Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 188 din 22 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 188 din 22 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 617 din 23 iunie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta lege se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., operatorilor de piaţă, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de investiţii din alte state membre care operează pe teritoriul României în temeiul libertăţii de a presta servicii sau prin înfiinţarea unei sucursale, precum şi societăţilor din ţări terţe care furnizează servicii de investiţii sau desfăşoară activităţi de investiţii în România prin înfiinţarea unei sucursale."

    2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. clauză de tip make-whole (cu plată integrală) - o clauză care urmăreşte să protejeze investitorul prin garantarea faptului că, în cazul răscumpărării anticipate a unei obligaţiuni, emitentul este obligat să plătească investitorului care deţine obligaţiunea un cuantum egal cu suma dintre valoarea actualizată netă a plăţilor de cupoane rămase până la scadenţă şi valoarea principală a obligaţiunii care urmează să fie răscumpărată;"

    3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11. conducere superioară - persoanele fizice care exercită funcţii executive în cadrul unei firme de investiţii, al unui operator de piaţă sau al unui furnizor de servicii de raportare a datelor, astfel cum acesta din urmă este definit la art. 2 alin. (1) pct. 36a din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care răspund în faţa organului de conducere pentru managementul activităţilor curente ale entităţii, inclusiv pentru implementarea politicilor privind distribuţia de servicii şi produse clienţilor de către entitate şi personalul acesteia;"

    4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:
    "27^1. format electronic - orice suport durabil, astfel cum este definit la pct. 79, altul decât hârtia;"

    5. La articolul 3 alineatul (1), punctele 29 şi 30 se abrogă.
    6. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 31 se introduc două noi puncte, punctele 31^1 şi 31^2, cu următorul cuprins:
    "31^1. Grupul G7 - grup informal care reuneşte liderii principalelor naţiuni industrializate din lume: Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii;
31^2. grup predominant comercial - orice grup a cărui activitate principală nu constă în furnizarea de servicii de investiţii în înţelesul prezentei legi sau în desfăşurarea oricăreia dintre activităţile enumerate la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ori în activităţi de formator de piaţă pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri;"

    7. La articolul 3 alineatul (1), punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "37. instrumente financiare derivate pe mărfuri agricole - contractele derivate referitoare la produsele enumerate la art. 1 şi în anexa I părţile I-XX şi XXIV/1 la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.308/2013, precum şi la produsele enumerate la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;"

    8. La articolul 3 alineatul (1), punctele 41 şi 42 se abrogă.
    9. La articolul 3 alineatul (1), punctele 51 şi 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "51. organ de conducere - organul sau organele de administrare şi de conducere ale unei firme de investiţii, ale unui operator de piaţă sau ale unui furnizor de servicii de raportare a datelor, astfel cum acesta din urmă este definit la art. 2 alin. (1) pct. 36a din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt numite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, abilitate să stabilească strategia, obiectivele şi direcţia generală a entităţii, care supervizează şi monitorizează procesul decizional şi din care fac parte şi persoanele care conduc efectiv activitatea entităţii;
52. organ de conducere în funcţia sa de supraveghere - organul de conducere al unei firme de investiţii, al unui operator de piaţă sau al unui furnizor de servicii de raportare a datelor, astfel cum acesta din urmă este definit la art. 2 alin. (1) pct. 36a din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi îndeplineşte rolul de supraveghere şi monitorizare a procesului decizional de conducere şi care este reprezentat de consiliul de administraţie, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi de consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare;"

    10. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 64^1, cu următorul cuprins:
    "64^1. realocarea instrumentelor financiare - vânzarea unui instrument financiar şi cumpărarea unui alt instrument financiar sau exercitarea unui drept de a face o modificare cu privire la un instrument financiar existent;"

    11. La articolul 3 alineatul (1) punctul 77, litera c) se abrogă.
    12. La articolul 4, litera e) se abrogă.
    13. La articolul 6 alineatul (1) litera j) punctul 2, subpunctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) pentru fiecare dintre cazurile de mai sus, considerate în mod individual şi agregat, aceste activităţi să fie auxiliare în raport cu activitatea lor principală la nivel de grup;"

    14. La articolul 6 alineatul (1) litera j), după punctul 2 subpunctul (i) se introduce un nou subpunct, subpunctul (i^1), cu următorul cuprins:
    "(i^1) persoanele respective să nu facă parte dintr-un grup a cărui activitate principală constă în furnizarea de servicii de investiţii în înţelesul prezentei legi, desfăşurarea de activităţi enumerate la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau în activităţi de formator de piaţă pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri;"

    15. La articolul 6 alineatul (1) litera j) punctul 2, subpunctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iii) persoanele respective să raporteze, la cerere, A.S.F. elementele pe baza cărora consideră că activităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 sunt auxiliare în raport cu activitatea lor principală;"

    16. La articolul 6 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) furnizorilor de servicii de finanţare participativă, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937."

