Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2018
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 30 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 31 martie 2017, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. La articolul 2, după litera x) se introduce o nouă literă, litera x^1), cu următorul cuprins:
    x^1) prosumator - clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;"

    2. La articolul I punctul 2, litera an) a articolului 2 se abrogă.
    3. La articolul I punctul 2, litera ao) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ao) piaţă centralizată anonimă de certificate verzi - cadrul organizat de tranzacţionare a certificatelor verzi, deservit de un sistem de tranzacţionare care permite fiecărui participant la piaţa de certificate verzi să introducă ofertele ferme proprii privind cantitatea şi preţul propuse pentru vânzare sau cumpărare de certificate verzi fără ca identitatea să fie dezvăluită celorlalţi participanţi la sesiunea de tranzacţionare şi să cunoască cantităţile şi preţurile propuse spre tranzacţionare de ceilalţi participanţi la piaţă începând cu momentul introducerii ofertelor, pe baza regulilor aprobate de către ANRE; pieţele centralizate anonime sunt organizate distinct pentru tranzacţionarea spot a certificatelor verzi, cu alocarea acestora proporţional cu ofertele de vânzare/cumpărare certificate verzi, decontate între părţi pe baza rezultatelor notificate de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., denumit în continuare OPCOM, şi pentru tranzacţionarea la termen a certificatelor verzi, decontate între părţi pe baza contractului standard aplicabil şi a rezultatelor notificate de OPCOM;"

    4. La articolul I punctul 3, alineatul (3^1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile acreditate până la 31 decembrie 2016 care includ sisteme de stocare a energiei electrice, pentru acestea, ANRE poate emite, după caz, decizii de acreditare/ modificarea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, cu condiţia ca sistemele de măsurare a energiei electrice din instalaţii să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor alin. (3^2)."

    5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. La articolul 3 alineatul (6), litera f) se abrogă."

    6. La articolul I punctul 6, alineatele (6^1) şi (6^2) ale articolului 4 se abrogă.
    7. La articolul I punctul 7, alineatul (7) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, ţinând cont de consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, astfel încât impactul mediu anual estimat în factura consumatorului final să fie de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 şi 2021 şi de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei a acestui impact se stabileşte având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru primele 11 luni ale anului în curs."

    8. La articolul I, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. La articolul 4, după alineatul (9) se introducpatru noi alineate, alineatele (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins: (9^1) Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de maximum 11,7 euro/MWh în anul 2018, de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 şi 2021 şi de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent, iar preţul certificatelor verzi utilizate pentru anul precedent se calculează ca valoare medie ponderată a preţului certificatelor verzi din tranzacţiile pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi din anul precedent.
    (9^2) În vederea corelării cererii şi ofertei de certificate verzi din piaţa de certificate verzi, începând cu anul 2023 ANRE poate reduce impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, pe baza unei metodologii proprii, publică pe site-ul propriu, şi informează Guvernul până la data de 30 iunie asupra nivelului acestuia pentru anul următor.
    (9^3) Impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE conform alin. (9^2), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.
    (9^4) Aplicarea prevederilor alin. (7), (9^1), (9^2) şi (9^3) garantează preluarea tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017-31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacţionare, în condiţiile în care consumul final anual de energie electrică nu scade sub valoarea medie înregistrată în perioada 2017-2022."

    9. La articolul I punctul 11, alineatele (2^5) şi (2^6) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "(2^5) Începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare din cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013.
(2^6) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. c) şi alin. (2^5) se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030."

    10. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (7) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate stabilite prin Decizia Comisiei C (2016) 8.865 final din 16 decembrie 2016, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat; reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică."

    11. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:
    "12^1. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    d) energia electrică produsă în România şi vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens."

    12. La articolul I punctul 13, alineatul (6) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior."

    13. La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Vânzarea certificatelor verzi este permisă exclusiv producătorilor de energie din surse regenerabile. Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacţii între producător în calitate de vânzător şi furnizor în calitate de cumpărător. Prin excepţie, producătorul de energie electrică din surse regenerabile care se află în situaţia de a nu realiza numărul de certificate verzi contractate, angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie electrică, poate achiziţiona diferenţa de pe pieţele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi această diferenţă."

