderii, nicio filială sau altă persoană asupra căreia întreprinderea deţine controlul, respectiv nicio persoană care exercită controlul asupra întreprinderii nu desfăşoară şi nici nu are planuri să desfăşoare activităţi pe nicio piaţă de servicii de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali din Uniunea Europeană;
    b) întreprinderea nu are obligaţia, ca urmare a încheierii unui acord de exclusivitate sau care are o astfel de natură, să furnizeze servicii către o singură întreprindere separată ce desfăşoară activităţi pe orice piaţă cu amănuntul de servicii de comunicaţii electronice.
    (2) Conceptul de control prevăzut la alin. (1) se interpretează în conformitate cu prevederile din dreptul concurenţei.
    (3) În cazul în care constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM poate impune, prin decizie, respectivei întreprinderi, dacă este justificat pe baza unei analize de piaţă, inclusiv a unei evaluări prospective a comportamentului probabil al întreprinderii, numai obligaţii în conformitate cu art. 107 şi art. 109 ori referitoare la caracterul echitabil şi rezonabil al preţurilor.
    (4) În cazul în care constată, în orice moment, că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), ANCOM revizuieşte obligaţiile impuse respectivei întreprinderi potrivit alin. (3) şi, după caz, aplică prevederile prezentei secţiuni şi ale secţiunii 1 din prezentul capitol.
    (5) Întreprinderile au obligaţia să informeze de îndată ANCOM despre modificarea oricăror circumstanţe care ar putea fi relevante pentru analiza prevăzută la alin. (1).
    (6) ANCOM revizuieşte obligaţiile impuse potrivit prezentului articol dacă, pe baza unor dovezi privind termenii şi condiţiile în care întreprinderea oferă servicii către furnizorii care activează pe piaţa cu amănuntul, autoritatea de reglementare constată că au apărut sau este posibil să apară probleme concurenţiale de natură să afecteze utilizatorii finali care necesită impunerea uneia ori mai multor obligaţii în conformitate cu art. 106, art. 108, 108^1 sau art. 110 ori modificarea obligaţiilor impuse potrivit alin. (3).
    (7) Impunerea şi revizuirea de obligaţii în conformitate cu prezentul articol se realizează după parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi art. 135.
    ART. 112^3
    (1) Întreprinderile desemnate cu putere semnificativă pe una sau mai multe pieţe relevante în conformitate cu secţiunea 1 a prezentului capitol au obligaţia să notifice ANCOM, cu cel puţin un an în avans, planurile de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părţi de reţea, inclusiv a infrastructurii tradiţionale necesare pentru operarea reţelei de cupru, atunci când respectivele reţele fac obiectul unor obligaţii impuse potrivit art. 105-108, 108^1, 109, 110, 110^1, 111, 112, 112^1 şi 112^2.
    (2) ANCOM evaluează, pe baza informaţiilor cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (1), disponibilitatea unor produse sau servicii alternative de acces la reţeaua modernizată rezultată, respectiv la infrastructura asociată, la un nivel de calitate cel puţin comparabil cu cel asigurat înainte de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părţi de reţea, în măsura în care aceasta este necesară pentru protejarea concurenţei şi a drepturilor utilizatorilor finali.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă calendarul şi condiţiile în care se va realiza procesul de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părţi de reţea, respectiv măsuri necesare pentru a asigura transparenţa procesului, inclusiv o perioadă adecvată de informare prealabilă cu privire la tranziţie, precum şi informaţii cu privire la produsele sau serviciile alternative de acces prevăzute la alin. (2).
    (4) ANCOM verifică îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (2) şi (3), putând solicita întreprinderii interesate realizarea oricăror modificări sau completări necesare în acest sens.
    (5) ANCOM poate retrage obligaţiile impuse potrivit art. 105-108, 108^1, 109, 110, 110^1, 111, 112, 112^1 şi 112^2, în ceea ce priveşte elementele care fac obiectul dezafectării sau înlocuirii cu infrastructură nouă a unor părţi de reţea, după ce a constatat că întreprinderea prevăzută la alin. (1) îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele criterii:
    a) a stabilit condiţii adecvate pentru tranziţie, inclusiv prin punerea la dispoziţie a unor produse alternative de acces, la niveluri de calitate cel puţin comparabile cu cele furnizate pe infrastructura tradiţională şi care permit solicitanţilor de acces să ajungă la aceiaşi utilizatori finali;
    b) a respectat condiţiile şi procesul de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părţi de reţea incluse în notificarea prevăzută la alin. (1).
    (6) Retragerea de obligaţii în conformitate cu prevederile alin. (5) se realizează după parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 şi 135.
    (7) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere obligaţiilor impuse de ANCOM potrivit secţiunilor 1 şi 2 ale prezentului capitol şi care au ca obiect reţelele modernizate."

    173. La articolul 114, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Îndeplinirea obligaţiilor de implementare a sistemului de contabilitate a costurilor trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate anual, prin intermediul unei declaraţii de conformitate, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare."

    174. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 115
    ANCOM nu impune obligaţiile stabilite de prezenta secţiune pe anumite pieţe geografice sau cu amănuntul, dacă stabileşte că există concurenţă efectivă."

    175. La articolul 116, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 116
    (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, între astfel de furnizori şi furnizori care solicită sau beneficiază de acces ori interconectare sau între furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi furnizori de facilităţi asociate în legătură cu obligaţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale legislaţiei cu aplicabilitate directă a Uniunii Europene din domeniul comunicaţiilor electronice în cazul în care competenţa de monitorizare şi verificare a respectării acestor obligaţii nu a fost acordată altei autorităţi, sau impuse de către ANCOM în conformitate cu aceste dispoziţii, partea interesată poate sesiza ANCOM în vederea soluţionării litigiului.
    (2) Partea interesată se va adresa ANCOM printr-o cerere scrisă, în formă letrică sau în formă electronică. În vederea dezbaterii pe fond a litigiului, ANCOM va invita părţile în faţa sa, comunicându-le, într-un termen rezonabil, data întâlnirii. În funcţie de complexitatea cazului, părţile pot fi invitate la întâlniri ulterioare. Dezbaterile din cadrul întâlnirilor vor fi consemnate în scris şi comunicate părţilor.
    (3) Părţile îşi pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate. Reprezentanţii părţilor trebuie să prezinte înscrisurile care le atestă această calitate. Părţile au obligaţia să coopereze pe deplin cu ANCOM în vederea soluţionării litigiului."

    176. La articolul 116, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul în care este sesizată, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), cu soluţionarea unui litigiu în legătură cu obligaţia de utilizare în comun a infrastructurii pasive utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice pe suport radio sau cu obligaţia privind încheierea de acorduri de acces localizat la servicii de roaming, ANCOM poate, la solicitarea părţii interesate, să dispună obligarea beneficiarului obligaţiilor menţionate la utilizarea partajată a spectrului de frecvenţe radio cu furnizorul căruia îi incumbă respectivele obligaţii."

    177. La articolul 116, alineatul (6) se abrogă.
    178. La articolul 116, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va avea în vedere dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi obiectivele menţionate la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare."

    179. La articolul 116, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
    "(13) În cazul în care o cerere cu acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi între aceleaşi părţi a fost înaintată instanţei de judecată, ANCOM va dispune:
    a) respingerea sesizării, dacă cererea a fost înaintată instanţei de judecată anterior sau concomitent cu introducerea sesizării la ANCOM;
    b) suspendarea procedurii de soluţionare a litigiului, dacă cererea a fost înaintată instanţei de judecată ulterior sesizării ANCOM.
(14) Litigiul, suspendat în condiţiile alin. (13) lit. b), va fi repus pe rol, din oficiu sau la cererea uneia dintre părţi, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Dispoziţiile art. 430-432 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile."

    180. La articolul 117, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 117
    (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizorii prevăzuţi la art. 116 alin. (1) care provin din România şi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, în legătură cu obligaţiile impuse acestora în temeiul legislaţiilor naţionale, în cazul în care litigiul este de competenţa ANCOM şi a uneia sau mai multor autorităţi naţionale de reglementare în comunicaţii din alte state membre ale Uniunii Europene, partea interesată se poate adresa ANCOM sau oricăreia dintre autorităţile naţionale de reglementare în comunicaţii competente, în vederea soluţionării litigiului."

    181. La articolul 117, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul litigiilor având ca obiect coordonarea spectrului de frecvenţe radio care intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 16^1."

    182. La articolul 117, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă ANCOM este sesizată în condiţiile alin. (1), aceasta poate colabora cu autoritatea sau, după caz, cu autorităţile naţionale de reglementare în comunicaţii din celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel încât să se asigure o soluţionare unitară a litigiului.
(3) Atunci când litigiul afectează relaţiile comerciale dintre statele membre, ANCOM notifică OAREC litigiul pentru a-l soluţiona în mod corespunzător, în conformitate cu obiectivele prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, litigiul va fi soluţionat după exprimarea avizului de către OAREC, cu excepţia situaţiei în care există o nevoie urgentă de a acţiona pentru a garanta concurenţa sau a proteja interesele utilizatorilor finali, caz în care, la cererea părţilor sau din proprie iniţiativă, ANCOM poate dispune măsuri provizorii.
(4) Prevederile art. 116 alin. (2)-(5^1) şi (7)-(12) se aplică în mod corespunzător."

    183. La articolul 117, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (3) se va realiza cu luarea în considerare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu avizul OAREC, în termen de 30 de zile de la primirea acestuia."

    184. Articolul 118 se abrogă.
    185. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 119
    (1) În scopul soluţionării litigiilor prevăzute de prezentul capitol, ANCOM stabileşte prin decizie o procedură cu caracter facultativ, clară şi eficientă.
    (2) Accesul la procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută la alin. (1) este gratuit."

    186. La articolul 120, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    (1) ANCOM are dreptul să solicite oricărei persoane, inclusiv furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, furnizorilor de facilităţi asociate sau servicii asociate, furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale, asociaţiilor de proprietari, autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, informaţiile necesare, inclusiv de natură financiară, în vederea:
    a) exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    b) exercitării atribuţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor, pentru obligaţiile a căror competenţă de monitorizare şi verificare aparţine şi ANCOM;
    c) exercitării altor atribuţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b), respectiv cele prevăzute de legislaţia naţională sau europeană, cu aplicabilitate directă în dreptul naţional, specială din domeniul comunicaţiilor electronice, pentru obligaţiile a căror competenţă de monitorizare şi verificare revine ANCOM;
    d) îndeplinirii de către Comisia Europeană, de OAREC sau de orice altă autoritate cu competenţe similare ANCOM dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene a atribuţiilor acestora prevăzute în legislaţia europeană specială din domeniul comunicaţiilor electronice;
    e) exercitării altor atribuţii decât cele prevăzute la lit. a)-d), stabilite în sarcina ANCOM de legislaţia naţională."

    187. La articolul 120 alineatul (2), literele a) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine şi ANCOM sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziţii, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei europene din domeniul comunicaţiilor electronice, în special în ceea ce priveşte monitorizarea pieţei şi verificarea respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care decurg din această legislaţie, în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare;
    ...............................................
n) asigurarea utilizării eficiente şi a gestionării eficace a frecvenţelor radio, resurselor de numerotaţie şi a celor tehnice aferente, precum şi verificarea respectării obligaţiilor privind acoperirea şi calitatea serviciului corelative drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe radio;"

    188. La articolul 120 alineatul (2), după litera n) se introduc trei noi litere, literele o)-q), cu următorul cuprins:
    "o) realizarea studiilor privind acoperirea reţelelor de comunicaţii electronice;
p) formularea de răspunsuri la cererile motivate de informaţii adresate de OAREC, precum şi de alte autorităţi şi instituţii publice;
q) soluţionarea petiţiilor, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, precum şi a altor solicitări şi reclamaţii."

    189. La articolul 120 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, informaţii despre viitoare dezvoltări ale reţelei şi ale serviciilor care ar putea avea impact asupra serviciilor oferite pe piaţa de gros competitorilor, asupra acoperirii teritoriale, inclusiv în ceea ce priveşte determinarea zonelor nedeservite potrivit prevederilor art. 13^3, ori asupra conectivităţii disponibile pentru utilizatorii finali;"

    190. La articolul 120, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Atunci când solicită informaţii în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) pentru a fi puse la dispoziţia OAREC, ANCOM utilizează modelele de cereri de informaţii elaborate de OAREC."

    191. La articolul 120, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) ANCOM poate impune, prin decizie, obligaţia de a transmite periodic anumite categorii de informaţii, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (1).
    .....................................................
(7) ANCOM publică informaţiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei pieţe deschise şi concurenţiale, inclusiv informaţii actualizate referitoare la aplicarea legislaţiei europene, cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, principiului confidenţialităţii şi a prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, precizând atât condiţiile, cât şi procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informaţii."

    192. La articolul 120, alineatul (8) se abrogă.
    193. La articolul 120, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
    "(11) ANCOM nu poate cere persoanelor prevăzute la alin. (1) aceleaşi informaţii solicitate şi primite deja de către OAREC, dacă acestea au fost puse la dispoziţia ANCOM.
(12) Informaţiile prevăzute în prezentul articol vor fi solicitate de la furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale doar în cazul în care informaţiile puse la dispoziţie de către celelalte categorii de furnizori prevăzute la alin. (1) sunt insuficiente."

    194. La articolul 121, alineatele (1)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 121
    (1) ANCOM cooperează cu alte autorităţi cu atribuţii similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare şi schimb de informaţii, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi al legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi pentru a facilita exercitarea de către aceste autorităţi a atribuţiilor ce le revin în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile.
    (2) ANCOM va transmite OAREC ori altor autorităţi cu atribuţii similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene informaţiile solicitate motivat de acestea, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora prevăzute în legislaţia Uniunii Europene.
    (3) ANCOM va furniza, în cel mai scurt timp, Comisiei Europene, la cererea motivată a acesteia, toate informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor sale. Natura şi cantitatea informaţiilor vor fi proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
    (4) Dacă informaţiile solicitate de Comisia Europeană au fost transmise în prealabil în conformitate cu dispoziţiile art. 120, ANCOM va informa persoana în cauză cu privire la transmiterea informaţiilor.
    (5) ANCOM poate solicita în mod expres şi motivat Comisiei Europene să nu pună la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene informaţiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (3).
    (6) ANCOM solicită Comisiei Europene, OAREC sau autorităţilor cu atribuţii similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene respectarea confidenţialităţii informaţiilor transmise care au un asemenea caracter în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau europene referitoare la secretul comercial."

    195. La articolul 121, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Caracterul confidenţial al informaţiilor solicitate nu poate împiedica transmiterea în timp util a informaţiilor de către ANCOM către Comisia Europeană, OAREC sau celelalte autorităţi cu atribuţii similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, atunci când aceste informaţii sunt puse la dispoziţie în scopul revizuirii, monitorizării şi supravegherii aplicării la nivel naţional a Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European şi a Consiliului."

    196. La articolul 121, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) ANCOM poate solicita autorităţilor cu atribuţii similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice, respectând, acolo unde este cazul, caracterul confidenţial al informaţiilor primite."

    197. La articolul 133 alineatul (1), literele a), g), j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) autorităţile publice competente să exercite atribuţii în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi al legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi atribuţiile acestora;
    ....................................................
g) procedura internă privind consultarea publică prevăzută de art. 135, precum şi documentele a căror publicare este obligatorie în cadrul consultărilor lansate în condiţiile art. 135;
    ...................................................
j) drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu regimul de autorizare generală, inclusiv, într-o prezentare generală şi uşor de consultat, condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţi, cu indicarea entităţilor responsabile să soluţioneze cererile de acces pe proprietăţi;
    ....................................................
l) obligaţiile impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile capitolului VII şi, cu respectarea exigenţelor privind protecţia informaţiilor care au caracter de secret comercial, documentele care motivează impunerea acestor obligaţii;"

    198. La articolul 134, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 134
    (1) ANCOM comunică Comisiei Europene măsurile adoptate în legislaţia naţională în domeniul de reglementare al Codului european al comunicaţiilor electronice, precum şi orice modificări sau completări ale acestor măsuri."

    199. La articolul 134, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) ANCOM comunică anual Comisiei Europene şi OAREC măsurile luate pentru a asigura respectarea tarifelor unice la nivelul Uniunii Europene pentru serviciile de terminare a apelurilor la puncte fixe şi/sau mobile, după caz."

    200. La articolul 135, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 135
    (1) Cu excepţia măsurilor adoptate în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4), art. 13^1 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (3), art. 48, art. 97 alin. (6), art. 116 sau art. 117, ANCOM are obligaţia de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenţionează să adopte măsuri în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ce sunt de natură să producă un impact semnificativ pe piaţa relevantă."

    201. La articolul 135, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea aplicării art. 26^1 şi pentru promovarea utilizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, ANCOM informează RSPG, cel mai târziu la data iniţierii procesului de consultare publică, cu privire la orice proiect de măsuri referitoare la acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio potrivit art. 25 şi art. 26 alin. (2) şi pentru care au fost stabilite condiţii armonizate de utilizare în conformitate cu Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului."

    202. Articolul 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 136
    (1) În cadrul procedurii de consultare prevăzute la art. 135, în special atunci când intenţionează să adopte măsuri în temeiul capitolului V, ANCOM analizează punctele de vedere transmise de utilizatorii finali, inclusiv de consumatori şi de persoanele cu dizabilităţi, de asociaţiile acestora, de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, de producătorii de echipamente şi de furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice în legătură cu drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului.
    (2) La adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ANCOM ţine cont în mod corespunzător de protejarea intereselor consumatorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv prin punerea la dispoziţia utilizatorilor finali cu dizabilităţi a unei modalităţi de consultare corespunzătoare.
    (3) Acolo unde este cazul, părţile interesate pot dezvolta, cu îndrumarea ANCOM, mecanisme de colaborare care pot implica consumatori, asociaţii ale utilizatorilor şi furnizori, în scopul de a îmbunătăţi calitatea generală a serviciilor, printre altele prin elaborarea de coduri de conduită şi standarde de operare, precum şi prin monitorizarea aplicării acestora.
    (4) ANCOM poate promova, în limitele atribuţiilor prevăzute de lege, cooperarea dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi organismele sau autorităţile interesate de promovarea conţinutului legal prin intermediul reţelelor ori serviciilor de comunicaţii electronice, cum ar fi cele responsabile pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe. Această cooperare se poate referi şi la coordonarea punerii la dispoziţia publicului a informaţiilor de interes general, furnizate în temeiul art. 60 alin. (9)."

    203. La articolul 137, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 137
    (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice şi ale actelor normative sau individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi al respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care decurg din legislaţia cu aplicabilitate directă a Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, în cazul în care competenţa de monitorizare şi verificare a respectării acestor obligaţii nu a fost acordată altei autorităţi, revine ANCOM, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control."

    204. După articolul 137 se introduce un nou articol, articolul 137^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 137^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 137 alin. (1), controlul respectării prevederilor art. 66, art. 68 şi 68^1 revine Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop."