    17. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) condiţiile şi procedurile de autorizare şi supraveghere continuă prevăzute la art. 10 alin. (1)-(5), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (1), (2) şi (4), art. 16, art. 17 alin. (1), (6) şi (7), art. 19, art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (6), art. 25-27, art. 28 alin. (1) şi (2), art. 34 lit. a)-c), art. 35 şi 36, art. 76-80 din prezenta lege, precum şi în actele delegate adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 89 din Directiva 2014/65/UE, cu modificările şi completările ulterioare;"

    18. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Entităţile cărora li s-a retras autorizaţia de funcţionare ca S.S.I.F. au obligaţia de a comunica A.S.F. adresa arhivei şi datele de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii în vederea asigurării accesului A.S.F. la înregistrările prevăzute la art. 54 şi după retragerea autorizaţiei de funcţionare."

    19. La articolul 72, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) S.S.I.F. sau un operator de piaţă care administrează un SOT instituie mecanisme prin care se asigură că se conformează definiţiei efectuării de cumpărări şi vânzări simultane pe cont propriu prevăzute la art. 3 pct. 17."

    20. La articolul 77, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care este responsabilă cu autorizarea şi supravegherea activităţilor unui mecanism de publicare aprobat, denumit în continuare APA, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 34 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) din regulamentul menţionat, sau ale unui mecanism de raportare aprobat, denumit în continuare ARM, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 36 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) din acelaşi regulament, A.S.F. monitorizează activităţile respectivului APA sau ARM pentru a evalua respectarea condiţiilor de funcţionare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014,, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) A.S.F. are competenţa de a solicita informaţiile necesare în vederea verificării respectării obligaţiilor prevăzute la alin. (3) de către APA sau ARM."

    21. După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 81^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 81^1
    S.S.I.F. este exonerată de la cerinţele prevăzute la art. 51 alin. (2)-(5) şi la art. 81 alin. (2)-(4), în cazul în care serviciul de investiţii pe care îl furnizează se referă la obligaţiuni care nu încorporează niciun alt instrument derivat decât o clauză de tip make-whole (cu plată integrală) sau în cazul în care instrumentele financiare sunt comercializate sau distribuite exclusiv contrapărţilor eligibile."

    22. La articolul 82, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care contractul de cumpărare sau de vânzare a unui instrument financiar este încheiat prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanţă care împiedică furnizarea prealabilă a informaţiilor privind costurile şi cheltuielile, S.S.I.F. poate furniza informaţiile privind costurile şi cheltuielile fie în format electronic, fie pe hârtie, dacă un client de retail solicită acest lucru, fără întârzieri nejustificate după încheierea tranzacţiei, cu condiţia să fie îndeplinite următoarele două condiţii:
    a) clientul a fost de acord să primească informaţiile fără întârzieri nejustificate după încheierea tranzacţiei;-
    b) S.S.I.F. i-a oferit clientului opţiunea de a amâna încheierea tranzacţiei până când clientul va primi informaţiile.
(3^2) În plus faţă de cerinţele prevăzute la alin. (3^1), S.S.I.F. are obligaţia de a oferi clientului opţiunea de a primi prin telefon informaţiile privind costurile şi cheltuielile înainte de încheierea tranzacţiei."

    23. La articolul 82, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) S.S.I.F. furnizează clienţilor sau clienţilor potenţiali, în format electronic, toate informaţiile cerute a fi transmise de prezenta lege, cu excepţia cazului în care clientul sau clientul potenţial este de retail şi a solicitat să primească informaţiile pe suport hârtie, caz în care informaţiile respective se furnizează pe suport hârtie, în mod gratuit.
(4^2) S.S.I.F. informează clienţii de retail sau clienţii de retail potenţiali că au opţiunea de a primi informaţiile pe suport hârtie."

    24. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 85^1
    (1) Furnizarea de servicii de cercetare de către terţi unor S.S.I.F. care oferă clienţilor servicii de administrare a portofoliului sau alte servicii de investiţii sau auxiliare este considerată ca o îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 81 alin. (1), dacă:
    a) înainte de furnizarea serviciilor de executare sau de cercetare a fost încheiat un acord între S.S.I.F. şi furnizorul de servicii de cercetare care prevede ce parte din taxele combinate sau plăţile comune pentru servicii de executare sau de cercetare poate fi atribuită cercetării;
    b) S.S.I.F. îşi informează clienţii cu privire la plăţile comune pentru serviciile de executare şi de cercetare efectuate în contul furnizorilor terţi de cercetare; şi
    c) cercetarea căreia îi corespund taxele combinate sau plăţile comune priveşte emitenţii a căror capitalizare bursieră pentru perioada de 36 de luni anterioară furnizării cercetării nu a depăşit 4,87 miliarde lei, exprimată prin cotaţiile de sfârşit de an, pentru anii în care sunt sau au fost cotate, ori prin capitalul propriu aferent exerciţiilor financiare în care nu sunt sau nu au fost cotate.
    (2) În sensul prezentului articol, cercetarea trebuie înţeleasă ca incluzând materialele sau serviciile de cercetare referitoare la unul ori mai multe instrumente financiare sau alte active ori la emitenţii sau potenţialii emitenţi de instrumente financiare ori ca incluzând materialele sau serviciile de cercetare strâns legate de un anumit sector sau de o anumită piaţă, contribuind la formarea unor opinii despre instrumentele financiare, activele sau emitenţii din respectivul sector ori piaţa respectivă.
    (3) Cercetarea include, de asemenea, materiale sau servicii prin care se recomandă sau se sugerează, în mod explicit sau implicit, o strategie de investiţii şi se exprimă o opinie motivată asupra valorilor sau preţurilor prezente sau viitoare ale instrumentelor financiare ori ale activelor sau se oferă o analiză şi informaţii originale şi se ajunge la concluzii bazate pe informaţii noi sau existente care ar putea fi folosite în cadrul unei strategii de investiţii şi care ar putea să aibă relevanţă şi valoare adăugată pentru deciziile luate de S.S.I.F. în numele clienţilor taxaţi pentru respectiva cercetare."

    25. La articolul 87, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Atunci când oferă fie servicii de consultanţă de investiţii, fie servicii de administrare a portofoliului care implică realocarea instrumentelor financiare, S.S.I.F. obţine informaţiile necesare despre investiţia clientului şi analizează costurile şi beneficiile realocării instrumentelor financiare.
(6) Atunci când oferă servicii de consultanţă de investiţii, S.S.I.F. informează clientul dacă beneficiile realocării instrumentelor financiare sunt sau nu mai mari decât costurile implicate de această realocare."

    26. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 100^1
    (1) Cerinţele prevăzute la art. 82 alin. (2) lit. c) nu se aplică altor servicii furnizate clienţilor profesionali în afara consultanţei de investiţii şi a administrării portofoliului.
    (2) Cerinţele prevăzute la art. 87 alin. (5) şi (6) şi la art. 89 alin. (2)-(6) nu se aplică serviciilor furnizate clienţilor profesionali, cu excepţia cazului în care clienţii respectivi informează S.S.I.F., fie în format electronic, fie pe suport hârtie, că doresc să beneficieze de drepturile prevăzute în dispoziţiile respective.
    (3) S.S.I.F. ţine evidenţa comunicărilor cu clienţii, menţionate la alin. (2)."

    27. La articolul 102, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    (1) S.S.I.F. autorizată să execute ordine în numele clienţilor şi/sau să tranzacţioneze pe cont propriu şi/sau să primească şi să transmită ordine poate antrena tranzacţii între contrapărţi eligibile sau poate încheia tranzacţii cu aceste contrapărţi fără a trebui să respecte obligaţiile prevăzute la art. 81, art. 82 alin. (1)-(4), art. 83-89 şi art. 91-95 în ceea ce priveşte tranzacţiile respective sau orice serviciu auxiliar legat direct de aceste tranzacţii."

    28. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 126^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 126 alin. (1), S.S.I.F. poate presta servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare în state terţe membre ale Grupului G7, la distanţă, fără a înfiinţa o sucursală, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:
    a) legislaţia din statul terţ membru al Grupului G7 permite prestarea de servicii şi activităţi de investiţii de către firmele de investiţii din Uniunea Europeană autorizate conform Directivei 2014/65/UE, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) S.S.I.F. respectă condiţiile impuse de autoritatea competentă cu supravegherea firmelor de investiţii din statul terţ membru al Grupului G7.
    (2) Prestarea de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare în state terţe membre ale Grupului G7 este supusă notificării prealabile transmise de S.S.I.F. către A.S.F., însoţită de următoarele documente:
    a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: statul terţ membru al Grupului G7 în care S.S.I.F. intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare şi obiectul de activitate ce urmează a fi prestat;
    b) declaraţia reprezentantului legal al S.S.I.F. prin care acesta confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1);
    c) planul de afaceri în legătură cu statul terţ respectiv, în limba română şi în traducere legalizată în limba statului terţ respectiv, care să includă cel puţin:
    (i) fundamentarea oportunităţii prestării de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare;
    (ii) tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare;
    (iii) volumul estimat al activităţii în primii 3 ani de activitate în statul respectiv;
    (iv) estimări ale poziţiei financiare şi ale performanţei aferente activităţii în statul respectiv;
    (v) studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;
    d) cadrul legislativ existent în statul terţ membru al Grupului G7 în care S.S.I.F. intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare.
    (3) În termen de maximum 45 de zile de la primirea notificării şi a documentelor prevăzute la alin. (2), A.S.F.:
    a) poate solicita S.S.I.F. informaţii suplimentare sau alte documente pe care le consideră necesare;
    b) se poate consulta cu autoritatea competentă cu supravegherea firmelor de investiţii din statul terţ membru al Grupului G7 cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi cu privire la cadrul legislativ din statul respectiv care să permită exercitarea de către A.S.F. a funcţiilor sale de supraveghere.
    (4) S.S.I.F. are obligaţia de a răspunde solicitării A.S.F. prevăzută la alin. (3) lit. a) în termen de maximum 30 de zile.
    (5) A.S.F. poate respinge, prin decizie motivată, începerea activităţii S.S.I.F. în condiţiile prevăzute la alin. (1) dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.I.F., în conformitate cu alin. (2)-(4), consideră că S.S.I.F. nu respectă cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia sau în cazul în care cadrul legislativ existent în ţara terţă şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedică exercitarea de către A.S.F. a funcţiilor sale de supraveghere.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), A.S.F. emite în termen de maximum 45 de zile de la primirea notificării, documentelor şi a informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) o decizie motivată care poate fi contestată de S.S.I.F. în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, conform prevederilor art. 270.
    (7) În situaţia în care A.S.F. nu se adresează S.S.I.F. conform alin. (3) sau (6), la finalul celor 45 de zile, A.S.F. informează S.S.I.F. cu privire la posibilitatea începerii demersurilor pentru prestarea de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare în ţara terţă membră a Grupului G7.
    (8) S.S.I.F. informează A.S.F. cu privire la începerea activităţii în ţara terţă în maximum 5 zile de la data primirii acordului de la respectiva autoritate competentă cu supravegherea firmelor de investiţii din statul terţ membru al Grupului G7 cu privire la îndeplinirea condiţiilor impuse de autoritatea competentă şi transmite A.S.F. acest acord.
    (9) Orice modificare a documentelor şi informaţiilor comunicate A.S.F. în conformitate cu alin. (2) şi (3) este notificată A.S.F. Prevederile alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.
    (10) A.S.F. stabileşte prin reglementări raportările ce se transmit de S.S.I.F. cu privire la prestarea de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare conform prezentului articol.
    (11) A.S.F. cooperează cu autoritatea competentă cu supravegherea firmelor de investiţii din statul terţ membru al Grupului G7 pentru schimbul de informaţii în exercitarea prerogativelor de supraveghere ale S.S.I.F."

    29. La articolul 132 alineatul (3), partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) numărul de funcţii de conducere pe care le poate deţine simultan un membru al organului de conducere în orice entitate juridică ţine seama de situaţiile specifice şi de natura, amploarea şi complexitatea activităţilor operatorului de piaţă. Cu excepţia cazului în care reprezintă statul membru, membrii organelor de conducere ale operatorilor de piaţă care sunt semnificativi din punctul de vedere al dimensiunii, organizării interne, naturii, sferei de cuprindere şi complexităţii activităţilor lor deţin simultan doar una dintre următoarele combinaţii de funcţii de conducere:"

    30. La articolul 156, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 156
    (1) A.S.F. instituie şi aplică limite cu privire la dimensiunea poziţiei nete pe care o persoană o poate deţine în orice moment în instrumente financiare derivate pe mărfuri agricole şi în instrumente financiare derivate pe mărfuri critice sau importante care sunt tranzacţionate în locuri de tranzacţionare şi în contracte extrabursiere echivalente din punct de vedere economic, în conformitate cu metodologia de calcul stabilită conform prevederilor alin. (5)."

    31. La articolul 156, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Instrumentele financiare derivate pe mărfuri sunt considerate critice sau importante atunci când suma tuturor poziţiilor nete ale deţinătorilor de poziţii finale constituie dimensiunea poziţiilor lor deschise şi este de cel puţin 300.000 de loturi în medie pe an."

    32. La articolul 156, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Limitele poziţiilor menţionate la alin. (1) nu se aplică:
    a) poziţiilor deţinute de o entitate nefinanciară sau în numele acesteia şi care pot fi măsurate în mod obiectiv ca reducând riscurile legate în mod direct de activitatea comercială a entităţii nefinanciare respective;
    b) poziţiilor deţinute de o entitate financiară sau în numele unei entităţi financiare care face parte dintr-un grup predominant comercial şi acţionează în numele unei entităţi nefinanciare a grupului predominant comercial, atunci când poziţiile respective pot fi măsurate în mod obiectiv ca reducând riscurile legate în mod direct de activitatea comercială a entităţii nefinanciare;
    c) poziţiilor deţinute de contrapărţi financiare şi nefinanciare pentru poziţiile care pot fi măsurate în mod obiectiv ca rezultând din tranzacţii încheiate în scopul îndeplinirii obligaţiilor de a furniza lichidităţi într-un loc de tranzacţionare, astfel cum se menţionează în standardele tehnice întocmite de ESMA;
    d) oricărui alt titlu de valoare, astfel cum este menţionat la art. 3 alin. (1) pct. 84 lit. c), care se referă la o marfă sau la un activ-suport, astfel cum se menţionează la anexa nr. 1 secţiunea C pct. 10.
    (...)
(5) A.S.F. stabileşte limite ale poziţiilor pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri critice sau importante şi pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri agricole, care sunt tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare, pe baza metodologiei de calcul prevăzute în standardele tehnice întocmite de ESMA, adoptate de Comisia Europeană. Limitele impuse poziţiilor cuprind contractele extrabursiere echivalente din punct de vedere economic.
(6) A.S.F. revizuieşte limitele poziţiilor menţionate la alin. (5) în cazul în care intervine o modificare semnificativă în cadrul pieţei, inclusiv o modificare semnificativă în furnizarea elementelor livrabile sau în totalul poziţiilor deschise, pe baza stabilirii de către aceasta a elementelor livrabile şi a totalului poziţiilor deschise şi restabileşte respectivele limite ale poziţiilor în conformitate cu metodologia de calcul prevăzută la alin. (5)."

    33. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 158
    (1) În cazul în care instrumentele financiare derivate pe mărfuri agricole bazate pe acelaşi activ-suport şi cu aceleaşi caracteristici sunt tranzacţionate în cantităţi importante în locuri de tranzacţionare din mai multe jurisdicţii sau în cazul în care instrumentele financiare derivate pe mărfuri critice sau importante bazate pe acelaşi activ-suport şi cu aceleaşi caracteristici sunt tranzacţionate în locuri de tranzacţionare din mai multe jurisdicţii, iar A.S.F. deţine calitatea de autoritate competentă din locul de tranzacţionare în care se înregistrează cel mai mare volum de tranzacţii, aceasta, în calitate de autoritate centrală competentă, stabileşte limita poziţiei unice care trebuie să se aplice tuturor tranzacţiilor cu instrumentele financiare derivate respective.
    (2) A.S.F., în cazul în care deţine calitatea de autoritate centrală competentă, conform prevederilor alin. (1), consultă autorităţile competente din alte locuri de tranzacţionare în care respectivele instrumente derivate pe mărfuri agricole sunt tranzacţionate în cantităţi importante sau în care sunt tranzacţionate respectivele instrumente financiare derivate pe mărfuri critice sau importante, cu privire la limita poziţiei unice care trebuie să se aplice şi la orice revizuire a limitelor poziţiilor unice.
    (3) În cazul în care autorităţile competente nu sunt de acord cu stabilirea limitei poziţiei unice de către autoritatea centrală competentă, acestea declară, în scris, motivele complete şi detaliate pentru care consideră că cerinţele prevăzute la art. 156 alin. (1)-(3) nu sunt îndeplinite, eventualele litigii care rezultă în astfel de cazuri urmând a fi soluţionate de către ESMA.
    (4) Pentru a face posibilă monitorizarea şi executarea limitei poziţiei unice, A.S.F. participă la mecanisme de cooperare, inclusiv la schimbul de date pertinente cu autorităţile competente ale locurilor de tranzacţionare în care se tranzacţionează în cantităţi importante instrumente financiare derivate pe mărfuri agricole, bazate pe acelaşi activ-suport şi cu aceleaşi caracteristici, sau se tranzacţionează instrumente financiare derivate pe mărfuri critice sau importante, bazate pe acelaşi activ-suport şi cu aceleaşi caracteristici, şi cu autorităţile competente ale deţinătorilor de poziţii pe instrumentele financiare derivate pe mărfurile respective."

    34. La articolul 159, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Mecanismele de control pentru administrarea poziţiilor includ competenţele locului de tranzacţionare de a:
    a) monitoriza totalul poziţiilor deschise ale persoanelor;
    b) obţine informaţii de la persoane, inclusiv toată documentaţia relevantă, privind dimensiunea şi scopul unei poziţii sau ale unei expuneri generate, informaţii privind beneficiarii reali sau subiacenţi, orice practică concertată şi orice activ sau pasiv conex de pe piaţa activului-suport, inclusiv, după caz, în legătură cu poziţiile deţinute pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri care sunt bazate pe acelaşi activ-suport şi au aceleaşi caracteristici în alte locuri de tranzacţionare şi în contracte extrabursiere echivalente din punct de vedere economic prin intermediul membrilor sau al participanţilor;
    c) solicită unei persoane să elimine sau să reducă o poziţie, în mod temporar sau permanent, şi de a adopta măsuri în mod unilateral pentru a asigura eliminarea sau reducerea poziţiei în cazul în care persoana respectivă nu dă curs acestei solicitări;
    d) impune unei persoane să reintroducă temporar lichidităţi pe piaţă la un preţ şi volum convenite, cu intenţia expresă de a reduce efectele unei poziţii majore sau dominante."

    35. La articolul 161, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Raportarea poziţiilor nu se aplică vreunui alt titlu de valoare, astfel cum este menţionat la art. 3 alin. (1) pct. 84 lit. c), care este legat de o marfă sau un activ-suport în conformitate cu anexa nr. 1 secţiunea C pct. 10."

    36. La articolul 161, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) S.S.I.F. sau instituţia de credit care tranzacţionează instrumente financiare derivate pe mărfuri sau certificate de emisii ori instrumente derivate pe acestea, în afara unui loc de tranzacţionare, pune la dispoziţia autorităţii centrale competente menţionate la art. 158 sau, în cazul în care nu există o autoritate centrală competentă, a autorităţii competente din locul de tranzacţionare în care sunt tranzacţionate instrumentele financiare derivate pe mărfuri sau certificatele de emisii ori instrumentele derivate pe acestea, cel puţin o dată pe zi, o defalcare completă a poziţiilor lor luate în cadrul contractelor extrabursiere echivalente din punct de vedere economic şi, atunci când este relevant, în cadrul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau al certificatelor de emisii ori al instrumentelor derivate pe acestea tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare, precum şi a poziţiilor clienţilor lor şi ale clienţilor respectivilor clienţi, până la nivel de client final, în conformitate cu art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi, dacă este cazul, cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011."

    37. Titlul V „Servicii de raportare a datelor“, cuprinzând articolele 162-171, se abrogă.
    38. Articolul 235 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 235
    În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta lege, A.S.F. poate fi furnizor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională, respectiv evaluator de competenţe profesionale în domeniul pieţei de capital."

    39. La articolul 236 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:
    "l^1) de a suspenda autorizaţia de desfăşurare a anumitor servicii sau activităţi pentru o entitate care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi sau de exercitare a unor funcţii într-o astfel de entitate, în cazul în care se constată sau există premise rezonabile de afectare a intereselor clienţilor ori investitorilor sau a bunei reputaţii a entităţii în cauză, prin continuarea desfăşurării respectivelor servicii sau activităţi sau exercitarea respectivelor funcţii;"

    40. La articolul 249, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 249
    (1) Orice persoană autorizată în temeiul Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, care îndeplineşte într-o S.S.I.F., într-un operator de piaţă sau într-un APA ori un ARM autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) al aceluiaşi regulament, sarcina prevăzută la art. 34 din Directiva 2013/34/UE, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 94 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice altă sarcină prevăzută de lege, este obligată să semnaleze fără întârziere A.S.F. orice fapt sau orice decizie privind entitatea respectivă, de care a luat cunoştinţă în exercitarea sarcinii respective şi care ar putea:"

    41. Articolele 250 şi 251 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 250
    A.S.F. stabileşte prin reglementări condiţiile în care auditorii financiari şi firmele de audit, autorizaţi/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, pot audita situaţiile financiare şi operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului A.S.F. conform prevederilor prezentei legi.
    ART. 251
    Situaţiile financiare şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului A.S.F. se elaborează, se auditează şi se transmit în conformitate cu cerinţele specifice stabilite prin reglementările A.S.F."

    42. Articolul 255 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 255
    S.S.I.F., operatorii de piaţă, APA şi ARM autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) al aceluiaşi regulament, instituţiile de credit în legătură cu serviciile sau activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare şi sucursalele societăţilor din ţările terţe, precum şi depozitarul central şi participanţii la sistemul depozitarului central trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea de către angajaţi a încălcărilor potenţiale sau efective, la nivel intern, printr-un canal de comunicare specific, independent şi autonom."

    43. La articolul 257 alineatul (1), literele c)-e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) nerespectarea de către orice entitate legală sau persoană fizică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi a actelor administrative emise de A.S.F. în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital;
d) nerespectarea de către orice entitate legală sau persoană fizică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi a actelor administrative emise de A.S.F. în domeniul sancţiunilor internaţionale şi nepunerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital;
e) nerespectarea de către orice entitate legală sau persoană fizică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi a actelor administrative emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională;
    (...)
g) punerea la dispoziţia A.S.F. de către orice entitate legală sau persoană fizică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi de informaţii nereale şi documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare A.S.F. sau de a periclita desfăşurarea activităţii de supraveghere şi control;
h) utilizarea neautorizată de către orice entitate legală sau persoană fizică a sintagmelor servicii şi activităţi de investiţii, societate de servicii şi investiţii financiare, piaţă reglementată, operator de piaţă, sistem multilateral de tranzacţionare, SMT, sistem organizat de tranzacţionare şi SOT, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la secţiunea C din anexa nr. 1, cu mărfuri, sau a oricărei combinaţii între acestea, fără respectarea condiţiilor legale."

    44. La articolul 257, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu următoarele sancţiuni contravenţionale principale:"

    45. La articolul 257 alineatul (2) litera a), punctul (iii) se abrogă.
    46. La articolul 257 alineatul (2) litera b), punctul (iii) se abrogă.
    47. La articolul 257, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:
    "(5) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
    a) retragerea sau suspendarea, pentru o perioadă menţionată în decizia de suspendare emisă de A.S.F., dar care nu poate depăşi 12 luni, a autorizaţiei/atestatului entităţilor legale prevăzute la alin. (1) sau a aprobării/atestatului persoanelor fizice prevăzute la alin. (1);
    b) interzicerea temporară a exercitării unor funcţii de conducere pentru persoanele fizice care exercită funcţii de conducere, pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani.
(6) Sancţiunile contravenţionale principale prevăzute la alin. (2) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare prevăzute la alin. (5).
(7) În cazul constatării unor deficienţe care nu au natura şi gravitatea unor fapte contravenţionale, prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica următoarele măsuri administrative:
    a) o declaraţie publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă şi natura încălcării în conformitate cu art. 253;
    b) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv şi să se abţină de la repetarea comportamentului respectiv;
    c) atenţionarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;
    d) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate.
(8) Măsurile administrative prevăzute la alin. (7) lit. a) şi d) pot fi aplicate şi împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (2), respectiv la alin. (5)."

    48. La articolul 261 alineatul (1) litera a), punctele (xii) şi (xxv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(xii) art. 81, art. 82 alin. (1)-(4^2), art. 83 alin. (2), art. 84-86;
    (...)
(xxv) art. 126 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 126^1 alin. (1), (2), (4), (8) şi (9);"

    49. La articolul 261 alineatul (1) litera a), punctele (xxxix)-(xlii) se abrogă.
    50. La articolul 261 alineatul (1) litera b), după punctul (xx) se introduce un nou punct, punctul (xx^1), cu următorul cuprins:
    "(xx^1) art. 27f alin. (1), (2) şi (3), art. 27g alin. (1)-(5) şi art. 27i alin. (1)-(4), atunci când un APA sau un ARM beneficiază de o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3);"

    51. La articolul 261, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni, şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, următoarele fapte săvârşite de către o S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare de portofoliu sau care furnizează servicii de consultanţă de investiţii, de către membrii organelor de conducere ale unei S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare de portofoliu sau care furnizează servicii de consultanţă de investiţii:
    a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestora;
    b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu completările ulterioare, şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestora."

    52. La articolul 261, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi la art. 258, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
    a) retragerea sau suspendarea, pentru o perioadă menţionată în decizia de suspendare emisă de A.S.F., dar care nu poate depăşi 12 luni, a autorizaţiei unei instituţii de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare în conformitate cu dispoziţiile art. 17, a unei S.S.I.F., a unei persoane prevăzute la art. 7, a unui operator de piaţă şi, atunci când un APA sau un ARM beneficiază de o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, retragerea sau suspendarea, pentru o perioadă menţionată în decizia de suspendare emisă de A.S.F., dar care nu poate depăşi 12 luni, a autorizaţiei în conformitate cu art. 27e al aceluiaşi regulament;
    b) interzicerea temporară, pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani, sau permanentă a exercitării unor funcţii de conducere în S.S.I.F., pentru încălcări grave repetate, în cazul oricărui membru al organului de conducere al S.S.I.F. sau al unei instituţii de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare sau a oricărei altei persoane fizice considerate responsabile;
    c) o interdicţie temporară privind apartenenţa sau participarea oricărei S.S.I.F. sau instituţii de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare la o piaţă reglementată, la SMT-uri sau în calitate de client al SOT-urilor, pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani."

    53. La articolul 261, partea introductivă a alineatului (4) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul constatării unor deficienţe care nu au natura şi gravitatea unor fapte contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi la art. 258, A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative precum:
    (...)
d) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate."

    54. Articolul 262 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 262
    Constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se sancţionează conform prevederilor art. 348 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, furnizarea de către o persoană de servicii de investiţii sau desfăşurarea de activităţi de investiţii fără a deţine autorizaţia sau aprobarea necesară conform prevederilor:
    a) art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (10), art. 122 alin. (2) şi art. 129 alin. (1);
    b) art. 7 alin. (1) a treia teză sau art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, atunci când un APA sau un ARM beneficiază de o derogare în conformitate cu art. 2 alin. (3) din regulamentul menţionat, a art. 27b din respectivul regulament."

    55. La articolul 264 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) sancţionarea oricărui membru al organului de conducere al depozitarului central sau a oricărei altei persoane fizice considerate responsabile prin interzicerea temporară, pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani, sau, în cazul unor încălcări grave repetate, interzicerea permanentă a exercitării unor funcţii de conducere în cadrul depozitarului central."

    56. La articolul 264, partea introductivă a alineatului (4) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul constatării unor deficienţe care nu au natura şi gravitatea unor fapte contravenţionale prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative precum:
    (...)
d) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate."