    14. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:
    "18^1. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Operatorii economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1) vor achiziţiona din piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi definită la art. 2 lit. ao), atât anual, cât şi trimestrial, un procent de minimum 50% din numărul de certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, cu excepţia contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative şi/sau a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor pentru situaţia când operatorul economic are obligaţia de achiziţie de certificate verzi şi are calitatea atât de producător, cât şi de furnizor."

    15. La articolul I punctul 23, alineatul (4) al articolului 14 se abrogă.
    16. La articolul I punctul 23, alineatul (6) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE."

    17. La articolul I, punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "25. La articolul 14, după alineatul (6) se introducşaptenoialineate, alineatele (6^1)-(6^7), cu următorulcuprins: (6^1) Autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.
    (6^2) Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform alin. (6), să achiziţioneze energia electrică produsă conform alin. (6), la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în anul anterior.
    (6^3) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (6), altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfăşura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unităţile de producere a energiei electrice pe care le deţin, fără înregistrarea şi autorizarea funcţionării acestora.
    (6^4) În factura de energie electrică, prosumatorii prevăzuţi la alin. (6) beneficiază din partea furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea.
    (6^5) Operatorii de distribuţie de energie electrică sunt obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuţi la alin. (6) şi a autorităţilor publice prevăzute la alin. (6^1) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.
    (6^6) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (6) sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (2^1), pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.
    (6^7) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (6) şi (6^3) sunt exceptaţi/scutiţi de la plata tuturor obligaţiilor fiscale aferente cantităţii de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum şi excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (6^2)."

    18. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:
    "25^1. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    ART. 20
    (1) ANRE monitorizează dezvoltarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi, întocmeşte şi face public anual pe site-ul propriu, până la data de 30 iunie, un raport privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.
    (2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru anul precedent."

    19. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:
    "26^1. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se abrogă."

    20. La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice."

    21. La articolul I punctul 30, litera c) a alineatului (2^3) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amenda cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri din anul precedent şi cu suspendarea prin decizie ANRE a emiterii de certificate verzi operatorilor economici şi persoanelor fizice acreditate, până la concurenţa cu numărul de certificate verzi neachiziţionate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere."

    22. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. III
    Alineatele (1) şi (2) ale articolului II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    ART. II
    (1) Prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare şi deţin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi.
    (2) Autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, în proiecte care nu sunt „generatoare de venit“ în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990, pot încheia contracte bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    23. Articolul IV se abrogă.
    24. Articolul XIV se abrogă.


    ART. II
    (1) Până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată aplicabilă de la data intrării în vigoare a acestuia, ţinând cont de consumul final estimat de energie electrică pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului şi până la 31 decembrie 2018.
    (2) La stabilirea impactului mediu estimat al certificatelor verzi pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) şi 31 decembrie 2018, ANRE are în vedere impactul mediu anual al certificatelor verzi pentru 2018 de maximum 11,7 euro/MWh. Valoarea în lei a impactului mediu estimat se calculează având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru primele 5 luni ale anului în curs.

    ART. III
    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANRE actualizează cadrul de reglementare, ca urmare a modificărilor şi completărilor prevăzute la art. I.

    ART. IV
    Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi ale art. 28 lit. b) şi c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 2 sau mai mulţi producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, în vederea îmbunătăţirii performanţelor financiare şi de producţie, pot participa pe pieţele concurenţiale de energie împreună ca o singură entitate agregată, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform reglementărilor ANRE realizate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

    ART. V
    (1) Ca alternativă la sistemul de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, poate elabora şi supune spre aprobare Guvernului schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei electrice din surse regenerabile sub forma unei prime fixe pe tip de tehnologie, care se adaugă la preţul mediu al energiei electrice rezultat din tranzacţiile pe piaţa centralizată de energie electrică.
    (2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se elaborează de Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, se notifică Comisiei Europene în termen de 60 de zile de la data elaborării şi se aprobă prin ordonanţă a Guvernului în termen de 60 de zile de la data deciziei de autorizare a schemei emisă de Comisia Europeană.
    (3) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot să opteze fie pentru schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1), fie pentru sistemul de promovare prin certificate verzi.
    (4) Bugetul schemei de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se stabileşte astfel încât ajutorul acordat prin sistemul de promovare prin certificate verzi şi sub formă de primă să nu depăşească bugetul aprobat în Decizia Comisiei Europene C (2015) 2886 pentru autorizarea modificărilor schemei de sprijin prin certificate verzi.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 18 iulie 2018.
    Nr. 184.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice