Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 6, litera b^1) a articolului 8 se abrogă.
    2. La articolul I, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:
    "8^1. La articolul 15, alineatul (1^1) se abrogă.
8^2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    «Art. 16^1. - Regiile autonome sau companiile naţionale/societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut la art. 19 trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.»
8^3. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 19. - Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.»"

    3. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (3) al articolului 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate."

    4. La articolul I punctul 36, litera d) a articolului 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire."

    5. La articolul I, după punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 41^1-41^4, cu următorul cuprins:
    "41^1. La articolul 186, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c^1) şi d).»
41^2. La articolul 190, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c^1) şi d).»
41^3. După articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 193^1, cu următorul cuprins:
    «Art. 193^1. - Certificarea respectării standardelor de asigurare a calităţii nu poate face obiectul susţinerii acordate de către o altă persoană.»
41^4. După articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 196^1, cu următorul cuprins:
    «Art. 196^1. - Certificarea respectării standardelor de protecţie a mediului nu poate face obiectul susţinerii acordate de către o altă persoană.»"

    6. La articolul I punctul 44, alineatul (1^1) al articolului 202 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără T.V.A., reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv."

    7. La articolul I, după punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu următorul cuprins:
    "44^1. La articolul 203, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 203. - (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp stabilită de autoritatea contractantă şi care nu poate fi mai scurtă de 3 zile, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.»"

    8. La articolul I, după punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 72^1, cu următorul cuprins:
    "72^1. După articolul 288 se introduce un nou articol, articolul 288^1, cu următorul cuprins:
    «Art. 288^1. Părţile pot conveni ca litigiile în legătură cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă să fie soluţionate prin arbitraj.»"

    9. La articolul I punctul 76, alineatele (2) şi (3) ale articolului 294 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) şi w) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei."

    10. La articolul I punctul 76, după alineatul (3) al articolului 294 se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2 ), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(3^2) Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. e^1) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei."

    11. La articolul I punctul 76, după alineatul (7) al articolului 294 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:
    "(8) Pentru contractele a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), amenda prevăzută ca sancţiune pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 293 reprezintă 50% din sumele prevăzute la alin. (2), (3), (3^2) şi (4). Prevederile alin. (3^1) rămân aplicabile.
(9) În cazul contractelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, cu excepţia achiziţiilor derulate de beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, prevederile alin. (1)-(8) se aplică doar contravenţiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) În cazul prevăzut la alin. (9), constatările Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ca urmare a acţiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziţie publică, sunt transmise, spre valorificare, autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
12. La articolul I, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu următorul cuprins:
    "77^1. Articolul 296^1 se abrogă."
"

    13. La articolul I, punctele 78-81 se abrogă.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

    Bucureşti, 26 iunie 2013.
    Nr. 193.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016