    57. La articolul 267, partea introductivă a alineatului (4) şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul constatării unor deficienţe care nu au natura şi gravitatea unor fapte contravenţionale prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative precum:
    (...)
c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate."

    58. La articolul 268 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) retragerea sau suspendarea, pentru o perioadă menţionată în decizia de suspendare emisă de A.S.F., dar care nu poate depăşi 12 luni, autorizării acordate de A.S.F.;
b) o interdicţie temporară, pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani, de a exercita funcţii de conducere împotriva oricărei persoane care exercită responsabilităţi de conducere sau împotriva oricărei persoane fizice care este considerată răspunzătoare de o astfel de încălcare."

    59. La articolul 268, partea introductivă a alineatului (4) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul constatării unor deficienţe care nu au natura şi gravitatea unor fapte contravenţionale prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative precum:
    (...)
d) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate."

    60. La articolul 269 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) retragerea sau suspendarea, pentru o perioadă menţionată în decizia de suspendare emisă de A.S.F., dar care nu poate depăşi 12 luni, autorizaţiei sau înregistrării unui administrator;
c) emiterea unui act individual de interdicţie temporară, pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani, adresată oricărei persoane fizice considerate răspunzătoare de săvârşirea contravenţiei, de a exercita funcţii de conducere în cadrul administratorilor sau al contribuitorilor supravegheaţi."

    61. La articolul 269, partea introductivă a alineatului (5) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul constatării unor deficienţe care nu au natura şi gravitatea unor fapte contravenţionale prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative precum:
    (...)
d) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate."

    62. La articolul 270, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 270
    (1) Actele individuale adoptate de A.S.F. potrivit prevederilor prezentei legi trebuie motivate în mod corespunzător şi pot fi atacate, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestor acte, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancţiunea cu amendă constituie titlu executoriu."

    63. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 5-7, cu următorul cuprins:
    "5. Art. 1 din Directiva (UE) 2019/2.177 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 334 din 27 decembrie 2019.
6. Directiva (UE) 2020/1.504 a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 347 din 20 octombrie 2020.
7. Art. 1 din Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce priveşte cerinţele în materie de informaţii, guvernanţa produselor şi limitele poziţiilor, precum şi a Directivelor 2013/36/UE şi (UE) 2019/878 în ceea ce priveşte aplicarea acestora în cazul firmelor de investiţii, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 68 din 26 februarie 2021."

    64. La anexa nr. 1, secţiunea D „Lista serviciilor de raportare a datelor“ se abrogă.


    ART. II
    (1) S.S.I.F. are obligaţia de a informa clienţii de retail existenţi la data intrării în vigoare a art. 82 alin. (4^1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, care primesc pe suport hârtie informaţiile a căror comunicare este prevăzută de respectiva lege, că vor primi aceste informaţii în format electronic cu cel puţin 8 săptămâni înainte de a trimite informaţiile respective în format electronic.
    (2) S.S.I.F. are obligaţia de a informa clienţii de retail existenţi prevăzuţi la alin. (1) că au posibilitatea de a alege fie să primească în continuare informaţii pe suport hârtie, fie să opteze pentru primirea informaţiilor în format electronic.
    (3) S.S.I.F. are obligaţia de a informa clienţii de retail existenţi prevăzuţi la alin. (1) că, în cazul în care aceştia nu solicită continuarea furnizării informaţiilor pe suport hârtie în termenul de 8 săptămâni, informaţiile le vor fi trimise automat în format electronic.
    (4) Clienţii de retail existenţi prevăzuţi la alin. (1) care primesc deja în format electronic informaţiile respective nu trebuie să fie informaţi.
    (5) S.S.I.F. ţine evidenţa comunicărilor cu clienţii, menţionate în prezentul articol.“

    ART. III
    Cerinţa de raportare către public prevăzută la art. 92 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se suspendă până la data de 28 februarie 2023.

    ART. IV
    (1) Pentru exercitarea de către A.S.F. a atribuţiilor de autorizare, supraveghere şi control, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului permite accesul gratuit al A.S.F. la baza de date a acestuia referitoare la beneficiarii reali, conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, la persoanele fizice şi entităţile legale:
    a) prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de legislaţia aplicabilă domeniului pieţei de capital;
    b) care sunt sau solicită aprobare pentru a deveni acţionari semnificativi ai persoanelor prevăzute la lit. a).

    (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului furnizează, la solicitarea A.S.F., informaţii economico-financiare raportate de societăţi.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se utilizează doar în scopul desfăşurării în bune condiţii a activităţii A.S.F. şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. V
    Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 53, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023, în ceea ce priveşte obiectivele de mediu menţionate la art. 9 lit. (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu completările ulterioare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 22 iunie 2022.
    Nr. 188.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016