    205. La articolul 138, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Personalul de control din cadrul ANCOM are competenţa de a verifica, inclusiv prin declinarea calităţii de agent constatator oricând în cursul acţiunii de control, dar înainte de întocmirea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a notei de control sau a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, îndeplinirea următoarelor obligaţii şi măsuri:
    a) obligaţia de informare precontractuală prevăzută la art. 50^3;
    b) obligaţia de informare precontractuală prevăzută la art. 50^4 alin. (1) în ceea ce priveşte contractele la distanţă sau negociate în afara spaţiilor comerciale;
    c) obligaţia prevăzută la art. 50^5 alin. (1) referitoare la modalitatea de furnizare a informaţiilor precontractuale;
    d) obligaţia de informare precontractuală în cadrul unei convorbiri telefonice sau printr-un mijloc de comunicaţie la distanţă ce permite un spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei în conformitate cu art. 50^5 alin. (2) şi (3);
    e) obligaţia de informare prevăzută de art. 50^5 alin. (4) în cazul unui contract la distanţă încheiat prin mijloace electronice care obligă consumatorul să plătească;
    f) obligaţiile privind fişa de sinteză prevăzute la art. 50^6;
    g) obligaţiile prevăzute la art. 50^7 referitoare la punerea la dispoziţie a condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor pentru care plata se face în avans;
    h) obligaţia privind informarea utilizatorilor finali cu dizabilităţi în conformitate cu art. 50^8;
    i) obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1)-(3) şi (5), în condiţiile stabilite potrivit art. 60 alin. (5);
    j) măsurile şi obligaţiile impuse în temeiul art. 75^2 alin. (4)-(6).
(2^2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările ulterioare, în vederea desfăşurării acţiunii de control prevăzute la alin. (2^1), personalul de control al ANCOM va consemna în registrul unic de control datele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003, cu modificările ulterioare, ulterior declinării calităţii de agent constatator."

    206. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 140
    În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 142 pct. 1, 7, 10, 10^1, 11 şi 14, dacă persoana în cauză refuză să se supună controlului prevăzut la art. 137 şi 138, personalul de control are acces, în condiţiile legii, la reţelele de comunicaţii electronice, respectiv la echipamentele şi elementele reţelei de comunicaţii electronice."

    207. La articolul 141, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 141
    (1) În cazul descoperirii nerespectării unei obligaţii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau în legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice, în actele normative ori individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice ori a unei obligaţii care decurge din legislaţia cu aplicabilitate directă a Uniunii Europene, atunci când competenţa de monitorizare şi verificare a acestei obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare, înainte de aplicarea sancţiunii, ANCOM va transmite persoanei în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoştinţă încălcarea constatată şi sancţiunea aplicabilă, acordându-i un termen în vederea formulării unui punct de vedere."

    208. La articolul 141 alineatul (2), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) în cazul netransmiterii în mod corect şi complet a informaţiilor solicitate de ANCOM în temeiul art. 120 ori stabilite prin actele normative sau individuale emise de ANCOM sau prevăzute în legislaţia cu aplicabilitate directă a Uniunii Europene;
    .............................................
d) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 142 pct. 1, 7, 9, 10, 10^1, 11, 11^1, 16 şi 41;"

    209. La articolul 141 alineatul (2), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:
    "g) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 13^1 alin. (3) referitoare la punerea în acord a contractelor de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau contractelor de acces la reţele publice de comunicaţii electronice prevăzute la art. 13^1 alin. (1) cu condiţiile tehnice şi economice stabilite de ANCOM;
h) în cazul nerespectării obligaţiei privind informarea publicului în condiţiile art. 47 alin. (4);
i) în cazul nerespectării obligaţiei de a se supune, pe cheltuiala proprie, unui audit de securitate realizat de un organism independent sau de o altă autoritate competentă şi a obligaţiei de a transmite ANCOM rezultatele auditului, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b)."

    210. La articolul 142, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice de către o persoană care nu a transmis o notificare în condiţiile art. 6 alin. (1)-(3) şi (6) sau de către o persoană al cărei drept de furnizare a fost limitat, suspendat sau retras în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;"

    211. La articolul 142, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
    "2^1. nerespectarea de către furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice sau de către furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP a obligaţiilor prevăzute la art. 10^2 alin. (1);
2^2. nerespectarea de către furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP sau de către furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere a obligaţiei de a transmite ANCOM informarea prevăzută la art. 10^2 alin. (3), cu toate datele incluse în aceasta, inclusiv orice modificare a acestor date, în termenul dispus şi, dacă este cazul, în formatul stabilit de ANCOM;"

    212. La articolul 142, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
    "6^1. furnizarea, de către orice persoană care participă la procedurile prevăzute la art. 13^2 şi 13^3, a unor informaţii înşelătoare, eronate sau incomplete, fără o justificare obiectivă, privind previziuni legate de investiţiile planificate în ceea ce priveşte instalarea de noi reţele sau modernizarea ori extinderea reţelelor existente;"

    213. La articolul 142, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:
    "9^1. nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia generală pentru utilizarea frecvenţelor radio, în condiţiile art. 23 alin. (4);"

    214. La articolul 142, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. producerea de către orice persoană şi în orice mod a unei interferenţe prejudiciabile asupra unui serviciu de radiocomunicaţii autorizat conform legii, pentru care trebuie asigurată protecţia radioelectrică;"

    215. La articolul 142, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. utilizarea spectrului de frecvenţe radio cu statut de utilizare guvernamentală de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2);"

    216. La articolul 142, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:
    "11^1. nerespectarea obligaţiei de a transmite ANCOM o notificare în conformitate cu art. 36^5 alin. (4);"

    217. La articolul 142, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "15. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 46 alin. (1);"

    218. La articolul 142, după punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 16^1-16^4, cu următorul cuprins:
    "16^1. nerespectarea obligaţiei de a informa utilizatorii potenţial afectaţi de o ameninţare specifică şi semnificativă de securitate în conformitate cu art. 47 alin. (3);
16^2. nerespectarea instrucţiunilor stabilite de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 48 în scopul remedierii unui incident de securitate sau al împiedicării producerii acestuia;
16^3. nerespectarea modalităţilor de implementare a dispoziţiilor art. 46 alin. (3), art. 47, art. 48 şi art. 49 alin. (1) stabilite prin decizii emise de ANCOM în conformitate cu art. 49^1;
16^4. nerespectarea măsurilor impuse în temeiul art. 49 alin. (2);"

    219. La articolul 142, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "17. furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului cu încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) privind perioada contractuală iniţială;"

    220. La articolul 142, după punctul 17 se introduc şaptesprezece noi puncte, punctele 17^1-17^17, cu următorul cuprins:
    "17^1. nerespectarea obligaţiilor privind încheierea contractului prevăzute la art. 50 alin. (3);
17^2. aplicarea unor restricţii sau condiţii diferite în ceea ce priveşte accesul utilizatorilor finali la reţele sau servicii ori utilizarea acestora, cu încălcarea dispoziţiilor art. 50^1;
17^3. nerespectarea de către microîntreprinderile care furnizează servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere a obligaţiei de informare a utilizatorului final prevăzute la art. 50^2 alin. (2);
17^4. nerespectarea obligaţiei de informare precontractuală prevăzute la art. 50^3;
17^5. nerespectarea obligaţiei de informare precontractuală prevăzute la art. 50^4 alin. (1) în ceea ce priveşte contractele la distanţă sau negociate în afara spaţiilor comerciale;
17^6. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 50^5 alin. (1) şi (5) referitoare la modalitatea de furnizare a informaţiilor precontractuale;
17^7. nerespectarea obligaţiei de informare precontractuală în cadrul unei convorbiri telefonice sau printr-un mijloc de comunicaţie la distanţă ce permite un spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei în conformitate cu art. 50^5 alin. (2) şi (3);
17^8. nerespectarea obligaţiei de informare prevăzute de art. 50^5 alin. (4) în cazul unui contract la distanţă încheiat prin mijloace electronice care obligă consumatorul să plătească;
17^9. nerespectarea obligaţiilor privind fişa de sinteză prevăzute la art. 50^6 şi art. 51 alin. (2);
17^10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 50^7 referitoare la punerea la dispoziţie a condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor pentru care plata se face în avans;
17^11. nerespectarea obligaţiei privind informarea utilizatorilor finali cu dizabilităţi în conformitate cu art. 50^8;
17^12. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 50^9 alin. (1) de a nu modifica, fără acordul explicit al consumatorului, informaţiile prezentate înainte de încheierea contractului;
17^13. nepunerea la dispoziţia consumatorilor a facilităţii prevăzute la art. 50^10 alin. (1);
17^14. nerespectarea obligaţiei de informare în conformitate cu art. 50^10 alin. (2);
17^15. nerespectarea obligaţiei de informare privind atingerea limitei de consum stabilite în temeiul art. 50^10 alin. (3);
17^16. nerespectarea obligaţiilor impuse de ANCOM în temeiul art. 50^10 alin. (5) referitoare la punerea la dispoziţie a informaţiilor suplimentare cu privire la nivelul consumului şi la împiedicarea temporară a utilizării în continuare a serviciului;
17^17. nerespectarea obligaţiilor impuse de ANCOM în temeiul art. 50^11 cu privire la serviciile premium sau la alte servicii care fac obiectul unor condiţii tarifare speciale;"

    221. La articolul 142, punctele 18 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "18. neincluderea în contracte a informaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) şi (4);
19. furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului cu încălcarea art. 51 alin. (3);"

    222. La articolul 142, punctele 20-24^2, 24^4,24^5 şi 24^16 se abrogă.
    223. La articolul 142, după punctul 24^18 se introduc doisprezece noi puncte, punctele 24^19-24^30, cu următorul cuprins:
    "24^19. prelungirea perioadei contractuale iniţiale fără obţinerea consimţământului explicit al consumatorului în conformitate cu art. 59^9 alin. (2);
24^20. nerespectarea obligaţiei de informare în cazul adăugării de servicii sau echipamente terminale suplimentare în condiţiile art. 59^9 alin. (3);
24^21. nerespectarea obligaţiei referitoare la durata prelungirii perioadei contractuale iniţiale potrivit art. 59^9 alin. (4);
24^22. nerespectarea dreptului utilizatorului final de a denunţa unilateral contractul în condiţiile art. 59^10 alin. (1) şi (2);
24^23. nerespectarea obligaţiei de informare înainte de prelungirea automată a contractului în conformitate cu art. 59^10 alin. (3);
24^24. nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali informaţii privind cele mai bune tarife pentru serviciile de comunicaţii destinate publicului de care aceştia beneficiază, în conformitate cu art. 59^10 alin. (4);
24^25. nerespectarea dreptului utilizatorului final de a denunţa unilateral contractul în conformitate cu art. 59^11 alin. (1) şi (7);
24^26. modificarea unilaterală a contractului de către furnizor cu nerespectarea prevederilor art. 59^11 alin. (2)-(4) şi (8);
24^27. nerespectarea formatului şi a modalităţilor de transmitere a notificării stabilite de ANCOM în temeiul art. 59^11 alin. (6);
24^28. perceperea unei despăgubiri cu încălcarea art. 59^12 alin. (1) şi (2);
24^29. nerespectarea obligaţiei de a elimina, în mod gratuit, orice restricţie privind utilizarea echipamentelor terminale în condiţiile prevăzute la art. 59^12 alin. (3);
24^30. utilizarea procedurii şi a condiţiilor de încetare a contractelor ca mijloc pentru a descuraja schimbarea furnizorului de servicii în conformitate art. 59^13;"

    224. La articolul 142, punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "27. nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (9);"

    225. La articolul 142, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu următorul cuprins:
    "28^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 61 alin. (1)-(4);"

    226. La articolul 142, punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "30. punerea la dispoziţie a unor echipamente care nu respectă prevederile art. 66 alin. (1);"

    227. La articolul 142, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:
    "30^1. încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 66 alin. (2) privind punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unei modalităţi gratuite şi simple de returnare a echipamentelor de televiziune digitală;"

    228. La articolul 142, punctul 31 se abrogă.
    229. La articolul 142, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:
    "32^1. introducerea pe piaţă spre vânzare sau închiriere a unui autoturism nou din categoria M cu un echipament radio care nu conţine un receptor ce are capacitatea de recepţionare şi reproducere cel puţin a serviciilor radio furnizate prin intermediul radiodifuziunii digitale terestre, obligaţie prevăzută la art. 68^1;"

    230. La articolului 142, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:
    "35^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 69 alin. (4);"

    231. La articolul 142, punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "37. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1), (5)-(7) şi (12);"

    232. La articolul 142, după punctul 37 se introduc patru noi puncte, punctele 37^1-37^4, cu următorul cuprins:
    "37^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2), (9), (10) şi (14);
37^2. nerespectarea obligaţiei de a suporta costurile determinate de stabilirea şi transmiterea informaţiei de localizare în conformitate cu art. 70 alin. (13);
37^3. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse de ANCOM pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului în conformitate cu art. 70 alin. (15) şi (16);
37^4. nerespectarea măsurilor impuse în temeiul art. 70 alin. (17) în vederea aplicării actelor delegate emise de Comisia Europeană;"

    233. La articolul 142, punctul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "38. nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (3);"

    234. La articolul 142, după punctul 38 se introduc două noi puncte, punctele 38^1 şi 38^2, cu următorul cuprins:
    "38^1. nerespectarea obligaţiei de a oferi acces gratuit la numerele naţionale scurte de forma 116(xyz) prevăzută la art. 72 alin. (2^1);
38^2. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 72 alin. (3);"

    235. La articolul 142, după punctul 39 se introduc două noi puncte, punctele 39^1 şi 39^2, cu următorul cuprins:
    "39^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 73 alin. (2);
39^2. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 74 alin. (1), (5) şi (6);"

    236. La articolul 142, punctul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "40. încălcarea obligaţiilor privind portarea şi activarea numerelor prevăzute la art. 75 alin. (1) şi (6);"

    237. La articolul 142, după punctul 40 se introduc treisprezece noi puncte, punctele 40^1-40^13, cu următorul cuprins:
    "40^1. nerespectarea obligaţiei de a asigura utilizatorilor finali posibilitatea de a îşi păstra, la cerere, numărul în cazul rezilierii contractului în conformitate cu art. 75 alin. (2);
40^2. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 75 alin. (4);
40^3. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 75 alin. (5) de a nu percepe utilizatorilor finali tarife pentru serviciul de portabilitate a numerelor;
40^4. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 75 alin. (7) de a reactiva numărul şi de a furniza în continuare serviciile în cazul eşuării portării;
40^5. nerespectarea obligaţiilor de transfer de la un furnizor de servicii de acces la internet la altul în condiţiile art. 75^1 alin. (1)-(3);
40^6. nerespectarea măsurilor impuse în temeiul art. 75^1 alin. (4) privind transferul utilizatorilor finali de la un furnizor de servicii de acces la internet la altul;
40^7. nerespectarea de către operatori a obligaţiei de a se asigura că nu există nicio indisponibilitate a serviciilor în conformitate cu art. 75^2 alin. (3);
40^8. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul art. 75^2 alin. (4)-(6);
40^9. nerespectarea obligaţiilor privind tarifele stabilite potrivit art. 77^1 alin. (2), (3) şi (8);
40^10. nerespectarea obligaţiilor de transparenţă şi nediscriminare prevăzute la art. 77^1 alin. (6);
40^11. nerespectarea obligaţiei impuse în temeiul art. 77^1 alin. (7) de a informa ANCOM cu privire la detaliile ofertelor pentru persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale;
40^12. nerespectarea măsurilor alternative sau complementare impuse în temeiul art. 77^1 alin. (10);
40^13. nerespectarea obligaţiilor de serviciu universal impuse în temeiul art. 77^2;"

    238. La articolul 142, după punctul 41 se introduc două noi puncte, punctele 41^1 şi 41^2, cu următorul cuprins:
    "41^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 78 alin. (2);
41^2. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 82 alin. (1) şi (3);"

    239. La articolul 142, punctele 42-45 se abrogă.
    240. La articolul 142, punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "46. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 84 alin. (1), (3), (5), (6) şi (12);"

    241. La articolul 142, după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 46^1, cu următorul cuprins:
    "46^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 84 alin. (4), (7)-(10) şi (13)-(16);"

    242. La articolul 142, punctul 47 se abrogă.
    243. La articolul 142, după punctul 47 se introduc trei noi puncte, punctele 47^1-47^3, cu următorul cuprins:
    "47^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) şi (2);
47^2. nerespectarea obligaţiilor de acordare a accesului la infrastructură impuse în temeiul art. 100^1 alin. (1), (5) şi (6);
47^3. nerespectarea obligaţiilor impuse în temeiul art. 100^2 alin. (1) şi (3) privind utilizarea în comun a infrastructurii fizice, respectiv a elementelor active de reţea;"

    244. La articolul 142, după punctul 50 se introduc nouă noi puncte, punctele 50^1-50^9, cu următorul cuprins:
    "50^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2);
50^2. nerespectarea indicatorilor-cheie introduşi în oferta de referinţă în conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (6);
50^3. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 107;
50^4. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 108 alin. (1) şi (2);
50^5. nerespectarea obligaţiei impuse în temeiul art. 108^1 alin. (1) de a permite accesul şi utilizarea unor elemente de infrastructură fizică;
50^6. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 109 alin. (1)-(3) şi (5);
50^7. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 110 alin. (1), (3) şi (4);
50^8. încălcarea obligaţiei impuse în temeiul art. 11^1 alin. (4) de a respecta, în tot sau în parte, angajamentele asumate în temeiul art. 110^1 alin. (1);
50^9. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 111 alin. (1) şi (2);"

    245. La articolul 142, după punctul 51 se introduc cinci noi puncte, punctele 51^1-51^5, cu următorul cuprins:
    "51^1. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 112 alin. (4^2) şi (6);
51^2. încălcarea obligaţiei impuse în temeiul art. 112^1 alin. (9) de a respecta, în tot sau în parte, angajamentele oferite potrivit art. 112^1 alin. (1);
51^3. nerespectarea obligaţiilor impuse în temeiul art. 112^2 alin. (3) referitoare la caracterul echitabil şi rezonabil al preţurilor;
51^4. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 112^2 alin. (5) de a informa de îndată ANCOM despre modificarea oricăror circumstanţe care ar putea fi relevante pentru analiza realizată în conformitate cu art. 112^2 alin. (1);
51^5. dezafectarea sau înlocuirea cu infrastructură nouă a unor părţi de reţea, fără transmiterea notificării în termenul prevăzut la art. 112^3 alin. (1) şi în condiţiile prevăzute la art. 112^3 alin. (3);"

    246. La articolul 142, punctul 52 se abrogă.
    247. La articolul 142, punctul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "53. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 113 alin. (1)-(3) şi art. 114;"

    248. La articolul 142, punctul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "55. nerespectarea obligaţiilor care decurg din legislaţia cu aplicabilitate directă a Uniunii Europene din domeniul comunicaţiilor electronice, în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a respectării acestor obligaţii revine autorităţii naţionale de reglementare."

    249. La articolul 144, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 144
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 142 pct. 1-2^2, 4, 5, 7-9, 11-19, 24^3, 24^6-24^15, 24^17-29, 33, 35, 36-37^3, 38-40^1, 40^3-40^13, 41^2, 46, 46^1 şi 48-50 se constată de către personalul de control din cadrul ANCOM prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii."

    250. După articolul 144 se introduce un nou articol, articolul 144^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 144^1
    Contravenţiile prevăzute la art. 142 pct. 30, 30^1, 32 şi 32^1 se constată şi se sancţionează, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii."

    251. La articolul 145, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 145
    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 142 pct. 3, 6, 6^1, 34, 35^1, 37^4, 40^2, 41, 41^1, 47^1-47^3, 50^1-50^9, 51-51^5 şi 53-55 şi aplicarea sancţiunii corespunzătoare se fac prin decizie emisă de ANCOM.
    (2) Decizia prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data săvârşirii faptei, descrierea faptei contravenţionale şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sancţiunii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, sancţiunea principală şi eventualele sancţiuni complementare aplicate, termenul şi modalitatea de plată a amenzii, termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa de judecată competentă. În individualizarea sancţiunii aplicabile pentru contravenţia prevăzută la art. 142 pct. 6^1, se va ţine cont, printre altele, dacă comportamentul contravenientului a avut un impact negativ asupra concurenţei şi, în special, dacă, contrar informaţiilor furnizate iniţial sau actualizate ulterior, acesta fie a instalat, extins sau modernizat o reţea, fie nu a instalat o reţea şi nu a oferit o justificare obiectivă pentru respectiva modificare a planului."

    252. La articolul 149 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) încetarea încălcării fie imediat, fie într-un termen rezonabil, precum şi orice măsuri necesare pentru a asigura încetarea încălcării şi remedierea situaţiei produse. Măsurile vor fi adecvate şi proporţionale cu încălcarea săvârşită şi vor prevedea un termen rezonabil în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora;"

    253. La articolul 151 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) furnizarea în mod corect şi complet a informaţiilor solicitate de ANCOM în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice, a informaţiilor stabilite prin actele normative ori individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi a informaţiilor prevăzute în legislaţia cu aplicabilitate directă a Uniunii Europene;
    ...............................................
b) informarea publicului în condiţiile art. 47 alin. (4), supunerea la auditul de securitate prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. b) sau transmiterea rezultatelor auditului prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. b);"

    254. După articolul 154 se introduc patru noi articole, articolele 154^1-154^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 154^1
    (1) Până la data de 31 august 2022, în vederea facilitării implementării noilor tehnologii în cadrul reţelelor terestre de comunicaţii electronice capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, ANCOM ia măsurile necesare pentru:
    a) reorganizarea benzii de frecvenţe radio 3,4-3,8 GHz şi acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru blocuri de frecvenţe suficient de mari în această bandă;
    b) acordarea spre utilizare a cel puţin unui GHz din banda de frecvenţe radio 24,25-27,5 GHz, în condiţiile manifestării unor cereri certe din partea pieţei şi a absenţei unor constrângeri semnificative pentru migrarea utilizatorilor actuali sau pentru eliberarea benzii.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins, în cazuri justificate, în conformitate cu prevederile art. 19^2 sau art. 20^1 alin. (2), (3) şi (5).
    ART. 154^2
    (1) Prevederile art. 31^3 alin. (1) nu se aplică drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio intrate în vigoare înainte de 31 decembrie 2021, acordarea de noi drepturi în benzile de frecvenţe radio respective realizându-se în condiţiile art. 25.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), reînnoirea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie care au deja stabilită, prin hotărâre a Guvernului, taxa de licenţă pentru prelungire, se face în condiţiile şi pentru perioada cuprinsă în aceasta, fără parcurgerea etapelor prevăzute la art. 31^3.
    ART. 154^3
    (1) Pentru benzile de frecvenţe radio care fac obiectul unor măsuri tehnice de punere în aplicare adoptate la nivel european până în data de 20 decembrie 2018, prin care au fost stabilite condiţii armonizate pentru a permite utilizarea spectrului radio pentru furnizarea de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, dispoziţiile art. 20^1 alin. (2), (3) şi (5) se aplică prin raportare la data de 20 decembrie 2018.
    (2) În cazul măsurilor tehnice de punere în aplicare prevăzute la alin. (1) care au fost adoptate la nivel european după data de 20 decembrie 2018, dispoziţiile art. 20^1 alin. (2), (3) şi (5) se aplică prin raportare la data adoptării acestor măsuri.
    ART. 154^4
    La data intrării în vigoare a deciziei ANCOM prevăzute la art. 16 alin. (2), Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 şi 427 bis din 21 mai 2020, se abrogă."

    255. După articolul 156 se introduce un nou articol, articolul 156^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 156^1
    (1) Adoptarea la nivel naţional a unor măsuri cu privire la accesul şi folosirea de către utilizatorii finali a serviciilor şi aplicaţiilor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice se realizează cu respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi principiilor generale ale dreptului Uniunii.
    (2) Orice măsură dintre cele prevăzute la alin. (1) care ar putea restrânge exercitarea drepturilor sau libertăţilor prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie să fie proporţională, necesară să răspundă obiectivelor de interes general şi să poată fi impusă doar în limitele prevăzute de dispoziţiile legale."

    256. Menţiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:
    - Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018, cu excepţia art. 2 pct. 36-40, art. 3-11, art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (2) şi (8), art. 43, art. 44, art. 57 alin. (4) şi (5) şi art. 114;
    – art. 40 alin. (8) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 22 mai 2014;
    – art. 8 alin. (8) din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 96 din 29 martie 2014."

    257. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 157
    Anexele nr. 1 şi 3-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    258. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.
    259. Anexa nr. 2 se abrogă.
    260. După anexa nr. 2 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 3-5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-4 la prezenta lege.


    ART. 3
    La articolul 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate solicita informaţii oricărei persoane, în conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. 4
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În exercitarea atribuţiilor sale de reglementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, activitatea ANCOM nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate, aceasta fiind independentă decizional, organizatoric şi funcţional faţă de celelalte autorităţi publice."

    2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) ANCOM verifică şi controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea eficientă şi eficace a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală şi controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate."

    3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) ANCOM deţine calitatea de autoritate de supraveghere şi control al pieţei echipamentelor radio şi a echipamentelor în domeniul compatibilităţii electromagnetice."

    4. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În vederea elaborării politicii naţionale în domeniu, ANCOM va pune la dispoziţia ministerului de specialitate rapoarte, studii şi analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaţionale, ANCOM are obligaţia de a informa lunar ministerul de specialitate despre rezultatele întâlnirilor internaţionale unde a fost reprezentată."

    5. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;"

    6. La articolul 3 litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvenţe, asignarea şi monitorizarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală, precum şi coordonarea la nivel naţional a gestionării frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, denumit în continuare TNABF, şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;"

    7. La articolul 3 litera b), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunicaţii spaţiale asociate poziţiilor orbitale geostaţionare şi orbitelor spaţiale conform procedurilor cuprinse în Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, astfel încât să se preîntâmpine producerea de interferenţe prejudiciabile; urmăreşte utilizarea raţională, echitabilă şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunicaţii spaţiale care utilizează poziţii orbitale geostaţionare sau alte orbite spaţiale;"

    8. La articolul 3 litera b), punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. gestionarea eficientă a benzilor de frecvenţe radio cu statut de utilizare neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea şi/sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora;
3. administrarea şi alocarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice, inclusiv prin elaborarea Planului naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, a unor planuri comune de numerotaţie împreună cu autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene;"

    9. La articolul 3, literele e), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale şi de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;
    ................................................
j) de supraveghere şi control al pieţei echipamentelor radio şi al pieţei echipamentelor în domeniul compatibilităţii electromagnetice;
k) de control pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor referitoare la utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu statut de utilizare neguvernamentală."

    10. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În îndeplinirea rolului şi funcţiilor sale legale, ANCOM se consultă şi colaborează cu Consiliul Concurenţei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Consiliul Naţional al Audiovizualului, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării prevederilor legislaţiei din domeniul de competenţă al acestora. Instituţia care primeşte informaţiile asigură acelaşi nivel de confidenţialitate precum instituţia care le furnizează.
    (2) În activitatea sa, ANCOM susţine obiectivele Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, denumit în continuare OAREC, în vederea creării unui cadru de reglementare armonizat şi coerent la nivel european. În acest sens, în exercitarea atribuţiilor sale, ANCOM are în vedere orientările, avizele, recomandările, poziţiile comune, bunele practici şi metodologiile adoptate de OAREC.
    (3) ANCOM promovează concurenţa în ceea ce priveşte:
    a) furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a facilităţilor asociate, inclusiv concurenţa eficientă bazată pe infrastructuri;
    b) furnizarea serviciilor de comunicaţii şi a serviciilor asociate;
    c) furnizarea serviciilor poştale."

    11. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Uniunii Europene, în special prin:
    a) înlăturarea barierelor în calea investiţiilor în reţele de comunicaţii electronice, furnizării la nivel european a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, a facilităţilor şi serviciilor asociate, precum şi a serviciilor poştale;
    b) încurajarea inovării deschise, a implementării şi dezvoltării de reţele de comunicaţii electronice transeuropene, a furnizării, disponibilităţii şi interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii dintre utilizatorii finali;
    c) sprijinirea armonizării anumitor numere sau categorii de resurse de numerotaţie în cadrul Uniunii Europene pentru servicii paneuropene sau transfrontaliere;
    d) cooperarea cu alte autorităţi cu atribuţii similare din străinătate, inclusiv, atunci când este necesar, prin încheierea de acorduri de colaborare, precum şi cu Comisia Europeană, OAREC şi cu grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio, denumit în continuare RSPG, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente şi a aplicării unitare şi concertate a legislaţiei Uniunii Europene;
    e) promovarea coordonării politicilor ce privesc spectrul radio în Uniunea Europeană şi, atunci când este cazul, promovarea unor condiţii armonizate privind disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului radio în scopul instituirii şi funcţionării pieţei interne în domeniul comunicaţiilor electronice, ţinând cont, la utilizarea resursei limitate de spectru radio, printre altele, de aspectele economice, de securitate, de sănătate, de interes public, de libertate de exprimare, culturale, ştiinţifice, sociale şi tehnice ale politicilor Uniunii Europene, precum şi de opiniile exprimate cu ocazia consultărilor publice ce privesc utilizarea spectrului de frecvenţe radio, în scopul optimizării utilizării resursei limitate de spectru radio şi al evitării interferenţelor prejudiciabile;
    f) cooperarea cu autorităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul prin intermediul RSPG, la solicitarea acestora, în ceea ce priveşte planificarea strategică, coordonarea şi armonizarea utilizării spectrului radio în Uniunea Europeană, în conformitate cu politicile Uniunii privind instituirea şi funcţionarea pieţei interne a comunicaţiilor electronice;
    g) asigurarea unui nivel adecvat al securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice sau serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului."

    12. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) ANCOM promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în coordonare şi cu alte autorităţi competente acolo unde este cazul, în special prin:"

    13. La articolul 6 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor finali cu dizabilităţi în ceea ce priveşte posibilităţile de alegere şi asigurarea condiţiilor de acces echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali;"

    14. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) promovarea altor interese specifice ale utilizatorilor cu dizabilităţi, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale, în special a celor referitoare la accesibilitatea tarifelor;"

    15. La articolul 6 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) promovarea conectivităţii, a accesului utilizatorilor la reţele de foarte mare capacitate, inclusiv reţele fixe, mobile şi pe suport radio, şi a utilizării acestor tipuri de reţele;
i) asigurarea conectivităţii, a disponibilităţii şi a utilizării pe scară largă a reţelelor de foarte mare capacitate, inclusiv a reţelelor fixe, mobile şi pe suport radio, şi a serviciilor de comunicaţii electronice."

    16. La articolul 6^1, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6, ANCOM aplică principiile imparţialităţii, obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii în activitatea de reglementare, printre altele, prin:
    a) promovarea unor reglementări predictibile prin asigurarea unei abordări coerente, revizuite la intervale de timp adecvate şi prin cooperare cu alte autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, cu OAREC, cu RSPG şi cu Comisia Europeană; cooperarea cu OAREC şi Comisia Europeană are în vedere în special identificarea tipurilor de instrumente şi măsuri corective care sunt cele mai adecvate pentru abordarea tipurilor particulare de situaţii de pe piaţă;"

    17. La articolul 6^1, litera c) se abrogă.
    18. La articolul 6^1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) luarea în considerare a condiţiilor diverse care pot să apară în raport cu infrastructurile existente, cu mediul concurenţial, cu situaţiile în care se găsesc utilizatorii finali, în special consumatorii, în funcţie de diferitele arii geografice din România, având în vedere inclusiv cazurile în care există infrastructuri la nivel local administrate de către persoane fizice care nu urmăresc un scop lucrativ;"

    19. La articolul 6^1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) promovarea aplicării legislaţiei într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic, în măsura în care aceasta este în concordanţă cu obiectivele prevăzute la art. 4-6 şi fără a aduce atingere posibilităţii adoptării unor măsuri proporţionale pentru promovarea anumitor servicii sau tehnologii, dacă acest lucru este justificat din perspectiva îndeplinirii acestor obiective."

    20. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralităţii tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competenţelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea libertăţii de exprimare şi de informare, a diversităţii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ANCOM urmăreşte atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor imparţialităţii, proporţionalităţii, nediscriminării, transparenţei şi obiectivităţii."

    21. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) ANCOM va încuraja utilizarea standardelor şi/sau a specificaţiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfeţelor tehnice şi/sau funcţiilor reţelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilităţii serviciilor, a conectivităţii cap la cap, facilitării transferului de la un furnizor de servicii de acces la internet la altul şi a portabilităţii numerelor şi îmbunătăţirii posibilităţilor de alegere pentru utilizatori.
    (2) Până la publicarea standardelor şi specificaţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va încuraja implementarea standardelor şi a specificaţiilor adoptate de organizaţiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor şi recomandărilor adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), de Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) sau de Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC).
    (3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerinţelor esenţiale, specificaţiilor de interfaţă sau standardelor armonizate pentru care se aplică prevederile legale privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio."

    22. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) ANCOM exercită următoarele atribuţii generale în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale:"

    23. La articolul 10 alineatul (1), punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. elaborează şi adoptă reglementări şi norme tehnice în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio/interfeţelor radio şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;
2. asigură reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, susţinând, în cadrul acestora, politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic;"

    24. La articolul 10 alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. asigură, în calitate de autoritate de supraveghere şi control al pieţei echipamentelor radio şi al pieţei echipamentelor în domeniul compatibilităţii electromagnetice, reprezentarea în instituţii internaţionale şi în cadrul grupurilor de lucru; cooperează cu autorităţi de supraveghere şi control al pieţei cu atribuţii similare din Spaţiul Economic European;"

    25. La articolul 10 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. colaborează cu instituţii, inclusiv cu autorităţile competente din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru frecvenţele radio din benzile cu statut de utilizare guvernamentală sau în partaj guvernamental/neguvernamental, cu organizaţii naţionale şi participă în cadrul comitetelor tehnice ale instituţiilor sau organizaţilor internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice, serviciilor poştale, inclusiv cu cele prevăzute la art. 6 alin. (1), şi dezvoltă relaţiile cu acestea şi poate încheia acorduri de cooperare pentru a facilita colaborarea în materie de monitorizare şi control, atunci când este necesar;"

    26. La articolul 10 alineatul (1), după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:
    "3^1. acordă sprijin Comisiei Europene pentru stabilirea, aplicarea şi verificarea îndeplinirii unor criterii de referinţă şi a unor rapoarte privind eficacitatea măsurilor luate la nivelul Uniunii Europene cu privire la realizarea politicilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi al serviciilor poştale, colaborând pentru aceasta cu OAREC, RSPG sau, după caz, cu alte instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale ori autorităţi de reglementare;
3^2. participă la lucrările comitetelor tehnice organizate în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale de standardizare în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;"

    27. La articolul 10 alineatul (1), punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4. pune în aplicare, în condiţiile legii, acorduri internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;
5. colaborează cu ministerul de specialitate în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă;"

    28. La articolul 10 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. elaborează şi iniţiază proiecte de acte normative ce privesc cuantumul taxei de licenţă în cazul drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie, precum şi cu privire la aprobarea proiectelor proprii de investiţii, includerea proiectelor sale de investiţii în proiectul de buget propriu şi propriile acţiuni şi categorii de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea unor normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru propriile acţiuni de protocol cu caracter deosebit şi a altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate ori administrarea bunurilor din domeniul public sau privat al statului aflate în administrarea sa;"

    29. La articolul 10 alineatul (1), punctele 6, 7, 9 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:.
    "6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale, pe care le înaintează ministerului de specialitate;
7. avizează orice proiecte de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea şi gestionarea frecvenţelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea ANCOM, precum şi proiectele de acte normative prin care se emit reglementări în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice, precum şi al serviciilor poştale;
    .............................................
9. implementează programe de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;
10. elaborează şi publică rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizează seminare şi mese rotunde şi alte acţiuni promoţionale;"

    30. La articolul 10 alineatul (1), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. realizează şi derulează campanii de informare, educare şi conştientizare a publicului cu privire la domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;"

    31. La articolul 10 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţelor stabilite prin acestea;"

    32. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. contribuie la elaborarea normelor şi reglementărilor tehnice relevante în cadrul Uniunii Europene, UIT şi CEPT, după caz, în scopul utilizării armonizate la nivel european şi/sau internaţional a spectrului de frecvenţe radio, inclusiv prin participarea la reuniuni internaţionale organizate în cadrul organizaţiilor menţionate sau în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Institutului European de Standarde pentru Telecomunicaţii, în măsura în care în cadrul acestora sunt discutate aspecte ce ţin de administrarea spectrului de frecvenţe radio;"

    33. La articolul 10 alineatul (2), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. adoptă PNN, planuri comune de numerotaţie cu alte state membre ale Uniunii Europene şi orice modificări ale acestora, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de securitate naţională;"

    34. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. promovează activarea la distanţă, pe suport radio „over-the-air provisioning“, a resurselor de numerotaţie, acolo unde este tehnic fezabil, în vederea facilitării portării;"

    35. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. administrează, gestionează şi asignează frecvenţele radio atribuite radiocomunicaţiilor spaţiale conform procedurilor cuprinse în Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor; în acest scop, ANCOM asigură rolul de reprezentare a României în cadrul procedurilor ce se desfăşoară la nivelul UIT;"

    36. La articolul 10 alineatul (2), punctele 8, 11, 13, 19, 20 şi 20^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "8. acordă licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    .....................................................
11. adoptă, prin decizie, TNABF, după obţinerea avizului conform al Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu statut de utilizare guvernamentală sau cele aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;
    .....................................................
13. alocă şi asignează frecvenţele radio în benzile cu statut de utilizare neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor şi protocoalelor naţionale şi internaţionale şi implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaţionale;
    .....................................................
19. monitorizează spectrul de frecvenţe radio cu statut de utilizare neguvernamentală;
20. supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, în licenţele de emisie sau în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru ori în reglementările din domeniul radiocomunicaţiilor;
20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;"

    37. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 20^1 se introduce un nou punct, punctul 20^2, cu următorul cuprins:
    "20^2. elaborează strategii şi/sau documente de poziţie în domeniul administrării spectrului de frecvenţe radio;"

    38. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:
    "24^1. impune, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare, alte obligaţii în materie de acces la/sau de interconectare între reţele de comunicaţii electronice;"

    39. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:
    "25^1. evaluează sarcina injustă şi calculează, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, costul net aferent furnizării serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice, respectiv în domeniul serviciilor poştale;"

    40. La articolul 10 alineatul (2), punctele 30, 31 şi 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "30. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
31. eliberează avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire pentru infrastructurile fizice, reţelele de comunicaţii electronice şi clădirile care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;
    ....................................................
33. conduce şi organizează lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii;"

    41. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 33 se introduc două noi puncte, punctele 34 şi 35, cu următorul cuprins:
    "34. adoptă, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Regulamentului (UE) 2015/2120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, orice măsuri necesare pentru asigurarea drepturilor de acces al utilizatorilor finali la internetul deschis;
35. îndeplineşte orice altă sarcină care, potrivit Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, revine autorităţii naţionale de reglementare."

    42. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi compatibilităţii electromagnetice:
    a) exercită atribuţiile autorităţii de supraveghere şi control în domeniul echipamentelor radio stabilite prin lege;
    b) exercită atribuţiile autorităţii de supraveghere şi control în domeniul compatibilităţii electromagnetice stabilite prin lege."

    43. La articolul 12, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ANCOM emite decizii.
    ....................................................
(5) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilităţii electromagnetice, serviciilor poştale, infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi în celelalte materii date prin lege în competenţa ANCOM, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare."

    44. La articolul 14 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) tariful de monitorizare, în conformitate cu prevederile cap. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM;
b) tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c) tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

    45. La articolul 14, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia ANCOM şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli. Creanţele prevăzute la alin. (1) sunt creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale şi se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2^1) Din sursele de finanţare prevăzute la alin. (1), ANCOM poate decide să contribuie la bugetul OAREC, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1971 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi a Agenţiei de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2.120 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.211/2009."

    46. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În limita bugetului anual de venituri şi cheltuieli aprobat, ANCOM decide în legătură cu gestionarea resurselor sale umane şi financiare."

    47. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, la Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul Senatului şi la ministerul de specialitate, până la data de 30 aprilie, şi se dezbate în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc şi adoptă un raport."

    48. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Raportul anual de activitate conţine, printre altele, informaţii cu privire la situaţia existentă în piaţa comunicaţiilor electronice, deciziile emise de ANCOM în perioada de referinţă, resursele umane şi financiare existente, precum şi alocarea acestora în anul anterior, respectiv cu privire la planurile viitoare ale ANCOM."

    49. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În activitatea sa, ANCOM are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile în mod transparent, obiectiv, nediscriminatoriu şi imparţial, respectiv, în timp util, şi de a-şi menţine independenţa operaţională şi financiară faţă de:"

    50. La articolul 18 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) producătorii ori reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor de echipamente radio ori de echipamente în domeniul compatibilităţii electromagnetice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;"

    51. La articolul 18 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) orice alte persoane care acţionează de natură să pună în pericol exercitarea atribuţiilor sale în mod independent."

    52. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) ANCOM, membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nu vor accepta instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie, organism sau autoritate în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege."

    53. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) ANCOM trebuie să dispună de resurse tehnice, financiare şi umane adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite. Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii sale, inclusiv pentru fundamentarea oricărei măsuri luate în exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru elaborarea actelor necesare implementării acestora, ANCOM are dreptul să contracteze şi să utilizeze în acest scop şi servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea.
    (2) ANCOM are dreptul să încheie, pentru preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM, precum şi pentru restul personalului propriu, contracte de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru prejudiciile cauzate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor specifice în exercitarea mandatului sau în temeiul contractelor individuale de muncă.
    (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, ANCOM poate solicita şi obţine, gratuit, inclusiv prin intermediul accesului la sistemele informatice ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în urma încheierii unui protocol, informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat, corespunzătoare domeniului său de activitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în special a celei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, ANCOM poate solicita şi obţine, gratuit, în urma încheierii unui protocol, informaţii, de la Ministerul Finanţelor şi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin intermediul accesului la sistemele informatice ale acestor instituţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în special a celei privind protecţia datelor cu caracter personal."

    54. Menţiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 3-11, art. 38 alin. (2) şi art. 39 alin. (2) şi (8) din Directiva (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018."    ART. 5
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în continuare SNUAU, este constituit şi administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112, care asigură preluarea şi procesarea apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă de la utilizatorii finali şi, după caz, transmiterea acestora şi/sau a informaţiilor asociate către agenţiile specializate de intervenţie, sau al prelucrării lor şi alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor."

    2. La articolul 2, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Numărul european unic de urgenţă în reţelele publice de telefonie şi alte comunicaţii electronice este 112.
    ...................................................
    (4) Apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă către numărul european unic de urgenţă 112 ori către alte numere naţionale stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi cele de la numărul european unic de urgenţă 112 ori de la alte numere naţionale stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, realizate către utilizatorul final, respectiv pentru determinarea şi transmiterea informaţiilor de localizare stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt gratuite pentru utilizatorii finali, inclusiv pentru cei care utilizează serviciile de roaming pe teritoriul României, precum şi pentru administratorul SNUAU.
    (5) Mesajele asociate unor apeluri de urgenţă transmise către numărul 113 de persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, înregistrate la administratorul SNUAU, precum si mesajele scurte transmise de la numărul 113 sunt gratuite."

    3. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) alertare falsă - alertarea intenţionată a Serviciului de urgenţă 112 pentru determinarea alarmării sau intervenţiei agenţiilor specializate de intervenţie în mod nejustificat;"

    4. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) comunicaţie de urgenţă - comunicare efectuată prin intermediul serviciilor de comunicaţii interpersonale între un utilizator final şi PSAP cu scopul de a solicita şi a primi ajutor de urgenţă din partea serviciilor de urgenţă;"

    5. La articolul 3 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) comunicaţie abuzivă - comunicarea repetată către Serviciul de urgenţă 112, realizată intenţionat prin alte mijloace decât cele prevăzute la lit. e) şi h), fără ca utilizatorul final să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie, sau comunicarea pentru a aduce injurii operatorilor;"

    6. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) comunicaţie involuntară - comunicarea efectuată către Serviciul de urgenţă 112, realizată fără intenţie de către utilizatorul final, prin utilizarea altor mijloace decât apelarea;"

    7. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) centru unic pentru apeluri de urgenţă sau «PSAP» - structură specializată în preluarea apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă şi/sau a informaţiilor asociate, procesarea şi transferul acestora şi/sau a informaţiilor asociate acestora către dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie, aflată în serviciu permanent şi operată de administratorul SNUAU;"

    8. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) cel mai adecvat PSAP - PSAP desemnat de către administratorul SNUAU pentru a prelua comunicaţiile de urgenţă dintr-o anumită zonă sau comunicaţiile de urgenţă de un anumit tip;"

    9. La articolul 3 alineatul (1), literele i)-k), o), p), r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) dispecerat de urgenţă - structură specializată în preluarea apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă şi/sau a informaţiilor asociate şi în tratarea adecvată a acestora, aflată în serviciu permanent şi operată de agenţiile specializate de intervenţie;
j) dispeceratul integrat de urgenţă - structură specializată aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea şi procesarea apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă, precum şi a informaţiilor asociate, asigură alarmarea şi coordonarea echipajelor de intervenţie ale tuturor serviciilor specializate de intervenţie, cu caracter medical şi nemedical, din aceeaşi locaţie fizică, precum şi transferul acestora şi/sau a informaţiilor asociate, la dispeceratele de urgenţă cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgenţă. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanţă sau S.M.U.R.D.;
k) E 112 - serviciul de comunicaţii de urgenţă extins prin adăugarea informaţiei de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul sau altă comunicaţie de urgenţă;
    ..................................................
o) informaţia de localizare obţinută pe baza reţelei - datele, cu conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care, pornind de la informaţia de localizare primară, şi, după caz, de la alţi parametri tehnici de reţea, stabiliţi prin decizia Autorităţii, care contribuie la localizarea echipamentului terminal, prin prelucrarea finală în cadrul SNUAU, indică aria geografică probabilă în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o reţea de telefonie fixă;
p) informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al utilizatorului după momentul iniţierii apelului sau a comunicaţiei de urgenţă, transmise către SNUAU prin intermediul unei funcţionalităţi integrate nativ în echipamentul terminal ori de o aplicaţie furnizată sau avizată de administratorul SNUAU şi utilizate pentru determinarea poziţiei geografice a echipamentului terminal;
    ....................................................
r) rutare - dirijarea apelurilor ori a comunicaţiilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice către Serviciul de urgenţă 112, în funcţie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la cel mai adecvat PSAP;
s) Serviciul de urgenţă 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură preluarea şi procesarea apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă de la utilizatorii finali şi/sau a informaţiilor asociate şi transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor;"

    10. La articolul 3 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins:
    "s^1) servicii de urgenţă - totalitatea activităţilor prin care agenţiile specializate de intervenţie acordă asistenţă imediată şi rapidă în situaţii în care există, în special, un risc direct pentru viaţa sau integritatea fizică a persoanelor ori pentru sănătatea sau siguranţa individuală ori publică, pentru proprietatea privată sau publică ori pentru mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;"

    11. La articolul 3 alineatul (1), literele ţ) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ţ) terminal specific - dispozitiv care asigură posibilitatea realizării comunicaţiilor de urgenţă de către utilizatorii finali cu dizabilităţi, în special utilizatorii finali cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, utilizând serviciile de conversaţie totală implementate la nivelul SNUAU;
u) 112 - numărul european unic de urgenţă;"

    12. La articolul 3 alineatul (1), după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:
    "w) informaţii asociate - informaţii de tip transmisii video, imagini, date, text în timp real, mesaje chat, SMS recepţionate sau colectate în cadrul SNUAU, altele decât apelul sau comunicaţia de urgenţă."

    13. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) SNUAU se organizează în conformitate cu standardele ETSI, directivele, recomandările şi practicile europene privind sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei utilizate ca suport pentru gestionarea eficientă a urgenţelor."

    14. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    SNUAU înglobează două tipuri de structuri funcţionale:
    a) structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de urgenţă asigură preluarea operativă a apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă şi/sau a informaţiilor asociate, reapelarea utilizatorilor finali ai Serviciului de urgenţă 112, în funcţie de situaţie, procesarea şi transferul acestora, după caz, către dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie, situate în sedii diferite, proprii agenţiilor;
    b) structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de urgenţă şi dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie sunt organizate sub forma unui dispecerat integrat de urgenţă, în aceeaşi locaţie fizică, ce asigură preluarea operativă a apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă şi/sau a informaţiilor asociate şi gestionarea acestora."

    15. La articolul 10, literele a), b), e)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) primesc şi înregistrează apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă transmise prin telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, precum şi informaţiile asociate, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, identifică şi confirmă, pe cât posibil, locul de producere a urgenţei;
b) analizează, direcţionează şi transmit operativ apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă şi/sau datele colectate în cadrul apelului, la dispeceratele de urgenţă, precum şi la autorităţile competente, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluţionarea urgenţelor;
    ..................................................
e) centralizează, stochează şi pun la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă gestionate;
f) recepţionează apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă şi în limbile minorităţilor naţionale din unitatea administrativ-teritorială, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
g) primesc apeluri şi celelalte comunicaţii de urgenţă de la persoane cu dizabilităţi, în special de la persoane cu dizabilităţi de auz si/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, prin intermediul terminalelor specifice utilizate în reţelele publice de comunicaţii electronice, inclusiv în cazurile în care astfel de utilizatori finali se află în roaming pe teritoriul României, comunicarea cu aceştia putându-se realiza prin intermediul unei terţe persoane care furnizează servicii de interpretare video în limbaj mimico-gestual prin utilizarea unei aplicaţii informatice dedicate;"

    16. La articolul 10, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) efectuează procedurile de reapelare a utilizatorilor finali ai Serviciului de urgenţă 112, în situaţiile prevăzute în regulamentul de operare."

    17. La articolul 11, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură permanent preluarea operativă a apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă şi/sau a informaţiilor asociate transmise de centrul unic pentru apeluri de urgenţă;
    ...................................................
e) centralizează, stochează şi pun la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă gestionate;"

    18. La articolul 11, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) efectuează procedurile de reapelare a utilizatorilor finali ai Serviciului de urgenţă 112, în situaţiile prevăzute în regulamentul de operare."

    19. La articolul 12, literele a), b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) primesc şi înregistrează apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă transmise prin telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, precum şi informaţiile asociate, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, identifică şi confirmă, pe cât posibil, locul de producere a urgenţei;
b) alertează de îndată structura/personalul de intervenţie aparţinând agenţiilor integrate sau direcţionează şi transmit operativ apelurile şi celelalte comunicaţii de urgenţă şi/sau informaţiile asociate, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, la dispeceratele de urgenţă cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgenţă, precum şi la autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluţionarea urgenţelor;
    ...................................................
h) primesc apeluri şi celelalte comunicaţii de urgenţă şi/sau informaţii asociate de la persoane cu dizabilităţi, în special de la persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, prin intermediul terminalelor specifice utilizate în reţelele publice de comunicaţii electronice, inclusiv în cazurile în care astfel de utilizatori se află în roaming pe teritoriul României, comunicarea cu aceştia putându-se realiza prin intermediul unei terţe persoane care furnizează servicii de interpretare video în limbaj mimico-gestual prin utilizarea unei aplicaţii informatice dedicate;"

    20. La articolul 12, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) efectuează procedurile de reapelare a utilizatorilor finali ai Serviciului de urgenţă 112, în situaţiile prevăzute în regulamentul de operare."

    21. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
    "(3) În temeiul dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin decizie a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii se stabilesc condiţiile tehnice pe care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care nu sunt destinate publicului dar care permit apeluri către reţelele publice de comunicaţii electronice şi care nu oferă o alternativă şi un acces facil la un serviciu de urgenţă trebuie să le respecte pentru a avea acces la serviciile de urgenţă, prin utilizarea numărului european unic de urgenţă 112.
(4) În situaţia în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (3) îndeplinesc condiţiile tehnice stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, administratorul SNUAU are obligaţia de a asigura accesul acestora la serviciile de urgenţă, prin utilizarea numărului european unic de urgenţă 112.
(5) În cazurile în care serviciile de comunicaţii interpersonale bazate pe numere nu sunt asigurate prin intermediul unei conexiuni care este gestionată pentru a oferi o calitate specificată a serviciului, rutarea precisă şi fiabilă a comunicaţiilor de urgenţă, inclusiv a informaţiilor de localizare, se realizează conform condiţiilor tehnice şi economice adoptate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza standardelor aplicabile.
(6) În termen de maximum 30 de zile de la adoptarea condiţiilor tehnice prevăzute la alin. (5), furnizorii serviciilor de comunicaţii interpersonale bazate pe numere independente de reţea vor oferi acces la serviciile de urgenţă şi vor transmite informaţiile de localizare, prin rutarea acestor comunicaţii de urgenţă către cel mai adecvat PSAP stabilit de administratorul SNUAU."

    22. La articolul 14, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, care asigură prin intermediul reţelelor publice fixe servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul naţional de numerotaţie ori din planurile de numerotaţie internaţionale, au următoarele obligaţii:"

    23. La articolul 14, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) de a asigura, cu prioritate, primirea şi rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelului de urgenţă de la orice post telefonic fix pe care îl operează până la deconectarea circuitului telefonic respectiv;"

    24. La articolul 14, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) de a asigura, cu prioritate, primirea şi rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelurilor de urgenţă iniţiate de utilizatorii finali cu dizabilităţi, în special de persoane cu dizabilităţi de auz si/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical."

    25. La articolul 15, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, care asigură prin intermediul reţelelor publice mobile servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul naţional de numerotaţie ori din planurile de numerotaţie internaţionale, au următoarele obligaţii:"

    26. La articolul 15, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) de a asigura, cu prioritate, primirea şi rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelului de urgenţă, de la orice echipament terminal, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României;"

    27. La articolul 15, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) de a asigura, cu prioritate, primirea şi rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelurilor de urgenţă iniţiate de utilizatorii finali cu dizabilităţi, în special de persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, inclusiv în cazurile în care aceşti utilizatori se află în roaming pe teritoriul României;"

    28. La articolul 15, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, în limita capabilităţilor tehnice, către cel mai adecvat PSAP, a informaţiei de localizare obţinute pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât şi a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României;"

    29. La articolul 15, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) de a asigura transmiterea către administratorul SNUAU a unui identificator unic, pentru fiecare apel şi/sau comunicaţie de urgenţă, inclusiv în cazul serviciilor de tip VOIP, în condiţiile stabilite prin decizie a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, astfel încât, pe timpul procesării apelului şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă să se realizeze atât identificarea unică, cât şi asocierea unică cu informaţia de localizare primară, cu cea obţinută pe baza reţelei, respectiv cu cea obţinută pe baza echipamentului terminal."

    30. La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, au obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului SNUAU şi de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni, în mod gratuit, în formatul stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, bazele de date proprii care conţin numerele de telefon, identificatorul unic transmis către SNUAU la momentul apelării Serviciului de urgenţă 112 pentru fiecare utilizator final al serviciului, numele, prenumele, domiciliul, denumirea şi sediul social al utilizatorilor finali, codul numeric personal, informaţii cu privire la serviciul furnizat şi mobilitatea acestuia, precum şi numele ori denumirea furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
    ................................................
    (3) Persoanele cu dizabilităţi, în special persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical au dreptul să comunice prin mesaje asociate comunicaţiilor de urgenţă, cu condiţia înregistrării prealabile în baza de date a SNUAU a numărului de telefon deţinut."

    31. La articolul 20, alineatele (1), (1^1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Prin decizie a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii se adoptă condiţiile tehnice pentru stabilirea şi transmiterea către cel mai adecvat PSAP, de către furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a informaţiilor de localizare primară, şi, după caz, a altor parametri tehnici de reţea care contribuie la localizarea echipamentului terminal, precum şi, acolo unde sunt disponibile, a informaţiilor de localizare obţinute pe baza echipamentului terminal.
    (1^1) SNUAU are obligaţia de a transforma informaţiile de localizare primară şi, după caz, alţi parametri tehnici de reţea care contribuie la localizarea echipamentului terminal, în informaţii de localizare pe baza reţelei, precum şi de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal.
    ..................................................
    (3) Accesul la informaţiile de localizare este permis numai în legătură cu gestionarea unui apel sau a unei comunicaţii de urgenţă. Informaţiile de localizare se transmit instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la solicitarea acestora, formulată, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în baza mandatului de securitate naţională obţinut în condiţiile Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare.
    (4) Administratorul SNUAU stabileşte procedurile şi limitele tehnice aplicabile la nivelul SNUAU pentru reducerea apelării abuzive, a comunicaţiilor abuzive, a alertării false, a apelurilor involuntare şi a comunicaţiilor involuntare."

    32. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc şase noi alineate, alineatele (5)-(10), cu următorul cuprins:
    "(5) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului încheie cu administratorul SNUAU, la solicitarea acestuia, protocoale prin care stabilesc aspectele operaţionale privind comunicarea cu administratorul SNUAU privind solicitările de suspendare a furnizării serviciilor de comunicaţii electronice.
(6) Administratorul SNUAU solicită furnizorilor de reţele publice de comunicaţii şi/sau, după caz, furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, suspendarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice pentru un utilizator final care efectuează apeluri sau comunicaţii abuzive de natură să împiedice sau să întârzie operarea Serviciului de urgenţă 112, în măsura în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) administratorul SNUAU a stabilit că acestea reprezintă apeluri sau comunicaţii abuzive de natură să împiedice sau să întârzie operarea Serviciului de urgenţă 112, potrivit alin. (7);
    b) apelurile sau comunicaţiile respective nu au putut fi filtrate la nivelul SNUAU;
    c) administratorul SNUAU a stabilit pe baza unor indicii temeinice că aceste apeluri sau comunicaţii sunt efectuate în mod automat.
(7) În sensul prevederilor alin. (6), sunt considerate apeluri sau comunicaţii de natură să împiedice sau să întârzie operarea Serviciului de urgenţă 112 următoarele evenimente:
    a) în interval de o oră sunt efectuate către Serviciul de urgenţă 112, mai mult de 5 apeluri sau comunicaţii de urgenţă pe minut, repetitiv, într-un număr mai mare de 5 astfel de secvenţe, utilizând aceeaşi numerotaţie;
    b) în interval de o oră sunt transmise către Serviciul de urgenţă 112, mai mult de 20 SMS pe minut, repetitiv, într-un număr de 5 astfel de secvenţe, utilizând aceeaşi numerotaţie;
    c) în interval de o oră interfeţele şi serviciile informatice disponibile la nivelul SNUAU pentru recepţionarea informaţiilor asociate apelurilor sau a altor comunicaţii de urgenţă sunt accesate de mai mult de 100 de ori pe minut, repetitiv, într-un număr mai mare de 5 astfel de secvenţe, utilizând aceeaşi numerotaţie.
(8) Solicitarea de suspendare a furnizării serviciilor de comunicaţii formulată în condiţiile alin. (7) se pune în aplicare de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau, după caz, de furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, în maximum 3 ore de la primirea acesteia, pe o perioadă de 3 ore.
(9) La expirarea celor 3 ore, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau, după caz, furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului reactivează furnizarea serviciilor din oficiu.
(10) O copie a solicitării prevăzute la alin. (6) va fi transmisă de către administratorul SNUAU către ANCOM prin mijloace electronice de comunicare."

    33. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Administratorul SNUAU şi agenţiile specializate de intervenţie au obligaţia de a asigura informarea publicului cu privire la existenţa, accesibilitatea şi utilizarea Serviciului de urgenţă 112 pe teritoriul naţional, inclusiv prin informaţiile oferite în gările, autogările, porturile şi aeroporturile internaţionale, punctele de trecere a frontierei terestre sau aeroportuare.
    (2) În cazul utilizatorilor finali cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical măsurile de informare prevăzute la alin. (1) sunt realizate în formate accesibile acestora, adaptate diferitelor tipuri de dizabilităţi.
    (3) Numărul european unic de urgenţă 112 este singurul număr permis a fi afişat pe mijloacele publice de intervenţie la urgenţe, iar afişarea acestuia se va realiza, în mod obligatoriu, prin grija agenţiilor specializate de intervenţie care au în dotare aceste mijloace."

    34. La articolul 32 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) efectuarea de comunicaţii abuzive către Serviciul de urgenţă 112, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activităţi în folosul comunităţii. Săvârşirea din nou a contravenţiei în interval de un an de la aplicarea sancţiunii se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau, prin derogare de la dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii;"

    35. La articolul 32 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului a obligaţiilor prevăzute la art. 14-17, art. 18 alin. (1) şi la art. 20 alin. (8) şi (9), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
d) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului a condiţiilor tehnice şi economice referitoare la realizarea comunicaţiilor către SNUAU stabilite, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;"

    36. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a), a^1) şi b) se face de către persoanele anume împuternicite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe baza datelor furnizate, la cerere sau din oficiu, de către administratorul SNUAU."

    37. După articolul 34 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 2 pct. 36-40 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018."    ART. 6
    Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) acces pe proprietăţi - accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, prin folosinţa acestora pentru construirea, instalarea, întreţinerea, înlocuirea şi mutarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora;
    .................................................
c) infrastructură fizică - orice element sau parte componentă a unei reţele, precum şi orice element necesar susţinerii acesteia, cu excepţia reţelelor de comunicaţii electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni ele însele elemente ale reţelei de comunicaţii electronice, cum ar fi: canalele, conductele, ţevile, camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, structurile de susţinere a antenelor, turnurile, pilonii, stâlpii, inclusiv cei de iluminat, semnele de circulaţie, semafoarele, panourile, staţiile de autobuz, tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun, precum şi alte construcţii inginereşti parte a respectivei reţele ori obiecte de mobilier stradal; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum şi elementele reţelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu reprezintă infrastructură fizică în sensul prezentei legi;"

    2. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1)-(6^5), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În cazurile în care pe baza metodologiei detaliate prevăzute la alin. (5), ANCOM calculează pentru anumite tipuri de acces tarife maxime pentru exercitarea dreptului de acces prevăzut la alin. (1) sau (2) sub nivelul de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an, după caz, atunci, cu respectarea prevederilor alin. (11), tarifele maxime pentru respectivele tipuri de acces vor fi cele prevăzute de prezentul alineat.
(6^2) În vederea asigurării unui cadru economic sustenabil dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică, entităţile prevăzute la alin. (1) sau (2), ţinând cont şi de beneficiile identificate de către ANCOM potrivit alin. (6), pot impune, cu respectarea principiului nediscriminării şi a prevederilor alin. (11), tarife pentru exercitarea dreptului de acces inferioare celor stabilite conform prezentului articol.
(6^3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice instalează şi operează în mod gratuit puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe, deasupra, în sau sub infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care administrează aceste bunuri ori entităţile care le au în proprietate, administrare, concesiune, închiriere ori folosinţă cu titlu gratuit neputând stabili tarife, taxe şi orice alte sume pentru ocuparea şi folosinţa acestor infrastructuri fizice.
(6^4) Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă prevăzute la alin. (6^3) trebuie să respecte caracteristicile fizice şi tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul art. 57 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, accesul gratuit prevăzut la alin. (6^3) incluzând atât accesul necesar pentru conectarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă la o reţea publică de comunicaţii electronice, cât şi accesul pentru instalarea branşamentelor necesare la reţeaua de energie electrică.
(6^5) Infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (6^3), includ, printre altele, şi mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulaţie, semafoarele, panourile şi staţiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun."

    3. La articolul 6, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumurile de interes naţional, judeţean ori local, vor încheia, cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează elementele de infrastructură fizică, în condiţiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane."

    4. La articolul 6, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) Dispoziţiile alin. (12) sunt aplicabile inclusiv în cazul tarifelor prevăzute la art. 46 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) La elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism, la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a tuturor categoriilor de drumuri ori a reţelelor de utilităţi publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice şi de elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora."

    6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    (1) În cadrul proiectelor de construire, modernizare, reabilitare a autostrăzilor, drumurilor expres drumurilor naţionale şi variantelor ocolitoare, persoana juridică care desfăşoară activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor concesionate, precum şi, după caz, persoana juridică de interes strategic naţional care asigură serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, au obligaţia să asigure şi construirea sau, după caz, modernizarea infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză, parte integrantă a acestor autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi variante ocolitoare, infrastructură fizică constând cel puţin în: tubulatură destinată instalării cablurilor pentru reţele de comunicaţii electronice de mare viteză şi cabluri de alimentare cu energie pentru echipamente de comunicaţii electronice, canale tehnice, camere şi/sau camerele de vizitare şi conexiune, cu respectarea normativelor tehnice aplicabile la momentul construirii sau, după caz, modernizării infrastructurii fizice. Finanţarea construirii ori modernizării infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză se va face din bugetul persoanei juridice care desfăşoară activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor concesionate ori, după caz, din bugetul persoanei juridice de interes strategic naţional care asigură serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier.
    (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă acces la infrastructura fizică menţionată la acelaşi alineat, în condiţii obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită accesul în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale reţelelor publice de comunicaţii electronice de mare viteză."

    7. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Normativele tehnice vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora."

    8. La articolul 30, alineatul (1) se abrogă.
    9. Articolul 31 se abrogă.
    10. La menţiunea privind transpunerea, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune:
    - prevederile art. 43, art. 44 şi art. 57 alin. (4) şi (5) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018."    ART. 7
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7^2 se abrogă.
    2. La articolul 11 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice şi tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din data de 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul art. 57 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, inclusiv realizarea branşamentelor la reţeaua de energie electrică şi conectarea punctului de acces la o reţea publică de comunicaţii electronice."

    3. La articolul 11 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice şi tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070, inclusiv realizarea branşamentelor la reţeaua de energie electrică şi conectarea punctului de acces la o reţea publică de comunicaţii electronice."

    4. La articolul 11 alineatul (7), litera b) se abrogă.


    CAP. III
    Dispoziţii pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii speciale privind realizarea şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice şi elementele reţelelor de comunicaţii electronice
    ART. 8
    În cuprinsul prezentului capitol sunt aplicabile definiţiile prevăzute în anexa nr. 8 la prezenta lege, la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    SUBSECŢIUNEA 1
    Dispoziţii speciale privind realizarea lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor reţelelor de comunicaţii electronice
    ART. 9
    (1) Lucrările de construcţii privind elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice se pot executa pe imobile situate în intravilanul sau în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă a acestor imobile, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile privind utilizarea imobilelor respective.
    (2) Imobilele pe care urmează să se execute lucrări de construcţii privind elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice şi care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară pot fi identificate prin număr de tarla, număr de parcelă, unitate de producţie, unitate amenajistică, adresă poştală, precum şi prin alţi identificatori ai amplasamentelor imobilelor.

    ART. 10
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi amplasate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, pe terenuri agricole, indiferent de clasa de calitate a acestora, precum şi pe cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare, în condiţiile art. 92-103 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, ale dispoziţiilor alin. (7), precum şi, acolo unde este cazul, potrivit dispoziţiilor alin. (2)-(6).
    (2) În situaţia în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice au dobândit dreptul de a executa lucrări de construcţii privind infrastructura fizică destinată susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice de la deţinătorii terenurilor respective, alţii decât proprietarii, aceştia, anterior iniţierii procedurii de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la alin. (1), vor publica intenţia de a executa lucrările de construcţii la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului pe raza căreia/căruia urmează să fie executate lucrările, identificând terenurile pe care urmează să fie executate lucrările prin indicarea numărului de carte funciară, numărului cadastral sau, în cazul terenurilor care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, prin oricare dintre modalităţile de identificare prevăzute la art. 9 alin. (2) şi vor preciza suprafeţele care vor face obiectul scoaterii definitive din circuitul agricol.
    (3) Persoanele care deţin dreptul de proprietate asupra terenurilor indicate în anunţul publicat vor anunţa furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv pe operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice care a făcut publică intenţia sa de a executa lucrările respective, în termen de 15 zile de la publicarea anunţului prevăzut la alin. (2) şi vor prezenta documentele care atestă dreptul de proprietate, în vederea negocierii condiţiilor privind scoaterea definitivă din circuitul agricol.
    (4) Dacă după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), proprietarii nu pot fi identificaţi, terenurile pot fi scoase definitiv din circuitul agricol cu acordul valabil exprimat al deţinătorului/ deţinătorilor acestora, altul/alţii decât proprietarul/proprietarii, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) să existe o declaraţie pe proprie răspundere a deţinătorului terenului, încheiată în formă autentică, prin care să se arate că acesta nu cunoaşte informaţii suplimentare care pot duce la identificarea proprietarului;
    b) să existe o declaraţie pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice care solicită scoaterea din circuitul agricol îşi asumă obligaţia de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor respective în situaţia identificării ulterioare a acestora;
    c) suprafaţa cumulată a amprentei la sol a elementelor de infrastructură fizică să nu depăşească 50 de metri pătraţi şi 10% din suprafaţa totală a terenului în cadrul căruia sunt amplasate.

    (5) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiţi pentru eventualele prejudicii cauzate acestora prin scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere cel puţin următoarele criterii:
    a) suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
    b) tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;
    c) activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor.

    (6) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (5) se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.
    (7) În vederea efectuării lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică destinată susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, sunt obligaţi să prevadă soluţii tehnice care să permită partajarea elementelor de infrastructură fizică amplasate pe terenurile prevăzute la alin. (1) scoase din circuitul agricol.

    ART. 11
    Lucrările de construcţii pentru amplasarea pe terenuri agricole din intravilan a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi efectuate fără a fi necesară scoaterea din circuitul agricol a suprafeţelor de teren respective.

    ART. 12
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (7^1), alin. (8), alin. (9) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării siguranţei şi securităţii cetăţenilor prin asigurarea accesului la sistemul de avertizare în situaţii de urgenţă RO-ALERT, respectiv la sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, este permisă amplasarea de elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management durabil, precum şi în zonele de dezvoltare durabilă.
    (2) Lucrările prevăzute pentru amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice vor fi executate în zonele prevăzute la alin. (1) cu respectarea condiţiilor impuse prin actul administrativ emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului potrivit dispoziţiilor Capitolului II din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
    (3) În vederea efectuării lucrărilor prevăzute la alin. (1), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, sunt obligaţi să prevadă soluţii tehnice care să permită partajarea elementelor de infrastructură fizică amplasate în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management durabil, precum şi în zonele de dezvoltare durabilă între mai mulţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice.

    ART. 13
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile care fac parte din fondul forestier naţional necesare realizării sau extinderii infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi ocupate temporar pe întreaga durată a realizării lucrărilor de construcţii cu privire la elementele de infrastructură fizică şi de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice respective.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) terenurile din fondul forestier naţional destinate constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, precum şi cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat.

    ART. 14
    (1) Prin derogare de la prevederile referitoare la prezentarea acordului proprietarilor de teren de la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice au dobândit dreptul de a executa lucrări de construcţii de la deţinătorul/deţinătorii terenurilor respective, alţii decât proprietarii acestora, solicitarea de ocupare temporară a terenurilor forestiere proprietate privată, altele decât cele aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, se realizează cu acordul valabil exprimat al deţinătorului/ deţinătorilor acelor terenuri, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), proprietarii terenurilor pe care urmează să fie executate lucrările nu pot fi identificaţi;
    b) să existe o declaraţie pe proprie răspundere a deţinătorului terenului, încheiată în formă autentică, prin care să se arate că acesta nu cunoaşte informaţii suplimentare care pot duce la identificarea proprietarului;
    c) să existe o declaraţie pe proprie răspundere, dată în formă autentică, prin care furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice, îşi asumă obligaţia de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor forestiere respective în situaţia identificării ulterioare a acestora.

    (2) Anterior iniţierii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedurii de ocupare temporară a terenurilor forestiere proprietate privată, altele decât cele aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice care au dobândit dreptul de a executa lucrări de construcţii de la deţinătorii terenurilor respective, alţii decât proprietarii acestora, vor publica intenţia de a executa lucrările de construcţii la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului pe raza căreia/căruia urmează să fie executate lucrările, identificând terenurile pe care urmează să fie executate lucrările prin indicarea numărului de carte funciară, sau, în cazul terenurilor care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, prin oricare dintre modalităţile de identificare prevăzute la art. 9 alin. (2) şi vor preciza suprafeţele care vor face obiectul ocupării temporare.
    (3) Prevederile art. 10 alin. (3), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător în cazul prevăzut la alin. (1).
    (4) Prevederile art. 10 alin (7) se aplică în mod corespunzător în cazul terenurilor din fondul forestier naţional.

    ART. 15
    Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică destinată susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice aferente realizării sau extinderii reţelelor de comunicaţii electronice la distanţe mai mici de 50 de metri de liziera pădurii, în afara fondului forestier, nu este necesară obţinerea avizului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    ART. 16
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 49 alin. (3^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările standard prevăzute la art. 26 alin. (3) executate pe construcţii existente pe ape sau care au legătură cu apele se fac fără a fi necesară emiterea unui aviz de amplasament.

    ART. 17
    În zona drumurilor publice nu pot fi instalate infrastructuri fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice care:
    a) restrâng ampriza drumurilor;
    b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
    c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.


    ART. 18
    Prin derogare de la prevederile art. 46 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care, în scopul amplasării de noi elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice sau operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice execută lucrări de construcţii în zona drumurilor publice, în contractul încheiat de administratorul drumului cu furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv cu operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice, prin care se acordă acestora dreptul de a executa lucrări de construcţii vor fi incluse acordul administratorului drumului şi autorizaţia de amplasare, fără a mai fi necesară emiterea separată a acestor avize sau autorizaţii.

    ART. 19
    (1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în zona de siguranţă şi în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se face în condiţiile stabilite prin contractul, respectiv hotărârea judecătorească privind exercitarea dreptului de a efectua lucrări de construcţii şi cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (2) Avizul prevăzut la alin. (1), respectiv avizul nefavorabil, se va emite în termen de 15 zile de la depunerea de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv de către un operator de infrastructură de comunicaţii electronice a unei cereri în acest sens, însoţită de proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii ce urmează să fie executate în zona de protecţie sau în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare.

    ART. 20
    (1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în zonele afectate de servituţi aeronautice se face în condiţiile stabilite în contractul, respectiv hotărârea judecătorească privind exercitarea dreptului de a efectua lucrări de construcţii şi cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile, emis conform Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian.
    (2) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în zonele de siguranţă maritimă, în zonele de siguranţă şi protecţie a căilor navigabile interioare se face cu avizul administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare şi cu aprobarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (3) În zonele de siguranţă şi protecţie a căilor navigabile interioare nu pot fi instalate elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice care:
    a) restrâng ampriza căilor navigabile;
    b) limitează înălţimea de navigaţie în acel sector;
    c) periclitează siguranţa navigaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii;
    d) interferează cu aparatura utilizată pentru desfăşurarea navigaţiei în condiţii de siguranţă.

    (4) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, au obligaţia de a marca şi semnaliza infrastructura fizică instalată în zonele de protecţie maritimă şi în zonele de siguranţă şi protecţie a căilor navigabile interioare, conform regulilor privind semnalizarea de navigaţie, precum şi obligaţia de a asigura vizibilitatea semnelor şi marcajelor respective şi de a le menţine în funcţiune pe cheltuiala lor.

    ART. 21
    (1) Pentru lucrările de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, avizele de amplasament vor fi emise de către operatorii reţelelor electrice conform Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament pentru lucrări de mică amploare şi lucrări standard va cuprinde documentele prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a), b) şi d), respectiv la art. 31 alin. (2) lit. a) şi b), în locul documentelor prevăzute de Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul A.N.R.E nr. 25/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    Contractul ce conferă furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice sau operatorilor de infrastructură de comunicaţii electronice un drept de a executa lucrări de construcţii în cadrul unui condominiu, va fi încheiat de aceştia cu asociaţia de proprietari reprezentată de preşedinte, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii speciale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor reţelelor de comunicaţii electronice
    PARAGRAFUL 1 Aspecte generale
    ART. 23
    Lucrările de construcţii având ca scop edificarea, consolidarea, modificarea, extinderea sau desfiinţarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice se execută de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv de către operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, titulari ai unui drept de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu respectarea reglementărilor privind:
    a) proiectarea şi executarea construcţiilor;
    b) calitatea în construcţii;
    c) protecţia igienei şi a sănătăţii publice;
    d) protecţia mediului;
    e) protecţia muncii;
    f) protejarea monumentelor istorice.


    ART. 24
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 31^1 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care planurile de urbanism aplicabile nu reglementează ori cuprind prevederi insuficiente cu privire la amplasarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, lucrările de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi executate cu respectarea prevederilor prezentei legi fără a fi necesară elaborarea şi aprobarea unor planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism care să reglementeze amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice anterior executării acestor lucrări.
    (2) În zonele în care există anumite restricţii stabilite prin documentaţiile de urbanism sau prin decizii ale autorităţilor publice locale cu privire la modul de amplasare şi caracteristicile reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii fizice asociate acestora, reţelele de comunicaţii electronice pot fi amplasate prin reutilizarea infrastructurii fizice existente în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale din zonele urbane sau rurale, inclusiv în varianta supraterană.
    (3) În termen de 90 de zile de la încheierea unor procese-verbale care să ateste finalizarea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, beneficiarii lucrărilor vor transmite autorităţilor locale competente planuri cu privire la amplasarea acelor elemente de infrastructură fizică, pe care autorităţile locale le vor include în planurile de urbanism cu ocazia actualizării acestora.

    ART. 25
    (1) Următoarele micro-lucrări nu fac obiectul procedurii de autorizare aplicabile lucrărilor de mică amploare sau standard ori altor lucrări de construcţii şi pot fi executate fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare:
    a) lucrările având ca obiect instalarea, întreţinerea, repararea, înlocuirea, modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desfiinţarea elementelor componente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv amplasarea de cabluri şi echipamente de comunicaţii electronice în/pe elemente de infrastructură fizică existente, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra imobilelor sau asupra altor infrastructuri fizice de susţinere;
    b) lucrările având ca obiect branşarea sau racordarea reţelelor de comunicaţii electronice la reţeaua de energie electrică;
    c) lucrările având ca obiect instalarea, întreţinerea, repararea, înlocuirea, modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desfiinţarea elementelor componente ale reţelelor de comunicaţii electronice pe structuri mobile sau amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi fără racorduri sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice;
    d) lucrările care au ca obiect efectuarea de branşamente aeriene.

    (2) Prin excepţie de la alin. (1), lucrările privind punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi lucrările având ca obiect realizarea branşamentelor la energia electrică şi conectarea punctului de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă la o reţea publică de comunicaţii electronice, se vor efectua în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice au dreptul să execute lucrările prevăzute la alin. (1) numai după transmiterea unei notificări către primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările, care va cuprinde:
    a) descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate, cu încadrarea acestora în una din categoriile prevăzute la alin. (1);
    b) adresa imobilelor asupra cărora urmează să fie executate lucrările;
    c) data la care urmează să înceapă execuţia lucrărilor şi data estimată pentru finalizarea acestora.    PARAGRAFUL 2 Procedura de autorizare a executării lucrărilor de mică amploare şi a lucrărilor standard
    ART. 26
    (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice sau operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, titulari ai unui drept de a executa lucrări de construcţii, au dreptul să execute lucrări de mică amploare şi lucrări standard fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) Sunt lucrări de mică amploare următoarele tipuri de lucrări:
    a) lucrări specifice reţelelor mobile:
    1. realizarea, amplasarea, construirea, desfiinţarea de ansambluri structurale metalice amplasate pe clădiri ori pe faţada clădirilor cu scopul instalării uneia sau mai multor echipamente radio şi/sau de transmisiuni (de exemplu tripode sau structuri zăbrelite de până în 6 m înălţime, catarge ori suporţi cu prinderi în consolă, soluţii balastate sau prinderi placă contra-placă, ancore chimice etc.);
    2. instalarea, înlocuirea, desfiinţarea de containere, minicontainere, echipament radio specific Remote Radio Unit pe clădiri ori pe ansamblurile structurale metalice descrise la pct. 1;
    3. modificarea, extinderea, restrângerea, desfiinţarea lucrărilor indicate la pct. 1 şi 2, în cazul în care capacitatea portantă/mecanică a ansamblurilor structurale mecanice trebuie să corespundă unor noi cerinţe de stabilitate mecanică;

    b) lucrări specifice reţelelor fixe:
    1. amplasarea, instalarea, desfiinţarea, înlocuirea de cabinete stradale, pe domeniul public, în apropierea unei canalizaţii care găzduieşte reţele fixe de comunicaţii electronice în scopul conectării, distribuirii ori amplificării sistemelor de transmisiuni de date şi a altor echipamente necesare furnizării serviciilor de comunicaţii electronice la punct fix;
    2. realizarea, construirea, modificarea traseului, desfiinţarea de infrastructură subterană pe o lungime de maximum 50 de metri, în scopul conectării unui imobil/clădiri la o reţea fixă de comunicaţii electronice direct din reţeaua de comunicaţii electronice subterană existentă sau din/prin cabinetul stradal existent ori nou amplasat;
    3. realizarea de lucrări de acces sau interconectare, pe o lungime de maximum 50 de metri, între reţelele de comunicaţii electronice a doi sau mai mulţi operatori;
    4. realizarea de lucrări de cablare structurală în interiorul clădirilor în vederea instalării cablurilor de distribuţie pentru reţele de comunicaţii electronice, inclusiv a echipamentelor electronice specifice;

    c) construirea, instalarea, întreţinerea, înlocuirea, modificarea, mutarea sau desfiinţarea de infrastructură fizică necesară pentru susţinerea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia specifică privind comunicaţiile electronice, dacă respectivele puncte de acces respectă caracteristicile fizice şi tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul art. 57 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice şi nu urmează a fi instalate prin utilizarea construcţiilor monument istoric, construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.

    (3) Sunt lucrări standard următoarele tipuri de lucrări:
    a) lucrări de construcţii având ca scop construirea, instalarea, întreţinerea, înlocuirea, modificarea, mutarea sau desfiinţarea de infrastructură fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice care se realizează odată cu lucrările de construcţii, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori reţelelor de utilităţi publice;
    b) lucrări de construcţii efectuate pentru consolidarea infrastructurilor fizice existente, altele decât infrastructurile prevăzute la lit. a), în vederea instalării unor echipamente suplimentare;
    c) lucrări de construcţii având ca obiect construirea, instalarea, întreţinerea, înlocuirea, modificarea, mutarea sau desfiinţarea de infrastructuri fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice cu înălţimi cuprinse între 6 şi 20 de metri, inclusiv.

    (4) Pentru executarea lucrărilor de mică amploare şi a lucrărilor standard, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice sau operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice au obligaţia de a plăti la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările, o taxă pentru executarea lucrărilor de construcţii respective, egală cu taxa aplicabilă în cazul emiterii autorizaţiilor de construire, ce se va calcula în funcţie de valoarea lucrărilor respective, conform dispoziţiilor art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (5) În vederea calculării taxei prevăzute la alin. (4), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, au obligaţia de a prezenta compartimentului de specialitate al administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la costul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate.
    (6) În termen de 5 zile de la primirea declaraţiei prevăzute la alin. (5), compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările va calcula şi va comunica furnizorului de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorului de infrastructură de comunicaţii electronice, valoarea taxei datorate pentru executarea lucrărilor de mică amploare, respectiv pentru executarea lucrărilor standard.

    ART. 27
    (1) Avizele, acordurile sau actele administrative enumerate în anexa nr. 5 sau după caz, în anexa nr. 6 se emit de către autorităţile, instituţiile ori entităţile competente la cererea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice sau a operatorilor de infrastructură de comunicaţii electronice, însoţită de documentaţia specifică necesară pentru emiterea avizelor, acordurilor sau actelor administrative respective, fără a fi necesară emiterea prealabilă a unui certificat de urbanism.
    (2) Autorităţile, instituţiile ori entităţile competente au obligaţia să analizeze preliminar cererile prevăzute la alin. (1), în cazul transmiterii unei cereri incomplete solicitându-se completarea acesteia în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu menţionarea completărilor necesar a fi efectuate de către solicitant.
    (3) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se emite conform dispoziţiilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

    ART. 28
    (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice au dreptul să execute lucrări de mică amploare fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, numai după întocmirea unei documentaţii şi transmiterea unei notificări către primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
    a) documente care atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii, astfel cum este definit în anexa nr. 8;
    b) documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii fizice cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările de mică amploare, respectiv:
    1. extras de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral eliberat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este amplasat imobilul, cu maximum 30 de zile înainte de data întocmirii documentaţiei, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, sau
    2. plan parcelar/plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia se află imobilele, pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este amplasat imobilul;

    c) avizele, acordurile şi actele administrative enumerate în anexa nr. 5, după caz;
    d) documentaţia tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea standardelor şi/sau a normelor aplicabile şi verificat de un specialist atestat ca verificator tehnic de proiecte.

    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
    a) descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate;
    b) adresa imobilelor/identificatorii imobilelor astfel cum rezultă din documentele de la alin. (2) asupra cărora urmează să fie executate lucrările de mică amploare;
    c) data la care urmează să înceapă execuţia lucrărilor de mică amploare şi data estimată pentru finalizarea acestora;
    d) dovada plăţii taxei pentru executarea lucrărilor de mică amploare.


    ART. 29
    În vederea realizării controlului cu privire la executarea lucrărilor de mică amploare, pe parcursul executării lucrărilor sau în termen de 3 ani de la finalizarea acestora, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice au obligaţia de a prezenta spre verificare organelor de control ale autorităţilor publice locale, competente să asigure disciplina în construcţii, la cererea acestora:
    a) dovada transmiterii notificării prevăzute la art. 28 alin. (1);
    b) copia documentaţiei prevăzute la art. 28 alin. (1);
    c) dovada plăţii taxei pentru executarea lucrărilor de mică amploare respective.


    ART. 30
    Finalizarea executării lucrărilor de mică amploare va fi constatată prin proces-verbal semnat de beneficiarul lucrării şi de executantul acesteia; în cazul lucrărilor de mică amploare executate în zona drumurilor publice, la recepţia lucrărilor participă şi administratorul ori, după caz, administratorii drumurilor respective, pentru a verifica respectarea condiţiilor prevăzute în contractul care conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

    ART. 31
    (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, au dreptul să execute lucrări standard fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, numai după întocmirea unei documentaţii şi transmiterea unei notificări către primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
    a) documente care atestă dreptul furnizorului de reţele de comunicaţii electronice sau al operatorului de infrastructură de comunicaţii electronice de a executa lucrări de construcţii pe imobilele, inclusiv elementele de infrastructură fizică, pe care urmează să fie executate lucrările standard;
    b) documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii fizice cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările standard, respectiv:
    1. extras de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral eliberat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este amplasat imobilul, cu maximum 30 de zile înainte de data întocmirii documentaţiei, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, sau
    2. plan parcelar/plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia se află imobilele, în cazul imobilelor care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este amplasat imobilul;

    c) avizele specifice necesare pentru efectuarea de lucrări de construcţii pe infrastructura fizică existentă emise de operatorii reţelelor respective, în măsura în care condiţiile de amplasare şi acordul operatorilor de reţea nu sunt deja cuprinse în documentele care atestă dreptul furnizorului de reţele de comunicaţii electronice, respectiv al operatorului de infrastructură de comunicaţii electronice, de a executa lucrări de construcţii asupra infrastructurii fizice respective;
    d) alte avize, acorduri sau acte administrative necesare, după caz, pentru executarea lucrărilor standard, conform anexei nr. 6;
    e) documentaţia tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea standardelor şi/sau a normelor aplicabile şi verificat de un specialist atestat ca verificator tehnic de proiecte.

    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
    a) adresa imobilelor asupra cărora urmează să fie executate lucrările standard;
    b) date de identificare a infrastructurii fizice asupra căreia urmează să fie executate lucrările standard;
    c) descrierea pe scurt a lucrărilor standard care urmează să fie executate;
    d) data la care urmează să înceapă executarea lucrărilor standard şi data estimată pentru terminarea acestora;
    e) copia documentaţiei prevăzute la alin. (2);
    f) dovada plăţii taxei pentru executarea lucrărilor standard.

    (4) În cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării prevăzute la alin. (1), autoritatea căreia i s-a transmis notificarea nu comunică, în scris, furnizorului de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorului de infrastructură de comunicaţii electronice, refuzul său motivat cu privire la executarea lucrărilor standard indicate în notificare, precizând explicit motivele pentru care documentaţia transmisă odată cu notificarea este incompletă, furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice, poate executa lucrările standard notificate.
    (5) În cazul în care autoritatea competentă a comunicat refuzul său motivat cu privire la executarea lucrărilor standard, furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice, are:
    a) dreptul de a contesta în faţa instanţelor de contencios administrativ refuzul, dacă îl consideră nejustificat;
    b) obligaţia de a completa documentaţia pentru executarea lucrărilor standard conform solicitării autorităţii competente; după completarea documentaţiei, furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice, va relua procedura de notificare prevăzută la alin. (1), transmiţând autorităţii competente doar documentele care fuseseră indicate drept incomplete în refuzul motivat, precum şi documentele prevăzute la alin. (2) pentru care a expirat valabilitatea sau pentru care sunt prevăzute termene care au fost depăşite.


    ART. 32
    În vederea realizării controlului cu privire la executarea lucrărilor standard, pe parcursul executării lucrărilor sau în termen de 3 ani de la finalizarea acestora, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice, au obligaţia de a prezenta spre verificare organelor de control ale autorităţilor publice locale competente să asigure disciplina în construcţii, la cererea acestora:
    a) dovada transmiterii notificării prevăzute la art. 31 alin. (1);
    b) copia documentaţiei prevăzute la art. 31 alin. (1); şi
    c) dovada plăţii taxei pentru executarea lucrărilor standard.


    ART. 33
    Finalizarea executării lucrărilor standard va fi constatată prin proces-verbal semnat de beneficiarul lucrării şi de executantul acesteia, precum şi de operatorul reţelei asupra căreia au fost efectuate lucrările standard; în cazul lucrărilor standard efectuate în zona drumurilor publice, la recepţia lucrărilor participă şi administratorul ori, după caz, administratorii drumurilor respective.

    ART. 34
    (1) În cazul în care autorităţile, instituţiile sau entităţile abilitate prin lege să emită avizele sau acordurile prevăzute în anexa nr. 5 şi anexa nr. 6, necesare pentru executarea lucrărilor de mică amploare sau a lucrărilor standard, nu soluţionează cererile de avizare în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii, sau, în situaţia prevăzută la art. 27 alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii complete, avizul favorabil va fi considerat emis tacit, fără a fi necesară emiterea de către entitatea avizatoare a vreunui document oficial din care să rezulte faptul că nu a fost emis vreun răspuns cu privire la cererea de avizare.
    (2) În locul avizelor sau acordurilor considerate a fi emise tacit conform prevederilor alin. (1), documentaţia prevăzută la art. 28 alin. (2) sau, după caz, la art. 31 alin. (2) va cuprinde dovada depunerii de către solicitant a documentaţiei necesare pentru emiterea avizelor sau acordurilor respective şi o declaraţie prin care solicitantul declară că termenul prevăzut de lege pentru emiterea şi comunicarea răspunsului cu privire la cererea de avizare nu a fost respectat.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se va emite cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.


    PARAGRAFUL 3 Lucrări de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare
    ART. 35
    (1) Lucrărilor de construcţii având ca scop construirea, modificarea sau desfiinţarea de elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, altele decât lucrările de mică amploare, lucrările standard şi micro-lucrările enumerate la art. 25, li se aplică dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi.
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentaţiei tehnice întocmite conform dispoziţiilor cuprinse în anexa nr. 7, în concordanţă cu actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului emis potrivit dispoziţiilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, semnate şi verificate conform legii.

    ART. 36
    Executarea lucrărilor de construcţii a reţelelor submarine de comunicaţii electronice, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, este permisă în baza actului administrativ emis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, care ţine loc de autorizaţie de construire sau de desfiinţare, cu avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.

    ART. 37
    În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare pentru lucrările de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, la solicitarea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, respectiv a operatorilor de infrastructură de comunicaţii electronice:
    a) prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele pe care urmează să fie executate lucrări de construcţii având ca obiect infrastructură fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, se pot identifica prin număr de tarla, număr de parcelă, unitate de producţie, unitate amenajistică, adresă poştală, precum şi prin alţi identificatori ai amplasamentelor imobilelor;
    b) prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu pentru emiterea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare oricare dintre documentele care atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii, conform anexei nr. 8.


    ART. 38
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de urbanism pentru executarea lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii de reţele de comunicaţii electronice se emite în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a dovezii plăţii taxei pentru emiterea acestuia.

    ART. 39
    Avizele şi acordurile ce pot fi necesare în vederea emiterii autorizaţiei de construire sau desfiinţare a lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice sunt prevăzute în anexa nr. 7.

    ART. 40
    În cazul în care unul dintre avizele, acordurile sau autorizaţiile indicate prin certificatul de urbanism drept necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice trebuie emis de un operator de reţea sau de către o entitate cu care furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice a încheiat/va încheia contracte pentru acordarea dreptului de executare a lucrărilor de construcţii, operatorul de reţea/entitatea respectivă este obligat/obligată să includă în contractele privind exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcţii şi acordul sau avizul său cu privire la executarea acelor lucrări.

    ART. 41
    Finalizarea lucrărilor de construire privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare se constată conform procedurii prevăzute la art. 37 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 42
    Autorizaţia de construire sau de desfiinţare şi anexele acestora, inclusiv actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului emis potrivit dispoziţiilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum şi, după caz, notificarea transmisă de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv de către operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice potrivit art. 28 alin. (1), respectiv art. 31 alin. (1) au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice în cauză sau prin afişare la sediul acesteia împreună cu următoarele informaţii, după caz:
    a) conţinutul notificărilor transmise de furnizorul de reţele de comunicaţii electronice sau de operatorul de infrastructură de comunicaţii electronice, respectiv conţinutul autorizaţiei de construire sau de desfiinţare şi al anexelor aferente, sau, după caz, actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
    b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire ori de desfiinţare sau, după caz, actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului, după caz;
    c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


    ART. 43
    Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii, la cererea oricărei persoane interesate care se consideră vătămată într-un drept al său ori interes legitim.


    PARAGRAFUL 4 Lucrări de construcţii cu caracter urgent
    ART. 44
    (1) În vederea executării de lucrări de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice cu caracter urgent, necesare pentru asigurarea funcţionării reţelelor de comunicaţii electronice în urma apariţiei unor incidente care afectează furnizarea de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice, sau pentru a înlătura consecinţele unui accident, a unei calamităţi naturale, ale unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav ori ale unor fenomene meteorologice deosebite, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice vor transmite autorităţilor competente să emită autorizaţii de construire sau desfiinţare sau autorităţilor prevăzute la art. 28 alin. (1) sau, după caz, la art. 31 alin. (1), o notificare ce va cuprinde descrierea lucrărilor ce urmează a fi executate, însoţită de un aviz care să certifice caracterul urgent al lucrărilor, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, la solicitarea furnizorilor sau operatorilor respectivi.
    (2) Categoriile de lucrări, tipurile de incidente care afectează furnizarea de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice pentru care se solicită emiterea avizului prevăzut la alin. (1), precum şi procedura şi condiţiile de emitere a acestuia se stabilesc prin decizie a ANCOM, emisă în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (3) Lucrările urgente vor putea fi executate numai după transmiterea notificării prevăzute la alin. (1).
    (4) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicaţii electronice au obligaţia de a iniţia întocmirea documentaţiei necesare conform prezentei legi, în funcţie de specificul lucrărilor, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni
    ART. 45
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) executarea micro-lucrărilor prevăzute la art. 25 alin. (1) cu încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (3) privind transmiterea unei notificări;
    b) executarea lucrărilor de mică amploare şi a lucrărilor standard fără plata taxei prevăzute la art. 26 alin. (4) şi stabilite în conformitate cu art. 26 alin. (5) şi (6);
    c) executarea lucrărilor de mică amploare cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) privind transmiterea unei notificări şi întocmirea unei documentaţii în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2);
    d) executarea lucrărilor de mică amploare cu nerespectarea documentaţiei tehnice, respectiv a proiectului tehnic prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. d);
    e) nepunerea la dispoziţia organelor de control a documentelor prevăzute la art. 29;
    f) executarea lucrărilor standard cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) privind transmiterea unei notificări şi întocmirea unei documentaţii în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) sau cu nerespectarea termenului prevăzut la art. 31 alin. (4);
    g) executarea lucrărilor standard cu nerespectarea documentaţiei tehnice, respectiv a proiectului tehnic prevăzut la art. 31 alin. (2) lit. e);
    h) nepunerea la dispoziţia organelor de control a documentelor prevăzute la art. 32;
    i) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 40 referitoare la includerea în contractele privind exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcţii a acordului sau avizului cu privire la executarea respectivelor lucrări de construcţii;
    j) executarea lucrărilor cu caracter urgent cu încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 44 alin. (1) privind transmiterea unei notificări însoţite de avizul ANCOM;
    k) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 44 alin. (4);
    l) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 30 referitoare la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii;
    m) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 33 referitoare la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă după cum urmează:
    a) de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j), k), l) şi m);
    b) de la 1.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. e) şi h);
    c) de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b), i);
    d) de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

    (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (4) Odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), f) şig) se poate dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile documentaţiei tehnice, respectiv proiectului tehnic, sau de desfiinţare, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

    ART. 46
    (1) Dispoziţiile art. 26 alin. (4) şi (6),art. 27 alin. (1), (2) şi (5), art. 28 alin. (2) şi (3), art. 29-32 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din cadrul Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător contravenţiilor prevăzute la art. 45.
    (2) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 45 alin. (1) li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru lucrările de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, se aplică în mod corespunzător prevederile Capitolului III din cadrul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificări şi completări ale unor acte normative
    ART. 47
    Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, ori de amplasare a echipamentelor, sau a infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, care se încadrează ca microlucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, aşa cum sunt acestea prevăzute în legislaţia privind facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile legii."

    2. Articolul 34^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentaţiile tehnice, fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2), pentru tipuri de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecţie sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiţii, atunci când respectivele tipuri de intervenţii şi condiţii sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pentru lucrări de construcţii având ca obiect elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice care se încadrează ca microlucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, aşa cum sunt acestea prevăzute în legislaţia privind facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice sau la imobile situate în zone de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate."    ART. 48
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11^1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară are obligaţia de a acorda, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice drept de acces asupra infrastructurii feroviare publice în vederea executării de lucrări de construcţii pentru instalarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de reţea."

    2. La articolul 11^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Contractul prin care se acordă drept de acces furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice la infrastructura fizică de transport a căilor ferate se încheie conform dispoziţiilor Legii nr. 159/2016, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. 49
    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22, literele b) şi i) vor avea următorul cuprins:
    "b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare corespunzător specificului construcţiei respective, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor, cu excepţia cazului în care lucrările de construcţii privesc infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pentru care nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau desfiinţare;
    ...................................................
i) predarea către proprietar a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcţiei respective, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, cu excepţia cazului în care lucrările de construcţii privesc infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pentru care nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau desfiinţare;"

    2. La articolul 27, litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) darea în folosinţă a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcţiei respective, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii, cu excepţia cazului în care lucrările de construcţii privesc infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pentru care nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau desfiinţare;"    CAP. IV
    Dispoziţii pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieţei echipamentelor radio şi aparatelor
    ART. 50
    (1) În situaţia în care un stat membru adoptă măsuri restrictive considerate justificate la nivelul Uniunii fie prin intermediul sistemului de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei paneuropene (ICSMS), fie printr-un act de punere în aplicare al Comisiei, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii dispune măsurile restrictive corespunzătoare pentru interzicerea sau restricţionarea punerii la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio/aparatelor în cauză, respectiv pentru retragerea de pe piaţă şi/sau rechemarea acestora, fără a mai efectua o evaluare cu privire la echipamentele radio/aparatele în cauză.
    (2) Măsurile restrictive prevăzute la alin. (1) se dispun prin decizie a ANCOM, care se comunică şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

    ART. 51
    Operatorii economici împotriva cărora au fost dispuse măsurile prevăzute la art. 50 au obligaţia aplicării măsurilor restrictive dispuse pentru toate echipamentele radio/aparatele în cauză pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.

    ART. 52
    (1) Fapta operatorului economic de a nu lua măsurile restrictive prevăzute la art. 50 sau de a aplica măsurile dispuse de ANCOM cu încălcarea art. 51 constituie contravenţie.
    (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) se constată şi se sancţionează de către personalul de specialitate din cadrul ANCOM prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.
    (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 7 alin. (2) şi (3) din ordonanţă.

    CAP. V
    Comunicarea prin serviciul „My ANCOM“
    ART. 53
     În înţelesul prezentului capitol, serviciul „My ANCOM“ înseamnă serviciul pus de ANCOM, gratuit, la dispoziţia furnizorilor care au parcurs procedura de notificare potrivit capitolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorilor de servicii poştale şi altor persoane în scopul comunicării electronice între ANCOM şi aceste persoane şi care presupune, cel puţin, crearea unui spaţiu virtual privat pentru fiecare beneficiar pe unul sau mai multe servere care oferă garanţii de securitate, acces pe baza unei parole unice, înregistrarea datei şi orei de încărcare a fiecărui document destinat comunicării, păstrarea fiecărui document încărcat destinat comunicării pentru o perioadă utilă de timp, posibilitatea de informare a destinatarului, prin intermediul unui mesaj la o adresă de poştă electronică indicată de acesta, cu privire la încărcarea de către ANCOM a unui document şi aplicarea de măsuri adecvate împotriva înlocuirii sau alterării conţinutului unui document încărcat destinat comunicării ori a datei şi orei de încărcare înregistrate.

    ART. 54
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ANCOM poate realiza comunicarea oricăror documente, inclusiv a solicitărilor de informaţii, deciziilor, altor acte administrative, proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, actelor de executare silită, răspunsurilor la diverse cereri ori petiţii, informărilor, în original sau în copie conformă cu originalul, destinate furnizorilor care au parcurs procedura de notificare potrivit capitolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi furnizorilor de servicii poştale prin intermediul serviciului „My ANCOM“.
    (2) ANCOM creează, din oficiu, conturi individuale de acces la serviciul „My ANCOM“ pentru fiecare dintre furnizorii prevăzuţi la alin. (1) şi ia măsurile necesare pentru a le transmite acestora parola unică de acces.
    (3) În eventualitatea în care, după cel puţin două încercări, parola unică de acces la contul individual nu a putut fi comunicată, ANCOM o păstrează în continuare la dispoziţia beneficiarului, publicând o informare despre această circumstanţă pe pagina proprie de internet, într-un loc uşor accesibil. În acest caz, nepreluarea de către beneficiar a parolei unice de acces la contul individual nu afectează posibilitatea ANCOM de a comunica documente prin intermediul serviciului „My ANCOM“.
    (4) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) pot să renunţe, în orice moment, la posibilitatea de a le fi comunicate documente prin intermediul serviciului „My ANCOM“, cu condiţia indicării unei adrese poştale de primire a corespondenţei. Dacă nu a fost precizat un termen mai extins, renunţarea produce efecte în a patra zi lucrătoare de la data comunicării acesteia către ANCOM. Renunţarea nu operează asupra documentelor comunicate în conformitate cu alin. (9) lit. a).
    (5) În eventualitatea în care, după cel puţin două încercări, un document nu a putut fi comunicat la adresa poştală de primire a corespondenţei indicată potrivit prevederilor alin. (4), ANCOM îl poate comunica prin intermediul serviciului „My ANCOM“.
    (6) Dacă, în decurs de 12 luni, mai mult de 3 documente consecutive nu au putut fi comunicate în condiţiile alin. (5) la adresa poştală de primire a corespondenţei indicată potrivit prevederilor alin. (4), documentele următoare pot fi comunicate de ANCOM direct prin intermediul serviciului „My ANCOM“, fără a mai încerca comunicarea acestora la adresa poştală indicată.
    (7) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) care au renunţat, în condiţiile alin. (4), la posibilitatea de a le fi comunicate documente prin intermediul serviciului „My ANCOM“ pot reveni, în orice moment, asupra deciziei de renunţare. Dacă nu a fost precizat un termen mai extins, revenirea produce efecte de la data comunicării acesteia către ANCOM.
    (8) Un document se consideră a fi comunicat destinatarului în a treia zi lucrătoare de la data încărcării acestuia în contul individual de acces la serviciul „My ANCOM“.
    (9) Un document se consideră a fi comunicat destinatarului într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (8):
    a) dacă ANCOM a dispus expres astfel, în condiţiile în care este necesar ca destinatarul să ia, în regim de urgenţă, măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea unor ameninţări grave la adresa vieţii şi sănătăţii persoanelor, altor drepturi şi libertăţilor fundamentale, securităţii naţionale ori funcţionării democraţiei constituţionale;
    b) în toate celelalte situaţii, dacă destinatarul şi-a dat expres acordul.

    (10) Serviciul „My ANCOM“ trebuie să permită, cel puţin, următoarele:
    a) înregistrarea datei şi a orei de încărcare a fiecărui document destinat comunicării;
    b) păstrarea fiecărui document încărcat destinat comunicării pentru o perioadă utilă de timp, dar care nu poate fi mai mică de 3 ani;
    c) informarea destinatarului, prin intermediul unui mesaj la o adresă de poştă electronică indicată de acesta, cu privire la încărcarea de către ANCOM a unui document.

    (11) Serviciul „My ANCOM“ nu va permite înlocuirea sau alterarea conţinutului unui document încărcat destinat comunicării ori a datei şi orei de încărcare înregistrate.
    (12) ANCOM ia măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării permanente şi a securităţii serviciului „My ANCOM“.
    (13) ANCOM publică un anunţ pe propria pagină de internet în situaţia în care serviciul „My ANCOM“ nu funcţionează mai mult de 3 zile consecutiv şi pentru a informa cu privire la data la care funcţionarea serviciului „My ANCOM“ a fost reluată.
    (14) Pentru documentele care nu au fost comunicate prin alte mijloace, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, până la data de reluare a funcţionării serviciului „My ANCOM“, curgerea termenelor prevăzute la alin. (8) şi (9) este suspendată pe perioada de nefuncţionare a serviciului „My ANCOM“.
    (15) ANCOM creează, la cerere, conturi individuale de acces la serviciul „My ANCOM“ şi pentru alte persoane decât furnizorii prevăzuţi la alin. (1).
    (16) ANCOM ia toate măsurile necesare pentru ca, până cel târziu la 31 decembrie 2023, să pună în funcţiune serviciul „My ANCOM“.
    (17) Prin decizia ANCOM se stabilesc:
    a) data de la care începe comunicarea de documente prin intermediul serviciului „My ANCOM“;
    b) categoriile de persoane cărora le pot fi create, la cerere, conturi individuale de acces la serviciul „My ANCOM“;
    c) toate celelalte condiţii de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentului articol.

    (18) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere posibilităţii ANCOM de a utiliza şi alte mijloace de comunicare în relaţia cu furnizorii prevăzuţi la alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 55
    (1) În cuprinsul actelor normative şi individuale în vigoare, acolo unde se face referire la deciziile emise de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, se va citi ca făcându-se referire la deciziile emise de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
    (2) Prevederile art. 2 pct. 27 se aplică şi furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP şi furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, existenţi la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul cărora termenul de 60 de zile prevăzut de art. 10^2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) Procedurile de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio demarate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi se desfăşoară în condiţiile stabilite în legislaţia în vigoare la momentul iniţierii acestora. Drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin intermediul acestor proceduri nu li se aplică prevederile art. 31^3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 56
    (1) Prevederile art. 2 pct. 210-221, 223-227, 229-238, 240, 241, 243-245, 247 şi 248 din prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prevederile art. 5 pct. 34 din prezenta lege, precum şi dispoziţiile art. 5 pct. 35 referitoare la nerespectarea de către furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a obligaţiilor prevăzute la art. 14-17 şi la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, la nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a obligaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (8) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la nerespectarea de către furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a condiţiilor tehnice şi economice referitoare la realizarea comunicaţiilor către SNUAU, stabilite, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Prevederile art. 45 din prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Prevederile art. 52 din prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Notificările transmise ANCOM de către furnizori, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, anterior datei de 21 decembrie 2020, se vor înainta OAREC până la 21 decembrie 2021, în condiţiile art. 6 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 57
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 58
    La articolul 92 alineatul (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, literele w)-z) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "w) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau SNUAU - ansamblu integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
x) centru unic pentru apeluri de urgenţă - structură specializată, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
y) dispecerat medical de urgenţă - structura specializată în preluarea şi tratarea adecvată a apelurilor şi a celorlalte comunicaţii de urgenţă cu caracter medical şi/sau a informaţiilor asociate, primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă ori la un număr propriu, în cazul serviciilor private de ambulanţă. Dispeceratele medicale de urgenţă sunt coordonate de personal cu pregătire medicală superioară şi se află în serviciu permanent;
z) dispeceratul integrat de urgenţă - structură specializată, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare;"


    ART. 59
    La articolul 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP, precum şi furnizorilor de servicii de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, astfel cum au fost definiţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. 60
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. 61
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 6 iulie 2022.
    Nr. 198.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011)
    PARAMETRII
    privind calitatea serviciului
    Parametrii, definiţiile şi metodele de măsurare privind calitatea serviciului menţionate la art. 61
    a) Pentru furnizorii de acces la o reţea publică de comunicaţii electronice:

┌───────────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Metodă │
│Parametru │Definiţie│de │
│ │ │măsurare│
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Termenul de │ETSI EG │ETSI EG │
│furnizare pentru │202 057 │202 057 │
│conectarea iniţială│ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Frecvenţa │ │ │
│reclamaţiilor │ETSI EG │ETSI EG │
│referitoare la │202 057 │202 057 │
│deranjamente │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Termenul de │ETSI EG │ETSI EG │
│remediere a │202 057 │202 057 │
│deranjamentelor │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┘    b) Pentru furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale destinate publicului:

┌───────────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Metodă │
│Parametru │Definiţie│de │
│ │ │măsurare│
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Timpul necesar │ETSI EG │ETSI EG │
│pentru conectarea │202 057 │202 057 │
│apelului │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Frecvenţa │ │ │
│reclamaţiilor │ETSI EG │ETSI EG │
│privind │202 057 │202 057 │
│corectitudinea │ │ │
│facturării │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Calitatea │ETSI EG │ETSI EG │
│conexiunii de voce │202 057 │202 057 │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Rata apelurilor │ETSI EG │ETSI EG │
│întrerupte │202 057 │202 057 │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Rata apelurilor │ETSI EG │ETSI EG │
│eşuate │202 057 │202 057 │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Probabilitatea de │ │ │
│eşec în conectarea │ │ │
│apelului │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Întârzieri în │ │ │
│semnalizarea │ │ │
│apelului │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┘    c) Pentru furnizorii de servicii de acces la internet:

┌───────────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Metodă │
│Parametru │Definiţie│de │
│ │ │măsurare│
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Întârzierea de │ITU-T │ITU-T │
│transfer al │Y.2617 │Y.2617 │
│pachetelor de date │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Variaţia │ │ │
│întârzierii de │ITU-T │ITU-T │
│transfer al │Y.2617 │Y.2617 │
│pachetelor de date │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┤
│Rata pierderii de │ITU-T │ITU-T │
│pachete de date │Y.2617 │Y.2617 │
└───────────────────┴─────────┴────────┘

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011)
    CRITERIILE
    de stabilire a tarifelor pentru furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor
    a) Tarifele stabilite trebuie să permită recuperarea costurilor suportate de o întreprindere eficientă; costurile eficiente se evaluează pe baza costurilor curente; costurile eficiente se calculează pe baza unui model de tip bottom-up care utilizează costurile incrementale pe termen lung, legate de trafic, aferente furnizării către terţi de servicii de terminare a apelurilor.
    b) Costurile incrementale relevante aferente serviciului de terminare a apelurilor reprezintă diferenţa dintre costurile totale pe termen lung ale unui operator care furnizează gama sa completă de servicii şi costurile totale pe termen lung ale operatorului în absenţa furnizării către terţi a serviciilor de terminare a apelurilor.
    c) Se alocă incrementului relevant aferent serviciului de terminare a apelurilor numai costurile legate de trafic care ar fi evitate în absenţa furnizării serviciilor de terminare a apelurilor.
    d) Costurile legate de creşterea de capacitate a reţelei se includ în incrementul relevant aferent serviciului de terminare a apelurilor numai dacă rezultă din necesitatea de a asigura transmiterea traficului suplimentar aferent serviciilor de terminare a apelurilor.
    e) Taxa de licenţă şi tariful de utilizare a spectrului de frecvenţe radio se exclud din incrementul relevant aferent serviciului de terminare a apelurilor la puncte mobile.
    f) Se includ în incrementul relevant aferent serviciului de terminare a apelurilor numai acele costuri comerciale de gros legate în mod direct de furnizarea către terţi a serviciilor de terminare a apelurilor.
    g) Toţi operatorii de reţele fixe, indiferent de dimensiunea lor, se consideră că oferă servicii de terminare a apelurilor la aceleaşi costuri unitare precum operatorul eficient.
    h) În cazul operatorilor de reţele mobile, nivelul minim de eficienţă se stabileşte la o cotă de piaţă de cel puţin 20%.
    i) Abordarea relevantă cu privire la amortizarea activelor este amortizarea economică; şi
    j) Alegerea tehnologiei pentru reţelele care fac obiectul modelării are o dimensiune prospectivă, bazată pe o reţea de transport care utilizează protocolul internet „IP corenetwork“, ţinându-se, de asemenea, seama de diverse alte tehnologii, posibil să fie utilizate în perioada de valabilitate a tarifului maxim; în cazul reţelelor fixe, apelurile se consideră a fi efectuate exclusiv prin comutarea de pachete.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011)
    CRITERIILE
    de evaluare a ofertelor de participare în comun la investiţii
    a) Oferta de participare în comun la investiţie este deschisă în mod nediscriminatoriu oricărei întreprinderi pe durata de existenţă a reţelei care face obiectul acestei oferte.
    Întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe piaţă poate include în ofertă obligativitatea îndeplinirii de către orice potenţial ofertant a unor condiţii rezonabile în ceea ce priveşte capacitatea financiară, cum ar fi prezentarea unor dovezi în ceea ce priveşte capacitatea de a efectua plăţi eşalonate potrivit planurilor de instalare, asumarea unui plan strategic pe baza căruia sunt întocmite planurile de instalare pe termen mediu etc.

    b) Oferta de participare în comun la investiţie este disponibilă şi uşor accesibilă pe pagina de internet a întreprinderii desemnate ca având o putere semnificativă pe piaţă.
    c) Întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe piaţă pune la dispoziţia oricărui potenţial ofertant care şi-a exprimat interesul de a participa la investiţii, fără întârzieri nejustificate, informaţii detaliate şi complete despre prevederile acordului de participare în comun la investiţii, inclusiv despre forma juridică a acestuia, precum şi, dacă este cazul, clauzele esenţiale referitoare la regulile de administrare a vehiculului investiţional.
    d) Întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe piaţă stabileşte în avans planul de acţiune pentru elaborarea şi dezvoltarea proiectului de participare în comun la investiţii şi, de asemenea, oferă explicaţii clare, în scris, în acest sens oricărui potenţial ofertant, respectiv comunică în mod clar tuturor întreprinderilor, fără discriminare, toate etapele importante ale proiectului.
    e) Oferta de participare în comun la investiţii conţine termeni care, dintr-o perspectivă pe termen lung, favorizează concurenţa durabilă, în special dacă:
    (i) tuturor întreprinderilor li se oferă condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii de participare la acordul de participare în comun la investiţie în raport cu momentul de la care participă la acesta, inclusiv în ceea ce priveşte:
    • contribuţia financiară solicitată pentru dobândirea anumitor drepturi;
    • protecţia pe care drepturile respective o acordă participanţilor în comun la investiţii, atât în etapa de construcţie, cât şi în cea de exploatare, de exemplu prin acordarea unor drepturi irevocabile de utilizare „indefeasiblerights of use“ - IRU pe durata preconizată de existenţă a reţelei care a făcut obiectul investiţiei în comun;
    • condiţiile de participare în comun la investiţie şi de potenţială încetare a respectivului acord.
    În acest context, prin „condiţii nediscriminatorii“ nu se înţelege faptul că tuturor potenţialilor participanţi în comun la investiţie li se oferă exact aceleaşi condiţii, inclusiv financiare, ci că toate diferenţele în ceea ce priveşte condiţiile oferite se justifică pe baza aceloraşi criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi predictibile, cum ar fi numărul liniilor de acces la utilizatorii finali pentru care s-au asumat angajamente.

    (ii) oferta permite flexibilitate în ceea ce priveşte valoarea şi calendarul angajamentului asumat de fiecare participant în comun la investiţie, de exemplu prin intermediul unui procent convenit, care să poată fi majorat, din totalul liniilor de acces la utilizatorii finali într-o anumită zonă, în privinţa căruia participanţii în comun la investiţie au posibilitatea de a se angaja treptat, şi care se stabileşte la un nivel care să le permită întreprinderilor cu resurse limitate să participe în comun la investiţie pornind de la o scară minimă rezonabilă şi să îşi majoreze treptat participarea, asigurând, în acelaşi timp, niveluri adecvate ale angajamentului iniţial; determinarea contribuţiei financiare care este necesar a fi furnizată de către fiecare participant în comun la investiţie trebuie să reflecte faptul că investitorii iniţiali acceptă riscuri mai mari şi participă cu capital mai devreme;
    (iii) se consideră justificată impunerea unei prime, care să fie majorată cu timpul, în cazul participării în comun la investiţie în etape ulterioare sau în cazul noilor participanţi la investiţie care se alătură după începerea proiectului, pentru a reflecta diminuarea riscurilor şi a contrabalansa intenţia de a nu angaja capital în etapele iniţiale;
    (iv) acordul de participare în comun la investiţie permite cesiunea drepturilor dobândite altor părţi la acest acord sau unor terţi, cu condiţia ca cesionarul să îşi asume îndeplinirea tuturor obligaţiilor cedentului prevăzute în acord;
    (v) participanţii în comun la investiţii trebuie să îşi acorde drepturi reciproce, conform unor condiţii echitabile şi rezonabile, în ceea ce priveşte accesul la infrastructura care a făcut obiectul investiţiei, în vederea furnizării de servicii în aval, inclusiv către utilizatorii finali, în conformitate cu condiţii transparente, prevăzute în oferta şi în acordul încheiat de participare în comun la investiţie, în special atunci când părţile la acord sunt responsabile în mod individual şi separat de instalarea anumitor părţi ale reţelei; atunci când se constituie un vehicul investiţional, acesta trebuie să acorde tuturor participanţilor în comun la investiţie acces la reţea, direct sau indirect, raportat la echivalenţa contribuţiilor acestora şi conform unor condiţii echitabile şi rezonabile, inclusiv unor condiţii financiare care să reflecte diferitele niveluri de risc acceptate de către fiecare participant în comun la investiţie;

    f) Oferta de participare în comun la investiţie asigură o investiţie durabilă, susceptibilă să răspundă nevoilor viitoare, prin instalarea de noi elemente de reţea care să contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea reţelelor de foarte mare capacitate.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011)
    INFORMAŢII
    privind exercitarea dreptului de retragere
    CAP. 1

    A. Model de instrucţiuni privind retragerea

    (1) Dreptul de retragere
    Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.
    Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua - a se vedea punctul 1 din Instrucţiuni de completare.
    Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi - a se vedea punctul 2 din Instrucţiuni de completare - cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie - a se vedea punctul 3 din Instrucţiuni de completare.
    Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.


    (2) Consecinţele retragerii
    Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări - a se vedea punctul 4 din Instrucţiuni de completare.
    A se vedea punctul 5 din Instrucţiuni de completare.
    A se vedea punctul 6 din Instrucţiuni de completare.


    (3) Instrucţiuni de completare
    1. Introduceţi următoarele formulări între ghilimele:
    a) în cazul unui contract de prestări de servicii: „încheierii contractului.“;
    b) în cazul unui contract de vânzare: „la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor.“;

    2. Introduceţi numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră poştală şi, dacă este cazul, numărul dumneavoastră de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail.
    3. Dacă oferiţi consumatorului opţiunea de a completa şi transmite electronic informaţiile privind retragerea sa din contract, introduceţi următoarele: „De asemenea, puteţi completa şi transmite electronic [introduceţi adresa de internet] formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.“
    4. În cazul contractelor de vânzare în care nu v-aţi oferit să recuperaţi produsele în caz de retragere, introduceţi următoarele: „Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.“
    5. În cazul în care consumatorul a recepţionat produse în legătură cu contractul, introduceţi următoarele:
    a) introduceţi:
    - „Vom recupera produsele.“; sau
    – „Expediaţi produsele sau înmânaţi-le direct nouă sau ......... [se introduce numele şi, dacă este cazul, adresa poştală a persoanei autorizate de dumneavoastră să primească produsele], fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.“;

    b) introduceţi:
    - „Vom suporta costul returnării produselor.“;
    – „Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.“;
    – Dacă, într-un contract la distanţă, nu vă oferiţi să suportaţi costul returnării produselor, iar produsele, prin natura lor, în mod normal nu pot fi returnate prin poştă: „Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor, ....... lei/[introduceţi cuantumul].“; sau, dacă costul returnării produselor nu poate fi calculat cu anticipaţie în mod rezonabil: „Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor. Costul aproximativ este estimat la maximum .......... lei/[introduceţi cuantumul].“; sau
    – Dacă, în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă şi au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul încheierii contractului: „Vom recupera produsele şi vom suporta costurile aferente.“; şi

    c) introduceţi: „Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.“

    6. În cazul unui contract de prestări de servicii, introduceţi următoarele: „Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciilor în perioada de retragere, ne datoraţi o sumă proporţională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-aţi comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.“

    CAP. 2

    B. Model de formular de retragere
    Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.
    - Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de email ale profesionistului]:
    – Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la prestarea următoarelor servicii (*)/vânzarea următoarelor pachete de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi echipamente terminale (*)/
    – Comandate la data (*)/primite la data (*)
    – Numele consumatorului (consumatorilor)
    – Adresa consumatorului (consumatorilor)
    – Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
    – Data
    ...........................    ANEXA 5

    Lucrări de mică amploare - avize/acorduri
    În funcţie de caracteristicile lucrărilor de construcţii care urmează a fi executate, avizele necesare pentru executarea lucrărilor de mică amploare pot fi, după caz, următoarele:
    1. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
    2. avizul de amplasament emis de operatorii reţelelor electrice, avizul de racordare pentru lucrările de racordare sau branşare la reţeaua de energie electrică;
    3. acordul vecinilor, în cazul în care pentru edificarea construcţiei noi care reprezintă element de infrastructură fizică necesar susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice trebuie luate măsuri de intervenţie pentru a asigura integritatea fizică a imobilelor care au cel puţin o latură comună cu imobilul pe care se edifică noua construcţie;
    4. avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în cazul lucrărilor care se execută la imobile clasate ca monument istoric, situate în zona de protecţie a unui monument istoric ori în zone construite protejate, în situri arheologice sau în zone cu patrimoniu arheologic;
    5. avizul Ministerului Afacerilor Interne, în cazul lucrărilor care se execută pe raza municipiilor;
    6. avizul privind ocuparea temporară a domeniului public;
    7. avizele operatorilor de reţea cărora le aparţine infrastructura fizică pe care se execută lucrările de construcţii aferente reţelelor de comunicaţii electronice;
    8. avizul organelor Poliţiei de Frontieră Române, eliberat în baza art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    Menţiunea că terenul vizat nu este destinat constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, ori realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat, cu ataşarea de documente eliberate de autorităţile competente.

    ANEXA 6

    Lucrări standard - avize/acorduri
    1. Avizele operatorilor de reţea cărora le aparţine infrastructura fizică pe care se execută lucrările de construcţii aferente reţelelor de comunicaţii electronice
    2. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi, după caz, avizul de gospodărire a apelor
    3. Avizul emis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în cazul imobilelor situate în zone afectate de servituţi aeronautice, în cazul în care lucrările noi de construcţii conduc la modificarea înălţimii infrastructurii fizice existente
    4. Acordul vecinilor (inclusiv alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, după caz), în cazul în care pentru edificarea construcţiei noi care reprezintă element de infrastructură fizică necesar susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice trebuie luate măsuri de intervenţie pentru a asigura integritatea fizică a imobilelor care au cel puţin o latură comună cu imobilul pe care se edifică noua construcţie
    5. Avizul Ministerului Afacerilor Interne, în cazul lucrărilor care se execută pe raza municipiilor
    6. Avizul emis de autorităţile competente privind ocuparea temporară a domeniului public
    7. Aviz de amplasament emis de operatorii reţelelor electrice, avizul de racordare pentru lucrările de racordare sau branşare la reţeaua de energie electrică
    8. Avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în cazul lucrărilor care se execută la imobile clasate ca monument istoric, situate în zona de protecţie a unui monument istoric ori în zone construite protejate, în situri arheologice sau în zone cu patrimoniu arheologic
    9. Avizul organelor Poliţiei de Frontieră Române, eliberat în baza art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare
    Menţiunea că terenul vizat nu este destinat constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat ori realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat, cu ataşarea de documente eliberate de autorităţile competente.

    ANEXA 7

    Lucrări supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare
    I. Avize/Acorduri
    1. Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului
    2. Avizul de gospodărirea apelor, în cazul lucrărilor care traversează cursuri de apă sau se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale
    3. Documente care atestă modificarea categoriei de folosinţă a terenului pe care urmează să fie executate lucrările, după caz (de exemplu, dovada scoaterii din circuitul agricol, forestier etc.)
    4. Aviz CONPET/Ministerul care administrează sistemul de transport prin conducte al produselor petroliere, desemnat conform dispoziţiilor legale în vigoare (în cazul în care lucrările urmează să fie executate în subteran, în zona de protecţie a conductelor de transport ţiţei sau al produselor petroliere)
    5. Avizul administratorului drumului public (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în zona drumului public, cu excepţia cazului în care avizul este deja inclus în contractul de acces sau în alt document care atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii în zona drumului public)
    6. Aviz ANCOM, pentru infrastructurile fizice, reţelele de comunicaţii electronice şi clădirile care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM
    7. Avizul de amplasament emis de operatorul reţelei de distribuţie a energiei electrice (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în zona de siguranţă a reţelelor deţinute de operatorii de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia cazului în care avizul operatorului este inclus în contractul care atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii)
    8. Avizul de amplasament Transelectrica (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în zona de siguranţă a reţelei de transport de energie electrică, cu excepţia cazului în care avizul operatorului este inclus în contractul care atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii)
    9. Avizul operatorului de transport şi de sistem şi/sau al operatorului de distribuţie de gaze naturale (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în subteran, în zona de protecţie a sistemului de transport sau a reţelei de distribuţie de gaze naturale, cu excepţia cazului în care acordul operatorului este inclus în contractul care atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii)
    10. Acordul altor furnizori de reţele de comunicaţii electronice, în cazul în care lucrările de construcţii urmează să fie executate în vecinătatea sau în zona de protecţie a altor reţele de comunicaţii electronice
    11. Avizul operatorilor de reţele edilitare (apă, canalizare), în cazul lucrărilor de construcţii care urmează să fie executate în subteran în zona de protecţie a acestor reţele
    12. Avizul Ministerului Apărării Naţionale (în cazul lucrărilor de construcţii care se execută în vecinătatea unităţilor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale)
    13. Avizul Ministerului Afacerilor Interne
    14. Avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în cazul lucrărilor care se execută pe imobile clasate ca monument istoric sau situate în zona de protecţie a unui monument istoric ori în zone construite protejate ori în situri arheologice sau în zone cu patrimoniu arheologic
    15. Avizul Poliţiei Rutiere (în cazul lucrărilor de construcţii care se desfăşoară în zona drumului public şi pot afecta traficul rutier)
    16. Avizul Serviciului Român de Informaţii (în cazul lucrărilor de construcţii care se execută în vecinătatea unităţilor care aparţin Serviciului Român de Informaţii)
    17. Avizul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (în cazul în care există reţele instalate în zonă)
    18. Avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în zona drumurilor, a zonei de protecţie şi/sau siguranţă a căilor ferate, în zonele supuse servituţilor aeronautice)
    19. Avizul Autorităţii Navale Române şi al administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, precum şi cu autorizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în zonele de siguranţă maritimă şi în zonele de siguranţă a căilor navigabile interioare, precum şi peste sau sub căile navigabile interioare ori în porturi şi acvatorii portuare
    20. Acordul vecinilor, în cazul în care pentru edificarea construcţiei noi care reprezintă element de infrastructură fizică necesar susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice trebuie luate măsuri de intervenţie pentru a asigura integritatea fizică a imobilelor care au cel puţin o latură comună cu imobilul pe care se edifică noua construcţie
    21. Avizul organelor Poliţiei de Frontieră Române, eliberat în baza art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare
    Menţiunea că terenul vizat nu este destinat constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat ori realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat, cu ataşarea de documente eliberate de autorităţile competente.

    II. Documentaţie tehnică
    i) proiect tehnic, avizat şi verificat conform dispoziţiilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, cuprinzând:
    A. Piese scrise
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
    2. Memoriu
    2.1. Memorii pe specialităţi
    2.2. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare
    2.3. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
    2.4. Avizele şi acordurile prevăzute în certificatul de urbanism


    B. Piese desenate întocmite în conformitate cu lit. A, Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C., pct. II, Piese desenate din cadrul anexei nr. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Planuri generale
    2. Planşe pe specialităţi
    2.1. Arhitectură;
    2.2. Structură;
    2.3. Instalaţii;
    2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice.

    ANEXA 8

    Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii
    1. Acordul vecinilor - acordul exprimat în scris de către proprietarii construcţiilor situate în intravilan care au cel puţin o latură comună cu construcţiile pe care se amplasează o nouă infrastructură fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice; în sensul prezentei legi, în cazul condominiilor formate din două sau mai multe tronsoane sau scări, „vecini“ sunt doar proprietarii apartamentelor din tronsonul, respectiv scara în care se află suprafaţa pe care se amplasează o nouă infrastructură fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, a căror proprietate se învecinează pe cel puţin o latură cu suprafaţa pe care se amplasează noua infrastructură fizică
    2. Drept de a executa lucrări de construcţii - dreptul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice ori al altor operatori de a executa orice lucrări de construcţii în scopul amplasării, înlocuirii, întreţinerii, modificării sau desfiinţării de infrastructură fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în temeiul unui drept real asupra unui imobil sau unui drept de creanţă născut din contract de închiriere, comodat, cesiune sau, după caz, contract de acces încheiat cu proprietarii, alţi deţinători de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosinţă asupra terenurilor sau construcţiilor pe care urmează a fi instalată sau dezvoltată infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, ori, în lipsa acestor contracte, hotărârile judecătoreşti definitive care ţin loc de contract între părţi
    3. Operator de infrastructură de comunicaţii electronice - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor infrastructură fizică destinată instalării de reţele de comunicaţii electronice sau de fibră optică neechipată

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016